X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Az ünneprontók

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: K2
  • Szövegforrás IV: HV 1888, 7–10

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 7–10. [ AJÖM I., 333–334.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 Félbehajtott negyedív lapon, autográf; az 1–18. sor tintával; valószínűleg az 1850-es évekből, a többi ceruzával, 1877. júl. 21-ei dátummal (V1945) K2 MTAK Kt K 510/16v (1–9. sor), 17r (10–48. sor), 17v (49–72. sor) (alapszöveg)
 
Megjegyzések
 
*K1 Adatai az AJÖM I. (532.) alapján K2 A cím sorában, a bal margón fekete ceruzával: 11)
 
Az alapszöveg kiválasztása
 
A HV 1888 közlése láthatólag a K2 szövegén alapul, az 56. sor azonban a KKv -hez képest – ahol többször is javítva van – új változatot mutat. A javított sor jobb a KKv -hez képest (elkerüli a szóismétlést), s az is valószínű, hogy a KKv -beli bizonytalanságok után
AJ
Arany János
maga javított, ezért a K2 szövegét az M1 alapján emendáltuk. Az M1 ugyanakkor sajtó- vagy olvasási hibát tartalmaz (pörébb helyett pőrébb, 41. sor), ezért nem szolgálhat alapszövegként.
 
Keletkezés
 
Az 1–18. sor az 1850-es években (lásd Kézirat, *K1), Nagykőrösön, a teljes szöveg 1877. júl. 21.,
Bp
Budapest
.-en, a Margitszigeten. A vers témája egyidős a kereszténységgel; Balogh József részletes tanulmányában ( Balogh 1926 ) megállapítja, hogy a keresztény vallási alkalmakhoz kapcsolódó táncos mulatságok eredetileg a szertartások (agapé, gyászszertartás) pogány szokásokból eredő elfajulásai voltak. Már Szent Ágoston szóvá tette, hogy Szent Cyprianus sírján „egész éjjeleken át tilalmas dalokat énekeltek s a dalolók táncoltak is” (per totam noctem cantabantur hic nefaria et cantantibus saltabatur)” (Sermo 311, 5. §); egy – ugyancsak Ágostonnak tulajdonított – beszédben (Sermo 265, 4. §) az a megállapítás olvasható, hogy a „consuetudo balandi” (a táncolás szokása) mindenestül pogány örökség (mindkettő idézve Balogh 1926, 115.). Ágoston az egyház kicsapongásokkal szembeni kezdeti türelmét azzal magyarázta, hogy a keresztényüldözés megszűntével tömegesen áttérő pogányokat a tilalom elriasztotta volna: „az üldözések után, a béke helyreálltával, a pogányoknak nagy és szenvedélyes tömegei óhajtották a kereszténységet felvenni s csak az tartotta őket vissza, hogy ünnepnapjaikat bálványaikkal együtt bőséges lakmározással és mámorral szokták volt megülni, s ettől a káros, de ősrégi gyönyörűségtől nem tudtak egykönnyen elszokni. Jónak látták tehát őseink, hogy e gyengeségüket ideig-óráig elnézzék.” (29. levél, idézve: Balogh 1926, 116.; részletesebben: Balogh 1925 ) Ponori Thewrewk Emil szerint „Szt. Pál apostolnak egy pár nyilatkozatából kimagyarázták, hogy a táncz meg van engedve az isteni tisztelet alkalmával s Gregorios Thaumaturgos neocaesareai püspök a III. század derekán csakugyan divatba is hozta. Ily templomi szent tánczoknak előtánczosa maga a püspök volt (»præsul«). Eredetileg ezek a tánczok rendeltetésükhöz képest méltóságosak és ünnepiesek voltak; de később, minthogy többnyire a Vigiliákon éjtszaka rendezték, csakhamar botrányosakká fajultak. Ezt az elfajulást bizonyítja az egyháznak számos tiltakozása. Már 622-ből ismerünk zsinati határozatot, mely ezt a fajta ünnepet nem tartja keresztényinek, hanem a pogány Bacchus-ünnep utánzásának bélyegzi.” ( A magyar zene tudományos tárgyalása, Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből, Magyar Tud.[ományos] Akadémia. Az I. osztály rendeletéből szerk. Gyulai Pál osztálytitkár, XV. kötet, VII. szám, Bp., 1890, 18–19.) III. Gergely pápa 731-ben, Zakariás pápa 741-ben dekrétumokat bocsátottak közre a kicsapongások ellen (lásd Zlinszky 1900, 283.), a korai zsinatok pedig szigorúan tiltották, hogy a templomban lakomákat tartsanak. Ratherius apát a 10. században arra szólít fel, hogy „a templom előcsarnokában való éneklést és táncolást tiltsátok meg. Az ördöngös énekeket, amelyeket a halottak felett a nép énekelni szokott és a dévajságokat a mindenható Istenre való hivatkozással gátoljátok meg” („cantus et choros mulierum in atrio ecclesiae prohibete. Carmina diabolica quae super mortuos vulgus cantare solet et cachinnos sub contestatione Dei omnipotentis vetate”.) ( Patrologiae Cursus Completus, tomus CXXXVI., Ratherii Veronensis Episcopi Opera Omnia, Accurante
J.[acques]-P.[aul] Migne
Migne, Jacques-Paul
, Paris, 1853, 563., idézve Balogh 1926, 117.) Regino apát – ugyancsak a 10. században – az arles-i és a toledói zsinatra hivatkozva szintén arra szólít fel, hogy „kiirtandó mindenestől az a vallástalan szokás, amelyet a nép a szentek ünnepségein űzni szokott, hogy t. i. a hívők, akiknek a szent misén résztvenniök kellene, táncokkal és gyalázatos énekekkel éjszakáznak, nem csupán önmaguknak ártalmára, hanem a papság szolgálatát is megzavarva”. ( Reginonis Prumiensis Abbatis, Hucbaldi Monachi Elnonensis Opera omnia, Patrologiae cursus completus, Patrologia Latina, Tomus CXXXII., Paris, Garnier & Migne, 1880, § 70–71, 190., idézve Balogh 1926, 118.). További középkori eseteket ismertet Binder Jenő, lásd Binder 1900, 21–25. Mo.-n az 1279. évi budai zsinat határozata szerint „Tiltsák meg a papok kiközösítés terhe alatt, hogy senki se merjen a temetőkben, avagy a templomokban táncot járni, mert (ahogy Ágoston mondja) jobb ünnepnapon ásni vagy szántani, semmint táncot járni”. [„Prohibeant sacerdotes sub pena excommunicationis choreas in cimeteriis vei in ecclesiis duci, quia ut ait Augustinus, melius est festivis diebus fodere aut arare, quam choreas ducere…” Constituiones Synodus Budensis, Rerum Hungaricarum Monumenta Arpadiana, Edidit Stephanus Ladislaus Endlicher, 1848, 43. §., 583., idézve: Balogh 1926, 120.] A szokás fennmaradásában szerepe volt annak, hogy több, eltérő funkciójú hagyomány olvadt össze benne; „a középkor, egyházilag nem approbált »templomi« életében három, kétségtelenül pogány eredetű szokás fonalai futnak keresztül-kasul, fonódnak össze és teremtenek új meg új szokásformákat. Ezek: az »ördöngös énekek és dévajságok a kiterített halott felett« (carmina diabolica et cachinni super mortuos), a »táncok a templom előcsarnokában« (saltationes in atrio ecclesiae) és végül a »temetői táncok« (choreae in coemeteriis).” ( Balogh 1926, 119.) Utóbbi nyomát őrzi a halotti tor szokása; hogy ez Mo.-n nem egyszerű lakoma volt, arról az a körülmény tanúskodik, hogy még 1875-ben is prédikáltak a táncos és dalos tor ellen. (A táncos-dáridós temetés – a „kaláka-temetés” – még Szabó Dezső Az elsodort falu című regényében is szerepel, lásd Balogh 1926, 121.) A babonás ünnepi szokásokról Martonfalvi György is szól elítélőleg Keresztyéni inneplés, avagy Lelki Szent Mesterség című prédikációjában. (1663. márc. 26., közölve: Debreczeni Ember Pál, Innepi ajándékul az Isten sátorába felvitetett Szent Siklus, Kolozsvár, 1700; idézve: Csefkó 1931, 152.) Külön csoportot képez az ünneprontás ostorozása a protestáns szövegekben. Ezek egyrészt az istentisztelet utáni mulatozást is elítélik, s a protestánsokat óvják ilyen bűn elkövetésétől (A farkasdi generalis synodus határozata, 1654, 4. punctum; közölve: Sz., Ének papok felavatására, a XVII. század első feléből, ItK, 11(1901)/2, 223–225.: 225.; Nánási Lovász István nagybányai reformata szent gyülekezet egyik méltatlan lelki tanítójának Szű titka című könyve, Kolozsvár, 1670, 72. stb.), másrészt a katolikusok bűnei közt tüntetik fel ezeket. Komáromi Csipkés György a Pápistaság ujságában (1671) Szent Orbán napjának megünnepléséhez köti az ünnepnapi mulatozást, minthogy Szent Orbán a szőlő és a szőlőmunkások védőszentje. Hasonló okból marasztalja el Komáromi Csipkés az Úrnapi körmenetet és a Szent Márk evangélista napján tartott búzaszentelő körmenetet, ill. Károlyi Sándor – 1726-ban – a Szent Donát és Szent György napján tartott (szőlőműveléshez kapcsolódó) körmeneteket ( Szalay László, Magyar történelmi emlékek, 225., valamennyi idézve: Csefkó 1931, 151–152.). Megjegyzendő, hogy ünneprontást nem kizárólag táncos mulatozással lehetett elkövetni. Az Ördögi kísértetekben (1578) Bornemisza Péter a vasárnapi munkavégzést is az „ünneptörés”-hez sorolja, amelyet ugyancsak a bűnös tevékenységhez kapcsolódó büntetés követ. Balassi Jánosnak, akinek „siető dolga” volt, s ezért elmulasztotta a prédikációt, maga
Bornemisza
Bornemisza Péter
mondta, hogy „Megládd, többet kell késned az úton ezmiatt” – s valóban, Balassi kocsija tengelytörést szenvedett, „és sok idő tölt benne, míg másunnan tengelyt hoztak. Azmit vitt a kocsiján, azkiért sietett, mind elveszett végre.” ( Azki nem szentelte az ünnepet; Ördögi kísértetek, Bp., Magyar Helikon, 1977, 56–57.) Magyari István a magyarság romlását előidéző bűnök közt sorolja fel az „ünneptörést” („sokadalmaskodás”, vendégeskedés, a jobbágyok munkára kényszerítése; Az országokban való sok romlásoknak okairól, 1602, Kiadta Ferenczi Zoltán, RMK, XXVII., Bp., Akadémiai, 1911, 96–97.). Ebbe a típusba tartozik Tompa Mihály 1846-os, Népregék, népmondák című kötetében megjelent Ünneprontók című verse, amelyben Úrnapján a falusiak mezei munkára mennek; szőlőjük tüskévé és gyommá, ők maguk kőbálvánnyá változnak. (A történet a földrajzi mondák közé tartozik: a Bükk fölött, Abaúj hegyláncában, Regécvár romjához közel látható az „ünneprontó kőtestvérek” csoportja.) Ugyanezt a verziót Tolnai Vilmos is feljegyezte, egy nagybányai parasztlány elbeszélése alapján. ( Tolnai 1903 ;
Tolnai
Tolnai Vilmos
nem utal
Tompa
Tompa Mihály
versére.)
 
