X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Rendületlenűl

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
  • Szövegforrás III: Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
  • Szövegforrás IV: ÖK 1867, II., 318–321
  • Szövegforrás V: ÖM 1883, 379–381

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 SzF, 1(1860–61)/8. (1860. dec. 26.), 120. (a Tárca rovatban) M2 ÖK 1867, II., 322–324. (alapszöveg) M3 ÖM 1883, 382–383. [ AJÖM I., 297–298.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezés 1860. okt. 20. után,
Pest
Budapest
. Az Októberi Diploma témája
Arany
Arany János
Szász Károlyhoz írt okt. 22-ei levelének utóiratában tűnik fel („Azóta olvasod az Alkotmányt!!!” – AJÖM XVII., 454.); Kazinczy Gábornak: „Ha a zajosuló politikai élet izgalmai közt Kegyednek ideje maradna még lapom számára ottanottan valamit irni, nagyon, de nagyon kedvesen venném.” (1860. nov. 13, AJÖM XVII., 461–462.) Ismét Szász Károlynak: „Az isten akárhová tette volna most ezt a constitutiót!” 1860. nov. 15, AJÖM XVII., 467.)
Arany
Arany János
rendszeres kapcsolatban állt a PN-t szerkesztő Kemény Zsigmonddal („Én mindennapos vagyok a Naplónál,
Kemény
Kemény Zsigmond
nél: ez egyetlen recreátíóm, esti sétáim czélpontja” (levele
Tompá
Tompa Mihály
nak, 1860. dec. 16, AJÖM XVII., 479.),
Csengery
Csengery Antal
vel özvegy Bezerédj Istvánné vasárnapi ebédjein találkozott (vö.: AJÖM XVII., 941., ill. A jóságos özvegynek, Keletkezés).
Arany
Arany János
így jól ismerhette a
Deák
Deák Ferenc
és
Kemény
Kemény Zsigmond
között az Októberi Diploma kiadását követően kialakuló nézeteltérést – „
Deák
Deák Ferenc
hallgatott. Csak a háttérben vitatkozott
Kemény
Kemény Zsigmond
nyel
, ki a határozott föllépést indítványozta.
Deák
Deák Ferenc
nem tartotta tanácsosnak ezt. Azt akarta, hogy a nemzet magára hagyva, itélje meg a concessió értékét.
Kemény
Kemény Zsigmond
ellenkező véleményen volt. A restitutió in integrum, a 48-diki törvények zászlójának kibontását sürgette.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
A conservativek kivételével mindenki a jogvisszaállítás szükségét érezte.
Deák
Deák Ferenc
és
Kemény
Kemény Zsigmond
közt csak is a taktika tekintetében forgott fenn véleményeltérés.”
Kemény
Kemény Zsigmond
, megtörve a pártfegyelmet, a PN okt. 25-ei számában [11(1860)/248, 2.,
Királyi P
Kemény Zsigmond
. álnéven] ismertette álláspontját. (Lásd erről: Beksics Gusztáv, Kemény Zsigmond, a forradalom s a kiegyezés, Bp., Athenaeum, 1883, 206–207.)
Arany
Arany János
nak a hiú reményekkel és a felelőtlen hazafisággal kapcsolatos nézeteiről sokat elárul fiának december 5-én Nagykőrösre írt (töredékben fennmaradt) levele: „Megvárom okosságodtól, hogy semmi ilyesbe
[szerkesztői feloldás]
ti. az Októberi Diploma kibocsátása utáni tüntetésbeti. az
nem elegyedel, még ha a többi tanuló elég hígvelejű volna is ebben hazafias dolgot látni. Mindenki
Pest
Budapest
en,
Deák
Deák Ferenc
stb. meg vannak győződve, hogy ez éretlenségek nagyon veszélyeztetik a haza ügyét. Édes fiam, légy ildomos”. ( AJÖM XVII., 477. [ildomos: „eszélyes”, „tetteit a dolgok mivoltából kifejlett körülményekhez alkalmazó”, Cz–F ; vö. Széchenyi emlékezete, Magyarázatok, 39. sor]; figyelmeztetése feltehetőleg a december 2-ai, Ferenc József elleni országos tüntetésekkel kapcsolatos, s ugyanazt az aggodalmat fejezi ki, amely a nagykőrösi Széchenyi-gyászmise nyomán kibontakozó diáktüntetéskor jellemezte, lásd Széchenyi emlékezete, Keletkezés).
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
Szózatának ihletése összefügghet azzal, hogy Kolbenheyer Mór 1860. nov. 12-én megküldte
Arany
Arany János
nak a Szózat és a Fóti dal általa készített német fordítását véleményezésre; mint írja, „Nem kevesebbet szeretnék, mint hogy
Heckenast
Heckenast Gusztáv
kinyomtassa a hazaszeretet e kettős himnuszát a magyarországi németek épülésére és ha lehet gazdag tipográfiai köntösben”; egyben a Kisfaludy-társaság segítségét kéri a kiadáshoz („Ich möchte nichts Geringeres, als daß
Heckenast
Heckenast Gusztáv
diesen zweifachen Hymnus der glühendsten Vaterlandsliebe zum Frommen der Deutschen in Ungarn besonders und könnte es sein, mit typographischem Glanze, abdrucken ließe.“ AJÖM XVII., 461.). A Szózat címe a fordításban Die Stimme des Vaterlandes; a fordítások végül nem jelentek meg. (A fordítások kapcsán lásd Németh Sára, Kolbenheyer Móric, Bp., Minerva Társaság, 1938, 47–48.) A Vörösmarty-ihlet felé mutat Szász Károly akciója is.
