X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Magányban

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
  • Szövegforrás IV: ÖK 1867, II., 330–333
  • Szövegforrás V: ÖM 1883, 387–389

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426. (a Tárca rovatban) M2 ÖK 1867, II., 330–333. (alapszöveg) M3 ÖM 1883, 387–389. (azonos az M2 szövegével) [ AJÖM I., 300–301.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 Autográf, javításokkal (V1945) Megjegyzés *K1 Adatai az AJÖM I. (516.) alapján (a 29–30. sor változata tévesen 30–31. számmal megadva) Keletkezés 1861. ápr.,
Pest
Budapest
. A vers közvetlen előzménye
AJ
Arany János
-nak Nagyvárad város közösségéhez, 1861. márc. 31-én írt válaszlevele (Nagyvárad 1861. jan. 31-én értesítette
Arany
Arany János
t arról, hogy „Önt városunk tiszteletbeli képviselő tagjául megválasztottuk”): „A nemzeti remény és aggodalom percenként változó benyomásai, az élethalál nagy kérdésein szorongva csüggő általános feszültség közepett, kicsinynek érzem magamat arra, hogy csak pillanatig is személyem felé hagyjam fordulni a közfigyelmet”. A – húsvétkor kelt – levelet
Arany
Arany János
így dátumozza: „
Pest
Budapest
, feltámadás napján 1861” ( AJÖM XVII., 501., 538.). A feltámadás üzenetének allegorikus értelmezése már az 1860-as Széchenyi emlékezete című versben előfordult (9–12. sor; részletesebben lásd ott, Magyarázatok, 13. sor). Az értelmes áldozat 5. vsz.-ban megjelenő motívuma az 1848 decemberében keletkezett Álom-való című versre utal vissza, amelyben kérdésként fogalmazódik meg:
Oh zsenge mártírok, hazám vérvirága,
Korán sírba hulló nemes ifjusága,
Kikben egy-egy bölcs vész el s megannyi bajnok,
Kikben a jövendőt öli ádáz zsarnok:
Lesz-e, vajon, ennyi áldozatnak bére?
És derít-e hajnalt a nemzet egére,
Mely sebeitekből kiözönlik, a vér…?
Vagy apákat isten most a fiakban vér?!
 
A Magányban Jézusnak a saját eljövendő halálára és feltámadására utaló példázatára tett utalással ad választ a kérdésre (lásd Magyarázatok, 37–39. sor). Kritikatörténet
Riedl
Riedl Frigyes
szerint 1861-ben „új remény tűnik fel a magyar láthatáron”, s „
Arany
Arany János
, a habozás embere, ekkor félve és óhajtva, kételkedve ás lelkesedve közeledni érzi a döntés nagy percét, s idézi a 11–16. sort ( Riedl 1982 [1887], 40–41.). Komlós Aladár a Széchenyi emlékezete folytatásának tekinti, nyelvében pedig „a homályosságig tömör, kihagyásos, de a kihagyás következtében erőteljes hatású” mondatokat emeli ki az 5. és a 17–18. sor kapcsán ( Komlós 1959, 64., 67.). Sőtér István „a nemzetiség és a polgárosodás kiegyenlítődésé”-nek programjához kapcsolja a verset; szerinte „
[szerkesztői feloldás]
a
megleltnek hitt összhang, a kiegyenlítődés tudata ad bizakodó hangsúlyt a Magányban záróstrófáinak, az a tudat vezeti el a »magasb hármónia« ígéretéhez, s mondatja ki vele a biztatást (kissé Az ember tragédiájá-val is rokon módon): »Vásznunk dagad, hajónk előre megy!«” ( Sőtér 1987 [1963], 334.). Szörényi László szerint
Arany
Arany János
– a Rendületlenűl című vershez hasonlóan – „a Vörösmarty-parafrázis nehéz feladatát tűzte maga elé. Talán éppen ez a vers az, amely – legalábbis egyértelmű biztatást tartalmazó, retorikusan magasan szervezett középső részében – a leginkább simul
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
költői nyelvéhez az Arany-életműben. A féleredményt azonban az is jelzi, hogy a zárlat egyértelműen pozitív metaforája szöges ellentétben áll a kezdőképpel, amely a sors teljes kiszámíthatatlanságának manierista eredetű, de a pozitivizmus korában új, baljós jelentéssel telített (a mechanisztikus-naturalisztikus természetszemlélet jelképévé lett) óra-képet alkalmazza. Arany számára valószínűleg e politikai és lélektani helyzet és a költészeti kudarc – ha szabad kudarcnak minősítenünk 536 egy maximális szinten megoldott, de végül is eredménytelen feladatot – volt az a figyelmeztető jel, hogy műfaj-korszerűsítési kísérletei között a továbbiakban ne szerepeltesse az ódát.” ( Szörényi 1989 [1982/83], 198–199.) Keresztury Dezső
Arany
Arany János
ódáinak kontextusában elemzi; a Széchenyi-ódának „mind ritmikájában, strófaformálásában, mind »belső idomában« párja”; a Dante-ódával „főképpen az emberfeletti »nem ismert világnak«, a mindenség sejtelmes nagyságának s az emberi lét parányiságának átélése révén” rokon, távolabbról pedig az Álom-való, ill. a Válság idején című versekkel. ( Keresztury 1990, 381.) Barta János külön elemzést ad a versről a Még egyszer a lírikus Aranyról című tanulmánya végén. A verset a prófétaszereppel hozza összefüggésbe; alapja, úgymond, „a közösség sorsáért érzett elemi erejű aggódás”, amely révén a „a történelmi válság tovább fokozódik világnézeti válsággá: a kínzó kérdés most már az: mi mozgatja a történelmet, van-e benne értelem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
– a magyarság sorsa nem azt mutatja-e, hogy a világrend érzéketlen az emberi-nemzeti értékek iránt, jót és rosszat közömbösen tipor el”. Ezáltal a vers „a kollektív vívódásnak, válságélménynek egyéni válságélménnyé való transzponálása, a kettőnek egymástól elválaszthatatlan költői szintézise”. ( Barta 1987 [1985], 100–101.)
Arany
Arany János
alkotásmódjára jellemzően a versben „a szenzuális fantázia, a képiesítés egyszerre, szimbiózisban terem meg a lírai emócióval” (uo., 102.). Hász-Fehér Katalin szövegpárhuzamokat feltételez
Goethe
Goethe, Johann Wolfgang von
Faustja és a Magányban között; a párhuzamos helyek feltüntetése után megjegyzi: „Valamennyi párhuzam ugyanazt a szerkezetet mutatja, mintha
Arany
Arany János
verse negatív tükörképe, látens vitatása és ellentétébe fordítása lenne a Faust zárórészének”. ( Hász-Fehér 2017b, 262.) Lásd még: Makay Gusztáv, Arany János 1861-ben (A „Magányban” elemzése), Közn, 10(1954)1, 15–17.;
Makay Gusztáv
., Arany János: Magányban = Makay 1959, 224–230. Benedek 1970, 111–113. Pála 1995, 283–287. Fordítások Bolgár: В самота (Димо Боляров) = Аран 2009, 115–116. Cseh: V osamĕlosti (Kamil BednařLadislav Hradský) = Arany 1957b, 135–137. Finn: Yksinäisyydessä (Toivo Lyy) = Lyy 1970, 147–149. Francia: Solitude (Adaptation de Jean Rousselot) = Gara 1962, 178–179. Lengyel: W samotności (Tadeusz Nowak) = Jastrun 1975, 222–224. Német: In banger Stunde (Dóczi Lajos) = Dóczi 1903, 93–95. In der Einsamkeit (Annemarie Bostroem) = Arany 1982, 97–99.; ua.: Arany 1984, 50–52.; ua.: http://www.mek.iif.hu; ua.: www.babelmatrix.org) Orosz: В одиночестве (Леонид Мартынов) = Арань 1960, 151–152. Feldolgozás Képzőművészeti Borsos Miklós grafikája, Arany 1961 , a 418. oldal után, számozatlan lapon Hangfelvételek Világlíra, 3. Hungaroton, LPX 13845, 1980, Papp János, 3’ 22” Vers mindenkinek, 2., Előre hát mind, aki költő!, Dolby Digital 2.0, Sztankay István, 4’ 03” (DVD: MTVA , 2011) Őszikék és más költemények, Hungaroton, HCD 14284, 2000, Sinkovits Imre, 3’ 48” Mondd, ahogy Isten adta mondanod, Hungaroton, HCD 14294, 2001, Sinkovits Imre, 3’ 44” Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Mécs Károly, 3’ 11”
 
Magányban  
(April, 1861)  
 
  Az óra lüktet lassu perczegéssel,
  Kimérve a megmérhetlen időt;
  Ébren a honfigond virasztva mécsel,
  Homlokra összébb gyüjti a redőt.
  Vajúdni meddig tart még e világnak?
  Sors! óraműved oly irtóztató:
  Hallom kerekid, a mint egybevágnak:
  De nincs azokhoz számlap, mutató.
 
