X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A nagy csatatér

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás
  • Szövegforrás Ke: KéziratPIM A. 201/96.
  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. február 1. III. évf. 3. sz. 146-149.
    n
    Jegyzet (Önálló cím nélkül. „A Minden-Titkok verseiből” főcímmel közölt négy vers harmadik darabja, A csodák esztendeje, Hiszek hitetlenül Istenben után, a Senki élőnek ellensége előtt.)
  • Szövegforrás MTv1: Minden-Titkok versei(1910) (A Szerelem Titkai ciklus) 36–40.
  • Szövegforrás MITv2: Alapszöveg: Minden-Titkok versei(1918) 35–39.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet Ötödik párizsi útjára 1909. december 13-án indult Ady. Szokatlan módon hosszabb ideig nem küld verset a Ny-nak: december 1-jén jelentek meg itt utoljára versei, újabb közleményei a február 1-ji számig váratnak magukra. Az Ady-életmű keletkezési ritmusában feltűnő hallgatásról Ady Lajos és Bölöni is megemlékezik. „Úgy látszik ezúttal nem jól érzi magát ott [Párizsban]. Verseket se ír heteken át: a Nyugat néhány egymást követő száma – ami vagy 10 éven át példátlan dolog – egyetlen versét se hozza, holott megelőzőleg (s azután megint) 4–5 verse jött mindenik füzetben. E dologban volt a fáradtságon és kedvetlenségen kívül egy kis gyermekes póz is: a Royal-beli estén az utolsó bemutatott versének címe ez volt: »Most pedig elnémulunk«. Ezt az elnémulást komolyan vette vagy 7–8 hétig, míg aztán a Nyugaték s az én – nyilván: várt – sürgetésemre a febr. 15-i számban megjelenik »A Szerelem eposzából«.” (AL 137.; Ady Lajos rosszul emlékezett, a vers a febr. 1-i számban jelent meg.) Bölöni hasonlóképpen magyarázza a szünetet: „Ady a pesti felolvasó estélyén bejelentett »Most pedig elnémulunk«-ját játékosan betartja hetekig.” (Bölöni 244.) A versről többször is hírt adnak Ady levelei. Először 1909. december 27-én, párizsi keltezéssel így ír a Ny szerkesztőségének: „Nem jól érzem magam Párisban, de egyelőre nem tudnám, hova menjek. A holnapi napon postára teszek még egy, legalább egy figyelőt. Ez biztos. Helyet kérek tartani. A hosszu vers – amint már otthon mondtam – csak jövő számban jön.” (AEL II. 298–299.) A január 16-i számhoz elküldött vers azonban nem nyerte meg Osvát tetszését. Fenyő Miksa jan. 11-én ekként számol be: „A verset megkaptuk; én még nem olvashattam, de Osvát olvasta s a következőket üzeni neked. Nem egészen sikerült ez a dolog; nem szerencsés gondolat, hogy pompás köteted után ezzel jöjj. Egyébként a V. Ujságbeli [Az eljátszott öregség] gyönyörű.) Gondolkozz, dolgozz a versen, meg vagyunk győződve, hogy elsőrendűt hozol ki belőle. Ilyen hosszabb tehát igényes dolognak nem szabad félig sikerültnek lenni. Ha azonban továbbra is úgy véled, hogy mi csirkefogók vagyunk, összeesküvők stb. hát írj egy képes lapot s mondjad, hogy „jöjjön” s akkor természetesen jönni fog. Egyébként holnap én is elolvasom s ujra írok neked.” (AEL III. 11.) Ady meghallgatta a – többes szám által sugallt – szerkesztőségi véleményt, és 17-én fölajánlotta a vers átírását: „Kedves, jó Barátom, nem írtam, mert máig vártam ígért leveledet, melyben közlöd tenvéleményedet is az Osvát által elítélt versről. Mivel nem írtál, sietve kérlek benneteket, küldjétek vissza azt a verset, hogy idejében átírhassam avagy még a jövő számra uj, más verset küldjek.” (AEL III. 13.) Január 24-én így kezdi levelét a Ny-nak: „Kedves Barátaim, itt küldöm a verseket. Okvetlenül jöjjenek a legközelebbi számban. A nem tetsző verset – hiszem – jól rejtettem el a többi közé – kissé megheréltem. A Minden-Titkok versei leendő kötetem címe lesz, ha élek. [...] A versek okvetlenül jöjjenek, ujra kérem. És Fenyő írja meg véleményét róluk ha lehet mindjárt.” (AEL III. 17.) A költemény eposzi méretűvé nagyítva állít emléket szerelmi csatáinak és a fajfenntartásnak. A két nem örök szerelmi csatáját írja meg (vö. Héja-nász az avaron, 1905), múzsaként saját testét szólítva meg. „A szerelemről szóló vallomások összevegyülnek – mert minden összefügg – a magyarsággal, hazafisággal, költői igazmondással.” (Benedek II. 333.) Jézushoz rokonítja magát, mint sok más versében (ugyanebben az évben keletkezik A föltámadás szomorúsága), melyekből szintén szerelmi témájú az 1906-os Mária és Veronika. Csók-motívumú versei közül eddig is sok kapcsolódott a küzdelemhez (pl. Csókban élő csóktalanok, 1908, Fájdalmas, bús kitérő, 1909) és az elmúláshoz (Megcsókolom Csók-kisasszonyt, 1907, Halálvirág: a Csók, Gonosz csókok tudománya, Biztató a szerelemhez, 1908, A Csók-csatatér lovagjai, Heléna, első csókom, 1909). A 9–12. sorban Ady a gyermektelenség tényét szövi bele a szerelmi „nagy Csatatér” – A csatatér hőse c. 1908-as versből is ismerős – metaforájába. „Fiaim, lyányaim paripák taposták” – az életrajzi tény itt nagyító, sokszorozó látomásban jelenik meg – az Adynál oly gyakori ló-képpel együtt, vö. pl. A Halál lovai, 1908 – de másutt intimebb; személyesebb fájdalommal is megszólal (l. A mi gyermekünk, 1905, A fiam bölcsőjénél, 1911 verseket). Az 58–59. sor említése gyermekkori szerelmeire szintén végigkíséri pályáját. „Én hároméves korom óta mindig szerettem, emésztően, viharpsan és sokszor. Hétéves koromban meg akartam halni, mert nem csókolt meg az a leány, aki talán az én szomorúő szerelmeim hősnői között ma is a legékesebben és legelevenebben él.” ( Katinkáig, BN 1904. ápr. 3.; AEön 153.) Végül egyidejű életrajzi mozzanatot rejt a 64. sor. Bölöni beszél az ötödik párizsi út érzelmi válságáról, melyet a Diósiné Brüll Adéllal való, immár szűnni nem akaró viszály, elsősorban az asszony féltékenysége okozott: „...halálgondolatok foglalkoztatják... Öngyilkossági szándékok kísérik. »A szerelem époszából« (február 1.) a Browning-golyó.” (Bölöni 244.) (Vö. A meghívott Halál c. verssel.) Magyarázat Ninivék: Ninive mezopotámiai romváros, az ókorban az asszírok fővárosa, az Ószövetségben Jónás próféta prédikál pusztulásáról. Ady Párizst említi modern-Ninivének ekkor írt cikkében ( Párizs szörnyű napjaiból, AEÖPM X. 7. sz. 27.) Xerxesek: Xerxes perzsa király, a görögök ellen viselt háborúja a szalamiszi csatában vallott kudarcot. Én is készültem hunn-trilógiára: Arany János 1853-tól másfél évtizeden át írta s még egyszer ennyi ideig még tervezgette a Csaba-trilógiát, melyből végül csak részek és töredékek, így a Keveháza és a Buda halála készült el. pátrióta: Hazafi, régies alakban. tréfa-zokkal: A szóösszetétel második fele, a zokog igéből elvont zok főnév a népnyelvben is elterjedt nyelvújítási alak. A köznyelvben a zokszó összetételben maradt meg. Browning: A század elején népszerű, feltalálójáról elnevezett, öntöltő ismétlőpisztoly. latrok: Gonosztevők: két lator között feszítették meg Jézust. Itt állok s Lutherként mondom: Tévesen Luthernek tulajdonított mondás, melynek története szerint a hitújító a wormsi birodalmi gyűlésen elmondott beszédében az „Itt állok, másként nem tehetek” mondattal tagadta meg tanai visszavonását. batiszt: Finom, vékony szálló vászon. Irodalom Benedek II. 333–334.; Földessy Amt 140.; Vezér Erzsébet: 304–308.; Kulcsár Szabó Ernő: Az „én” utópiája és létesülése. Ady Endre avagy egy hatástörténeti metalepszis nyomában = Irodalomtörténet, 1998, 375.; H. Nagy Péter: Identitásképző csataterek = Irodalmi Szemle, 2002/10, 81–83.
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
A szerelem eposzából
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A nagy csatatér
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
(Töredékes bevezetője egy soha meg nem írandó s meg sem írható hőskölteménynek.)
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
III.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Szokásos hivással hadd hivjam
Múzsámat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Muzsámat,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
Muzsámat
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Szegény,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Szegény
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
bús
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
testemet, mely vivott csatákat,
  Mely ma is annyi bajt és Sátán-dalt érlel
  A
benne lakozó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
bennelakozó
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
Múzsa
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Muzsa
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
kegyelmével.
 
