X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A kimérák Istenéhez

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás Ke: KéziratPIM A. 303.
  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. március 16. III. évf. 6. sz. 399–400.
    n
    Jegyzet (Önálló cím nélkül. „A Minden-Titkok verseiből” főcímmel megjelent négy vers harmadik darabja. Az első kettő: Akit egyszer megláttunk, A Nap ravaszkodása, a negyedik: Mindent másképpen szeretnék.)
  • Szövegforrás SZIL: Szilágy1910. április 7. XXVIII. évf. 14. sz. 1.
  • Szövegforrás MTv1: Minden Titkok versei(1910) (Az Isten Titkai ciklus) 14–16.
  • Szövegforrás MITv2: Alapszöveg: Minden Titkok versei(1918) 12–14.
  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A vers keletkezésével kapcsolatban ld. az Akit egyszer megláttunk vers jegyzetét e kötetben. A kiméra Ady publicisztikájában egyszerre kötődik az eredeti görög szörny, és a költői életműben fölbukkanó gondolat-költészet-álom jelentéshez. „Pfuj, az én világom? Sok vámpír, kimérák, nagy álomszörnyek, tréfás kísértetek.” ( Heine Henrik keserű, BN 1906. dec. 30., AEÖPM VIII. 84. sz., 142.). Először 1901-ben használja (AEÖPM II. 144. sz. 176.), így nem valószínű Vezér Erzsébet föltételezése (Vezér 108.), hogy Jehan Rictus gazdagította volna ezzel Ady szókincsét. Földessy foglalkozik a kimérák szerepével és metaforikus jelentésével Adynak egy korábbi, az Özvegy legények tánca (1906) és egy későbbi verse, Az örökké elváltak (1911) kapcsán, utóbbiból idézve: „Miért mondja Ady kiméráknak az ő költői álmait? Kétségkívül belejátszik ebbe az éjszakai milliő: a sötétben való állandó szereplésük titokzatossá, kísértetiessé, boszorkányossá avatja őket; de ilyenekké teszi őket az is, hogy megcsúfolásai minden rendesnek, megszokottnak; ezért tekinti őket a költő, mások szemén át is nézve, kiméráknak, de vitás kedvvel büszkén vállalja ilyenekül őket ő maga is: »Végsője is szalad lihegve Kiméráim régi sorának«, majd gúnyosan veti oda megtért olvasóinak: »Hát nem oly vad a sok »vad álom«? / Föloldozást kap szenvedőjük? / Jó szivek, hát, im, itt »a költő« / S mult álmai – én már utálom.«” (AM I. 141–142.) A 12. sor „hülye seb”-e alatt Hatvany a vérbajt értette (Hatvany II. 113.), míg Földessy szerint „egész kontextusával és nemes, istenes pátoszával kizárja a luetikus ötletet. A »hülye seb« az a seb, amelyet az ellene támadók ejtettek és ejtenek rajta.” (AM I. 148.). A vers 37–38. sora meghatározott életrajzi mozzanatokhoz kötődik: a gyermek Ady vallásosságához, a mindszenti református elemi iskolához. Így ez a részlet olyan versek rokona, melyek nyíltan, többnyire idézetekkel utalnak a gyerekkorban megismert liturgia elemeire: Egy régi Kálvin-templomban (1908), Szelíd, esti imádság (1909). S rokona még ifjúkora zsoltáros emlékeit őrző olyan, az év későbbi szakaszában keletkezett verseinek, mint A föltámadás szomorúsága és Ha tanultunk zsoltárokat. Ahogy Kovalovszky fogalmaz: „A zsoltárok kisgyermekkora óta vérébe ivódtak.” (EmlAE II. 176.). Ady Lajos említi, hogy „a református templom udvarán roskadozó kis, nádfedeles viskóban, a Katona Károly rektor uram iskolájában” tanulta bátyja „három éven át a betűvetés, olvasás, számolás, zsoltáréneklés és biblia-történetek komoly tudományát” (AL 18.). „Az összes bibliai szent-történeteket megismerte már a kis diák; a zsoltárokat mind s a dicséretek nagy részét is – némelyiknek nem is csak az énekelni szokott két első »versét« (strófáját), hanem az egészet – könyv nélkül tudta” (AL 19.). A felnőtt Ady is sűrűn emlékezett vissza a gyermekkorában megismert szertartásokra, noha a tételes vallástól már régen eltávolodott. Révész Béla a költő versalkotó módszerével, az istenes versek fogantatásával kapcsolatban megemlíti, hogy Ady milyen sokszor idézte föl magának és barátjának a „zsoltárt diktáló” gyermeket: „Mámor után, irodalmárkodás után, elgyöngült hajnalokon, milyen valló volt a beszélgetése a zsoltármondó kisdiákról [...] Istenes elgondolásairól, az ilyen emlékeiről Ady tehát már akkor beszélgetett velem, amikor először jött Pestre és csak hat-nyolc évvel később kezdte el írni Istenverseit.” (Révész: AE 169–170.) A harc, a hetyke hangnem, a küldetéses elhivatottság számos Ady-művel rokonítja. Magyarázat kiméra: A görög mítoszok egyik, lángot okádó, három különböző állati fejű szörnyének latinosan írt nevéből. Átvitt értelemben agyrémet jelent: így használja Ady is, de kontraszthatásként vagy a költészetet, a műalkotást (a sajátját) vagy eszményeit jelöli vele. A szót azóta a genetika is átvette. Irodalom Hatvany II. 111–118.; Benedek II. 114 – 116.; AM I. 133–134., 148.; Makkai 107–108.; Földessy: Amt 135–136.; Király II. 419–422.; EmlAE II. 176.; Vezér 295–296.
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Kézirat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
A kimérák Istenéhez
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
III.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
 
