X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Kies ősz

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
  • Szövegforrás III: ÖK 1867, II., 325–327
  • Szövegforrás IV: ÖM 1883, 384–385

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345. (a Tárca rovatban) M2 ÖK 1867, II., 325–327. (alapszöveg) M3 ÖM 1883, 384–385. [ AJÖM I., 298–299.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezés 1860. okt. 20. után,
Pest
Budapest
. Az alcímben szereplő dátum az októberi diploma kiadásának napja; a vers (hasonlóan A két madár című tervezethez) a politikai forrongás keltette várakozások és fenntartások allegorikus kifejezése. (Részletesebben lásd: Rendületlenűl, Keletkezés.) Benedek Marcell utalt rá, hogy az alcímben szereplő dátum nem a vers keletkezését jelöli. ( Benedek 1970, 107.) Kritikatörténet Riedl Frigyes szerint
AJ
Arany János
„egy mély értelmű, rejtett vonatkozású költeményben fejezte ki azokat az érzelmeket, melyeket e nagy politikai esemény
[szerkesztői feloldás]
az októberi diploma kiadása
benne keltett. A Kies ősz a külső természet jellegzetességeit tárgyalja és rejtve a magyar nép sorsára vonatkoztatja.” A záró vsz. értelmezése szerint „A magyar nép jövője is biztosítva van: az ősi erő, mi benne van, most lappang; de majd visszanyerjük szabadságunkat, ámbár az októberi diploma (ez az ál-tavasz) csak csalódás.” Retorika és retorikai olvasókönyv, szerk. Riedl Frigyes, hetedik, az új tanterv szerint javított kiadás Bp., Lampel R. (Wodianer F. és Fiai), é. n. [1909], 268. (Függelék, A felirati javaslat korából, a Magányban című verssel együtt). Benedek Marcell kiemeli, hogy
Arany
Arany János
„A középkor egyházi költészetének egyik legnépszerűbb, leggyakoribb formáját választotta, amely a klasszikus latin hangsúlytól elszakadva, annyira hasonló a magyarhoz.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Sok más között az egyházi zenéből oly jól ismert Stabat mater formája ez.” ( Benedek 1970, 108.) Németh G. Béla
Arany
Arany János
verseinek föloldó lezárásait bírálva jegyzi meg, hogy ezek „még akkor veszélyeztetik legkevésbé verseinek művészi egységét, ha nem közeli eszmékre, világszemléletekre utalnak, hanem a természet örök feloldó, megújító, elrendező erőire”, s idézi a vers 31–36. sorát. ( Németh 1987 [1967], 49.) Veres András a Kertben című vers párhuzamaként említi, amennyiben „Az örök vegetáció, az enyészet és megújulás állandó váltakozása
Arany
Arany János
költészetének fel-felbukkanó motívuma, az ötvenes évek derekán, de később is; mindenekelőtt a pozitivizmus nálunk is tért hódító áramlatának hatására” ( Veres 1972, 140.). Szörényi László az
Arany
Arany János
által gyakran használt négyes és negyedfeles trochaikus sorokból álló strófa hatsoros változatának példájaként említi az A madár ha nem dalolhat…, a Báró Kemény Zsigmondhoz, az Ének az öregségről és [A „Tavasz-ünnepély” albumába] című versekkel együtt ( Szörényi 1972, 264.). Szegedy-Maszák Mihály a pozitivizmus hatásának tulajdonítja, hogy olyan versekben, mint a Kertben vagy a Kies ősz, „finom költői érzékenységét minduntalan tönkreteszik kölcsönzött, nem a versen belül felépített gondolatok”; költészete „ezért nem jut el a – mind poétikai (eliot-ransomi), mind filozófiai értelemben vett – metafizikus költészet legmagasabb szintjére”. Ennek ellenére a Balzsamcseppel s az Őszikék néhány darabjával (Meddő órán, Nem kell dér…) abba a verstípusba sorolja, amely „viszonylag közel áll a romantikus líra-modellhez” s amelyet leginkább A lejtőn valósít meg; a Kies őszt utóbbitól az különbözteti meg, hogy „didaktikusabb és egyszersmind kevésbé sűrített”. ( Szegedy-Maszák 1972, 300., 326., 358.)
Keresztury
Keresztury Dezső
előbb az önmegszólítás példájaként említi a Balzsamcsepp című verssel együtt; „A vers
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
szép példája a kor jelképes értelemmel átszőtt költészetének. Nem allegória: aki nem érti a vers rejtett utalásait, finom színharmóniájú kora őszi hangulatidézésnek is veheti; tiszta rajzú képek sorának, amelyekkel a költő leleplezi a fölfényesedő természetet”. ( Keresztury 1990, 246., 379.) A KMR a példa mint nem szükségszerű érv illusztrációjaként idézi („
Arany
Arany János
természeti jelet használ annak kifejezésére, hogy a történelmi folyamat visszafordíthatatlan, és a nemzet föl fog ébredni halálos álmából” – s idézi a 31–42. sorokat, 51.). Fordítás Orosz: Теплая осень (Леонид Мартынов) = Арань 1960, 149. Hangfelvétel Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Szilágyi Tibor, 2’ 12”
 
