X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Görögből

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: K1
  • Szövegforrás III: *K2
  • Szövegforrás IV: K3 MTAK Kt K 511/23
  • Szövegforrás V: *K4
  • Szövegforrás VI: ÖK 1867, VI., 209
  • Szövegforrás VII: PD 1879, 354
  • Szövegforrás VIII: ÖM 1884a, 435

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 ÖK 1867, VI., 209. M2 PD 1879, 354. M3 ÖM 1884a, 435. [ AJÖM VI., 132.] [ AJÖM XI., 168.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Megjegyzések A K1-et tartalmazó kötet végén, Anakreón verseit követően görög költészeti antológia van; az eredeti szöveg itt, a ΔΙΑΦΟΡΟΝ ΠΟΙΗΤΩΝ ẠΣΜΑΤΑ Η ΣΚΟΛΙΑ című fejezetben, a 74. lapon olvasható. A lap jobb margójára
Arany
Arany János
az 1–4. sor metrikai képletét írta (fényképmásolatban közli: Hász-Fehér 2007, 4.): – – | – U U | – U | – U | – U – – | – U U | – U | – U | – U U U – | – – | – U U – – U U – | U – | – U U | – U U A K1-ről közlője, Debreczeni Ferenc állapította meg, hogy „első fogalmazásnak vehetjük Kallimachos dalának (R. V. [= ÖM 1884b] 375. 1. szerint Kallisztrateszé!) következő három sorát, mely mai alakjától lényegesen különbözik”. *K2 , *K4 Adatai az AJÖM VI . alapján (239.) Az AJÖM VI . téves közlése szerint (239.) a vers megjelent a SzF II. évf. II/11. számában. (E számban az Irányok második, Némi párhuzam című része jelent meg, a verset viszont a cikk harmadik, folyóiratban nem közölt része tartalmazza, lásd Keletkezés; a tévedést már Vargha Balázs jelezte, Vargha 1953, 362.) Az eredeti szöveg, az
AJ
Arany János
által használt kötetből (
AJ
Arany János
példányából fényképmásolatban közli: Hász-Fehér 2007, 4.):
n
Jegyzet
ή. ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥ.  
Ἐν μύρτου κλαδὶ τὸ ξίφος φορήσω,
ὥσπερ Ἁρμόδιος κ᾽ Ἀριστογείτων,
ὅτε τὸν τύραννον κτανέτην,
ἰσονόμους τ᾽ Ἀθήνας ἐποιησάτην.
Φίλταθ᾽ Ἁρμόδι᾽, οὔ τί που τέθνηκας.
νήσοις δ᾽ ἐν μακάρων δέ φασιν εἶναι,
ἵνα περ ποδώκης Ἀχιλεύς,
Τυδείδην τε φασὶν Διομήδεα.
Ἐν μύρτου κλαδὶ τὸ ξίφος φορήσω,
ὥσπερ Ἁρμόδιος κ᾽ Ἀριστογείτων,
ὅτ᾽ Ἀθηναίης ἐν θυσίαις
ἄνδρα τύραννον Ἳππαρχον ἐκαινέτην.
Ἀεὶ σφῷν κλέος ἔσσεται κατ᾽ αἶαν,
φίλταθ᾽ Ἁρμόδιε κ᾽ Ἀριστόγειτον,
ὅτι τὸν τύραννον κτάνετον
ἰσονόμους τ᾽ Ἀθήνας ἐποιήσατον.
 
