X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Báró Kemény Zsigmondhoz

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
  • Szövegforrás III: HV 1888, 402–406

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1. [név nélkül, a Tárca rovatban] M2 HV 1888, 402–406. (Rögtönzések, tréfák, sóhajok) (alapszöveg) [ AJÖM VI., 153–155.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Megjegyzés
 
Mivel az M1 kétféle kiemelést használ – ritkítást (ezt, mint általában, dőlt betűvel jelöltük), illetve vastagítást –, az utóbbit megtartottuk.
 
Az alapszöveg kiválasztása
 
Az első megjelenés körülményeiből adódik, hogy az M1-et
AJ
Arany János
nem autorizálhatta (lásd Keletkezés). A szövegben – a folyóirat-megjelenésekre jellemző módon – sajtóhiba van, ill. írásmódbeli következetlenségek fordulnak elő; ezek kétségessé teszik az M1 megbízhatóságát. Az M2 autenticitása mellett szól, hogy a kiemelések (ellentétben az M1 szövegével) pontosan követik a szöveg intencióit, és jelölésük egységes, a központozás következetes és megfelel
AJ
Arany János
versmondattani elveinek. Ez – ill. a sajtóhiba javítása – azonban még lehetne a szöveggondozás eredménye; a 87. sorban az M1-ben szereplő helyett névutó M2-beli helyen változata ugyanakkor kézirathátteret valószínűsít (a helyen alak használatát lásd pl. a [Prinz Emil von Wittgenstein: Hadshi-Jurt] című fordításban, M1, 6. sor; e mű alapszövegéül ugyanakkor a PD 1879 változata szolgált, amely a helyen névutót helyett alakra változtatta).
 
Keletkezés
 
A vers válasz a PN tárcarovatában (szerző feltüntetése nélkül) megjelent Költész-irodalmunk jelen állapota nyelvészeti tekintetben című cikksorozatra (a verses költészettel foglalkozó II. részt az 1865. júl. 30-ai és az aug. 2-ai szám közölte;
Arany
Arany János
reakcióját az előbbi közlemény váltotta ki). Az anonim szerzőt Mészöly Gedeon azonosította Zsoldos Ignác (1803–1885) jogtudóssal; „Nemrég került a M. Tud. Akadémia kézirattárába
Zsoldos Ignácz
Zsoldos Ignác
nak, kiváló jogtudósnak és előkelő bírónak, kézirati hagyatéka. Irataiból az tünik ki, hogy ő volt a Pesti Napló névtelen czikkezője.
Arany
Arany János
, úgy látszik, tudta ezt verse írásakor. Erre vallanak következő sorai: »Hajh! ne várd most, te pedánt agg, / Hogy a rímben egynehán’ tag / Összecsengjen végtelen…« stb. A ,pedánt agg’ kifejezés jól apostrophálja
Zsoldos
Zsoldos Ignác
t, de érthető, hogy e sorokat
Arany
Arany János
nem közlésre szánta (…), csak baráti körben való tréfálkozásra.
Kemény
Kemény Zsigmond
azonban
Arany
Arany János
versét is közölte, szintén név nélkül, a Naplóban”. ( Mészöly 1917, 173.)
Arany
Arany János
, mint azt a HV 1888 jegyzete is közli, nem szánta kiadásra a verset;
Kemény
Kemény Zsigmond
azonban, a szerző tudta és feltüntetése nélkül, Válasz Költész-irodalmunk jelen állapota nyelvészeti tekintetben czimű tárczaczikkre címmel, az alábbi bevezetővel közölte: „Lapunkban nem rég egy czikksorozat jelent meg ily czim alatt: »Költész-irodalmunk jelen állapota nyelvészeti tekintetben«. A czikksorozat sok helyest foglal ugyan magában: de talán némelyekben tulságos és felesleges szigort követel. Eszmecsere előmozditására, gondolkodás serkentésére voltak irva a czikkek – s mint maga szerző mondja, nem akar itélni, csak véleményt mond. A versirás dolgában többek közt szerző dicséretes szigorral követeli ugyan a nagyobb műgondot; de talán a helyes és megengedett szabadság rovására. Ő lapunk jul 30-ki számának »Tárczá«jában a magyar költői nyelvezetről oly véleményben van, hogy az magasabban állott
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
,
Berzsenyi
Berzsenyi Dániel
,
Kölcsey
Kölcsey Ferenc
stb. korában, mint jelenleg. Indirect megrovás foglaltatik a czikkben az assonance-ok használata ellen. »Akárki mint mondjon – olvassuk ott – igaz marad az örökké, hogy csak az tökéletes, jó cadentia, hahogy a végső szótagok minden betüi nemcsak csalókán, de voltaképen is tökéletesen megegyeznek és egybevágnak. Szerző továbbá nem ismer tökéletesebb rimelőt KovácsJózsefnél (s csodálatos, hogy még sem volt oly jeles költő, mint
Petőfi
Petőfi Sándor
, s oly sem, hogy ismeretessé tegye magát a nagyobb közönség előtt. Idéz is tőle egy »Csitt rablánczok bilincsi« stb. sorpárt; dicséri
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
nak »Liza és tászliza«-féle rimeit. Czikkiró többi megjegyzései olvashatók nevezett Tárczánkban. Ennyit előre bocsátani szükségesnek láttuk az alábbi vers magyarázatául, melyet egyik jeles költőnk, a czikkiró szabályai szerint irt válaszul. A sikerült válasz itt következik:” Arany László azt feltételezi, hogy
AJ
Arany János
személyesen is találva érezte magát
Zsoldos
Zsoldos Ignác
cikke által, amennyiben ott ez olvasható: „Jó izüen elmosolyodtam, midőn nem rég egy becses lapban azon figyelmeztetést olvastam, hogy kerüljék versiróink ama »pedantságot,« miszerint »teremben, veremben« stb. e. f. rimeket irnak. Bár ott volnánk, hogy csak a pedantság, sajátkép tulszigoruság ellen lehetne nem annyira panaszunk, mint inkább figyelmeztetésünk.” Arany László szerint „Ez utóbbi észrevétel, mely a névtelen írót olyan jóízű mosolygásra indította, aligha
Arany
Arany János
tól nem eredt; ő azonban nem bocsátkozott miatta polémiába, hanem a Napló szerkesztőjéhez, a kivel szíves barátságban volt, írt egy tréfás verset, azon szabály szerint, a mint a Napló czikkezője kívánta.” ( HV 1888, 408.; nem tudni, Arany László
AJ
Arany János
mely írására célozhat, amely „nem rég egy becses lapban” jelent volna meg; a „pedant” jelzőt ugyanakkor a vers is használja a merev szabályokat számon kérő szerzőre, lásd 31. sor.) Zsoldos Ignác Szemere Miklósnak tulajdonította az „aljas feleletet”, s – a záró strófa vaskos szójátékára célozva – kárhoztatta „e mosdatlan választ, mely
Kemény
Kemény Zsigmond
lapjában kijöhetett”.
Arany
Arany János
ra már csak azért sem gyanakodhatott, mert cikkében méltató gesztussal kivonta őt a bíráltak köréből (a
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
tól
Kölcsey
Kölcsey Ferenc
ig terjedő időszakot „költészetünk aranykorának” nevezi, majd hozzáfűzi: „Tagadhatatlan ugyan, hogy jelenleg is dicsekedhetünk, s nemzeti büszkeséggel léphetünk bárkik elébe
Arany
Arany János
unkkal”, júl. 30.).
 
Fogadtatás
 
[szerkesztői feloldás]
E
z a nem várt válasz nagyon rosszul esett
Zsoldos
Zsoldos Ignác
nak, kiben a jeles szaktudás, józan ítélőerő, komoly erkölcsi érzék nem tárult sem – mint hagyatékában lévő versei mutatják – költői tehetséggel, sem a humor megértésével. Értekezését kéziratban eltette irodalmi hagyatékába
[szerkesztői feloldás]
Akad. kézirattár Történl. 2-r. 258. sz. CI.
s mellé tette
[szerkesztői feloldás]
Uo., CII.
másolatban
Arany
Arany János
versét is, azzal a bevezetéssel együtt, melylyel
Kemény
Kemény Zsigmond
közölte. S komoly méltatlankodással jegyzi meg
Zsoldos
Zsoldos Ignác
* alatt: »Elégtételül közlendőnek vélem e’ mosdatlan választ, melly Báró
Kemény
Kemény Zsigmond
’ hirlapjában kijöhetett!
[szerkesztői feloldás]
«
Zsoldos
Zsoldos Ignác
nem
Arany
Arany János
t gondolta a vers szerzőjének. »Töredékek Magam- és Kortársaimnak Életéből« cz. emlékiratában (342 v.), mely szintén az akadémiai kézirattárban van, megjegyzi, hogy: gyanításunk szerint Szemere Miklós írt olly aljas feleletet.” Mészöly 1917, 173–174. Mészöly Gedeon arra hívja fel a figyelmet, hogy Zsoldos Ignác a korabeli költőket megrója „az asszonáncz miatt is, melyet nem tart rímnek. Ebben tehát merő ellenkezésbe jutott
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Arany
Arany János
nyal, ki a »Valami az asszonánczról« czímű értekezésében megalkotta a magyar rímelésnek örökre érvényes codexét.
Arany
Arany János
modern, phonetikai alapon áll, midőn a hangzást figyeli meg, a hangok akusztikai hatását, s ahhoz képest határozza meg, jó-e a rím, vagy nem. A névtelen czikkíró pedig ósdi grammatikus módjára a betűt nézi, s azokat a szókat tartja csak rímelőknek, melyeknek végső betűi, »voltaképen is tökéletesen« megegyeznek
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Arany
Arany János
nem vette komolyan a már újdonság korában elavult fejtegetést, hanem egy kinyomtatásra nem is szánt tréfás verset írt a Pesti Napló szerkesztőségéhez, báró Kemény Zsigmondhoz, virtuóz rímekben téve nevetségessé a czikkíró kívánságait” [az idézett részeket a HV 1888 alapján közli]. ( Mészöly 1917, 172–173.)
 