Az
AJ
Arany János
versében elbeszélt történet végső forrása a kölbigki táncosok mondája, amelyet William of Malmesbury 12. századi krónikája mond el, és 1012-re datál ( Gesta regum Anglorum, ed. by
William Stubbs
Stubbs, William
, Rolls Series, London, 1887–89, I., 203.; az esemény más források szerint 1020–21-re datálható, lásd Katona 1900b, 421.). A történet a kontinensen Vincentius Bellovacensisnek (az angol gesta szerzőjére hivatkozó) elbeszélése nyomán terjedt el. [ Speculum historiale, Anton Koberger, Nürnberg 1483, Quartus Volumen, Liber XXVI., cap. X., 709.; mind
Malmesbury
William of Malmesbury
, mind
Bellovacensis
Vincentius Bellovacensis
ismerte egyébként a történet korabeli – szemtanúk (vagy talán résztvevők) – elmondásán alapuló, Othbert- és Dietrich-libellus leírását, lásd Katona 1900b, 422.]
Bellovacensis
Vincentius Bellovacensis
elbeszélésének átvételei közül szempontunkból Johannes Trithemius munkája fontos (Chronicon Hirsaugiense, 1495–1503), mert ezt a változatot dolgozta fel Taxonyi János magyar jezsuita, Az emberek erköltseinek és az Isten igazságának tükörei című munkájában (Győr, 1740, 2. kiadás: Kassa 1743, 3. kiadás: Pest és Pozsony é. n. [19. sz. eleje]).
Taxonyi
Taxonyi János
egy másik forrásra is hivatkozik ( Albertus Crantzius: Saxonia, Köln, 1520, Liber IV., cap. 33. [
Taxonyi
Taxonyi János
nál hibásan 3.]), azonban Katona Lajos szerint nyilvánvaló, hogy ezt csak Trithemius közvetítésével ismerte.
Taxonyi
Taxonyi János
szövege: „Esztendeig-tartó tántzal-való büntetés. Saxoniában 1012. Esztőben
 [!]
[sic!]
Karátson étszakáján a’ Sz. Magnus Martyr Templomában mond vala egy Rupertus névű Pap első Misét. Midőn az állana, némely trágárok, kiknek előjárójakat Otbertusnak hívták vala, kezdenek a’ Tzinteremben tréfát ’s játékot űzni, nagyon katzagni, búja énekeket énekelni. Végre három hitván Aszszonyságokat találván, vélek, más ájtatos embereknek botránkozására, és a’ Szent Misét szolgáló Papnak nagy nehézségére, a’ tántzot-is járni nem általlották az Istentelenek. Hozzájok küldé a’ pap az Egyház-fiát, a’ ki őket megintené, és az Istenért kérné, úgy vennék tekéntetbe azt a’ Szent étzakát, és olly jeles ünnepet; ugy a’ helynek-is, a’ mellyen vannak, szentségét, ’s szünnének-meg, illy nagy vásottságtól, és istentelen trágárságtól. De ők semmibe hajtván az üdvességes-intést, annal
 [!]
[sic!]
inkább tsintalankodának, ugrándozának, és rikoltanak. Minek-okáért a’ lelki Atya, hogy az Isten ditsőségének bötstelenségéért bosszút állana, az oltárnál feléjek fordulván, igy átkozá-meg őket. Adgya a’ Mindenható Isten, hogy ettől a’ tántztól egész esztendőd
 [!]
[sic!]
által meg-ne szűnhessetek. Meg-halgatá az Úr Isten a’ méltán meg-búsúlt Papnak könyörgését. Mivelhogy ezek a’ tizennyoltz (mert annyin valának) paikosok, senki nékik nem hegedülvén, se valami más musikát nem tévén, egy egész esztendeig tántzolának. Világ kezdetéiől-fogva nem vált ennél tsudálatossabb tántz. Mert se nem ettek, se nem ittak, se nem aluttak, se tsak egy szempillantásig meg-nem pihentek, hanem egész tizenkét holnapig éjjel nappal minden szünet nélkül tántzot jártanak. Es
 [!]
[sic!]
a’ mi ezt a tántzot tsudálatossabbá teszi, soha el-nem fáradtának; se ruhájok meg-nem szakadozott, se sarujok meg-nem kopott, se esső, se hó reájok nem esett: sem a’ hivség
 [!]
[sic!]
nyáron, sem a’ fagy télen nékik nem ártott, mert nem-is érzették azt, hanem tsak tsupán a’ tántz volt az ő büntetések. Hanem, minthogy nyelvekkel-is vétkeztenek, rút búja énekeket énekelvén, az azzal büntettetett-meg, hogy egész esztendőd (így) által tsak egy kukkot sem szólhatának, meg-sem motzanhatának, noha sok kérdéseket tettek vélt eleikbe. Egy ember, ki-akarván szabadítani a’ húgát a’ tántzolók közzül, olly nagy erővel vonnya vala ki, hogy a’ karját-is a’ testétől elszakasztotta; a mellyet meg-látván a’ kezébe, igen meg-ijede, és ijettében nagyon kezde kiáltani: a’ húga pedig semmi jelét nem mutatta fájdalmának, hanem mind egyre, mint az előtt tántzolt. Az elszakadott karjának (így) sebéből semmi vér sem folyt-ki, mintha az nem test, hanem tsak fa lett volna. A’ tántz helyén úgy alá-tapodták a’ földet, hogy elsőben térdig, az után tzombig, végre melyig-való verem lett belőle. Szinte akkor, mikor a’ tántzos büntetésnek ideje ki-tőlt volna, talált oda menni Sz. Heribertus Kolóniai Érsek, a’ ki bé-menvén a’ tzinterembe, mind fel-szabadítá őket azoktól, és a’ Templomba vezetvén, a’ Penitentziára inté, meg-gyóntatá, bűneikből meg-óldozá, és az Istennel meg-békélteté. A’ Gyónás után az Aszszonyok mingyárt ki-múlának e’ világból. Férfiak közzül némellyek egynehány napig, némellyek pedig egynehány esztendeig-is éltének. De hogy a’ büntetésnek jele rajtok meg-maradna, és mások példájukból tanúlnának, az egész testek éjjel nappal reszketett. Halálok után, a’ mint irják felölök, tsudákot-is tselekettenek, hogy ebből azt tanulnák, hogy akár melly nagy bűnösök légyenek-is némely emberek, tsak vétkeiket meg-bánnyák és el-hagygyák, ’s életeket meg-jobbitsák, és a háborúságokat, mellyeket az Isten reájok botsát, békességes tűréssel el-szenvedgyék, kész ő Sz. Felsége nékik meg-kegyelmezni, és őket grátziájába venni.” (Közlölve: Katona 1900a, 306–307; Katona Lajos kurziválással jelezte
Taxonyi
Taxonyi János
toldásait,
Taxonyi
Taxonyi János
szövege után pedig Trithemius és Crantzius eredeti latin szövegét is közli.)
AJ
Arany János
verséhez Katona Lajos szerint az az elbeszélés áll a legközelebb, amely a 14. század közepe tájáról való Scala coeli című exemplumgyűjteményből való. Szerzője Jean GobiJohannes Gobius junior (1. kiadás: Lübeck 1476; 2. kiadás: Ulm 1480; modern kiadása: Maria Polo de Beaulieu, La Scala coeli de Jean Gobi, Sources d’histoire médiévale, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1991). A De Corea (A táncról) című fejezet 3. szakaszában
Gobius
Gonius, Johannes
ezt írja: „Legitur in libro de vii donis spiritus sancti quod in quadam ciuitate consuetudo erat, ut in quibusdam festiuitatibus coree ducerentur per villam, et iuuenes cum laruis turpissimis starent super ligneos equos. Cum autem quidam predicator hoc reprehendisset eo quod diem dei postponerent diei mundi et laborem requiei, dum propter eius predicationem non desisterent et in platea ciuitatis in quodam festo corisarent: venit quedam multitudo demonum in specie iuuenum et mulierum corisando et coniunxerunt se corisantibus illis de illa ciuitate. Tunc unus illorum demonum incepit cantare et ridere sic: anssels quimian amat amaseran deysonraret demon met aues usat. personueil que scias pagatz. Tunc aperta est terra et flamma magna eos inuoluit et omnes ad infernum deduxit.” [„Olvasható A Szentlélek hét adományáról című könyvben, hogy egy városban az volt szokásban, hogy bizonyos ünnepnapokon kartáncokat lejtettek szerte a településen, és az ifjak visszataszító maszkokban fa lovakon álltak. Jóllehet egy pap ezt megrótta, mert az Isten napját a világi nap mögé helyezik, a munkát pedig a pihenés mögé; miközben prédikációja hatására sem hagytak fel ezzel, és a város főterén egyik ünnepnapon táncoltak: ifjak és asszonyok képében démonok sokasága érkezett táncolva, összevegyültek a városból való táncolókkal. Akkor az egyik démon így kezdett énekelni és röhögni: anssels …. Akkor megnyílt a föld és hatalmas lángnyelv ölelte körül őket, majd mindet a pokolba ragadta.” (Ford. Takács Levente) A Szentlélek hét adománya: Étienne de Bourbon (Stephanus de Borbone) lyoni dominikánus szerzetes exemplumgyűjteménye (1256); címe tkp. Tractatus de diversis materiis predicabilibus secundum septem donis Spiritus Sancti ordinatis (Értekezés a prédikálás különféle tárgyairól a Szentlélek hét adománya szerint elrendezve).]
Katona
Katona Lajos
megjegyzi, hogy „a kiemelt érthetetlen szavak valamely ó-franczia vagy prov.
[szerkesztői feloldás]
ençal
daltöredék borzasztón, egész a felismerhetetlenségig eltorzított maradványai lehetnek, a melyet ilyen állapotában alig lehet megfejteni”. [ Katona Lajos, Arany Jánosnak „Az ünneprontók” c. balladája, EPhK, 23(1899), 954–955.] A
Gobius
Gobius, Johannes
szövegében előforduló idézet valójában okcitan nyelvű; Stephanusnál így szerepel: „Acquels qui mi en amat / Par un sera desonrat. / Demoniot avetz usat; / Parso nulli qu’en siatz pagat.” (Francia fordításban: „Ceux qui m’ont aimé, / Quelqu’un les affligera. / Vous avez agi de façon démoniaque: / De cela il n’est personne qui ne soit rétribué” – „Azokat, akik engem szerettek, / Valaki meg fogja bántani. / Démoni módra cselekedtetek: / Ezért mindenki megkapja fizetségét”, ford. Korompay H. János), lásd
Jean-Claude Schmitt
Schmitt, Jean-Claude
, „Jeunes” et danse des chevaux de bois =
J-C. Sch
Schmitt, Jean-Claude
., Le Corps, les rites, les rêves, le temps: Essais d’anthropologie médiévale, Collection Bibliothèque des Histoires, Paris, Gallimard, 198–241.: 232/240. (
Gobius
Gobius, Johannes
szövegváltozatát ennek alapján pontosítottuk); francia fordítása: 203–204.
AJ
Arany János
közvetlen forrása egy ponyvakiadvány másolata volt, amelynek 1764-es kiadása megtalálható a Nemzeti Múzeum ponyvairodalmi gyűjteményében: Egy rettenetes iszonyú és hallatlan lett dolog, valamelly zabolátlan Tántzolókról, Kiket az Ur Isten ebben az 1753. esztendőben Virim Cseh-Országi városban meg-büntetett, másoknak meg-intésére, és példájára elő-adatott (a mű címlapjának fakszimiléjét és a szöveget közli: Katona 1900a, 298–302.). A másolat (amely egy másik kiadás alapján készült, de csak a címlapban és a modernebb írásmód révén tér el az 1764-es szövegtől), egy füzet, címe Nóták a helytelen és zabolátlan tánczolókról; „a czímlapján három tánczoló pár, felette primitív rajz és metszetben egy hegedűs ülve, egy klarinétos állva és a padlásról lelógó mécses”. A füzetet Szilágyi Istvántól kapta
Arany
Arany János
, majd vissza is küldte neki; a ponyvairodalmat kutató Mailáth Béla fedezte fel
Szilágyi
Szilágyi István
hagyatékában (
Zlinszky
Zlinszky Aladár
feltételezése szerint azóta is ott található). A vers szövege a következő:
Halljátok meg keresztyének
Minden szüzek és legények
A mi a táncz miatt esett,
Ebben az esztendőben lett.
 
Ti a tánczolást kedvellők,
Ital s muzsika szeretők
Kik csak időt vesztegettek,
Nem gondotok idvességtek.
 
Kiknek tetszik táncz, vigasság,
Nem kell istenes józanság,
Kik vigan szoktatok lenni,
Istenről nem kell felejtkezni.
 
Hogy tinéktek úgy ne essen,
Szomorúság ne kövessen,
A mint azon tánczolóknak,
Az istent megutálóknak.
 
Történt Virimben nagy dolog,
Melly ujságban most is forog,
Mellyet jól meghallgassatok,
Például megtarthassatok.
 
Volt ebben fajultt ifjúság,
Kiknek tetszett csak a hívság,
Attyokon semmit sem adtak,
A korcsmára járdogáltak.
 
Történt Mátyás napja után,
Vasárnapon farsang-farkán,
Hogy templomba harangoztak,
Ezek korcsmán iddogáltak.
 
Tiz leányok, hat legények,
Ezt mondották ők szegények;
Még be fognak harangozni,
Addig menjünk mulatozni.
 
Mindjárt a korcsmára mentek,
Az asztal mellé leültek,
Pálinkát ittak, ugráltak,
Prédikácziót elmulattak.
 
Korcsmáros őket intette.
Ezeket nékik beszélte:
Azt az italt hagyjátok el,
Szent misére menjetek el.
 
