X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Fél magyarság

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Nagykőrös
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: MTAK Kt K 510/42v
  • Szövegforrás III: N. a.
  • Szövegforrás IV: HV 1888, 410

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

?M1 N. a. M2 HV 1888, 410. (Rögtönzések, tréfák, sóhajok) [ AJÖM VI., 125., a Mondacsok I. első verseként, a Czilinder című verssel együtt]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők K1 MTAK Kt K 510/42v, az „1878 oct. 10.” keltezésű Nem kell dér… című vers alatt (alapszöveg) Megjegyzések K1 A cím sorában, a bal margón fekete ceruzával: 49) — A cím előtt, kék ceruzával: * – ez a megjelenés jelzete, az
AJ
Arany János
életében való megjelenésre nézve azonban nincs adat. Lappangó megjelenést valószínűsít, hogy az M2 szövegének lábj.-e hosszabb, mint a K1- é; ez az M1-en alapulhat. Arra, hogy miért írta be
AJ
Arany János
a verset a KKv -be 1878. okt. 21-én – eredetileg ezzel a dátummal –, nincs adatunk. (A vers beírásakor zajló fontosabb eseményekkel – Bosznia-Hercegovina okkupációja, Tisza Kálmán lemondása és újbóli kinevezése – nem hozható összefüggésbe.) Mivel a dátumozás láthatólag nem a versszöveg része, jegyzetben adtuk meg. A Mondacsok cikluscímről lásd Bevezetés, A versek sorrendje Az AJÖM VI . kontaminált szöveget közöl. Keletkezés 1860. febr.–ápr. között, Nagykőrös. 1859-ben, az osztrák csapatok solferinói veresége (jún. 24.) után bomlásnak indult a neoabszolutista rendszer. Ősztől egymást követték a nemzeti szellemű demonstrációk, ezek közül kiemelkednek az 1859. okt. 27-én és a rá következő hetekben
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
születésének 100. évfordulója alkalmából tartott ünnepségek, ill. az 1860. márc. 15-én országszerte rendezett megemlékezések. A nemzeti viselet a
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
-ünnepségeken jelent meg először demonstratív jelleggel. (Részletesebben lásd Lukács 2008, 53–56.) Tompa Mihály 1860. febr. 1-jén írta
Arany
Arany János
nak a MTA javára Rimaszombatban rendezendő jótékonysági bál kapcsán: „Megkivántatik
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
hogy talpig magyarba öltözzék az ember; nekem pedig se pénzem se kedvem »megkordoványozni« magamat. Örültség
 [!]
[sic!]
, divat az egész magyarizmus, de engem mégse boszant, mert alapja mégis hazafiérzés és … demonstratió.” ( AJÖM XVII., 370.)
Arany
Arany János
márc. 30-án reagált
Tompa
Tompa Mihály
megjegyzésére: „A »talpig magyar« időszak még nálam sem állott be. Tudom, meglőnek Pesten: de hiába, ha az egész hon »virágzik« is, nekem nincs kedvem »virágzani«. Volt idő és pedig nyomasztóbb légkörben (1850–2) hogy kinevettek a magyar nadrággal, megvárom most, míg kinevetnek a némettel is. Félek, hogy ha csináltatok, kimegy a divatból. Megvárom a lelkesedés állandóságát. – Felöltönyöm mindig volt magyar is, az most is van, és hordom, – de sarkantyút nem veretek. Az ily gebe pegazus, mint az enyém, nem való sarkantyúhoz. – Hagyjuk azt
Kakas Márton
Jókai Mór
nak.” ( AJÖM XVII., 384.). A „talpig magyar” kifejezés utalás
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
A’ betsűlet ’s a’ Szerelem című versére (1797): „Akkor látnád, pajtás! erejim melly nagyok, / Akkor látnád, hogy én talpig Magyar vagyok.” ( CSVMÖM 4, 23., vö. az AJÖM XVII . jegyzetével, 864.) Megjegyzendő, hogy az öltözettel kapcsolatos „talpig magyar” kifejezés először kritikai hangsúllyal jelent meg a Hadi és más nevezetes történetekben: „Tetétől fogva talpig Magyar Köntösbe öltöztök; Kalpagot, ’s tsákós Süveget tesztek Fejetekbe, ’s jó széles fringyia Kardot köttök óldalatokra. – E’ még mind tsak Külseje a’ Magyarságnak ’s mind ezek által, tsupán a’ Nemzeti Viseletnek szeretetét teszitek nyilvánvalóvá.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
távól légyen, hogy ezen Magatok’ viselését ótsárolnánk; egyedűl tsak a’ vólna kívánságunk, hogy a’ Magyarságot ne annyira a’ Ruhában, mintsem a’ valóságos Magyar Szívben, és Nyelvben helyheztetnétek.” (Hadi és más nevezetes történetek. Harmadik szakasz. Bétsben 1790, 223.; a 18. századi vonatkozásokról lásd alább.) A
Kakas Márton
Jókai Mór
ra történő utalás Jókai Mórra vonatkozik, aki ezen az álnéven adta közre humoros tárcáit a VU-ban, a MS-ban, ill. saját lapjában, Az Üstökösben, 1858 és 1862 között. Magyar divat című verse [Az Üstökös, 2(1859), IV/15. (dec. 10.), 1.] nagy népszerűségnek örvendett:
Ismét, ismét viseljük hát
Azt a mentét, azt a ruhát,
A mit hordtak őseink;
Régi dolmány, régi kalpag
S kik a honért éltek haltak,
Feltámadnak hát megint.
Látásodra bár a léha
Itt ott kaczajra fakad…
Hadd kaczagjon, majd elhagyja:
Magyar, ne szégyeld magad!
 
