X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Reményinek

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Nagykőrös
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
  • Szövegforrás III: ÖK 1867, II., 299–300
  • Szövegforrás IV: ÖM 1883, 366–367

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós]Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40. M2 ÖK 1867, II., 299–300. (alapszöveg) M3 ÖM 1883, 366–367. [ AJÖM I., 284–285.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Az alapszöveg kiválasztása Bár az M1 kiemelései és központozása önálló kézirathátteret sejtet, ez egyrészt nem bizonyítható, másrészt az M3 szövegéhez képest szövegromlást is mutat; maradt az M2 mint alapszöveg. Keletkezés 1860. máj. 17., Nagykőrös. A verset az ÖK 1867 tévesen 1859-re datálta; ezt átvette az AJÖM I . is. Utóbbi a versre vonatkozó – évszám megjelölése nélküli –
Szász
Szász Károly
AJ
Arany János
levélváltást is 1859-re tette (510.). (A levelek datálásának bizonytalanságait lásd az AJÖM XVII . jegyzetében, 870., 872. NB. az Arany László ajándékát feldolgozó Jónás Károlynál
Szász
Szász Károly
levele 1860-as,
Arany
Arany János
válasza 1859-es dátummal szerepel.) A későbbi kiadások – az Arany 2003 -ig – az ÖK 1867 , ill. az AJÖM I . hibás dátumát követik. (A helyes datálást lásd először: Benkó 1897, 127.) A kötetkiadások téves dátumozását Bikácsi László igazította helyre [ Mikor írta Arany János a „Reményinek” című versét? ItK, 59(1955)/1, 82–84.].
Benkó
Benkó Imre
így írja le a vers keletkezését:
AJ
Arany János
, „ki annyira szerette a zenét természetesen szintén meghallgatta őt
[szerkesztői feloldás]
Reményi
Reményi Ede
t
, s bár a nagyobb társaságot ez időben már inkább kerülte, elfogadta Farkas Elek meghivását s részt vett azon ebéden, a mit ez május 18-ikán
Reményi
Reményi Ede
tiszteletére adott. Az ebéd jó hosszúra nyúlt, s a délután folyamán
Arany
Arany János
eltünt, s estefelé a »Reményihez«
 [!]
[sic!]
czimü költeménnyel lepte meg a társaságot. Este
Arany
Arany János
bucsú nélkül akarta elhagyni a társaságot,
Reményi
Reményi Ede
észrevette, felkapta hegedűjét, az udvarra szaladt s elkezdett gyönyörűen hegedülni.
Arany
Arany János
már a kapún kívül volt, de e hangoknak nem tudott ellentállni, visszatért, s átölelte és megcsókolta
Reményi
Reményi Ede
t, a ki azután ott az udvaron a szabad ég alatt hold fényénél játszotta el
Bethoven
Beethoven, Ludwig van
 [!]
[sic!]
»Holdvilág szonatá«ját.” ( Benkó 1897, 127.; Farkas Elek nagykőrösi földbirtokos és elöljáró; lásd az AJÖM XVII . jegyzetét, 765.)
Reményi
Reményi Ede
nagykőrösi koncertjéről a PN számolt be, máj. 23-án [11(1860)/120, 2., Különfélék]; a helyi tudósító szerint „
Reményi
Reményi Ede
máj. 18-án távozott el városunkból. Hangversenyt máj. 17-én adott válogatott közönség előtt, fuladásig tömött teremben, s hogy a lelkesedés itt sem volt kisebb, mint a haza többi városaiban, melyeket megjárt, mondanom se kell. És mi mégis hiszszük, hogy diadalutjának egyik feledhetlenebb napja lesz a kőrösi. Szerették fesztelen kedélyét, imádták müvészetét mindenütt, de azt, mit
Kőrös
Nagykőrös
ön föltalált, másutt hiában kereste volna. Azt a dalt értem, melylyel Arany János megénekelte, s mely a
Liszt
Liszt Ferenc
hez irottnál annyival szerencsésebb, mert rokon keblekre talált. Fogja e a magyar közönség nyomtatva olvasni, nem tudom, – de hogy
Reményi
Reményi Ede
babérjai közt e levélre büszke lehet, azt mondhatom. E verset a költő azon lakomán nyujtá át – mint emléklapot – melyet a müvész tiszteletére szives házigazdája, Farkas Elek tegnap estve rendezett.” Szász Károly (láthatólag a PN tudósításának a vers közlése körüli bizonytalanságot illető megjegyzésére reflektálva) írja 1860. máj. 27-én