Kritikatörténet
 
Szörényi László az
Arany
Arany János
által gyakran használt négyes és negyedfeles trochaikus sorokból álló strófa hatsoros változatának példájaként említi a Kies ősz, az A madár ha nem dalolhat…, az Ének az öregségről és [A „Tavasz-ünnepély” albumába] című versekkel együtt ( Szörényi 1972, 264.). Keresztury Dezső szerint a vers „csupán nagyra sikerült »szösszenet«: – egy az új költészettel, főként az újfajta rímeléssel rendkívül ostobán s maradian foglalkozó cikkre reagált vele megszokott játékos szellemességével s ritkán kiütköző gorombaságával – magánhasználatra szánt szöveg volt. Hogy a szerkesztő közölte a lapban,
Arany
Arany János
t is meglepte.” ( Keresztury 1990, 431.)
Keresztury
Keresztury Desző
álláspontjával Géher István vitatkozott; azt feltételezte, hogy
Arany
Arany János
ekkor már belekezdett a Hamlet fordításába (NB. korábbi fordítástöredéke csak az I. felvonás 3. jelentéig készült el).
Géher
Géher István
ennek alapján a Hamlet kontextusába helyezi a verset, mondván, „
[szerkesztői feloldás]
a
z egész költeményben van valami tébolyult hamleti ravaszkodás, többszörösen szerepváltó álcajáték. Erre az intellektuális és intertextuális örvénylésre, ill. tréfásan indulatos, groteszk kedélyforrongásra kevés okot szolgáltathatott az a kihívás”, amelyet Zsoldos Ignác cikke jelentett. Szövegszerűen a „hazajáró lélek”, „jó kisértet”, az „issza már” mellől hiányzó rímszó, a „kaviár” s a „csalmatok” szavakat említi, megjelölve a Hamlet-fordításbeli párhuzamos helyeket. ( Géher 2005, 1525–1527.;
Géher
Géher István
verzióját veszi át Kállay Géza, Arany János Hamlet-fordítása = A magyar irodalom történetei, II., 1800-tól 1919-ig, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, Bp., Gondolat, 2007, 491–510.: 497–498.)
Géher
Géher István
álláspontjának – amely szerint
Arany
Arany János
már hónapokkal a hivatalos felkérés előtt, titokban elkezdte volna fordítani a Hamletet – ellentmond a darab fordítása körül kirobbant konfliktus alakulása. Szász Károly a vers megjelenése után, 1865. aug. 29-én kelt levelében számolt be
Arany
Arany János
nak arról, milyen indulatokat váltott ki Ács Zsigmondból, a Hamlet fordítójából, hogy munkáját megbírálta, és csak azzal a feltétellel vélte elfogadhatónak a „magyar
Shakespeare
Shakespeare, William
”-be, ha „mástól jobb forditásra kinézés nincs”. ( AJÖM XVIII., 631.) A KisfT Shakespeare-bizottsága végül 1865. okt. 25-ei ülésén utasította vissza – Szász Károly és Egressy Gábor bírálata alapján –
Ács
Ács Zsigmond
fordítását;
AJ
Arany János
neve ezen az ülésen hangzott el először mint lehetséges új fordítóé (lásd AJÖM VII., 385.; vö. Voinovich 1938, 84.). Az elutasítás után Szász Károlynak írt levelében
Ács
Ács Zsigmond
felidézi, hogy a Hamlet fordítóját illető (januári) döntés kapcsán felajánlotta
Arany
Arany János
nak (aki akkor a KisfT igazgatója volt), „hogyha valamelyik írónak kedve volna a darabhoz, én a magam fordítmányát átadom” (
Ács
Ács Zsigmond
fordítása 1858-ban készült).
Arany
Arany János
válasza szerint – írja
Ács
Ács Zsigmond
– „a Hamletre senki nem jelentkezett, csak dolgozzam ki magam, a mint birom” (idézve Géher 2005, 1529.).
Arany
Arany János
, aki a KisfT jan. 25-ei ülésén vállalta az átdolgozott fordítás bírálatát, az MTA titoknoki megbízatása miatt febr. 1-jén lemondott a KisfT igazgatói tisztéről, s
Ács
Ács Zsigmond
fordításának bírálatától is elállt. Így aug. 29-éig abban a hiszemben lehetett, hogy
Ács
Ács Zsigmond
munkáját – a
Szász
Szász Károly
és
Egressy
Egressy Gábor
bírálata alapján elvégzett javítások után – a KisfT ugyanúgy ki fogja adni, ahogyan a Velenczei kalmár Ács-féle fordítását – az ő alapos javításaival – 1864-ben kiadta (mint az utóbbi fordítás bírálatában írta,
Ács
Ács Zsigmond
ot a javításokra „én képesnek hiszem, s óhajtom, minél nagyobb részt venne
Shakspeare
Shakespeare, William
 [!]
[sic!]
– fordításinkban” – AJÖM XIII., 346.).
Arany
Arany János
tehát, egy héttel a bírálói megbízás vállalása után, ezt átadta
Egressy
Egressy Gábor
nek – s vele együtt nyilván a kéziratot is –, így az sem tartható, hogy
Ács
Ács Zsigmond
munkáját „egyre reménytelenebbül” javítgatva kapott volna indíttatást a fordításra, ahogyan
Géher
Géher István
állítja. ( Géher 2005, 1523.) (Részletesebben lásd Korompay 2015, 35–38.) A vers és a Hamlet-fordítás kifejezésbeli egyezéseiről így azt mondhatjuk, hogy az előbbi szöveg az utóbbi előzménye, és nem fordítva.
 
Hangfelvétel
 
Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Máté Gábor, 3’ 44”
 
Báró Kemény Zsigmondhoz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
n
Jegyzet a vers szerkesztői bevezetővel, önálló cím nélkül jelent meg
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
 
 
  Szerkesztő
Ur!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
úr,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
tisztelt báró!
  Lapjában egy hazajáró
  Lélek
kísért:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
kisért:
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
tudja-é?
  Ki sohajtoz: mind szemét, a
  Mit firkál mai poéta;
  Verse rongyos, maga éh.
 
 
  Nem tud rímet, nem tud
nyelvet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
nyelvet;
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  A legjobb is mindent elvet,
  A mi mérték és
szabály.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
szabály;
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  S bár sort sor után apróz, a
n
Jegyzet
S bár sort sor után apróz, a
Vö.: „addig még az én szigoru kivánatom sem terjed ám, hogy költeményeket ne irjanak azok közül némelyek, a kik most verset irnak. Mentsen isten! Csak arra kérném hát őket, hogy ne irjanak megszakgatott sorokban, hanem csak ugy egymás folytában, mint mi szegény prózai emberek szoktunk. Higyjék el, mindegy költeményeikre nézve, melyek költemények igenis, és minden más lehetnek, csak versek nem.” Aki sem rímelni, sem szabályos versmértéket tartani nem tud, írjon prózában, „de az olvasót ne alacsonyítsa le annyira, s ne boszantsa azzal, hogy felteszi róla, miszerint az, mihelyt megszakgatott, s ki és bekezdett sorokat látand, elég bárgyu leend, bona fide azokat a ,potyogatott vonalokat’ annak a mik nem, versezetnek elfogadni.” (Költész-irodalmunk…, júl. 30.; a „szakgatott sorokba irt próza” később is szerepel, lásd az aug. 2-ai, időmértékes verseléssel foglalkozó részt.)
  Verse mégis csupa próza,
n
Jegyzet
Verse mégis csupa próza,
Vö.: „addig még az én szigoru kivánatom sem terjed ám, hogy költeményeket ne irjanak azok közül némelyek, a kik most verset irnak. Mentsen isten! Csak arra kérném hát őket, hogy ne irjanak megszakgatott sorokban, hanem csak ugy egymás folytában, mint mi szegény prózai emberek szoktunk. Higyjék el, mindegy költeményeikre nézve, melyek költemények igenis, és minden más lehetnek, csak versek nem.” Aki sem rímelni, sem szabályos versmértéket tartani nem tud, írjon prózában, „de az olvasót ne alacsonyítsa le annyira, s ne boszantsa azzal, hogy felteszi róla, miszerint az, mihelyt megszakgatott, s ki és bekezdett sorokat látand, elég bárgyu leend, bona fide azokat a ,potyogatott vonalokat’ annak a mik nem, versezetnek elfogadni.” (Költész-irodalmunk…, júl. 30.; a „szakgatott sorokba irt próza” később is szerepel, lásd az aug. 2-ai, időmértékes verseléssel foglalkozó részt.)
  Nem honolván rajta báj.
 
 
  E jó kisértet méltán bus,
 
Rossz biz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Rosz biz’
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
itt trochéus, jámbus;
  De ha nem
sűl el
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
sűl ez
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
ma már!
  Legalább csak volna ím e
  Poétáknak olyan ríme,
 
Mint: issza már és: sz....!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Mint: iszsza már, és: sz…!
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
n
Jegyzet
Mint: issza már és: sz....!
Az elhagyott rímszó: szamár. Hasonló rím
Arany
Arany János
Episztola Petőfihez című 1848-as versében is szerepel: „Annyi érdemjellel rakva tér vissza már; / Amennyit bizony nem mindenütt visz szamár.” A négy pont a hiányzó betűket jelöli. Hasonló, tiszta rímen alapuló színlelt szemérmesség fordul elő a Bolond Istók Első énekében: „egy régóta nem hallott zene / Ily szóra fakasztá: »mi a f…«?” (52. vsz.)
 
 
  „Csitt rablánczok csörgési csitt!
n
Jegyzet
„Csitt rablánczok csörgési csitt!
Kováts József (lásd a 26. sor magyarázatát) Névnapi köszöntő a kaposvári tömlöcben című versének első két sora; vö.: „Nem megy az én izlésem finnyássága annyira, hogy mindig és mindenütt amolyan Kovács József-féle (kinél tökéletesebb rímelőt nem ismerek honunkban): »Csitt rablánczok bilincsi csitt / Ne visitsatok egy kicsit« és meg dicső
Csokonay
Csokonai Vitéz Mihály
nk-féle ,Liza’ – ’tászliza’ rimeket követeljek”. (Költész-irodalmunk…, júl. 30.)
  Ne
visítsatok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
visitsatok
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
egy kicsit –”
n
Jegyzet
Ne visítsatok egy kicsit –”
Kováts József (lásd a 26. sor magyarázatát) Névnapi köszöntő a kaposvári tömlöcben című versének első két sora; vö.: „Nem megy az én izlésem finnyássága annyira, hogy mindig és mindenütt amolyan Kovács József-féle (kinél tökéletesebb rímelőt nem ismerek honunkban): »Csitt rablánczok bilincsi csitt / Ne visitsatok egy kicsit« és meg dicső
Csokonay
Csokonai Vitéz Mihály
nk-féle ,Liza’ – ’tászliza’ rimeket követeljek”. (Költész-irodalmunk…, júl. 30.)
  Ez a magas ideál;
  Toldott rím,
mozaik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
mozáik
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
munka,
  Hanem ettől minálunk a
  Legjobb is, hajh! messze áll.
 
 
  Vagy ha csak, mint
Csokonay
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Csokonay,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
n
Jegyzet
Csokonay
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
neve
Zsoldos
Zsoldos Ignác
cikkében szerepel így (lásd a 19–20. sor magyarázatánál).
  (Bár Kovács, ama
pátkai
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
pátkai,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
n
Jegyzet
Kovács, ama pátkai
Tkp. Kováts József (1780–1809) költő, ref. lelkész. 1803–1805 között Pátkán (Fejér vm.) tanító. Tehetséggel rögtönzött alkalmi, üdvözlő és gúnyverseket, ezért kapta a „rímkovács” melléknevet.
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
után a kéziratos diákköltészet legnépszerűbb alakja, versei diákok körében, kéziratban terjedtek; néhány verse megjelent a Magyar Kurirban, kötetben Ferdős Dávid adta ki egy részüket ( K. J. versei, melyeket halála után eredeti kézírásaiból összeszedett s kiadott Ferdős Dávid gyönki professzor, Pest, 1817, második kiadása: Kolozsvár, 1835.). Az OSzK Kt jelentős kiadatlan Kováts-anyagot őriz.
Arany
Arany János
irodalomtörténeti vázlatában kritikusan szólt róla s a leoninusszerző Gyöngyössi Jánosról (lásd a 74. sor magyarázatát): „azon tévirányt sem hagyhatjuk érintetlen, mely a költészetet külső mesterkélésben tartotta és kereste. A leoninista Gyöngyösi János , tordai pap, szedett e téren legtöbb álbabért; s Kovács Józseffel, a rímhajhásszal, végződik e kinövése költészetünknek.” ( A magyar irodalom története rövid kivonatban, AJÖM X., 506.) A „rímkovács”
Kováts
Kováts József
alakja később is megjelenik, a Bolond Istók Második énekében; midőn Istók elégeti ifjúkori költeményeit, „Kovács műasztalos remekbe szépen / »Rakott« riméből is tűzre tesz épen” (117. vsz.). Gyöngyössi János, Kováts József és Varjas János (lásd alább) irodalomtörténeti szerepéről lásd Kovács Sándor Iván bevezetőit az alábbi kiadásban: „A tordai leoninista” (Gyöngyössi János), „Remekbe szépen »rakott« rímek kovácsa” (Kováts József), „A sok »é« a fület marja” (Varjas János) = Mesterkedők, 167–176., 198–206., 369–375.
  Irta ezt is)
zengenék:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
zengenék;
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  „Mivel homlokomra Liza
n
Jegyzet
„Mivel homlokomra Liza
Kováts József Vallástétel című versének első két sora (
Arany
Arany János
megelőző, zárójeles magyarázata arra vonatkozik, hogy
Zsoldos
Zsoldos Ignác
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
nak tulajdonította a verset, lásd a 19–20. sor magyarázatát).
  Rózsakoszorút
tászliza –”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
tászliza
n
Jegyzet
tászliz
Ruhadarab szélére csipkét vagy fodrot varr (a tácli v. tászli ’kézelő, ingfodor’; szóból. ( TESz ; a tászli szó
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
nál is előfordul „Több tudomány van a’ bodros Tászlib
n
Jegyzet a
, mint a’ magyar ingbe”, Cultura, Második felvonás, második jelenés, 354–355. sor, CSVMÖM Színművek 1., 152. Lásd még: Jakab LászlóBölcskey András, Csokonai-szókincstár, I., Csokonai színművei szókincsének szövegszótára és adattára, Debrecen, KLTE , 1993, 506.)
–”
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
n
Jegyzet
Rózsakoszorút tászliza –”
Kováts József Vallástétel című versének első két sora (
Arany
Arany János
megelőző, zárójeles magyarázata arra vonatkozik, hogy
Zsoldos
Zsoldos Ignác
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
nak tulajdonította a verset, lásd a 19–20. sor magyarázatát).
  Úgy is volna ebben ék.
 