 
  Jön, jön… egy istenkéz sem tartja vissza…
n
Jegyzet vö.: „Csak, mint valál, Istenkéz remeke” (Feljajdulás, 1866 eleje, 2. sor)
  Mint mélybe
indúlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
indult
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
sziklagörgeteg:
  Élet? halál? átok, vagy áldás lessz? – Ah,
  Ki mondja meg! ki élő mondja meg!
  Vár tétován a nép, remegve bölcse,
n
Jegyzet „a haza bölcse”: Deák Ferenc (1803–1876).
Arany
Arany János
és
Deák
Deák Ferenc
között kölcsönös szimpátia alakult ki; özv. Bezerédj Istvánné szalonjában rendszeresen találkoztak – erre emlékszik vissza
AJ
Arany János
a
Bezerédjné
Bezerédj Istvánné
hez írt 1880-as versben: „Ott, mikor fordúlón volt a Haza sorsa, / (Bölcse ajakáról nekem is húllt morzsa)”. (Részletesebben lásd: A jóságos özvegynek, Keletkezés)
Deák
Deák Ferenc
ra emlékezik az 1877-es A jó öreg úrról című töredék is (1877). „
Deák
Deák Ferenc
nevéhez már az 1861-es országgyűlés időszakában hozzákapcsolódott »a haza bölcse« toposz, 1867 után a hivatalos propaganda is beemelte ezt eszköztárába, kiegészítve »a haza atyja« megjelöléssel, s
Deák
Deák Ferenc
ot már életében mintegy a halhatatlanok sorába emelték.” [ Deák Ágnes, Deák, a magyarok Mózese: Deák Ferenc és a kortárs utókor, Holmi 16(2004)/8, 935–946.: 936.] Az 1861. ápr. 2-ára összehívott ogy. idején a politikai helyzetet az alku és a forradalom dilemmája jellemezte; „
Deák
Deák Ferenc
véleménye szerint becsületes alkura nem volt lehetőség, a forradalmat pedig ő nem óhajtotta, bár tettleg fellépni sem akart ellene.” ( Deák ÁgnesMolnár András, Deák Ferenc, Bp., Vince, 2003, 113.) A versben megjelenített hangulat elterjedtségét jól megvilágítja Lévay József
Arany
Arany János
nak írt levele: „Az alkotmányos és forradalmi zaj annyira kiütött sodromból, hogy még éjjel sem birok valóságos nyugalomra szert tenni. Tökéletes lázban vagyunk. Legnagyobb baj, hogy a legbölcsebbek sem tudják hova és miként? Boldogok bezzeg a politikai hirlapok! bőséggel árad az ő malmukra a víz. Lehetetlen, hogy a szépirodalmi vállalatok némi kárát ne vallják e rendkivüli és várandós izgalomnak.” (Lévay József Arany Jánosnak, 1860. nov. 28., AJÖM XVII., 476.) Hasonló szellemű
Arany
Arany János
Tompá
Tompa Mihály
hoz írt, 1861. febr. 23-ai levelének egy részlete: „A politikai konjunktúrákat hagyom, hisz azokat tudod hirből, lapokból: e részt itt sincs okos ember. Senki sem tudja megmondani, hova lyukadunk ki. Én magam részéről azt hiszem, se alkotmány nem lesz, sem sükeres fölkelés. Ha a Presse mai hire valósul, hogy orosz-porosz-osztrák alliansz létesűlt, akkor az okt. 20. patenst szépen a sajtóhibák közé teszik, s megint alhatunk vagy tiz esztendőt – a mi pedig azután következik, azt én nem érem. –” ( AJÖM XVII., 514–515.)
Arany
Arany János
még augusztusban is azzal hűti le
Tompá
Tompa Mihály
t, hogy „Vártál úgy-e tőlem politikai újságokat: kilátást a jövőre: mi lesz, hogy lesz már stb. és én a helyett házi apró bajaimmal traktállak. A jövőt nem tudja senki: de még Smerling
 [!]
[sic!]
úr sem. Bizunk a változandóságban; a kedélyek komolyak ugyan, de nem nyomottak.” (1861. aug. 25.; AJÖM XVII., 575.)
  Vakon előtte kétség és homály.
  Idő! szakadna bár méhed gyümölcse…
  Ne még, ne még – az istenért! – megállj.
 
 
  Oh mert tovább e kétség tűrhetetlen,
  A koczkarázás kinját érzenünk;
  De
nyújtanók a perczet, míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
nyujtanók a perczet, mig
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
vetetlen
n
Jegyzet Utalás a dobókockával játszott szerencsejátékra, amelyben a játékos minden értékét kockára teszi, illetve a latin mondásra – alea iacta est ’a kocka el van vetve’ –, amelyet ókori források szerint Iulius Caesar mondott, amikor seregével i. e. 49. jan. 10-én átlépte a Rubicon folyót, s ezáltal szembeszegült a Szenátussal; a visszafordíthatatlan döntésekre vonatkozó mondás.
  A szörnyü csont, ha rajta mindenünk.
n
Jegyzet Utalás a dobókockával játszott szerencsejátékra, amelyben a játékos minden értékét kockára teszi, illetve a latin mondásra – alea iacta est ’a kocka el van vetve’ –, amelyet ókori források szerint Iulius Caesar mondott, amikor seregével i. e. 49. jan. 10-én átlépte a Rubicon folyót, s ezáltal szembeszegült a Szenátussal; a visszafordíthatatlan döntésekre vonatkozó mondás.
  Egy lépés a gomolygó végtelenbe,
  Holott örvényzik
a lét, a halál:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« élet és halál: »
a lét, a halál:
*
Szövegforrás:
*K1
 
n
Jegyzet ahol
  És mi fogódzunk a
hitvány
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« kétes, gyarló »
[törölt]
« rövid »
hitvány
*
Szövegforrás:
*K1
 
jelenbe:
  Tarts még egy kissé, gyönge szalmaszál!
 
 
  Még egy kevéssé… De mely kishitűség!
  El, el! ne lássam e
dúlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
dult
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
arczokat!
  Ész, egybeforrt vágy, tiszta honfi hűség,
  Bátorságot nekünk mindez nem ad?
 
Megvert reménynyel
indúljunk
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
induljunk
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
csatába?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« Ne győzelem-fény süsse fegyverünk? »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Hitben feladjuk már a diadalt?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« Gyász vonja bé, hogy a küzdés hiába? »
n
Jegyzet utána az M2-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Nem, nem! Szivünk egy vértanú imába’
n
Jegyzet vö.: „Vértanuk ők: honukért a bánat erős kebelökben; / Vértanuk ők: honukért a földig gyászruha rajtok” (Az elveszett alkotmány, 1845, Ötödik ének, 501–502. sor); „Ötszáz énekli hangosan / A vértanúk dalát” (A walesi bárdok, 1857/1863, 123–124. sor); „Majd vértanúként meghala: / A szent hazának képe” (Az 1869-i választások, 5–6. sor)
  Megedzve, kezdjük a győzelmi dalt!
n
Jegyzet vö.: „Vértanuk ők: honukért a bánat erős kebelökben; / Vértanuk ők: honukért a földig gyászruha rajtok” (Az elveszett alkotmány, 1845, Ötödik ének, 501–502. sor); „Ötszáz énekli hangosan / A vértanúk dalát” (A walesi bárdok, 1857/1863, 123–124. sor); „Majd vértanúként meghala: / A szent hazának képe” (Az 1869-i választások, 5–6. sor)
 
 
  Az nem lehet, hogy milliók fohásza
n
Jegyzet A Rendületlenűl című vershez hasonlóan Vörösmarty Mihály Szózatának sorait parafrazeálja: „Az nem lehet hogy annyi szív / Hiában onta vért” (29–30. sor).
  Örökké visszamálljon rólad, ég!
 