 
 
Múzsám:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Muzsám:
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
Szilágyságban határzott vén testem,
  Ki miatt tömérdek bűnbe s dalba estem
  S kinek ereszkedett inakkal sincs másod,
  Dalold le utolsó, nagy dal-tartozásod.
 
 
  Sorsomnak, titkomnak hetedik lakatja
  Lehullhat: nem vagyok gyermekeknek atyja.
  Fiaim,
lyányaim
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
 
lányaim
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
paripák taposták
  S a nagy csatatéren vérfolyók elmosták.
 
 
  Dalolj nekem,
Múzsám,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Muzsám,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
ne a hét vezérről,
  Dalolj nekem,
Múzsám,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Muzsám,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a nagy
csatatérről,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
csatatérről
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Hol, ahogy először ember nézett Napba,
  Embernek sorsáról jegyződött bús
mappa.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
nappa.
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Melynél szörnyűbb téren
Atilla
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
 
Attila
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
se harcolt,
  Melyet női testen gyémánt-Végzet karcolt,
  Ninivék, Xerxesek,
fajták,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
fajták
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
birodalmak
  Hol
vígan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
vigan
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
sülyedvén
víg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
vig
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
halállal haltak.
 
 
  Nagy énekmondásnak tudom, mi az ára,
  Én is készültem a
hunn-trilógiára,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hunn trilógiára,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  De mikor Árpádék s talántán hunn atyjuk
  Mind csak addig voltak, míg megszakadt
magvuk.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
magjuk
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Valami hős harcos én sohase voltam,
  De a nagy harctéren sokat kóboroltam,
  Sok-sok
gyermekemet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
gyermeket
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ölte meg a hőség,
  Meddő táborozás, meddő vakmerőség.
 
 
  Csókkal, csókfélével birom én és birtam,
  Ám zsoldos nem valék, hamar untam,
sirtam.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
sirtam.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
sirtam,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
  S ha vannak multamban bármely semmiségek,
  Ezek a
sirások,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
sirások
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ezek
voltak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
voltak:
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szépek.
 
 
  Nekem a szerelem nem volt víg ajándék,
  Lovagi birkózás, tréfás kopja-játék,
  De volt ravatalos,
halálos-víg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
halálos-vig
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
torna,
  Játék a halállal,
titkos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
síri
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
élet-forma.
 
 
  Akárhol s bárkiért vágyódásba estem,
  Vér áztatta nyomom Párisban vagy Pesten,
  Mindig önnön-vérem és soha a másé,
  Soha a levésé, mindig a mulásé.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
 
Összevissza vére
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
m
Beszúrás hely: fölé.
sokat magyarázna:
 
Mint lettem itatlan,
 
vadszomjas, parázna,
 
Mint lettem botránya hazug, ó tanoknak,
 
Képmutató, magyar, híg vérű kanoknak.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  De voltam bárkinél tisztább és fehérebb,
  Voltam engedelmes gyermeke a vérnek,
  Becsületes
hímként
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
himként
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
csaptam nő-zavarnak
  S becsületes voltam
embernek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
embernek,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
magyarnak.
 
 
  E félszeg országban, hol ezer év óta
 
Hímnek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Himnek
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden-Titkok versei
 
is az derék csak, ki pátrióta,
  Fölzokogó, csukló tréfa-zokkal mondom:
  A nagy csatatéren erre is volt gondom.
 
 
  Gazdagokringyóit én el nem szerettem,
  Koldusok mátkáit soha el nem vettem,
  Küzdöttem, csókoltam szomoru rogyásig,
  De csak ha biztatott az a
némber másik.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
némber-másik.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
 
  Nem voltam
villámos,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
regényes,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
förgeteges csókja
  Senki szép asszonynak s
durva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
 
dúrva
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hódítója.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hóditója.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Diadal-sarcokat már csak akkor szedtem,
  Ha
karomba-hullót,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
karomba-hulló
[törölt]
« n »
t
Beszúrás hely: fölé.
,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
megadót szerettem.
 
 
  Áldott, kedves mégis az alkalom vétke,
  Mikor legelőször kényszeritett térdre
  Asszony-ember előtt kicsi,
kölyök-korban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
kölyök korban
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  És áldott a
vígasz,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
vigasz,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
mit leltem a borban.
 
