X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Hinc illae…

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: HV 1888, 412

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 412. (Rögtönzések, tréfák, sóhajok) (alapszöveg) [ AJÖM VI., 142., a Mondacsok II. harmadik verseként]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Megjegyzés
 
A Mondacsok cikluscímről lásd Bevezetés, A versek sorrendje
 
Keletkezés
 
1868. jan.,
Pest
Budapest
. A vers hátterében a PN 1867. dec. 17-ei számában megjelent cikk áll. A cikkíró szerint (Komlós Aladár összefoglalásában) „Ormódi Bertalan »Pecsovics« című gúnylapjának munkatársai volt Bach-hivatalnokok és provisoristáik; így Szini Károly, Aldor Imre és »Vajda János úr, ki most oly merészen vezérczikkez a Magyar Újságban, Pálffy Móricz gróf vezetése alatt, mint Zichy Henrik hivatalnoka, nagy jámborul írogatta a Sürgönybe, amit
Schmerling
Schmerling, Anton von
diktált«” ( Komlós 1950, 118.). Pálffy Móricz 1865. júl. 18-áig Mo. helytartója volt, Zichy Hermann (a cikkben tévesen Henrik) magyar kancellár,
Schmerling
Schmerling, Anton von
(lásd Szerkesztői levél, Magyarázatok, 8. sor) kiszolgálója; a Sürgöny a kormány hivatalos lapja volt 1860 és 1867 között,
Vajda
Vajda János
1864. okt. és 1865. nov. között volt (névtelen) munkatársa. A PN-ben megjelent támadásra
Vajda
Vajda János
másnap nyílt levéllel válaszolt (megjelent a Magyar Újság dec. 21-ei számában), amelyben élesen kikelt
Kemény
Kemény Zsigmond
Kossuth-ellenessége és a kiegyezés ellen, és végső soron
Kemény
Kemény Zsigmond
körét tette felelőssé azért, hogy anyagilag ellehetetlenült, és Bécsben kényszerült munkát vállalni. Valószínű, hogy
Arany
Arany János
nemcsak a PN cikkét, hanem
Vajda
Vajda János
válaszát is ismerte, ugyanis
Haynau
Haynau, Julius Jakob Heinrich Friedrich Ludwig Freiherr von
nevét
Vajda
Vajda János
említi nyílt levelében; „szolgáltam biz én
Haynau
Haynau, Julius Jakob Heinrich Friedrich Ludwig Freiherr von
alatt is, és még azután, ha jól emlékszem, a későbbi régimék alatt is”. (
Vajda
Vajda János
azzal menti magát, hogy „
Haynau
Haynau, Julius Jakob Heinrich Friedrich Ludwig Freiherr von
et comp uralma alatt is jobb magyar hazafi voltam, mint ön, a ki, míg én
Haynau
Haynau, Julius Jakob Heinrich Friedrich Ludwig Freiherr von
alatt besoroztatva, az osztrák káplárok insultusait tűrtem idegen földön sok más jeles honvédtiszttársammal, ön az alatt megírta itthoni »Forradalom után« czímű emlékezetes művét, melyben
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
gyalázta védelmi harczunkat s magasztalta a győző hatalom kegyességét.”) Talán a vers címét és közvetlen ihletét is
Vajda
Vajda János
szövegében lelhetjük fel. Ami az előbbit illeti: „azok a könnyek” (lásd Magyarázatok, cím)
Vajda
Vajda János
cikkének panaszos hangjára vonatkozhatnak – a vers ihletét illetően pedig az alábbi részletre utalhatunk: „Ugy e báró úr,
Bach
Bach, Alexander
alatt beamterkodni, császári királyi hivatalban szolgálni – rettenetes, borzasztó! Szinte látom, hogy bizonyos farizeusok, kapva az alkalmas vádon, mint illesztik ajkaikat a »kövezzétek meg« szörnyű szóra!”
AJ
Arany János
Vajdá
Vajda János
t illető ellenszenve a SzF szerkesztésének időszakára datálható.
Vajda
Vajda János
1861. ápr. 11-én az általa szerkesztett Csatár című lapban írta a „Fülelő”-nek gúnyolt SzF-ről, hogy „oly sok rossz verset fogad el, hogy gondos városi főorvosunk a budai országos tébolyda gyors felépítését sürgeti a kormányzóhivatalnál. Addig is azonban egy tucat ítészt Gräfenbergbe küld.” [Gräfenberg: elmegyógyintézet Freiwaldau (Osztrák Szilézia) mellett.]
Arany
Arany János
szerkesztői jegyzetben válaszolt: „Van
Pest
Budapest
en egy uj lap, neve »Csatár« szerkeszti Vajda János. – Ez a »Csatár« egyik közelebbi (3.) számában a Figyelő kritikusait, a miért szerinte nem elég szigoruan birálják a költeményeket, (pedig dehogy ez a baj! dehogy!) in corpore
[szerkesztői feloldás]
testületileg
őrültnek mondja. Figyelmeztetjük a »Csatárt, « hogy az őrültség nem a higgadt mérsékletben, hanem épen az oktalan dühöngésben szokott legtöbbször nyilatkozni. S ez a »Csatárhoz« első és utolsó szavunk.” [ SzF, 1(1861)/24. (ápr. 27.), 382.; ua.: AJÖM XII., 26.]
Vajda
Vajda János
hazafiságáról
Arany
Arany János
nak – nyilván nem függetlenül Gyulai Pál
Vajda
Vajda János
politikai röpiratairól írt éles kritikájától – már a rendjel-ügy idején is lesújtó véleménye volt; erről tanúskodik a Tompa Mihálynak 1867. aug. 6-án írt levele: „Mért ne lehetnék egy kissé hazaáruló is, oly időben, mikor Vajda János nagy hazafi?” (Részletesebben lásd A csillag-hulláskor, Keletkezés.) Az 1867. dec. végén megjelent írásokat
Arany
Arany János
valószínűleg 1868 januárjában olvasta – ezzel magyarázható a HV 1888 datálása (Arany László – illetve a későbbi kiadások – nem említik a vers keletkezésének hátterét).
 