 
  Te, Isten, ki Titok vagy, tudod,
  Hogy én nem vagyok mai gyermek:
  Az én ügyem a te ügyed
  S ki ellenem támad, azt verd meg.
 
 
  Mert mi együtt kezdtük a hűhót,
  Mert egyformán Titok a voltunk
  S ami lázmunkánkban hazug,
  Mindent, mindent együtt koholtunk.
 
 
 
Te,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Te
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
 
Isten, mi egyek vagyunk:
  Mikor kimérákba szerettem,
  Már ott voltál hátam mögött,
  Nehogy kimuljak hülye sebben.
 
 
  Nógattál
folyton,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
folyton,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
konokul,
  Hogy véresen be a bozótba
  Törjek magyarul, dalosan
  S hogy ne némuljon el a nóta.
 
 
  Én voltam, Isten, bolond
nyilad
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
nyílad
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden Titkok versei
 
  S
nyiladat
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
nyíladat
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden Titkok versei
 
most már messzelőtted.
  Fölemelt véres homlokom
  Nem ejtem porba most előtted.
 
 
 
Mert, jaj, nagy
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Mert,
jaj,
Beszúrás hely: sorközi.
nagy
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
dolog ez a dolog,
  Nagyobb, több, mint egy élet ára
  S én más bolondként nem megyek
  Egykönnyen a
kálváriára.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Kálváriára
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Most: vagy-vagy,
eldől,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
eld
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
ö
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
ha akarod,
  Hogy ér-e valamit a kardunk
  És hogy ér-e
ez
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
az
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Szilágy
 
valamit,
  Mit együtt kezdtünk és akartunk.
 
 
 
Titok
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
« Tit »
Titok
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
vagy, ős
Titok, tudom én,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Titok
[törölt]
« , »
tudom én
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
 
  Velem együtt és a világgal,
  De egy percnyi szeszélyedért
  Még sem égek el
hiu
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
hiú
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
lánggal.
 
 
  Együtt kezdtük, vihar-fellegek
  Nőttek a fejemre azóta,
 
Te, Isten,
*
Szövegforrás:
Szilágy
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Te Isten,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
te Titok, közös
  Bűnünk volt minden bűnös nóta.
 
 
 
Mikor még
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Mikor
mint
Beszúrás hely: sorközi.
még
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
mint kicsi nebuló
  Templomban
diktáltam
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
diktáltáltam
n
Jegyzet elírás
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
a zsoltárt,
  Már akkor bűntársam valál,
  Már akkor is
fölbújtóm
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
fölbujtóm
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
fölbújtom
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
voltál.
 
 
  Éreztem viharos kezedet,
  Mely fiatal
hajamat
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
haja
[törölt]
« d »
m
Beszúrás hely: fölé.
at
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
tépte:
  Te voltál az
elindítóm
*
Szövegforrás:
Kézirat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
elindítom
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  S kell, hogy te légy
utamnak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
útamnak
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
vége.
 