 
 
Szent
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
« Hajh »
Szent
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
bor: asszony ellen talált drága méreg,
  Már más mámorokkal, hajh, összecseréllek:
 
Hírrel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Hirrel
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
és
mákonnyal, ezerféle jóval
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
máko
Beszúrás hely: fölé.
nnyal,
[törölt]
«
minden
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
ezer
Beszúrás hely: fölé.
féle jóval
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  S ki tudja, tán holnap, egy
Browning-golyóval.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
« b »
B
Beszúrás hely: fölé.
rowning-golyóval.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Addig is büszkélkedj,
Múzsám,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
Muzsám,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
drága testem,
  Mint a Názárethi, latrok közt, kereszten.
  Pál apostol mondta s te hiven megtartod:
  Hitedet
megörzéd
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
megőrz
[törölt]
« ö »
é
Beszúrás hely: fölé.
d
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
s megharcoltad harcod.
 
 
  Mérges
nyilak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
nyilat
[törölt]
« t »
k
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
belém nem egyszer repültek,
  Sebeim tüzeltek, sebeim heggültek
  S ha
újra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ujra
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
kezdhetném friss komédiásként,
  Ma is igaz volnék, ma se tennék másként.
 
 
  Csak hazudni kéne, mennyi minden jönne
  Magyar eredménnyel,
sikerrel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
sikerrel,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
özönbe.
  Már elhallgatni is milyen érdem volna,
  De vallani mindent: volt életem
dolga.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
dolga.
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
 
Tetsző,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 2
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Tetsző,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
hazug-szűz dalt dalolni még tudnék,
  Erkölcsös hazugok kegyébe bejutnék,
  De akarok szólni, de akarom látni:
  Mer ma is
hazudni álerkölcsöt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hazudni
ál
Beszúrás hely: sorközi.
erkölcsöt
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
bárki?
 
 
  Akarom, hogy végre valaki meg merje
  Mondani: nem a
sziv
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szív
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a csók fejedelme
  S nem a csók a tető s nem a csók a minden,
  Mint kötelezteténk hazudni azt
rímben.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
rimben.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ri
[törölt]
«
m
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
m
Beszúrás hely: fölé.
ben
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Itt állok s Lutherként mondom: engem Isten
 
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Ugy
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
tartson fiának s bajban
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ugy
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
segitsen,
  Hogy minden titoknak ez a megoldása
  S hogy igaz lelkemnek ez a
vallomása.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
valomása.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Hajh, igen, emlékszem: mindig az a
fűző,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
füző,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Omló, habos szoknya, vérünket
fölűző,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
felüző,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Parfümös kis nadrág, finom batiszt-játék,
  De mindig az a cél, mindig
az a szándék.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
az a
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
szándék
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Mindig az a játék s mindig véres torna,
  S mindig mintha kiki egy-egy Isten volna.
  Ezt a nagy szándékot nagy okok okolják
  S még a tagadók is mindig szándékolják.
 
 
  Kik által s miképpen lettem, aki
lettem?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
lettem
[törölt]
« , »
?
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Nem tudom, de tudom, hogy kellett szeretnem
  S a nagy csatatéren, lehettem bár olcsó,
  Nem voltam sem barbár, sem furcsa utolsó.
 
 
  S tudtam nagyszerüen, költősen
szeretni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szeretni
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Valaki számára egyetlenegy lenni,
 
Úgy-úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Ugy-ugy
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
elborulni részeg szerelemben,
  Hogy
bolond álmokban sem lehetne
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
a Rokokóban se tudhatták
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szebben.
 
 
  De a harctér:
Harctér
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
« h »
H
Beszúrás hely: fölé.
arctér
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
és az élet: Élet
 
S az asszony-test
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
S
az
Beszúrás hely: sorközi.
asszony-test
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
néha sokkal-sokkal mélyebb,
  Mélyebb az Életnél, mélyebb a Halálnál,
  Mélyebb az álmodnál, mellyel vágyva hálnál.
 
 
  Nem tudom, hogy mikor jön életem vége,
  Mikor derül ki majd minden semmisége,
  De nyugodtan halok: én nem csupán voltam,
 
S érdemes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
És a nagy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
De a nagy
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
harctéren
esek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
esem
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
el majd holtan.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
A szerelem eposzából
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A nagy csatatér
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
(Töredékes bevezetője egy soha meg nem írandó s meg sem írható hőskölteménynek.)
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
III.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Szokásos hivással hadd hivjam
Múzsámat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Muzsámat,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
Muzsámat
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Szegény,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Szegény
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
bús
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
testemet, mely vivott csatákat,
  Mely ma is annyi bajt és Sátán-dalt érlel
  A
benne lakozó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
bennelakozó
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
Múzsa
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Muzsa
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
kegyelmével.
 
 
 
Múzsám:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Muzsám:
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
Szilágyságban határzott vén testem,
  Ki miatt tömérdek bűnbe s dalba estem
  S kinek ereszkedett inakkal sincs másod,
  Dalold le utolsó, nagy dal-tartozásod.
 
 
  Sorsomnak, titkomnak hetedik lakatja
  Lehullhat: nem vagyok gyermekeknek atyja.
  Fiaim,
lyányaim
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
 
lányaim
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
paripák taposták
  S a nagy csatatéren vérfolyók elmosták.
 
 
  Dalolj nekem,
Múzsám,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Muzsám,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
ne a hét vezérről,
  Dalolj nekem,
Múzsám,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Muzsám,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a nagy
csatatérről,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
csatatérről
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Hol, ahogy először ember nézett Napba,
  Embernek sorsáról jegyződött bús
mappa.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
nappa.
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Melynél szörnyűbb téren
Atilla
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
 
Attila
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
se harcolt,
  Melyet női testen gyémánt-Végzet karcolt,
  Ninivék, Xerxesek,
fajták,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
fajták
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
birodalmak
  Hol
vígan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
vigan
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
sülyedvén
víg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
vig
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
halállal haltak.
 
 
  Nagy énekmondásnak tudom, mi az ára,
  Én is készültem a
hunn-trilógiára,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hunn trilógiára,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  De mikor Árpádék s talántán hunn atyjuk
  Mind csak addig voltak, míg megszakadt
magvuk.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
magjuk
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Valami hős harcos én sohase voltam,
  De a nagy harctéren sokat kóboroltam,
  Sok-sok
gyermekemet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
gyermeket
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ölte meg a hőség,
  Meddő táborozás, meddő vakmerőség.
 
 
  Csókkal, csókfélével birom én és birtam,
  Ám zsoldos nem valék, hamar untam,
sirtam.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
sirtam.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
sirtam,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
  S ha vannak multamban bármely semmiségek,
  Ezek a
sirások,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
sirások
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ezek
voltak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
voltak:
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szépek.
 