Kies ősz  
(Oct. 20.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
(1860)
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
 
 
  Még nem hallom a pacsirtát,
n
Jegyzet vö. „Álmodám tavasszal
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Kis pacsirta is szánt, / Mint a szegény költő, fényes levegőben” (Télben, 1848. jan. 21., 1., 21–22. sor):, „A természet lassan kihal; / Nincs többé nagyszerű csoda, / Többé se napfény, sem vihar; / Pacsirta nem szánt, csalogány / Nem zöngi dalját este, reggel” (Ősszel, 1850. okt.); „Volnék kis pacsirta, – tavasz hirdetője” (Hiú sovárgás, 1852, 9. sor)
  Mely tavaszról zengve hirt
ád,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
ád
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
n
Jegyzet vö. „Álmodám tavasszal
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Kis pacsirta is szánt, / Mint a szegény költő, fényes levegőben” (Télben, 1848. jan. 21., 1., 21–22. sor):, „A természet lassan kihal; / Nincs többé nagyszerű csoda, / Többé se napfény, sem vihar; / Pacsirta nem szánt, csalogány / Nem zöngi dalját este, reggel” (Ősszel, 1850. okt.); „Volnék kis pacsirta, – tavasz hirdetője” (Hiú sovárgás, 1852, 9. sor)
  S égbe
fúrja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
furja
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
énekét;
  A nap, a föld édes-ketten
  Nem mulatnak önfeledten,
  Váltva csókjok melegét.
 
 
  Ősz ez! ősz ez!…
mind hiába
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
mindhiába
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
  Tűz virágot gyér hajába,
  Színli csalfán a tavaszt;
  A mezőt bár
hogy’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
hogy
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
ruházza:
  Szebb időnek rémes váza –
  Közte sárgul a haraszt.
 
 
  Zöld az erdők lombja bátor,
n
Jegyzet bár
  Fénylik este a mennysátor:
  Van hiány már fönn és lenn;
  Csillag és lomb egyre ritka:
 
Őszi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
ÖM 1883, 384–385
 
Öszi
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, II., 325–327
 
hullás fájó titka
  Rezgi által csöndesen.
 
 
  Hasztalan, hogy
új
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
uj
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
virágba
  Borul ismét a fa
ága,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
ága
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
  S új szerelmet ünnepel:
  Kit vidítson meddő éke!
  Egy
fuvallás…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
fuvallás –
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
azzal vége:
  Váltja
szemfödő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
szemfedő
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
lepel.
 
 
  Oh, ne bizzunk e varázsra:
  Kész anyag gyűl hervadásra,
  Az enyészet gazdagul;
  Fű-fa zöldje azér’ hajt
csak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
csak,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
  Hogy, mit
sírva megsóhajtsak,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
sirva megsohajtsak,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
  Több legyen majd, ha lehull.
 
