X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Epilogus

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: K1
  • Szövegforrás III: K2
  • Szövegforrás IV: BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
  • Szövegforrás V: FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
  • Szövegforrás VI: VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
  • Szövegforrás VII: ÖM 1883, 403–405.

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398. M2 FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268. (a 41–61. sor) (átvéve a BpSz-ből) M3 VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735. (a 21–28. és a 37–57. sor) (átvéve a BpSz-ből) M4 ÖM 1883, 403–405. [ AJÖM I., 322–323.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők K1 MTAK Kt K 510/10v (1–16. sor), 11r (17–44. sor), 11v (45–61. sor) K2 MTAK Kt K 512/7r (1–36. sor), 7v (37–61. sor), keskeny papírlapon; autográf tisztázat (alapszöveg) (fakszimiléje közölve: Antal–Sáfrán 1985, 177–178.)
 
Megjegyzések
 
K1 A cím sorában, a bal margón fekete ceruzával: 2) — A cím előtt, kék ceruzával: * (a megjelenés jelzete); a 11r alján őrszó: Egy kis K2 A borítón balra fent, alulról felfelé, kézírással: 303/1952. Epilogus – alatta írógéppel
[szerkesztői feloldás]
kézírással jav.
: K 512/
[törölt]
« e »
7–8. Jobbra középen az MTAK pecsétje. Lent balra, írógéppel: Arany János: Epilogus. (mellékelve a vételi felajánlás) 2 db = 2 f MTAK 303/1952. A kézirat: csontszínű folio, 28,4×11,7 cm, aláírva: Arany János. A v. alján kézírással balra: 303/952 gyarap. – jobbra: K 512/e; középen az MTAK pecsétje. Fölötte: 1887, szeptember 29-ikén Gróf Zichy Gézának emlékül Fraknói Vilmos Fraknói [Frankl] Vilmos (1843–1924), a kézirat első tulajdonosa, 1879-ben lett az MTA főtitkára, amikor
AJ
Arany János
végleg lemondott a posztról; a kézirat keletkezése vsz. ezzel függ össze, tehát 1879-re tehető. Gróf Zichy Géza (1849–1924) zeneszerző, zongoraművész, 1875 és 1914 között a Nemzeti Zenede elnöke. A kézirat 1950-ben került az MTAK Kézirattárába. A K 512/8 a tulajdonos igazolását és az eladás tényét rögzíti: Arany JánosEpilógus
 [!]
[sic!]
című versének kézirata, amely 1945–1950 augusztus 8-ig a soponyai Zichy kastély rombadőlt levéltárában hevert. Budapest 1950 szept 28. Iványi György Nyugta 300.– (Háromszáz) Ftról, ezt az összeget Arany János: Epilógus
 [!]
[sic!]
c. versének eredeti kéziratáért a M. T. Akadémia Könyvtárától felvettem. Budapest, 1950. szept. 28. (Iványi György) ujságiró,
Bp
Budapest
. IX. Soroksári-ut 38–40 Az Őszikék-ciklus –
AJ
Arany János
által is kifejezésre juttatott – egysége érdekében a vers szövege alatt a KKv (K1) dátumát iktattuk; az alapszöveg (K2) alatt szereplő névaláírás a szövegkritikai jegyzetekbe került. Mivel az M2–M3 az M1 szövegén alapul, ezeket a szövegváltozatok között nem vettük figyelembe. A VU Művészet és irodalom rovata a BpSz 36. számának (nov.–dec.-i füzet) bemutatása keretében közli az Epilogus két részletét, az alábbi bevezetővel: „A szépirodalmi rész
Madách
Madách Imre
hagyományaiból két, inkább tartalmilag mint formailag jeles költeményen kivül, Arany Jánostól hoz egy minden tekintetben jeles, hangban s eszmében megható költeményt. A czime Epilog, álljon itt belőle, mutatványul egy pár részlet:” [ VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735.] Az az adat, amely szerint a vers a Petőfi-társaság lapjában is megjelent volna, téves; a Szmeskó Gábor által megjelölt helyen ( Szmeskó 2016, 570.) a versről szóló híradás olvasható (lásd Fogadtatás). Voinovich Géza szerint a KK 1894 szövege olyan eltéréseket tartalmaz a korábbiakhoz képest, „melyeket nyilván a költő maga tett” ( AJÖM I., 527.), ez azonban nem igazolható. Ez a kiadás (a 10. sort kivéve, ahol urral helyett úrral szerepel) mindenben az ÖM 1883 szövegét követi.
 
Keletkezés
 
1877. júl. 6.,
Bp
Budapest
., Margitsziget; lásd még: Az Őszikék és a Kapcsos könyv Az időskori számvetésre való késztetés összefügghet Lucius Annaeus Seneca Az élet rövidségéről című értekezésével: „kedvem volna az aggastyánok csoportjából kiemelni valakit: »Látjuk, megérted az emberi életkor legvégső határát:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
. Rajta, adj számot életedről!
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
«” Az értekezés egyik tézise
Arany
Arany János
lírai életművének egyik központi motívumával van közvetlen kapcsolatban; sokan „a halogatás az élet legnagyobb vesztesége: megfoszt bennünket minden »első naptól«, elrabolja jelenünket, miközben jövővel kecsegtet. Hogy éljünk, annak legnagyobb akadálya a várakozás, mely a holnapon csügg, és elvesztegeti a mát.” A számvetés szempontjai közül az alábbiak vonatkoztathatók az Epilogusra: „Idézd fel emlékezetedben: mikor voltál határozott szándékodban; minden hányadik napod telt el úgy, ahogy eltervezted; mikor volt hasznod önmagadból magadnak; mikor volt nyugodt az arcod; mikor volt félelem híján a lelked; mi az a mű, amelyet ily hosszú idő alatt létrehoztál; mennyien rabolták szét az életedet úgy, hogy közben észre sem vetted, mit vesztesz”. Az Epilogus lírai énjének helyzetével rokon Augustusé is, kinek példáját
Seneca
Seneca, Lucius Annaeus
felidézi: „Az isteni Augustus, akinek az istenek többet adtak, mint bárki másnak, szüntelenül nyugalmat kért tőlük magának és azt, hogy mentesítsék az állam vezetésétől. Mindig, minden beszélgetésében visszatért arra, miként remélheti visszavonulását, és fáradalmaiért azzal a kellemes, bár hiú vigasszal kárpótolta magát, hogy egyszer majd önmagának fog élni.” A hivatalától nehezen szabaduló
AJ
Arany János
számára időszerűnek tűnhetett
Seneca
Seneca, Lucius Annaeus
figyelmeztetése – a vers zárlata az ebből levont tanulságként is olvasható; „legtöbben ezt mondják: »Ötvenedik évemtől kezdve nyugalomba vonulok, hatvanadik évem mentesíteni fog a hivatalos teendőktől.« De végül is mi a biztosítékod arra, hogy ennél hosszabb életet élsz? Ki biztosítja, hogy ezek úgy történjenek, ahogy eltervezted? Nem szégyelled, hogy életed maradékát tartod fenn magadnak, s csupán azt az időt szánod lelked javára, amely semmire sem használható? Mennyire késő akkor elkezdeni élni, amikor abba kell hagyni! Miféle ostoba megfeledkezés ez halandó voltodról, hogy tudniillik ötvenedik és hatvanadik évedre halasztod a józan döntéseket, és abban a korban akarod elkezdeni életedet, amelyet megérni is csak kevesen érnek meg?” ( Az élet rövidségéről, ford. Bollók János =
Seneca
Seneca, Lucius Annaeus
Prózai művei, Bp., Szenzár, 2004, II., 239–241.) Az 5–16. sorokban előforduló motívumok előzményének, A szegény jobbágy „úri kocsis” motívumának életrajzi hátteréről írja Rozvány György:
AJ
Arany János
szemtanúja volt egy brutális jelenetnek, midőn „az úri kocsis bosszúságában, hogy neki kellett kitérni a sima útról, ostorával a szegény jobbágy és sőreinek
[szerkesztői feloldás]
marháinak
nyaka közé vagdalt.” ( Rozvány 1960, 160.) Az „örök kétely” első pregnáns megfogalmazása 25 évvel az Epilogus megírása előttről származik: „Ha én arról meg tudnék győződni, hogy a mit írok, az mind jó, szép, felséges: nálam termékenyebb író nem lenne a föld kerekségén. De egyik szkepszisből a másikba esem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
.
[szerkesztői feloldás]
N
em tudok magammal megelégedni. Innen az én meddőségem: Innet hogy már nekem végem!” (Lévay Józsefnek, Nagykőrös, 1852. okt. 16.; AJÖM XVI., 107.) A Keveháza – a hun-trilógia első kísérlete – kapcsán írja Tompa Mihálynak: „Terra incognitán akarok járni; bezzeg, ha megint eltévedek!” (1852. dec. 1., AJÖM XVI., 123.) 1856. aug. 1-jén arról ír
Tompá
Tompa Mihály
nak, hogy „minden dicsériadák daczára nem vagyok meggyőződve az út helyességéről, melyen jártam s járok” ( AJÖM XVI., 729.). A Ko 1864. márc. 13-ai számában azt üzeni egy öntudatos költőnek, hogy „
[szerkesztői feloldás]
i
rígyeljük önérzetét, mely levelében nyilatkozik. Ha nekünk annyi volna!” [2(1864), I/11, 264.; ua.: AJÖM XII., 247.] A kétely a vers megírása után is megnyilvánul; „
[szerkesztői feloldás]
a
z a szűkkörű nyilvánosság is, melynek eddig átengedtem e versecskéket (…), kétkedővé tett legjobbnak hitt darabjaim értéke iránt”. (Levele Gyulai Pálnak, 1877. okt. 22., AJÖM XIX., 389.) Az el nem végzett munka, a félbehagyott művek kapcsán
AJ
Arany János
már 1855-ben azt írta, hogy „
[szerkesztői feloldás]
t
ehetségem (a mit elvitázni nem lehet, különben nem volnék ott, ahol most vagyok) mindíg előre tolt, erélyem hiánya mindíg hátravetett, – s igy lettem, mint munkáim nagyobb része, – töredék.” (Levele Gyulai Pálnak, Nagykőrös, 1855. jún. 7.; AJÖM XVI., 564.) Az ÖK 1867 Elegyes darabjainak Előszavában (1867) arról tesz említést, hogy „1848-ig, három év alatt (pedig szellemnyügző hivataltól éjente lopott órákban) négy nagyobb dolgozatot fejeztem be, több-kevesebb sükerrel. E korból nincsenek töredékeim; és ha a szomorú catastropha közbe nem jő, később is alig hagytam volna valamit befejezetlen.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
[szerkesztői feloldás]
E
gy (1853 óta tapasztalt) physicai változásom mind inkább elcsüggeszte, hogy nagyobb művet valaha befejezhessek. A kisebb költemények ez idő tájt meglehetősen felszaporodtak: de minden kisérlet, a nagyobbakat egész kitartással révpartra vonszolni, csak fájdalmas elégedetlenségben végződött.” (4., 6.) Szilágyi Istvánnak írja 1857-ben, hogy „
[szerkesztői feloldás]
h
a eddig sem voltam termékeny iró, ezentúl – érzem – meddő leszek. Sok terv, sok jó gondolat: de a kivitelre nincs erő. S nincs az a hév, mely a fiatal embert hajtja, korbácsolja”. (1857. dec. 3., AJÖM XVII., 132.) A hivatalviselésről mint nagyobb költői munkák bevégzésének akadályáról 1867-ben így nyilatkozik: „Két év óta nem dolgozhatom semmit, mert az inspirátió nagyobb műveinek némi folytonosság kell; én erre, a minden délelőtti bejárás mellett, sohasem birtam szert tenni.” (Levele Lónyay Menyhértnek, 1867. márc. 20., AJÖM XIX., 85.) Leginkább a hun-trilógia befejezetlenségét fájlalta. „Ha akkor, ki nem téve magamat a nyilvános biráltatás izgalmainak, rejtekemben zavartalanúl tovább dolgozom, megvolt az ihlet hozzá, hogy egy huzamban befejezzem az egész művet; a nyilvánosság hercze-hurczája, conventionális dicséretei nem kevésbbé, mint rosszaló hangjai, kizaklattak lelkem nyugalmából s most már e munka végképen csonka marad” – idézi Arany László apja visszaemlékezését. ( HV 1888, Bevezetés, XIV.) A Csaba királyfi kéziratának végén, Arany László feljegyzése szerint, a Csaba cím alatt „későbbi írással szomorkás rímnek oda-vetve: maradt végkép a’ba”. (Uo., VI.) A Csaba-trilógia utolsó tervrajza (1881) így végződik: „E Második részt azonban, mint a melyben a valódi cselekvény úgy is kevés, be lehetne olvasztani a Harmadikba (úgy, hogy ennek első néhány fejezetét, vagy I. énekét tenné), ha….. volna kinek!” ( AJÖM IV., 194.) Az 56. sor motívuma 1854-ben tűnik fel: „Semmit se ohajtok inkább, mint szegény szalontai kunyhómat, hogy ott megint oltogathassak »procul negotiis«.” (Levele Tompa Mihálynak, Nagykőrös, 1854. máj. 8., AJÖM XVI., 428.; „Beatus ille, qui procul negotiis” – ’De boldog az, kit nem szorít százféle ügy’ –
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
: Az epodoszok könyve, 2, A falusi élet dicsérete, 1. sor, ford. Meller Péter)
AJ
Arany János
1864-ben komolyan tervezte visszaköltözését
Szalontá
Nagyszalonta
ra, földet is vett; a terv leánya 1865. dec. 28-án bekövetkezett halála miatt bizonytalanná vált, majd 1868-ban végleg meghiúsult, lásd [Szülőhelyem…], Keletkezés. A vers keletkezésével kapcsolatban
AJ
Arany János
maga így nyilatkozott: „
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
miután rövid vénasszony- nyaramra már rá is tettem a punktumot az »Epilogus« cz. poémával, megvallom, nem sok kedvem van újra közönség elé állani.” (Levele Concha Károlynak, 1879. aug. 3., a levél melléklete a Harminc év múlva című vers, lásd ott, Megjegyzés, ill. AJÖM XIX., 444–445.) Ennek az értelmezésnek tkp. a Végpont, ill. a Dal fogytán című vers felel meg.
 
Fogadtatás
 
A versről először a FL adott hírt: „»Epilogus.« Ily cimü költemény fog megjelenni a »Budapesti Szemle« legközelebbi kötetében Arany Jánostól. Azzal a megjegyzéssel adta át Gyulai Pálnak, hogy ez az utósó, melyet életében kiad. Pedig, mint tudjuk, van még egy csomó kiadatlan költeménye, köztük vagy három ballada, és egy a plevnai napok alatt irt gyönyörű ének Ozman pasáról. Ezeket azonban a nagy költő már »hagyományok «-nak szánta. Ekkép azt kell kivánnunk, hogy mennél később ismerje meg a közönség. De vajha jó egésség, jó kedv, jobb közviszonyok összeesküdnének, hogy a költőt szószegővé tegyék, s ne utósó közleménye legyen az »Epilogus«, melyben mesteri formában énekli meg azt, a mit átélt és a mit megért, köztük sok olyat a mit nem kivánt és sokat meg nem olyat, a mit kivánt.” [ FL, 15(1878)/232. (okt. 9.), 1125.] A híradást átvette a VU [25(1878)/41. (okt. 13.), 654.] és a Petőfi Társaság lapja [2(1878), IV/15. (okt. 13.), 240.]; a VU a BpSz 36. számának ismertetése során idézi a vers 21–28., ill. 37–57. sorát [25(1878)/46. (nov. 17.), 735.]. Bár már
AJ
Arany János
halála után keletkezett, a fogadtatáshoz tartozik Reviczky Gyula Arany János című versének második sora („Végre megleléd a »független nyugalmat«”).
Reviczky
Reviczky Gyula
verse
AJ
Arany János
Hátrahagyott iratai és levelezésének megjelenése alkalmából készült (alcíme: Irodalmi hagyatékának megjelenése alkalmából).
Reviczky
Reviczky Gyula
és
AJ
Arany János
kapcsolatáról lásd Kosmopolita költészet, Fogadtatás.
 