Arany
Arany János
nak: „ha
Reményi
Reményi Ede
nek irt versed meg nem jelenik valahol, küldd meg azt nekem” ( AJÖM XVII., 398.).
Arany
Arany János
, a vers keletkezésének a tudósításban említett körülményeit részletezve, elutasítja a kérést: „
Reményi
Reményi Ede
nek én egy rossz verset irtam, nem is érdemes elküldenem. Lakomán voltunk, s kezembe nyomta albumát, nem szabadúlhattam tőle. Estve adta, és hajnalban indult, igy majd nem rögtönöznöm kellett, tele hassal és nem tiszta fővel a lagzi miatt. Ki azonban nem jöhet.” ( AJÖM XVII., 401.)
Bikácsi
Bikácsi László
Voinovich
Voinovich Géza
nak azt az állítását is cáfolta, amely szerint a koncert összefüggött volna
Reményi
Reményi Ede
nek a Petőfi-szobor emelésére irányuló tervével; ez csak 1860 végén született meg (a SzF 1860–61. évf. I. félévének 6. számában
[szerkesztői feloldás]
1860. dec. 12.
be is számolt róla). A verset
Reményi
Reményi Ede
másnap egy dedikált fényképpel viszonozta: „Arany Jánosnak
N. Kőrös
Nagykőrös
ön május 18dik 1860 Reményi Ede” ( Vaderna 2018, 408.). Öt év múltán egy Victor Hugo-dagerrotipiával ajándékozta meg
Arany
Arany János
t, amelynek hátoldalán ez állt: „»Victor Hugo – Souvenir de la Sibérie de l’ exil – donné à
Reményi
Reményi Ede
. – Marin Terrace, 18 9bre 1854.«
Reményi
Reményi Ede
ezt írta mellé: Én pedig megígértem Victor Hugónak, ha valaha visszatérek hazámba, úgy ezt a becses képet Arany Jánosnak fogom adni, – ígéretemet íme beváltom. 1865, febr. 3-án.” ( Voinovich 1931, 407.)
Bikácsi
Bikácsi László
arra is felhívja a figyelmet, hogy a vers elválaszthatatlan 1860 tavaszának mo.-i viszonyaitól, s ilyen módon a Magányban s a Rendületlenűl című versek közvetlen előzménye.
Reményi
Reményi Ede
hazatéréséről lásd Sebess Dénes, Két Magyarország: Az elmult század politikai eszményei, Könyvbarátok Szövetsége, é. n. [1931], Bp., 35. Kritikatörténet Komlós Aladár a 13–16. sor bonyolult szintaxisát hasonlítja A walesi bárdok inverziós szintaxisához („Ötszáz, bizony, dalolva ment, lángsírba, walesi bárd”) ( Komlós 1959, 67.). Cs. Szabó László – hivatkozás nélkül – említi ugyanezt a párhuzamot, és „suta inverzió”-nak minősítve idézi a Reményinek 13–14. sorát, hozzákapcsolva a Széchenyi emlékezete 3. vsz.-ához, amelyben, úgymond, „olyan szóforgatás van elhelyezve, mely méltatlan hozzá”, ti.
Arany
Arany János
hoz.
Arany
Arany János
Cs. Szabó
Cs. Szabó László
szerint „mesterien tudott mesterkélt lenni”, s ezt
Zrínyi
Zrínyi Miklós
és
Gyöngyösi
Gyöngyösi István
inverzióinak hatásával magyarázza. A Reményinek című vers mesterkéltségét a Szász Károlynak írt levél állításával hozza összefüggésbe (lásd Keletkezés): „kényszerből s rögtönözve született ez a kis vers: nem tudott kitérni az eléje tett album elől.” ( Cs. Szabó 1961, 40.) Korompay H. János a Letészem a lantot záró képe kapcsán állapítja meg, hogy „
Arany
Arany János
lírai költeményeit számba véve egész kis gyűjtemény áll össze a száraz fa metaforájának variánsaiból”, s idézi A rodostói temető, az Évek, ti még jövendő évek…, A honvéd özvegye, a Domokos-napra, A dalnok búja című versek párhuzamos helyeit. A pusztai fűz „egész verset kitöltő allegóriává szélesíti a megátkozott, fonnyadó, és mégis életre kárhoztatott fa képét, amely mindennél jobban érzékelteti
Arany
Arany János
lelkiállapotát, a lelki és a fizikai halál közötti vergődését. Legjobban mégis a Reményinek hasonlata vág ide” – állapítja meg, s idézi a vers 4–8. sorát. ( Korompay 1972, 70–71.)
 
