X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Sír-vers

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: Nemzet, 1(1882)/55. (okt. 25.), Melléklet, 2
  • Szövegforrás IV: VU, 29(1882)/44. (okt. 29.), 705
  • Szövegforrás V: HV 1888, 418

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 Nemzet, 1(1882)/55. (okt. 25.), Melléklet, 2. M2 VU, 29(1882)/44. (okt. 29.), 705. (átvéve a Nemzetből) M3 HV 1888, 418. (Rögtönzések, tréfák, sóhajok) (alapszöveg) [ AJÖM VI., 130., Epitafium címmel]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 Autográf (1880-ban
AJ
Arany János
Szana Tamásnak ajándékozta; lappang, vö. Megjegyzések) Megjegyzések Az M1 nem szabályos szövegközlés, azonban autográf kéziraton alapul. A szöveg a Nemzet tárcarovatában jelent meg, Budapest, okt. 24-ei dátummal [Arany Jánosról. (Apró adalékok)], Szana Tamás aláírásával. A verset közlő szakasz a közlemény végén *-gal van elkülönítve a többi visszaemlékező résztől.
AJ
Arany János
, úgymond, „már évek előtt foglalkozott a halál gondolatával. Gyönge organismusa, gyakori betegeskedései egyaránt előkészitették arra, hogy hosszu életet ne reméljen. Mint a »Szépirodalmi Figyelő« szerkesztője maga elkészitette síriratát. A négysoros vers eredeti kéziratát két év előtt kaptam a költőtől, nehány már megjelent költeményének kiséretében. A négyszögletü keretben felül az Arany János név olvasható; alatta ez egyetlen szó: Szerkesztő. Lejebb születésének éve és napja, ez alatt pedig a »Meghalt«-tal kezdődő s kipontozott sor következik. Az egyszerüségében is mélyen megható sír felirat, vonatkozással szerkesztői voltára, igy hangzik:
[szerkesztői feloldás]
itt következik a 6–9. sor
. E nagybecsü ereklyét mind e mai napig nem mutattam meg senkinek, de hiven őriztem kézirataim között. Bár késett,
 [!]
[sic!]
volna még sokáig a szomoru eset, melynek alkalmából azt most közzétehettem!” M2 A VU
Arany
Arany János
halálára emlékező lapszámának kisebb cikkei közt ismerteti
Szana
Szana Tamás
közleményét. Több helyen pontatlanul idézett kísérőszövegben „
[szerkesztői feloldás]
a
z egyszerüségében is mélyen megható” szövegrész helyébe (idézeten kívül) „
[szerkesztői feloldás]
a
mély vallásos érzületre mutató” kitétel került. Változtatásai nem egyszerű szövegromlások, ezért (bár szövegközlése az M1 szövegének átvétele) közöljük. Az AJÖM VI . közlésének a jegyzetek tanúsága szerint (238.) nincs önálló kézirati előzménye (szövege, a címet leszámítva, egyezik M3-éval), így nem igazolható, hogy az Epitafium cím
AJ
Arany János
-tól származna. Keletkezés 1862. okt.,
Pest
Budapest
; a vers keletkezése a SzF megszűnésével s a Ko megindításának terveivel függ össze (vö. [Jókaihoz], Keletkezés). Kritikatörténet Szörényi László – a Sejtelem című verssel együtt [Életem hatvanhatodik évébe’…] a küszöbhelyzetre mint
