X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Naturam furcâ expellas…

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: K2
  • Szövegforrás IV: HV 1888, 49

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 49. [ AJÖM I., 324.; a *K1 fakszimiléje mellékletként az Őszikék ciklus elején]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 Külön lapon, a tökharangot ábrázoló rajzzal; autográf tisztázat. Fakszimiléje: HV 1888, 539.; az eredeti a sokszorosításkor elveszett. K2 MTAK Kt K 510/12r (alapszöveg)
 
Megjegyzés
 
K2 A cím sorában, a bal margón fekete ceruzával: 5)
 
Melléklet
 
*A K1 fakszimiléje
 
Keletkezés
 
1877. július. 9.,
Bp
Budapest
., Margitsziget. A vers címét adó Horatius-idézet (lásd Magyarázatok, cím) azokat a verseket idézi, amelyek
AJ
Arany János
Szalonta
Nagyszalonta
iránti nosztalgiájából fakadnak (Ártatlan dacz, [Szülőhelyem…], Szülőföldemhez). A vers azonban átértelmezi a mondást, s valójában a természet adta költői tehetség ellenállhatatlan erejének kifejezésévé válik. A hangtalan vers 14. sorban megjelenő motívuma az Ősszel című vers első versszakára is visszautal („Hallgat, komor, fázik dalom”). A vers paradox arspoetica-jellege, amely a hang nélküli harang toposzában jut kifejezésre,
Arany
Arany János
1860. jan. 25-ei, Tompa Mihálynak írt levelére utal vissza.
Tompa
Tompa Mihály
Kazinczy Ferencz emlékezete című versét küldte el a Kazinczy-centenárium alkalmából kiírt verspályázatra; s bár a pályázatot megnyerte, többféle kellemetlenség érte – leginkább azt vette zokon, hogy Toldy Ferenc javításokat kért tőle; illetve azt, hogy versét rosszul olvasták fel. Bosszúságairól ismételten és részletesen beszámolt
Arany
Arany János
nak, aki már 1859. nov. 2-ai levelében azzal „vigasztalta”, hogy sem az akadémiai felolvasáson, sem a megzenésített színházi előadáson nem lehetett hallani a verset (ill. annak szövegét). „A teremből azon érzéssel távozott a közönség, hogy mily kár volt azt a szép verset nem hallhatnia!” ( AJÖM XVII., 343–344.) Már ebben a levelében bírálja
Toldy
Toldy Ferenc
t, „ki
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
ról azt mondja: első és legnagyobb lyricus”; ehhez a véleményhez kapcsolódik 1860. jan. 25-ei levelének alábbi részlete: „Hogy a magyar közönség szájaíze megveszett, hogy az nem a művészit, hanem a hangzatost, a nagyhangút szerette s szereti mindíg, azt én régen mondom – olykor tapasztalom is. Mindenkor azok voltak előtte kedvesebbek, kik,
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
ként »kongatnak harangot« – s ez a dolog természete. Nem lévén fogékonysága az igazi szépség iránt, az nyerte s nyeri meg a nagy többség tetszését, a ki ugyancsak széles szájjal kimondja, a mi a sokaságnak kedves.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Egy két kritikus – vagy a lapok folytonos magasztalása is tehet ugyan valakit népszerűvé, de ha művei közt nincs, a mi »jól kong« ez a népszerűség olyan ráerőltetett valami; elhiszik, bámulják, de nem olvassák vagy ha igen, nem értik.” ( AJÖM XVII., 368.; az utóbbi levél és a vers összefüggésére Tarjányi Eszter hívta fel a figyelmet, lásd Tarjányi 2013, 134.) Arra, hogy a vers formailag szonett, először Hankiss Elemér utalt; kapcsolatát
Arany
Arany János
másik, 1855-ben írt szonettjével (Az ihlet perce) Tarjányi Eszter elemezte részletesen (lásd Kritikatörténet). A harangkongatás pejoratív toposza ugyanakkor
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
nál az alacsony költői regisztert illeti. Kis Jánosnak írja, Musarion-fordítása kapcsán: „Musarionod elragadott.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
A’ Magyart olvasván, a’ Németnek, mellyet csak nem könyv nélkül tudok, minden zengzete rezgett füleimben. Az örökkévalóságot érdemlett munka lessz, ’s óhajtom, hogy mendikási harangkongatáshoz szokott publicumunk egészen bírhassa; hogy valaha érezhesse, mi az igazán szép.” (1801. nov. 21., KazLev, II., 440.; Debreczeni Attila közlése)
 