Reményinek  
Emlékkönyvbe
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
 
n
Jegyzet Reményi (Hoffmann) Ede (1828, Miskolc1898, San Francisco) hegedűművész, zeneszerző. Bécsben tanult. Első koncertjeit
Pest
Budapest
en, Párizsban és Londonban adta (1846–48). A szabh.-ban Görgei Arthur segédtisztje, később
Görgei
Görgei Arthur
tábori hegedűsnek nevezte ki. A szabh. leverése után emigrált Angliába, majd Amerikába. Európába visszatérve előbb
Liszt
Liszt Ferenc
weimari köréhez tartozott, majd
Brahms
Brahms, Johannes
zongorakíséretével koncertezett Németo.-ban. 1854–59-ben a londoni királyi udvar szólóhegedűse. Hazatérése utáni első koncertje (1860. jan. 30.), amelyen a Rákóczi-indulót is eljátszotta, zajos tüntetéssé vált, további fellépéseit betiltották, ill. szigorú feltételekhez kötötték. Kapcsolatot tartott a Kossuth-emigrációval. 1860–70 között a magyar zenei élet meghatározó egyéniségévé vált. 1875-ben Párizsba, 1878-ban New Yorkba költözött, 1891-ben lépett fel utoljára Mo.-n. (MN)
 
 
Karddal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
Karddal,
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
melyet dicsővé
tenni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
tenni
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
egykor
  Híven ajánlád ifju véredet,
n
Jegyzet lásd Magyarázatok, [cím]
  A hon, az
ugy-e
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
ugy-e?
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
szent hon, félig élt már,
  Halál árnyéka rásötétedett.
  Te messze távozál, – mi itt maradtunk,
n
Jegyzet lásd Magyarázatok, [cím]
 
Tompán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
Tompán,
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
enyészve, mint
sivar növény
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
 
sivár növény,
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
sivár növény
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 366–367
 
  Mely élni nem tud, halni még nem érett,
 
Ledőlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
Ledült
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
fa korhadó tövén.
 
 
  A honfibú, mely elzsibbaszta minket,
  Tenálad munkás fájdalom leve,
  Nagy, büszke, boldog népek közt forogván
n
Jegyzet lásd Magyarázatok, [cím]
  Művészetedben a
magyar
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
magyar
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
neve.
  És, kik
panaszra mely szóban alél el
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
panaszra, mely szóban alél el,
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
  Fület zárnának, a dús
boldogok,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
boldogok
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
  Veled kesergik azt, a min te vérzel,
  Midőn nyirettyüd úgy
sir,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
sír,
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
úgy zokog.
n
Jegyzet Nyírettyű, nyírettyü: „Lószőrből készült vonó eszköz, melylyel némely húros hangszereket, nevezetesen a hegedünemüeket hangoztatják. Máskép: vonó, (hegedűvonó, brúgóvonó stb.)” ( Cz–F )
 
