X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Kosmopolita költészet

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: K2
  • Szövegforrás IV: K3
  • Szövegforrás V: FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
  • Szövegforrás VI: VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
  • Szövegforrás VII: KisfTÉ, 14(1878–79), 215
  • Szövegforrás VIII: ÖM 1883, 413–415

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723. M2 VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106. (a KisfT XXX. közgyűléséről szóló beszámolóban, idézve Gyulai Pál Szigligeti-emlékbeszédéből a 15–16. és a 20–28. sor) M3 KisfTÉ, 14(1878–79), 215. (Gyulai Pál Szigligeti-emlékbeszédében, idézve a 15–16. és a 20–28. sor, lásd Fogadtatás) M4 ÖM 1883, 413–415. [ AJÖM I., 347–348.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 Papírszeleten; autográf – a lap másik oldalán: Vándor czipó, *K1 (V1945) K2 MTAK Kt K 510/23r (1–40. sor), 23v (41–56. sor); autográf tisztázat, javításokkal (alapszöveg) K3 MTAK Kt K 510/179r (csak a cím; lásd Töredékes holmi [1.], Megjegyzések) Megjegyzések
 
*K1 Adatai az AJÖM I. (539–540.) alapján K1 A cím sorában, a bal margón fekete ceruzával: 20) — A cím előtt, kék ceruzával: * (a megjelenés jelzete) Mivel az M2 az M3 (később megjelent) szövegén alapul, a szövegváltozatok közt nem vettük számításba.
 