 
  Hajh! ne várd most, te pedánt agg,
  Hogy a rímben egynehán’ tag
  Összecsengjen végtelen;
  Mikor törvényt holmi
rossz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
rosz
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
szab:
  Hogy a kelleténél hosszabb
  S mesterkélt rím éktelen.
 
 
  A
bizony,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
bizony!
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
mert el nem érik,
  – Magas szőlő, lassan érik –
  Akad mentség, ok, vagy más;
  S tovább kullog az így szóló:
  „Acerbam sumere nolo –”
n
Jegyzet
„Acerbam sumere nolo –”
(latin) tkp. „Nondum matura est; nolo acerbam sumere” – „még nem érett; nem akarom savanyún leszedni” (vö. „savanyú a szőlő”); Phaedrus: A róka és a szőlő (Vulpis et uva, Phaedri Augusti Liberti Fabularum Aesopiarum Libri V, Liber quartus, Fabula III.)
  Orra tőle fokhagymás.
 
 
 
Pap-ot, bab-ot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Pap-ot, bab-ot
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
egybe tűr e
n
Jegyzet
Pap-ot, bab-ot egybe tűr e
Vö.: „bab és pap, dér és tér, görbe és körbe, sár és szár nem egy jelentőségüek, még pedig épen csak ezért, mert kezdő betüik különböznek: ugyanazon betüket, csak azért, mert a szó végén állnak, egyhangzatuaknak, vagyis jó rimüeknek soha nem tarthatom.” „
[szerkesztői feloldás]
M
éltán is követelheti mindenki a rimes versirótól, hogy legalább az utolsó syllaba, de ez mindenesetre és elengedhetlenül jó cadentiát nyerjen pl. karom, bontom.)” (Költész-irodalmunk…, júl. 30.)
Arany
Arany János
már 1854-ben tisztázta az asszonánc szabályait ( Valami az asszonáncról, AJÖM X., 213–217.).
;
  Szállítsd inkább egy betűre,
  Vagy
kettőre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
kettőre,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
e hadat:
 
Kar-om, bont-om:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Karom, bontom:
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
ez elég lesz,
n
Jegyzet
Kar-om, bont-om; ez elég lesz
Vö.: „bab és pap, dér és tér, görbe és körbe, sár és szár nem egy jelentőségüek, még pedig épen csak ezért, mert kezdő betüik különböznek: ugyanazon betüket, csak azért, mert a szó végén állnak, egyhangzatuaknak, vagyis jó rimüeknek soha nem tarthatom.” „
[szerkesztői feloldás]
M
éltán is követelheti mindenki a rimes versirótól, hogy legalább az utolsó syllaba, de ez mindenesetre és elengedhetlenül jó cadentiát nyerjen pl. karom, bontom.)” (Költész-irodalmunk…, júl. 30.)
Arany
Arany János
már 1854-ben tisztázta az asszonánc szabályait ( Valami az asszonáncról, AJÖM X., 213–217.).
 
Ennyit úgy-e
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Ennyit, úgy-e,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
megeléglesz?
  Szivességből nagy adat.
 
 
 
Görbe – törpe, körbe – törve,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Görbe – törpe, körbe – törve:
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
n
Jegyzet
Görbe – törpe, körbe – törve,
Vö.: „bab és pap, dér és tér, görbe és körbe, sár és szár nem egy jelentőségüek, még pedig épen csak ezért, mert kezdő betüik különböznek: ugyanazon betüket, csak azért, mert a szó végén állnak, egyhangzatuaknak, vagyis jó rimüeknek soha nem tarthatom.” „
[szerkesztői feloldás]
M
éltán is követelheti mindenki a rimes versirótól, hogy legalább az utolsó syllaba, de ez mindenesetre és elengedhetlenül jó cadentiát nyerjen pl. karom, bontom.)” (Költész-irodalmunk…, júl. 30.)
Arany
Arany János
már 1854-ben tisztázta az asszonánc szabályait ( Valami az asszonáncról, AJÖM X., 213–217.).
  Mindez rímnek puszta örve,
n
Jegyzet
Mindez rímnek puszta örve,
Vö.: „bab és pap, dér és tér, görbe és körbe, sár és szár nem egy jelentőségüek, még pedig épen csak ezért, mert kezdő betüik különböznek: ugyanazon betüket, csak azért, mert a szó végén állnak, egyhangzatuaknak, vagyis jó rimüeknek soha nem tarthatom.” „
[szerkesztői feloldás]
M
éltán is követelheti mindenki a rimes versirótól, hogy legalább az utolsó syllaba, de ez mindenesetre és elengedhetlenül jó cadentiát nyerjen pl. karom, bontom.)” (Költész-irodalmunk…, júl. 30.)
Arany
Arany János
már 1854-ben tisztázta az asszonánc szabályait ( Valami az asszonáncról, AJÖM X., 213–217.).
  Hátul egy
rossz e betű.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
rosz e betű;
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  Nem ér semmit:
csontom – ponton,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
csontom – ponton;
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
 
Törpe – epe: ez már bon ton
n
Jegyzet
Törpe – epe: ez már bon ton
Bon ton (francia): illendő; a sor iróniája abban áll, hogy a rím, a két utolsó hangzó azonossága ellenére hibás, mert ritmikailag nem illenek össze (nőrím–hímrím).
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Törpe – epe: ez már bon ton,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  Ez már csengőbb öntetű.
 
 
  Tanulnának
Kölcseynktől
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Kölcseynktől,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  És más régibb bölcseynktől:
 
„Phidiasz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
„Phidiász
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
a mit
farag –”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
farag –”
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
n
Jegyzet
„Phidiasz a mit farag –”
[szerkesztői feloldás]
tkp. „S Phidias”
Kölcsey Ferenc Vanitatum vanitas című versének 47–48. sora
  Hogy
rímelnek!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
rimelnek!
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
ecce! íme!…
  (A manóba! nincs is ríme):
  „Berovátkolt
kődarab –”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
kődarab –”
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
n
Jegyzet
„Berovátkolt kődarab –”
[szerkesztői feloldás]
tkp. „S Phidias”
Kölcsey Ferenc Vanitatum vanitas című versének 47–48. sora
).
 
 
 
Ah
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Ah,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
ő is botlott ez úttal!
  És most e hibára útal
  Hitvány majmok
ezere.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
ezere;
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  Azt
sem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
nem
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
veszi
fontolatra,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
fontolatra:
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
 
Hogy rímelt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Hogy’ rimelt
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
a „Mondolatra”
n
Jegyzet
Hogy rímelt a „Mondolatra”
A Mondolat
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
nyelvújítási törekvéseit, ill. a nyelvújítás túlzásait támadó, 1813-ban névtelenül megjelent röpirat, amelyet Szentgyörgyi József kéziratos pamfletje alapján Somogyi Gedeon állított össze és adott ki. Kölcsey Ferenc és barátja, Szemere Pál 1814-ben
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
védelmében elleniratot készített Felelet a Mondolatra címmel, amely 1815-ben jelent meg; itt olvasható az alábbi rím: „Mondolat! Mondolat! Lánczos lobogós bolondolat, igazi bolondolat!” ( Felelet a’ Mondolatra, Néhai Bohógyi Gedeon Úrnak, Pesten, Trattner Ján.[os] Tam.[ás] betűivel, 1815, 2.; a helyre Bisztray Gyula hívta fel a figyelmet, lásd Bisztray 1959, 42.)
  Kölcsey és Szemere
n
Jegyzet
Kölcsey és Szemere
A Mondolat
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
nyelvújítási törekvéseit, ill. a nyelvújítás túlzásait támadó, 1813-ban névtelenül megjelent röpirat, amelyet Szentgyörgyi József kéziratos pamfletje alapján Somogyi Gedeon állított össze és adott ki. Kölcsey Ferenc és barátja, Szemere Pál 1814-ben
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
védelmében elleniratot készített Felelet a Mondolatra címmel, amely 1815-ben jelent meg; itt olvasható az alábbi rím: „Mondolat! Mondolat! Lánczos lobogós bolondolat, igazi bolondolat!” ( Felelet a’ Mondolatra, Néhai Bohógyi Gedeon Úrnak, Pesten, Trattner Ján.[os] Tam.[ás] betűivel, 1815, 2.; a helyre Bisztray Gyula hívta fel a figyelmet, lásd Bisztray 1959, 42.)
.
 
 
  Tanulhat, ki akar,
abból,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
abból:
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  Mert van ott rím, két
darabból
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
darabból,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  S rímelő szentenczia;
  Van substantivum, hogy: mérték,
n
Jegyzet
Van substantivum, hogy: mérték,
Substantivum (latin): főnév; kadenczia (latin): rím. Vö.: „Ha már figyelmeztetni akarjuk rimversiróinkat valamire, az lenne tán inkább helyén, hogy hozzuk emlékezetükbe és ajánljuk nekik a finom rimelés ama szabályát, miszerint ha csak elkerülhető, főnevet főnévvel, igét igével nem kell rimezni.” (Költész-irodalmunk…, júl. 30.)
  S rá magát az igét mérték;
n
Jegyzet
S rá magát az igét mérték;
Substantivum (latin): főnév; kadenczia (latin): rím. Vö.: „Ha már figyelmeztetni akarjuk rimversiróinkat valamire, az lenne tán inkább helyén, hogy hozzuk emlékezetükbe és ajánljuk nekik a finom rimelés ama szabályát, miszerint ha csak elkerülhető, főnevet főnévvel, igét igével nem kell rimezni.” (Költész-irodalmunk…, júl. 30.)
  Ez ám a
kadenczia!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
cadenczia!
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
n
Jegyzet
Ez ám a kadenczia!
Substantivum (latin): főnév; kadenczia (latin): rím. Vö.: „Ha már figyelmeztetni akarjuk rimversiróinkat valamire, az lenne tán inkább helyén, hogy hozzuk emlékezetükbe és ajánljuk nekik a finom rimelés ama szabályát, miszerint ha csak elkerülhető, főnevet főnévvel, igét igével nem kell rimezni.” (Költész-irodalmunk…, júl. 30.)
 
 
  És van ott több régi
csínus
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
csínus,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  Tordán
termett
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
termet
n
Jegyzet sh.
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
leonínus
n
Jegyzet
Tordán termett leonínus
Gyöngyössi János (1741–1818) újtordai (Torda-Aranyos vm.) ref. versszerző; rímes, klasszikus időmértékben írt versei (leoninusok) népszerűek voltak, diákok kéziratos gyűjteményeiben terjedtek.
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
élesen támadta a leoninus-divatot;
Arany
Arany János
is kritikusan szól róla irodalomtörténeti vázlatában (lásd a 26. sor jegyzetét), s kitér a „csattogó leoninus”-ra
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
korának népszerű költészetéről szólva is. ( Irányok, AJÖM XI., 154–170.: 159.)
AJ
Arany János
könyvtárában megvolt
Gyöngyössi
Gyöngyössi János
verseinek 1803-as kiadása. ( Gyöngyössi János magyar verseinek második darabja. Mellyeket külömb-külömbféle alkalmatosságokra készítvén mostan egybeszedett és kiadott. – Pesten találtatik Kilián testv.[érek] könyvárosoknál, 1803.)
,
  Alkáji rend
n
Jegyzet
Alkáji rend
Alkaioszi vsz.: klasszikus időmértékes forma; első két sora rendszerint alkaioszi tizenegyes, a harmadik sora alkaioszi kilences, a negyedik sora alkaioszi tízes. (Az alkaioszi sorok jambusi, ill. jambust helyettesítő ciklikus verslábakból állnak.)
,
distikhon
n
Jegyzet
distikhon
disztichon (görög ’két sor’): egy hexameterből és egy pentameterből álló kétsoros epikus versmérték
!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
distikhon;
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  Ez egyszer az ízes konyha!
  Ilyet nem főztök bizony, ha
  Meggebedtek is tik hon!
 
