X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Bosszus, halk virágének

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás
  • Szövegforrás Ke: KéziratRévész: Atrag II. 148–149. a, b, c.
  • Szövegforrás ME: Alapszöveg: A menekülő élet(1912)(Istenhez hanyatló árnyék ciklus) 53-55.
  • Szövegforrás NY: Nyugat1911. május 1. IV. évf. 9. sz. 868–869.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A költemény keletkezését megörökítő levélről, Ady ekkori problémáiról l. A szűz Pilátus jegyzetét. Azok közé a versek közé tartozik, melyben a lírai alany egyszemélyes, a Zsoltárok könyvének több kifejezésére rájátszó párbeszédet folytat az Úrral. A költeményt az itt megjelenő számonkérő, perlekedő, néhol ironikus hangvétel az 1909-es Rendben van, Uristennel rokonítja. A vers metaforikus áttétellel azokra a fiatal költőkre utal, akiknek előretörését a Nyugat-nál Ady rossz szemmel nézte. Földessy ellentmondásosan értelmezi a verset, különösen a Mérges szagu, vad burján-rózsák sort. Előbb azt írja: „általános célzás azokra a fiatalabb írókra, akiknek elleneszólásáról valami fülébe juthatott” (Földessy: Amt 164–165.). Valamivel később viszont hozzáteszi: „Ez a vers 1911. május 1-én jelent meg a Nyugat-ban. A »mérges szagu, vad burján-rózsa« s a »leselkedő« minden valószínűség szerint Babitsra és az őt túlmagasztalókra (Ignotus, Osvát, Schöpflin) vonatkozik. Babits Petőfi–Arany-párhuzama, ez a perfid, Ady-ellenes »esszé« 1910 vége felé jelent meg a Nyugat-ban, »mérges«, könnyen felfedezhető célzással Ady ellen s önmaga mellett. (Földessy: Amt 165.). Földessy második állításával szemben nem tartjuk valószínűnek, hogy a képes, jelképes beszéd ilyen konkrét, ilyen egyértelmű utalást rejt. Ady Babitscsal szembeni gyanakvása, esetleges indulatai inkább 1910-ben nyilvánultak meg, Babits Arany Jánoshoz c. 1910. jan. 1-én a Nyugat-ban közzétett verse miatt. Az 1910. nov. 16-án megjelent Petőfi és Arany c. esszét a kortársak nem tekintették Ady-ellenes polémiának, viszont Adynak van 1910-ből egy-két Babits ellen kihegyezett megfogalmazása. Akárhogyan is, 1911 már inkább kettőjük közeledésének éve volt. (Vö.: Rába György: Babits Mihály költészete 1903–1920. Bp., 1981. 270–272.) A vers indító élményének tehát tágabb vonatkozási köre lehetett, melynek a Babits-polémia emléke legföljebb egyik összetevője volt. Az „általános célzás” jellegét erősíti egyébként a vers erős szimbolikája, pátosza, az egyeditől elvonatkoztató szemlélete, lényegföltáró ön- és sorsjellemzése. A fiatalabb költőkkel szembeni „féltékenységéről” több korábbi verse tanúskodik, pl.: Zendülés váram alján, Utálnak, de csodálnak, Türelmetlen, jó barátaimhoz (1910). Ady több családtag által megörökített virágszeretete (EmlAE I. 252, AL-né 21., 189.) teszi érthetővé a virágmotívum gyakori fölbukkanását költészetében. Az önstilizáció és az Úrhoz szóló monológ szempontjából párversének tekinthető a Virág-fohász virágok Urához (1909). Publicisztikáját tekintve pedig A magyar Pimodánban nevezi Ady a zsenit „az emberi civilizáció legbolondabb és legszebb virágá”-nak (1908; AEÖPM IX. 163. sz. 102.) Virág-versei közül néhányat említünk: Uzsorás Khiron kertje, Rózsaliget a Pusztán (1906), Beszélgetés egy szekfűvel, Az őszi rózsák (1907), Halálvirág: a Csók, A fehér lótuszok (1908), Fehér lyány virág-kezei, Őszi, forró virág-halmon, Fedjük be a rózsát (1909), Az én virág-halmom (1910) (vö. még: Földessy: Amt 198.). A virágének a régi magyar költészet egyik fő műfaja, a szerelmi dal változata, melyben a kedves asszonyt virágnevekkel illeték. Itt azonban inkább adys, a jelentést megújító szóösszetételről van szó. A versen végigvonuló fiatalság-vénség ellentét és az öregedéstől való félelem is több korábbi költeménnyel rokonítja a Bosszús, halk virágéneket. Például az Én fiatal maradok, a Morognak a vének,az Álcás, vén valómmal (1908) és az Az eljátszott öregség (1910). A vers újabb, irodalomelméleti alapokon nyugvó vizsgálata a megszólított szubjektum objektummá, a beszédhelyzet kölcsönös artikulációs konstellációvá válásában a lírai modernség példáját látja (Kulcsár Szabó Ernő: Az „én” utópiája és létesülése. Ady Endre avagy egy hatástörténeti metalepszis nyomában = Irodalomtörténet, 1998, 379–380.; Lőrincz Csongor: Önintézményesítés és poetológia összefüggése a Nyugat-líra két meghatározó vonulatában. Irodalomtörténet 2008. 525.) Magyarázat plánta: növény, palánta. nősen látók: Hatvany szerint nőkről van szó, akik kedvteléssel nézik az ifjakat (Hatvany II. 138.). Földessy magyarázatában nős férfiak értendők alatta, akik már zsugoriak a pénzzel (Földessy: Amt 164.). kufár: nyerészkedő, ilyen magatartású kereskedő, akiktől Jézus megtisztította a jeruzsálemi templomot. burján: gyom. Ifjas truccal mégis rám törnek: a trucc szót Szilágyi Ferenc Csokonai-hatásnak tartja, mégpedig a dac megfelelőjének: Csokonai „csak a trucc-ot ismerte e fogalomra.” (Szilágyi Ferenc: Ady Csokonai-élményéről = ItK. 1977. 4–6. sz. 647.) Irodalom Hatvany II. 134–141.; Benedek II. 118.; AM I. 155–159.; Földessy: Amt 164–165., 198.; Vezér 336 – 338.; Király II. 102–103., 350–351., 417.; Kulcsár Szabó Ernő: Az „én” utópiája és létesülése. Ady Endre avagy egy hatástörténeti metalepszis nyomában = Irodalomtörténet, 1998, 3. sz. 379–380.; Lőrincz Csongor: Önintézményesítés és poetológia összefüggése a Nyugat-líra két meghatározó vonulatában. Irodalomtörténet 2008. 4. sz. 525.; Mitruly Miklós: Népköltészeti elemek és jellegzetességek Ady költészetében. Ethnographia, 2003. 3–4. sz. 210–211.
 