 
  Az én ügyem a te ügyed is,
  Hogyha
hívedet
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
« r »
v
Beszúrás hely: fölé.
edet
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
meg nem tartod,
  Nem hisz benned majd senkisem:
  Isten,
Titok, elő
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Titok,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
elő
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
a kardod.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Kézirat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
A kimérák Istenéhez
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
III.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
 
 
  Te, Isten, ki Titok vagy, tudod,
  Hogy én nem vagyok mai gyermek:
  Az én ügyem a te ügyed
  S ki ellenem támad, azt verd meg.
 
 
  Mert mi együtt kezdtük a hűhót,
  Mert egyformán Titok a voltunk
  S ami lázmunkánkban hazug,
  Mindent, mindent együtt koholtunk.
 
 
 
Te,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Te
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
 
Isten, mi egyek vagyunk:
  Mikor kimérákba szerettem,
  Már ott voltál hátam mögött,
  Nehogy kimuljak hülye sebben.
 
 
  Nógattál
folyton,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
folyton,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
konokul,
  Hogy véresen be a bozótba
  Törjek magyarul, dalosan
  S hogy ne némuljon el a nóta.
 
 
  Én voltam, Isten, bolond
nyilad
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
nyílad
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden Titkok versei
 
  S
nyiladat
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
nyíladat
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden Titkok versei
 
most már messzelőtted.
  Fölemelt véres homlokom
  Nem ejtem porba most előtted.
 
 
 
Mert, jaj, nagy
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Mert,
jaj,
Beszúrás hely: sorközi.
nagy
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
dolog ez a dolog,
  Nagyobb, több, mint egy élet ára
  S én más bolondként nem megyek
  Egykönnyen a
kálváriára.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Kálváriára
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Most: vagy-vagy,
eldől,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
eld
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
ö
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
ha akarod,
  Hogy ér-e valamit a kardunk
  És hogy ér-e
ez
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
az
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Szilágy
 
valamit,
  Mit együtt kezdtünk és akartunk.
 
 
 
Titok
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
« Tit »
Titok
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
vagy, ős
Titok, tudom én,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Titok
[törölt]
« , »
tudom én
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
 
  Velem együtt és a világgal,
  De egy percnyi szeszélyedért
  Még sem égek el
hiu
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
hiú
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
lánggal.
 
 
  Együtt kezdtük, vihar-fellegek
  Nőttek a fejemre azóta,
 
Te, Isten,
*
Szövegforrás:
Szilágy
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Te Isten,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
te Titok, közös
  Bűnünk volt minden bűnös nóta.
 
 
 
Mikor még
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Mikor
mint
Beszúrás hely: sorközi.
még
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
mint kicsi nebuló
  Templomban
diktáltam
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
diktáltáltam
n
Jegyzet elírás
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
a zsoltárt,
  Már akkor bűntársam valál,
  Már akkor is
fölbújtóm
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
fölbujtóm
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
fölbújtom
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
voltál.
 
 
  Éreztem viharos kezedet,
  Mely fiatal
hajamat
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
haja
[törölt]
« d »
m
Beszúrás hely: fölé.
at
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
tépte:
  Te voltál az
elindítóm
*
Szövegforrás:
Kézirat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
elindítom
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  S kell, hogy te légy
utamnak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
útamnak
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
vége.
 
 
  Az én ügyem a te ügyed is,
  Hogyha
hívedet
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
« r »
v
Beszúrás hely: fölé.
edet
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
meg nem tartod,
  Nem hisz benned majd senkisem:
  Isten,
Titok, elő
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Titok,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
elő
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
a kardod.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Kézirat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
A kimérák Istenéhez
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
III.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
 
 
  Te, Isten, ki Titok vagy, tudod,
  Hogy én nem vagyok mai gyermek:
  Az én ügyem a te ügyed
  S ki ellenem támad, azt verd meg.
 
 
  Mert mi együtt kezdtük a hűhót,
  Mert egyformán Titok a voltunk
  S ami lázmunkánkban hazug,
  Mindent, mindent együtt koholtunk.
 