És
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« S hogy »
*
Szövegforrás:
*K1
 
annyi vér – a szabadság kovásza –
  Posvány maradjon, hol elönteték.
  Támadni kell, mindig nagyobb körökben,
n
Jegyzet Utalás Jézus tanítványaihoz intézett szavaira, amelyekkel saját halálát és feltámadását jövendöli: „Bizony, bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem” (Jn 12:24). Az összefüggést a támad szó használata erősíti.
  Életnek ott, hol a mártir-tetem
n
Jegyzet Utalás Jézus tanítványaihoz intézett szavaira, amelyekkel saját halálát és feltámadását jövendöli: „Bizony, bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem” (Jn 12:24). Az összefüggést a támad szó használata erősíti.
  Magát kiforrja csendes földi rögben:
n
Jegyzet Utalás Jézus tanítványaihoz intézett szavaira, amelyekkel saját halálát és feltámadását jövendöli: „Bizony, bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem” (Jn 12:24). Az összefüggést a támad szó használata erősíti.
 
Légy hű, s
bízzál
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
bizzál
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
jövődbe,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« Bizzál jövődbe s légy hű, »
Légy hű, s bízzál jövődbe,
*
Szövegforrás:
*K1
 
nemzetem.
 
 
  Nem mindig ember, a ki sorsot intéz;
  Gyakran a bölcs is eszköz, puszta báb;
  S midőn lefáradt az erőtelen kéz,
  A végzet tengelye harsog tovább;
  Csüggedve olykor hagyja lomha gépűl
n
Jegyzet Gép: „Átv. ért. szellem-, önállás-, erély nélküli személy, szolgai lélek.” ( Cz–F ) Arisztophanész A Darázsok című vígjátékában
Arany
Arany János
a „Démosz, szeretlek!” kifejezés kapcsán állapítja meg: „Lehetett volna igy fordítni: »Népem, szeretlek!« »Gépem, szeretlek!«
[szerkesztői feloldás]
lapalji jegyzetben:
Tudniillik a szavazó gép”. „A gép az öntudatlanság, harmóniátlanság, kiszámíthatatlan, véletlenszerű, céltalan és eredménytelen mozgás metaforája.” A gép hasonló értelemben szerepel a Mi vagyok én? című versben: „Mi vagyok én? Senki Pál. / Egy fájó gép, mely pipál.” (Lásd Hász-Fehér 2012, 158.)
  Magát sodorni az ember fia:
  De majd, ha eszmél s öntudatra épűl,
  Feltűnik egy magasb
hármónia.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
hármonia.
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
 
 
  És vissza nem foly az időnek árja,
n
Jegyzet Az állam mint hajó toposzát
Arany
Arany János
Horatius
Horatius Flaccus, Quintus
ódájából vehette (Az énekek első könyve, 14, Ad rem publicam); ezt később (1873 körül vagy 1877-ben) le is fordította, A köztársasághoz címmel, lásd ott (Szabó Lőrinc fordításában címe Az államhoz).
  Előre duzzad,
feltarthatlanúl;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
feltarthatlanul;
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
  Csak szélein marad veszteg hinárja,
  S partján a holt-viz hátra
kanyarúl.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
kanyarul.
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
 
Bízvást!…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
Bizvást!…
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
mi benn vagyunk a
fő sodorban:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
folyamközépen, a folyamban, áradatban
Beszúrás
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Veszhet közőlünk még talán nem egy:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
Emel, segit, vonz e nagy áradat:
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
De szállva,
ím,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
im,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
elsők között a sorban,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« Veszhet közűlünk hab- s szélvészrohamban »
n
Jegyzet utána az M2-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Vásznunk dagad,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« Vitorlánk száll, »
Vásznunk dagad,
*
Szövegforrás:
*K1
 
hajónk előre megy!
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
ARANY JÁNOS
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
 
 
 
Magányban  
(April, 1861)  
 
  Az óra lüktet lassu perczegéssel,
  Kimérve a megmérhetlen időt;
  Ébren a honfigond virasztva mécsel,
  Homlokra összébb gyüjti a redőt.
  Vajúdni meddig tart még e világnak?
  Sors! óraműved oly irtóztató:
  Hallom kerekid, a mint egybevágnak:
  De nincs azokhoz számlap, mutató.
 
 
  Jön, jön… egy istenkéz sem tartja vissza…
n
Jegyzet vö.: „Csak, mint valál, Istenkéz remeke” (Feljajdulás, 1866 eleje, 2. sor)
  Mint mélybe
indúlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
indult
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
sziklagörgeteg:
  Élet? halál? átok, vagy áldás lessz? – Ah,
  Ki mondja meg! ki élő mondja meg!
  Vár tétován a nép, remegve bölcse,
n
Jegyzet „a haza bölcse”: Deák Ferenc (1803–1876).
Arany
Arany János
és
Deák
Deák Ferenc
között kölcsönös szimpátia alakult ki; özv. Bezerédj Istvánné szalonjában rendszeresen találkoztak – erre emlékszik vissza
AJ
Arany János
a
Bezerédjné
Bezerédj Istvánné
hez írt 1880-as versben: „Ott, mikor fordúlón volt a Haza sorsa, / (Bölcse ajakáról nekem is húllt morzsa)”. (Részletesebben lásd: A jóságos özvegynek, Keletkezés)
Deák
Deák Ferenc
ra emlékezik az 1877-es A jó öreg úrról című töredék is (1877). „
Deák
Deák Ferenc
nevéhez már az 1861-es országgyűlés időszakában hozzákapcsolódott »a haza bölcse« toposz, 1867 után a hivatalos propaganda is beemelte ezt eszköztárába, kiegészítve »a haza atyja« megjelöléssel, s
Deák
Deák Ferenc
ot már életében mintegy a halhatatlanok sorába emelték.” [ Deák Ágnes, Deák, a magyarok Mózese: Deák Ferenc és a kortárs utókor, Holmi 16(2004)/8, 935–946.: 936.] Az 1861. ápr. 2-ára összehívott ogy. idején a politikai helyzetet az alku és a forradalom dilemmája jellemezte; „
Deák
Deák Ferenc
véleménye szerint becsületes alkura nem volt lehetőség, a forradalmat pedig ő nem óhajtotta, bár tettleg fellépni sem akart ellene.” ( Deák ÁgnesMolnár András, Deák Ferenc, Bp., Vince, 2003, 113.) A versben megjelenített hangulat elterjedtségét jól megvilágítja Lévay József
Arany
Arany János
nak írt levele: „Az alkotmányos és forradalmi zaj annyira kiütött sodromból, hogy még éjjel sem birok valóságos nyugalomra szert tenni. Tökéletes lázban vagyunk. Legnagyobb baj, hogy a legbölcsebbek sem tudják hova és miként? Boldogok bezzeg a politikai hirlapok! bőséggel árad az ő malmukra a víz. Lehetetlen, hogy a szépirodalmi vállalatok némi kárát ne vallják e rendkivüli és várandós izgalomnak.” (Lévay József Arany Jánosnak, 1860. nov. 28., AJÖM XVII., 476.) Hasonló szellemű
Arany
Arany János
Tompá
Tompa Mihály
hoz írt, 1861. febr. 23-ai levelének egy részlete: „A politikai konjunktúrákat hagyom, hisz azokat tudod hirből, lapokból: e részt itt sincs okos ember. Senki sem tudja megmondani, hova lyukadunk ki. Én magam részéről azt hiszem, se alkotmány nem lesz, sem sükeres fölkelés. Ha a Presse mai hire valósul, hogy orosz-porosz-osztrák alliansz létesűlt, akkor az okt. 20. patenst szépen a sajtóhibák közé teszik, s megint alhatunk vagy tiz esztendőt – a mi pedig azután következik, azt én nem érem. –” ( AJÖM XVII., 514–515.)
Arany
Arany János
még augusztusban is azzal hűti le
Tompá
Tompa Mihály
t, hogy „Vártál úgy-e tőlem politikai újságokat: kilátást a jövőre: mi lesz, hogy lesz már stb. és én a helyett házi apró bajaimmal traktállak. A jövőt nem tudja senki: de még Smerling
 [!]
[sic!]
úr sem. Bizunk a változandóságban; a kedélyek komolyak ugyan, de nem nyomottak.” (1861. aug. 25.; AJÖM XVII., 575.)
  Vakon előtte kétség és homály.
  Idő! szakadna bár méhed gyümölcse…
  Ne még, ne még – az istenért! – megállj.
 