 
  Nekem a szerelem nem volt víg ajándék,
  Lovagi birkózás, tréfás kopja-játék,
  De volt ravatalos,
halálos-víg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
halálos-vig
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
torna,
  Játék a halállal,
titkos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
síri
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
élet-forma.
 
 
  Akárhol s bárkiért vágyódásba estem,
  Vér áztatta nyomom Párisban vagy Pesten,
  Mindig önnön-vérem és soha a másé,
  Soha a levésé, mindig a mulásé.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
 
Összevissza vére
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
m
Beszúrás hely: fölé.
sokat magyarázna:
 
Mint lettem itatlan,
 
vadszomjas, parázna,
 
Mint lettem botránya hazug, ó tanoknak,
 
Képmutató, magyar, híg vérű kanoknak.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  De voltam bárkinél tisztább és fehérebb,
  Voltam engedelmes gyermeke a vérnek,
  Becsületes
hímként
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
himként
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
csaptam nő-zavarnak
  S becsületes voltam
embernek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
embernek,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
magyarnak.
 
 
  E félszeg országban, hol ezer év óta
 
Hímnek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Himnek
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden-Titkok versei
 
is az derék csak, ki pátrióta,
  Fölzokogó, csukló tréfa-zokkal mondom:
  A nagy csatatéren erre is volt gondom.
 
 
  Gazdagokringyóit én el nem szerettem,
  Koldusok mátkáit soha el nem vettem,
  Küzdöttem, csókoltam szomoru rogyásig,
  De csak ha biztatott az a
némber másik.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
némber-másik.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
 
  Nem voltam
villámos,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
regényes,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
förgeteges csókja
  Senki szép asszonynak s
durva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
 
dúrva
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hódítója.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hóditója.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Diadal-sarcokat már csak akkor szedtem,
  Ha
karomba-hullót,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
karomba-hulló
[törölt]
« n »
t
Beszúrás hely: fölé.
,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
megadót szerettem.
 
 
  Áldott, kedves mégis az alkalom vétke,
  Mikor legelőször kényszeritett térdre
  Asszony-ember előtt kicsi,
kölyök-korban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
kölyök korban
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  És áldott a
vígasz,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
vigasz,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
mit leltem a borban.
 
 
 
Szent
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
« Hajh »
Szent
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
bor: asszony ellen talált drága méreg,
  Már más mámorokkal, hajh, összecseréllek:
 
Hírrel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Hirrel
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
és
mákonnyal, ezerféle jóval
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
máko
Beszúrás hely: fölé.
nnyal,
[törölt]
«
minden
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
ezer
Beszúrás hely: fölé.
féle jóval
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  S ki tudja, tán holnap, egy
Browning-golyóval.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
« b »
B
Beszúrás hely: fölé.
rowning-golyóval.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Addig is büszkélkedj,
Múzsám,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
Muzsám,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
drága testem,
  Mint a Názárethi, latrok közt, kereszten.
  Pál apostol mondta s te hiven megtartod:
  Hitedet
megörzéd
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
megőrz
[törölt]
« ö »
é
Beszúrás hely: fölé.
d
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
s megharcoltad harcod.
 
 
  Mérges
nyilak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
nyilat
[törölt]
« t »
k
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
belém nem egyszer repültek,
  Sebeim tüzeltek, sebeim heggültek
  S ha
újra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ujra
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
kezdhetném friss komédiásként,
  Ma is igaz volnék, ma se tennék másként.
 
 
  Csak hazudni kéne, mennyi minden jönne
  Magyar eredménnyel,
sikerrel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
sikerrel,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
özönbe.
  Már elhallgatni is milyen érdem volna,
  De vallani mindent: volt életem
dolga.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
dolga.
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
 
Tetsző,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 2
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Tetsző,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
hazug-szűz dalt dalolni még tudnék,
  Erkölcsös hazugok kegyébe bejutnék,
  De akarok szólni, de akarom látni:
  Mer ma is
hazudni álerkölcsöt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hazudni
ál
Beszúrás hely: sorközi.
erkölcsöt
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
bárki?
 
 
  Akarom, hogy végre valaki meg merje
  Mondani: nem a
sziv
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szív
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a csók fejedelme
  S nem a csók a tető s nem a csók a minden,
  Mint kötelezteténk hazudni azt
rímben.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
rimben.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ri
[törölt]
«
m
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
m
Beszúrás hely: fölé.
ben
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Itt állok s Lutherként mondom: engem Isten
 
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Ugy
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
tartson fiának s bajban
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ugy
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
segitsen,
  Hogy minden titoknak ez a megoldása
  S hogy igaz lelkemnek ez a
vallomása.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
valomása.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Hajh, igen, emlékszem: mindig az a
fűző,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
füző,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Omló, habos szoknya, vérünket
fölűző,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
felüző,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Parfümös kis nadrág, finom batiszt-játék,
  De mindig az a cél, mindig
az a szándék.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
az a
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
szándék
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Mindig az a játék s mindig véres torna,
  S mindig mintha kiki egy-egy Isten volna.
  Ezt a nagy szándékot nagy okok okolják
  S még a tagadók is mindig szándékolják.
 
 
  Kik által s miképpen lettem, aki
lettem?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
lettem
[törölt]
« , »
?
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Nem tudom, de tudom, hogy kellett szeretnem
  S a nagy csatatéren, lehettem bár olcsó,
  Nem voltam sem barbár, sem furcsa utolsó.
 
 
  S tudtam nagyszerüen, költősen
szeretni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szeretni
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Valaki számára egyetlenegy lenni,
 
Úgy-úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Ugy-ugy
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
elborulni részeg szerelemben,
  Hogy
bolond álmokban sem lehetne
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
a Rokokóban se tudhatták
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szebben.
 
 
  De a harctér:
Harctér
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
« h »
H
Beszúrás hely: fölé.
arctér
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
és az élet: Élet
 
S az asszony-test
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
S
az
Beszúrás hely: sorközi.
asszony-test
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
néha sokkal-sokkal mélyebb,
  Mélyebb az Életnél, mélyebb a Halálnál,
  Mélyebb az álmodnál, mellyel vágyva hálnál.
 
 
  Nem tudom, hogy mikor jön életem vége,
  Mikor derül ki majd minden semmisége,
  De nyugodtan halok: én nem csupán voltam,
 
S érdemes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
És a nagy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
De a nagy
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
harctéren
esek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
esem
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
el majd holtan.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
A szerelem eposzából
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A nagy csatatér
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
(Töredékes bevezetője egy soha meg nem írandó s meg sem írható hőskölteménynek.)
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
III.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Szokásos hivással hadd hivjam
Múzsámat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Muzsámat,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
Muzsámat
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Szegény,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Szegény
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
bús
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
testemet, mely vivott csatákat,
  Mely ma is annyi bajt és Sátán-dalt érlel
  A
benne lakozó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
bennelakozó
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
Múzsa
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Muzsa
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
kegyelmével.
 