 
 
Te,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Te
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
 
Isten, mi egyek vagyunk:
  Mikor kimérákba szerettem,
  Már ott voltál hátam mögött,
  Nehogy kimuljak hülye sebben.
 
 
  Nógattál
folyton,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
folyton,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
konokul,
  Hogy véresen be a bozótba
  Törjek magyarul, dalosan
  S hogy ne némuljon el a nóta.
 
 
  Én voltam, Isten, bolond
nyilad
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
nyílad
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden Titkok versei
 
  S
nyiladat
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
nyíladat
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden Titkok versei
 
most már messzelőtted.
  Fölemelt véres homlokom
  Nem ejtem porba most előtted.
 
 
 
Mert, jaj, nagy
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Mert,
jaj,
Beszúrás hely: sorközi.
nagy
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
dolog ez a dolog,
  Nagyobb, több, mint egy élet ára
  S én más bolondként nem megyek
  Egykönnyen a
kálváriára.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Kálváriára
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Most: vagy-vagy,
eldől,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
eld
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
ö
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
ha akarod,
  Hogy ér-e valamit a kardunk
  És hogy ér-e
ez
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
az
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Szilágy
 
valamit,
  Mit együtt kezdtünk és akartunk.
 
 
 
Titok
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
« Tit »
Titok
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
vagy, ős
Titok, tudom én,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Titok
[törölt]
« , »
tudom én
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
 
  Velem együtt és a világgal,
  De egy percnyi szeszélyedért
  Még sem égek el
hiu
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
hiú
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
lánggal.
 
 
  Együtt kezdtük, vihar-fellegek
  Nőttek a fejemre azóta,
 
Te, Isten,
*
Szövegforrás:
Szilágy
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Te Isten,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
te Titok, közös
  Bűnünk volt minden bűnös nóta.
 
 
 
Mikor még
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Mikor
mint
Beszúrás hely: sorközi.
még
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
mint kicsi nebuló
  Templomban
diktáltam
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
diktáltáltam
n
Jegyzet elírás
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
a zsoltárt,
  Már akkor bűntársam valál,
  Már akkor is
fölbújtóm
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
fölbujtóm
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
fölbújtom
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
voltál.
 
 
  Éreztem viharos kezedet,
  Mely fiatal
hajamat
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
haja
[törölt]
« d »
m
Beszúrás hely: fölé.
at
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
tépte:
  Te voltál az
elindítóm
*
Szövegforrás:
Kézirat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
elindítom
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  S kell, hogy te légy
utamnak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
útamnak
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
vége.
 
 
  Az én ügyem a te ügyed is,
  Hogyha
hívedet
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
« r »
v
Beszúrás hely: fölé.
edet
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
meg nem tartod,
  Nem hisz benned majd senkisem:
  Isten,
Titok, elő
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Titok,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
elő
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
a kardod.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Kézirat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
A kimérák Istenéhez
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
III.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
 
 
  Te, Isten, ki Titok vagy, tudod,
  Hogy én nem vagyok mai gyermek:
  Az én ügyem a te ügyed
  S ki ellenem támad, azt verd meg.
 
 
  Mert mi együtt kezdtük a hűhót,
  Mert egyformán Titok a voltunk
  S ami lázmunkánkban hazug,
  Mindent, mindent együtt koholtunk.
 
 
 
Te,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Te
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
 
Isten, mi egyek vagyunk:
  Mikor kimérákba szerettem,
  Már ott voltál hátam mögött,
  Nehogy kimuljak hülye sebben.
 
 
  Nógattál
folyton,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
folyton,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
konokul,
  Hogy véresen be a bozótba
  Törjek magyarul, dalosan
  S hogy ne némuljon el a nóta.
 
 
  Én voltam, Isten, bolond
nyilad
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
nyílad
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden Titkok versei
 
  S
nyiladat
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
nyíladat
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden Titkok versei
 
most már messzelőtted.
  Fölemelt véres homlokom
  Nem ejtem porba most előtted.
 
 
 
Mert, jaj, nagy
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Mert,
jaj,
Beszúrás hely: sorközi.
nagy
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
dolog ez a dolog,
  Nagyobb, több, mint egy élet ára
  S én más bolondként nem megyek
  Egykönnyen a
kálváriára.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Kálváriára
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Most: vagy-vagy,
eldől,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
eld
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
ö
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
ha akarod,
  Hogy ér-e valamit a kardunk
  És hogy ér-e
ez
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
az
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Szilágy
 
valamit,
  Mit együtt kezdtünk és akartunk.
 
