X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A Tűz márciusa

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

 • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás
 • Szövegforrás ME: Alapszöveg: A menekülő élet(1912)(Szép, magyar Sors ciklus) 101-102.
 • Szövegforrás NSZ: Népszava1911. április 2. XXXVIII. évf. 79. sz. 2. – Tárca
  n
  Jegyzet (a cím alatt: Fölolvasták a Galilei Kör márciusi ünnepén.)
 • Szövegforrás ASzILS: Szilágyság 1911. április 13. XXIX. évf. 15. sz. 1. – A „Szilágyság” tárcája
  n
  Jegyzet (a cím alatt: Fölolvasták a Galilei - Kör márciusi ünnepén)
 • Szövegforrás GA: Három március1911–1912–1913 A Galilei Kör könyvtára 11. sz. 5-6. (a továbbiakban Galilei)
 • Szövegforrás MuL: A Galilei Kör márciusi ünnepe 1911. évi március 26-án a Vigadóban. Műsorlap (a továbbiakban: Műsorlap) 3.
  n
  Jegyzet (Hasonmását közli: Kende Zsigmond: A Galilei Kör megalakulása. Bp., 1974., Akadémiai Kiadó 180.)

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A szabadgondolkodó főiskolai hallgatók baloldali szervezetéről, a Galilei-körről, ennek 1909-től induló, a márciusi ifjak radikalizmusa előtt tisztelgő éves rendezvényéről, illetve Adyval való kapcsolatukról l. a kör 1910-es márc.-i ünnepségére küldött vers, A márciusi Naphoz jegyzetét. 1911-ben a kör ünnepségére márc. 26-án, a Vigadóban került sor. Ebből az évből fönnmaradt a galileisták elnökének Adyt meghívó levele. „Kedves Ady, a Galilei Kör márciusi ünnepén Önnek kell beszélnie a diákokhoz. Tegye meg: a történelem is megkívánja a magáét. Az ünnep a Vigadóban lesz, március hó 26-án. Itt lehet akkorára? Két-háromszáz koronát megér a diákoknak, esetleg többet is. Ha vers, hát vers. Mindent az Ön akarata szerint. Tegyen meg Ön is valamit azokért, akik annyira szeretik magát. […] Kérem válaszát express, hogy nyugtom legyen nemsokára.” ( Polányi Károly Ady Endrének. Budapest, 1911. márc. 2.; AEL III. 229.) A meglehetősen határozott hangú levélre Ady elveszett választáviratában febr. végén, márc. elején többeknek megírt betegségére hivatkozott, ugyanakkor megígérte, hogy ismét küld egy köszöntő verset. Ezt bizonyítja a kör főtitkárának válasza: „Nagy örömmel és lelkesedéssel olvastuk sürgönyét, melyben márciusi ünnepélyünkre verset ígér. Csak az fáj, hogy nem egészséges és így esetleg személyesen nem ejlenhetik meg az ünnepen. Kívánjuk, hogy minél előbb teljesen meggyógyuljon a mi angy Vezérünk, hogy eljövén Közénk, gyujtó szavával még szentebbé hevítse a harc tüzét azokban, akik a forradalmi eszméket és az Uj Magyarország Költőjét ünnepelve, egy lépéssel előbbre viszik az Ügyet. Még egyszer nagyon köszönjük a beküldendő verset” ( Nagy Lajos Ady Endrének, Budapest, 1911. márc. 8.; AEL III. 231.) Ady márc. 22. és 24. között küldte Párizsból A Tűz márciusát. „Édes jó barátaim, nagybetegen, de mégis megírtam az ígért verset. Ugy gondolom, hogy a Népszavában kell majd megjelentetni.” ( A Galilei-körnek. AEL III. 237.) Márc. 26-án a Vigadóban Székely Artúr megnyitó beszéde után „két művésznő is tolmácsolta Adyt: Forrai Rózsi a Proletár fiú verse című költeményt mondta el, Medgyaszay Vilma az Esze Tamás komája és az Álmodik a nyomor verseket énekelte. Az ünnepély csúcspontja a Párizsból küldött vers volt, amelyet akkor Törzs Jenő mondott el.” (Kende 126.) A vers bővelkedik az Ady-motívumokban. Ilyen az élőhalottság (pl. csak 1910-ből a Hajlongni emerre, amarra, A szerelmetlenség Istenéhez, A föltámadás szomorusága), a költő mártírsága (A krisztusok mártírja, 1901, Egy párisi hajnalon, 1904, Küldöm a frigy-ládát, 1909), a tavasz (pl. A márciusi vénekhez, 1905, Kacag a Föld, 1908), az öntudathiányos szolgai/állati/alvó létezés (1910-ből A fajok cirkuszában, Hajlongni emerre, amarra, Gőzösről az Alföld). A forradalmi tűz erejét írta meg korábban A vörös Nap, A Hadak Útja (1908), A márciusi Naphoz, Itt, a bozótban (1910) versekben. Az életigenlő zárás „határtalan az Élet”-e A Jövendő fehérei (1909) „az Élet szent vidék, / Sokat adhat mindenkinek” képével rokon. A Galilei Kör könyvtára 1913-as kiadásában, amely „Ady Endre három ünnepi verse” mellett beszédeket is tartalmaz, Jászi Oszkár Beszéd a hazafiságról c., ugyancsak 1911-es előadását közli A Tűz márciusá-val együtt. 1958-ban, ugyanezzel a címmel Szokolay Sándor oratóriumot komponált Ady verséből. Magyarázat szík: Sóban gazdag talaj (szikes), az Alföldön többfele megtalálható, növénytermesztésre alkalmatlan. Pontius: Pontius Pilátus judeai helytartó ítélte halálra Jézust, az Újszövetség szerint jobb meggyőződése ellenére. Bővebben l. A száz Pilátus jegyzetében. Irodalom AM II. 159.; Földessy: Amt 173.; Vezér 360.; Király II. 275., 335., 337., 369., 590., 611., 674.; Tamás Attila: Szecessziós természetkultusz és forradalmiság egybefonódásai az Ady-lírában. Irodalomtörténet. 1993. 1–2. sz. 224.
 