Kritikatörténet
 
Hankiss Elemér az irodalmi mű egyik alapvető strukturális elemének tekintett síkváltás példájaként elemzi a verset. „
Arany
Arany János
mindig bravúrosan bánt a nyelvi eszközökkel – de legjobb versei azok, amelyekben nem pusztán nyelvi-formai elemek, hanem alapvető emberi magatartások, alapvető emberi létélmények feszültsége villódzik.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
[szerkesztői feloldás]
H
a valóban vannak baudelaire-i versei, akkor valószínűleg azok között a késői versei közt kell keresni őket, amelyekből ez a sajátos, mélyebb tüzű villódzás sugárzik. Ilyen egyik legszebb kései verse, a Naturam furcâ expellas… című szonett.” Az első 12 sorban csak a humoros kifejezésmód kettőssége: az egyszerre értéknek és értéktelennek látás (tök–harang), az egyszerre meghatódás és mosolygás kettőssége vibrál. Amikor azonban az utolsó két sor is elhangzik, e szelíd lüktetés helyett egyszeriben valami egészen különös villódzás indul meg a vers két képe: a tökharangot kongató kisfiú, és a verseit kongató költő képe között. S ez már valóban a Baudelaire-versek démoni villódzása. Honnan e hatás? Valószínűleg onnan, hogy körvonalaiban pontosan egymásra illik a két kép, megvan minden mozzanatnak itt is, ott is a maga megfelelője – csakhogy, használjuk újra a szót: valami démoni kettősséggel, kétarcúsággal, minden mozzanat mást: pontosan önnön groteszk ellentétét sugározza a két szemben álló képben. Az, hogy a harang hangtalan, az a gyerekkori képben csak mulatságos; az öregkori képben viszont már: fájdalmas. Amott csak azt jelenti, hogy nincs hangja – itt azt is, hogy nem hallja senki. Ott, a tökharang, a gyerekkor kedvesen hiú vágyainak-terveinek – itt a hiábavalóságnak és a magánynak a szimbóluma. Ott, a vágynak még van jövője: »majd ha nagy leszek, Valódi harangot veszek« – itt már nincs, mert a valódi harang, a vers is néma. Ott, az »egész nap kongatás« a boldog s vágyott beteljesülést jelenti – itt a néma versek »untalan« kongatása már görcsös kényszer, céltalan robot. S ha a »máskép vígan működék« tréfa volt ott s akkor – most, amikor a megöregedett költő néma s visszhangtalan (költészetéről s hiábavaló életéről mondja azt, hogy »De máskép vígan működék« – akkor ez ugyanaz a keserű s tragikus önirónia, mint ami József Attila híres strófa- vagy verszáró soraiból csap majd ki fél évszázaddal később:
no de hát ne búsuljatok.
S hány hét a világ? Te bolond?
 
 [!]
[sic!]
Az pedig, hogy a költő maga látja így, kettős fényben, az ifjúság és az öregkor, az ábrándok és a kietlen valóság fényében önmagát, maga látja önnön vágyainak jogosságát és hiábavalóságát, maga érzi egyszerre nevetségesnek és tragikusnak önnön sorsát: ez az ellentétek közötti, vergődés és egyben föléjük emelkedés – ez teszi e verset a magyar irodalom egyik legtragikusabb, de egyben legfegyelmezettebb, legbátrabb vallomásává.” Hankiss Elemér, A népdaltól az abszurd drámáig (Az irodalmi mű egy alapvető strukturális mozzanatáról [1967] =
H. E
Hankiss Elemér
., A népdaltól az abszurd drámáig, Bp., Magvető, 1969, 41–83.: 69–71. Szegedy-Maszák Mihálynak a vers allegorizáló jellegéről kifejtett álláspontját lásd: A lepke, Kritikatörténet. Szörényi László szerint
Baudelaire
Baudelaire, Charles
La Cloche fêlée (Babits Mihály fordításában: A repedt harang) című verse „bízvást kapcsolatba hozható”
AJ
Arany János
e versével ( Szörényi 1972, 226.; NB. mindkét vers szonett).
AJ
Arany János
lírájáról írt tanulmányában megállapítja, hogy a vers „az eszményeken túljutott öreg költő mesterséghez való ragaszkodását” fejezi ki; a vers intenciója szerint „a költészet olyan tény, amely független a költő szándékától és voltaképpen a világtól is.” ( Szörényi 1989 [1982/83], 202.) Eisemann György a „mediális áttevődés” jegyében elemzi a verset; szerinte a KKv mint kézirat őrzi a szöveg eredeti, egyedi auráját, amelyet a sokszorosított nyomtatás (a fakszimile is) felszámol. A vers lírai énje, úgymond, már magát a kézírást is „a nyelv néma kongatásaként érzékeli”, amelynek csak a sokszorosított szöveg olvasója tud – immár személytelen – hangot adni.
Eisemann
Eisemann György
megfigyeli, hogy „a vers nemcsak a beszéd, hanem az íráskép szintjén is az elhallgatás felé tendál: az önmagukat mindig felező számú sorokból álló strófák fogyása (8–4–2) a szöveg látványával is előidézi az elnémulás hatását.” ( Eisemann 2010, 286–288.) Tarjányi Eszter Tristan Corbière I sonnet avec la manière de s’en servir című versének Robert L. Mitchelltől származó értelmezése nyomán ars impoeticának nevezi a verset, amely – a Poétai recepttel együtt arról szól, „hogyan nem lehet verset írni”.
Tarjányi
Tarjányi Eszter
Arany
Arany János
másik – ugyancsak a költészetet tárgyául választó – szonettjével, az 1855-ben írt Az ihlet percével vonja párhuzamba a verset, megállapítván: „Míg Az ihlet perce bátran felvállalta a szonett- és az arspoetica-szerűségét, csak a parodisztikussággal enyhítette a tekintélyes hagyományba illeszthetőségét, addig ez a vers mintha szándékosan akarna lemondani ezekkel az ellentétekkel és ellentmondásokkal a szonettformával és az ars poeticával társuló beszédmód tradíciójáról. Nemcsak az ars poetica lírává történő átjátszása és a szonett formájának szinte a felismerhetetlenségig történő, szándékoltnak tűnő eltorzítása, ugyanakkor e kettő sajátosság együttes alkalmazása, hanem a hangzatos latin címmel szembeállítható mondanivaló hangsúlyozott kisszerűsége is a nagylélegzetű, nagyot akaró kompozícióról való lemondást jelzi. Az európai költészet két tekintélyes hagyományának a felidézése, de egyben eltávolítása képezi a vers fő feszültségforrását.” ( Tarjányi 2013, 129.) Lásd még: Bengi László, Arany János Naturam furcâ expellas… című versének szemiotikai közelítésű értelmezése = Felfedezőúton a jelek világában, szerk. Balázs Géza, Magyar Szemiotikai Társaság, Bp., 1999, 95–101.
 