 
A verset Edgar Allan Poe 1827-ben angolra fordította (Hymn to Aristogeiton and Harmodius). Az alapszöveg kiválasztása A bizonyosan utolsó autorizált változat a *K4; ez az M1 két során (4. és 11.) hajt végre változtatásokat. Elvileg tehát ennek kellene az alapszövegnek lennie. Hász-Fehér Katalin is ezt erősíti meg, amikor azt állítja, hogy „A változtatás mindkét sor esetében metrikai okokból történt. A javítás után a sorok pontosan megfelelnek az eredeti képletnek.” ( Hász-Fehér 2007, 4.) Ez azonban nem így van; egyrészt a 4. sor korábbi változata is megfelel a képletnek, a 11. sorban pedig éppen a javított sor hosszabb egy szótaggal a képlet szerintinél (s a korábbi változatnál): 9 helyett 10 szótagos (NB.
Arany
Arany János
a 9-es szótagszám megőrzése érdekében használja az Achillevsz alakot a 7. sorban). Fontos, hogy a *K4 az M1 kézi, vagyis korrektúrapéldánya, ami azt jelenti, hogy időben megelőzi az M1 megjelenését;
Arany
Arany János
szemlátomást nem érvényesítette a *K4 javításait a kiadás végleges szövegében. A 11. sor esetében a javítás oka az lehetett, hogy
AJ
Arany János
a 9–11. sorban meg akarta őrizni a párhuzamot az 1–3. sorral; végül azonban valószínűleg a metrikai képlet szabályosságának megtartása mellett döntött, s meghagyta az – időhatározói jelentést ugyancsak hordozó – Hogy kötőszót a Mikor helyett. Az M1 alapja ugyanakkor nyilvánvalóan a K3; tőle az Akhilleusz név írásmódján túl a kézirat csupán az 5. sorban szereplő írásjel révén különbözik. Az „Achileos” alakban az o nyilvánvaló sajtóhiba (a v betűt a szedő olvashatta o-nak), ugyanakkor a K3 hosszú mássalhangzós írásmódja („Achillevsz”) e szövegváltozat egyetlen kritikus pontja; a hosszú mássalhangzó rontja a metrikát. Az Akhilleusz név rövid és hosszú mássalhangzós írása a görögben is ingadozik, az Arany által használt szövegben azonban (lásd fentebb) rövid a mássalhangzó, nyilván ugyancsak metrikai okból. Összegezve: alapszövegünk a K3, a 7. sor „Achillevsz” szavának hosszú mássalhangzóját emendáltuk. (NB. a nevet a későbbi kiadások – PD 1879 [M2], ÖM 1884a [M3], ÖKK 1924 , AJÖM VI . – egységesen „Achilevsz” alakban közlik.) Keletkezés
AJ
Arany János
érdeklődése 1860 nyarán kezdett ismét a görög költészet felé fordulni. Csengery Antalnak írta július 9-én: „e nyáron a félig értett, félig elfeledt görög classicusoknak oly hévvel döltem, hogy szem- és elmetompulásig olvastam őket” ( AJÖM XVII., 409.) – ennek az érdeklődésnek lehet eredménye a K1. A *K2 v-ján szereplő dátum viszont a teljes vers 1861-es vagy későbbi keletkezését valószínűsíti. A megjelent változat 1862. aug. előtt keletkezett; az 1862-ben írt Irányok egyik lábjegyzetében olvasható. (A tanulmány első két részét a SzF közölte; a harmadik rész, amelyben a fordítás szerepel, nem jelent meg a folyóiratban.)
Arany
Arany János
jegyzete szerint: „Hogy az olvasó érezze, mi dalszerűség az, mely e szkolion-fajt az ódától megkülönbözteti, ide teszem egyik e fajta költeményt halvány fordításban”. ( AJÖM XI., 168.) Vargha Balázs kétségbe vonta, hogy a vers fordítás volna: „Kallimachosznak ilyen vagy hasonló verse nincs. A Kallimachosz és Kallisztratész név egyaránt azt jelenti: szépen küzdő. A név, mint »beszélő név« egyezik a vers tartalmával: a költő a művészet fegyverével akar harcolni a zsarnok ellen. Ennek alapján feltehetjük, hogy a vers
Arany
Arany János
eredeti műve, amelyet szkolion-nak s görög fordításnak álcázott. Van erre más példa is költészetéből: A walesi bárdok alcíme a Koszorúban ez volt: Ó-ángol ballada. A különleges műfaj próbálja rejteni poloskáról szóló makáma aktuális mondanivalóját is. Mint fordítás is jelentős lenne, hiszen ez a vers megvilágítja azt a költői magatartást, amelyből a Walesi bárdok
 [!]
[sic!]
, Szondi két apródja és a többi zsarnok-»ölő« vers megszületett. De még becsesebb, ha ettől a tudatos misztifikációtól megszabadítva az eredeti versek közt tartjuk számon.” ( Vargha 1953, 362.) Barta János tisztázta a Poetae lyrici graeci című kiadás alapján (edidit Theodorus Bergk 1914, Pars III., Poetae melici ), hogy a vers Kallisztratosz művének fordítása; ugyanakkor azt is valószínűsítette, hogy a fordítás nem ezen a szövegváltozaton alapul (lásd Barta 1959, 65–66., ill. AJÖM XI., 168/691.;
Arany
Arany János
egyébként ismerhette volna a Bergk-editio valamelyik korábbi, 1843-as vagy 1853-as kiadását, lásd Hász-Fehér 2007, 4.). Az
AJ
Arany János
forrásául szolgáló szöveget,
Debreczeni
Debreczeni Ferenc
nyomán, Hász-Fehér Katalin azonosította:
Arany
Arany János
eszerint „az Anakreón-kiadás költészeti antológia-részéből” dolgozott, „ahol a görög szöveg pontosan azokat az eltéréseket mutatja, amelyeket Barta János is észrevesz” (ti. a Bergk-féle kiadás szövegéhez képest, Hász-Fehér 2007, 3.). Ez az az Anakreón-kötet, amely a K1-et tartalmazza (lásd Kézirat). Mint Hász-Fehér Katalin megjegyzi, az
AJ
Arany János
által használt szövegváltozat „nem ad magyarázatot arra, miért ingadozik Kallimakhosz és Kallisztratész neve a vers alatt. A Brunck-féle kiadásban ugyanis a szöveg szerzőjeként helyesen, Kallisztratosz szerepel”. ( Hász-Fehér 2007, 4.)
 
Görögből
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Görögből
*
Szövegforrás:
*K2
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
 
(Kallimachosz)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
 
n
Jegyzet Tkp. Kallisztratosz (lásd Keletkezés); athéni költő (i. e. 5. sz.); nevét ez a szkolion őrizte meg. A népszerű vers naukaritiszi Athénaiosz görög rétor (i. sz. 23. sz.) Δειπνοσοφιστών (Lakomázó tudósok) című művében maradt fenn.
 
 
Mirtusz lombja közé fonom be szablyám,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Mirtuszlombbal övedzem én a szablyát,
*
Szövegforrás:
K1
 
n
Jegyzet magyarázatát lásd Széchenyi emlékezete, Magyarázatok, 183. sor
 
Úgy, mint Hármodiosz s Arisztogeitón,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Mint egy Harmodiosz s Arisztogeitón
*
Szövegforrás:
K1
 
n
Jegyzet Peiszisztratosz fiát, Hippiasz türannosz testvérét, Hipparkhoszt egy Hippiasz elleni sikertelen merénylet során ölte meg a két ifjú, i. e. 514-ben. (A merényletnek nem politikai, hanem magánéleti indítéka volt.) Harmodioszt megölték Hipparkhosz testőrei, Arisztogeitónt elfogták és halálra kínozták. Hippiasz önkényuralma még négy évig folytatódott. A „zsarnokölők” emlékezete eleven maradt, szobrot is állítottak nekik az Akropoliszon. (Lásd Thuküdidész, A peloponnészoszi háború története, VI. könyv, 54–59. caput, ford. Muraközy Gyula, Sapientia Humana sorozat, Bp., Osiris, 1999, 442–446.)
 