A
Tűz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Tüz
*
Szövegforrás:
Népszava
 
márciusa  
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Fölolvasták a Galilei Kör márciusi ünnepén.
*
Szövegforrás:
Népszava
Szilágyság
Három március
 
 
 
 
Csámpás,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
 
Ocsmány,
*
Szövegforrás:
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
konok netán ez a világ
  S végbe hanyatlik, kit annyian
űztek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
üztek,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
  De élethittel én,
üldözött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
űldözött
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
haló,
  Március kofáira és szentjeire
  Hadd szórjam szitkát és dicsét a
Tűznek.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Tüznek.
*
Szövegforrás:
Népszava
 
 
 
  Hadd halljék végre olyan magyar szava,
  Ki sohse félt, de most már nem is félhet,
  De kihez bús Hunnia
szíkjairól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
szikjairól
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
 
 
Sírjáig eljut,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Sirjáig eljut,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Sírjáig eljut
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
lázítva,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
lázitva,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
bárhova,
  Gőgös grófi szó s piszkos szolgaének.
 
 
  Vesznem azért kell tán, mert magyar vagyok
  S terhére e föld száz Pontiusának
  S haldoklóan mégis
elküldöm
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
elkűldöm
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
magam
  Boldogabb testvéreimnek
síromon:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
siromon:
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
  Az
új,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
uj,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
jobb márciusi
ifjuságnak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
ifjúságnak.
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
ifjuságnak.
 
 
  Testvéreim, nincs
nem-igaz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
nemigaz
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
szavatok,
  S
százszor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
 
szászor
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
többet merhettek, minthogy
mertek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
mertek.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
  Békésebb, szebb, jobb,
vidámabb,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
vídámabb,
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
boldogabb
  Életre váltott jussa nem volt soha,
  Mint mai,
bús, magyar, ifjú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
bus, magyar, ifju
*
Szövegforrás:
Népszava
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
bús, magyar ifju
*
Szövegforrás:
Három március
 
embernek.
 
 
 
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Ugy
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
 
nézzetek szét, hogy ma még semmi sincs,
  Csak majmolás, ál-úrság és gaz
bírság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
birság
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
bírság,
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
  S
mégis,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
mégis
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
lám, ti vagytok a fiatalok
  S mégis,
sír-mélyről
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
sir-mélyről
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
látom sikeretek:
  Holnap talán könnyebb
lesz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
lessz
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
a mártirság.
 
