X (Close panel)Bibliográfiai adatok

[Akadémiai papírszeletek 1.]

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: Greguss Ágost, Magyar költészettan, Bp., Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása (Hoffmann és Molnár), 1880, 68
  • Szövegforrás III: ÖKK 1924, 238

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 Greguss Ágost, Magyar költészettan, Bp., Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása (Hoffmann és Molnár), 1880, 68. (1–2. és 5–6. sor, a kihagyás jelölése nélkül) M2 ÖKK 1924, 238., az Akadémiai papírszeletek II. darabjaként (alapszöveg) [ AJÖM VI., 146., az Akadémiai papírszeletek II. darabjaként]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Megjegyzések A HV 1888 (és nyomában a későbbi kiadások) az Akadémiai papírszeletek cím alatt valamennyi, e csoportba tartozó verset egybegyűjtik (NB. a HV 1888 éppen ezt a verset nem közli), eltekintve az időrendtől, ill. olyan verset is ide sorolnak ([Jókaihoz]), amelynek idetartozása nem bizonyítható, s jellegében is elüt a többitől (nem az akadémiai ülésekhez kapcsolódik). Az Arany 2003 három, időrendileg elkülönülő csoportra bontja a verseket, azonban ezeken belül is nagyok az időbeli távolságok. Megtartottuk a (
Jókai
Jókai Mór
tól sugallt) gyűjtő címet, de csak akkor soroltunk több verset egy-egy alcsoportba, ha időben szorosan követik egymást, vagy datálásuk bizonytalan. Az [Akadémiai papírszeletek] cím kapcsán lásd Keletkezés. A verset
Greguss
Greguss Ágost
a 38 §. A rímjátékok című fejezetben idézi, az alábbi módon: „Rímjáték továbbá mesterséges, többnyire fonákul összerovott rímek halmozása. Egy silány értekezésre a »nevelészet«-ről ez a rímjátékos vers készült:
Bizony ez a nevelészet
Hej nem igen nevel észet;
n
Jegyzet Tréfásan, észt helyett.
Az ívszámot nevelé, sed
n
Jegyzet Latinul, de helyett.
Mindent mi nem new,
n
Jegyzet Angolul, új helyett.
elészed.”
 
Greguss
Greguss Ágost
szövegközlésének forrása ismeretlen. Az alapszöveg kiválasztása Az M1 hiányos és hitelessége bizonytalan. Keletkezés
1864. febr. 1
[bizonytalan olvasat]
.?
Pest
Budapest
. Az Akadémiai papírszeletek keletkezését Jókai Mór írta le, lásd [Akadémiai papírszeletek 2.], Keletkezés. A cikk szerint
Jókai
Jókai Mór
nak több hasonló „papírszelet” volt birtokában; ezek közül csak a cikkben közölt [Akadémiai papírszeletek 2.] azonosítható. Feltételezhető, hogy az [Akadémiai papírszeletek 1.] is köztük volt, s lehetséges, hogy további versek is voltak, ezeknek azonban nem maradt nyomuk. Ami az [Akadémiai papírszeletek 1.] keletkezését illeti, Nagy Márton (1804–1873) piarista szerzetes, neveléstörténész, az MTA levelező tagja több neveléstörténeti előadást tartott az Akadémián. A keleti nevelészet című előadásai 1863. ápr. 27-én és júl. 6-án hangzottak el [lásd A Magyar Tudományos Akadémia jegyzőkönyvei, MDCCCLXIII, Első kötet, I. füzet, Pest, Eggenberger Ferdinánd, 1864, 75., 107.; értekezésként megjelent: Magyar Akadémiai Értesítő – A philosophiai, törvény- és történettudományi osztályok közlönye, 1864, I. (1863-as anyaggal), 64–128.]. A görögök nevelészete című előadást 1864. febr. 1-jén tartotta (lásd A Magyar Tudományos Akadémia jegyzőkönyvei, MDCCCLXIV, Második kötet, Pest, Eggenberger Ferdinánd, 1864, 42.).
Arany
Arany János
az 1864–65-ös titoknoki jelentésében, amely az 1864. jan. 25. és 1865. dec. 4. közötti osztályülésekről számol be, dátum nélkül említi, hogy Nagy Márton „a »görögök nevelészete« c. értekezéssel e tárgyú előadásait befejezte.” [ A magyar Tudom.[ányos] Akadémia évkönyvei, XI. (1864–1869), Bp., MTA , 1976, V. darab, 10–19.: 13., ua.: AJÖM XIV., 119., vö. uo., 127.] Az „e tárgyú előadásait” kifejezés értelemszerűen a neveléstörténeti tárgyú előadásokra vonatkozik, amelyeket
Nagy
Nagy Márton
1863-ban tartott – ezeknek volt folytatása és záró darabja a görögökkel foglalkozó előadás.
Arany
Arany János
megjegyzése tehát csak az 1864. febr. 1-jei előadásra vonatkozhat. (
Voinovich
Voinovich Géza
,
Arany
Arany János
titkári jelentésének dátuma alapján, tévesen, 1865-re datálja Nagy Mártonnak a jegyzőkönyvben említett előadását, lásd AJÖM VI., 242.) Az 1864-es dátum azonban csak terminus ante quem, a vers a korábbi előadásokon, vagyis 1863-ban is keletkezhetett; hogy a verset a harmadik előadás ihlette, azt 5. sora valószínűsíti („Az ivszámot nevelé”), amely nagy terjedelmű nyomtatott szövegre utal (lásd a két első előadás értekezésként megjelent szövegének terjedelmét). Kritikatörténet
Barta
Barta János
a verset a kellő pillanatban, alkalmi helyzetben felbukkanó „vezérrím”-hez, „ingerlő rím”-hez köti, „amely valóságos áradatot von maga után, van példa, hogy meg nem áll a nyolcig, egyszer meg éppen a tízig. Az Akadémián egy unalmas értekezést olvasnak föl a »görög nevelészetről«.
Arany
Arany János
, csak úgy a maga számára, alaposan beléköt, a téma maga adja a kezdő lökést.
[szerkesztői feloldás]
Itt következik a vers szövege.
Furcsa áldozat ez a rímmel űzött játéknak, szándékos nyelvtani botlás, szókapcsolás, kapóra jövő idegen szavak vegyülnek össze egy groteszk képletté.”
Barta
Barta János
a rímjáték jellegénél fogva az Áj-váj, a [Ha napfényes vízkereszt…] és az Ejnye! című versekkel rokonítja ( Barta 1987 [1982b], 153–154.).
 