Bosszus, halk virágének  
("Ne vess el engemet az én vénségemnek idején, mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engemet... Mert szóltak az én ellenségeim és akik az én életem után leselkednek, együtt tanácskoznak, mondván: Az Isten elhagyta őtet. Kergessétek és fogjátok meg őtet, mert nincs, aki
megszabaditaná".
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
megszabadítaná."
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
Zsoltárok könyve 71.)  
 
  Ugy-e, Uram, hogy mosolyogjak
  S tovább viritsak Te
szép, álnok,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
szép, álnok
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
  Nagy parkodban,
  Miként a fiatal
virágok?,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
 
vírágok?
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
 
 
  Így akarod, így kell akarnod,
  Minden plántáknak ültetője:
  Bú és gaz hogy
  Leghűbb virágod be ne nőjje.
 
 
  Mert
ami van, mind
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
a
Beszúrás hely: fölé.
mi
van
Beszúrás hely: sorközi.
mind,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
Te virágod
  S minek rostjait nedv-ár rójja,
  Uram, Isten,
  Mind a Te parkod virulója.
 
 
  Akit Te életben tartottál,
  Szirom-kincseket kire költél,
  Neked drága
  Mind, akit ifjan meg nem öltél.
 
 
  Te szemeid nem nősen látók,
  Nem fogja be kufár szegénység,
  Neked mindegy
 
Virág-ifjúság,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Virág-ifjuság,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
virág-vénség.
 
 
  Akit Te virágzásra szántál,
  Virágozzék,
míg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
mig
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ki nem rántod
  Ős kertedből.
  S ugy-e szépek a vén virágok?
 
 
  Mérges szagu, vad burján-rózsák
  Ifjas truccal mégis rám törnek.
  Látod, látod:
  Kölyök virágaid gyötörnek.
 
 
  Üzenj nekik a tüzes Nappal,
  Hogy szerelmed virág-hóbortja
  Az a
vénség,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
vénség
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Mely vénségét ifjuan hordja.
 
 
  Üzenj nekik, hogy istenséged
  Fekete rózsáért sovárog
  S vágyad teltét
  Virág-vénülésig bevárod.
 
 
  Én, jó Uram, fekete rózsád,
  Élek, ha diktálod, hogy éljek,
  De vigyázz rám:
  Lázongnak a virág-cselédek.
 
 
  Te ültettél, Te vénitettél,
 
Virágoztam,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Virágoztam
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
ahogy akartad,
  Mit akarsz még:
  Virágozzak vagy rontva haljak?
 