 
 
Búsabb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
 
Busabb
*
Szövegforrás:
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
az
ifjú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
 
ifju
*
Szövegforrás:
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
magyarnál nem lehet,
  Mert él basák és buták közepette,
  Mert hiába lett acélból itt a
szív,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
sziv,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
  Szép
ember-szívként
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
ember szívként
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
ember – szivként
*
Szövegforrás:
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
ember szivként
*
Szövegforrás:
Népszava
 
emberszívként
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
emberszivként
*
Szövegforrás:
Három március
 
szikrázni ha akar:
  A honi rozsda megfogta, megette.
 
 
  De
Tűz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Tüz
*
Szövegforrás:
Népszava
 
és
Tűz,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Tüz,
*
Szövegforrás:
Népszava
 
Tűz, én
ifjú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
ifju
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
testvéreim,
  Jaj, a Tüzet ne hagyjátok kihalni,
  Az Élet szent okokból élni akar
  S ha Magyarországra dob ki
valakit,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
valakít
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
  Annak százszorta inkább kell akarni.
 
 
  Életet és hitet üzen egy halott
 
Nektek, fiatal,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Népszava
 
Nektek fiatal,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Nektek, fiatal, elhagyott testvérek,
  Az olvasztó Tüzet
küldi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
kűldi
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
a
hamu
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
hamú
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
hamu
  S láng-óhaját, hogy ne csüggedjetek el:
  Március van s határtalan az Élet.
 
 
 
A
Tűz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Tüz
*
Szövegforrás:
Népszava
 
márciusa  
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Fölolvasták a Galilei Kör márciusi ünnepén.
*
Szövegforrás:
Népszava
Szilágyság
Három március
 
 
 
 
Csámpás,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
 
Ocsmány,
*
Szövegforrás:
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
konok netán ez a világ
  S végbe hanyatlik, kit annyian
űztek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
üztek,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
  De élethittel én,
üldözött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
űldözött
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
haló,
  Március kofáira és szentjeire
  Hadd szórjam szitkát és dicsét a
Tűznek.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Tüznek.
*
Szövegforrás:
Népszava
 
 
 
  Hadd halljék végre olyan magyar szava,
  Ki sohse félt, de most már nem is félhet,
  De kihez bús Hunnia
szíkjairól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
szikjairól
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
 
 
Sírjáig eljut,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Sirjáig eljut,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Sírjáig eljut
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
lázítva,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
lázitva,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
bárhova,
  Gőgös grófi szó s piszkos szolgaének.
 
 
  Vesznem azért kell tán, mert magyar vagyok
  S terhére e föld száz Pontiusának
  S haldoklóan mégis
elküldöm
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
elkűldöm
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
magam
  Boldogabb testvéreimnek
síromon:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
siromon:
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
  Az
új,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
uj,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
jobb márciusi
ifjuságnak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
ifjúságnak.
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
ifjuságnak.
 
 
  Testvéreim, nincs
nem-igaz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
nemigaz
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
szavatok,
  S
százszor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
 
szászor
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
többet merhettek, minthogy
mertek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
mertek.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
  Békésebb, szebb, jobb,
vidámabb,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
vídámabb,
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
boldogabb
  Életre váltott jussa nem volt soha,
  Mint mai,
bús, magyar, ifjú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
bus, magyar, ifju
*
Szövegforrás:
Népszava
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
bús, magyar ifju
*
Szövegforrás:
Három március
 
embernek.
 
 
 
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Ugy
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
 
nézzetek szét, hogy ma még semmi sincs,
  Csak majmolás, ál-úrság és gaz
bírság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
birság
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
bírság,
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
  S
mégis,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
mégis
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
lám, ti vagytok a fiatalok
  S mégis,
sír-mélyről
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
sir-mélyről
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
látom sikeretek:
  Holnap talán könnyebb
lesz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
lessz
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
a mártirság.
 
