X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Juliska emlékezete

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: HV 1888, 512

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 512. (Forgácsok) (alapszöveg) [ AJÖM VI., 139.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezés
 
Az AJÖM VI . jegyzete szerint 1866;
Pest
Budapest
. A gyász bénító hatásáról vall
Arany
Arany János
Tompa Mihályhoz 1867. aug. 6-án írt levelének alábbi részlete: „a középső Toldi VI.-ik éneke elejére, az ottani Piroskáról a mi
Piroská
Szél Piroska
nkra térve át, nehány subjectiv vers-szakot irtam anyja emlékezetére: s ez a munka tönkre tette idegzetemet
[törölt]
« , »
úgy, mint már évek óta nem tapasztaltam. Most már pihennem, pausálnom kell, ha még kiheverném ez életben.” ( AJÖM XIX., 110.; az említett versszakok: Hatodik ének, 1–6.; AJÖM V., 110–111.). Fél év múltán elküldi
Tompá
Tompa Mihály
nak a nevezett versszakokat, az alábbi megjegyzéssel: „Ily rámában ohajtottam volna, hogy apai fájdalmam emléke fenmaradjon.” (1868. febr. 14., AJÖM XIX., 160.)
 
Kritikatörténet
 
Szörényi László a Ráchel című vers kapcsán állapítja meg, hogy a nemzeti fájdalom csak kétszeresen tárgyiasító eljárás révén nyerhetett harmonikus megformálást – „gondoljunk csak
Arany
Arany János
híres jegyzetére a Juliska emlékezetének kéziratán: »Nagyon fáj, nem megy!«” ( Szörényi 1972, 171.) Kappanyos András szerint „
Arany
Arany János
életművében az az esemény jelenti a feldolgozhatatlan, de mégis feldolgozásra ingerlő tárgyat, amely a tizenkét évnyi hallgatást megnyitja és lírai költői pályáját egészen az Őszikék periódusáig felfüggeszti: lánya 1865 végén bekövetkezett halála. A kudarc belátásának az egész pályán nincs egyértelműbb és megrázóbb dokumentuma, mint a láthatólag nagyobb lélegzetűnek szánt lírai vallomás négy sora után odaírt mondat, »Nagyon fáj! nem megy!« Ez a mondat nyilvánvalóan nem része a versnek, hanem a szerepből való kiesés mozzanatának önkéntelen, performatív dokumentálása. A mondatot egyik kiadás sem hagyja el, noha az általa megvalósított beszédaktus nyilvánvalóan nem esztétikai jellegű.” ( Kappanyos 2018, 129.)
 
Hangfelvétel
 
Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Schneider Zoltán, 0’ 48”
 
Juliska emlékezete  
 
  Mióta romba dőlt oltáridon, Hazám,
  A honfi legszentebb könyével áldozám,
  Mint egy Jerémiás nyögdelve bánatom’
n
Jegyzet
Mint egy Jerémiás nyögdelve bánatom’
Jeremiás: ószövetségi próféta, a négy nagy próféta közül a második (i. e. 7. sz.). Prófétai könyve mellett a Septuaginta (az Ószövetség görög fordítása, i. e. 3. sz.) óta neki tulajdonítják az ún. Siralmakat is – öt gyászéneket, amelyek valójában az i. e. 6. sz.-ban keletkeztek. A zsidó nép babiloni fogságba hurcolása és az Úr haragja miatti fájdalom, a pusztulás személyes tapasztalata, ill. a nép nyomora szólal meg benne; bűnvallomással és esdeklő könyörgéssel zárul.
,
  Oly megtörött szívvel, de nem oly szabadon
n
Jegyzet
Oly megtörött szívvel, de nem oly szabadon
Vö. „Tekintsd meg, Uram, az én nyomorúságomat, mert az ellenség én rajtam erőt vett!”; „az én szememből alámegyen a víz, mert messze távozott tőlem a vigasztaló, ki megvigasztalná az én lelkemet; az én fiaim elvesztek: mert hatalmat vett az ellenség”. (Sir 1:9, 16)
:
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
(Nagyon fáj! nem megy!)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(Nagyon fáj! nem megy!*)
n
Jegyzet
A. J
Arany János
. jegyzete a kéziraton.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 512
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1866
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1866)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 512
 
 
 
 
Juliska emlékezete  
 
  Mióta romba dőlt oltáridon, Hazám,
  A honfi legszentebb könyével áldozám,
  Mint egy Jerémiás nyögdelve bánatom’
n
Jegyzet
Mint egy Jerémiás nyögdelve bánatom’
Jeremiás: ószövetségi próféta, a négy nagy próféta közül a második (i. e. 7. sz.). Prófétai könyve mellett a Septuaginta (az Ószövetség görög fordítása, i. e. 3. sz.) óta neki tulajdonítják az ún. Siralmakat is – öt gyászéneket, amelyek valójában az i. e. 6. sz.-ban keletkeztek. A zsidó nép babiloni fogságba hurcolása és az Úr haragja miatti fájdalom, a pusztulás személyes tapasztalata, ill. a nép nyomora szólal meg benne; bűnvallomással és esdeklő könyörgéssel zárul.
,
  Oly megtörött szívvel, de nem oly szabadon
n
Jegyzet
Oly megtörött szívvel, de nem oly szabadon
Vö. „Tekintsd meg, Uram, az én nyomorúságomat, mert az ellenség én rajtam erőt vett!”; „az én szememből alámegyen a víz, mert messze távozott tőlem a vigasztaló, ki megvigasztalná az én lelkemet; az én fiaim elvesztek: mert hatalmat vett az ellenség”. (Sir 1:9, 16)
:
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
(Nagyon fáj! nem megy!)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(Nagyon fáj! nem megy!*)
n
Jegyzet
A. J
Arany János
. jegyzete a kéziraton.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 512
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1866
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1866)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 512