 
 
Titok
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
« Tit »
Titok
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
vagy, ős
Titok, tudom én,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Titok
[törölt]
« , »
tudom én
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
 
  Velem együtt és a világgal,
  De egy percnyi szeszélyedért
  Még sem égek el
hiu
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
hiú
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
lánggal.
 
 
  Együtt kezdtük, vihar-fellegek
  Nőttek a fejemre azóta,
 
Te, Isten,
*
Szövegforrás:
Szilágy
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Te Isten,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
te Titok, közös
  Bűnünk volt minden bűnös nóta.
 
 
 
Mikor még
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Mikor
mint
Beszúrás hely: sorközi.
még
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
mint kicsi nebuló
  Templomban
diktáltam
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
diktáltáltam
n
Jegyzet elírás
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
a zsoltárt,
  Már akkor bűntársam valál,
  Már akkor is
fölbújtóm
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
fölbujtóm
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
fölbújtom
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
voltál.
 
 
  Éreztem viharos kezedet,
  Mely fiatal
hajamat
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
haja
[törölt]
« d »
m
Beszúrás hely: fölé.
at
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
tépte:
  Te voltál az
elindítóm
*
Szövegforrás:
Kézirat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
elindítom
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  S kell, hogy te légy
utamnak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
útamnak
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
vége.
 
 
  Az én ügyem a te ügyed is,
  Hogyha
hívedet
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
« r »
v
Beszúrás hely: fölé.
edet
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
meg nem tartod,
  Nem hisz benned majd senkisem:
  Isten,
Titok, elő
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Titok,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
elő
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
a kardod.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Kézirat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
A kimérák Istenéhez
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
III.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
 
 
  Te, Isten, ki Titok vagy, tudod,
  Hogy én nem vagyok mai gyermek:
  Az én ügyem a te ügyed
  S ki ellenem támad, azt verd meg.
 
 
  Mert mi együtt kezdtük a hűhót,
  Mert egyformán Titok a voltunk
  S ami lázmunkánkban hazug,
  Mindent, mindent együtt koholtunk.
 
 
 
Te,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Te
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
 
Isten, mi egyek vagyunk:
  Mikor kimérákba szerettem,
  Már ott voltál hátam mögött,
  Nehogy kimuljak hülye sebben.
 
 
  Nógattál
folyton,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
folyton,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
konokul,
  Hogy véresen be a bozótba
  Törjek magyarul, dalosan
  S hogy ne némuljon el a nóta.
 
 
  Én voltam, Isten, bolond
nyilad
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
nyílad
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden Titkok versei
 
  S
nyiladat
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
nyíladat
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden Titkok versei
 
most már messzelőtted.
  Fölemelt véres homlokom
  Nem ejtem porba most előtted.
 
 
 
Mert, jaj, nagy
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Mert,
jaj,
Beszúrás hely: sorközi.
nagy
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
dolog ez a dolog,
  Nagyobb, több, mint egy élet ára
  S én más bolondként nem megyek
  Egykönnyen a
kálváriára.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Kálváriára
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Most: vagy-vagy,
eldől,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
eld
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
ö
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
ha akarod,
  Hogy ér-e valamit a kardunk
  És hogy ér-e
ez
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
az
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Szilágy
 
valamit,
  Mit együtt kezdtünk és akartunk.
 
 
 
Titok
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
« Tit »
Titok
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
vagy, ős
Titok, tudom én,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Titok
[törölt]
« , »
tudom én
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
 
  Velem együtt és a világgal,
  De egy percnyi szeszélyedért
  Még sem égek el
hiu
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
hiú
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
lánggal.
 
 
  Együtt kezdtük, vihar-fellegek
  Nőttek a fejemre azóta,
 
Te, Isten,
*
Szövegforrás:
Szilágy
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Te Isten,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
te Titok, közös
  Bűnünk volt minden bűnös nóta.
 
 
 
Mikor még
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Mikor
mint
Beszúrás hely: sorközi.
még
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
mint kicsi nebuló
  Templomban
diktáltam
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
diktáltáltam
n
Jegyzet elírás
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
a zsoltárt,
  Már akkor bűntársam valál,
  Már akkor is
fölbújtóm
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
fölbujtóm
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
fölbújtom
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
voltál.
 