Ne szégyeld a viseletet,
Miben apád ellehetett
S boldog öregséget ért.
Ki tudja e boldog korbul,
Mikor a ruha megfordul
A jobb év is visszatér?
Fintoritsa félre arczát,
A ki jobb jövőt tagad.
Te kérjed azt s hidd, hogy eljön.
Magyar, ne szégyeld magad.
 
Kinek lábán sarkantyú peng
Arról tudod, hogy az nem czenk,
A bámész nevesse bár.
Az órgyilkos és a gyáva
Nem ver pengőt a sarkába;
– Az elfut, vagy lesbe áll.
Szembenézesz, valót mondasz,
Hogyha szived kifakad.
Ez a te régi jellemed:
Magyar, ne szégyeld magad.
 
Aranycsipkés főkötőben,
Olyan bűbájos a nőnem,
Miként tündér-asszonyok.
Szűzpárta, nem csak viselve,
Hanem meg is érdemelve,
A homlokon úgy ragyog.
Tüneményes idők járnak!
Férfi szive úgy dagad.
Kétszerte szebb minden asszony:
Magyar, ne szégyeld magad!
 
Hadd gyászolja Európa
Zsákruhába’, gyászzubbonyba’
Vesztett reménységeit.
Ha mi nekünk szép az élet
Azért minket ki itélhet?
Jó az Isten, megsegít!
Önbecsülés, hazafiság
Legyen hát, ha kell „divat,”
Akár mit mond rá a világ,
… Magyar, ne szégyeld magad!
 