 
 
Múzsám:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Muzsám:
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
Szilágyságban határzott vén testem,
  Ki miatt tömérdek bűnbe s dalba estem
  S kinek ereszkedett inakkal sincs másod,
  Dalold le utolsó, nagy dal-tartozásod.
 
 
  Sorsomnak, titkomnak hetedik lakatja
  Lehullhat: nem vagyok gyermekeknek atyja.
  Fiaim,
lyányaim
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
 
lányaim
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
paripák taposták
  S a nagy csatatéren vérfolyók elmosták.
 
 
  Dalolj nekem,
Múzsám,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Muzsám,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
ne a hét vezérről,
  Dalolj nekem,
Múzsám,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Muzsám,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a nagy
csatatérről,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
csatatérről
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Hol, ahogy először ember nézett Napba,
  Embernek sorsáról jegyződött bús
mappa.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
nappa.
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Melynél szörnyűbb téren
Atilla
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
 
Attila
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
se harcolt,
  Melyet női testen gyémánt-Végzet karcolt,
  Ninivék, Xerxesek,
fajták,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
fajták
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
birodalmak
  Hol
vígan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
vigan
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
sülyedvén
víg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
vig
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
halállal haltak.
 
 
  Nagy énekmondásnak tudom, mi az ára,
  Én is készültem a
hunn-trilógiára,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hunn trilógiára,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  De mikor Árpádék s talántán hunn atyjuk
  Mind csak addig voltak, míg megszakadt
magvuk.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
magjuk
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Valami hős harcos én sohase voltam,
  De a nagy harctéren sokat kóboroltam,
  Sok-sok
gyermekemet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
gyermeket
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ölte meg a hőség,
  Meddő táborozás, meddő vakmerőség.
 
 
  Csókkal, csókfélével birom én és birtam,
  Ám zsoldos nem valék, hamar untam,
sirtam.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
sirtam.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
sirtam,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
  S ha vannak multamban bármely semmiségek,
  Ezek a
sirások,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
sirások
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ezek
voltak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
voltak:
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szépek.
 
 
  Nekem a szerelem nem volt víg ajándék,
  Lovagi birkózás, tréfás kopja-játék,
  De volt ravatalos,
halálos-víg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
halálos-vig
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
torna,
  Játék a halállal,
titkos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
síri
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
élet-forma.
 
 
  Akárhol s bárkiért vágyódásba estem,
  Vér áztatta nyomom Párisban vagy Pesten,
  Mindig önnön-vérem és soha a másé,
  Soha a levésé, mindig a mulásé.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
 
Összevissza vére
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
m
Beszúrás hely: fölé.
sokat magyarázna:
 
Mint lettem itatlan,
 
vadszomjas, parázna,
 
Mint lettem botránya hazug, ó tanoknak,
 
Képmutató, magyar, híg vérű kanoknak.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  De voltam bárkinél tisztább és fehérebb,
  Voltam engedelmes gyermeke a vérnek,
  Becsületes
hímként
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
himként
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
csaptam nő-zavarnak
  S becsületes voltam
embernek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
embernek,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
magyarnak.
 
 
  E félszeg országban, hol ezer év óta
 
Hímnek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Himnek
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden-Titkok versei
 
is az derék csak, ki pátrióta,
  Fölzokogó, csukló tréfa-zokkal mondom:
  A nagy csatatéren erre is volt gondom.
 
 
  Gazdagokringyóit én el nem szerettem,
  Koldusok mátkáit soha el nem vettem,
  Küzdöttem, csókoltam szomoru rogyásig,
  De csak ha biztatott az a
némber másik.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
némber-másik.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
 
  Nem voltam
villámos,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
regényes,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
förgeteges csókja
  Senki szép asszonynak s
durva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
 
dúrva
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hódítója.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hóditója.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Diadal-sarcokat már csak akkor szedtem,
  Ha
karomba-hullót,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
karomba-hulló
[törölt]
« n »
t
Beszúrás hely: fölé.
,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
megadót szerettem.
 
 
  Áldott, kedves mégis az alkalom vétke,
  Mikor legelőször kényszeritett térdre
  Asszony-ember előtt kicsi,
kölyök-korban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
kölyök korban
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  És áldott a
vígasz,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
vigasz,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
mit leltem a borban.
 
 
 
Szent
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
« Hajh »
Szent
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
bor: asszony ellen talált drága méreg,
  Már más mámorokkal, hajh, összecseréllek:
 
Hírrel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Hirrel
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
és
mákonnyal, ezerféle jóval
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
máko
Beszúrás hely: fölé.
nnyal,
[törölt]
«
minden
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
ezer
Beszúrás hely: fölé.
féle jóval
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  S ki tudja, tán holnap, egy
Browning-golyóval.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
« b »
B
Beszúrás hely: fölé.
rowning-golyóval.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Addig is büszkélkedj,
Múzsám,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
Muzsám,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
drága testem,
  Mint a Názárethi, latrok közt, kereszten.
  Pál apostol mondta s te hiven megtartod:
  Hitedet
megörzéd
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
megőrz
[törölt]
« ö »
é
Beszúrás hely: fölé.
d
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
s megharcoltad harcod.
 
 
  Mérges
nyilak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
nyilat
[törölt]
« t »
k
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
belém nem egyszer repültek,
  Sebeim tüzeltek, sebeim heggültek
  S ha
újra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ujra
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
kezdhetném friss komédiásként,
  Ma is igaz volnék, ma se tennék másként.
 
 
  Csak hazudni kéne, mennyi minden jönne
  Magyar eredménnyel,
sikerrel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
sikerrel,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
özönbe.
  Már elhallgatni is milyen érdem volna,
  De vallani mindent: volt életem
dolga.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
dolga.
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
 
Tetsző,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 2
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Tetsző,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
hazug-szűz dalt dalolni még tudnék,
  Erkölcsös hazugok kegyébe bejutnék,
  De akarok szólni, de akarom látni:
  Mer ma is
hazudni álerkölcsöt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hazudni
ál
Beszúrás hely: sorközi.
erkölcsöt
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
bárki?
 