Mikor a bitorlót megölék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Mikor a népzsarlót megölék
*
Szövegforrás:
K1
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
n
Jegyzet Peiszisztratosz fiát, Hippiasz türannosz testvérét, Hipparkhoszt egy Hippiasz elleni sikertelen merénylet során ölte meg a két ifjú, i. e. 514-ben. (A merényletnek nem politikai, hanem magánéleti indítéka volt.) Harmodioszt megölték Hipparkhosz testőrei, Arisztogeitónt elfogták és halálra kínozták. Hippiasz önkényuralma még négy évig folytatódott. A „zsarnokölők” emlékezete eleven maradt, szobrot is állítottak nekik az Akropoliszon. (Lásd Thuküdidész, A peloponnészoszi háború története, VI. könyv, 54–59. caput, ford. Muraközy Gyula, Sapientia Humana sorozat, Bp., Osiris, 1999, 442–446.)
 
S egyjoguvá
Athenae
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Athénae
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
lakosit tevék.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
És Athenaet egyenlő joguvá tevék.
*
Szövegforrás:
*K4
 
 
 
  Nem vagy, Hármodiosz, te
halva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
PD 1879, 354
 
halva,
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
nem vagy,
  Élsz, mondják, szigetin a boldogoknak,
n
Jegyzet lásd Honnan és hová? Magyarázatok, 79–80. sor
 
S veled ott
gyors lábú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
gyorslábú
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
Achilevsz,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
*K4
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Achillevsz,
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3 MTAK Kt K 511/23
 
Achileosz
n
Jegyzet sh.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 209
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
n
Jegyzet Akhilleusz állandó jelzője az Iliászban
  És Diomédesz, a Tűdeidesz, veled.
n
Jegyzet Tkp. Diomédész, Tüdeusz aitóliai király fia; a trójai háború hőse. Ő ment el Philoktétészért Lemnosz szigetére, Odüsszeusszal együtt kilopta a Palladiont (Pallasz Athéné védelmező erejű szobrát) Trójából. Szerencsésen hazatért a trójai háborúból.
 
 
  Mirtusz lombja közé fonom be szablyám,
 
Úgy,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Ugy,
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
mint Hármodiosz s Arisztogeitón,
 
Hogy Athenae
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Mikor Athenae
*
Szövegforrás:
*K4
 
Hogy Athénae
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
szent áldozatin
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
  Zsarnoki férfi
Hipparchot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Hippárchot
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
agyonölék.
 
 
  Fön lesz híretek, él dicsőn örökre,
  Kedves Hármodiosz s Arisztogeitón,
 
Mivel a bitorlót megölé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
  Kardotok, és Athenae szabad általa.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1862. aug. előtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
(Kallisztratész)
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
 
 
 
Görögből
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Görögből
*
Szövegforrás:
*K2
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
 
(Kallimachosz)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
 
n
Jegyzet Tkp. Kallisztratosz (lásd Keletkezés); athéni költő (i. e. 5. sz.); nevét ez a szkolion őrizte meg. A népszerű vers naukaritiszi Athénaiosz görög rétor (i. sz. 23. sz.) Δειπνοσοφιστών (Lakomázó tudósok) című művében maradt fenn.
 
 
Mirtusz lombja közé fonom be szablyám,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Mirtuszlombbal övedzem én a szablyát,
*
Szövegforrás:
K1
 
n
Jegyzet magyarázatát lásd Széchenyi emlékezete, Magyarázatok, 183. sor
 
Úgy, mint Hármodiosz s Arisztogeitón,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Mint egy Harmodiosz s Arisztogeitón
*
Szövegforrás:
K1
 
n
Jegyzet Peiszisztratosz fiát, Hippiasz türannosz testvérét, Hipparkhoszt egy Hippiasz elleni sikertelen merénylet során ölte meg a két ifjú, i. e. 514-ben. (A merényletnek nem politikai, hanem magánéleti indítéka volt.) Harmodioszt megölték Hipparkhosz testőrei, Arisztogeitónt elfogták és halálra kínozták. Hippiasz önkényuralma még négy évig folytatódott. A „zsarnokölők” emlékezete eleven maradt, szobrot is állítottak nekik az Akropoliszon. (Lásd Thuküdidész, A peloponnészoszi háború története, VI. könyv, 54–59. caput, ford. Muraközy Gyula, Sapientia Humana sorozat, Bp., Osiris, 1999, 442–446.)
 
Mikor a bitorlót megölék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Mikor a népzsarlót megölék
*
Szövegforrás:
K1
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
n
Jegyzet Peiszisztratosz fiát, Hippiasz türannosz testvérét, Hipparkhoszt egy Hippiasz elleni sikertelen merénylet során ölte meg a két ifjú, i. e. 514-ben. (A merényletnek nem politikai, hanem magánéleti indítéka volt.) Harmodioszt megölték Hipparkhosz testőrei, Arisztogeitónt elfogták és halálra kínozták. Hippiasz önkényuralma még négy évig folytatódott. A „zsarnokölők” emlékezete eleven maradt, szobrot is állítottak nekik az Akropoliszon. (Lásd Thuküdidész, A peloponnészoszi háború története, VI. könyv, 54–59. caput, ford. Muraközy Gyula, Sapientia Humana sorozat, Bp., Osiris, 1999, 442–446.)
 