Benkó
Benkó Imre
a „sarkantyút nem veretek” kitétellel kapcsolatban megjegyzi: „később azonban, midőn már nem csak Szilágyi Sándor, hanem maga az igazgató: Warga János is sarkantyús csizmában járt, ő is megtett annyit, hogy egy kis gombot üttetett a czipőjére.” ( Benkó 1897, 125.) A vers keletkezésének hátterében az áll, hogy a nemzeti viselet II. József uralkodása alatt és után a magyar költészet fontos témájává vált. A kiindulást Ányos Pál verse, A régi magyar viseletről jelenti (1782), amely az idegen viselet terjedését (antik példákra hivatkozva) a régi jó erkölcsök romlásával kapcsolta össze. 1790-ben – II. Lipót trónra lépése, ill. a korona visszahozatala után – a nemzeti viselet őrzése összekapcsolódott az „ősi alkotmány” védelmével; a magyar viselet (óvatos) kritikáját (lásd a „talpig magyar” kifejezéssel kapcsolatban fentebb mondottakat) ugyanakkor a republikánus beszédmód képviselői gyakorolták. ( Porkoláb TiborNagy Ágoston, „Ősi ruhát, igét, szivet megtartotok”. A nemzeti viselet és a koronaőrző bandériumok a 18. század végi politikai diskurzusokban, Academia.edu, 1–10.: 4., 6.). Az 1790-es országgyűlés is tárgyalja a nemzeti viselet ügyét; eszerint „
[szerkesztői feloldás]
a
magyar öltözetet tárgyazó végzésnek ide megy ki az értelme: hogy a mindkét nemen lévő magyar nemesség, főkép akik tisztségeket viselnek, ezentúl is a nemzeti köntöst viseljék.” (III. 696. 1790. dec. 3.) A lelkesedésben Kazinczy Ferenc is osztozott, aki korábban német viseletet hordott: „Imé Férjfiaink ’s Asszonyaink el-hányták a’ költsönözött öltözetet; el-állottak a’ káros idegen szokásoktól
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
.
[szerkesztői feloldás]
T
udom, hogy ezek a’ külső jelenségek nem tsalhatatlan jelei annak, a’ mit mutatnak: de ki ne fakadozzon öröm-sikóltozásra, midőn el-rontsoltt, el-taposott Nemzetünk ismét fel-emeli a’ porból fejét, és vissza-vévén Nyelvét, ruháját és, szokásait, az lessz, a’ mik ditső Eleink voltak; az lessz, a’ miről ez előtt fél-esztendővel a’ gyenge hit álmodni sem bátorkodott: eggy szabad Nemzet, – eggy tulajdon törvényeivel, nyelvvel, ruhával biró Nemzet, – eggy olly Nemzet, melynek minden tagja fegyvert viselni született, és kész óltalmazója Hazájának és Királyjának.” (Levele B. Prónay Lászlónak, 1790. Iker Hava [május] 22-én, KazLev II., 1790–1802, 83–84.)
AJ
Arany János
versének legközvetlenebb előzménye Dayka Gábor A nemzeti öltözet című versének (1790) alábbi részlete:
Az egy magyar nadrág marad meg végtére;
S az is tán csak annak emlékezetére,
Hogy akik nemünktől ennyire távoztunk,
Magvaszakadt magyar ágyékból származtunk.
Fejünkről, mellünkről meg nem ismernének –
Mutatjuk, mi híja nemünk jóllétének!
 
Kritikatörténet Kodály Zoltán
AJ
Arany János
népdalgyűjteményének II. csoportját
[szerkesztői feloldás]
Társas dalok (többnyire idegen dallamra)
a Tamburás öreg úr 36. sorával („Szövege czikornyás, dallama német”) összefüggésbe hozva (lásd ott, Magyarázatok) állapítja meg: „E dalokat megtanulni újság, divat, műveltségi emelkedés volt egyben, ami helyenként a parasztságot is elkapta. (…) Párhuzamos jelenségek: a jambikus verselés, a nyelvújítás germanizmusai, a német ruha (L.
Arany
Arany János
: »Félmagyarság«
 [!]
[sic!]
c. versét.)” Kodály–Gyulai 1952, 10. „A Félmagyarság
 [!]
[sic!]
címet viselő vers a »divatok« változásának légköréből közvetlenül vezet át az 1860-as évek eleji politika kicsinyes külsőségekben is lecsapódó, tragikomikus önellentmondásaihoz. Nem nehéz megfejteni, mekkora a különbség: amikor a honfi keble magyar, és amikor a lábára húzott magyaros csizmával protestál”. „
[szerkesztői feloldás]
I
tt már kesernyés-gúnyos fintorgás jelentkezik, de kimondottan kaján megjegyzés is hangzik el az alkudozva politizálókról.” ( Nacsády 1978, 9.) Feldolgozás Zenei Bozay Attila: Négy ciklus gyermekkarra vagy leánykarra, Bartók Béla emlékére – Hat gyermek- vagy leánykar [
AJ
Arany János
] szövegeire, Op. 32/c, 1985 (1. Hej, iharfa…, 2. Ősz végén, 3. „Mondacsok” az öltözködésről, 4. Haja, haja – Csalfa sugár, 5. Írószobám, 6. Kín), Editio Musica, Bp., Z. 13479 (BMC)
 
