X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Főtitkárság

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: HV 1888, 432

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 432. (Rögtönzések, tréfák, sóhajok) (alapszöveg) [ AJÖM VI., 150.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezés
 
1870. jan.,
Pest
Budapest
. A HV 1888 datálása szerint 1869; a vers azonban nem keletkezhetett 1870. jan. előtt. (
Arany
Arany János
először jan. 12-én használta hivatalos levél aláírásában a titulust – hivatalosan újraválasztásakor, jan. 17-én töltötte be a tisztséget ezen a címen: „Az 1870. január 17-i elegyes gyűlésen midőn Eötvös Józsefet 35 szavazattal újra elnökké választották (…),
Toldy
Toldy Ferenc
indítványára kimondták, hogy megerősítik tisztében
Arany
Arany János
t, mint főtitkárt
. (Jegyzőkönyv, 13. pont.) Ez csak formaság volt, az indítványozó szerint is, de jól ismerte
Toldy
Toldy Ferenc
a »titoknok úr« érzékenységét s nem akart megjegyzésre módot adni bárki részéről: mintha a költőt nem választották volna főtitkárrá.” ( Gergely 1957, 49–50.; lásd még: AJÖM XIV., 605.) (NB. a XIV. kötet a hivatali iratok annotációiban – hibásan – már évekkel korábban is használja a főtitkári titulust.) Ami az előzményeket illeti,
AJ
Arany János
-t, Eötvös József javaslatára, 1865. jan. 26-án választották meg az MTA titkárának (titoknok), Szalay László váratlan halálát követően.
Arany
Arany János
a választás napján írta Tompa Mihálynak: „Pár óra mulva megtudom, csakugyan megnyomorítnak-e az akadémiai »beamterséggel«
[szerkesztői feloldás]
hivatalnoksággal
. Mit tegyek? Még vagy két évig fön kellene tartani magamat
Pest
Budapest
en: akkor némi kilátással a »független szegénységre« leköltözhetném
Szalontá
Nagyszalonta
ra, ha ugyan addig el nem költözöm oda, hol nem kell se fűtés, se szállásbér. De a »Koszorú« nehezen tart fen tovább; ha nyárára annyit apad, mint a mult nyár óta: magát sem fizeti ki. Így hát sorsom forduló ponton van”. ( AJÖM XVIII., 559.) A megválasztásáért köszönetet mondó levélben is hangsúlyozza a hivatalvállalás átmeneti jellegét: „állásomat részemről csak ideiglenesnek kívánom tekinteni.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
[szerkesztői feloldás]
E
gy vagy két év a T.
[szerkesztői feloldás]
ekintetes
Akadémiának is elegendő a körültekintésre, hogy helyemet alkalmasb egyénnel pótolhassa.” ( AJÖM XIV., 31.; erre a Lónyay Menyhérthez a titoknoki lakás körüli bonyodalmak kapcsán írt, 1867. márc. 20-ai levelében is kitér: „A két év igazolta csekély önbizalmamat: éreztem folyvást, hogy kötelesség volna lelépnem, de nem láttam nyílást további existentiámra, s így – maradtam.” AJÖM XIX., 83.) Jan. 31-én Szász Károlynak ezt írja: „Hogy te az én akad. megválasztatásomnak örülsz: azon örűlök, de a minek te örvendesz, annak én nem tudok örvendeni. Kényszerűség, inkább erkölcsi mint anyagi sodrott belé: most már úsznom kell.” ( AJÖM XVIII., 561.) A Ko júniusban történt megszüntetése is összefüggött a titkári munkával: „A Koszorúval még kinlódhattam volna, ha titkár nem vagyok: s talán a jövő év hozott volna rá valami lendűletet: de ennyi dolog közt, legalább fél évig, ingyen szerkeszteni – s talán még ráfizetni – sehogy sem fűlt a fogam hozzá” – írja Ercsey Sándornak, 1865. jún. 29-én. Ugyanebben a levelében szól arról, hogy a hivatal a költői tevékenységében is akadályozza: „Valóban azt ohajtám, és már reményem is volt hozzá: hogy pár év alatt nyugalomba teszem magamat,
Szalontá
Nagyszalonta
ra. Nem pusztán a röstség hajtott erre: inkább az, hogy még valamit, kedvem szerint, dolgozhassak. Ily szaggatott és zaklatott hivatal mellett sehogy sem akar az menni. Az efféléhez folytonosság kell, beleélés, belemélyedés a tárgyba: s képzelheted minő folytonosság az, ha reggelenkint alig van egy két szabad órám, s az sem szabad a napi teendők gondjaitól! Bizonyos hogy nem viszem soká: vagy ha viszem: akkor ez lesz minden foglalatosságom. De jobb szeretném, ha máskép lehetne.” ( AJÖM XVIII., 610.) 1865 decemberében, az MTA épületének megnyitása után tovább rontotta helyzetét, hogy nem kapta meg a titoknoki lakást (lásd Ártatlan dacz, Keletkezés). 1866. nov. 14-én arra panaszkodik Tompa Mihálynak, hogy „
[szerkesztői feloldás]
n
em elég volt a titoknokság, most még a jegyzői tollat ís a nyakamba sózták egy időre. Pedig firkálni is szeretnék még valamit, bevégzeni egyet-mást töredék munkáimból.” ( AJÖM XIX., 48.) Dec. 8-án ismét Tompa Mihálynak írja: „Szeretnék menekűlni ettől a nem nekem való hívataltól; szeretnék már meghúzódni a magam szegénységében, s hátralevö kevés időmet, magam szabadjában használni fel. Szidnak, hogy keveset irtam: de barátom, annyi és mindig oly terhes hivatal mellett nem elég az? Jegyzőség, professorság, szerkesztés, titoknokság! mind egy egész embert kiván; napról napra elfoglal, nyűgöz, bosszant, lelket öl. Mi marad aztán poétáskodni? s hol marad a kellő nyugalom? –” ( AJÖM XIX., 55.)
AJ
Arany János
munkáját megkönnyítendő,
Eötvös
Eötvös József
1867-ben minden irodai funkciót a jegyzőre hárított; a vers keletkezése, Szily Kálmán szerint, összefügg a további könnyítésekkel: az Akadémia „1870-ben életbe léptetett új alapszabályai némileg könnyítettek az addigi titkár, ezentúl főtitkár teendőin. Dolga kevesebb s a hatásköre, az osztályok és bizottságok autonómiája következtében, szűkebb lett. Ekkor írta
Arany
Arany János
a »Főtitkárság« czímű kis versikéjét” ( Szily 1893, 335.). A
Szalontá
Nagyszalonta
ra költözés terve, többszöri halaszás után, 1868-ban végleg meghiúsult; főtitkári állásáról végül 1876-ban mondott le, s 1877-ben mentették fel (lásd Az Őszikék és a Kapcsos könyv).
 