Ők pedig megrészegedtek,
Istenről nem is elmélkedtek,
A templomba el nem mentek,
Korcsmárosnak trutzot tettek.
 
Mondják, borral megtöltsétek
A mi pénzünkért itczétek,
Ha jól megisszuk magunkat,
Azután tánczolunk sokat.
 
Isteni szolgálat után,
Több emberek oda jutván,
Kik szent misét is hallgattak,
És az istennek szolgáltak.
 
Mikor őket megintették,
És vétkeikért feddették,
Mért templomba nem voltatok,
Csak úgy isztok, mint a barmok.
 
Istentelen részegesek,
Mondják, volnánk nem eszesek,
Farsang-farkán imádkozni,
Jobb minékünk vígan lenni.
 
Muzsikásokért küldöttek,
Hogy vígan vonnák nékiek,
Muzsikások találkoztak,
Senki nem tudja, kik voltak.
 
Mondják nékik, mit kívántok,
Ha vígan lenni akartok,
Még mi néktek fogjuk vonni,
Addig néktek kell tánczolni.
 
Megfelelének ők vígan,
Csak ti vonjátok meg bátran,
Leányokkal majd tánczolni,
Fogunk kedvünkre ugrálni.
 
Szüléik a korcsomára
Értek mentek nem sokára,
Őket intvén pirongatták,
A misét mért elmúlatták.
 
A pap oda több emberrel,
Ment beteghez az Istennel,
Más emberek térdepeltek,
Ők tánczoltak és nevettek.
 
Nagy mérgesen felfúvódtak,
Mint ördögök bosszankodtak,
Szüléiket szidták, verték,
A boros korsót tördelték.
 
A szegény Öreg szüléik
Sírással szóltanak nékik
Mind örökké tánczoljatok,
Óh ti átkozott magzatok.
 
Négy leányok Istent féltek,
Szüléikkel haza mentek,
Hat páron ottan maradtak,
És szerencsétlenül jártak.
 
Muzsikusok tánczot vonnak,
Ők még mostan is tánczolnak,
Mint a bolondok futkosnak,
Nyugodalmat nem találnak.
 
A vér lábokból foly táncztól,
Véres a föld ő sarkoktól,
Négyen közzülök elvesztek,
Isten tudja, hová lettek.
 
Négy páron most is tánczolnak,
Nyomorúsággal harczolnak,
Se nem esznek, se nem isznak,
Isten haragjába vagynak.
 
Szakadoznak a ruhájok,
Bőrtől üres kezek, talpok;
Ki nézi, látja csontjokat,
Szerencsétlen vígságokat.
 
Ez rettenetes csudára,
Az istennek ostorára,
Óh! jobbítsuk meg magunkat,
Engeszteljük mi Atyánkat.
 
Futnak oda sok emberek,
Csudát látni sok ezerek,
A kiket mikoron látnak,
Hajok szálai felállnak.
 
Mennek nagy sok rendbéliek
Urak és városbéliek,
Viszik oda gyermekiket,
Például nézik ezeket.
 
Rút tánczokért érdemlették,
Eztet büntetésül vették,
Szüléiket nem tisztelték,
Mit akartak, azt mívelték.
 
Azért édes gyermekeim,
Jól éljetek szerelmesim,
Tiszteljétek atyátokat,
Becsüljétek anyátokat.
 
Az isten megáld titeket,
Boldogítja élteteket,
Ád tinéktek bőven áldást,
Halál után boldogulást.
 
( Zlinszky 1900, 283–285.;
Zlinszky
Zlinszky Aladár
az utolsó lábj.-ben utal rá, hogy cikke megírása után Katona Lajos tájékoztatta a vers 1764-es kiadása felől.)
Zlinszky
Zlinszky Aladár
olyan világirodalmi változatokat is idéz, amelyekben „maga az ördög a tánczingerlő, vagy a zenész. Ilyen: Sébillot P. Contes populaires de la Haute Bretagne I, 305. I. és Hunt Popular Romances of the West of England cz. gyűjteményének cornwalli mondája. Ez utóbbi szerint: Egy vasárnap több léha falusi leány, a helyett hogy a vecsernyére ment volna, a mezőre indult sétálni. Két gonosz szellem, muzsikusok alakjába öltözve, jött velük szembe s tánczdarabokat játszott. A leányok, megfeledkezve a nap szentségéről, tánczra perdültek. Mennél tovább ropták, annál tüzesebb lett a táncz; vadul szólt a zene, vitte őket »a táncz ördögi kedve«, midőn egyszerre villám csapott le a derült égből s az istentelen tánczosnők kisértőikkel együtt kővé dermedtek. Máig látni őket a táncz helyén. Több változatban a jobb indulatok is szóhoz jutnak; egy-egy öreg ember, öreg aszszony vagy pap lép föl mint figyelmeztető, a kire azonban a szilaj ifjúság nem hallgat. A büntetés szempontjából három csoportba foglalhatók a mondák. Az elsőben a szilaj táncz akaratlanul tovább folyik s a tánczosok így rohannak a halálba, egy másik csoportban kővé válik az őrjöngő had, míg a legnépesebb harmadik csoportban, rendesen a vihar jelenségei közepett, a föld nyeli el őket s igen sokszor tó borítja a sülyedés helyét, vagy kopár marad, sem fű, sem fa nem nő rajta.” ( Zlinszy 1900, 283.) A vers magyar műköltészeti hátterére Imre László utalt. Szerinte Kisfaludy Károly Eprészlány című verse – amely
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
Szép Ilonkájának előzménye – ritmikai mintaként jön számításba; tematikai forrásként
Kisfaludy
Kisfaludy Károly
Karácsony-éj című versét említi. [ Imre László, A romantikus irodalomalapítás ambivalenciái (Kisfaludy Károly) = Értékek kontextusa és kontextusok értéke 19. századi irodalmunkban, StudLit, 38(2000), 7–21.: 19.] Csörsz Rumen István, Imre László utalására hivatkozva, megállapítja, hogy mind
Kisfaludy
Kisfaludy Károly
, mind
Arany
Arany János
versét „az ünnep ördögi megsértésének képi és akusztikai motívumai járják át”, s itt idézi
Kisfaludy
Kisfaludy Károly
versét:
Nossza hajdú! jer vadászni,
Hajtsd ki a’ jobbágyokat
’S vendégimnek hozz estére
Tánczra víg leányokat;
Urfi, urfi! a’ harang szól
Szent karácson’ napja int,
A’ jó lélek térdre hullva,
Most az istenhez tekint.
Szent nap ide, szent nap oda,
Tedd parancsom’ gyáva szolga!
 
Arany
Arany János
nál az expozíció ennek tükörképe, hiszen előbb érzékelteti az ünnep szentségét, mint a profán világ és az ördög vágyait”; a két történet közepe is eltér – állapítja meg
Csörsz
Csörsz Rumen István
–, „a záró szakaszok viszont ismét valamilyen fokú hatásról árulkodnak”:
’S undok szörnnyé duzzadozva,
Kénköves lángot lövell,
Egy-egy menykü csontütése
’S így rántogva rá lehell;
A’ bűn’ fia össze omlik,
Száz forgószél csap bele,
És üvöltve szórja hamvát,
Baglyoké lesz lakhelye,
’S ott huhogják minden éjjel,
A’ mi történt a’ vad szívvel.
 
( Csörsz 2017b, 445–446.)
Greguss
Greguss Ágost
elemzése a szöveg szereplői szólamok szerinti felosztására korlátozódik ( Greguss 1900, 156–159.) Lásd még: Ujváry Zoltán, Az ünneptörés-ünneprontás és a kővé válás hiedelme Bornemisza postilláiban, A Hermann Ottó Múzeum évkönyve, XXXVIII., Miskolc 1999, 1193–1198.
 
Kritikatörténet
 
Riedl Frigyes szerint „Az ünneprontók egy régi monda alapján a csoportos őrültség egy fajtáját állítják elénk, aminők a középkorban járványosan pusztítottak”. ( Riedl 1982 [1887], 139.) Szörényi László szerint „a versben az a nyugtalanító, hogy az abszurd történethez
Arany
Arany János
nem ironikusan közeledik, hanem a történeti rekonstrukciónak azokat a fogásait alkalmazza, amelyeket
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
hazafias célzatú balladáiban használ. Ezzel mintegy előkészíti a történelem, ill. a jelen satanisztikus látomását.” ( Szörényi 1989 [1982/83], 203.; már korábban úgy ítélte meg, hogy a vers tanúsága szerint
Arany
Arany János
„osztotta azt a manicheus-lutheri kételyt is, amely a világot nem Isten, hanem az ördög vendégfogadójának tekinti”, Szörényi 1972, 231.) Barta János azok közé a balladák közé sorolja, amelyekben „a költő nem közvetlenül, nem naiv módon, nem csupaszon ad elő egy történetet, hanem megkettőzi az úgynevezett epikus perspektívát.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
A történet két szinten zajlik, a valóság tudata irreálisan, fantasztikusan elmosódik.” Az ünneprontókban „csupa reális, kézzelfoghatóan nyers mozzanatok fűződnek egymáshoz; a költő nem misztifikál, nem hagyja el a látható és hallható valóság síkját; sőt a fokozás és halmozás révén élesen plasztikus drámai jelenetté emeli a történetet. A bujkáló irrealitást, a tapasztalaton túli hátteret jórészt a tempó, a mozzanatok sodró áramlása érzékelteti, vagy inkább csak sejteti.” ( Barta 1987 [1982a], 132–133.) Imre László szerint e ballada „társtalan alkotás.
Arany
Arany János
előtt ezúttal a középkori eredetű balladáknak egy viszonylag ritkább változata lebeghetett, amelyet az északi ballada kultusza nyomán tesz divatossá a Sturm und Drang. A középkori kereszténységnek a pogány hiedelmekkel való harcát, az »ördögi kísértettek« elleni küzdelmet tükrözik azok az ősképzetek, amelyek a »jó« világába betörő pokoli erőket jelenítik meg. A »civilizált « keresztény világba társadalomellenes, »istentelen« elemek szabadulnak be, az embert bűnre csábítják, felébresztik a tudat mélyén szunnyadó ösztönöket. Démoni hatalmak támadnak fel az erkölcsi értékrenddel szemben, s a Sátán hívásának engedő esendő ember az érzékfeletti vonzás martalékává válik.”
Arany
Arany János
„a ballada irracionális jelenségeket is befogadó, középkorias alkatát arra használja fel, hogy többezeréves hiedelmek, konfliktusok megidézésével tegye egyetemessé a gonoszról való újabb tapasztalatát. (Talán a kiegyezés utáni, sokszor fékeveszettnek látott életvitel, dühöngő anyagiasság, korlátozást nem ismerő élvezetvágy ihlette meg.)” A „tömegpszichózis” (itt és a Híd-avatásban egyaránt) „jelképként szerepel: az elszabadult, megfékezhetetlen érzékiség csábításának és az eltévesztett életek útvesztőjének telt, gazdag megjelenítései ezek.” ( Imre 1988, 66., 68., 115.) J. Soltész Katalin a ritmusváltásra hívja fel a figyelmet: „Az első két versszak naiv magyaros 8 + 8 + 6 periódusai jámbor derűt sugároznak”, míg „az ördögi tánc végig anapesztusban kavarog” – s utal rá, hogy az anapesztusba való átcsapás Az ördög elvitte a finánczot című Arany-fordításban is „ördögtáncot kísér”. ( J. Soltész 1987, 241–242.) Lásd még: Fónyad Endre, „Az ünneprontók”, Nagyvárad, 22(1891)/31. (febr. 8.), 5–6. Binder 1900, 20–25. Szendrey Zsigmond, Az ünneprontók, Ethn, 36(1925), 62– 63.
 
Fordítások
 
Német: Die Feiertagsschänder (Hedwig Lüdecke) = Gragger–Lüdecke 1926, 110–112. Die Festverderber (Szemere László) = Szemere 1935, 200–202. Olasz: I sacrileghi (prózaford., Francesco Sirola) = Sirola 1914, 32–34. Orosz: Нарушили праздник (Леонид Мартынов) = Арань 1962, 158–162.
 
Feldolgozás
 
Képzőművészeti Zichy Mihály illusztrációi (három lap; 3 szövegközi és 1 egész lapos rajz,), 1894, lavírozott tus, 437×352 mm, MNG = Arany–Zichy 1896, II., o. n.; ua.: Arany–Zichy 2016, 53–58. (a cím hibásan: Ünneprontók)
 
Hangfelvétel
 
Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Hegedüs D. Géza, 3’ 49”
 
Az ünneprontók  
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 7–10
 
Legenda
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« (Legenda) »
[bizonytalan olvasat]
n
Jegyzet kivakarva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
 
Zendűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
Csendűlt
*
Szövegforrás:
*K1
 
kondul szent harangszó,
 
Csengve, búgva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
Zengve-búgva
*
Szövegforrás:
*K1
 
messze hangzó:
  „Imára! imára!”
  Jámbor népe a kis helynek
  Halkan lépve gyűlnek, mennek
  Imára, imára.
 
