X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A régi panasz

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: K2
  • Szövegforrás IV: K3
  • Szövegforrás V: HV 1888, 11–13

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 11–13. [ AJÖM I., 336–337.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 1–18. sor tintával, a többi ceruzával; autográf (V1945) K2 MTAK Kt K 510/18v (alapszöveg) K3 MTAK Kt K 510/179r (a vers 33–35. és 27–29. sora); lásd Töredékes holmi [1.] Megjegyzések
 
*K1 Adatai az AJÖM I. (534.) alapján K2 A cím sorában, a bal margón fekete ceruzával: 14) Az utolsó vsz. szövege valószínűleg a *K1-ével volt azonos. K3 A két töredékversszak a K2-höz képest fordított sorrendben áll; egyenként két, ill. öt ferde vonallal balról jobbra lefelé át van húzva.
 
Keletkezés
 
1877. júl. 26.,
Bp
Budapest
., Margitsziget (részletesebben lásd Magyarázatok, 39. sor). A K3 szintén 1877-re datálható – a [Vakságban] K3 alapján, amelyben
AJ
Arany jános
hatvanéves korát említi, s amely ugyanezen a lapon van (lásd Töredékes holmi [1.], Keletkezés). Kapcsolatban áll
AJ
Arany jános
korábbi, az önkényuralom válsága idején s a kiegyezés után írt, kételyeit és csalódásait megfogalmazó versével – 1861, Szerkesztői levél (1861), Demokrata-nóta (1867), Hinc illae… (1868), Az alkotmányos sarjadék (1869), Az 1869-i választások. A korábbi, pillanatnyi reakcióval szemben ez a vers (Voinovich Géza megfogalmazása szerint) „
Arany
Arany János
korabeli politikai nézeteinek foglalata” ( AJÖM I., 535.).
 
Kritikatörténet
 
Elsőként Lévay József említi a verset: „midőn elvonultságában is feltűnnek előtte a hazafiság czíme alatt folytatott küzdelmek visszás, bántó, vagy túlzó jelenetei, meg nem állhatja, hogy ellenszenvének vagy humorának egy-egy szikráját ne lövellje a zsibongók, az érdek-hajhászok, a hazafiaskodó szájhősek ellen.” (Itt idézi a vers 26–35. sorát; Lévay 1893, 328.) Komlós Aladár a 33–35. sort idézve jegyzi meg: e „szavaival, az egykorú szóhasználat ismerője előtt, félreérthetetlenné teszi, hogy kritikája elsősorban az ellenzék ellen irányul”; „
Arany
Arany János
Deák
Deák Ferenc
barátja és magasrangú hivatalnok – már a kormányzó réteg szempontjából nézi a magyar politikát”; ennek bizonyságául idézi „A hazáról” 5–9. sorát. ( Komlós 1959, 69.) Sőtér István
Arany
Arany János
dualizmuskori idegenségérzetének politikai motívumaira mutat rá a vers kapcsán; a 21–22. és a 31. sorra utalva írja: „A fölismerés-megállapítás ilyen lírája nem mozgósít többé, nem vigasztal, nem is ígér, s válaszolatlan maradó kérdései ezért oly félelmetesek” – s itt idézi a vers 36–40. sorát. ( Sőtér 1987 [1963], 667.) Barta János szerint „ha az Arany-féle A régi panasz utolsó szakát a huszadik században, annyi évtized, annyi történelmi sorsforduló után olvassuk, a Kasszandra-jóslat borzongása lep meg bennünket”. ( Barta 1987 [1982b], 155.) Szörényi László azzal kapcsolatban említi a verset, hogy annak első változatában „rá emlékeztető következetességgel utasította el a vallásos eulabeiát
[szerkesztői feloldás]
jámborságot
vagy a cinizmusba torkolló sztoicizmust, amely elleplezné a nemzethalál végső komor következtetésének levonását” ( Szörényi 1972, 231.). Későbbi elemzése szerint „szűkszavúan leszámol azzal a politikai illúzióval, amely
Arany
Arany János
t és a legszűkebb értelemben vett liberális értelmiséget vezette az 1867-es kiegyezéskor, ill. közvetlenül utána.” ( Szörényi 1989 [1982/83], 204.; a vers záró strófáját – mint
Arany
Arany János
legjellemzőbb vélekedését a „szent hazá”-ról – idézi „A szent hazának képe”. Őstörténet és epika Zrínyitől Krúdyig című tanulmányban is, Szörényi 1989 [1984], 217.) Lásd még: Keresztury 1973, 120–125.
 
Fordítás
 
Német: Die alte Klage (Martin Remané) = Arany 1982, 115–115. ua.: Arany 1984, 65–66.; ua.: http://www.mek.iif.hu; ua.: www.babelmatrix.org
 
Hangfelvételek
 
Mensáros László Arany János verseit mondja, Hungaroton, SLPX 14087, 1988, 2’ 05” Arany János estéje, Hungaroton, SLPX 13836, 1981, Sinkovits Imre, 1’ 50”; ua.: Őszikék és más költemények, Hungaroton, HCD 14284, 2000
 
A régi panasz  
 
 
Eh!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
[Eh!
n
Jegyzet sor elején kezdve, a beljebbkezdés [-lel jelölve
*
Szövegforrás:
K2
 
mi gondod a jövőre?
  Eh! a
múlttal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
múl
[törölt]
« hoz »
ttal
n
Jegyzet hoz kivakarva, ttal ráírva
*
Szövegforrás:
K2
 
mi közöd?
 