Fordítás
 
Bolgár: Naturam furca expellas… (Димо Боляров) = Аран 2009, 120. Olasz: Naturam furca expellas… (Marta Dal Zuffo) = Dal Zuffo–Sárközy 1997, 134–137.
 
Hangfelvételek
 
Mensáros László Arany János verseit mondja, Hungaroton, SLPX 14087, 1988, 0’ 41” Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Rajkai Zoltán, 0’ 48”
 
Naturam
furcâ expellas…
n
Jegyzet
Naturam furcâ expellas…
„naturam expelles furca, tamen usque recurret” –
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
: Az episztolák első könyve, 10, 24. sor. Az
Arisius Fuscus
Fuscus, Aristius
hoz szóló episztola a falusi élet természetközeliségét dicséri a városi élettel szemben:
 
  Hogyha a természet megszabja nekünk, hogyan is jó
  élni, s előbb a helyét kell házunknak kikeresnünk,
  tudsz-e az áldott kis falunál jobb helyre találni?
  Zord tél hol lehet enyhébb? Hol szelídíti a szellő
  kellemesebben az Eb s az Oroszlán csillagait, ha
  egyszer a tűző nap lángját tombolva fogadják?
  Álmot irigy gyűlölség másutt űz-e kevésbbé?
  Illatozóbb, fénylőbb Libya mozaikja a fűnél?
  Városon ólomcsőbe szorítva a víz ragyogóbb-e,
  mint lejtős patakocskák kristály csörgedezése?
  Oszlopcsarnokainkban kerteket ültet az ember,
  s egyre dicsérik a házat, ahonnan messzire látni.
  Ős-természetet űzz villával, visszafut úgyis,
  áttöri finnyásságod lassan, lopva, de győztes.
 
(Ford. Takáts Gyula) A szólás 19. századi vonatkozásait Tarjányi Eszter derítette fel. Eszerint a szóalak a különböző kiadásokban ingadozik expelles (indicativus), és expellas (coniunctivus) között; Arany László az előbbi alapján javította a kéziratot, miután nyilván nem ugyanazt a kiadást használta, mint apja. A magyar kiadások viszont többnyire a coniunctivusi alakot adják; ez szerepel a Kis Jánoséban ( Horatius’ levelei. Fordítá Kis János. Az eredeti textussal Döring szerint, ’s Wieland magyarázó jegyzeteivel Kazinczy Ferencz által, Pesten, a Magyar Tudós Társaság költségével, 1833. 165.), és az 1168 latin közmondás gyűjteménye iskolai és házi használatra című kiadványban (szerkeszté Wiegand Károly után Czanyuga József, Pest, 1864, 72.).
Kis
Kis János
fordításában: „A’ természet, ámbár időre órára / Elkergettethetik, megtér nem sokára” (Első megjelenése: Horatzius levelei. Wielandnak magyarázó jegyzéseivel, Sopron, 1811, 164, második: a kétnyelvű kiadásban, 164.). A latin közmondásgyűjtemény többféleképpen is körülírja a mondás értelmét: „Ha a természetet erővel is elfojtod, mégis visszatért az”, „Minden állat visszatér a természethez”, „Nehéz a természet ellen rugdalózni”. Ami a szórend megváltoztatását illeti, ez összefügghet azzal, hogy a horatiusi félsor, szólásmondásként széles körben terjedve, a szóbeliség közegében módosulhatott. ( Tarjányi 2013, 130–133.)
Tarjányi
Tarjányi Eszter
szerint
Arany
Arany János
– a Naturam szó után álló két lehúzott betű tanúsága szerint – először a horatiusi szórendben kezdte írni a címet, majd ezt menet közben megváltoztatta; a lehúzott betűk azonban nem azonosíthatók teljes bizonyossággal az expellas első két (vagy másfél) betűjével.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
[törölt]
« ex »
furcâ expellas…
*
Szövegforrás:
*K1
 
furca expelles…
*
Szövegforrás:
HV 1888, 49
 
 
 
  Gyermek koromban felköték
  A színben
n
Jegyzet
színben
szín: fészer, csűr, falusi ház udvarán álló melléképület
egy nagy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 49
 
egy-egy
*
Szövegforrás:
*K1
 
egy nagy
n
Jegyzet nagy kivakart betűkre írva, a jobb margón ceruzával megismételve
*
Szövegforrás:
K2
 
tökharangot
n
Jegyzet
tökharangot
A tökharangra nincs adat a néprajzi szakirodalomban; tökből többnyire fúvós hangszerek készültek. Ide tartozik a Vojtina levelei öccséhez című vers hangszerlistájában szereplő „tökszár” is; az ilyen népi hangszerek ott a magas költészetet jelképező lanttal képeznek ellentétet. Pataky Adrienn felveti, hogy a tambura „tökcitura” elnevezése révén a tökharang a Tamburás öreg úr című versben szereplő hangszerrel is rokonítható. [ Pataky Adrienn, A tökharang: Az önreflexív szonett szerepe Arany Jánosnál és kortársainál, It, 98(2017)/4, 467–482.: 478.]
,
  A mely ugyan nem ada hangot,
 
De máskép vígan működék;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 49
 
De máskép
n
Jegyzet De bal m. í., m jav. e.: M
[törölt]
« hibátlan »
╕működék;
╕ vígan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Megvolt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
Meg volt
*
Szövegforrás:
HV 1888, 49
 
a súlya, lódulása,
  Kötelét hogy jól visszarántsa
  S vele a kis
harangozót; –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 49
 
harangozót:
*
Szövegforrás:
*K1
 
harangozót; –
n
Jegyzet t elkenődve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Szóval:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 49
 