 
  Szép piros a pünkösd reggel,
n
Jegyzet
Szép piros a pünkösd reggel,
Pünkösd a keresztény ünnepkörben a Szentlélek kitöltetésének ünnepe, húsvét után 50 nappal. Az Apostolok cselekedete szerint pünkösdkor összegyűltek a tanítványok, „nagy hirtelenséggel lőn az égből, mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, mely eltelé az egész házat, a melyben ülnek vala. És látának kettős tüzes nyelveket: és üle mindenikre azok közül. Megtelének pedig mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Szent Lélek ád vala nékik szólniok.” (ApCsel 2:2–4.)
  Mintha tűzzel, Szentlélekkel
n
Jegyzet
Mintha tűzzel, Szentlélekkel
Pünkösd a keresztény ünnepkörben a Szentlélek kitöltetésének ünnepe, húsvét után 50 nappal. Az Apostolok cselekedete szerint pünkösdkor összegyűltek a tanítványok, „nagy hirtelenséggel lőn az égből, mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, mely eltelé az egész házat, a melyben ülnek vala. És látának kettős tüzes nyelveket: és üle mindenikre azok közül. Megtelének pedig mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Szent Lélek ád vala nékik szólniok.” (ApCsel 2:2–4.)
  Menny-föld tele volna;
n
Jegyzet
Menny-föld tele volna;
Pünkösd a keresztény ünnepkörben a Szentlélek kitöltetésének ünnepe, húsvét után 50 nappal. Az Apostolok cselekedete szerint pünkösdkor összegyűltek a tanítványok, „nagy hirtelenséggel lőn az égből, mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, mely eltelé az egész házat, a melyben ülnek vala. És látának kettős tüzes nyelveket: és üle mindenikre azok közül. Megtelének pedig mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Szent Lélek ád vala nékik szólniok.” (ApCsel 2:2–4.)
  E napot
fent, s lent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
[törölt]
« menny s föld »
fenn s lenn
n
Jegyzet ceruzával jav.
*
Szövegforrás:
*K1
 
megűlik,
  E nap oly ragyogva
nyílik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
nyílik,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 7–10
 
  Mint hajnali rózsa.
 
 
 
De mi réjja
n
Jegyzet
réjja
A réja szó megjelenik Csokonai Vitéz Mihálynál,
Ewald Christian Kleist
Kleist, Ewald Christian
A tavasz című művének fordításában (1802, 781. sor). A fordítás Előbeszédéhez fűzött szójegyzék szerint „Réja = nóta, dal, dana. Felfőld. Innen: Réjázni” ( CSVMÖM 5, 104., 521.). A szó 1856-ban előfordul ’a népdalokban refrénszerűen előforduló (jelentés nélküli) elem, táncszó’ jelentésben ( TESz ).
Arany
Arany János
ugyanebben az évben a
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
által megadotthoz hasonló jelentésben használja a szót, Erdélyi Jánosnak írt levelében; „a gyermeki réják igen szabadok
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
, de a népdalok nem annyira.” (1856. szept. 4., AJÖM XVI., 756.) „Gyermeki réják”-at közöl
Arany
Arany János
népdalgyűjteménye is; a III. dallamcsoport megnevezése: „Kántáló dallamok és gyermek réják”. Utóbbiak,
Kodály
Kodály Zoltán
leírása szerint, „gyermekdal, gyermekmondóka, játékdal, aminőket bizonyos játékok játszása közben mondanak a gyermekek.” Olyanok szerepelnek köztük, mint a Serkenj föl, kegyes nép, ill. a Gólya, gólya gilicze. ( Kodály–Gyulai 1952, 36., 163.)
Arany
Arany János
Béranger
Béranger, Pierre-Jean de
népies dalairól szólva írja: „Ama »chanson«-ok, melyek alapján
Béranger
Béranger, Pierre-Jean de
a maga gyönyörű dalait kifejtette, legnagyobb részt valószínűen korcsmai »réják« voltak, de ő megtalálta bennök a magvat, melyből önköltészetét dicsően felvirágoztassa.” ( Millien: La Moisson, SzF, 1(1861)/27. (máj. 9.), 422–425.: 423.; ua.: AJÖM XI., 171–178.: 175.) A magyar nemzeti vers-idomról című, ugyancsak 1856-ban írt dolgozatában a réját a „ráütő” (rímet ismétlő) sor, ütem származékának tekinti: „E ráütő sor legtöbb népdalainkban már csak réja, azaz egyes szó, indulatszó, kurjantás (mint: Csillagom, Igazán, hajaha stb.), mely a refrainhez hasonló annyiban, mert minden vers-szaknál ismétlődik, néha bizonyos sor végén.” ( AJÖM X., 256.) A szó pontos meghatározását egy „akadémiai papírszelet” nyújtja. Az 1874. nov. 16-án tartott akadémiai ülésen Ballagi Mór érdeklődött
Arany
Arany János
tól, „mit értesz a réja alatt, mely szó a N. kőrösi programmba írt munkádban
[szerkesztői feloldás]
A magyar nemzeti vers-idomról
fordúl elő.”
Arany
Arany János
válasza az elsőként megadott jelentést fejti ki: „réja = az a dal és dallam, a mit például a kis leányok tánczolva dalolnak. Szélesebb értelemben aztán minden hasonló, könnyebb, vagy kevésbbé tisztességes dal; míg a gajd, gajdol inkább részeg ember kurjongatását fejezi ki.” (Közölve: Borda Antikvárium, I. sz. katalógus, Bp., 1983, 2.; idézi és az „akadémiai papírszelet” fakszimiléjét közli Scheiber Sándor, Arany János akadémiai papírszelete a réjjáról = Schebier 1996, 963–965.)
riad?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
[törölt]
« De mi bősz riadás? »
De mi réjja riad?
*
Szövegforrás:
*K1
 
de mi ördögi zaj,
  Rekegő
n
Jegyzet
Rekegő
Rekeg: eredetileg ’brekeg, kuruttyol’; Baróti Szabó Dávid Költeményes munkáiban (1787) fordul elő abban a jelentésben, hogy „hangszer rekedten szól”. ( TESz )
szitok és otromba kaczaj,
  Hogy reszket az egyház
n
Jegyzet
egyház
templom
tornya?…
 
Szembe’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
Szembe’
n
Jegyzet ’ ceruzával
*
Szövegforrás:
K2
 
Isten hajlok
n
Jegyzet
hajlok
(rég) hajlék, vö. szándok–szándék, ajándok–ajándék
ával,
  Nem törődve
a szent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
a szent
n
Jegyzet a jav. e., ceruzával: e
*
Szövegforrás:
K2
 
mával,
  Foly tegnapi dőre tivornya.
 
 
  „Hol egy muzsikás? hegedű, vagy egyéb?
  Ha különb nem akad, duda
n
Jegyzet
duda
Európa-szerte elterjedt tömlős fúvós hangszer; a játékos a tömlőt, amelybe a levegőt fújja, hóna alá veszi, és onnan könyökével préseli a sípokba; ez folyamatos hangzást biztosít. A hangszer használata a középkorban általános volt, a 18. századra népi hangszerré vált. A magyar néphagyományban fennmaradt duda háromsípos (klarinét- vagy dallamsíp, kontra, burdon). Legtovább a Dél-Alföldön, a Kisalföldön, Hont és Nógrád vm.-ben maradt fenn használata. Karakas Zoltán (Magyar Dudazenekar) így adja elő, hogyan született a duda: „Az ördög és Jézus urunk korábban együtt legeltették a nyájukat, és az ördög már akkor is csak azon törte a fejét, hogyan bosszanthatná Jézust, ezért állandóan fújta a sípját. Egy este mámoros állapotban a Pokol ura elaludt a tűz mellett, a tűz pedig belekapott az akolba, ahol a kecskéit tartotta. Jézus nem tudta felébreszteni az ördögöt, így mire az magától felkelt, az akol már lángokban állt. Beszaladt akkor a pokol ura a tűzbe és elkezdte a farkuknál fogva kifelé dobálni a kecskéket. A legkedvesebb fekete bakkecskéjét azonban már nem tudta megmenteni. A bőréből dudát készített hát, a hangszert pedig kecskefejjel díszítette. Ezért hívják a dudát az ördög hangszerének, és ezért is szól úgy a dal: Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni…” ( Szólt az ördög hangszere, https://www.sonline.hu/somogy/kozelet-somogy/szolt-az-ordoghangszere-156105/) Pál István dudás és mesemondó meséjében a Juhászlegénynek az ördög lánya mondja: „ha jó dudás akarsz lenni, én megmondom néked, hogy leszöl jó dudás. De akkor má’ előre is megmondom, hogy nekik meg köll tagadni az Istent. Nem szabad imádkoznod, nem szabad templomba járnod, mert az ördögöknek lesző’ az embere!” ( A juhászlegény és az ördögkirály lánya = Magyar Zoltán, Népköltészeti gyűjtés: Mesék és mesemondók, Bp., Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézet, 2015, 34–38.: 35.) Lásd még: Pávai István: Zenés-táncos hiedelmek a moldvai magyaroknál, Néprajzi Látóhatár 1994/1–2, 171–189.; Juhász Zoltán, Az utolsó dudás, Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége, Kottákkal, szövegekkel, Bp., Magyar Művelődési Intézet, 1998, 20.
szó is elég:
  Ki fut érte? szaladj Zsuzsi lyányom.”
 
„A Zsuzska maradjon! hagyj neki békét!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
„Zsuzsi nem mén, hagyj most neki békét
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Eszem ezt a pirosítós képét:
  A kuferczest
n
Jegyzet
kuferczest
lásd Az ördög elvitte a finánczot, Magyarázatok, 9. sor
majd vele járom.”
 
 
  Hát íme, kapóra, dudás
közeleg,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
közeleg.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 7–10
 
  Egy
sanda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
nyulga
*
Szövegforrás:
*K1
 
, szikár, csúf szőrös öreg,
  Tömlője degeszre fújva;
  Füle táján két kis szarva gidának,
  – Mintha neki volna szarva magának –
  Sípján már billeg az újja.
 
 
  „Ide, a Jebuzéus
n
Jegyzet
Jebuzéus
kánaánita törzs (1Móz 10:16, 1Krón 1:14), amely az izraelita honfoglalás előtt Jeruzsálemben és a környező hegyekben élt. Miután Dávid király elfoglalta Jeruzsálemet (2Sám 5:6–8), fia, Salamon leigázta a jebuzeusokat (2Krón 11:4–6). Jelentése itt: hitetlen, pogány.
pofádat!
  Mert megkeserűli a hátad.”
  „Uraim, de
papolnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
papolnak
n
Jegyzet ceruzával halványan aláhúzva
*
Szövegforrás:
K2
 
ott-benn…”
  „Hát baj neked az, pogány hitűnek?
  Az enyém – ha töröm, ha nem –
ez
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
ez
n
Jegyzet e jav e.: a
*
Szövegforrás:
K2
 
ünnep;
 
Enyém,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
Enyém,
n
Jegyzet aláhúzva, az aláhúzás kivakarva
*
Szövegforrás:
K2
 
ha szidom; ez az Isten!”
 
 
  Ravaszúl mosolyog
fél szája
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
[törölt]
« rút »
fél szája
*
Szövegforrás:
*K1
 
hegyén
  S rákezdi dudáját halkal a vén,
  Minden sark billeg a tánczra;
  Azután
vidorabb lesz, majd sebesebb;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
[törölt]
« Azután sebesebb lesz, meg sebesebb »
vidorabb lesz, majd sebesebb;
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
A táncz is utána
pörébb
n
Jegyzet
pörébb
Gyorsabban forgó, vö.: „pörög a táncz, mint az orsó” (Éjféli párbaj, 4. sor). [
Greguss
Greguss Ágost
, az M1 hibája alapján – pőrébb (lásd Az alapszöveg kiválasztása) – „szemérmetlenebb”-nek magyarázza, Greguss 1900, 159.]
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
pőrébb
n
Jegyzet sh.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 7–10
 
,
hevesebb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 7–10
 
hevesebb,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 7–10
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
[törölt]
« A nóta, a táncz is utána hevesb »
A táncz is utána pörébb, hevesebb
*
Szövegforrás:
*K1
 
  A mint kopog és szaporázza.
 