 
  Oh mert tovább e kétség tűrhetetlen,
  A koczkarázás kinját érzenünk;
  De
nyújtanók a perczet, míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
nyujtanók a perczet, mig
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
vetetlen
n
Jegyzet Utalás a dobókockával játszott szerencsejátékra, amelyben a játékos minden értékét kockára teszi, illetve a latin mondásra – alea iacta est ’a kocka el van vetve’ –, amelyet ókori források szerint Iulius Caesar mondott, amikor seregével i. e. 49. jan. 10-én átlépte a Rubicon folyót, s ezáltal szembeszegült a Szenátussal; a visszafordíthatatlan döntésekre vonatkozó mondás.
  A szörnyü csont, ha rajta mindenünk.
n
Jegyzet Utalás a dobókockával játszott szerencsejátékra, amelyben a játékos minden értékét kockára teszi, illetve a latin mondásra – alea iacta est ’a kocka el van vetve’ –, amelyet ókori források szerint Iulius Caesar mondott, amikor seregével i. e. 49. jan. 10-én átlépte a Rubicon folyót, s ezáltal szembeszegült a Szenátussal; a visszafordíthatatlan döntésekre vonatkozó mondás.
  Egy lépés a gomolygó végtelenbe,
  Holott örvényzik
a lét, a halál:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« élet és halál: »
a lét, a halál:
*
Szövegforrás:
*K1
 
n
Jegyzet ahol
  És mi fogódzunk a
hitvány
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« kétes, gyarló »
[törölt]
« rövid »
hitvány
*
Szövegforrás:
*K1
 
jelenbe:
  Tarts még egy kissé, gyönge szalmaszál!
 
 
  Még egy kevéssé… De mely kishitűség!
  El, el! ne lássam e
dúlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
dult
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
arczokat!
  Ész, egybeforrt vágy, tiszta honfi hűség,
  Bátorságot nekünk mindez nem ad?
 
Megvert reménynyel
indúljunk
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
induljunk
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
csatába?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« Ne győzelem-fény süsse fegyverünk? »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Hitben feladjuk már a diadalt?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« Gyász vonja bé, hogy a küzdés hiába? »
n
Jegyzet utána az M2-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Nem, nem! Szivünk egy vértanú imába’
n
Jegyzet vö.: „Vértanuk ők: honukért a bánat erős kebelökben; / Vértanuk ők: honukért a földig gyászruha rajtok” (Az elveszett alkotmány, 1845, Ötödik ének, 501–502. sor); „Ötszáz énekli hangosan / A vértanúk dalát” (A walesi bárdok, 1857/1863, 123–124. sor); „Majd vértanúként meghala: / A szent hazának képe” (Az 1869-i választások, 5–6. sor)
  Megedzve, kezdjük a győzelmi dalt!
n
Jegyzet vö.: „Vértanuk ők: honukért a bánat erős kebelökben; / Vértanuk ők: honukért a földig gyászruha rajtok” (Az elveszett alkotmány, 1845, Ötödik ének, 501–502. sor); „Ötszáz énekli hangosan / A vértanúk dalát” (A walesi bárdok, 1857/1863, 123–124. sor); „Majd vértanúként meghala: / A szent hazának képe” (Az 1869-i választások, 5–6. sor)
 
 
  Az nem lehet, hogy milliók fohásza
n
Jegyzet A Rendületlenűl című vershez hasonlóan Vörösmarty Mihály Szózatának sorait parafrazeálja: „Az nem lehet hogy annyi szív / Hiában onta vért” (29–30. sor).
  Örökké visszamálljon rólad, ég!
 
És
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« S hogy »
*
Szövegforrás:
*K1
 
annyi vér – a szabadság kovásza –
  Posvány maradjon, hol elönteték.
  Támadni kell, mindig nagyobb körökben,
n
Jegyzet Utalás Jézus tanítványaihoz intézett szavaira, amelyekkel saját halálát és feltámadását jövendöli: „Bizony, bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem” (Jn 12:24). Az összefüggést a támad szó használata erősíti.
  Életnek ott, hol a mártir-tetem
n
Jegyzet Utalás Jézus tanítványaihoz intézett szavaira, amelyekkel saját halálát és feltámadását jövendöli: „Bizony, bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem” (Jn 12:24). Az összefüggést a támad szó használata erősíti.
  Magát kiforrja csendes földi rögben:
n
Jegyzet Utalás Jézus tanítványaihoz intézett szavaira, amelyekkel saját halálát és feltámadását jövendöli: „Bizony, bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem” (Jn 12:24). Az összefüggést a támad szó használata erősíti.
 
Légy hű, s
bízzál
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
bizzál
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
jövődbe,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« Bizzál jövődbe s légy hű, »
Légy hű, s bízzál jövődbe,
*
Szövegforrás:
*K1
 
nemzetem.
 
 
  Nem mindig ember, a ki sorsot intéz;
  Gyakran a bölcs is eszköz, puszta báb;
  S midőn lefáradt az erőtelen kéz,
  A végzet tengelye harsog tovább;
  Csüggedve olykor hagyja lomha gépűl
n
Jegyzet Gép: „Átv. ért. szellem-, önállás-, erély nélküli személy, szolgai lélek.” ( Cz–F ) Arisztophanész A Darázsok című vígjátékában
Arany
Arany János
a „Démosz, szeretlek!” kifejezés kapcsán állapítja meg: „Lehetett volna igy fordítni: »Népem, szeretlek!« »Gépem, szeretlek!«
[szerkesztői feloldás]
lapalji jegyzetben:
Tudniillik a szavazó gép”. „A gép az öntudatlanság, harmóniátlanság, kiszámíthatatlan, véletlenszerű, céltalan és eredménytelen mozgás metaforája.” A gép hasonló értelemben szerepel a Mi vagyok én? című versben: „Mi vagyok én? Senki Pál. / Egy fájó gép, mely pipál.” (Lásd Hász-Fehér 2012, 158.)
  Magát sodorni az ember fia:
  De majd, ha eszmél s öntudatra épűl,
  Feltűnik egy magasb
hármónia.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
hármonia.
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
 
 
  És vissza nem foly az időnek árja,
n
Jegyzet Az állam mint hajó toposzát
Arany
Arany János
Horatius
Horatius Flaccus, Quintus
ódájából vehette (Az énekek első könyve, 14, Ad rem publicam); ezt később (1873 körül vagy 1877-ben) le is fordította, A köztársasághoz címmel, lásd ott (Szabó Lőrinc fordításában címe Az államhoz).
  Előre duzzad,
feltarthatlanúl;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
feltarthatlanul;
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
  Csak szélein marad veszteg hinárja,
  S partján a holt-viz hátra
kanyarúl.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
kanyarul.
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
 
Bízvást!…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
Bizvást!…
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
mi benn vagyunk a
fő sodorban:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
folyamközépen, a folyamban, áradatban
Beszúrás
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Veszhet közőlünk még talán nem egy:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
Emel, segit, vonz e nagy áradat:
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
De szállva,
ím,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
im,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
elsők között a sorban,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« Veszhet közűlünk hab- s szélvészrohamban »
n
Jegyzet utána az M2-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Vásznunk dagad,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« Vitorlánk száll, »
Vásznunk dagad,
*
Szövegforrás:
*K1
 
hajónk előre megy!
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
ARANY JÁNOS
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
 
 
 
Magányban  
(April, 1861)  
 
  Az óra lüktet lassu perczegéssel,
  Kimérve a megmérhetlen időt;
  Ébren a honfigond virasztva mécsel,
  Homlokra összébb gyüjti a redőt.
  Vajúdni meddig tart még e világnak?
  Sors! óraműved oly irtóztató:
  Hallom kerekid, a mint egybevágnak:
  De nincs azokhoz számlap, mutató.
 