 
 
Búsabb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
 
Busabb
*
Szövegforrás:
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
az
ifjú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
 
ifju
*
Szövegforrás:
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
magyarnál nem lehet,
  Mert él basák és buták közepette,
  Mert hiába lett acélból itt a
szív,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
sziv,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
  Szép
ember-szívként
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
ember szívként
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
ember – szivként
*
Szövegforrás:
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
ember szivként
*
Szövegforrás:
Népszava
 
emberszívként
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
emberszivként
*
Szövegforrás:
Három március
 
szikrázni ha akar:
  A honi rozsda megfogta, megette.
 
 
  De
Tűz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Tüz
*
Szövegforrás:
Népszava
 
és
Tűz,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Tüz,
*
Szövegforrás:
Népszava
 
Tűz, én
ifjú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
ifju
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
testvéreim,
  Jaj, a Tüzet ne hagyjátok kihalni,
  Az Élet szent okokból élni akar
  S ha Magyarországra dob ki
valakit,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
valakít
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
  Annak százszorta inkább kell akarni.
 
 
  Életet és hitet üzen egy halott
 
Nektek, fiatal,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Népszava
 
Nektek fiatal,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Nektek, fiatal, elhagyott testvérek,
  Az olvasztó Tüzet
küldi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
kűldi
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
a
hamu
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
hamú
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
hamu
  S láng-óhaját, hogy ne csüggedjetek el:
  Március van s határtalan az Élet.
 
 
 
A
Tűz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Tüz
*
Szövegforrás:
Népszava
 
márciusa  
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Fölolvasták a Galilei Kör márciusi ünnepén.
*
Szövegforrás:
Népszava
Szilágyság
Három március
 
 
 
 
Csámpás,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
 
Ocsmány,
*
Szövegforrás:
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
konok netán ez a világ
  S végbe hanyatlik, kit annyian
űztek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
üztek,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
  De élethittel én,
üldözött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
űldözött
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
haló,
  Március kofáira és szentjeire
  Hadd szórjam szitkát és dicsét a
Tűznek.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Tüznek.
*
Szövegforrás:
Népszava
 
 
 
  Hadd halljék végre olyan magyar szava,
  Ki sohse félt, de most már nem is félhet,
  De kihez bús Hunnia
szíkjairól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
szikjairól
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
 
 
Sírjáig eljut,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Sirjáig eljut,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Sírjáig eljut
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
lázítva,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
lázitva,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
bárhova,
  Gőgös grófi szó s piszkos szolgaének.
 
 
  Vesznem azért kell tán, mert magyar vagyok
  S terhére e föld száz Pontiusának
  S haldoklóan mégis
elküldöm
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
elkűldöm
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
magam
  Boldogabb testvéreimnek
síromon:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
siromon:
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
  Az
új,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
uj,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
jobb márciusi
ifjuságnak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
ifjúságnak.
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
ifjuságnak.
 
 
  Testvéreim, nincs
nem-igaz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
nemigaz
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
szavatok,
  S
százszor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
 
szászor
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
többet merhettek, minthogy
mertek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
mertek.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
  Békésebb, szebb, jobb,
vidámabb,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
vídámabb,
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
boldogabb
  Életre váltott jussa nem volt soha,
  Mint mai,
bús, magyar, ifjú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
bus, magyar, ifju
*
Szövegforrás:
Népszava
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
bús, magyar ifju
*
Szövegforrás:
Három március
 
embernek.
 
 
 
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Ugy
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
 
nézzetek szét, hogy ma még semmi sincs,
  Csak majmolás, ál-úrság és gaz
bírság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
birság
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
bírság,
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
  S
mégis,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
mégis
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
lám, ti vagytok a fiatalok
  S mégis,
sír-mélyről
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
sir-mélyről
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
látom sikeretek:
  Holnap talán könnyebb
lesz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
lessz
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
a mártirság.
 
 
 
Búsabb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
 
Busabb
*
Szövegforrás:
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
az
ifjú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
 
ifju
*
Szövegforrás:
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
magyarnál nem lehet,
  Mert él basák és buták közepette,
  Mert hiába lett acélból itt a
szív,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
sziv,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
  Szép
ember-szívként
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
ember szívként
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
ember – szivként
*
Szövegforrás:
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
ember szivként
*
Szövegforrás:
Népszava
 
emberszívként
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
emberszivként
*
Szövegforrás:
Három március
 
szikrázni ha akar:
  A honi rozsda megfogta, megette.
 