Szász
Szász Károly
1860. dec. 19-én levelet intézett a Kisfaludy Társasághoz, amelyben 1861 májusára Magyar költők ünnepe címen rendezvényt kezdeményez.
AJ
Arany János
-nak ugyanezen a napon írt levelében – melyben ötlete támogatását kéri barátjától – megjegyzi: „Én ugy tervezem magamban hogy
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
t te dicsőitenéd”. ( AJÖM XVII., 480.) Ugyancsak a Szózat ihletésével lehet kapcsolatban, hogy
Arany
Arany János
a SzF 1860. nov. 28-ai számában [1(1860)/4, 49–51.] közölte Barsi József A költészet helye a müvészetek koszorujában című cikkét, amelyben többek közt ez olvasható: „»Hazádnak rendületlenül légy hive oh magyar!«
 [!]
[sic!]
zengé a költő. A nemzet eltanulta tőle s utána zengé és ma sincs ember a hazában, ki ne érezné, hogy a rendületlen hűség szülőföldünkhöz nemzetünknek egyetlen megmentője, mely már is csodákat mivelt és végre fogja hajtani azt is, a mi teendőnk még van s még lesz.” (50.) Kritikatörténet Megyer Szabolcs „a külsőségekben és tapsokért mutatkozó hazafiságtól” óvó versként utal rá, idézve a 2–3. vsz.-t ( Megyer 1958, 37.). Veres András a Magányban, Mindvégig, Kosmopolita költészet mellett annak a hétszakaszos verstípusnak a példájaként említi, „amely a legalkalmasabb számára egy-egy koncentrált érveléssor kifejtésére”, ill. a jambikus lejtésről állapítja meg, hogy – mint
Arany
Arany János
lírájában gyakorta – „a metrum lassú, melankolikus lejtése funkcionál”; néhány kivételtől eltekintve „valamennyi ide tartozó költeménye panaszos, elégikus hangulatú”. A Kertben című vers beszélőjének magányát elemezve írja:
Arany
Arany János
szemében az elkülönülés, a kívülmaradás akkor is vétek, ha éppen erkölcsi indítékú – kívül maradni a vétkeseken. Számára ugyanis a legfőbb vétek maguknak a közösségi kapcsolatoknak a deformálódása.” S az „erényes kívülállás” attitűdjének bírálataként idézi a 25–28. és a 31–34. sorokat. ( Veres 1972, 113–114., 156.)
Szörényi
Szörényi László
is a 18 hétstrófás vers egyikeként említi, szerinte ugyanakkor „
[szerkesztői feloldás]
a
Rendületlenül
 [!]
[sic!]
érces zengése elszigetelt.” ( Szörényi 1972, 281.) Később azt állapítja meg a versről, hogy „úgy oldja meg az óda korszerűsítésének feladatát, hogy a magyar közelmúlt
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
romantikájának fráziskincsében találja meg azt a vonatkozásrendszert, amelyhez mintegy glosszaszerűen tudja csatolni a maga ódájának gondolatmenetét. A Szózat etikájának, vagyis a rendületlen hűségnek az érvényességét hirdeti, de oly módon, hogy fölrajzolja mindazt a szociológiai és történelmi ellenvetést, amelyet a jelenkor
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
imperatívuszához képest kifejlesztett.” ( Szörényi 1989 [1982/83], 199.)
Sőtér
Sőtér István
szerint a nemzetiség és a polgárosodás kiegyenlítődése iránti bizalommal szemben, amely a Magányban című verset jellemzi, itt a kétely kap hangot; ilyen módon az Őszikék előzménye, amely „majd cáfolja is mindazt, amiben a költő 1860–71-ben még bizakodott”. ( Sőtér 1987 [1963], 334.)
Keresztury
Keresztury Dezső
„a veszélytudat aktuális okainak felsorolása”-ként értelmezi, s az egyes szám második személyű megszólítást „egyszerre önmegszólító” és „általános alanyi érvényű”- nek nevezi. ( Keresztury 1990, 378–379.) Lásd még: Benedek 1970, 109–110. Pála 1995, 281–283. Fordítás Bolgár: Непоклатимо (Димо Боляров) = Аран 2009, 113–114. Finn: Järkymättä (Elvi Sinervo) = Turtiainen 1952, 44–46. Román: Neclintit (Haralambie Grămescu) = Arany 1957a, 94–96. Feldolgozás Zenei Révfy Géza (férfikarra), Apollo, 1904, 72. sz. [an.]; Vegyeskarra alkalmazta: Tárcza B.[ertalan], [Kolozsvár, Schildkraut, 1932] [Partitúra + 4 szólam. Kőnyomatos.] (Monoki István, Magyar könyvtermés Romániában 1919–1940, I., EME–OSzK, 1997, 5014. tétel) Hangfelvételek Arany János: Őszikék és más költemények, HCD 14284, 2000, Ladányi Ferenc, 2’ 43”; ua.: Varietas delectat 5., Hungaroton, HCD 14300, 2002 Varietas delectat 5., Hungaroton, HCD 14300, 2002, Bánffy György, 2’ 58”, Varietas delectat 5., Hungaroton, HCD 14300, 2002, Rajhona Ádám, 2’ 53”. Vers mindenkinek, 2., Előre hát mind, aki költő!, Dolby Digital 2.0, Bessenyei Ferenc, 2’ 36” (DVD: MTVA , 2011) Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Kubik Anna, 2’ 51”
 