Szóval,
*
Szövegforrás:
*K1
 
csinált commotiót
n
Jegyzet
commotiót
Commotio (latin): ’elindulás, megmozgatás’ (< commoveo ’mozgásba hoz’);
AJ
Arany János
gyakran használt kifejezése. Lásd: „Különben az időt lehető legjobban töltöttük, a mennyiben jó időtöltés a dolce far’ niente
[szerkesztői feloldás]
édes semmittevés
. Egy betűt se dolgoztam, mégcsak nem is olvastam. Közelebbi s távolabbi kirándulások a környékbeli rokon- és barátinkhoz tették változatossá az ott múlatást. Többek közt a hires Körösvölgyét is láttam száz meg száz bizarr alaku szikláival, – s mondhatom szebb ám, legalább vadregényesb, mint a szép
Diósgyőr
Miskolc
. Szóval, mulatás, hegymászás, commotio volt elég.” Tompa Mihálynak, 1857. okt. 4. ( AJÖM XVII., 104.): „Hordoztam hát én, édes Miskám, a tiedhez hasonlitó kinokat; azt is tudom, hogy a vigasztalás semmit sem ért. Könnyű annak, kinek semmi baja nincs, azt mondani: végy erőt magadon, ragadd ki lelkedet a fásultságból; akarj és megjön a kedv. Mind ezek szép tanácsok, de az a baj, hogy épen a lélekerő hiányzik, mely kivitelére szükséges; mint ha ágyba szegzett súlyos betegnek azt javaslanók: csináljon commotiót, mingyárt jobban lesz. Köszönöm, de ha nem lehet. És mégis, kedves jó emberem, azt tanácslom neked ama bölcsekkel: csinálj commotiót, lelki mozgást magadnak. Probatum est.” Tompa Mihálynak, 1858. febr. 9. ( AJÖM XVII., 152.) Az Őszikék verseinek írását
AJ
Arany János
ezzel a szóval jellemezte
Gyulai
Gyulai Pál
nak írt levelében: „Hivatali »szabadságom« kezdetével tehát arra a gondolatra jöttem, hogy unalmas időm rövidítése, egyszersmind a helyzetemből folyó leverő gondok enyhítése végett ötleteimet jól rosszul versbe foglaljam, s így magamnak egy kis szellemi commotiót szerezzek.” Levele Gyulai Pálnak, 1877. okt. 22. ( AJÖM XIX., 389.) Vö. még Az elkésett című vers 8. sorával („a mozgás használ”).
.
 
 
  „No, mondám, majd ha nagy leszek,
 
Valódi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 49
 
Valódi
*
Szövegforrás:
*K1
 
harangot veszek
  És azt
egész nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 49
 
egész nap
n
Jegyzet sz n elválasztójellel jav e.: szn
*
Szövegforrás:
*K1
 
kongatom
  Saját kényemre, szabadon.”
 
 
  Így kongatom most
úntalan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 49
 
untalan
*
Szövegforrás:
*K1
 
  E verseket – bár hangtalan.
 
 
 
(1877. júl. 9.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
(1877. jul. 9:)
*
Szövegforrás:
*K1
 
(1877 július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 49
 
 
 
 
Naturam
furcâ expellas…
n
Jegyzet
Naturam furcâ expellas…
„naturam expelles furca, tamen usque recurret” –
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
: Az episztolák első könyve, 10, 24. sor. Az
Arisius Fuscus
Fuscus, Aristius
hoz szóló episztola a falusi élet természetközeliségét dicséri a városi élettel szemben:
 
  Hogyha a természet megszabja nekünk, hogyan is jó
  élni, s előbb a helyét kell házunknak kikeresnünk,
  tudsz-e az áldott kis falunál jobb helyre találni?
  Zord tél hol lehet enyhébb? Hol szelídíti a szellő
  kellemesebben az Eb s az Oroszlán csillagait, ha
  egyszer a tűző nap lángját tombolva fogadják?
  Álmot irigy gyűlölség másutt űz-e kevésbbé?
  Illatozóbb, fénylőbb Libya mozaikja a fűnél?
  Városon ólomcsőbe szorítva a víz ragyogóbb-e,
  mint lejtős patakocskák kristály csörgedezése?
  Oszlopcsarnokainkban kerteket ültet az ember,
  s egyre dicsérik a házat, ahonnan messzire látni.
  Ős-természetet űzz villával, visszafut úgyis,
  áttöri finnyásságod lassan, lopva, de győztes.
 
(Ford. Takáts Gyula) A szólás 19. századi vonatkozásait Tarjányi Eszter derítette fel. Eszerint a szóalak a különböző kiadásokban ingadozik expelles (indicativus), és expellas (coniunctivus) között; Arany László az előbbi alapján javította a kéziratot, miután nyilván nem ugyanazt a kiadást használta, mint apja. A magyar kiadások viszont többnyire a coniunctivusi alakot adják; ez szerepel a Kis Jánoséban ( Horatius’ levelei. Fordítá Kis János. Az eredeti textussal Döring szerint, ’s Wieland magyarázó jegyzeteivel Kazinczy Ferencz által, Pesten, a Magyar Tudós Társaság költségével, 1833. 165.), és az 1168 latin közmondás gyűjteménye iskolai és házi használatra című kiadványban (szerkeszté Wiegand Károly után Czanyuga József, Pest, 1864, 72.).
Kis
Kis János
fordításában: „A’ természet, ámbár időre órára / Elkergettethetik, megtér nem sokára” (Első megjelenése: Horatzius levelei. Wielandnak magyarázó jegyzéseivel, Sopron, 1811, 164, második: a kétnyelvű kiadásban, 164.). A latin közmondásgyűjtemény többféleképpen is körülírja a mondás értelmét: „Ha a természetet erővel is elfojtod, mégis visszatért az”, „Minden állat visszatér a természethez”, „Nehéz a természet ellen rugdalózni”. Ami a szórend megváltoztatását illeti, ez összefügghet azzal, hogy a horatiusi félsor, szólásmondásként széles körben terjedve, a szóbeliség közegében módosulhatott. ( Tarjányi 2013, 130–133.)
Tarjányi
Tarjányi Eszter
szerint
Arany
Arany János
– a Naturam szó után álló két lehúzott betű tanúsága szerint – először a horatiusi szórendben kezdte írni a címet, majd ezt menet közben megváltoztatta; a lehúzott betűk azonban nem azonosíthatók teljes bizonyossággal az expellas első két (vagy másfél) betűjével.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
[törölt]
« ex »
furcâ expellas…
*
Szövegforrás:
*K1
 