Fél magyarság  
n
Jegyzet A kifejezés az 1830-as, 1840-es évek divatirányzatára utal. „A nyugati és a magyar ruházat találkozásának, a kettő közötti ingadozásnak ironikus bemutatása a farsangi mulatságokon, illetve a karikatúrákban megjelenő úgynevezett félmagyar öltözet, amelynek egyik fele a nemzeti, a másik pedig a nyugati divat alapján készült. Ilyen öltözékről közölt képet Klasszy Vencel 1843-ban: az ábrázolt férfi magyar oldalán kék színű, ezüsttel díszített mentét, szűk nadrágot, csizmát, tollas süveget visel, nyugati fele pedig zöld frakkot, fekete nadrágot és cipőt.” [ Lukács Anikó, Nemzeti divat a reformkori Pesten, Korall, 10(2002)/10, 40–56.: 48.] A VU-ban 1866-ban ilyen hirdetés jelent meg: „Férfi-gatyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára”. [ VU, 13(1866)/36. (szept. 9.), 440.]
 
  Az én fiatal koromban
  (Vonj le negyven évet)
  Magyar volt a honfi
keble,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MTAK Kt K 510/42v
N. a.
 
keble
*
Szövegforrás:
HV 1888, 410
 
n
Jegyzet
Attilában jártak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
N. a.
 
Attilában jártak.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
MTAK Kt K 510/42v
 
Attilában jártak, de pantalonnal.
A. J.
Arany János
jegyzete
*
Szövegforrás:
HV 1888, 410
 
)
n
Jegyzet Attila v. atilla: Mo.-n a 19. sz. elején megjelent, combközépig vagy térdig érő, zsinórozott, álló gallérú férfikabát. Nevét Attila hun nagykirály után kapta, akit egy 17. sz.-i képeskönyvben (a hun és magyar vezérek, hősök metszeteit tartalmazó Nádasdy Mauzóleumban) hasonló formájú dolmányban ábrázoltak. 1850-ben az osztrák hadseregben a huszárság dolmányának hivatalos elnevezése lett. (MN)
n
Jegyzet Pantalon vagy pantalló: hosszú, egyenes szárú nadrág. A francia forradalom idején a felkelők a szűk térdnadrágot (culotte) viselő arisztokratákkal szemben megkülönböztetésül hordták (innen származik a sans-culotte elnevezés). A 19. században általánosan elterjedt. A magyar öltözködésben a szövetből szabott pantallók a 19. sz. elején jelentek meg, magyaros, zsinóros díszítménnyel és talpalóval, bakancsba, csizmába húzható változatban is. A Cz–F 5 . kötetében – 1870 – még nem szerepel,
Arany
Arany János
viszont használja: „a magyar stil, próza vers egyaránt, pantalonra vetkezik”, P. Vergilius Maro Aeneise, Ko, 1(1863), II/21. (nov. 22.), 498–500.: 499.; ua.: AJÖM XI., 478–483.: 480.
  Csak a lába német.
 
 
  Most a
melle, zsák-kabátban,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MTAK Kt K 510/42v
N. a.
 
melle zsák-kabátban
*
Szövegforrás:
HV 1888, 410
 
n
Jegyzet Zsák-kabát v. zakó; mindkét megnevezés az angol sack coat ’bő hátú zsákkabát’ szóra megy vissza. A magyarba a német Sack, ill. Sakko közvetítésével került ( TESz ; a Cz–F 6 . kötetében – 1874 – még egyik szó sem szerepel). Lásd
Jókai
Jókai Mór
versének 42. sorát is („Zsákruhába”).
  Úszik a köz árral:
  Csak
amugy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MTAK Kt K 510/42v
N. a.
 
amúgy
*
Szövegforrás:
HV 1888, 410
 
földszint protestál
  Hosszu csizmaszárral.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1860. febr.–ápr.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
N. a.
 