 
  És van ott egy hosszu
ének
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
ének,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  Hangzatából csupa
é-nek,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
é-nek
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  Az a kunsztstuck
n
Jegyzet
kunsztstuck
(német Kunststück) műalkotás, művészi darab
egyszer ám!
  A
sok é
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
sok é
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
a fület marja
n
Jegyzet
A sok é a fület marja […]
Varjas János (1721–1786), tanár, ref. lelkész, tanulmányait a Debreceni Kollégiumban végezte, 1752-től ugyanitt a keleti nyelvek és a zsidó régiségtan professzora. Azonos magánhangzókkal (főleg e-vel) írt versei tették ismertté; lásd Megtért embernek énekje. Mellyet nem régen szerzett és egy megkeseredett, de reménytelenséggel tellyes lélek képében tett-fel egy nevezetes ember (kiadta Kazinczy Ferenc a Magyar régiségek III. kötetében, 1804, ill. Mesterkedők, 375–384.).
AJ
Arany János
Irányok című tanulmányának a 18. század végi népszerű költőket elmarasztaló fejezete is kitér „az egy magánhangzóval kisütött egész poémá”-ra. ( AJÖM XI., 159.)
, s
  Néhai professor Varjas
n
Jegyzet
Néhai professor Varjas
Varjas János (1721–1786), tanár, ref. lelkész, tanulmányait a Debreceni Kollégiumban végezte, 1752-től ugyanitt a keleti nyelvek és a zsidó régiségtan professzora. Azonos magánhangzókkal (főleg e-vel) írt versei tették ismertté; lásd Megtért embernek énekje. Mellyet nem régen szerzett és egy megkeseredett, de reménytelenséggel tellyes lélek képében tett-fel egy nevezetes ember (kiadta Kazinczy Ferenc a Magyar régiségek III. kötetében, 1804, ill. Mesterkedők, 375–384.).
AJ
Arany János
Irányok című tanulmányának a 18. század végi népszerű költőket elmarasztaló fejezete is kitér „az egy magánhangzóval kisütött egész poémá”-ra. ( AJÖM XI., 159.)
  Áldja zengő cziterám.
 
 
 
Ah, de mindez
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Ah de mind ez
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
kaviár
n
Jegyzet
kaviár
halikra; olyan ínyencség, amely csak kevesek kiváltsága
ma!
  Mindenütt e próza lárma;
  Nektár
helyen
n
Jegyzet
helyen
’helyett’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
helyett
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
csalmatok
n
Jegyzet
csalmatok
Beléndek (Hyoscyamus; a burgonyafélék családjába tartozó, erősen mérgező növény; termése kupakkal nyíló, korsó alakú tok). Nyelvújítási szó, valószínűleg Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály alkotása a Hyoscyamus növénynemzetség megnevezésére, a csalma (’turbán, süveg’) és a tok (’burok, tartó’) szavakból ( TESz ). A szó
Arany
Arany János
Hamlet-fordításában, Hamlet szellemének bűnügyi beszámolójában is szerepel („Üvegben átkos csalmatok levével, / S fülhézagomba önté a nedű / Bélpoklos csöppjeit”, 1. felvonás, 730–732. sor, AJÖM VII., 112.; lásd Géher István cikkét, Kritikatörténet;
Géher
Géher István
tévesen nyelvjárási szónak nevezi).
!
n
Jegyzet
Nektár helyen csalmatok
Nektár: 1. az istenek itala a görög mitológiában; 2. (Tokaj-Hegyalján használatos borászati szakkifejezés): fakádakba vagy nagy demizsonokba töltött aszúszemekből saját súlyuknál fogva kicsepegő, igen magas cukortartalmú, alacsony alkoholfokú, igen egészséges és igen drága must. A „Hegyallyai Nektár”- ról már
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
említést tesz ( Jegyzések és Értekezések az Anákreoni Dalokra = CSVMÖM, Tanulmányok, 93.), s ebben az értelemben szerepel
Kölcsey
Kölcsey Ferenc
Hymnusában („Tokaj’ szőlővesszejin / Nektárt csepegtettél”, 19–20. sor).
  Nem ügyeltek lábra s tagra;
  Ami rímel
szarvas-...
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
szarvas – …
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 402–406
 
..
n
Jegyzet
Ami rímel szarvas-…
Az elhagyott rímszó: tagra.
Arany
Arany János
14 évvel később eufémizálva közli a mondást a MNyr-ben, Szójátékok című rövid írásában; „Szarvas tag az uraknak, lencse, borsó, parasztnak”, de hozzáteszi: „(Vastag)”. (
Szalontai
Arany János
aláírással; MNyr, 8(1879)/7, 381–382.: 382., ua.: AJÖM XI., 543.; Az AJÖM XI . jegyzetében Németh G. Béla meg is említi a Báró Kemény Zsigmondhoz című versben való előfordulását, 860.) Az
AJ
Arany János
által idézett sorpár egy 18. századi városcsúfoló utolsó versszakának záró sorpárja („E verseket írta egy rossz ba-, ba-, barát, / Ki nem hiszi, csapja fel a sza-, sza-, / Szarvastag az uraknak, / Lencse, borsó barátnak.” Város- és falucsúfolók, 112. II. Nota faceta ; a jegyzet utal rá, hogy „
[szerkesztői feloldás]
a
záró sorpár kétértelmű poénja (szarvastag ~ szar, vastag) Szathmári Paksi Sámuel Elvádolt ártatlanság (1773 k.) című iskoladrámájában is felbukkan”. ( RMDE XVIII., 1/2, 1050.) 272., 519. ( RMKT XVIII. század, Közköltészet I., Mulattatók, s. a. r. Küllős Imola, mts. Csörsz Rumen István, Bp., Balassi, 2000.) Csörsz Rumen István a „félrehallós” versek családjába sorolja; az ilyen vers „trágár rímeket sugall, de sosem mondja ki őket”.
Arany
Arany János
lekottázott egyet a népdalgyűjteményébe:
 
  Mesterlegény fájlalja az i – i – inát,
  Hogy nem kaphat minden reggel pi – pi –
  Pipa, dohány, kostököt
  Jókor reggel früstököt.
 
( Kodály–Gyulai 1952, I. Népdalok és rokon, 80. dallam; nyomtatott szövege: 30.; Csörsz 2017a, 201.)
  Az legyen jutalmatok!
 
 
[szerkesztői feloldás]
1865. júl. 30–aug. 13. között
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
(1865)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 402–406
 
 
 
 
Báró Kemény Zsigmondhoz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
n
Jegyzet a vers szerkesztői bevezetővel, önálló cím nélkül jelent meg
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
 
 
  Szerkesztő
Ur!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
úr,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
tisztelt báró!
  Lapjában egy hazajáró
  Lélek
kísért:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
kisért:
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
tudja-é?
  Ki sohajtoz: mind szemét, a
  Mit firkál mai poéta;
  Verse rongyos, maga éh.
 
 
  Nem tud rímet, nem tud
nyelvet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
nyelvet;
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  A legjobb is mindent elvet,
  A mi mérték és
szabály.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
szabály;
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  S bár sort sor után apróz, a
n
Jegyzet
S bár sort sor után apróz, a
Vö.: „addig még az én szigoru kivánatom sem terjed ám, hogy költeményeket ne irjanak azok közül némelyek, a kik most verset irnak. Mentsen isten! Csak arra kérném hát őket, hogy ne irjanak megszakgatott sorokban, hanem csak ugy egymás folytában, mint mi szegény prózai emberek szoktunk. Higyjék el, mindegy költeményeikre nézve, melyek költemények igenis, és minden más lehetnek, csak versek nem.” Aki sem rímelni, sem szabályos versmértéket tartani nem tud, írjon prózában, „de az olvasót ne alacsonyítsa le annyira, s ne boszantsa azzal, hogy felteszi róla, miszerint az, mihelyt megszakgatott, s ki és bekezdett sorokat látand, elég bárgyu leend, bona fide azokat a ,potyogatott vonalokat’ annak a mik nem, versezetnek elfogadni.” (Költész-irodalmunk…, júl. 30.; a „szakgatott sorokba irt próza” később is szerepel, lásd az aug. 2-ai, időmértékes verseléssel foglalkozó részt.)
  Verse mégis csupa próza,
n
Jegyzet
Verse mégis csupa próza,
Vö.: „addig még az én szigoru kivánatom sem terjed ám, hogy költeményeket ne irjanak azok közül némelyek, a kik most verset irnak. Mentsen isten! Csak arra kérném hát őket, hogy ne irjanak megszakgatott sorokban, hanem csak ugy egymás folytában, mint mi szegény prózai emberek szoktunk. Higyjék el, mindegy költeményeikre nézve, melyek költemények igenis, és minden más lehetnek, csak versek nem.” Aki sem rímelni, sem szabályos versmértéket tartani nem tud, írjon prózában, „de az olvasót ne alacsonyítsa le annyira, s ne boszantsa azzal, hogy felteszi róla, miszerint az, mihelyt megszakgatott, s ki és bekezdett sorokat látand, elég bárgyu leend, bona fide azokat a ,potyogatott vonalokat’ annak a mik nem, versezetnek elfogadni.” (Költész-irodalmunk…, júl. 30.; a „szakgatott sorokba irt próza” később is szerepel, lásd az aug. 2-ai, időmértékes verseléssel foglalkozó részt.)
  Nem honolván rajta báj.
 
 
  E jó kisértet méltán bus,
 
Rossz biz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Rosz biz’
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
itt trochéus, jámbus;
  De ha nem
sűl el
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
sűl ez
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
ma már!
  Legalább csak volna ím e
  Poétáknak olyan ríme,
 
Mint: issza már és: sz....!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Mint: iszsza már, és: sz…!
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
n
Jegyzet
Mint: issza már és: sz....!
Az elhagyott rímszó: szamár. Hasonló rím
Arany
Arany János
Episztola Petőfihez című 1848-as versében is szerepel: „Annyi érdemjellel rakva tér vissza már; / Amennyit bizony nem mindenütt visz szamár.” A négy pont a hiányzó betűket jelöli. Hasonló, tiszta rímen alapuló színlelt szemérmesség fordul elő a Bolond Istók Első énekében: „egy régóta nem hallott zene / Ily szóra fakasztá: »mi a f…«?” (52. vsz.)
 
 
  „Csitt rablánczok csörgési csitt!
n
Jegyzet
„Csitt rablánczok csörgési csitt!
Kováts József (lásd a 26. sor magyarázatát) Névnapi köszöntő a kaposvári tömlöcben című versének első két sora; vö.: „Nem megy az én izlésem finnyássága annyira, hogy mindig és mindenütt amolyan Kovács József-féle (kinél tökéletesebb rímelőt nem ismerek honunkban): »Csitt rablánczok bilincsi csitt / Ne visitsatok egy kicsit« és meg dicső
Csokonay
Csokonai Vitéz Mihály
nk-féle ,Liza’ – ’tászliza’ rimeket követeljek”. (Költész-irodalmunk…, júl. 30.)
  Ne
visítsatok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
visitsatok
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
egy kicsit –”
n
Jegyzet
Ne visítsatok egy kicsit –”
Kováts József (lásd a 26. sor magyarázatát) Névnapi köszöntő a kaposvári tömlöcben című versének első két sora; vö.: „Nem megy az én izlésem finnyássága annyira, hogy mindig és mindenütt amolyan Kovács József-féle (kinél tökéletesebb rímelőt nem ismerek honunkban): »Csitt rablánczok bilincsi csitt / Ne visitsatok egy kicsit« és meg dicső
Csokonay
Csokonai Vitéz Mihály
nk-féle ,Liza’ – ’tászliza’ rimeket követeljek”. (Költész-irodalmunk…, júl. 30.)
  Ez a magas ideál;
  Toldott rím,
mozaik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
mozáik
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
munka,
  Hanem ettől minálunk a
  Legjobb is, hajh! messze áll.
 