 
  De vége szakadni mikor fog, ugyan?…
  „Hagyd el – riad egy rá – a ki szele van!
  Kihasítom kecske-dudádat.”
  Hanem a muzsikás mindég fujja,
  Mindég szilajabban pörög
újja –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
ujja –
*
Szövegforrás:
HV 1888, 7–10
 
  Az egész tivornya kifáradt.
 
 
  Lankadva leűlne az is, meg ez is,
  Hívnák haza őket ebédjekhez is:
  Nem, nem lehet; ugrani kell csak.
  Szidják a dudást, – verik, öklözik őt –
  Verik bizony a nagy üres levegőt; –
  Gyors
híre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
híre
n
Jegyzet í jav e.: i
*
Szövegforrás:
K2
 
szaladt e csudának.
 
 
  Fut gazda, kié ama renyhe cseléd:
 
„Jössz…? vagy dobom – itt ez a villa – beléd?…”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 7–10
 
„Jössz…? vagy
[törölt]
« ütöm »
dobom e villát beléd…”
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Jössz…? vagy dobom e vasvillát beléd?…”
[szerkesztői feloldás]
vas felülről besz., … kivakart szóra írva
;
n
Jegyzet ceruzával bal m. í.:
[törölt]
« Jössz? vagy dobom a villát beléd? »
Beszúrás
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
[törölt]
« ma »
Beszúrás
[törölt]
« mindjárt »
n
Jegyzet a sort az M1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
  Vasvilla kezébe ragadt
ám;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
ám;
n
Jegyzet m; jav. e.: m:
*
Szövegforrás:
K2
 
  Fut lyány, fiu, és anya és feleség:
  „Apám, fiam, apjokom! untig elég…”
  S kezeit töri, szíve szakadtán.
 
 
  Már józanon a fiu, az apa, férj
  Mennének is – íme, közelget az éj –
 
Nyújtják kezöket nagy-epedve;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
[törölt]
« Kezöket nyujtják is epedve »
Nyújtják kezöket nagyepedve;
*
Szövegforrás:
*K1
 
  A tánczosok arczán vérkönyü
n
Jegyzet
vérkönyü
vérkönny
hull:
  De a láb még egyre bokázza vadul,
  Viszi a táncz ördögi kedve.
 
 
  Éjfélt hogy üt a torony-óra közel,
  Kénkő fojtó szaga terjedez el;
  S mint szél ha forogva ragad port:
  Úgy
tánczol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
| tánczol
n
Jegyzet o kivakart betűre írva, a szó a bal margón ceruzával megismételve:
| tánczol
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
el, egy bősz
harczi-zenére
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
╒ harczi zenére
n
Jegyzet mindkét szó aláhúzva, az aláhúzás kivakarva
n
Jegyzet harczi kivakart szóra írva, jobb margón ceruzával megismételve:
╒ harczi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
,
  (Mondják, a pokol tüzes fenekére)
  Az egész
őrjöngő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
örjöngő
*
Szövegforrás:
HV 1888, 7–10
 
csoport.
 
 
(1877. júl. 21.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1877. július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 7–10
 
 
 
 
Az ünneprontók  
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 7–10
 
Legenda
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« (Legenda) »
[bizonytalan olvasat]
n
Jegyzet kivakarva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
 
Zendűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
Csendűlt
*
Szövegforrás:
*K1
 
kondul szent harangszó,
 
Csengve, búgva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
Zengve-búgva
*
Szövegforrás:
*K1
 
messze hangzó:
  „Imára! imára!”
  Jámbor népe a kis helynek
  Halkan lépve gyűlnek, mennek
  Imára, imára.
 
 
  Szép piros a pünkösd reggel,
n
Jegyzet
Szép piros a pünkösd reggel,
Pünkösd a keresztény ünnepkörben a Szentlélek kitöltetésének ünnepe, húsvét után 50 nappal. Az Apostolok cselekedete szerint pünkösdkor összegyűltek a tanítványok, „nagy hirtelenséggel lőn az égből, mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, mely eltelé az egész házat, a melyben ülnek vala. És látának kettős tüzes nyelveket: és üle mindenikre azok közül. Megtelének pedig mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Szent Lélek ád vala nékik szólniok.” (ApCsel 2:2–4.)
  Mintha tűzzel, Szentlélekkel
n
Jegyzet
Mintha tűzzel, Szentlélekkel
Pünkösd a keresztény ünnepkörben a Szentlélek kitöltetésének ünnepe, húsvét után 50 nappal. Az Apostolok cselekedete szerint pünkösdkor összegyűltek a tanítványok, „nagy hirtelenséggel lőn az égből, mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, mely eltelé az egész házat, a melyben ülnek vala. És látának kettős tüzes nyelveket: és üle mindenikre azok közül. Megtelének pedig mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Szent Lélek ád vala nékik szólniok.” (ApCsel 2:2–4.)
  Menny-föld tele volna;
n
Jegyzet
Menny-föld tele volna;
Pünkösd a keresztény ünnepkörben a Szentlélek kitöltetésének ünnepe, húsvét után 50 nappal. Az Apostolok cselekedete szerint pünkösdkor összegyűltek a tanítványok, „nagy hirtelenséggel lőn az égből, mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, mely eltelé az egész házat, a melyben ülnek vala. És látának kettős tüzes nyelveket: és üle mindenikre azok közül. Megtelének pedig mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Szent Lélek ád vala nékik szólniok.” (ApCsel 2:2–4.)
  E napot
fent, s lent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
[törölt]
« menny s föld »
fenn s lenn
n
Jegyzet ceruzával jav.
*
Szövegforrás:
*K1
 
megűlik,
  E nap oly ragyogva
nyílik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
nyílik,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 7–10
 
  Mint hajnali rózsa.
 
 
 
De mi réjja
n
Jegyzet
réjja
A réja szó megjelenik Csokonai Vitéz Mihálynál,
Ewald Christian Kleist
Kleist, Ewald Christian
A tavasz című művének fordításában (1802, 781. sor). A fordítás Előbeszédéhez fűzött szójegyzék szerint „Réja = nóta, dal, dana. Felfőld. Innen: Réjázni” ( CSVMÖM 5, 104., 521.). A szó 1856-ban előfordul ’a népdalokban refrénszerűen előforduló (jelentés nélküli) elem, táncszó’ jelentésben ( TESz ).
Arany
Arany János
ugyanebben az évben a
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
által megadotthoz hasonló jelentésben használja a szót, Erdélyi Jánosnak írt levelében; „a gyermeki réják igen szabadok
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
, de a népdalok nem annyira.” (1856. szept. 4., AJÖM XVI., 756.) „Gyermeki réják”-at közöl
Arany
Arany János
népdalgyűjteménye is; a III. dallamcsoport megnevezése: „Kántáló dallamok és gyermek réják”. Utóbbiak,
Kodály
Kodály Zoltán
leírása szerint, „gyermekdal, gyermekmondóka, játékdal, aminőket bizonyos játékok játszása közben mondanak a gyermekek.” Olyanok szerepelnek köztük, mint a Serkenj föl, kegyes nép, ill. a Gólya, gólya gilicze. ( Kodály–Gyulai 1952, 36., 163.)
Arany
Arany János
Béranger
Béranger, Pierre-Jean de
népies dalairól szólva írja: „Ama »chanson«-ok, melyek alapján
Béranger
Béranger, Pierre-Jean de
a maga gyönyörű dalait kifejtette, legnagyobb részt valószínűen korcsmai »réják« voltak, de ő megtalálta bennök a magvat, melyből önköltészetét dicsően felvirágoztassa.” ( Millien: La Moisson, SzF, 1(1861)/27. (máj. 9.), 422–425.: 423.; ua.: AJÖM XI., 171–178.: 175.) A magyar nemzeti vers-idomról című, ugyancsak 1856-ban írt dolgozatában a réját a „ráütő” (rímet ismétlő) sor, ütem származékának tekinti: „E ráütő sor legtöbb népdalainkban már csak réja, azaz egyes szó, indulatszó, kurjantás (mint: Csillagom, Igazán, hajaha stb.), mely a refrainhez hasonló annyiban, mert minden vers-szaknál ismétlődik, néha bizonyos sor végén.” ( AJÖM X., 256.) A szó pontos meghatározását egy „akadémiai papírszelet” nyújtja. Az 1874. nov. 16-án tartott akadémiai ülésen Ballagi Mór érdeklődött
Arany
Arany János
tól, „mit értesz a réja alatt, mely szó a N. kőrösi programmba írt munkádban
[szerkesztői feloldás]
A magyar nemzeti vers-idomról
fordúl elő.”
Arany
Arany János
válasza az elsőként megadott jelentést fejti ki: „réja = az a dal és dallam, a mit például a kis leányok tánczolva dalolnak. Szélesebb értelemben aztán minden hasonló, könnyebb, vagy kevésbbé tisztességes dal; míg a gajd, gajdol inkább részeg ember kurjongatását fejezi ki.” (Közölve: Borda Antikvárium, I. sz. katalógus, Bp., 1983, 2.; idézi és az „akadémiai papírszelet” fakszimiléjét közli Scheiber Sándor, Arany János akadémiai papírszelete a réjjáról = Schebier 1996, 963–965.)
riad?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
[törölt]
« De mi bősz riadás? »
De mi réjja riad?
*
Szövegforrás:
*K1
 
de mi ördögi zaj,
  Rekegő
n
Jegyzet
Rekegő
Rekeg: eredetileg ’brekeg, kuruttyol’; Baróti Szabó Dávid Költeményes munkáiban (1787) fordul elő abban a jelentésben, hogy „hangszer rekedten szól”. ( TESz )
szitok és otromba kaczaj,
  Hogy reszket az egyház
n
Jegyzet
egyház
templom
tornya?…
 
Szembe’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
Szembe’
n
Jegyzet ’ ceruzával
*
Szövegforrás:
K2
 
Isten hajlok
n
Jegyzet
hajlok
(rég) hajlék, vö. szándok–szándék, ajándok–ajándék
ával,
  Nem törődve
a szent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
a szent
n
Jegyzet a jav. e., ceruzával: e
*
Szövegforrás:
K2
 
mával,
  Foly tegnapi dőre tivornya.
 
 
  „Hol egy muzsikás? hegedű, vagy egyéb?
  Ha különb nem akad, duda
n
Jegyzet
duda
Európa-szerte elterjedt tömlős fúvós hangszer; a játékos a tömlőt, amelybe a levegőt fújja, hóna alá veszi, és onnan könyökével préseli a sípokba; ez folyamatos hangzást biztosít. A hangszer használata a középkorban általános volt, a 18. századra népi hangszerré vált. A magyar néphagyományban fennmaradt duda háromsípos (klarinét- vagy dallamsíp, kontra, burdon). Legtovább a Dél-Alföldön, a Kisalföldön, Hont és Nógrád vm.-ben maradt fenn használata. Karakas Zoltán (Magyar Dudazenekar) így adja elő, hogyan született a duda: „Az ördög és Jézus urunk korábban együtt legeltették a nyájukat, és az ördög már akkor is csak azon törte a fejét, hogyan bosszanthatná Jézust, ezért állandóan fújta a sípját. Egy este mámoros állapotban a Pokol ura elaludt a tűz mellett, a tűz pedig belekapott az akolba, ahol a kecskéit tartotta. Jézus nem tudta felébreszteni az ördögöt, így mire az magától felkelt, az akol már lángokban állt. Beszaladt akkor a pokol ura a tűzbe és elkezdte a farkuknál fogva kifelé dobálni a kecskéket. A legkedvesebb fekete bakkecskéjét azonban már nem tudta megmenteni. A bőréből dudát készített hát, a hangszert pedig kecskefejjel díszítette. Ezért hívják a dudát az ördög hangszerének, és ezért is szól úgy a dal: Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni…” ( Szólt az ördög hangszere, https://www.sonline.hu/somogy/kozelet-somogy/szolt-az-ordoghangszere-156105/) Pál István dudás és mesemondó meséjében a Juhászlegénynek az ördög lánya mondja: „ha jó dudás akarsz lenni, én megmondom néked, hogy leszöl jó dudás. De akkor má’ előre is megmondom, hogy nekik meg köll tagadni az Istent. Nem szabad imádkoznod, nem szabad templomba járnod, mert az ördögöknek lesző’ az embere!” ( A juhászlegény és az ördögkirály lánya = Magyar Zoltán, Népköltészeti gyűjtés: Mesék és mesemondók, Bp., Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézet, 2015, 34–38.: 35.) Lásd még: Pávai István: Zenés-táncos hiedelmek a moldvai magyaroknál, Néprajzi Látóhatár 1994/1–2, 171–189.; Juhász Zoltán, Az utolsó dudás, Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége, Kottákkal, szövegekkel, Bp., Magyar Művelődési Intézet, 1998, 20.
szó is elég:
  Ki fut érte? szaladj Zsuzsi lyányom.”
 