 
  Most a reménynek egy hangját,
Reményi,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
Reményi,
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
  Vidd el
nyugatra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
nyugotra
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
zengő húrodon;
  Hirdesse szózatos fád a világnak,
  Hogy újra érez, újra él
a hon.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
ÖK 1867, II., 299–300
 
e hon.
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 366–367
 
 
És
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
ÖM 1883, 366–367
 
Es
n
Jegyzet E emend.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, II., 299–300
 
élni
fog,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
fog
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
menny,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
menny
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
föld minden hatalma
 
Zúdúljon bár fel,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
Zúduljon bár fel
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
– mert élni
akar;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
akar:
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
  Öngyilkolásra hogy többé
fajulna,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
fajulna –
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
  Sokkal önérzőbb a magyar.
n
Jegyzet A motívum Széchenyi István A’ Kelet népe című művéből származik: „Igen, drága Földiek, jövendőnknek alapja nem egyéb mint: Nemzetiségünk’ biztositása, nemesb kifejtése. Mennyivel édesb tehát jelenünk búsan leélt napjainknál. Valódi elemünket megismertük, gyáva öngyilkolás által el nem veszünk többé.” ( Széchenyi 1841, 15.) A párhuzamot Barta János mutatta ki, ezzel is igazolva Bikácsi László állítását, aki összefüggést látott a Reményinek és
AJ
Arany János
1860–61-ben írt ódái – többek közt a Széchenyi emlékezete – között; lásd: Barta 1959, 66., ill. Széchenyi emlékezete, Keletkezés.
 
 
(1859)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
Arany János
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1860. máj. 17.
 
 
 
Reményinek  
Emlékkönyvbe
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
 
n
Jegyzet Reményi (Hoffmann) Ede (1828, Miskolc1898, San Francisco) hegedűművész, zeneszerző. Bécsben tanult. Első koncertjeit
Pest
Budapest
en, Párizsban és Londonban adta (1846–48). A szabh.-ban Görgei Arthur segédtisztje, később
Görgei
Görgei Arthur
tábori hegedűsnek nevezte ki. A szabh. leverése után emigrált Angliába, majd Amerikába. Európába visszatérve előbb
Liszt
Liszt Ferenc
weimari köréhez tartozott, majd
Brahms
Brahms, Johannes
zongorakíséretével koncertezett Németo.-ban. 1854–59-ben a londoni királyi udvar szólóhegedűse. Hazatérése utáni első koncertje (1860. jan. 30.), amelyen a Rákóczi-indulót is eljátszotta, zajos tüntetéssé vált, további fellépéseit betiltották, ill. szigorú feltételekhez kötötték. Kapcsolatot tartott a Kossuth-emigrációval. 1860–70 között a magyar zenei élet meghatározó egyéniségévé vált. 1875-ben Párizsba, 1878-ban New Yorkba költözött, 1891-ben lépett fel utoljára Mo.-n. (MN)
 
 
Karddal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
Karddal,
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
melyet dicsővé
tenni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
tenni
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
egykor
  Híven ajánlád ifju véredet,
n
Jegyzet lásd Magyarázatok, [cím]
  A hon, az
ugy-e
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
ugy-e?
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
szent hon, félig élt már,
  Halál árnyéka rásötétedett.
  Te messze távozál, – mi itt maradtunk,
n
Jegyzet lásd Magyarázatok, [cím]
 
Tompán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
Tompán,
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
enyészve, mint
sivar növény
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
 
sivár növény,
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
sivár növény
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 366–367
 
  Mely élni nem tud, halni még nem érett,
 
Ledőlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
Ledült
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
fa korhadó tövén.
 