furca expelles…
*
Szövegforrás:
HV 1888, 49
 
 
 
  Gyermek koromban felköték
  A színben
n
Jegyzet
színben
szín: fészer, csűr, falusi ház udvarán álló melléképület
egy nagy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 49
 
egy-egy
*
Szövegforrás:
*K1
 
egy nagy
n
Jegyzet nagy kivakart betűkre írva, a jobb margón ceruzával megismételve
*
Szövegforrás:
K2
 
tökharangot
n
Jegyzet
tökharangot
A tökharangra nincs adat a néprajzi szakirodalomban; tökből többnyire fúvós hangszerek készültek. Ide tartozik a Vojtina levelei öccséhez című vers hangszerlistájában szereplő „tökszár” is; az ilyen népi hangszerek ott a magas költészetet jelképező lanttal képeznek ellentétet. Pataky Adrienn felveti, hogy a tambura „tökcitura” elnevezése révén a tökharang a Tamburás öreg úr című versben szereplő hangszerrel is rokonítható. [ Pataky Adrienn, A tökharang: Az önreflexív szonett szerepe Arany Jánosnál és kortársainál, It, 98(2017)/4, 467–482.: 478.]
,
  A mely ugyan nem ada hangot,
 
De máskép vígan működék;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 49
 
De máskép
n
Jegyzet De bal m. í., m jav. e.: M
[törölt]
« hibátlan »
╕működék;
╕ vígan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Megvolt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
Meg volt
*
Szövegforrás:
HV 1888, 49
 
a súlya, lódulása,
  Kötelét hogy jól visszarántsa
  S vele a kis
harangozót; –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 49
 
harangozót:
*
Szövegforrás:
*K1
 
harangozót; –
n
Jegyzet t elkenődve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Szóval:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 49
 
Szóval,
*
Szövegforrás:
*K1
 
csinált commotiót
n
Jegyzet
commotiót
Commotio (latin): ’elindulás, megmozgatás’ (< commoveo ’mozgásba hoz’);
AJ
Arany János
gyakran használt kifejezése. Lásd: „Különben az időt lehető legjobban töltöttük, a mennyiben jó időtöltés a dolce far’ niente
[szerkesztői feloldás]
édes semmittevés
. Egy betűt se dolgoztam, mégcsak nem is olvastam. Közelebbi s távolabbi kirándulások a környékbeli rokon- és barátinkhoz tették változatossá az ott múlatást. Többek közt a hires Körösvölgyét is láttam száz meg száz bizarr alaku szikláival, – s mondhatom szebb ám, legalább vadregényesb, mint a szép
Diósgyőr
Miskolc
. Szóval, mulatás, hegymászás, commotio volt elég.” Tompa Mihálynak, 1857. okt. 4. ( AJÖM XVII., 104.): „Hordoztam hát én, édes Miskám, a tiedhez hasonlitó kinokat; azt is tudom, hogy a vigasztalás semmit sem ért. Könnyű annak, kinek semmi baja nincs, azt mondani: végy erőt magadon, ragadd ki lelkedet a fásultságból; akarj és megjön a kedv. Mind ezek szép tanácsok, de az a baj, hogy épen a lélekerő hiányzik, mely kivitelére szükséges; mint ha ágyba szegzett súlyos betegnek azt javaslanók: csináljon commotiót, mingyárt jobban lesz. Köszönöm, de ha nem lehet. És mégis, kedves jó emberem, azt tanácslom neked ama bölcsekkel: csinálj commotiót, lelki mozgást magadnak. Probatum est.” Tompa Mihálynak, 1858. febr. 9. ( AJÖM XVII., 152.) Az Őszikék verseinek írását
AJ
Arany János
ezzel a szóval jellemezte
Gyulai
Gyulai Pál
nak írt levelében: „Hivatali »szabadságom« kezdetével tehát arra a gondolatra jöttem, hogy unalmas időm rövidítése, egyszersmind a helyzetemből folyó leverő gondok enyhítése végett ötleteimet jól rosszul versbe foglaljam, s így magamnak egy kis szellemi commotiót szerezzek.” Levele Gyulai Pálnak, 1877. okt. 22. ( AJÖM XIX., 389.) Vö. még Az elkésett című vers 8. sorával („a mozgás használ”).
.
 
 
  „No, mondám, majd ha nagy leszek,
 
Valódi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 49
 
Valódi
*
Szövegforrás:
*K1
 
harangot veszek
  És azt
egész nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 49
 
egész nap
n
Jegyzet sz n elválasztójellel jav e.: szn
*
Szövegforrás:
*K1
 
kongatom
  Saját kényemre, szabadon.”
 