[törölt]
« 21/x/78. »
/ régi
*
Szövegforrás:
MTAK Kt K 510/42v
 
(1862)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 410
 
 
 
 
Fél magyarság  
n
Jegyzet A kifejezés az 1830-as, 1840-es évek divatirányzatára utal. „A nyugati és a magyar ruházat találkozásának, a kettő közötti ingadozásnak ironikus bemutatása a farsangi mulatságokon, illetve a karikatúrákban megjelenő úgynevezett félmagyar öltözet, amelynek egyik fele a nemzeti, a másik pedig a nyugati divat alapján készült. Ilyen öltözékről közölt képet Klasszy Vencel 1843-ban: az ábrázolt férfi magyar oldalán kék színű, ezüsttel díszített mentét, szűk nadrágot, csizmát, tollas süveget visel, nyugati fele pedig zöld frakkot, fekete nadrágot és cipőt.” [ Lukács Anikó, Nemzeti divat a reformkori Pesten, Korall, 10(2002)/10, 40–56.: 48.] A VU-ban 1866-ban ilyen hirdetés jelent meg: „Férfi-gatyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára”. [ VU, 13(1866)/36. (szept. 9.), 440.]
 
  Az én fiatal koromban
  (Vonj le negyven évet)
  Magyar volt a honfi
keble,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MTAK Kt K 510/42v
N. a.
 
keble
*
Szövegforrás:
HV 1888, 410
 
n
Jegyzet
Attilában jártak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
N. a.
 
Attilában jártak.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
MTAK Kt K 510/42v
 
Attilában jártak, de pantalonnal.
A. J.
Arany János
jegyzete
*
Szövegforrás:
HV 1888, 410
 
)
n
Jegyzet Attila v. atilla: Mo.-n a 19. sz. elején megjelent, combközépig vagy térdig érő, zsinórozott, álló gallérú férfikabát. Nevét Attila hun nagykirály után kapta, akit egy 17. sz.-i képeskönyvben (a hun és magyar vezérek, hősök metszeteit tartalmazó Nádasdy Mauzóleumban) hasonló formájú dolmányban ábrázoltak. 1850-ben az osztrák hadseregben a huszárság dolmányának hivatalos elnevezése lett. (MN)
n
Jegyzet Pantalon vagy pantalló: hosszú, egyenes szárú nadrág. A francia forradalom idején a felkelők a szűk térdnadrágot (culotte) viselő arisztokratákkal szemben megkülönböztetésül hordták (innen származik a sans-culotte elnevezés). A 19. században általánosan elterjedt. A magyar öltözködésben a szövetből szabott pantallók a 19. sz. elején jelentek meg, magyaros, zsinóros díszítménnyel és talpalóval, bakancsba, csizmába húzható változatban is. A Cz–F 5 . kötetében – 1870 – még nem szerepel,
Arany
Arany János
viszont használja: „a magyar stil, próza vers egyaránt, pantalonra vetkezik”, P. Vergilius Maro Aeneise, Ko, 1(1863), II/21. (nov. 22.), 498–500.: 499.; ua.: AJÖM XI., 478–483.: 480.
  Csak a lába német.
 
 
  Most a
melle, zsák-kabátban,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MTAK Kt K 510/42v
N. a.
 
melle zsák-kabátban
*
Szövegforrás:
HV 1888, 410
 
n
Jegyzet Zsák-kabát v. zakó; mindkét megnevezés az angol sack coat ’bő hátú zsákkabát’ szóra megy vissza. A magyarba a német Sack, ill. Sakko közvetítésével került ( TESz ; a Cz–F 6 . kötetében – 1874 – még egyik szó sem szerepel). Lásd
Jókai
Jókai Mór
versének 42. sorát is („Zsákruhába”).
  Úszik a köz árral:
  Csak
amugy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MTAK Kt K 510/42v
N. a.
 
amúgy
*
Szövegforrás:
HV 1888, 410
 
földszint protestál
  Hosszu csizmaszárral.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1860. febr.–ápr.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
N. a.
 