Rendületlenűl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖM 1883, 379–381
 
Rendületlenül!
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
Rendületlenül
n
Jegyzet az 1. sor alapján emend.
*
Szövegforrás:
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
 
 
n
Jegyzet célzás Vörösmarty Mihály Szózat című versének kezdősorára: „Hazádnak rendületlenül / Légy híve ó, magyar”
 
  Hallottad a szót: „rendületlenűl –”
  Midőn fölzengi myriád ajak
n
Jegyzet (görög–latin–német) megszámlálhatatlanul sok
  S a millió
szív
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
sziv
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
egy dalon hevűl,
  Egy lángviharban összecsapzanak?…
  Oh, értsd is a szót és
könnyelmü
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
könnyelmű
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
szájon
  Merő szokássá szent imád ne váljon!
 
 
  Sokban hívságos elme kérkedik,
  Irányt még jóra, szépre is az ád;
  Nem mondom: a hont ők nem szeretik;
  De jobban a tapsot, mint a hazát…
  Oh, értsd meg a szót és hiú dagályon
n
Jegyzet vö. „Itt tornyosúl a megkövűlt dagály”, Emlékre [II.] [Vándor megállj!], 5. sor
  Olcsó malaszttá szent imád ne váljon!
 
 
  Fényt űz csinált érzelmivel nem egy,
  Kinek világát csak divat teszi;
n
Jegyzet vö. „Kit csak az új divat ingere vonz”, Bonczék (1877), 16. sor
  Ő nála köntös, eb, ló egyre
megy,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
megy
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
  S a hon szerelmén a hölgyét veszi…
  Oh, értsd meg a szót s függve női bájon
  Kül csillogássá szent imád ne váljon!
 
 
  Van – fájdalom! kinek czégér hona.
  Hah! tőzsér, alkusz és galambkufár:
n
Jegyzet kereskedő, szatócs [ Cz–F ]
  Ki innen! e hely az Úr temploma:
n
Jegyzet „És béméne Jézus az Isten templomába, és kiűzé mind azokat, a kik árulnak és vásárolnak vala a templomban: és a pénzváltóknak asztalaikat, és a galambárosoknak székeiket felforgatá. És monda nekik: Meg vagyon írva: Az én házam imádkozás házának mondatik; ti pedig azt latroknak barlangjokká tettétek.” (Mt 21:12–13)
  Rátok az ostor pattogása vár!…
n
Jegyzet „És béméne Jézus az Isten templomába, és kiűzé mind azokat, a kik árulnak és vásárolnak vala a templomban: és a pénzváltóknak asztalaikat, és a galambárosoknak székeiket felforgatá. És monda nekik: Meg vagyon írva: Az én házam imádkozás házának mondatik; ti pedig azt latroknak barlangjokká tettétek.” (Mt 21:12–13)
 
Oh,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
Oh
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
 
értsd meg a szót: kincs, arany kináljon:
  Nyerészkedéssé szent imád ne váljon!
 
 
  Szeretni a hont gyakran oly nehéz: –
  Ha bűnbélyeg sötétül homlokán,
n
Jegyzet Az Ószövetségben Isten azért bélyegzi meg Káint, hogy megvédje: „És mondá néki az Úr: Sőt inkább valaki megöléndi Káint, hétszerte inkább megbüntettetik. És az Isten megbélyegzé Káint, hogy senki, valaki találná őtet, meg ne ölné.” (1Móz 4:15) A „Káin-bélyeg” azonban a gyilkos megjelölésének értelmében vált általánossá.
  Gyarló erényünk öntagadni kész,
n
Jegyzet Jézus elfogatásának éjszakáján Péter, korábbi fogadkozása ellenére, háromszor egymás után esküvel tagadja, hogy köze volna a Mesterhez. (Mt 26:34, 69–75)
  Mint Péter a rettentő éjszakán.
n
Jegyzet Jézus elfogatásának éjszakáján Péter, korábbi fogadkozása ellenére, háromszor egymás után esküvel tagadja, hogy köze volna a Mesterhez. (Mt 26:34, 69–75)
  Oh, értsd meg a szót: fényben, vagy homályon –
  De kishitűvé szent imád ne váljon!
 
 
  Szeretni a hont – ah! még nehezebb
  Midőn az ár nő, ostromol, ragad…
  És – kebleden be-vérző honfi seb –
 
Bújsz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
Bujsz
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
a tömegben, átkos egymagad.
n
Jegyzet vö. Az örök zsidó 31. sorával („Oh, mily tömeg! s én egyedűl”)
  Oh, értsd meg a szót s győzve a ragályon
  Káromkodássá szent imád ne váljon!
 
