X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Grammatika versben

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: HV 1888, 494–495

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 494–495. (Forgácsok) (alapszöveg) [ AJÖM VI., 152.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Megjegyzés
 
Az AJÖM VI . téves adata szerint (246.) a vers először az ÖK 1867, VI.-ban jelent meg.
 
Keletkezés
 
A vers datálásának alapja a 6. sor „e kolerás időben” kifejezése. Ez két lehetséges dátumot enged meg, ugyanis mind az 1854–56-os, mind az 1866-os kolerajárványra célozhat. A korábbi időponthoz kapcsolódik a vers első sora, amely egy 1856. szept.-ben a PN-ban lezajlott nyelvészeti vitára ural (lásd Magyarázatok, 1. sor), míg a HV 1888 datálása szerint a vers „A 60-as évekből” való (az ÖKK 1924 és az AJÖM VI . datálása: „1865 körül”). A versben képviselt nyelvészeti álláspont
AJ
Arany János
nyelvszemléletét évtizedeken át jellemzi. Ami az első szempontot illeti,
AJ
Arany János
1855–56-os levelezésében több utalás van a járványra – az 1856. szept.-ihez legközelebbiek a Szász Károlynak, 1856. máj. 7-én, ill. Tompa Mihálynak 1856. jún. 25-én írt levelek ( AJÖM XVI., 696., 714.). Az 1865–66-os járvány 1865-ös, első hulláma „Bécsbe és
Pest-Budá
Budapest
ra
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
nem tört be”. Annál súlyosabb volt az 1866-os hullám pusztítása; ez júl. 17-én érte el
Pest
Budapest
et, okt. 3. és 10. között tetőzött és nov. közepére vonult le [lásd: Dóka Klára, Közegészségügyi viszonyok Pesten az 1866. évi kolerajárvány idején, Orvostörténeti Közlemények, 80(1976)/4, 49–60.]. A fenyegetettség
AJ
Arany János
leveleiben is gyakran szóba kerül aug. 20. (Ercsey Sándornak, ill. Tompa Mihálynak) és nov. 14. (Tompa Mihálynak) között ( AJÖM XIX., 32., 34., ill. 47.), s erre utal vissza a
Tompá
Tompa Mihály
nak 1867. máj. 30-án írt levél is (lásd Horatiusból / Ulla si juris…, Keletkezés). A nyelvészeti kérdésfelvetések közül a datálás szempontjából a 33. sor nyújthat támpontot („Ha nem ír és nem mond a ki helyen akit”); e kérdésben
Arany
Arany János
részletes érveléssel foglalt állást 1865. máj. 21-én a Ko-ban megjelent cikkében (lásd Magyarázatok, 33. sor; a felvetett nyelvészeti kérdések általában is összefügghetnek az akadémiai üléseken elhangzottakkal). Ez a körülmény is az 1860-as évek közepe mellett szól. Így tehát megtartjuk a HV 1888 datálását – azzal a megszorítással, hogy a „60-as évek”-en belül a
Pest
Budapest
et is pusztító kolerajárvány idejére, vagyis 1866. aug. vége és nov. közepe közé tesszük a vers keletkezését. Ami a versben képviselt nyelvészeti álláspontot illeti,
Arany
Arany János
1861-es, Visszatekintés című cikkében hasonlóan állt ki olyan szavak és kifejezések mellett, amelyeket a kor nyelvészei – ezúttal Brassai Sámuel – a „romlatlan ép nyelvérzék”-re hivatkozva helyteleneknek minősítettek.
AJ
Arany János
szűkösnek érezte
Brassai
Brassai Sámuel
hivatkozási alapját, mert nem vette figyelembe a nyelvjárások eltérő sajátosságait [ SzF, 1(1860–61)/36. (1861. júl. 11.), 561–565., 1(1860–61)/37. (1861. júl. 18.), 577–580., 1(1860–61)/38. (1861. júl. 25.), 593–596., 1(1860–61)/39. (1861. aug. 1.), 609–613., 1(1860–61)/40. (1861. aug. 8.),: 625–628., 1(1860–61)/41. (1861. aug. 15.), 641–645.: 563.; ua.: AJÖM XI., 217–257.: 220.]. A tanulmánynak a vers szempontjából legfontosabb szakasza: „a ki elismeri, hogy a nyelvész kötelessége nem ,a priori’ szabályok felállításában, vagy részletes igazságnak egyetemes törvénnyé emelésében, hanem abban áll, hogy legkisebb árnyalatig kinyomozza a nyelv szellemének élő nyilatkozásait (…): az
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
meg fogja hallgatni – nem is mondom már: a népet, a szegény parasztot, mert félek a vádtól, hogy e mi dicsőséges stilusunkat el akarom póriasítni, – hanem meg fogja hallgatni azt a kisasszonyt, kinek nyelvérzéke öt-hat sprachmeister s divatlapjaink által még nincs tönkrejutva, azon atilás öreg urakat, kik a leendő termés felől beszélgetnek vagy önmagát, tulajdon primitív kifejezésmódját”. [ SzF, 1(1860–61)/40. (1861. aug. 8.), 625.; ua.: AJÖM XI., 244.] A nyelv természetes használatát megrendszabályozni kívánó nyelvészek kritikája rokon Berzsenyi Dániel Egy philologushoz című epigrammájáéval (1822–1823 körül):
A Tisza és Duna már Ádámtul fogva vegyűlnek,
S öszveölelkezvén úgy válnak nagy Pelagusszá.
S te azokat papirosgáttal választod el, úgy-e?
Öszverohannak azok, gátat, gátlót lesodorva.
 