„A Zsuzska maradjon! hagyj neki békét!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
„Zsuzsi nem mén, hagyj most neki békét
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Eszem ezt a pirosítós képét:
  A kuferczest
n
Jegyzet
kuferczest
lásd Az ördög elvitte a finánczot, Magyarázatok, 9. sor
majd vele járom.”
 
 
  Hát íme, kapóra, dudás
közeleg,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
közeleg.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 7–10
 
  Egy
sanda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
nyulga
*
Szövegforrás:
*K1
 
, szikár, csúf szőrös öreg,
  Tömlője degeszre fújva;
  Füle táján két kis szarva gidának,
  – Mintha neki volna szarva magának –
  Sípján már billeg az újja.
 
 
  „Ide, a Jebuzéus
n
Jegyzet
Jebuzéus
kánaánita törzs (1Móz 10:16, 1Krón 1:14), amely az izraelita honfoglalás előtt Jeruzsálemben és a környező hegyekben élt. Miután Dávid király elfoglalta Jeruzsálemet (2Sám 5:6–8), fia, Salamon leigázta a jebuzeusokat (2Krón 11:4–6). Jelentése itt: hitetlen, pogány.
pofádat!
  Mert megkeserűli a hátad.”
  „Uraim, de
papolnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
papolnak
n
Jegyzet ceruzával halványan aláhúzva
*
Szövegforrás:
K2
 
ott-benn…”
  „Hát baj neked az, pogány hitűnek?
  Az enyém – ha töröm, ha nem –
ez
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
ez
n
Jegyzet e jav e.: a
*
Szövegforrás:
K2
 
ünnep;
 
Enyém,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
Enyém,
n
Jegyzet aláhúzva, az aláhúzás kivakarva
*
Szövegforrás:
K2
 
ha szidom; ez az Isten!”
 
 
  Ravaszúl mosolyog
fél szája
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
[törölt]
« rút »
fél szája
*
Szövegforrás:
*K1
 
hegyén
  S rákezdi dudáját halkal a vén,
  Minden sark billeg a tánczra;
  Azután
vidorabb lesz, majd sebesebb;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
[törölt]
« Azután sebesebb lesz, meg sebesebb »
vidorabb lesz, majd sebesebb;
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
A táncz is utána
pörébb
n
Jegyzet
pörébb
Gyorsabban forgó, vö.: „pörög a táncz, mint az orsó” (Éjféli párbaj, 4. sor). [
Greguss
Greguss Ágost
, az M1 hibája alapján – pőrébb (lásd Az alapszöveg kiválasztása) – „szemérmetlenebb”-nek magyarázza, Greguss 1900, 159.]
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
pőrébb
n
Jegyzet sh.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 7–10
 
,
hevesebb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 7–10
 
hevesebb,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 7–10
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
[törölt]
« A nóta, a táncz is utána hevesb »
A táncz is utána pörébb, hevesebb
*
Szövegforrás:
*K1
 
  A mint kopog és szaporázza.
 
 
  De vége szakadni mikor fog, ugyan?…
  „Hagyd el – riad egy rá – a ki szele van!
  Kihasítom kecske-dudádat.”
  Hanem a muzsikás mindég fujja,
  Mindég szilajabban pörög
újja –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
ujja –
*
Szövegforrás:
HV 1888, 7–10
 
  Az egész tivornya kifáradt.
 
 
  Lankadva leűlne az is, meg ez is,
  Hívnák haza őket ebédjekhez is:
  Nem, nem lehet; ugrani kell csak.
  Szidják a dudást, – verik, öklözik őt –
  Verik bizony a nagy üres levegőt; –
  Gyors
híre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
híre
n
Jegyzet í jav e.: i
*
Szövegforrás:
K2
 
szaladt e csudának.
 
 
  Fut gazda, kié ama renyhe cseléd:
 
„Jössz…? vagy dobom – itt ez a villa – beléd?…”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 7–10
 
„Jössz…? vagy
[törölt]
« ütöm »
dobom e villát beléd…”
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Jössz…? vagy dobom e vasvillát beléd?…”
[szerkesztői feloldás]
vas felülről besz., … kivakart szóra írva
;
n
Jegyzet ceruzával bal m. í.:
[törölt]
« Jössz? vagy dobom a villát beléd? »
Beszúrás
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
[törölt]
« ma »
Beszúrás
[törölt]
« mindjárt »
n
Jegyzet a sort az M1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
  Vasvilla kezébe ragadt
ám;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
ám;
n
Jegyzet m; jav. e.: m:
*
Szövegforrás:
K2
 
  Fut lyány, fiu, és anya és feleség:
  „Apám, fiam, apjokom! untig elég…”
  S kezeit töri, szíve szakadtán.
 
 
  Már józanon a fiu, az apa, férj
  Mennének is – íme, közelget az éj –
 
Nyújtják kezöket nagy-epedve;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
[törölt]
« Kezöket nyujtják is epedve »
Nyújtják kezöket nagyepedve;
*
Szövegforrás:
*K1
 
  A tánczosok arczán vérkönyü
n
Jegyzet
vérkönyü
vérkönny
hull:
  De a láb még egyre bokázza vadul,
  Viszi a táncz ördögi kedve.
 
 
  Éjfélt hogy üt a torony-óra közel,
  Kénkő fojtó szaga terjedez el;
  S mint szél ha forogva ragad port:
  Úgy
tánczol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
| tánczol
n
Jegyzet o kivakart betűre írva, a szó a bal margón ceruzával megismételve:
| tánczol
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
el, egy bősz
harczi-zenére
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
╒ harczi zenére
n
Jegyzet mindkét szó aláhúzva, az aláhúzás kivakarva
n
Jegyzet harczi kivakart szóra írva, jobb margón ceruzával megismételve:
╒ harczi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
,
  (Mondják, a pokol tüzes fenekére)
  Az egész
őrjöngő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
örjöngő
*
Szövegforrás:
HV 1888, 7–10
 
csoport.
 
 
(1877. júl. 21.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1877. július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 7–10
 
 
 
 
Az ünneprontók  
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 7–10
 
Legenda
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« (Legenda) »
[bizonytalan olvasat]
n
Jegyzet kivakarva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
 
Zendűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
Csendűlt
*
Szövegforrás:
*K1
 
kondul szent harangszó,
 
Csengve, búgva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
Zengve-búgva
*
Szövegforrás:
*K1
 
messze hangzó:
  „Imára! imára!”
  Jámbor népe a kis helynek
  Halkan lépve gyűlnek, mennek
  Imára, imára.
 
 
  Szép piros a pünkösd reggel,
n
Jegyzet
Szép piros a pünkösd reggel,
Pünkösd a keresztény ünnepkörben a Szentlélek kitöltetésének ünnepe, húsvét után 50 nappal. Az Apostolok cselekedete szerint pünkösdkor összegyűltek a tanítványok, „nagy hirtelenséggel lőn az égből, mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, mely eltelé az egész házat, a melyben ülnek vala. És látának kettős tüzes nyelveket: és üle mindenikre azok közül. Megtelének pedig mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Szent Lélek ád vala nékik szólniok.” (ApCsel 2:2–4.)
  Mintha tűzzel, Szentlélekkel
n
Jegyzet
Mintha tűzzel, Szentlélekkel
Pünkösd a keresztény ünnepkörben a Szentlélek kitöltetésének ünnepe, húsvét után 50 nappal. Az Apostolok cselekedete szerint pünkösdkor összegyűltek a tanítványok, „nagy hirtelenséggel lőn az égből, mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, mely eltelé az egész házat, a melyben ülnek vala. És látának kettős tüzes nyelveket: és üle mindenikre azok közül. Megtelének pedig mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Szent Lélek ád vala nékik szólniok.” (ApCsel 2:2–4.)
  Menny-föld tele volna;
n
Jegyzet
Menny-föld tele volna;
Pünkösd a keresztény ünnepkörben a Szentlélek kitöltetésének ünnepe, húsvét után 50 nappal. Az Apostolok cselekedete szerint pünkösdkor összegyűltek a tanítványok, „nagy hirtelenséggel lőn az égből, mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, mely eltelé az egész házat, a melyben ülnek vala. És látának kettős tüzes nyelveket: és üle mindenikre azok közül. Megtelének pedig mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Szent Lélek ád vala nékik szólniok.” (ApCsel 2:2–4.)
  E napot
fent, s lent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
[törölt]
« menny s föld »
fenn s lenn
n
Jegyzet ceruzával jav.
*
Szövegforrás:
*K1
 
megűlik,
  E nap oly ragyogva
nyílik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
nyílik,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 7–10
 
  Mint hajnali rózsa.
 
 
 
De mi réjja
n
Jegyzet
réjja
A réja szó megjelenik Csokonai Vitéz Mihálynál,
Ewald Christian Kleist
Kleist, Ewald Christian
A tavasz című művének fordításában (1802, 781. sor). A fordítás Előbeszédéhez fűzött szójegyzék szerint „Réja = nóta, dal, dana. Felfőld. Innen: Réjázni” ( CSVMÖM 5, 104., 521.). A szó 1856-ban előfordul ’a népdalokban refrénszerűen előforduló (jelentés nélküli) elem, táncszó’ jelentésben ( TESz ).
Arany
Arany János
ugyanebben az évben a
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
által megadotthoz hasonló jelentésben használja a szót, Erdélyi Jánosnak írt levelében; „a gyermeki réják igen szabadok
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
, de a népdalok nem annyira.” (1856. szept. 4., AJÖM XVI., 756.) „Gyermeki réják”-at közöl
Arany
Arany János
népdalgyűjteménye is; a III. dallamcsoport megnevezése: „Kántáló dallamok és gyermek réják”. Utóbbiak,
Kodály
Kodály Zoltán
leírása szerint, „gyermekdal, gyermekmondóka, játékdal, aminőket bizonyos játékok játszása közben mondanak a gyermekek.” Olyanok szerepelnek köztük, mint a Serkenj föl, kegyes nép, ill. a Gólya, gólya gilicze. ( Kodály–Gyulai 1952, 36., 163.)
Arany
Arany János
Béranger
Béranger, Pierre-Jean de
népies dalairól szólva írja: „Ama »chanson«-ok, melyek alapján
Béranger
Béranger, Pierre-Jean de
a maga gyönyörű dalait kifejtette, legnagyobb részt valószínűen korcsmai »réják« voltak, de ő megtalálta bennök a magvat, melyből önköltészetét dicsően felvirágoztassa.” ( Millien: La Moisson, SzF, 1(1861)/27. (máj. 9.), 422–425.: 423.; ua.: AJÖM XI., 171–178.: 175.) A magyar nemzeti vers-idomról című, ugyancsak 1856-ban írt dolgozatában a réját a „ráütő” (rímet ismétlő) sor, ütem származékának tekinti: „E ráütő sor legtöbb népdalainkban már csak réja, azaz egyes szó, indulatszó, kurjantás (mint: Csillagom, Igazán, hajaha stb.), mely a refrainhez hasonló annyiban, mert minden vers-szaknál ismétlődik, néha bizonyos sor végén.” ( AJÖM X., 256.) A szó pontos meghatározását egy „akadémiai papírszelet” nyújtja. Az 1874. nov. 16-án tartott akadémiai ülésen Ballagi Mór érdeklődött
Arany
Arany János
tól, „mit értesz a réja alatt, mely szó a N. kőrösi programmba írt munkádban
[szerkesztői feloldás]
A magyar nemzeti vers-idomról
fordúl elő.”
Arany
Arany János
válasza az elsőként megadott jelentést fejti ki: „réja = az a dal és dallam, a mit például a kis leányok tánczolva dalolnak. Szélesebb értelemben aztán minden hasonló, könnyebb, vagy kevésbbé tisztességes dal; míg a gajd, gajdol inkább részeg ember kurjongatását fejezi ki.” (Közölve: Borda Antikvárium, I. sz. katalógus, Bp., 1983, 2.; idézi és az „akadémiai papírszelet” fakszimiléjét közli Scheiber Sándor, Arany János akadémiai papírszelete a réjjáról = Schebier 1996, 963–965.)
riad?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
[törölt]
« De mi bősz riadás? »
De mi réjja riad?
*
Szövegforrás:
*K1
 
de mi ördögi zaj,
  Rekegő
n
Jegyzet
Rekegő
Rekeg: eredetileg ’brekeg, kuruttyol’; Baróti Szabó Dávid Költeményes munkáiban (1787) fordul elő abban a jelentésben, hogy „hangszer rekedten szól”. ( TESz )
szitok és otromba kaczaj,
  Hogy reszket az egyház
n
Jegyzet
egyház
templom
tornya?…
 
Szembe’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
Szembe’
n
Jegyzet ’ ceruzával
*
Szövegforrás:
K2
 
Isten hajlok
n
Jegyzet
hajlok
(rég) hajlék, vö. szándok–szándék, ajándok–ajándék
ával,
  Nem törődve
a szent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
a szent
n
Jegyzet a jav. e., ceruzával: e
*
Szövegforrás:
K2
 
mával,
  Foly tegnapi dőre tivornya.
 