 
  Jön, jön… egy istenkéz sem tartja vissza…
n
Jegyzet vö.: „Csak, mint valál, Istenkéz remeke” (Feljajdulás, 1866 eleje, 2. sor)
  Mint mélybe
indúlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
indult
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
sziklagörgeteg:
  Élet? halál? átok, vagy áldás lessz? – Ah,
  Ki mondja meg! ki élő mondja meg!
  Vár tétován a nép, remegve bölcse,
n
Jegyzet „a haza bölcse”: Deák Ferenc (1803–1876).
Arany
Arany János
és
Deák
Deák Ferenc
között kölcsönös szimpátia alakult ki; özv. Bezerédj Istvánné szalonjában rendszeresen találkoztak – erre emlékszik vissza
AJ
Arany János
a
Bezerédjné
Bezerédj Istvánné
hez írt 1880-as versben: „Ott, mikor fordúlón volt a Haza sorsa, / (Bölcse ajakáról nekem is húllt morzsa)”. (Részletesebben lásd: A jóságos özvegynek, Keletkezés)
Deák
Deák Ferenc
ra emlékezik az 1877-es A jó öreg úrról című töredék is (1877). „
Deák
Deák Ferenc
nevéhez már az 1861-es országgyűlés időszakában hozzákapcsolódott »a haza bölcse« toposz, 1867 után a hivatalos propaganda is beemelte ezt eszköztárába, kiegészítve »a haza atyja« megjelöléssel, s
Deák
Deák Ferenc
ot már életében mintegy a halhatatlanok sorába emelték.” [ Deák Ágnes, Deák, a magyarok Mózese: Deák Ferenc és a kortárs utókor, Holmi 16(2004)/8, 935–946.: 936.] Az 1861. ápr. 2-ára összehívott ogy. idején a politikai helyzetet az alku és a forradalom dilemmája jellemezte; „
Deák
Deák Ferenc
véleménye szerint becsületes alkura nem volt lehetőség, a forradalmat pedig ő nem óhajtotta, bár tettleg fellépni sem akart ellene.” ( Deák ÁgnesMolnár András, Deák Ferenc, Bp., Vince, 2003, 113.) A versben megjelenített hangulat elterjedtségét jól megvilágítja Lévay József
Arany
Arany János
nak írt levele: „Az alkotmányos és forradalmi zaj annyira kiütött sodromból, hogy még éjjel sem birok valóságos nyugalomra szert tenni. Tökéletes lázban vagyunk. Legnagyobb baj, hogy a legbölcsebbek sem tudják hova és miként? Boldogok bezzeg a politikai hirlapok! bőséggel árad az ő malmukra a víz. Lehetetlen, hogy a szépirodalmi vállalatok némi kárát ne vallják e rendkivüli és várandós izgalomnak.” (Lévay József Arany Jánosnak, 1860. nov. 28., AJÖM XVII., 476.) Hasonló szellemű
Arany
Arany János
Tompá
Tompa Mihály
hoz írt, 1861. febr. 23-ai levelének egy részlete: „A politikai konjunktúrákat hagyom, hisz azokat tudod hirből, lapokból: e részt itt sincs okos ember. Senki sem tudja megmondani, hova lyukadunk ki. Én magam részéről azt hiszem, se alkotmány nem lesz, sem sükeres fölkelés. Ha a Presse mai hire valósul, hogy orosz-porosz-osztrák alliansz létesűlt, akkor az okt. 20. patenst szépen a sajtóhibák közé teszik, s megint alhatunk vagy tiz esztendőt – a mi pedig azután következik, azt én nem érem. –” ( AJÖM XVII., 514–515.)
Arany
Arany János
még augusztusban is azzal hűti le
Tompá
Tompa Mihály
t, hogy „Vártál úgy-e tőlem politikai újságokat: kilátást a jövőre: mi lesz, hogy lesz már stb. és én a helyett házi apró bajaimmal traktállak. A jövőt nem tudja senki: de még Smerling
 [!]
[sic!]
úr sem. Bizunk a változandóságban; a kedélyek komolyak ugyan, de nem nyomottak.” (1861. aug. 25.; AJÖM XVII., 575.)
  Vakon előtte kétség és homály.
  Idő! szakadna bár méhed gyümölcse…
  Ne még, ne még – az istenért! – megállj.
 
 
  Oh mert tovább e kétség tűrhetetlen,
  A koczkarázás kinját érzenünk;
  De
nyújtanók a perczet, míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
nyujtanók a perczet, mig
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
vetetlen
n
Jegyzet Utalás a dobókockával játszott szerencsejátékra, amelyben a játékos minden értékét kockára teszi, illetve a latin mondásra – alea iacta est ’a kocka el van vetve’ –, amelyet ókori források szerint Iulius Caesar mondott, amikor seregével i. e. 49. jan. 10-én átlépte a Rubicon folyót, s ezáltal szembeszegült a Szenátussal; a visszafordíthatatlan döntésekre vonatkozó mondás.
  A szörnyü csont, ha rajta mindenünk.
n
Jegyzet Utalás a dobókockával játszott szerencsejátékra, amelyben a játékos minden értékét kockára teszi, illetve a latin mondásra – alea iacta est ’a kocka el van vetve’ –, amelyet ókori források szerint Iulius Caesar mondott, amikor seregével i. e. 49. jan. 10-én átlépte a Rubicon folyót, s ezáltal szembeszegült a Szenátussal; a visszafordíthatatlan döntésekre vonatkozó mondás.
  Egy lépés a gomolygó végtelenbe,
  Holott örvényzik
a lét, a halál:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« élet és halál: »
a lét, a halál:
*
Szövegforrás:
*K1
 
n
Jegyzet ahol
  És mi fogódzunk a
hitvány
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« kétes, gyarló »
[törölt]
« rövid »
hitvány
*
Szövegforrás:
*K1
 
jelenbe:
  Tarts még egy kissé, gyönge szalmaszál!
 
 
  Még egy kevéssé… De mely kishitűség!
  El, el! ne lássam e
dúlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
dult
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
arczokat!
  Ész, egybeforrt vágy, tiszta honfi hűség,
  Bátorságot nekünk mindez nem ad?
 
Megvert reménynyel
indúljunk
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
induljunk
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
csatába?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« Ne győzelem-fény süsse fegyverünk? »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Hitben feladjuk már a diadalt?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« Gyász vonja bé, hogy a küzdés hiába? »
n
Jegyzet utána az M2-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Nem, nem! Szivünk egy vértanú imába’
n
Jegyzet vö.: „Vértanuk ők: honukért a bánat erős kebelökben; / Vértanuk ők: honukért a földig gyászruha rajtok” (Az elveszett alkotmány, 1845, Ötödik ének, 501–502. sor); „Ötszáz énekli hangosan / A vértanúk dalát” (A walesi bárdok, 1857/1863, 123–124. sor); „Majd vértanúként meghala: / A szent hazának képe” (Az 1869-i választások, 5–6. sor)
  Megedzve, kezdjük a győzelmi dalt!
n
Jegyzet vö.: „Vértanuk ők: honukért a bánat erős kebelökben; / Vértanuk ők: honukért a földig gyászruha rajtok” (Az elveszett alkotmány, 1845, Ötödik ének, 501–502. sor); „Ötszáz énekli hangosan / A vértanúk dalát” (A walesi bárdok, 1857/1863, 123–124. sor); „Majd vértanúként meghala: / A szent hazának képe” (Az 1869-i választások, 5–6. sor)
 
 
  Az nem lehet, hogy milliók fohásza
n
Jegyzet A Rendületlenűl című vershez hasonlóan Vörösmarty Mihály Szózatának sorait parafrazeálja: „Az nem lehet hogy annyi szív / Hiában onta vért” (29–30. sor).
  Örökké visszamálljon rólad, ég!
 
És
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« S hogy »
*
Szövegforrás:
*K1
 
annyi vér – a szabadság kovásza –
  Posvány maradjon, hol elönteték.
  Támadni kell, mindig nagyobb körökben,
n
Jegyzet Utalás Jézus tanítványaihoz intézett szavaira, amelyekkel saját halálát és feltámadását jövendöli: „Bizony, bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem” (Jn 12:24). Az összefüggést a támad szó használata erősíti.
  Életnek ott, hol a mártir-tetem
n
Jegyzet Utalás Jézus tanítványaihoz intézett szavaira, amelyekkel saját halálát és feltámadását jövendöli: „Bizony, bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem” (Jn 12:24). Az összefüggést a támad szó használata erősíti.
  Magát kiforrja csendes földi rögben:
n
Jegyzet Utalás Jézus tanítványaihoz intézett szavaira, amelyekkel saját halálát és feltámadását jövendöli: „Bizony, bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem” (Jn 12:24). Az összefüggést a támad szó használata erősíti.
 
Légy hű, s
bízzál
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
bizzál
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
jövődbe,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« Bizzál jövődbe s légy hű, »
Légy hű, s bízzál jövődbe,
*
Szövegforrás:
*K1
 
nemzetem.
 
