X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Engem félig szerettek

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás MD: Alapszöveg: Magyar Dél(Temesvár) 1910. febr. 15. I. évf. 4. sz.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet Adyt újabb párizsi tartózkodása idején több körülmény készteti arra, hogy ilyen elítélően fogalmazza meg embertársaihoz fűződő viszonyát. Azonban a vers sokkal általánosabb jellegű ítéletet tartalmaz ahhoz, hogy Király István nyomán pusztán a költő „megélt szerelmeinek kegyetlen mérlege”-ként tartsuk számon (Király II. 189.). Figyelembe véve Ady életének e szakaszát sokkal összetettebbnek tűnik az elhagyatottság élményének eme végzetszerűvé fokozása. Nemcsak a Diósiné Brüll Adélhoz fűződő viszonyában beálló újabb válságperiódus, de a Nyugat és közte támadt újabb bonyodalmak is közrejátszhattak e lírai magatartás kialakításához. Az amúgy is érzékeny Ady személye elleni burkolt támadásnak fogta fel Babitsnak a lap januári első számában megjelent verseit (l. a Senki élőnek ellensége jegyzetét). Ugyanebben a hónapban írott leveleiben többször hangoztatja baráti és szakmai környezetével szembeni csalódottságát. Hatvany Lajosnak így ír: „Nagy baj volt, hogy azok a barátaim, akiknek elfogadtam volna a diktálásukat (három-négy volt s még van), irodalomtörténet-írók hideg maszkjával néztek reám. Hogy vétek, sőt lehetetlenség egy ember, egy így-vagy-ugy (talán) küldetéses ember életébe beleavatkozni. Kár volt, mert egy kis gondoskodással még másfél év előtt lehetett volna belőlem az élet számára is csinálni valamit. Ez a lehetőség – sajnos – végleg elmúlt, s most már csak arra kellene, ha érdemes, ügyelni, hogyan az utolsó fölvonás ne okozzon közbotrányt. Azok érdekében, akik utánam is élnek, akarnak, s akikről egész világ tudja, hogy hozzám közelállottak.” ([Párizs, 1910. jan. 5. előtt], AEL III. 9.) Január 17-én pedig már ezt írja Fenyő Miksának: „Nekem csak az fájt s fáj, hogy még te is folytonos elnézésekkel és megbocsátásokkal barátkozol velem. Ha ehhez hozzátesszük azt, hogy a Nyugatnak esetleg már fél év múlva nem lesz szüksége Adyra, mindent megérthetsz. Miért ne dobnátok ki majd egy üzletileg be nem váló s egyénileg nektek kellemetlen embert?” ([Párizs], AEL III. 13.) E tragikus léthelyzetből kialakult lírai vallomás alig egy hónappal előzi meg azt a levelet, amely a mellőzöttségérzést, csalódottságot talán a leghitelesebben tárja elénk. Március elején írja Ady Révész Bélának: „Iszom, veronálozom, temetem az életemet s nem hiszek semmiben. Se asszonyban, se barátban, se sikerben, se magamban, senkiben. […] Vén, halódó koromban sikerült elérnem, hogy senkim sincs.” ([Párizs, 1910. márc. 5.], AEL III. 50.) Az 1909-ben még kért, követelt szeretet (Szeretném, ha szeretnének, Akarom: tisztán lássatok), a folyamatos meg nem értettség következtében szinte érzelemmentes konklúzió-levonássá szelídült ebben a versben; a címet minden strófában megismételve bizonygatja a lírai én: Engem félig szerettek. (Ady “felfokozott szeretetéhség”-éről l.: Kenyeres 42.) Irodalom Földessy: 317.; Király II. 189.
 
Engem félig szerettek  
 
  Még egy kis felednivalóm van
  S csak addig fognak tudni rólam,
  Míg ezt az egyet is lerázom:
  Engem mindig félig szerettek.
 
 
  Nekem nincs semmi tartozásom,
  Könnyű lehet az elmulásom,
  Engem mindig félig szerettek
  S ezért nem jár emlék, se hála.
 
 
  Engem mindig félig szerettek,
  Van jogom, hogy gonosz lehessek
  S ugy haljak meg, hogy nagyon fájjon,
  Kik szivüket ugy óvták tőlem.
 
 
  Ez az egyetlen tartozásom
  S ezt az egyet játszva lerázom.
  Engem mindig félig szerettek
  S én nem szerettem senkit, senkit.