 
  Hallottad a szót: „rendületlenűl?”
  Ábránd, hiúság, múló kegy, javak, –
  Lenn a sikamló tér, nyomás felűl,
n
Jegyzet Vö. Az örök zsidó 2., ill. 6–9. sorával („Vész és vihar hajt engemet”; „Az út, hová talpam nyomul, / Sűlyed, ropog, átvékonyul; / Ónsulylyal a kolosszi lég / Elzúzna, ha megállanék…”). A 39. sornak közvetlen politikai vonatkozása is van; párhuzamot mutat azzal, ahogyan Deák Ferenc jellemezte a politikai helyzetet 1861 januárjában: „fenn absolutistikus célok
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
, alant forradalmi túlfeszített remények” ( Deák Ferenc beszédei, összegyűjtötte Kónyi Manó, II., 1848–1861, Bp., Franklin-Társulat, 1886, 287.).
  Vész és gyalázat el ne rántsanak.
n
Jegyzet Vö. Az örök zsidó 2., ill. 6–9. sorával („Vész és vihar hajt engemet”; „Az út, hová talpam nyomul, / Sűlyed, ropog, átvékonyul; / Ónsulylyal a kolosszi lég / Elzúzna, ha megállanék…”). A 39. sornak közvetlen politikai vonatkozása is van; párhuzamot mutat azzal, ahogyan Deák Ferenc jellemezte a politikai helyzetet 1861 januárjában: „fenn absolutistikus célok
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
, alant forradalmi túlfeszített remények” ( Deák Ferenc beszédei, összegyűjtötte Kónyi Manó, II., 1848–1861, Bp., Franklin-Társulat, 1886, 287.).
 
Oh,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
Oh
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
 
értsd meg a szót: árban és
apályon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
apályon,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
  – Szirt a habok közt – hűséged megálljon!
 
 
(1860)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
ARANY JÁNOS
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1860. okt. 20. után
 
 
 
Rendületlenűl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖM 1883, 379–381
 
Rendületlenül!
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
Rendületlenül
n
Jegyzet az 1. sor alapján emend.
*
Szövegforrás:
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
 
 
n
Jegyzet célzás Vörösmarty Mihály Szózat című versének kezdősorára: „Hazádnak rendületlenül / Légy híve ó, magyar”
 
  Hallottad a szót: „rendületlenűl –”
  Midőn fölzengi myriád ajak
n
Jegyzet (görög–latin–német) megszámlálhatatlanul sok
  S a millió
szív
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
sziv
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
egy dalon hevűl,
  Egy lángviharban összecsapzanak?…
  Oh, értsd is a szót és
könnyelmü
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
könnyelmű
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
szájon
  Merő szokássá szent imád ne váljon!
 
 
  Sokban hívságos elme kérkedik,
  Irányt még jóra, szépre is az ád;
  Nem mondom: a hont ők nem szeretik;
  De jobban a tapsot, mint a hazát…
  Oh, értsd meg a szót és hiú dagályon
n
Jegyzet vö. „Itt tornyosúl a megkövűlt dagály”, Emlékre [II.] [Vándor megállj!], 5. sor
  Olcsó malaszttá szent imád ne váljon!
 
 
  Fényt űz csinált érzelmivel nem egy,
  Kinek világát csak divat teszi;
n
Jegyzet vö. „Kit csak az új divat ingere vonz”, Bonczék (1877), 16. sor
  Ő nála köntös, eb, ló egyre
megy,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
megy
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
  S a hon szerelmén a hölgyét veszi…
  Oh, értsd meg a szót s függve női bájon
  Kül csillogássá szent imád ne váljon!
 
 
  Van – fájdalom! kinek czégér hona.
  Hah! tőzsér, alkusz és galambkufár:
n
Jegyzet kereskedő, szatócs [ Cz–F ]
  Ki innen! e hely az Úr temploma:
n
Jegyzet „És béméne Jézus az Isten templomába, és kiűzé mind azokat, a kik árulnak és vásárolnak vala a templomban: és a pénzváltóknak asztalaikat, és a galambárosoknak székeiket felforgatá. És monda nekik: Meg vagyon írva: Az én házam imádkozás házának mondatik; ti pedig azt latroknak barlangjokká tettétek.” (Mt 21:12–13)
  Rátok az ostor pattogása vár!…
n
Jegyzet „És béméne Jézus az Isten templomába, és kiűzé mind azokat, a kik árulnak és vásárolnak vala a templomban: és a pénzváltóknak asztalaikat, és a galambárosoknak székeiket felforgatá. És monda nekik: Meg vagyon írva: Az én házam imádkozás házának mondatik; ti pedig azt latroknak barlangjokká tettétek.” (Mt 21:12–13)
 
Oh,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
Oh
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
 
értsd meg a szót: kincs, arany kináljon:
  Nyerészkedéssé szent imád ne váljon!
 
 
  Szeretni a hont gyakran oly nehéz: –
  Ha bűnbélyeg sötétül homlokán,
n
Jegyzet Az Ószövetségben Isten azért bélyegzi meg Káint, hogy megvédje: „És mondá néki az Úr: Sőt inkább valaki megöléndi Káint, hétszerte inkább megbüntettetik. És az Isten megbélyegzé Káint, hogy senki, valaki találná őtet, meg ne ölné.” (1Móz 4:15) A „Káin-bélyeg” azonban a gyilkos megjelölésének értelmében vált általánossá.
  Gyarló erényünk öntagadni kész,
n
Jegyzet Jézus elfogatásának éjszakáján Péter, korábbi fogadkozása ellenére, háromszor egymás után esküvel tagadja, hogy köze volna a Mesterhez. (Mt 26:34, 69–75)
  Mint Péter a rettentő éjszakán.
n
Jegyzet Jézus elfogatásának éjszakáján Péter, korábbi fogadkozása ellenére, háromszor egymás után esküvel tagadja, hogy köze volna a Mesterhez. (Mt 26:34, 69–75)
  Oh, értsd meg a szót: fényben, vagy homályon –
  De kishitűvé szent imád ne váljon!
 
 
  Szeretni a hont – ah! még nehezebb
  Midőn az ár nő, ostromol, ragad…
  És – kebleden be-vérző honfi seb –
 
Bújsz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
Bujsz
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
a tömegben, átkos egymagad.
n
Jegyzet vö. Az örök zsidó 31. sorával („Oh, mily tömeg! s én egyedűl”)
  Oh, értsd meg a szót s győzve a ragályon
  Káromkodássá szent imád ne váljon!
 