Arany
Arany János
jellegzetes lírai állapotára hozza fel példának ( Szörényi 1972, 238.; részletesen lásd Sejtelem, Kritikatörténet). Dávidházi Péter az Emlékre [II.] [Vándor megállj!] című verssel kapcsolatban
AJ
Arany János
-nak a sírfelirat műfajára vonatkozó fenntartásaira utalva [lásd ott, Kritikatörténet] állapítja meg: „
[szerkesztői feloldás]
e
nnek ismeretében különösen sokatmondó, hogy amikor néhány évvel korábban (1862-ben)
Arany
Arany János
megszüntette a két éven át szerkesztett Szépirodalmi Figyelőjét és helyette Koszorú címmel megindította (1863 elején) új irodalmi lapját, képzelt sírfeliratba foglalta a változást, Epitáfium címmel, nem publikációra szánva:” itt idézi a vers teljes szövegét (az AJÖM VI . alapján). „Más kérdés – folytatja
Dávidházi
Dávidházi Péter
–, hogy e játékosan fenséges hangvételű kompozíció játékosságán mégiscsak átüt a fenséges, s amikor
Arany
Arany János
halála (1882. október 22.) után megjelent a Vasárnapi Újságban (1882. 44. sz.), majd bekerült
Arany
Arany János
Hátrahagyott versei kötetébe, akkor a halál és hátrahagyás perspektívájából még emelkedettebbé és jelentőségteljesebbé válhatott. Talán mert a »Született« után a költő valódi születési dátuma állt, nem a Szépirodalmi Figyelő kezdetéé, a »Meghalt « után pedig kimaradt a dátum, a folyóiratváltás metaforájaként alkalmazott halál- és feltámadásképzet helyett a folyóiratszerkesztés ismertető jegyeiből mindinkább a személyes halál és feltámadás metaforája állt össze, messze túlnőve a folyóiratváltás alkalmán, mely így feledésbe is merülhetett, hiszen a metafora értelmezéséhez nincs rá okvetlenül szükség: ugyanazon című folyóiratnak is lehetne új folyama, s a szóban forgó cikk ott is folytatódhatna. Vagyis a saját síremlékre költött epitáfiumoktól idegenkedő
Arany
Arany János
játékos fantáziával rögtönzött, képzeletbéli sírfeliratát egyre inkább komolyan lehetett venni, annál is inkább, mert a Hátrahagyott versei szerkezeti rendjében oda került a költő 1882. március 2-án az Akadémiai Almanach egyik lapjára jegyzett, és (a hagyomány szerint) utolsó versének tekinthető négysorosa, a Sejtelem társaságába”. „Mindkét versben feltűnik a puszta vég helyett várható másként-folytatódás közös motívuma, melyet a metaforikus különbségeken túl mindkét esetben maga az Úr szavatol, s mindkét szövegnek hasonlóan visszafogott nyelvisége ad méltóságot.” E versek komolyan vételét az sem tudta megakadályozni, hogy kötetkiadásaik rendre a maradékrészbe (Zsengék, töredékek, rögtönzések; Sóhajok) utalta őket. ( Dávidházi 2009, 22.) Lásd még: Nacsády 1978, 10. (Epitáfium címmel) Szili 1996 [1993], 93.
 