Kritikatörténet
 
Barta János szerint „
[szerkesztői feloldás]
a
költő közvetlen jelenének inkább csak egy-két szatirikus csípés jut: elég fájdalmasok azok is”, Barta 1987 [1982b], 155.
 
Hangfelvétel
 
Arany János estéje, Hungaroton, SLPX 13836, 1981, Sinkovits Imre, 0’ 18”; ua.: Őszikék és más költemények, Hungaroton, HCD 14284, 2000.
 
Hinc illae…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Hinc ille…
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 412
 
n
Jegyzet
Hinc ille…
„Hinc illae lacrimae! Haec illa ’st misericordia!” (latin) ’Innen hát azok a könnyek! ez hát az a részvét!’ A mondás Publius Terentius Afer Andria című komédiájából való. Simo akkor mondja, mikor ráébred, hogy fia, Pamphilus könnyei a szomszédasszony temetésén nem valódi részvétből fakadnak, hanem színlelésből; a fiú így akart közel férkőzni a szomszédasszony szép húgához (Actus I., Scena I., 99. sor).
Cicero
Cicero, Marcus Tullius
és
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
nyomán elterjedt szállóige. (
Cicero
Cicero, Marcus Tullius
: Pro Caelio, 25,61;
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
: Az episztolák első könyve, 19, 41. sor)
 
 
  Haynaunál
n
Jegyzet
Haynaunál
Julius Jakob Heinrich Friedrich Ludwig von Haynau
Haynau, Julius Jakob Heinrich Friedrich Ludwig von
, báró (1786–1853) osztrák katonai vezető. 1849. máj. 30-tól táborszernagyként a mo.-i cs. és kir. hadsereg fővezére, Mo. teljhatalmú katonai parancsnoka, osztrák részről a szabh. leverésének vezéralakja. 1849. jún.–okt. között közel 100 embert végeztetett ki, több ezer honvédtisztet és politikust ítéltetett halálra, másokat börtönbüntetésre. 1850. júl. 6-án felmentették hivatalából. Ny-Eu.-i útjain a mo.-i megtorlásokban játszott szerepe miatt ellenségesen fogadták [a „bresciai hiéna”].
, Bachnál
n
Jegyzet
Bachnál
Alexander Bach (1813–1893; 1854-től: von) osztrák politikus. 1849. máj. 17-én I. Ferenc József ideiglenesen, júl. 28-án véglegesen belügyminiszternek nevezte ki, posztját 1859. aug.-ig töltötte be. Az osztrák neoabszolutizmus és centralizációs politika vezéralakja. Mo. közigazgatását radikálisan átszervezte és idegen hivatalnokok (ún. „Bach-huszárok”) irányítása alá helyezte, a rendszert német katonai helyőrséggel és csendőrséggel biztosította, a sajtószabadságot ellehetetlenítette, megszervezte a titkosrendőrséget. A neki tulajdonított (valójában
Bernard Mayer
Mayer, Bernad
miniszteri tanácsostól származó) Rückblick auf die jüngste Entwicklungsperiode Ungarns (visszapillantás Mo. legújabb fejlődési szakaszára) című, 1859-ben megjelent propagandairat váltotta ki
Széchenyi
Széchenyi István
Ein Blick auf den anonymen Rückblick von einem Ungarn (Pillantás a névtelen visszapillantásra egy magyartól) című szatíráját. A neoabszolutizmus korát róla nevezte el a m. történetírás Bach-korszaknak. Mo.-n a legnépszerűtlenebb politikusok közé tartozott. Rendszerét a gazdasági-politikai csőd, ill. a solferinói vereség (lásd Fél magyarság, Keletkezés) ásta alá. A kiegyezés után visszavonult a politikától.
gonoszabb e nemzeti kormány;
  Ez csak üvölteni hágy: az hivatalt is adott.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1868
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1868)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 412
 