 
  Hallottad a szót: „rendületlenűl?”
  Ábránd, hiúság, múló kegy, javak, –
  Lenn a sikamló tér, nyomás felűl,
n
Jegyzet Vö. Az örök zsidó 2., ill. 6–9. sorával („Vész és vihar hajt engemet”; „Az út, hová talpam nyomul, / Sűlyed, ropog, átvékonyul; / Ónsulylyal a kolosszi lég / Elzúzna, ha megállanék…”). A 39. sornak közvetlen politikai vonatkozása is van; párhuzamot mutat azzal, ahogyan Deák Ferenc jellemezte a politikai helyzetet 1861 januárjában: „fenn absolutistikus célok
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
, alant forradalmi túlfeszített remények” ( Deák Ferenc beszédei, összegyűjtötte Kónyi Manó, II., 1848–1861, Bp., Franklin-Társulat, 1886, 287.).
  Vész és gyalázat el ne rántsanak.
n
Jegyzet Vö. Az örök zsidó 2., ill. 6–9. sorával („Vész és vihar hajt engemet”; „Az út, hová talpam nyomul, / Sűlyed, ropog, átvékonyul; / Ónsulylyal a kolosszi lég / Elzúzna, ha megállanék…”). A 39. sornak közvetlen politikai vonatkozása is van; párhuzamot mutat azzal, ahogyan Deák Ferenc jellemezte a politikai helyzetet 1861 januárjában: „fenn absolutistikus célok
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
, alant forradalmi túlfeszített remények” ( Deák Ferenc beszédei, összegyűjtötte Kónyi Manó, II., 1848–1861, Bp., Franklin-Társulat, 1886, 287.).
 
Oh,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
Oh
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
 
értsd meg a szót: árban és
apályon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
apályon,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
  – Szirt a habok közt – hűséged megálljon!
 
 
(1860)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
ARANY JÁNOS
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1860. okt. 20. után
 
 
 
Rendületlenűl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖM 1883, 379–381
 
Rendületlenül!
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
Rendületlenül
n
Jegyzet az 1. sor alapján emend.
*
Szövegforrás:
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
 
 
n
Jegyzet célzás Vörösmarty Mihály Szózat című versének kezdősorára: „Hazádnak rendületlenül / Légy híve ó, magyar”
 
  Hallottad a szót: „rendületlenűl –”
  Midőn fölzengi myriád ajak
n
Jegyzet (görög–latin–német) megszámlálhatatlanul sok
  S a millió
szív
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
sziv
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
egy dalon hevűl,
  Egy lángviharban összecsapzanak?…
  Oh, értsd is a szót és
könnyelmü
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
könnyelmű
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
szájon
  Merő szokássá szent imád ne váljon!
 
 
  Sokban hívságos elme kérkedik,
  Irányt még jóra, szépre is az ád;
  Nem mondom: a hont ők nem szeretik;
  De jobban a tapsot, mint a hazát…
  Oh, értsd meg a szót és hiú dagályon
n
Jegyzet vö. „Itt tornyosúl a megkövűlt dagály”, Emlékre [II.] [Vándor megállj!], 5. sor
  Olcsó malaszttá szent imád ne váljon!
 
 
  Fényt űz csinált érzelmivel nem egy,
  Kinek világát csak divat teszi;
n
Jegyzet vö. „Kit csak az új divat ingere vonz”, Bonczék (1877), 16. sor
  Ő nála köntös, eb, ló egyre
megy,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
megy
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
  S a hon szerelmén a hölgyét veszi…
  Oh, értsd meg a szót s függve női bájon
  Kül csillogássá szent imád ne váljon!
 
 
  Van – fájdalom! kinek czégér hona.
  Hah! tőzsér, alkusz és galambkufár:
n
Jegyzet kereskedő, szatócs [ Cz–F ]
  Ki innen! e hely az Úr temploma:
n
Jegyzet „És béméne Jézus az Isten templomába, és kiűzé mind azokat, a kik árulnak és vásárolnak vala a templomban: és a pénzváltóknak asztalaikat, és a galambárosoknak székeiket felforgatá. És monda nekik: Meg vagyon írva: Az én házam imádkozás házának mondatik; ti pedig azt latroknak barlangjokká tettétek.” (Mt 21:12–13)
  Rátok az ostor pattogása vár!…
n
Jegyzet „És béméne Jézus az Isten templomába, és kiűzé mind azokat, a kik árulnak és vásárolnak vala a templomban: és a pénzváltóknak asztalaikat, és a galambárosoknak székeiket felforgatá. És monda nekik: Meg vagyon írva: Az én házam imádkozás házának mondatik; ti pedig azt latroknak barlangjokká tettétek.” (Mt 21:12–13)
 
Oh,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
Oh
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
 
értsd meg a szót: kincs, arany kináljon:
  Nyerészkedéssé szent imád ne váljon!
 