Könynyel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
Könnyel
n
Jegyzet a hiányzó y helyére utólag egy alsó hurok besz., a betűhiány felül vízszintes vonallal jelölve
*
Szövegforrás:
K2
 
a múlt sirja dombját
  S a reménynek száraz lombját
  Hasztalan mit öntözöd?
 
 
  Századoknak bűne, átka
  Mind csak téged terhel-e?
  Nem talán még sokkal érzőbb,
  Nem talán még sokkal vérzőbb
  Honfi-társid kebele?…”
 
 
 
Oh, tudom; de bánatomban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Haj! tudom, de bánatomon
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Meg nem
enyhit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
 
enyhít
*
Szövegforrás:
HV 1888, 11–13
 
társaság;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Nem
[törölt]
« könnyít »
enyhít a társaság:
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Mint szülétlen több gyerekre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Mert anyától kik megfosztva,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Osztatlan száll s mindegyikre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Több gyerek közt nincs megosztva –
Több gyerekre nem megosztva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Az egész nagy árvaság.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Mindre jut egy árvaság.
Fejenként jut árvaság.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
  Sőt az által súlyosb részem,
  Hogy míg a tett melege
  Más’ sebét
enyhőbbé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
enyh<é>őbbé
n
Jegyzet ő a kivakart é betűre írva
*
Szövegforrás:
K2
 
tészi:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Enyhős vizet mond a nép.
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Ő, szegény, csak kinját érzi –
  A lant méla gyermeke.
 
 
  Hogy’ reméltünk! s mint csalódánk!
  És magunkban mekkorát!…
  Hisz’ csak egy pontot
n
Jegyzet
egy pontot
Utalás az arkhimédészi pontra (egy dolog sarkalatos pontja); Plutarkhosz szerint Arkhimédész görög tudós (i. e. 287?–i. e. 212) maga mondta az általa feltalált csavaros emelő erején csodálkozó Hierón királynak, hogy „ha volna másik föld, amelyen megvethetné lábát, ezt a földet ki tudná forgatni sarkaiból”. ( Marcellus 14, Plutarkhosz 2001, II., 56.) A kifejezés itt a vers megírása előtt tíz évvel létrejött kiegyezésre utal.
kerestünk:
  Megtalálva, onnan estünk;
 
Igy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Így
*
Szövegforrás:
HV 1888, 11–13
 
bukásunk
lelki
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
lelki
n
Jegyzet kivakart szóra írva; ceruzával jobb m. í.:
[törölt]
« szinte »
lelki
Beszúrás
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K2
 
vád.
 
 
 
Mennyi seprő
n
Jegyzet
seprő
„a folyadékok durvább s megsürüdött részei, vagy idegen nemű vegyülékei, melyek az edény fenekére szállanak, s az illető folyadék alját, szemetét képezik. A tisztátalan viznek leülepedett seprűje (vagy sepreje). Olaj seprűje. Különösen a kiforrott szeszes folyadéknak, pl. bornak, sernek elvált s fenékre szállott üledéke.” ( Cz–F , seprű alakban)
a pezsgésben,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
S mily kevés bor!… Volt
elég,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
elég,
n
Jegyzet g jav
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, öt ferde vonallal áthúzva:
[törölt]
« Ismertem ~~~ »
*
Szövegforrás:
K3
 
S mily kevés bor!… Volt
elég,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
elég,
n
Jegyzet g jav
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, öt ferde vonallal áthúzva:
[törölt]
« Ismertem ~~~ »
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Kit nagy honszerelme vonzott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, öt ferde vonallal áthúzva:
[törölt]
« Kit nagy honszerelme vonzott »
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Megragadni minden konczot,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, öt ferde vonallal áthúzva:
[törölt]
« Megragadni minden konczot. »
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Nehogy más elkapja még.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
 
Mennyi
szájhős!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
szájhős!
n
Jegyzet ceruzával f. í.:
[törölt]
« hűhó »
| lárma
n
Jegyzet ceruzával f. í.:
[törölt]
« kormány »
*
Szövegforrás:
K2
 
mennyi lárma!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
n
Jegyzet
Mennyi szájhős! mennyi lárma!
Petőfi Sándor A szájhősök című versének (1847. aug.) reminiszcenciája („Meddig tart ez őrült hangzavar még? / Meddig bőgtök még a hon nevében? / Kinek a hon mindig ajkain van, / Nincsen annak, soha sincs szivében!”). A képzetkör visszatér az 1878. febr. 18-án keletkezett A szájasok című versben.
 
S egyre sűlyedt a naszád;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Nem elég csak emlegetni:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, két ferde vonallal áthúzva:
A hazát ~~~
*
Szövegforrás:
K3
 
 
Tudni is kell
jól szeretni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
jól szeretni,
n
Jegyzet jól ceruzával szaggatott vonallal aláhúzva; ceruzával jobb m. í.:
azt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, két ferde vonallal áthúzva:
Nem elég csak emlegetni:
*
Szövegforrás:
K3
 
 
Tudni bölcsen, a hazát.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, két ferde vonallal áthúzva:
Tudni is kell azt szeretni!
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
 