Később, a MNyr cikkeihez fűzött széljegyzetei közt szerepel egy, a nyelvészek túlszigorára vonatkozó megjegyzése, amely rokon e vers szellemével: „Az a baj, hogy az én nyelvérzékemben több van meg, mint a
Szarvas
Szarvas Gábor
éban”. [Jegyzete Szarvas Gábor A nyelvújítás apologiája című cikke IV. részének ahhoz a megállapításához, amely szerint „az irodalom egy része” „a nyelvérzéknek
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
kényelmes pajzsa alól szórja elég sűrű nyilait a nyelvjavítás ellen”, MNyr, 4(1975)/4. (aug. 15.), 345–354.: 354.; Voinovich 1917, 156.]
 
Magyarázatok
 
A versben szóvá tett „szabályok” némelyikének forrását nem sikerült azonosítani.
 
Grammatika versben  
 
  El van már temetve ama korcs bennünket
n
Jegyzet
El van már temetve ama korcs bennünket
A bennünket, benneteket alakokat Gyergyai Ferenc helytelenítette ( A magyar nyelv sajátságairól, Kolozsvár, Ref. Főtanoda, 1856, 13–15.); Angyal Pál pécsi ügyvéd, műkedvelő nyelvész pedig 1856 nyarán 10 arany pályadíjat tűzött ki annak, aki felfedez egy általános nyelvi hibát, amelyet addig senki nem vett észre. Mint kiderült, ez a hiba a bennünket szó használata a minket helyett. A PN szept. 11-ei számában a Két halálrakeresettnek szózata című cikk névtelen szerzője védelmébe vette a vitatott szavakat [7(1856)/398, 1.]. A PN szept. 14-ei cikke visszatért a témára; a pályázatot, annak anekdotikus vonatkozásaival együtt, a VU ismertette, az Irodalom és művészet rovat Mulatságos pályázat című cikkében, 3(1856)/36. (szept. 7), 319.
,
  Nem ficzamítja ki többé az eszünket,
  Ha csak fel nem támad hetedszer is mint a
  Regényhőst életre hozza egy csöp tinta.
  Nosza, még a többit, a mi nem fér főben,
  Temessük el ím’ e kolerás időben
n
Jegyzet
e kolerás időben
Mo.-n mind 1854–56-ban, mind 1866-ban kolera pusztított; részletesebben lásd: Keletkezés.
;
  Mert a nyelvnek is van pestises járványa,
  Ha nem volna, csinál doktora, bábája.
  Mi a nyelvet rontja, az a legfőbb veszély:
  Hogy még a paraszt is mind magyarúl beszél.
  Grammatikát nem tud, hiába csináljuk,
  Mégis egyre darál, egyre fecseg szájuk.
  Ugy beszél mint apja, nem halad a korral,
  Nemes oltvány helyett él ösi vaczkorral;
  Azt se tudja: ki, mi; azt is összevéti;
  Három szál fonal az íge pászmán néki
n
Jegyzet
Három szál fonal az íge pászmán néki
Amikor a felfont kendert motollára szedik, egyszeri körbekerítés ad ki egy szálat, tíz szál egy igét, három ige egy pászmát.
.
  Ikes vagy nem ikes, azzal nem törődik
n
Jegyzet
Ikes vagy nem ikes, azzal nem törődik