 
  Éreztem viharos kezedet,
  Mely fiatal
hajamat
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
haja
[törölt]
« d »
m
Beszúrás hely: fölé.
at
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
tépte:
  Te voltál az
elindítóm
*
Szövegforrás:
Kézirat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
elindítom
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  S kell, hogy te légy
utamnak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
útamnak
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
vége.
 
 
  Az én ügyem a te ügyed is,
  Hogyha
hívedet
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
« r »
v
Beszúrás hely: fölé.
edet
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
meg nem tartod,
  Nem hisz benned majd senkisem:
  Isten,
Titok, elő
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Titok,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
elő
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
a kardod.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Kézirat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
A kimérák Istenéhez
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
III.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
 
 
  Te, Isten, ki Titok vagy, tudod,
  Hogy én nem vagyok mai gyermek:
  Az én ügyem a te ügyed
  S ki ellenem támad, azt verd meg.
 
 
  Mert mi együtt kezdtük a hűhót,
  Mert egyformán Titok a voltunk
  S ami lázmunkánkban hazug,
  Mindent, mindent együtt koholtunk.
 
 
 
Te,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Te
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
 
Isten, mi egyek vagyunk:
  Mikor kimérákba szerettem,
  Már ott voltál hátam mögött,
  Nehogy kimuljak hülye sebben.
 
 
  Nógattál
folyton,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
folyton,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
konokul,
  Hogy véresen be a bozótba
  Törjek magyarul, dalosan
  S hogy ne némuljon el a nóta.
 
 
  Én voltam, Isten, bolond
nyilad
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
nyílad
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden Titkok versei
 
  S
nyiladat
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
nyíladat
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden Titkok versei
 
most már messzelőtted.
  Fölemelt véres homlokom
  Nem ejtem porba most előtted.
 
 
 
Mert, jaj, nagy
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Mert,
jaj,
Beszúrás hely: sorközi.
nagy
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
dolog ez a dolog,
  Nagyobb, több, mint egy élet ára
  S én más bolondként nem megyek
  Egykönnyen a
kálváriára.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Kálváriára
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Most: vagy-vagy,
eldől,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
eld
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
ö
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
ha akarod,
  Hogy ér-e valamit a kardunk
  És hogy ér-e
ez
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
az
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Szilágy
 
valamit,
  Mit együtt kezdtünk és akartunk.
 
 
 
Titok
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
« Tit »
Titok
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
vagy, ős
Titok, tudom én,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Titok
[törölt]
« , »
tudom én
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
 
  Velem együtt és a világgal,
  De egy percnyi szeszélyedért
  Még sem égek el
hiu
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
hiú
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
lánggal.
 
 
  Együtt kezdtük, vihar-fellegek
  Nőttek a fejemre azóta,
 
Te, Isten,
*
Szövegforrás:
Szilágy
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Te Isten,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
te Titok, közös
  Bűnünk volt minden bűnös nóta.
 
 
 
Mikor még
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Mikor
mint
Beszúrás hely: sorközi.
még
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
mint kicsi nebuló
  Templomban
diktáltam
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
diktáltáltam
n
Jegyzet elírás
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
a zsoltárt,
  Már akkor bűntársam valál,
  Már akkor is
fölbújtóm
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
fölbujtóm
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
fölbújtom
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
voltál.
 
 
  Éreztem viharos kezedet,
  Mely fiatal
hajamat
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
haja
[törölt]
« d »
m
Beszúrás hely: fölé.
at
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
tépte:
  Te voltál az
elindítóm
*
Szövegforrás:
Kézirat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
elindítom
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  S kell, hogy te légy
utamnak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
útamnak
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
vége.
 
 
  Az én ügyem a te ügyed is,
  Hogyha
hívedet
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
« r »
v
Beszúrás hely: fölé.
edet
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
meg nem tartod,
  Nem hisz benned majd senkisem:
  Isten,
Titok, elő
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Titok,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
elő
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
a kardod.
 
 
/o:ae-ov5.tei.767/IMAGE767_1   X (Close panel)
image
/o:ae-ov5.tei.767/IMAGE767_2   X (Close panel)
image
/o:ae-ov5.tei.767/IMAGE767_3   X (Close panel)
image