 
  Nem mindig ember, a ki sorsot intéz;
  Gyakran a bölcs is eszköz, puszta báb;
  S midőn lefáradt az erőtelen kéz,
  A végzet tengelye harsog tovább;
  Csüggedve olykor hagyja lomha gépűl
n
Jegyzet Gép: „Átv. ért. szellem-, önállás-, erély nélküli személy, szolgai lélek.” ( Cz–F ) Arisztophanész A Darázsok című vígjátékában
Arany
Arany János
a „Démosz, szeretlek!” kifejezés kapcsán állapítja meg: „Lehetett volna igy fordítni: »Népem, szeretlek!« »Gépem, szeretlek!«
[szerkesztői feloldás]
lapalji jegyzetben:
Tudniillik a szavazó gép”. „A gép az öntudatlanság, harmóniátlanság, kiszámíthatatlan, véletlenszerű, céltalan és eredménytelen mozgás metaforája.” A gép hasonló értelemben szerepel a Mi vagyok én? című versben: „Mi vagyok én? Senki Pál. / Egy fájó gép, mely pipál.” (Lásd Hász-Fehér 2012, 158.)
  Magát sodorni az ember fia:
  De majd, ha eszmél s öntudatra épűl,
  Feltűnik egy magasb
hármónia.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
hármonia.
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
 
 
  És vissza nem foly az időnek árja,
n
Jegyzet Az állam mint hajó toposzát
Arany
Arany János
Horatius
Horatius Flaccus, Quintus
ódájából vehette (Az énekek első könyve, 14, Ad rem publicam); ezt később (1873 körül vagy 1877-ben) le is fordította, A köztársasághoz címmel, lásd ott (Szabó Lőrinc fordításában címe Az államhoz).
  Előre duzzad,
feltarthatlanúl;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
feltarthatlanul;
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
  Csak szélein marad veszteg hinárja,
  S partján a holt-viz hátra
kanyarúl.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
kanyarul.
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
 
Bízvást!…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
Bizvást!…
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
mi benn vagyunk a
fő sodorban:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
folyamközépen, a folyamban, áradatban
Beszúrás
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Veszhet közőlünk még talán nem egy:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
Emel, segit, vonz e nagy áradat:
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
De szállva,
ím,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
im,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
elsők között a sorban,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« Veszhet közűlünk hab- s szélvészrohamban »
n
Jegyzet utána az M2-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Vásznunk dagad,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« Vitorlánk száll, »
Vásznunk dagad,
*
Szövegforrás:
*K1
 
hajónk előre megy!
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
ARANY JÁNOS
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
 
 
 
Magányban  
(April, 1861)  
 
  Az óra lüktet lassu perczegéssel,
  Kimérve a megmérhetlen időt;
  Ébren a honfigond virasztva mécsel,
  Homlokra összébb gyüjti a redőt.
  Vajúdni meddig tart még e világnak?
  Sors! óraműved oly irtóztató:
  Hallom kerekid, a mint egybevágnak:
  De nincs azokhoz számlap, mutató.
 
 
  Jön, jön… egy istenkéz sem tartja vissza…
n
Jegyzet vö.: „Csak, mint valál, Istenkéz remeke” (Feljajdulás, 1866 eleje, 2. sor)
  Mint mélybe
indúlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
indult
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
sziklagörgeteg:
  Élet? halál? átok, vagy áldás lessz? – Ah,
  Ki mondja meg! ki élő mondja meg!
  Vár tétován a nép, remegve bölcse,
n
Jegyzet „a haza bölcse”: Deák Ferenc (1803–1876).
Arany
Arany János
és
Deák
Deák Ferenc
között kölcsönös szimpátia alakult ki; özv. Bezerédj Istvánné szalonjában rendszeresen találkoztak – erre emlékszik vissza
AJ
Arany János
a
Bezerédjné
Bezerédj Istvánné
hez írt 1880-as versben: „Ott, mikor fordúlón volt a Haza sorsa, / (Bölcse ajakáról nekem is húllt morzsa)”. (Részletesebben lásd: A jóságos özvegynek, Keletkezés)
Deák
Deák Ferenc
ra emlékezik az 1877-es A jó öreg úrról című töredék is (1877). „
Deák
Deák Ferenc
nevéhez már az 1861-es országgyűlés időszakában hozzákapcsolódott »a haza bölcse« toposz, 1867 után a hivatalos propaganda is beemelte ezt eszköztárába, kiegészítve »a haza atyja« megjelöléssel, s
Deák
Deák Ferenc
ot már életében mintegy a halhatatlanok sorába emelték.” [ Deák Ágnes, Deák, a magyarok Mózese: Deák Ferenc és a kortárs utókor, Holmi 16(2004)/8, 935–946.: 936.] Az 1861. ápr. 2-ára összehívott ogy. idején a politikai helyzetet az alku és a forradalom dilemmája jellemezte; „
Deák
Deák Ferenc
véleménye szerint becsületes alkura nem volt lehetőség, a forradalmat pedig ő nem óhajtotta, bár tettleg fellépni sem akart ellene.” ( Deák ÁgnesMolnár András, Deák Ferenc, Bp., Vince, 2003, 113.) A versben megjelenített hangulat elterjedtségét jól megvilágítja Lévay József
Arany
Arany János
nak írt levele: „Az alkotmányos és forradalmi zaj annyira kiütött sodromból, hogy még éjjel sem birok valóságos nyugalomra szert tenni. Tökéletes lázban vagyunk. Legnagyobb baj, hogy a legbölcsebbek sem tudják hova és miként? Boldogok bezzeg a politikai hirlapok! bőséggel árad az ő malmukra a víz. Lehetetlen, hogy a szépirodalmi vállalatok némi kárát ne vallják e rendkivüli és várandós izgalomnak.” (Lévay József Arany Jánosnak, 1860. nov. 28., AJÖM XVII., 476.) Hasonló szellemű
Arany
Arany János
Tompá
Tompa Mihály
hoz írt, 1861. febr. 23-ai levelének egy részlete: „A politikai konjunktúrákat hagyom, hisz azokat tudod hirből, lapokból: e részt itt sincs okos ember. Senki sem tudja megmondani, hova lyukadunk ki. Én magam részéről azt hiszem, se alkotmány nem lesz, sem sükeres fölkelés. Ha a Presse mai hire valósul, hogy orosz-porosz-osztrák alliansz létesűlt, akkor az okt. 20. patenst szépen a sajtóhibák közé teszik, s megint alhatunk vagy tiz esztendőt – a mi pedig azután következik, azt én nem érem. –” ( AJÖM XVII., 514–515.)
Arany
Arany János
még augusztusban is azzal hűti le
Tompá
Tompa Mihály
t, hogy „Vártál úgy-e tőlem politikai újságokat: kilátást a jövőre: mi lesz, hogy lesz már stb. és én a helyett házi apró bajaimmal traktállak. A jövőt nem tudja senki: de még Smerling
 [!]
[sic!]
úr sem. Bizunk a változandóságban; a kedélyek komolyak ugyan, de nem nyomottak.” (1861. aug. 25.; AJÖM XVII., 575.)
  Vakon előtte kétség és homály.
  Idő! szakadna bár méhed gyümölcse…
  Ne még, ne még – az istenért! – megállj.
 
 
  Oh mert tovább e kétség tűrhetetlen,
  A koczkarázás kinját érzenünk;
  De
nyújtanók a perczet, míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
nyujtanók a perczet, mig
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
vetetlen
n
Jegyzet Utalás a dobókockával játszott szerencsejátékra, amelyben a játékos minden értékét kockára teszi, illetve a latin mondásra – alea iacta est ’a kocka el van vetve’ –, amelyet ókori források szerint Iulius Caesar mondott, amikor seregével i. e. 49. jan. 10-én átlépte a Rubicon folyót, s ezáltal szembeszegült a Szenátussal; a visszafordíthatatlan döntésekre vonatkozó mondás.
  A szörnyü csont, ha rajta mindenünk.
n
Jegyzet Utalás a dobókockával játszott szerencsejátékra, amelyben a játékos minden értékét kockára teszi, illetve a latin mondásra – alea iacta est ’a kocka el van vetve’ –, amelyet ókori források szerint Iulius Caesar mondott, amikor seregével i. e. 49. jan. 10-én átlépte a Rubicon folyót, s ezáltal szembeszegült a Szenátussal; a visszafordíthatatlan döntésekre vonatkozó mondás.
  Egy lépés a gomolygó végtelenbe,
  Holott örvényzik
a lét, a halál:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« élet és halál: »
a lét, a halál:
*
Szövegforrás:
*K1
 
n
Jegyzet ahol
  És mi fogódzunk a
hitvány
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« kétes, gyarló »
[törölt]
« rövid »
hitvány
*
Szövegforrás:
*K1
 
jelenbe:
  Tarts még egy kissé, gyönge szalmaszál!
 
 
  Még egy kevéssé… De mely kishitűség!
  El, el! ne lássam e
dúlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
dult
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
arczokat!
  Ész, egybeforrt vágy, tiszta honfi hűség,
  Bátorságot nekünk mindez nem ad?
 