 
  Szeretni a hont gyakran oly nehéz: –
  Ha bűnbélyeg sötétül homlokán,
n
Jegyzet Az Ószövetségben Isten azért bélyegzi meg Káint, hogy megvédje: „És mondá néki az Úr: Sőt inkább valaki megöléndi Káint, hétszerte inkább megbüntettetik. És az Isten megbélyegzé Káint, hogy senki, valaki találná őtet, meg ne ölné.” (1Móz 4:15) A „Káin-bélyeg” azonban a gyilkos megjelölésének értelmében vált általánossá.
  Gyarló erényünk öntagadni kész,
n
Jegyzet Jézus elfogatásának éjszakáján Péter, korábbi fogadkozása ellenére, háromszor egymás után esküvel tagadja, hogy köze volna a Mesterhez. (Mt 26:34, 69–75)
  Mint Péter a rettentő éjszakán.
n
Jegyzet Jézus elfogatásának éjszakáján Péter, korábbi fogadkozása ellenére, háromszor egymás után esküvel tagadja, hogy köze volna a Mesterhez. (Mt 26:34, 69–75)
  Oh, értsd meg a szót: fényben, vagy homályon –
  De kishitűvé szent imád ne váljon!
 
 
  Szeretni a hont – ah! még nehezebb
  Midőn az ár nő, ostromol, ragad…
  És – kebleden be-vérző honfi seb –
 
Bújsz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
Bujsz
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
a tömegben, átkos egymagad.
n
Jegyzet vö. Az örök zsidó 31. sorával („Oh, mily tömeg! s én egyedűl”)
  Oh, értsd meg a szót s győzve a ragályon
  Káromkodássá szent imád ne váljon!
 
 
  Hallottad a szót: „rendületlenűl?”
  Ábránd, hiúság, múló kegy, javak, –
  Lenn a sikamló tér, nyomás felűl,
n
Jegyzet Vö. Az örök zsidó 2., ill. 6–9. sorával („Vész és vihar hajt engemet”; „Az út, hová talpam nyomul, / Sűlyed, ropog, átvékonyul; / Ónsulylyal a kolosszi lég / Elzúzna, ha megállanék…”). A 39. sornak közvetlen politikai vonatkozása is van; párhuzamot mutat azzal, ahogyan Deák Ferenc jellemezte a politikai helyzetet 1861 januárjában: „fenn absolutistikus célok
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
, alant forradalmi túlfeszített remények” ( Deák Ferenc beszédei, összegyűjtötte Kónyi Manó, II., 1848–1861, Bp., Franklin-Társulat, 1886, 287.).
  Vész és gyalázat el ne rántsanak.
n
Jegyzet Vö. Az örök zsidó 2., ill. 6–9. sorával („Vész és vihar hajt engemet”; „Az út, hová talpam nyomul, / Sűlyed, ropog, átvékonyul; / Ónsulylyal a kolosszi lég / Elzúzna, ha megállanék…”). A 39. sornak közvetlen politikai vonatkozása is van; párhuzamot mutat azzal, ahogyan Deák Ferenc jellemezte a politikai helyzetet 1861 januárjában: „fenn absolutistikus célok
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
, alant forradalmi túlfeszített remények” ( Deák Ferenc beszédei, összegyűjtötte Kónyi Manó, II., 1848–1861, Bp., Franklin-Társulat, 1886, 287.).
 
Oh,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
Oh
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
 
értsd meg a szót: árban és
apályon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
apályon,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
  – Szirt a habok közt – hűséged megálljon!
 
 
(1860)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
ARANY JÁNOS
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1860. okt. 20. után
 
 
 
Rendületlenűl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖM 1883, 379–381
 
Rendületlenül!
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
Rendületlenül
n
Jegyzet az 1. sor alapján emend.
*
Szövegforrás:
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
 
 
n
Jegyzet célzás Vörösmarty Mihály Szózat című versének kezdősorára: „Hazádnak rendületlenül / Légy híve ó, magyar”
 
  Hallottad a szót: „rendületlenűl –”
  Midőn fölzengi myriád ajak
n
Jegyzet (görög–latin–német) megszámlálhatatlanul sok
  S a millió
szív
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
sziv
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
egy dalon hevűl,
  Egy lángviharban összecsapzanak?…
  Oh, értsd is a szót és
könnyelmü
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
könnyelmű
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
szájon
  Merő szokássá szent imád ne váljon!
 
 
  Sokban hívságos elme kérkedik,
  Irányt még jóra, szépre is az ád;
  Nem mondom: a hont ők nem szeretik;
  De jobban a tapsot, mint a hazát…
  Oh, értsd meg a szót és hiú dagályon
n
Jegyzet vö. „Itt tornyosúl a megkövűlt dagály”, Emlékre [II.] [Vándor megállj!], 5. sor
  Olcsó malaszttá szent imád ne váljon!
 
 
  Fényt űz csinált érzelmivel nem egy,
  Kinek világát csak divat teszi;
n
Jegyzet vö. „Kit csak az új divat ingere vonz”, Bonczék (1877), 16. sor
  Ő nála köntös, eb, ló egyre
megy,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
megy
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
  S a hon szerelmén a hölgyét veszi…
  Oh, értsd meg a szót s függve női bájon
  Kül csillogássá szent imád ne váljon!
 
 
  Van – fájdalom! kinek czégér hona.
  Hah! tőzsér, alkusz és galambkufár:
n
Jegyzet kereskedő, szatócs [ Cz–F ]
  Ki innen! e hely az Úr temploma:
n
Jegyzet „És béméne Jézus az Isten templomába, és kiűzé mind azokat, a kik árulnak és vásárolnak vala a templomban: és a pénzváltóknak asztalaikat, és a galambárosoknak székeiket felforgatá. És monda nekik: Meg vagyon írva: Az én házam imádkozás házának mondatik; ti pedig azt latroknak barlangjokká tettétek.” (Mt 21:12–13)
  Rátok az ostor pattogása vár!…
n
Jegyzet „És béméne Jézus az Isten templomába, és kiűzé mind azokat, a kik árulnak és vásárolnak vala a templomban: és a pénzváltóknak asztalaikat, és a galambárosoknak székeiket felforgatá. És monda nekik: Meg vagyon írva: Az én házam imádkozás házának mondatik; ti pedig azt latroknak barlangjokká tettétek.” (Mt 21:12–13)
 
Oh,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
Oh
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
 
értsd meg a szót: kincs, arany kináljon:
  Nyerészkedéssé szent imád ne váljon!
 