Vagy nekünk már így is, úgy is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Még talán jobb, már ha vesznünk
*
Szövegforrás:
*K1
 
külön papírszeleten, az eredeti vsz. helyére ragasztva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Minden módon veszni kell?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Áll a végzet könyviben –
*
Szövegforrás:
*K1
 
külön papírszeleten, az eredeti vsz. helyére ragasztva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Egy világ hogy ránk omoljon?
n
Jegyzet
Egy világ hogy ránk omoljon?
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
Ad Musas de Augusto (Az énekek harmadik könyve, 3, Augustus Caesarhoz) 7. sorának reminiszcenciája („si fractus illabatur orbis”,
Arany
Arany János
fordításában: „Mind e világ bár rá szakadjon”, lásd [Horatiusból] [I.] Justum ac tenacem…, 7. sor).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Hogy a világ ránk omoljon,
*
Szövegforrás:
*K1
 
külön papírszeleten, az eredeti vsz. helyére ragasztva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Kül-erőszak
n
Jegyzet
Kül-erőszak
1877. ápr. 24-én Oroszo. hadat üzent Töröko.-nak, a török uralom ellen felkelő szláv népek segítésének indokával. Az orosz csapatok júl. 19-én (egy héttel a vers keletkezése előtt) érték el első katonai sikerüket, amikor elfoglalták a bulgáriai Sipka-szorost. A háború Mo.-n felerősítette a pánszlávizmussal kapcsolatos félelmeket. (Részletesebben lásd Plevna, Keletkezés.)
elsodorjon?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
hogy élve, s levő-félbe’
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Külerőszak elsodorjon:
*
Szövegforrás:
*K1
 
külön papírszeleten, az eredeti vsz. helyére ragasztva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Vagy itt-benn rohadni el?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
Elrohadjunk ——
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Mint rohadnunk idebenn.
*
Szövegforrás:
*K1
 
külön papírszeleten, az eredeti vsz. helyére ragasztva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
(1877. jul. 26.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
(1877. július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 11–13
 
 
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával:
Vagy nekünk már igy is, úgy is
*
Szövegforrás:
K2
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával:
Mindenképen veszni kell?
*
Szövegforrás:
K2
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával:
A világ hogy ránk omoljon
[törölt]
« ? »
:
*
Szövegforrás:
K2
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával:
Kül-erőszak elsodorjon ? …
*
Szövegforrás:
K2
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával:
Vagy itt benn rohadni el?…
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
 
A régi panasz  
 
 
Eh!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
[Eh!
n
Jegyzet sor elején kezdve, a beljebbkezdés [-lel jelölve
*
Szövegforrás:
K2
 
mi gondod a jövőre?
  Eh! a
múlttal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
múl
[törölt]
« hoz »
ttal
n
Jegyzet hoz kivakarva, ttal ráírva
*
Szövegforrás:
K2
 
mi közöd?
 
Könynyel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
Könnyel
n
Jegyzet a hiányzó y helyére utólag egy alsó hurok besz., a betűhiány felül vízszintes vonallal jelölve
*
Szövegforrás:
K2
 
a múlt sirja dombját
  S a reménynek száraz lombját
  Hasztalan mit öntözöd?
 
 
  Századoknak bűne, átka
  Mind csak téged terhel-e?
  Nem talán még sokkal érzőbb,
  Nem talán még sokkal vérzőbb
  Honfi-társid kebele?…”
 
 
 
Oh, tudom; de bánatomban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Haj! tudom, de bánatomon
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Meg nem
enyhit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
 
enyhít
*
Szövegforrás:
HV 1888, 11–13
 
társaság;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Nem
[törölt]
« könnyít »
enyhít a társaság:
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Mint szülétlen több gyerekre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Mert anyától kik megfosztva,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Osztatlan száll s mindegyikre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Több gyerek közt nincs megosztva –
Több gyerekre nem megosztva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Az egész nagy árvaság.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Mindre jut egy árvaság.
Fejenként jut árvaság.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
  Sőt az által súlyosb részem,
  Hogy míg a tett melege
  Más’ sebét
enyhőbbé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
enyh<é>őbbé
n
Jegyzet ő a kivakart é betűre írva
*
Szövegforrás:
K2
 
tészi:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Enyhős vizet mond a nép.
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Ő, szegény, csak kinját érzi –
  A lant méla gyermeke.
 
 
  Hogy’ reméltünk! s mint csalódánk!
  És magunkban mekkorát!…
  Hisz’ csak egy pontot
n
Jegyzet
egy pontot
Utalás az arkhimédészi pontra (egy dolog sarkalatos pontja); Plutarkhosz szerint Arkhimédész görög tudós (i. e. 287?–i. e. 212) maga mondta az általa feltalált csavaros emelő erején csodálkozó Hierón királynak, hogy „ha volna másik föld, amelyen megvethetné lábát, ezt a földet ki tudná forgatni sarkaiból”. ( Marcellus 14, Plutarkhosz 2001, II., 56.) A kifejezés itt a vers megírása előtt tíz évvel létrejött kiegyezésre utal.
kerestünk:
  Megtalálva, onnan estünk;
 
Igy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Így
*
Szövegforrás:
HV 1888, 11–13
 
bukásunk
lelki
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
lelki
n
Jegyzet kivakart szóra írva; ceruzával jobb m. í.:
[törölt]
« szinte »
lelki
Beszúrás
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K2
 
vád.
 
 
 
Mennyi seprő
n
Jegyzet
seprő
„a folyadékok durvább s megsürüdött részei, vagy idegen nemű vegyülékei, melyek az edény fenekére szállanak, s az illető folyadék alját, szemetét képezik. A tisztátalan viznek leülepedett seprűje (vagy sepreje). Olaj seprűje. Különösen a kiforrott szeszes folyadéknak, pl. bornak, sernek elvált s fenékre szállott üledéke.” ( Cz–F , seprű alakban)
a pezsgésben,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
S mily kevés bor!… Volt
elég,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
elég,
n
Jegyzet g jav
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, öt ferde vonallal áthúzva:
[törölt]
« Ismertem ~~~ »
*
Szövegforrás:
K3
 