 
  De
Tűz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Tüz
*
Szövegforrás:
Népszava
 
és
Tűz,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Tüz,
*
Szövegforrás:
Népszava
 
Tűz, én
ifjú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
ifju
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
testvéreim,
  Jaj, a Tüzet ne hagyjátok kihalni,
  Az Élet szent okokból élni akar
  S ha Magyarországra dob ki
valakit,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
valakít
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
  Annak százszorta inkább kell akarni.
 
 
  Életet és hitet üzen egy halott
 
Nektek, fiatal,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Népszava
 
Nektek fiatal,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Nektek, fiatal, elhagyott testvérek,
  Az olvasztó Tüzet
küldi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
kűldi
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
a
hamu
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
hamú
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
hamu
  S láng-óhaját, hogy ne csüggedjetek el:
  Március van s határtalan az Élet.
 
 
 
A
Tűz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Tüz
*
Szövegforrás:
Népszava
 
márciusa  
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Fölolvasták a Galilei Kör márciusi ünnepén.
*
Szövegforrás:
Népszava
Szilágyság
Három március
 
 
 
 
Csámpás,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
 
Ocsmány,
*
Szövegforrás:
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
konok netán ez a világ
  S végbe hanyatlik, kit annyian
űztek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
üztek,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
  De élethittel én,
üldözött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
űldözött
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
haló,
  Március kofáira és szentjeire
  Hadd szórjam szitkát és dicsét a
Tűznek.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Tüznek.
*
Szövegforrás:
Népszava
 
 
 
  Hadd halljék végre olyan magyar szava,
  Ki sohse félt, de most már nem is félhet,
  De kihez bús Hunnia
szíkjairól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
szikjairól
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
 
 
Sírjáig eljut,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Sirjáig eljut,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Sírjáig eljut
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
lázítva,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
lázitva,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
bárhova,
  Gőgös grófi szó s piszkos szolgaének.
 
 
  Vesznem azért kell tán, mert magyar vagyok
  S terhére e föld száz Pontiusának
  S haldoklóan mégis
elküldöm
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
elkűldöm
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
magam
  Boldogabb testvéreimnek
síromon:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
siromon:
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
  Az
új,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
uj,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
jobb márciusi
ifjuságnak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
ifjúságnak.
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
ifjuságnak.
 
 
  Testvéreim, nincs
nem-igaz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
nemigaz
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
szavatok,
  S
százszor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
 
szászor
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
többet merhettek, minthogy
mertek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
mertek.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
  Békésebb, szebb, jobb,
vidámabb,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
vídámabb,
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
boldogabb
  Életre váltott jussa nem volt soha,
  Mint mai,
bús, magyar, ifjú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
bus, magyar, ifju
*
Szövegforrás:
Népszava
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
bús, magyar ifju
*
Szövegforrás:
Három március
 
embernek.
 
 
 
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Ugy
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
 
nézzetek szét, hogy ma még semmi sincs,
  Csak majmolás, ál-úrság és gaz
bírság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
birság
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
bírság,
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
  S
mégis,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
mégis
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
lám, ti vagytok a fiatalok
  S mégis,
sír-mélyről
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
sir-mélyről
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
látom sikeretek:
  Holnap talán könnyebb
lesz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
lessz
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
a mártirság.
 
 
 
Búsabb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
 
Busabb
*
Szövegforrás:
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
az
ifjú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
 
ifju
*
Szövegforrás:
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
magyarnál nem lehet,
  Mert él basák és buták közepette,
  Mert hiába lett acélból itt a
szív,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
sziv,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
  Szép
ember-szívként
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
ember szívként
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
ember – szivként
*
Szövegforrás:
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
ember szivként
*
Szövegforrás:
Népszava
 
emberszívként
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
emberszivként
*
Szövegforrás:
Három március
 
szikrázni ha akar:
  A honi rozsda megfogta, megette.
 
 
  De
Tűz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Tüz
*
Szövegforrás:
Népszava
 
és
Tűz,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Tüz,
*
Szövegforrás:
Népszava
 
Tűz, én
ifjú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
ifju
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
testvéreim,
  Jaj, a Tüzet ne hagyjátok kihalni,
  Az Élet szent okokból élni akar
  S ha Magyarországra dob ki
valakit,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
valakít
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
  Annak százszorta inkább kell akarni.
 