 
  Szeretni a hont gyakran oly nehéz: –
  Ha bűnbélyeg sötétül homlokán,
n
Jegyzet Az Ószövetségben Isten azért bélyegzi meg Káint, hogy megvédje: „És mondá néki az Úr: Sőt inkább valaki megöléndi Káint, hétszerte inkább megbüntettetik. És az Isten megbélyegzé Káint, hogy senki, valaki találná őtet, meg ne ölné.” (1Móz 4:15) A „Káin-bélyeg” azonban a gyilkos megjelölésének értelmében vált általánossá.
  Gyarló erényünk öntagadni kész,
n
Jegyzet Jézus elfogatásának éjszakáján Péter, korábbi fogadkozása ellenére, háromszor egymás után esküvel tagadja, hogy köze volna a Mesterhez. (Mt 26:34, 69–75)
  Mint Péter a rettentő éjszakán.
n
Jegyzet Jézus elfogatásának éjszakáján Péter, korábbi fogadkozása ellenére, háromszor egymás után esküvel tagadja, hogy köze volna a Mesterhez. (Mt 26:34, 69–75)
  Oh, értsd meg a szót: fényben, vagy homályon –
  De kishitűvé szent imád ne váljon!
 
 
  Szeretni a hont – ah! még nehezebb
  Midőn az ár nő, ostromol, ragad…
  És – kebleden be-vérző honfi seb –
 
Bújsz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
Bujsz
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
a tömegben, átkos egymagad.
n
Jegyzet vö. Az örök zsidó 31. sorával („Oh, mily tömeg! s én egyedűl”)
  Oh, értsd meg a szót s győzve a ragályon
  Káromkodássá szent imád ne váljon!
 
 
  Hallottad a szót: „rendületlenűl?”
  Ábránd, hiúság, múló kegy, javak, –
  Lenn a sikamló tér, nyomás felűl,
n
Jegyzet Vö. Az örök zsidó 2., ill. 6–9. sorával („Vész és vihar hajt engemet”; „Az út, hová talpam nyomul, / Sűlyed, ropog, átvékonyul; / Ónsulylyal a kolosszi lég / Elzúzna, ha megállanék…”). A 39. sornak közvetlen politikai vonatkozása is van; párhuzamot mutat azzal, ahogyan Deák Ferenc jellemezte a politikai helyzetet 1861 januárjában: „fenn absolutistikus célok
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
, alant forradalmi túlfeszített remények” ( Deák Ferenc beszédei, összegyűjtötte Kónyi Manó, II., 1848–1861, Bp., Franklin-Társulat, 1886, 287.).
  Vész és gyalázat el ne rántsanak.
n
Jegyzet Vö. Az örök zsidó 2., ill. 6–9. sorával („Vész és vihar hajt engemet”; „Az út, hová talpam nyomul, / Sűlyed, ropog, átvékonyul; / Ónsulylyal a kolosszi lég / Elzúzna, ha megállanék…”). A 39. sornak közvetlen politikai vonatkozása is van; párhuzamot mutat azzal, ahogyan Deák Ferenc jellemezte a politikai helyzetet 1861 januárjában: „fenn absolutistikus célok
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
, alant forradalmi túlfeszített remények” ( Deák Ferenc beszédei, összegyűjtötte Kónyi Manó, II., 1848–1861, Bp., Franklin-Társulat, 1886, 287.).
 
Oh,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
Oh
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
 
értsd meg a szót: árban és
apályon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
apályon,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
  – Szirt a habok közt – hűséged megálljon!
 
 
(1860)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
ARANY JÁNOS
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1860. okt. 20. után
 
 
 
Rendületlenűl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖM 1883, 379–381
 
Rendületlenül!
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
Rendületlenül
n
Jegyzet az 1. sor alapján emend.
*
Szövegforrás:
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
 
 
n
Jegyzet célzás Vörösmarty Mihály Szózat című versének kezdősorára: „Hazádnak rendületlenül / Légy híve ó, magyar”
 
  Hallottad a szót: „rendületlenűl –”
  Midőn fölzengi myriád ajak
n
Jegyzet (görög–latin–német) megszámlálhatatlanul sok
  S a millió
szív
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
sziv
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
egy dalon hevűl,
  Egy lángviharban összecsapzanak?…
  Oh, értsd is a szót és
könnyelmü
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
könnyelmű
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
szájon
  Merő szokássá szent imád ne váljon!
 
 
  Sokban hívságos elme kérkedik,
  Irányt még jóra, szépre is az ád;
  Nem mondom: a hont ők nem szeretik;
  De jobban a tapsot, mint a hazát…
  Oh, értsd meg a szót és hiú dagályon
n
Jegyzet vö. „Itt tornyosúl a megkövűlt dagály”, Emlékre [II.] [Vándor megállj!], 5. sor
  Olcsó malaszttá szent imád ne váljon!
 