Megvert reménynyel
indúljunk
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
induljunk
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
csatába?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« Ne győzelem-fény süsse fegyverünk? »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Hitben feladjuk már a diadalt?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« Gyász vonja bé, hogy a küzdés hiába? »
n
Jegyzet utána az M2-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Nem, nem! Szivünk egy vértanú imába’
n
Jegyzet vö.: „Vértanuk ők: honukért a bánat erős kebelökben; / Vértanuk ők: honukért a földig gyászruha rajtok” (Az elveszett alkotmány, 1845, Ötödik ének, 501–502. sor); „Ötszáz énekli hangosan / A vértanúk dalát” (A walesi bárdok, 1857/1863, 123–124. sor); „Majd vértanúként meghala: / A szent hazának képe” (Az 1869-i választások, 5–6. sor)
  Megedzve, kezdjük a győzelmi dalt!
n
Jegyzet vö.: „Vértanuk ők: honukért a bánat erős kebelökben; / Vértanuk ők: honukért a földig gyászruha rajtok” (Az elveszett alkotmány, 1845, Ötödik ének, 501–502. sor); „Ötszáz énekli hangosan / A vértanúk dalát” (A walesi bárdok, 1857/1863, 123–124. sor); „Majd vértanúként meghala: / A szent hazának képe” (Az 1869-i választások, 5–6. sor)
 
 
  Az nem lehet, hogy milliók fohásza
n
Jegyzet A Rendületlenűl című vershez hasonlóan Vörösmarty Mihály Szózatának sorait parafrazeálja: „Az nem lehet hogy annyi szív / Hiában onta vért” (29–30. sor).
  Örökké visszamálljon rólad, ég!
 
És
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« S hogy »
*
Szövegforrás:
*K1
 
annyi vér – a szabadság kovásza –
  Posvány maradjon, hol elönteték.
  Támadni kell, mindig nagyobb körökben,
n
Jegyzet Utalás Jézus tanítványaihoz intézett szavaira, amelyekkel saját halálát és feltámadását jövendöli: „Bizony, bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem” (Jn 12:24). Az összefüggést a támad szó használata erősíti.
  Életnek ott, hol a mártir-tetem
n
Jegyzet Utalás Jézus tanítványaihoz intézett szavaira, amelyekkel saját halálát és feltámadását jövendöli: „Bizony, bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem” (Jn 12:24). Az összefüggést a támad szó használata erősíti.
  Magát kiforrja csendes földi rögben:
n
Jegyzet Utalás Jézus tanítványaihoz intézett szavaira, amelyekkel saját halálát és feltámadását jövendöli: „Bizony, bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem” (Jn 12:24). Az összefüggést a támad szó használata erősíti.
 
Légy hű, s
bízzál
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
bizzál
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
jövődbe,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« Bizzál jövődbe s légy hű, »
Légy hű, s bízzál jövődbe,
*
Szövegforrás:
*K1
 
nemzetem.
 
 
  Nem mindig ember, a ki sorsot intéz;
  Gyakran a bölcs is eszköz, puszta báb;
  S midőn lefáradt az erőtelen kéz,
  A végzet tengelye harsog tovább;
  Csüggedve olykor hagyja lomha gépűl
n
Jegyzet Gép: „Átv. ért. szellem-, önállás-, erély nélküli személy, szolgai lélek.” ( Cz–F ) Arisztophanész A Darázsok című vígjátékában
Arany
Arany János
a „Démosz, szeretlek!” kifejezés kapcsán állapítja meg: „Lehetett volna igy fordítni: »Népem, szeretlek!« »Gépem, szeretlek!«
[szerkesztői feloldás]
lapalji jegyzetben:
Tudniillik a szavazó gép”. „A gép az öntudatlanság, harmóniátlanság, kiszámíthatatlan, véletlenszerű, céltalan és eredménytelen mozgás metaforája.” A gép hasonló értelemben szerepel a Mi vagyok én? című versben: „Mi vagyok én? Senki Pál. / Egy fájó gép, mely pipál.” (Lásd Hász-Fehér 2012, 158.)
  Magát sodorni az ember fia:
  De majd, ha eszmél s öntudatra épűl,
  Feltűnik egy magasb
hármónia.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
hármonia.
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
 
 
  És vissza nem foly az időnek árja,
n
Jegyzet Az állam mint hajó toposzát
Arany
Arany János
Horatius
Horatius Flaccus, Quintus
ódájából vehette (Az énekek első könyve, 14, Ad rem publicam); ezt később (1873 körül vagy 1877-ben) le is fordította, A köztársasághoz címmel, lásd ott (Szabó Lőrinc fordításában címe Az államhoz).
  Előre duzzad,
feltarthatlanúl;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
feltarthatlanul;
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
  Csak szélein marad veszteg hinárja,
  S partján a holt-viz hátra
kanyarúl.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
kanyarul.
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
 
Bízvást!…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
Bizvást!…
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
mi benn vagyunk a
fő sodorban:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
folyamközépen, a folyamban, áradatban
Beszúrás
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Veszhet közőlünk még talán nem egy:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
Emel, segit, vonz e nagy áradat:
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
De szállva,
ím,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
im,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
elsők között a sorban,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« Veszhet közűlünk hab- s szélvészrohamban »
n
Jegyzet utána az M2-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Vásznunk dagad,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« Vitorlánk száll, »
Vásznunk dagad,
*
Szövegforrás:
*K1
 
hajónk előre megy!
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
ARANY JÁNOS
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
 
 
 
Magányban  
(April, 1861)  
 
  Az óra lüktet lassu perczegéssel,
  Kimérve a megmérhetlen időt;
  Ébren a honfigond virasztva mécsel,
  Homlokra összébb gyüjti a redőt.
  Vajúdni meddig tart még e világnak?
  Sors! óraműved oly irtóztató:
  Hallom kerekid, a mint egybevágnak:
  De nincs azokhoz számlap, mutató.
 
 
  Jön, jön… egy istenkéz sem tartja vissza…
n
Jegyzet vö.: „Csak, mint valál, Istenkéz remeke” (Feljajdulás, 1866 eleje, 2. sor)
  Mint mélybe
indúlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
indult
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
sziklagörgeteg:
  Élet? halál? átok, vagy áldás lessz? – Ah,
  Ki mondja meg! ki élő mondja meg!
  Vár tétován a nép, remegve bölcse,
n
Jegyzet „a haza bölcse”: Deák Ferenc (1803–1876).
Arany
Arany János
és
Deák
Deák Ferenc
között kölcsönös szimpátia alakult ki; özv. Bezerédj Istvánné szalonjában rendszeresen találkoztak – erre emlékszik vissza
AJ
Arany János
a
Bezerédjné
Bezerédj Istvánné
hez írt 1880-as versben: „Ott, mikor fordúlón volt a Haza sorsa, / (Bölcse ajakáról nekem is húllt morzsa)”. (Részletesebben lásd: A jóságos özvegynek, Keletkezés)
Deák
Deák Ferenc
ra emlékezik az 1877-es A jó öreg úrról című töredék is (1877). „
Deák
Deák Ferenc
nevéhez már az 1861-es országgyűlés időszakában hozzákapcsolódott »a haza bölcse« toposz, 1867 után a hivatalos propaganda is beemelte ezt eszköztárába, kiegészítve »a haza atyja« megjelöléssel, s
Deák
Deák Ferenc
ot már életében mintegy a halhatatlanok sorába emelték.” [ Deák Ágnes, Deák, a magyarok Mózese: Deák Ferenc és a kortárs utókor, Holmi 16(2004)/8, 935–946.: 936.] Az 1861. ápr. 2-ára összehívott ogy. idején a politikai helyzetet az alku és a forradalom dilemmája jellemezte; „
Deák
Deák Ferenc
véleménye szerint becsületes alkura nem volt lehetőség, a forradalmat pedig ő nem óhajtotta, bár tettleg fellépni sem akart ellene.” ( Deák ÁgnesMolnár András, Deák Ferenc, Bp., Vince, 2003, 113.) A versben megjelenített hangulat elterjedtségét jól megvilágítja Lévay József
Arany
Arany János
nak írt levele: „Az alkotmányos és forradalmi zaj annyira kiütött sodromból, hogy még éjjel sem birok valóságos nyugalomra szert tenni. Tökéletes lázban vagyunk. Legnagyobb baj, hogy a legbölcsebbek sem tudják hova és miként? Boldogok bezzeg a politikai hirlapok! bőséggel árad az ő malmukra a víz. Lehetetlen, hogy a szépirodalmi vállalatok némi kárát ne vallják e rendkivüli és várandós izgalomnak.” (Lévay József Arany Jánosnak, 1860. nov. 28., AJÖM XVII., 476.) Hasonló szellemű
Arany
Arany János
Tompá
Tompa Mihály
hoz írt, 1861. febr. 23-ai levelének egy részlete: „A politikai konjunktúrákat hagyom, hisz azokat tudod hirből, lapokból: e részt itt sincs okos ember. Senki sem tudja megmondani, hova lyukadunk ki. Én magam részéről azt hiszem, se alkotmány nem lesz, sem sükeres fölkelés. Ha a Presse mai hire valósul, hogy orosz-porosz-osztrák alliansz létesűlt, akkor az okt. 20. patenst szépen a sajtóhibák közé teszik, s megint alhatunk vagy tiz esztendőt – a mi pedig azután következik, azt én nem érem. –” ( AJÖM XVII., 514–515.)
Arany
Arany János
még augusztusban is azzal hűti le
Tompá
Tompa Mihály
t, hogy „Vártál úgy-e tőlem politikai újságokat: kilátást a jövőre: mi lesz, hogy lesz már stb. és én a helyett házi apró bajaimmal traktállak. A jövőt nem tudja senki: de még Smerling
 [!]
[sic!]
úr sem. Bizunk a változandóságban; a kedélyek komolyak ugyan, de nem nyomottak.” (1861. aug. 25.; AJÖM XVII., 575.)
  Vakon előtte kétség és homály.
  Idő! szakadna bár méhed gyümölcse…
  Ne még, ne még – az istenért! – megállj.
 
