X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Az örök zsidó

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
  • Szövegforrás III: Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
  • Szövegforrás IV: ÖK 1867, II., 318–321.
  • Szövegforrás V: ÖM 1883, 379–381.

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
. (a Tárca rovatban) M2
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
. M3
ÖK 1867, II., 318–321
. (alapszöveg) M4
ÖM 1883, 379–381
. [
AJÖM I., 296–297
.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Megjegyzés Az M2 az M1 szövegén, az M4 az M3 szövegén alapul. Keletkezés 1860. nov. 28. előtt,
Pest
Budapest
; a vers keletkezése a megjelenést megelőző hetekre tehető (AJék okt. elején költöztek
Pest
Budapest
re, lásd levelét Tompa Mihálynak, 1860. szept. 29.; AJÖM XVII., 449., ill. Ercsey 1883, 145., Benkó 1897, 134.), de nem valószínű, hogy kifejezetten a SzF számára készült volna. Voinovich Géza életrajzi körülményből, a
Szalontá
Nagyszalonta
ra való visszaköltözés szándékából vezeti le a vers keletkezését (
Arany
Arany János
Kőrös
Nagykőrös
ről folyvást haza kívánkozott
Szalontá
Nagyszalonta
ra, most
Kőrös
Nagykőrös
ről is tovább űzi a sors
Pest
Budapest
re, bizonytalan jövőbe”, AJÖM I., 516.). Ezt Komlós Aladár cáfolta ( Komlós 1964, 28.), hivatkozva Ercsey Julianna 1860. nov. 3-ai (Ercsey Sándornak szóló) levelére, amely szerint „
Jani
Arany János
mnak nagy kedve van az új pályán, igen sok dolga van mindég és a legnagyobb örömmel teszi; oly sok derék jó ember közt van itt, úgy szeretik ezek…” (uo., 26.; a levelet lásd Ercsey 1883, 128.). Bár a
Szalontá
Nagyszalonta
ra költözés gondolatát
Arany
Arany János
1868-ig elevenen tartja, egy év elteltével maga is úgy nyilatkozik új életéről, hogy „az a nagy csüggedés, melynek
Kőrös
Nagykőrös
ön martalékja voltam, most nem gyötör annyira”; „kilencz évig nem szórakoztunk
Kőrös
Nagykőrös
ön annyit, mint
Pest
Budapest
en ez egy év alatt”; „nem szükség tractákat adni, pazarolni, hogy az ember egy délutánt kellemesen töltsön. Talán ennek köszönöm kedélyem némi derűlését, s önbizalmam erősbűltét”. (Tompa Mihálynak, 1861. aug. 25., AJÖM XVII., 574.) A vers keletkezésének életrajzi hátterét mégsem lehet kizárni, azonban nem a pesti, hanem a nagykőrösi korszak jön számításba. Erre az idézett levélrészletek is utalnak; a pesti kedélyjavulásról Tompa Mihálynak beszámoló levél előzményének tekinthető az az 1858. febr. 9-ei levél, amely szerint „én is tudom, mi az: a legvigabb társaságban egyedűl lenni, minden kültárgyban csak önbajunkat látni; járva-kelve halottnak, – sőt annál többnek: szenvedő halottnak lenni; örömet semmiben nem találni, sőt magától az örömtől futni, mert az is fáj, mint betegnek a kaczagás; – mind ezt én átérzettem a közelebbi évek alatt, – s hozzá még azt a gyötrelmet is, hogy bármely leverő volt az óra, azért a kötelességet teljesítni,
[szerkesztői feloldás]
kellett” (Tompa Mihálynak,
[szerkesztői feloldás]
agy
N. kőrös
, febr. 9. 1858, AJÖM XVII., 152.). Motivikus elemet előlegez a
Pest
Budapest
re költözést megelőző, Csengery Antalnak írt levél: „Igen, Barátom, én még most is ábrándozom a pesti élettel. Soha sem éreztem annyira, mint ez évben, hogy szakadnom kell innét
[szerkesztői feloldás]
Talán nem vesztem volna még el az életnek s irodalomnak. De itt ónsuly nehézkedik lelkemen: évek óta nyom az eltévesztett pályának terhe. Hozzá a betegség, talán ép e helyzet által idézve elő, táplálva bizonynyal.” (1860. júl. 9., AJÖM XVII., 408.) Arról, hogy a nagykőrösi letargia utólag szublimálódhatott költői témává, a Még ez egyszer… című 1878- as töredék (kötetünkben: Czímtelenűl) is tanúskodik, amely húsz év elteltével (immár valószínűleg csakugyan a nagyvárosi magánytól motiválva) használja fel a „társaságban egyedül lenni” motívumát („Egyedül a társaságban, / Ezerek közt egyedül…”). A pesti tartózkodás hatására utalhat ugyanakkor a következő vers, a Rendületlenűl 34. sora („Bújsz a tömegben, átkos egymagad”); a zaklatott politikai körülményekére pedig 39. sora („Lenn a sikamló tér, nyomás felűl”). A modern viszonyokhoz kapcsolja a tapasztalatot a Bolond Istók Második énekének 79. versszaka, amely a vasúti utazást állítja szembe nosztalgikusan a fiatalkori szekerezéssel: „van társaság (egyet sem ismerek): / Plaid, táska bunda, orditó gyerek”. A vers keletkezésének szélesebb kontextusára Szörényi László mutatott rá,
Arany
Arany János
vallásosságával kapcsolatban „megváltás után sóvárgó, örök zsidószív”-re utalva; „
Arany
Arany János
a zsidók iránt érzett igen mély rokonszenvének egyik tényezője feltétlenül az a vonzalom, amely ehhez a megváltó nélkül, de Messiásra várva bujdosó néphez fűzte” ( Szörényi 1972, 217.).
Arany
Arany János
a téma számos feldolgozását ismerhette; legvalószínűbb forrása egyrészt valamelyik magyar ponyvakiadás lehetett (Scheiber Sándor szerint ezt támasztja alá az örök zsidó kifejezés használata, Scheiber 1996, 173.), másrészt
Béranger
Béranger, Pierre-Jean de
verse, amelyet Lévay József A bolygó zsidó címmel fordított le (a vers
Lévay
Lévay József
1852-es Költeményeinek I. kötetében jelent meg – 213–216. –, amelyet
Arany
Arany János
nak dedikált: „Arany Jánosnak barátsága jeléül a szerző”). A bolygó zsidó monológjában a „forgószél” (tourbillon) visszatérő motívuma jelképezi az űzöttséget. A vers hatását leginkább a monológ-jelleg és a refrénes forma mutatja; a háromsoros refrénnek (
Lévay
Lévay József
fordításában: „Forog forog / Forog a föld, hová futok, / Mindig forog, forog, forog”)
Arany
Arany János
a legszembetűnőbb elemét, a jambikus formájú, ismétlődő rövid felkiáltást követte: „Toujours! Toujours!”
[szerkesztői feloldás]
mindig! mindig!
). Négyesy László Helmeczy Mihály A vándor idegen című versét említi (Aurora 1828, 78–79.), amelyből
Arany
Arany János
motívumokat vehetett át ( KisfTÉ, XXXIX., 1904–1905, 194.); a feltételezést erősíti, hogy a
Helmeczy
Helmeczy Mihály
versét közlő Aurora-füzetben jelent meg Kiss Károly A szép juhászné című elbeszélése is, amely – Horváth János szerint –
Arany
Arany János
Pázmán lovag című balladájához szolgáltatott motívumokat. ( Horváth János, Pázmán lovag, BpSz, 37(1909), 137. kötet, 385. sz., 133–140.; lásd még: Horváth János, Kisfaludy Károly és íróbarátai, Bp., Művelt nép, 1955, 127.)
Helmeczy
Helmeczy Mihály
verse:
n
Jegyzet
A’ vándor idegen  
Ide hegytájrul lépdelek.
A’ tenger zúg, völgy gőzeleg.
Busongva ballagok tova –
’S fohászom egyre kérd: hova?
 
Nekem virág itt hervatag,
A’ nap hideg, az élet agg.
Üres hang szól beszédeken:
Létem mindenhol idegen.
 
Hol, hol lelem a’ kedves hont?
Az esdve kért ismértlen hont?
A’ hont, hont, zöld reményimét!
Hont, nyíldozó rózsáimét!
 
Hol tündérkeznek álmaim,
Hol feltámadnak holtaim;
A’ hont, hol ajkam’ nyelve zeng ,
’S mindent bir mért e’ szív eseng!
 
Busongva ballagok tova,
‘S fohászom egyre kérd: hova?
A’ szellő illy viszhangot vét:
„Hol nem vagy, ott virít a’ lét.”
 
 
Az örök zsidó magyar előzményének tekinthető Bajza Józsefnek az űzöttség, a nyugalomvágy témáját feldolgozó A számüzött című verse, amely az elérhetetlen, „messze szép világ”-ot Elíziummal azonosítja s ezzel antik közegbe helyezi (bár a túlvilági haza megfelelőjeként a „bájos éden” is megjelenik benne).
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
Két szomszédvár (1832) című kiseposzának főszereplője, Tihamér azzal kéri Isten segítségét bosszújához, hogy „sem földön, sem síromban, sem azontúl, / Úgy ne legyen nyugodalmam”, „Mint én elmulatom megtorlani házam elestét”, ám ezt éppen a bosszú végrehajtása idézi elő; a megölt család utolsó sarja, Enikő hervadásának képe üldözi ki még sírjából is, ahová a halált várva fekszik („A vadon életnek ment bolygani tömkelegében”
[szerkesztői feloldás]
labirintusában
).
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
A hontalan című verse (1835) – a lengyel eseményektől ihletve – a nemzethalál témájához kapcsolja a bolygó vándor alakját („Ki vagy te bánat embere, / Mi sorsnak üldöz fegyvere, / Hogy bolygsz vad bérceken?”); ennek fényében nem zárható ki további, a honvesztést, bujdosást, vándorlást tematizáló versek hatása sem (Kölcsey Ferenc: Hymnus, a’ Magyar nép’ zivataros századaibol, 1823; Bajza József: Isten hozzád; Vörösmarty Mihály: Salamon, 1832). A személyiség romantikus űzöttsége jut kifejezésre Petőfi Sándor Tündérálom című költeményében (1846), melynek beszélőjét „csendriasztó szenvedélyek” űzik – ez a vers azonban közvetlenül a bolygó hollandi alakjához kapcsolódik („Sem part, sem örvény nincsen még előttem, / Csak hánykódás, csak örökös habok; / Hánykódom egyre a folyó nagy árján… / Ki sem köthetek, meg sem halhatok”). Az előzmények között tarthatjuk számon
Arany
Arany János
korábbi életút-verseit – közülük is leginkább a Mint egy alélt vándor… címűt („De hiába, futni vagyok kénytelen még / Majd, elébb vagy utóbb megpihenek én is…”, 1852). Fogadtatás
Arany
Arany János
életében egyetlen reflexió jelent meg a versre, Heinrich Gusztávé; „Arany Jánosnak alak és tartalom tekintetében egyaránt kitűnő költeménye
[szerkesztői feloldás]
főleg hatásos refrénjével az egész monda alapgondolatát erélyes kifejezésre juttatja. Az élet utálata nála is a bolygó vándor fő érzése.” (Heinrich 1881, 16.) Barta János egy további megállapítást tulajdonít
Heinrich
Heinrich Gusztáv
nak: „És
Arany
Arany János
is önmagára vonatkoztatja a mondát, kilátásba helyezve a kibékítő befejezést” ( Barta 1976 [1974], 213.), ez azonban nem szerepel a szövegben;
Heinrich
Heinrich Gusztáv
később
Schubart
Schubart, Christian Friedrich Daniel
Ahasverus című verse kapcsán említi, hogy itt a címszereplő „nyugtot lel; későbbi költőknél szintén gyakori e kiengesztelő befejezés” (15.). Kritikatörténet Heinrich Gusztávot követi monográfiájában Riedl Frigyes; „mint
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
, aki Salamonban fejezte ki kínzó nyugtalanságát
[szerkesztői feloldás]
, úgy
Arany
Arany János
ismét az örök zsidó üldözött bolyongásában látja élete jelképét. Mint ama békétlen, ő sem bír pihenni
[szerkesztői feloldás]
Idegennek érzi magát a földön
[szerkesztői feloldás]
idegennek az emberek és társaik közt; mint a bolygó zsidó rohan meg nem értve az élet sivatagján át.” ( Riedl 1982 [1887], 31., 33.) Kecskeméti Ármin, Az örök zsidó mondája a magyar irodalomban, IMITÉ, 2(1896), 319–323.; Gálos Rezső, A bolygó zsidó mondájának ujabb irodalma, KathSz, 21(1907), 692–706.; Gálos Rezső, A bolygó zsidó mondája és Madách = Philologiai Dolgozatok a magyar–német érintkezésekről, szerk. Gragger Róbert, Bp., Hornyánszky Viktor, 1912, 293–297. Voinovich az életrajzi ihletés tételéből kiindulva értelmezi a verset; a 7. vsz.-ra utalva írja: „
Arany
Arany János
a mondába mély líraiságot lehelt; magát látta az örök vándorlásra ítéltben. Ő az, ki »minden érintkezést fájdalmas ütésnek érez«, aki nem lel nyugtot, akit sorsa kerget.” ( ÖKK 1924, 202, idézve a Tompa Mihálynak 1858. máj. 11-én írt levélből, lásd AJÖM XVII., 196.); hasonlóan az Arany-életrajz második kötetében: „Új viszonyok, nehéz munka vártak reá és új bizonytalanság sorsának e fordulatán. Az örök zsidó alakja tűnt elébe, magát látja a szakadatlan bolyongásra ítélt vándorban, akit egyre tovább korbácsol az élet.” ( Voinovich 1931, 416.) Benedek Marcell szintén úgy értelmezi, hogy „allegorikus mezben
[szerkesztői feloldás]
AJ
Arany János
egyéni életének szenvedéséről tesz vallomást”. Miután jellemzi
Arany
Arany János
Pest
Budapest
re kerülésének inkább pozitív hatásait, megállapítja: „Hogy
Arany
Arany János
ban éppen ekkor és ilyen erővel támadt föl ez a tárgy, minden másnál többet árul el arról a természetről, »mely elefántnak néz szunyognyi bajt«
[szerkesztői feloldás]
Bolond Istók, Második ének, 12.
. Ez a tragikus életérzés fog csöndes, néha humoros rezignációvá enyhülni
Arany
Arany János
öregkori lírájában”. ( Benedek 1970, 178–179.) Vita folyt az örök zsidó kifejezésről;
Négyesy
Négyesy László
a bolygó zsidót tekintette bevett alaknak, az örök zsidó változatot „kivételes, ritka formájá”-nak minősítette [ MNy, 25(1929), 392.]. Tolnai Vilmos felelt rá [ MNy, 26(1930), 65.], kiemelve, hogy az előbbi kifejezés a német (der ewige Jude), az utóbbi a francia (le Juif errant) megfelelője (azt is megemlíti, hogy az angol és holland hagyományban „vándorló zsidó” szerepel), vagyis
Arany
Arany János
– és
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
– a német szóhasználatot követte.
Négyesy
Négyesy László
uo. válaszolt; nem kifogásolta, úgymond,
AJ
Arany János
szóhasználatát, csupán azt állapította meg, hogy a magyar szóhasználat a „bolygó” jelzőt szentesítette (65–66.). E vitához kapcsolódva Scheiber Sándor minkét kifejezés 19. századi magyar előfordulásait összegyűjti ( Bolygó zsidó – örök zsidó = Scheiber 1996, 172–175.), ill. további megnevezésekre is utal (adatait lásd fentebb). Az
Arany
Arany János
személyére vonatkoztatott értelmezéssel Rónay György szakított; szerinte „Az Ahasvér-téma a bolygó zsidónak, mint a vágy és csalódás örök hullámverésében pihenéstelenül rohanó emberiség szimbólumának ábrázolása, melyet
Arany
Arany János
1860-ban dolgoz föl Az örök zsidó című versében” ( Rónay 1958, 116.). Másként általánosítja a vers jelentését
Komlós
Komlós Aladár
– aki az életrajzi vonatkozású értelmezést elutasította; szerinte a vers „az ötvenes évekbeli európai (főképp magyar) ember belső bizonytalanságát, változó remények és folytonos csalódások közt hányódását fejezi ki”. ( Komlós 1964, 28.) Az életrajzi kiindulást Bóka László általánosította, a modern költő magányának kifejeződését látván a versben: „Iszonyú magányáról a magyar költőnek Adyig nem hangzott olyan vallomás”, mint Az örök zsidó; párhuzamként említi az 1858-as Tanári jubileumra, ill. az 1861-es Rendületlenűl című vers egy-egy sorát („Homályos a cél, tömkeleg az út” [tömkeleg ’labyrinthus’, Cz–F ]; „Bújsz a tömegben, átkos egymagad”). ( Bóka 1966 [1953], 239.) Az örök zsidó és az Arany-líra összefüggéseire hívják fel a figyelmet Az el nem ért bizonyosság szerzői. Ujhelyi Mária szerint „
Arany
Arany János
a lírában eltekint a vétség mozzanatától – s egyben a kiszolgáltatottság állapotának bárminő magyarázatától. Ezt Az örök zsidó példája is igazolja, amelyben az eredeti toposzt úgy dolgozza át, úgy deformálja a költő, hogy csak az űzöttséget, az örök vándorutat jeleníti meg, ennek előzménye a versből teljes egészében hiányzik.” „A kezdeti közös beszédhez képest a monológ annak nyelvi kifejeződése, hogy az ember egy tragikus szituációban tulajdonképpen egyedül marad, magányossá válik. Az izoláltság, a magány nem más, mint a kiszolgáltatottság közvetlen átélt megjelenése az egyén számára. E léthelyzetek összetartozásának, korrelativitásának gondolata
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
megfogalmazódik pl. A rab gólyában vagy a jóval később keletkezett Az örök zsidóban.” A varró leányok líraiságát jellemezve állapítja meg, hogy „A költő mintegy feloldódik a szereplőkben, maszkot, szerepet jelentenek a számára, hasonlóan olyan versekhez, mint Az örök zsidó vagy a Rachel-versek.” ( Ujhelyi 1972, 20., 32., 40.) Veres András a szereplíra kapcsán említi a verset; „
Arany
Arany János
költészetében e szereplírának több változatát is megkülönböztethetjük: míg Az örök zsidó c. költeményben az (explicit formában) jelzett költői én azonosul egy meghatározott jelképpel: »Szegény zsidó… Szegény szívem: / Elébb-utóbb majd megpihen« – éppen a kettő kapcsolata a lényeg, addig a Kertben keretrészében a költői ént s egyúttal kapcsolatát közvetlenül nem jelzi a szöveg
[szerkesztői feloldás]
.” A Kertben című versnek „az élet egy összezsúfolt táncterem” metaforájával kapcsolatban említi, hogy „
[szerkesztői feloldás]
a
kép nem ritka
Arany
Arany János
költészetében: a lakoma a balladák baljós színhelye; a János pap országa című versében az »udvarán örökké tomboló lakzi« negatív képét már összeköti az odacsődülőket jelölő »népség« kifejezéssel. A nyüzsgést-rohanást Az örök zsidóban is egybekapcsolja az ismeretlenséggel-idegenséggel”, s idézi a vers 26–29. sorát. ( Veres 1972, 138., 143.) Szörényi László szerint Szörényi László
Arany
Arany János
[szerkesztői feloldás]
o
sztotta azt a manicheus-lutheri kételyt
[szerkesztői feloldás]
, amely a világot nem Isten, hanem az Ördög vendégfogadójának tekinti (Az örök zsidó, Az ünneprontók). Egy-két kiemelkedő lírai versében eltökélt kegyetlenséggel fordult szembe a fiziko-teológia és a lények nagy láncolata elméletének maradványaival, amelyek a világ teleologikus berendezését sugallják (Kertben, Évek, ti még jövendő évek…, Az örök zsidó).” „Az 50-es évek lírája éppen azért, mivel merte saját félszegségét, elkésettségét, »üdvözítetlenségét« témául vállalni, jellegében új költészetet teremtett. Központi helyre került, elsőrendű fontosságú lett a belső történet. Már a Válasz Petőfinek elindította ezt az Epilógusig
 [!]
[sic!]
, sőt azon túl is követhető sorozatot, lírájának legfontosabb vonulatát. Legjobb darabjaiban (Mint egy alélt vándor…, Visszatekintés, Régi jó időből, Az örök zsidó stb.) túlemelkedett minden esetleges életrajzi vonatkozáson, letisztultan ábrázolta a Saját-lét és a Más-lét psychomachiáját lényegi szinten, ill. az ennek következtében létesülő létet.” Alább Teleki Ferenc 1825-ös A boldogság vágya című versével rokonítja, a Visszatekintéssel és Az ihlet percével együtt. ( Szörényi 1972, 231., 238., 280.) Későbbi elemzése szerint a vers címszereplője „az az ember, aki tökéletesen összeegyeztethetetlen viszonyba kerül a történelemmel. A Szent Ágoston-i felfogásból származó vicói, majd a felvilágosodott, majd a hegeli történelemfelfogásban tételezett összes kibontakozást tagadja egy olyan emberkép, amely a történelmet személyes rossznak, lidércnyomásos átoknak tekinti, amelyből csak a halál szabadíthatja ki az embert mint a történelem szenvedő alanyát. Ebben a felfogásban nincs lehetőség egyén és közösség, nagyember és tömeg, közösségi célok és egyéni boldogság, idő és örökkévalóság összeegyeztetésére. A zárlat ugyan bevezeti az isteni kegyelem motívumát, de ez a kontextusból eredően egyértelműen azonos a halállal, tehát semmiképpen nem töri meg a gondolatmenet egységét.” ( Szörényi 1989 [1982/83], 200.) A vers 29. sorát értelmezve állapítja meg Szegedy-Maszák Mihály: „Az 50-es évek más, rövidebb költeményeiben a szkepszis–hit dilemma a látszat és a valóság, ill. az érzéketlenség motívumán keresztül fejeződik ki.
Arany
Arany János
Tompá
Tompa Mihály
hoz hasonlóan – sokszor nem látja eldönthetőnek, mi a látszat és mi a valóság: emberről vagy féregről van-e szó.
[szerkesztői feloldás]
A motívum több ízben megjelenik az 50-es évek Arany-lírájában, s Az örök zsidó a végső összegezése: »Kivűl arany, belűl hamu…«”. A verset a drámai monológ műfajához kapcsolja; „A szereplőn belüli nézőpont időnként feszültséget teremt a rokonszenv és az erkölcsi ítélet között – ez pedig a drámai monológ legalapvetőbb sajátossága” – állapítja meg, s hozzáfűzi: „
Arany
Arany János
Az örök zsidóban jár legközelebb ahhoz, hogy drámai monológot írjon, mert itt a beszélő nagyobb a helyzetnél, felemészti a szcenikát, de az utolsó szakaszban még ez az egyébként olyan szép költemény is a szolilokvium szintjére esik vissza: a zárósorok lineárissá teszik a költeményt, szemben a drámai monológ hangsúlyozottan körforgásszerű mozgásával, s a beszélőről kiderül, hogy az igazságot akarja megtudni, nem pedig a saját nézőpontját rákényszeríteni a világra.” Alább az ilyen, megváltásba, feloldásba torkolló szerkezetet melodramatikus struktúrának nevezi, s a vers ennek megfelelő szerkezeti vázát is bemutatja. ( Szegedy-Maszák 1972, 308., 323., 338., 345.) Ezt az értelmezést Héra Zoltán bírálta; szerinte
Szegedy-Maszák
Szegedy-Maszék Mihály
„nem veszi észre”, hogy az utolsó versszakban „nem a célhoz érésről, hanem éppen a halálról mint megpihenésről van szó, s egyáltalán nem melodramatikus, hanem nagyon is férfias, tragiko-ironikus értelemben.
Arany
Arany János
nem ejti a verset az utolsó strófával, hanem éppenhogy megemeli és kitágítja, új hangzást és értelmet adva a vers refrénjének – annak, hogy tovább, tovább –, s így zárja a verset, makulátlanul, művészien.” [ A „hibázó” Arany, Nszab, 18(1973)/211. (szept. 9.), mell., 5.; ua.:
H. Z
Héra Zoltán
., A költemény felé, Bp., Szépirodalmi, 1979, 276–282.: 281.] A modern költő magányának (
Bóka
Bóka László
által felvetett) problematikáját viszi tovább Németh G. Béla, aki az Évek, ti még jövendő évek… 1975-ös elemzésében –
Arany
Arany János
lírájáról általában szólva – állapítja meg: „Az 1850-es évek úttörően merész, nagy Arany-lírája
[szerkesztői feloldás]
, szabadságharcot sirató néhány szép (iskolakönyv) darabtól eltekintve, úgyszólván ismeretlen. Az örök zsidó-t például, ez évtizedének egyik csodaművészetű összefoglalását, s a polgári-városi idegenségérzetnek is
Ady
Ady Endre
ig bizonyosan leginkább átütő megfogalmazását a Hét évszázad egyetlen kiadása sem vette fel. Egy jeles irodalomtörténész meg egyenesen afféle témamegverselő erőmutatványnak nézte. Egy jól jegyzett kritikus pedig e versnek történetszemléleti keserűséget könyörtelenül visszadobbantó, körbeforgató refrénjét a történeti bizalom folyton emelkedő kifejezésének magyarázta. „Szegény zsidó… szegény szívem!” – sóhajthatta volna mindennek láttán újra
Arany
Arany János
.” [ Távolodás a romantikától, egy összetettebb személyesség jegyében (Elegiko-óda, meditáló vers, epigrammatikus zárással), ItK, 80(1976)/2, 210–222. (az alcím itt: Arany János: Évek, ti még jövendő évek) = Németh 1981, 259–289.: 262. A „jeles irodalomtörténész” Gyergyai Albert, a „jól jegyzett kritikus” pedig Héra Zoltán (lásd fentebb).] Németh G. Béla 1967-es Arany-portréjának 1987-es átdolgozásában annak az „allegorikus alkotásmód”- nak a példájaként említette, amelyre
Arany
Arany János
t a „föloldó lezárások” kényszerítik, bár a verset már itt is a felemás magyar polgárosodás elidegenítő hatásának dokumentumaként értelmezte, lásd Németh 1987 [1967], 48., 53–54. Ehhez az értelmezéséhez kapcsolódik Bori Imréé, aki szerint „
Arany
Arany János
Nagykőrösről kész urbánus lelkiséggel költözött
Pest
Budapest
re, s nyomban a polgári-városi idegenségérzetnek
[szerkesztői feloldás]
adott hangot, s ez kíséri majd pályája utolsó húsz esztendejében is”; ezzel összefüggésben tekinti a verset
AJ
Arany János
„költői modernségének prototípusa”-ként ( Bori 1985, 26–27.). Barta János a vers életrajzi és tematikus hátterének, ill. recepciótörténetének tüzetes áttekintését adja, majd – láthatólag a versbeli „ónsuly”-nak és az „eltévesztett pálya terhé”-nek az 1860. július 9-ei Csengery-levélben megfogalmazott kapcsolata alapján (vö.: „ha én Toldit ne irtam legyen: nem volnék most vagabundus”,
Tompá
Tompa Mihály
nak, 1853. június 28., AJÖM XVI., 252.) arra a következtetésre jut, hogy az „átkos hatalom”, amely „Ahasvérust a sivatag életen át űzi: a költői tehetség”; „a hivatás tudata és démoni ereje az a kísértő, amelyet fél évszázaddal később
Ady
Ady Endre
az »acélhegyű ördög«-nek nevezett el és Az Ős Kaján mítoszában formált szimbólummá.”
Arany
Arany János
, úgymond, „ráébred arra a lehetőségre, hogy az álca alatt maga szólaljon meg, titkolt mondanivalók, egy lappangó élménytömb találja meg a maga optimális koncentrációját; a mitikus szimbólum így válik
Arany
Arany János
, a művész önszemléletének és életérzésének páratlan művészi, dokumentum érvényű kifejezőjévé.” ( Barta 1976 [1974], 229., 231.) Keresztury Dezső több értelmezési irányban is elindul; kapcsolódik az életrajzi háttérhez (
AJ
Arany János
„boldogan készült a
Pest
Budapest
re költözésre is, bár szíve mélyén úgy érezte, s megrendítő, álcázott önarcképében meg is fogalmazta:”
[szerkesztői feloldás]
itt következik a vers 6–9. sora
(272.), később a személyes vonatkozást általánosabban fogalmazza meg; a versben
AJ
Arany János
„a valóság elemeit egy másik, sorsterhes, a személyes meghajszoltság élményének kifejezésére rendezi át” (318).
Keresztury
Keresztury Dezső
a verset itt előbb „zsidó tárgyú balladá”-nak, majd „drámai önkívületű monológ”-nak minősíti; „olyan valóságos, megrendült, sorsidéző, tömör megnyilatkozás, olyan expresszionista erejű kép- és ritmusformáló líraiság hatja át, hogy el kell fogadnunk: önmagáról szól, mint annyiszor máskor – képekben tárgyiasítva érzéseit; de csak igen ritkán forrósítva ily izzóra álarcát”; a verszárlatban „valami értelmen túli remény” megfogalmazódását látja. Ezt az értelmezést – a vers személyes vonatkozása tekintetében
Barta
Barta János
értelmezésére hagyatkozva – azzal egészíti ki (
Komlós
Komlós Aladár
értelmezésének egyik aspektusát fölelevenítve), hogy a vers „csak első látszatra” tűnik föl „idegen meteorként” „a nagy hazafias versek csoportjában”. „A kapcsolatait kereső kutató azt is gondolhatná, hogy – magán érezvén a cenzúra szemét, ami miatt A walesi bárdok-at is csak óangol balladának álcázva tette közzé – az üldözött, soha békét nem lelő magyarság jelképét vélte megtalálni, s akarta fölmutatni.
[szerkesztői feloldás]
Az örök zsidó a roppant szerepével vívódó költő megrendítő válságverse: egyfajta költői kommentárja a helyzetnek.” ( Keresztury 1990, 272., 318., 382.) Kulin Ferenc vitatja a vers besorolását a drámai monológ műfajába; Paul Ricoeur A panasz mint ima című tanulmányát követve a verset imának minősíti, s egy olyan lírai periódus záró szakaszához köti, amelynek kezdetét a Ha álom ez élet… című töredék jelenti, állomásait a Reményem (1850), az Ősszel, a Szilveszter-éjen, az Oh! ne nézz rám…, az Enyhülés, a Mint egy alélt vándor…, a Visszatekintés (1852), A vigasztaló (1853), Az ihlet perce (1855) és A lejtőn (1857) című versek alkotják.
Kulin
Kulin Ferenc
a szubjektum és objektum azonosságát hirdető romantikus program kudarcát látja e folyamat mögött – a két pólus viszonylatában, úgymond, sem a természet, sem az emberi lét rendje nem kínál immár metafizikai támpontot.
Arany
Arany János
ebből a helyzetből nem a szimbolizmus vagy a l’art pour l’art felé tájékozódott, hanem a vallásos élmény újraaktualizálása felé. Az örök zsidó című vers eszerint „leválik mitológiai talapzatáról, s így maga a mítosz metaforává lesz, epikus mozzanatai pedig egy belső, tudati történés jelképeivé válnak, a vallásos élmény nem marad meg a költői ihletet katalizáló szerepben, hanem a szubjektív hitelű hitigazság oldja magába a mű esztétikumát”. A vers vallási lényege eszerint az utolsó vsz.-ban jut kifejezésre, s az irgalom fogalmában összpontosul; a szánalmat gyakorló irgalom mint transzcendens hatalom „a Biblia Istene, mégpedig nem a judaizmus, hanem a kereszténység teológiájának értelmében”, amelyet az idegen iránt is irgalmat gyakorló samaritánus jézusi példázata fejez ki. [ A modern vallásos élmény feltűnése Arany lírájában: Világkép és létélmény, Magyar Szemle, 21(2012)/11–12, 29–53.; ua.: Kulin Ferenc, Küldetéstudat és szerepkeresés, Bp., Argumentum, 2012, 272–307.: 285–290., 297., 304.]
Kulin
Kulin Ferenc
utóbbi állítását Dávidházi Péter vitatta. Olyan olvasói is lehetnek a versnek, úgymond, „akik a lírai monológ beszédhelyzetét és hangiát az utolsó versszakban is töretlennek érzik, s a fohászkodó zsidóhoz életszerűbben illő ószövetségi Istent bibliai példák alapján nemcsak a nyughatatlan bolyongást megszüntető irgalom ígéretére (5Móz 30,1–4) tartják képesnek, hanem arra is, hogy ígéretéhez híven a bűnbánókat valóban megszánja, még a többszörös visszaesőket is (Bír 2,16–19), vagy hogy a prófétájával már megüzent büntetés helyett irgalmazzon egy ellenséges városnak
[szerkesztői feloldás]
. Jónás dühösen, csalódottan, de nemhiába mondja neki, hogy irgalmas Isten (Jón 4,2). Tehát
Arany
Arany János
nál Az örök zsidó monológja végén a zsidó szájából az »irgalom« remélése aligha kétségtelenül és főleg nem kizárólag csak a keresztény teológia Istenére vagy jézusi példázatának szellemiségére utalhat, s a vers poétikája szempontjából ez így is van rendjén.” ( Dávidházi 2017 [2011], 247–248.; ez a bekezdés a 2011-es változatban nem szerepel.) Tarjányi Eszter a Ráchel siralma című verssel (1851) rokonítja Az örök zsidót, s megállapítja, hogy „a két vers nem illik a balladaként érzékelt szövegkorpuszba, mivel beszédmódjukra a monologikus forma jellemző, ami megkülönbözteti a balladáktól általában elvárt dialogikus szerkesztéstől”. A drámai monológ műfaját, amelybe a verset sorolja, a szerepverstől is elkülöníti; az előbbihez a klasszikus művek közül Kölcsey Ferenc két Zrínyi-énekét (1830, 1838), Petőfi Sándor Az őrült című versét (1846), ill. Tompa Mihálynak (Az örök zsidó után írt) Új Simeon (1862) és Ikarus (1863) című verseit sorolja. A műfaji besorolást ugyanakkor meghatározza, úgymond, hogy a műfajelnevezést – bár 1857-ben alkalmazták először, s 1859-ben Robert Browning verseit ebbe a műfajba sorolták –
AJ
Arany János
nem ismerhette. A drámai monológot a lírai Én szerepbe kivetített, tárgyiasító önkifejezéseként sorolja a líra műneméhez. A vers 51. sora kapcsán („Szegény zsidó… Szegény szivem”) ugyanakkor megállapítja: „a drámai monológnak azt a feszültségét számolja fel, amely abból a bizonytalanságból képződött, hogy a megszólaló alakja egyszerre történeti konkrétságában, világában, nyelvében bemutatottan eltávolított, ugyanakkor a költői »én«-nek, sőt a befogadói szubjektumnak a személyessége, érzelmi világa is áttetszik rajta. A műfajnak a konkrét és a metaforikus jelentés közötti oszcilláló jellegét szünteti meg.” ( Tarjányi Eszter, A drámai monológtól a szerepversig: Az örök zsidó és a műfaji háttér, Irodalomismeret, 2012/2, 4–30.) A vers metrikai elemzését adja Szuromi Lajos; összegző jellemzése szerint: „Jambusi ütem- és nyomatékkapcsoló részleges szimultán sorok a felező nyolcasok. Érdekes a záró sor: jambusi ütemkapcsoló, nyomatékmegosztó felező négyes, részleges szimultán mértékű.” ( KMV, 1984, 97.) J. Soltész Katalin rámutat, hogy a „rímtelen sorral megtoldott párrímes négysoros (aabbx)” refrénes versekben jelenik meg Aranynál – Az örök zsidón kívül ilyen a Haj ne hátra, haj előre (1849), ill. az Ágnes asszony (1853). Felhívja a figyelmet a 14. sor – ritmikai szempontból lényeges magánhangzónyújtására (Gyülőlöm), ill. arra, hogy az 1860-as évek „jelenős lírai versei” „csaknem mind jambusiak: Széchenyi emlékezete, Az örök zsidó, Rendületlenül
 [!]
[sic!]
, Magányban, Vojtina Ars poeticája
 [!]
[sic!]
.” ( J. Soltész 1987, 41., 59., 246.) Fordítások Angol: The Wandering Jew (David Hill) = European Romanticism: A Reader, General Editor: Stephen Prickett, Ed. Simon Haines, London–New Delhi–New York– Sidney, Bloomsbury, 20142 [2010], 360–365. (magyar és angol nyelven) Bolgár: Вечният жид (Иван Есенски) = Аран 2009, 110–112. [a 110. oldal címváltozata: Великият жид] Német: Der ewige Jude (Andor Sponer) = Sponer 1880, 171–173. Der ewige Jude (Szemere László) = Szemere 1935, 148–149. Feldolgozások Zenei Antos Károly (oratórium, 1927 előtt) Hangfelvétel Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Máté Gábor, 2’ 09”
 