S egyjoguvá
Athenae
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Athénae
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
lakosit tevék.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
És Athenaet egyenlő joguvá tevék.
*
Szövegforrás:
*K4
 
 
 
  Nem vagy, Hármodiosz, te
halva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
PD 1879, 354
 
halva,
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
nem vagy,
  Élsz, mondják, szigetin a boldogoknak,
n
Jegyzet lásd Honnan és hová? Magyarázatok, 79–80. sor
 
S veled ott
gyors lábú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
gyorslábú
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
Achilevsz,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
*K4
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Achillevsz,
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3 MTAK Kt K 511/23
 
Achileosz
n
Jegyzet sh.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 209
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
n
Jegyzet Akhilleusz állandó jelzője az Iliászban
  És Diomédesz, a Tűdeidesz, veled.
n
Jegyzet Tkp. Diomédész, Tüdeusz aitóliai király fia; a trójai háború hőse. Ő ment el Philoktétészért Lemnosz szigetére, Odüsszeusszal együtt kilopta a Palladiont (Pallasz Athéné védelmező erejű szobrát) Trójából. Szerencsésen hazatért a trójai háborúból.
 
 
  Mirtusz lombja közé fonom be szablyám,
 
Úgy,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Ugy,
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
mint Hármodiosz s Arisztogeitón,
 
Hogy Athenae
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Mikor Athenae
*
Szövegforrás:
*K4
 
Hogy Athénae
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
szent áldozatin
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
  Zsarnoki férfi
Hipparchot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Hippárchot
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
agyonölék.
 
 
  Fön lesz híretek, él dicsőn örökre,
  Kedves Hármodiosz s Arisztogeitón,
 
Mivel a bitorlót megölé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
  Kardotok, és Athenae szabad általa.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1862. aug. előtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
(Kallisztratész)
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
 
 
 
Görögből
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Görögből
*
Szövegforrás:
*K2
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
 
(Kallimachosz)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
 
n
Jegyzet Tkp. Kallisztratosz (lásd Keletkezés); athéni költő (i. e. 5. sz.); nevét ez a szkolion őrizte meg. A népszerű vers naukaritiszi Athénaiosz görög rétor (i. sz. 23. sz.) Δειπνοσοφιστών (Lakomázó tudósok) című művében maradt fenn.
 
 
Mirtusz lombja közé fonom be szablyám,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Mirtuszlombbal övedzem én a szablyát,
*
Szövegforrás:
K1
 
n
Jegyzet magyarázatát lásd Széchenyi emlékezete, Magyarázatok, 183. sor
 
Úgy, mint Hármodiosz s Arisztogeitón,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Mint egy Harmodiosz s Arisztogeitón
*
Szövegforrás:
K1
 
n
Jegyzet Peiszisztratosz fiát, Hippiasz türannosz testvérét, Hipparkhoszt egy Hippiasz elleni sikertelen merénylet során ölte meg a két ifjú, i. e. 514-ben. (A merényletnek nem politikai, hanem magánéleti indítéka volt.) Harmodioszt megölték Hipparkhosz testőrei, Arisztogeitónt elfogták és halálra kínozták. Hippiasz önkényuralma még négy évig folytatódott. A „zsarnokölők” emlékezete eleven maradt, szobrot is állítottak nekik az Akropoliszon. (Lásd Thuküdidész, A peloponnészoszi háború története, VI. könyv, 54–59. caput, ford. Muraközy Gyula, Sapientia Humana sorozat, Bp., Osiris, 1999, 442–446.)
 
Mikor a bitorlót megölék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Mikor a népzsarlót megölék
*
Szövegforrás:
K1
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
n
Jegyzet Peiszisztratosz fiát, Hippiasz türannosz testvérét, Hipparkhoszt egy Hippiasz elleni sikertelen merénylet során ölte meg a két ifjú, i. e. 514-ben. (A merényletnek nem politikai, hanem magánéleti indítéka volt.) Harmodioszt megölték Hipparkhosz testőrei, Arisztogeitónt elfogták és halálra kínozták. Hippiasz önkényuralma még négy évig folytatódott. A „zsarnokölők” emlékezete eleven maradt, szobrot is állítottak nekik az Akropoliszon. (Lásd Thuküdidész, A peloponnészoszi háború története, VI. könyv, 54–59. caput, ford. Muraközy Gyula, Sapientia Humana sorozat, Bp., Osiris, 1999, 442–446.)
 
S egyjoguvá
Athenae
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Athénae
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
lakosit tevék.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
És Athenaet egyenlő joguvá tevék.
*
Szövegforrás:
*K4
 
 
 
  Nem vagy, Hármodiosz, te
halva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
PD 1879, 354
 
halva,
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
nem vagy,
  Élsz, mondják, szigetin a boldogoknak,
n
Jegyzet lásd Honnan és hová? Magyarázatok, 79–80. sor
 
S veled ott
gyors lábú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
gyorslábú
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
Achilevsz,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
*K4
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Achillevsz,
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3 MTAK Kt K 511/23
 
Achileosz
n
Jegyzet sh.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 209
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
n
Jegyzet Akhilleusz állandó jelzője az Iliászban
  És Diomédesz, a Tűdeidesz, veled.
n
Jegyzet Tkp. Diomédész, Tüdeusz aitóliai király fia; a trójai háború hőse. Ő ment el Philoktétészért Lemnosz szigetére, Odüsszeusszal együtt kilopta a Palladiont (Pallasz Athéné védelmező erejű szobrát) Trójából. Szerencsésen hazatért a trójai háborúból.
 
 
  Mirtusz lombja közé fonom be szablyám,
 
Úgy,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Ugy,
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
mint Hármodiosz s Arisztogeitón,
 
Hogy Athenae
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Mikor Athenae
*
Szövegforrás:
*K4
 
Hogy Athénae
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
szent áldozatin
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
  Zsarnoki férfi
Hipparchot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Hippárchot
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
agyonölék.
 