 
  Viditnod kell ily
ritka
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
 
rika
n
Jegyzet nyomdahiba
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
plántát
  Neked, Te, egyedül nem dőre
  S kénkövekkel
  Csapnod minden leselkedőre.
 
 
  De addig ugy-e mosolyogjak
  S tovább viritsak Te
szép, álnok,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
 
szép, álnok
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
  Nagy parkodban,
  Miként a fiatal virágok?
 
 
 
Bosszus, halk virágének  
("Ne vess el engemet az én vénségemnek idején, mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engemet... Mert szóltak az én ellenségeim és akik az én életem után leselkednek, együtt tanácskoznak, mondván: Az Isten elhagyta őtet. Kergessétek és fogjátok meg őtet, mert nincs, aki
megszabaditaná".
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
megszabadítaná."
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
Zsoltárok könyve 71.)  
 
  Ugy-e, Uram, hogy mosolyogjak
  S tovább viritsak Te
szép, álnok,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
szép, álnok
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
  Nagy parkodban,
  Miként a fiatal
virágok?,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
 
vírágok?
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
 
 
  Így akarod, így kell akarnod,
  Minden plántáknak ültetője:
  Bú és gaz hogy
  Leghűbb virágod be ne nőjje.
 
 
  Mert
ami van, mind
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
a
Beszúrás hely: fölé.
mi
van
Beszúrás hely: sorközi.
mind,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
Te virágod
  S minek rostjait nedv-ár rójja,
  Uram, Isten,
  Mind a Te parkod virulója.
 
 
  Akit Te életben tartottál,
  Szirom-kincseket kire költél,
  Neked drága
  Mind, akit ifjan meg nem öltél.
 
 
  Te szemeid nem nősen látók,
  Nem fogja be kufár szegénység,
  Neked mindegy
 
Virág-ifjúság,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Virág-ifjuság,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
virág-vénség.
 
 
  Akit Te virágzásra szántál,
  Virágozzék,
míg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
mig
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ki nem rántod
  Ős kertedből.
  S ugy-e szépek a vén virágok?
 
 
  Mérges szagu, vad burján-rózsák
  Ifjas truccal mégis rám törnek.
  Látod, látod:
  Kölyök virágaid gyötörnek.
 
 
  Üzenj nekik a tüzes Nappal,
  Hogy szerelmed virág-hóbortja
  Az a
vénség,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
vénség
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Mely vénségét ifjuan hordja.
 
 
  Üzenj nekik, hogy istenséged
  Fekete rózsáért sovárog
  S vágyad teltét
  Virág-vénülésig bevárod.
 
 
  Én, jó Uram, fekete rózsád,
  Élek, ha diktálod, hogy éljek,
  De vigyázz rám:
  Lázongnak a virág-cselédek.
 
 
  Te ültettél, Te vénitettél,
 
Virágoztam,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Virágoztam
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
ahogy akartad,
  Mit akarsz még:
  Virágozzak vagy rontva haljak?
 
 
  Viditnod kell ily
ritka
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
 
rika
n
Jegyzet nyomdahiba
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
plántát
  Neked, Te, egyedül nem dőre
  S kénkövekkel
  Csapnod minden leselkedőre.
 
 
  De addig ugy-e mosolyogjak
  S tovább viritsak Te
szép, álnok,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
 
szép, álnok
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
  Nagy parkodban,
  Miként a fiatal virágok?
 
 
 
Bosszus, halk virágének  
("Ne vess el engemet az én vénségemnek idején, mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engemet... Mert szóltak az én ellenségeim és akik az én életem után leselkednek, együtt tanácskoznak, mondván: Az Isten elhagyta őtet. Kergessétek és fogjátok meg őtet, mert nincs, aki
megszabaditaná".
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
megszabadítaná."
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
Zsoltárok könyve 71.)  
 
  Ugy-e, Uram, hogy mosolyogjak
  S tovább viritsak Te
szép, álnok,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
szép, álnok
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
  Nagy parkodban,
  Miként a fiatal
virágok?,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
 
vírágok?
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
 
 
  Így akarod, így kell akarnod,
  Minden plántáknak ültetője:
  Bú és gaz hogy
  Leghűbb virágod be ne nőjje.
 
 
  Mert
ami van, mind
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
a
Beszúrás hely: fölé.
mi
van
Beszúrás hely: sorközi.
mind,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
Te virágod
  S minek rostjait nedv-ár rójja,
  Uram, Isten,
  Mind a Te parkod virulója.
 
 
  Akit Te életben tartottál,
  Szirom-kincseket kire költél,
  Neked drága
  Mind, akit ifjan meg nem öltél.
 