 
  A honfibú, mely elzsibbaszta minket,
  Tenálad munkás fájdalom leve,
  Nagy, büszke, boldog népek közt forogván
n
Jegyzet lásd Magyarázatok, [cím]
  Művészetedben a
magyar
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
magyar
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
neve.
  És, kik
panaszra mely szóban alél el
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
panaszra, mely szóban alél el,
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
  Fület zárnának, a dús
boldogok,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
boldogok
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
  Veled kesergik azt, a min te vérzel,
  Midőn nyirettyüd úgy
sir,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
sír,
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
úgy zokog.
n
Jegyzet Nyírettyű, nyírettyü: „Lószőrből készült vonó eszköz, melylyel némely húros hangszereket, nevezetesen a hegedünemüeket hangoztatják. Máskép: vonó, (hegedűvonó, brúgóvonó stb.)” ( Cz–F )
 
 
  Most a reménynek egy hangját,
Reményi,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
Reményi,
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
  Vidd el
nyugatra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
nyugotra
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
zengő húrodon;
  Hirdesse szózatos fád a világnak,
  Hogy újra érez, újra él
a hon.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
ÖK 1867, II., 299–300
 
e hon.
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 366–367
 
 
És
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
ÖM 1883, 366–367
 
Es
n
Jegyzet E emend.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, II., 299–300
 
élni
fog,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
fog
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
menny,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
menny
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
föld minden hatalma
 
Zúdúljon bár fel,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
Zúduljon bár fel
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
– mert élni
akar;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
akar:
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
  Öngyilkolásra hogy többé
fajulna,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
fajulna –
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
  Sokkal önérzőbb a magyar.
n
Jegyzet A motívum Széchenyi István A’ Kelet népe című művéből származik: „Igen, drága Földiek, jövendőnknek alapja nem egyéb mint: Nemzetiségünk’ biztositása, nemesb kifejtése. Mennyivel édesb tehát jelenünk búsan leélt napjainknál. Valódi elemünket megismertük, gyáva öngyilkolás által el nem veszünk többé.” ( Széchenyi 1841, 15.) A párhuzamot Barta János mutatta ki, ezzel is igazolva Bikácsi László állítását, aki összefüggést látott a Reményinek és
AJ
Arany János
1860–61-ben írt ódái – többek közt a Széchenyi emlékezete – között; lásd: Barta 1959, 66., ill. Széchenyi emlékezete, Keletkezés.
 
 
(1859)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
Arany János
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1860. máj. 17.
 
 
 
Reményinek  
Emlékkönyvbe
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
 
n
Jegyzet Reményi (Hoffmann) Ede (1828, Miskolc1898, San Francisco) hegedűművész, zeneszerző. Bécsben tanult. Első koncertjeit
Pest
Budapest
en, Párizsban és Londonban adta (1846–48). A szabh.-ban Görgei Arthur segédtisztje, később
Görgei
Görgei Arthur
tábori hegedűsnek nevezte ki. A szabh. leverése után emigrált Angliába, majd Amerikába. Európába visszatérve előbb
Liszt
Liszt Ferenc
weimari köréhez tartozott, majd
Brahms
Brahms, Johannes
zongorakíséretével koncertezett Németo.-ban. 1854–59-ben a londoni királyi udvar szólóhegedűse. Hazatérése utáni első koncertje (1860. jan. 30.), amelyen a Rákóczi-indulót is eljátszotta, zajos tüntetéssé vált, további fellépéseit betiltották, ill. szigorú feltételekhez kötötték. Kapcsolatot tartott a Kossuth-emigrációval. 1860–70 között a magyar zenei élet meghatározó egyéniségévé vált. 1875-ben Párizsba, 1878-ban New Yorkba költözött, 1891-ben lépett fel utoljára Mo.-n. (MN)
 
 
Karddal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
Karddal,
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
melyet dicsővé
tenni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
tenni
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
egykor
  Híven ajánlád ifju véredet,
n
Jegyzet lásd Magyarázatok, [cím]
  A hon, az
ugy-e
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
ugy-e?
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
szent hon, félig élt már,
  Halál árnyéka rásötétedett.
  Te messze távozál, – mi itt maradtunk,
n
Jegyzet lásd Magyarázatok, [cím]
 
Tompán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
Tompán,
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
enyészve, mint
sivar növény
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
 
sivár növény,
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
sivár növény
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 366–367
 
  Mely élni nem tud, halni még nem érett,
 
Ledőlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
Ledült
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
fa korhadó tövén.
 