 
* * *
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
*
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
 
 
  Mit remegsz? él, bár lekötve
  Szunnyad olykor téli nedve,
  Természetben nincs halál;
  Nyúgalom csak mély alélta,
  – Mindig új az ősi
példa –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
példa;
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
  A mi rég volt, most is áll.
 
 
  És ha jő
sugár, mely csábit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
sugár mely csábit,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
  S el-elrugja csalvirágit:
n
Jegyzet csalóka (ősszel nyíló, tavaszt színlelő) virágait
 
Termő-elve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
Termő-elve
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
ép marad;
  Legjavából nem fecsérel, –
  S mely gyümölcsöt ápol, érlel,
  Ád az
Isten
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
isten
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
új
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
uj
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
nyarat!
 
 
(1860)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
ARANY JÁNOS
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1860. okt. 20. után
 
 
 
Kies ősz  
(Oct. 20.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
(1860)
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
 
 
  Még nem hallom a pacsirtát,
n
Jegyzet vö. „Álmodám tavasszal
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Kis pacsirta is szánt, / Mint a szegény költő, fényes levegőben” (Télben, 1848. jan. 21., 1., 21–22. sor):, „A természet lassan kihal; / Nincs többé nagyszerű csoda, / Többé se napfény, sem vihar; / Pacsirta nem szánt, csalogány / Nem zöngi dalját este, reggel” (Ősszel, 1850. okt.); „Volnék kis pacsirta, – tavasz hirdetője” (Hiú sovárgás, 1852, 9. sor)
  Mely tavaszról zengve hirt
ád,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
ád
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
n
Jegyzet vö. „Álmodám tavasszal
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Kis pacsirta is szánt, / Mint a szegény költő, fényes levegőben” (Télben, 1848. jan. 21., 1., 21–22. sor):, „A természet lassan kihal; / Nincs többé nagyszerű csoda, / Többé se napfény, sem vihar; / Pacsirta nem szánt, csalogány / Nem zöngi dalját este, reggel” (Ősszel, 1850. okt.); „Volnék kis pacsirta, – tavasz hirdetője” (Hiú sovárgás, 1852, 9. sor)
  S égbe
fúrja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
furja
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
énekét;
  A nap, a föld édes-ketten
  Nem mulatnak önfeledten,
  Váltva csókjok melegét.
 
 
  Ősz ez! ősz ez!…
mind hiába
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
mindhiába
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
  Tűz virágot gyér hajába,
  Színli csalfán a tavaszt;
  A mezőt bár
hogy’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
hogy
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
ruházza:
  Szebb időnek rémes váza –
  Közte sárgul a haraszt.
 
 
  Zöld az erdők lombja bátor,
n
Jegyzet bár
  Fénylik este a mennysátor:
  Van hiány már fönn és lenn;
  Csillag és lomb egyre ritka:
 
Őszi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
ÖM 1883, 384–385
 
Öszi
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, II., 325–327
 
hullás fájó titka
  Rezgi által csöndesen.
 
 
  Hasztalan, hogy
új
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
uj
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
virágba
  Borul ismét a fa
ága,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
ága
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
  S új szerelmet ünnepel:
  Kit vidítson meddő éke!
  Egy
fuvallás…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
fuvallás –
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
azzal vége:
  Váltja
szemfödő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
szemfedő
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
lepel.
 
 
  Oh, ne bizzunk e varázsra:
  Kész anyag gyűl hervadásra,
  Az enyészet gazdagul;
  Fű-fa zöldje azér’ hajt
csak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
csak,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
  Hogy, mit
sírva megsóhajtsak,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
sirva megsohajtsak,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
  Több legyen majd, ha lehull.
 
 
* * *
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
*
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
 
 
  Mit remegsz? él, bár lekötve
  Szunnyad olykor téli nedve,
  Természetben nincs halál;
  Nyúgalom csak mély alélta,
  – Mindig új az ősi
példa –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
példa;
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
  A mi rég volt, most is áll.
 