 
  Akarom, hogy végre valaki meg merje
  Mondani: nem a
sziv
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szív
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a csók fejedelme
  S nem a csók a tető s nem a csók a minden,
  Mint kötelezteténk hazudni azt
rímben.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
rimben.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ri
[törölt]
«
m
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
m
Beszúrás hely: fölé.
ben
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Itt állok s Lutherként mondom: engem Isten
 
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Ugy
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
tartson fiának s bajban
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ugy
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
segitsen,
  Hogy minden titoknak ez a megoldása
  S hogy igaz lelkemnek ez a
vallomása.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
valomása.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Hajh, igen, emlékszem: mindig az a
fűző,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
füző,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Omló, habos szoknya, vérünket
fölűző,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
felüző,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Parfümös kis nadrág, finom batiszt-játék,
  De mindig az a cél, mindig
az a szándék.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
az a
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
szándék
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Mindig az a játék s mindig véres torna,
  S mindig mintha kiki egy-egy Isten volna.
  Ezt a nagy szándékot nagy okok okolják
  S még a tagadók is mindig szándékolják.
 
 
  Kik által s miképpen lettem, aki
lettem?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
lettem
[törölt]
« , »
?
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Nem tudom, de tudom, hogy kellett szeretnem
  S a nagy csatatéren, lehettem bár olcsó,
  Nem voltam sem barbár, sem furcsa utolsó.
 
 
  S tudtam nagyszerüen, költősen
szeretni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szeretni
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Valaki számára egyetlenegy lenni,
 
Úgy-úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Ugy-ugy
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
elborulni részeg szerelemben,
  Hogy
bolond álmokban sem lehetne
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
a Rokokóban se tudhatták
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szebben.
 
 
  De a harctér:
Harctér
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
« h »
H
Beszúrás hely: fölé.
arctér
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
és az élet: Élet
 
S az asszony-test
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
S
az
Beszúrás hely: sorközi.
asszony-test
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
néha sokkal-sokkal mélyebb,
  Mélyebb az Életnél, mélyebb a Halálnál,
  Mélyebb az álmodnál, mellyel vágyva hálnál.
 
 
  Nem tudom, hogy mikor jön életem vége,
  Mikor derül ki majd minden semmisége,
  De nyugodtan halok: én nem csupán voltam,
 
S érdemes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
És a nagy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
De a nagy
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
harctéren
esek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
esem
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
el majd holtan.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
A szerelem eposzából
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A nagy csatatér
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
(Töredékes bevezetője egy soha meg nem írandó s meg sem írható hőskölteménynek.)
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
III.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Szokásos hivással hadd hivjam
Múzsámat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Muzsámat,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
Muzsámat
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Szegény,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Szegény
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
bús
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
testemet, mely vivott csatákat,
  Mely ma is annyi bajt és Sátán-dalt érlel
  A
benne lakozó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
bennelakozó
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
Múzsa
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Muzsa
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
kegyelmével.
 
 
 
Múzsám:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Muzsám:
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
Szilágyságban határzott vén testem,
  Ki miatt tömérdek bűnbe s dalba estem
  S kinek ereszkedett inakkal sincs másod,
  Dalold le utolsó, nagy dal-tartozásod.
 
 
  Sorsomnak, titkomnak hetedik lakatja
  Lehullhat: nem vagyok gyermekeknek atyja.
  Fiaim,
lyányaim
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
 
lányaim
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
paripák taposták
  S a nagy csatatéren vérfolyók elmosták.
 
 
  Dalolj nekem,
Múzsám,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Muzsám,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
ne a hét vezérről,
  Dalolj nekem,
Múzsám,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Muzsám,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a nagy
csatatérről,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
csatatérről
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Hol, ahogy először ember nézett Napba,
  Embernek sorsáról jegyződött bús
mappa.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
nappa.
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Melynél szörnyűbb téren
Atilla
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
 
Attila
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
se harcolt,
  Melyet női testen gyémánt-Végzet karcolt,
  Ninivék, Xerxesek,
fajták,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
fajták
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
birodalmak
  Hol
vígan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
vigan
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
sülyedvén
víg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
vig
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
halállal haltak.
 
 
  Nagy énekmondásnak tudom, mi az ára,
  Én is készültem a
hunn-trilógiára,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hunn trilógiára,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  De mikor Árpádék s talántán hunn atyjuk
  Mind csak addig voltak, míg megszakadt
magvuk.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
magjuk
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Valami hős harcos én sohase voltam,
  De a nagy harctéren sokat kóboroltam,
  Sok-sok
gyermekemet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
gyermeket
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ölte meg a hőség,
  Meddő táborozás, meddő vakmerőség.
 
 
  Csókkal, csókfélével birom én és birtam,
  Ám zsoldos nem valék, hamar untam,
sirtam.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
sirtam.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
sirtam,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
  S ha vannak multamban bármely semmiségek,
  Ezek a
sirások,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
sirások
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ezek
voltak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
voltak:
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szépek.
 
 
  Nekem a szerelem nem volt víg ajándék,
  Lovagi birkózás, tréfás kopja-játék,
  De volt ravatalos,
halálos-víg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
halálos-vig
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
torna,
  Játék a halállal,
titkos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
síri
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
élet-forma.
 
 
  Akárhol s bárkiért vágyódásba estem,
  Vér áztatta nyomom Párisban vagy Pesten,
  Mindig önnön-vérem és soha a másé,
  Soha a levésé, mindig a mulásé.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
 
Összevissza vére
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
m
Beszúrás hely: fölé.
sokat magyarázna:
 
Mint lettem itatlan,
 
vadszomjas, parázna,
 
Mint lettem botránya hazug, ó tanoknak,
 
Képmutató, magyar, híg vérű kanoknak.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  De voltam bárkinél tisztább és fehérebb,
  Voltam engedelmes gyermeke a vérnek,
  Becsületes
hímként
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
himként
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
csaptam nő-zavarnak
  S becsületes voltam
embernek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
embernek,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
magyarnak.
 
 
  E félszeg országban, hol ezer év óta
 
Hímnek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Himnek
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden-Titkok versei
 
is az derék csak, ki pátrióta,
  Fölzokogó, csukló tréfa-zokkal mondom:
  A nagy csatatéren erre is volt gondom.
 
 
  Gazdagokringyóit én el nem szerettem,
  Koldusok mátkáit soha el nem vettem,
  Küzdöttem, csókoltam szomoru rogyásig,
  De csak ha biztatott az a
némber másik.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
némber-másik.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
 
  Nem voltam
villámos,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
regényes,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
förgeteges csókja
  Senki szép asszonynak s
durva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
 
dúrva
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hódítója.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hóditója.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Diadal-sarcokat már csak akkor szedtem,
  Ha
karomba-hullót,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
karomba-hulló
[törölt]
« n »
t
Beszúrás hely: fölé.
,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
megadót szerettem.
 
 
  Áldott, kedves mégis az alkalom vétke,
  Mikor legelőször kényszeritett térdre
  Asszony-ember előtt kicsi,
kölyök-korban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
kölyök korban
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  És áldott a
vígasz,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
vigasz,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
mit leltem a borban.
 