 
  Így kongatom most
úntalan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 49
 
untalan
*
Szövegforrás:
*K1
 
  E verseket – bár hangtalan.
 
 
 
(1877. júl. 9.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
(1877. jul. 9:)
*
Szövegforrás:
*K1
 
(1877 július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 49
 
 
 
 
Naturam
furcâ expellas…
n
Jegyzet
Naturam furcâ expellas…
„naturam expelles furca, tamen usque recurret” –
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
: Az episztolák első könyve, 10, 24. sor. Az
Arisius Fuscus
Fuscus, Aristius
hoz szóló episztola a falusi élet természetközeliségét dicséri a városi élettel szemben:
 
  Hogyha a természet megszabja nekünk, hogyan is jó
  élni, s előbb a helyét kell házunknak kikeresnünk,
  tudsz-e az áldott kis falunál jobb helyre találni?
  Zord tél hol lehet enyhébb? Hol szelídíti a szellő
  kellemesebben az Eb s az Oroszlán csillagait, ha
  egyszer a tűző nap lángját tombolva fogadják?
  Álmot irigy gyűlölség másutt űz-e kevésbbé?
  Illatozóbb, fénylőbb Libya mozaikja a fűnél?
  Városon ólomcsőbe szorítva a víz ragyogóbb-e,
  mint lejtős patakocskák kristály csörgedezése?
  Oszlopcsarnokainkban kerteket ültet az ember,
  s egyre dicsérik a házat, ahonnan messzire látni.
  Ős-természetet űzz villával, visszafut úgyis,
  áttöri finnyásságod lassan, lopva, de győztes.
 
(Ford. Takáts Gyula) A szólás 19. századi vonatkozásait Tarjányi Eszter derítette fel. Eszerint a szóalak a különböző kiadásokban ingadozik expelles (indicativus), és expellas (coniunctivus) között; Arany László az előbbi alapján javította a kéziratot, miután nyilván nem ugyanazt a kiadást használta, mint apja. A magyar kiadások viszont többnyire a coniunctivusi alakot adják; ez szerepel a Kis Jánoséban ( Horatius’ levelei. Fordítá Kis János. Az eredeti textussal Döring szerint, ’s Wieland magyarázó jegyzeteivel Kazinczy Ferencz által, Pesten, a Magyar Tudós Társaság költségével, 1833. 165.), és az 1168 latin közmondás gyűjteménye iskolai és házi használatra című kiadványban (szerkeszté Wiegand Károly után Czanyuga József, Pest, 1864, 72.).
Kis
Kis János
fordításában: „A’ természet, ámbár időre órára / Elkergettethetik, megtér nem sokára” (Első megjelenése: Horatzius levelei. Wielandnak magyarázó jegyzéseivel, Sopron, 1811, 164, második: a kétnyelvű kiadásban, 164.). A latin közmondásgyűjtemény többféleképpen is körülírja a mondás értelmét: „Ha a természetet erővel is elfojtod, mégis visszatért az”, „Minden állat visszatér a természethez”, „Nehéz a természet ellen rugdalózni”. Ami a szórend megváltoztatását illeti, ez összefügghet azzal, hogy a horatiusi félsor, szólásmondásként széles körben terjedve, a szóbeliség közegében módosulhatott. ( Tarjányi 2013, 130–133.)
Tarjányi
Tarjányi Eszter
szerint
Arany
Arany János
– a Naturam szó után álló két lehúzott betű tanúsága szerint – először a horatiusi szórendben kezdte írni a címet, majd ezt menet közben megváltoztatta; a lehúzott betűk azonban nem azonosíthatók teljes bizonyossággal az expellas első két (vagy másfél) betűjével.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
[törölt]
« ex »
furcâ expellas…
*
Szövegforrás:
*K1
 
furca expelles…
*
Szövegforrás:
HV 1888, 49
 
 
 
  Gyermek koromban felköték
  A színben
n
Jegyzet
színben
szín: fészer, csűr, falusi ház udvarán álló melléképület
egy nagy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 49
 
egy-egy
*
Szövegforrás:
*K1
 
egy nagy
n
Jegyzet nagy kivakart betűkre írva, a jobb margón ceruzával megismételve
*
Szövegforrás:
K2
 
tökharangot
n
Jegyzet
tökharangot
A tökharangra nincs adat a néprajzi szakirodalomban; tökből többnyire fúvós hangszerek készültek. Ide tartozik a Vojtina levelei öccséhez című vers hangszerlistájában szereplő „tökszár” is; az ilyen népi hangszerek ott a magas költészetet jelképező lanttal képeznek ellentétet. Pataky Adrienn felveti, hogy a tambura „tökcitura” elnevezése révén a tökharang a Tamburás öreg úr című versben szereplő hangszerrel is rokonítható. [ Pataky Adrienn, A tökharang: Az önreflexív szonett szerepe Arany Jánosnál és kortársainál, It, 98(2017)/4, 467–482.: 478.]
,
  A mely ugyan nem ada hangot,
 
De máskép vígan működék;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 49
 
De máskép
n
Jegyzet De bal m. í., m jav. e.: M
[törölt]
« hibátlan »
╕működék;
╕ vígan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Megvolt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
Meg volt
*
Szövegforrás:
HV 1888, 49
 
a súlya, lódulása,
  Kötelét hogy jól visszarántsa
  S vele a kis
harangozót; –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 49
 
harangozót:
*
Szövegforrás:
*K1
 
harangozót; –
n
Jegyzet t elkenődve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Szóval:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 49
 