Kritikatörténet
 
Először Lévay József említi; a független nyugalom motívumát a
Szalontá
Nagyszalonta
ra való visszavágyódás témája révén összekapcsolja az Ártatlan dacz, az Ének a pesti ligetről és A tölgyek alatt című versekkel: „ezt a jobbra méltó szivet utóbb a maga csendességében is, örök kétely és sóvárgás emészti. Nem lehet mély megindulás nélkül olvasnunk lyrájának azon részét, melyben e miatt, úgy szólván »lelkének elszaggatott darabjait« sóhajtozza el. A pályabér, a dicsőség, nem sarkalja s nem gyönyörködteti, hanem égeti őt, mint Nessus vére. – Csak egy kis független nyugalomra vágyik; csak vissza, rég elhagyott magányába, az egyszerű kunyhóba, ott keleten, melyből kiragadta magasbra hivó végzete. Az lebeg lelke előtt a pesti liget bokrai közt, s a Margitsziget tölgyei alatt.” Az utolsó vsz.-kal kapcsolatban megjegyzi: „Midőn teljes részvétünkkel adózunk e vágyakozás és töprengés fájdalmának, mely költőnket, kivált az elhajló évekkel, mindinkább megragadta, mégsem vagyunk hajlandók arra, hogy ezért a sorsot és a körülményeket határozottan kárhoztassuk. Örömest elhitetjük magunkkal, hogy ez, az ő költészetének teljességéhez tartozott. Kétséges előttünk, vajjon az a független nyugalom, még ha idejekorán érkezik is, megtermette volna-e azokat a kincseket, melyeket nála a sóvárgás és gyötrődés évei meg-termettek? nem lett volna-e, mint annyiszor történik az életben, a beteljesült vágy egy új csalódás forrása? S nincs-e a költőkre nézve igaza Jean Paulnak, midőn azt mondja, hogy a fülemüle annál szebben énekel, minél tovább tanul setét kalitban?” ( Lévay 1893, 328–329.) Szily Kálmán,
AJ
Arany János
főtitkári tevékenységéről értekezvén, a Deijaneira-palástot az akadémiai titkári hivatallal azonosítja ( Szily 1893, 334.).
Riedl
Riedl Frigyes
szerint
Arany
Arany János
[szerkesztői feloldás]
s
orsát legjellemzőbben az Epilogus-ban fejezi ki, ahol a költészetet a Héraklész-monda elperzselő Nessus-palástjának nevezi”. ( Riedl 33.) A verset Szeremley Barna értelmezte először – pozitivista felfogásban, életrajzi dokumentumként. Vizsgálata
Arany
Arany János
„életéből, költészetének egyéb helyeiből vett adatokkal” kívánja eldönteni, hogy „olyan volt-e Arany János csakugyan, mint ember, mint jellem, a milyennek magát Epilogusában vallja és festi”. Az
AJ
Arany János
költészetéből, levelezéséből s a rendelkezésére álló másodlagos forrásokból vett terjedelmes szemléltető anyag alapján azt a következtetést vonja le, hogy
Arany
Arany János
„híven, minden szépítés nélkül, az igazi lyrikus őszinteségével jellemezte az Epilogusban magát és élete pályáját”. [ Szeremley Barna, A. J. jelleme „Epilogus”-a tükrében, Ur, 5(1904)/4, 148–163., 5, 198–210., 6–8, 249– 261.: 148., 260.] Babits Mihály 1910-es esszéjében a „Nessus vére” toposz kapcsán tesz utalást a verse: „Aki múltját mindig magában hordja, annál a lelkiismeretesség lényege a múlthoz való ragaszkodás és erkölcsi következetesség, mert minden legkisebb ellentét múlt és jelen közt új seb és örök lelkifurdalás. Ez az, amit
Weininger
Weininger, Otto
, a hírhedt osztrák filozófus Gedächtnisnek, erkölcsi emlékezetnek nevez és a zseni legmélyebb sajátságának mond. Ilyen
Weininger
Weininger, Otto
értelemben vett zseni
Arany
Arany János
. Ez annak a rendellenes erkölcsi érzékenységnek alapja, mely
Arany
Arany János
egész életét egy Hamlet éltévé teszi; ha
Petőfi
Petőfi Sándor
é az egészséges erkölcs,
Arany
Arany János
é a beteges erkölcsi szenzibilitás, »égető, mint Nessus vére«.” ( Babits 2010 [1910], 369.; az idézetben szereplő mű:
Otto Weininger
Weininger, Otto
, Geschlecht und Charakter: Eine prinzipielle Untersuchung [Nem és jellem: elvi vizsgálódás], Wien und Leipzig, Wilhelm Braumüller, 1903.) 1917-es esszéjében saját fiatalkori,
AJ
Arany János
-ról tervezett költői életrajzát ismerteti („egy képzetvilág történeté”-t értve költői életrajzon), amelyből az Epilogus első öt vsz.-ának elemzése maradt fenn. Eszerint „az első strófa ötletszerű formája, hanyag hangulatlansága arra látszanak árulkodni, hogy ez
[szerkesztői feloldás]
a vers
sem eredt nagyobb szándékkal, mint bármelyik ama pársoros ötletkék, forgácsok közül, melyek ekkor már, valószínűleg nagyobb mennyiségben, mint ránk maradtak, hullottak el e gazdag műhelyből”, s csak a megírás során „kerekedett ki, szinte észrevétlenül, egy méla és igénytelen ötletből, a jelen kedvező diszpozícióban, az évek óta készülődő, többször megpróbált és félbehagyott Ének az Öregségről”. Az 5. vsz.-ban a friss benyomásokat reminiszcencia váltja fel, amely a Válasz Petőfinek c. verset idézi [„Akartam (törzsöm) köréből el-kivándorolni
[szerkesztői feloldás]
:
/ Jött a sors kereke és útfélre vágott / S midőn visszafelé bujdokolnék, holmi / Tüske közül
 [!]
[sic!]
szedtem egynehány virágot”], ez pedig A. tíz évvel azelőtti „gyalogbujdosását”. (A kis virág motívumának előzményeként említi A vígasztaló című 1853-as vers két sorát is: „Néhol egy-egy kis virág nyit, Az is enyhit egy parányit”.) S bár a „kis virág” motívuma az elégedettség témáját idézte föl, a friss benyomásokat felváltó emlékek, reminiszcenciák révén „felszínre jutottak a háttérben oly sűrűn tolongó gondolatai az elégedetlenségnek a költő mostani helyzetéről”. A verszárlatot is korai vers, A rab gólya reminiszcenciájaként értelmezi. ( Arany életéből: Apró részlet egy biografiai kísérletből, Nyug, 10(1917), I/5, 432–437.: 437.) Voinovich Géza cáfolja
Babits
Babits Mihály
nak azt az állítását, hogy a vers indító képeihez a Margitsziget „mozgalmas kocsi- és omnibuszforgalma” adhatott indítást; „a sziget akkor még sziget volt, nem járta kocsi.” (Megjegyzendő, hogy az 1876-ban épült Margit-híd szigetre levezető szárnyhídja valóban csak 1900-ban épült meg, viszont 1869-től lóvasút járt az alsó szigetcsúcstól a felsőszigetig.)
Voinovich
Voinovich Géza
további előzményként említi
AJ
Arany János
lírai életművéből az (1852-es, ill. 1853-as) Itthon és a Vágy című verseket (a családi fészek képe, ill. a kertészkedő kedv kapcsán). ( Voinovich 1938, 256–257.) Barta János
AJ
Arany János
Vas Gereben A pörös atyafiak című regényéről írt, a SzF-ben 1860-ban megjelent bírálata [ SzF, 1(1860–61)/7. (1860. dec. 19.), 99–102., 1(1860–61)/8. (1860. dec. 26.), 115–118.; ua.: AJÖM XI., 42–52.] kapcsán említi a regény hatását az Epilogusra. A regény vonatkozó helye: „Én, a »nem haragos«, sőt valóságos »jókedvű különc«, minden boldogságomat annak köszönhetem; mert nem akartam a vásári néptömeggel haladni a nagy országúton, hogy annak hosszában a nagyravágyók mellé fölüljek a hintó-bakjára, és én is kapjak egy tányért – megnyalás végett: hanem maradtam a gyalogúton, józanon meggondolva, hogy a hintó mellett futkosót a hintókerék sara nagyon befecskendi…”
Barta
Barta János
kommentárja szerint „
[szerkesztői feloldás]
a
mikor
Arany
Arany János
, tizenhét évvel később, az Epilógusban
 [!]
[sic!]
a maga élet-útját megeleveníti, talán az eredő-helyre nem is emlékezve bukkannak fel benne ennek a képnek az elemei: a gyalogjárás, a fényes hintó elutasítása, a hintó vagy a lovas mellett gyaloglóra csapódó sár.” ( Barta 1959, 65–66.; lásd Vas Gereben, A pörös atyafiak, Pest, 1860; AJÖM XI., 42–52.) Makay Gusztáv szerint a címben szereplő epilógus szó „eredetileg a drámák utószavát jelentette”; a verset életrajzi vonatkozásban értelmezi (
A. J
Arany János
.: Epilógus [!] = Makay 1959, 231–236.). Komlós Aladár mint „a költő egész életét mérlegre tevő” verset említi, s életrajzi vonatkozásban értelmezi.
A
Arany János
., úgymond, „elhibázottnak érzi sorsát, mert nem teljesült az a vágya, hogy független nyugalomban egy szalontai kertes kis házban élje le öregségét”; a Tamburás öreg úrhoz hasonlóan „
[szerkesztői feloldás]
a
z önelégületlenség és – ezúttal önérzettel vegyülő – szerénység végigvonul az Epilóguson
 [!]
[sic!]
is, amelyben mérleget készít egész életétől s legtöbb sebet megmutatja: műve vélt csonkaságát, túlzottnak érzett s ezért égető hírnevét s legfőbb vágyának, ama »független nyugalom«-nak idejében el nem érését.” ( Komlós 1980 [1959], 60., 62., 63.) Sőtér István
Babits
Babits Mihály
értelmezéséhez kapcsolódva állapítja meg, hogy a rövid ötletnek induló vers „továbbfűzése” „végül is inkább újra-újrakezdésnek hat, a legnehezebb számvetés ismételt megkísérlésének, s mintha a szándék, a gondolat ereje kifogyna a cél előtt, a megkezdett számvetés félbemarad, új irányba tér” ( Sőtér 1987 [1963], 672.). A versnek ez az egyetlen értelmezése, amely fölveti a lírai én inkonzisztenciájának lehetőségét. Vajda András a záró vsz. madármetaforáját a Ráchel című vers egy sorának párhuzamaként említi („Elméje, mint fáradt madár, pihen”) [ Látomásteremtés – jelképformálás (Ráchel) = Németh 1972, 105–199.: 184.]. Szörényi László
Seneca
Seneca, Lucius Annaeus
Erkölcsi leveleinek (Ep. 123. 7.) hatását említi, a 4. vsz. „úri lócsiszár”-motívuma kapcsán), e hatás tekintetében összekapcsolva az Epilogust A szegény jobbágy című verssel – tkp. annak 3–4. vsz.-ával. (A vonatkozó hely: „Ma már mindenki úgy utazik, hogy előtte numida lovasság száguld, és egy csapat kengyelfutó rohan előre: nagyon szégyenletes dolognak számít, ha nincsenek, akik lekergetnék az útról a szembejövőket, vagy akik a porfelleg felverése által mindenkinek tudomására hoznák, hogy előkelő ember közeledik.” CXXIII. levél, ford. Sárosi Gyula =
Seneca
Seneca, Lucius Annaeus
Prózai művei, Bp., Szenzár, 2002, I., 602.) A 35–36. sor Nessus-hasonlatával az Ártatlan dacz című vers „Dejaníra-palást” motívumát vonja párhuzamba. (Azt is megemlíti, hogy
AJ
Arany János
már 1845-ben olvasta németül a Trakhiszi nőket, 1846-ban pedig Szilágyi István a görög eredetit is megküldte neki.) „A szimbólum jelentése
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
első fokon: a költői pálya minden szenvedése büntetés a hajdani téves döntésért, azért, hogy költő lett. Másrészt azonban: Héraklész az Oita hegyén rakott máglyáról, amely szenvedéseitől megváltotta, egyenesen az Olümposzra emelkedett. Szenvedései megváltották, kiérdemelte az istenülést. A szimbólum második mélyebb jelentése lehetne tehát: »pályám bére égető, mint Nessus vére«, mégis miután elégetett, mennybe visz. Akárcsak az Évek, ti még jövendő évek… zárlata, az Epilógus
 [!]
[sic!]
beállítása is cinikus ízű.” ( Szörényi 1972, 220., 229–230.; cinikuson „az antik künikosz filozófusiskola követőjét” érti, uo., 208.)
Szörényi
Szörényi László
későbbi tanulmánya szerint az Epilogus „az ötvenes évek létösszegző elégiáihoz kapcsolódik”, azonban
Arany
Arany János
[szerkesztői feloldás]
k
orábban távol tartotta a dalszerűséget és az elégiát; írt ugyan filozofikus töltetű dalokat, de ezeket mindig egy-egy állókép időviszonyaira redukálta. Ez az új kísérlet a három időt szembesítő elégia és az örök jelent sugalló dal sikeres összeházasítása.” ( Szörényi 1989 [1982/83], 201.) Balogh László is a három idő szembesítéséből indul ki, s ezt életrajzi vonatkozásban elemzi. Az 1–5. vsz. a (közel)múlt képe s
AJ
Arany János
társadalomszemléletét tükrözi, kulcsszava az útfélen; a 6–10. vsz. a jelenre vonatkozik, s
Arany
Arany János
írói létéről és válságáról szól – kulcskifejezése az örök kétely; a 11–15. vsz. a jövőre utal, az illúziók elvesztése jegyében, s kulcsszava a késő ( Balogh 1987 [1980], 145–156.).
Keresztury
Keresztury Dezső
, monográfiája korábbi változatában, egy rövid utalásban a Nessus ingeképre tér ki. A haza, a nemzet szolgálata „hallatlan teljesítményre segítette”
AJ
Arany János
-t, „ha maga körül érezhette a hivatást adó közösség egyetértését, de »Nessus-inggé« vált rajta, mikor azt kellett látnia, hogy tévedett, mert erő és körülmény nem tette lehetővé, hogy azt és úgy alkossa meg, amit s ahogyan ő látta mind a küldőt, mind a küldetést.” ( Keresztury 1987, 249.; ez a rész a teljes monográfiából kimaradt.) Részletesebb elemzésében A szegény jobbágy, ill. a Válasz Petőfinek ominózus motívumai alapján értelmezi az Epilogust. Az első szakasz „két olyan legkorábbi költői jelkép változatát” idézi föl, „amelyekbe a költő egész életének értelme belesűrűsödött: az elrobogó, »fényes tengelyt, cifra bakot« mutató kocsi A szegény jobbágy-ból dübörög elő, csak éppen hogy a jobbágy helyébe a minden hívságon, haragon, irigységen túljutott költő került, akinek számára minden életöröm jelképévé lett az az útszéli kis virág, amely
Petőfi
Petőfi Sándor
nek írt válaszversben még csak a szerénység jelképe volt. A kis változással ismétlődő első sor aztán három arányos, öt-öt strófából épülő részre tagolja a verset.” ( Keresztury 1990, 496.) Barta János szerint „Az Epilógus-ban
 [!]
[sic!]
a fényes kocsiút képzetéből a költői életút folyamata bontakozik ki.” A verset aztán az Őszikék „legjellemzőbb lírai darabjai”-nak példájaként említi, amelyek „fölfoghatóak önarckép gyanánt”, végül arra utal, hogy korábbi verseiben
A
Arany János
. nem vallott „oly őszintén, mélyrehatóan és közvetlenül” „magáról és az emberi életről”, mint az Epilogusban vagy a Honnan és hová? című versben. Az Epilogus ritmusáról szólva megállapítja, hogy a vers „tisztán magyaros nyolcasokban van írva; de az élet egészével való számvetés, a csöndes, mélázó visszaemlékezés itt sem engedhet utat a szaporább csörgedezésnek. Itt az élmény ritmusát a strófaalkotás fékezi le: a négy soron belül a harmadik, csak négy szótagos, együtemű sor mindig lélegzetvételnyi megállást, lelassulást sugalmaz.” ( Barta 1987 [1987a], 128., 135–136., 139., 142.) Szili József a remény szó előfordulása kapcsán említi ( Szili 1996, 64.). Nyilasy Balázs az Epilogus „életút-összegző elődei”-ként a Mint egy alélt vándor…, a Visszatekintés és A lejtőn című verseket említi, majd megállapítja, hogy a vers „gazdag szociális, interperszonális erőteret rajzol ki” ( Nyilasy 1998, 106., 108.). Hász-Fehér Katalin az Epilogus és
Goethe
Goethe, Johann Wolfgang
Der Narr epilogisirt (Dóczi Lajos fordításában: A bolond végszava) című versének „szövegszerű rokonságára” hívja fel a figyelmet. ( Hász-Fehér 2017b, 264.) Csörsz Rumen István arra mutat rá, hogy a vers ritmikája egyrészt „a
Jókai
Jókai Mór
által is említett »Dungó«”-val rokon, amelyet
Arany
Arany János
lejegyzett népdalgyűjteményébe (lásd Kodály–Gyulai 1952, I. Népdalok és rokon, 98. dallam; szövege: 32.):
Debreczenben kidobolták
Hogy a dongót ne danolják:
Csak azért is dongó,
Diriduri diridongó.
 
Debreczen a hires város
Professor ott a kocsmaros
Diriduri dongó,
Diriduri diridongó.
 
Az utolsó vsz. formai előzményét A rab gólyában látja:
Árva madár, gólya madár,
Sohse nő ki tollad, ne várd,
Soha többé, fagyos télig;
Mert, ha épen
Nő is szépen:
Rossz emberek elmetélik.
 
A rokonságot csak megerősíti a (már
Babits
Babits Mihály
által is említett) motívumbeli egyezés. ( Csörsz 2017a, 207–208.) J. Soltész Katalin a „szökősor”-ral megbővített strófára hozza példaként a 15. vsz.-ot, amelyben az utolsó előtti (60.) rímtelen sor a „szökősor” ( J. Soltész 1987, 44.). Lásd még: Baffy Dezső, Arany János: Epilogus, StudLitt, 8(1970), 5–13. Markó Béla, Arany János: Epilogus, Igaz Szó, 33(1985)/5, 463–466. Eisemann 2010, 302–304. Orbán Ottó Epilógus című versének (A keljföljancsi jegyese, 1992) strófaképlete és utolsó két vsz.-a idézi az Epilogust, ill.
AJ
Arany János
alakját.
 
Fordítások
 
Bolgár: Епилог (Димо Боляров) = Аран 2009, 117–119. Finn: Epilogi (Toivo Lyy) = Lyy 1970, 149–151. Francia: Épilogue (Eugène Bencze) = Bencze 1937, 139–141.; ua.: Trois Grands Poètes Hongrois, János Arany, Endre Ady, Attila József, Bp., Institut des Relations Culturelles, 1952, 22–23. (a ford. megjelölése nélkül) Épilogue (Adaptation de Lucien Feuillade) = Gara 1962, 179–181.; ua.: Humana hungarica: Hungarian poets and writers in the service of man, by László Pődör; introduced by Máté Kovács, Bp., Society of Hungarian Bibliophiles, 1969, 27–29.; ua.: Anthologie des littératures européennes Mémoires d’Europe 1789–1900, Paris, Gallimard, 1993, 417–419. Épilogue (Adapté par Eugène Guillevic, avec la collaboration de E.[rzsébet] Gyarmati) = Guillevic 1967, 41–43. Lengyel: Epilog (Tadeusz Nowak) = Jastrun 1975, 224–226.; ua.: www.babelmatrix.org Német: Epilog (Ladislaus Szemere) = Szemere 1933, 24–26.; ua.: Szemere 1935, 153–154. Epilog (Nachdichtung von Annemarie Bostroem) = Ungarische Dichtung aus fünf Jahrhunderten, hrsg. von Stephan Hermlin und Mihály György Vajda, Bp., Corvina, 1970, 137–139.; ua.: Arany 1982, 104–106.; ua.: Arany 1984, 56–58.; ua.: http://www.mek.iif.hu; ua.: www.babelmatrix.org Orosz: Эпилог (Леонид Мартынов) = Арань 1960, 160. Román: Epilog (Haralambie Grămescu) = Arany 1957a, 108–111.; ua.: Arany 1960, 274–281.; ua.: Lőrinczi–Majtényi–Szász 1966, 207–209.
 