 
  „Hol egy muzsikás? hegedű, vagy egyéb?
  Ha különb nem akad, duda
n
Jegyzet
duda
Európa-szerte elterjedt tömlős fúvós hangszer; a játékos a tömlőt, amelybe a levegőt fújja, hóna alá veszi, és onnan könyökével préseli a sípokba; ez folyamatos hangzást biztosít. A hangszer használata a középkorban általános volt, a 18. századra népi hangszerré vált. A magyar néphagyományban fennmaradt duda háromsípos (klarinét- vagy dallamsíp, kontra, burdon). Legtovább a Dél-Alföldön, a Kisalföldön, Hont és Nógrád vm.-ben maradt fenn használata. Karakas Zoltán (Magyar Dudazenekar) így adja elő, hogyan született a duda: „Az ördög és Jézus urunk korábban együtt legeltették a nyájukat, és az ördög már akkor is csak azon törte a fejét, hogyan bosszanthatná Jézust, ezért állandóan fújta a sípját. Egy este mámoros állapotban a Pokol ura elaludt a tűz mellett, a tűz pedig belekapott az akolba, ahol a kecskéit tartotta. Jézus nem tudta felébreszteni az ördögöt, így mire az magától felkelt, az akol már lángokban állt. Beszaladt akkor a pokol ura a tűzbe és elkezdte a farkuknál fogva kifelé dobálni a kecskéket. A legkedvesebb fekete bakkecskéjét azonban már nem tudta megmenteni. A bőréből dudát készített hát, a hangszert pedig kecskefejjel díszítette. Ezért hívják a dudát az ördög hangszerének, és ezért is szól úgy a dal: Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni…” ( Szólt az ördög hangszere, https://www.sonline.hu/somogy/kozelet-somogy/szolt-az-ordoghangszere-156105/) Pál István dudás és mesemondó meséjében a Juhászlegénynek az ördög lánya mondja: „ha jó dudás akarsz lenni, én megmondom néked, hogy leszöl jó dudás. De akkor má’ előre is megmondom, hogy nekik meg köll tagadni az Istent. Nem szabad imádkoznod, nem szabad templomba járnod, mert az ördögöknek lesző’ az embere!” ( A juhászlegény és az ördögkirály lánya = Magyar Zoltán, Népköltészeti gyűjtés: Mesék és mesemondók, Bp., Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézet, 2015, 34–38.: 35.) Lásd még: Pávai István: Zenés-táncos hiedelmek a moldvai magyaroknál, Néprajzi Látóhatár 1994/1–2, 171–189.; Juhász Zoltán, Az utolsó dudás, Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége, Kottákkal, szövegekkel, Bp., Magyar Művelődési Intézet, 1998, 20.
szó is elég:
  Ki fut érte? szaladj Zsuzsi lyányom.”
 
„A Zsuzska maradjon! hagyj neki békét!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
„Zsuzsi nem mén, hagyj most neki békét
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Eszem ezt a pirosítós képét:
  A kuferczest
n
Jegyzet
kuferczest
lásd Az ördög elvitte a finánczot, Magyarázatok, 9. sor
majd vele járom.”
 
 
  Hát íme, kapóra, dudás
közeleg,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
közeleg.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 7–10
 
  Egy
sanda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
nyulga
*
Szövegforrás:
*K1
 
, szikár, csúf szőrös öreg,
  Tömlője degeszre fújva;
  Füle táján két kis szarva gidának,
  – Mintha neki volna szarva magának –
  Sípján már billeg az újja.
 
 
  „Ide, a Jebuzéus
n
Jegyzet
Jebuzéus
kánaánita törzs (1Móz 10:16, 1Krón 1:14), amely az izraelita honfoglalás előtt Jeruzsálemben és a környező hegyekben élt. Miután Dávid király elfoglalta Jeruzsálemet (2Sám 5:6–8), fia, Salamon leigázta a jebuzeusokat (2Krón 11:4–6). Jelentése itt: hitetlen, pogány.
pofádat!
  Mert megkeserűli a hátad.”
  „Uraim, de
papolnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
papolnak
n
Jegyzet ceruzával halványan aláhúzva
*
Szövegforrás:
K2
 
ott-benn…”
  „Hát baj neked az, pogány hitűnek?
  Az enyém – ha töröm, ha nem –
ez
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
ez
n
Jegyzet e jav e.: a
*
Szövegforrás:
K2
 
ünnep;
 
Enyém,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
Enyém,
n
Jegyzet aláhúzva, az aláhúzás kivakarva
*
Szövegforrás:
K2
 
ha szidom; ez az Isten!”
 
 
  Ravaszúl mosolyog
fél szája
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
[törölt]
« rút »
fél szája
*
Szövegforrás:
*K1
 
hegyén
  S rákezdi dudáját halkal a vén,
  Minden sark billeg a tánczra;
  Azután
vidorabb lesz, majd sebesebb;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
[törölt]
« Azután sebesebb lesz, meg sebesebb »
vidorabb lesz, majd sebesebb;
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
A táncz is utána
pörébb
n
Jegyzet
pörébb
Gyorsabban forgó, vö.: „pörög a táncz, mint az orsó” (Éjféli párbaj, 4. sor). [
Greguss
Greguss Ágost
, az M1 hibája alapján – pőrébb (lásd Az alapszöveg kiválasztása) – „szemérmetlenebb”-nek magyarázza, Greguss 1900, 159.]
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
pőrébb
n
Jegyzet sh.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 7–10
 
,
hevesebb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 7–10
 
hevesebb,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 7–10
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
[törölt]
« A nóta, a táncz is utána hevesb »
A táncz is utána pörébb, hevesebb
*
Szövegforrás:
*K1
 
  A mint kopog és szaporázza.
 
 
  De vége szakadni mikor fog, ugyan?…
  „Hagyd el – riad egy rá – a ki szele van!
  Kihasítom kecske-dudádat.”
  Hanem a muzsikás mindég fujja,
  Mindég szilajabban pörög
újja –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
ujja –
*
Szövegforrás:
HV 1888, 7–10
 
  Az egész tivornya kifáradt.
 
 
  Lankadva leűlne az is, meg ez is,
  Hívnák haza őket ebédjekhez is:
  Nem, nem lehet; ugrani kell csak.
  Szidják a dudást, – verik, öklözik őt –
  Verik bizony a nagy üres levegőt; –
  Gyors
híre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
híre
n
Jegyzet í jav e.: i
*
Szövegforrás:
K2
 
szaladt e csudának.
 
 
  Fut gazda, kié ama renyhe cseléd:
 
„Jössz…? vagy dobom – itt ez a villa – beléd?…”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 7–10
 
„Jössz…? vagy
[törölt]
« ütöm »
dobom e villát beléd…”
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Jössz…? vagy dobom e vasvillát beléd?…”
[szerkesztői feloldás]
vas felülről besz., … kivakart szóra írva
;
n
Jegyzet ceruzával bal m. í.:
[törölt]
« Jössz? vagy dobom a villát beléd? »
Beszúrás
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
[törölt]
« ma »
Beszúrás
[törölt]
« mindjárt »
n
Jegyzet a sort az M1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
  Vasvilla kezébe ragadt
ám;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
ám;
n
Jegyzet m; jav. e.: m:
*
Szövegforrás:
K2
 
  Fut lyány, fiu, és anya és feleség:
  „Apám, fiam, apjokom! untig elég…”
  S kezeit töri, szíve szakadtán.
 
 
  Már józanon a fiu, az apa, férj
  Mennének is – íme, közelget az éj –
 
Nyújtják kezöket nagy-epedve;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
[törölt]
« Kezöket nyujtják is epedve »
Nyújtják kezöket nagyepedve;
*
Szövegforrás:
*K1
 
  A tánczosok arczán vérkönyü
n
Jegyzet
vérkönyü
vérkönny
hull:
  De a láb még egyre bokázza vadul,
  Viszi a táncz ördögi kedve.
 
 
  Éjfélt hogy üt a torony-óra közel,
  Kénkő fojtó szaga terjedez el;
  S mint szél ha forogva ragad port:
  Úgy
tánczol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
| tánczol
n
Jegyzet o kivakart betűre írva, a szó a bal margón ceruzával megismételve:
| tánczol
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
el, egy bősz
harczi-zenére
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
╒ harczi zenére
n
Jegyzet mindkét szó aláhúzva, az aláhúzás kivakarva
n
Jegyzet harczi kivakart szóra írva, jobb margón ceruzával megismételve:
╒ harczi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
,
  (Mondják, a pokol tüzes fenekére)
  Az egész
őrjöngő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
örjöngő
*
Szövegforrás:
HV 1888, 7–10
 
csoport.
 
 
(1877. júl. 21.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1877. július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 7–10
 
 
 
 
Az ünneprontók  
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 7–10
 
Legenda
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« (Legenda) »
[bizonytalan olvasat]
n
Jegyzet kivakarva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
 
Zendűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
Csendűlt
*
Szövegforrás:
*K1
 
kondul szent harangszó,
 
Csengve, búgva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
Zengve-búgva
*
Szövegforrás:
*K1
 
messze hangzó:
  „Imára! imára!”
  Jámbor népe a kis helynek
  Halkan lépve gyűlnek, mennek
  Imára, imára.
 
 
  Szép piros a pünkösd reggel,
n
Jegyzet
Szép piros a pünkösd reggel,
Pünkösd a keresztény ünnepkörben a Szentlélek kitöltetésének ünnepe, húsvét után 50 nappal. Az Apostolok cselekedete szerint pünkösdkor összegyűltek a tanítványok, „nagy hirtelenséggel lőn az égből, mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, mely eltelé az egész házat, a melyben ülnek vala. És látának kettős tüzes nyelveket: és üle mindenikre azok közül. Megtelének pedig mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Szent Lélek ád vala nékik szólniok.” (ApCsel 2:2–4.)
  Mintha tűzzel, Szentlélekkel
n
Jegyzet
Mintha tűzzel, Szentlélekkel
Pünkösd a keresztény ünnepkörben a Szentlélek kitöltetésének ünnepe, húsvét után 50 nappal. Az Apostolok cselekedete szerint pünkösdkor összegyűltek a tanítványok, „nagy hirtelenséggel lőn az égből, mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, mely eltelé az egész házat, a melyben ülnek vala. És látának kettős tüzes nyelveket: és üle mindenikre azok közül. Megtelének pedig mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Szent Lélek ád vala nékik szólniok.” (ApCsel 2:2–4.)
  Menny-föld tele volna;
n
Jegyzet
Menny-föld tele volna;
Pünkösd a keresztény ünnepkörben a Szentlélek kitöltetésének ünnepe, húsvét után 50 nappal. Az Apostolok cselekedete szerint pünkösdkor összegyűltek a tanítványok, „nagy hirtelenséggel lőn az égből, mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, mely eltelé az egész házat, a melyben ülnek vala. És látának kettős tüzes nyelveket: és üle mindenikre azok közül. Megtelének pedig mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Szent Lélek ád vala nékik szólniok.” (ApCsel 2:2–4.)
  E napot
fent, s lent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
[törölt]
« menny s föld »
fenn s lenn
n
Jegyzet ceruzával jav.
*
Szövegforrás:
*K1
 
megűlik,
  E nap oly ragyogva
nyílik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
nyílik,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 7–10
 
  Mint hajnali rózsa.
 