Az örök zsidó  
n
Jegyzet Az örök zsidó története apokrif legenda, amelynek háttere, hogy a zsidóság nem ismerte el Jézus Krisztust Messiásnak. Első említése az 1228-ban Bolognában keletkezett Ignoti Monachi Cisterciensis S. Mariae de Ferrara Chronica et Rycardi de Sancto Germano Chronica priora
[szerkesztői feloldás]
A ferrarai Szűz Mária templom ismeretlen ciszterci szerzetesének krónikája és Ricardus krónikájának első része Szent Germanusról (Szent Germanus auxerre-i püspök volt az 5. században)
, amely egy Londonba látogató örmény érsekre hivatkozik; eszerint az érsek személyesen találkozott Örményországban azzal az emberrel, aki a keresztet hordozó Krisztust sietésre ösztökélte és megütötte, s akinek Jézus azt mondta, „én megyek, de te várni fogsz rám, míg vissza nem jövök”. A zsidó e jövendölésnek megfelelően százévenként visszafiatalodik harmincévesnek, amennyi akkor volt, mikor Krisztussal találkozott; időközben megtért, és bűnbánattal éli életét, s abban reménykedik, hogy az utolsó ítélet megszabadítja az átoktól. Roger of Wendover St. Albans-i benedekrendi szerzetes Flores Historiarum című világkrónikájában (1204–1234) a főszereplő Pontius Pilatus ajtónállója, Joseph Cartaphilus (’nagyon szeretett’). Matthaeus Parisiensis szerint, aki rendtársa világkrónikáját folytatta (Chronica Maiora, 1240 körül),
Roger
Roger of Wendover
Örményországot megjárt szentföldi zarándokoktól is megerősítést kapott
Cartaphilus
Joseph Cartaphilus
története felől. (A történetet közreadó fejezet címe: De Josepho, qui ultimum Christi adventum adhuc vivus exspectat
[szerkesztői feloldás]
Józsefről, aki Krisztus utolsó eljövetelét addig élve várja meg
.) A történet megvan a flandriai Philipp Mouskes 1243-as Chronique rimée (Rímkrónika) című munkájában is; az örök zsidó nála Malchusszal, a zsidó főpap szolgájával azonos, aki szidalmazta Jézust, s akinek Péter levágta jobb fülét (vö. Jn 18:10). A 13. század legjelentősebb asztrológusa, Guido Bonatti a Liber Astronomiae című művében számolt be róla, hogy az örök vándort 1267-ben az itáliai Forliban látták; Sigismondo Tizio 14. századi feltűnéséről tudósít 1528-as sienai várostörténetében (Historiarum Senensium ab initio urbis Senarum usque ad annum MDXXVIII
[szerkesztői feloldás]
A senaiak történetének (könyve/i) Sena városának kezdeteitől az 1728-as évig
]); a vándor neve nála Giovanni di Buttadio (’Istenverő’; a név előfordul
Buttadeo
Giovanni di Buttadio
, ill.
Boute-dieu
Giovanni di Buttadio
alakban is). A későbbi itáliai hagyományban az örök zsidóval azonosított
Buttadio
Giovanni di Buttadio
mint „istentől eltaszított” szerepel (Antonio Francesco di Andrea). Az alak Bretagne-ba is eljutott,
Boudedeo
Giovanni di Buttadio
néven. A figura igen népszerű volt a 15. századi Spanyolországban és Portugáliában; itt említik először mint vargát. A különféle alakváltozatokat az 1602-ben megjelent Kurtze Beschreibung und Erzehlung von einem Juden mit Namen Ahaßverus welcher bey der Creutzigung Christi selbst persönlich gewesen: auch das „Crucifige” uber Christum hab helffen schreien (Rövid leírás és elbeszélés egy Ahasvérus nevű zsidóról, aki Krisztus megfeszítésekor személyesen ott volt és a „feszítsd meg”-et segítette kiáltani Krisztusra) című füzet egyesítette. (A kiadás helyszíneként Bautzen, kiadójaként Wolfgang Suchnach van megadva; a kiadó neve – ’nézz utána’ – pamfletszerű álnév.) Feltevések szerint a mű Giovanni Bernardi Bonifacio Graf d’Oria danzigi irodalmi köréhez köthető. A szerző Paul Eitzen schleswigi püspökre,
Luther
Luther, Martin
egykori wittenbergi diáktársára hivatkozik, aki, elmondása szerint, 1542-ben maga is találkozott Hamburgban egy istentiszteleten a hosszú kabátot viselő, mezítlábas, ujjnyi vastag talpú örök zsidóval, de támaszkodott Matthaeus Parisiensis krónikájára is, amely 1571-ben jelent meg nyomtatásban. 1603 és 1613 között a Kurtze Beschreibung több bővített kiadása jelent meg, Chrysostomus Dudulaeus Westphalus szerzői név alatt (a kiadás helye Leyden, a kiadó Christoff Creutzer, amely szintén álnév). A népkönyvben elbeszélt történet főhőse Ahasverus jeruzsálemi varga, aki eretneknek tartotta Jézust, s mindent megtett, hogy a Szanhedrin elítélje és Pontius Pilatus keresztre feszítse; a tömeget is ő heccelte fel, hogy Jézus megfeszítését követelje. Mikor az ítélet megszületett, s Jézus a keresztet a Golgota felé cipelvén meg akart pihenni Ahasverus házának ajtajánál, ez nem engedte, mire Jézus azt mondta neki: én meg akarok állni és pihenni, neked azonban menned kell! Ez az átok arra ítélte Ahasverust, hogy örökké vándoroljon az időben, s ne halhasson meg. Azóta különféle helyeken tűnik fel, s ennek tanúi vannak; mindig a helyi nyelvet beszéli, alázatot és istenfélelmet tanúsít. (Az Ahasvérus név XerxesHsajársa – perzsa király nevének héber átírása az ószövetségi Eszter könyvében; a nevet a Vulgata Assuerus alakban adja meg, Károli Gáspár fordításában Assvérus .) A különböző történetváltozatokat egyesítő népkönyv egész Európában elterjedt; francia kiadása ( Histoire admirable du juif errant, A bolygó zsidó csodálatos története, 1650) részletes életrajzot közöl. A bolygó zsidó alakjának olyan feldolgozásai is vannak a 17. század végétől kezdve, melyek a zsidóság Jeruzsálem lerombolása utáni vándorlásához kapcsolódnak. A prózai feldolgozások mellett ballada is keletkezett a témából ( The Wandering Jew or the Shoemaker of Jerusalem, A vándorló zsidó avagy a jeruzsálemi varga, 1612), ez Percy püspök Reliques of Ancient English Poetry című gyűjteményében is megvan. Ami a bibliai párhuzamokat illeti, Krisztus arculütésének motívuma megtalálható János evangéliumában (18:22); egyes változatok azzal a katonával azonosítják Ahasvérust, aki lándzsájával beleszúrt a kereszten függő Krisztus testébe (vö. Jn 19:34). A történetet összefüggésbe hozták Jézusnak legkedvesebb tanítványára, Jánosra vonatkozó, Péterhez intézett szavaival s ezeknek a tanítványok körében támadt magyarázatával: „»Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem!« Elterjedt tehát az atyafiak között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg.” Ezt az értelmezést azonban maga a bibliai szöveg cáfolja: „Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt: »Ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád?«” (Jn 21:22–24) Valószínűbb forrás Máté evangéliuma („Bizony, mondom néktek, hogy vannak, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják az Emberfiát, amint eljön az ő országával” – Mt 16:28), bár ez a hely is inkább Jézus közeli, egy emberöltőn belüli visszatérésére céloz. A történet bibliai párhuzamaként szerepel a Káiné, akit, miután megölte Ábelt, arra ítélt Isten, hogy nyugalmat nem találva vándoroljon a földön („Bujdosó és kóborló leszel a földön” – 1Móz 4:12). A népkönyvnek a 17. században 70 német nyelvű kiadása volt, s több mint száz kiadása szerte Európában (Hollandia, Franciaország, Dánia, Svédország, Észtország, Finnország, Lengyelország); Mo.-n vásári ponyvakiadása volt, s folklorizálódásának is vannak nyomai (lásd Scheiber Sándor, The Legend of the wandering Jew in Hungary, Midwest Folklore IV., 1954, 221–235., VI., 1956, 155–158.). Szélesebb körű elterjedése a magyar folklórban azonban a 20. századra tehető, s a század második felében is elevenen él (Nagy 2001). A történet számos további részlettel bővült (a spanyol változatban pl. a hős fekete kötést hord homlokán; ez egy égő keresztet fed, amely – a Prometheus-mondából származó módon – olyan ütemben emészti agyát, ahogyan az újranő), hőse újabb neveket kapott (pl. Isaak Laquedem Hollandiában, Juan Espera-en-Dios
[szerkesztői feloldás]
„reménykedj Istenben”
Spanyolországban). Az örök zsidó feltűnéséről is újabb híradások látnak napvilágot, Prágától Párizsig, Stanfordtól Asztrahányig. A szóbeli hagyományban az alak fokozatosan elvált az eredeti történettől, s a zsidóság nyughatatlanságának antiszemita sztereotípiáját testesítette meg. (Az örök zsidó témájáról általában lásd Heinrich 1881 ; George Kumler Anderson, The Legend of the Wandering Jew, Providence, Brown UP, 1965; Elizabeth Frenzel, Stoffe der Weltliteratur: Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte, 7., verweiterte Auflage, Stuttgart, Alfred Kröner Verlag, 1988.) A téma újkori feldolgozásainak története
Goethé
Goethe, Johann Wolfgang von
vel indul, aki 1774-ben eposzt tervezett a Bolygó zsidó (Ahasvérus) történetéről (lásd Goethe 1982, III. rész, 15. könyv, 571–573.);
Goethé
Goethe, Johann Wolfgang von
t a népkönyv 1777-es francia kiadásának 1782-es német fordítása inspirálta. A műből csak egy rövid töredék készült el, az ihlet a Faust-témára tolódott át. A téma fontosabb feldolgozásai
Arany
Arany János
versének keletkezése előtt: Epika Jan Potocki: Manuscrit trouvé à Saragossa (1803–1815) [A Zaragozában talált kézirat, Kaland a Sierra Morenában, ford. Gimes Romána, Bp., Európa, 1979] Franz Christoph Horn: Ahasver (1818)
[szerkesztői feloldás]
novella
Wilhelm Hauff: Die Memoiren des Satans (1826) [ A Sátán emlékiratai, elbeszélések, ford. Zauner István, Bp., Attraktor, 2004] Александр Сергеевич Пушкин: Агасфер (1826)
[szerkesztői feloldás]
Alekszandr Szergejevics Puskin: Ahasvérus, poéma, töredék
Joseph Christian von Zedlitz: Die Wanderungen des Ahasverus (1832)
[szerkesztői feloldás]
Ahasvérus vándorlásai, eposz, töredék
Вилгэльм Карлович Кюхэльбэкэр: Агасвер, поэма в отрывках (1832–46, publikálva 1878)
n
Jegyzet Wilgelm Karlovics Kjuhelbeker: Ahasvérus, poéma töredékekben
Eduard Duller: Ahasver (1836)
[szerkesztői feloldás]
elbeszélés
Johann Gabriel Seidl: Die beiden Ahasvere (1836)
[szerkesztői feloldás]
A két Ahasvérus, elbeszélő költemény
Berthold Auerbach: Spinoza (1837)
[szerkesztői feloldás]
regény
Julius Mosen: Ahasver (1838)
[szerkesztői feloldás]
eposz
Adalbert Stifter: Abdias (1843)
[szerkesztői feloldás]
elbeszélés
Eugène Sue: Le Juif errant (1844–45) [A bolygó zsidó, regény, 10 kötetben, A bolyongó zsidó, ford. Szabó Antal és Pleskott Henrik, Bp., 1871–1902] Christoph Kuffner: Ahasver, der ewige Jude, eine Wanderung durch Jahrhunderte (1846)
[szerkesztői feloldás]
Ahasvérus, az örök zsidó, vándorlás évszázadokon át
Jacques Auguste Simon Collin de Plancy: Légendes du Juif Errant et des Seize Reines de Munster (1847)
[szerkesztői feloldás]
A bolygó zsidó és a tizenhat münsteri királynő legendája
Levin Schücking: Der Bauernfürst (1851)
[szerkesztői feloldás]
A parasztfejedelem
című regényének Die drei Freier (A három kérő) című epizódja Василий Андреевич Җуковский: Странствующий жид (1852)
[szerkesztői feloldás]
Vaszilij Andrejevics Zsukovszkij: A bolygó zsidó, poéma, befejezetlen
Alexandre Dumas père: Isaac Laquedem (1853)
[szerkesztői feloldás]
regény
Líra Christian Friedrich Daniel Schubart: Der ewige Jude. Eine Lyrische Rhapsodie (1783 vagy 1787) [ Az örök zsidó (Lírai rapszódia), ford. Kompolthy Tivadar, FL, 8(1871)/256. (nov. 8.), 1165.] William Wordsworth: Song for the Wandering Jew (1800)
[szerkesztői feloldás]
Dal az örök zsidóhoz
Percy Bysshe Shelley: The Wandering Jew, or the Victim of the Eternal Avenger (1810)
[szerkesztői feloldás]
A bolygó zsidó, avagy az örök bosszúálló áldozata
August Wilhelm Schlegel: Die Warnung (1801)
[szerkesztői feloldás]
Az intés
Aloys Wilhelm Schreiber: Der ewige Jude (1817)
[szerkesztői feloldás]
Az örök zsidó; Johann Karl Gottfried Loewe 1834-ben megzenésítette
Johann Ludwig Wilhelm Müller: Der ewige Jude (
1820
[bizonytalan olvasat]
?)
[szerkesztői feloldás]
Az örök zsidó
Nikolaus Lenau: Ahasver, der ewige Jude (1833)
[szerkesztői feloldás]
Ahasvér, Az örök zsidó
; Der ewige Jude (1839)
[szerkesztői feloldás]
Az örök zsidó, ballada
Ludwig Köhler: Der neue Ahasver (1841)
[szerkesztői feloldás]
Az új Ahasvérus
Pierre-Jean de Béranger: Le Juif-errant (1834)
[szerkesztői feloldás]
A bolygó zsidó, Charles Gounod 1860-ban megzenésítette; ford. Lévay József, 1852
Frederik Paludan-Müller: Ahasverus, den evige Jøde (1853)
[szerkesztői feloldás]
Ahasvérus, az örök zsidó
Johann Georg Fischer: Der ewige Jude (1854)
[szerkesztői feloldás]
Az örök zsidó
Edmond Grenier: La mort du juif-errant (1857)
[szerkesztői feloldás]
A bolygó zsidó halála
A motívum előfordul
Byron
Byron, George Gordon
Childe Harold’s Pilgrimage
[szerkesztői feloldás]
Az ifjú Harold zarándokútja, 1812
című cantójában (To Inez, Inezhez, ford. Kosztolányi Dezső) Dráma Ludwig Achim von Arnim: Halle und Jerusalem (1811)
[szerkesztői feloldás]
Halle és Jeruzsálem
Edgar Quinet: Ahasvère (1833) Александр Сергеевич Пушкин: Скупой рыцарь (1830, megj. 1836) [ Alekszandr Szergejevics Puskin: A fukar lovag, ford. Gáspár Endre, 1949] Johann Nestroy: Zwei ewige Juden und keiner (1846)
[szerkesztői feloldás]
Két örök zsidó és egy sem
Hans Christian Andersen: Ahasverus (1847)
[szerkesztői feloldás]
drámai költemény
Siegfried Kapper: Ahasverus – Ein Jüdisches Fastnachtspiel, Deutsches Museum, Zeitschrift für Literatur, Kunst und Öffentliches Leben, Leipzig, 4/(1854)/40, 490–497., 4/(1854)/41, 529–543. Az 1830-as, 40-es években Ahasvérus alakja leggyakrabban a világfájdalom, ill. a történelem értelmével szembeni szkepszis szimbolikus kifejezője.
Arany
Arany János
versével leginkább
Byron
Byron, George Gordon
,
Wordsworth
Wordsworth, William
,
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
és
Béranger
Béranger, Pierre-Jean de
versei rokoníthatók, amelyeknek az örök zsidó nyugalom-, ill. halálvágya a témája. Az előbbi két vers lírai alanya metaforikusan s a legenda konkrét vonatkozásait elhagyva idézi meg az alakot, az utóbbi kettő az örök zsidó monológja, amely a legenda néhány konkrét vonatkozását is felhasználja.
Byron
Byron, George Gordon
versének lírai alanyát az életuntság (weariness) üldözi, „[a]z állandó, szünetlen mélabú ez, / mely a monda vándor zsidóját hajszolja, / Mely nézni sem kíván a síron túlra, / De nem remélhet nyugtot azelőtt” („It is that settled, ceaseless gloom / The fabled Hebrew wanderer bore; / That will not look beyond the tomb, / But cannot hope for rest before”; Kosztolányi Dezső fordításában: „Ez az a szivós bú, mi zordul / üldözte a bolygó zsidót; / mely nézni sem mer a síron tul / s nem várhat addig semmi jót!”). A nyugalmat találó természeti jelenségek és élőlények, ill. a beszélő állapotának ellentétére épül
Wordsworth
Wordsworth, William
és
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
verse – utóbbi egyenesen parafrazeálja az előbbinek azon versszakait, amelyek a hegyről lezúduló s lent megpihenő patak, sziklaodúban nyugalomra lelő sas/holló s az óceán csendes hullámain megpihenő csikóhal (
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
nél: delfin) példáját idézi. Ellentétben a korábbi versekkel,
Béranger
Béranger, Pierre-Jean de
-é meghagyja a legenda vallási kontextusát (a vándorlás mint büntetés Krisztus megsértéséért). Ha bizonyos motívumok és a refrén
Béranger
Béranger, Pierre-Jean de
-éhez is kötik
AJ
Arany János
versét (lásd alább, Keletkezés), közelebb áll
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
Az örök zsidójához. Nem tudjuk,
Arany
Arany János
ismerte-e az utóbbit, Heinrich Gusztáv mindenesetre joggal hívta fel a figyelmet a két szöveg rokon voltára.
Arany
Arany János
Ahasvérusának monológjából a 6–7., 9. és 11. vsz.-ot idézve megállapítja: „Csak az ő bolyongásának nincsen czélja!”, majd hozzáfűzi, hogy „hasonló irányú”
AJ
Arany János
Az örök zsidó című verse.
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
versének eredetije:
 
Der ewige Jude  
 
  Ich wandre sonder Rast und Ruh,
  Mein Weg führt keinem Ziele zu;
  Fremd bin ich in jedwedem Land,
  Und überall doch wohlbekannt.
 
 
  Tief in dem Herzen klingt ein Wort,
  Das treibt mich fort von Ort zu Ort;
  Ich spräch’s nicht aus, nicht laut, nicht leis,
  Sollt’ ewge Ruh auch sein der Preis.
 
 
  Es wärmt mich nicht der Sonne Licht,
  Des Abends Tau, er kühlt mich nicht;
  Ein lauer Nebel hüllt mich ein
  In ewig gleichen Dämmerschein.
 
 
  Kein Mensch sich je zu mir gesellt,
  Es lacht kein Blick mir in der Welt:
  Kein Vogel singt auf meinem Pfad,
  Ob meinem Haupte rauscht kein Blatt.
 
 
  So zieh ich Tag und Nacht einher,
  Das Herz so voll, die Welt so leer;
  Ich habe alles schon gesehn,
  Und darf doch nicht zur Ruhe gehn.
 
 
  Vom Felsen stürzt der Wasserfall,
  Fort schäumt der Fluß im tiefen Tal;
  Er eilt so froh der ewgen Ruh,
  Dem stillen Ozeane zu.
 
 
  Der Adler schwingt sich durch die Luft,
  Verschwebend in des Äthers Duft;
  Hoch in den Wolken steht sein Haus,
  Auf Alpenspitzen ruht er aus.
 
 
  Der Delphin durch die Fluten schweift,
  Wenn in die Bucht der Schiffer läuft;
  Und nach dem Sturm im Sonnenschein
  Schläft er auf Wellenspiegeln ein.
 
 
  Die Wolken treiben hin und her,
  Sie sind so matt, sie sind so schwer;
  Da stürzen rauschend sie herab,
  Der Schoß der Erde wird ihr Grab.
 
 
  Der müde Wandrer dieser Welt,
  Ein sicher Ziel ist ihm gestellt.
  Was klagt er ob des Tages Not?
  Vor Nacht noch holt ihn heim der Tod.
 
 
  O Mensch, der du den Lauf vollbracht,
  Und gehest ein zur kühlen Nacht,
  Bet, eh du tust die Augen zu,
  Für mich um eine Stunde Ruh!
 
 
A 6–7., 9., 11. vsz. Heinrich Gusztáv fordításában:
 
  Zuhatag hangja völgybe búg
  A gyors folyó lenn messze zúg,
  Örül, mert czélja tenger árja,
  Mely csendes nyugalomra várja.
 
 
  Légben kereng a saskesely
  S az aether illatán vesz el,
  Felhőkben áll a háza fenn
  Az ormok csúcsán megpihen.
 
 
  Fel- és leszállnak fellegek,
  Oly fáradtak, oly nehezek;
  De im, suhogva hullnak le:
  Sírjok a földnek kebele.
 
 
  Világ fáradt vándorja bár,
  Biztos a czél, mely rája vár;
  Mért bús, hogy nappal bajt talált?
  Az éj meghozza a halált!
 
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
nek nemcsak ez a verse jön számításba, hanem Az útjelző címen is – bár benne nem a halálvágy, hanem a halálfélelem kap hangot:
 
Der Wegweiser  
 
  Was vermeid ich denn die Wege,
  Wo die andren Wandrer gehn,
  Suche mir versteckte Stege
  Durch verschneite Felsenhöhn?
 
 
  Habe ja doch nichts begangen,
  Daß ich Menschen sollte scheun
  Welch ein törichtes Verlangen
  Treibt mich in die Wüstenein?
 
 
  Weiser stehen auf den Straßen,
  Weisen auf die Städte zu,
  Und ich wandre sonder Maßen,
  Ohne Ruh, und suche Ruh.
 
 
  Einen Weiser seh ich stehen
  Unverrückt vor meinem Blick;
  Eine Straße muß ich gehen,
  Die noch keiner ging zurück.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Miért is kerülöm az utakat, / Hol a többi vándor jár, / Keresek rejtett ösvényeket / Havas sziklabérceken át? Hisz nem követtem semmit el, / Hogy riadnom kellene az emberektől / Mi balga óhaj / Űz engem a pusztaságba? Jelzők állnak az utakon, / Mutatnak a városok felé, / Én pedig vándorlok mérték nélkül, / Nyugalmat nélkülözve és keresve. Egy jelzőt látok állni / Mozdulatlanul szemem előtt; / Oly úton kell indulnom, / Amelyről senki nem tért vissza még. A magyar irodalomban a ponyvakiadások nyomán terjedt el a téma. 19. századi ismertségére egy 1824-es adatból lehet következtetni; eszerint a köznép körében uralkodik az „örökké élő Zsidó”-ról való mesés beszéd (Kedveskedő [A Magyar Kurir melléklapja], 1824, I., 273. – lásd Scheiber 1996, 173.) Adat van Az örökké való Zsidó című ponyvatermék 1847-es kiadására, [lásd Bayer József, Adalékok a magyar ponyvairodalom történetéhez, EPhK, 28(1904), 467–470.: 469.], amelynek 1854-es kiadása is van (NB. az 1847-es adat a miskolci cenzor által „elkobzott haszontalan, egyedül a szegény nép kizsarolására és a fanatismus terjesztésére czélzott apróbb nyomtatványok lajstromá”-n szerepel); a Csodák könyve című ponyvakiadványban örökbolygó zsidóként jelenik meg (Pest, 1858, 81–82.). A magas irodalomban Katona József 1811-es Monostori Veronkájában jelenik meg a motívum („szüntelen futó zsidó”), többször említi az örök zsidó regéjét Eötvös József A’ zsidók’ emancipátiójában [ BpSz, 1(1840), 2. kötet, 1. sz., 110–156.: 110–111., 155.], Vörösmarty Mihály tervezett vígjátékában – amely a rászedett halál népmesei témáját követi s
Quinet
Quinet, Edgar
művéből merítette a legtöbbet – a halál, aki minden ember fölött úrnak hiszi magát, felsül Ahasvérussal szemben. A műből két vázlat s néhány töredék készült el (1835–36/1847/48);
AJ
Arany János
versének keletkezésekor kiadatlan volt. ( VMÖM 10., Drámatöredékek és drámatervek, s. a. r. Fehér Géza, Bp., Akadémiai, 1971, 431–439., 758–798.); Löw Leopold nagykanizsai főrabbi Nyílt levél a zsidó-emancipatio ügyében című vitairatában tesz említést az örök zsidó mondájának irodalmi divatjáról, az alábbi összefüggésben: „Ha a’ költők mulattatják olvasóikat az örök zsidóról
 [!]
[sic!]
, az mint ártatlan phantasia játéka, senkit sem sérthet. Ha pedig az örök zsidóróli mese fegyverül szolgál elnyomott ’s szerencsétlen emberek ellen, az valóban kegyetlen játék.” [ PH, 4(1844)/357. (jún. 2.), 375–376.: 376.] Erdélyi János ironikusan említi
Sue
Sue. Eugène
regényét ( Úti naplója és levelei, Bp., Tankönyvkiadó, 1951, 125., 135., 146.), Császár Ferenc az Az alkuszok című „életkép”-ében az „alkusz”-t (egyebek mellett) „örökvándor zsidó”-nak nevezi, „ki széles nagy világon mindenütt s mindig jelen van” ( Aradi Vészlapok, Pest, kiadta Császár Ferenc, 1844, 372.).
Sue
Sue. Eugène
regényére utalva „bolygó zsidó”, „örökös zsidó”, „bolyongó zsidó” alakban szerepel Az Életképekben [2(1844) I/12, 535.; II/12, 377., II/25, 814.]. A kassai Képes Ujságban Sue Jenő bolygó zsidójának parodiája első két részében részletesen ismerteti a legendát, s az „örök zsidó” változatot is használja [1(1848)/14. (ápr. 1), 108–109., 15. (ápr. 8.), 117., 16. (ápr. 15.), 125., St-t. J. f-gy. aláírással]. Tompa Mihály A bolygó zsidó címen említi Nánihoz című versében (1847);
Sue
Sue. Eugène
regényére utal Gyulai Pál is a Szépirodalmi Szemlében (1855): „Nekünk nincsenek éhező gyármunkásaink, kik mohó hévvel olvassák az »Örök zsidó«-féle regényeket”, ( Gyulai 1908, 100.); Török János Egyetemes Magyar Encyclopaediája azt említi, hogy „A bolygó zsidó szintén Ahasverusnak mondatik” (I., Pest, 1859, 1019.). Az Ádám–Ahasvérus párhuzamra utalt Trencsényi-Waldapfel Imre, Az ember tragédiája (1859–60, megj. 1861
[szerkesztői feloldás]
1862
) kapcsán ( Trencsényi-Waldapfel Imre, Ádám és Ahasvérus: Az Ember Tragédiája
 [!]
[sic!]
forrásaihoz és értelmezéséhez
, IF 21, Bp., 1947, 3–36.). Használja az „örök zsidó” kifejezést Vajda János is, 1875-ös Végtelenség című versében („lehet belőlem / Örök zsidó, Prometheüsz, pokol / Tüzére, miljom esztendőkön át / Halálkinokra ítélt szenvedő. / Csak egy dolog, ami bizonyos itt: / Hogy többé meg nem semmisülhetek.”)
Arany
Arany János
verse az örök zsidóén kívül kötődik a bolygó hollandi vele rokon, 17. századi eredetű, germán nyelvterületen elterjedt legendájához is – akit Heinrich Heine egyenesen „az óceán örök zsidójá”-nak nevezett ( Aus den Memoiren des Herren von Schnabelewopski, Kapitel VII., 1834). E legenda főalakja egy van Staaten (más változatokban: van der Decken) nevű hajóskapitány, aki istenkáromló esküt tett, amikor hajójával viharba került, s nem tudta megkerülni a Jóreménység-fokot, mondván, akár az utolsó ítéletig is kitart. Isten ezért megátkozta, s arra kárhoztatta, hogy örökké járja a tengert, és ne tudjon kikötni az utolsó ítélet napjáig. Szellemhajója azóta járja a tengereket, s veszedelmet hoz mindazokra, akik találkoznak vele. Megjelenéséről számos híradás látott napvilágot; V. György angol király is beszámolt róla, hogy kadétként találkozott a vörös tekintetű hollandi hajójával, és hallotta róla az elátkozott lelkek üvöltését. A romantika korában a legenda az örök zsidóéhoz hasonló népszerűségre tett szert, s számos elemmel kiegészült. Első – s egyben egyik legjelentősebb – romantikus adaptációja Samuel T. Coleridge The Rhyme of the Ancient Mariner (Ének a vén tengerészről) című költeménye (1798, ford. Radó Anna, 1921). A bolygó hollandi Sir Walter Scott elbeszélő költeményének tárgya (Rokeby, 1813), Washington Irving két elbeszélését is inspirálta (The Storm-Ship, 1822, A viharhajó; Adventures of the Black Fisherman 1824, A fekete halász kalandjai), Wilhelm Hauff mesét (Die Geschichte von dem Gespensterschiff, 1826, A szellemhajó története); Edgar Allan Poe elbeszélést (Manuscript found in a bottle, Palackban talált kézirat, 1833, ford. Bartos Tibor, 1981), Frederick Marryat tengerészkapitány pedig regényt (The Phantom Ship, 1839, A bolygó hollandi, avagy a hajósok réme, ford. Braun Soma, 1901) írt róla. Thomas Moore The flying Dutchman (A bolygó hollandi) című verse (1843) azért is említésre méltó, mert
AJ
Arany János
Moore
Moore, Thomas
több versét is lefordította: A ballade. The Lake Of The Dismal Swamp, 1803 (A Dismal mocsárok tava, 1848); Forget not the field (Eszünkbe jusson…, 1852, ezt
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
és
Petőfi
Petőfi Sándor
is fordította); The Minstrel Boy, 1809 (A dalnok elhullt,
1850
[bizonytalan olvasat]
k.); Oh! Blame not the bard, 1810 (Oh! Ne bántsd a költőt…,
1850
[bizonytalan olvasat]
k.); A Speculation (Nyerészkedés, 1857). Heinrich Heine Memoiren des Herren Schnabelewopski című művének említett fejezete szolgáltatta az alapot (
Marryat
Marryat, Frederick
regénye mellett) a legenda legismertebb művészi feldolgozásához, Richard Wagner A bolygó hollandi című operájához (1841/43), amelyről
AJ
Arany János
is tudhatott. Végső soron az Arany-vers irodalomtörténeti kontextusának tekinthetők a romantika korának mindazon művei, amelyek a személyiség sorsát a vándorlás keretében tematizálják (Lord
Byron
Byron, George Gordon
: Childe Harold’s Pilgrimage, 1812; Herman Melville: Moby Dick, 1851 stb.).
 
  Pihenni már. – Nem, nem lehet:
  Vész és vihar hajt engemet,
  Alattam a föld nem szilárd
n
Jegyzet A motívum megtalálható az Irányok című tanulmány – a verssel egy időben keletkezett – bevezetőjében („A nyomás, a zaklatottság, a meghasonlás, mely politikai rázkódásink után európaszerte erőt vett a kedélyeken, midőn nem vala hit, nem remény, nem bizalom, – midőn besüppedt lábunk alatt a föld, s biztos irány helyett az asztaltánc szédelgéseiben kerestünk enyhületet: ily kor, mondom, nem lehetett a jóravaló, a higgadt, a kitartó alkotás kora”, AJÖM XI., 155.; vö. Komlós 1964, 27., Németh G. Béla, A szerkesztő s a kritikus Arany, It, 12/62(1980)/1, 3–12.; ua.: Németh 1981, 59–69.: 64.)
,
  Fejem fölött kétélü bárd
n
Jegyzet (Görög λάβρυς; πέλεκυς) széles körben elterjedt, sokjelentésű mitológiai jelkép. Krétán a kétélű balta a Hold-istennő teremtő és romboló erejét szimbolizálja. A görög mitológiában eredetileg az isteni akarat jelképe. Héphaisztosz labrüsszal nyitja meg Zeusz koponyáját, hogy Pallasz Athéné kiszabadulhasson belőle. Az amazonok fegyvere. Egy mondaváltozat szerint Thészeusz kétélű bárddal ölte meg a Minótauroszt a Labürinthoszban (vitatott az a feltételezés, amely szerint a Labürinthosz a labrüsz házát jelenti).
Arany
Arany János
versében valószínűleg Zeusz eszköze, amellyel vihart idéz elő. (Hasonló képzetek más mitológiákban is megjelennek, ld. varja, Indra istennő kedvenc fegyvere; mjolnir, Thor isten kalapácsa a norvég mitológiában; ukonvasara, Ukko
[szerkesztői feloldás]
mennydörgésisten
baltája a finn mitológiában.)
  Tovább! tovább!
 
 
 
Az út,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Az ut,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
hová talpam nyomul,
 
Sűlyed,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Sülyed,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
ropog, átvékonyul;
  Ónsulylyal
n
Jegyzet Az ónsúly kifejezés fellelhető a vers keletkezéstörténetében: „itt ónsuly nehézkedik lelkemen: évek óta nyom az eltévesztett pályának terhe” – írta
Arany
Arany János
1860. július 9-én Nagykőrösről Csengery Antalnak (lásd Keletkezés).
a kolosszi
n
Jegyzet Görög κολοσσός (latinosított formában: kolosszus, ennek németes alakja: kolossz) a nagyméretű szobrok neve a hellenisztikus korban. Közülük a rhodoszi kikötőben felállított, 32–37 m magas Héliosz-szobor, a rhodoszi kolosszus volt a legnevezetesebb, amelyet i. e. 302–290 között bronzból készített el a lindoszi Kharész a Démétriosz Poliorkétész fölött aratott győzelem (i. e. 304) emlékére. Az ókori világ hét csodája egyikének tartották; i. e. 227-ben v. 224-ben földrengés döntötte le. Nero 39 m magas szobrát Kr. u. 58-ban Zénodotosz készítette Rómában; Hadrianus az időközben Héliosz képére átformált szobrot az Amphitheatrum Flavium mellett állíttatta fel újra, erről kapta új nevét a Colosseum.
lég
  Elzúzna, ha megállanék…
n
Jegyzet A rászakad az ég motívuma több mitológiában megvan. Podaleiriosz, a trójai háború görög katonája, aki egyes források szerint kigyógyította Philoktétész sebét, a háború után a delphoi jósdát kérdezte meg, hol telepedjék le, s azt a tanácsot kapta: ott, ahol akkor sem esik baja, ha leszakad az ég. Podaleiriosz Szmürnoszt választotta, amelyet magas hegyek ölelnek körül, így megtarthatják az eget akkor is, ha lecsúszna Atlasz válláról. – A kelták legendája szerint a vitéz kelták azzal dicsekedtek, hogy nem félnek semmitől, kivéve attól, hogy az Ég rászakad fejükre. A magyar folklórban is él olyan képzet, hogy a felhők fölött szilárd égboltozat van, ill. hogy „nem szabad nézni az eget, mert aki meglátja, arra rászakad”. ( MN8K V., Folklór, 1, Magyar népköltészet, 82.)
  Tovább! tovább!
 
 
  Rettent a percz, a létező,
  S teher minden következő;
 
Új léptem új
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Uj léptem uj
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
kigyón tapod
n
Jegyzet A kép egy ó- és egy újszövetségi toposz kapcsolatán alapul. Jézus az elvégzett küldetés örömével visszatérő hetvenkét tanítványnak ezt mondja: „Ímé, adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat néktek.” (Lk 10:19) Jézus itt Mózes szavaira utal: „El ne felejtkezzél a te Uradról Istenedről”; „a ki vezérlett téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztáján, melyben semmi víz nem vala” (5Móz 8:14–15). A kígyón taposó ember félelmét kifejező kép tehát egyrészt az ígéret földjének reményét nélkülöző pusztai vándorlásra, másrészt Jézus kiválasztó kegyelmének hiányára céloz.
:
  Gyülőlöm a mát s holnapot…
  Tovább! tovább!
 
 
  Éhes vagyok: ennem iszony;
  Láng az ital, midőn iszom
n
Jegyzet A sor, a 13. sor nyomán, összefüggésbe hozható a zsidóság pusztai vándorlásának epizódjával, midőn Isten, kegyelme jeléül, Mózes közbenjárására megédesíti a sivatagban talált ihatatlanul keserű vizet („s mikor jutottak volna Márah nevű helyre, nem ihatják vala a Márah’ vizeit, mivelhogy azok keserűek valának”; Mikor azért
[szerkesztői feloldás]
Mózes
kiáltott volna az úrhoz, mutata néki az úr egy fát, melyet minekutánna a vízbe vetett volna, megédesedének a vizek” – 2Móz 15:22–27).
;
  Álmam szilaj fölrettenés,
  Kárpit megől szivembe kés…
n
Jegyzet Polonius, hogy Hamlet és a királyné beszélgetésének titokban tanúja lehessen, kárpit mögé bújik. Mivel azt hiszi, Hamlet azért jött, hogy megölje anyját, segítségért kiált; erre Hamlet kardot ránt, átszúr a kárpiton, s megöli. Midőn a királyfi kihúzza a holttestet a kárpit mögül, e szavakkal illeti: „Szegény izgága vén bolond, nyugodj. Különbnek véltelek”. ( Hamlet, dán királyfi, III. felvonás, 4. szín, ford.
AJ
Arany János
, AJÖM VII., 175; a fordítás a versnél később, 1866-ban készült, az első magyar Shakespeare-összkiadás számára.) A vers beszélője tehát itt Polonius pozíciójából szólal meg.
  Tovább! tovább!
 