Feldolgozások
 
Zenei Kaláka: Epilogus, Hangzó klasszikusok, verseskötet CD-melléklettel, Helikon – Magyar Hangoskönyv Kiadók Egyesülete, 2008. Csörsz Rumen István – Musica Historica: Csendes dalok, CsRI 008, BIEM–ARTISJUS, Bp., 2018.
 
Hangfelvételek
 
Versek a középiskolák II. osztálya számára, IV., Hungaroton Classics, 1982, Avar István, 2’ 57” Mensáros László Arany János verseit mondja, Hungaroton, SLPX 14087, Mensáros László, 1988, 2’ 52” Arany János estéje, Hungaroton, SLPX 13836, 1981, Sinkovits Imre, 2’ 51”; ua.: Őszikék és más költemények, Hungaroton, HCD 14284, 2000; ua.: Mondd, ahogy isten adta mondanod, Hungaroton, HCD 14294, 2001; ua.: Vers mindenkinek, 2., Előre hát mind, aki költő!, Dolby Digital 2.0, (DVD: MTVA, 2011) Tetemre hívás – Arany János remekműveiből, gitárkísérettel, a Révkomáromi Jókai Színház művészei, Esztergom, Vár-Színház 2012. július 6., Televízió Körzeti, 3’ 33’ (Youtube) Arany János versei Bálint András előadásában, Bp., Kossuth–Mojzer, 2006, 2’ 28” Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Rátóti Zoltán, 3’ 10”
 
Epilogus
n
Jegyzet
Epilogus
A görög ἐπίλογος latin formája; a retorikában a beszéd befejező része, melynek célja a hallgatóság emlékezetének felfrissítése és érzelmeinek befolyásolása ( KMR ). Az antik görög drámában (a kar elvonulásakor énekelt) verses ἐξόδιον ill. (a mű kedvező fogadtatását elősegíteni igyekvő) prózai ἐπιμύθιον töltött be ilyen funkciót; a római kor színjátékába
Plautus
Plautus, Titus Maccius
vezette be. Elterjedt volt az angol reneszánsz színházban; Shakespeare drámái közül a Vihar epilógusa a leghíresebb. A dráma epilógusa a 19. sz.-ig gyakori volt. Epikai művek befejező részeként a római kortól kezdve használatos; legismertebb
Ovidius
Ovidius, Publius, Naso
Átváltozásainak epilógusa. ( VIL )
 
 
  Az életet már
megjártam.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
megjártam.
n
Jegyzet m. jav. e.: m,
*
Szövegforrás:
K2
 
  Többnyire csak gyalog jártam,
 
Gyalog bizon
n
Jegyzet
bizon
a bizony szó régies, népies alakja ( ÉrtSz )
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
gyalog
[törölt]
« »
bizon’ –
*
Szövegforrás:
K1
 
gyalog bizon…
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
  Legfölebb
n
Jegyzet
legfölebb
A Cz–F -ban a szó alapalakja (változatként: legföljebb; e-ző alak nem szerepel). A legfölebb ha kifejezés
AJ
Arany János
költői műveiben ironikus: Toldi estéje, Ötödik ének; A nagyidai cigányok, Harmadik ének; Vojtina Ars poétikája; a bizon és a legfölebb szó két szomszédos sorban fordul elő a Vojtina Ars poétikájában.
ha omnibusz
n
Jegyzet
omnibusz
[Francia voiture omnibus ‘kocsi mindenki számára’, TESz ] társaskocsi: a városi tömegközlekedés első járműveként, meghatározott végállomások között kijelölt útvonalon, menetrendszerűen közlekedő, ló vontatta közúti jármű.
Pest
Budapest
en 1832-ben indították a Belváros és a Városliget között az első járatot, egy-két ló húzta, 12–24 utas fért el rajta.
on.
 
 
  Láttam sok kevély fogatot,
  Fényes tengelyt, czifra bakot:
  S egy a lelkem!
n
Jegyzet
egy a lelkem!
[helyzetmondat, régies] (a lelki üdvösségre vonatkozó) fogadkozás kifejezése: bizony mondom, állítom, esküszöm! ( MSZt ); vö.: lelkemre mondom ( Cz–F )
  Soha meg
se’ irigyeltem.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
se’ irígyeltem.
*
Szövegforrás:
K1
 
se írigyeltem.
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
 
 
  Nem törődtem
benn-ülővel,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
bennülővel,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
Hetyke urral, czifra nővel:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Hetyke urral, finnyás nővel:
*
Szövegforrás:
K1
 
Hetyke úrral, czifra nővel:
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
  Hogy’ áll orra
n
Jegyzet
Hogy’ áll orra…
Valószínűleg
AJ
Arany János
alkotta kifejezés a fenn hordja az orrát (‘gőgös’) és a ritka félre áll az orra (‘duzzog, meg van sértve’) kifejezésekből ( MSZt ). Az utóbbi az ÚMTSz-ban nagykőrösi adatként szerepel.
  Az út szélin baktatóra.
 
 
  Ha
egy úri lócsiszár
n
Jegyzet
lócsiszár
Ered. eszköz, mellyel a lovat tisztítják; innen átvive olyan lókereskedő gúnyos megnevezése, aki kikészíti, kicsiszolja az eladandó lovat, hogy kelendőbb legyen. ( Cz–F , TESZ )
ral
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
, egy úri
n
Jegyzet közel írva, függőleges vonallal elválasztva
ló-csiszárral
*
Szövegforrás:
K1
 
egy úri lócsiszárral,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
 
Találkoztam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Találkoztam,
*
Szövegforrás:
K1
 
s bevert sárral:
  Nem pöröltem, –
 
Félreálltam, letöröltem.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Félre álltam, letöröltem.
*
Szövegforrás:
K1
ÖM 1883, 403–405.
 
Félre álltam, letöröltem, –
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
 
 
  Hiszen az útfélen itt-ott
n
Jegyzet
Hiszen az útfélen itt-ott
vö. „Útfelen száz kis virág int” (A gyermek és szivárvány, 1851. júl., 29. sor)
  Egy kis virág nekem nyitott
n
Jegyzet
Egy kis virág nekem nyitott
vö. „Útfelen száz kis virág int” (A gyermek és szivárvány, 1851. júl., 29. sor)
:
  Azt leszedve,
  Megvolt szívem minden kedve.
 
 
  Az életet, ím, megjártam;
  Nem azt
adott,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
adott
*
Szövegforrás:
K1
 
a mit vártam:
  Néha többet,
  Kérve, kellve, kevesebbet.
 
 
  Ada
czímet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
czímet
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
bár nem kértem
n
Jegyzet
Ada czímet, bár nem kértem
Utalás arra, hogy
AJ
Arany János
1867-ben, tiltakozása ellenére, kénytelen volt elfogadni a Szent István-rendet (vö.: A csillag-hulláskor, Keletkezés).
,
  S több a
hírnév
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
hír-név,
*
Szövegforrás:
K1
 
hírnév
n
Jegyzet a szóvégi írásjel a K1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
hirnév
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
ÖM 1883, 403–405.
 
mint az érdem:
 
Nagyravágyva,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Nagyra vágyva,
*
Szövegforrás:
K1
ÖM 1883, 403–405.
 
  Bételt volna keblem vágya.
 
 
  Kik
hiúnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
, hiúnak,
n
Jegyzet a K1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
és kevélynek –
 
Tudom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
T
[törölt]
« al »
udom
n
Jegyzet ud jav. e.: al – a Talán szóból jav.
*
Szövegforrás:
K2
 
, boldognak is vélnek:
  S boldogságot
 
Irígy nélkűl még ki látott?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Irígy nélkül még ki látott?
*
Szövegforrás:
K1
 
Irígy nélkűl még ki látott?
[szerkesztői feloldás]
t? jav. e.: t!
*
Szövegforrás:
K2
 
Irigy nélkül még ki látott?
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
  Bárha engem titkos métely
 
Megemészt: az örök
kétely:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
kétely;
*
Szövegforrás:
K1
ÖM 1883, 403–405.
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
[törölt]
« Föl »
Megemészt:
n
Jegyzet Meg a kivakart betűjre írva
*
Szövegforrás:
K1
 
Megemészt:
n
Jegyzet Meg lehúzva, a lehúzás kivakarva; a bal margón:
[törölt]
« Föl »
Beszúrás
n
Jegyzet kivakarva
*
Szövegforrás:
K2
 
Fölemészt:
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
  S pályám bére
  Égető, mint Nessus
n
Jegyzet
Égető, mint Nessus
Nesszosz: kentaur a görög mitológiában. Azt állítván magáról, hogy az istenek révésze, vállalja, hogy átviszi Héraklész feleségét, Déianeirát a megáradt Euénosz folyó túlsó partjára. Ehelyett azonban erőszakoskodni kezd vele, ezért Héraklész lenyilazza. A haldokló Nesszosz bosszúból azt tanácsolja Déianeirának, hogy fogja fel kiomló vérét, mert ha bekeni vele férje ingét, az többé nem fog hűtlenkedni. Amikor Héraklész szeretőjévé tesz egy rabul ejtett fiatal hercegnőt, Iolét, a féltékeny, idősödő Déianeira a kentaur vérével bekent inget küld férjének. Midőn azonban a hős fölveszi az inget, az ráég testére, és szörnyű kínokat okoz neki. Héraklész a trakhiszi Oita hegyére viteti magát, ahol magányosan halhat meg. Még megtudja, hogy Déianeira ártatlan s kétségbeesésében öngyilkos lett; ezután máglyán megégetteti magát. Halhatatlan részét apja, Zeusz a mennybe ragadja. A témát Szophoklész dolgozta fel, Trakhiszi nők című tragédiájában.
vére:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
vére
*
Szövegforrás:
K1
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
 
Mily
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Míly
n
Jegyzet í jav. e.: i
*
Szövegforrás:
K1
 
temérdek munka várt még!…
 
Mily
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Míly
*
Szövegforrás:
K1
 
kevés
az, mit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
a mit
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
beválték
 
Félbe-szerbe’
n
Jegyzet
Félbe-szerbe’
Tkp. félben-szerben; ‘félig-meddig’. A köznyelv és a nyelvjárások határterületén élő szó. Első írásos előfordulása: Kriza János, Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény, Kolozsvár, 1863, 498. ( Cz–F , TESz )
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Félbe’-szerbe’
*
Szövegforrás:
K1
 
Félbe’-szerbe’,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
  S hány reményem hagyott
cserbe!…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
cserbe’!…
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
  Az életet már
megjártam:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
megjártam;
*
Szövegforrás:
K1
 
  Mit
szivembe vágyva zártam,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
szivembe vágyva zártam,
n
Jegyzet kivakart betűkre írva; a jav. változat a sor mellett, autográf ceruzaírással megismételve, a két utolsó három karakter lefelé hajlik
*
Szövegforrás:
K1
 
  Azt nem hozta,
 
Attól makacsúl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
n
Jegyzet autográf ceruzaírással aláhúzva; jobb m. í.:
Reményétül is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K1
 
Attól makacsul
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
megfoszta.
 
 
  Egy kis független nyugalmat,
n
Jegyzet
Egy kis független nyugalmat,
Utalás
Quintus Horatius Flaccus
Horatius, Quintus, Flaccus
sabinumi otthonára, melyet
Maecenas
Maecenas, Gaius Cilinius
tól kapott i. sz. 32-ben, hogy nyugodtan alkothasson (lásd Az énekek második könyve, 18, A fösvényhez, 14. sor).
Arany
Arany János
egyébként számadási könyve címlapjára
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
alábbi sorait írta jeligéül: „Frui paratis et valido mihi / Latoë, dones, et, precor, integra / Cum mente nec turpem senectam / Degere, nec cithara carentem” (Az énekek első könyve, 31.; Csengery 1933, 78.; „Élvezzem azt, mim van, s ne legyek beteg, / Létó-fi, ezt add, s kérlek, agyam legyen / ép és öregkorban se kelljen / csúfosan és citerátlan élnem”, Az énekek első könyve, 31, Apollóhoz, 17–20. sor, ford. Devecseri Gábor). A toposz a
Jókai
Jókai Mór
nak 1876. márc. 29-én írt levélben is megjelenik („… ha némi függetlenségre tehetnék szert, azzal kecsegtetem magamat, hogy életem csendes alkonyán magányos mélázásim közt tán meglátogatna még olykor a Múzsa” (Jókai Mórnak, 1876. márc. 29.; AJÖM XIX., 361.). Korábban, egy Tompa Mihálynak 1865. jan. 26-án írt levélben annak a reményének ad hangot, hogy „némi kilátással a »független szegénységre« leköltözhetném
Szalontá
Nagyszalonta
ra, ha ugyan addig el nem költözöm oda, hol nem kell se fűtés, se szállásbér.” ( AJÖM XVIII., 559.) Az ÖK 1867 előfizetési felhívásában így indokolja verseinek kiadását: „Óhajtanám megérni az időt, hogy elvonulva másnemű, terhes foglalkozásimtól, pár évet nagyobb töredékim befejezésére szentelhessek, mert… vita brevis, ars longa. A közönség, ez összes kiadás pártolásával, közelebb juttatna óhajtott czélomhoz”. [ VU, 13(1866)/51. (dec. 23.), 630.] A „független nyugalom” képzete az Így is jó című versben tér vissza („Szép a független nyúgalom: / Megérleli egy-egy dalom”).
  Melyben a dal megfoganhat
n
Jegyzet
Melyben a dal megfoganhat
Utalás
Quintus Horatius Flaccus
Horatius, Quintus, Flaccus
sabinumi otthonára, melyet
Maecenas
Maecenas, Gaius Cilinius
tól kapott i. sz. 32-ben, hogy nyugodtan alkothasson (lásd Az énekek második könyve, 18, A fösvényhez, 14. sor).
Arany
Arany János
egyébként számadási könyve címlapjára
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
alábbi sorait írta jeligéül: „Frui paratis et valido mihi / Latoë, dones, et, precor, integra / Cum mente nec turpem senectam / Degere, nec cithara carentem” (Az énekek első könyve, 31.; Csengery 1933, 78.; „Élvezzem azt, mim van, s ne legyek beteg, / Létó-fi, ezt add, s kérlek, agyam legyen / ép és öregkorban se kelljen / csúfosan és citerátlan élnem”, Az énekek első könyve, 31, Apollóhoz, 17–20. sor, ford. Devecseri Gábor). A toposz a
Jókai
Jókai Mór
nak 1876. márc. 29-én írt levélben is megjelenik („… ha némi függetlenségre tehetnék szert, azzal kecsegtetem magamat, hogy életem csendes alkonyán magányos mélázásim közt tán meglátogatna még olykor a Múzsa” (Jókai Mórnak, 1876. márc. 29.; AJÖM XIX., 361.). Korábban, egy Tompa Mihálynak 1865. jan. 26-án írt levélben annak a reményének ad hangot, hogy „némi kilátással a »független szegénységre« leköltözhetném
Szalontá
Nagyszalonta
ra, ha ugyan addig el nem költözöm oda, hol nem kell se fűtés, se szállásbér.” ( AJÖM XVIII., 559.) Az ÖK 1867 előfizetési felhívásában így indokolja verseinek kiadását: „Óhajtanám megérni az időt, hogy elvonulva másnemű, terhes foglalkozásimtól, pár évet nagyobb töredékim befejezésére szentelhessek, mert… vita brevis, ars longa. A közönség, ez összes kiadás pártolásával, közelebb juttatna óhajtott czélomhoz”. [ VU, 13(1866)/51. (dec. 23.), 630.] A „független nyugalom” képzete az Így is jó című versben tér vissza („Szép a független nyúgalom: / Megérleli egy-egy dalom”).
,
 
Kértem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Kértem,
n
Jegyzet a K1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
kérve:
  S ő
halasztá
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
halasztá,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
évrül évre.
 
 
  Csöndes fészket zöld lomb árnyán,
  Hova múzsám’ el-elvárnám,
  Mely sajátom;
  Benne én, és kis családom.
 
 
  Munkás,
vídám
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
vidám
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
öregséget,
  Hol, mit kezdtem, abban véget…
  Ennyi volt csak;
  S hogy megint ültessek, oltsak.
 
 
 
Most, ha adná is már, késő;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Most, ha adná is már, késő;
*
Szövegforrás:
K1
 
Most, ha adná is már, késő:
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
Egy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Egy
*
Szövegforrás:
K1
 
nyugalom vár, a végső:
  Mert hogy’ szálljon,
  Bár kalitja
már kinyitva,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
már kinyitva
n
Jegyzet már ki autográf ceruzaírással aláhúzva; bal m. í.:
végre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Rab madár
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Rab madár
n
Jegyzet b m jav. e., elválasztójellel: bm
*
Szövegforrás:
K2
 
is, szegett
szárnyon!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
szárnyon?
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
(1877. júl. 6.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
(1877. júl. 6.)
*
Szövegforrás:
K1
 
Arany János
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K2
 
Arany János
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
(1877)
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
 
Epilogus
n
Jegyzet
Epilogus
A görög ἐπίλογος latin formája; a retorikában a beszéd befejező része, melynek célja a hallgatóság emlékezetének felfrissítése és érzelmeinek befolyásolása ( KMR ). Az antik görög drámában (a kar elvonulásakor énekelt) verses ἐξόδιον ill. (a mű kedvező fogadtatását elősegíteni igyekvő) prózai ἐπιμύθιον töltött be ilyen funkciót; a római kor színjátékába
Plautus
Plautus, Titus Maccius
vezette be. Elterjedt volt az angol reneszánsz színházban; Shakespeare drámái közül a Vihar epilógusa a leghíresebb. A dráma epilógusa a 19. sz.-ig gyakori volt. Epikai művek befejező részeként a római kortól kezdve használatos; legismertebb
Ovidius
Ovidius, Publius, Naso
Átváltozásainak epilógusa. ( VIL )
 
 
  Az életet már
megjártam.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
megjártam.
n
Jegyzet m. jav. e.: m,
*
Szövegforrás:
K2
 
  Többnyire csak gyalog jártam,
 
Gyalog bizon
n
Jegyzet
bizon
a bizony szó régies, népies alakja ( ÉrtSz )
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
gyalog
[törölt]
« »
bizon’ –
*
Szövegforrás:
K1
 
gyalog bizon…
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
  Legfölebb
n
Jegyzet
legfölebb
A Cz–F -ban a szó alapalakja (változatként: legföljebb; e-ző alak nem szerepel). A legfölebb ha kifejezés
AJ
Arany János
költői műveiben ironikus: Toldi estéje, Ötödik ének; A nagyidai cigányok, Harmadik ének; Vojtina Ars poétikája; a bizon és a legfölebb szó két szomszédos sorban fordul elő a Vojtina Ars poétikájában.
ha omnibusz
n
Jegyzet
omnibusz
[Francia voiture omnibus ‘kocsi mindenki számára’, TESz ] társaskocsi: a városi tömegközlekedés első járműveként, meghatározott végállomások között kijelölt útvonalon, menetrendszerűen közlekedő, ló vontatta közúti jármű.
Pest
Budapest
en 1832-ben indították a Belváros és a Városliget között az első járatot, egy-két ló húzta, 12–24 utas fért el rajta.
on.
 