 
  A honfibú, mely elzsibbaszta minket,
  Tenálad munkás fájdalom leve,
  Nagy, büszke, boldog népek közt forogván
n
Jegyzet lásd Magyarázatok, [cím]
  Művészetedben a
magyar
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
magyar
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
neve.
  És, kik
panaszra mely szóban alél el
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
panaszra, mely szóban alél el,
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
  Fület zárnának, a dús
boldogok,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
boldogok
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
  Veled kesergik azt, a min te vérzel,
  Midőn nyirettyüd úgy
sir,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
sír,
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
úgy zokog.
n
Jegyzet Nyírettyű, nyírettyü: „Lószőrből készült vonó eszköz, melylyel némely húros hangszereket, nevezetesen a hegedünemüeket hangoztatják. Máskép: vonó, (hegedűvonó, brúgóvonó stb.)” ( Cz–F )
 
 
  Most a reménynek egy hangját,
Reményi,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
Reményi,
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
  Vidd el
nyugatra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
nyugotra
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
zengő húrodon;
  Hirdesse szózatos fád a világnak,
  Hogy újra érez, újra él
a hon.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
ÖK 1867, II., 299–300
 
e hon.
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 366–367
 
 
És
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
ÖM 1883, 366–367
 
Es
n
Jegyzet E emend.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, II., 299–300
 
élni
fog,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
fog
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
menny,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
menny
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
föld minden hatalma
 
Zúdúljon bár fel,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
Zúduljon bár fel
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
– mert élni
akar;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
akar:
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
  Öngyilkolásra hogy többé
fajulna,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
fajulna –
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
  Sokkal önérzőbb a magyar.
n
Jegyzet A motívum Széchenyi István A’ Kelet népe című művéből származik: „Igen, drága Földiek, jövendőnknek alapja nem egyéb mint: Nemzetiségünk’ biztositása, nemesb kifejtése. Mennyivel édesb tehát jelenünk búsan leélt napjainknál. Valódi elemünket megismertük, gyáva öngyilkolás által el nem veszünk többé.” ( Széchenyi 1841, 15.) A párhuzamot Barta János mutatta ki, ezzel is igazolva Bikácsi László állítását, aki összefüggést látott a Reményinek és
AJ
Arany János
1860–61-ben írt ódái – többek közt a Széchenyi emlékezete – között; lásd: Barta 1959, 66., ill. Széchenyi emlékezete, Keletkezés.
 
 
(1859)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
Arany János
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1860. máj. 17.
 
 
 
Reményinek  
Emlékkönyvbe
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
 
n
Jegyzet Reményi (Hoffmann) Ede (1828, Miskolc1898, San Francisco) hegedűművész, zeneszerző. Bécsben tanult. Első koncertjeit
Pest
Budapest
en, Párizsban és Londonban adta (1846–48). A szabh.-ban Görgei Arthur segédtisztje, később
Görgei
Görgei Arthur
tábori hegedűsnek nevezte ki. A szabh. leverése után emigrált Angliába, majd Amerikába. Európába visszatérve előbb
Liszt
Liszt Ferenc
weimari köréhez tartozott, majd
Brahms
Brahms, Johannes
zongorakíséretével koncertezett Németo.-ban. 1854–59-ben a londoni királyi udvar szólóhegedűse. Hazatérése utáni első koncertje (1860. jan. 30.), amelyen a Rákóczi-indulót is eljátszotta, zajos tüntetéssé vált, további fellépéseit betiltották, ill. szigorú feltételekhez kötötték. Kapcsolatot tartott a Kossuth-emigrációval. 1860–70 között a magyar zenei élet meghatározó egyéniségévé vált. 1875-ben Párizsba, 1878-ban New Yorkba költözött, 1891-ben lépett fel utoljára Mo.-n. (MN)
 