 
  S melyet hazud a sivatag,
  Mind délibáb: tó és patak;
  Gyümölcs unszol,
fris
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
ÖK 1867, II., 318–321.
 
friss
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 379–381.
 
balzsamu:
  Kivűl arany, belűl hamu…
n
Jegyzet
Arany
Arany János
valószínűleg
Milton
Milton, John
Elveszett paradicsomából vette át a széles körben elterjedt motívumot (lásd Scheiber Sándor, Kívül arany, belül hamu, MNyr, 77(1953)/2, 157–158.). A X. könyv Summázata szerint az ember bűnbeesése után Sátán visszatér a Pandemoniumba, ahol a gonosz többi erőivel együtt kígyóvá változik; „megjelenik előttük a tiltott Fa tündér-képe, s ők megcsalatva mohón a Gyümölcs után vetik magukat, de helyette csak port és keserű hamut rágnak”; az eredeti szöveg: „deluded with a shew of the forbidden Tree springing up before them, they greedily reaching to take of the Fruit, chew dust and bitter ashes”). A X. könyv szövege szerint „A tetszetős almát mohón szedik, olyant, milyen Sodoma szurok-tavánál nőtt. Bár ez – ízre, nem fogásra – még csalfább! Mohón remélve oltani étvágyukat, rágnak gyümölcs helyett fanyar hamut, mit sértett ízlelésük kitüszköl.” (Az eredeti szöveg szerint „greedily they pluck’d / The Frutage fair to sight, like that which grew / Neer that bituminous Lake where Sodom flam’d; / This more delusive, not the touch, but taste / Deceav’d; they fondly thinking to allay / Thir appetite with gust, instead of Fruit / Chewd bitter Ashes, which th’ offended taste / With spattering noise rejected”, John Milton, Paradise Lost, Book 10, 560–567.; a magyar fordítás: John Milton, Elveszett paradicsom, ford. Jánosy István =
J. M.
Milton, John
Vál. költői művei, Bp., Európa, 1978, 304., 322.)
Arany
Arany János
Bessenyei Sándor fordítását ismerhette – ott a két szöveghely így szerepel: „egy oly fától megcsalattatván, a melynek gyümölcse hamuból állott”; „Mohón szakgatták a szemnek gyönyörüséges gyümölcsöt; a mely sokkal csalárdabb volt annál, a mely azután az Asfaltites tava körül termett, a hol Sodoma meggyult. Teljes reménységgel lévén az ördög kigyók, hogy kinzó éhségeket majd megcsendesitik, esznek belőle: hát korántsem gyümölcs az, a mit esznek, hanem keserü hamu, a melyet szörnyü ökröndözéssel szájukból kiokádtak.” ( ELVESZTETT ÉS UJRA VISSZA NYERT PARA DICSOM. IRTA : MILTON JÁNOS. ANGOLBÓL FORDITOTTA : BESSE NYE I SÁNDOR. DEBRE CZE N, KIADJA TE LEG DI K. LAJOS KÖNYVKERESKE DÉSE . 18742 [1796], II. darab, 47., 65.) A motívumot Tolnai Vilmos (Az ember tragédiája VII. színének 63–65. sorában olvasható párhuzamos motívumával együtt)
Byron
Byron, George Gordon
ra vezette vissza
[szerkesztői feloldás]
Arany és Madách „arany almái”, EPhK, 48(1924), 87–88.
.
Byron
Byron, George Gordon
Kain című drámájában Éva így átkozza meg testvérgyilkos fiát: „Váljék hamuvá ajkán a gyümölcs”. (III. felvonás, ford. Győry Ilona, KisfTÉ, 1895, 134.) A Childe Harold zarándokútja egyik elbeszélői meditációja szerint „Hozzászokik / Szívünk a bú gyümölcsihez, amik / Utált hamuval vannak csak tele, / Mint a holt-tói almák.” (III. ének, ford. Torkos László, Bp., 1914, 88.)
Byron
Byron, George Gordon
Tacitusra hivatkozik. A motívum ószövetségi eredetű; Mózes énekében olvasható, hogy „Szőlőjük Sodoma szőlőjéből való és Gomora szőlőhegyéről; szőlőfürtjeik mérges fürtök, a szemei keserűek.” (5Móz 32:32) Lukácsy Sándor szerint toposzként a Salamon bölcsessége című apokrif irat (i. e. 2. század) nyomán terjedt el. Előfordul Josephus Flavius A zsidó háború című művében („A tó [a Holt-tenger], amely egészen az arábiai Zoarig húzódik, 580 stadion hosszú, 150 stadion széles. Partjával határos Sodomitis, valamikor virágzó és termékeny tartomány, amelynek pompás városai voltak, de mindenestül tűz pusztította el, mert lakóinak istentelensége miatt villám sújtotta és földig égette. Még most is mutogatják az égből hullott tűz maradványait, és a tóban öt város körvonalai látszanak, s bizonyos gyümölcsök belsejében hamu van; kívülről olyanok, mint az ehető gyümölcsök, de ha kézzel leszakítják, hamuvá pukkannak szét.” ( Flavii Josephi De bello iudaico libri septem [Φλαυίου Ἰωσήπου περὶ τοῦ Ἰουδαϊκοῦ πολέμου] Ad fidem codicum emendavit, variis lectionibus instruxit et notis partim aliorum partim suis illustravit Edvardus Cardwell, S Sacrae T Theologiae P Professor , Aulæ Sancti Albani principalis, Vol. II., Oxonii, E typographeo academico, MDCCCXXXVII.
[szerkesztői feloldás]
Josephus Flavius, A zsidó háború hét könyve. A kódexek alapján kiadta, különböző olvasatokkal ellátta és részben mások, részben a saját megjegyzéseivel ékítette Edward Cardwell, a szent hittudomány professzora, a St. Alban Hall
[szerkesztői feloldás]
ma: Merton College, Oxford
elöljárója, 2 kötet, Oxford, Egyetemi Nyomda, 1837
, 373. Latin ford.: a fenti kiadás latin nyelvű változata, interprete Rufino Aquileiensi, ad græcum collati et emendati per Sigismundum Gelenium
[szerkesztői feloldás]
Aquileiai Rufinus fordításában, a göröggel összevetve és kijavítva Sigismund Gelen által
, 255. Magyarul: A zsidó háború. IV. könyv, Nyolcadik fejezet, Jerikó, a Nagy Síkság és a Holt-Tenger, ford. Révay József, Bp., Gondolat, 19583
[szerkesztői feloldás]
1948
, 315. Tertullianus Védőiratában azt írja, hogy az elpusztított Szodoma és Gomorrha vidékén „a földnek még most is égett szaga van, és ha ott a fák gyümölcsöt próbálnak hozni, ezek csak nézésre valók, ha megérintik őket, hamuvá válnak.” ( Tertullianus, Apologeticus, XL. Patrologiae Cursus Completus, I., Ed. Migne, Parisiis, 1844, 484. Magyarul: Ókeresztény írók, XII., Tertullianus művei, Bp., Szent István Társulat, 1981, 131.) Előfordul Tacitusnál
[szerkesztői feloldás]
Kerényi Károly, A hamubélű gyümölcs Tacitusnál, EPhK, 50(1926), 282.
, Szent Ágostonnál (De civitate dei, XXI., 5.), Aranyszájú szent Jánosnál (francia fordításban: Sur la vaine gloire et l’éducation des enfants, introduction, texte critique, traduction et notes Anne-Marie Malingrey, Sources chrétiennes, 188, Paris, Les Editions du Cerf, 1972, 74.). Jehúda ben Elijáhú Hádászi Eskol hakófer ( A pálma levele, 1148–49) című művében a 35. csoda [lásd Scheiber Sándor, Kívül arany, belül hamu, Mnyr, 77(1953)/2, 138–139.: 138., vö.
Sch. S.
Scheiber Sándor
, Meseelemek a karaita Jehúda Hádászi főművében = Scheiber 1996, 137–169.: 156–159.]. A magyar prédikációirodalomban Temesvári Pelbárt Rosariumában bukkan fel ( Vál. írásai, kiad. V. Kovács Sándor, Bp., Európa–Helikon, 1982, 246.), majd 1730-ban Kiss István Magyar Phylosophia című kéziratában; magyar előfordulásait Lukácsy Sándor részletesen bemutatta ( Lukácsy 1994 ). Megvan a motívum
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
A kétszínűség (Proo: A színesség) című 1786-os versében („Vélnéd hogy a’ nyalkánn pirosló sodoma / A leg jobb gyümőltsök szép paraditsoma / Pedig ha scarláttya szádba ketté válik / Várt gyönyörűséged mind hamuvá válik”, CSVMÖM 1, 24.). Erre az előfordulásra Scheiber Sándor hívta fel a figyelmet, megállapítva, hogy „
Arany
Arany János
ezzel a verssel még a debreceni kollégiumban ismerkedhetett meg” [ A Szodoma almái Aranynál, MNyr, 79(1955)/4, 461.]. Előfordul a toposz Mátyási József halottbúcsúztatójában („bűn hamvával tőlt Gomora almája”),
Arany
Arany János
ezeket is ismerhette ( Lukácsy 1994, 518–519.;
Lukácsy
Lukácsy Sándor
– a toposz elterjedtségére hivatkozva – vitatja e versek
Scheiber
Scheiber Sándor
által állított forrás voltának bizonyíthatóságát). A növényt Caius Julius Solinus Collectanea rerum memorabiliumában (Említésre méltó dolgok gyűjteménye, i. sz. 3. sz.) írta le először. Szodomai alma vagy ördög almája néven ismert egy Dél-Afrikában őshonos növény (Solanum linnaeanum / Solanum sodomeum / Solanum hermanii), paradicsomszerű, mérgező gyümölcse van. Szintén a szodomaialma nevet viseli a Nyugat-Ázsiában is őshonos Calotropis procera cserje, de a bibliai növényt azonosították a jánoskenyérfával (xylokerata / Ceratonia siliqua) is, lásd Immanuel Löw, Die Flora der Juden, II., Wien–Leipzig, 1924, 406.; Harold N. MoldenkeAlma L. Moldenke The plants of the Bible című könyve (Waltham, Mass., Chronica Botanica Co., 1952) szerint legvalószínűbb, hogy a dinnyéhez közeli Citrullus colocynthis megfelelője (78–79.). A motívum visszatér
AJ
dolt
Örökké! című kései, Prométheusz és Tantalusz motívumát összekapcsoló töredékben („a tünékeny alma”).
  Tovább! tovább!
 
 
  Rohannom kell – s a földi boly
n
Jegyzet A motívum kapcsolatba hozható Berzsenyi Dániel A temető című 1815-ös versének („Látom hangyabolyi míveidet, világ!”), ill. Kölcsey Ferenc Vanitatum vanitas című 1823-as versének („Földünk egy kis hangyafészek”) motívumával;
Arany
Arany János
művei közül a Keveházában fordul elő („sűrü népgomoly / Sürög-forog, mint hangyaboly”). Végső forrása Kelszosz Aléthész Logosz című, a kereszténységet támadó műve (i. sz. 178), amelyben a világmindenség igazságát magának tulajdonító kereszténységet hasonlítja hangyabolyhoz.
  Mellettem gyorsan visszafoly
n
Jegyzet Hasonló nézőponttechnikát alkalmaz
Arany
Arany János
az 1850-es Katalin című elbeszélő költeményében: „a mén gyorsan halad, / Futnak visszafelé a fák” ( Baranyai 2000, 46.).
:
  Ködfátyol-kép az emberek
n
Jegyzet A ködkép, ködfátyolkép eredetileg laterna magicával ernyőre, tüllvászonra vagy füstgomolyokra vetített képsor, a diaporáma és a film közös őse; a vetített állóképek mozgóképhatást keltve egymásba mosódtak. A 19. század közepén kedvelt látványosság volt a ködfátyolkép-mutogatás, Jókai Mór Egy magyar nábob című regényében (1853) is megjelenik: „A háttérben állt egy oszlopos peristyl, közepét foglalva el a feldíszített színpad, melyről az ebéd ideje alatt Lokodi uram
[szerkesztői feloldás]
ködfátyolképeket fog mutogatni” (XIII. A nábob neve napja). Kemény Zsigmond 1853-as regényének címe Ködképek a kedély láthatárán – szintén erre a jelenségre utal. ( Baranyai 2000, 46.; Saly Noémi: „Itt élt és halt, mert másképpen nem lehetett” [Krúdy és a pesti kávéház], Budapesti Negyed, 9(2001)/4, 81–110.: 90.) Megjelenése korábbi Tompa Mihály Falusi órák című versében (1847): „Ködfátyolképe a multnak kitárul, / S annyi régi rajzok visszatérnek rája”. Szerepel
Jókai
Jókai Mór
Egy komondor naplója című 1883-as elbeszélésében is („Három marionett-színház bukott meg miattunk, ugyanannyi műlovarkör és viaszbáb-bódé. A tönkrejutott menageriákat, kétfejű bornyúkat, panorámákat, zongoravirtuózokat, óriás leányokat, ködfátyolképeket, humoristicus felolvasásokat, olasz operákat és kötéltáncosokat nem is számítva.” JMÖM1, XI., Dekameron, I., Révai Testvérek, Bp., 1894, 229.) Gyulai Pál
Jókai
Jókai Mór
ról állapítja meg Szerelem bolondjai című regényét bírálva, hogy „
[szerkesztői feloldás]
h
a magasabb régiókba emelkedik, csak ködfátyol-képeket tud elővarázslani”. [ Jókai legújabb művei, BpSz, Új folyam 13(1869), 13. kötet, 43–44. sz., 498–514.: 510.]
:
  Én egy arczot sem ismerek…
  Tovább! tovább!
 
 
  Oh, mily tömeg! s én egyedűl,
 
Útam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Utam
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
habár közé vegyűl;
  Érzem, mint csónak a habot,
  Hogy átmenet mind rám csapott
n
Jegyzet vö. „Fut reményem, e kis csónak. /
[szerkesztői feloldás]
Egy hab a más habhoz vágja, / Mégsem óhajt lelni révet” (Reményem, 1850); Detre beszéde nyomán Buda lelke „hánykódik vala”, „mint habon a csónak” (Buda halála, második ének, 167. sor).
  Tovább! tovább!
 
 
  Az üstökös meg’ visszatér
n
Jegyzet megint visszatér
,
  Kiröppent nyil oda is ér,
  Az eldobott kő megpihen:
  Én czéltalan, én szüntelen
  Tovább! tovább!
 
 
  Pusztán folyam mért nem vagyok,
  Hogy inna fel
asszú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
asszu
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
homok
n
Jegyzet Aszú vagy asszú: az aszik ige mn.-i igeneve, tkp. aszó. „Mondják bizonyos testekről, melyek nyirkossága vagyis nedves leves részei elpárologván, öszvefonnyadtak, öszvezsugorodtak, szárazakká lettek, különösen növényekre és gyümölcsökre alkalmazva. Aszú fű, fa, ág.” ( Cz–F ) Az aszú eredeti jelentése ’száraz <terület, vízmeder>’; az „aszú patak” szószerkezet a 13. századtól előfordul ( TESz ); vö. Szárszó < száraz aszó, Aszófő.
!
  Mért nem futó, veszett vihar,
  Mely ormokon egyszer kihal…
  Tovább! tovább!
 
 
 
Irígylem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Irigylem
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
az ágról szakadt
Irígylem az ágról szakadt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Irigylem az ágrólszakadt
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
  Levelkét: hisz majd fennakad;
  Irígylem az ördögszekér
n
Jegyzet Más néven mezei iringó (Eryngium campestre). Száraz gyepeken gyakori, szúrós gyom. Nagy gömbös hajtásrendszere ősszel a tövénél letörik, és ezt görgeti a szél, miközben a magok szétszóródnak. Motívumként előfordul Az elveszett alkotmányban („Egyszer a sík közepén neszt hallok: ha! oda nézek: / Hát ördögszekeret korbácsol a szíken az alszél”; Hábor „mint a
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
röpűlő strucca, vagy a fenn / Említett ördögszekerek, kotródik az erdőn”), a Rózsa és Ibolya című verses mesében („Mint bukfencező nyúl hentereg futtában, / Tüskés ördögszekér nyargal a pusztában: / Ment a három fickó cigánykerekezve / A násznép elé, mert nem vala már messze”). Ördögmotolla alakban szerepel a Szilágyi Sándornak 1859. okt. 25-én írt levélben („E fordulatos időkben fordulunk mi is – lefelé. Vagy fordulunk, a mint a szél fú, mint a szélkakas. Fordulunk, mint pecsenye a nyárson, mindig sületlenebb oldalunkkal a tűz felé, hogy süljön meg az is. Fordulunk mint búzaszemek a rostában: fölűl a gaz; mint ördögmotolla, mely sehová sem halad; mint a »jó-idő-malma« – így ősszel; mondjak-e még többet?” AJÖM XVII., 342.)
t:
  Árokba hull: czéljához ért…
  Tovább! tovább!
 
 
  Szegény zsidó… Szegény szivem:
 
Elébb-utóbb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Elébb utóbb
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
majd megpihen.
  Az irgalom nagy és örök,
  Megszán s átkom nem mennydörög:
 
Tovább, tovább.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
 
Tovább! tovább!
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
ÖM 1883, 379–381.
 
 
 
(1860)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
ARANY JÁNOS
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
 
Arany János
*
Szövegforrás:
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1860. nov. 28. előtt
 
 
 
Az örök zsidó  
n
Jegyzet Az örök zsidó története apokrif legenda, amelynek háttere, hogy a zsidóság nem ismerte el Jézus Krisztust Messiásnak. Első említése az 1228-ban Bolognában keletkezett Ignoti Monachi Cisterciensis S. Mariae de Ferrara Chronica et Rycardi de Sancto Germano Chronica priora
[szerkesztői feloldás]
A ferrarai Szűz Mária templom ismeretlen ciszterci szerzetesének krónikája és Ricardus krónikájának első része Szent Germanusról (Szent Germanus auxerre-i püspök volt az 5. században)
, amely egy Londonba látogató örmény érsekre hivatkozik; eszerint az érsek személyesen találkozott Örményországban azzal az emberrel, aki a keresztet hordozó Krisztust sietésre ösztökélte és megütötte, s akinek Jézus azt mondta, „én megyek, de te várni fogsz rám, míg vissza nem jövök”. A zsidó e jövendölésnek megfelelően százévenként visszafiatalodik harmincévesnek, amennyi akkor volt, mikor Krisztussal találkozott; időközben megtért, és bűnbánattal éli életét, s abban reménykedik, hogy az utolsó ítélet megszabadítja az átoktól. Roger of Wendover St. Albans-i benedekrendi szerzetes Flores Historiarum című világkrónikájában (1204–1234) a főszereplő Pontius Pilatus ajtónállója, Joseph Cartaphilus (’nagyon szeretett’). Matthaeus Parisiensis szerint, aki rendtársa világkrónikáját folytatta (Chronica Maiora, 1240 körül),
Roger
Roger of Wendover
Örményországot megjárt szentföldi zarándokoktól is megerősítést kapott
Cartaphilus
Joseph Cartaphilus
története felől. (A történetet közreadó fejezet címe: De Josepho, qui ultimum Christi adventum adhuc vivus exspectat
[szerkesztői feloldás]
Józsefről, aki Krisztus utolsó eljövetelét addig élve várja meg
.) A történet megvan a flandriai Philipp Mouskes 1243-as Chronique rimée (Rímkrónika) című munkájában is; az örök zsidó nála Malchusszal, a zsidó főpap szolgájával azonos, aki szidalmazta Jézust, s akinek Péter levágta jobb fülét (vö. Jn 18:10). A 13. század legjelentősebb asztrológusa, Guido Bonatti a Liber Astronomiae című művében számolt be róla, hogy az örök vándort 1267-ben az itáliai Forliban látták; Sigismondo Tizio 14. századi feltűnéséről tudósít 1528-as sienai várostörténetében (Historiarum Senensium ab initio urbis Senarum usque ad annum MDXXVIII
[szerkesztői feloldás]
A senaiak történetének (könyve/i) Sena városának kezdeteitől az 1728-as évig
]); a vándor neve nála Giovanni di Buttadio (’Istenverő’; a név előfordul
Buttadeo
Giovanni di Buttadio
, ill.
Boute-dieu
Giovanni di Buttadio
alakban is). A későbbi itáliai hagyományban az örök zsidóval azonosított
Buttadio
Giovanni di Buttadio
mint „istentől eltaszított” szerepel (Antonio Francesco di Andrea). Az alak Bretagne-ba is eljutott,
Boudedeo
Giovanni di Buttadio
néven. A figura igen népszerű volt a 15. századi Spanyolországban és Portugáliában; itt említik először mint vargát. A különféle alakváltozatokat az 1602-ben megjelent Kurtze Beschreibung und Erzehlung von einem Juden mit Namen Ahaßverus welcher bey der Creutzigung Christi selbst persönlich gewesen: auch das „Crucifige” uber Christum hab helffen schreien (Rövid leírás és elbeszélés egy Ahasvérus nevű zsidóról, aki Krisztus megfeszítésekor személyesen ott volt és a „feszítsd meg”-et segítette kiáltani Krisztusra) című füzet egyesítette. (A kiadás helyszíneként Bautzen, kiadójaként Wolfgang Suchnach van megadva; a kiadó neve – ’nézz utána’ – pamfletszerű álnév.) Feltevések szerint a mű Giovanni Bernardi Bonifacio Graf d’Oria danzigi irodalmi köréhez köthető. A szerző Paul Eitzen schleswigi püspökre,
Luther
Luther, Martin
egykori wittenbergi diáktársára hivatkozik, aki, elmondása szerint, 1542-ben maga is találkozott Hamburgban egy istentiszteleten a hosszú kabátot viselő, mezítlábas, ujjnyi vastag talpú örök zsidóval, de támaszkodott Matthaeus Parisiensis krónikájára is, amely 1571-ben jelent meg nyomtatásban. 1603 és 1613 között a Kurtze Beschreibung több bővített kiadása jelent meg, Chrysostomus Dudulaeus Westphalus szerzői név alatt (a kiadás helye Leyden, a kiadó Christoff Creutzer, amely szintén álnév). A népkönyvben elbeszélt történet főhőse Ahasverus jeruzsálemi varga, aki eretneknek tartotta Jézust, s mindent megtett, hogy a Szanhedrin elítélje és Pontius Pilatus keresztre feszítse; a tömeget is ő heccelte fel, hogy Jézus megfeszítését követelje. Mikor az ítélet megszületett, s Jézus a keresztet a Golgota felé cipelvén meg akart pihenni Ahasverus házának ajtajánál, ez nem engedte, mire Jézus azt mondta neki: én meg akarok állni és pihenni, neked azonban menned kell! Ez az átok arra ítélte Ahasverust, hogy örökké vándoroljon az időben, s ne halhasson meg. Azóta különféle helyeken tűnik fel, s ennek tanúi vannak; mindig a helyi nyelvet beszéli, alázatot és istenfélelmet tanúsít. (Az Ahasvérus név XerxesHsajársa – perzsa király nevének héber átírása az ószövetségi Eszter könyvében; a nevet a Vulgata Assuerus alakban adja meg, Károli Gáspár fordításában Assvérus .) A különböző történetváltozatokat egyesítő népkönyv egész Európában elterjedt; francia kiadása ( Histoire admirable du juif errant, A bolygó zsidó csodálatos története, 1650) részletes életrajzot közöl. A bolygó zsidó alakjának olyan feldolgozásai is vannak a 17. század végétől kezdve, melyek a zsidóság Jeruzsálem lerombolása utáni vándorlásához kapcsolódnak. A prózai feldolgozások mellett ballada is keletkezett a témából ( The Wandering Jew or the Shoemaker of Jerusalem, A vándorló zsidó avagy a jeruzsálemi varga, 1612), ez Percy püspök Reliques of Ancient English Poetry című gyűjteményében is megvan. Ami a bibliai párhuzamokat illeti, Krisztus arculütésének motívuma megtalálható János evangéliumában (18:22); egyes változatok azzal a katonával azonosítják Ahasvérust, aki lándzsájával beleszúrt a kereszten függő Krisztus testébe (vö. Jn 19:34). A történetet összefüggésbe hozták Jézusnak legkedvesebb tanítványára, Jánosra vonatkozó, Péterhez intézett szavaival s ezeknek a tanítványok körében támadt magyarázatával: „»Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem!« Elterjedt tehát az atyafiak között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg.” Ezt az értelmezést azonban maga a bibliai szöveg cáfolja: „Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt: »Ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád?«” (Jn 21:22–24) Valószínűbb forrás Máté evangéliuma („Bizony, mondom néktek, hogy vannak, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják az Emberfiát, amint eljön az ő országával” – Mt 16:28), bár ez a hely is inkább Jézus közeli, egy emberöltőn belüli visszatérésére céloz. A történet bibliai párhuzamaként szerepel a Káiné, akit, miután megölte Ábelt, arra ítélt Isten, hogy nyugalmat nem találva vándoroljon a földön („Bujdosó és kóborló leszel a földön” – 1Móz 4:12). A népkönyvnek a 17. században 70 német nyelvű kiadása volt, s több mint száz kiadása szerte Európában (Hollandia, Franciaország, Dánia, Svédország, Észtország, Finnország, Lengyelország); Mo.-n vásári ponyvakiadása volt, s folklorizálódásának is vannak nyomai (lásd Scheiber Sándor, The Legend of the wandering Jew in Hungary, Midwest Folklore IV., 1954, 221–235., VI., 1956, 155–158.). Szélesebb körű elterjedése a magyar folklórban azonban a 20. századra tehető, s a század második felében is elevenen él (Nagy 2001). A történet számos további részlettel bővült (a spanyol változatban pl. a hős fekete kötést hord homlokán; ez egy égő keresztet fed, amely – a Prometheus-mondából származó módon – olyan ütemben emészti agyát, ahogyan az újranő), hőse újabb neveket kapott (pl. Isaak Laquedem Hollandiában, Juan Espera-en-Dios
[szerkesztői feloldás]
„reménykedj Istenben”
Spanyolországban). Az örök zsidó feltűnéséről is újabb híradások látnak napvilágot, Prágától Párizsig, Stanfordtól Asztrahányig. A szóbeli hagyományban az alak fokozatosan elvált az eredeti történettől, s a zsidóság nyughatatlanságának antiszemita sztereotípiáját testesítette meg. (Az örök zsidó témájáról általában lásd Heinrich 1881 ; George Kumler Anderson, The Legend of the Wandering Jew, Providence, Brown UP, 1965; Elizabeth Frenzel, Stoffe der Weltliteratur: Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte, 7., verweiterte Auflage, Stuttgart, Alfred Kröner Verlag, 1988.) A téma újkori feldolgozásainak története
Goethé
Goethe, Johann Wolfgang von
vel indul, aki 1774-ben eposzt tervezett a Bolygó zsidó (Ahasvérus) történetéről (lásd Goethe 1982, III. rész, 15. könyv, 571–573.);
Goethé
Goethe, Johann Wolfgang von
t a népkönyv 1777-es francia kiadásának 1782-es német fordítása inspirálta. A műből csak egy rövid töredék készült el, az ihlet a Faust-témára tolódott át. A téma fontosabb feldolgozásai
Arany
Arany János
versének keletkezése előtt: Epika Jan Potocki: Manuscrit trouvé à Saragossa (1803–1815) [A Zaragozában talált kézirat, Kaland a Sierra Morenában, ford. Gimes Romána, Bp., Európa, 1979] Franz Christoph Horn: Ahasver (1818)
[szerkesztői feloldás]
novella
Wilhelm Hauff: Die Memoiren des Satans (1826) [ A Sátán emlékiratai, elbeszélések, ford. Zauner István, Bp., Attraktor, 2004] Александр Сергеевич Пушкин: Агасфер (1826)
[szerkesztői feloldás]
Alekszandr Szergejevics Puskin: Ahasvérus, poéma, töredék
Joseph Christian von Zedlitz: Die Wanderungen des Ahasverus (1832)
[szerkesztői feloldás]
Ahasvérus vándorlásai, eposz, töredék
Вилгэльм Карлович Кюхэльбэкэр: Агасвер, поэма в отрывках (1832–46, publikálva 1878)
n
Jegyzet Wilgelm Karlovics Kjuhelbeker: Ahasvérus, poéma töredékekben
Eduard Duller: Ahasver (1836)
[szerkesztői feloldás]
elbeszélés
Johann Gabriel Seidl: Die beiden Ahasvere (1836)
[szerkesztői feloldás]
A két Ahasvérus, elbeszélő költemény
Berthold Auerbach: Spinoza (1837)
[szerkesztői feloldás]
regény
Julius Mosen: Ahasver (1838)
[szerkesztői feloldás]
eposz
Adalbert Stifter: Abdias (1843)
[szerkesztői feloldás]
elbeszélés
Eugène Sue: Le Juif errant (1844–45) [A bolygó zsidó, regény, 10 kötetben, A bolyongó zsidó, ford. Szabó Antal és Pleskott Henrik, Bp., 1871–1902] Christoph Kuffner: Ahasver, der ewige Jude, eine Wanderung durch Jahrhunderte (1846)
[szerkesztői feloldás]
Ahasvérus, az örök zsidó, vándorlás évszázadokon át
Jacques Auguste Simon Collin de Plancy: Légendes du Juif Errant et des Seize Reines de Munster (1847)
[szerkesztői feloldás]
A bolygó zsidó és a tizenhat münsteri királynő legendája
Levin Schücking: Der Bauernfürst (1851)
[szerkesztői feloldás]
A parasztfejedelem
című regényének Die drei Freier (A három kérő) című epizódja Василий Андреевич Җуковский: Странствующий жид (1852)
[szerkesztői feloldás]
Vaszilij Andrejevics Zsukovszkij: A bolygó zsidó, poéma, befejezetlen
Alexandre Dumas père: Isaac Laquedem (1853)
[szerkesztői feloldás]
regény
Líra Christian Friedrich Daniel Schubart: Der ewige Jude. Eine Lyrische Rhapsodie (1783 vagy 1787) [ Az örök zsidó (Lírai rapszódia), ford. Kompolthy Tivadar, FL, 8(1871)/256. (nov. 8.), 1165.] William Wordsworth: Song for the Wandering Jew (1800)
[szerkesztői feloldás]
Dal az örök zsidóhoz
Percy Bysshe Shelley: The Wandering Jew, or the Victim of the Eternal Avenger (1810)
[szerkesztői feloldás]
A bolygó zsidó, avagy az örök bosszúálló áldozata
August Wilhelm Schlegel: Die Warnung (1801)
[szerkesztői feloldás]
Az intés
Aloys Wilhelm Schreiber: Der ewige Jude (1817)
[szerkesztői feloldás]
Az örök zsidó; Johann Karl Gottfried Loewe 1834-ben megzenésítette
Johann Ludwig Wilhelm Müller: Der ewige Jude (
1820
[bizonytalan olvasat]
?)
[szerkesztői feloldás]
Az örök zsidó
Nikolaus Lenau: Ahasver, der ewige Jude (1833)
[szerkesztői feloldás]
Ahasvér, Az örök zsidó
; Der ewige Jude (1839)
[szerkesztői feloldás]
Az örök zsidó, ballada
Ludwig Köhler: Der neue Ahasver (1841)
[szerkesztői feloldás]
Az új Ahasvérus
Pierre-Jean de Béranger: Le Juif-errant (1834)
[szerkesztői feloldás]
A bolygó zsidó, Charles Gounod 1860-ban megzenésítette; ford. Lévay József, 1852
Frederik Paludan-Müller: Ahasverus, den evige Jøde (1853)
[szerkesztői feloldás]
Ahasvérus, az örök zsidó
Johann Georg Fischer: Der ewige Jude (1854)
[szerkesztői feloldás]
Az örök zsidó
Edmond Grenier: La mort du juif-errant (1857)
[szerkesztői feloldás]
A bolygó zsidó halála
A motívum előfordul
Byron
Byron, George Gordon
Childe Harold’s Pilgrimage
[szerkesztői feloldás]
Az ifjú Harold zarándokútja, 1812
című cantójában (To Inez, Inezhez, ford. Kosztolányi Dezső) Dráma Ludwig Achim von Arnim: Halle und Jerusalem (1811)
[szerkesztői feloldás]
Halle és Jeruzsálem
Edgar Quinet: Ahasvère (1833) Александр Сергеевич Пушкин: Скупой рыцарь (1830, megj. 1836) [ Alekszandr Szergejevics Puskin: A fukar lovag, ford. Gáspár Endre, 1949] Johann Nestroy: Zwei ewige Juden und keiner (1846)
[szerkesztői feloldás]
Két örök zsidó és egy sem
Hans Christian Andersen: Ahasverus (1847)
[szerkesztői feloldás]
drámai költemény
Siegfried Kapper: Ahasverus – Ein Jüdisches Fastnachtspiel, Deutsches Museum, Zeitschrift für Literatur, Kunst und Öffentliches Leben, Leipzig, 4/(1854)/40, 490–497., 4/(1854)/41, 529–543. Az 1830-as, 40-es években Ahasvérus alakja leggyakrabban a világfájdalom, ill. a történelem értelmével szembeni szkepszis szimbolikus kifejezője.
Arany
Arany János
versével leginkább
Byron
Byron, George Gordon
,
Wordsworth
Wordsworth, William
,
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
és
Béranger
Béranger, Pierre-Jean de
versei rokoníthatók, amelyeknek az örök zsidó nyugalom-, ill. halálvágya a témája. Az előbbi két vers lírai alanya metaforikusan s a legenda konkrét vonatkozásait elhagyva idézi meg az alakot, az utóbbi kettő az örök zsidó monológja, amely a legenda néhány konkrét vonatkozását is felhasználja.
Byron
Byron, George Gordon
versének lírai alanyát az életuntság (weariness) üldözi, „[a]z állandó, szünetlen mélabú ez, / mely a monda vándor zsidóját hajszolja, / Mely nézni sem kíván a síron túlra, / De nem remélhet nyugtot azelőtt” („It is that settled, ceaseless gloom / The fabled Hebrew wanderer bore; / That will not look beyond the tomb, / But cannot hope for rest before”; Kosztolányi Dezső fordításában: „Ez az a szivós bú, mi zordul / üldözte a bolygó zsidót; / mely nézni sem mer a síron tul / s nem várhat addig semmi jót!”). A nyugalmat találó természeti jelenségek és élőlények, ill. a beszélő állapotának ellentétére épül
Wordsworth
Wordsworth, William
és
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
verse – utóbbi egyenesen parafrazeálja az előbbinek azon versszakait, amelyek a hegyről lezúduló s lent megpihenő patak, sziklaodúban nyugalomra lelő sas/holló s az óceán csendes hullámain megpihenő csikóhal (
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
nél: delfin) példáját idézi. Ellentétben a korábbi versekkel,
Béranger
Béranger, Pierre-Jean de
-é meghagyja a legenda vallási kontextusát (a vándorlás mint büntetés Krisztus megsértéséért). Ha bizonyos motívumok és a refrén
Béranger
Béranger, Pierre-Jean de
-éhez is kötik
AJ
Arany János
versét (lásd alább, Keletkezés), közelebb áll
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
Az örök zsidójához. Nem tudjuk,
Arany
Arany János
ismerte-e az utóbbit, Heinrich Gusztáv mindenesetre joggal hívta fel a figyelmet a két szöveg rokon voltára.
Arany
Arany János
Ahasvérusának monológjából a 6–7., 9. és 11. vsz.-ot idézve megállapítja: „Csak az ő bolyongásának nincsen czélja!”, majd hozzáfűzi, hogy „hasonló irányú”
AJ
Arany János
Az örök zsidó című verse.
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
versének eredetije:
 
Der ewige Jude  
 
  Ich wandre sonder Rast und Ruh,
  Mein Weg führt keinem Ziele zu;
  Fremd bin ich in jedwedem Land,
  Und überall doch wohlbekannt.
 
 
  Tief in dem Herzen klingt ein Wort,
  Das treibt mich fort von Ort zu Ort;
  Ich spräch’s nicht aus, nicht laut, nicht leis,
  Sollt’ ewge Ruh auch sein der Preis.
 
 
  Es wärmt mich nicht der Sonne Licht,
  Des Abends Tau, er kühlt mich nicht;
  Ein lauer Nebel hüllt mich ein
  In ewig gleichen Dämmerschein.
 
 
  Kein Mensch sich je zu mir gesellt,
  Es lacht kein Blick mir in der Welt:
  Kein Vogel singt auf meinem Pfad,
  Ob meinem Haupte rauscht kein Blatt.
 
 
  So zieh ich Tag und Nacht einher,
  Das Herz so voll, die Welt so leer;
  Ich habe alles schon gesehn,
  Und darf doch nicht zur Ruhe gehn.
 
 
  Vom Felsen stürzt der Wasserfall,
  Fort schäumt der Fluß im tiefen Tal;
  Er eilt so froh der ewgen Ruh,
  Dem stillen Ozeane zu.
 
 
  Der Adler schwingt sich durch die Luft,
  Verschwebend in des Äthers Duft;
  Hoch in den Wolken steht sein Haus,
  Auf Alpenspitzen ruht er aus.
 
 
  Der Delphin durch die Fluten schweift,
  Wenn in die Bucht der Schiffer läuft;
  Und nach dem Sturm im Sonnenschein
  Schläft er auf Wellenspiegeln ein.
 
 
  Die Wolken treiben hin und her,
  Sie sind so matt, sie sind so schwer;
  Da stürzen rauschend sie herab,
  Der Schoß der Erde wird ihr Grab.
 
 
  Der müde Wandrer dieser Welt,
  Ein sicher Ziel ist ihm gestellt.
  Was klagt er ob des Tages Not?
  Vor Nacht noch holt ihn heim der Tod.
 
 
  O Mensch, der du den Lauf vollbracht,
  Und gehest ein zur kühlen Nacht,
  Bet, eh du tust die Augen zu,
  Für mich um eine Stunde Ruh!
 
 
A 6–7., 9., 11. vsz. Heinrich Gusztáv fordításában:
 
  Zuhatag hangja völgybe búg
  A gyors folyó lenn messze zúg,
  Örül, mert czélja tenger árja,
  Mely csendes nyugalomra várja.
 
 
  Légben kereng a saskesely
  S az aether illatán vesz el,
  Felhőkben áll a háza fenn
  Az ormok csúcsán megpihen.
 
 
  Fel- és leszállnak fellegek,
  Oly fáradtak, oly nehezek;
  De im, suhogva hullnak le:
  Sírjok a földnek kebele.
 
 
  Világ fáradt vándorja bár,
  Biztos a czél, mely rája vár;
  Mért bús, hogy nappal bajt talált?
  Az éj meghozza a halált!
 
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
nek nemcsak ez a verse jön számításba, hanem Az útjelző címen is – bár benne nem a halálvágy, hanem a halálfélelem kap hangot:
 
Der Wegweiser  
 
  Was vermeid ich denn die Wege,
  Wo die andren Wandrer gehn,
  Suche mir versteckte Stege
  Durch verschneite Felsenhöhn?
 
 
  Habe ja doch nichts begangen,
  Daß ich Menschen sollte scheun
  Welch ein törichtes Verlangen
  Treibt mich in die Wüstenein?
 
 
  Weiser stehen auf den Straßen,
  Weisen auf die Städte zu,
  Und ich wandre sonder Maßen,
  Ohne Ruh, und suche Ruh.
 