 
  Fön lesz híretek, él dicsőn örökre,
  Kedves Hármodiosz s Arisztogeitón,
 
Mivel a bitorlót megölé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
  Kardotok, és Athenae szabad általa.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1862. aug. előtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
(Kallisztratész)
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
 
 
 
Görögből
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Görögből
*
Szövegforrás:
*K2
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
 
(Kallimachosz)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
 
n
Jegyzet Tkp. Kallisztratosz (lásd Keletkezés); athéni költő (i. e. 5. sz.); nevét ez a szkolion őrizte meg. A népszerű vers naukaritiszi Athénaiosz görög rétor (i. sz. 23. sz.) Δειπνοσοφιστών (Lakomázó tudósok) című művében maradt fenn.
 
 
Mirtusz lombja közé fonom be szablyám,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Mirtuszlombbal övedzem én a szablyát,
*
Szövegforrás:
K1
 
n
Jegyzet magyarázatát lásd Széchenyi emlékezete, Magyarázatok, 183. sor
 
Úgy, mint Hármodiosz s Arisztogeitón,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Mint egy Harmodiosz s Arisztogeitón
*
Szövegforrás:
K1
 
n
Jegyzet Peiszisztratosz fiát, Hippiasz türannosz testvérét, Hipparkhoszt egy Hippiasz elleni sikertelen merénylet során ölte meg a két ifjú, i. e. 514-ben. (A merényletnek nem politikai, hanem magánéleti indítéka volt.) Harmodioszt megölték Hipparkhosz testőrei, Arisztogeitónt elfogták és halálra kínozták. Hippiasz önkényuralma még négy évig folytatódott. A „zsarnokölők” emlékezete eleven maradt, szobrot is állítottak nekik az Akropoliszon. (Lásd Thuküdidész, A peloponnészoszi háború története, VI. könyv, 54–59. caput, ford. Muraközy Gyula, Sapientia Humana sorozat, Bp., Osiris, 1999, 442–446.)
 
Mikor a bitorlót megölék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Mikor a népzsarlót megölék
*
Szövegforrás:
K1
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
n
Jegyzet Peiszisztratosz fiát, Hippiasz türannosz testvérét, Hipparkhoszt egy Hippiasz elleni sikertelen merénylet során ölte meg a két ifjú, i. e. 514-ben. (A merényletnek nem politikai, hanem magánéleti indítéka volt.) Harmodioszt megölték Hipparkhosz testőrei, Arisztogeitónt elfogták és halálra kínozták. Hippiasz önkényuralma még négy évig folytatódott. A „zsarnokölők” emlékezete eleven maradt, szobrot is állítottak nekik az Akropoliszon. (Lásd Thuküdidész, A peloponnészoszi háború története, VI. könyv, 54–59. caput, ford. Muraközy Gyula, Sapientia Humana sorozat, Bp., Osiris, 1999, 442–446.)
 
S egyjoguvá
Athenae
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Athénae
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
lakosit tevék.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
És Athenaet egyenlő joguvá tevék.
*
Szövegforrás:
*K4
 
 
 
  Nem vagy, Hármodiosz, te
halva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
PD 1879, 354
 
halva,
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
nem vagy,
  Élsz, mondják, szigetin a boldogoknak,
n
Jegyzet lásd Honnan és hová? Magyarázatok, 79–80. sor
 
S veled ott
gyors lábú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
gyorslábú
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
Achilevsz,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
*K4
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Achillevsz,
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3 MTAK Kt K 511/23
 
Achileosz
n
Jegyzet sh.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 209
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
n
Jegyzet Akhilleusz állandó jelzője az Iliászban
  És Diomédesz, a Tűdeidesz, veled.
n
Jegyzet Tkp. Diomédész, Tüdeusz aitóliai király fia; a trójai háború hőse. Ő ment el Philoktétészért Lemnosz szigetére, Odüsszeusszal együtt kilopta a Palladiont (Pallasz Athéné védelmező erejű szobrát) Trójából. Szerencsésen hazatért a trójai háborúból.
 
 
  Mirtusz lombja közé fonom be szablyám,
 
Úgy,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Ugy,
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
mint Hármodiosz s Arisztogeitón,
 
Hogy Athenae
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Mikor Athenae
*
Szövegforrás:
*K4
 
Hogy Athénae
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
szent áldozatin
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
  Zsarnoki férfi
Hipparchot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Hippárchot
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
agyonölék.
 
 
  Fön lesz híretek, él dicsőn örökre,
  Kedves Hármodiosz s Arisztogeitón,
 
Mivel a bitorlót megölé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
  Kardotok, és Athenae szabad általa.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1862. aug. előtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
(Kallisztratész)
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
 
 
 
Görögből
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Görögből
*
Szövegforrás:
*K2
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
 
(Kallimachosz)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
 
n
Jegyzet Tkp. Kallisztratosz (lásd Keletkezés); athéni költő (i. e. 5. sz.); nevét ez a szkolion őrizte meg. A népszerű vers naukaritiszi Athénaiosz görög rétor (i. sz. 23. sz.) Δειπνοσοφιστών (Lakomázó tudósok) című művében maradt fenn.
 
