X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A távoli szekerek

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás
  • Szövegforrás ME: A menekülő élet(1912)(A szűz Pilátus ciklus) 20-21.
  • Szövegforrás VU: Vasárnapi Újság1911. április 30. LVIII. évf. 18. sz. 354.
  • Szövegforrás PN: Pesti Napló1917. január 25. LXVII. évf. 25. sz. 14. – "Versek"

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A -ban megjelent versek datálási nehézségeiről l. Az idegen arcok jegyzetét. Ezt támasztja alá Schöpflin Aladár versre vonatkozó levele. „Van nálam még egy kiadatlan versed: A távoli szekerek. Nem tudom kiadni, mert az elején egy szót nem bírok elolvasni. Az első strófa második sorának utolsó szavát. […] Kérlek, egészítsd ki és írd meg. Ha akadna egy-két új versed, örülnék neki.” ( Ady Endrének. Budapest, 1911. febr. 19.?; AEL III. 219.) Ady akár febr.-ban, akár márc. elején (vö. AEL III.501. a levél keltezési kérdéséről) válaszolt, a vers végül a ápr. 30-i számában jelent meg. Tekintve, hogy mint Az idegen arcok kapcsán idéztük, Ady verseiből nem egyet küldött Schöpflin számára, illetve, hogy az előző nyáron Ady a Csorba-tóról is ígért verseket (l. Az elsötétült utcán jegyzetét), valószínűsíthető, hogy a verset a jan. 22-én publikált A békés eltávozás verssel együtt küldte. Ezek szerint a költemény még 1910-ben keletkezhetett. Ady Lajos a következőket fűzi a vers keletkezéséhez: „Egyik érmindszenti útja alkalmával nem tudott Nagykárolyban kocsit szerezni késő este, s így ott kellett meghálnia egyik vendéglőben. Vasárnap éjjel volt ez, s a hétfői vásárra bezörgő »messzi szekerek« lármája nem hagyta egész éjjel aludni.” (AM II. 189.; Földessy kommentárja: „megjegyezzük, hogy Ady a kocsik lármája nélkül sem tudott aludni”, Földessy: Amt 161.) Ady 1910. nov. 17-én utazott Érmindszentre, de ez csütörtöki nap volt. Ha Ady Lajos vasárnap-említésétől eltekintünk, eme dátum dec. 29.-i Pestre visszatérése közti időzés szülőfalujában alkalmasnak tűnik a két vers megírására. A versbeli „távoli szekerek” tehát a nagykárolyi hetivásárra igyekeztek („Városba tartnak adni, venni”). Hetey Zoltán Ady nagykárolyi diákéveiről szólva beszámol a hétfőnként tartott hetivásárokról, melyekre a 18 km távolságban fekvő Érmindszentről is szekereztek a gazdák. „Ady Lőrinc bácsiéknak minden hétfőn be kellett jönniök Nagykárolyba egy kis gabonával, káposztával, almával, szilvával és más földi jókkal.” A kisdiák Ady pedig, ha tehette, „kiment a piacra szülei elé és megkereste a »Cifrasor« közelében álldogáló szekerüket. Ilyenkor nagy örömet szerzett neki az, hogy apja szekerén jöhetett haza lakására.” (Hetey 9., 48–49.) Hasonlóképpen idézi föl a nagykárolyi éveknek ezt az emlékét maga Ady Lajos: „...nekünk, s az egész szilágymegyei Érmelléknek Nagykároly jelentette a várost, hova a hétfői hetivásár napján százával mennek a belső-Szilágyság gyümölcsöt, hagymát vivő ekhós-kordéi csengős, aprótermetű mokány-lovaikkal, aztán az érmelléki magyarok menydörgésszerű robajjal járó vastengelyű szekerei, a közjegyzők és református papok rázós és zörgő bricskái, valamint a birtokos urak puhán robogó »féderes« hintói. Nincs olyan hétfő, hogy a kis diák, bolyongván a hatalmas piactéren, ismerősökre, falubeliekre és rokonokra ne talált volna” (AL 22.). Földessy hozzáteszi Ady Lajos adalékaihoz, hogy „egy, Ady fülébe annak idején nagyon belemuzsikáló szép Kosztolányi-vers visszhangja is egyúttal. Kosztolányinak ez a költeménye a Budapesti Napló 1907 márc. 31-i számában jelent meg. A fiatal Kosztolányi verse már akkor feltűnhetett Adynak, aki ekkor a Budapesti napló legbuzgóbb munkatársa volt s minden valószínűség szerint akkor is huzamosan megállott e vers mellett, amikor Kosztolányi Négy fal között c. kötetéről nagyon elsimerő sé kitüntető bírálatot írt ugyancsak a Budapesti Naplóba. […]. Mindkét költemény »sejtelmes-rejtelmes« hangulatában, maradozó menetében, az egy rímnek végighúzódásában s ugyanannak a szónak-fogalomnak kísérteties rímeltetésében is nyilvánvaló a művészi eljárás rokonsága.” (AM II. 190–191., vö: Földessy: Amt 161.) Kosztolányi verse a Szekerek a holdfényben. 1., 2. és záró, 5. strófája
Látod ott az éjszakán?
Négy szénás-szekér
a holdfénybe
ingva, félve
az útszélre ér.
A sejtelmes éjszakán,
a rejtelmes éjszakán
négy nehéz szekér.
 