 
  Einen Weiser seh ich stehen
  Unverrückt vor meinem Blick;
  Eine Straße muß ich gehen,
  Die noch keiner ging zurück.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Miért is kerülöm az utakat, / Hol a többi vándor jár, / Keresek rejtett ösvényeket / Havas sziklabérceken át? Hisz nem követtem semmit el, / Hogy riadnom kellene az emberektől / Mi balga óhaj / Űz engem a pusztaságba? Jelzők állnak az utakon, / Mutatnak a városok felé, / Én pedig vándorlok mérték nélkül, / Nyugalmat nélkülözve és keresve. Egy jelzőt látok állni / Mozdulatlanul szemem előtt; / Oly úton kell indulnom, / Amelyről senki nem tért vissza még. A magyar irodalomban a ponyvakiadások nyomán terjedt el a téma. 19. századi ismertségére egy 1824-es adatból lehet következtetni; eszerint a köznép körében uralkodik az „örökké élő Zsidó”-ról való mesés beszéd (Kedveskedő [A Magyar Kurir melléklapja], 1824, I., 273. – lásd Scheiber 1996, 173.) Adat van Az örökké való Zsidó című ponyvatermék 1847-es kiadására, [lásd Bayer József, Adalékok a magyar ponyvairodalom történetéhez, EPhK, 28(1904), 467–470.: 469.], amelynek 1854-es kiadása is van (NB. az 1847-es adat a miskolci cenzor által „elkobzott haszontalan, egyedül a szegény nép kizsarolására és a fanatismus terjesztésére czélzott apróbb nyomtatványok lajstromá”-n szerepel); a Csodák könyve című ponyvakiadványban örökbolygó zsidóként jelenik meg (Pest, 1858, 81–82.). A magas irodalomban Katona József 1811-es Monostori Veronkájában jelenik meg a motívum („szüntelen futó zsidó”), többször említi az örök zsidó regéjét Eötvös József A’ zsidók’ emancipátiójában [ BpSz, 1(1840), 2. kötet, 1. sz., 110–156.: 110–111., 155.], Vörösmarty Mihály tervezett vígjátékában – amely a rászedett halál népmesei témáját követi s
Quinet
Quinet, Edgar
művéből merítette a legtöbbet – a halál, aki minden ember fölött úrnak hiszi magát, felsül Ahasvérussal szemben. A műből két vázlat s néhány töredék készült el (1835–36/1847/48);
AJ
Arany János
versének keletkezésekor kiadatlan volt. ( VMÖM 10., Drámatöredékek és drámatervek, s. a. r. Fehér Géza, Bp., Akadémiai, 1971, 431–439., 758–798.); Löw Leopold nagykanizsai főrabbi Nyílt levél a zsidó-emancipatio ügyében című vitairatában tesz említést az örök zsidó mondájának irodalmi divatjáról, az alábbi összefüggésben: „Ha a’ költők mulattatják olvasóikat az örök zsidóról
 [!]
[sic!]
, az mint ártatlan phantasia játéka, senkit sem sérthet. Ha pedig az örök zsidóróli mese fegyverül szolgál elnyomott ’s szerencsétlen emberek ellen, az valóban kegyetlen játék.” [ PH, 4(1844)/357. (jún. 2.), 375–376.: 376.] Erdélyi János ironikusan említi
Sue
Sue. Eugène
regényét ( Úti naplója és levelei, Bp., Tankönyvkiadó, 1951, 125., 135., 146.), Császár Ferenc az Az alkuszok című „életkép”-ében az „alkusz”-t (egyebek mellett) „örökvándor zsidó”-nak nevezi, „ki széles nagy világon mindenütt s mindig jelen van” ( Aradi Vészlapok, Pest, kiadta Császár Ferenc, 1844, 372.).
Sue
Sue. Eugène
regényére utalva „bolygó zsidó”, „örökös zsidó”, „bolyongó zsidó” alakban szerepel Az Életképekben [2(1844) I/12, 535.; II/12, 377., II/25, 814.]. A kassai Képes Ujságban Sue Jenő bolygó zsidójának parodiája első két részében részletesen ismerteti a legendát, s az „örök zsidó” változatot is használja [1(1848)/14. (ápr. 1), 108–109., 15. (ápr. 8.), 117., 16. (ápr. 15.), 125., St-t. J. f-gy. aláírással]. Tompa Mihály A bolygó zsidó címen említi Nánihoz című versében (1847);
Sue
Sue. Eugène
regényére utal Gyulai Pál is a Szépirodalmi Szemlében (1855): „Nekünk nincsenek éhező gyármunkásaink, kik mohó hévvel olvassák az »Örök zsidó«-féle regényeket”, ( Gyulai 1908, 100.); Török János Egyetemes Magyar Encyclopaediája azt említi, hogy „A bolygó zsidó szintén Ahasverusnak mondatik” (I., Pest, 1859, 1019.). Az Ádám–Ahasvérus párhuzamra utalt Trencsényi-Waldapfel Imre, Az ember tragédiája (1859–60, megj. 1861
[szerkesztői feloldás]
1862
) kapcsán ( Trencsényi-Waldapfel Imre, Ádám és Ahasvérus: Az Ember Tragédiája
 [!]
[sic!]
forrásaihoz és értelmezéséhez
, IF 21, Bp., 1947, 3–36.). Használja az „örök zsidó” kifejezést Vajda János is, 1875-ös Végtelenség című versében („lehet belőlem / Örök zsidó, Prometheüsz, pokol / Tüzére, miljom esztendőkön át / Halálkinokra ítélt szenvedő. / Csak egy dolog, ami bizonyos itt: / Hogy többé meg nem semmisülhetek.”)
Arany
Arany János
verse az örök zsidóén kívül kötődik a bolygó hollandi vele rokon, 17. századi eredetű, germán nyelvterületen elterjedt legendájához is – akit Heinrich Heine egyenesen „az óceán örök zsidójá”-nak nevezett ( Aus den Memoiren des Herren von Schnabelewopski, Kapitel VII., 1834). E legenda főalakja egy van Staaten (más változatokban: van der Decken) nevű hajóskapitány, aki istenkáromló esküt tett, amikor hajójával viharba került, s nem tudta megkerülni a Jóreménység-fokot, mondván, akár az utolsó ítéletig is kitart. Isten ezért megátkozta, s arra kárhoztatta, hogy örökké járja a tengert, és ne tudjon kikötni az utolsó ítélet napjáig. Szellemhajója azóta járja a tengereket, s veszedelmet hoz mindazokra, akik találkoznak vele. Megjelenéséről számos híradás látott napvilágot; V. György angol király is beszámolt róla, hogy kadétként találkozott a vörös tekintetű hollandi hajójával, és hallotta róla az elátkozott lelkek üvöltését. A romantika korában a legenda az örök zsidóéhoz hasonló népszerűségre tett szert, s számos elemmel kiegészült. Első – s egyben egyik legjelentősebb – romantikus adaptációja Samuel T. Coleridge The Rhyme of the Ancient Mariner (Ének a vén tengerészről) című költeménye (1798, ford. Radó Anna, 1921). A bolygó hollandi Sir Walter Scott elbeszélő költeményének tárgya (Rokeby, 1813), Washington Irving két elbeszélését is inspirálta (The Storm-Ship, 1822, A viharhajó; Adventures of the Black Fisherman 1824, A fekete halász kalandjai), Wilhelm Hauff mesét (Die Geschichte von dem Gespensterschiff, 1826, A szellemhajó története); Edgar Allan Poe elbeszélést (Manuscript found in a bottle, Palackban talált kézirat, 1833, ford. Bartos Tibor, 1981), Frederick Marryat tengerészkapitány pedig regényt (The Phantom Ship, 1839, A bolygó hollandi, avagy a hajósok réme, ford. Braun Soma, 1901) írt róla. Thomas Moore The flying Dutchman (A bolygó hollandi) című verse (1843) azért is említésre méltó, mert
AJ
Arany János
Moore
Moore, Thomas
több versét is lefordította: A ballade. The Lake Of The Dismal Swamp, 1803 (A Dismal mocsárok tava, 1848); Forget not the field (Eszünkbe jusson…, 1852, ezt
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
és
Petőfi
Petőfi Sándor
is fordította); The Minstrel Boy, 1809 (A dalnok elhullt,
1850
[bizonytalan olvasat]
k.); Oh! Blame not the bard, 1810 (Oh! Ne bántsd a költőt…,
1850
[bizonytalan olvasat]
k.); A Speculation (Nyerészkedés, 1857). Heinrich Heine Memoiren des Herren Schnabelewopski című művének említett fejezete szolgáltatta az alapot (
Marryat
Marryat, Frederick
regénye mellett) a legenda legismertebb művészi feldolgozásához, Richard Wagner A bolygó hollandi című operájához (1841/43), amelyről
AJ
Arany János
is tudhatott. Végső soron az Arany-vers irodalomtörténeti kontextusának tekinthetők a romantika korának mindazon művei, amelyek a személyiség sorsát a vándorlás keretében tematizálják (Lord
Byron
Byron, George Gordon
: Childe Harold’s Pilgrimage, 1812; Herman Melville: Moby Dick, 1851 stb.).
 
  Pihenni már. – Nem, nem lehet:
  Vész és vihar hajt engemet,
  Alattam a föld nem szilárd
n
Jegyzet A motívum megtalálható az Irányok című tanulmány – a verssel egy időben keletkezett – bevezetőjében („A nyomás, a zaklatottság, a meghasonlás, mely politikai rázkódásink után európaszerte erőt vett a kedélyeken, midőn nem vala hit, nem remény, nem bizalom, – midőn besüppedt lábunk alatt a föld, s biztos irány helyett az asztaltánc szédelgéseiben kerestünk enyhületet: ily kor, mondom, nem lehetett a jóravaló, a higgadt, a kitartó alkotás kora”, AJÖM XI., 155.; vö. Komlós 1964, 27., Németh G. Béla, A szerkesztő s a kritikus Arany, It, 12/62(1980)/1, 3–12.; ua.: Németh 1981, 59–69.: 64.)
,
  Fejem fölött kétélü bárd
n
Jegyzet (Görög λάβρυς; πέλεκυς) széles körben elterjedt, sokjelentésű mitológiai jelkép. Krétán a kétélű balta a Hold-istennő teremtő és romboló erejét szimbolizálja. A görög mitológiában eredetileg az isteni akarat jelképe. Héphaisztosz labrüsszal nyitja meg Zeusz koponyáját, hogy Pallasz Athéné kiszabadulhasson belőle. Az amazonok fegyvere. Egy mondaváltozat szerint Thészeusz kétélű bárddal ölte meg a Minótauroszt a Labürinthoszban (vitatott az a feltételezés, amely szerint a Labürinthosz a labrüsz házát jelenti).
Arany
Arany János
versében valószínűleg Zeusz eszköze, amellyel vihart idéz elő. (Hasonló képzetek más mitológiákban is megjelennek, ld. varja, Indra istennő kedvenc fegyvere; mjolnir, Thor isten kalapácsa a norvég mitológiában; ukonvasara, Ukko
[szerkesztői feloldás]
mennydörgésisten
baltája a finn mitológiában.)
  Tovább! tovább!
 
 
 
Az út,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Az ut,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
hová talpam nyomul,
 
Sűlyed,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Sülyed,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
ropog, átvékonyul;
  Ónsulylyal
n
Jegyzet Az ónsúly kifejezés fellelhető a vers keletkezéstörténetében: „itt ónsuly nehézkedik lelkemen: évek óta nyom az eltévesztett pályának terhe” – írta
Arany
Arany János
1860. július 9-én Nagykőrösről Csengery Antalnak (lásd Keletkezés).
a kolosszi
n
Jegyzet Görög κολοσσός (latinosított formában: kolosszus, ennek németes alakja: kolossz) a nagyméretű szobrok neve a hellenisztikus korban. Közülük a rhodoszi kikötőben felállított, 32–37 m magas Héliosz-szobor, a rhodoszi kolosszus volt a legnevezetesebb, amelyet i. e. 302–290 között bronzból készített el a lindoszi Kharész a Démétriosz Poliorkétész fölött aratott győzelem (i. e. 304) emlékére. Az ókori világ hét csodája egyikének tartották; i. e. 227-ben v. 224-ben földrengés döntötte le. Nero 39 m magas szobrát Kr. u. 58-ban Zénodotosz készítette Rómában; Hadrianus az időközben Héliosz képére átformált szobrot az Amphitheatrum Flavium mellett állíttatta fel újra, erről kapta új nevét a Colosseum.
lég
  Elzúzna, ha megállanék…
n
Jegyzet A rászakad az ég motívuma több mitológiában megvan. Podaleiriosz, a trójai háború görög katonája, aki egyes források szerint kigyógyította Philoktétész sebét, a háború után a delphoi jósdát kérdezte meg, hol telepedjék le, s azt a tanácsot kapta: ott, ahol akkor sem esik baja, ha leszakad az ég. Podaleiriosz Szmürnoszt választotta, amelyet magas hegyek ölelnek körül, így megtarthatják az eget akkor is, ha lecsúszna Atlasz válláról. – A kelták legendája szerint a vitéz kelták azzal dicsekedtek, hogy nem félnek semmitől, kivéve attól, hogy az Ég rászakad fejükre. A magyar folklórban is él olyan képzet, hogy a felhők fölött szilárd égboltozat van, ill. hogy „nem szabad nézni az eget, mert aki meglátja, arra rászakad”. ( MN8K V., Folklór, 1, Magyar népköltészet, 82.)
  Tovább! tovább!
 
 
  Rettent a percz, a létező,
  S teher minden következő;
 
Új léptem új
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Uj léptem uj
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
kigyón tapod
n
Jegyzet A kép egy ó- és egy újszövetségi toposz kapcsolatán alapul. Jézus az elvégzett küldetés örömével visszatérő hetvenkét tanítványnak ezt mondja: „Ímé, adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat néktek.” (Lk 10:19) Jézus itt Mózes szavaira utal: „El ne felejtkezzél a te Uradról Istenedről”; „a ki vezérlett téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztáján, melyben semmi víz nem vala” (5Móz 8:14–15). A kígyón taposó ember félelmét kifejező kép tehát egyrészt az ígéret földjének reményét nélkülöző pusztai vándorlásra, másrészt Jézus kiválasztó kegyelmének hiányára céloz.
:
  Gyülőlöm a mát s holnapot…
  Tovább! tovább!
 
 
  Éhes vagyok: ennem iszony;
  Láng az ital, midőn iszom
n
Jegyzet A sor, a 13. sor nyomán, összefüggésbe hozható a zsidóság pusztai vándorlásának epizódjával, midőn Isten, kegyelme jeléül, Mózes közbenjárására megédesíti a sivatagban talált ihatatlanul keserű vizet („s mikor jutottak volna Márah nevű helyre, nem ihatják vala a Márah’ vizeit, mivelhogy azok keserűek valának”; Mikor azért
[szerkesztői feloldás]
Mózes
kiáltott volna az úrhoz, mutata néki az úr egy fát, melyet minekutánna a vízbe vetett volna, megédesedének a vizek” – 2Móz 15:22–27).
;
  Álmam szilaj fölrettenés,
  Kárpit megől szivembe kés…
n
Jegyzet Polonius, hogy Hamlet és a királyné beszélgetésének titokban tanúja lehessen, kárpit mögé bújik. Mivel azt hiszi, Hamlet azért jött, hogy megölje anyját, segítségért kiált; erre Hamlet kardot ránt, átszúr a kárpiton, s megöli. Midőn a királyfi kihúzza a holttestet a kárpit mögül, e szavakkal illeti: „Szegény izgága vén bolond, nyugodj. Különbnek véltelek”. ( Hamlet, dán királyfi, III. felvonás, 4. szín, ford.
AJ
Arany János
, AJÖM VII., 175; a fordítás a versnél később, 1866-ban készült, az első magyar Shakespeare-összkiadás számára.) A vers beszélője tehát itt Polonius pozíciójából szólal meg.
  Tovább! tovább!
 
 
  S melyet hazud a sivatag,
  Mind délibáb: tó és patak;
  Gyümölcs unszol,
fris
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
ÖK 1867, II., 318–321.
 
friss
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 379–381.
 
balzsamu:
  Kivűl arany, belűl hamu…
n
Jegyzet
Arany
Arany János
valószínűleg
Milton
Milton, John
Elveszett paradicsomából vette át a széles körben elterjedt motívumot (lásd Scheiber Sándor, Kívül arany, belül hamu, MNyr, 77(1953)/2, 157–158.). A X. könyv Summázata szerint az ember bűnbeesése után Sátán visszatér a Pandemoniumba, ahol a gonosz többi erőivel együtt kígyóvá változik; „megjelenik előttük a tiltott Fa tündér-képe, s ők megcsalatva mohón a Gyümölcs után vetik magukat, de helyette csak port és keserű hamut rágnak”; az eredeti szöveg: „deluded with a shew of the forbidden Tree springing up before them, they greedily reaching to take of the Fruit, chew dust and bitter ashes”). A X. könyv szövege szerint „A tetszetős almát mohón szedik, olyant, milyen Sodoma szurok-tavánál nőtt. Bár ez – ízre, nem fogásra – még csalfább! Mohón remélve oltani étvágyukat, rágnak gyümölcs helyett fanyar hamut, mit sértett ízlelésük kitüszköl.” (Az eredeti szöveg szerint „greedily they pluck’d / The Frutage fair to sight, like that which grew / Neer that bituminous Lake where Sodom flam’d; / This more delusive, not the touch, but taste / Deceav’d; they fondly thinking to allay / Thir appetite with gust, instead of Fruit / Chewd bitter Ashes, which th’ offended taste / With spattering noise rejected”, John Milton, Paradise Lost, Book 10, 560–567.; a magyar fordítás: John Milton, Elveszett paradicsom, ford. Jánosy István =
J. M.
Milton, John
Vál. költői művei, Bp., Európa, 1978, 304., 322.)
Arany
Arany János
Bessenyei Sándor fordítását ismerhette – ott a két szöveghely így szerepel: „egy oly fától megcsalattatván, a melynek gyümölcse hamuból állott”; „Mohón szakgatták a szemnek gyönyörüséges gyümölcsöt; a mely sokkal csalárdabb volt annál, a mely azután az Asfaltites tava körül termett, a hol Sodoma meggyult. Teljes reménységgel lévén az ördög kigyók, hogy kinzó éhségeket majd megcsendesitik, esznek belőle: hát korántsem gyümölcs az, a mit esznek, hanem keserü hamu, a melyet szörnyü ökröndözéssel szájukból kiokádtak.” ( ELVESZTETT ÉS UJRA VISSZA NYERT PARA DICSOM. IRTA : MILTON JÁNOS. ANGOLBÓL FORDITOTTA : BESSE NYE I SÁNDOR. DEBRE CZE N, KIADJA TE LEG DI K. LAJOS KÖNYVKERESKE DÉSE . 18742 [1796], II. darab, 47., 65.) A motívumot Tolnai Vilmos (Az ember tragédiája VII. színének 63–65. sorában olvasható párhuzamos motívumával együtt)
Byron
Byron, George Gordon
ra vezette vissza
[szerkesztői feloldás]
Arany és Madách „arany almái”, EPhK, 48(1924), 87–88.
.
Byron
Byron, George Gordon
Kain című drámájában Éva így átkozza meg testvérgyilkos fiát: „Váljék hamuvá ajkán a gyümölcs”. (III. felvonás, ford. Győry Ilona, KisfTÉ, 1895, 134.) A Childe Harold zarándokútja egyik elbeszélői meditációja szerint „Hozzászokik / Szívünk a bú gyümölcsihez, amik / Utált hamuval vannak csak tele, / Mint a holt-tói almák.” (III. ének, ford. Torkos László, Bp., 1914, 88.)
Byron
Byron, George Gordon
Tacitusra hivatkozik. A motívum ószövetségi eredetű; Mózes énekében olvasható, hogy „Szőlőjük Sodoma szőlőjéből való és Gomora szőlőhegyéről; szőlőfürtjeik mérges fürtök, a szemei keserűek.” (5Móz 32:32) Lukácsy Sándor szerint toposzként a Salamon bölcsessége című apokrif irat (i. e. 2. század) nyomán terjedt el. Előfordul Josephus Flavius A zsidó háború című művében („A tó [a Holt-tenger], amely egészen az arábiai Zoarig húzódik, 580 stadion hosszú, 150 stadion széles. Partjával határos Sodomitis, valamikor virágzó és termékeny tartomány, amelynek pompás városai voltak, de mindenestül tűz pusztította el, mert lakóinak istentelensége miatt villám sújtotta és földig égette. Még most is mutogatják az égből hullott tűz maradványait, és a tóban öt város körvonalai látszanak, s bizonyos gyümölcsök belsejében hamu van; kívülről olyanok, mint az ehető gyümölcsök, de ha kézzel leszakítják, hamuvá pukkannak szét.” ( Flavii Josephi De bello iudaico libri septem [Φλαυίου Ἰωσήπου περὶ τοῦ Ἰουδαϊκοῦ πολέμου] Ad fidem codicum emendavit, variis lectionibus instruxit et notis partim aliorum partim suis illustravit Edvardus Cardwell, S Sacrae T Theologiae P Professor , Aulæ Sancti Albani principalis, Vol. II., Oxonii, E typographeo academico, MDCCCXXXVII.
[szerkesztői feloldás]
Josephus Flavius, A zsidó háború hét könyve. A kódexek alapján kiadta, különböző olvasatokkal ellátta és részben mások, részben a saját megjegyzéseivel ékítette Edward Cardwell, a szent hittudomány professzora, a St. Alban Hall
[szerkesztői feloldás]
ma: Merton College, Oxford
elöljárója, 2 kötet, Oxford, Egyetemi Nyomda, 1837
, 373. Latin ford.: a fenti kiadás latin nyelvű változata, interprete Rufino Aquileiensi, ad græcum collati et emendati per Sigismundum Gelenium
[szerkesztői feloldás]
Aquileiai Rufinus fordításában, a göröggel összevetve és kijavítva Sigismund Gelen által
, 255. Magyarul: A zsidó háború. IV. könyv, Nyolcadik fejezet, Jerikó, a Nagy Síkság és a Holt-Tenger, ford. Révay József, Bp., Gondolat, 19583
[szerkesztői feloldás]
1948
, 315. Tertullianus Védőiratában azt írja, hogy az elpusztított Szodoma és Gomorrha vidékén „a földnek még most is égett szaga van, és ha ott a fák gyümölcsöt próbálnak hozni, ezek csak nézésre valók, ha megérintik őket, hamuvá válnak.” ( Tertullianus, Apologeticus, XL. Patrologiae Cursus Completus, I., Ed. Migne, Parisiis, 1844, 484. Magyarul: Ókeresztény írók, XII., Tertullianus művei, Bp., Szent István Társulat, 1981, 131.) Előfordul Tacitusnál
[szerkesztői feloldás]
Kerényi Károly, A hamubélű gyümölcs Tacitusnál, EPhK, 50(1926), 282.
, Szent Ágostonnál (De civitate dei, XXI., 5.), Aranyszájú szent Jánosnál (francia fordításban: Sur la vaine gloire et l’éducation des enfants, introduction, texte critique, traduction et notes Anne-Marie Malingrey, Sources chrétiennes, 188, Paris, Les Editions du Cerf, 1972, 74.). Jehúda ben Elijáhú Hádászi Eskol hakófer ( A pálma levele, 1148–49) című művében a 35. csoda [lásd Scheiber Sándor, Kívül arany, belül hamu, Mnyr, 77(1953)/2, 138–139.: 138., vö.
Sch. S.
Scheiber Sándor
, Meseelemek a karaita Jehúda Hádászi főművében = Scheiber 1996, 137–169.: 156–159.]. A magyar prédikációirodalomban Temesvári Pelbárt Rosariumában bukkan fel ( Vál. írásai, kiad. V. Kovács Sándor, Bp., Európa–Helikon, 1982, 246.), majd 1730-ban Kiss István Magyar Phylosophia című kéziratában; magyar előfordulásait Lukácsy Sándor részletesen bemutatta ( Lukácsy 1994 ). Megvan a motívum
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
A kétszínűség (Proo: A színesség) című 1786-os versében („Vélnéd hogy a’ nyalkánn pirosló sodoma / A leg jobb gyümőltsök szép paraditsoma / Pedig ha scarláttya szádba ketté válik / Várt gyönyörűséged mind hamuvá válik”, CSVMÖM 1, 24.). Erre az előfordulásra Scheiber Sándor hívta fel a figyelmet, megállapítva, hogy „
Arany
Arany János
ezzel a verssel még a debreceni kollégiumban ismerkedhetett meg” [ A Szodoma almái Aranynál, MNyr, 79(1955)/4, 461.]. Előfordul a toposz Mátyási József halottbúcsúztatójában („bűn hamvával tőlt Gomora almája”),
Arany
Arany János
ezeket is ismerhette ( Lukácsy 1994, 518–519.;
Lukácsy
Lukácsy Sándor
– a toposz elterjedtségére hivatkozva – vitatja e versek
Scheiber
Scheiber Sándor
által állított forrás voltának bizonyíthatóságát). A növényt Caius Julius Solinus Collectanea rerum memorabiliumában (Említésre méltó dolgok gyűjteménye, i. sz. 3. sz.) írta le először. Szodomai alma vagy ördög almája néven ismert egy Dél-Afrikában őshonos növény (Solanum linnaeanum / Solanum sodomeum / Solanum hermanii), paradicsomszerű, mérgező gyümölcse van. Szintén a szodomaialma nevet viseli a Nyugat-Ázsiában is őshonos Calotropis procera cserje, de a bibliai növényt azonosították a jánoskenyérfával (xylokerata / Ceratonia siliqua) is, lásd Immanuel Löw, Die Flora der Juden, II., Wien–Leipzig, 1924, 406.; Harold N. MoldenkeAlma L. Moldenke The plants of the Bible című könyve (Waltham, Mass., Chronica Botanica Co., 1952) szerint legvalószínűbb, hogy a dinnyéhez közeli Citrullus colocynthis megfelelője (78–79.). A motívum visszatér
AJ
dolt
Örökké! című kései, Prométheusz és Tantalusz motívumát összekapcsoló töredékben („a tünékeny alma”).
  Tovább! tovább!
 
 
  Rohannom kell – s a földi boly
n
Jegyzet A motívum kapcsolatba hozható Berzsenyi Dániel A temető című 1815-ös versének („Látom hangyabolyi míveidet, világ!”), ill. Kölcsey Ferenc Vanitatum vanitas című 1823-as versének („Földünk egy kis hangyafészek”) motívumával;
Arany
Arany János
művei közül a Keveházában fordul elő („sűrü népgomoly / Sürög-forog, mint hangyaboly”). Végső forrása Kelszosz Aléthész Logosz című, a kereszténységet támadó műve (i. sz. 178), amelyben a világmindenség igazságát magának tulajdonító kereszténységet hasonlítja hangyabolyhoz.
  Mellettem gyorsan visszafoly
n
Jegyzet Hasonló nézőponttechnikát alkalmaz
Arany
Arany János
az 1850-es Katalin című elbeszélő költeményében: „a mén gyorsan halad, / Futnak visszafelé a fák” ( Baranyai 2000, 46.).
:
  Ködfátyol-kép az emberek
n
Jegyzet A ködkép, ködfátyolkép eredetileg laterna magicával ernyőre, tüllvászonra vagy füstgomolyokra vetített képsor, a diaporáma és a film közös őse; a vetített állóképek mozgóképhatást keltve egymásba mosódtak. A 19. század közepén kedvelt látványosság volt a ködfátyolkép-mutogatás, Jókai Mór Egy magyar nábob című regényében (1853) is megjelenik: „A háttérben állt egy oszlopos peristyl, közepét foglalva el a feldíszített színpad, melyről az ebéd ideje alatt Lokodi uram
[szerkesztői feloldás]
ködfátyolképeket fog mutogatni” (XIII. A nábob neve napja). Kemény Zsigmond 1853-as regényének címe Ködképek a kedély láthatárán – szintén erre a jelenségre utal. ( Baranyai 2000, 46.; Saly Noémi: „Itt élt és halt, mert másképpen nem lehetett” [Krúdy és a pesti kávéház], Budapesti Negyed, 9(2001)/4, 81–110.: 90.) Megjelenése korábbi Tompa Mihály Falusi órák című versében (1847): „Ködfátyolképe a multnak kitárul, / S annyi régi rajzok visszatérnek rája”. Szerepel
Jókai
Jókai Mór
Egy komondor naplója című 1883-as elbeszélésében is („Három marionett-színház bukott meg miattunk, ugyanannyi műlovarkör és viaszbáb-bódé. A tönkrejutott menageriákat, kétfejű bornyúkat, panorámákat, zongoravirtuózokat, óriás leányokat, ködfátyolképeket, humoristicus felolvasásokat, olasz operákat és kötéltáncosokat nem is számítva.” JMÖM1, XI., Dekameron, I., Révai Testvérek, Bp., 1894, 229.) Gyulai Pál
Jókai
Jókai Mór
ról állapítja meg Szerelem bolondjai című regényét bírálva, hogy „
[szerkesztői feloldás]
h
a magasabb régiókba emelkedik, csak ködfátyol-képeket tud elővarázslani”. [ Jókai legújabb művei, BpSz, Új folyam 13(1869), 13. kötet, 43–44. sz., 498–514.: 510.]
:
  Én egy arczot sem ismerek…
  Tovább! tovább!
 
 
  Oh, mily tömeg! s én egyedűl,
 
Útam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Utam
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
habár közé vegyűl;
  Érzem, mint csónak a habot,
  Hogy átmenet mind rám csapott
n
Jegyzet vö. „Fut reményem, e kis csónak. /
[szerkesztői feloldás]
Egy hab a más habhoz vágja, / Mégsem óhajt lelni révet” (Reményem, 1850); Detre beszéde nyomán Buda lelke „hánykódik vala”, „mint habon a csónak” (Buda halála, második ének, 167. sor).
  Tovább! tovább!
 
 
  Az üstökös meg’ visszatér
n
Jegyzet megint visszatér
,
  Kiröppent nyil oda is ér,
  Az eldobott kő megpihen:
  Én czéltalan, én szüntelen
  Tovább! tovább!
 
 
  Pusztán folyam mért nem vagyok,
  Hogy inna fel
asszú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
asszu
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
homok
n
Jegyzet Aszú vagy asszú: az aszik ige mn.-i igeneve, tkp. aszó. „Mondják bizonyos testekről, melyek nyirkossága vagyis nedves leves részei elpárologván, öszvefonnyadtak, öszvezsugorodtak, szárazakká lettek, különösen növényekre és gyümölcsökre alkalmazva. Aszú fű, fa, ág.” ( Cz–F ) Az aszú eredeti jelentése ’száraz <terület, vízmeder>’; az „aszú patak” szószerkezet a 13. századtól előfordul ( TESz ); vö. Szárszó < száraz aszó, Aszófő.
!
  Mért nem futó, veszett vihar,
  Mely ormokon egyszer kihal…
  Tovább! tovább!
 
 
 
Irígylem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Irigylem
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
az ágról szakadt
Irígylem az ágról szakadt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Irigylem az ágrólszakadt
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
  Levelkét: hisz majd fennakad;
  Irígylem az ördögszekér
n
Jegyzet Más néven mezei iringó (Eryngium campestre). Száraz gyepeken gyakori, szúrós gyom. Nagy gömbös hajtásrendszere ősszel a tövénél letörik, és ezt görgeti a szél, miközben a magok szétszóródnak. Motívumként előfordul Az elveszett alkotmányban („Egyszer a sík közepén neszt hallok: ha! oda nézek: / Hát ördögszekeret korbácsol a szíken az alszél”; Hábor „mint a
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
röpűlő strucca, vagy a fenn / Említett ördögszekerek, kotródik az erdőn”), a Rózsa és Ibolya című verses mesében („Mint bukfencező nyúl hentereg futtában, / Tüskés ördögszekér nyargal a pusztában: / Ment a három fickó cigánykerekezve / A násznép elé, mert nem vala már messze”). Ördögmotolla alakban szerepel a Szilágyi Sándornak 1859. okt. 25-én írt levélben („E fordulatos időkben fordulunk mi is – lefelé. Vagy fordulunk, a mint a szél fú, mint a szélkakas. Fordulunk, mint pecsenye a nyárson, mindig sületlenebb oldalunkkal a tűz felé, hogy süljön meg az is. Fordulunk mint búzaszemek a rostában: fölűl a gaz; mint ördögmotolla, mely sehová sem halad; mint a »jó-idő-malma« – így ősszel; mondjak-e még többet?” AJÖM XVII., 342.)
t:
  Árokba hull: czéljához ért…
  Tovább! tovább!
 
 
  Szegény zsidó… Szegény szivem:
 
Elébb-utóbb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Elébb utóbb
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
majd megpihen.
  Az irgalom nagy és örök,
  Megszán s átkom nem mennydörög:
 
Tovább, tovább.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
 
Tovább! tovább!
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
ÖM 1883, 379–381.
 
 
 
(1860)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
ARANY JÁNOS
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
 
Arany János
*
Szövegforrás:
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1860. nov. 28. előtt
 
 
 