Keletkezés
 
1877. aug. 8.,
Bp
Budapest
., Margitsziget. A vers keletkezésének okaira az a levél világít rá, amelyet
Arany
Arany János
Vadnai Károlynak, a FL főszerkesztőjének írt, miután ez, 1878. márc. 6-án, verset kért tőle (lásd AJÖM XIX., 407–408.). „Ez a versecske szintén múlt nyári termés; megvolt hát már, mikor tőlem becses lapja számára költeményt kért, de nem adtam oda, mert akkori »diadalaim« közepett nem akartam oly hangot hallatni, melyet az érdeklettek kihívónak, támadónak vehettek volna. Ön látni fogja, hogy nincs benne semmi támadás, senki ellen, csak egy lelkemből önkint felszakadt fájdalmas szózat, annak láttára, hogy ujabb költőink a nép-nemzeti nyomokat kerülni
[szerkesztői feloldás]
?
látszanak, s bizonyos cosmopolitaságban tetszelegnek. Azt hittem, hogy a költészet nemzetiessége mellett kötelesség s legillőbb felszólalni nekem, ki még ez irány utolsó Mohikánjakép a földön járok.” [Levele Vadnai Károlynak, 1878. jún. 22. előtt; Apróságok Arany Jánosról, BH, 2(1882)/297. (okt. 28.), Melléklet, 1–2.: 2.; ua.: AJÖM XIX., 415.] Komlós Aladár Gyulai Pálnak a verssel nagyjából egy időben keletkezett kritikája (Újabb költői beszélyeink) alapján arra következtet, hogy
Arany
Arany János
és
Gyulai
Gyulai Pál
közt a vers megírása előtt beszédtéma lehetett a versben tárgyalt jelenség.
Gyulai
Gyulai Pál
kritikájának vonatkozó része az alábbi: „ifjabb költőink mind inkább csatlakoznak ahhoz az irányhoz, a mely költőinknek legújabb betegsége. Lyránk már nem szívja többé táplálékát a népnemzeti elem hagyományos földéből, drámai és elbeszélő költészetünk nem igen veszi többé tárgyait a magyar társadalom múltjából és jelenéből, hanem bekalandozva a világ minden részét, idegen nemzetekhez fordúl”. [ BpSz, 5(1877), 15. kötet, 29. sz., 203– 212.: 210.]
Gyulai
Gyulai Pál
később azokat a (Beöthy Zsolt által „újromantikusok”-nak nevezett) drámaírókat bírálta e szempont szerint, akik tárgyukat idegen – főleg spanyol – környezetből merítették (Rákosi Jenő, Dóczi Lajos, Csiky Gergely, Bartók Lajos, Koroda Pál). 1878-ban Csiky Gergely ujabb szinműveit bírálva tette ezt szóvá ( Gyulai 1908, II., 464–469.: 465.), 1880-ban Bartók Legszebbje és Csiky Proletárjai kapcsán jegyezte meg: „
Bartók
Bartók Lajos
egészen azon irányhoz csatlakozik, amelyet ezelőtt néhány évvel
Rákosi
Rákosi Jenő
és
Dóczi
Dóczi Lajos
kezdeményeztek, melyet már-már magát túléltnek hittünk,
Csiky
Csiky Gergely
ellenben, aki első művét szintén e szellemben írta, legújabb művében hátat fordított a költött görög és spanyol világ képtelen meséinek s a magyar társadalom rajzához fogott”. „Vajon türjük-e – folytatja –, hogy mintegy hirdessék drámaíróink: a magyar történelem és társadalom nem nyújt költői anyagot, forduljunk külföldhöz, kalandozzuk be Európát s áraszszuk el a nemzeti színpadot idegen népek és viszonyaik rajzaival?” ( Gyulai 1908, II., 473–508.: 474–475.) Részletesebben lásd Komlós 1956 [1953], 108–109. Az előzmények keletkezésének hátteréhez tartozik, hogy a fiatal nemzedék fellépett a népnemzeti irány egyeduralma ellen. [Lásd Endrődi Sándor, Egyéni nézetek, Figy, 2(1872)/25. (jún. 23.), 289–291., 26. (jún. 30.), 301–303.] Jegyezzük meg:
AJ
Arany János
és
Gyulai
Gyulai Pál
álláspontja nem azonosítható, mert míg utóbbi a mű tárgyát fontos tényezőnek minősíti a nemzeti jelleg érvényesülése szempontjából,
AJ
Arany János
Shakespeare
Shakespeare, William
példájára utalva – már a Wittgenstein-bírálatban függetlennek tekinti a nemzeti jelleget attól, mennyire nemzeti a mű témája (
Shakespeare
Shakespeare, William
„idegen tárgyú drámái”-nak „hatása örök, mert abban, a mi emberi, egyéni, sőt abban is, a mi népfaji, benső igazsággal bír”, AJÖM XI. 54.). Az irodalom nemzeti meghatározottságának témától független jellegadó szerepét egyik vázlatában fejtette ki, vélhetőleg ugyancsak az 1860-as évek elején. ( Töredékes gondolatok, II., AJÖM XI., 550.; lásd Magyarázatok, 31–32. sor)
Komlós
Komlós Aladár
a vers előzményeként említi A költő hazája című 1851-es verset; „Már 1851-ben »A költő hazája« című verse szerint a költőnek »egy – csak egy hazája van«, s ez addig terül, míg énekét értő nép veszi körül. A vers arra vall – állapítja meg
Komlós
Komlós Aladár
–, hogy
Arany
Arany János
1851-ben is látni vélt magyar költőket, akik szülőföldjük helyett a glóbust tekintették hazájuknak.” Az előzmények közé sorolja a Wittgenstein-eposz 1861-es bírálatát is, amelyben először tűnik föl a „kozmopolita” jelző
AJ
Arany János
-nál. („Ha látom, miként rohan a cosmopolita faj a világ négy sarka felé, a tigrisek és cethalak honába, miként telepszik majd egy karcsú pálma legyezője alá, majd az elláthatlan prairie-k embernyi magas fűvébe, vagyis, igazábban szólva, hogyan temetkezik utazási, nép- s földirati könyvek tetemes foliántjai közé, hogy a költészetben valami újat, érdekest, csiklandóst (piquant), valami »nie da gewesen«-t
[szerkesztői feloldás]
ami még soha nem volt
állítson elé
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
, nem irígylem hódításait.”) Komlós 1956 [1953], 104–105.; az idézett hely: AJÖM XI., 54.
Komlós
Komlós Aladár
a vers keletkezésének társadalmi-történelmi hátterére is felhívja a figyelmet. A vers keletkezésekor, úgymond, „még fennállt művelt osztályaink elmagyartalanodásának veszélye, mivel arisztokráciánk és polgárságunk még nem vált magyarrá; azonkívül elég nagy számban akadtak olyan íróink, akik egyforma könnyedséggel írtak magyarul és németül, s így nyitva volt előttük az osztrák sajtó s azon át a világ.” A történelmi kontextust az orosz–török háború adja, amely Mo.-n felerősítette a pánszlávizmustól való félelmet;
Komlós
Komlós Aladár
a Plevna című versre utalva állapítja meg: „
Arany
Arany János
szava a »kivágyás«-ról ebben az összefüggésben válik csak érthetővé.” ( Komlós 1956 [1953], 112–113.; ezzel kapcsolatban lásd Plevna, Keletkezés)
 