 
  Vagy ha csak, mint
Csokonay
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Csokonay,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
n
Jegyzet
Csokonay
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
neve
Zsoldos
Zsoldos Ignác
cikkében szerepel így (lásd a 19–20. sor magyarázatánál).
  (Bár Kovács, ama
pátkai
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
pátkai,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
n
Jegyzet
Kovács, ama pátkai
Tkp. Kováts József (1780–1809) költő, ref. lelkész. 1803–1805 között Pátkán (Fejér vm.) tanító. Tehetséggel rögtönzött alkalmi, üdvözlő és gúnyverseket, ezért kapta a „rímkovács” melléknevet.
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
után a kéziratos diákköltészet legnépszerűbb alakja, versei diákok körében, kéziratban terjedtek; néhány verse megjelent a Magyar Kurirban, kötetben Ferdős Dávid adta ki egy részüket ( K. J. versei, melyeket halála után eredeti kézírásaiból összeszedett s kiadott Ferdős Dávid gyönki professzor, Pest, 1817, második kiadása: Kolozsvár, 1835.). Az OSzK Kt jelentős kiadatlan Kováts-anyagot őriz.
Arany
Arany János
irodalomtörténeti vázlatában kritikusan szólt róla s a leoninusszerző Gyöngyössi Jánosról (lásd a 74. sor magyarázatát): „azon tévirányt sem hagyhatjuk érintetlen, mely a költészetet külső mesterkélésben tartotta és kereste. A leoninista Gyöngyösi János , tordai pap, szedett e téren legtöbb álbabért; s Kovács Józseffel, a rímhajhásszal, végződik e kinövése költészetünknek.” ( A magyar irodalom története rövid kivonatban, AJÖM X., 506.) A „rímkovács”
Kováts
Kováts József
alakja később is megjelenik, a Bolond Istók Második énekében; midőn Istók elégeti ifjúkori költeményeit, „Kovács műasztalos remekbe szépen / »Rakott« riméből is tűzre tesz épen” (117. vsz.). Gyöngyössi János, Kováts József és Varjas János (lásd alább) irodalomtörténeti szerepéről lásd Kovács Sándor Iván bevezetőit az alábbi kiadásban: „A tordai leoninista” (Gyöngyössi János), „Remekbe szépen »rakott« rímek kovácsa” (Kováts József), „A sok »é« a fület marja” (Varjas János) = Mesterkedők, 167–176., 198–206., 369–375.
  Irta ezt is)
zengenék:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
zengenék;
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  „Mivel homlokomra Liza
n
Jegyzet
„Mivel homlokomra Liza
Kováts József Vallástétel című versének első két sora (
Arany
Arany János
megelőző, zárójeles magyarázata arra vonatkozik, hogy
Zsoldos
Zsoldos Ignác
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
nak tulajdonította a verset, lásd a 19–20. sor magyarázatát).
  Rózsakoszorút
tászliza –”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
tászliza
n
Jegyzet
tászliz
Ruhadarab szélére csipkét vagy fodrot varr (a tácli v. tászli ’kézelő, ingfodor’; szóból. ( TESz ; a tászli szó
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
nál is előfordul „Több tudomány van a’ bodros Tászlib
n
Jegyzet a
, mint a’ magyar ingbe”, Cultura, Második felvonás, második jelenés, 354–355. sor, CSVMÖM Színművek 1., 152. Lásd még: Jakab LászlóBölcskey András, Csokonai-szókincstár, I., Csokonai színművei szókincsének szövegszótára és adattára, Debrecen, KLTE , 1993, 506.)
–”
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
n
Jegyzet
Rózsakoszorút tászliza –”
Kováts József Vallástétel című versének első két sora (
Arany
Arany János
megelőző, zárójeles magyarázata arra vonatkozik, hogy
Zsoldos
Zsoldos Ignác
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
nak tulajdonította a verset, lásd a 19–20. sor magyarázatát).
  Úgy is volna ebben ék.
 
 
  Hajh! ne várd most, te pedánt agg,
  Hogy a rímben egynehán’ tag
  Összecsengjen végtelen;
  Mikor törvényt holmi
rossz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
rosz
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
szab:
  Hogy a kelleténél hosszabb
  S mesterkélt rím éktelen.
 
 
  A
bizony,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
bizony!
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
mert el nem érik,
  – Magas szőlő, lassan érik –
  Akad mentség, ok, vagy más;
  S tovább kullog az így szóló:
  „Acerbam sumere nolo –”
n
Jegyzet
„Acerbam sumere nolo –”
(latin) tkp. „Nondum matura est; nolo acerbam sumere” – „még nem érett; nem akarom savanyún leszedni” (vö. „savanyú a szőlő”); Phaedrus: A róka és a szőlő (Vulpis et uva, Phaedri Augusti Liberti Fabularum Aesopiarum Libri V, Liber quartus, Fabula III.)
  Orra tőle fokhagymás.
 
 
 
Pap-ot, bab-ot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Pap-ot, bab-ot
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
egybe tűr e
n
Jegyzet
Pap-ot, bab-ot egybe tűr e
Vö.: „bab és pap, dér és tér, görbe és körbe, sár és szár nem egy jelentőségüek, még pedig épen csak ezért, mert kezdő betüik különböznek: ugyanazon betüket, csak azért, mert a szó végén állnak, egyhangzatuaknak, vagyis jó rimüeknek soha nem tarthatom.” „
[szerkesztői feloldás]
M
éltán is követelheti mindenki a rimes versirótól, hogy legalább az utolsó syllaba, de ez mindenesetre és elengedhetlenül jó cadentiát nyerjen pl. karom, bontom.)” (Költész-irodalmunk…, júl. 30.)
Arany
Arany János
már 1854-ben tisztázta az asszonánc szabályait ( Valami az asszonáncról, AJÖM X., 213–217.).
;
  Szállítsd inkább egy betűre,
  Vagy
kettőre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
kettőre,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
e hadat:
 
Kar-om, bont-om:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Karom, bontom:
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
ez elég lesz,
n
Jegyzet
Kar-om, bont-om; ez elég lesz
Vö.: „bab és pap, dér és tér, görbe és körbe, sár és szár nem egy jelentőségüek, még pedig épen csak ezért, mert kezdő betüik különböznek: ugyanazon betüket, csak azért, mert a szó végén állnak, egyhangzatuaknak, vagyis jó rimüeknek soha nem tarthatom.” „
[szerkesztői feloldás]
M
éltán is követelheti mindenki a rimes versirótól, hogy legalább az utolsó syllaba, de ez mindenesetre és elengedhetlenül jó cadentiát nyerjen pl. karom, bontom.)” (Költész-irodalmunk…, júl. 30.)
Arany
Arany János
már 1854-ben tisztázta az asszonánc szabályait ( Valami az asszonáncról, AJÖM X., 213–217.).
 
Ennyit úgy-e
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Ennyit, úgy-e,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
megeléglesz?
  Szivességből nagy adat.
 
 
 
Görbe – törpe, körbe – törve,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Görbe – törpe, körbe – törve:
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
n
Jegyzet
Görbe – törpe, körbe – törve,
Vö.: „bab és pap, dér és tér, görbe és körbe, sár és szár nem egy jelentőségüek, még pedig épen csak ezért, mert kezdő betüik különböznek: ugyanazon betüket, csak azért, mert a szó végén állnak, egyhangzatuaknak, vagyis jó rimüeknek soha nem tarthatom.” „
[szerkesztői feloldás]
M
éltán is követelheti mindenki a rimes versirótól, hogy legalább az utolsó syllaba, de ez mindenesetre és elengedhetlenül jó cadentiát nyerjen pl. karom, bontom.)” (Költész-irodalmunk…, júl. 30.)
Arany
Arany János
már 1854-ben tisztázta az asszonánc szabályait ( Valami az asszonáncról, AJÖM X., 213–217.).
  Mindez rímnek puszta örve,
n
Jegyzet
Mindez rímnek puszta örve,
Vö.: „bab és pap, dér és tér, görbe és körbe, sár és szár nem egy jelentőségüek, még pedig épen csak ezért, mert kezdő betüik különböznek: ugyanazon betüket, csak azért, mert a szó végén állnak, egyhangzatuaknak, vagyis jó rimüeknek soha nem tarthatom.” „
[szerkesztői feloldás]
M
éltán is követelheti mindenki a rimes versirótól, hogy legalább az utolsó syllaba, de ez mindenesetre és elengedhetlenül jó cadentiát nyerjen pl. karom, bontom.)” (Költész-irodalmunk…, júl. 30.)
Arany
Arany János
már 1854-ben tisztázta az asszonánc szabályait ( Valami az asszonáncról, AJÖM X., 213–217.).
  Hátul egy
rossz e betű.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
rosz e betű;
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  Nem ér semmit:
csontom – ponton,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
csontom – ponton;
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
 
Törpe – epe: ez már bon ton
n
Jegyzet
Törpe – epe: ez már bon ton
Bon ton (francia): illendő; a sor iróniája abban áll, hogy a rím, a két utolsó hangzó azonossága ellenére hibás, mert ritmikailag nem illenek össze (nőrím–hímrím).
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Törpe – epe: ez már bon ton,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  Ez már csengőbb öntetű.
 
 
  Tanulnának
Kölcseynktől
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Kölcseynktől,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  És más régibb bölcseynktől:
 
„Phidiasz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
„Phidiász
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
a mit
farag –”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
farag –”
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
n
Jegyzet
„Phidiasz a mit farag –”
[szerkesztői feloldás]
tkp. „S Phidias”
Kölcsey Ferenc Vanitatum vanitas című versének 47–48. sora
  Hogy
rímelnek!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
rimelnek!
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
ecce! íme!…
  (A manóba! nincs is ríme):
  „Berovátkolt
kődarab –”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
kődarab –”
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
n
Jegyzet
„Berovátkolt kődarab –”
[szerkesztői feloldás]
tkp. „S Phidias”
Kölcsey Ferenc Vanitatum vanitas című versének 47–48. sora
).
 
 
 
Ah
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Ah,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
ő is botlott ez úttal!
  És most e hibára útal
  Hitvány majmok
ezere.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
ezere;
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  Azt
sem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
nem
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
veszi
fontolatra,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
fontolatra:
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
 
Hogy rímelt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Hogy’ rimelt
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
a „Mondolatra”
n
Jegyzet
Hogy rímelt a „Mondolatra”
A Mondolat
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
nyelvújítási törekvéseit, ill. a nyelvújítás túlzásait támadó, 1813-ban névtelenül megjelent röpirat, amelyet Szentgyörgyi József kéziratos pamfletje alapján Somogyi Gedeon állított össze és adott ki. Kölcsey Ferenc és barátja, Szemere Pál 1814-ben
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
védelmében elleniratot készített Felelet a Mondolatra címmel, amely 1815-ben jelent meg; itt olvasható az alábbi rím: „Mondolat! Mondolat! Lánczos lobogós bolondolat, igazi bolondolat!” ( Felelet a’ Mondolatra, Néhai Bohógyi Gedeon Úrnak, Pesten, Trattner Ján.[os] Tam.[ás] betűivel, 1815, 2.; a helyre Bisztray Gyula hívta fel a figyelmet, lásd Bisztray 1959, 42.)
  Kölcsey és Szemere
n
Jegyzet
Kölcsey és Szemere
A Mondolat
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
nyelvújítási törekvéseit, ill. a nyelvújítás túlzásait támadó, 1813-ban névtelenül megjelent röpirat, amelyet Szentgyörgyi József kéziratos pamfletje alapján Somogyi Gedeon állított össze és adott ki. Kölcsey Ferenc és barátja, Szemere Pál 1814-ben
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
védelmében elleniratot készített Felelet a Mondolatra címmel, amely 1815-ben jelent meg; itt olvasható az alábbi rím: „Mondolat! Mondolat! Lánczos lobogós bolondolat, igazi bolondolat!” ( Felelet a’ Mondolatra, Néhai Bohógyi Gedeon Úrnak, Pesten, Trattner Ján.[os] Tam.[ás] betűivel, 1815, 2.; a helyre Bisztray Gyula hívta fel a figyelmet, lásd Bisztray 1959, 42.)
.
 