Az örök zsidó  
n
Jegyzet Az örök zsidó története apokrif legenda, amelynek háttere, hogy a zsidóság nem ismerte el Jézus Krisztust Messiásnak. Első említése az 1228-ban Bolognában keletkezett Ignoti Monachi Cisterciensis S. Mariae de Ferrara Chronica et Rycardi de Sancto Germano Chronica priora
[szerkesztői feloldás]
A ferrarai Szűz Mária templom ismeretlen ciszterci szerzetesének krónikája és Ricardus krónikájának első része Szent Germanusról (Szent Germanus auxerre-i püspök volt az 5. században)
, amely egy Londonba látogató örmény érsekre hivatkozik; eszerint az érsek személyesen találkozott Örményországban azzal az emberrel, aki a keresztet hordozó Krisztust sietésre ösztökélte és megütötte, s akinek Jézus azt mondta, „én megyek, de te várni fogsz rám, míg vissza nem jövök”. A zsidó e jövendölésnek megfelelően százévenként visszafiatalodik harmincévesnek, amennyi akkor volt, mikor Krisztussal találkozott; időközben megtért, és bűnbánattal éli életét, s abban reménykedik, hogy az utolsó ítélet megszabadítja az átoktól. Roger of Wendover St. Albans-i benedekrendi szerzetes Flores Historiarum című világkrónikájában (1204–1234) a főszereplő Pontius Pilatus ajtónállója, Joseph Cartaphilus (’nagyon szeretett’). Matthaeus Parisiensis szerint, aki rendtársa világkrónikáját folytatta (Chronica Maiora, 1240 körül),
Roger
Roger of Wendover
Örményországot megjárt szentföldi zarándokoktól is megerősítést kapott
Cartaphilus
Joseph Cartaphilus
története felől. (A történetet közreadó fejezet címe: De Josepho, qui ultimum Christi adventum adhuc vivus exspectat
[szerkesztői feloldás]
Józsefről, aki Krisztus utolsó eljövetelét addig élve várja meg
.) A történet megvan a flandriai Philipp Mouskes 1243-as Chronique rimée (Rímkrónika) című munkájában is; az örök zsidó nála Malchusszal, a zsidó főpap szolgájával azonos, aki szidalmazta Jézust, s akinek Péter levágta jobb fülét (vö. Jn 18:10). A 13. század legjelentősebb asztrológusa, Guido Bonatti a Liber Astronomiae című művében számolt be róla, hogy az örök vándort 1267-ben az itáliai Forliban látták; Sigismondo Tizio 14. századi feltűnéséről tudósít 1528-as sienai várostörténetében (Historiarum Senensium ab initio urbis Senarum usque ad annum MDXXVIII
[szerkesztői feloldás]
A senaiak történetének (könyve/i) Sena városának kezdeteitől az 1728-as évig
]); a vándor neve nála Giovanni di Buttadio (’Istenverő’; a név előfordul
Buttadeo
Giovanni di Buttadio
, ill.
Boute-dieu
Giovanni di Buttadio
alakban is). A későbbi itáliai hagyományban az örök zsidóval azonosított
Buttadio
Giovanni di Buttadio
mint „istentől eltaszított” szerepel (Antonio Francesco di Andrea). Az alak Bretagne-ba is eljutott,
Boudedeo
Giovanni di Buttadio
néven. A figura igen népszerű volt a 15. századi Spanyolországban és Portugáliában; itt említik először mint vargát. A különféle alakváltozatokat az 1602-ben megjelent Kurtze Beschreibung und Erzehlung von einem Juden mit Namen Ahaßverus welcher bey der Creutzigung Christi selbst persönlich gewesen: auch das „Crucifige” uber Christum hab helffen schreien (Rövid leírás és elbeszélés egy Ahasvérus nevű zsidóról, aki Krisztus megfeszítésekor személyesen ott volt és a „feszítsd meg”-et segítette kiáltani Krisztusra) című füzet egyesítette. (A kiadás helyszíneként Bautzen, kiadójaként Wolfgang Suchnach van megadva; a kiadó neve – ’nézz utána’ – pamfletszerű álnév.) Feltevések szerint a mű Giovanni Bernardi Bonifacio Graf d’Oria danzigi irodalmi köréhez köthető. A szerző Paul Eitzen schleswigi püspökre,
Luther
Luther, Martin
egykori wittenbergi diáktársára hivatkozik, aki, elmondása szerint, 1542-ben maga is találkozott Hamburgban egy istentiszteleten a hosszú kabátot viselő, mezítlábas, ujjnyi vastag talpú örök zsidóval, de támaszkodott Matthaeus Parisiensis krónikájára is, amely 1571-ben jelent meg nyomtatásban. 1603 és 1613 között a Kurtze Beschreibung több bővített kiadása jelent meg, Chrysostomus Dudulaeus Westphalus szerzői név alatt (a kiadás helye Leyden, a kiadó Christoff Creutzer, amely szintén álnév). A népkönyvben elbeszélt történet főhőse Ahasverus jeruzsálemi varga, aki eretneknek tartotta Jézust, s mindent megtett, hogy a Szanhedrin elítélje és Pontius Pilatus keresztre feszítse; a tömeget is ő heccelte fel, hogy Jézus megfeszítését követelje. Mikor az ítélet megszületett, s Jézus a keresztet a Golgota felé cipelvén meg akart pihenni Ahasverus házának ajtajánál, ez nem engedte, mire Jézus azt mondta neki: én meg akarok állni és pihenni, neked azonban menned kell! Ez az átok arra ítélte Ahasverust, hogy örökké vándoroljon az időben, s ne halhasson meg. Azóta különféle helyeken tűnik fel, s ennek tanúi vannak; mindig a helyi nyelvet beszéli, alázatot és istenfélelmet tanúsít. (Az Ahasvérus név XerxesHsajársa – perzsa király nevének héber átírása az ószövetségi Eszter könyvében; a nevet a Vulgata Assuerus alakban adja meg, Károli Gáspár fordításában Assvérus .) A különböző történetváltozatokat egyesítő népkönyv egész Európában elterjedt; francia kiadása ( Histoire admirable du juif errant, A bolygó zsidó csodálatos története, 1650) részletes életrajzot közöl. A bolygó zsidó alakjának olyan feldolgozásai is vannak a 17. század végétől kezdve, melyek a zsidóság Jeruzsálem lerombolása utáni vándorlásához kapcsolódnak. A prózai feldolgozások mellett ballada is keletkezett a témából ( The Wandering Jew or the Shoemaker of Jerusalem, A vándorló zsidó avagy a jeruzsálemi varga, 1612), ez Percy püspök Reliques of Ancient English Poetry című gyűjteményében is megvan. Ami a bibliai párhuzamokat illeti, Krisztus arculütésének motívuma megtalálható János evangéliumában (18:22); egyes változatok azzal a katonával azonosítják Ahasvérust, aki lándzsájával beleszúrt a kereszten függő Krisztus testébe (vö. Jn 19:34). A történetet összefüggésbe hozták Jézusnak legkedvesebb tanítványára, Jánosra vonatkozó, Péterhez intézett szavaival s ezeknek a tanítványok körében támadt magyarázatával: „»Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem!« Elterjedt tehát az atyafiak között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg.” Ezt az értelmezést azonban maga a bibliai szöveg cáfolja: „Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt: »Ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád?«” (Jn 21:22–24) Valószínűbb forrás Máté evangéliuma („Bizony, mondom néktek, hogy vannak, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják az Emberfiát, amint eljön az ő országával” – Mt 16:28), bár ez a hely is inkább Jézus közeli, egy emberöltőn belüli visszatérésére céloz. A történet bibliai párhuzamaként szerepel a Káiné, akit, miután megölte Ábelt, arra ítélt Isten, hogy nyugalmat nem találva vándoroljon a földön („Bujdosó és kóborló leszel a földön” – 1Móz 4:12). A népkönyvnek a 17. században 70 német nyelvű kiadása volt, s több mint száz kiadása szerte Európában (Hollandia, Franciaország, Dánia, Svédország, Észtország, Finnország, Lengyelország); Mo.-n vásári ponyvakiadása volt, s folklorizálódásának is vannak nyomai (lásd Scheiber Sándor, The Legend of the wandering Jew in Hungary, Midwest Folklore IV., 1954, 221–235., VI., 1956, 155–158.). Szélesebb körű elterjedése a magyar folklórban azonban a 20. századra tehető, s a század második felében is elevenen él (Nagy 2001). A történet számos további részlettel bővült (a spanyol változatban pl. a hős fekete kötést hord homlokán; ez egy égő keresztet fed, amely – a Prometheus-mondából származó módon – olyan ütemben emészti agyát, ahogyan az újranő), hőse újabb neveket kapott (pl. Isaak Laquedem Hollandiában, Juan Espera-en-Dios
[szerkesztői feloldás]
„reménykedj Istenben”
Spanyolországban). Az örök zsidó feltűnéséről is újabb híradások látnak napvilágot, Prágától Párizsig, Stanfordtól Asztrahányig. A szóbeli hagyományban az alak fokozatosan elvált az eredeti történettől, s a zsidóság nyughatatlanságának antiszemita sztereotípiáját testesítette meg. (Az örök zsidó témájáról általában lásd Heinrich 1881 ; George Kumler Anderson, The Legend of the Wandering Jew, Providence, Brown UP, 1965; Elizabeth Frenzel, Stoffe der Weltliteratur: Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte, 7., verweiterte Auflage, Stuttgart, Alfred Kröner Verlag, 1988.) A téma újkori feldolgozásainak története
Goethé
Goethe, Johann Wolfgang von
vel indul, aki 1774-ben eposzt tervezett a Bolygó zsidó (Ahasvérus) történetéről (lásd Goethe 1982, III. rész, 15. könyv, 571–573.);
Goethé
Goethe, Johann Wolfgang von
t a népkönyv 1777-es francia kiadásának 1782-es német fordítása inspirálta. A műből csak egy rövid töredék készült el, az ihlet a Faust-témára tolódott át. A téma fontosabb feldolgozásai
Arany
Arany János
versének keletkezése előtt: Epika Jan Potocki: Manuscrit trouvé à Saragossa (1803–1815) [A Zaragozában talált kézirat, Kaland a Sierra Morenában, ford. Gimes Romána, Bp., Európa, 1979] Franz Christoph Horn: Ahasver (1818)
[szerkesztői feloldás]
novella
Wilhelm Hauff: Die Memoiren des Satans (1826) [ A Sátán emlékiratai, elbeszélések, ford. Zauner István, Bp., Attraktor, 2004] Александр Сергеевич Пушкин: Агасфер (1826)
[szerkesztői feloldás]
Alekszandr Szergejevics Puskin: Ahasvérus, poéma, töredék
Joseph Christian von Zedlitz: Die Wanderungen des Ahasverus (1832)
[szerkesztői feloldás]
Ahasvérus vándorlásai, eposz, töredék
Вилгэльм Карлович Кюхэльбэкэр: Агасвер, поэма в отрывках (1832–46, publikálva 1878)
n
Jegyzet Wilgelm Karlovics Kjuhelbeker: Ahasvérus, poéma töredékekben
Eduard Duller: Ahasver (1836)
[szerkesztői feloldás]
elbeszélés
Johann Gabriel Seidl: Die beiden Ahasvere (1836)
[szerkesztői feloldás]
A két Ahasvérus, elbeszélő költemény
Berthold Auerbach: Spinoza (1837)
[szerkesztői feloldás]
regény
Julius Mosen: Ahasver (1838)
[szerkesztői feloldás]
eposz
Adalbert Stifter: Abdias (1843)
[szerkesztői feloldás]
elbeszélés
Eugène Sue: Le Juif errant (1844–45) [A bolygó zsidó, regény, 10 kötetben, A bolyongó zsidó, ford. Szabó Antal és Pleskott Henrik, Bp., 1871–1902] Christoph Kuffner: Ahasver, der ewige Jude, eine Wanderung durch Jahrhunderte (1846)
[szerkesztői feloldás]
Ahasvérus, az örök zsidó, vándorlás évszázadokon át
Jacques Auguste Simon Collin de Plancy: Légendes du Juif Errant et des Seize Reines de Munster (1847)
[szerkesztői feloldás]
A bolygó zsidó és a tizenhat münsteri királynő legendája
Levin Schücking: Der Bauernfürst (1851)
[szerkesztői feloldás]
A parasztfejedelem
című regényének Die drei Freier (A három kérő) című epizódja Василий Андреевич Җуковский: Странствующий жид (1852)
[szerkesztői feloldás]
Vaszilij Andrejevics Zsukovszkij: A bolygó zsidó, poéma, befejezetlen
Alexandre Dumas père: Isaac Laquedem (1853)
[szerkesztői feloldás]
regény
Líra Christian Friedrich Daniel Schubart: Der ewige Jude. Eine Lyrische Rhapsodie (1783 vagy 1787) [ Az örök zsidó (Lírai rapszódia), ford. Kompolthy Tivadar, FL, 8(1871)/256. (nov. 8.), 1165.] William Wordsworth: Song for the Wandering Jew (1800)
[szerkesztői feloldás]
Dal az örök zsidóhoz
Percy Bysshe Shelley: The Wandering Jew, or the Victim of the Eternal Avenger (1810)
[szerkesztői feloldás]
A bolygó zsidó, avagy az örök bosszúálló áldozata
August Wilhelm Schlegel: Die Warnung (1801)
[szerkesztői feloldás]
Az intés
Aloys Wilhelm Schreiber: Der ewige Jude (1817)
[szerkesztői feloldás]
Az örök zsidó; Johann Karl Gottfried Loewe 1834-ben megzenésítette
Johann Ludwig Wilhelm Müller: Der ewige Jude (
1820
[bizonytalan olvasat]
?)
[szerkesztői feloldás]
Az örök zsidó
Nikolaus Lenau: Ahasver, der ewige Jude (1833)
[szerkesztői feloldás]
Ahasvér, Az örök zsidó
; Der ewige Jude (1839)
[szerkesztői feloldás]
Az örök zsidó, ballada
Ludwig Köhler: Der neue Ahasver (1841)
[szerkesztői feloldás]
Az új Ahasvérus
Pierre-Jean de Béranger: Le Juif-errant (1834)
[szerkesztői feloldás]
A bolygó zsidó, Charles Gounod 1860-ban megzenésítette; ford. Lévay József, 1852
Frederik Paludan-Müller: Ahasverus, den evige Jøde (1853)
[szerkesztői feloldás]
Ahasvérus, az örök zsidó
Johann Georg Fischer: Der ewige Jude (1854)
[szerkesztői feloldás]
Az örök zsidó
Edmond Grenier: La mort du juif-errant (1857)
[szerkesztői feloldás]
A bolygó zsidó halála
A motívum előfordul
Byron
Byron, George Gordon
Childe Harold’s Pilgrimage
[szerkesztői feloldás]
Az ifjú Harold zarándokútja, 1812
című cantójában (To Inez, Inezhez, ford. Kosztolányi Dezső) Dráma Ludwig Achim von Arnim: Halle und Jerusalem (1811)
[szerkesztői feloldás]
Halle és Jeruzsálem
Edgar Quinet: Ahasvère (1833) Александр Сергеевич Пушкин: Скупой рыцарь (1830, megj. 1836) [ Alekszandr Szergejevics Puskin: A fukar lovag, ford. Gáspár Endre, 1949] Johann Nestroy: Zwei ewige Juden und keiner (1846)
[szerkesztői feloldás]
Két örök zsidó és egy sem
Hans Christian Andersen: Ahasverus (1847)
[szerkesztői feloldás]
drámai költemény
Siegfried Kapper: Ahasverus – Ein Jüdisches Fastnachtspiel, Deutsches Museum, Zeitschrift für Literatur, Kunst und Öffentliches Leben, Leipzig, 4/(1854)/40, 490–497., 4/(1854)/41, 529–543. Az 1830-as, 40-es években Ahasvérus alakja leggyakrabban a világfájdalom, ill. a történelem értelmével szembeni szkepszis szimbolikus kifejezője.
Arany
Arany János
versével leginkább
Byron
Byron, George Gordon
,
Wordsworth
Wordsworth, William
,
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
és
Béranger
Béranger, Pierre-Jean de
versei rokoníthatók, amelyeknek az örök zsidó nyugalom-, ill. halálvágya a témája. Az előbbi két vers lírai alanya metaforikusan s a legenda konkrét vonatkozásait elhagyva idézi meg az alakot, az utóbbi kettő az örök zsidó monológja, amely a legenda néhány konkrét vonatkozását is felhasználja.
Byron
Byron, George Gordon
versének lírai alanyát az életuntság (weariness) üldözi, „[a]z állandó, szünetlen mélabú ez, / mely a monda vándor zsidóját hajszolja, / Mely nézni sem kíván a síron túlra, / De nem remélhet nyugtot azelőtt” („It is that settled, ceaseless gloom / The fabled Hebrew wanderer bore; / That will not look beyond the tomb, / But cannot hope for rest before”; Kosztolányi Dezső fordításában: „Ez az a szivós bú, mi zordul / üldözte a bolygó zsidót; / mely nézni sem mer a síron tul / s nem várhat addig semmi jót!”). A nyugalmat találó természeti jelenségek és élőlények, ill. a beszélő állapotának ellentétére épül
Wordsworth
Wordsworth, William
és
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
verse – utóbbi egyenesen parafrazeálja az előbbinek azon versszakait, amelyek a hegyről lezúduló s lent megpihenő patak, sziklaodúban nyugalomra lelő sas/holló s az óceán csendes hullámain megpihenő csikóhal (
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
nél: delfin) példáját idézi. Ellentétben a korábbi versekkel,
Béranger
Béranger, Pierre-Jean de
-é meghagyja a legenda vallási kontextusát (a vándorlás mint büntetés Krisztus megsértéséért). Ha bizonyos motívumok és a refrén
Béranger
Béranger, Pierre-Jean de
-éhez is kötik
AJ
Arany János
versét (lásd alább, Keletkezés), közelebb áll
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
Az örök zsidójához. Nem tudjuk,
Arany
Arany János
ismerte-e az utóbbit, Heinrich Gusztáv mindenesetre joggal hívta fel a figyelmet a két szöveg rokon voltára.
Arany
Arany János
Ahasvérusának monológjából a 6–7., 9. és 11. vsz.-ot idézve megállapítja: „Csak az ő bolyongásának nincsen czélja!”, majd hozzáfűzi, hogy „hasonló irányú”
AJ
Arany János
Az örök zsidó című verse.
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
versének eredetije:
 
Der ewige Jude  
 
  Ich wandre sonder Rast und Ruh,
  Mein Weg führt keinem Ziele zu;
  Fremd bin ich in jedwedem Land,
  Und überall doch wohlbekannt.
 
 
  Tief in dem Herzen klingt ein Wort,
  Das treibt mich fort von Ort zu Ort;
  Ich spräch’s nicht aus, nicht laut, nicht leis,
  Sollt’ ewge Ruh auch sein der Preis.
 
 
  Es wärmt mich nicht der Sonne Licht,
  Des Abends Tau, er kühlt mich nicht;
  Ein lauer Nebel hüllt mich ein
  In ewig gleichen Dämmerschein.
 
 
  Kein Mensch sich je zu mir gesellt,
  Es lacht kein Blick mir in der Welt:
  Kein Vogel singt auf meinem Pfad,
  Ob meinem Haupte rauscht kein Blatt.
 
 
  So zieh ich Tag und Nacht einher,
  Das Herz so voll, die Welt so leer;
  Ich habe alles schon gesehn,
  Und darf doch nicht zur Ruhe gehn.
 
 
  Vom Felsen stürzt der Wasserfall,
  Fort schäumt der Fluß im tiefen Tal;
  Er eilt so froh der ewgen Ruh,
  Dem stillen Ozeane zu.
 
 
  Der Adler schwingt sich durch die Luft,
  Verschwebend in des Äthers Duft;
  Hoch in den Wolken steht sein Haus,
  Auf Alpenspitzen ruht er aus.
 
 
  Der Delphin durch die Fluten schweift,
  Wenn in die Bucht der Schiffer läuft;
  Und nach dem Sturm im Sonnenschein
  Schläft er auf Wellenspiegeln ein.
 
 
  Die Wolken treiben hin und her,
  Sie sind so matt, sie sind so schwer;
  Da stürzen rauschend sie herab,
  Der Schoß der Erde wird ihr Grab.
 
 
  Der müde Wandrer dieser Welt,
  Ein sicher Ziel ist ihm gestellt.
  Was klagt er ob des Tages Not?
  Vor Nacht noch holt ihn heim der Tod.
 
 
  O Mensch, der du den Lauf vollbracht,
  Und gehest ein zur kühlen Nacht,
  Bet, eh du tust die Augen zu,
  Für mich um eine Stunde Ruh!
 
 
A 6–7., 9., 11. vsz. Heinrich Gusztáv fordításában:
 
  Zuhatag hangja völgybe búg
  A gyors folyó lenn messze zúg,
  Örül, mert czélja tenger árja,
  Mely csendes nyugalomra várja.
 
 
  Légben kereng a saskesely
  S az aether illatán vesz el,
  Felhőkben áll a háza fenn
  Az ormok csúcsán megpihen.
 
 
  Fel- és leszállnak fellegek,
  Oly fáradtak, oly nehezek;
  De im, suhogva hullnak le:
  Sírjok a földnek kebele.
 
 
  Világ fáradt vándorja bár,
  Biztos a czél, mely rája vár;
  Mért bús, hogy nappal bajt talált?
  Az éj meghozza a halált!
 
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
nek nemcsak ez a verse jön számításba, hanem Az útjelző címen is – bár benne nem a halálvágy, hanem a halálfélelem kap hangot:
 
Der Wegweiser  
 
  Was vermeid ich denn die Wege,
  Wo die andren Wandrer gehn,
  Suche mir versteckte Stege
  Durch verschneite Felsenhöhn?
 
 
  Habe ja doch nichts begangen,
  Daß ich Menschen sollte scheun
  Welch ein törichtes Verlangen
  Treibt mich in die Wüstenein?
 
 
  Weiser stehen auf den Straßen,
  Weisen auf die Städte zu,
  Und ich wandre sonder Maßen,
  Ohne Ruh, und suche Ruh.
 
 
  Einen Weiser seh ich stehen
  Unverrückt vor meinem Blick;
  Eine Straße muß ich gehen,
  Die noch keiner ging zurück.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Miért is kerülöm az utakat, / Hol a többi vándor jár, / Keresek rejtett ösvényeket / Havas sziklabérceken át? Hisz nem követtem semmit el, / Hogy riadnom kellene az emberektől / Mi balga óhaj / Űz engem a pusztaságba? Jelzők állnak az utakon, / Mutatnak a városok felé, / Én pedig vándorlok mérték nélkül, / Nyugalmat nélkülözve és keresve. Egy jelzőt látok állni / Mozdulatlanul szemem előtt; / Oly úton kell indulnom, / Amelyről senki nem tért vissza még. A magyar irodalomban a ponyvakiadások nyomán terjedt el a téma. 19. századi ismertségére egy 1824-es adatból lehet következtetni; eszerint a köznép körében uralkodik az „örökké élő Zsidó”-ról való mesés beszéd (Kedveskedő [A Magyar Kurir melléklapja], 1824, I., 273. – lásd Scheiber 1996, 173.) Adat van Az örökké való Zsidó című ponyvatermék 1847-es kiadására, [lásd Bayer József, Adalékok a magyar ponyvairodalom történetéhez, EPhK, 28(1904), 467–470.: 469.], amelynek 1854-es kiadása is van (NB. az 1847-es adat a miskolci cenzor által „elkobzott haszontalan, egyedül a szegény nép kizsarolására és a fanatismus terjesztésére czélzott apróbb nyomtatványok lajstromá”-n szerepel); a Csodák könyve című ponyvakiadványban örökbolygó zsidóként jelenik meg (Pest, 1858, 81–82.). A magas irodalomban Katona József 1811-es Monostori Veronkájában jelenik meg a motívum („szüntelen futó zsidó”), többször említi az örök zsidó regéjét Eötvös József A’ zsidók’ emancipátiójában [ BpSz, 1(1840), 2. kötet, 1. sz., 110–156.: 110–111., 155.], Vörösmarty Mihály tervezett vígjátékában – amely a rászedett halál népmesei témáját követi s
Quinet
Quinet, Edgar
művéből merítette a legtöbbet – a halál, aki minden ember fölött úrnak hiszi magát, felsül Ahasvérussal szemben. A műből két vázlat s néhány töredék készült el (1835–36/1847/48);
AJ
Arany János
versének keletkezésekor kiadatlan volt. ( VMÖM 10., Drámatöredékek és drámatervek, s. a. r. Fehér Géza, Bp., Akadémiai, 1971, 431–439., 758–798.); Löw Leopold nagykanizsai főrabbi Nyílt levél a zsidó-emancipatio ügyében című vitairatában tesz említést az örök zsidó mondájának irodalmi divatjáról, az alábbi összefüggésben: „Ha a’ költők mulattatják olvasóikat az örök zsidóról
 [!]
[sic!]
, az mint ártatlan phantasia játéka, senkit sem sérthet. Ha pedig az örök zsidóróli mese fegyverül szolgál elnyomott ’s szerencsétlen emberek ellen, az valóban kegyetlen játék.” [ PH, 4(1844)/357. (jún. 2.), 375–376.: 376.] Erdélyi János ironikusan említi
Sue
Sue. Eugène
regényét ( Úti naplója és levelei, Bp., Tankönyvkiadó, 1951, 125., 135., 146.), Császár Ferenc az Az alkuszok című „életkép”-ében az „alkusz”-t (egyebek mellett) „örökvándor zsidó”-nak nevezi, „ki széles nagy világon mindenütt s mindig jelen van” ( Aradi Vészlapok, Pest, kiadta Császár Ferenc, 1844, 372.).
Sue
Sue. Eugène
regényére utalva „bolygó zsidó”, „örökös zsidó”, „bolyongó zsidó” alakban szerepel Az Életképekben [2(1844) I/12, 535.; II/12, 377., II/25, 814.]. A kassai Képes Ujságban Sue Jenő bolygó zsidójának parodiája első két részében részletesen ismerteti a legendát, s az „örök zsidó” változatot is használja [1(1848)/14. (ápr. 1), 108–109., 15. (ápr. 8.), 117., 16. (ápr. 15.), 125., St-t. J. f-gy. aláírással]. Tompa Mihály A bolygó zsidó címen említi Nánihoz című versében (1847);
Sue
Sue. Eugène
regényére utal Gyulai Pál is a Szépirodalmi Szemlében (1855): „Nekünk nincsenek éhező gyármunkásaink, kik mohó hévvel olvassák az »Örök zsidó«-féle regényeket”, ( Gyulai 1908, 100.); Török János Egyetemes Magyar Encyclopaediája azt említi, hogy „A bolygó zsidó szintén Ahasverusnak mondatik” (I., Pest, 1859, 1019.). Az Ádám–Ahasvérus párhuzamra utalt Trencsényi-Waldapfel Imre, Az ember tragédiája (1859–60, megj. 1861
[szerkesztői feloldás]
1862
) kapcsán ( Trencsényi-Waldapfel Imre, Ádám és Ahasvérus: Az Ember Tragédiája
 [!]
[sic!]
forrásaihoz és értelmezéséhez
, IF 21, Bp., 1947, 3–36.). Használja az „örök zsidó” kifejezést Vajda János is, 1875-ös Végtelenség című versében („lehet belőlem / Örök zsidó, Prometheüsz, pokol / Tüzére, miljom esztendőkön át / Halálkinokra ítélt szenvedő. / Csak egy dolog, ami bizonyos itt: / Hogy többé meg nem semmisülhetek.”)
Arany
Arany János
verse az örök zsidóén kívül kötődik a bolygó hollandi vele rokon, 17. századi eredetű, germán nyelvterületen elterjedt legendájához is – akit Heinrich Heine egyenesen „az óceán örök zsidójá”-nak nevezett ( Aus den Memoiren des Herren von Schnabelewopski, Kapitel VII., 1834). E legenda főalakja egy van Staaten (más változatokban: van der Decken) nevű hajóskapitány, aki istenkáromló esküt tett, amikor hajójával viharba került, s nem tudta megkerülni a Jóreménység-fokot, mondván, akár az utolsó ítéletig is kitart. Isten ezért megátkozta, s arra kárhoztatta, hogy örökké járja a tengert, és ne tudjon kikötni az utolsó ítélet napjáig. Szellemhajója azóta járja a tengereket, s veszedelmet hoz mindazokra, akik találkoznak vele. Megjelenéséről számos híradás látott napvilágot; V. György angol király is beszámolt róla, hogy kadétként találkozott a vörös tekintetű hollandi hajójával, és hallotta róla az elátkozott lelkek üvöltését. A romantika korában a legenda az örök zsidóéhoz hasonló népszerűségre tett szert, s számos elemmel kiegészült. Első – s egyben egyik legjelentősebb – romantikus adaptációja Samuel T. Coleridge The Rhyme of the Ancient Mariner (Ének a vén tengerészről) című költeménye (1798, ford. Radó Anna, 1921). A bolygó hollandi Sir Walter Scott elbeszélő költeményének tárgya (Rokeby, 1813), Washington Irving két elbeszélését is inspirálta (The Storm-Ship, 1822, A viharhajó; Adventures of the Black Fisherman 1824, A fekete halász kalandjai), Wilhelm Hauff mesét (Die Geschichte von dem Gespensterschiff, 1826, A szellemhajó története); Edgar Allan Poe elbeszélést (Manuscript found in a bottle, Palackban talált kézirat, 1833, ford. Bartos Tibor, 1981), Frederick Marryat tengerészkapitány pedig regényt (The Phantom Ship, 1839, A bolygó hollandi, avagy a hajósok réme, ford. Braun Soma, 1901) írt róla. Thomas Moore The flying Dutchman (A bolygó hollandi) című verse (1843) azért is említésre méltó, mert
AJ
Arany János
Moore
Moore, Thomas
több versét is lefordította: A ballade. The Lake Of The Dismal Swamp, 1803 (A Dismal mocsárok tava, 1848); Forget not the field (Eszünkbe jusson…, 1852, ezt
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
és
Petőfi
Petőfi Sándor
is fordította); The Minstrel Boy, 1809 (A dalnok elhullt,
1850
[bizonytalan olvasat]
k.); Oh! Blame not the bard, 1810 (Oh! Ne bántsd a költőt…,
1850
[bizonytalan olvasat]
k.); A Speculation (Nyerészkedés, 1857). Heinrich Heine Memoiren des Herren Schnabelewopski című művének említett fejezete szolgáltatta az alapot (
Marryat
Marryat, Frederick
regénye mellett) a legenda legismertebb művészi feldolgozásához, Richard Wagner A bolygó hollandi című operájához (1841/43), amelyről
AJ
Arany János
is tudhatott. Végső soron az Arany-vers irodalomtörténeti kontextusának tekinthetők a romantika korának mindazon művei, amelyek a személyiség sorsát a vándorlás keretében tematizálják (Lord
Byron
Byron, George Gordon
: Childe Harold’s Pilgrimage, 1812; Herman Melville: Moby Dick, 1851 stb.).
 
  Pihenni már. – Nem, nem lehet:
  Vész és vihar hajt engemet,
  Alattam a föld nem szilárd
n
Jegyzet A motívum megtalálható az Irányok című tanulmány – a verssel egy időben keletkezett – bevezetőjében („A nyomás, a zaklatottság, a meghasonlás, mely politikai rázkódásink után európaszerte erőt vett a kedélyeken, midőn nem vala hit, nem remény, nem bizalom, – midőn besüppedt lábunk alatt a föld, s biztos irány helyett az asztaltánc szédelgéseiben kerestünk enyhületet: ily kor, mondom, nem lehetett a jóravaló, a higgadt, a kitartó alkotás kora”, AJÖM XI., 155.; vö. Komlós 1964, 27., Németh G. Béla, A szerkesztő s a kritikus Arany, It, 12/62(1980)/1, 3–12.; ua.: Németh 1981, 59–69.: 64.)
,
  Fejem fölött kétélü bárd
n
Jegyzet (Görög λάβρυς; πέλεκυς) széles körben elterjedt, sokjelentésű mitológiai jelkép. Krétán a kétélű balta a Hold-istennő teremtő és romboló erejét szimbolizálja. A görög mitológiában eredetileg az isteni akarat jelképe. Héphaisztosz labrüsszal nyitja meg Zeusz koponyáját, hogy Pallasz Athéné kiszabadulhasson belőle. Az amazonok fegyvere. Egy mondaváltozat szerint Thészeusz kétélű bárddal ölte meg a Minótauroszt a Labürinthoszban (vitatott az a feltételezés, amely szerint a Labürinthosz a labrüsz házát jelenti).
Arany
Arany János
versében valószínűleg Zeusz eszköze, amellyel vihart idéz elő. (Hasonló képzetek más mitológiákban is megjelennek, ld. varja, Indra istennő kedvenc fegyvere; mjolnir, Thor isten kalapácsa a norvég mitológiában; ukonvasara, Ukko
[szerkesztői feloldás]
mennydörgésisten
baltája a finn mitológiában.)
  Tovább! tovább!
 
 
 
Az út,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Az ut,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
hová talpam nyomul,
 
Sűlyed,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Sülyed,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
ropog, átvékonyul;
  Ónsulylyal
n
Jegyzet Az ónsúly kifejezés fellelhető a vers keletkezéstörténetében: „itt ónsuly nehézkedik lelkemen: évek óta nyom az eltévesztett pályának terhe” – írta
Arany
Arany János
1860. július 9-én Nagykőrösről Csengery Antalnak (lásd Keletkezés).
a kolosszi
n
Jegyzet Görög κολοσσός (latinosított formában: kolosszus, ennek németes alakja: kolossz) a nagyméretű szobrok neve a hellenisztikus korban. Közülük a rhodoszi kikötőben felállított, 32–37 m magas Héliosz-szobor, a rhodoszi kolosszus volt a legnevezetesebb, amelyet i. e. 302–290 között bronzból készített el a lindoszi Kharész a Démétriosz Poliorkétész fölött aratott győzelem (i. e. 304) emlékére. Az ókori világ hét csodája egyikének tartották; i. e. 227-ben v. 224-ben földrengés döntötte le. Nero 39 m magas szobrát Kr. u. 58-ban Zénodotosz készítette Rómában; Hadrianus az időközben Héliosz képére átformált szobrot az Amphitheatrum Flavium mellett állíttatta fel újra, erről kapta új nevét a Colosseum.
lég
  Elzúzna, ha megállanék…
n
Jegyzet A rászakad az ég motívuma több mitológiában megvan. Podaleiriosz, a trójai háború görög katonája, aki egyes források szerint kigyógyította Philoktétész sebét, a háború után a delphoi jósdát kérdezte meg, hol telepedjék le, s azt a tanácsot kapta: ott, ahol akkor sem esik baja, ha leszakad az ég. Podaleiriosz Szmürnoszt választotta, amelyet magas hegyek ölelnek körül, így megtarthatják az eget akkor is, ha lecsúszna Atlasz válláról. – A kelták legendája szerint a vitéz kelták azzal dicsekedtek, hogy nem félnek semmitől, kivéve attól, hogy az Ég rászakad fejükre. A magyar folklórban is él olyan képzet, hogy a felhők fölött szilárd égboltozat van, ill. hogy „nem szabad nézni az eget, mert aki meglátja, arra rászakad”. ( MN8K V., Folklór, 1, Magyar népköltészet, 82.)
  Tovább! tovább!
 
 
  Rettent a percz, a létező,
  S teher minden következő;
 
Új léptem új
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Uj léptem uj
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
kigyón tapod
n
Jegyzet A kép egy ó- és egy újszövetségi toposz kapcsolatán alapul. Jézus az elvégzett küldetés örömével visszatérő hetvenkét tanítványnak ezt mondja: „Ímé, adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat néktek.” (Lk 10:19) Jézus itt Mózes szavaira utal: „El ne felejtkezzél a te Uradról Istenedről”; „a ki vezérlett téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztáján, melyben semmi víz nem vala” (5Móz 8:14–15). A kígyón taposó ember félelmét kifejező kép tehát egyrészt az ígéret földjének reményét nélkülöző pusztai vándorlásra, másrészt Jézus kiválasztó kegyelmének hiányára céloz.
:
  Gyülőlöm a mát s holnapot…
  Tovább! tovább!
 
 
  Éhes vagyok: ennem iszony;
  Láng az ital, midőn iszom
n
Jegyzet A sor, a 13. sor nyomán, összefüggésbe hozható a zsidóság pusztai vándorlásának epizódjával, midőn Isten, kegyelme jeléül, Mózes közbenjárására megédesíti a sivatagban talált ihatatlanul keserű vizet („s mikor jutottak volna Márah nevű helyre, nem ihatják vala a Márah’ vizeit, mivelhogy azok keserűek valának”; Mikor azért
[szerkesztői feloldás]
Mózes
kiáltott volna az úrhoz, mutata néki az úr egy fát, melyet minekutánna a vízbe vetett volna, megédesedének a vizek” – 2Móz 15:22–27).
;
  Álmam szilaj fölrettenés,
  Kárpit megől szivembe kés…
n
Jegyzet Polonius, hogy Hamlet és a királyné beszélgetésének titokban tanúja lehessen, kárpit mögé bújik. Mivel azt hiszi, Hamlet azért jött, hogy megölje anyját, segítségért kiált; erre Hamlet kardot ránt, átszúr a kárpiton, s megöli. Midőn a királyfi kihúzza a holttestet a kárpit mögül, e szavakkal illeti: „Szegény izgága vén bolond, nyugodj. Különbnek véltelek”. ( Hamlet, dán királyfi, III. felvonás, 4. szín, ford.
AJ
Arany János
, AJÖM VII., 175; a fordítás a versnél később, 1866-ban készült, az első magyar Shakespeare-összkiadás számára.) A vers beszélője tehát itt Polonius pozíciójából szólal meg.
  Tovább! tovább!
 
 
  S melyet hazud a sivatag,
  Mind délibáb: tó és patak;
  Gyümölcs unszol,
fris
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
ÖK 1867, II., 318–321.
 
friss
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 379–381.
 
balzsamu:
  Kivűl arany, belűl hamu…
n
Jegyzet
Arany
Arany János
valószínűleg
Milton
Milton, John
Elveszett paradicsomából vette át a széles körben elterjedt motívumot (lásd Scheiber Sándor, Kívül arany, belül hamu, MNyr, 77(1953)/2, 157–158.). A X. könyv Summázata szerint az ember bűnbeesése után Sátán visszatér a Pandemoniumba, ahol a gonosz többi erőivel együtt kígyóvá változik; „megjelenik előttük a tiltott Fa tündér-képe, s ők megcsalatva mohón a Gyümölcs után vetik magukat, de helyette csak port és keserű hamut rágnak”; az eredeti szöveg: „deluded with a shew of the forbidden Tree springing up before them, they greedily reaching to take of the Fruit, chew dust and bitter ashes”). A X. könyv szövege szerint „A tetszetős almát mohón szedik, olyant, milyen Sodoma szurok-tavánál nőtt. Bár ez – ízre, nem fogásra – még csalfább! Mohón remélve oltani étvágyukat, rágnak gyümölcs helyett fanyar hamut, mit sértett ízlelésük kitüszköl.” (Az eredeti szöveg szerint „greedily they pluck’d / The Frutage fair to sight, like that which grew / Neer that bituminous Lake where Sodom flam’d; / This more delusive, not the touch, but taste / Deceav’d; they fondly thinking to allay / Thir appetite with gust, instead of Fruit / Chewd bitter Ashes, which th’ offended taste / With spattering noise rejected”, John Milton, Paradise Lost, Book 10, 560–567.; a magyar fordítás: John Milton, Elveszett paradicsom, ford. Jánosy István =
J. M.
Milton, John
Vál. költői művei, Bp., Európa, 1978, 304., 322.)
Arany
Arany János
Bessenyei Sándor fordítását ismerhette – ott a két szöveghely így szerepel: „egy oly fától megcsalattatván, a melynek gyümölcse hamuból állott”; „Mohón szakgatták a szemnek gyönyörüséges gyümölcsöt; a mely sokkal csalárdabb volt annál, a mely azután az Asfaltites tava körül termett, a hol Sodoma meggyult. Teljes reménységgel lévén az ördög kigyók, hogy kinzó éhségeket majd megcsendesitik, esznek belőle: hát korántsem gyümölcs az, a mit esznek, hanem keserü hamu, a melyet szörnyü ökröndözéssel szájukból kiokádtak.” ( ELVESZTETT ÉS UJRA VISSZA NYERT PARA DICSOM. IRTA : MILTON JÁNOS. ANGOLBÓL FORDITOTTA : BESSE NYE I SÁNDOR. DEBRE CZE N, KIADJA TE LEG DI K. LAJOS KÖNYVKERESKE DÉSE . 18742 [1796], II. darab, 47., 65.) A motívumot Tolnai Vilmos (Az ember tragédiája VII. színének 63–65. sorában olvasható párhuzamos motívumával együtt)
Byron
Byron, George Gordon
ra vezette vissza
[szerkesztői feloldás]
Arany és Madách „arany almái”, EPhK, 48(1924), 87–88.
.
Byron
Byron, George Gordon
Kain című drámájában Éva így átkozza meg testvérgyilkos fiát: „Váljék hamuvá ajkán a gyümölcs”. (III. felvonás, ford. Győry Ilona, KisfTÉ, 1895, 134.) A Childe Harold zarándokútja egyik elbeszélői meditációja szerint „Hozzászokik / Szívünk a bú gyümölcsihez, amik / Utált hamuval vannak csak tele, / Mint a holt-tói almák.” (III. ének, ford. Torkos László, Bp., 1914, 88.)
Byron
Byron, George Gordon
Tacitusra hivatkozik. A motívum ószövetségi eredetű; Mózes énekében olvasható, hogy „Szőlőjük Sodoma szőlőjéből való és Gomora szőlőhegyéről; szőlőfürtjeik mérges fürtök, a szemei keserűek.” (5Móz 32:32) Lukácsy Sándor szerint toposzként a Salamon bölcsessége című apokrif irat (i. e. 2. század) nyomán terjedt el. Előfordul Josephus Flavius A zsidó háború című művében („A tó [a Holt-tenger], amely egészen az arábiai Zoarig húzódik, 580 stadion hosszú, 150 stadion széles. Partjával határos Sodomitis, valamikor virágzó és termékeny tartomány, amelynek pompás városai voltak, de mindenestül tűz pusztította el, mert lakóinak istentelensége miatt villám sújtotta és földig égette. Még most is mutogatják az égből hullott tűz maradványait, és a tóban öt város körvonalai látszanak, s bizonyos gyümölcsök belsejében hamu van; kívülről olyanok, mint az ehető gyümölcsök, de ha kézzel leszakítják, hamuvá pukkannak szét.” ( Flavii Josephi De bello iudaico libri septem [Φλαυίου Ἰωσήπου περὶ τοῦ Ἰουδαϊκοῦ πολέμου] Ad fidem codicum emendavit, variis lectionibus instruxit et notis partim aliorum partim suis illustravit Edvardus Cardwell, S Sacrae T Theologiae P Professor , Aulæ Sancti Albani principalis, Vol. II., Oxonii, E typographeo academico, MDCCCXXXVII.
[szerkesztői feloldás]
Josephus Flavius, A zsidó háború hét könyve. A kódexek alapján kiadta, különböző olvasatokkal ellátta és részben mások, részben a saját megjegyzéseivel ékítette Edward Cardwell, a szent hittudomány professzora, a St. Alban Hall
[szerkesztői feloldás]
ma: Merton College, Oxford
elöljárója, 2 kötet, Oxford, Egyetemi Nyomda, 1837
, 373. Latin ford.: a fenti kiadás latin nyelvű változata, interprete Rufino Aquileiensi, ad græcum collati et emendati per Sigismundum Gelenium
[szerkesztői feloldás]
Aquileiai Rufinus fordításában, a göröggel összevetve és kijavítva Sigismund Gelen által
, 255. Magyarul: A zsidó háború. IV. könyv, Nyolcadik fejezet, Jerikó, a Nagy Síkság és a Holt-Tenger, ford. Révay József, Bp., Gondolat, 19583
[szerkesztői feloldás]
1948
, 315. Tertullianus Védőiratában azt írja, hogy az elpusztított Szodoma és Gomorrha vidékén „a földnek még most is égett szaga van, és ha ott a fák gyümölcsöt próbálnak hozni, ezek csak nézésre valók, ha megérintik őket, hamuvá válnak.” ( Tertullianus, Apologeticus, XL. Patrologiae Cursus Completus, I., Ed. Migne, Parisiis, 1844, 484. Magyarul: Ókeresztény írók, XII., Tertullianus művei, Bp., Szent István Társulat, 1981, 131.) Előfordul Tacitusnál
[szerkesztői feloldás]
Kerényi Károly, A hamubélű gyümölcs Tacitusnál, EPhK, 50(1926), 282.
, Szent Ágostonnál (De civitate dei, XXI., 5.), Aranyszájú szent Jánosnál (francia fordításban: Sur la vaine gloire et l’éducation des enfants, introduction, texte critique, traduction et notes Anne-Marie Malingrey, Sources chrétiennes, 188, Paris, Les Editions du Cerf, 1972, 74.). Jehúda ben Elijáhú Hádászi Eskol hakófer ( A pálma levele, 1148–49) című művében a 35. csoda [lásd Scheiber Sándor, Kívül arany, belül hamu, Mnyr, 77(1953)/2, 138–139.: 138., vö.
Sch. S.
Scheiber Sándor
, Meseelemek a karaita Jehúda Hádászi főművében = Scheiber 1996, 137–169.: 156–159.]. A magyar prédikációirodalomban Temesvári Pelbárt Rosariumában bukkan fel ( Vál. írásai, kiad. V. Kovács Sándor, Bp., Európa–Helikon, 1982, 246.), majd 1730-ban Kiss István Magyar Phylosophia című kéziratában; magyar előfordulásait Lukácsy Sándor részletesen bemutatta ( Lukácsy 1994 ). Megvan a motívum
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
A kétszínűség (Proo: A színesség) című 1786-os versében („Vélnéd hogy a’ nyalkánn pirosló sodoma / A leg jobb gyümőltsök szép paraditsoma / Pedig ha scarláttya szádba ketté válik / Várt gyönyörűséged mind hamuvá válik”, CSVMÖM 1, 24.). Erre az előfordulásra Scheiber Sándor hívta fel a figyelmet, megállapítva, hogy „
Arany
Arany János
ezzel a verssel még a debreceni kollégiumban ismerkedhetett meg” [ A Szodoma almái Aranynál, MNyr, 79(1955)/4, 461.]. Előfordul a toposz Mátyási József halottbúcsúztatójában („bűn hamvával tőlt Gomora almája”),
Arany
Arany János
ezeket is ismerhette ( Lukácsy 1994, 518–519.;
Lukácsy
Lukácsy Sándor
– a toposz elterjedtségére hivatkozva – vitatja e versek
Scheiber
Scheiber Sándor
által állított forrás voltának bizonyíthatóságát). A növényt Caius Julius Solinus Collectanea rerum memorabiliumában (Említésre méltó dolgok gyűjteménye, i. sz. 3. sz.) írta le először. Szodomai alma vagy ördög almája néven ismert egy Dél-Afrikában őshonos növény (Solanum linnaeanum / Solanum sodomeum / Solanum hermanii), paradicsomszerű, mérgező gyümölcse van. Szintén a szodomaialma nevet viseli a Nyugat-Ázsiában is őshonos Calotropis procera cserje, de a bibliai növényt azonosították a jánoskenyérfával (xylokerata / Ceratonia siliqua) is, lásd Immanuel Löw, Die Flora der Juden, II., Wien–Leipzig, 1924, 406.; Harold N. MoldenkeAlma L. Moldenke The plants of the Bible című könyve (Waltham, Mass., Chronica Botanica Co., 1952) szerint legvalószínűbb, hogy a dinnyéhez közeli Citrullus colocynthis megfelelője (78–79.). A motívum visszatér
AJ
dolt
Örökké! című kései, Prométheusz és Tantalusz motívumát összekapcsoló töredékben („a tünékeny alma”).
  Tovább! tovább!
 