Szóval,
*
Szövegforrás:
*K1
 
csinált commotiót
n
Jegyzet
commotiót
Commotio (latin): ’elindulás, megmozgatás’ (< commoveo ’mozgásba hoz’);
AJ
Arany János
gyakran használt kifejezése. Lásd: „Különben az időt lehető legjobban töltöttük, a mennyiben jó időtöltés a dolce far’ niente
[szerkesztői feloldás]
édes semmittevés
. Egy betűt se dolgoztam, mégcsak nem is olvastam. Közelebbi s távolabbi kirándulások a környékbeli rokon- és barátinkhoz tették változatossá az ott múlatást. Többek közt a hires Körösvölgyét is láttam száz meg száz bizarr alaku szikláival, – s mondhatom szebb ám, legalább vadregényesb, mint a szép
Diósgyőr
Miskolc
. Szóval, mulatás, hegymászás, commotio volt elég.” Tompa Mihálynak, 1857. okt. 4. ( AJÖM XVII., 104.): „Hordoztam hát én, édes Miskám, a tiedhez hasonlitó kinokat; azt is tudom, hogy a vigasztalás semmit sem ért. Könnyű annak, kinek semmi baja nincs, azt mondani: végy erőt magadon, ragadd ki lelkedet a fásultságból; akarj és megjön a kedv. Mind ezek szép tanácsok, de az a baj, hogy épen a lélekerő hiányzik, mely kivitelére szükséges; mint ha ágyba szegzett súlyos betegnek azt javaslanók: csináljon commotiót, mingyárt jobban lesz. Köszönöm, de ha nem lehet. És mégis, kedves jó emberem, azt tanácslom neked ama bölcsekkel: csinálj commotiót, lelki mozgást magadnak. Probatum est.” Tompa Mihálynak, 1858. febr. 9. ( AJÖM XVII., 152.) Az Őszikék verseinek írását
AJ
Arany János
ezzel a szóval jellemezte
Gyulai
Gyulai Pál
nak írt levelében: „Hivatali »szabadságom« kezdetével tehát arra a gondolatra jöttem, hogy unalmas időm rövidítése, egyszersmind a helyzetemből folyó leverő gondok enyhítése végett ötleteimet jól rosszul versbe foglaljam, s így magamnak egy kis szellemi commotiót szerezzek.” Levele Gyulai Pálnak, 1877. okt. 22. ( AJÖM XIX., 389.) Vö. még Az elkésett című vers 8. sorával („a mozgás használ”).
.
 
 
  „No, mondám, majd ha nagy leszek,
 
Valódi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 49
 
Valódi
*
Szövegforrás:
*K1
 
harangot veszek
  És azt
egész nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 49
 
egész nap
n
Jegyzet sz n elválasztójellel jav e.: szn
*
Szövegforrás:
*K1
 
kongatom
  Saját kényemre, szabadon.”
 
 
  Így kongatom most
úntalan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 49
 
untalan
*
Szövegforrás:
*K1
 
  E verseket – bár hangtalan.
 
 
 
(1877. júl. 9.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
(1877. jul. 9:)
*
Szövegforrás:
*K1
 
(1877 július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 49
 
 
 
 
Naturam
furcâ expellas…
n
Jegyzet
Naturam furcâ expellas…
„naturam expelles furca, tamen usque recurret” –
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
: Az episztolák első könyve, 10, 24. sor. Az
Arisius Fuscus
Fuscus, Aristius
hoz szóló episztola a falusi élet természetközeliségét dicséri a városi élettel szemben:
 
  Hogyha a természet megszabja nekünk, hogyan is jó
  élni, s előbb a helyét kell házunknak kikeresnünk,
  tudsz-e az áldott kis falunál jobb helyre találni?
  Zord tél hol lehet enyhébb? Hol szelídíti a szellő
  kellemesebben az Eb s az Oroszlán csillagait, ha
  egyszer a tűző nap lángját tombolva fogadják?
  Álmot irigy gyűlölség másutt űz-e kevésbbé?
  Illatozóbb, fénylőbb Libya mozaikja a fűnél?
  Városon ólomcsőbe szorítva a víz ragyogóbb-e,
  mint lejtős patakocskák kristály csörgedezése?
  Oszlopcsarnokainkban kerteket ültet az ember,
  s egyre dicsérik a házat, ahonnan messzire látni.
  Ős-természetet űzz villával, visszafut úgyis,
  áttöri finnyásságod lassan, lopva, de győztes.
 
(Ford. Takáts Gyula) A szólás 19. századi vonatkozásait Tarjányi Eszter derítette fel. Eszerint a szóalak a különböző kiadásokban ingadozik expelles (indicativus), és expellas (coniunctivus) között; Arany László az előbbi alapján javította a kéziratot, miután nyilván nem ugyanazt a kiadást használta, mint apja. A magyar kiadások viszont többnyire a coniunctivusi alakot adják; ez szerepel a Kis Jánoséban ( Horatius’ levelei. Fordítá Kis János. Az eredeti textussal Döring szerint, ’s Wieland magyarázó jegyzeteivel Kazinczy Ferencz által, Pesten, a Magyar Tudós Társaság költségével, 1833. 165.), és az 1168 latin közmondás gyűjteménye iskolai és házi használatra című kiadványban (szerkeszté Wiegand Károly után Czanyuga József, Pest, 1864, 72.).
Kis
Kis János
fordításában: „A’ természet, ámbár időre órára / Elkergettethetik, megtér nem sokára” (Első megjelenése: Horatzius levelei. Wielandnak magyarázó jegyzéseivel, Sopron, 1811, 164, második: a kétnyelvű kiadásban, 164.). A latin közmondásgyűjtemény többféleképpen is körülírja a mondás értelmét: „Ha a természetet erővel is elfojtod, mégis visszatért az”, „Minden állat visszatér a természethez”, „Nehéz a természet ellen rugdalózni”. Ami a szórend megváltoztatását illeti, ez összefügghet azzal, hogy a horatiusi félsor, szólásmondásként széles körben terjedve, a szóbeliség közegében módosulhatott. ( Tarjányi 2013, 130–133.)
Tarjányi
Tarjányi Eszter
szerint
Arany
Arany János
– a Naturam szó után álló két lehúzott betű tanúsága szerint – először a horatiusi szórendben kezdte írni a címet, majd ezt menet közben megváltoztatta; a lehúzott betűk azonban nem azonosíthatók teljes bizonyossággal az expellas első két (vagy másfél) betűjével.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
[törölt]
« ex »
furcâ expellas…
*
Szövegforrás:
*K1
 
furca expelles…
*
Szövegforrás:
HV 1888, 49
 
 
 