[törölt]
« 21/x/78. »
/ régi
*
Szövegforrás:
MTAK Kt K 510/42v
 
(1862)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 410
 
 
 
 
Fél magyarság  
n
Jegyzet A kifejezés az 1830-as, 1840-es évek divatirányzatára utal. „A nyugati és a magyar ruházat találkozásának, a kettő közötti ingadozásnak ironikus bemutatása a farsangi mulatságokon, illetve a karikatúrákban megjelenő úgynevezett félmagyar öltözet, amelynek egyik fele a nemzeti, a másik pedig a nyugati divat alapján készült. Ilyen öltözékről közölt képet Klasszy Vencel 1843-ban: az ábrázolt férfi magyar oldalán kék színű, ezüsttel díszített mentét, szűk nadrágot, csizmát, tollas süveget visel, nyugati fele pedig zöld frakkot, fekete nadrágot és cipőt.” [ Lukács Anikó, Nemzeti divat a reformkori Pesten, Korall, 10(2002)/10, 40–56.: 48.] A VU-ban 1866-ban ilyen hirdetés jelent meg: „Férfi-gatyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára”. [ VU, 13(1866)/36. (szept. 9.), 440.]
 
  Az én fiatal koromban
  (Vonj le negyven évet)
  Magyar volt a honfi
keble,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MTAK Kt K 510/42v
N. a.
 
keble
*
Szövegforrás:
HV 1888, 410
 
n
Jegyzet
Attilában jártak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
N. a.
 
Attilában jártak.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
MTAK Kt K 510/42v
 
Attilában jártak, de pantalonnal.
A. J.
Arany János
jegyzete
*
Szövegforrás:
HV 1888, 410
 
)
n
Jegyzet Attila v. atilla: Mo.-n a 19. sz. elején megjelent, combközépig vagy térdig érő, zsinórozott, álló gallérú férfikabát. Nevét Attila hun nagykirály után kapta, akit egy 17. sz.-i képeskönyvben (a hun és magyar vezérek, hősök metszeteit tartalmazó Nádasdy Mauzóleumban) hasonló formájú dolmányban ábrázoltak. 1850-ben az osztrák hadseregben a huszárság dolmányának hivatalos elnevezése lett. (MN)
n
Jegyzet Pantalon vagy pantalló: hosszú, egyenes szárú nadrág. A francia forradalom idején a felkelők a szűk térdnadrágot (culotte) viselő arisztokratákkal szemben megkülönböztetésül hordták (innen származik a sans-culotte elnevezés). A 19. században általánosan elterjedt. A magyar öltözködésben a szövetből szabott pantallók a 19. sz. elején jelentek meg, magyaros, zsinóros díszítménnyel és talpalóval, bakancsba, csizmába húzható változatban is. A Cz–F 5 . kötetében – 1870 – még nem szerepel,
Arany
Arany János
viszont használja: „a magyar stil, próza vers egyaránt, pantalonra vetkezik”, P. Vergilius Maro Aeneise, Ko, 1(1863), II/21. (nov. 22.), 498–500.: 499.; ua.: AJÖM XI., 478–483.: 480.
  Csak a lába német.
 
 
  Most a
melle, zsák-kabátban,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MTAK Kt K 510/42v
N. a.
 
melle zsák-kabátban
*
Szövegforrás:
HV 1888, 410
 
n
Jegyzet Zsák-kabát v. zakó; mindkét megnevezés az angol sack coat ’bő hátú zsákkabát’ szóra megy vissza. A magyarba a német Sack, ill. Sakko közvetítésével került ( TESz ; a Cz–F 6 . kötetében – 1874 – még egyik szó sem szerepel). Lásd
Jókai
Jókai Mór
versének 42. sorát is („Zsákruhába”).
  Úszik a köz árral:
  Csak
amugy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MTAK Kt K 510/42v
N. a.
 
amúgy
*
Szövegforrás:
HV 1888, 410
 
földszint protestál
  Hosszu csizmaszárral.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1860. febr.–ápr.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
N. a.
 