 
  Rohannom kell – s a földi boly
n
Jegyzet A motívum kapcsolatba hozható Berzsenyi Dániel A temető című 1815-ös versének („Látom hangyabolyi míveidet, világ!”), ill. Kölcsey Ferenc Vanitatum vanitas című 1823-as versének („Földünk egy kis hangyafészek”) motívumával;
Arany
Arany János
művei közül a Keveházában fordul elő („sűrü népgomoly / Sürög-forog, mint hangyaboly”). Végső forrása Kelszosz Aléthész Logosz című, a kereszténységet támadó műve (i. sz. 178), amelyben a világmindenség igazságát magának tulajdonító kereszténységet hasonlítja hangyabolyhoz.
  Mellettem gyorsan visszafoly
n
Jegyzet Hasonló nézőponttechnikát alkalmaz
Arany
Arany János
az 1850-es Katalin című elbeszélő költeményében: „a mén gyorsan halad, / Futnak visszafelé a fák” ( Baranyai 2000, 46.).
:
  Ködfátyol-kép az emberek
n
Jegyzet A ködkép, ködfátyolkép eredetileg laterna magicával ernyőre, tüllvászonra vagy füstgomolyokra vetített képsor, a diaporáma és a film közös őse; a vetített állóképek mozgóképhatást keltve egymásba mosódtak. A 19. század közepén kedvelt látványosság volt a ködfátyolkép-mutogatás, Jókai Mór Egy magyar nábob című regényében (1853) is megjelenik: „A háttérben állt egy oszlopos peristyl, közepét foglalva el a feldíszített színpad, melyről az ebéd ideje alatt Lokodi uram
[szerkesztői feloldás]
ködfátyolképeket fog mutogatni” (XIII. A nábob neve napja). Kemény Zsigmond 1853-as regényének címe Ködképek a kedély láthatárán – szintén erre a jelenségre utal. ( Baranyai 2000, 46.; Saly Noémi: „Itt élt és halt, mert másképpen nem lehetett” [Krúdy és a pesti kávéház], Budapesti Negyed, 9(2001)/4, 81–110.: 90.) Megjelenése korábbi Tompa Mihály Falusi órák című versében (1847): „Ködfátyolképe a multnak kitárul, / S annyi régi rajzok visszatérnek rája”. Szerepel
Jókai
Jókai Mór
Egy komondor naplója című 1883-as elbeszélésében is („Három marionett-színház bukott meg miattunk, ugyanannyi műlovarkör és viaszbáb-bódé. A tönkrejutott menageriákat, kétfejű bornyúkat, panorámákat, zongoravirtuózokat, óriás leányokat, ködfátyolképeket, humoristicus felolvasásokat, olasz operákat és kötéltáncosokat nem is számítva.” JMÖM1, XI., Dekameron, I., Révai Testvérek, Bp., 1894, 229.) Gyulai Pál
Jókai
Jókai Mór
ról állapítja meg Szerelem bolondjai című regényét bírálva, hogy „
[szerkesztői feloldás]
h
a magasabb régiókba emelkedik, csak ködfátyol-képeket tud elővarázslani”. [ Jókai legújabb művei, BpSz, Új folyam 13(1869), 13. kötet, 43–44. sz., 498–514.: 510.]
:
  Én egy arczot sem ismerek…
  Tovább! tovább!
 
 
  Oh, mily tömeg! s én egyedűl,
 
Útam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Utam
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
habár közé vegyűl;
  Érzem, mint csónak a habot,
  Hogy átmenet mind rám csapott
n
Jegyzet vö. „Fut reményem, e kis csónak. /
[szerkesztői feloldás]
Egy hab a más habhoz vágja, / Mégsem óhajt lelni révet” (Reményem, 1850); Detre beszéde nyomán Buda lelke „hánykódik vala”, „mint habon a csónak” (Buda halála, második ének, 167. sor).
  Tovább! tovább!
 
 
  Az üstökös meg’ visszatér
n
Jegyzet megint visszatér
,
  Kiröppent nyil oda is ér,
  Az eldobott kő megpihen:
  Én czéltalan, én szüntelen
  Tovább! tovább!
 
 
  Pusztán folyam mért nem vagyok,
  Hogy inna fel
asszú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
asszu
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
homok
n
Jegyzet Aszú vagy asszú: az aszik ige mn.-i igeneve, tkp. aszó. „Mondják bizonyos testekről, melyek nyirkossága vagyis nedves leves részei elpárologván, öszvefonnyadtak, öszvezsugorodtak, szárazakká lettek, különösen növényekre és gyümölcsökre alkalmazva. Aszú fű, fa, ág.” ( Cz–F ) Az aszú eredeti jelentése ’száraz <terület, vízmeder>’; az „aszú patak” szószerkezet a 13. századtól előfordul ( TESz ); vö. Szárszó < száraz aszó, Aszófő.
!
  Mért nem futó, veszett vihar,
  Mely ormokon egyszer kihal…
  Tovább! tovább!
 
 
 
Irígylem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Irigylem
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
az ágról szakadt
Irígylem az ágról szakadt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Irigylem az ágrólszakadt
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
  Levelkét: hisz majd fennakad;
  Irígylem az ördögszekér
n
Jegyzet Más néven mezei iringó (Eryngium campestre). Száraz gyepeken gyakori, szúrós gyom. Nagy gömbös hajtásrendszere ősszel a tövénél letörik, és ezt görgeti a szél, miközben a magok szétszóródnak. Motívumként előfordul Az elveszett alkotmányban („Egyszer a sík közepén neszt hallok: ha! oda nézek: / Hát ördögszekeret korbácsol a szíken az alszél”; Hábor „mint a
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
röpűlő strucca, vagy a fenn / Említett ördögszekerek, kotródik az erdőn”), a Rózsa és Ibolya című verses mesében („Mint bukfencező nyúl hentereg futtában, / Tüskés ördögszekér nyargal a pusztában: / Ment a három fickó cigánykerekezve / A násznép elé, mert nem vala már messze”). Ördögmotolla alakban szerepel a Szilágyi Sándornak 1859. okt. 25-én írt levélben („E fordulatos időkben fordulunk mi is – lefelé. Vagy fordulunk, a mint a szél fú, mint a szélkakas. Fordulunk, mint pecsenye a nyárson, mindig sületlenebb oldalunkkal a tűz felé, hogy süljön meg az is. Fordulunk mint búzaszemek a rostában: fölűl a gaz; mint ördögmotolla, mely sehová sem halad; mint a »jó-idő-malma« – így ősszel; mondjak-e még többet?” AJÖM XVII., 342.)
t:
  Árokba hull: czéljához ért…
  Tovább! tovább!
 
 
  Szegény zsidó… Szegény szivem:
 
Elébb-utóbb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Elébb utóbb
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
majd megpihen.
  Az irgalom nagy és örök,
  Megszán s átkom nem mennydörög:
 
Tovább, tovább.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
 
Tovább! tovább!
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
ÖM 1883, 379–381.
 
 
 
(1860)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
ARANY JÁNOS
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
 
Arany János
*
Szövegforrás:
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1860. nov. 28. előtt
 
 
 
Az örök zsidó  
n
Jegyzet Az örök zsidó története apokrif legenda, amelynek háttere, hogy a zsidóság nem ismerte el Jézus Krisztust Messiásnak. Első említése az 1228-ban Bolognában keletkezett Ignoti Monachi Cisterciensis S. Mariae de Ferrara Chronica et Rycardi de Sancto Germano Chronica priora
[szerkesztői feloldás]
A ferrarai Szűz Mária templom ismeretlen ciszterci szerzetesének krónikája és Ricardus krónikájának első része Szent Germanusról (Szent Germanus auxerre-i püspök volt az 5. században)
, amely egy Londonba látogató örmény érsekre hivatkozik; eszerint az érsek személyesen találkozott Örményországban azzal az emberrel, aki a keresztet hordozó Krisztust sietésre ösztökélte és megütötte, s akinek Jézus azt mondta, „én megyek, de te várni fogsz rám, míg vissza nem jövök”. A zsidó e jövendölésnek megfelelően százévenként visszafiatalodik harmincévesnek, amennyi akkor volt, mikor Krisztussal találkozott; időközben megtért, és bűnbánattal éli életét, s abban reménykedik, hogy az utolsó ítélet megszabadítja az átoktól. Roger of Wendover St. Albans-i benedekrendi szerzetes Flores Historiarum című világkrónikájában (1204–1234) a főszereplő Pontius Pilatus ajtónállója, Joseph Cartaphilus (’nagyon szeretett’). Matthaeus Parisiensis szerint, aki rendtársa világkrónikáját folytatta (Chronica Maiora, 1240 körül),
Roger
Roger of Wendover
Örményországot megjárt szentföldi zarándokoktól is megerősítést kapott
Cartaphilus
Joseph Cartaphilus
története felől. (A történetet közreadó fejezet címe: De Josepho, qui ultimum Christi adventum adhuc vivus exspectat
[szerkesztői feloldás]
Józsefről, aki Krisztus utolsó eljövetelét addig élve várja meg
.) A történet megvan a flandriai Philipp Mouskes 1243-as Chronique rimée (Rímkrónika) című munkájában is; az örök zsidó nála Malchusszal, a zsidó főpap szolgájával azonos, aki szidalmazta Jézust, s akinek Péter levágta jobb fülét (vö. Jn 18:10). A 13. század legjelentősebb asztrológusa, Guido Bonatti a Liber Astronomiae című művében számolt be róla, hogy az örök vándort 1267-ben az itáliai Forliban látták; Sigismondo Tizio 14. századi feltűnéséről tudósít 1528-as sienai várostörténetében (Historiarum Senensium ab initio urbis Senarum usque ad annum MDXXVIII
[szerkesztői feloldás]
A senaiak történetének (könyve/i) Sena városának kezdeteitől az 1728-as évig
]); a vándor neve nála Giovanni di Buttadio (’Istenverő’; a név előfordul
Buttadeo
Giovanni di Buttadio
, ill.
Boute-dieu
Giovanni di Buttadio
alakban is). A későbbi itáliai hagyományban az örök zsidóval azonosított
Buttadio
Giovanni di Buttadio
mint „istentől eltaszított” szerepel (Antonio Francesco di Andrea). Az alak Bretagne-ba is eljutott,
Boudedeo
Giovanni di Buttadio
néven. A figura igen népszerű volt a 15. századi Spanyolországban és Portugáliában; itt említik először mint vargát. A különféle alakváltozatokat az 1602-ben megjelent Kurtze Beschreibung und Erzehlung von einem Juden mit Namen Ahaßverus welcher bey der Creutzigung Christi selbst persönlich gewesen: auch das „Crucifige” uber Christum hab helffen schreien (Rövid leírás és elbeszélés egy Ahasvérus nevű zsidóról, aki Krisztus megfeszítésekor személyesen ott volt és a „feszítsd meg”-et segítette kiáltani Krisztusra) című füzet egyesítette. (A kiadás helyszíneként Bautzen, kiadójaként Wolfgang Suchnach van megadva; a kiadó neve – ’nézz utána’ – pamfletszerű álnév.) Feltevések szerint a mű Giovanni Bernardi Bonifacio Graf d’Oria danzigi irodalmi köréhez köthető. A szerző Paul Eitzen schleswigi püspökre,
Luther
Luther, Martin
egykori wittenbergi diáktársára hivatkozik, aki, elmondása szerint, 1542-ben maga is találkozott Hamburgban egy istentiszteleten a hosszú kabátot viselő, mezítlábas, ujjnyi vastag talpú örök zsidóval, de támaszkodott Matthaeus Parisiensis krónikájára is, amely 1571-ben jelent meg nyomtatásban. 1603 és 1613 között a Kurtze Beschreibung több bővített kiadása jelent meg, Chrysostomus Dudulaeus Westphalus szerzői név alatt (a kiadás helye Leyden, a kiadó Christoff Creutzer, amely szintén álnév). A népkönyvben elbeszélt történet főhőse Ahasverus jeruzsálemi varga, aki eretneknek tartotta Jézust, s mindent megtett, hogy a Szanhedrin elítélje és Pontius Pilatus keresztre feszítse; a tömeget is ő heccelte fel, hogy Jézus megfeszítését követelje. Mikor az ítélet megszületett, s Jézus a keresztet a Golgota felé cipelvén meg akart pihenni Ahasverus házának ajtajánál, ez nem engedte, mire Jézus azt mondta neki: én meg akarok állni és pihenni, neked azonban menned kell! Ez az átok arra ítélte Ahasverust, hogy örökké vándoroljon az időben, s ne halhasson meg. Azóta különféle helyeken tűnik fel, s ennek tanúi vannak; mindig a helyi nyelvet beszéli, alázatot és istenfélelmet tanúsít. (Az Ahasvérus név XerxesHsajársa – perzsa király nevének héber átírása az ószövetségi Eszter könyvében; a nevet a Vulgata Assuerus alakban adja meg, Károli Gáspár fordításában Assvérus .) A különböző történetváltozatokat egyesítő népkönyv egész Európában elterjedt; francia kiadása ( Histoire admirable du juif errant, A bolygó zsidó csodálatos története, 1650) részletes életrajzot közöl. A bolygó zsidó alakjának olyan feldolgozásai is vannak a 17. század végétől kezdve, melyek a zsidóság Jeruzsálem lerombolása utáni vándorlásához kapcsolódnak. A prózai feldolgozások mellett ballada is keletkezett a témából ( The Wandering Jew or the Shoemaker of Jerusalem, A vándorló zsidó avagy a jeruzsálemi varga, 1612), ez Percy püspök Reliques of Ancient English Poetry című gyűjteményében is megvan. Ami a bibliai párhuzamokat illeti, Krisztus arculütésének motívuma megtalálható János evangéliumában (18:22); egyes változatok azzal a katonával azonosítják Ahasvérust, aki lándzsájával beleszúrt a kereszten függő Krisztus testébe (vö. Jn 19:34). A történetet összefüggésbe hozták Jézusnak legkedvesebb tanítványára, Jánosra vonatkozó, Péterhez intézett szavaival s ezeknek a tanítványok körében támadt magyarázatával: „»Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem!« Elterjedt tehát az atyafiak között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg.” Ezt az értelmezést azonban maga a bibliai szöveg cáfolja: „Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt: »Ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád?«” (Jn 21:22–24) Valószínűbb forrás Máté evangéliuma („Bizony, mondom néktek, hogy vannak, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják az Emberfiát, amint eljön az ő országával” – Mt 16:28), bár ez a hely is inkább Jézus közeli, egy emberöltőn belüli visszatérésére céloz. A történet bibliai párhuzamaként szerepel a Káiné, akit, miután megölte Ábelt, arra ítélt Isten, hogy nyugalmat nem találva vándoroljon a földön („Bujdosó és kóborló leszel a földön” – 1Móz 4:12). A népkönyvnek a 17. században 70 német nyelvű kiadása volt, s több mint száz kiadása szerte Európában (Hollandia, Franciaország, Dánia, Svédország, Észtország, Finnország, Lengyelország); Mo.-n vásári ponyvakiadása volt, s folklorizálódásának is vannak nyomai (lásd Scheiber Sándor, The Legend of the wandering Jew in Hungary, Midwest Folklore IV., 1954, 221–235., VI., 1956, 155–158.). Szélesebb körű elterjedése a magyar folklórban azonban a 20. századra tehető, s a század második felében is elevenen él (Nagy 2001). A történet számos további részlettel bővült (a spanyol változatban pl. a hős fekete kötést hord homlokán; ez egy égő keresztet fed, amely – a Prometheus-mondából származó módon – olyan ütemben emészti agyát, ahogyan az újranő), hőse újabb neveket kapott (pl. Isaak Laquedem Hollandiában, Juan Espera-en-Dios
[szerkesztői feloldás]
„reménykedj Istenben”
Spanyolországban). Az örök zsidó feltűnéséről is újabb híradások látnak napvilágot, Prágától Párizsig, Stanfordtól Asztrahányig. A szóbeli hagyományban az alak fokozatosan elvált az eredeti történettől, s a zsidóság nyughatatlanságának antiszemita sztereotípiáját testesítette meg. (Az örök zsidó témájáról általában lásd Heinrich 1881 ; George Kumler Anderson, The Legend of the Wandering Jew, Providence, Brown UP, 1965; Elizabeth Frenzel, Stoffe der Weltliteratur: Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte, 7., verweiterte Auflage, Stuttgart, Alfred Kröner Verlag, 1988.) A téma újkori feldolgozásainak története
Goethé
Goethe, Johann Wolfgang von
vel indul, aki 1774-ben eposzt tervezett a Bolygó zsidó (Ahasvérus) történetéről (lásd Goethe 1982, III. rész, 15. könyv, 571–573.);
Goethé
Goethe, Johann Wolfgang von
t a népkönyv 1777-es francia kiadásának 1782-es német fordítása inspirálta. A műből csak egy rövid töredék készült el, az ihlet a Faust-témára tolódott át. A téma fontosabb feldolgozásai
Arany
Arany János
versének keletkezése előtt: Epika Jan Potocki: Manuscrit trouvé à Saragossa (1803–1815) [A Zaragozában talált kézirat, Kaland a Sierra Morenában, ford. Gimes Romána, Bp., Európa, 1979] Franz Christoph Horn: Ahasver (1818)
[szerkesztői feloldás]
novella
Wilhelm Hauff: Die Memoiren des Satans (1826) [ A Sátán emlékiratai, elbeszélések, ford. Zauner István, Bp., Attraktor, 2004] Александр Сергеевич Пушкин: Агасфер (1826)
[szerkesztői feloldás]
Alekszandr Szergejevics Puskin: Ahasvérus, poéma, töredék
Joseph Christian von Zedlitz: Die Wanderungen des Ahasverus (1832)
[szerkesztői feloldás]
Ahasvérus vándorlásai, eposz, töredék
Вилгэльм Карлович Кюхэльбэкэр: Агасвер, поэма в отрывках (1832–46, publikálva 1878)
n
Jegyzet Wilgelm Karlovics Kjuhelbeker: Ahasvérus, poéma töredékekben
Eduard Duller: Ahasver (1836)
[szerkesztői feloldás]
elbeszélés
Johann Gabriel Seidl: Die beiden Ahasvere (1836)
[szerkesztői feloldás]
A két Ahasvérus, elbeszélő költemény
Berthold Auerbach: Spinoza (1837)
[szerkesztői feloldás]
regény
Julius Mosen: Ahasver (1838)
[szerkesztői feloldás]
eposz
Adalbert Stifter: Abdias (1843)
[szerkesztői feloldás]
elbeszélés
Eugène Sue: Le Juif errant (1844–45) [A bolygó zsidó, regény, 10 kötetben, A bolyongó zsidó, ford. Szabó Antal és Pleskott Henrik, Bp., 1871–1902] Christoph Kuffner: Ahasver, der ewige Jude, eine Wanderung durch Jahrhunderte (1846)
[szerkesztői feloldás]
Ahasvérus, az örök zsidó, vándorlás évszázadokon át
Jacques Auguste Simon Collin de Plancy: Légendes du Juif Errant et des Seize Reines de Munster (1847)
[szerkesztői feloldás]
A bolygó zsidó és a tizenhat münsteri királynő legendája
Levin Schücking: Der Bauernfürst (1851)
[szerkesztői feloldás]
A parasztfejedelem
című regényének Die drei Freier (A három kérő) című epizódja Василий Андреевич Җуковский: Странствующий жид (1852)
[szerkesztői feloldás]
Vaszilij Andrejevics Zsukovszkij: A bolygó zsidó, poéma, befejezetlen
Alexandre Dumas père: Isaac Laquedem (1853)
[szerkesztői feloldás]
regény
Líra Christian Friedrich Daniel Schubart: Der ewige Jude. Eine Lyrische Rhapsodie (1783 vagy 1787) [ Az örök zsidó (Lírai rapszódia), ford. Kompolthy Tivadar, FL, 8(1871)/256. (nov. 8.), 1165.] William Wordsworth: Song for the Wandering Jew (1800)
[szerkesztői feloldás]
Dal az örök zsidóhoz
Percy Bysshe Shelley: The Wandering Jew, or the Victim of the Eternal Avenger (1810)
[szerkesztői feloldás]
A bolygó zsidó, avagy az örök bosszúálló áldozata
August Wilhelm Schlegel: Die Warnung (1801)
[szerkesztői feloldás]
Az intés
Aloys Wilhelm Schreiber: Der ewige Jude (1817)
[szerkesztői feloldás]
Az örök zsidó; Johann Karl Gottfried Loewe 1834-ben megzenésítette
Johann Ludwig Wilhelm Müller: Der ewige Jude (
1820
[bizonytalan olvasat]
?)
[szerkesztői feloldás]
Az örök zsidó
Nikolaus Lenau: Ahasver, der ewige Jude (1833)
[szerkesztői feloldás]
Ahasvér, Az örök zsidó
; Der ewige Jude (1839)
[szerkesztői feloldás]
Az örök zsidó, ballada
Ludwig Köhler: Der neue Ahasver (1841)
[szerkesztői feloldás]
Az új Ahasvérus
Pierre-Jean de Béranger: Le Juif-errant (1834)
[szerkesztői feloldás]
A bolygó zsidó, Charles Gounod 1860-ban megzenésítette; ford. Lévay József, 1852
Frederik Paludan-Müller: Ahasverus, den evige Jøde (1853)
[szerkesztői feloldás]
Ahasvérus, az örök zsidó
Johann Georg Fischer: Der ewige Jude (1854)
[szerkesztői feloldás]
Az örök zsidó
Edmond Grenier: La mort du juif-errant (1857)
[szerkesztői feloldás]
A bolygó zsidó halála
A motívum előfordul
Byron
Byron, George Gordon
Childe Harold’s Pilgrimage
[szerkesztői feloldás]
Az ifjú Harold zarándokútja, 1812
című cantójában (To Inez, Inezhez, ford. Kosztolányi Dezső) Dráma Ludwig Achim von Arnim: Halle und Jerusalem (1811)
[szerkesztői feloldás]
Halle és Jeruzsálem
Edgar Quinet: Ahasvère (1833) Александр Сергеевич Пушкин: Скупой рыцарь (1830, megj. 1836) [ Alekszandr Szergejevics Puskin: A fukar lovag, ford. Gáspár Endre, 1949] Johann Nestroy: Zwei ewige Juden und keiner (1846)
[szerkesztői feloldás]
Két örök zsidó és egy sem
Hans Christian Andersen: Ahasverus (1847)
[szerkesztői feloldás]
drámai költemény
Siegfried Kapper: Ahasverus – Ein Jüdisches Fastnachtspiel, Deutsches Museum, Zeitschrift für Literatur, Kunst und Öffentliches Leben, Leipzig, 4/(1854)/40, 490–497., 4/(1854)/41, 529–543. Az 1830-as, 40-es években Ahasvérus alakja leggyakrabban a világfájdalom, ill. a történelem értelmével szembeni szkepszis szimbolikus kifejezője.
Arany
Arany János
versével leginkább
Byron
Byron, George Gordon
,
Wordsworth
Wordsworth, William
,
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
és
Béranger
Béranger, Pierre-Jean de
versei rokoníthatók, amelyeknek az örök zsidó nyugalom-, ill. halálvágya a témája. Az előbbi két vers lírai alanya metaforikusan s a legenda konkrét vonatkozásait elhagyva idézi meg az alakot, az utóbbi kettő az örök zsidó monológja, amely a legenda néhány konkrét vonatkozását is felhasználja.
Byron
Byron, George Gordon
versének lírai alanyát az életuntság (weariness) üldözi, „[a]z állandó, szünetlen mélabú ez, / mely a monda vándor zsidóját hajszolja, / Mely nézni sem kíván a síron túlra, / De nem remélhet nyugtot azelőtt” („It is that settled, ceaseless gloom / The fabled Hebrew wanderer bore; / That will not look beyond the tomb, / But cannot hope for rest before”; Kosztolányi Dezső fordításában: „Ez az a szivós bú, mi zordul / üldözte a bolygó zsidót; / mely nézni sem mer a síron tul / s nem várhat addig semmi jót!”). A nyugalmat találó természeti jelenségek és élőlények, ill. a beszélő állapotának ellentétére épül
Wordsworth
Wordsworth, William
és
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
verse – utóbbi egyenesen parafrazeálja az előbbinek azon versszakait, amelyek a hegyről lezúduló s lent megpihenő patak, sziklaodúban nyugalomra lelő sas/holló s az óceán csendes hullámain megpihenő csikóhal (
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
nél: delfin) példáját idézi. Ellentétben a korábbi versekkel,
Béranger
Béranger, Pierre-Jean de
-é meghagyja a legenda vallási kontextusát (a vándorlás mint büntetés Krisztus megsértéséért). Ha bizonyos motívumok és a refrén
Béranger
Béranger, Pierre-Jean de
-éhez is kötik
AJ
Arany János
versét (lásd alább, Keletkezés), közelebb áll
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
Az örök zsidójához. Nem tudjuk,
Arany
Arany János
ismerte-e az utóbbit, Heinrich Gusztáv mindenesetre joggal hívta fel a figyelmet a két szöveg rokon voltára.
Arany
Arany János
Ahasvérusának monológjából a 6–7., 9. és 11. vsz.-ot idézve megállapítja: „Csak az ő bolyongásának nincsen czélja!”, majd hozzáfűzi, hogy „hasonló irányú”
AJ
Arany János
Az örök zsidó című verse.
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
versének eredetije:
 
Der ewige Jude  
 
  Ich wandre sonder Rast und Ruh,
  Mein Weg führt keinem Ziele zu;
  Fremd bin ich in jedwedem Land,
  Und überall doch wohlbekannt.
 
 
  Tief in dem Herzen klingt ein Wort,
  Das treibt mich fort von Ort zu Ort;
  Ich spräch’s nicht aus, nicht laut, nicht leis,
  Sollt’ ewge Ruh auch sein der Preis.
 
 
  Es wärmt mich nicht der Sonne Licht,
  Des Abends Tau, er kühlt mich nicht;
  Ein lauer Nebel hüllt mich ein
  In ewig gleichen Dämmerschein.
 
 
  Kein Mensch sich je zu mir gesellt,
  Es lacht kein Blick mir in der Welt:
  Kein Vogel singt auf meinem Pfad,
  Ob meinem Haupte rauscht kein Blatt.
 
 
  So zieh ich Tag und Nacht einher,
  Das Herz so voll, die Welt so leer;
  Ich habe alles schon gesehn,
  Und darf doch nicht zur Ruhe gehn.
 
 
  Vom Felsen stürzt der Wasserfall,
  Fort schäumt der Fluß im tiefen Tal;
  Er eilt so froh der ewgen Ruh,
  Dem stillen Ozeane zu.
 
 
  Der Adler schwingt sich durch die Luft,
  Verschwebend in des Äthers Duft;
  Hoch in den Wolken steht sein Haus,
  Auf Alpenspitzen ruht er aus.
 
 
  Der Delphin durch die Fluten schweift,
  Wenn in die Bucht der Schiffer läuft;
  Und nach dem Sturm im Sonnenschein
  Schläft er auf Wellenspiegeln ein.
 
 
  Die Wolken treiben hin und her,
  Sie sind so matt, sie sind so schwer;
  Da stürzen rauschend sie herab,
  Der Schoß der Erde wird ihr Grab.
 
 
  Der müde Wandrer dieser Welt,
  Ein sicher Ziel ist ihm gestellt.
  Was klagt er ob des Tages Not?
  Vor Nacht noch holt ihn heim der Tod.
 
 
  O Mensch, der du den Lauf vollbracht,
  Und gehest ein zur kühlen Nacht,
  Bet, eh du tust die Augen zu,
  Für mich um eine Stunde Ruh!
 
 
A 6–7., 9., 11. vsz. Heinrich Gusztáv fordításában:
 
  Zuhatag hangja völgybe búg
  A gyors folyó lenn messze zúg,
  Örül, mert czélja tenger árja,
  Mely csendes nyugalomra várja.
 
 
  Légben kereng a saskesely
  S az aether illatán vesz el,
  Felhőkben áll a háza fenn
  Az ormok csúcsán megpihen.
 
 
  Fel- és leszállnak fellegek,
  Oly fáradtak, oly nehezek;
  De im, suhogva hullnak le:
  Sírjok a földnek kebele.
 
 
  Világ fáradt vándorja bár,
  Biztos a czél, mely rája vár;
  Mért bús, hogy nappal bajt talált?
  Az éj meghozza a halált!
 
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
nek nemcsak ez a verse jön számításba, hanem Az útjelző címen is – bár benne nem a halálvágy, hanem a halálfélelem kap hangot:
 
Der Wegweiser  
 
  Was vermeid ich denn die Wege,
  Wo die andren Wandrer gehn,
  Suche mir versteckte Stege
  Durch verschneite Felsenhöhn?
 
 
  Habe ja doch nichts begangen,
  Daß ich Menschen sollte scheun
  Welch ein törichtes Verlangen
  Treibt mich in die Wüstenein?
 
 
  Weiser stehen auf den Straßen,
  Weisen auf die Städte zu,
  Und ich wandre sonder Maßen,
  Ohne Ruh, und suche Ruh.
 
 
  Einen Weiser seh ich stehen
  Unverrückt vor meinem Blick;
  Eine Straße muß ich gehen,
  Die noch keiner ging zurück.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Miért is kerülöm az utakat, / Hol a többi vándor jár, / Keresek rejtett ösvényeket / Havas sziklabérceken át? Hisz nem követtem semmit el, / Hogy riadnom kellene az emberektől / Mi balga óhaj / Űz engem a pusztaságba? Jelzők állnak az utakon, / Mutatnak a városok felé, / Én pedig vándorlok mérték nélkül, / Nyugalmat nélkülözve és keresve. Egy jelzőt látok állni / Mozdulatlanul szemem előtt; / Oly úton kell indulnom, / Amelyről senki nem tért vissza még. A magyar irodalomban a ponyvakiadások nyomán terjedt el a téma. 19. századi ismertségére egy 1824-es adatból lehet következtetni; eszerint a köznép körében uralkodik az „örökké élő Zsidó”-ról való mesés beszéd (Kedveskedő [A Magyar Kurir melléklapja], 1824, I., 273. – lásd Scheiber 1996, 173.) Adat van Az örökké való Zsidó című ponyvatermék 1847-es kiadására, [lásd Bayer József, Adalékok a magyar ponyvairodalom történetéhez, EPhK, 28(1904), 467–470.: 469.], amelynek 1854-es kiadása is van (NB. az 1847-es adat a miskolci cenzor által „elkobzott haszontalan, egyedül a szegény nép kizsarolására és a fanatismus terjesztésére czélzott apróbb nyomtatványok lajstromá”-n szerepel); a Csodák könyve című ponyvakiadványban örökbolygó zsidóként jelenik meg (Pest, 1858, 81–82.). A magas irodalomban Katona József 1811-es Monostori Veronkájában jelenik meg a motívum („szüntelen futó zsidó”), többször említi az örök zsidó regéjét Eötvös József A’ zsidók’ emancipátiójában [ BpSz, 1(1840), 2. kötet, 1. sz., 110–156.: 110–111., 155.], Vörösmarty Mihály tervezett vígjátékában – amely a rászedett halál népmesei témáját követi s
Quinet
Quinet, Edgar
művéből merítette a legtöbbet – a halál, aki minden ember fölött úrnak hiszi magát, felsül Ahasvérussal szemben. A műből két vázlat s néhány töredék készült el (1835–36/1847/48);
AJ
Arany János
versének keletkezésekor kiadatlan volt. ( VMÖM 10., Drámatöredékek és drámatervek, s. a. r. Fehér Géza, Bp., Akadémiai, 1971, 431–439., 758–798.); Löw Leopold nagykanizsai főrabbi Nyílt levél a zsidó-emancipatio ügyében című vitairatában tesz említést az örök zsidó mondájának irodalmi divatjáról, az alábbi összefüggésben: „Ha a’ költők mulattatják olvasóikat az örök zsidóról
 [!]
[sic!]
, az mint ártatlan phantasia játéka, senkit sem sérthet. Ha pedig az örök zsidóróli mese fegyverül szolgál elnyomott ’s szerencsétlen emberek ellen, az valóban kegyetlen játék.” [ PH, 4(1844)/357. (jún. 2.), 375–376.: 376.] Erdélyi János ironikusan említi
Sue
Sue. Eugène
regényét ( Úti naplója és levelei, Bp., Tankönyvkiadó, 1951, 125., 135., 146.), Császár Ferenc az Az alkuszok című „életkép”-ében az „alkusz”-t (egyebek mellett) „örökvándor zsidó”-nak nevezi, „ki széles nagy világon mindenütt s mindig jelen van” ( Aradi Vészlapok, Pest, kiadta Császár Ferenc, 1844, 372.).
Sue
Sue. Eugène
regényére utalva „bolygó zsidó”, „örökös zsidó”, „bolyongó zsidó” alakban szerepel Az Életképekben [2(1844) I/12, 535.; II/12, 377., II/25, 814.]. A kassai Képes Ujságban Sue Jenő bolygó zsidójának parodiája első két részében részletesen ismerteti a legendát, s az „örök zsidó” változatot is használja [1(1848)/14. (ápr. 1), 108–109., 15. (ápr. 8.), 117., 16. (ápr. 15.), 125., St-t. J. f-gy. aláírással]. Tompa Mihály A bolygó zsidó címen említi Nánihoz című versében (1847);
Sue
Sue. Eugène
regényére utal Gyulai Pál is a Szépirodalmi Szemlében (1855): „Nekünk nincsenek éhező gyármunkásaink, kik mohó hévvel olvassák az »Örök zsidó«-féle regényeket”, ( Gyulai 1908, 100.); Török János Egyetemes Magyar Encyclopaediája azt említi, hogy „A bolygó zsidó szintén Ahasverusnak mondatik” (I., Pest, 1859, 1019.). Az Ádám–Ahasvérus párhuzamra utalt Trencsényi-Waldapfel Imre, Az ember tragédiája (1859–60, megj. 1861
[szerkesztői feloldás]
1862
) kapcsán ( Trencsényi-Waldapfel Imre, Ádám és Ahasvérus: Az Ember Tragédiája
 [!]
[sic!]
forrásaihoz és értelmezéséhez
, IF 21, Bp., 1947, 3–36.). Használja az „örök zsidó” kifejezést Vajda János is, 1875-ös Végtelenség című versében („lehet belőlem / Örök zsidó, Prometheüsz, pokol / Tüzére, miljom esztendőkön át / Halálkinokra ítélt szenvedő. / Csak egy dolog, ami bizonyos itt: / Hogy többé meg nem semmisülhetek.”)
Arany
Arany János
verse az örök zsidóén kívül kötődik a bolygó hollandi vele rokon, 17. századi eredetű, germán nyelvterületen elterjedt legendájához is – akit Heinrich Heine egyenesen „az óceán örök zsidójá”-nak nevezett ( Aus den Memoiren des Herren von Schnabelewopski, Kapitel VII., 1834). E legenda főalakja egy van Staaten (más változatokban: van der Decken) nevű hajóskapitány, aki istenkáromló esküt tett, amikor hajójával viharba került, s nem tudta megkerülni a Jóreménység-fokot, mondván, akár az utolsó ítéletig is kitart. Isten ezért megátkozta, s arra kárhoztatta, hogy örökké járja a tengert, és ne tudjon kikötni az utolsó ítélet napjáig. Szellemhajója azóta járja a tengereket, s veszedelmet hoz mindazokra, akik találkoznak vele. Megjelenéséről számos híradás látott napvilágot; V. György angol király is beszámolt róla, hogy kadétként találkozott a vörös tekintetű hollandi hajójával, és hallotta róla az elátkozott lelkek üvöltését. A romantika korában a legenda az örök zsidóéhoz hasonló népszerűségre tett szert, s számos elemmel kiegészült. Első – s egyben egyik legjelentősebb – romantikus adaptációja Samuel T. Coleridge The Rhyme of the Ancient Mariner (Ének a vén tengerészről) című költeménye (1798, ford. Radó Anna, 1921). A bolygó hollandi Sir Walter Scott elbeszélő költeményének tárgya (Rokeby, 1813), Washington Irving két elbeszélését is inspirálta (The Storm-Ship, 1822, A viharhajó; Adventures of the Black Fisherman 1824, A fekete halász kalandjai), Wilhelm Hauff mesét (Die Geschichte von dem Gespensterschiff, 1826, A szellemhajó története); Edgar Allan Poe elbeszélést (Manuscript found in a bottle, Palackban talált kézirat, 1833, ford. Bartos Tibor, 1981), Frederick Marryat tengerészkapitány pedig regényt (The Phantom Ship, 1839, A bolygó hollandi, avagy a hajósok réme, ford. Braun Soma, 1901) írt róla. Thomas Moore The flying Dutchman (A bolygó hollandi) című verse (1843) azért is említésre méltó, mert
AJ
Arany János
Moore
Moore, Thomas
több versét is lefordította: A ballade. The Lake Of The Dismal Swamp, 1803 (A Dismal mocsárok tava, 1848); Forget not the field (Eszünkbe jusson…, 1852, ezt
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
és
Petőfi
Petőfi Sándor
is fordította); The Minstrel Boy, 1809 (A dalnok elhullt,
1850
[bizonytalan olvasat]
k.); Oh! Blame not the bard, 1810 (Oh! Ne bántsd a költőt…,
1850
[bizonytalan olvasat]
k.); A Speculation (Nyerészkedés, 1857). Heinrich Heine Memoiren des Herren Schnabelewopski című művének említett fejezete szolgáltatta az alapot (
Marryat
Marryat, Frederick
regénye mellett) a legenda legismertebb művészi feldolgozásához, Richard Wagner A bolygó hollandi című operájához (1841/43), amelyről
AJ
Arany János
is tudhatott. Végső soron az Arany-vers irodalomtörténeti kontextusának tekinthetők a romantika korának mindazon művei, amelyek a személyiség sorsát a vándorlás keretében tematizálják (Lord
Byron
Byron, George Gordon
: Childe Harold’s Pilgrimage, 1812; Herman Melville: Moby Dick, 1851 stb.).
 
  Pihenni már. – Nem, nem lehet:
  Vész és vihar hajt engemet,
  Alattam a föld nem szilárd
n
Jegyzet A motívum megtalálható az Irányok című tanulmány – a verssel egy időben keletkezett – bevezetőjében („A nyomás, a zaklatottság, a meghasonlás, mely politikai rázkódásink után európaszerte erőt vett a kedélyeken, midőn nem vala hit, nem remény, nem bizalom, – midőn besüppedt lábunk alatt a föld, s biztos irány helyett az asztaltánc szédelgéseiben kerestünk enyhületet: ily kor, mondom, nem lehetett a jóravaló, a higgadt, a kitartó alkotás kora”, AJÖM XI., 155.; vö. Komlós 1964, 27., Németh G. Béla, A szerkesztő s a kritikus Arany, It, 12/62(1980)/1, 3–12.; ua.: Németh 1981, 59–69.: 64.)
,
  Fejem fölött kétélü bárd
n
Jegyzet (Görög λάβρυς; πέλεκυς) széles körben elterjedt, sokjelentésű mitológiai jelkép. Krétán a kétélű balta a Hold-istennő teremtő és romboló erejét szimbolizálja. A görög mitológiában eredetileg az isteni akarat jelképe. Héphaisztosz labrüsszal nyitja meg Zeusz koponyáját, hogy Pallasz Athéné kiszabadulhasson belőle. Az amazonok fegyvere. Egy mondaváltozat szerint Thészeusz kétélű bárddal ölte meg a Minótauroszt a Labürinthoszban (vitatott az a feltételezés, amely szerint a Labürinthosz a labrüsz házát jelenti).
Arany
Arany János
versében valószínűleg Zeusz eszköze, amellyel vihart idéz elő. (Hasonló képzetek más mitológiákban is megjelennek, ld. varja, Indra istennő kedvenc fegyvere; mjolnir, Thor isten kalapácsa a norvég mitológiában; ukonvasara, Ukko
[szerkesztői feloldás]
mennydörgésisten
baltája a finn mitológiában.)
  Tovább! tovább!
 