„Akár iszok, akár iszom, mindig iszok, mikor iszom” (idézi Simonyi Zsigmond, Az ikes ragozás története, Nyelvészeti Füzetek, 28, Bp., 1908, 53). Arany 1884b, 396. (
AJ
Arany János
ugyanakkor maga is hibáztatta az iszik ige nem ikes ragozását; Észrevételeim a január 16-án beadott versekre, AJÖM XIII., 191.)
,
  Gyermeke ha csint tesz, mondja megverődik;
  Szóval annyi bűne, a mennyi mondása:
  Ez a paraszt beszéd nagy isten-csapása.
  Törvény kell a nyelvnek, mert különben elvész,
  Törvényét ki szabja, mint az a sok nyelvész,
  Az a három, négyszáz tudós képviselő,
  Kik egy-egy indítványt sűrűn hoznak elő,
  Sőt nem is indítványt, mert törvénynyé kenik:
  Önnön bogarába szerelmes mindenik:
  Ez az ás és-t leli olyan iszonyatnak,
  Hogy talán a szószt is nevezi mártatnak;
  Amaz ly betűtől sáppadoz és ünget
n
Jegyzet
Amaz ly betűtől sáppadoz és ünget
Bár a sor forrását nem sikerült azonosítani,
AJ
Arany János
állásfoglalása megtalálható a Ko egyik ismertetésében, amelyben a PN-ban az ly szerepéről zajló nyelvészeti vitát bemutatta. Az ismertetés végén megjegyzi: a vita során „bajos lenne az élő nyelvre támaszkodni, – minthogy abban semmi szükség nincs reá, s egyszerűen mellőzni lehetne, – csak a hagyományos orthographiában kell megnyugodnunk, ha már egy erős forradalommal ki nem törülhetjük – a mint hogy nem törülhetjük – az összetett betűket (cs, gy, ty, stb.) nyelvünkből, hogy egyszerű egyes jegyeket hozzunk helyükbe. Fejet kell előttök hajtanunk, mint az angolnak az ő th-i stb. a francziának ch-ja, eaux-ai, a németnek sch-i előtt.” Ko, 2(1864). I/25. (jún. 19.), 599. (Az AJÖM XII . nem közli.)
  Hogy ettől a hideg ki nem lél bennünket;
  Más az oly és olyan különbségin épűl
  S megöli a bűnöst könyörűlet nélkűl;
  Harmadik máglyára itélne valakit,
  Ha nem ír és nem mond a ki helyen akit;
n
Jegyzet
Ha nem ír és nem mond a ki helyen akit
Arany
Arany János
kiállt a különírás mellett, megőrzendő a szó kezdetén álló névmási elemet és ezzel a k hang hosszú ejtését [lásd Az „AKI” az akadémiában, Ko, 3(1865), I/21. (máj. 21.), 500–502. (
Akakiévics Akaki
Arany János
aláírással), ua.: AJÖM XI., 512–516.; a vita részleteit lásd az AJÖM XI . jegyzeteiben (845–846.)].
  Van, ki dühös egy-egy régi jámbor szóra;
  Mit vétett? ki tudná! nem tetszik az orra;
  Van ki irt száz könyvet, s kérkedik hogy soha
  Egybe sem tevé ez ártatlan szót: noha!
  ..................................................
 
 
[szerkesztői feloldás]
1866. aug. vége – nov. közepe között?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(A 60-as évekből)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 494–495
 
 
 