 
 
Szent
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
« Hajh »
Szent
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
bor: asszony ellen talált drága méreg,
  Már más mámorokkal, hajh, összecseréllek:
 
Hírrel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Hirrel
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
és
mákonnyal, ezerféle jóval
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
máko
Beszúrás hely: fölé.
nnyal,
[törölt]
«
minden
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
ezer
Beszúrás hely: fölé.
féle jóval
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  S ki tudja, tán holnap, egy
Browning-golyóval.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
« b »
B
Beszúrás hely: fölé.
rowning-golyóval.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Addig is büszkélkedj,
Múzsám,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
Muzsám,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
drága testem,
  Mint a Názárethi, latrok közt, kereszten.
  Pál apostol mondta s te hiven megtartod:
  Hitedet
megörzéd
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
megőrz
[törölt]
« ö »
é
Beszúrás hely: fölé.
d
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
s megharcoltad harcod.
 
 
  Mérges
nyilak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
nyilat
[törölt]
« t »
k
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
belém nem egyszer repültek,
  Sebeim tüzeltek, sebeim heggültek
  S ha
újra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ujra
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
kezdhetném friss komédiásként,
  Ma is igaz volnék, ma se tennék másként.
 
 
  Csak hazudni kéne, mennyi minden jönne
  Magyar eredménnyel,
sikerrel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
sikerrel,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
özönbe.
  Már elhallgatni is milyen érdem volna,
  De vallani mindent: volt életem
dolga.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
dolga.
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
 
Tetsző,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 2
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Tetsző,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
hazug-szűz dalt dalolni még tudnék,
  Erkölcsös hazugok kegyébe bejutnék,
  De akarok szólni, de akarom látni:
  Mer ma is
hazudni álerkölcsöt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hazudni
ál
Beszúrás hely: sorközi.
erkölcsöt
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
bárki?
 
 
  Akarom, hogy végre valaki meg merje
  Mondani: nem a
sziv
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szív
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a csók fejedelme
  S nem a csók a tető s nem a csók a minden,
  Mint kötelezteténk hazudni azt
rímben.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
rimben.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ri
[törölt]
«
m
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
m
Beszúrás hely: fölé.
ben
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Itt állok s Lutherként mondom: engem Isten
 
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Ugy
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
tartson fiának s bajban
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ugy
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
segitsen,
  Hogy minden titoknak ez a megoldása
  S hogy igaz lelkemnek ez a
vallomása.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
valomása.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Hajh, igen, emlékszem: mindig az a
fűző,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
füző,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Omló, habos szoknya, vérünket
fölűző,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
felüző,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Parfümös kis nadrág, finom batiszt-játék,
  De mindig az a cél, mindig
az a szándék.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
az a
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
szándék
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Mindig az a játék s mindig véres torna,
  S mindig mintha kiki egy-egy Isten volna.
  Ezt a nagy szándékot nagy okok okolják
  S még a tagadók is mindig szándékolják.
 
 
  Kik által s miképpen lettem, aki
lettem?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
lettem
[törölt]
« , »
?
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Nem tudom, de tudom, hogy kellett szeretnem
  S a nagy csatatéren, lehettem bár olcsó,
  Nem voltam sem barbár, sem furcsa utolsó.
 
 
  S tudtam nagyszerüen, költősen
szeretni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szeretni
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Valaki számára egyetlenegy lenni,
 
Úgy-úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Ugy-ugy
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
elborulni részeg szerelemben,
  Hogy
bolond álmokban sem lehetne
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
a Rokokóban se tudhatták
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szebben.
 
 
  De a harctér:
Harctér
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
« h »
H
Beszúrás hely: fölé.
arctér
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
és az élet: Élet
 
S az asszony-test
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
S
az
Beszúrás hely: sorközi.
asszony-test
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
néha sokkal-sokkal mélyebb,
  Mélyebb az Életnél, mélyebb a Halálnál,
  Mélyebb az álmodnál, mellyel vágyva hálnál.
 
 
  Nem tudom, hogy mikor jön életem vége,
  Mikor derül ki majd minden semmisége,
  De nyugodtan halok: én nem csupán voltam,
 
S érdemes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
És a nagy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
De a nagy
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
harctéren
esek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
esem
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
el majd holtan.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
A szerelem eposzából
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A nagy csatatér
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
(Töredékes bevezetője egy soha meg nem írandó s meg sem írható hőskölteménynek.)
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
III.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Szokásos hivással hadd hivjam
Múzsámat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Muzsámat,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
Muzsámat
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Szegény,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Szegény
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
bús
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
testemet, mely vivott csatákat,
  Mely ma is annyi bajt és Sátán-dalt érlel
  A
benne lakozó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
bennelakozó
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
Múzsa
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Muzsa
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
kegyelmével.
 
 
 
Múzsám:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Muzsám:
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
Szilágyságban határzott vén testem,
  Ki miatt tömérdek bűnbe s dalba estem
  S kinek ereszkedett inakkal sincs másod,
  Dalold le utolsó, nagy dal-tartozásod.
 
 
  Sorsomnak, titkomnak hetedik lakatja
  Lehullhat: nem vagyok gyermekeknek atyja.
  Fiaim,
lyányaim
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
 
lányaim
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
paripák taposták
  S a nagy csatatéren vérfolyók elmosták.
 
 
  Dalolj nekem,
Múzsám,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Muzsám,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
ne a hét vezérről,
  Dalolj nekem,
Múzsám,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Muzsám,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a nagy
csatatérről,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
csatatérről
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Hol, ahogy először ember nézett Napba,
  Embernek sorsáról jegyződött bús
mappa.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
nappa.
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Melynél szörnyűbb téren
Atilla
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
 
Attila
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
se harcolt,
  Melyet női testen gyémánt-Végzet karcolt,
  Ninivék, Xerxesek,
fajták,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
fajták
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
birodalmak
  Hol
vígan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
vigan
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
sülyedvén
víg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
vig
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
halállal haltak.
 
 
  Nagy énekmondásnak tudom, mi az ára,
  Én is készültem a
hunn-trilógiára,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hunn trilógiára,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  De mikor Árpádék s talántán hunn atyjuk
  Mind csak addig voltak, míg megszakadt
magvuk.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
magjuk
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Valami hős harcos én sohase voltam,
  De a nagy harctéren sokat kóboroltam,
  Sok-sok
gyermekemet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
gyermeket
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ölte meg a hőség,
  Meddő táborozás, meddő vakmerőség.
 
 
  Csókkal, csókfélével birom én és birtam,
  Ám zsoldos nem valék, hamar untam,
sirtam.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
sirtam.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
sirtam,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
  S ha vannak multamban bármely semmiségek,
  Ezek a
sirások,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
sirások
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ezek
voltak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
voltak:
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szépek.
 
 
  Nekem a szerelem nem volt víg ajándék,
  Lovagi birkózás, tréfás kopja-játék,
  De volt ravatalos,
halálos-víg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
halálos-vig
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
torna,
  Játék a halállal,
titkos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
síri
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
élet-forma.
 