 
 
Az út,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Az ut,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
hová talpam nyomul,
 
Sűlyed,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Sülyed,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
ropog, átvékonyul;
  Ónsulylyal
n
Jegyzet Az ónsúly kifejezés fellelhető a vers keletkezéstörténetében: „itt ónsuly nehézkedik lelkemen: évek óta nyom az eltévesztett pályának terhe” – írta
Arany
Arany János
1860. július 9-én Nagykőrösről Csengery Antalnak (lásd Keletkezés).
a kolosszi
n
Jegyzet Görög κολοσσός (latinosított formában: kolosszus, ennek németes alakja: kolossz) a nagyméretű szobrok neve a hellenisztikus korban. Közülük a rhodoszi kikötőben felállított, 32–37 m magas Héliosz-szobor, a rhodoszi kolosszus volt a legnevezetesebb, amelyet i. e. 302–290 között bronzból készített el a lindoszi Kharész a Démétriosz Poliorkétész fölött aratott győzelem (i. e. 304) emlékére. Az ókori világ hét csodája egyikének tartották; i. e. 227-ben v. 224-ben földrengés döntötte le. Nero 39 m magas szobrát Kr. u. 58-ban Zénodotosz készítette Rómában; Hadrianus az időközben Héliosz képére átformált szobrot az Amphitheatrum Flavium mellett állíttatta fel újra, erről kapta új nevét a Colosseum.
lég
  Elzúzna, ha megállanék…
n
Jegyzet A rászakad az ég motívuma több mitológiában megvan. Podaleiriosz, a trójai háború görög katonája, aki egyes források szerint kigyógyította Philoktétész sebét, a háború után a delphoi jósdát kérdezte meg, hol telepedjék le, s azt a tanácsot kapta: ott, ahol akkor sem esik baja, ha leszakad az ég. Podaleiriosz Szmürnoszt választotta, amelyet magas hegyek ölelnek körül, így megtarthatják az eget akkor is, ha lecsúszna Atlasz válláról. – A kelták legendája szerint a vitéz kelták azzal dicsekedtek, hogy nem félnek semmitől, kivéve attól, hogy az Ég rászakad fejükre. A magyar folklórban is él olyan képzet, hogy a felhők fölött szilárd égboltozat van, ill. hogy „nem szabad nézni az eget, mert aki meglátja, arra rászakad”. ( MN8K V., Folklór, 1, Magyar népköltészet, 82.)
  Tovább! tovább!
 
 
  Rettent a percz, a létező,
  S teher minden következő;
 
Új léptem új
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Uj léptem uj
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
kigyón tapod
n
Jegyzet A kép egy ó- és egy újszövetségi toposz kapcsolatán alapul. Jézus az elvégzett küldetés örömével visszatérő hetvenkét tanítványnak ezt mondja: „Ímé, adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat néktek.” (Lk 10:19) Jézus itt Mózes szavaira utal: „El ne felejtkezzél a te Uradról Istenedről”; „a ki vezérlett téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztáján, melyben semmi víz nem vala” (5Móz 8:14–15). A kígyón taposó ember félelmét kifejező kép tehát egyrészt az ígéret földjének reményét nélkülöző pusztai vándorlásra, másrészt Jézus kiválasztó kegyelmének hiányára céloz.
:
  Gyülőlöm a mát s holnapot…
  Tovább! tovább!
 
 
  Éhes vagyok: ennem iszony;
  Láng az ital, midőn iszom
n
Jegyzet A sor, a 13. sor nyomán, összefüggésbe hozható a zsidóság pusztai vándorlásának epizódjával, midőn Isten, kegyelme jeléül, Mózes közbenjárására megédesíti a sivatagban talált ihatatlanul keserű vizet („s mikor jutottak volna Márah nevű helyre, nem ihatják vala a Márah’ vizeit, mivelhogy azok keserűek valának”; Mikor azért
[szerkesztői feloldás]
Mózes
kiáltott volna az úrhoz, mutata néki az úr egy fát, melyet minekutánna a vízbe vetett volna, megédesedének a vizek” – 2Móz 15:22–27).
;
  Álmam szilaj fölrettenés,
  Kárpit megől szivembe kés…
n
Jegyzet Polonius, hogy Hamlet és a királyné beszélgetésének titokban tanúja lehessen, kárpit mögé bújik. Mivel azt hiszi, Hamlet azért jött, hogy megölje anyját, segítségért kiált; erre Hamlet kardot ránt, átszúr a kárpiton, s megöli. Midőn a királyfi kihúzza a holttestet a kárpit mögül, e szavakkal illeti: „Szegény izgága vén bolond, nyugodj. Különbnek véltelek”. ( Hamlet, dán királyfi, III. felvonás, 4. szín, ford.
AJ
Arany János
, AJÖM VII., 175; a fordítás a versnél később, 1866-ban készült, az első magyar Shakespeare-összkiadás számára.) A vers beszélője tehát itt Polonius pozíciójából szólal meg.
  Tovább! tovább!
 
 
  S melyet hazud a sivatag,
  Mind délibáb: tó és patak;
  Gyümölcs unszol,
fris
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
ÖK 1867, II., 318–321.
 
friss
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 379–381.
 
balzsamu:
  Kivűl arany, belűl hamu…
n
Jegyzet
Arany
Arany János
valószínűleg
Milton
Milton, John
Elveszett paradicsomából vette át a széles körben elterjedt motívumot (lásd Scheiber Sándor, Kívül arany, belül hamu, MNyr, 77(1953)/2, 157–158.). A X. könyv Summázata szerint az ember bűnbeesése után Sátán visszatér a Pandemoniumba, ahol a gonosz többi erőivel együtt kígyóvá változik; „megjelenik előttük a tiltott Fa tündér-képe, s ők megcsalatva mohón a Gyümölcs után vetik magukat, de helyette csak port és keserű hamut rágnak”; az eredeti szöveg: „deluded with a shew of the forbidden Tree springing up before them, they greedily reaching to take of the Fruit, chew dust and bitter ashes”). A X. könyv szövege szerint „A tetszetős almát mohón szedik, olyant, milyen Sodoma szurok-tavánál nőtt. Bár ez – ízre, nem fogásra – még csalfább! Mohón remélve oltani étvágyukat, rágnak gyümölcs helyett fanyar hamut, mit sértett ízlelésük kitüszköl.” (Az eredeti szöveg szerint „greedily they pluck’d / The Frutage fair to sight, like that which grew / Neer that bituminous Lake where Sodom flam’d; / This more delusive, not the touch, but taste / Deceav’d; they fondly thinking to allay / Thir appetite with gust, instead of Fruit / Chewd bitter Ashes, which th’ offended taste / With spattering noise rejected”, John Milton, Paradise Lost, Book 10, 560–567.; a magyar fordítás: John Milton, Elveszett paradicsom, ford. Jánosy István =
J. M.
Milton, John
Vál. költői művei, Bp., Európa, 1978, 304., 322.)
Arany
Arany János
Bessenyei Sándor fordítását ismerhette – ott a két szöveghely így szerepel: „egy oly fától megcsalattatván, a melynek gyümölcse hamuból állott”; „Mohón szakgatták a szemnek gyönyörüséges gyümölcsöt; a mely sokkal csalárdabb volt annál, a mely azután az Asfaltites tava körül termett, a hol Sodoma meggyult. Teljes reménységgel lévén az ördög kigyók, hogy kinzó éhségeket majd megcsendesitik, esznek belőle: hát korántsem gyümölcs az, a mit esznek, hanem keserü hamu, a melyet szörnyü ökröndözéssel szájukból kiokádtak.” ( ELVESZTETT ÉS UJRA VISSZA NYERT PARA DICSOM. IRTA : MILTON JÁNOS. ANGOLBÓL FORDITOTTA : BESSE NYE I SÁNDOR. DEBRE CZE N, KIADJA TE LEG DI K. LAJOS KÖNYVKERESKE DÉSE . 18742 [1796], II. darab, 47., 65.) A motívumot Tolnai Vilmos (Az ember tragédiája VII. színének 63–65. sorában olvasható párhuzamos motívumával együtt)
Byron
Byron, George Gordon
ra vezette vissza
[szerkesztői feloldás]
Arany és Madách „arany almái”, EPhK, 48(1924), 87–88.
.
Byron
Byron, George Gordon
Kain című drámájában Éva így átkozza meg testvérgyilkos fiát: „Váljék hamuvá ajkán a gyümölcs”. (III. felvonás, ford. Győry Ilona, KisfTÉ, 1895, 134.) A Childe Harold zarándokútja egyik elbeszélői meditációja szerint „Hozzászokik / Szívünk a bú gyümölcsihez, amik / Utált hamuval vannak csak tele, / Mint a holt-tói almák.” (III. ének, ford. Torkos László, Bp., 1914, 88.)
Byron
Byron, George Gordon
Tacitusra hivatkozik. A motívum ószövetségi eredetű; Mózes énekében olvasható, hogy „Szőlőjük Sodoma szőlőjéből való és Gomora szőlőhegyéről; szőlőfürtjeik mérges fürtök, a szemei keserűek.” (5Móz 32:32) Lukácsy Sándor szerint toposzként a Salamon bölcsessége című apokrif irat (i. e. 2. század) nyomán terjedt el. Előfordul Josephus Flavius A zsidó háború című művében („A tó [a Holt-tenger], amely egészen az arábiai Zoarig húzódik, 580 stadion hosszú, 150 stadion széles. Partjával határos Sodomitis, valamikor virágzó és termékeny tartomány, amelynek pompás városai voltak, de mindenestül tűz pusztította el, mert lakóinak istentelensége miatt villám sújtotta és földig égette. Még most is mutogatják az égből hullott tűz maradványait, és a tóban öt város körvonalai látszanak, s bizonyos gyümölcsök belsejében hamu van; kívülről olyanok, mint az ehető gyümölcsök, de ha kézzel leszakítják, hamuvá pukkannak szét.” ( Flavii Josephi De bello iudaico libri septem [Φλαυίου Ἰωσήπου περὶ τοῦ Ἰουδαϊκοῦ πολέμου] Ad fidem codicum emendavit, variis lectionibus instruxit et notis partim aliorum partim suis illustravit Edvardus Cardwell, S Sacrae T Theologiae P Professor , Aulæ Sancti Albani principalis, Vol. II., Oxonii, E typographeo academico, MDCCCXXXVII.
[szerkesztői feloldás]
Josephus Flavius, A zsidó háború hét könyve. A kódexek alapján kiadta, különböző olvasatokkal ellátta és részben mások, részben a saját megjegyzéseivel ékítette Edward Cardwell, a szent hittudomány professzora, a St. Alban Hall
[szerkesztői feloldás]
ma: Merton College, Oxford
elöljárója, 2 kötet, Oxford, Egyetemi Nyomda, 1837
, 373. Latin ford.: a fenti kiadás latin nyelvű változata, interprete Rufino Aquileiensi, ad græcum collati et emendati per Sigismundum Gelenium
[szerkesztői feloldás]
Aquileiai Rufinus fordításában, a göröggel összevetve és kijavítva Sigismund Gelen által
, 255. Magyarul: A zsidó háború. IV. könyv, Nyolcadik fejezet, Jerikó, a Nagy Síkság és a Holt-Tenger, ford. Révay József, Bp., Gondolat, 19583
[szerkesztői feloldás]
1948
, 315. Tertullianus Védőiratában azt írja, hogy az elpusztított Szodoma és Gomorrha vidékén „a földnek még most is égett szaga van, és ha ott a fák gyümölcsöt próbálnak hozni, ezek csak nézésre valók, ha megérintik őket, hamuvá válnak.” ( Tertullianus, Apologeticus, XL. Patrologiae Cursus Completus, I., Ed. Migne, Parisiis, 1844, 484. Magyarul: Ókeresztény írók, XII., Tertullianus művei, Bp., Szent István Társulat, 1981, 131.) Előfordul Tacitusnál
[szerkesztői feloldás]
Kerényi Károly, A hamubélű gyümölcs Tacitusnál, EPhK, 50(1926), 282.
, Szent Ágostonnál (De civitate dei, XXI., 5.), Aranyszájú szent Jánosnál (francia fordításban: Sur la vaine gloire et l’éducation des enfants, introduction, texte critique, traduction et notes Anne-Marie Malingrey, Sources chrétiennes, 188, Paris, Les Editions du Cerf, 1972, 74.). Jehúda ben Elijáhú Hádászi Eskol hakófer ( A pálma levele, 1148–49) című művében a 35. csoda [lásd Scheiber Sándor, Kívül arany, belül hamu, Mnyr, 77(1953)/2, 138–139.: 138., vö.
Sch. S.
Scheiber Sándor
, Meseelemek a karaita Jehúda Hádászi főművében = Scheiber 1996, 137–169.: 156–159.]. A magyar prédikációirodalomban Temesvári Pelbárt Rosariumában bukkan fel ( Vál. írásai, kiad. V. Kovács Sándor, Bp., Európa–Helikon, 1982, 246.), majd 1730-ban Kiss István Magyar Phylosophia című kéziratában; magyar előfordulásait Lukácsy Sándor részletesen bemutatta ( Lukácsy 1994 ). Megvan a motívum
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
A kétszínűség (Proo: A színesség) című 1786-os versében („Vélnéd hogy a’ nyalkánn pirosló sodoma / A leg jobb gyümőltsök szép paraditsoma / Pedig ha scarláttya szádba ketté válik / Várt gyönyörűséged mind hamuvá válik”, CSVMÖM 1, 24.). Erre az előfordulásra Scheiber Sándor hívta fel a figyelmet, megállapítva, hogy „
Arany
Arany János
ezzel a verssel még a debreceni kollégiumban ismerkedhetett meg” [ A Szodoma almái Aranynál, MNyr, 79(1955)/4, 461.]. Előfordul a toposz Mátyási József halottbúcsúztatójában („bűn hamvával tőlt Gomora almája”),
Arany
Arany János
ezeket is ismerhette ( Lukácsy 1994, 518–519.;
Lukácsy
Lukácsy Sándor
– a toposz elterjedtségére hivatkozva – vitatja e versek
Scheiber
Scheiber Sándor
által állított forrás voltának bizonyíthatóságát). A növényt Caius Julius Solinus Collectanea rerum memorabiliumában (Említésre méltó dolgok gyűjteménye, i. sz. 3. sz.) írta le először. Szodomai alma vagy ördög almája néven ismert egy Dél-Afrikában őshonos növény (Solanum linnaeanum / Solanum sodomeum / Solanum hermanii), paradicsomszerű, mérgező gyümölcse van. Szintén a szodomaialma nevet viseli a Nyugat-Ázsiában is őshonos Calotropis procera cserje, de a bibliai növényt azonosították a jánoskenyérfával (xylokerata / Ceratonia siliqua) is, lásd Immanuel Löw, Die Flora der Juden, II., Wien–Leipzig, 1924, 406.; Harold N. MoldenkeAlma L. Moldenke The plants of the Bible című könyve (Waltham, Mass., Chronica Botanica Co., 1952) szerint legvalószínűbb, hogy a dinnyéhez közeli Citrullus colocynthis megfelelője (78–79.). A motívum visszatér
AJ
dolt
Örökké! című kései, Prométheusz és Tantalusz motívumát összekapcsoló töredékben („a tünékeny alma”).
  Tovább! tovább!
 
 
  Rohannom kell – s a földi boly
n
Jegyzet A motívum kapcsolatba hozható Berzsenyi Dániel A temető című 1815-ös versének („Látom hangyabolyi míveidet, világ!”), ill. Kölcsey Ferenc Vanitatum vanitas című 1823-as versének („Földünk egy kis hangyafészek”) motívumával;
Arany
Arany János
művei közül a Keveházában fordul elő („sűrü népgomoly / Sürög-forog, mint hangyaboly”). Végső forrása Kelszosz Aléthész Logosz című, a kereszténységet támadó műve (i. sz. 178), amelyben a világmindenség igazságát magának tulajdonító kereszténységet hasonlítja hangyabolyhoz.
  Mellettem gyorsan visszafoly
n
Jegyzet Hasonló nézőponttechnikát alkalmaz
Arany
Arany János
az 1850-es Katalin című elbeszélő költeményében: „a mén gyorsan halad, / Futnak visszafelé a fák” ( Baranyai 2000, 46.).
:
  Ködfátyol-kép az emberek
n
Jegyzet A ködkép, ködfátyolkép eredetileg laterna magicával ernyőre, tüllvászonra vagy füstgomolyokra vetített képsor, a diaporáma és a film közös őse; a vetített állóképek mozgóképhatást keltve egymásba mosódtak. A 19. század közepén kedvelt látványosság volt a ködfátyolkép-mutogatás, Jókai Mór Egy magyar nábob című regényében (1853) is megjelenik: „A háttérben állt egy oszlopos peristyl, közepét foglalva el a feldíszített színpad, melyről az ebéd ideje alatt Lokodi uram
[szerkesztői feloldás]
ködfátyolképeket fog mutogatni” (XIII. A nábob neve napja). Kemény Zsigmond 1853-as regényének címe Ködképek a kedély láthatárán – szintén erre a jelenségre utal. ( Baranyai 2000, 46.; Saly Noémi: „Itt élt és halt, mert másképpen nem lehetett” [Krúdy és a pesti kávéház], Budapesti Negyed, 9(2001)/4, 81–110.: 90.) Megjelenése korábbi Tompa Mihály Falusi órák című versében (1847): „Ködfátyolképe a multnak kitárul, / S annyi régi rajzok visszatérnek rája”. Szerepel
Jókai
Jókai Mór
Egy komondor naplója című 1883-as elbeszélésében is („Három marionett-színház bukott meg miattunk, ugyanannyi műlovarkör és viaszbáb-bódé. A tönkrejutott menageriákat, kétfejű bornyúkat, panorámákat, zongoravirtuózokat, óriás leányokat, ködfátyolképeket, humoristicus felolvasásokat, olasz operákat és kötéltáncosokat nem is számítva.” JMÖM1, XI., Dekameron, I., Révai Testvérek, Bp., 1894, 229.) Gyulai Pál
Jókai
Jókai Mór
ról állapítja meg Szerelem bolondjai című regényét bírálva, hogy „
[szerkesztői feloldás]
h
a magasabb régiókba emelkedik, csak ködfátyol-képeket tud elővarázslani”. [ Jókai legújabb művei, BpSz, Új folyam 13(1869), 13. kötet, 43–44. sz., 498–514.: 510.]
:
  Én egy arczot sem ismerek…
  Tovább! tovább!
 
 
  Oh, mily tömeg! s én egyedűl,
 
Útam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Utam
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
habár közé vegyűl;
  Érzem, mint csónak a habot,
  Hogy átmenet mind rám csapott
n
Jegyzet vö. „Fut reményem, e kis csónak. /
[szerkesztői feloldás]
Egy hab a más habhoz vágja, / Mégsem óhajt lelni révet” (Reményem, 1850); Detre beszéde nyomán Buda lelke „hánykódik vala”, „mint habon a csónak” (Buda halála, második ének, 167. sor).
  Tovább! tovább!
 
 
  Az üstökös meg’ visszatér
n
Jegyzet megint visszatér
,
  Kiröppent nyil oda is ér,
  Az eldobott kő megpihen:
  Én czéltalan, én szüntelen
  Tovább! tovább!
 
 
  Pusztán folyam mért nem vagyok,
  Hogy inna fel
asszú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
asszu
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
homok
n
Jegyzet Aszú vagy asszú: az aszik ige mn.-i igeneve, tkp. aszó. „Mondják bizonyos testekről, melyek nyirkossága vagyis nedves leves részei elpárologván, öszvefonnyadtak, öszvezsugorodtak, szárazakká lettek, különösen növényekre és gyümölcsökre alkalmazva. Aszú fű, fa, ág.” ( Cz–F ) Az aszú eredeti jelentése ’száraz <terület, vízmeder>’; az „aszú patak” szószerkezet a 13. századtól előfordul ( TESz ); vö. Szárszó < száraz aszó, Aszófő.
!
  Mért nem futó, veszett vihar,
  Mely ormokon egyszer kihal…
  Tovább! tovább!
 
 
 
Irígylem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Irigylem
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
az ágról szakadt
Irígylem az ágról szakadt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Irigylem az ágrólszakadt
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
  Levelkét: hisz majd fennakad;
  Irígylem az ördögszekér
n
Jegyzet Más néven mezei iringó (Eryngium campestre). Száraz gyepeken gyakori, szúrós gyom. Nagy gömbös hajtásrendszere ősszel a tövénél letörik, és ezt görgeti a szél, miközben a magok szétszóródnak. Motívumként előfordul Az elveszett alkotmányban („Egyszer a sík közepén neszt hallok: ha! oda nézek: / Hát ördögszekeret korbácsol a szíken az alszél”; Hábor „mint a
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
röpűlő strucca, vagy a fenn / Említett ördögszekerek, kotródik az erdőn”), a Rózsa és Ibolya című verses mesében („Mint bukfencező nyúl hentereg futtában, / Tüskés ördögszekér nyargal a pusztában: / Ment a három fickó cigánykerekezve / A násznép elé, mert nem vala már messze”). Ördögmotolla alakban szerepel a Szilágyi Sándornak 1859. okt. 25-én írt levélben („E fordulatos időkben fordulunk mi is – lefelé. Vagy fordulunk, a mint a szél fú, mint a szélkakas. Fordulunk, mint pecsenye a nyárson, mindig sületlenebb oldalunkkal a tűz felé, hogy süljön meg az is. Fordulunk mint búzaszemek a rostában: fölűl a gaz; mint ördögmotolla, mely sehová sem halad; mint a »jó-idő-malma« – így ősszel; mondjak-e még többet?” AJÖM XVII., 342.)
t:
  Árokba hull: czéljához ért…
  Tovább! tovább!
 
 
  Szegény zsidó… Szegény szivem:
 
Elébb-utóbb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Elébb utóbb
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
majd megpihen.
  Az irgalom nagy és örök,
  Megszán s átkom nem mennydörög:
 
Tovább, tovább.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
 
Tovább! tovább!
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
ÖM 1883, 379–381.
 
 
 
(1860)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
ARANY JÁNOS
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
 
Arany János
*
Szövegforrás:
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1860. nov. 28. előtt
 
 
 
Az örök zsidó  
n
Jegyzet Az örök zsidó története apokrif legenda, amelynek háttere, hogy a zsidóság nem ismerte el Jézus Krisztust Messiásnak. Első említése az 1228-ban Bolognában keletkezett Ignoti Monachi Cisterciensis S. Mariae de Ferrara Chronica et Rycardi de Sancto Germano Chronica priora
[szerkesztői feloldás]
A ferrarai Szűz Mária templom ismeretlen ciszterci szerzetesének krónikája és Ricardus krónikájának első része Szent Germanusról (Szent Germanus auxerre-i püspök volt az 5. században)
, amely egy Londonba látogató örmény érsekre hivatkozik; eszerint az érsek személyesen találkozott Örményországban azzal az emberrel, aki a keresztet hordozó Krisztust sietésre ösztökélte és megütötte, s akinek Jézus azt mondta, „én megyek, de te várni fogsz rám, míg vissza nem jövök”. A zsidó e jövendölésnek megfelelően százévenként visszafiatalodik harmincévesnek, amennyi akkor volt, mikor Krisztussal találkozott; időközben megtért, és bűnbánattal éli életét, s abban reménykedik, hogy az utolsó ítélet megszabadítja az átoktól. Roger of Wendover St. Albans-i benedekrendi szerzetes Flores Historiarum című világkrónikájában (1204–1234) a főszereplő Pontius Pilatus ajtónállója, Joseph Cartaphilus (’nagyon szeretett’). Matthaeus Parisiensis szerint, aki rendtársa világkrónikáját folytatta (Chronica Maiora, 1240 körül),
Roger
Roger of Wendover
Örményországot megjárt szentföldi zarándokoktól is megerősítést kapott
Cartaphilus
Joseph Cartaphilus
története felől. (A történetet közreadó fejezet címe: De Josepho, qui ultimum Christi adventum adhuc vivus exspectat
[szerkesztői feloldás]
Józsefről, aki Krisztus utolsó eljövetelét addig élve várja meg
.) A történet megvan a flandriai Philipp Mouskes 1243-as Chronique rimée (Rímkrónika) című munkájában is; az örök zsidó nála Malchusszal, a zsidó főpap szolgájával azonos, aki szidalmazta Jézust, s akinek Péter levágta jobb fülét (vö. Jn 18:10). A 13. század legjelentősebb asztrológusa, Guido Bonatti a Liber Astronomiae című művében számolt be róla, hogy az örök vándort 1267-ben az itáliai Forliban látták; Sigismondo Tizio 14. századi feltűnéséről tudósít 1528-as sienai várostörténetében (Historiarum Senensium ab initio urbis Senarum usque ad annum MDXXVIII
[szerkesztői feloldás]
A senaiak történetének (könyve/i) Sena városának kezdeteitől az 1728-as évig
]); a vándor neve nála Giovanni di Buttadio (’Istenverő’; a név előfordul
Buttadeo
Giovanni di Buttadio
, ill.
Boute-dieu
Giovanni di Buttadio
alakban is). A későbbi itáliai hagyományban az örök zsidóval azonosított
Buttadio
Giovanni di Buttadio
mint „istentől eltaszított” szerepel (Antonio Francesco di Andrea). Az alak Bretagne-ba is eljutott,
Boudedeo
Giovanni di Buttadio
néven. A figura igen népszerű volt a 15. századi Spanyolországban és Portugáliában; itt említik először mint vargát. A különféle alakváltozatokat az 1602-ben megjelent Kurtze Beschreibung und Erzehlung von einem Juden mit Namen Ahaßverus welcher bey der Creutzigung Christi selbst persönlich gewesen: auch das „Crucifige” uber Christum hab helffen schreien (Rövid leírás és elbeszélés egy Ahasvérus nevű zsidóról, aki Krisztus megfeszítésekor személyesen ott volt és a „feszítsd meg”-et segítette kiáltani Krisztusra) című füzet egyesítette. (A kiadás helyszíneként Bautzen, kiadójaként Wolfgang Suchnach van megadva; a kiadó neve – ’nézz utána’ – pamfletszerű álnév.) Feltevések szerint a mű Giovanni Bernardi Bonifacio Graf d’Oria danzigi irodalmi köréhez köthető. A szerző Paul Eitzen schleswigi püspökre,
Luther
Luther, Martin
egykori wittenbergi diáktársára hivatkozik, aki, elmondása szerint, 1542-ben maga is találkozott Hamburgban egy istentiszteleten a hosszú kabátot viselő, mezítlábas, ujjnyi vastag talpú örök zsidóval, de támaszkodott Matthaeus Parisiensis krónikájára is, amely 1571-ben jelent meg nyomtatásban. 1603 és 1613 között a Kurtze Beschreibung több bővített kiadása jelent meg, Chrysostomus Dudulaeus Westphalus szerzői név alatt (a kiadás helye Leyden, a kiadó Christoff Creutzer, amely szintén álnév). A népkönyvben elbeszélt történet főhőse Ahasverus jeruzsálemi varga, aki eretneknek tartotta Jézust, s mindent megtett, hogy a Szanhedrin elítélje és Pontius Pilatus keresztre feszítse; a tömeget is ő heccelte fel, hogy Jézus megfeszítését követelje. Mikor az ítélet megszületett, s Jézus a keresztet a Golgota felé cipelvén meg akart pihenni Ahasverus házának ajtajánál, ez nem engedte, mire Jézus azt mondta neki: én meg akarok állni és pihenni, neked azonban menned kell! Ez az átok arra ítélte Ahasverust, hogy örökké vándoroljon az időben, s ne halhasson meg. Azóta különféle helyeken tűnik fel, s ennek tanúi vannak; mindig a helyi nyelvet beszéli, alázatot és istenfélelmet tanúsít. (Az Ahasvérus név XerxesHsajársa – perzsa király nevének héber átírása az ószövetségi Eszter könyvében; a nevet a Vulgata Assuerus alakban adja meg, Károli Gáspár fordításában Assvérus .) A különböző történetváltozatokat egyesítő népkönyv egész Európában elterjedt; francia kiadása ( Histoire admirable du juif errant, A bolygó zsidó csodálatos története, 1650) részletes életrajzot közöl. A bolygó zsidó alakjának olyan feldolgozásai is vannak a 17. század végétől kezdve, melyek a zsidóság Jeruzsálem lerombolása utáni vándorlásához kapcsolódnak. A prózai feldolgozások mellett ballada is keletkezett a témából ( The Wandering Jew or the Shoemaker of Jerusalem, A vándorló zsidó avagy a jeruzsálemi varga, 1612), ez Percy püspök Reliques of Ancient English Poetry című gyűjteményében is megvan. Ami a bibliai párhuzamokat illeti, Krisztus arculütésének motívuma megtalálható János evangéliumában (18:22); egyes változatok azzal a katonával azonosítják Ahasvérust, aki lándzsájával beleszúrt a kereszten függő Krisztus testébe (vö. Jn 19:34). A történetet összefüggésbe hozták Jézusnak legkedvesebb tanítványára, Jánosra vonatkozó, Péterhez intézett szavaival s ezeknek a tanítványok körében támadt magyarázatával: „»Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem!« Elterjedt tehát az atyafiak között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg.” Ezt az értelmezést azonban maga a bibliai szöveg cáfolja: „Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt: »Ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád?«” (Jn 21:22–24) Valószínűbb forrás Máté evangéliuma („Bizony, mondom néktek, hogy vannak, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják az Emberfiát, amint eljön az ő országával” – Mt 16:28), bár ez a hely is inkább Jézus közeli, egy emberöltőn belüli visszatérésére céloz. A történet bibliai párhuzamaként szerepel a Káiné, akit, miután megölte Ábelt, arra ítélt Isten, hogy nyugalmat nem találva vándoroljon a földön („Bujdosó és kóborló leszel a földön” – 1Móz 4:12). A népkönyvnek a 17. században 70 német nyelvű kiadása volt, s több mint száz kiadása szerte Európában (Hollandia, Franciaország, Dánia, Svédország, Észtország, Finnország, Lengyelország); Mo.-n vásári ponyvakiadása volt, s folklorizálódásának is vannak nyomai (lásd Scheiber Sándor, The Legend of the wandering Jew in Hungary, Midwest Folklore IV., 1954, 221–235., VI., 1956, 155–158.). Szélesebb körű elterjedése a magyar folklórban azonban a 20. századra tehető, s a század második felében is elevenen él (Nagy 2001). A történet számos további részlettel bővült (a spanyol változatban pl. a hős fekete kötést hord homlokán; ez egy égő keresztet fed, amely – a Prometheus-mondából származó módon – olyan ütemben emészti agyát, ahogyan az újranő), hőse újabb neveket kapott (pl. Isaak Laquedem Hollandiában, Juan Espera-en-Dios
[szerkesztői feloldás]
„reménykedj Istenben”
Spanyolországban). Az örök zsidó feltűnéséről is újabb híradások látnak napvilágot, Prágától Párizsig, Stanfordtól Asztrahányig. A szóbeli hagyományban az alak fokozatosan elvált az eredeti történettől, s a zsidóság nyughatatlanságának antiszemita sztereotípiáját testesítette meg. (Az örök zsidó témájáról általában lásd Heinrich 1881 ; George Kumler Anderson, The Legend of the Wandering Jew, Providence, Brown UP, 1965; Elizabeth Frenzel, Stoffe der Weltliteratur: Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte, 7., verweiterte Auflage, Stuttgart, Alfred Kröner Verlag, 1988.) A téma újkori feldolgozásainak története
Goethé
Goethe, Johann Wolfgang von
vel indul, aki 1774-ben eposzt tervezett a Bolygó zsidó (Ahasvérus) történetéről (lásd Goethe 1982, III. rész, 15. könyv, 571–573.);
Goethé
Goethe, Johann Wolfgang von
t a népkönyv 1777-es francia kiadásának 1782-es német fordítása inspirálta. A műből csak egy rövid töredék készült el, az ihlet a Faust-témára tolódott át. A téma fontosabb feldolgozásai
Arany
Arany János
versének keletkezése előtt: Epika Jan Potocki: Manuscrit trouvé à Saragossa (1803–1815) [A Zaragozában talált kézirat, Kaland a Sierra Morenában, ford. Gimes Romána, Bp., Európa, 1979] Franz Christoph Horn: Ahasver (1818)
[szerkesztői feloldás]
novella
Wilhelm Hauff: Die Memoiren des Satans (1826) [ A Sátán emlékiratai, elbeszélések, ford. Zauner István, Bp., Attraktor, 2004] Александр Сергеевич Пушкин: Агасфер (1826)
[szerkesztői feloldás]
Alekszandr Szergejevics Puskin: Ahasvérus, poéma, töredék
Joseph Christian von Zedlitz: Die Wanderungen des Ahasverus (1832)
[szerkesztői feloldás]
Ahasvérus vándorlásai, eposz, töredék
Вилгэльм Карлович Кюхэльбэкэр: Агасвер, поэма в отрывках (1832–46, publikálva 1878)
n
Jegyzet Wilgelm Karlovics Kjuhelbeker: Ahasvérus, poéma töredékekben
Eduard Duller: Ahasver (1836)
[szerkesztői feloldás]
elbeszélés
Johann Gabriel Seidl: Die beiden Ahasvere (1836)
[szerkesztői feloldás]
A két Ahasvérus, elbeszélő költemény
Berthold Auerbach: Spinoza (1837)
[szerkesztői feloldás]
regény
Julius Mosen: Ahasver (1838)
[szerkesztői feloldás]
eposz
Adalbert Stifter: Abdias (1843)
[szerkesztői feloldás]
elbeszélés
Eugène Sue: Le Juif errant (1844–45) [A bolygó zsidó, regény, 10 kötetben, A bolyongó zsidó, ford. Szabó Antal és Pleskott Henrik, Bp., 1871–1902] Christoph Kuffner: Ahasver, der ewige Jude, eine Wanderung durch Jahrhunderte (1846)
[szerkesztői feloldás]
Ahasvérus, az örök zsidó, vándorlás évszázadokon át
Jacques Auguste Simon Collin de Plancy: Légendes du Juif Errant et des Seize Reines de Munster (1847)
[szerkesztői feloldás]
A bolygó zsidó és a tizenhat münsteri királynő legendája
Levin Schücking: Der Bauernfürst (1851)
[szerkesztői feloldás]
A parasztfejedelem
című regényének Die drei Freier (A három kérő) című epizódja Василий Андреевич Җуковский: Странствующий жид (1852)
[szerkesztői feloldás]
Vaszilij Andrejevics Zsukovszkij: A bolygó zsidó, poéma, befejezetlen
Alexandre Dumas père: Isaac Laquedem (1853)
[szerkesztői feloldás]
regény
Líra Christian Friedrich Daniel Schubart: Der ewige Jude. Eine Lyrische Rhapsodie (1783 vagy 1787) [ Az örök zsidó (Lírai rapszódia), ford. Kompolthy Tivadar, FL, 8(1871)/256. (nov. 8.), 1165.] William Wordsworth: Song for the Wandering Jew (1800)
[szerkesztői feloldás]
Dal az örök zsidóhoz
Percy Bysshe Shelley: The Wandering Jew, or the Victim of the Eternal Avenger (1810)
[szerkesztői feloldás]
A bolygó zsidó, avagy az örök bosszúálló áldozata
August Wilhelm Schlegel: Die Warnung (1801)
[szerkesztői feloldás]
Az intés
Aloys Wilhelm Schreiber: Der ewige Jude (1817)
[szerkesztői feloldás]
Az örök zsidó; Johann Karl Gottfried Loewe 1834-ben megzenésítette
Johann Ludwig Wilhelm Müller: Der ewige Jude (
1820
[bizonytalan olvasat]
?)
[szerkesztői feloldás]
Az örök zsidó
Nikolaus Lenau: Ahasver, der ewige Jude (1833)
[szerkesztői feloldás]
Ahasvér, Az örök zsidó
; Der ewige Jude (1839)
[szerkesztői feloldás]
Az örök zsidó, ballada
Ludwig Köhler: Der neue Ahasver (1841)
[szerkesztői feloldás]
Az új Ahasvérus
Pierre-Jean de Béranger: Le Juif-errant (1834)
[szerkesztői feloldás]
A bolygó zsidó, Charles Gounod 1860-ban megzenésítette; ford. Lévay József, 1852
Frederik Paludan-Müller: Ahasverus, den evige Jøde (1853)
[szerkesztői feloldás]
Ahasvérus, az örök zsidó
Johann Georg Fischer: Der ewige Jude (1854)
[szerkesztői feloldás]
Az örök zsidó
Edmond Grenier: La mort du juif-errant (1857)
[szerkesztői feloldás]
A bolygó zsidó halála
A motívum előfordul
Byron
Byron, George Gordon
Childe Harold’s Pilgrimage
[szerkesztői feloldás]
Az ifjú Harold zarándokútja, 1812
című cantójában (To Inez, Inezhez, ford. Kosztolányi Dezső) Dráma Ludwig Achim von Arnim: Halle und Jerusalem (1811)
[szerkesztői feloldás]
Halle és Jeruzsálem
Edgar Quinet: Ahasvère (1833) Александр Сергеевич Пушкин: Скупой рыцарь (1830, megj. 1836) [ Alekszandr Szergejevics Puskin: A fukar lovag, ford. Gáspár Endre, 1949] Johann Nestroy: Zwei ewige Juden und keiner (1846)
[szerkesztői feloldás]
Két örök zsidó és egy sem
Hans Christian Andersen: Ahasverus (1847)
[szerkesztői feloldás]
drámai költemény
Siegfried Kapper: Ahasverus – Ein Jüdisches Fastnachtspiel, Deutsches Museum, Zeitschrift für Literatur, Kunst und Öffentliches Leben, Leipzig, 4/(1854)/40, 490–497., 4/(1854)/41, 529–543. Az 1830-as, 40-es években Ahasvérus alakja leggyakrabban a világfájdalom, ill. a történelem értelmével szembeni szkepszis szimbolikus kifejezője.
Arany
Arany János
versével leginkább
Byron
Byron, George Gordon
,
Wordsworth
Wordsworth, William
,
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
és
Béranger
Béranger, Pierre-Jean de
versei rokoníthatók, amelyeknek az örök zsidó nyugalom-, ill. halálvágya a témája. Az előbbi két vers lírai alanya metaforikusan s a legenda konkrét vonatkozásait elhagyva idézi meg az alakot, az utóbbi kettő az örök zsidó monológja, amely a legenda néhány konkrét vonatkozását is felhasználja.
Byron
Byron, George Gordon
versének lírai alanyát az életuntság (weariness) üldözi, „[a]z állandó, szünetlen mélabú ez, / mely a monda vándor zsidóját hajszolja, / Mely nézni sem kíván a síron túlra, / De nem remélhet nyugtot azelőtt” („It is that settled, ceaseless gloom / The fabled Hebrew wanderer bore; / That will not look beyond the tomb, / But cannot hope for rest before”; Kosztolányi Dezső fordításában: „Ez az a szivós bú, mi zordul / üldözte a bolygó zsidót; / mely nézni sem mer a síron tul / s nem várhat addig semmi jót!”). A nyugalmat találó természeti jelenségek és élőlények, ill. a beszélő állapotának ellentétére épül
Wordsworth
Wordsworth, William
és
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
verse – utóbbi egyenesen parafrazeálja az előbbinek azon versszakait, amelyek a hegyről lezúduló s lent megpihenő patak, sziklaodúban nyugalomra lelő sas/holló s az óceán csendes hullámain megpihenő csikóhal (
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
nél: delfin) példáját idézi. Ellentétben a korábbi versekkel,
Béranger
Béranger, Pierre-Jean de
-é meghagyja a legenda vallási kontextusát (a vándorlás mint büntetés Krisztus megsértéséért). Ha bizonyos motívumok és a refrén
Béranger
Béranger, Pierre-Jean de
-éhez is kötik
AJ
Arany János
versét (lásd alább, Keletkezés), közelebb áll
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
Az örök zsidójához. Nem tudjuk,
Arany
Arany János
ismerte-e az utóbbit, Heinrich Gusztáv mindenesetre joggal hívta fel a figyelmet a két szöveg rokon voltára.
Arany
Arany János
Ahasvérusának monológjából a 6–7., 9. és 11. vsz.-ot idézve megállapítja: „Csak az ő bolyongásának nincsen czélja!”, majd hozzáfűzi, hogy „hasonló irányú”
AJ
Arany János
Az örök zsidó című verse.
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
versének eredetije:
 
Der ewige Jude  
 
  Ich wandre sonder Rast und Ruh,
  Mein Weg führt keinem Ziele zu;
  Fremd bin ich in jedwedem Land,
  Und überall doch wohlbekannt.
 