 
  Életet és hitet üzen egy halott
 
Nektek, fiatal,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Népszava
 
Nektek fiatal,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Nektek, fiatal, elhagyott testvérek,
  Az olvasztó Tüzet
küldi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
kűldi
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
a
hamu
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
hamú
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
hamu
  S láng-óhaját, hogy ne csüggedjetek el:
  Március van s határtalan az Élet.
 
 
 
A
Tűz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Tüz
*
Szövegforrás:
Népszava
 
márciusa  
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Fölolvasták a Galilei Kör márciusi ünnepén.
*
Szövegforrás:
Népszava
Szilágyság
Három március
 
 
 
 
Csámpás,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
 
Ocsmány,
*
Szövegforrás:
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
konok netán ez a világ
  S végbe hanyatlik, kit annyian
űztek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
üztek,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
  De élethittel én,
üldözött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
űldözött
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
haló,
  Március kofáira és szentjeire
  Hadd szórjam szitkát és dicsét a
Tűznek.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Tüznek.
*
Szövegforrás:
Népszava
 
 
 
  Hadd halljék végre olyan magyar szava,
  Ki sohse félt, de most már nem is félhet,
  De kihez bús Hunnia
szíkjairól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
szikjairól
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
 
 
Sírjáig eljut,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Sirjáig eljut,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Sírjáig eljut
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
lázítva,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
lázitva,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
bárhova,
  Gőgös grófi szó s piszkos szolgaének.
 
 
  Vesznem azért kell tán, mert magyar vagyok
  S terhére e föld száz Pontiusának
  S haldoklóan mégis
elküldöm
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
elkűldöm
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
magam
  Boldogabb testvéreimnek
síromon:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
siromon:
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
  Az
új,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
uj,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
jobb márciusi
ifjuságnak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
ifjúságnak.
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
ifjuságnak.
 
 
  Testvéreim, nincs
nem-igaz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
nemigaz
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
szavatok,
  S
százszor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
 
szászor
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
többet merhettek, minthogy
mertek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
mertek.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
  Békésebb, szebb, jobb,
vidámabb,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
vídámabb,
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
boldogabb
  Életre váltott jussa nem volt soha,
  Mint mai,
bús, magyar, ifjú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
bus, magyar, ifju
*
Szövegforrás:
Népszava
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
bús, magyar ifju
*
Szövegforrás:
Három március
 
embernek.
 
 
 
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Ugy
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
 
nézzetek szét, hogy ma még semmi sincs,
  Csak majmolás, ál-úrság és gaz
bírság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
birság
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
bírság,
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
  S
mégis,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
mégis
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
lám, ti vagytok a fiatalok
  S mégis,
sír-mélyről
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
sir-mélyről
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
látom sikeretek:
  Holnap talán könnyebb
lesz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
lessz
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
a mártirság.
 
 
 
Búsabb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
 
Busabb
*
Szövegforrás:
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
az
ifjú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
 
ifju
*
Szövegforrás:
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
magyarnál nem lehet,
  Mert él basák és buták közepette,
  Mert hiába lett acélból itt a
szív,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
sziv,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
  Szép
ember-szívként
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
ember szívként
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
ember – szivként
*
Szövegforrás:
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
ember szivként
*
Szövegforrás:
Népszava
 
emberszívként
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
emberszivként
*
Szövegforrás:
Három március
 
szikrázni ha akar:
  A honi rozsda megfogta, megette.
 
 
  De
Tűz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Tüz
*
Szövegforrás:
Népszava
 
és
Tűz,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Tüz,
*
Szövegforrás:
Népszava
 
Tűz, én
ifjú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
ifju
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
testvéreim,
  Jaj, a Tüzet ne hagyjátok kihalni,
  Az Élet szent okokból élni akar
  S ha Magyarországra dob ki
valakit,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
valakít
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
  Annak százszorta inkább kell akarni.
 