 
  Láttam sok kevély fogatot,
  Fényes tengelyt, czifra bakot:
  S egy a lelkem!
n
Jegyzet
egy a lelkem!
[helyzetmondat, régies] (a lelki üdvösségre vonatkozó) fogadkozás kifejezése: bizony mondom, állítom, esküszöm! ( MSZt ); vö.: lelkemre mondom ( Cz–F )
  Soha meg
se’ irigyeltem.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
se’ irígyeltem.
*
Szövegforrás:
K1
 
se írigyeltem.
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
 
 
  Nem törődtem
benn-ülővel,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
bennülővel,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
Hetyke urral, czifra nővel:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Hetyke urral, finnyás nővel:
*
Szövegforrás:
K1
 
Hetyke úrral, czifra nővel:
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
  Hogy’ áll orra
n
Jegyzet
Hogy’ áll orra…
Valószínűleg
AJ
Arany János
alkotta kifejezés a fenn hordja az orrát (‘gőgös’) és a ritka félre áll az orra (‘duzzog, meg van sértve’) kifejezésekből ( MSZt ). Az utóbbi az ÚMTSz-ban nagykőrösi adatként szerepel.
  Az út szélin baktatóra.
 
 
  Ha
egy úri lócsiszár
n
Jegyzet
lócsiszár
Ered. eszköz, mellyel a lovat tisztítják; innen átvive olyan lókereskedő gúnyos megnevezése, aki kikészíti, kicsiszolja az eladandó lovat, hogy kelendőbb legyen. ( Cz–F , TESZ )
ral
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
, egy úri
n
Jegyzet közel írva, függőleges vonallal elválasztva
ló-csiszárral
*
Szövegforrás:
K1
 
egy úri lócsiszárral,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
 
Találkoztam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Találkoztam,
*
Szövegforrás:
K1
 
s bevert sárral:
  Nem pöröltem, –
 
Félreálltam, letöröltem.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Félre álltam, letöröltem.
*
Szövegforrás:
K1
ÖM 1883, 403–405.
 
Félre álltam, letöröltem, –
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
 
 
  Hiszen az útfélen itt-ott
n
Jegyzet
Hiszen az útfélen itt-ott
vö. „Útfelen száz kis virág int” (A gyermek és szivárvány, 1851. júl., 29. sor)
  Egy kis virág nekem nyitott
n
Jegyzet
Egy kis virág nekem nyitott
vö. „Útfelen száz kis virág int” (A gyermek és szivárvány, 1851. júl., 29. sor)
:
  Azt leszedve,
  Megvolt szívem minden kedve.
 
 
  Az életet, ím, megjártam;
  Nem azt
adott,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
adott
*
Szövegforrás:
K1
 
a mit vártam:
  Néha többet,
  Kérve, kellve, kevesebbet.
 
 
  Ada
czímet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
czímet
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
bár nem kértem
n
Jegyzet
Ada czímet, bár nem kértem
Utalás arra, hogy
AJ
Arany János
1867-ben, tiltakozása ellenére, kénytelen volt elfogadni a Szent István-rendet (vö.: A csillag-hulláskor, Keletkezés).
,
  S több a
hírnév
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
hír-név,
*
Szövegforrás:
K1
 
hírnév
n
Jegyzet a szóvégi írásjel a K1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
hirnév
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
ÖM 1883, 403–405.
 
mint az érdem:
 
Nagyravágyva,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Nagyra vágyva,
*
Szövegforrás:
K1
ÖM 1883, 403–405.
 
  Bételt volna keblem vágya.
 
 
  Kik
hiúnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
, hiúnak,
n
Jegyzet a K1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
és kevélynek –
 
Tudom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
T
[törölt]
« al »
udom
n
Jegyzet ud jav. e.: al – a Talán szóból jav.
*
Szövegforrás:
K2
 
, boldognak is vélnek:
  S boldogságot
 
Irígy nélkűl még ki látott?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Irígy nélkül még ki látott?
*
Szövegforrás:
K1
 
Irígy nélkűl még ki látott?
[szerkesztői feloldás]
t? jav. e.: t!
*
Szövegforrás:
K2
 
Irigy nélkül még ki látott?
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
  Bárha engem titkos métely
 
Megemészt: az örök
kétely:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
kétely;
*
Szövegforrás:
K1
ÖM 1883, 403–405.
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
[törölt]
« Föl »
Megemészt:
n
Jegyzet Meg a kivakart betűjre írva
*
Szövegforrás:
K1
 
Megemészt:
n
Jegyzet Meg lehúzva, a lehúzás kivakarva; a bal margón:
[törölt]
« Föl »
Beszúrás
n
Jegyzet kivakarva
*
Szövegforrás:
K2
 
Fölemészt:
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
  S pályám bére
  Égető, mint Nessus
n
Jegyzet
Égető, mint Nessus
Nesszosz: kentaur a görög mitológiában. Azt állítván magáról, hogy az istenek révésze, vállalja, hogy átviszi Héraklész feleségét, Déianeirát a megáradt Euénosz folyó túlsó partjára. Ehelyett azonban erőszakoskodni kezd vele, ezért Héraklész lenyilazza. A haldokló Nesszosz bosszúból azt tanácsolja Déianeirának, hogy fogja fel kiomló vérét, mert ha bekeni vele férje ingét, az többé nem fog hűtlenkedni. Amikor Héraklész szeretőjévé tesz egy rabul ejtett fiatal hercegnőt, Iolét, a féltékeny, idősödő Déianeira a kentaur vérével bekent inget küld férjének. Midőn azonban a hős fölveszi az inget, az ráég testére, és szörnyű kínokat okoz neki. Héraklész a trakhiszi Oita hegyére viteti magát, ahol magányosan halhat meg. Még megtudja, hogy Déianeira ártatlan s kétségbeesésében öngyilkos lett; ezután máglyán megégetteti magát. Halhatatlan részét apja, Zeusz a mennybe ragadja. A témát Szophoklész dolgozta fel, Trakhiszi nők című tragédiájában.
vére:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
vére
*
Szövegforrás:
K1
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
 
Mily
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Míly
n
Jegyzet í jav. e.: i
*
Szövegforrás:
K1
 
temérdek munka várt még!…
 
Mily
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Míly
*
Szövegforrás:
K1
 
kevés
az, mit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
a mit
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
beválték
 
Félbe-szerbe’
n
Jegyzet
Félbe-szerbe’
Tkp. félben-szerben; ‘félig-meddig’. A köznyelv és a nyelvjárások határterületén élő szó. Első írásos előfordulása: Kriza János, Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény, Kolozsvár, 1863, 498. ( Cz–F , TESz )
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Félbe’-szerbe’
*
Szövegforrás:
K1
 
Félbe’-szerbe’,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
  S hány reményem hagyott
cserbe!…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
cserbe’!…
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
  Az életet már
megjártam:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
megjártam;
*
Szövegforrás:
K1
 
  Mit
szivembe vágyva zártam,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
szivembe vágyva zártam,
n
Jegyzet kivakart betűkre írva; a jav. változat a sor mellett, autográf ceruzaírással megismételve, a két utolsó három karakter lefelé hajlik
*
Szövegforrás:
K1
 
  Azt nem hozta,
 
Attól makacsúl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
n
Jegyzet autográf ceruzaírással aláhúzva; jobb m. í.:
Reményétül is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K1
 
Attól makacsul
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
megfoszta.
 
 
  Egy kis független nyugalmat,
n
Jegyzet
Egy kis független nyugalmat,
Utalás
Quintus Horatius Flaccus
Horatius, Quintus, Flaccus
sabinumi otthonára, melyet
Maecenas
Maecenas, Gaius Cilinius
tól kapott i. sz. 32-ben, hogy nyugodtan alkothasson (lásd Az énekek második könyve, 18, A fösvényhez, 14. sor).
Arany
Arany János
egyébként számadási könyve címlapjára
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
alábbi sorait írta jeligéül: „Frui paratis et valido mihi / Latoë, dones, et, precor, integra / Cum mente nec turpem senectam / Degere, nec cithara carentem” (Az énekek első könyve, 31.; Csengery 1933, 78.; „Élvezzem azt, mim van, s ne legyek beteg, / Létó-fi, ezt add, s kérlek, agyam legyen / ép és öregkorban se kelljen / csúfosan és citerátlan élnem”, Az énekek első könyve, 31, Apollóhoz, 17–20. sor, ford. Devecseri Gábor). A toposz a
Jókai
Jókai Mór
nak 1876. márc. 29-én írt levélben is megjelenik („… ha némi függetlenségre tehetnék szert, azzal kecsegtetem magamat, hogy életem csendes alkonyán magányos mélázásim közt tán meglátogatna még olykor a Múzsa” (Jókai Mórnak, 1876. márc. 29.; AJÖM XIX., 361.). Korábban, egy Tompa Mihálynak 1865. jan. 26-án írt levélben annak a reményének ad hangot, hogy „némi kilátással a »független szegénységre« leköltözhetném
Szalontá
Nagyszalonta
ra, ha ugyan addig el nem költözöm oda, hol nem kell se fűtés, se szállásbér.” ( AJÖM XVIII., 559.) Az ÖK 1867 előfizetési felhívásában így indokolja verseinek kiadását: „Óhajtanám megérni az időt, hogy elvonulva másnemű, terhes foglalkozásimtól, pár évet nagyobb töredékim befejezésére szentelhessek, mert… vita brevis, ars longa. A közönség, ez összes kiadás pártolásával, közelebb juttatna óhajtott czélomhoz”. [ VU, 13(1866)/51. (dec. 23.), 630.] A „független nyugalom” képzete az Így is jó című versben tér vissza („Szép a független nyúgalom: / Megérleli egy-egy dalom”).
  Melyben a dal megfoganhat
n
Jegyzet
Melyben a dal megfoganhat
Utalás
Quintus Horatius Flaccus
Horatius, Quintus, Flaccus
sabinumi otthonára, melyet
Maecenas
Maecenas, Gaius Cilinius
tól kapott i. sz. 32-ben, hogy nyugodtan alkothasson (lásd Az énekek második könyve, 18, A fösvényhez, 14. sor).
Arany
Arany János
egyébként számadási könyve címlapjára
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
alábbi sorait írta jeligéül: „Frui paratis et valido mihi / Latoë, dones, et, precor, integra / Cum mente nec turpem senectam / Degere, nec cithara carentem” (Az énekek első könyve, 31.; Csengery 1933, 78.; „Élvezzem azt, mim van, s ne legyek beteg, / Létó-fi, ezt add, s kérlek, agyam legyen / ép és öregkorban se kelljen / csúfosan és citerátlan élnem”, Az énekek első könyve, 31, Apollóhoz, 17–20. sor, ford. Devecseri Gábor). A toposz a
Jókai
Jókai Mór
nak 1876. márc. 29-én írt levélben is megjelenik („… ha némi függetlenségre tehetnék szert, azzal kecsegtetem magamat, hogy életem csendes alkonyán magányos mélázásim közt tán meglátogatna még olykor a Múzsa” (Jókai Mórnak, 1876. márc. 29.; AJÖM XIX., 361.). Korábban, egy Tompa Mihálynak 1865. jan. 26-án írt levélben annak a reményének ad hangot, hogy „némi kilátással a »független szegénységre« leköltözhetném
Szalontá
Nagyszalonta
ra, ha ugyan addig el nem költözöm oda, hol nem kell se fűtés, se szállásbér.” ( AJÖM XVIII., 559.) Az ÖK 1867 előfizetési felhívásában így indokolja verseinek kiadását: „Óhajtanám megérni az időt, hogy elvonulva másnemű, terhes foglalkozásimtól, pár évet nagyobb töredékim befejezésére szentelhessek, mert… vita brevis, ars longa. A közönség, ez összes kiadás pártolásával, közelebb juttatna óhajtott czélomhoz”. [ VU, 13(1866)/51. (dec. 23.), 630.] A „független nyugalom” képzete az Így is jó című versben tér vissza („Szép a független nyúgalom: / Megérleli egy-egy dalom”).
,
 
Kértem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Kértem,
n
Jegyzet a K1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
kérve:
  S ő
halasztá
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
halasztá,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
évrül évre.
 
 
  Csöndes fészket zöld lomb árnyán,
  Hova múzsám’ el-elvárnám,
  Mely sajátom;
  Benne én, és kis családom.
 
 
  Munkás,
vídám
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
vidám
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
öregséget,
  Hol, mit kezdtem, abban véget…
  Ennyi volt csak;
  S hogy megint ültessek, oltsak.
 
 
 
Most, ha adná is már, késő;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Most, ha adná is már, késő;
*
Szövegforrás:
K1
 
Most, ha adná is már, késő:
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
Egy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Egy
*
Szövegforrás:
K1
 
nyugalom vár, a végső:
  Mert hogy’ szálljon,
  Bár kalitja
már kinyitva,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
már kinyitva
n
Jegyzet már ki autográf ceruzaírással aláhúzva; bal m. í.:
végre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Rab madár
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Rab madár
n
Jegyzet b m jav. e., elválasztójellel: bm
*
Szövegforrás:
K2
 
is, szegett
szárnyon!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
szárnyon?
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
(1877. júl. 6.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
(1877. júl. 6.)
*
Szövegforrás:
K1
 
Arany János
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K2
 
Arany János
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
(1877)
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
 
Epilogus
n
Jegyzet
Epilogus
A görög ἐπίλογος latin formája; a retorikában a beszéd befejező része, melynek célja a hallgatóság emlékezetének felfrissítése és érzelmeinek befolyásolása ( KMR ). Az antik görög drámában (a kar elvonulásakor énekelt) verses ἐξόδιον ill. (a mű kedvező fogadtatását elősegíteni igyekvő) prózai ἐπιμύθιον töltött be ilyen funkciót; a római kor színjátékába
Plautus
Plautus, Titus Maccius
vezette be. Elterjedt volt az angol reneszánsz színházban; Shakespeare drámái közül a Vihar epilógusa a leghíresebb. A dráma epilógusa a 19. sz.-ig gyakori volt. Epikai művek befejező részeként a római kortól kezdve használatos; legismertebb
Ovidius
Ovidius, Publius, Naso
Átváltozásainak epilógusa. ( VIL )
 
 
  Az életet már
megjártam.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
megjártam.
n
Jegyzet m. jav. e.: m,
*
Szövegforrás:
K2
 
  Többnyire csak gyalog jártam,
 
Gyalog bizon
n
Jegyzet
bizon
a bizony szó régies, népies alakja ( ÉrtSz )
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
gyalog
[törölt]
« »
bizon’ –
*
Szövegforrás:
K1
 
gyalog bizon…
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
  Legfölebb
n
Jegyzet
legfölebb
A Cz–F -ban a szó alapalakja (változatként: legföljebb; e-ző alak nem szerepel). A legfölebb ha kifejezés
AJ
Arany János
költői műveiben ironikus: Toldi estéje, Ötödik ének; A nagyidai cigányok, Harmadik ének; Vojtina Ars poétikája; a bizon és a legfölebb szó két szomszédos sorban fordul elő a Vojtina Ars poétikájában.
ha omnibusz
n
Jegyzet
omnibusz
[Francia voiture omnibus ‘kocsi mindenki számára’, TESz ] társaskocsi: a városi tömegközlekedés első járműveként, meghatározott végállomások között kijelölt útvonalon, menetrendszerűen közlekedő, ló vontatta közúti jármű.
Pest
Budapest
en 1832-ben indították a Belváros és a Városliget között az első járatot, egy-két ló húzta, 12–24 utas fért el rajta.
on.
 
 
  Láttam sok kevély fogatot,
  Fényes tengelyt, czifra bakot:
  S egy a lelkem!
n
Jegyzet
egy a lelkem!
[helyzetmondat, régies] (a lelki üdvösségre vonatkozó) fogadkozás kifejezése: bizony mondom, állítom, esküszöm! ( MSZt ); vö.: lelkemre mondom ( Cz–F )
  Soha meg
se’ irigyeltem.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
se’ irígyeltem.
*
Szövegforrás:
K1
 
se írigyeltem.
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
 
 
  Nem törődtem
benn-ülővel,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
bennülővel,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
Hetyke urral, czifra nővel:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Hetyke urral, finnyás nővel:
*
Szövegforrás:
K1
 
Hetyke úrral, czifra nővel:
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
  Hogy’ áll orra
n
Jegyzet
Hogy’ áll orra…
Valószínűleg
AJ
Arany János
alkotta kifejezés a fenn hordja az orrát (‘gőgös’) és a ritka félre áll az orra (‘duzzog, meg van sértve’) kifejezésekből ( MSZt ). Az utóbbi az ÚMTSz-ban nagykőrösi adatként szerepel.
  Az út szélin baktatóra.
 
 
  Ha
egy úri lócsiszár
n
Jegyzet
lócsiszár
Ered. eszköz, mellyel a lovat tisztítják; innen átvive olyan lókereskedő gúnyos megnevezése, aki kikészíti, kicsiszolja az eladandó lovat, hogy kelendőbb legyen. ( Cz–F , TESZ )
ral
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
, egy úri
n
Jegyzet közel írva, függőleges vonallal elválasztva
ló-csiszárral
*
Szövegforrás:
K1
 
egy úri lócsiszárral,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
 
Találkoztam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Találkoztam,
*
Szövegforrás:
K1
 
s bevert sárral:
  Nem pöröltem, –
 
Félreálltam, letöröltem.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Félre álltam, letöröltem.
*
Szövegforrás:
K1
ÖM 1883, 403–405.
 