 
  Tief in dem Herzen klingt ein Wort,
  Das treibt mich fort von Ort zu Ort;
  Ich spräch’s nicht aus, nicht laut, nicht leis,
  Sollt’ ewge Ruh auch sein der Preis.
 
 
  Es wärmt mich nicht der Sonne Licht,
  Des Abends Tau, er kühlt mich nicht;
  Ein lauer Nebel hüllt mich ein
  In ewig gleichen Dämmerschein.
 
 
  Kein Mensch sich je zu mir gesellt,
  Es lacht kein Blick mir in der Welt:
  Kein Vogel singt auf meinem Pfad,
  Ob meinem Haupte rauscht kein Blatt.
 
 
  So zieh ich Tag und Nacht einher,
  Das Herz so voll, die Welt so leer;
  Ich habe alles schon gesehn,
  Und darf doch nicht zur Ruhe gehn.
 
 
  Vom Felsen stürzt der Wasserfall,
  Fort schäumt der Fluß im tiefen Tal;
  Er eilt so froh der ewgen Ruh,
  Dem stillen Ozeane zu.
 
 
  Der Adler schwingt sich durch die Luft,
  Verschwebend in des Äthers Duft;
  Hoch in den Wolken steht sein Haus,
  Auf Alpenspitzen ruht er aus.
 
 
  Der Delphin durch die Fluten schweift,
  Wenn in die Bucht der Schiffer läuft;
  Und nach dem Sturm im Sonnenschein
  Schläft er auf Wellenspiegeln ein.
 
 
  Die Wolken treiben hin und her,
  Sie sind so matt, sie sind so schwer;
  Da stürzen rauschend sie herab,
  Der Schoß der Erde wird ihr Grab.
 
 
  Der müde Wandrer dieser Welt,
  Ein sicher Ziel ist ihm gestellt.
  Was klagt er ob des Tages Not?
  Vor Nacht noch holt ihn heim der Tod.
 
 
  O Mensch, der du den Lauf vollbracht,
  Und gehest ein zur kühlen Nacht,
  Bet, eh du tust die Augen zu,
  Für mich um eine Stunde Ruh!
 
 
A 6–7., 9., 11. vsz. Heinrich Gusztáv fordításában:
 
  Zuhatag hangja völgybe búg
  A gyors folyó lenn messze zúg,
  Örül, mert czélja tenger árja,
  Mely csendes nyugalomra várja.
 
 
  Légben kereng a saskesely
  S az aether illatán vesz el,
  Felhőkben áll a háza fenn
  Az ormok csúcsán megpihen.
 
 
  Fel- és leszállnak fellegek,
  Oly fáradtak, oly nehezek;
  De im, suhogva hullnak le:
  Sírjok a földnek kebele.
 
 
  Világ fáradt vándorja bár,
  Biztos a czél, mely rája vár;
  Mért bús, hogy nappal bajt talált?
  Az éj meghozza a halált!
 
Müller
Müller, Johann Ludwig Wilhelm
nek nemcsak ez a verse jön számításba, hanem Az útjelző címen is – bár benne nem a halálvágy, hanem a halálfélelem kap hangot:
 
Der Wegweiser  
 
  Was vermeid ich denn die Wege,
  Wo die andren Wandrer gehn,
  Suche mir versteckte Stege
  Durch verschneite Felsenhöhn?
 
 
  Habe ja doch nichts begangen,
  Daß ich Menschen sollte scheun
  Welch ein törichtes Verlangen
  Treibt mich in die Wüstenein?
 
 
  Weiser stehen auf den Straßen,
  Weisen auf die Städte zu,
  Und ich wandre sonder Maßen,
  Ohne Ruh, und suche Ruh.
 
 
  Einen Weiser seh ich stehen
  Unverrückt vor meinem Blick;
  Eine Straße muß ich gehen,
  Die noch keiner ging zurück.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Miért is kerülöm az utakat, / Hol a többi vándor jár, / Keresek rejtett ösvényeket / Havas sziklabérceken át? Hisz nem követtem semmit el, / Hogy riadnom kellene az emberektől / Mi balga óhaj / Űz engem a pusztaságba? Jelzők állnak az utakon, / Mutatnak a városok felé, / Én pedig vándorlok mérték nélkül, / Nyugalmat nélkülözve és keresve. Egy jelzőt látok állni / Mozdulatlanul szemem előtt; / Oly úton kell indulnom, / Amelyről senki nem tért vissza még. A magyar irodalomban a ponyvakiadások nyomán terjedt el a téma. 19. századi ismertségére egy 1824-es adatból lehet következtetni; eszerint a köznép körében uralkodik az „örökké élő Zsidó”-ról való mesés beszéd (Kedveskedő [A Magyar Kurir melléklapja], 1824, I., 273. – lásd Scheiber 1996, 173.) Adat van Az örökké való Zsidó című ponyvatermék 1847-es kiadására, [lásd Bayer József, Adalékok a magyar ponyvairodalom történetéhez, EPhK, 28(1904), 467–470.: 469.], amelynek 1854-es kiadása is van (NB. az 1847-es adat a miskolci cenzor által „elkobzott haszontalan, egyedül a szegény nép kizsarolására és a fanatismus terjesztésére czélzott apróbb nyomtatványok lajstromá”-n szerepel); a Csodák könyve című ponyvakiadványban örökbolygó zsidóként jelenik meg (Pest, 1858, 81–82.). A magas irodalomban Katona József 1811-es Monostori Veronkájában jelenik meg a motívum („szüntelen futó zsidó”), többször említi az örök zsidó regéjét Eötvös József A’ zsidók’ emancipátiójában [ BpSz, 1(1840), 2. kötet, 1. sz., 110–156.: 110–111., 155.], Vörösmarty Mihály tervezett vígjátékában – amely a rászedett halál népmesei témáját követi s
Quinet
Quinet, Edgar
művéből merítette a legtöbbet – a halál, aki minden ember fölött úrnak hiszi magát, felsül Ahasvérussal szemben. A műből két vázlat s néhány töredék készült el (1835–36/1847/48);
AJ
Arany János
versének keletkezésekor kiadatlan volt. ( VMÖM 10., Drámatöredékek és drámatervek, s. a. r. Fehér Géza, Bp., Akadémiai, 1971, 431–439., 758–798.); Löw Leopold nagykanizsai főrabbi Nyílt levél a zsidó-emancipatio ügyében című vitairatában tesz említést az örök zsidó mondájának irodalmi divatjáról, az alábbi összefüggésben: „Ha a’ költők mulattatják olvasóikat az örök zsidóról
 [!]
[sic!]
, az mint ártatlan phantasia játéka, senkit sem sérthet. Ha pedig az örök zsidóróli mese fegyverül szolgál elnyomott ’s szerencsétlen emberek ellen, az valóban kegyetlen játék.” [ PH, 4(1844)/357. (jún. 2.), 375–376.: 376.] Erdélyi János ironikusan említi
Sue
Sue. Eugène
regényét ( Úti naplója és levelei, Bp., Tankönyvkiadó, 1951, 125., 135., 146.), Császár Ferenc az Az alkuszok című „életkép”-ében az „alkusz”-t (egyebek mellett) „örökvándor zsidó”-nak nevezi, „ki széles nagy világon mindenütt s mindig jelen van” ( Aradi Vészlapok, Pest, kiadta Császár Ferenc, 1844, 372.).
Sue
Sue. Eugène
regényére utalva „bolygó zsidó”, „örökös zsidó”, „bolyongó zsidó” alakban szerepel Az Életképekben [2(1844) I/12, 535.; II/12, 377., II/25, 814.]. A kassai Képes Ujságban Sue Jenő bolygó zsidójának parodiája első két részében részletesen ismerteti a legendát, s az „örök zsidó” változatot is használja [1(1848)/14. (ápr. 1), 108–109., 15. (ápr. 8.), 117., 16. (ápr. 15.), 125., St-t. J. f-gy. aláírással]. Tompa Mihály A bolygó zsidó címen említi Nánihoz című versében (1847);
Sue
Sue. Eugène
regényére utal Gyulai Pál is a Szépirodalmi Szemlében (1855): „Nekünk nincsenek éhező gyármunkásaink, kik mohó hévvel olvassák az »Örök zsidó«-féle regényeket”, ( Gyulai 1908, 100.); Török János Egyetemes Magyar Encyclopaediája azt említi, hogy „A bolygó zsidó szintén Ahasverusnak mondatik” (I., Pest, 1859, 1019.). Az Ádám–Ahasvérus párhuzamra utalt Trencsényi-Waldapfel Imre, Az ember tragédiája (1859–60, megj. 1861
[szerkesztői feloldás]
1862
) kapcsán ( Trencsényi-Waldapfel Imre, Ádám és Ahasvérus: Az Ember Tragédiája
 [!]
[sic!]
forrásaihoz és értelmezéséhez
, IF 21, Bp., 1947, 3–36.). Használja az „örök zsidó” kifejezést Vajda János is, 1875-ös Végtelenség című versében („lehet belőlem / Örök zsidó, Prometheüsz, pokol / Tüzére, miljom esztendőkön át / Halálkinokra ítélt szenvedő. / Csak egy dolog, ami bizonyos itt: / Hogy többé meg nem semmisülhetek.”)
Arany
Arany János
verse az örök zsidóén kívül kötődik a bolygó hollandi vele rokon, 17. századi eredetű, germán nyelvterületen elterjedt legendájához is – akit Heinrich Heine egyenesen „az óceán örök zsidójá”-nak nevezett ( Aus den Memoiren des Herren von Schnabelewopski, Kapitel VII., 1834). E legenda főalakja egy van Staaten (más változatokban: van der Decken) nevű hajóskapitány, aki istenkáromló esküt tett, amikor hajójával viharba került, s nem tudta megkerülni a Jóreménység-fokot, mondván, akár az utolsó ítéletig is kitart. Isten ezért megátkozta, s arra kárhoztatta, hogy örökké járja a tengert, és ne tudjon kikötni az utolsó ítélet napjáig. Szellemhajója azóta járja a tengereket, s veszedelmet hoz mindazokra, akik találkoznak vele. Megjelenéséről számos híradás látott napvilágot; V. György angol király is beszámolt róla, hogy kadétként találkozott a vörös tekintetű hollandi hajójával, és hallotta róla az elátkozott lelkek üvöltését. A romantika korában a legenda az örök zsidóéhoz hasonló népszerűségre tett szert, s számos elemmel kiegészült. Első – s egyben egyik legjelentősebb – romantikus adaptációja Samuel T. Coleridge The Rhyme of the Ancient Mariner (Ének a vén tengerészről) című költeménye (1798, ford. Radó Anna, 1921). A bolygó hollandi Sir Walter Scott elbeszélő költeményének tárgya (Rokeby, 1813), Washington Irving két elbeszélését is inspirálta (The Storm-Ship, 1822, A viharhajó; Adventures of the Black Fisherman 1824, A fekete halász kalandjai), Wilhelm Hauff mesét (Die Geschichte von dem Gespensterschiff, 1826, A szellemhajó története); Edgar Allan Poe elbeszélést (Manuscript found in a bottle, Palackban talált kézirat, 1833, ford. Bartos Tibor, 1981), Frederick Marryat tengerészkapitány pedig regényt (The Phantom Ship, 1839, A bolygó hollandi, avagy a hajósok réme, ford. Braun Soma, 1901) írt róla. Thomas Moore The flying Dutchman (A bolygó hollandi) című verse (1843) azért is említésre méltó, mert
AJ
Arany János
Moore
Moore, Thomas
több versét is lefordította: A ballade. The Lake Of The Dismal Swamp, 1803 (A Dismal mocsárok tava, 1848); Forget not the field (Eszünkbe jusson…, 1852, ezt
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
és
Petőfi
Petőfi Sándor
is fordította); The Minstrel Boy, 1809 (A dalnok elhullt,
1850
[bizonytalan olvasat]
k.); Oh! Blame not the bard, 1810 (Oh! Ne bántsd a költőt…,
1850
[bizonytalan olvasat]
k.); A Speculation (Nyerészkedés, 1857). Heinrich Heine Memoiren des Herren Schnabelewopski című művének említett fejezete szolgáltatta az alapot (
Marryat
Marryat, Frederick
regénye mellett) a legenda legismertebb művészi feldolgozásához, Richard Wagner A bolygó hollandi című operájához (1841/43), amelyről
AJ
Arany János
is tudhatott. Végső soron az Arany-vers irodalomtörténeti kontextusának tekinthetők a romantika korának mindazon művei, amelyek a személyiség sorsát a vándorlás keretében tematizálják (Lord
Byron
Byron, George Gordon
: Childe Harold’s Pilgrimage, 1812; Herman Melville: Moby Dick, 1851 stb.).
 
  Pihenni már. – Nem, nem lehet:
  Vész és vihar hajt engemet,
  Alattam a föld nem szilárd
n
Jegyzet A motívum megtalálható az Irányok című tanulmány – a verssel egy időben keletkezett – bevezetőjében („A nyomás, a zaklatottság, a meghasonlás, mely politikai rázkódásink után európaszerte erőt vett a kedélyeken, midőn nem vala hit, nem remény, nem bizalom, – midőn besüppedt lábunk alatt a föld, s biztos irány helyett az asztaltánc szédelgéseiben kerestünk enyhületet: ily kor, mondom, nem lehetett a jóravaló, a higgadt, a kitartó alkotás kora”, AJÖM XI., 155.; vö. Komlós 1964, 27., Németh G. Béla, A szerkesztő s a kritikus Arany, It, 12/62(1980)/1, 3–12.; ua.: Németh 1981, 59–69.: 64.)
,
  Fejem fölött kétélü bárd
n
Jegyzet (Görög λάβρυς; πέλεκυς) széles körben elterjedt, sokjelentésű mitológiai jelkép. Krétán a kétélű balta a Hold-istennő teremtő és romboló erejét szimbolizálja. A görög mitológiában eredetileg az isteni akarat jelképe. Héphaisztosz labrüsszal nyitja meg Zeusz koponyáját, hogy Pallasz Athéné kiszabadulhasson belőle. Az amazonok fegyvere. Egy mondaváltozat szerint Thészeusz kétélű bárddal ölte meg a Minótauroszt a Labürinthoszban (vitatott az a feltételezés, amely szerint a Labürinthosz a labrüsz házát jelenti).
Arany
Arany János
versében valószínűleg Zeusz eszköze, amellyel vihart idéz elő. (Hasonló képzetek más mitológiákban is megjelennek, ld. varja, Indra istennő kedvenc fegyvere; mjolnir, Thor isten kalapácsa a norvég mitológiában; ukonvasara, Ukko
[szerkesztői feloldás]
mennydörgésisten
baltája a finn mitológiában.)
  Tovább! tovább!
 
 
 
Az út,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Az ut,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
hová talpam nyomul,
 
Sűlyed,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Sülyed,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
ropog, átvékonyul;
  Ónsulylyal
n
Jegyzet Az ónsúly kifejezés fellelhető a vers keletkezéstörténetében: „itt ónsuly nehézkedik lelkemen: évek óta nyom az eltévesztett pályának terhe” – írta
Arany
Arany János
1860. július 9-én Nagykőrösről Csengery Antalnak (lásd Keletkezés).
a kolosszi
n
Jegyzet Görög κολοσσός (latinosított formában: kolosszus, ennek németes alakja: kolossz) a nagyméretű szobrok neve a hellenisztikus korban. Közülük a rhodoszi kikötőben felállított, 32–37 m magas Héliosz-szobor, a rhodoszi kolosszus volt a legnevezetesebb, amelyet i. e. 302–290 között bronzból készített el a lindoszi Kharész a Démétriosz Poliorkétész fölött aratott győzelem (i. e. 304) emlékére. Az ókori világ hét csodája egyikének tartották; i. e. 227-ben v. 224-ben földrengés döntötte le. Nero 39 m magas szobrát Kr. u. 58-ban Zénodotosz készítette Rómában; Hadrianus az időközben Héliosz képére átformált szobrot az Amphitheatrum Flavium mellett állíttatta fel újra, erről kapta új nevét a Colosseum.
lég
  Elzúzna, ha megállanék…
n
Jegyzet A rászakad az ég motívuma több mitológiában megvan. Podaleiriosz, a trójai háború görög katonája, aki egyes források szerint kigyógyította Philoktétész sebét, a háború után a delphoi jósdát kérdezte meg, hol telepedjék le, s azt a tanácsot kapta: ott, ahol akkor sem esik baja, ha leszakad az ég. Podaleiriosz Szmürnoszt választotta, amelyet magas hegyek ölelnek körül, így megtarthatják az eget akkor is, ha lecsúszna Atlasz válláról. – A kelták legendája szerint a vitéz kelták azzal dicsekedtek, hogy nem félnek semmitől, kivéve attól, hogy az Ég rászakad fejükre. A magyar folklórban is él olyan képzet, hogy a felhők fölött szilárd égboltozat van, ill. hogy „nem szabad nézni az eget, mert aki meglátja, arra rászakad”. ( MN8K V., Folklór, 1, Magyar népköltészet, 82.)
  Tovább! tovább!
 
 
  Rettent a percz, a létező,
  S teher minden következő;
 
Új léptem új
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Uj léptem uj
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
kigyón tapod
n
Jegyzet A kép egy ó- és egy újszövetségi toposz kapcsolatán alapul. Jézus az elvégzett küldetés örömével visszatérő hetvenkét tanítványnak ezt mondja: „Ímé, adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat néktek.” (Lk 10:19) Jézus itt Mózes szavaira utal: „El ne felejtkezzél a te Uradról Istenedről”; „a ki vezérlett téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztáján, melyben semmi víz nem vala” (5Móz 8:14–15). A kígyón taposó ember félelmét kifejező kép tehát egyrészt az ígéret földjének reményét nélkülöző pusztai vándorlásra, másrészt Jézus kiválasztó kegyelmének hiányára céloz.
:
  Gyülőlöm a mát s holnapot…
  Tovább! tovább!
 
 
  Éhes vagyok: ennem iszony;
  Láng az ital, midőn iszom
n
Jegyzet A sor, a 13. sor nyomán, összefüggésbe hozható a zsidóság pusztai vándorlásának epizódjával, midőn Isten, kegyelme jeléül, Mózes közbenjárására megédesíti a sivatagban talált ihatatlanul keserű vizet („s mikor jutottak volna Márah nevű helyre, nem ihatják vala a Márah’ vizeit, mivelhogy azok keserűek valának”; Mikor azért
[szerkesztői feloldás]
Mózes
kiáltott volna az úrhoz, mutata néki az úr egy fát, melyet minekutánna a vízbe vetett volna, megédesedének a vizek” – 2Móz 15:22–27).
;
  Álmam szilaj fölrettenés,
  Kárpit megől szivembe kés…
n
Jegyzet Polonius, hogy Hamlet és a királyné beszélgetésének titokban tanúja lehessen, kárpit mögé bújik. Mivel azt hiszi, Hamlet azért jött, hogy megölje anyját, segítségért kiált; erre Hamlet kardot ránt, átszúr a kárpiton, s megöli. Midőn a királyfi kihúzza a holttestet a kárpit mögül, e szavakkal illeti: „Szegény izgága vén bolond, nyugodj. Különbnek véltelek”. ( Hamlet, dán királyfi, III. felvonás, 4. szín, ford.
AJ
Arany János
, AJÖM VII., 175; a fordítás a versnél később, 1866-ban készült, az első magyar Shakespeare-összkiadás számára.) A vers beszélője tehát itt Polonius pozíciójából szólal meg.
  Tovább! tovább!
 
 
  S melyet hazud a sivatag,
  Mind délibáb: tó és patak;
  Gyümölcs unszol,
fris
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
ÖK 1867, II., 318–321.
 
friss
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 379–381.
 
balzsamu:
  Kivűl arany, belűl hamu…
n
Jegyzet
Arany
Arany János
valószínűleg
Milton
Milton, John
Elveszett paradicsomából vette át a széles körben elterjedt motívumot (lásd Scheiber Sándor, Kívül arany, belül hamu, MNyr, 77(1953)/2, 157–158.). A X. könyv Summázata szerint az ember bűnbeesése után Sátán visszatér a Pandemoniumba, ahol a gonosz többi erőivel együtt kígyóvá változik; „megjelenik előttük a tiltott Fa tündér-képe, s ők megcsalatva mohón a Gyümölcs után vetik magukat, de helyette csak port és keserű hamut rágnak”; az eredeti szöveg: „deluded with a shew of the forbidden Tree springing up before them, they greedily reaching to take of the Fruit, chew dust and bitter ashes”). A X. könyv szövege szerint „A tetszetős almát mohón szedik, olyant, milyen Sodoma szurok-tavánál nőtt. Bár ez – ízre, nem fogásra – még csalfább! Mohón remélve oltani étvágyukat, rágnak gyümölcs helyett fanyar hamut, mit sértett ízlelésük kitüszköl.” (Az eredeti szöveg szerint „greedily they pluck’d / The Frutage fair to sight, like that which grew / Neer that bituminous Lake where Sodom flam’d; / This more delusive, not the touch, but taste / Deceav’d; they fondly thinking to allay / Thir appetite with gust, instead of Fruit / Chewd bitter Ashes, which th’ offended taste / With spattering noise rejected”, John Milton, Paradise Lost, Book 10, 560–567.; a magyar fordítás: John Milton, Elveszett paradicsom, ford. Jánosy István =
J. M.
Milton, John
Vál. költői művei, Bp., Európa, 1978, 304., 322.)
Arany
Arany János
Bessenyei Sándor fordítását ismerhette – ott a két szöveghely így szerepel: „egy oly fától megcsalattatván, a melynek gyümölcse hamuból állott”; „Mohón szakgatták a szemnek gyönyörüséges gyümölcsöt; a mely sokkal csalárdabb volt annál, a mely azután az Asfaltites tava körül termett, a hol Sodoma meggyult. Teljes reménységgel lévén az ördög kigyók, hogy kinzó éhségeket majd megcsendesitik, esznek belőle: hát korántsem gyümölcs az, a mit esznek, hanem keserü hamu, a melyet szörnyü ökröndözéssel szájukból kiokádtak.” ( ELVESZTETT ÉS UJRA VISSZA NYERT PARA DICSOM. IRTA : MILTON JÁNOS. ANGOLBÓL FORDITOTTA : BESSE NYE I SÁNDOR. DEBRE CZE N, KIADJA TE LEG DI K. LAJOS KÖNYVKERESKE DÉSE . 18742 [1796], II. darab, 47., 65.) A motívumot Tolnai Vilmos (Az ember tragédiája VII. színének 63–65. sorában olvasható párhuzamos motívumával együtt)
Byron
Byron, George Gordon
ra vezette vissza
[szerkesztői feloldás]
Arany és Madách „arany almái”, EPhK, 48(1924), 87–88.
.
Byron
Byron, George Gordon
Kain című drámájában Éva így átkozza meg testvérgyilkos fiát: „Váljék hamuvá ajkán a gyümölcs”. (III. felvonás, ford. Győry Ilona, KisfTÉ, 1895, 134.) A Childe Harold zarándokútja egyik elbeszélői meditációja szerint „Hozzászokik / Szívünk a bú gyümölcsihez, amik / Utált hamuval vannak csak tele, / Mint a holt-tói almák.” (III. ének, ford. Torkos László, Bp., 1914, 88.)
Byron
Byron, George Gordon
Tacitusra hivatkozik. A motívum ószövetségi eredetű; Mózes énekében olvasható, hogy „Szőlőjük Sodoma szőlőjéből való és Gomora szőlőhegyéről; szőlőfürtjeik mérges fürtök, a szemei keserűek.” (5Móz 32:32) Lukácsy Sándor szerint toposzként a Salamon bölcsessége című apokrif irat (i. e. 2. század) nyomán terjedt el. Előfordul Josephus Flavius A zsidó háború című művében („A tó [a Holt-tenger], amely egészen az arábiai Zoarig húzódik, 580 stadion hosszú, 150 stadion széles. Partjával határos Sodomitis, valamikor virágzó és termékeny tartomány, amelynek pompás városai voltak, de mindenestül tűz pusztította el, mert lakóinak istentelensége miatt villám sújtotta és földig égette. Még most is mutogatják az égből hullott tűz maradványait, és a tóban öt város körvonalai látszanak, s bizonyos gyümölcsök belsejében hamu van; kívülről olyanok, mint az ehető gyümölcsök, de ha kézzel leszakítják, hamuvá pukkannak szét.” ( Flavii Josephi De bello iudaico libri septem [Φλαυίου Ἰωσήπου περὶ τοῦ Ἰουδαϊκοῦ πολέμου] Ad fidem codicum emendavit, variis lectionibus instruxit et notis partim aliorum partim suis illustravit Edvardus Cardwell, S Sacrae T Theologiae P Professor , Aulæ Sancti Albani principalis, Vol. II., Oxonii, E typographeo academico, MDCCCXXXVII.
[szerkesztői feloldás]
Josephus Flavius, A zsidó háború hét könyve. A kódexek alapján kiadta, különböző olvasatokkal ellátta és részben mások, részben a saját megjegyzéseivel ékítette Edward Cardwell, a szent hittudomány professzora, a St. Alban Hall
[szerkesztői feloldás]
ma: Merton College, Oxford
elöljárója, 2 kötet, Oxford, Egyetemi Nyomda, 1837
, 373. Latin ford.: a fenti kiadás latin nyelvű változata, interprete Rufino Aquileiensi, ad græcum collati et emendati per Sigismundum Gelenium
[szerkesztői feloldás]
Aquileiai Rufinus fordításában, a göröggel összevetve és kijavítva Sigismund Gelen által
, 255. Magyarul: A zsidó háború. IV. könyv, Nyolcadik fejezet, Jerikó, a Nagy Síkság és a Holt-Tenger, ford. Révay József, Bp., Gondolat, 19583
[szerkesztői feloldás]
1948
, 315. Tertullianus Védőiratában azt írja, hogy az elpusztított Szodoma és Gomorrha vidékén „a földnek még most is égett szaga van, és ha ott a fák gyümölcsöt próbálnak hozni, ezek csak nézésre valók, ha megérintik őket, hamuvá válnak.” ( Tertullianus, Apologeticus, XL. Patrologiae Cursus Completus, I., Ed. Migne, Parisiis, 1844, 484. Magyarul: Ókeresztény írók, XII., Tertullianus művei, Bp., Szent István Társulat, 1981, 131.) Előfordul Tacitusnál
[szerkesztői feloldás]
Kerényi Károly, A hamubélű gyümölcs Tacitusnál, EPhK, 50(1926), 282.
, Szent Ágostonnál (De civitate dei, XXI., 5.), Aranyszájú szent Jánosnál (francia fordításban: Sur la vaine gloire et l’éducation des enfants, introduction, texte critique, traduction et notes Anne-Marie Malingrey, Sources chrétiennes, 188, Paris, Les Editions du Cerf, 1972, 74.). Jehúda ben Elijáhú Hádászi Eskol hakófer ( A pálma levele, 1148–49) című művében a 35. csoda [lásd Scheiber Sándor, Kívül arany, belül hamu, Mnyr, 77(1953)/2, 138–139.: 138., vö.
Sch. S.
Scheiber Sándor
, Meseelemek a karaita Jehúda Hádászi főművében = Scheiber 1996, 137–169.: 156–159.]. A magyar prédikációirodalomban Temesvári Pelbárt Rosariumában bukkan fel ( Vál. írásai, kiad. V. Kovács Sándor, Bp., Európa–Helikon, 1982, 246.), majd 1730-ban Kiss István Magyar Phylosophia című kéziratában; magyar előfordulásait Lukácsy Sándor részletesen bemutatta ( Lukácsy 1994 ). Megvan a motívum
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
A kétszínűség (Proo: A színesség) című 1786-os versében („Vélnéd hogy a’ nyalkánn pirosló sodoma / A leg jobb gyümőltsök szép paraditsoma / Pedig ha scarláttya szádba ketté válik / Várt gyönyörűséged mind hamuvá válik”, CSVMÖM 1, 24.). Erre az előfordulásra Scheiber Sándor hívta fel a figyelmet, megállapítva, hogy „
Arany
Arany János
ezzel a verssel még a debreceni kollégiumban ismerkedhetett meg” [ A Szodoma almái Aranynál, MNyr, 79(1955)/4, 461.]. Előfordul a toposz Mátyási József halottbúcsúztatójában („bűn hamvával tőlt Gomora almája”),
Arany
Arany János
ezeket is ismerhette ( Lukácsy 1994, 518–519.;
Lukácsy
Lukácsy Sándor
– a toposz elterjedtségére hivatkozva – vitatja e versek
Scheiber
Scheiber Sándor
által állított forrás voltának bizonyíthatóságát). A növényt Caius Julius Solinus Collectanea rerum memorabiliumában (Említésre méltó dolgok gyűjteménye, i. sz. 3. sz.) írta le először. Szodomai alma vagy ördög almája néven ismert egy Dél-Afrikában őshonos növény (Solanum linnaeanum / Solanum sodomeum / Solanum hermanii), paradicsomszerű, mérgező gyümölcse van. Szintén a szodomaialma nevet viseli a Nyugat-Ázsiában is őshonos Calotropis procera cserje, de a bibliai növényt azonosították a jánoskenyérfával (xylokerata / Ceratonia siliqua) is, lásd Immanuel Löw, Die Flora der Juden, II., Wien–Leipzig, 1924, 406.; Harold N. MoldenkeAlma L. Moldenke The plants of the Bible című könyve (Waltham, Mass., Chronica Botanica Co., 1952) szerint legvalószínűbb, hogy a dinnyéhez közeli Citrullus colocynthis megfelelője (78–79.). A motívum visszatér
AJ
dolt
Örökké! című kései, Prométheusz és Tantalusz motívumát összekapcsoló töredékben („a tünékeny alma”).
  Tovább! tovább!
 
 
  Rohannom kell – s a földi boly
n
Jegyzet A motívum kapcsolatba hozható Berzsenyi Dániel A temető című 1815-ös versének („Látom hangyabolyi míveidet, világ!”), ill. Kölcsey Ferenc Vanitatum vanitas című 1823-as versének („Földünk egy kis hangyafészek”) motívumával;
Arany
Arany János
művei közül a Keveházában fordul elő („sűrü népgomoly / Sürög-forog, mint hangyaboly”). Végső forrása Kelszosz Aléthész Logosz című, a kereszténységet támadó műve (i. sz. 178), amelyben a világmindenség igazságát magának tulajdonító kereszténységet hasonlítja hangyabolyhoz.
  Mellettem gyorsan visszafoly
n
Jegyzet Hasonló nézőponttechnikát alkalmaz
Arany
Arany János
az 1850-es Katalin című elbeszélő költeményében: „a mén gyorsan halad, / Futnak visszafelé a fák” ( Baranyai 2000, 46.).
:
  Ködfátyol-kép az emberek
n
Jegyzet A ködkép, ködfátyolkép eredetileg laterna magicával ernyőre, tüllvászonra vagy füstgomolyokra vetített képsor, a diaporáma és a film közös őse; a vetített állóképek mozgóképhatást keltve egymásba mosódtak. A 19. század közepén kedvelt látványosság volt a ködfátyolkép-mutogatás, Jókai Mór Egy magyar nábob című regényében (1853) is megjelenik: „A háttérben állt egy oszlopos peristyl, közepét foglalva el a feldíszített színpad, melyről az ebéd ideje alatt Lokodi uram
[szerkesztői feloldás]
ködfátyolképeket fog mutogatni” (XIII. A nábob neve napja). Kemény Zsigmond 1853-as regényének címe Ködképek a kedély láthatárán – szintén erre a jelenségre utal. ( Baranyai 2000, 46.; Saly Noémi: „Itt élt és halt, mert másképpen nem lehetett” [Krúdy és a pesti kávéház], Budapesti Negyed, 9(2001)/4, 81–110.: 90.) Megjelenése korábbi Tompa Mihály Falusi órák című versében (1847): „Ködfátyolképe a multnak kitárul, / S annyi régi rajzok visszatérnek rája”. Szerepel
Jókai
Jókai Mór
Egy komondor naplója című 1883-as elbeszélésében is („Három marionett-színház bukott meg miattunk, ugyanannyi műlovarkör és viaszbáb-bódé. A tönkrejutott menageriákat, kétfejű bornyúkat, panorámákat, zongoravirtuózokat, óriás leányokat, ködfátyolképeket, humoristicus felolvasásokat, olasz operákat és kötéltáncosokat nem is számítva.” JMÖM1, XI., Dekameron, I., Révai Testvérek, Bp., 1894, 229.) Gyulai Pál
Jókai
Jókai Mór
ról állapítja meg Szerelem bolondjai című regényét bírálva, hogy „
[szerkesztői feloldás]
h
a magasabb régiókba emelkedik, csak ködfátyol-képeket tud elővarázslani”. [ Jókai legújabb művei, BpSz, Új folyam 13(1869), 13. kötet, 43–44. sz., 498–514.: 510.]
:
  Én egy arczot sem ismerek…
  Tovább! tovább!
 
 
  Oh, mily tömeg! s én egyedűl,
 
Útam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Utam
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
habár közé vegyűl;
  Érzem, mint csónak a habot,
  Hogy átmenet mind rám csapott
n
Jegyzet vö. „Fut reményem, e kis csónak. /
[szerkesztői feloldás]
Egy hab a más habhoz vágja, / Mégsem óhajt lelni révet” (Reményem, 1850); Detre beszéde nyomán Buda lelke „hánykódik vala”, „mint habon a csónak” (Buda halála, második ének, 167. sor).
  Tovább! tovább!
 
 
  Az üstökös meg’ visszatér
n
Jegyzet megint visszatér
,
  Kiröppent nyil oda is ér,
  Az eldobott kő megpihen:
  Én czéltalan, én szüntelen
  Tovább! tovább!
 
 
  Pusztán folyam mért nem vagyok,
  Hogy inna fel
asszú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
asszu
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
homok
n
Jegyzet Aszú vagy asszú: az aszik ige mn.-i igeneve, tkp. aszó. „Mondják bizonyos testekről, melyek nyirkossága vagyis nedves leves részei elpárologván, öszvefonnyadtak, öszvezsugorodtak, szárazakká lettek, különösen növényekre és gyümölcsökre alkalmazva. Aszú fű, fa, ág.” ( Cz–F ) Az aszú eredeti jelentése ’száraz <terület, vízmeder>’; az „aszú patak” szószerkezet a 13. századtól előfordul ( TESz ); vö. Szárszó < száraz aszó, Aszófő.
!
  Mért nem futó, veszett vihar,
  Mely ormokon egyszer kihal…
  Tovább! tovább!
 
 
 
Irígylem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Irigylem
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
az ágról szakadt
Irígylem az ágról szakadt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Irigylem az ágrólszakadt
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
  Levelkét: hisz majd fennakad;
  Irígylem az ördögszekér
n
Jegyzet Más néven mezei iringó (Eryngium campestre). Száraz gyepeken gyakori, szúrós gyom. Nagy gömbös hajtásrendszere ősszel a tövénél letörik, és ezt görgeti a szél, miközben a magok szétszóródnak. Motívumként előfordul Az elveszett alkotmányban („Egyszer a sík közepén neszt hallok: ha! oda nézek: / Hát ördögszekeret korbácsol a szíken az alszél”; Hábor „mint a
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
röpűlő strucca, vagy a fenn / Említett ördögszekerek, kotródik az erdőn”), a Rózsa és Ibolya című verses mesében („Mint bukfencező nyúl hentereg futtában, / Tüskés ördögszekér nyargal a pusztában: / Ment a három fickó cigánykerekezve / A násznép elé, mert nem vala már messze”). Ördögmotolla alakban szerepel a Szilágyi Sándornak 1859. okt. 25-én írt levélben („E fordulatos időkben fordulunk mi is – lefelé. Vagy fordulunk, a mint a szél fú, mint a szélkakas. Fordulunk, mint pecsenye a nyárson, mindig sületlenebb oldalunkkal a tűz felé, hogy süljön meg az is. Fordulunk mint búzaszemek a rostában: fölűl a gaz; mint ördögmotolla, mely sehová sem halad; mint a »jó-idő-malma« – így ősszel; mondjak-e még többet?” AJÖM XVII., 342.)
t:
  Árokba hull: czéljához ért…
  Tovább! tovább!
 
 
  Szegény zsidó… Szegény szivem:
 
Elébb-utóbb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
Elébb utóbb
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
majd megpihen.
  Az irgalom nagy és örök,
  Megszán s átkom nem mennydörög:
 
Tovább, tovább.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
 
Tovább! tovább!
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
ÖM 1883, 379–381.
 
 
 
(1860)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 318–321.
ÖM 1883, 379–381.
 
ARANY JÁNOS
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57.
 
Arany János
*
Szövegforrás:
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62.
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1860. nov. 28. előtt