 
  Te szemeid nem nősen látók,
  Nem fogja be kufár szegénység,
  Neked mindegy
 
Virág-ifjúság,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Virág-ifjuság,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
virág-vénség.
 
 
  Akit Te virágzásra szántál,
  Virágozzék,
míg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
mig
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ki nem rántod
  Ős kertedből.
  S ugy-e szépek a vén virágok?
 
 
  Mérges szagu, vad burján-rózsák
  Ifjas truccal mégis rám törnek.
  Látod, látod:
  Kölyök virágaid gyötörnek.
 
 
  Üzenj nekik a tüzes Nappal,
  Hogy szerelmed virág-hóbortja
  Az a
vénség,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
vénség
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Mely vénségét ifjuan hordja.
 
 
  Üzenj nekik, hogy istenséged
  Fekete rózsáért sovárog
  S vágyad teltét
  Virág-vénülésig bevárod.
 
 
  Én, jó Uram, fekete rózsád,
  Élek, ha diktálod, hogy éljek,
  De vigyázz rám:
  Lázongnak a virág-cselédek.
 
 
  Te ültettél, Te vénitettél,
 
Virágoztam,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Virágoztam
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
ahogy akartad,
  Mit akarsz még:
  Virágozzak vagy rontva haljak?
 
 
  Viditnod kell ily
ritka
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
 
rika
n
Jegyzet nyomdahiba
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
plántát
  Neked, Te, egyedül nem dőre
  S kénkövekkel
  Csapnod minden leselkedőre.
 
 
  De addig ugy-e mosolyogjak
  S tovább viritsak Te
szép, álnok,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
 
szép, álnok
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
  Nagy parkodban,
  Miként a fiatal virágok?
 
 
 
Bosszus, halk virágének  
("Ne vess el engemet az én vénségemnek idején, mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engemet... Mert szóltak az én ellenségeim és akik az én életem után leselkednek, együtt tanácskoznak, mondván: Az Isten elhagyta őtet. Kergessétek és fogjátok meg őtet, mert nincs, aki
megszabaditaná".
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
megszabadítaná."
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
Zsoltárok könyve 71.)  
 
  Ugy-e, Uram, hogy mosolyogjak
  S tovább viritsak Te
szép, álnok,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
szép, álnok
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
  Nagy parkodban,
  Miként a fiatal
virágok?,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
 
vírágok?
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
 
 
  Így akarod, így kell akarnod,
  Minden plántáknak ültetője:
  Bú és gaz hogy
  Leghűbb virágod be ne nőjje.
 
 
  Mert
ami van, mind
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
a
Beszúrás hely: fölé.
mi
van
Beszúrás hely: sorközi.
mind,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
Te virágod
  S minek rostjait nedv-ár rójja,
  Uram, Isten,
  Mind a Te parkod virulója.
 
 
  Akit Te életben tartottál,
  Szirom-kincseket kire költél,
  Neked drága
  Mind, akit ifjan meg nem öltél.
 
 
  Te szemeid nem nősen látók,
  Nem fogja be kufár szegénység,
  Neked mindegy
 
Virág-ifjúság,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Virág-ifjuság,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
virág-vénség.
 
 
  Akit Te virágzásra szántál,
  Virágozzék,
míg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
mig
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ki nem rántod
  Ős kertedből.
  S ugy-e szépek a vén virágok?
 
 
  Mérges szagu, vad burján-rózsák
  Ifjas truccal mégis rám törnek.
  Látod, látod:
  Kölyök virágaid gyötörnek.
 
 
  Üzenj nekik a tüzes Nappal,
  Hogy szerelmed virág-hóbortja
  Az a
vénség,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
vénség
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Mely vénségét ifjuan hordja.
 
 
  Üzenj nekik, hogy istenséged
  Fekete rózsáért sovárog
  S vágyad teltét
  Virág-vénülésig bevárod.
 
 
  Én, jó Uram, fekete rózsád,
  Élek, ha diktálod, hogy éljek,
  De vigyázz rám:
  Lázongnak a virág-cselédek.
 
 
  Te ültettél, Te vénitettél,
 
Virágoztam,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Virágoztam
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
ahogy akartad,
  Mit akarsz még:
  Virágozzak vagy rontva haljak?
 
 
  Viditnod kell ily
ritka
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
 
rika
n
Jegyzet nyomdahiba
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
plántát
  Neked, Te, egyedül nem dőre
  S kénkövekkel
  Csapnod minden leselkedőre.
 
 
  De addig ugy-e mosolyogjak
  S tovább viritsak Te
szép, álnok,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
 
szép, álnok
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
  Nagy parkodban,
  Miként a fiatal virágok?