 
  És ha jő
sugár, mely csábit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
sugár mely csábit,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
  S el-elrugja csalvirágit:
n
Jegyzet csalóka (ősszel nyíló, tavaszt színlelő) virágait
 
Termő-elve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
Termő-elve
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
ép marad;
  Legjavából nem fecsérel, –
  S mely gyümölcsöt ápol, érlel,
  Ád az
Isten
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
isten
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
új
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
uj
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
nyarat!
 
 
(1860)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
ARANY JÁNOS
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1860. okt. 20. után
 
 
 
Kies ősz  
(Oct. 20.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
(1860)
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
 
 
  Még nem hallom a pacsirtát,
n
Jegyzet vö. „Álmodám tavasszal
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Kis pacsirta is szánt, / Mint a szegény költő, fényes levegőben” (Télben, 1848. jan. 21., 1., 21–22. sor):, „A természet lassan kihal; / Nincs többé nagyszerű csoda, / Többé se napfény, sem vihar; / Pacsirta nem szánt, csalogány / Nem zöngi dalját este, reggel” (Ősszel, 1850. okt.); „Volnék kis pacsirta, – tavasz hirdetője” (Hiú sovárgás, 1852, 9. sor)
  Mely tavaszról zengve hirt
ád,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
ád
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
n
Jegyzet vö. „Álmodám tavasszal
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Kis pacsirta is szánt, / Mint a szegény költő, fényes levegőben” (Télben, 1848. jan. 21., 1., 21–22. sor):, „A természet lassan kihal; / Nincs többé nagyszerű csoda, / Többé se napfény, sem vihar; / Pacsirta nem szánt, csalogány / Nem zöngi dalját este, reggel” (Ősszel, 1850. okt.); „Volnék kis pacsirta, – tavasz hirdetője” (Hiú sovárgás, 1852, 9. sor)
  S égbe
fúrja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
furja
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
énekét;
  A nap, a föld édes-ketten
  Nem mulatnak önfeledten,
  Váltva csókjok melegét.
 
 
  Ősz ez! ősz ez!…
mind hiába
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
mindhiába
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
  Tűz virágot gyér hajába,
  Színli csalfán a tavaszt;
  A mezőt bár
hogy’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
hogy
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
ruházza:
  Szebb időnek rémes váza –
  Közte sárgul a haraszt.
 
 
  Zöld az erdők lombja bátor,
n
Jegyzet bár
  Fénylik este a mennysátor:
  Van hiány már fönn és lenn;
  Csillag és lomb egyre ritka:
 
Őszi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
ÖM 1883, 384–385
 
Öszi
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, II., 325–327
 
hullás fájó titka
  Rezgi által csöndesen.
 
 
  Hasztalan, hogy
új
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
uj
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
virágba
  Borul ismét a fa
ága,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
ága
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
  S új szerelmet ünnepel:
  Kit vidítson meddő éke!
  Egy
fuvallás…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
fuvallás –
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
azzal vége:
  Váltja
szemfödő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
szemfedő
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
lepel.
 
 
  Oh, ne bizzunk e varázsra:
  Kész anyag gyűl hervadásra,
  Az enyészet gazdagul;
  Fű-fa zöldje azér’ hajt
csak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
csak,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
  Hogy, mit
sírva megsóhajtsak,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
sirva megsohajtsak,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
  Több legyen majd, ha lehull.
 
 
* * *
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
*
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
 
 
  Mit remegsz? él, bár lekötve
  Szunnyad olykor téli nedve,
  Természetben nincs halál;
  Nyúgalom csak mély alélta,
  – Mindig új az ősi
példa –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
példa;
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
  A mi rég volt, most is áll.
 
 
  És ha jő
sugár, mely csábit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
sugár mely csábit,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
  S el-elrugja csalvirágit:
n
Jegyzet csalóka (ősszel nyíló, tavaszt színlelő) virágait
 
Termő-elve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
Termő-elve
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
ép marad;
  Legjavából nem fecsérel, –
  S mely gyümölcsöt ápol, érlel,
  Ád az
Isten
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
isten
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
új
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
uj
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
nyarat!
 