Mint ősrégi babona,
multakról beszél.
Nincs kocsis fenn.
Tudja isten
merre, merre tér
a sejtelmes éjszakán,
álom-teljes éjszakán
e sok vén szekér? […]
 
Hull a harmat hűvösen,
a telt hold fehér.
Száz kísértet
ront az éjnek.
Mér jön erre, mér,
a sejtelmes éjszakán,
a szent selymes éjszakán
négy nehéz szekér.
 
( Kosztolányi Dezső összes versei. Bp., 1997. 75–76.) A hold motívumáról Ady költésszetében l. a Nyárdélutáni Hold Rómában vers jegyzetét. Magyarázat verett: A vert út, melyet Adynál itt „verett” alakban találunk, döngöléssel, taposással vagy pusztán a rajta való közlekedéssel járhatóvá tett út. Irodalom AM II. 189., 190–191.; Földessy: Amt 161.; Király II. 140., 241.
 
A távoli szekerek  
 
  A Hold egy
óra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
A menekülő élet
Vasárnapi Újság
 
Óra
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
mulva jön föl
  S a nagy
országút
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
A menekülő élet
Vasárnapi Újság
 
országut
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
verett,
  Városba vivő, köves
útján
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
A menekülő élet
Vasárnapi Újság
 
utján
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
  Jönnek
  A távoli szekerek.
 
 
  Följött a Hold, muzsikák szólnak
  És őszi harmat pereg
  S nyikorogva, fehér Hold-fényben
  Jönnek
  A távoli szekerek.
 
 
  Ki álmában a Holdnak fordul,
  Nyugtalanul szendereg,
  Mikor távolról iparkodva
  Jönnek
  A távoli szekerek.
 
 
  Városba tartnak adni, venni,
  Rossz kerekük nyekereg,
  Nyikorogva és nyekeregve
  Jönnek
  A távoli szekerek.
 
 
  A Hold elfordul, hajnal
lesz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Vasárnapi Újság
Pesti Napló
 
lessz
*
Szövegforrás:
A menekülő élet
 
már
  S a hajnalban egy sereg
  Villamos lámpa alszik el, ha
  Jönnek
  A távoli szekerek.
 
 
  A városban ébrednek kinnal
  Szegény, törött emberek
  S várják azokat,
akik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
A menekülő élet
Pesti Napló
 
a kik
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
jönnek:
  Jönnek
  A távoli szekerek.
 
 
  Leesik a Hold elfáradva
  S a Nap, mint bibor, kerek,
 
Kacagó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
A menekülő élet
Pesti Napló
 
Kaczagó
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
csoda hág az égre:
  Jönnek
  A távoli szekerek.
 
 
 
A távoli szekerek  
 
  A Hold egy
óra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
A menekülő élet
Vasárnapi Újság
 
Óra
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
mulva jön föl
  S a nagy
országút
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
A menekülő élet
Vasárnapi Újság
 
országut
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
verett,
  Városba vivő, köves
útján
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
A menekülő élet
Vasárnapi Újság
 
utján
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
  Jönnek
  A távoli szekerek.
 
 
  Följött a Hold, muzsikák szólnak
  És őszi harmat pereg
  S nyikorogva, fehér Hold-fényben
  Jönnek
  A távoli szekerek.
 
 
  Ki álmában a Holdnak fordul,
  Nyugtalanul szendereg,
  Mikor távolról iparkodva
  Jönnek
  A távoli szekerek.
 