S mily kevés bor!… Volt
elég,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
elég,
n
Jegyzet g jav
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, öt ferde vonallal áthúzva:
[törölt]
« Ismertem ~~~ »
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Kit nagy honszerelme vonzott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, öt ferde vonallal áthúzva:
[törölt]
« Kit nagy honszerelme vonzott »
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Megragadni minden konczot,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, öt ferde vonallal áthúzva:
[törölt]
« Megragadni minden konczot. »
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Nehogy más elkapja még.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
 
Mennyi
szájhős!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
szájhős!
n
Jegyzet ceruzával f. í.:
[törölt]
« hűhó »
| lárma
n
Jegyzet ceruzával f. í.:
[törölt]
« kormány »
*
Szövegforrás:
K2
 
mennyi lárma!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
n
Jegyzet
Mennyi szájhős! mennyi lárma!
Petőfi Sándor A szájhősök című versének (1847. aug.) reminiszcenciája („Meddig tart ez őrült hangzavar még? / Meddig bőgtök még a hon nevében? / Kinek a hon mindig ajkain van, / Nincsen annak, soha sincs szivében!”). A képzetkör visszatér az 1878. febr. 18-án keletkezett A szájasok című versben.
 
S egyre sűlyedt a naszád;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Nem elég csak emlegetni:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, két ferde vonallal áthúzva:
A hazát ~~~
*
Szövegforrás:
K3
 
 
Tudni is kell
jól szeretni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
jól szeretni,
n
Jegyzet jól ceruzával szaggatott vonallal aláhúzva; ceruzával jobb m. í.:
azt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, két ferde vonallal áthúzva:
Nem elég csak emlegetni:
*
Szövegforrás:
K3
 
 
Tudni bölcsen, a hazát.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, két ferde vonallal áthúzva:
Tudni is kell azt szeretni!
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
 
Vagy nekünk már így is, úgy is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Még talán jobb, már ha vesznünk
*
Szövegforrás:
*K1
 
külön papírszeleten, az eredeti vsz. helyére ragasztva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Minden módon veszni kell?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Áll a végzet könyviben –
*
Szövegforrás:
*K1
 
külön papírszeleten, az eredeti vsz. helyére ragasztva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Egy világ hogy ránk omoljon?
n
Jegyzet
Egy világ hogy ránk omoljon?
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
Ad Musas de Augusto (Az énekek harmadik könyve, 3, Augustus Caesarhoz) 7. sorának reminiszcenciája („si fractus illabatur orbis”,
Arany
Arany János
fordításában: „Mind e világ bár rá szakadjon”, lásd [Horatiusból] [I.] Justum ac tenacem…, 7. sor).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Hogy a világ ránk omoljon,
*
Szövegforrás:
*K1
 
külön papírszeleten, az eredeti vsz. helyére ragasztva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Kül-erőszak
n
Jegyzet
Kül-erőszak
1877. ápr. 24-én Oroszo. hadat üzent Töröko.-nak, a török uralom ellen felkelő szláv népek segítésének indokával. Az orosz csapatok júl. 19-én (egy héttel a vers keletkezése előtt) érték el első katonai sikerüket, amikor elfoglalták a bulgáriai Sipka-szorost. A háború Mo.-n felerősítette a pánszlávizmussal kapcsolatos félelmeket. (Részletesebben lásd Plevna, Keletkezés.)
elsodorjon?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
hogy élve, s levő-félbe’
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Külerőszak elsodorjon:
*
Szövegforrás:
*K1
 
külön papírszeleten, az eredeti vsz. helyére ragasztva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Vagy itt-benn rohadni el?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
Elrohadjunk ——
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Mint rohadnunk idebenn.
*
Szövegforrás:
*K1
 
külön papírszeleten, az eredeti vsz. helyére ragasztva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
(1877. jul. 26.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
(1877. július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 11–13
 
 
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával:
Vagy nekünk már igy is, úgy is
*
Szövegforrás:
K2
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával:
Mindenképen veszni kell?
*
Szövegforrás:
K2
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával:
A világ hogy ránk omoljon
[törölt]
« ? »
:
*
Szövegforrás:
K2
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával:
Kül-erőszak elsodorjon ? …
*
Szövegforrás:
K2
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával:
Vagy itt benn rohadni el?…
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
 
A régi panasz  
 
 
Eh!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
[Eh!
n
Jegyzet sor elején kezdve, a beljebbkezdés [-lel jelölve
*
Szövegforrás:
K2
 
mi gondod a jövőre?
  Eh! a
múlttal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
múl
[törölt]
« hoz »
ttal
n
Jegyzet hoz kivakarva, ttal ráírva
*
Szövegforrás:
K2
 
mi közöd?
 
Könynyel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
Könnyel
n
Jegyzet a hiányzó y helyére utólag egy alsó hurok besz., a betűhiány felül vízszintes vonallal jelölve
*
Szövegforrás:
K2
 
a múlt sirja dombját
  S a reménynek száraz lombját
  Hasztalan mit öntözöd?
 
 
  Századoknak bűne, átka
  Mind csak téged terhel-e?
  Nem talán még sokkal érzőbb,
  Nem talán még sokkal vérzőbb
  Honfi-társid kebele?…”
 
 
 
Oh, tudom; de bánatomban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Haj! tudom, de bánatomon
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Meg nem
enyhit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
 
enyhít
*
Szövegforrás:
HV 1888, 11–13
 
társaság;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Nem
[törölt]
« könnyít »
enyhít a társaság:
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Mint szülétlen több gyerekre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Mert anyától kik megfosztva,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Osztatlan száll s mindegyikre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Több gyerek közt nincs megosztva –
Több gyerekre nem megosztva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Az egész nagy árvaság.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Mindre jut egy árvaság.
Fejenként jut árvaság.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
  Sőt az által súlyosb részem,
  Hogy míg a tett melege
  Más’ sebét
enyhőbbé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
enyh<é>őbbé
n
Jegyzet ő a kivakart é betűre írva
*
Szövegforrás:
K2
 
tészi:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Enyhős vizet mond a nép.
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Ő, szegény, csak kinját érzi –
  A lant méla gyermeke.
 