Félre álltam, letöröltem, –
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
 
 
  Hiszen az útfélen itt-ott
n
Jegyzet
Hiszen az útfélen itt-ott
vö. „Útfelen száz kis virág int” (A gyermek és szivárvány, 1851. júl., 29. sor)
  Egy kis virág nekem nyitott
n
Jegyzet
Egy kis virág nekem nyitott
vö. „Útfelen száz kis virág int” (A gyermek és szivárvány, 1851. júl., 29. sor)
:
  Azt leszedve,
  Megvolt szívem minden kedve.
 
 
  Az életet, ím, megjártam;
  Nem azt
adott,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
adott
*
Szövegforrás:
K1
 
a mit vártam:
  Néha többet,
  Kérve, kellve, kevesebbet.
 
 
  Ada
czímet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
czímet
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
bár nem kértem
n
Jegyzet
Ada czímet, bár nem kértem
Utalás arra, hogy
AJ
Arany János
1867-ben, tiltakozása ellenére, kénytelen volt elfogadni a Szent István-rendet (vö.: A csillag-hulláskor, Keletkezés).
,
  S több a
hírnév
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
hír-név,
*
Szövegforrás:
K1
 
hírnév
n
Jegyzet a szóvégi írásjel a K1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
hirnév
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
ÖM 1883, 403–405.
 
mint az érdem:
 
Nagyravágyva,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Nagyra vágyva,
*
Szövegforrás:
K1
ÖM 1883, 403–405.
 
  Bételt volna keblem vágya.
 
 
  Kik
hiúnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
, hiúnak,
n
Jegyzet a K1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
és kevélynek –
 
Tudom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
T
[törölt]
« al »
udom
n
Jegyzet ud jav. e.: al – a Talán szóból jav.
*
Szövegforrás:
K2
 
, boldognak is vélnek:
  S boldogságot
 
Irígy nélkűl még ki látott?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Irígy nélkül még ki látott?
*
Szövegforrás:
K1
 
Irígy nélkűl még ki látott?
[szerkesztői feloldás]
t? jav. e.: t!
*
Szövegforrás:
K2
 
Irigy nélkül még ki látott?
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
  Bárha engem titkos métely
 
Megemészt: az örök
kétely:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
kétely;
*
Szövegforrás:
K1
ÖM 1883, 403–405.
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
[törölt]
« Föl »
Megemészt:
n
Jegyzet Meg a kivakart betűjre írva
*
Szövegforrás:
K1
 
Megemészt:
n
Jegyzet Meg lehúzva, a lehúzás kivakarva; a bal margón:
[törölt]
« Föl »
Beszúrás
n
Jegyzet kivakarva
*
Szövegforrás:
K2
 
Fölemészt:
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
  S pályám bére
  Égető, mint Nessus
n
Jegyzet
Égető, mint Nessus
Nesszosz: kentaur a görög mitológiában. Azt állítván magáról, hogy az istenek révésze, vállalja, hogy átviszi Héraklész feleségét, Déianeirát a megáradt Euénosz folyó túlsó partjára. Ehelyett azonban erőszakoskodni kezd vele, ezért Héraklész lenyilazza. A haldokló Nesszosz bosszúból azt tanácsolja Déianeirának, hogy fogja fel kiomló vérét, mert ha bekeni vele férje ingét, az többé nem fog hűtlenkedni. Amikor Héraklész szeretőjévé tesz egy rabul ejtett fiatal hercegnőt, Iolét, a féltékeny, idősödő Déianeira a kentaur vérével bekent inget küld férjének. Midőn azonban a hős fölveszi az inget, az ráég testére, és szörnyű kínokat okoz neki. Héraklész a trakhiszi Oita hegyére viteti magát, ahol magányosan halhat meg. Még megtudja, hogy Déianeira ártatlan s kétségbeesésében öngyilkos lett; ezután máglyán megégetteti magát. Halhatatlan részét apja, Zeusz a mennybe ragadja. A témát Szophoklész dolgozta fel, Trakhiszi nők című tragédiájában.
vére:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
vére
*
Szövegforrás:
K1
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
 
Mily
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Míly
n
Jegyzet í jav. e.: i
*
Szövegforrás:
K1
 
temérdek munka várt még!…
 
Mily
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Míly
*
Szövegforrás:
K1
 
kevés
az, mit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
a mit
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
beválték
 
Félbe-szerbe’
n
Jegyzet
Félbe-szerbe’
Tkp. félben-szerben; ‘félig-meddig’. A köznyelv és a nyelvjárások határterületén élő szó. Első írásos előfordulása: Kriza János, Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény, Kolozsvár, 1863, 498. ( Cz–F , TESz )
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Félbe’-szerbe’
*
Szövegforrás:
K1
 
Félbe’-szerbe’,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
  S hány reményem hagyott
cserbe!…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
cserbe’!…
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
  Az életet már
megjártam:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
megjártam;
*
Szövegforrás:
K1
 
  Mit
szivembe vágyva zártam,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
szivembe vágyva zártam,
n
Jegyzet kivakart betűkre írva; a jav. változat a sor mellett, autográf ceruzaírással megismételve, a két utolsó három karakter lefelé hajlik
*
Szövegforrás:
K1
 
  Azt nem hozta,
 
Attól makacsúl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
n
Jegyzet autográf ceruzaírással aláhúzva; jobb m. í.:
Reményétül is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K1
 
Attól makacsul
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
megfoszta.
 
 
  Egy kis független nyugalmat,
n
Jegyzet
Egy kis független nyugalmat,
Utalás
Quintus Horatius Flaccus
Horatius, Quintus, Flaccus
sabinumi otthonára, melyet
Maecenas
Maecenas, Gaius Cilinius
tól kapott i. sz. 32-ben, hogy nyugodtan alkothasson (lásd Az énekek második könyve, 18, A fösvényhez, 14. sor).
Arany
Arany János
egyébként számadási könyve címlapjára
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
alábbi sorait írta jeligéül: „Frui paratis et valido mihi / Latoë, dones, et, precor, integra / Cum mente nec turpem senectam / Degere, nec cithara carentem” (Az énekek első könyve, 31.; Csengery 1933, 78.; „Élvezzem azt, mim van, s ne legyek beteg, / Létó-fi, ezt add, s kérlek, agyam legyen / ép és öregkorban se kelljen / csúfosan és citerátlan élnem”, Az énekek első könyve, 31, Apollóhoz, 17–20. sor, ford. Devecseri Gábor). A toposz a
Jókai
Jókai Mór
nak 1876. márc. 29-én írt levélben is megjelenik („… ha némi függetlenségre tehetnék szert, azzal kecsegtetem magamat, hogy életem csendes alkonyán magányos mélázásim közt tán meglátogatna még olykor a Múzsa” (Jókai Mórnak, 1876. márc. 29.; AJÖM XIX., 361.). Korábban, egy Tompa Mihálynak 1865. jan. 26-án írt levélben annak a reményének ad hangot, hogy „némi kilátással a »független szegénységre« leköltözhetném
Szalontá
Nagyszalonta
ra, ha ugyan addig el nem költözöm oda, hol nem kell se fűtés, se szállásbér.” ( AJÖM XVIII., 559.) Az ÖK 1867 előfizetési felhívásában így indokolja verseinek kiadását: „Óhajtanám megérni az időt, hogy elvonulva másnemű, terhes foglalkozásimtól, pár évet nagyobb töredékim befejezésére szentelhessek, mert… vita brevis, ars longa. A közönség, ez összes kiadás pártolásával, közelebb juttatna óhajtott czélomhoz”. [ VU, 13(1866)/51. (dec. 23.), 630.] A „független nyugalom” képzete az Így is jó című versben tér vissza („Szép a független nyúgalom: / Megérleli egy-egy dalom”).
  Melyben a dal megfoganhat
n
Jegyzet
Melyben a dal megfoganhat
Utalás
Quintus Horatius Flaccus
Horatius, Quintus, Flaccus
sabinumi otthonára, melyet
Maecenas
Maecenas, Gaius Cilinius
tól kapott i. sz. 32-ben, hogy nyugodtan alkothasson (lásd Az énekek második könyve, 18, A fösvényhez, 14. sor).
Arany
Arany János
egyébként számadási könyve címlapjára
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
alábbi sorait írta jeligéül: „Frui paratis et valido mihi / Latoë, dones, et, precor, integra / Cum mente nec turpem senectam / Degere, nec cithara carentem” (Az énekek első könyve, 31.; Csengery 1933, 78.; „Élvezzem azt, mim van, s ne legyek beteg, / Létó-fi, ezt add, s kérlek, agyam legyen / ép és öregkorban se kelljen / csúfosan és citerátlan élnem”, Az énekek első könyve, 31, Apollóhoz, 17–20. sor, ford. Devecseri Gábor). A toposz a
Jókai
Jókai Mór
nak 1876. márc. 29-én írt levélben is megjelenik („… ha némi függetlenségre tehetnék szert, azzal kecsegtetem magamat, hogy életem csendes alkonyán magányos mélázásim közt tán meglátogatna még olykor a Múzsa” (Jókai Mórnak, 1876. márc. 29.; AJÖM XIX., 361.). Korábban, egy Tompa Mihálynak 1865. jan. 26-án írt levélben annak a reményének ad hangot, hogy „némi kilátással a »független szegénységre« leköltözhetném
Szalontá
Nagyszalonta
ra, ha ugyan addig el nem költözöm oda, hol nem kell se fűtés, se szállásbér.” ( AJÖM XVIII., 559.) Az ÖK 1867 előfizetési felhívásában így indokolja verseinek kiadását: „Óhajtanám megérni az időt, hogy elvonulva másnemű, terhes foglalkozásimtól, pár évet nagyobb töredékim befejezésére szentelhessek, mert… vita brevis, ars longa. A közönség, ez összes kiadás pártolásával, közelebb juttatna óhajtott czélomhoz”. [ VU, 13(1866)/51. (dec. 23.), 630.] A „független nyugalom” képzete az Így is jó című versben tér vissza („Szép a független nyúgalom: / Megérleli egy-egy dalom”).
,
 
Kértem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Kértem,
n
Jegyzet a K1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
kérve:
  S ő
halasztá
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
halasztá,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
évrül évre.
 
 
  Csöndes fészket zöld lomb árnyán,
  Hova múzsám’ el-elvárnám,
  Mely sajátom;
  Benne én, és kis családom.
 
 
  Munkás,
vídám
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
vidám
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
öregséget,
  Hol, mit kezdtem, abban véget…
  Ennyi volt csak;
  S hogy megint ültessek, oltsak.
 
 
 
Most, ha adná is már, késő;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Most, ha adná is már, késő;
*
Szövegforrás:
K1
 
Most, ha adná is már, késő:
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
Egy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Egy
*
Szövegforrás:
K1
 
nyugalom vár, a végső:
  Mert hogy’ szálljon,
  Bár kalitja
már kinyitva,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
már kinyitva
n
Jegyzet már ki autográf ceruzaírással aláhúzva; bal m. í.:
végre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Rab madár
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Rab madár
n
Jegyzet b m jav. e., elválasztójellel: bm
*
Szövegforrás:
K2
 
is, szegett
szárnyon!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
szárnyon?
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
(1877. júl. 6.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
(1877. júl. 6.)
*
Szövegforrás:
K1
 
Arany János
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K2
 
Arany János
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
(1877)
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
 
Epilogus
n
Jegyzet
Epilogus
A görög ἐπίλογος latin formája; a retorikában a beszéd befejező része, melynek célja a hallgatóság emlékezetének felfrissítése és érzelmeinek befolyásolása ( KMR ). Az antik görög drámában (a kar elvonulásakor énekelt) verses ἐξόδιον ill. (a mű kedvező fogadtatását elősegíteni igyekvő) prózai ἐπιμύθιον töltött be ilyen funkciót; a római kor színjátékába
Plautus
Plautus, Titus Maccius
vezette be. Elterjedt volt az angol reneszánsz színházban; Shakespeare drámái közül a Vihar epilógusa a leghíresebb. A dráma epilógusa a 19. sz.-ig gyakori volt. Epikai művek befejező részeként a római kortól kezdve használatos; legismertebb
Ovidius
Ovidius, Publius, Naso
Átváltozásainak epilógusa. ( VIL )
 
 
  Az életet már
megjártam.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
megjártam.
n
Jegyzet m. jav. e.: m,
*
Szövegforrás:
K2
 
  Többnyire csak gyalog jártam,
 
Gyalog bizon
n
Jegyzet
bizon
a bizony szó régies, népies alakja ( ÉrtSz )
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
gyalog
[törölt]
« »
bizon’ –
*
Szövegforrás:
K1
 
gyalog bizon…
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
  Legfölebb
n
Jegyzet
legfölebb
A Cz–F -ban a szó alapalakja (változatként: legföljebb; e-ző alak nem szerepel). A legfölebb ha kifejezés
AJ
Arany János
költői műveiben ironikus: Toldi estéje, Ötödik ének; A nagyidai cigányok, Harmadik ének; Vojtina Ars poétikája; a bizon és a legfölebb szó két szomszédos sorban fordul elő a Vojtina Ars poétikájában.
ha omnibusz
n
Jegyzet
omnibusz
[Francia voiture omnibus ‘kocsi mindenki számára’, TESz ] társaskocsi: a városi tömegközlekedés első járműveként, meghatározott végállomások között kijelölt útvonalon, menetrendszerűen közlekedő, ló vontatta közúti jármű.
Pest
Budapest
en 1832-ben indították a Belváros és a Városliget között az első járatot, egy-két ló húzta, 12–24 utas fért el rajta.
on.
 
 
  Láttam sok kevély fogatot,
  Fényes tengelyt, czifra bakot:
  S egy a lelkem!
n
Jegyzet
egy a lelkem!
[helyzetmondat, régies] (a lelki üdvösségre vonatkozó) fogadkozás kifejezése: bizony mondom, állítom, esküszöm! ( MSZt ); vö.: lelkemre mondom ( Cz–F )
  Soha meg
se’ irigyeltem.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
se’ irígyeltem.
*
Szövegforrás:
K1
 
se írigyeltem.
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
 
 
  Nem törődtem
benn-ülővel,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
bennülővel,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
Hetyke urral, czifra nővel:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Hetyke urral, finnyás nővel:
*
Szövegforrás:
K1
 
Hetyke úrral, czifra nővel:
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
  Hogy’ áll orra
n
Jegyzet
Hogy’ áll orra…
Valószínűleg
AJ
Arany János
alkotta kifejezés a fenn hordja az orrát (‘gőgös’) és a ritka félre áll az orra (‘duzzog, meg van sértve’) kifejezésekből ( MSZt ). Az utóbbi az ÚMTSz-ban nagykőrösi adatként szerepel.
  Az út szélin baktatóra.
 
 
  Ha
egy úri lócsiszár
n
Jegyzet
lócsiszár
Ered. eszköz, mellyel a lovat tisztítják; innen átvive olyan lókereskedő gúnyos megnevezése, aki kikészíti, kicsiszolja az eladandó lovat, hogy kelendőbb legyen. ( Cz–F , TESZ )
ral
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
, egy úri
n
Jegyzet közel írva, függőleges vonallal elválasztva
ló-csiszárral
*
Szövegforrás:
K1
 
egy úri lócsiszárral,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
 
Találkoztam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Találkoztam,
*
Szövegforrás:
K1
 
s bevert sárral:
  Nem pöröltem, –
 
Félreálltam, letöröltem.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Félre álltam, letöröltem.
*
Szövegforrás:
K1
ÖM 1883, 403–405.
 
Félre álltam, letöröltem, –
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
 
 
  Hiszen az útfélen itt-ott
n
Jegyzet
Hiszen az útfélen itt-ott
vö. „Útfelen száz kis virág int” (A gyermek és szivárvány, 1851. júl., 29. sor)
  Egy kis virág nekem nyitott
n
Jegyzet
Egy kis virág nekem nyitott
vö. „Útfelen száz kis virág int” (A gyermek és szivárvány, 1851. júl., 29. sor)
:
  Azt leszedve,
  Megvolt szívem minden kedve.
 
 
  Az életet, ím, megjártam;
  Nem azt
adott,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
adott
*
Szövegforrás:
K1
 
a mit vártam:
  Néha többet,
  Kérve, kellve, kevesebbet.
 
 
  Ada
czímet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
czímet
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
bár nem kértem
n
Jegyzet
Ada czímet, bár nem kértem
Utalás arra, hogy
AJ
Arany János
1867-ben, tiltakozása ellenére, kénytelen volt elfogadni a Szent István-rendet (vö.: A csillag-hulláskor, Keletkezés).
,
  S több a
hírnév
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
hír-név,
*
Szövegforrás:
K1
 
hírnév
n
Jegyzet a szóvégi írásjel a K1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
hirnév
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
ÖM 1883, 403–405.
 
mint az érdem:
 
Nagyravágyva,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Nagyra vágyva,
*
Szövegforrás:
K1
ÖM 1883, 403–405.
 
  Bételt volna keblem vágya.
 