 
  Tanulhat, ki akar,
abból,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
abból:
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  Mert van ott rím, két
darabból
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
darabból,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  S rímelő szentenczia;
  Van substantivum, hogy: mérték,
n
Jegyzet
Van substantivum, hogy: mérték,
Substantivum (latin): főnév; kadenczia (latin): rím. Vö.: „Ha már figyelmeztetni akarjuk rimversiróinkat valamire, az lenne tán inkább helyén, hogy hozzuk emlékezetükbe és ajánljuk nekik a finom rimelés ama szabályát, miszerint ha csak elkerülhető, főnevet főnévvel, igét igével nem kell rimezni.” (Költész-irodalmunk…, júl. 30.)
  S rá magát az igét mérték;
n
Jegyzet
S rá magát az igét mérték;
Substantivum (latin): főnév; kadenczia (latin): rím. Vö.: „Ha már figyelmeztetni akarjuk rimversiróinkat valamire, az lenne tán inkább helyén, hogy hozzuk emlékezetükbe és ajánljuk nekik a finom rimelés ama szabályát, miszerint ha csak elkerülhető, főnevet főnévvel, igét igével nem kell rimezni.” (Költész-irodalmunk…, júl. 30.)
  Ez ám a
kadenczia!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
cadenczia!
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
n
Jegyzet
Ez ám a kadenczia!
Substantivum (latin): főnév; kadenczia (latin): rím. Vö.: „Ha már figyelmeztetni akarjuk rimversiróinkat valamire, az lenne tán inkább helyén, hogy hozzuk emlékezetükbe és ajánljuk nekik a finom rimelés ama szabályát, miszerint ha csak elkerülhető, főnevet főnévvel, igét igével nem kell rimezni.” (Költész-irodalmunk…, júl. 30.)
 
 
  És van ott több régi
csínus
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
csínus,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  Tordán
termett
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
termet
n
Jegyzet sh.
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
leonínus
n
Jegyzet
Tordán termett leonínus
Gyöngyössi János (1741–1818) újtordai (Torda-Aranyos vm.) ref. versszerző; rímes, klasszikus időmértékben írt versei (leoninusok) népszerűek voltak, diákok kéziratos gyűjteményeiben terjedtek.
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
élesen támadta a leoninus-divatot;
Arany
Arany János
is kritikusan szól róla irodalomtörténeti vázlatában (lásd a 26. sor jegyzetét), s kitér a „csattogó leoninus”-ra
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
korának népszerű költészetéről szólva is. ( Irányok, AJÖM XI., 154–170.: 159.)
AJ
Arany János
könyvtárában megvolt
Gyöngyössi
Gyöngyössi János
verseinek 1803-as kiadása. ( Gyöngyössi János magyar verseinek második darabja. Mellyeket külömb-külömbféle alkalmatosságokra készítvén mostan egybeszedett és kiadott. – Pesten találtatik Kilián testv.[érek] könyvárosoknál, 1803.)
,
  Alkáji rend
n
Jegyzet
Alkáji rend
Alkaioszi vsz.: klasszikus időmértékes forma; első két sora rendszerint alkaioszi tizenegyes, a harmadik sora alkaioszi kilences, a negyedik sora alkaioszi tízes. (Az alkaioszi sorok jambusi, ill. jambust helyettesítő ciklikus verslábakból állnak.)
,
distikhon
n
Jegyzet
distikhon
disztichon (görög ’két sor’): egy hexameterből és egy pentameterből álló kétsoros epikus versmérték
!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
distikhon;
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  Ez egyszer az ízes konyha!
  Ilyet nem főztök bizony, ha
  Meggebedtek is tik hon!
 
 
  És van ott egy hosszu
ének
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
ének,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  Hangzatából csupa
é-nek,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
é-nek
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  Az a kunsztstuck
n
Jegyzet
kunsztstuck
(német Kunststück) műalkotás, művészi darab
egyszer ám!
  A
sok é
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
sok é
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
a fület marja
n
Jegyzet
A sok é a fület marja […]
Varjas János (1721–1786), tanár, ref. lelkész, tanulmányait a Debreceni Kollégiumban végezte, 1752-től ugyanitt a keleti nyelvek és a zsidó régiségtan professzora. Azonos magánhangzókkal (főleg e-vel) írt versei tették ismertté; lásd Megtért embernek énekje. Mellyet nem régen szerzett és egy megkeseredett, de reménytelenséggel tellyes lélek képében tett-fel egy nevezetes ember (kiadta Kazinczy Ferenc a Magyar régiségek III. kötetében, 1804, ill. Mesterkedők, 375–384.).
AJ
Arany János
Irányok című tanulmányának a 18. század végi népszerű költőket elmarasztaló fejezete is kitér „az egy magánhangzóval kisütött egész poémá”-ra. ( AJÖM XI., 159.)
, s
  Néhai professor Varjas
n
Jegyzet
Néhai professor Varjas
Varjas János (1721–1786), tanár, ref. lelkész, tanulmányait a Debreceni Kollégiumban végezte, 1752-től ugyanitt a keleti nyelvek és a zsidó régiségtan professzora. Azonos magánhangzókkal (főleg e-vel) írt versei tették ismertté; lásd Megtért embernek énekje. Mellyet nem régen szerzett és egy megkeseredett, de reménytelenséggel tellyes lélek képében tett-fel egy nevezetes ember (kiadta Kazinczy Ferenc a Magyar régiségek III. kötetében, 1804, ill. Mesterkedők, 375–384.).
AJ
Arany János
Irányok című tanulmányának a 18. század végi népszerű költőket elmarasztaló fejezete is kitér „az egy magánhangzóval kisütött egész poémá”-ra. ( AJÖM XI., 159.)
  Áldja zengő cziterám.
 
 
 
Ah, de mindez
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Ah de mind ez
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
kaviár
n
Jegyzet
kaviár
halikra; olyan ínyencség, amely csak kevesek kiváltsága
ma!
  Mindenütt e próza lárma;
  Nektár
helyen
n
Jegyzet
helyen
’helyett’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
helyett
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
csalmatok
n
Jegyzet
csalmatok
Beléndek (Hyoscyamus; a burgonyafélék családjába tartozó, erősen mérgező növény; termése kupakkal nyíló, korsó alakú tok). Nyelvújítási szó, valószínűleg Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály alkotása a Hyoscyamus növénynemzetség megnevezésére, a csalma (’turbán, süveg’) és a tok (’burok, tartó’) szavakból ( TESz ). A szó
Arany
Arany János
Hamlet-fordításában, Hamlet szellemének bűnügyi beszámolójában is szerepel („Üvegben átkos csalmatok levével, / S fülhézagomba önté a nedű / Bélpoklos csöppjeit”, 1. felvonás, 730–732. sor, AJÖM VII., 112.; lásd Géher István cikkét, Kritikatörténet;
Géher
Géher István
tévesen nyelvjárási szónak nevezi).
!
n
Jegyzet
Nektár helyen csalmatok
Nektár: 1. az istenek itala a görög mitológiában; 2. (Tokaj-Hegyalján használatos borászati szakkifejezés): fakádakba vagy nagy demizsonokba töltött aszúszemekből saját súlyuknál fogva kicsepegő, igen magas cukortartalmú, alacsony alkoholfokú, igen egészséges és igen drága must. A „Hegyallyai Nektár”- ról már
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
említést tesz ( Jegyzések és Értekezések az Anákreoni Dalokra = CSVMÖM, Tanulmányok, 93.), s ebben az értelemben szerepel
Kölcsey
Kölcsey Ferenc
Hymnusában („Tokaj’ szőlővesszejin / Nektárt csepegtettél”, 19–20. sor).
  Nem ügyeltek lábra s tagra;
  Ami rímel
szarvas-...
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
szarvas – …
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 402–406
 
..
n
Jegyzet
Ami rímel szarvas-…
Az elhagyott rímszó: tagra.
Arany
Arany János
14 évvel később eufémizálva közli a mondást a MNyr-ben, Szójátékok című rövid írásában; „Szarvas tag az uraknak, lencse, borsó, parasztnak”, de hozzáteszi: „(Vastag)”. (
Szalontai
Arany János
aláírással; MNyr, 8(1879)/7, 381–382.: 382., ua.: AJÖM XI., 543.; Az AJÖM XI . jegyzetében Németh G. Béla meg is említi a Báró Kemény Zsigmondhoz című versben való előfordulását, 860.) Az
AJ
Arany János
által idézett sorpár egy 18. századi városcsúfoló utolsó versszakának záró sorpárja („E verseket írta egy rossz ba-, ba-, barát, / Ki nem hiszi, csapja fel a sza-, sza-, / Szarvastag az uraknak, / Lencse, borsó barátnak.” Város- és falucsúfolók, 112. II. Nota faceta ; a jegyzet utal rá, hogy „
[szerkesztői feloldás]
a
záró sorpár kétértelmű poénja (szarvastag ~ szar, vastag) Szathmári Paksi Sámuel Elvádolt ártatlanság (1773 k.) című iskoladrámájában is felbukkan”. ( RMDE XVIII., 1/2, 1050.) 272., 519. ( RMKT XVIII. század, Közköltészet I., Mulattatók, s. a. r. Küllős Imola, mts. Csörsz Rumen István, Bp., Balassi, 2000.) Csörsz Rumen István a „félrehallós” versek családjába sorolja; az ilyen vers „trágár rímeket sugall, de sosem mondja ki őket”.
Arany
Arany János
lekottázott egyet a népdalgyűjteményébe:
 
  Mesterlegény fájlalja az i – i – inát,
  Hogy nem kaphat minden reggel pi – pi –
  Pipa, dohány, kostököt
  Jókor reggel früstököt.
 
( Kodály–Gyulai 1952, I. Népdalok és rokon, 80. dallam; nyomtatott szövege: 30.; Csörsz 2017a, 201.)
  Az legyen jutalmatok!
 
 
[szerkesztői feloldás]
1865. júl. 30–aug. 13. között
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
(1865)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 402–406
 
 
 
 
Báró Kemény Zsigmondhoz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
n
Jegyzet a vers szerkesztői bevezetővel, önálló cím nélkül jelent meg
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
 
 
  Szerkesztő
Ur!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
úr,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
tisztelt báró!
  Lapjában egy hazajáró
  Lélek
kísért:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
kisért:
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
tudja-é?
  Ki sohajtoz: mind szemét, a
  Mit firkál mai poéta;
  Verse rongyos, maga éh.
 
 
  Nem tud rímet, nem tud
nyelvet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
nyelvet;
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  A legjobb is mindent elvet,
  A mi mérték és
szabály.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
szabály;
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  S bár sort sor után apróz, a
n
Jegyzet
S bár sort sor után apróz, a
Vö.: „addig még az én szigoru kivánatom sem terjed ám, hogy költeményeket ne irjanak azok közül némelyek, a kik most verset irnak. Mentsen isten! Csak arra kérném hát őket, hogy ne irjanak megszakgatott sorokban, hanem csak ugy egymás folytában, mint mi szegény prózai emberek szoktunk. Higyjék el, mindegy költeményeikre nézve, melyek költemények igenis, és minden más lehetnek, csak versek nem.” Aki sem rímelni, sem szabályos versmértéket tartani nem tud, írjon prózában, „de az olvasót ne alacsonyítsa le annyira, s ne boszantsa azzal, hogy felteszi róla, miszerint az, mihelyt megszakgatott, s ki és bekezdett sorokat látand, elég bárgyu leend, bona fide azokat a ,potyogatott vonalokat’ annak a mik nem, versezetnek elfogadni.” (Költész-irodalmunk…, júl. 30.; a „szakgatott sorokba irt próza” később is szerepel, lásd az aug. 2-ai, időmértékes verseléssel foglalkozó részt.)
  Verse mégis csupa próza,
n
Jegyzet
Verse mégis csupa próza,
Vö.: „addig még az én szigoru kivánatom sem terjed ám, hogy költeményeket ne irjanak azok közül némelyek, a kik most verset irnak. Mentsen isten! Csak arra kérném hát őket, hogy ne irjanak megszakgatott sorokban, hanem csak ugy egymás folytában, mint mi szegény prózai emberek szoktunk. Higyjék el, mindegy költeményeikre nézve, melyek költemények igenis, és minden más lehetnek, csak versek nem.” Aki sem rímelni, sem szabályos versmértéket tartani nem tud, írjon prózában, „de az olvasót ne alacsonyítsa le annyira, s ne boszantsa azzal, hogy felteszi róla, miszerint az, mihelyt megszakgatott, s ki és bekezdett sorokat látand, elég bárgyu leend, bona fide azokat a ,potyogatott vonalokat’ annak a mik nem, versezetnek elfogadni.” (Költész-irodalmunk…, júl. 30.; a „szakgatott sorokba irt próza” később is szerepel, lásd az aug. 2-ai, időmértékes verseléssel foglalkozó részt.)
  Nem honolván rajta báj.
 