 
Karddal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
Karddal,
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
melyet dicsővé
tenni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
tenni
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
egykor
  Híven ajánlád ifju véredet,
n
Jegyzet lásd Magyarázatok, [cím]
  A hon, az
ugy-e
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
ugy-e?
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
szent hon, félig élt már,
  Halál árnyéka rásötétedett.
  Te messze távozál, – mi itt maradtunk,
n
Jegyzet lásd Magyarázatok, [cím]
 
Tompán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
Tompán,
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
enyészve, mint
sivar növény
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
 
sivár növény,
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
sivár növény
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 366–367
 
  Mely élni nem tud, halni még nem érett,
 
Ledőlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
Ledült
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
fa korhadó tövén.
 
 
  A honfibú, mely elzsibbaszta minket,
  Tenálad munkás fájdalom leve,
  Nagy, büszke, boldog népek közt forogván
n
Jegyzet lásd Magyarázatok, [cím]
  Művészetedben a
magyar
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
magyar
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
neve.
  És, kik
panaszra mely szóban alél el
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
panaszra, mely szóban alél el,
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
  Fület zárnának, a dús
boldogok,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
boldogok
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
  Veled kesergik azt, a min te vérzel,
  Midőn nyirettyüd úgy
sir,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
sír,
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
úgy zokog.
n
Jegyzet Nyírettyű, nyírettyü: „Lószőrből készült vonó eszköz, melylyel némely húros hangszereket, nevezetesen a hegedünemüeket hangoztatják. Máskép: vonó, (hegedűvonó, brúgóvonó stb.)” ( Cz–F )
 
 
  Most a reménynek egy hangját,
Reményi,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
Reményi,
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
  Vidd el
nyugatra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
nyugotra
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
zengő húrodon;
  Hirdesse szózatos fád a világnak,
  Hogy újra érez, újra él
a hon.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
ÖK 1867, II., 299–300
 
e hon.
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 366–367
 
 
És
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
ÖM 1883, 366–367
 
Es
n
Jegyzet E emend.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, II., 299–300
 
élni
fog,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
fog
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
menny,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
menny
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
föld minden hatalma
 
Zúdúljon bár fel,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
Zúduljon bár fel
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
– mert élni
akar;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
akar:
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
  Öngyilkolásra hogy többé
fajulna,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
fajulna –
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
  Sokkal önérzőbb a magyar.
n
Jegyzet A motívum Széchenyi István A’ Kelet népe című művéből származik: „Igen, drága Földiek, jövendőnknek alapja nem egyéb mint: Nemzetiségünk’ biztositása, nemesb kifejtése. Mennyivel édesb tehát jelenünk búsan leélt napjainknál. Valódi elemünket megismertük, gyáva öngyilkolás által el nem veszünk többé.” ( Széchenyi 1841, 15.) A párhuzamot Barta János mutatta ki, ezzel is igazolva Bikácsi László állítását, aki összefüggést látott a Reményinek és
AJ
Arany János
1860–61-ben írt ódái – többek közt a Széchenyi emlékezete – között; lásd: Barta 1959, 66., ill. Széchenyi emlékezete, Keletkezés.
 
 
(1859)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 299–300
ÖM 1883, 366–367
 
Arany János
*
Szövegforrás:
Népszínházi Évkönyv. Naptárrészszel 1863-ra. A budai népszínház javára szerkesztik Bolnai [Bethlen Miklós] – Kempelen Győző, 1. évf., Budán, 1862, 40
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1860. máj. 17.