[Akadémiai papírszeletek 1.]  
[Jaj, biz ez a nevelészet…]  
 
 
Jaj, biz ez a nevelészet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 238
 
Bizony ez a nevelészet
*
Szövegforrás:
Greguss Ágost, Magyar költészettan, Bp., Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása (Hoffmann és Molnár), 1880, 68
 
 
Csak piano nevel észet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 238
 
Hej nem igen nevel észet;
*
Szövegforrás:
Greguss Ágost, Magyar költészettan, Bp., Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása (Hoffmann és Molnár), 1880, 68
 
n
Jegyzet (olasz) halkan
  Irójának neve lész et
  től nem nagyra nevelészett.
 
Az ivszámot nevelé, sed
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 238
 
ívszámot nevelé, sed
*
Szövegforrás:
Greguss Ágost, Magyar költészettan, Bp., Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása (Hoffmann és Molnár), 1880, 68
 
n
Jegyzet (latin) de
 
Mindent, mi nem new, elészed.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 238
 
Mindent mi nem new, elészed.
*
Szövegforrás:
Greguss Ágost, Magyar költészettan, Bp., Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása (Hoffmann és Molnár), 1880, 68
 
n
Jegyzet (angol) új; a rím miatt betű szerint olvasandó
 
 
[szerkesztői feloldás]
1864. febr. 1.?
 
 
 
[Akadémiai papírszeletek 1.]  
[Jaj, biz ez a nevelészet…]  
 
 
Jaj, biz ez a nevelészet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 238
 
Bizony ez a nevelészet
*
Szövegforrás:
Greguss Ágost, Magyar költészettan, Bp., Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása (Hoffmann és Molnár), 1880, 68
 
 
Csak piano nevel észet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 238
 
Hej nem igen nevel észet;
*
Szövegforrás:
Greguss Ágost, Magyar költészettan, Bp., Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása (Hoffmann és Molnár), 1880, 68
 
n
Jegyzet (olasz) halkan
  Irójának neve lész et
  től nem nagyra nevelészett.
 
Az ivszámot nevelé, sed
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 238
 
ívszámot nevelé, sed
*
Szövegforrás:
Greguss Ágost, Magyar költészettan, Bp., Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása (Hoffmann és Molnár), 1880, 68
 
n
Jegyzet (latin) de
 
Mindent, mi nem new, elészed.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 238
 
Mindent mi nem new, elészed.
*
Szövegforrás:
Greguss Ágost, Magyar költészettan, Bp., Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása (Hoffmann és Molnár), 1880, 68
 
n
Jegyzet (angol) új; a rím miatt betű szerint olvasandó
 
 
[szerkesztői feloldás]
1864. febr. 1.?
 
 
 
[Akadémiai papírszeletek 1.]  
[Jaj, biz ez a nevelészet…]  
 
 
Jaj, biz ez a nevelészet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 238
 
Bizony ez a nevelészet
*
Szövegforrás:
Greguss Ágost, Magyar költészettan, Bp., Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása (Hoffmann és Molnár), 1880, 68
 
 
Csak piano nevel észet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 238
 
Hej nem igen nevel észet;
*
Szövegforrás:
Greguss Ágost, Magyar költészettan, Bp., Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása (Hoffmann és Molnár), 1880, 68
 
n
Jegyzet (olasz) halkan
  Irójának neve lész et
  től nem nagyra nevelészett.
 
Az ivszámot nevelé, sed
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 238
 
ívszámot nevelé, sed
*
Szövegforrás:
Greguss Ágost, Magyar költészettan, Bp., Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása (Hoffmann és Molnár), 1880, 68
 
n
Jegyzet (latin) de
 
Mindent, mi nem new, elészed.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 238
 
Mindent mi nem new, elészed.
*
Szövegforrás:
Greguss Ágost, Magyar költészettan, Bp., Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása (Hoffmann és Molnár), 1880, 68
 
n
Jegyzet (angol) új; a rím miatt betű szerint olvasandó
 
 
[szerkesztői feloldás]
1864. febr. 1.?