 
  Oh mert tovább e kétség tűrhetetlen,
  A koczkarázás kinját érzenünk;
  De
nyújtanók a perczet, míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
nyujtanók a perczet, mig
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
vetetlen
n
Jegyzet Utalás a dobókockával játszott szerencsejátékra, amelyben a játékos minden értékét kockára teszi, illetve a latin mondásra – alea iacta est ’a kocka el van vetve’ –, amelyet ókori források szerint Iulius Caesar mondott, amikor seregével i. e. 49. jan. 10-én átlépte a Rubicon folyót, s ezáltal szembeszegült a Szenátussal; a visszafordíthatatlan döntésekre vonatkozó mondás.
  A szörnyü csont, ha rajta mindenünk.
n
Jegyzet Utalás a dobókockával játszott szerencsejátékra, amelyben a játékos minden értékét kockára teszi, illetve a latin mondásra – alea iacta est ’a kocka el van vetve’ –, amelyet ókori források szerint Iulius Caesar mondott, amikor seregével i. e. 49. jan. 10-én átlépte a Rubicon folyót, s ezáltal szembeszegült a Szenátussal; a visszafordíthatatlan döntésekre vonatkozó mondás.
  Egy lépés a gomolygó végtelenbe,
  Holott örvényzik
a lét, a halál:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« élet és halál: »
a lét, a halál:
*
Szövegforrás:
*K1
 
n
Jegyzet ahol
  És mi fogódzunk a
hitvány
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« kétes, gyarló »
[törölt]
« rövid »
hitvány
*
Szövegforrás:
*K1
 
jelenbe:
  Tarts még egy kissé, gyönge szalmaszál!
 
 
  Még egy kevéssé… De mely kishitűség!
  El, el! ne lássam e
dúlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
dult
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
arczokat!
  Ész, egybeforrt vágy, tiszta honfi hűség,
  Bátorságot nekünk mindez nem ad?
 
Megvert reménynyel
indúljunk
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
induljunk
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
csatába?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« Ne győzelem-fény süsse fegyverünk? »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Hitben feladjuk már a diadalt?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« Gyász vonja bé, hogy a küzdés hiába? »
n
Jegyzet utána az M2-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Nem, nem! Szivünk egy vértanú imába’
n
Jegyzet vö.: „Vértanuk ők: honukért a bánat erős kebelökben; / Vértanuk ők: honukért a földig gyászruha rajtok” (Az elveszett alkotmány, 1845, Ötödik ének, 501–502. sor); „Ötszáz énekli hangosan / A vértanúk dalát” (A walesi bárdok, 1857/1863, 123–124. sor); „Majd vértanúként meghala: / A szent hazának képe” (Az 1869-i választások, 5–6. sor)
  Megedzve, kezdjük a győzelmi dalt!
n
Jegyzet vö.: „Vértanuk ők: honukért a bánat erős kebelökben; / Vértanuk ők: honukért a földig gyászruha rajtok” (Az elveszett alkotmány, 1845, Ötödik ének, 501–502. sor); „Ötszáz énekli hangosan / A vértanúk dalát” (A walesi bárdok, 1857/1863, 123–124. sor); „Majd vértanúként meghala: / A szent hazának képe” (Az 1869-i választások, 5–6. sor)
 
 
  Az nem lehet, hogy milliók fohásza
n
Jegyzet A Rendületlenűl című vershez hasonlóan Vörösmarty Mihály Szózatának sorait parafrazeálja: „Az nem lehet hogy annyi szív / Hiában onta vért” (29–30. sor).
  Örökké visszamálljon rólad, ég!
 
És
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« S hogy »
*
Szövegforrás:
*K1
 
annyi vér – a szabadság kovásza –
  Posvány maradjon, hol elönteték.
  Támadni kell, mindig nagyobb körökben,
n
Jegyzet Utalás Jézus tanítványaihoz intézett szavaira, amelyekkel saját halálát és feltámadását jövendöli: „Bizony, bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem” (Jn 12:24). Az összefüggést a támad szó használata erősíti.
  Életnek ott, hol a mártir-tetem
n
Jegyzet Utalás Jézus tanítványaihoz intézett szavaira, amelyekkel saját halálát és feltámadását jövendöli: „Bizony, bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem” (Jn 12:24). Az összefüggést a támad szó használata erősíti.
  Magát kiforrja csendes földi rögben:
n
Jegyzet Utalás Jézus tanítványaihoz intézett szavaira, amelyekkel saját halálát és feltámadását jövendöli: „Bizony, bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem” (Jn 12:24). Az összefüggést a támad szó használata erősíti.
 
Légy hű, s
bízzál
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
bizzál
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
jövődbe,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« Bizzál jövődbe s légy hű, »
Légy hű, s bízzál jövődbe,
*
Szövegforrás:
*K1
 
nemzetem.
 
 
  Nem mindig ember, a ki sorsot intéz;
  Gyakran a bölcs is eszköz, puszta báb;
  S midőn lefáradt az erőtelen kéz,
  A végzet tengelye harsog tovább;
  Csüggedve olykor hagyja lomha gépűl
n
Jegyzet Gép: „Átv. ért. szellem-, önállás-, erély nélküli személy, szolgai lélek.” ( Cz–F ) Arisztophanész A Darázsok című vígjátékában
Arany
Arany János
a „Démosz, szeretlek!” kifejezés kapcsán állapítja meg: „Lehetett volna igy fordítni: »Népem, szeretlek!« »Gépem, szeretlek!«
[szerkesztői feloldás]
lapalji jegyzetben:
Tudniillik a szavazó gép”. „A gép az öntudatlanság, harmóniátlanság, kiszámíthatatlan, véletlenszerű, céltalan és eredménytelen mozgás metaforája.” A gép hasonló értelemben szerepel a Mi vagyok én? című versben: „Mi vagyok én? Senki Pál. / Egy fájó gép, mely pipál.” (Lásd Hász-Fehér 2012, 158.)
  Magát sodorni az ember fia:
  De majd, ha eszmél s öntudatra épűl,
  Feltűnik egy magasb
hármónia.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
hármonia.
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
 
 
  És vissza nem foly az időnek árja,
n
Jegyzet Az állam mint hajó toposzát
Arany
Arany János
Horatius
Horatius Flaccus, Quintus
ódájából vehette (Az énekek első könyve, 14, Ad rem publicam); ezt később (1873 körül vagy 1877-ben) le is fordította, A köztársasághoz címmel, lásd ott (Szabó Lőrinc fordításában címe Az államhoz).
  Előre duzzad,
feltarthatlanúl;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
feltarthatlanul;
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
  Csak szélein marad veszteg hinárja,
  S partján a holt-viz hátra
kanyarúl.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
kanyarul.
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
 
Bízvást!…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
Bizvást!…
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
mi benn vagyunk a
fő sodorban:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
folyamközépen, a folyamban, áradatban
Beszúrás
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Veszhet közőlünk még talán nem egy:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
Emel, segit, vonz e nagy áradat:
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
De szállva,
ím,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
im,
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
 
elsők között a sorban,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« Veszhet közűlünk hab- s szélvészrohamban »
n
Jegyzet utána az M2-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Vásznunk dagad,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
[törölt]
« Vitorlánk száll, »
Vásznunk dagad,
*
Szövegforrás:
*K1
 
hajónk előre megy!
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, II., 330–333
ÖM 1883, 387–389
 
ARANY JÁNOS
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 425–426