 
  E jó kisértet méltán bus,
 
Rossz biz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Rosz biz’
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
itt trochéus, jámbus;
  De ha nem
sűl el
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
sűl ez
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
ma már!
  Legalább csak volna ím e
  Poétáknak olyan ríme,
 
Mint: issza már és: sz....!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Mint: iszsza már, és: sz…!
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
n
Jegyzet
Mint: issza már és: sz....!
Az elhagyott rímszó: szamár. Hasonló rím
Arany
Arany János
Episztola Petőfihez című 1848-as versében is szerepel: „Annyi érdemjellel rakva tér vissza már; / Amennyit bizony nem mindenütt visz szamár.” A négy pont a hiányzó betűket jelöli. Hasonló, tiszta rímen alapuló színlelt szemérmesség fordul elő a Bolond Istók Első énekében: „egy régóta nem hallott zene / Ily szóra fakasztá: »mi a f…«?” (52. vsz.)
 
 
  „Csitt rablánczok csörgési csitt!
n
Jegyzet
„Csitt rablánczok csörgési csitt!
Kováts József (lásd a 26. sor magyarázatát) Névnapi köszöntő a kaposvári tömlöcben című versének első két sora; vö.: „Nem megy az én izlésem finnyássága annyira, hogy mindig és mindenütt amolyan Kovács József-féle (kinél tökéletesebb rímelőt nem ismerek honunkban): »Csitt rablánczok bilincsi csitt / Ne visitsatok egy kicsit« és meg dicső
Csokonay
Csokonai Vitéz Mihály
nk-féle ,Liza’ – ’tászliza’ rimeket követeljek”. (Költész-irodalmunk…, júl. 30.)
  Ne
visítsatok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
visitsatok
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
egy kicsit –”
n
Jegyzet
Ne visítsatok egy kicsit –”
Kováts József (lásd a 26. sor magyarázatát) Névnapi köszöntő a kaposvári tömlöcben című versének első két sora; vö.: „Nem megy az én izlésem finnyássága annyira, hogy mindig és mindenütt amolyan Kovács József-féle (kinél tökéletesebb rímelőt nem ismerek honunkban): »Csitt rablánczok bilincsi csitt / Ne visitsatok egy kicsit« és meg dicső
Csokonay
Csokonai Vitéz Mihály
nk-féle ,Liza’ – ’tászliza’ rimeket követeljek”. (Költész-irodalmunk…, júl. 30.)
  Ez a magas ideál;
  Toldott rím,
mozaik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
mozáik
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
munka,
  Hanem ettől minálunk a
  Legjobb is, hajh! messze áll.
 
 
  Vagy ha csak, mint
Csokonay
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Csokonay,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
n
Jegyzet
Csokonay
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
neve
Zsoldos
Zsoldos Ignác
cikkében szerepel így (lásd a 19–20. sor magyarázatánál).
  (Bár Kovács, ama
pátkai
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
pátkai,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
n
Jegyzet
Kovács, ama pátkai
Tkp. Kováts József (1780–1809) költő, ref. lelkész. 1803–1805 között Pátkán (Fejér vm.) tanító. Tehetséggel rögtönzött alkalmi, üdvözlő és gúnyverseket, ezért kapta a „rímkovács” melléknevet.
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
után a kéziratos diákköltészet legnépszerűbb alakja, versei diákok körében, kéziratban terjedtek; néhány verse megjelent a Magyar Kurirban, kötetben Ferdős Dávid adta ki egy részüket ( K. J. versei, melyeket halála után eredeti kézírásaiból összeszedett s kiadott Ferdős Dávid gyönki professzor, Pest, 1817, második kiadása: Kolozsvár, 1835.). Az OSzK Kt jelentős kiadatlan Kováts-anyagot őriz.
Arany
Arany János
irodalomtörténeti vázlatában kritikusan szólt róla s a leoninusszerző Gyöngyössi Jánosról (lásd a 74. sor magyarázatát): „azon tévirányt sem hagyhatjuk érintetlen, mely a költészetet külső mesterkélésben tartotta és kereste. A leoninista Gyöngyösi János , tordai pap, szedett e téren legtöbb álbabért; s Kovács Józseffel, a rímhajhásszal, végződik e kinövése költészetünknek.” ( A magyar irodalom története rövid kivonatban, AJÖM X., 506.) A „rímkovács”
Kováts
Kováts József
alakja később is megjelenik, a Bolond Istók Második énekében; midőn Istók elégeti ifjúkori költeményeit, „Kovács műasztalos remekbe szépen / »Rakott« riméből is tűzre tesz épen” (117. vsz.). Gyöngyössi János, Kováts József és Varjas János (lásd alább) irodalomtörténeti szerepéről lásd Kovács Sándor Iván bevezetőit az alábbi kiadásban: „A tordai leoninista” (Gyöngyössi János), „Remekbe szépen »rakott« rímek kovácsa” (Kováts József), „A sok »é« a fület marja” (Varjas János) = Mesterkedők, 167–176., 198–206., 369–375.
  Irta ezt is)
zengenék:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
zengenék;
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  „Mivel homlokomra Liza
n
Jegyzet
„Mivel homlokomra Liza
Kováts József Vallástétel című versének első két sora (
Arany
Arany János
megelőző, zárójeles magyarázata arra vonatkozik, hogy
Zsoldos
Zsoldos Ignác
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
nak tulajdonította a verset, lásd a 19–20. sor magyarázatát).
  Rózsakoszorút
tászliza –”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
tászliza
n
Jegyzet
tászliz
Ruhadarab szélére csipkét vagy fodrot varr (a tácli v. tászli ’kézelő, ingfodor’; szóból. ( TESz ; a tászli szó
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
nál is előfordul „Több tudomány van a’ bodros Tászlib
n
Jegyzet a
, mint a’ magyar ingbe”, Cultura, Második felvonás, második jelenés, 354–355. sor, CSVMÖM Színművek 1., 152. Lásd még: Jakab LászlóBölcskey András, Csokonai-szókincstár, I., Csokonai színművei szókincsének szövegszótára és adattára, Debrecen, KLTE , 1993, 506.)
–”
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
n
Jegyzet
Rózsakoszorút tászliza –”
Kováts József Vallástétel című versének első két sora (
Arany
Arany János
megelőző, zárójeles magyarázata arra vonatkozik, hogy
Zsoldos
Zsoldos Ignác
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
nak tulajdonította a verset, lásd a 19–20. sor magyarázatát).
  Úgy is volna ebben ék.
 
 
  Hajh! ne várd most, te pedánt agg,
  Hogy a rímben egynehán’ tag
  Összecsengjen végtelen;
  Mikor törvényt holmi
rossz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
rosz
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
szab:
  Hogy a kelleténél hosszabb
  S mesterkélt rím éktelen.
 
 
  A
bizony,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
bizony!
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
mert el nem érik,
  – Magas szőlő, lassan érik –
  Akad mentség, ok, vagy más;
  S tovább kullog az így szóló:
  „Acerbam sumere nolo –”
n
Jegyzet
„Acerbam sumere nolo –”
(latin) tkp. „Nondum matura est; nolo acerbam sumere” – „még nem érett; nem akarom savanyún leszedni” (vö. „savanyú a szőlő”); Phaedrus: A róka és a szőlő (Vulpis et uva, Phaedri Augusti Liberti Fabularum Aesopiarum Libri V, Liber quartus, Fabula III.)
  Orra tőle fokhagymás.
 
 
 
Pap-ot, bab-ot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Pap-ot, bab-ot
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
egybe tűr e
n
Jegyzet
Pap-ot, bab-ot egybe tűr e
Vö.: „bab és pap, dér és tér, görbe és körbe, sár és szár nem egy jelentőségüek, még pedig épen csak ezért, mert kezdő betüik különböznek: ugyanazon betüket, csak azért, mert a szó végén állnak, egyhangzatuaknak, vagyis jó rimüeknek soha nem tarthatom.” „
[szerkesztői feloldás]
M
éltán is követelheti mindenki a rimes versirótól, hogy legalább az utolsó syllaba, de ez mindenesetre és elengedhetlenül jó cadentiát nyerjen pl. karom, bontom.)” (Költész-irodalmunk…, júl. 30.)
Arany
Arany János
már 1854-ben tisztázta az asszonánc szabályait ( Valami az asszonáncról, AJÖM X., 213–217.).
;
  Szállítsd inkább egy betűre,
  Vagy
kettőre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
kettőre,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
e hadat:
 
Kar-om, bont-om:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Karom, bontom:
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
ez elég lesz,
n
Jegyzet
Kar-om, bont-om; ez elég lesz
Vö.: „bab és pap, dér és tér, görbe és körbe, sár és szár nem egy jelentőségüek, még pedig épen csak ezért, mert kezdő betüik különböznek: ugyanazon betüket, csak azért, mert a szó végén állnak, egyhangzatuaknak, vagyis jó rimüeknek soha nem tarthatom.” „
[szerkesztői feloldás]
M
éltán is követelheti mindenki a rimes versirótól, hogy legalább az utolsó syllaba, de ez mindenesetre és elengedhetlenül jó cadentiát nyerjen pl. karom, bontom.)” (Költész-irodalmunk…, júl. 30.)
Arany
Arany János
már 1854-ben tisztázta az asszonánc szabályait ( Valami az asszonáncról, AJÖM X., 213–217.).
 
Ennyit úgy-e
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Ennyit, úgy-e,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
megeléglesz?
  Szivességből nagy adat.
 
 
 
Görbe – törpe, körbe – törve,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Görbe – törpe, körbe – törve:
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
n
Jegyzet
Görbe – törpe, körbe – törve,
Vö.: „bab és pap, dér és tér, görbe és körbe, sár és szár nem egy jelentőségüek, még pedig épen csak ezért, mert kezdő betüik különböznek: ugyanazon betüket, csak azért, mert a szó végén állnak, egyhangzatuaknak, vagyis jó rimüeknek soha nem tarthatom.” „
[szerkesztői feloldás]
M
éltán is követelheti mindenki a rimes versirótól, hogy legalább az utolsó syllaba, de ez mindenesetre és elengedhetlenül jó cadentiát nyerjen pl. karom, bontom.)” (Költész-irodalmunk…, júl. 30.)
Arany
Arany János
már 1854-ben tisztázta az asszonánc szabályait ( Valami az asszonáncról, AJÖM X., 213–217.).
  Mindez rímnek puszta örve,
n
Jegyzet
Mindez rímnek puszta örve,
Vö.: „bab és pap, dér és tér, görbe és körbe, sár és szár nem egy jelentőségüek, még pedig épen csak ezért, mert kezdő betüik különböznek: ugyanazon betüket, csak azért, mert a szó végén állnak, egyhangzatuaknak, vagyis jó rimüeknek soha nem tarthatom.” „
[szerkesztői feloldás]
M
éltán is követelheti mindenki a rimes versirótól, hogy legalább az utolsó syllaba, de ez mindenesetre és elengedhetlenül jó cadentiát nyerjen pl. karom, bontom.)” (Költész-irodalmunk…, júl. 30.)
Arany
Arany János
már 1854-ben tisztázta az asszonánc szabályait ( Valami az asszonáncról, AJÖM X., 213–217.).
  Hátul egy
rossz e betű.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
rosz e betű;
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  Nem ér semmit:
csontom – ponton,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
csontom – ponton;
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
 
Törpe – epe: ez már bon ton
n
Jegyzet
Törpe – epe: ez már bon ton
Bon ton (francia): illendő; a sor iróniája abban áll, hogy a rím, a két utolsó hangzó azonossága ellenére hibás, mert ritmikailag nem illenek össze (nőrím–hímrím).
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Törpe – epe: ez már bon ton,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  Ez már csengőbb öntetű.
 
 
  Tanulnának
Kölcseynktől
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Kölcseynktől,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  És más régibb bölcseynktől:
 
„Phidiasz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
„Phidiász
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
a mit
farag –”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
farag –”
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
n
Jegyzet
„Phidiasz a mit farag –”
[szerkesztői feloldás]
tkp. „S Phidias”
Kölcsey Ferenc Vanitatum vanitas című versének 47–48. sora
  Hogy
rímelnek!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
rimelnek!
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
ecce! íme!…
  (A manóba! nincs is ríme):
  „Berovátkolt
kődarab –”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
kődarab –”
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
n
Jegyzet
„Berovátkolt kődarab –”
[szerkesztői feloldás]
tkp. „S Phidias”
Kölcsey Ferenc Vanitatum vanitas című versének 47–48. sora
).
 