 
Grammatika versben  
 
  El van már temetve ama korcs bennünket
n
Jegyzet
El van már temetve ama korcs bennünket
A bennünket, benneteket alakokat Gyergyai Ferenc helytelenítette ( A magyar nyelv sajátságairól, Kolozsvár, Ref. Főtanoda, 1856, 13–15.); Angyal Pál pécsi ügyvéd, műkedvelő nyelvész pedig 1856 nyarán 10 arany pályadíjat tűzött ki annak, aki felfedez egy általános nyelvi hibát, amelyet addig senki nem vett észre. Mint kiderült, ez a hiba a bennünket szó használata a minket helyett. A PN szept. 11-ei számában a Két halálrakeresettnek szózata című cikk névtelen szerzője védelmébe vette a vitatott szavakat [7(1856)/398, 1.]. A PN szept. 14-ei cikke visszatért a témára; a pályázatot, annak anekdotikus vonatkozásaival együtt, a VU ismertette, az Irodalom és művészet rovat Mulatságos pályázat című cikkében, 3(1856)/36. (szept. 7), 319.
,
  Nem ficzamítja ki többé az eszünket,
  Ha csak fel nem támad hetedszer is mint a
  Regényhőst életre hozza egy csöp tinta.
  Nosza, még a többit, a mi nem fér főben,
  Temessük el ím’ e kolerás időben
n
Jegyzet
e kolerás időben
Mo.-n mind 1854–56-ban, mind 1866-ban kolera pusztított; részletesebben lásd: Keletkezés.
;
  Mert a nyelvnek is van pestises járványa,
  Ha nem volna, csinál doktora, bábája.
  Mi a nyelvet rontja, az a legfőbb veszély:
  Hogy még a paraszt is mind magyarúl beszél.
  Grammatikát nem tud, hiába csináljuk,
  Mégis egyre darál, egyre fecseg szájuk.
  Ugy beszél mint apja, nem halad a korral,
  Nemes oltvány helyett él ösi vaczkorral;
  Azt se tudja: ki, mi; azt is összevéti;
  Három szál fonal az íge pászmán néki
n
Jegyzet
Három szál fonal az íge pászmán néki
Amikor a felfont kendert motollára szedik, egyszeri körbekerítés ad ki egy szálat, tíz szál egy igét, három ige egy pászmát.
.
  Ikes vagy nem ikes, azzal nem törődik
n
Jegyzet
Ikes vagy nem ikes, azzal nem törődik
„Akár iszok, akár iszom, mindig iszok, mikor iszom” (idézi Simonyi Zsigmond, Az ikes ragozás története, Nyelvészeti Füzetek, 28, Bp., 1908, 53). Arany 1884b, 396. (
AJ
Arany János
ugyanakkor maga is hibáztatta az iszik ige nem ikes ragozását; Észrevételeim a január 16-án beadott versekre, AJÖM XIII., 191.)
,
  Gyermeke ha csint tesz, mondja megverődik;
  Szóval annyi bűne, a mennyi mondása:
  Ez a paraszt beszéd nagy isten-csapása.
  Törvény kell a nyelvnek, mert különben elvész,
  Törvényét ki szabja, mint az a sok nyelvész,
  Az a három, négyszáz tudós képviselő,
  Kik egy-egy indítványt sűrűn hoznak elő,
  Sőt nem is indítványt, mert törvénynyé kenik:
  Önnön bogarába szerelmes mindenik:
  Ez az ás és-t leli olyan iszonyatnak,
  Hogy talán a szószt is nevezi mártatnak;
  Amaz ly betűtől sáppadoz és ünget
n
Jegyzet
Amaz ly betűtől sáppadoz és ünget
Bár a sor forrását nem sikerült azonosítani,
AJ
Arany János
állásfoglalása megtalálható a Ko egyik ismertetésében, amelyben a PN-ban az ly szerepéről zajló nyelvészeti vitát bemutatta. Az ismertetés végén megjegyzi: a vita során „bajos lenne az élő nyelvre támaszkodni, – minthogy abban semmi szükség nincs reá, s egyszerűen mellőzni lehetne, – csak a hagyományos orthographiában kell megnyugodnunk, ha már egy erős forradalommal ki nem törülhetjük – a mint hogy nem törülhetjük – az összetett betűket (cs, gy, ty, stb.) nyelvünkből, hogy egyszerű egyes jegyeket hozzunk helyükbe. Fejet kell előttök hajtanunk, mint az angolnak az ő th-i stb. a francziának ch-ja, eaux-ai, a németnek sch-i előtt.” Ko, 2(1864). I/25. (jún. 19.), 599. (Az AJÖM XII . nem közli.)
  Hogy ettől a hideg ki nem lél bennünket;
  Más az oly és olyan különbségin épűl
  S megöli a bűnöst könyörűlet nélkűl;
  Harmadik máglyára itélne valakit,
  Ha nem ír és nem mond a ki helyen akit;
n
Jegyzet
Ha nem ír és nem mond a ki helyen akit
Arany
Arany János
kiállt a különírás mellett, megőrzendő a szó kezdetén álló névmási elemet és ezzel a k hang hosszú ejtését [lásd Az „AKI” az akadémiában, Ko, 3(1865), I/21. (máj. 21.), 500–502. (
Akakiévics Akaki
Arany János
aláírással), ua.: AJÖM XI., 512–516.; a vita részleteit lásd az AJÖM XI . jegyzeteiben (845–846.)].
  Van, ki dühös egy-egy régi jámbor szóra;
  Mit vétett? ki tudná! nem tetszik az orra;
  Van ki irt száz könyvet, s kérkedik hogy soha
  Egybe sem tevé ez ártatlan szót: noha!
  ..................................................
 
 
[szerkesztői feloldás]
1866. aug. vége – nov. közepe között?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(A 60-as évekből)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 494–495