 
Mirtusz lombja közé fonom be szablyám,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Mirtuszlombbal övedzem én a szablyát,
*
Szövegforrás:
K1
 
n
Jegyzet magyarázatát lásd Széchenyi emlékezete, Magyarázatok, 183. sor
 
Úgy, mint Hármodiosz s Arisztogeitón,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Mint egy Harmodiosz s Arisztogeitón
*
Szövegforrás:
K1
 
n
Jegyzet Peiszisztratosz fiát, Hippiasz türannosz testvérét, Hipparkhoszt egy Hippiasz elleni sikertelen merénylet során ölte meg a két ifjú, i. e. 514-ben. (A merényletnek nem politikai, hanem magánéleti indítéka volt.) Harmodioszt megölték Hipparkhosz testőrei, Arisztogeitónt elfogták és halálra kínozták. Hippiasz önkényuralma még négy évig folytatódott. A „zsarnokölők” emlékezete eleven maradt, szobrot is állítottak nekik az Akropoliszon. (Lásd Thuküdidész, A peloponnészoszi háború története, VI. könyv, 54–59. caput, ford. Muraközy Gyula, Sapientia Humana sorozat, Bp., Osiris, 1999, 442–446.)
 
Mikor a bitorlót megölék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Mikor a népzsarlót megölék
*
Szövegforrás:
K1
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
n
Jegyzet Peiszisztratosz fiát, Hippiasz türannosz testvérét, Hipparkhoszt egy Hippiasz elleni sikertelen merénylet során ölte meg a két ifjú, i. e. 514-ben. (A merényletnek nem politikai, hanem magánéleti indítéka volt.) Harmodioszt megölték Hipparkhosz testőrei, Arisztogeitónt elfogták és halálra kínozták. Hippiasz önkényuralma még négy évig folytatódott. A „zsarnokölők” emlékezete eleven maradt, szobrot is állítottak nekik az Akropoliszon. (Lásd Thuküdidész, A peloponnészoszi háború története, VI. könyv, 54–59. caput, ford. Muraközy Gyula, Sapientia Humana sorozat, Bp., Osiris, 1999, 442–446.)
 
S egyjoguvá
Athenae
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Athénae
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
lakosit tevék.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
És Athenaet egyenlő joguvá tevék.
*
Szövegforrás:
*K4
 
 
 
  Nem vagy, Hármodiosz, te
halva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
PD 1879, 354
 
halva,
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
nem vagy,
  Élsz, mondják, szigetin a boldogoknak,
n
Jegyzet lásd Honnan és hová? Magyarázatok, 79–80. sor
 
S veled ott
gyors lábú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
gyorslábú
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
Achilevsz,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
*K4
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Achillevsz,
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3 MTAK Kt K 511/23
 
Achileosz
n
Jegyzet sh.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 209
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
n
Jegyzet Akhilleusz állandó jelzője az Iliászban
  És Diomédesz, a Tűdeidesz, veled.
n
Jegyzet Tkp. Diomédész, Tüdeusz aitóliai király fia; a trójai háború hőse. Ő ment el Philoktétészért Lemnosz szigetére, Odüsszeusszal együtt kilopta a Palladiont (Pallasz Athéné védelmező erejű szobrát) Trójából. Szerencsésen hazatért a trójai háborúból.
 
 
  Mirtusz lombja közé fonom be szablyám,
 
Úgy,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Ugy,
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
mint Hármodiosz s Arisztogeitón,
 
Hogy Athenae
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Mikor Athenae
*
Szövegforrás:
*K4
 
Hogy Athénae
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
szent áldozatin
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
  Zsarnoki férfi
Hipparchot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Hippárchot
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
agyonölék.
 
 
  Fön lesz híretek, él dicsőn örökre,
  Kedves Hármodiosz s Arisztogeitón,
 
Mivel a bitorlót megölé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
  Kardotok, és Athenae szabad általa.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1862. aug. előtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
(Kallisztratész)
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
 
 
 
Görögből
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Görögből
*
Szövegforrás:
*K2
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
 
(Kallimachosz)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
 
n
Jegyzet Tkp. Kallisztratosz (lásd Keletkezés); athéni költő (i. e. 5. sz.); nevét ez a szkolion őrizte meg. A népszerű vers naukaritiszi Athénaiosz görög rétor (i. sz. 23. sz.) Δειπνοσοφιστών (Lakomázó tudósok) című művében maradt fenn.
 
 
Mirtusz lombja közé fonom be szablyám,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Mirtuszlombbal övedzem én a szablyát,
*
Szövegforrás:
K1
 
n
Jegyzet magyarázatát lásd Széchenyi emlékezete, Magyarázatok, 183. sor
 
Úgy, mint Hármodiosz s Arisztogeitón,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Mint egy Harmodiosz s Arisztogeitón
*
Szövegforrás:
K1
 
n
Jegyzet Peiszisztratosz fiát, Hippiasz türannosz testvérét, Hipparkhoszt egy Hippiasz elleni sikertelen merénylet során ölte meg a két ifjú, i. e. 514-ben. (A merényletnek nem politikai, hanem magánéleti indítéka volt.) Harmodioszt megölték Hipparkhosz testőrei, Arisztogeitónt elfogták és halálra kínozták. Hippiasz önkényuralma még négy évig folytatódott. A „zsarnokölők” emlékezete eleven maradt, szobrot is állítottak nekik az Akropoliszon. (Lásd Thuküdidész, A peloponnészoszi háború története, VI. könyv, 54–59. caput, ford. Muraközy Gyula, Sapientia Humana sorozat, Bp., Osiris, 1999, 442–446.)
 