[törölt]
« 21/x/78. »
/ régi
*
Szövegforrás:
MTAK Kt K 510/42v
 
(1862)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 410
 
 
 
 
Fél magyarság  
n
Jegyzet A kifejezés az 1830-as, 1840-es évek divatirányzatára utal. „A nyugati és a magyar ruházat találkozásának, a kettő közötti ingadozásnak ironikus bemutatása a farsangi mulatságokon, illetve a karikatúrákban megjelenő úgynevezett félmagyar öltözet, amelynek egyik fele a nemzeti, a másik pedig a nyugati divat alapján készült. Ilyen öltözékről közölt képet Klasszy Vencel 1843-ban: az ábrázolt férfi magyar oldalán kék színű, ezüsttel díszített mentét, szűk nadrágot, csizmát, tollas süveget visel, nyugati fele pedig zöld frakkot, fekete nadrágot és cipőt.” [ Lukács Anikó, Nemzeti divat a reformkori Pesten, Korall, 10(2002)/10, 40–56.: 48.] A VU-ban 1866-ban ilyen hirdetés jelent meg: „Férfi-gatyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára”. [ VU, 13(1866)/36. (szept. 9.), 440.]
 
  Az én fiatal koromban
  (Vonj le negyven évet)
  Magyar volt a honfi
keble,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MTAK Kt K 510/42v
N. a.
 
keble
*
Szövegforrás:
HV 1888, 410
 
n
Jegyzet
Attilában jártak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
N. a.
 
Attilában jártak.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
MTAK Kt K 510/42v
 
Attilában jártak, de pantalonnal.
A. J.
Arany János
jegyzete
*
Szövegforrás:
HV 1888, 410
 
)
n
Jegyzet Attila v. atilla: Mo.-n a 19. sz. elején megjelent, combközépig vagy térdig érő, zsinórozott, álló gallérú férfikabát. Nevét Attila hun nagykirály után kapta, akit egy 17. sz.-i képeskönyvben (a hun és magyar vezérek, hősök metszeteit tartalmazó Nádasdy Mauzóleumban) hasonló formájú dolmányban ábrázoltak. 1850-ben az osztrák hadseregben a huszárság dolmányának hivatalos elnevezése lett. (MN)
n
Jegyzet Pantalon vagy pantalló: hosszú, egyenes szárú nadrág. A francia forradalom idején a felkelők a szűk térdnadrágot (culotte) viselő arisztokratákkal szemben megkülönböztetésül hordták (innen származik a sans-culotte elnevezés). A 19. században általánosan elterjedt. A magyar öltözködésben a szövetből szabott pantallók a 19. sz. elején jelentek meg, magyaros, zsinóros díszítménnyel és talpalóval, bakancsba, csizmába húzható változatban is. A Cz–F 5 . kötetében – 1870 – még nem szerepel,
Arany
Arany János
viszont használja: „a magyar stil, próza vers egyaránt, pantalonra vetkezik”, P. Vergilius Maro Aeneise, Ko, 1(1863), II/21. (nov. 22.), 498–500.: 499.; ua.: AJÖM XI., 478–483.: 480.
  Csak a lába német.
 
 
  Most a
melle, zsák-kabátban,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MTAK Kt K 510/42v
N. a.
 
melle zsák-kabátban
*
Szövegforrás:
HV 1888, 410
 
n
Jegyzet Zsák-kabát v. zakó; mindkét megnevezés az angol sack coat ’bő hátú zsákkabát’ szóra megy vissza. A magyarba a német Sack, ill. Sakko közvetítésével került ( TESz ; a Cz–F 6 . kötetében – 1874 – még egyik szó sem szerepel). Lásd
Jókai
Jókai Mór
versének 42. sorát is („Zsákruhába”).
  Úszik a köz árral:
  Csak
amugy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MTAK Kt K 510/42v
N. a.
 
amúgy
*
Szövegforrás:
HV 1888, 410
 
földszint protestál
  Hosszu csizmaszárral.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1860. febr.–ápr.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
N. a.
 
[törölt]
« 21/x/78. »
/ régi
*
Szövegforrás:
MTAK Kt K 510/42v
 
(1862)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 410