Kritikatörténet
 
Nacsády
Nacsády József
az Aj-baj! című vershez kapcsolja, mondván, „A mások és talán önmaga által is fáklyának szánt, végül is önmaga lángját fojtogató, csepű kanócú, silány gyertyának minősülő, áldatlan munkában »elcsepegő-elcsurgó« élet szemléletes és egyben jelképes kifejeződésű érzéséhez szinte rögeszmeszerűen társul a kéretlen kitüntetést újra idéző Főtitkárság négy sora.” ( Nacsády 1978, 13.) Barta János szerint a vers „
[szerkesztői feloldás]
a
z önszemléletnek és az önkicsinyítésnek legtömörebb példája, amely már szállóigévé vált, az akadémiai főtitkárságra értendő:” [itt idézi a verset] ( Barta 1987 [1982b], 159.).
 
Fordítás
 
Német: Generalsekretariat (Géza Engl) = Arany 1984, 70.; ua.: http://www.mek.iif.hu
 
Hangfelvétel
 
Arany János estéje, Hungaroton, SLPX 13836, 1981, Sinkovits Imre, 0’ 16”; ua.: Őszikék és más költemények, Hungaroton, HCD 14284, 2000.
 
Főtitkárság  
 
  Szép megtiszteltetés,
  De nem birok vele:
  Nem vagyok már a kés,
  Hanem csak a nyele.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1870. jan.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1869)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 432
 
 
 
 
Főtitkárság  
 
  Szép megtiszteltetés,
  De nem birok vele:
  Nem vagyok már a kés,
  Hanem csak a nyele.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1870. jan.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1869)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 432