 
  Hogy’ reméltünk! s mint csalódánk!
  És magunkban mekkorát!…
  Hisz’ csak egy pontot
n
Jegyzet
egy pontot
Utalás az arkhimédészi pontra (egy dolog sarkalatos pontja); Plutarkhosz szerint Arkhimédész görög tudós (i. e. 287?–i. e. 212) maga mondta az általa feltalált csavaros emelő erején csodálkozó Hierón királynak, hogy „ha volna másik föld, amelyen megvethetné lábát, ezt a földet ki tudná forgatni sarkaiból”. ( Marcellus 14, Plutarkhosz 2001, II., 56.) A kifejezés itt a vers megírása előtt tíz évvel létrejött kiegyezésre utal.
kerestünk:
  Megtalálva, onnan estünk;
 
Igy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Így
*
Szövegforrás:
HV 1888, 11–13
 
bukásunk
lelki
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
lelki
n
Jegyzet kivakart szóra írva; ceruzával jobb m. í.:
[törölt]
« szinte »
lelki
Beszúrás
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K2
 
vád.
 
 
 
Mennyi seprő
n
Jegyzet
seprő
„a folyadékok durvább s megsürüdött részei, vagy idegen nemű vegyülékei, melyek az edény fenekére szállanak, s az illető folyadék alját, szemetét képezik. A tisztátalan viznek leülepedett seprűje (vagy sepreje). Olaj seprűje. Különösen a kiforrott szeszes folyadéknak, pl. bornak, sernek elvált s fenékre szállott üledéke.” ( Cz–F , seprű alakban)
a pezsgésben,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
S mily kevés bor!… Volt
elég,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
elég,
n
Jegyzet g jav
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, öt ferde vonallal áthúzva:
[törölt]
« Ismertem ~~~ »
*
Szövegforrás:
K3
 
S mily kevés bor!… Volt
elég,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
elég,
n
Jegyzet g jav
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, öt ferde vonallal áthúzva:
[törölt]
« Ismertem ~~~ »
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Kit nagy honszerelme vonzott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, öt ferde vonallal áthúzva:
[törölt]
« Kit nagy honszerelme vonzott »
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Megragadni minden konczot,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, öt ferde vonallal áthúzva:
[törölt]
« Megragadni minden konczot. »
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Nehogy más elkapja még.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
 
Mennyi
szájhős!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
szájhős!
n
Jegyzet ceruzával f. í.:
[törölt]
« hűhó »
| lárma
n
Jegyzet ceruzával f. í.:
[törölt]
« kormány »
*
Szövegforrás:
K2
 
mennyi lárma!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
n
Jegyzet
Mennyi szájhős! mennyi lárma!
Petőfi Sándor A szájhősök című versének (1847. aug.) reminiszcenciája („Meddig tart ez őrült hangzavar még? / Meddig bőgtök még a hon nevében? / Kinek a hon mindig ajkain van, / Nincsen annak, soha sincs szivében!”). A képzetkör visszatér az 1878. febr. 18-án keletkezett A szájasok című versben.
 
S egyre sűlyedt a naszád;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Nem elég csak emlegetni:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, két ferde vonallal áthúzva:
A hazát ~~~
*
Szövegforrás:
K3
 
 
Tudni is kell
jól szeretni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
jól szeretni,
n
Jegyzet jól ceruzával szaggatott vonallal aláhúzva; ceruzával jobb m. í.:
azt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, két ferde vonallal áthúzva:
Nem elég csak emlegetni:
*
Szövegforrás:
K3
 
 
Tudni bölcsen, a hazát.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, két ferde vonallal áthúzva:
Tudni is kell azt szeretni!
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
 
Vagy nekünk már így is, úgy is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Még talán jobb, már ha vesznünk
*
Szövegforrás:
*K1
 
külön papírszeleten, az eredeti vsz. helyére ragasztva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Minden módon veszni kell?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Áll a végzet könyviben –
*
Szövegforrás:
*K1
 
külön papírszeleten, az eredeti vsz. helyére ragasztva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Egy világ hogy ránk omoljon?
n
Jegyzet
Egy világ hogy ránk omoljon?
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
Ad Musas de Augusto (Az énekek harmadik könyve, 3, Augustus Caesarhoz) 7. sorának reminiszcenciája („si fractus illabatur orbis”,
Arany
Arany János
fordításában: „Mind e világ bár rá szakadjon”, lásd [Horatiusból] [I.] Justum ac tenacem…, 7. sor).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Hogy a világ ránk omoljon,
*
Szövegforrás:
*K1
 
külön papírszeleten, az eredeti vsz. helyére ragasztva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Kül-erőszak
n
Jegyzet
Kül-erőszak
1877. ápr. 24-én Oroszo. hadat üzent Töröko.-nak, a török uralom ellen felkelő szláv népek segítésének indokával. Az orosz csapatok júl. 19-én (egy héttel a vers keletkezése előtt) érték el első katonai sikerüket, amikor elfoglalták a bulgáriai Sipka-szorost. A háború Mo.-n felerősítette a pánszlávizmussal kapcsolatos félelmeket. (Részletesebben lásd Plevna, Keletkezés.)
elsodorjon?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
hogy élve, s levő-félbe’
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Külerőszak elsodorjon:
*
Szövegforrás:
*K1
 
külön papírszeleten, az eredeti vsz. helyére ragasztva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Vagy itt-benn rohadni el?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
Elrohadjunk ——
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Mint rohadnunk idebenn.
*
Szövegforrás:
*K1
 
külön papírszeleten, az eredeti vsz. helyére ragasztva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
(1877. jul. 26.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
(1877. július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 11–13
 