 
  Kik
hiúnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
, hiúnak,
n
Jegyzet a K1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
és kevélynek –
 
Tudom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
T
[törölt]
« al »
udom
n
Jegyzet ud jav. e.: al – a Talán szóból jav.
*
Szövegforrás:
K2
 
, boldognak is vélnek:
  S boldogságot
 
Irígy nélkűl még ki látott?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Irígy nélkül még ki látott?
*
Szövegforrás:
K1
 
Irígy nélkűl még ki látott?
[szerkesztői feloldás]
t? jav. e.: t!
*
Szövegforrás:
K2
 
Irigy nélkül még ki látott?
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
  Bárha engem titkos métely
 
Megemészt: az örök
kétely:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
kétely;
*
Szövegforrás:
K1
ÖM 1883, 403–405.
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
[törölt]
« Föl »
Megemészt:
n
Jegyzet Meg a kivakart betűjre írva
*
Szövegforrás:
K1
 
Megemészt:
n
Jegyzet Meg lehúzva, a lehúzás kivakarva; a bal margón:
[törölt]
« Föl »
Beszúrás
n
Jegyzet kivakarva
*
Szövegforrás:
K2
 
Fölemészt:
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
  S pályám bére
  Égető, mint Nessus
n
Jegyzet
Égető, mint Nessus
Nesszosz: kentaur a görög mitológiában. Azt állítván magáról, hogy az istenek révésze, vállalja, hogy átviszi Héraklész feleségét, Déianeirát a megáradt Euénosz folyó túlsó partjára. Ehelyett azonban erőszakoskodni kezd vele, ezért Héraklész lenyilazza. A haldokló Nesszosz bosszúból azt tanácsolja Déianeirának, hogy fogja fel kiomló vérét, mert ha bekeni vele férje ingét, az többé nem fog hűtlenkedni. Amikor Héraklész szeretőjévé tesz egy rabul ejtett fiatal hercegnőt, Iolét, a féltékeny, idősödő Déianeira a kentaur vérével bekent inget küld férjének. Midőn azonban a hős fölveszi az inget, az ráég testére, és szörnyű kínokat okoz neki. Héraklész a trakhiszi Oita hegyére viteti magát, ahol magányosan halhat meg. Még megtudja, hogy Déianeira ártatlan s kétségbeesésében öngyilkos lett; ezután máglyán megégetteti magát. Halhatatlan részét apja, Zeusz a mennybe ragadja. A témát Szophoklész dolgozta fel, Trakhiszi nők című tragédiájában.
vére:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
vére
*
Szövegforrás:
K1
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
 
Mily
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Míly
n
Jegyzet í jav. e.: i
*
Szövegforrás:
K1
 
temérdek munka várt még!…
 
Mily
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Míly
*
Szövegforrás:
K1
 
kevés
az, mit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
a mit
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
beválték
 
Félbe-szerbe’
n
Jegyzet
Félbe-szerbe’
Tkp. félben-szerben; ‘félig-meddig’. A köznyelv és a nyelvjárások határterületén élő szó. Első írásos előfordulása: Kriza János, Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény, Kolozsvár, 1863, 498. ( Cz–F , TESz )
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Félbe’-szerbe’
*
Szövegforrás:
K1
 
Félbe’-szerbe’,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
  S hány reményem hagyott
cserbe!…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
cserbe’!…
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
  Az életet már
megjártam:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
megjártam;
*
Szövegforrás:
K1
 
  Mit
szivembe vágyva zártam,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
szivembe vágyva zártam,
n
Jegyzet kivakart betűkre írva; a jav. változat a sor mellett, autográf ceruzaírással megismételve, a két utolsó három karakter lefelé hajlik
*
Szövegforrás:
K1
 
  Azt nem hozta,
 
Attól makacsúl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
n
Jegyzet autográf ceruzaírással aláhúzva; jobb m. í.:
Reményétül is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K1
 
Attól makacsul
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
megfoszta.
 
 
  Egy kis független nyugalmat,
n
Jegyzet
Egy kis független nyugalmat,
Utalás
Quintus Horatius Flaccus
Horatius, Quintus, Flaccus
sabinumi otthonára, melyet
Maecenas
Maecenas, Gaius Cilinius
tól kapott i. sz. 32-ben, hogy nyugodtan alkothasson (lásd Az énekek második könyve, 18, A fösvényhez, 14. sor).
Arany
Arany János
egyébként számadási könyve címlapjára
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
alábbi sorait írta jeligéül: „Frui paratis et valido mihi / Latoë, dones, et, precor, integra / Cum mente nec turpem senectam / Degere, nec cithara carentem” (Az énekek első könyve, 31.; Csengery 1933, 78.; „Élvezzem azt, mim van, s ne legyek beteg, / Létó-fi, ezt add, s kérlek, agyam legyen / ép és öregkorban se kelljen / csúfosan és citerátlan élnem”, Az énekek első könyve, 31, Apollóhoz, 17–20. sor, ford. Devecseri Gábor). A toposz a
Jókai
Jókai Mór
nak 1876. márc. 29-én írt levélben is megjelenik („… ha némi függetlenségre tehetnék szert, azzal kecsegtetem magamat, hogy életem csendes alkonyán magányos mélázásim közt tán meglátogatna még olykor a Múzsa” (Jókai Mórnak, 1876. márc. 29.; AJÖM XIX., 361.). Korábban, egy Tompa Mihálynak 1865. jan. 26-án írt levélben annak a reményének ad hangot, hogy „némi kilátással a »független szegénységre« leköltözhetném
Szalontá
Nagyszalonta
ra, ha ugyan addig el nem költözöm oda, hol nem kell se fűtés, se szállásbér.” ( AJÖM XVIII., 559.) Az ÖK 1867 előfizetési felhívásában így indokolja verseinek kiadását: „Óhajtanám megérni az időt, hogy elvonulva másnemű, terhes foglalkozásimtól, pár évet nagyobb töredékim befejezésére szentelhessek, mert… vita brevis, ars longa. A közönség, ez összes kiadás pártolásával, közelebb juttatna óhajtott czélomhoz”. [ VU, 13(1866)/51. (dec. 23.), 630.] A „független nyugalom” képzete az Így is jó című versben tér vissza („Szép a független nyúgalom: / Megérleli egy-egy dalom”).
  Melyben a dal megfoganhat
n
Jegyzet
Melyben a dal megfoganhat
Utalás
Quintus Horatius Flaccus
Horatius, Quintus, Flaccus
sabinumi otthonára, melyet
Maecenas
Maecenas, Gaius Cilinius
tól kapott i. sz. 32-ben, hogy nyugodtan alkothasson (lásd Az énekek második könyve, 18, A fösvényhez, 14. sor).
Arany
Arany János
egyébként számadási könyve címlapjára
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
alábbi sorait írta jeligéül: „Frui paratis et valido mihi / Latoë, dones, et, precor, integra / Cum mente nec turpem senectam / Degere, nec cithara carentem” (Az énekek első könyve, 31.; Csengery 1933, 78.; „Élvezzem azt, mim van, s ne legyek beteg, / Létó-fi, ezt add, s kérlek, agyam legyen / ép és öregkorban se kelljen / csúfosan és citerátlan élnem”, Az énekek első könyve, 31, Apollóhoz, 17–20. sor, ford. Devecseri Gábor). A toposz a
Jókai
Jókai Mór
nak 1876. márc. 29-én írt levélben is megjelenik („… ha némi függetlenségre tehetnék szert, azzal kecsegtetem magamat, hogy életem csendes alkonyán magányos mélázásim közt tán meglátogatna még olykor a Múzsa” (Jókai Mórnak, 1876. márc. 29.; AJÖM XIX., 361.). Korábban, egy Tompa Mihálynak 1865. jan. 26-án írt levélben annak a reményének ad hangot, hogy „némi kilátással a »független szegénységre« leköltözhetném
Szalontá
Nagyszalonta
ra, ha ugyan addig el nem költözöm oda, hol nem kell se fűtés, se szállásbér.” ( AJÖM XVIII., 559.) Az ÖK 1867 előfizetési felhívásában így indokolja verseinek kiadását: „Óhajtanám megérni az időt, hogy elvonulva másnemű, terhes foglalkozásimtól, pár évet nagyobb töredékim befejezésére szentelhessek, mert… vita brevis, ars longa. A közönség, ez összes kiadás pártolásával, közelebb juttatna óhajtott czélomhoz”. [ VU, 13(1866)/51. (dec. 23.), 630.] A „független nyugalom” képzete az Így is jó című versben tér vissza („Szép a független nyúgalom: / Megérleli egy-egy dalom”).
,
 
Kértem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Kértem,
n
Jegyzet a K1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
kérve:
  S ő
halasztá
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
halasztá,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
évrül évre.
 
 
  Csöndes fészket zöld lomb árnyán,
  Hova múzsám’ el-elvárnám,
  Mely sajátom;
  Benne én, és kis családom.
 
 
  Munkás,
vídám
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
vidám
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
öregséget,
  Hol, mit kezdtem, abban véget…
  Ennyi volt csak;
  S hogy megint ültessek, oltsak.
 
 
 
Most, ha adná is már, késő;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Most, ha adná is már, késő;
*
Szövegforrás:
K1
 
Most, ha adná is már, késő:
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
Egy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Egy
*
Szövegforrás:
K1
 
nyugalom vár, a végső:
  Mert hogy’ szálljon,
  Bár kalitja
már kinyitva,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
már kinyitva
n
Jegyzet már ki autográf ceruzaírással aláhúzva; bal m. í.:
végre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Rab madár
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Rab madár
n
Jegyzet b m jav. e., elválasztójellel: bm
*
Szövegforrás:
K2
 
is, szegett
szárnyon!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
szárnyon?
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
(1877. júl. 6.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
(1877. júl. 6.)
*
Szövegforrás:
K1
 
Arany János
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K2
 
Arany János
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
(1877)
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
 
Epilogus
n
Jegyzet
Epilogus
A görög ἐπίλογος latin formája; a retorikában a beszéd befejező része, melynek célja a hallgatóság emlékezetének felfrissítése és érzelmeinek befolyásolása ( KMR ). Az antik görög drámában (a kar elvonulásakor énekelt) verses ἐξόδιον ill. (a mű kedvező fogadtatását elősegíteni igyekvő) prózai ἐπιμύθιον töltött be ilyen funkciót; a római kor színjátékába
Plautus
Plautus, Titus Maccius
vezette be. Elterjedt volt az angol reneszánsz színházban; Shakespeare drámái közül a Vihar epilógusa a leghíresebb. A dráma epilógusa a 19. sz.-ig gyakori volt. Epikai művek befejező részeként a római kortól kezdve használatos; legismertebb
Ovidius
Ovidius, Publius, Naso
Átváltozásainak epilógusa. ( VIL )
 
 
  Az életet már
megjártam.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
megjártam.
n
Jegyzet m. jav. e.: m,
*
Szövegforrás:
K2
 
  Többnyire csak gyalog jártam,
 
Gyalog bizon
n
Jegyzet
bizon
a bizony szó régies, népies alakja ( ÉrtSz )
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
gyalog
[törölt]
« »
bizon’ –
*
Szövegforrás:
K1
 
gyalog bizon…
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
  Legfölebb
n
Jegyzet
legfölebb
A Cz–F -ban a szó alapalakja (változatként: legföljebb; e-ző alak nem szerepel). A legfölebb ha kifejezés
AJ
Arany János
költői műveiben ironikus: Toldi estéje, Ötödik ének; A nagyidai cigányok, Harmadik ének; Vojtina Ars poétikája; a bizon és a legfölebb szó két szomszédos sorban fordul elő a Vojtina Ars poétikájában.
ha omnibusz
n
Jegyzet
omnibusz
[Francia voiture omnibus ‘kocsi mindenki számára’, TESz ] társaskocsi: a városi tömegközlekedés első járműveként, meghatározott végállomások között kijelölt útvonalon, menetrendszerűen közlekedő, ló vontatta közúti jármű.
Pest
Budapest
en 1832-ben indították a Belváros és a Városliget között az első járatot, egy-két ló húzta, 12–24 utas fért el rajta.
on.
 
 
  Láttam sok kevély fogatot,
  Fényes tengelyt, czifra bakot:
  S egy a lelkem!
n
Jegyzet
egy a lelkem!
[helyzetmondat, régies] (a lelki üdvösségre vonatkozó) fogadkozás kifejezése: bizony mondom, állítom, esküszöm! ( MSZt ); vö.: lelkemre mondom ( Cz–F )
  Soha meg
se’ irigyeltem.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
se’ irígyeltem.
*
Szövegforrás:
K1
 
se írigyeltem.
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
 
 
  Nem törődtem
benn-ülővel,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
bennülővel,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
Hetyke urral, czifra nővel:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Hetyke urral, finnyás nővel:
*
Szövegforrás:
K1
 
Hetyke úrral, czifra nővel:
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
  Hogy’ áll orra
n
Jegyzet
Hogy’ áll orra…
Valószínűleg
AJ
Arany János
alkotta kifejezés a fenn hordja az orrát (‘gőgös’) és a ritka félre áll az orra (‘duzzog, meg van sértve’) kifejezésekből ( MSZt ). Az utóbbi az ÚMTSz-ban nagykőrösi adatként szerepel.
  Az út szélin baktatóra.
 
 
  Ha
egy úri lócsiszár
n
Jegyzet
lócsiszár
Ered. eszköz, mellyel a lovat tisztítják; innen átvive olyan lókereskedő gúnyos megnevezése, aki kikészíti, kicsiszolja az eladandó lovat, hogy kelendőbb legyen. ( Cz–F , TESZ )
ral
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
, egy úri
n
Jegyzet közel írva, függőleges vonallal elválasztva
ló-csiszárral
*
Szövegforrás:
K1
 
egy úri lócsiszárral,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
 
Találkoztam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Találkoztam,
*
Szövegforrás:
K1
 
s bevert sárral:
  Nem pöröltem, –
 
Félreálltam, letöröltem.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Félre álltam, letöröltem.
*
Szövegforrás:
K1
ÖM 1883, 403–405.
 
Félre álltam, letöröltem, –
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
 
 
  Hiszen az útfélen itt-ott
n
Jegyzet
Hiszen az útfélen itt-ott
vö. „Útfelen száz kis virág int” (A gyermek és szivárvány, 1851. júl., 29. sor)
  Egy kis virág nekem nyitott
n
Jegyzet
Egy kis virág nekem nyitott
vö. „Útfelen száz kis virág int” (A gyermek és szivárvány, 1851. júl., 29. sor)
:
  Azt leszedve,
  Megvolt szívem minden kedve.
 
 
  Az életet, ím, megjártam;
  Nem azt
adott,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
adott
*
Szövegforrás:
K1
 
a mit vártam:
  Néha többet,
  Kérve, kellve, kevesebbet.
 
 
  Ada
czímet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
czímet
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
bár nem kértem
n
Jegyzet
Ada czímet, bár nem kértem
Utalás arra, hogy
AJ
Arany János
1867-ben, tiltakozása ellenére, kénytelen volt elfogadni a Szent István-rendet (vö.: A csillag-hulláskor, Keletkezés).
,
  S több a
hírnév
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
hír-név,
*
Szövegforrás:
K1
 
hírnév
n
Jegyzet a szóvégi írásjel a K1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
hirnév
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
ÖM 1883, 403–405.
 
mint az érdem:
 
Nagyravágyva,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Nagyra vágyva,
*
Szövegforrás:
K1
ÖM 1883, 403–405.
 
  Bételt volna keblem vágya.
 
 
  Kik
hiúnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
, hiúnak,
n
Jegyzet a K1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
és kevélynek –
 
Tudom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
T
[törölt]
« al »
udom
n
Jegyzet ud jav. e.: al – a Talán szóból jav.
*
Szövegforrás:
K2
 
, boldognak is vélnek:
  S boldogságot
 
Irígy nélkűl még ki látott?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Irígy nélkül még ki látott?
*
Szövegforrás:
K1
 
Irígy nélkűl még ki látott?
[szerkesztői feloldás]
t? jav. e.: t!
*
Szövegforrás:
K2
 
Irigy nélkül még ki látott?
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
  Bárha engem titkos métely
 
Megemészt: az örök
kétely:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
kétely;
*
Szövegforrás:
K1
ÖM 1883, 403–405.
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
[törölt]
« Föl »
Megemészt:
n
Jegyzet Meg a kivakart betűjre írva
*
Szövegforrás:
K1
 
Megemészt:
n
Jegyzet Meg lehúzva, a lehúzás kivakarva; a bal margón:
[törölt]
« Föl »
Beszúrás
n
Jegyzet kivakarva
*
Szövegforrás:
K2
 
Fölemészt:
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
  S pályám bére
  Égető, mint Nessus
n
Jegyzet
Égető, mint Nessus
Nesszosz: kentaur a görög mitológiában. Azt állítván magáról, hogy az istenek révésze, vállalja, hogy átviszi Héraklész feleségét, Déianeirát a megáradt Euénosz folyó túlsó partjára. Ehelyett azonban erőszakoskodni kezd vele, ezért Héraklész lenyilazza. A haldokló Nesszosz bosszúból azt tanácsolja Déianeirának, hogy fogja fel kiomló vérét, mert ha bekeni vele férje ingét, az többé nem fog hűtlenkedni. Amikor Héraklész szeretőjévé tesz egy rabul ejtett fiatal hercegnőt, Iolét, a féltékeny, idősödő Déianeira a kentaur vérével bekent inget küld férjének. Midőn azonban a hős fölveszi az inget, az ráég testére, és szörnyű kínokat okoz neki. Héraklész a trakhiszi Oita hegyére viteti magát, ahol magányosan halhat meg. Még megtudja, hogy Déianeira ártatlan s kétségbeesésében öngyilkos lett; ezután máglyán megégetteti magát. Halhatatlan részét apja, Zeusz a mennybe ragadja. A témát Szophoklész dolgozta fel, Trakhiszi nők című tragédiájában.
vére:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
vére
*
Szövegforrás:
K1
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
 
Mily
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Míly
n
Jegyzet í jav. e.: i
*
Szövegforrás:
K1
 
temérdek munka várt még!…
 
Mily
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Míly
*
Szövegforrás:
K1
 
kevés
az, mit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
a mit
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
beválték
 
Félbe-szerbe’
n
Jegyzet
Félbe-szerbe’
Tkp. félben-szerben; ‘félig-meddig’. A köznyelv és a nyelvjárások határterületén élő szó. Első írásos előfordulása: Kriza János, Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény, Kolozsvár, 1863, 498. ( Cz–F , TESz )
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Félbe’-szerbe’
*
Szövegforrás:
K1
 
Félbe’-szerbe’,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
  S hány reményem hagyott
cserbe!…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
cserbe’!…
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
  Az életet már
megjártam:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
megjártam;
*
Szövegforrás:
K1
 
  Mit
szivembe vágyva zártam,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
szivembe vágyva zártam,
n
Jegyzet kivakart betűkre írva; a jav. változat a sor mellett, autográf ceruzaírással megismételve, a két utolsó három karakter lefelé hajlik
*
Szövegforrás:
K1
 
  Azt nem hozta,
 
Attól makacsúl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
n
Jegyzet autográf ceruzaírással aláhúzva; jobb m. í.:
Reményétül is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K1
 
Attól makacsul
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
megfoszta.
 