 
 
De mi réjja
n
Jegyzet
réjja
A réja szó megjelenik Csokonai Vitéz Mihálynál,
Ewald Christian Kleist
Kleist, Ewald Christian
A tavasz című művének fordításában (1802, 781. sor). A fordítás Előbeszédéhez fűzött szójegyzék szerint „Réja = nóta, dal, dana. Felfőld. Innen: Réjázni” ( CSVMÖM 5, 104., 521.). A szó 1856-ban előfordul ’a népdalokban refrénszerűen előforduló (jelentés nélküli) elem, táncszó’ jelentésben ( TESz ).
Arany
Arany János
ugyanebben az évben a
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
által megadotthoz hasonló jelentésben használja a szót, Erdélyi Jánosnak írt levelében; „a gyermeki réják igen szabadok
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
, de a népdalok nem annyira.” (1856. szept. 4., AJÖM XVI., 756.) „Gyermeki réják”-at közöl
Arany
Arany János
népdalgyűjteménye is; a III. dallamcsoport megnevezése: „Kántáló dallamok és gyermek réják”. Utóbbiak,
Kodály
Kodály Zoltán
leírása szerint, „gyermekdal, gyermekmondóka, játékdal, aminőket bizonyos játékok játszása közben mondanak a gyermekek.” Olyanok szerepelnek köztük, mint a Serkenj föl, kegyes nép, ill. a Gólya, gólya gilicze. ( Kodály–Gyulai 1952, 36., 163.)
Arany
Arany János
Béranger
Béranger, Pierre-Jean de
népies dalairól szólva írja: „Ama »chanson«-ok, melyek alapján
Béranger
Béranger, Pierre-Jean de
a maga gyönyörű dalait kifejtette, legnagyobb részt valószínűen korcsmai »réják« voltak, de ő megtalálta bennök a magvat, melyből önköltészetét dicsően felvirágoztassa.” ( Millien: La Moisson, SzF, 1(1861)/27. (máj. 9.), 422–425.: 423.; ua.: AJÖM XI., 171–178.: 175.) A magyar nemzeti vers-idomról című, ugyancsak 1856-ban írt dolgozatában a réját a „ráütő” (rímet ismétlő) sor, ütem származékának tekinti: „E ráütő sor legtöbb népdalainkban már csak réja, azaz egyes szó, indulatszó, kurjantás (mint: Csillagom, Igazán, hajaha stb.), mely a refrainhez hasonló annyiban, mert minden vers-szaknál ismétlődik, néha bizonyos sor végén.” ( AJÖM X., 256.) A szó pontos meghatározását egy „akadémiai papírszelet” nyújtja. Az 1874. nov. 16-án tartott akadémiai ülésen Ballagi Mór érdeklődött
Arany
Arany János
tól, „mit értesz a réja alatt, mely szó a N. kőrösi programmba írt munkádban
[szerkesztői feloldás]
A magyar nemzeti vers-idomról
fordúl elő.”
Arany
Arany János
válasza az elsőként megadott jelentést fejti ki: „réja = az a dal és dallam, a mit például a kis leányok tánczolva dalolnak. Szélesebb értelemben aztán minden hasonló, könnyebb, vagy kevésbbé tisztességes dal; míg a gajd, gajdol inkább részeg ember kurjongatását fejezi ki.” (Közölve: Borda Antikvárium, I. sz. katalógus, Bp., 1983, 2.; idézi és az „akadémiai papírszelet” fakszimiléjét közli Scheiber Sándor, Arany János akadémiai papírszelete a réjjáról = Schebier 1996, 963–965.)
riad?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
[törölt]
« De mi bősz riadás? »
De mi réjja riad?
*
Szövegforrás:
*K1
 
de mi ördögi zaj,
  Rekegő
n
Jegyzet
Rekegő
Rekeg: eredetileg ’brekeg, kuruttyol’; Baróti Szabó Dávid Költeményes munkáiban (1787) fordul elő abban a jelentésben, hogy „hangszer rekedten szól”. ( TESz )
szitok és otromba kaczaj,
  Hogy reszket az egyház
n
Jegyzet
egyház
templom
tornya?…
 
Szembe’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
Szembe’
n
Jegyzet ’ ceruzával
*
Szövegforrás:
K2
 
Isten hajlok
n
Jegyzet
hajlok
(rég) hajlék, vö. szándok–szándék, ajándok–ajándék
ával,
  Nem törődve
a szent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
a szent
n
Jegyzet a jav. e., ceruzával: e
*
Szövegforrás:
K2
 
mával,
  Foly tegnapi dőre tivornya.
 
 
  „Hol egy muzsikás? hegedű, vagy egyéb?
  Ha különb nem akad, duda
n
Jegyzet
duda
Európa-szerte elterjedt tömlős fúvós hangszer; a játékos a tömlőt, amelybe a levegőt fújja, hóna alá veszi, és onnan könyökével préseli a sípokba; ez folyamatos hangzást biztosít. A hangszer használata a középkorban általános volt, a 18. századra népi hangszerré vált. A magyar néphagyományban fennmaradt duda háromsípos (klarinét- vagy dallamsíp, kontra, burdon). Legtovább a Dél-Alföldön, a Kisalföldön, Hont és Nógrád vm.-ben maradt fenn használata. Karakas Zoltán (Magyar Dudazenekar) így adja elő, hogyan született a duda: „Az ördög és Jézus urunk korábban együtt legeltették a nyájukat, és az ördög már akkor is csak azon törte a fejét, hogyan bosszanthatná Jézust, ezért állandóan fújta a sípját. Egy este mámoros állapotban a Pokol ura elaludt a tűz mellett, a tűz pedig belekapott az akolba, ahol a kecskéit tartotta. Jézus nem tudta felébreszteni az ördögöt, így mire az magától felkelt, az akol már lángokban állt. Beszaladt akkor a pokol ura a tűzbe és elkezdte a farkuknál fogva kifelé dobálni a kecskéket. A legkedvesebb fekete bakkecskéjét azonban már nem tudta megmenteni. A bőréből dudát készített hát, a hangszert pedig kecskefejjel díszítette. Ezért hívják a dudát az ördög hangszerének, és ezért is szól úgy a dal: Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni…” ( Szólt az ördög hangszere, https://www.sonline.hu/somogy/kozelet-somogy/szolt-az-ordoghangszere-156105/) Pál István dudás és mesemondó meséjében a Juhászlegénynek az ördög lánya mondja: „ha jó dudás akarsz lenni, én megmondom néked, hogy leszöl jó dudás. De akkor má’ előre is megmondom, hogy nekik meg köll tagadni az Istent. Nem szabad imádkoznod, nem szabad templomba járnod, mert az ördögöknek lesző’ az embere!” ( A juhászlegény és az ördögkirály lánya = Magyar Zoltán, Népköltészeti gyűjtés: Mesék és mesemondók, Bp., Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézet, 2015, 34–38.: 35.) Lásd még: Pávai István: Zenés-táncos hiedelmek a moldvai magyaroknál, Néprajzi Látóhatár 1994/1–2, 171–189.; Juhász Zoltán, Az utolsó dudás, Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége, Kottákkal, szövegekkel, Bp., Magyar Művelődési Intézet, 1998, 20.
szó is elég:
  Ki fut érte? szaladj Zsuzsi lyányom.”
 
„A Zsuzska maradjon! hagyj neki békét!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
„Zsuzsi nem mén, hagyj most neki békét
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Eszem ezt a pirosítós képét:
  A kuferczest
n
Jegyzet
kuferczest
lásd Az ördög elvitte a finánczot, Magyarázatok, 9. sor
majd vele járom.”
 
 
  Hát íme, kapóra, dudás
közeleg,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
közeleg.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 7–10
 
  Egy
sanda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
nyulga
*
Szövegforrás:
*K1
 
, szikár, csúf szőrös öreg,
  Tömlője degeszre fújva;
  Füle táján két kis szarva gidának,
  – Mintha neki volna szarva magának –
  Sípján már billeg az újja.
 
 
  „Ide, a Jebuzéus
n
Jegyzet
Jebuzéus
kánaánita törzs (1Móz 10:16, 1Krón 1:14), amely az izraelita honfoglalás előtt Jeruzsálemben és a környező hegyekben élt. Miután Dávid király elfoglalta Jeruzsálemet (2Sám 5:6–8), fia, Salamon leigázta a jebuzeusokat (2Krón 11:4–6). Jelentése itt: hitetlen, pogány.
pofádat!
  Mert megkeserűli a hátad.”
  „Uraim, de
papolnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
papolnak
n
Jegyzet ceruzával halványan aláhúzva
*
Szövegforrás:
K2
 
ott-benn…”
  „Hát baj neked az, pogány hitűnek?
  Az enyém – ha töröm, ha nem –
ez
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
ez
n
Jegyzet e jav e.: a
*
Szövegforrás:
K2
 
ünnep;
 
Enyém,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
Enyém,
n
Jegyzet aláhúzva, az aláhúzás kivakarva
*
Szövegforrás:
K2
 
ha szidom; ez az Isten!”
 
 
  Ravaszúl mosolyog
fél szája
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
[törölt]
« rút »
fél szája
*
Szövegforrás:
*K1
 
hegyén
  S rákezdi dudáját halkal a vén,
  Minden sark billeg a tánczra;
  Azután
vidorabb lesz, majd sebesebb;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
[törölt]
« Azután sebesebb lesz, meg sebesebb »
vidorabb lesz, majd sebesebb;
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
A táncz is utána
pörébb
n
Jegyzet
pörébb
Gyorsabban forgó, vö.: „pörög a táncz, mint az orsó” (Éjféli párbaj, 4. sor). [
Greguss
Greguss Ágost
, az M1 hibája alapján – pőrébb (lásd Az alapszöveg kiválasztása) – „szemérmetlenebb”-nek magyarázza, Greguss 1900, 159.]
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
pőrébb
n
Jegyzet sh.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 7–10
 
,
hevesebb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 7–10
 
hevesebb,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 7–10
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
[törölt]
« A nóta, a táncz is utána hevesb »
A táncz is utána pörébb, hevesebb
*
Szövegforrás:
*K1
 
  A mint kopog és szaporázza.
 
 
  De vége szakadni mikor fog, ugyan?…
  „Hagyd el – riad egy rá – a ki szele van!
  Kihasítom kecske-dudádat.”
  Hanem a muzsikás mindég fujja,
  Mindég szilajabban pörög
újja –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
ujja –
*
Szövegforrás:
HV 1888, 7–10
 
  Az egész tivornya kifáradt.
 
 
  Lankadva leűlne az is, meg ez is,
  Hívnák haza őket ebédjekhez is:
  Nem, nem lehet; ugrani kell csak.
  Szidják a dudást, – verik, öklözik őt –
  Verik bizony a nagy üres levegőt; –
  Gyors
híre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
híre
n
Jegyzet í jav e.: i
*
Szövegforrás:
K2
 
szaladt e csudának.
 
 
  Fut gazda, kié ama renyhe cseléd:
 
„Jössz…? vagy dobom – itt ez a villa – beléd?…”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 7–10
 
„Jössz…? vagy
[törölt]
« ütöm »
dobom e villát beléd…”
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Jössz…? vagy dobom e vasvillát beléd?…”
[szerkesztői feloldás]
vas felülről besz., … kivakart szóra írva
;
n
Jegyzet ceruzával bal m. í.:
[törölt]
« Jössz? vagy dobom a villát beléd? »
Beszúrás
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
[törölt]
« ma »
Beszúrás
[törölt]
« mindjárt »
n
Jegyzet a sort az M1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
  Vasvilla kezébe ragadt
ám;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
ám;
n
Jegyzet m; jav. e.: m:
*
Szövegforrás:
K2
 
  Fut lyány, fiu, és anya és feleség:
  „Apám, fiam, apjokom! untig elég…”
  S kezeit töri, szíve szakadtán.
 
 
  Már józanon a fiu, az apa, férj
  Mennének is – íme, közelget az éj –
 
Nyújtják kezöket nagy-epedve;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 7–10
 
[törölt]
« Kezöket nyujtják is epedve »
Nyújtják kezöket nagyepedve;
*
Szövegforrás:
*K1
 
  A tánczosok arczán vérkönyü
n
Jegyzet
vérkönyü
vérkönny
hull:
  De a láb még egyre bokázza vadul,
  Viszi a táncz ördögi kedve.
 
 
  Éjfélt hogy üt a torony-óra közel,
  Kénkő fojtó szaga terjedez el;
  S mint szél ha forogva ragad port:
  Úgy
tánczol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
| tánczol
n
Jegyzet o kivakart betűre írva, a szó a bal margón ceruzával megismételve:
| tánczol
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
el, egy bősz
harczi-zenére
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 7–10
 
╒ harczi zenére
n
Jegyzet mindkét szó aláhúzva, az aláhúzás kivakarva
n
Jegyzet harczi kivakart szóra írva, jobb margón ceruzával megismételve:
╒ harczi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
,
  (Mondják, a pokol tüzes fenekére)
  Az egész
őrjöngő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
örjöngő
*
Szövegforrás:
HV 1888, 7–10
 
csoport.
 
 
(1877. júl. 21.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1877. július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 7–10