 
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával:
Vagy nekünk már igy is, úgy is
*
Szövegforrás:
K2
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával:
Mindenképen veszni kell?
*
Szövegforrás:
K2
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával:
A világ hogy ránk omoljon
[törölt]
« ? »
:
*
Szövegforrás:
K2
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával:
Kül-erőszak elsodorjon ? …
*
Szövegforrás:
K2
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával:
Vagy itt benn rohadni el?…
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
 
A régi panasz  
 
 
Eh!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
[Eh!
n
Jegyzet sor elején kezdve, a beljebbkezdés [-lel jelölve
*
Szövegforrás:
K2
 
mi gondod a jövőre?
  Eh! a
múlttal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
múl
[törölt]
« hoz »
ttal
n
Jegyzet hoz kivakarva, ttal ráírva
*
Szövegforrás:
K2
 
mi közöd?
 
Könynyel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
Könnyel
n
Jegyzet a hiányzó y helyére utólag egy alsó hurok besz., a betűhiány felül vízszintes vonallal jelölve
*
Szövegforrás:
K2
 
a múlt sirja dombját
  S a reménynek száraz lombját
  Hasztalan mit öntözöd?
 
 
  Századoknak bűne, átka
  Mind csak téged terhel-e?
  Nem talán még sokkal érzőbb,
  Nem talán még sokkal vérzőbb
  Honfi-társid kebele?…”
 
 
 
Oh, tudom; de bánatomban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Haj! tudom, de bánatomon
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Meg nem
enyhit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
 
enyhít
*
Szövegforrás:
HV 1888, 11–13
 
társaság;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Nem
[törölt]
« könnyít »
enyhít a társaság:
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Mint szülétlen több gyerekre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Mert anyától kik megfosztva,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Osztatlan száll s mindegyikre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Több gyerek közt nincs megosztva –
Több gyerekre nem megosztva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Az egész nagy árvaság.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Mindre jut egy árvaság.
Fejenként jut árvaság.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
  Sőt az által súlyosb részem,
  Hogy míg a tett melege
  Más’ sebét
enyhőbbé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
enyh<é>őbbé
n
Jegyzet ő a kivakart é betűre írva
*
Szövegforrás:
K2
 
tészi:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Enyhős vizet mond a nép.
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Ő, szegény, csak kinját érzi –
  A lant méla gyermeke.
 
 
  Hogy’ reméltünk! s mint csalódánk!
  És magunkban mekkorát!…
  Hisz’ csak egy pontot
n
Jegyzet
egy pontot
Utalás az arkhimédészi pontra (egy dolog sarkalatos pontja); Plutarkhosz szerint Arkhimédész görög tudós (i. e. 287?–i. e. 212) maga mondta az általa feltalált csavaros emelő erején csodálkozó Hierón királynak, hogy „ha volna másik föld, amelyen megvethetné lábát, ezt a földet ki tudná forgatni sarkaiból”. ( Marcellus 14, Plutarkhosz 2001, II., 56.) A kifejezés itt a vers megírása előtt tíz évvel létrejött kiegyezésre utal.
kerestünk:
  Megtalálva, onnan estünk;
 
Igy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Így
*
Szövegforrás:
HV 1888, 11–13
 
bukásunk
lelki
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
lelki
n
Jegyzet kivakart szóra írva; ceruzával jobb m. í.:
[törölt]
« szinte »
lelki
Beszúrás
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K2
 
vád.
 
 
 
Mennyi seprő
n
Jegyzet
seprő
„a folyadékok durvább s megsürüdött részei, vagy idegen nemű vegyülékei, melyek az edény fenekére szállanak, s az illető folyadék alját, szemetét képezik. A tisztátalan viznek leülepedett seprűje (vagy sepreje). Olaj seprűje. Különösen a kiforrott szeszes folyadéknak, pl. bornak, sernek elvált s fenékre szállott üledéke.” ( Cz–F , seprű alakban)
a pezsgésben,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
S mily kevés bor!… Volt
elég,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
elég,
n
Jegyzet g jav
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, öt ferde vonallal áthúzva:
[törölt]
« Ismertem ~~~ »
*
Szövegforrás:
K3
 
S mily kevés bor!… Volt
elég,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
elég,
n
Jegyzet g jav
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, öt ferde vonallal áthúzva:
[törölt]
« Ismertem ~~~ »
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Kit nagy honszerelme vonzott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, öt ferde vonallal áthúzva:
[törölt]
« Kit nagy honszerelme vonzott »
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Megragadni minden konczot,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, öt ferde vonallal áthúzva:
[törölt]
« Megragadni minden konczot. »
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Nehogy más elkapja még.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
 
Mennyi
szájhős!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
szájhős!
n
Jegyzet ceruzával f. í.:
[törölt]
« hűhó »
| lárma
n
Jegyzet ceruzával f. í.:
[törölt]
« kormány »
*
Szövegforrás:
K2
 
mennyi lárma!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
n
Jegyzet
Mennyi szájhős! mennyi lárma!
Petőfi Sándor A szájhősök című versének (1847. aug.) reminiszcenciája („Meddig tart ez őrült hangzavar még? / Meddig bőgtök még a hon nevében? / Kinek a hon mindig ajkain van, / Nincsen annak, soha sincs szivében!”). A képzetkör visszatér az 1878. febr. 18-án keletkezett A szájasok című versben.
 