 
  Egy kis független nyugalmat,
n
Jegyzet
Egy kis független nyugalmat,
Utalás
Quintus Horatius Flaccus
Horatius, Quintus, Flaccus
sabinumi otthonára, melyet
Maecenas
Maecenas, Gaius Cilinius
tól kapott i. sz. 32-ben, hogy nyugodtan alkothasson (lásd Az énekek második könyve, 18, A fösvényhez, 14. sor).
Arany
Arany János
egyébként számadási könyve címlapjára
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
alábbi sorait írta jeligéül: „Frui paratis et valido mihi / Latoë, dones, et, precor, integra / Cum mente nec turpem senectam / Degere, nec cithara carentem” (Az énekek első könyve, 31.; Csengery 1933, 78.; „Élvezzem azt, mim van, s ne legyek beteg, / Létó-fi, ezt add, s kérlek, agyam legyen / ép és öregkorban se kelljen / csúfosan és citerátlan élnem”, Az énekek első könyve, 31, Apollóhoz, 17–20. sor, ford. Devecseri Gábor). A toposz a
Jókai
Jókai Mór
nak 1876. márc. 29-én írt levélben is megjelenik („… ha némi függetlenségre tehetnék szert, azzal kecsegtetem magamat, hogy életem csendes alkonyán magányos mélázásim közt tán meglátogatna még olykor a Múzsa” (Jókai Mórnak, 1876. márc. 29.; AJÖM XIX., 361.). Korábban, egy Tompa Mihálynak 1865. jan. 26-án írt levélben annak a reményének ad hangot, hogy „némi kilátással a »független szegénységre« leköltözhetném
Szalontá
Nagyszalonta
ra, ha ugyan addig el nem költözöm oda, hol nem kell se fűtés, se szállásbér.” ( AJÖM XVIII., 559.) Az ÖK 1867 előfizetési felhívásában így indokolja verseinek kiadását: „Óhajtanám megérni az időt, hogy elvonulva másnemű, terhes foglalkozásimtól, pár évet nagyobb töredékim befejezésére szentelhessek, mert… vita brevis, ars longa. A közönség, ez összes kiadás pártolásával, közelebb juttatna óhajtott czélomhoz”. [ VU, 13(1866)/51. (dec. 23.), 630.] A „független nyugalom” képzete az Így is jó című versben tér vissza („Szép a független nyúgalom: / Megérleli egy-egy dalom”).
  Melyben a dal megfoganhat
n
Jegyzet
Melyben a dal megfoganhat
Utalás
Quintus Horatius Flaccus
Horatius, Quintus, Flaccus
sabinumi otthonára, melyet
Maecenas
Maecenas, Gaius Cilinius
tól kapott i. sz. 32-ben, hogy nyugodtan alkothasson (lásd Az énekek második könyve, 18, A fösvényhez, 14. sor).
Arany
Arany János
egyébként számadási könyve címlapjára
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
alábbi sorait írta jeligéül: „Frui paratis et valido mihi / Latoë, dones, et, precor, integra / Cum mente nec turpem senectam / Degere, nec cithara carentem” (Az énekek első könyve, 31.; Csengery 1933, 78.; „Élvezzem azt, mim van, s ne legyek beteg, / Létó-fi, ezt add, s kérlek, agyam legyen / ép és öregkorban se kelljen / csúfosan és citerátlan élnem”, Az énekek első könyve, 31, Apollóhoz, 17–20. sor, ford. Devecseri Gábor). A toposz a
Jókai
Jókai Mór
nak 1876. márc. 29-én írt levélben is megjelenik („… ha némi függetlenségre tehetnék szert, azzal kecsegtetem magamat, hogy életem csendes alkonyán magányos mélázásim közt tán meglátogatna még olykor a Múzsa” (Jókai Mórnak, 1876. márc. 29.; AJÖM XIX., 361.). Korábban, egy Tompa Mihálynak 1865. jan. 26-án írt levélben annak a reményének ad hangot, hogy „némi kilátással a »független szegénységre« leköltözhetném
Szalontá
Nagyszalonta
ra, ha ugyan addig el nem költözöm oda, hol nem kell se fűtés, se szállásbér.” ( AJÖM XVIII., 559.) Az ÖK 1867 előfizetési felhívásában így indokolja verseinek kiadását: „Óhajtanám megérni az időt, hogy elvonulva másnemű, terhes foglalkozásimtól, pár évet nagyobb töredékim befejezésére szentelhessek, mert… vita brevis, ars longa. A közönség, ez összes kiadás pártolásával, közelebb juttatna óhajtott czélomhoz”. [ VU, 13(1866)/51. (dec. 23.), 630.] A „független nyugalom” képzete az Így is jó című versben tér vissza („Szép a független nyúgalom: / Megérleli egy-egy dalom”).
,
 
Kértem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Kértem,
n
Jegyzet a K1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
kérve:
  S ő
halasztá
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
halasztá,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
évrül évre.
 
 
  Csöndes fészket zöld lomb árnyán,
  Hova múzsám’ el-elvárnám,
  Mely sajátom;
  Benne én, és kis családom.
 
 
  Munkás,
vídám
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
vidám
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
öregséget,
  Hol, mit kezdtem, abban véget…
  Ennyi volt csak;
  S hogy megint ültessek, oltsak.
 
 
 
Most, ha adná is már, késő;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Most, ha adná is már, késő;
*
Szövegforrás:
K1
 
Most, ha adná is már, késő:
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
Egy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Egy
*
Szövegforrás:
K1
 
nyugalom vár, a végső:
  Mert hogy’ szálljon,
  Bár kalitja
már kinyitva,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
már kinyitva
n
Jegyzet már ki autográf ceruzaírással aláhúzva; bal m. í.:
végre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Rab madár
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Rab madár
n
Jegyzet b m jav. e., elválasztójellel: bm
*
Szövegforrás:
K2
 
is, szegett
szárnyon!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
szárnyon?
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
(1877. júl. 6.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
(1877. júl. 6.)
*
Szövegforrás:
K1
 
Arany János
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K2
 
Arany János
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
(1877)
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
 
Epilogus
n
Jegyzet
Epilogus
A görög ἐπίλογος latin formája; a retorikában a beszéd befejező része, melynek célja a hallgatóság emlékezetének felfrissítése és érzelmeinek befolyásolása ( KMR ). Az antik görög drámában (a kar elvonulásakor énekelt) verses ἐξόδιον ill. (a mű kedvező fogadtatását elősegíteni igyekvő) prózai ἐπιμύθιον töltött be ilyen funkciót; a római kor színjátékába
Plautus
Plautus, Titus Maccius
vezette be. Elterjedt volt az angol reneszánsz színházban; Shakespeare drámái közül a Vihar epilógusa a leghíresebb. A dráma epilógusa a 19. sz.-ig gyakori volt. Epikai művek befejező részeként a római kortól kezdve használatos; legismertebb
Ovidius
Ovidius, Publius, Naso
Átváltozásainak epilógusa. ( VIL )
 
 
  Az életet már
megjártam.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
megjártam.
n
Jegyzet m. jav. e.: m,
*
Szövegforrás:
K2
 
  Többnyire csak gyalog jártam,
 
Gyalog bizon
n
Jegyzet
bizon
a bizony szó régies, népies alakja ( ÉrtSz )
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
gyalog
[törölt]
« »
bizon’ –
*
Szövegforrás:
K1
 
gyalog bizon…
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
  Legfölebb
n
Jegyzet
legfölebb
A Cz–F -ban a szó alapalakja (változatként: legföljebb; e-ző alak nem szerepel). A legfölebb ha kifejezés
AJ
Arany János
költői műveiben ironikus: Toldi estéje, Ötödik ének; A nagyidai cigányok, Harmadik ének; Vojtina Ars poétikája; a bizon és a legfölebb szó két szomszédos sorban fordul elő a Vojtina Ars poétikájában.
ha omnibusz
n
Jegyzet
omnibusz
[Francia voiture omnibus ‘kocsi mindenki számára’, TESz ] társaskocsi: a városi tömegközlekedés első járműveként, meghatározott végállomások között kijelölt útvonalon, menetrendszerűen közlekedő, ló vontatta közúti jármű.
Pest
Budapest
en 1832-ben indították a Belváros és a Városliget között az első járatot, egy-két ló húzta, 12–24 utas fért el rajta.
on.
 
 
  Láttam sok kevély fogatot,
  Fényes tengelyt, czifra bakot:
  S egy a lelkem!
n
Jegyzet
egy a lelkem!
[helyzetmondat, régies] (a lelki üdvösségre vonatkozó) fogadkozás kifejezése: bizony mondom, állítom, esküszöm! ( MSZt ); vö.: lelkemre mondom ( Cz–F )
  Soha meg
se’ irigyeltem.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
se’ irígyeltem.
*
Szövegforrás:
K1
 
se írigyeltem.
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
 
 
  Nem törődtem
benn-ülővel,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
bennülővel,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
Hetyke urral, czifra nővel:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Hetyke urral, finnyás nővel:
*
Szövegforrás:
K1
 
Hetyke úrral, czifra nővel:
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
  Hogy’ áll orra
n
Jegyzet
Hogy’ áll orra…
Valószínűleg
AJ
Arany János
alkotta kifejezés a fenn hordja az orrát (‘gőgös’) és a ritka félre áll az orra (‘duzzog, meg van sértve’) kifejezésekből ( MSZt ). Az utóbbi az ÚMTSz-ban nagykőrösi adatként szerepel.
  Az út szélin baktatóra.
 
 
  Ha
egy úri lócsiszár
n
Jegyzet
lócsiszár
Ered. eszköz, mellyel a lovat tisztítják; innen átvive olyan lókereskedő gúnyos megnevezése, aki kikészíti, kicsiszolja az eladandó lovat, hogy kelendőbb legyen. ( Cz–F , TESZ )
ral
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
, egy úri
n
Jegyzet közel írva, függőleges vonallal elválasztva
ló-csiszárral
*
Szövegforrás:
K1
 
egy úri lócsiszárral,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
 
Találkoztam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Találkoztam,
*
Szövegforrás:
K1
 
s bevert sárral:
  Nem pöröltem, –
 
Félreálltam, letöröltem.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Félre álltam, letöröltem.
*
Szövegforrás:
K1
ÖM 1883, 403–405.
 
Félre álltam, letöröltem, –
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
 
 
  Hiszen az útfélen itt-ott
n
Jegyzet
Hiszen az útfélen itt-ott
vö. „Útfelen száz kis virág int” (A gyermek és szivárvány, 1851. júl., 29. sor)
  Egy kis virág nekem nyitott
n
Jegyzet
Egy kis virág nekem nyitott
vö. „Útfelen száz kis virág int” (A gyermek és szivárvány, 1851. júl., 29. sor)
:
  Azt leszedve,
  Megvolt szívem minden kedve.
 
 
  Az életet, ím, megjártam;
  Nem azt
adott,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
adott
*
Szövegforrás:
K1
 
a mit vártam:
  Néha többet,
  Kérve, kellve, kevesebbet.
 
 
  Ada
czímet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
czímet
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
bár nem kértem
n
Jegyzet
Ada czímet, bár nem kértem
Utalás arra, hogy
AJ
Arany János
1867-ben, tiltakozása ellenére, kénytelen volt elfogadni a Szent István-rendet (vö.: A csillag-hulláskor, Keletkezés).
,
  S több a
hírnév
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
hír-név,
*
Szövegforrás:
K1
 
hírnév
n
Jegyzet a szóvégi írásjel a K1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
hirnév
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
ÖM 1883, 403–405.
 
mint az érdem:
 
Nagyravágyva,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Nagyra vágyva,
*
Szövegforrás:
K1
ÖM 1883, 403–405.
 
  Bételt volna keblem vágya.
 
 
  Kik
hiúnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
, hiúnak,
n
Jegyzet a K1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
és kevélynek –
 
Tudom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
T
[törölt]
« al »
udom
n
Jegyzet ud jav. e.: al – a Talán szóból jav.
*
Szövegforrás:
K2
 
, boldognak is vélnek:
  S boldogságot
 
Irígy nélkűl még ki látott?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Irígy nélkül még ki látott?
*
Szövegforrás:
K1
 
Irígy nélkűl még ki látott?
[szerkesztői feloldás]
t? jav. e.: t!
*
Szövegforrás:
K2
 
Irigy nélkül még ki látott?
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
  Bárha engem titkos métely
 
Megemészt: az örök
kétely:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
kétely;
*
Szövegforrás:
K1
ÖM 1883, 403–405.
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
[törölt]
« Föl »
Megemészt:
n
Jegyzet Meg a kivakart betűjre írva
*
Szövegforrás:
K1
 
Megemészt:
n
Jegyzet Meg lehúzva, a lehúzás kivakarva; a bal margón:
[törölt]
« Föl »
Beszúrás
n
Jegyzet kivakarva
*
Szövegforrás:
K2
 
Fölemészt:
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
  S pályám bére
  Égető, mint Nessus
n
Jegyzet
Égető, mint Nessus
Nesszosz: kentaur a görög mitológiában. Azt állítván magáról, hogy az istenek révésze, vállalja, hogy átviszi Héraklész feleségét, Déianeirát a megáradt Euénosz folyó túlsó partjára. Ehelyett azonban erőszakoskodni kezd vele, ezért Héraklész lenyilazza. A haldokló Nesszosz bosszúból azt tanácsolja Déianeirának, hogy fogja fel kiomló vérét, mert ha bekeni vele férje ingét, az többé nem fog hűtlenkedni. Amikor Héraklész szeretőjévé tesz egy rabul ejtett fiatal hercegnőt, Iolét, a féltékeny, idősödő Déianeira a kentaur vérével bekent inget küld férjének. Midőn azonban a hős fölveszi az inget, az ráég testére, és szörnyű kínokat okoz neki. Héraklész a trakhiszi Oita hegyére viteti magát, ahol magányosan halhat meg. Még megtudja, hogy Déianeira ártatlan s kétségbeesésében öngyilkos lett; ezután máglyán megégetteti magát. Halhatatlan részét apja, Zeusz a mennybe ragadja. A témát Szophoklész dolgozta fel, Trakhiszi nők című tragédiájában.
vére:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
vére
*
Szövegforrás:
K1
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
 
Mily
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Míly
n
Jegyzet í jav. e.: i
*
Szövegforrás:
K1
 
temérdek munka várt még!…
 
Mily
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Míly
*
Szövegforrás:
K1
 
kevés
az, mit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
a mit
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
beválték
 
Félbe-szerbe’
n
Jegyzet
Félbe-szerbe’
Tkp. félben-szerben; ‘félig-meddig’. A köznyelv és a nyelvjárások határterületén élő szó. Első írásos előfordulása: Kriza János, Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény, Kolozsvár, 1863, 498. ( Cz–F , TESz )
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Félbe’-szerbe’
*
Szövegforrás:
K1
 
Félbe’-szerbe’,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
  S hány reményem hagyott
cserbe!…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
cserbe’!…
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
  Az életet már
megjártam:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
megjártam;
*
Szövegforrás:
K1
 
  Mit
szivembe vágyva zártam,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
szivembe vágyva zártam,
n
Jegyzet kivakart betűkre írva; a jav. változat a sor mellett, autográf ceruzaírással megismételve, a két utolsó három karakter lefelé hajlik
*
Szövegforrás:
K1
 
  Azt nem hozta,
 
Attól makacsúl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
n
Jegyzet autográf ceruzaírással aláhúzva; jobb m. í.:
Reményétül is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K1
 
Attól makacsul
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
megfoszta.
 
 
  Egy kis független nyugalmat,
n
Jegyzet
Egy kis független nyugalmat,
Utalás
Quintus Horatius Flaccus
Horatius, Quintus, Flaccus
sabinumi otthonára, melyet
Maecenas
Maecenas, Gaius Cilinius
tól kapott i. sz. 32-ben, hogy nyugodtan alkothasson (lásd Az énekek második könyve, 18, A fösvényhez, 14. sor).
Arany
Arany János
egyébként számadási könyve címlapjára
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
alábbi sorait írta jeligéül: „Frui paratis et valido mihi / Latoë, dones, et, precor, integra / Cum mente nec turpem senectam / Degere, nec cithara carentem” (Az énekek első könyve, 31.; Csengery 1933, 78.; „Élvezzem azt, mim van, s ne legyek beteg, / Létó-fi, ezt add, s kérlek, agyam legyen / ép és öregkorban se kelljen / csúfosan és citerátlan élnem”, Az énekek első könyve, 31, Apollóhoz, 17–20. sor, ford. Devecseri Gábor). A toposz a
Jókai
Jókai Mór
nak 1876. márc. 29-én írt levélben is megjelenik („… ha némi függetlenségre tehetnék szert, azzal kecsegtetem magamat, hogy életem csendes alkonyán magányos mélázásim közt tán meglátogatna még olykor a Múzsa” (Jókai Mórnak, 1876. márc. 29.; AJÖM XIX., 361.). Korábban, egy Tompa Mihálynak 1865. jan. 26-án írt levélben annak a reményének ad hangot, hogy „némi kilátással a »független szegénységre« leköltözhetném
Szalontá
Nagyszalonta
ra, ha ugyan addig el nem költözöm oda, hol nem kell se fűtés, se szállásbér.” ( AJÖM XVIII., 559.) Az ÖK 1867 előfizetési felhívásában így indokolja verseinek kiadását: „Óhajtanám megérni az időt, hogy elvonulva másnemű, terhes foglalkozásimtól, pár évet nagyobb töredékim befejezésére szentelhessek, mert… vita brevis, ars longa. A közönség, ez összes kiadás pártolásával, közelebb juttatna óhajtott czélomhoz”. [ VU, 13(1866)/51. (dec. 23.), 630.] A „független nyugalom” képzete az Így is jó című versben tér vissza („Szép a független nyúgalom: / Megérleli egy-egy dalom”).
  Melyben a dal megfoganhat
n
Jegyzet
Melyben a dal megfoganhat
Utalás
Quintus Horatius Flaccus
Horatius, Quintus, Flaccus
sabinumi otthonára, melyet
Maecenas
Maecenas, Gaius Cilinius
tól kapott i. sz. 32-ben, hogy nyugodtan alkothasson (lásd Az énekek második könyve, 18, A fösvényhez, 14. sor).
Arany
Arany János
egyébként számadási könyve címlapjára
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
alábbi sorait írta jeligéül: „Frui paratis et valido mihi / Latoë, dones, et, precor, integra / Cum mente nec turpem senectam / Degere, nec cithara carentem” (Az énekek első könyve, 31.; Csengery 1933, 78.; „Élvezzem azt, mim van, s ne legyek beteg, / Létó-fi, ezt add, s kérlek, agyam legyen / ép és öregkorban se kelljen / csúfosan és citerátlan élnem”, Az énekek első könyve, 31, Apollóhoz, 17–20. sor, ford. Devecseri Gábor). A toposz a
Jókai
Jókai Mór
nak 1876. márc. 29-én írt levélben is megjelenik („… ha némi függetlenségre tehetnék szert, azzal kecsegtetem magamat, hogy életem csendes alkonyán magányos mélázásim közt tán meglátogatna még olykor a Múzsa” (Jókai Mórnak, 1876. márc. 29.; AJÖM XIX., 361.). Korábban, egy Tompa Mihálynak 1865. jan. 26-án írt levélben annak a reményének ad hangot, hogy „némi kilátással a »független szegénységre« leköltözhetném
Szalontá
Nagyszalonta
ra, ha ugyan addig el nem költözöm oda, hol nem kell se fűtés, se szállásbér.” ( AJÖM XVIII., 559.) Az ÖK 1867 előfizetési felhívásában így indokolja verseinek kiadását: „Óhajtanám megérni az időt, hogy elvonulva másnemű, terhes foglalkozásimtól, pár évet nagyobb töredékim befejezésére szentelhessek, mert… vita brevis, ars longa. A közönség, ez összes kiadás pártolásával, közelebb juttatna óhajtott czélomhoz”. [ VU, 13(1866)/51. (dec. 23.), 630.] A „független nyugalom” képzete az Így is jó című versben tér vissza („Szép a független nyúgalom: / Megérleli egy-egy dalom”).
,
 
Kértem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Kértem,
n
Jegyzet a K1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
kérve:
  S ő
halasztá
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
halasztá,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
évrül évre.
 