 
 
Ah
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Ah,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
ő is botlott ez úttal!
  És most e hibára útal
  Hitvány majmok
ezere.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
ezere;
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  Azt
sem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
nem
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
veszi
fontolatra,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
fontolatra:
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
 
Hogy rímelt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Hogy’ rimelt
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
a „Mondolatra”
n
Jegyzet
Hogy rímelt a „Mondolatra”
A Mondolat
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
nyelvújítási törekvéseit, ill. a nyelvújítás túlzásait támadó, 1813-ban névtelenül megjelent röpirat, amelyet Szentgyörgyi József kéziratos pamfletje alapján Somogyi Gedeon állított össze és adott ki. Kölcsey Ferenc és barátja, Szemere Pál 1814-ben
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
védelmében elleniratot készített Felelet a Mondolatra címmel, amely 1815-ben jelent meg; itt olvasható az alábbi rím: „Mondolat! Mondolat! Lánczos lobogós bolondolat, igazi bolondolat!” ( Felelet a’ Mondolatra, Néhai Bohógyi Gedeon Úrnak, Pesten, Trattner Ján.[os] Tam.[ás] betűivel, 1815, 2.; a helyre Bisztray Gyula hívta fel a figyelmet, lásd Bisztray 1959, 42.)
  Kölcsey és Szemere
n
Jegyzet
Kölcsey és Szemere
A Mondolat
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
nyelvújítási törekvéseit, ill. a nyelvújítás túlzásait támadó, 1813-ban névtelenül megjelent röpirat, amelyet Szentgyörgyi József kéziratos pamfletje alapján Somogyi Gedeon állított össze és adott ki. Kölcsey Ferenc és barátja, Szemere Pál 1814-ben
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
védelmében elleniratot készített Felelet a Mondolatra címmel, amely 1815-ben jelent meg; itt olvasható az alábbi rím: „Mondolat! Mondolat! Lánczos lobogós bolondolat, igazi bolondolat!” ( Felelet a’ Mondolatra, Néhai Bohógyi Gedeon Úrnak, Pesten, Trattner Ján.[os] Tam.[ás] betűivel, 1815, 2.; a helyre Bisztray Gyula hívta fel a figyelmet, lásd Bisztray 1959, 42.)
.
 
 
  Tanulhat, ki akar,
abból,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
abból:
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  Mert van ott rím, két
darabból
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
darabból,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  S rímelő szentenczia;
  Van substantivum, hogy: mérték,
n
Jegyzet
Van substantivum, hogy: mérték,
Substantivum (latin): főnév; kadenczia (latin): rím. Vö.: „Ha már figyelmeztetni akarjuk rimversiróinkat valamire, az lenne tán inkább helyén, hogy hozzuk emlékezetükbe és ajánljuk nekik a finom rimelés ama szabályát, miszerint ha csak elkerülhető, főnevet főnévvel, igét igével nem kell rimezni.” (Költész-irodalmunk…, júl. 30.)
  S rá magát az igét mérték;
n
Jegyzet
S rá magát az igét mérték;
Substantivum (latin): főnév; kadenczia (latin): rím. Vö.: „Ha már figyelmeztetni akarjuk rimversiróinkat valamire, az lenne tán inkább helyén, hogy hozzuk emlékezetükbe és ajánljuk nekik a finom rimelés ama szabályát, miszerint ha csak elkerülhető, főnevet főnévvel, igét igével nem kell rimezni.” (Költész-irodalmunk…, júl. 30.)
  Ez ám a
kadenczia!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
cadenczia!
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
n
Jegyzet
Ez ám a kadenczia!
Substantivum (latin): főnév; kadenczia (latin): rím. Vö.: „Ha már figyelmeztetni akarjuk rimversiróinkat valamire, az lenne tán inkább helyén, hogy hozzuk emlékezetükbe és ajánljuk nekik a finom rimelés ama szabályát, miszerint ha csak elkerülhető, főnevet főnévvel, igét igével nem kell rimezni.” (Költész-irodalmunk…, júl. 30.)
 
 
  És van ott több régi
csínus
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
csínus,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  Tordán
termett
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
termet
n
Jegyzet sh.
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
leonínus
n
Jegyzet
Tordán termett leonínus
Gyöngyössi János (1741–1818) újtordai (Torda-Aranyos vm.) ref. versszerző; rímes, klasszikus időmértékben írt versei (leoninusok) népszerűek voltak, diákok kéziratos gyűjteményeiben terjedtek.
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
élesen támadta a leoninus-divatot;
Arany
Arany János
is kritikusan szól róla irodalomtörténeti vázlatában (lásd a 26. sor jegyzetét), s kitér a „csattogó leoninus”-ra
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
korának népszerű költészetéről szólva is. ( Irányok, AJÖM XI., 154–170.: 159.)
AJ
Arany János
könyvtárában megvolt
Gyöngyössi
Gyöngyössi János
verseinek 1803-as kiadása. ( Gyöngyössi János magyar verseinek második darabja. Mellyeket külömb-külömbféle alkalmatosságokra készítvén mostan egybeszedett és kiadott. – Pesten találtatik Kilián testv.[érek] könyvárosoknál, 1803.)
,
  Alkáji rend
n
Jegyzet
Alkáji rend
Alkaioszi vsz.: klasszikus időmértékes forma; első két sora rendszerint alkaioszi tizenegyes, a harmadik sora alkaioszi kilences, a negyedik sora alkaioszi tízes. (Az alkaioszi sorok jambusi, ill. jambust helyettesítő ciklikus verslábakból állnak.)
,
distikhon
n
Jegyzet
distikhon
disztichon (görög ’két sor’): egy hexameterből és egy pentameterből álló kétsoros epikus versmérték
!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
distikhon;
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  Ez egyszer az ízes konyha!
  Ilyet nem főztök bizony, ha
  Meggebedtek is tik hon!
 
 
  És van ott egy hosszu
ének
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
ének,
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  Hangzatából csupa
é-nek,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
é-nek
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
  Az a kunsztstuck
n
Jegyzet
kunsztstuck
(német Kunststück) műalkotás, művészi darab
egyszer ám!
  A
sok é
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
sok é
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
a fület marja
n
Jegyzet
A sok é a fület marja […]
Varjas János (1721–1786), tanár, ref. lelkész, tanulmányait a Debreceni Kollégiumban végezte, 1752-től ugyanitt a keleti nyelvek és a zsidó régiségtan professzora. Azonos magánhangzókkal (főleg e-vel) írt versei tették ismertté; lásd Megtért embernek énekje. Mellyet nem régen szerzett és egy megkeseredett, de reménytelenséggel tellyes lélek képében tett-fel egy nevezetes ember (kiadta Kazinczy Ferenc a Magyar régiségek III. kötetében, 1804, ill. Mesterkedők, 375–384.).
AJ
Arany János
Irányok című tanulmányának a 18. század végi népszerű költőket elmarasztaló fejezete is kitér „az egy magánhangzóval kisütött egész poémá”-ra. ( AJÖM XI., 159.)
, s
  Néhai professor Varjas
n
Jegyzet
Néhai professor Varjas
Varjas János (1721–1786), tanár, ref. lelkész, tanulmányait a Debreceni Kollégiumban végezte, 1752-től ugyanitt a keleti nyelvek és a zsidó régiségtan professzora. Azonos magánhangzókkal (főleg e-vel) írt versei tették ismertté; lásd Megtért embernek énekje. Mellyet nem régen szerzett és egy megkeseredett, de reménytelenséggel tellyes lélek képében tett-fel egy nevezetes ember (kiadta Kazinczy Ferenc a Magyar régiségek III. kötetében, 1804, ill. Mesterkedők, 375–384.).
AJ
Arany János
Irányok című tanulmányának a 18. század végi népszerű költőket elmarasztaló fejezete is kitér „az egy magánhangzóval kisütött egész poémá”-ra. ( AJÖM XI., 159.)
  Áldja zengő cziterám.
 
 
 
Ah, de mindez
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
Ah de mind ez
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
kaviár
n
Jegyzet
kaviár
halikra; olyan ínyencség, amely csak kevesek kiváltsága
ma!
  Mindenütt e próza lárma;
  Nektár
helyen
n
Jegyzet
helyen
’helyett’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 402–406
 
helyett
*
Szövegforrás:
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
csalmatok
n
Jegyzet
csalmatok
Beléndek (Hyoscyamus; a burgonyafélék családjába tartozó, erősen mérgező növény; termése kupakkal nyíló, korsó alakú tok). Nyelvújítási szó, valószínűleg Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály alkotása a Hyoscyamus növénynemzetség megnevezésére, a csalma (’turbán, süveg’) és a tok (’burok, tartó’) szavakból ( TESz ). A szó
Arany
Arany János
Hamlet-fordításában, Hamlet szellemének bűnügyi beszámolójában is szerepel („Üvegben átkos csalmatok levével, / S fülhézagomba önté a nedű / Bélpoklos csöppjeit”, 1. felvonás, 730–732. sor, AJÖM VII., 112.; lásd Géher István cikkét, Kritikatörténet;
Géher
Géher István
tévesen nyelvjárási szónak nevezi).
!
n
Jegyzet
Nektár helyen csalmatok
Nektár: 1. az istenek itala a görög mitológiában; 2. (Tokaj-Hegyalján használatos borászati szakkifejezés): fakádakba vagy nagy demizsonokba töltött aszúszemekből saját súlyuknál fogva kicsepegő, igen magas cukortartalmú, alacsony alkoholfokú, igen egészséges és igen drága must. A „Hegyallyai Nektár”- ról már
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
említést tesz ( Jegyzések és Értekezések az Anákreoni Dalokra = CSVMÖM, Tanulmányok, 93.), s ebben az értelemben szerepel
Kölcsey
Kölcsey Ferenc
Hymnusában („Tokaj’ szőlővesszejin / Nektárt csepegtettél”, 19–20. sor).
  Nem ügyeltek lábra s tagra;
  Ami rímel
szarvas-...
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
szarvas – …
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 402–406
 
..
n
Jegyzet
Ami rímel szarvas-…
Az elhagyott rímszó: tagra.
Arany
Arany János
14 évvel később eufémizálva közli a mondást a MNyr-ben, Szójátékok című rövid írásában; „Szarvas tag az uraknak, lencse, borsó, parasztnak”, de hozzáteszi: „(Vastag)”. (
Szalontai
Arany János
aláírással; MNyr, 8(1879)/7, 381–382.: 382., ua.: AJÖM XI., 543.; Az AJÖM XI . jegyzetében Németh G. Béla meg is említi a Báró Kemény Zsigmondhoz című versben való előfordulását, 860.) Az
AJ
Arany János
által idézett sorpár egy 18. századi városcsúfoló utolsó versszakának záró sorpárja („E verseket írta egy rossz ba-, ba-, barát, / Ki nem hiszi, csapja fel a sza-, sza-, / Szarvastag az uraknak, / Lencse, borsó barátnak.” Város- és falucsúfolók, 112. II. Nota faceta ; a jegyzet utal rá, hogy „
[szerkesztői feloldás]
a
záró sorpár kétértelmű poénja (szarvastag ~ szar, vastag) Szathmári Paksi Sámuel Elvádolt ártatlanság (1773 k.) című iskoladrámájában is felbukkan”. ( RMDE XVIII., 1/2, 1050.) 272., 519. ( RMKT XVIII. század, Közköltészet I., Mulattatók, s. a. r. Küllős Imola, mts. Csörsz Rumen István, Bp., Balassi, 2000.) Csörsz Rumen István a „félrehallós” versek családjába sorolja; az ilyen vers „trágár rímeket sugall, de sosem mondja ki őket”.
Arany
Arany János
lekottázott egyet a népdalgyűjteményébe:
 
  Mesterlegény fájlalja az i – i – inát,
  Hogy nem kaphat minden reggel pi – pi –
  Pipa, dohány, kostököt
  Jókor reggel früstököt.
 
( Kodály–Gyulai 1952, I. Népdalok és rokon, 80. dallam; nyomtatott szövege: 30.; Csörsz 2017a, 201.)
  Az legyen jutalmatok!
 
 
[szerkesztői feloldás]
1865. júl. 30–aug. 13. között
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
PN, 16(1865)/185. (aug. 13.), 1
 
(1865)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 402–406