Sír-vers  
  ———  
 
  itt nyugszik
  ARANY JÁNOS,
  szerkesztő.
  született 1817 márczius 2-án.
  meghalt . . . . . . . .
 
  ———  
 
  Nincs végezve itt még a czikk,
  Folytatása következik:
 
Én-Uram, légy én-szerkesztőm,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 418
 
Én uram, légy én szerkesztőm,
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/55. (okt. 25.), Melléklet, 2
 
Én Uram, légy én szerkesztőm,
*
Szövegforrás:
VU, 29(1882)/44. (okt. 29.), 705
 
 
Új folyamban újra kezdőm.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 418
 
Uj folyamban ujra kezdőm!
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/55. (okt. 25.), Melléklet, 2
 
Uj folyamban ujra kezdőm.
*
Szövegforrás:
VU, 29(1882)/44. (okt. 29.), 705
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1862. okt.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Nemzet, 1(1882)/55. (okt. 25.), Melléklet, 2
VU, 29(1882)/44. (okt. 29.), 705
 
(1862 körűl)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 418
 
 
 
 
Sír-vers  
  ———  
 
  itt nyugszik
  ARANY JÁNOS,
  szerkesztő.
  született 1817 márczius 2-án.
  meghalt . . . . . . . .
 
  ———  
 
  Nincs végezve itt még a czikk,
  Folytatása következik:
 
Én-Uram, légy én-szerkesztőm,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 418
 
Én uram, légy én szerkesztőm,
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/55. (okt. 25.), Melléklet, 2
 
Én Uram, légy én szerkesztőm,
*
Szövegforrás:
VU, 29(1882)/44. (okt. 29.), 705
 
 
Új folyamban újra kezdőm.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 418
 
Uj folyamban ujra kezdőm!
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/55. (okt. 25.), Melléklet, 2
 
Uj folyamban ujra kezdőm.
*
Szövegforrás:
VU, 29(1882)/44. (okt. 29.), 705
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1862. okt.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Nemzet, 1(1882)/55. (okt. 25.), Melléklet, 2
VU, 29(1882)/44. (okt. 29.), 705
 
(1862 körűl)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 418
 
 
 
 
Sír-vers  
  ———  
 
  itt nyugszik
  ARANY JÁNOS,
  szerkesztő.
  született 1817 márczius 2-án.
  meghalt . . . . . . . .
 
  ———  
 
  Nincs végezve itt még a czikk,
  Folytatása következik:
 
Én-Uram, légy én-szerkesztőm,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 418
 
Én uram, légy én szerkesztőm,
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/55. (okt. 25.), Melléklet, 2
 
Én Uram, légy én szerkesztőm,
*
Szövegforrás:
VU, 29(1882)/44. (okt. 29.), 705
 
 
Új folyamban újra kezdőm.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 418
 
Uj folyamban ujra kezdőm!
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/55. (okt. 25.), Melléklet, 2
 
Uj folyamban ujra kezdőm.
*
Szövegforrás:
VU, 29(1882)/44. (okt. 29.), 705
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1862. okt.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Nemzet, 1(1882)/55. (okt. 25.), Melléklet, 2
VU, 29(1882)/44. (okt. 29.), 705
 
(1862 körűl)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 418
 
 
 
 
Sír-vers  
  ———  
 
  itt nyugszik
  ARANY JÁNOS,
  szerkesztő.
  született 1817 márczius 2-án.
  meghalt . . . . . . . .
 
  ———  
 
  Nincs végezve itt még a czikk,
  Folytatása következik:
 
Én-Uram, légy én-szerkesztőm,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 418
 
Én uram, légy én szerkesztőm,
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/55. (okt. 25.), Melléklet, 2
 
Én Uram, légy én szerkesztőm,
*
Szövegforrás:
VU, 29(1882)/44. (okt. 29.), 705
 
 
Új folyamban újra kezdőm.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 418
 
Uj folyamban ujra kezdőm!
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/55. (okt. 25.), Melléklet, 2
 
Uj folyamban ujra kezdőm.
*
Szövegforrás:
VU, 29(1882)/44. (okt. 29.), 705
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1862. okt.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Nemzet, 1(1882)/55. (okt. 25.), Melléklet, 2
VU, 29(1882)/44. (okt. 29.), 705
 
(1862 körűl)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 418
 
 
 
 
Sír-vers  
  ———  
 
  itt nyugszik
  ARANY JÁNOS,
  szerkesztő.
  született 1817 márczius 2-án.
  meghalt . . . . . . . .
 
  ———  
 
  Nincs végezve itt még a czikk,
  Folytatása következik:
 
Én-Uram, légy én-szerkesztőm,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 418
 
Én uram, légy én szerkesztőm,
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/55. (okt. 25.), Melléklet, 2
 
Én Uram, légy én szerkesztőm,
*
Szövegforrás:
VU, 29(1882)/44. (okt. 29.), 705
 
 
Új folyamban újra kezdőm.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 418
 
Uj folyamban ujra kezdőm!
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/55. (okt. 25.), Melléklet, 2
 
Uj folyamban ujra kezdőm.
*
Szövegforrás:
VU, 29(1882)/44. (okt. 29.), 705
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1862. okt.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Nemzet, 1(1882)/55. (okt. 25.), Melléklet, 2
VU, 29(1882)/44. (okt. 29.), 705
 
(1862 körűl)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 418