 
  Csöndes fészket zöld lomb árnyán,
  Hova múzsám’ el-elvárnám,
  Mely sajátom;
  Benne én, és kis családom.
 
 
  Munkás,
vídám
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
vidám
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
öregséget,
  Hol, mit kezdtem, abban véget…
  Ennyi volt csak;
  S hogy megint ültessek, oltsak.
 
 
 
Most, ha adná is már, késő;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Most, ha adná is már, késő;
*
Szövegforrás:
K1
 
Most, ha adná is már, késő:
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
Egy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Egy
*
Szövegforrás:
K1
 
nyugalom vár, a végső:
  Mert hogy’ szálljon,
  Bár kalitja
már kinyitva,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
már kinyitva
n
Jegyzet már ki autográf ceruzaírással aláhúzva; bal m. í.:
végre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Rab madár
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Rab madár
n
Jegyzet b m jav. e., elválasztójellel: bm
*
Szövegforrás:
K2
 
is, szegett
szárnyon!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
szárnyon?
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
(1877. júl. 6.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
(1877. júl. 6.)
*
Szövegforrás:
K1
 
Arany János
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K2
 
Arany János
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
(1877)
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
 
Epilogus
n
Jegyzet
Epilogus
A görög ἐπίλογος latin formája; a retorikában a beszéd befejező része, melynek célja a hallgatóság emlékezetének felfrissítése és érzelmeinek befolyásolása ( KMR ). Az antik görög drámában (a kar elvonulásakor énekelt) verses ἐξόδιον ill. (a mű kedvező fogadtatását elősegíteni igyekvő) prózai ἐπιμύθιον töltött be ilyen funkciót; a római kor színjátékába
Plautus
Plautus, Titus Maccius
vezette be. Elterjedt volt az angol reneszánsz színházban; Shakespeare drámái közül a Vihar epilógusa a leghíresebb. A dráma epilógusa a 19. sz.-ig gyakori volt. Epikai művek befejező részeként a római kortól kezdve használatos; legismertebb
Ovidius
Ovidius, Publius, Naso
Átváltozásainak epilógusa. ( VIL )
 
 
  Az életet már
megjártam.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
megjártam.
n
Jegyzet m. jav. e.: m,
*
Szövegforrás:
K2
 
  Többnyire csak gyalog jártam,
 
Gyalog bizon
n
Jegyzet
bizon
a bizony szó régies, népies alakja ( ÉrtSz )
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
gyalog
[törölt]
« »
bizon’ –
*
Szövegforrás:
K1
 
gyalog bizon…
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
  Legfölebb
n
Jegyzet
legfölebb
A Cz–F -ban a szó alapalakja (változatként: legföljebb; e-ző alak nem szerepel). A legfölebb ha kifejezés
AJ
Arany János
költői műveiben ironikus: Toldi estéje, Ötödik ének; A nagyidai cigányok, Harmadik ének; Vojtina Ars poétikája; a bizon és a legfölebb szó két szomszédos sorban fordul elő a Vojtina Ars poétikájában.
ha omnibusz
n
Jegyzet
omnibusz
[Francia voiture omnibus ‘kocsi mindenki számára’, TESz ] társaskocsi: a városi tömegközlekedés első járműveként, meghatározott végállomások között kijelölt útvonalon, menetrendszerűen közlekedő, ló vontatta közúti jármű.
Pest
Budapest
en 1832-ben indították a Belváros és a Városliget között az első járatot, egy-két ló húzta, 12–24 utas fért el rajta.
on.
 
 
  Láttam sok kevély fogatot,
  Fényes tengelyt, czifra bakot:
  S egy a lelkem!
n
Jegyzet
egy a lelkem!
[helyzetmondat, régies] (a lelki üdvösségre vonatkozó) fogadkozás kifejezése: bizony mondom, állítom, esküszöm! ( MSZt ); vö.: lelkemre mondom ( Cz–F )
  Soha meg
se’ irigyeltem.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
se’ irígyeltem.
*
Szövegforrás:
K1
 
se írigyeltem.
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
 
 
  Nem törődtem
benn-ülővel,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
bennülővel,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
Hetyke urral, czifra nővel:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Hetyke urral, finnyás nővel:
*
Szövegforrás:
K1
 
Hetyke úrral, czifra nővel:
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
  Hogy’ áll orra
n
Jegyzet
Hogy’ áll orra…
Valószínűleg
AJ
Arany János
alkotta kifejezés a fenn hordja az orrát (‘gőgös’) és a ritka félre áll az orra (‘duzzog, meg van sértve’) kifejezésekből ( MSZt ). Az utóbbi az ÚMTSz-ban nagykőrösi adatként szerepel.
  Az út szélin baktatóra.
 
 
  Ha
egy úri lócsiszár
n
Jegyzet
lócsiszár
Ered. eszköz, mellyel a lovat tisztítják; innen átvive olyan lókereskedő gúnyos megnevezése, aki kikészíti, kicsiszolja az eladandó lovat, hogy kelendőbb legyen. ( Cz–F , TESZ )
ral
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
, egy úri
n
Jegyzet közel írva, függőleges vonallal elválasztva
ló-csiszárral
*
Szövegforrás:
K1
 
egy úri lócsiszárral,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
 
Találkoztam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Találkoztam,
*
Szövegforrás:
K1
 
s bevert sárral:
  Nem pöröltem, –
 
Félreálltam, letöröltem.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Félre álltam, letöröltem.
*
Szövegforrás:
K1
ÖM 1883, 403–405.
 
Félre álltam, letöröltem, –
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
 
 
  Hiszen az útfélen itt-ott
n
Jegyzet
Hiszen az útfélen itt-ott
vö. „Útfelen száz kis virág int” (A gyermek és szivárvány, 1851. júl., 29. sor)
  Egy kis virág nekem nyitott
n
Jegyzet
Egy kis virág nekem nyitott
vö. „Útfelen száz kis virág int” (A gyermek és szivárvány, 1851. júl., 29. sor)
:
  Azt leszedve,
  Megvolt szívem minden kedve.
 
 
  Az életet, ím, megjártam;
  Nem azt
adott,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
adott
*
Szövegforrás:
K1
 
a mit vártam:
  Néha többet,
  Kérve, kellve, kevesebbet.
 
 
  Ada
czímet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
czímet
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
bár nem kértem
n
Jegyzet
Ada czímet, bár nem kértem
Utalás arra, hogy
AJ
Arany János
1867-ben, tiltakozása ellenére, kénytelen volt elfogadni a Szent István-rendet (vö.: A csillag-hulláskor, Keletkezés).
,
  S több a
hírnév
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
hír-név,
*
Szövegforrás:
K1
 
hírnév
n
Jegyzet a szóvégi írásjel a K1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
hirnév
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
ÖM 1883, 403–405.
 
mint az érdem:
 
Nagyravágyva,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Nagyra vágyva,
*
Szövegforrás:
K1
ÖM 1883, 403–405.
 
  Bételt volna keblem vágya.
 
 
  Kik
hiúnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
, hiúnak,
n
Jegyzet a K1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
és kevélynek –
 
Tudom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
T
[törölt]
« al »
udom
n
Jegyzet ud jav. e.: al – a Talán szóból jav.
*
Szövegforrás:
K2
 
, boldognak is vélnek:
  S boldogságot
 
Irígy nélkűl még ki látott?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Irígy nélkül még ki látott?
*
Szövegforrás:
K1
 
Irígy nélkűl még ki látott?
[szerkesztői feloldás]
t? jav. e.: t!
*
Szövegforrás:
K2
 
Irigy nélkül még ki látott?
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
  Bárha engem titkos métely
 
Megemészt: az örök
kétely:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
kétely;
*
Szövegforrás:
K1
ÖM 1883, 403–405.
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
[törölt]
« Föl »
Megemészt:
n
Jegyzet Meg a kivakart betűjre írva
*
Szövegforrás:
K1
 
Megemészt:
n
Jegyzet Meg lehúzva, a lehúzás kivakarva; a bal margón:
[törölt]
« Föl »
Beszúrás
n
Jegyzet kivakarva
*
Szövegforrás:
K2
 
Fölemészt:
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
  S pályám bére
  Égető, mint Nessus
n
Jegyzet
Égető, mint Nessus
Nesszosz: kentaur a görög mitológiában. Azt állítván magáról, hogy az istenek révésze, vállalja, hogy átviszi Héraklész feleségét, Déianeirát a megáradt Euénosz folyó túlsó partjára. Ehelyett azonban erőszakoskodni kezd vele, ezért Héraklész lenyilazza. A haldokló Nesszosz bosszúból azt tanácsolja Déianeirának, hogy fogja fel kiomló vérét, mert ha bekeni vele férje ingét, az többé nem fog hűtlenkedni. Amikor Héraklész szeretőjévé tesz egy rabul ejtett fiatal hercegnőt, Iolét, a féltékeny, idősödő Déianeira a kentaur vérével bekent inget küld férjének. Midőn azonban a hős fölveszi az inget, az ráég testére, és szörnyű kínokat okoz neki. Héraklész a trakhiszi Oita hegyére viteti magát, ahol magányosan halhat meg. Még megtudja, hogy Déianeira ártatlan s kétségbeesésében öngyilkos lett; ezután máglyán megégetteti magát. Halhatatlan részét apja, Zeusz a mennybe ragadja. A témát Szophoklész dolgozta fel, Trakhiszi nők című tragédiájában.
vére:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
vére
*
Szövegforrás:
K1
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
 
Mily
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Míly
n
Jegyzet í jav. e.: i
*
Szövegforrás:
K1
 
temérdek munka várt még!…
 
Mily
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Míly
*
Szövegforrás:
K1
 
kevés
az, mit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
a mit
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
beválték
 
Félbe-szerbe’
n
Jegyzet
Félbe-szerbe’
Tkp. félben-szerben; ‘félig-meddig’. A köznyelv és a nyelvjárások határterületén élő szó. Első írásos előfordulása: Kriza János, Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény, Kolozsvár, 1863, 498. ( Cz–F , TESz )
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Félbe’-szerbe’
*
Szövegforrás:
K1
 
Félbe’-szerbe’,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
  S hány reményem hagyott
cserbe!…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
cserbe’!…
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
  Az életet már
megjártam:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
megjártam;
*
Szövegforrás:
K1
 
  Mit
szivembe vágyva zártam,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
szivembe vágyva zártam,
n
Jegyzet kivakart betűkre írva; a jav. változat a sor mellett, autográf ceruzaírással megismételve, a két utolsó három karakter lefelé hajlik
*
Szövegforrás:
K1
 
  Azt nem hozta,
 
Attól makacsúl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
n
Jegyzet autográf ceruzaírással aláhúzva; jobb m. í.:
Reményétül is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K1
 
Attól makacsul
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
megfoszta.
 
 
  Egy kis független nyugalmat,
n
Jegyzet
Egy kis független nyugalmat,
Utalás
Quintus Horatius Flaccus
Horatius, Quintus, Flaccus
sabinumi otthonára, melyet
Maecenas
Maecenas, Gaius Cilinius
tól kapott i. sz. 32-ben, hogy nyugodtan alkothasson (lásd Az énekek második könyve, 18, A fösvényhez, 14. sor).
Arany
Arany János
egyébként számadási könyve címlapjára
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
alábbi sorait írta jeligéül: „Frui paratis et valido mihi / Latoë, dones, et, precor, integra / Cum mente nec turpem senectam / Degere, nec cithara carentem” (Az énekek első könyve, 31.; Csengery 1933, 78.; „Élvezzem azt, mim van, s ne legyek beteg, / Létó-fi, ezt add, s kérlek, agyam legyen / ép és öregkorban se kelljen / csúfosan és citerátlan élnem”, Az énekek első könyve, 31, Apollóhoz, 17–20. sor, ford. Devecseri Gábor). A toposz a
Jókai
Jókai Mór
nak 1876. márc. 29-én írt levélben is megjelenik („… ha némi függetlenségre tehetnék szert, azzal kecsegtetem magamat, hogy életem csendes alkonyán magányos mélázásim közt tán meglátogatna még olykor a Múzsa” (Jókai Mórnak, 1876. márc. 29.; AJÖM XIX., 361.). Korábban, egy Tompa Mihálynak 1865. jan. 26-án írt levélben annak a reményének ad hangot, hogy „némi kilátással a »független szegénységre« leköltözhetném
Szalontá
Nagyszalonta
ra, ha ugyan addig el nem költözöm oda, hol nem kell se fűtés, se szállásbér.” ( AJÖM XVIII., 559.) Az ÖK 1867 előfizetési felhívásában így indokolja verseinek kiadását: „Óhajtanám megérni az időt, hogy elvonulva másnemű, terhes foglalkozásimtól, pár évet nagyobb töredékim befejezésére szentelhessek, mert… vita brevis, ars longa. A közönség, ez összes kiadás pártolásával, közelebb juttatna óhajtott czélomhoz”. [ VU, 13(1866)/51. (dec. 23.), 630.] A „független nyugalom” képzete az Így is jó című versben tér vissza („Szép a független nyúgalom: / Megérleli egy-egy dalom”).
  Melyben a dal megfoganhat
n
Jegyzet
Melyben a dal megfoganhat
Utalás
Quintus Horatius Flaccus
Horatius, Quintus, Flaccus
sabinumi otthonára, melyet
Maecenas
Maecenas, Gaius Cilinius
tól kapott i. sz. 32-ben, hogy nyugodtan alkothasson (lásd Az énekek második könyve, 18, A fösvényhez, 14. sor).
Arany
Arany János
egyébként számadási könyve címlapjára
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
alábbi sorait írta jeligéül: „Frui paratis et valido mihi / Latoë, dones, et, precor, integra / Cum mente nec turpem senectam / Degere, nec cithara carentem” (Az énekek első könyve, 31.; Csengery 1933, 78.; „Élvezzem azt, mim van, s ne legyek beteg, / Létó-fi, ezt add, s kérlek, agyam legyen / ép és öregkorban se kelljen / csúfosan és citerátlan élnem”, Az énekek első könyve, 31, Apollóhoz, 17–20. sor, ford. Devecseri Gábor). A toposz a
Jókai
Jókai Mór
nak 1876. márc. 29-én írt levélben is megjelenik („… ha némi függetlenségre tehetnék szert, azzal kecsegtetem magamat, hogy életem csendes alkonyán magányos mélázásim közt tán meglátogatna még olykor a Múzsa” (Jókai Mórnak, 1876. márc. 29.; AJÖM XIX., 361.). Korábban, egy Tompa Mihálynak 1865. jan. 26-án írt levélben annak a reményének ad hangot, hogy „némi kilátással a »független szegénységre« leköltözhetném
Szalontá
Nagyszalonta
ra, ha ugyan addig el nem költözöm oda, hol nem kell se fűtés, se szállásbér.” ( AJÖM XVIII., 559.) Az ÖK 1867 előfizetési felhívásában így indokolja verseinek kiadását: „Óhajtanám megérni az időt, hogy elvonulva másnemű, terhes foglalkozásimtól, pár évet nagyobb töredékim befejezésére szentelhessek, mert… vita brevis, ars longa. A közönség, ez összes kiadás pártolásával, közelebb juttatna óhajtott czélomhoz”. [ VU, 13(1866)/51. (dec. 23.), 630.] A „független nyugalom” képzete az Így is jó című versben tér vissza („Szép a független nyúgalom: / Megérleli egy-egy dalom”).
,
 
Kértem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Kértem,
n
Jegyzet a K1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
kérve:
  S ő
halasztá
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
halasztá,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
évrül évre.
 
 
  Csöndes fészket zöld lomb árnyán,
  Hova múzsám’ el-elvárnám,
  Mely sajátom;
  Benne én, és kis családom.
 
 
  Munkás,
vídám
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
vidám
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
öregséget,
  Hol, mit kezdtem, abban véget…
  Ennyi volt csak;
  S hogy megint ültessek, oltsak.
 
 
 
Most, ha adná is már, késő;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
Most, ha adná is már, késő;
*
Szövegforrás:
K1
 
Most, ha adná is már, késő:
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
Egy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Egy
*
Szövegforrás:
K1
 
nyugalom vár, a végső:
  Mert hogy’ szálljon,
  Bár kalitja
már kinyitva,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
már kinyitva
n
Jegyzet már ki autográf ceruzaírással aláhúzva; bal m. í.:
végre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Rab madár
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
ÖM 1883, 403–405.
 
Rab madár
n
Jegyzet b m jav. e., elválasztójellel: bm
*
Szövegforrás:
K2
 
is, szegett
szárnyon!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
szárnyon?
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.
 
 
 
(1877. júl. 6.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/262. (nov. 14.), 1268
VU, 25(1878)/46. (nov. 17.), 735
 
(1877. júl. 6.)
*
Szövegforrás:
K1
 
Arany János
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K2
 
Arany János
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. [! tkp. 18.] kötet, 36. sz., 396–398
 
(1877)
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 403–405.