 
  Akárhol s bárkiért vágyódásba estem,
  Vér áztatta nyomom Párisban vagy Pesten,
  Mindig önnön-vérem és soha a másé,
  Soha a levésé, mindig a mulásé.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
 
Összevissza vére
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
m
Beszúrás hely: fölé.
sokat magyarázna:
 
Mint lettem itatlan,
 
vadszomjas, parázna,
 
Mint lettem botránya hazug, ó tanoknak,
 
Képmutató, magyar, híg vérű kanoknak.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  De voltam bárkinél tisztább és fehérebb,
  Voltam engedelmes gyermeke a vérnek,
  Becsületes
hímként
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
himként
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
csaptam nő-zavarnak
  S becsületes voltam
embernek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
embernek,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
magyarnak.
 
 
  E félszeg országban, hol ezer év óta
 
Hímnek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Himnek
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden-Titkok versei
 
is az derék csak, ki pátrióta,
  Fölzokogó, csukló tréfa-zokkal mondom:
  A nagy csatatéren erre is volt gondom.
 
 
  Gazdagokringyóit én el nem szerettem,
  Koldusok mátkáit soha el nem vettem,
  Küzdöttem, csókoltam szomoru rogyásig,
  De csak ha biztatott az a
némber másik.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
némber-másik.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
 
  Nem voltam
villámos,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
regényes,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
förgeteges csókja
  Senki szép asszonynak s
durva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
 
dúrva
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hódítója.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hóditója.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Diadal-sarcokat már csak akkor szedtem,
  Ha
karomba-hullót,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
karomba-hulló
[törölt]
« n »
t
Beszúrás hely: fölé.
,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
megadót szerettem.
 
 
  Áldott, kedves mégis az alkalom vétke,
  Mikor legelőször kényszeritett térdre
  Asszony-ember előtt kicsi,
kölyök-korban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
kölyök korban
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  És áldott a
vígasz,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
vigasz,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
mit leltem a borban.
 
 
 
Szent
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
« Hajh »
Szent
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
bor: asszony ellen talált drága méreg,
  Már más mámorokkal, hajh, összecseréllek:
 
Hírrel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Hirrel
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
és
mákonnyal, ezerféle jóval
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
máko
Beszúrás hely: fölé.
nnyal,
[törölt]
«
minden
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
ezer
Beszúrás hely: fölé.
féle jóval
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  S ki tudja, tán holnap, egy
Browning-golyóval.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
« b »
B
Beszúrás hely: fölé.
rowning-golyóval.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Addig is büszkélkedj,
Múzsám,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
Muzsám,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
drága testem,
  Mint a Názárethi, latrok közt, kereszten.
  Pál apostol mondta s te hiven megtartod:
  Hitedet
megörzéd
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
megőrz
[törölt]
« ö »
é
Beszúrás hely: fölé.
d
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
s megharcoltad harcod.
 
 
  Mérges
nyilak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
nyilat
[törölt]
« t »
k
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
belém nem egyszer repültek,
  Sebeim tüzeltek, sebeim heggültek
  S ha
újra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ujra
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
kezdhetném friss komédiásként,
  Ma is igaz volnék, ma se tennék másként.
 
 
  Csak hazudni kéne, mennyi minden jönne
  Magyar eredménnyel,
sikerrel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
sikerrel,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
özönbe.
  Már elhallgatni is milyen érdem volna,
  De vallani mindent: volt életem
dolga.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
dolga.
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
 
Tetsző,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 2
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Tetsző,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
hazug-szűz dalt dalolni még tudnék,
  Erkölcsös hazugok kegyébe bejutnék,
  De akarok szólni, de akarom látni:
  Mer ma is
hazudni álerkölcsöt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hazudni
ál
Beszúrás hely: sorközi.
erkölcsöt
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
bárki?
 
 
  Akarom, hogy végre valaki meg merje
  Mondani: nem a
sziv
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szív
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a csók fejedelme
  S nem a csók a tető s nem a csók a minden,
  Mint kötelezteténk hazudni azt
rímben.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
rimben.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ri
[törölt]
«
m
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
m
Beszúrás hely: fölé.
ben
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Itt állok s Lutherként mondom: engem Isten
 
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Ugy
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
tartson fiának s bajban
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ugy
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
segitsen,
  Hogy minden titoknak ez a megoldása
  S hogy igaz lelkemnek ez a
vallomása.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
valomása.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Hajh, igen, emlékszem: mindig az a
fűző,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
füző,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Omló, habos szoknya, vérünket
fölűző,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
felüző,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Parfümös kis nadrág, finom batiszt-játék,
  De mindig az a cél, mindig
az a szándék.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
az a
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
szándék
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Mindig az a játék s mindig véres torna,
  S mindig mintha kiki egy-egy Isten volna.
  Ezt a nagy szándékot nagy okok okolják
  S még a tagadók is mindig szándékolják.
 
 
  Kik által s miképpen lettem, aki
lettem?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
lettem
[törölt]
« , »
?
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Nem tudom, de tudom, hogy kellett szeretnem
  S a nagy csatatéren, lehettem bár olcsó,
  Nem voltam sem barbár, sem furcsa utolsó.
 
 
  S tudtam nagyszerüen, költősen
szeretni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szeretni
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Valaki számára egyetlenegy lenni,
 
Úgy-úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Ugy-ugy
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
elborulni részeg szerelemben,
  Hogy
bolond álmokban sem lehetne
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
a Rokokóban se tudhatták
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szebben.
 
 
  De a harctér:
Harctér
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
[törölt]
« h »
H
Beszúrás hely: fölé.
arctér
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
és az élet: Élet
 
S az asszony-test
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
S
az
Beszúrás hely: sorközi.
asszony-test
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
néha sokkal-sokkal mélyebb,
  Mélyebb az Életnél, mélyebb a Halálnál,
  Mélyebb az álmodnál, mellyel vágyva hálnál.
 
 
  Nem tudom, hogy mikor jön életem vége,
  Mikor derül ki majd minden semmisége,
  De nyugodtan halok: én nem csupán voltam,
 
S érdemes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
És a nagy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
De a nagy
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
harctéren
esek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
esem
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
el majd holtan.
 
 
/o:ae-ov5.tei.753/IMAGE753_1   X (Close panel)
image
/o:ae-ov5.tei.753/IMAGE753_2   X (Close panel)
image
/o:ae-ov5.tei.753/IMAGE753_3   X (Close panel)
image
/o:ae-ov5.tei.753/IMAGE753_4   X (Close panel)
image
/o:ae-ov5.tei.753/IMAGE753_5   X (Close panel)
image
/o:ae-ov5.tei.753/IMAGE753_6   X (Close panel)
image