 
 
 
Hinc illae…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Hinc ille…
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 412
 
n
Jegyzet
Hinc ille…
„Hinc illae lacrimae! Haec illa ’st misericordia!” (latin) ’Innen hát azok a könnyek! ez hát az a részvét!’ A mondás Publius Terentius Afer Andria című komédiájából való. Simo akkor mondja, mikor ráébred, hogy fia, Pamphilus könnyei a szomszédasszony temetésén nem valódi részvétből fakadnak, hanem színlelésből; a fiú így akart közel férkőzni a szomszédasszony szép húgához (Actus I., Scena I., 99. sor).
Cicero
Cicero, Marcus Tullius
és
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
nyomán elterjedt szállóige. (
Cicero
Cicero, Marcus Tullius
: Pro Caelio, 25,61;
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
: Az episztolák első könyve, 19, 41. sor)
 
 
  Haynaunál
n
Jegyzet
Haynaunál
Julius Jakob Heinrich Friedrich Ludwig von Haynau
Haynau, Julius Jakob Heinrich Friedrich Ludwig von
, báró (1786–1853) osztrák katonai vezető. 1849. máj. 30-tól táborszernagyként a mo.-i cs. és kir. hadsereg fővezére, Mo. teljhatalmú katonai parancsnoka, osztrák részről a szabh. leverésének vezéralakja. 1849. jún.–okt. között közel 100 embert végeztetett ki, több ezer honvédtisztet és politikust ítéltetett halálra, másokat börtönbüntetésre. 1850. júl. 6-án felmentették hivatalából. Ny-Eu.-i útjain a mo.-i megtorlásokban játszott szerepe miatt ellenségesen fogadták [a „bresciai hiéna”].
, Bachnál
n
Jegyzet
Bachnál
Alexander Bach (1813–1893; 1854-től: von) osztrák politikus. 1849. máj. 17-én I. Ferenc József ideiglenesen, júl. 28-án véglegesen belügyminiszternek nevezte ki, posztját 1859. aug.-ig töltötte be. Az osztrák neoabszolutizmus és centralizációs politika vezéralakja. Mo. közigazgatását radikálisan átszervezte és idegen hivatalnokok (ún. „Bach-huszárok”) irányítása alá helyezte, a rendszert német katonai helyőrséggel és csendőrséggel biztosította, a sajtószabadságot ellehetetlenítette, megszervezte a titkosrendőrséget. A neki tulajdonított (valójában
Bernard Mayer
Mayer, Bernad
miniszteri tanácsostól származó) Rückblick auf die jüngste Entwicklungsperiode Ungarns (visszapillantás Mo. legújabb fejlődési szakaszára) című, 1859-ben megjelent propagandairat váltotta ki
Széchenyi
Széchenyi István
Ein Blick auf den anonymen Rückblick von einem Ungarn (Pillantás a névtelen visszapillantásra egy magyartól) című szatíráját. A neoabszolutizmus korát róla nevezte el a m. történetírás Bach-korszaknak. Mo.-n a legnépszerűtlenebb politikusok közé tartozott. Rendszerét a gazdasági-politikai csőd, ill. a solferinói vereség (lásd Fél magyarság, Keletkezés) ásta alá. A kiegyezés után visszavonult a politikától.
gonoszabb e nemzeti kormány;
  Ez csak üvölteni hágy: az hivatalt is adott.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1868
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1868)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 412