 
  Fényt űz csinált érzelmivel nem egy,
  Kinek világát csak divat teszi;
n
Jegyzet vö. „Kit csak az új divat ingere vonz”, Bonczék (1877), 16. sor
  Ő nála köntös, eb, ló egyre
megy,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
megy
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
  S a hon szerelmén a hölgyét veszi…
  Oh, értsd meg a szót s függve női bájon
  Kül csillogássá szent imád ne váljon!
 
 
  Van – fájdalom! kinek czégér hona.
  Hah! tőzsér, alkusz és galambkufár:
n
Jegyzet kereskedő, szatócs [ Cz–F ]
  Ki innen! e hely az Úr temploma:
n
Jegyzet „És béméne Jézus az Isten templomába, és kiűzé mind azokat, a kik árulnak és vásárolnak vala a templomban: és a pénzváltóknak asztalaikat, és a galambárosoknak székeiket felforgatá. És monda nekik: Meg vagyon írva: Az én házam imádkozás házának mondatik; ti pedig azt latroknak barlangjokká tettétek.” (Mt 21:12–13)
  Rátok az ostor pattogása vár!…
n
Jegyzet „És béméne Jézus az Isten templomába, és kiűzé mind azokat, a kik árulnak és vásárolnak vala a templomban: és a pénzváltóknak asztalaikat, és a galambárosoknak székeiket felforgatá. És monda nekik: Meg vagyon írva: Az én házam imádkozás házának mondatik; ti pedig azt latroknak barlangjokká tettétek.” (Mt 21:12–13)
 
Oh,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
Oh
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
 
értsd meg a szót: kincs, arany kináljon:
  Nyerészkedéssé szent imád ne váljon!
 
 
  Szeretni a hont gyakran oly nehéz: –
  Ha bűnbélyeg sötétül homlokán,
n
Jegyzet Az Ószövetségben Isten azért bélyegzi meg Káint, hogy megvédje: „És mondá néki az Úr: Sőt inkább valaki megöléndi Káint, hétszerte inkább megbüntettetik. És az Isten megbélyegzé Káint, hogy senki, valaki találná őtet, meg ne ölné.” (1Móz 4:15) A „Káin-bélyeg” azonban a gyilkos megjelölésének értelmében vált általánossá.
  Gyarló erényünk öntagadni kész,
n
Jegyzet Jézus elfogatásának éjszakáján Péter, korábbi fogadkozása ellenére, háromszor egymás után esküvel tagadja, hogy köze volna a Mesterhez. (Mt 26:34, 69–75)
  Mint Péter a rettentő éjszakán.
n
Jegyzet Jézus elfogatásának éjszakáján Péter, korábbi fogadkozása ellenére, háromszor egymás után esküvel tagadja, hogy köze volna a Mesterhez. (Mt 26:34, 69–75)
  Oh, értsd meg a szót: fényben, vagy homályon –
  De kishitűvé szent imád ne váljon!
 
 
  Szeretni a hont – ah! még nehezebb
  Midőn az ár nő, ostromol, ragad…
  És – kebleden be-vérző honfi seb –
 
Bújsz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
Bujsz
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
a tömegben, átkos egymagad.
n
Jegyzet vö. Az örök zsidó 31. sorával („Oh, mily tömeg! s én egyedűl”)
  Oh, értsd meg a szót s győzve a ragályon
  Káromkodássá szent imád ne váljon!
 
 
  Hallottad a szót: „rendületlenűl?”
  Ábránd, hiúság, múló kegy, javak, –
  Lenn a sikamló tér, nyomás felűl,
n
Jegyzet Vö. Az örök zsidó 2., ill. 6–9. sorával („Vész és vihar hajt engemet”; „Az út, hová talpam nyomul, / Sűlyed, ropog, átvékonyul; / Ónsulylyal a kolosszi lég / Elzúzna, ha megállanék…”). A 39. sornak közvetlen politikai vonatkozása is van; párhuzamot mutat azzal, ahogyan Deák Ferenc jellemezte a politikai helyzetet 1861 januárjában: „fenn absolutistikus célok
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
, alant forradalmi túlfeszített remények” ( Deák Ferenc beszédei, összegyűjtötte Kónyi Manó, II., 1848–1861, Bp., Franklin-Társulat, 1886, 287.).
  Vész és gyalázat el ne rántsanak.
n
Jegyzet Vö. Az örök zsidó 2., ill. 6–9. sorával („Vész és vihar hajt engemet”; „Az út, hová talpam nyomul, / Sűlyed, ropog, átvékonyul; / Ónsulylyal a kolosszi lég / Elzúzna, ha megállanék…”). A 39. sornak közvetlen politikai vonatkozása is van; párhuzamot mutat azzal, ahogyan Deák Ferenc jellemezte a politikai helyzetet 1861 januárjában: „fenn absolutistikus célok
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
, alant forradalmi túlfeszített remények” ( Deák Ferenc beszédei, összegyűjtötte Kónyi Manó, II., 1848–1861, Bp., Franklin-Társulat, 1886, 287.).
 
Oh,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
Oh
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
 
értsd meg a szót: árban és
apályon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
apályon,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
  – Szirt a habok közt – hűséged megálljon!
 
 
(1860)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Lisznyai-album: Szépirodalmi zsebkönyv, szerk. Németh János, Pest, Kugler Adolf, 1863, 61–62
ÖK 1867, II., 318–321
ÖM 1883, 379–381
 
ARANY JÁNOS
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/4. (1860. nov. 28.), 57
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1860. okt. 20. után