 
  Életet és hitet üzen egy halott
 
Nektek, fiatal,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Népszava
 
Nektek fiatal,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Nektek, fiatal, elhagyott testvérek,
  Az olvasztó Tüzet
küldi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
kűldi
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
a
hamu
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
hamú
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
hamu
  S láng-óhaját, hogy ne csüggedjetek el:
  Március van s határtalan az Élet.
 
 
 
A
Tűz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Tüz
*
Szövegforrás:
Népszava
 
márciusa  
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Fölolvasták a Galilei Kör márciusi ünnepén.
*
Szövegforrás:
Népszava
Szilágyság
Három március
 
 
 
 
Csámpás,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
 
Ocsmány,
*
Szövegforrás:
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
konok netán ez a világ
  S végbe hanyatlik, kit annyian
űztek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
üztek,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
  De élethittel én,
üldözött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
űldözött
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
haló,
  Március kofáira és szentjeire
  Hadd szórjam szitkát és dicsét a
Tűznek.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Tüznek.
*
Szövegforrás:
Népszava
 
 
 
  Hadd halljék végre olyan magyar szava,
  Ki sohse félt, de most már nem is félhet,
  De kihez bús Hunnia
szíkjairól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
szikjairól
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
 
 
Sírjáig eljut,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Sirjáig eljut,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Sírjáig eljut
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
lázítva,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
lázitva,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
bárhova,
  Gőgös grófi szó s piszkos szolgaének.
 
 
  Vesznem azért kell tán, mert magyar vagyok
  S terhére e föld száz Pontiusának
  S haldoklóan mégis
elküldöm
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
elkűldöm
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
magam
  Boldogabb testvéreimnek
síromon:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
siromon:
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
  Az
új,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
uj,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
jobb márciusi
ifjuságnak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
ifjúságnak.
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
ifjuságnak.
 
 
  Testvéreim, nincs
nem-igaz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
nemigaz
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
szavatok,
  S
százszor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
 
szászor
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
többet merhettek, minthogy
mertek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
mertek.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
  Békésebb, szebb, jobb,
vidámabb,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
vídámabb,
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
boldogabb
  Életre váltott jussa nem volt soha,
  Mint mai,
bús, magyar, ifjú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
bus, magyar, ifju
*
Szövegforrás:
Népszava
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
bús, magyar ifju
*
Szövegforrás:
Három március
 
embernek.
 
 
 
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Ugy
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
 
nézzetek szét, hogy ma még semmi sincs,
  Csak majmolás, ál-úrság és gaz
bírság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
birság
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
bírság,
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
  S
mégis,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
mégis
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
lám, ti vagytok a fiatalok
  S mégis,
sír-mélyről
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
sir-mélyről
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
látom sikeretek:
  Holnap talán könnyebb
lesz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
lessz
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
a mártirság.
 
 
 
Búsabb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
 
Busabb
*
Szövegforrás:
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
az
ifjú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
 
ifju
*
Szövegforrás:
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
magyarnál nem lehet,
  Mert él basák és buták közepette,
  Mert hiába lett acélból itt a
szív,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
sziv,
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
  Szép
ember-szívként
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
ember szívként
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
ember – szivként
*
Szövegforrás:
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
ember szivként
*
Szövegforrás:
Népszava
 
emberszívként
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
emberszivként
*
Szövegforrás:
Három március
 
szikrázni ha akar:
  A honi rozsda megfogta, megette.
 
 
  De
Tűz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Tüz
*
Szövegforrás:
Népszava
 
és
Tűz,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Tüz,
*
Szövegforrás:
Népszava
 
Tűz, én
ifjú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
 
ifju
*
Szövegforrás:
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
testvéreim,
  Jaj, a Tüzet ne hagyjátok kihalni,
  Az Élet szent okokból élni akar
  S ha Magyarországra dob ki
valakit,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
valakít
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
  Annak százszorta inkább kell akarni.
 
 
  Életet és hitet üzen egy halott
 
Nektek, fiatal,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Népszava
 
Nektek fiatal,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
Nektek, fiatal, elhagyott testvérek,
  Az olvasztó Tüzet
küldi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
kűldi
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
a
hamu
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
Szilágyság
Három március
A Galilei Kör márciusi ünnepe
 
hamú
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
hamu
  S láng-óhaját, hogy ne csüggedjetek el:
  Március van s határtalan az Élet.