 
(1860)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
ARANY JÁNOS
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1860. okt. 20. után
 
 
 
Kies ősz  
(Oct. 20.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
(1860)
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
 
 
  Még nem hallom a pacsirtát,
n
Jegyzet vö. „Álmodám tavasszal
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Kis pacsirta is szánt, / Mint a szegény költő, fényes levegőben” (Télben, 1848. jan. 21., 1., 21–22. sor):, „A természet lassan kihal; / Nincs többé nagyszerű csoda, / Többé se napfény, sem vihar; / Pacsirta nem szánt, csalogány / Nem zöngi dalját este, reggel” (Ősszel, 1850. okt.); „Volnék kis pacsirta, – tavasz hirdetője” (Hiú sovárgás, 1852, 9. sor)
  Mely tavaszról zengve hirt
ád,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
ád
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
n
Jegyzet vö. „Álmodám tavasszal
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Kis pacsirta is szánt, / Mint a szegény költő, fényes levegőben” (Télben, 1848. jan. 21., 1., 21–22. sor):, „A természet lassan kihal; / Nincs többé nagyszerű csoda, / Többé se napfény, sem vihar; / Pacsirta nem szánt, csalogány / Nem zöngi dalját este, reggel” (Ősszel, 1850. okt.); „Volnék kis pacsirta, – tavasz hirdetője” (Hiú sovárgás, 1852, 9. sor)
  S égbe
fúrja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
furja
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
énekét;
  A nap, a föld édes-ketten
  Nem mulatnak önfeledten,
  Váltva csókjok melegét.
 
 
  Ősz ez! ősz ez!…
mind hiába
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
mindhiába
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
  Tűz virágot gyér hajába,
  Színli csalfán a tavaszt;
  A mezőt bár
hogy’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
hogy
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
ruházza:
  Szebb időnek rémes váza –
  Közte sárgul a haraszt.
 
 
  Zöld az erdők lombja bátor,
n
Jegyzet bár
  Fénylik este a mennysátor:
  Van hiány már fönn és lenn;
  Csillag és lomb egyre ritka:
 
Őszi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
ÖM 1883, 384–385
 
Öszi
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, II., 325–327
 
hullás fájó titka
  Rezgi által csöndesen.
 
 
  Hasztalan, hogy
új
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
uj
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
virágba
  Borul ismét a fa
ága,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
ága
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
  S új szerelmet ünnepel:
  Kit vidítson meddő éke!
  Egy
fuvallás…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
fuvallás –
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
azzal vége:
  Váltja
szemfödő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
szemfedő
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
lepel.
 
 
  Oh, ne bizzunk e varázsra:
  Kész anyag gyűl hervadásra,
  Az enyészet gazdagul;
  Fű-fa zöldje azér’ hajt
csak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
csak,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
  Hogy, mit
sírva megsóhajtsak,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
sirva megsohajtsak,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
  Több legyen majd, ha lehull.
 
 
* * *
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
*
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
 
 
  Mit remegsz? él, bár lekötve
  Szunnyad olykor téli nedve,
  Természetben nincs halál;
  Nyúgalom csak mély alélta,
  – Mindig új az ősi
példa –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
példa;
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
  A mi rég volt, most is áll.
 
 
  És ha jő
sugár, mely csábit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
sugár mely csábit,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
  S el-elrugja csalvirágit:
n
Jegyzet csalóka (ősszel nyíló, tavaszt színlelő) virágait
 
Termő-elve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
Termő-elve
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
ép marad;
  Legjavából nem fecsérel, –
  S mely gyümölcsöt ápol, érlel,
  Ád az
Isten
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
isten
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
új
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
uj
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
nyarat!
 
 
(1860)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 325–327
ÖM 1883, 384–385
 
ARANY JÁNOS
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/22. (1861. ápr. 3.), 345
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1860. okt. 20. után