 
  Városba tartnak adni, venni,
  Rossz kerekük nyekereg,
  Nyikorogva és nyekeregve
  Jönnek
  A távoli szekerek.
 
 
  A Hold elfordul, hajnal
lesz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Vasárnapi Újság
Pesti Napló
 
lessz
*
Szövegforrás:
A menekülő élet
 
már
  S a hajnalban egy sereg
  Villamos lámpa alszik el, ha
  Jönnek
  A távoli szekerek.
 
 
  A városban ébrednek kinnal
  Szegény, törött emberek
  S várják azokat,
akik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
A menekülő élet
Pesti Napló
 
a kik
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
jönnek:
  Jönnek
  A távoli szekerek.
 
 
  Leesik a Hold elfáradva
  S a Nap, mint bibor, kerek,
 
Kacagó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
A menekülő élet
Pesti Napló
 
Kaczagó
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
csoda hág az égre:
  Jönnek
  A távoli szekerek.
 
 
 
A távoli szekerek  
 
  A Hold egy
óra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
A menekülő élet
Vasárnapi Újság
 
Óra
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
mulva jön föl
  S a nagy
országút
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
A menekülő élet
Vasárnapi Újság
 
országut
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
verett,
  Városba vivő, köves
útján
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
A menekülő élet
Vasárnapi Újság
 
utján
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
  Jönnek
  A távoli szekerek.
 
 
  Följött a Hold, muzsikák szólnak
  És őszi harmat pereg
  S nyikorogva, fehér Hold-fényben
  Jönnek
  A távoli szekerek.
 
 
  Ki álmában a Holdnak fordul,
  Nyugtalanul szendereg,
  Mikor távolról iparkodva
  Jönnek
  A távoli szekerek.
 
 
  Városba tartnak adni, venni,
  Rossz kerekük nyekereg,
  Nyikorogva és nyekeregve
  Jönnek
  A távoli szekerek.
 
 
  A Hold elfordul, hajnal
lesz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Vasárnapi Újság
Pesti Napló
 
lessz
*
Szövegforrás:
A menekülő élet
 
már
  S a hajnalban egy sereg
  Villamos lámpa alszik el, ha
  Jönnek
  A távoli szekerek.
 
 
  A városban ébrednek kinnal
  Szegény, törött emberek
  S várják azokat,
akik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
A menekülő élet
Pesti Napló
 
a kik
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
jönnek:
  Jönnek
  A távoli szekerek.
 
 
  Leesik a Hold elfáradva
  S a Nap, mint bibor, kerek,
 
Kacagó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
A menekülő élet
Pesti Napló
 
Kaczagó
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
csoda hág az égre:
  Jönnek
  A távoli szekerek.
 
 
 
A távoli szekerek  
 
  A Hold egy
óra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
A menekülő élet
Vasárnapi Újság
 
Óra
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
mulva jön föl
  S a nagy
országút
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
A menekülő élet
Vasárnapi Újság
 
országut
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
verett,
  Városba vivő, köves
útján
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
A menekülő élet
Vasárnapi Újság
 
utján
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
  Jönnek
  A távoli szekerek.
 
 
  Följött a Hold, muzsikák szólnak
  És őszi harmat pereg
  S nyikorogva, fehér Hold-fényben
  Jönnek
  A távoli szekerek.
 
 
  Ki álmában a Holdnak fordul,
  Nyugtalanul szendereg,
  Mikor távolról iparkodva
  Jönnek
  A távoli szekerek.
 
 
  Városba tartnak adni, venni,
  Rossz kerekük nyekereg,
  Nyikorogva és nyekeregve
  Jönnek
  A távoli szekerek.
 
 
  A Hold elfordul, hajnal
lesz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Vasárnapi Újság
Pesti Napló
 
lessz
*
Szövegforrás:
A menekülő élet
 
már
  S a hajnalban egy sereg
  Villamos lámpa alszik el, ha
  Jönnek
  A távoli szekerek.
 
 
  A városban ébrednek kinnal
  Szegény, törött emberek
  S várják azokat,
akik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
A menekülő élet
Pesti Napló
 
a kik
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
jönnek:
  Jönnek
  A távoli szekerek.
 
 
  Leesik a Hold elfáradva
  S a Nap, mint bibor, kerek,
 
Kacagó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
A menekülő élet
Pesti Napló
 
Kaczagó
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
csoda hág az égre:
  Jönnek
  A távoli szekerek.