S egyre sűlyedt a naszád;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Nem elég csak emlegetni:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, két ferde vonallal áthúzva:
A hazát ~~~
*
Szövegforrás:
K3
 
 
Tudni is kell
jól szeretni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
jól szeretni,
n
Jegyzet jól ceruzával szaggatott vonallal aláhúzva; ceruzával jobb m. í.:
azt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, két ferde vonallal áthúzva:
Nem elég csak emlegetni:
*
Szövegforrás:
K3
 
 
Tudni bölcsen, a hazát.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, két ferde vonallal áthúzva:
Tudni is kell azt szeretni!
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
 
Vagy nekünk már így is, úgy is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Még talán jobb, már ha vesznünk
*
Szövegforrás:
*K1
 
külön papírszeleten, az eredeti vsz. helyére ragasztva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Minden módon veszni kell?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Áll a végzet könyviben –
*
Szövegforrás:
*K1
 
külön papírszeleten, az eredeti vsz. helyére ragasztva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Egy világ hogy ránk omoljon?
n
Jegyzet
Egy világ hogy ránk omoljon?
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
Ad Musas de Augusto (Az énekek harmadik könyve, 3, Augustus Caesarhoz) 7. sorának reminiszcenciája („si fractus illabatur orbis”,
Arany
Arany János
fordításában: „Mind e világ bár rá szakadjon”, lásd [Horatiusból] [I.] Justum ac tenacem…, 7. sor).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Hogy a világ ránk omoljon,
*
Szövegforrás:
*K1
 
külön papírszeleten, az eredeti vsz. helyére ragasztva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Kül-erőszak
n
Jegyzet
Kül-erőszak
1877. ápr. 24-én Oroszo. hadat üzent Töröko.-nak, a török uralom ellen felkelő szláv népek segítésének indokával. Az orosz csapatok júl. 19-én (egy héttel a vers keletkezése előtt) érték el első katonai sikerüket, amikor elfoglalták a bulgáriai Sipka-szorost. A háború Mo.-n felerősítette a pánszlávizmussal kapcsolatos félelmeket. (Részletesebben lásd Plevna, Keletkezés.)
elsodorjon?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
hogy élve, s levő-félbe’
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Külerőszak elsodorjon:
*
Szövegforrás:
*K1
 
külön papírszeleten, az eredeti vsz. helyére ragasztva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Vagy itt-benn rohadni el?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
Elrohadjunk ——
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Mint rohadnunk idebenn.
*
Szövegforrás:
*K1
 
külön papírszeleten, az eredeti vsz. helyére ragasztva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
(1877. jul. 26.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
(1877. július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 11–13
 
 
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával:
Vagy nekünk már igy is, úgy is
*
Szövegforrás:
K2
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával:
Mindenképen veszni kell?
*
Szövegforrás:
K2
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával:
A világ hogy ránk omoljon
[törölt]
« ? »
:
*
Szövegforrás:
K2
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával:
Kül-erőszak elsodorjon ? …
*
Szövegforrás:
K2
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával:
Vagy itt benn rohadni el?…
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
 
A régi panasz  
 
 
Eh!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
[Eh!
n
Jegyzet sor elején kezdve, a beljebbkezdés [-lel jelölve
*
Szövegforrás:
K2
 
mi gondod a jövőre?
  Eh! a
múlttal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
múl
[törölt]
« hoz »
ttal
n
Jegyzet hoz kivakarva, ttal ráírva
*
Szövegforrás:
K2
 
mi közöd?
 
Könynyel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
Könnyel
n
Jegyzet a hiányzó y helyére utólag egy alsó hurok besz., a betűhiány felül vízszintes vonallal jelölve
*
Szövegforrás:
K2
 
a múlt sirja dombját
  S a reménynek száraz lombját
  Hasztalan mit öntözöd?
 
 
  Századoknak bűne, átka
  Mind csak téged terhel-e?
  Nem talán még sokkal érzőbb,
  Nem talán még sokkal vérzőbb
  Honfi-társid kebele?…”
 
 
 
Oh, tudom; de bánatomban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Haj! tudom, de bánatomon
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Meg nem
enyhit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
 
enyhít
*
Szövegforrás:
HV 1888, 11–13
 
társaság;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Nem
[törölt]
« könnyít »
enyhít a társaság:
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Mint szülétlen több gyerekre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Mert anyától kik megfosztva,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Osztatlan száll s mindegyikre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Több gyerek közt nincs megosztva –
Több gyerekre nem megosztva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Az egész nagy árvaság.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Mindre jut egy árvaság.
Fejenként jut árvaság.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
  Sőt az által súlyosb részem,
  Hogy míg a tett melege
  Más’ sebét
enyhőbbé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
enyh<é>őbbé
n
Jegyzet ő a kivakart é betűre írva
*
Szövegforrás:
K2
 
tészi:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Enyhős vizet mond a nép.
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Ő, szegény, csak kinját érzi –
  A lant méla gyermeke.
 
 
  Hogy’ reméltünk! s mint csalódánk!
  És magunkban mekkorát!…
  Hisz’ csak egy pontot
n
Jegyzet
egy pontot
Utalás az arkhimédészi pontra (egy dolog sarkalatos pontja); Plutarkhosz szerint Arkhimédész görög tudós (i. e. 287?–i. e. 212) maga mondta az általa feltalált csavaros emelő erején csodálkozó Hierón királynak, hogy „ha volna másik föld, amelyen megvethetné lábát, ezt a földet ki tudná forgatni sarkaiból”. ( Marcellus 14, Plutarkhosz 2001, II., 56.) A kifejezés itt a vers megírása előtt tíz évvel létrejött kiegyezésre utal.
kerestünk:
  Megtalálva, onnan estünk;
 
Igy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Így
*
Szövegforrás:
HV 1888, 11–13
 
bukásunk
lelki
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
lelki
n
Jegyzet kivakart szóra írva; ceruzával jobb m. í.:
[törölt]
« szinte »
lelki
Beszúrás
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K2
 
vád.
 