Mikor a bitorlót megölék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Mikor a népzsarlót megölék
*
Szövegforrás:
K1
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
n
Jegyzet Peiszisztratosz fiát, Hippiasz türannosz testvérét, Hipparkhoszt egy Hippiasz elleni sikertelen merénylet során ölte meg a két ifjú, i. e. 514-ben. (A merényletnek nem politikai, hanem magánéleti indítéka volt.) Harmodioszt megölték Hipparkhosz testőrei, Arisztogeitónt elfogták és halálra kínozták. Hippiasz önkényuralma még négy évig folytatódott. A „zsarnokölők” emlékezete eleven maradt, szobrot is állítottak nekik az Akropoliszon. (Lásd Thuküdidész, A peloponnészoszi háború története, VI. könyv, 54–59. caput, ford. Muraközy Gyula, Sapientia Humana sorozat, Bp., Osiris, 1999, 442–446.)
 
S egyjoguvá
Athenae
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Athénae
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
lakosit tevék.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
És Athenaet egyenlő joguvá tevék.
*
Szövegforrás:
*K4
 
 
 
  Nem vagy, Hármodiosz, te
halva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
PD 1879, 354
 
halva,
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
nem vagy,
  Élsz, mondják, szigetin a boldogoknak,
n
Jegyzet lásd Honnan és hová? Magyarázatok, 79–80. sor
 
S veled ott
gyors lábú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
gyorslábú
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
Achilevsz,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
*K4
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Achillevsz,
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3 MTAK Kt K 511/23
 
Achileosz
n
Jegyzet sh.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 209
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
n
Jegyzet Akhilleusz állandó jelzője az Iliászban
  És Diomédesz, a Tűdeidesz, veled.
n
Jegyzet Tkp. Diomédész, Tüdeusz aitóliai király fia; a trójai háború hőse. Ő ment el Philoktétészért Lemnosz szigetére, Odüsszeusszal együtt kilopta a Palladiont (Pallasz Athéné védelmező erejű szobrát) Trójából. Szerencsésen hazatért a trójai háborúból.
 
 
  Mirtusz lombja közé fonom be szablyám,
 
Úgy,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Ugy,
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
mint Hármodiosz s Arisztogeitón,
 
Hogy Athenae
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Mikor Athenae
*
Szövegforrás:
*K4
 
Hogy Athénae
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
szent áldozatin
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
  Zsarnoki férfi
Hipparchot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Hippárchot
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
agyonölék.
 
 
  Fön lesz híretek, él dicsőn örökre,
  Kedves Hármodiosz s Arisztogeitón,
 
Mivel a bitorlót megölé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
  Kardotok, és Athenae szabad általa.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1862. aug. előtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
(Kallisztratész)
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
 
 
 
Görögből
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Görögből
*
Szövegforrás:
*K2
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
 
(Kallimachosz)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
 
n
Jegyzet Tkp. Kallisztratosz (lásd Keletkezés); athéni költő (i. e. 5. sz.); nevét ez a szkolion őrizte meg. A népszerű vers naukaritiszi Athénaiosz görög rétor (i. sz. 23. sz.) Δειπνοσοφιστών (Lakomázó tudósok) című művében maradt fenn.
 
 
Mirtusz lombja közé fonom be szablyám,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Mirtuszlombbal övedzem én a szablyát,
*
Szövegforrás:
K1
 
n
Jegyzet magyarázatát lásd Széchenyi emlékezete, Magyarázatok, 183. sor
 
Úgy, mint Hármodiosz s Arisztogeitón,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Mint egy Harmodiosz s Arisztogeitón
*
Szövegforrás:
K1
 
n
Jegyzet Peiszisztratosz fiát, Hippiasz türannosz testvérét, Hipparkhoszt egy Hippiasz elleni sikertelen merénylet során ölte meg a két ifjú, i. e. 514-ben. (A merényletnek nem politikai, hanem magánéleti indítéka volt.) Harmodioszt megölték Hipparkhosz testőrei, Arisztogeitónt elfogták és halálra kínozták. Hippiasz önkényuralma még négy évig folytatódott. A „zsarnokölők” emlékezete eleven maradt, szobrot is állítottak nekik az Akropoliszon. (Lásd Thuküdidész, A peloponnészoszi háború története, VI. könyv, 54–59. caput, ford. Muraközy Gyula, Sapientia Humana sorozat, Bp., Osiris, 1999, 442–446.)
 
Mikor a bitorlót megölék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Mikor a népzsarlót megölék
*
Szövegforrás:
K1
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
n
Jegyzet Peiszisztratosz fiát, Hippiasz türannosz testvérét, Hipparkhoszt egy Hippiasz elleni sikertelen merénylet során ölte meg a két ifjú, i. e. 514-ben. (A merényletnek nem politikai, hanem magánéleti indítéka volt.) Harmodioszt megölték Hipparkhosz testőrei, Arisztogeitónt elfogták és halálra kínozták. Hippiasz önkényuralma még négy évig folytatódott. A „zsarnokölők” emlékezete eleven maradt, szobrot is állítottak nekik az Akropoliszon. (Lásd Thuküdidész, A peloponnészoszi háború története, VI. könyv, 54–59. caput, ford. Muraközy Gyula, Sapientia Humana sorozat, Bp., Osiris, 1999, 442–446.)
 
S egyjoguvá
Athenae
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Athénae
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
lakosit tevék.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
És Athenaet egyenlő joguvá tevék.
*
Szövegforrás:
*K4
 
 
 
  Nem vagy, Hármodiosz, te
halva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
PD 1879, 354
 
halva,
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
nem vagy,
  Élsz, mondják, szigetin a boldogoknak,
n
Jegyzet lásd Honnan és hová? Magyarázatok, 79–80. sor
 
S veled ott
gyors lábú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
gyorslábú
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
Achilevsz,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
*K4
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Achillevsz,
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3 MTAK Kt K 511/23
 
Achileosz
n
Jegyzet sh.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 209
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
n
Jegyzet Akhilleusz állandó jelzője az Iliászban
  És Diomédesz, a Tűdeidesz, veled.
n
Jegyzet Tkp. Diomédész, Tüdeusz aitóliai király fia; a trójai háború hőse. Ő ment el Philoktétészért Lemnosz szigetére, Odüsszeusszal együtt kilopta a Palladiont (Pallasz Athéné védelmező erejű szobrát) Trójából. Szerencsésen hazatért a trójai háborúból.
 