  Gyermek koromban felköték
  A színben
n
Jegyzet
színben
szín: fészer, csűr, falusi ház udvarán álló melléképület
egy nagy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 49
 
egy-egy
*
Szövegforrás:
*K1
 
egy nagy
n
Jegyzet nagy kivakart betűkre írva, a jobb margón ceruzával megismételve
*
Szövegforrás:
K2
 
tökharangot
n
Jegyzet
tökharangot
A tökharangra nincs adat a néprajzi szakirodalomban; tökből többnyire fúvós hangszerek készültek. Ide tartozik a Vojtina levelei öccséhez című vers hangszerlistájában szereplő „tökszár” is; az ilyen népi hangszerek ott a magas költészetet jelképező lanttal képeznek ellentétet. Pataky Adrienn felveti, hogy a tambura „tökcitura” elnevezése révén a tökharang a Tamburás öreg úr című versben szereplő hangszerrel is rokonítható. [ Pataky Adrienn, A tökharang: Az önreflexív szonett szerepe Arany Jánosnál és kortársainál, It, 98(2017)/4, 467–482.: 478.]
,
  A mely ugyan nem ada hangot,
 
De máskép vígan működék;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 49
 
De máskép
n
Jegyzet De bal m. í., m jav. e.: M
[törölt]
« hibátlan »
╕működék;
╕ vígan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Megvolt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
Meg volt
*
Szövegforrás:
HV 1888, 49
 
a súlya, lódulása,
  Kötelét hogy jól visszarántsa
  S vele a kis
harangozót; –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 49
 
harangozót:
*
Szövegforrás:
*K1
 
harangozót; –
n
Jegyzet t elkenődve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Szóval:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 49
 
Szóval,
*
Szövegforrás:
*K1
 
csinált commotiót
n
Jegyzet
commotiót
Commotio (latin): ’elindulás, megmozgatás’ (< commoveo ’mozgásba hoz’);
AJ
Arany János
gyakran használt kifejezése. Lásd: „Különben az időt lehető legjobban töltöttük, a mennyiben jó időtöltés a dolce far’ niente
[szerkesztői feloldás]
édes semmittevés
. Egy betűt se dolgoztam, mégcsak nem is olvastam. Közelebbi s távolabbi kirándulások a környékbeli rokon- és barátinkhoz tették változatossá az ott múlatást. Többek közt a hires Körösvölgyét is láttam száz meg száz bizarr alaku szikláival, – s mondhatom szebb ám, legalább vadregényesb, mint a szép
Diósgyőr
Miskolc
. Szóval, mulatás, hegymászás, commotio volt elég.” Tompa Mihálynak, 1857. okt. 4. ( AJÖM XVII., 104.): „Hordoztam hát én, édes Miskám, a tiedhez hasonlitó kinokat; azt is tudom, hogy a vigasztalás semmit sem ért. Könnyű annak, kinek semmi baja nincs, azt mondani: végy erőt magadon, ragadd ki lelkedet a fásultságból; akarj és megjön a kedv. Mind ezek szép tanácsok, de az a baj, hogy épen a lélekerő hiányzik, mely kivitelére szükséges; mint ha ágyba szegzett súlyos betegnek azt javaslanók: csináljon commotiót, mingyárt jobban lesz. Köszönöm, de ha nem lehet. És mégis, kedves jó emberem, azt tanácslom neked ama bölcsekkel: csinálj commotiót, lelki mozgást magadnak. Probatum est.” Tompa Mihálynak, 1858. febr. 9. ( AJÖM XVII., 152.) Az Őszikék verseinek írását
AJ
Arany János
ezzel a szóval jellemezte
Gyulai
Gyulai Pál
nak írt levelében: „Hivatali »szabadságom« kezdetével tehát arra a gondolatra jöttem, hogy unalmas időm rövidítése, egyszersmind a helyzetemből folyó leverő gondok enyhítése végett ötleteimet jól rosszul versbe foglaljam, s így magamnak egy kis szellemi commotiót szerezzek.” Levele Gyulai Pálnak, 1877. okt. 22. ( AJÖM XIX., 389.) Vö. még Az elkésett című vers 8. sorával („a mozgás használ”).
.
 
 
  „No, mondám, majd ha nagy leszek,
 
Valódi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 49
 
Valódi
*
Szövegforrás:
*K1
 
harangot veszek
  És azt
egész nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 49
 
egész nap
n
Jegyzet sz n elválasztójellel jav e.: szn
*
Szövegforrás:
*K1
 
kongatom
  Saját kényemre, szabadon.”
 
 
  Így kongatom most
úntalan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 49
 
untalan
*
Szövegforrás:
*K1
 
  E verseket – bár hangtalan.
 
 
 
(1877. júl. 9.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
(1877. jul. 9:)
*
Szövegforrás:
*K1
 
(1877 július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 49