 
 
Mennyi seprő
n
Jegyzet
seprő
„a folyadékok durvább s megsürüdött részei, vagy idegen nemű vegyülékei, melyek az edény fenekére szállanak, s az illető folyadék alját, szemetét képezik. A tisztátalan viznek leülepedett seprűje (vagy sepreje). Olaj seprűje. Különösen a kiforrott szeszes folyadéknak, pl. bornak, sernek elvált s fenékre szállott üledéke.” ( Cz–F , seprű alakban)
a pezsgésben,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
S mily kevés bor!… Volt
elég,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
elég,
n
Jegyzet g jav
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, öt ferde vonallal áthúzva:
[törölt]
« Ismertem ~~~ »
*
Szövegforrás:
K3
 
S mily kevés bor!… Volt
elég,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
elég,
n
Jegyzet g jav
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, öt ferde vonallal áthúzva:
[törölt]
« Ismertem ~~~ »
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Kit nagy honszerelme vonzott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, öt ferde vonallal áthúzva:
[törölt]
« Kit nagy honszerelme vonzott »
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Megragadni minden konczot,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, öt ferde vonallal áthúzva:
[törölt]
« Megragadni minden konczot. »
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Nehogy más elkapja még.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
 
Mennyi
szájhős!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
szájhős!
n
Jegyzet ceruzával f. í.:
[törölt]
« hűhó »
| lárma
n
Jegyzet ceruzával f. í.:
[törölt]
« kormány »
*
Szövegforrás:
K2
 
mennyi lárma!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
n
Jegyzet
Mennyi szájhős! mennyi lárma!
Petőfi Sándor A szájhősök című versének (1847. aug.) reminiszcenciája („Meddig tart ez őrült hangzavar még? / Meddig bőgtök még a hon nevében? / Kinek a hon mindig ajkain van, / Nincsen annak, soha sincs szivében!”). A képzetkör visszatér az 1878. febr. 18-án keletkezett A szájasok című versben.
 
S egyre sűlyedt a naszád;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Nem elég csak emlegetni:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, két ferde vonallal áthúzva:
A hazát ~~~
*
Szövegforrás:
K3
 
 
Tudni is kell
jól szeretni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
jól szeretni,
n
Jegyzet jól ceruzával szaggatott vonallal aláhúzva; ceruzával jobb m. í.:
azt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, két ferde vonallal áthúzva:
Nem elég csak emlegetni:
*
Szövegforrás:
K3
 
 
Tudni bölcsen, a hazát.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával szögletes zárójelbe téve
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával, két ferde vonallal áthúzva:
Tudni is kell azt szeretni!
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
 
Vagy nekünk már így is, úgy is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Még talán jobb, már ha vesznünk
*
Szövegforrás:
*K1
 
külön papírszeleten, az eredeti vsz. helyére ragasztva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Minden módon veszni kell?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Áll a végzet könyviben –
*
Szövegforrás:
*K1
 
külön papírszeleten, az eredeti vsz. helyére ragasztva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Egy világ hogy ránk omoljon?
n
Jegyzet
Egy világ hogy ránk omoljon?
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
Ad Musas de Augusto (Az énekek harmadik könyve, 3, Augustus Caesarhoz) 7. sorának reminiszcenciája („si fractus illabatur orbis”,
Arany
Arany János
fordításában: „Mind e világ bár rá szakadjon”, lásd [Horatiusból] [I.] Justum ac tenacem…, 7. sor).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Hogy a világ ránk omoljon,
*
Szövegforrás:
*K1
 
külön papírszeleten, az eredeti vsz. helyére ragasztva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Kül-erőszak
n
Jegyzet
Kül-erőszak
1877. ápr. 24-én Oroszo. hadat üzent Töröko.-nak, a török uralom ellen felkelő szláv népek segítésének indokával. Az orosz csapatok júl. 19-én (egy héttel a vers keletkezése előtt) érték el első katonai sikerüket, amikor elfoglalták a bulgáriai Sipka-szorost. A háború Mo.-n felerősítette a pánszlávizmussal kapcsolatos félelmeket. (Részletesebben lásd Plevna, Keletkezés.)
elsodorjon?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
hogy élve, s levő-félbe’
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Külerőszak elsodorjon:
*
Szövegforrás:
*K1
 
külön papírszeleten, az eredeti vsz. helyére ragasztva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Vagy itt-benn rohadni el?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
Elrohadjunk ——
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 11–13
 
Mint rohadnunk idebenn.
*
Szövegforrás:
*K1
 
külön papírszeleten, az eredeti vsz. helyére ragasztva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
(1877. jul. 26.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
(1877. július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 11–13
 
 
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával:
Vagy nekünk már igy is, úgy is
*
Szövegforrás:
K2
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával:
Mindenképen veszni kell?
*
Szövegforrás:
K2
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával:
A világ hogy ránk omoljon
[törölt]
« ? »
:
*
Szövegforrás:
K2
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával:
Kül-erőszak elsodorjon ? …
*
Szövegforrás:
K2
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
HV 1888, 11–13
 
n
Jegyzet ceruzával:
Vagy itt benn rohadni el?…
*
Szövegforrás:
K2