 
  Mirtusz lombja közé fonom be szablyám,
 
Úgy,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Ugy,
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
mint Hármodiosz s Arisztogeitón,
 
Hogy Athenae
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Mikor Athenae
*
Szövegforrás:
*K4
 
Hogy Athénae
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
szent áldozatin
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
  Zsarnoki férfi
Hipparchot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Hippárchot
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
agyonölék.
 
 
  Fön lesz híretek, él dicsőn örökre,
  Kedves Hármodiosz s Arisztogeitón,
 
Mivel a bitorlót megölé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
  Kardotok, és Athenae szabad általa.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1862. aug. előtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
(Kallisztratész)
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
 
 
 
Görögből
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Görögből
*
Szövegforrás:
*K2
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
 
(Kallimachosz)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
 
n
Jegyzet Tkp. Kallisztratosz (lásd Keletkezés); athéni költő (i. e. 5. sz.); nevét ez a szkolion őrizte meg. A népszerű vers naukaritiszi Athénaiosz görög rétor (i. sz. 23. sz.) Δειπνοσοφιστών (Lakomázó tudósok) című művében maradt fenn.
 
 
Mirtusz lombja közé fonom be szablyám,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Mirtuszlombbal övedzem én a szablyát,
*
Szövegforrás:
K1
 
n
Jegyzet magyarázatát lásd Széchenyi emlékezete, Magyarázatok, 183. sor
 
Úgy, mint Hármodiosz s Arisztogeitón,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Mint egy Harmodiosz s Arisztogeitón
*
Szövegforrás:
K1
 
n
Jegyzet Peiszisztratosz fiát, Hippiasz türannosz testvérét, Hipparkhoszt egy Hippiasz elleni sikertelen merénylet során ölte meg a két ifjú, i. e. 514-ben. (A merényletnek nem politikai, hanem magánéleti indítéka volt.) Harmodioszt megölték Hipparkhosz testőrei, Arisztogeitónt elfogták és halálra kínozták. Hippiasz önkényuralma még négy évig folytatódott. A „zsarnokölők” emlékezete eleven maradt, szobrot is állítottak nekik az Akropoliszon. (Lásd Thuküdidész, A peloponnészoszi háború története, VI. könyv, 54–59. caput, ford. Muraközy Gyula, Sapientia Humana sorozat, Bp., Osiris, 1999, 442–446.)
 
Mikor a bitorlót megölék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Mikor a népzsarlót megölék
*
Szövegforrás:
K1
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
n
Jegyzet Peiszisztratosz fiát, Hippiasz türannosz testvérét, Hipparkhoszt egy Hippiasz elleni sikertelen merénylet során ölte meg a két ifjú, i. e. 514-ben. (A merényletnek nem politikai, hanem magánéleti indítéka volt.) Harmodioszt megölték Hipparkhosz testőrei, Arisztogeitónt elfogták és halálra kínozták. Hippiasz önkényuralma még négy évig folytatódott. A „zsarnokölők” emlékezete eleven maradt, szobrot is állítottak nekik az Akropoliszon. (Lásd Thuküdidész, A peloponnészoszi háború története, VI. könyv, 54–59. caput, ford. Muraközy Gyula, Sapientia Humana sorozat, Bp., Osiris, 1999, 442–446.)
 
S egyjoguvá
Athenae
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Athénae
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
lakosit tevék.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
ÖK 1867, VI., 209
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
És Athenaet egyenlő joguvá tevék.
*
Szövegforrás:
*K4
 
 
 
  Nem vagy, Hármodiosz, te
halva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
PD 1879, 354
 
halva,
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
nem vagy,
  Élsz, mondják, szigetin a boldogoknak,
n
Jegyzet lásd Honnan és hová? Magyarázatok, 79–80. sor
 
S veled ott
gyors lábú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
gyorslábú
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
Achilevsz,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
*K4
PD 1879, 354
ÖM 1884a, 435
 
Achillevsz,
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3 MTAK Kt K 511/23
 
Achileosz
n
Jegyzet sh.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 209
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
n
Jegyzet Akhilleusz állandó jelzője az Iliászban
  És Diomédesz, a Tűdeidesz, veled.
n
Jegyzet Tkp. Diomédész, Tüdeusz aitóliai király fia; a trójai háború hőse. Ő ment el Philoktétészért Lemnosz szigetére, Odüsszeusszal együtt kilopta a Palladiont (Pallasz Athéné védelmező erejű szobrát) Trójából. Szerencsésen hazatért a trójai háborúból.
 
 
  Mirtusz lombja közé fonom be szablyám,
 
Úgy,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Ugy,
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
mint Hármodiosz s Arisztogeitón,
 
Hogy Athenae
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Mikor Athenae
*
Szövegforrás:
*K4
 
Hogy Athénae
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
szent áldozatin
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
  Zsarnoki férfi
Hipparchot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
Hippárchot
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
agyonölék.
 
 
  Fön lesz híretek, él dicsőn örökre,
  Kedves Hármodiosz s Arisztogeitón,
 
Mivel a bitorlót megölé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354
 
  Kardotok, és Athenae szabad általa.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1862. aug. előtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
*K2
K3 MTAK Kt K 511/23
*K4
ÖK 1867, VI., 209
ÖM 1884a, 435
 
(Kallisztratész)
*
Szövegforrás:
PD 1879, 354