Fogadtatás
 
Vadnai Károly még a megjelenés előtt (jún. 22-én) megköszönte jún. 22
Arany
Arany János
nak a küldött verset, az alábbi kommentárral: „Nem tudom eléggé megköszönni szívességét a küldött költeményért, mely – azt hiszem – hatással lesz a mi fiatal költőinknek nagyobbára gyökeretlen, mert idegen szellemen táplálkozó munkálkodására. Én érzem legjobban, hogy mily ritkaság, ha olykor egy igazi magyar tárgyú verset kapok. Tavaly egyik jó tollú irónkat föl is kértem, hogy buzditsa egy kicsit poétáinkat erősb magyarosságra. A cikk meg volt ígérve, de elmaradt, s ohajtásom magam teljesitém egyes költeményfüzérek ismertetésekor, elaprózott, hatástalan passzusokban. Annál jobban örvendek, hogy most szerencsém lesz egy olyan szellemű költői szózatot közölhetni, melynek hatása bizonyos s mely el is fog hallatszani mindenüvé.” ( AJÖM XIX., 415.)
Gyulai
Gyulai Pál
a KisfT 1879. febr. 9-ei, 30. közgyűlésén elmondott Szigligeti-emlékbeszédében saját nézeteinek igazolására használta fel a verset; az emlékbeszéd zárlatában azok ellen a drámaírók ellen fordult, akik „itthon költött mesének idegen országot” keresnek, mondván, „
Kisfaludy
Kisfaludy Károly
és
Szigligeti
Szigligeti Ede
árnyai óvják meg drámaírónkat e kisértéstől”. „Nem ok nélkül szólalt föl nem rég Arany János egyik költeményében a kosmopolita költészet ellen – zárja emlékbeszédét
Gyulai
Gyulai Pál
. – Úgy jelent ő meg köztünk, mint Toldi estéjében agguló hőse, Miklós, a ki megfeddi ifjú bajtársait, hogy az ország czimerét könnyelműen ne merjék koczkáztatni. Hadd ismételjem szavait ez ünnepélyes perczben, midőn Toldi estéjé
Szigligeti
Szigligeti Ede
emlékét újítjuk meg, kinek egész pályája, összes munkássága azt hirdeti, a mit
Arany
Arany János
mond:” – s itt idézi a vers 20–28. sorát. [ KisfTÉ, Uj folyam, 14(1878–79), 196–215.: 215., vö. M3; ua.: Gyulai 1914, I., 144–158.: 158.] A VU
AJ
Arany János
versének soraival együtt – egészében idézi a záró bekezdést (lásd M2). Az irodalmi ellenzék részéről Reviczky Gyula reagált először. A válaszvers szempontjából lényeges, hogy
Reviczky
Reviczky Gyula
, aki
AJ
Arany János
-nak és költészetének nagy tisztelője volt (a Bolond Istók méltatásával kezdeményező szerepet játszott a „népnemzeti” Arany-kánon lebontásában [lásd Arany, mint humorista, FL, 11(1874)/231, 1006–1007.; ua.: Reviczky 1940, 7–15.]), hiába küldte el neki 21 versét 1875-ben, nem kapott választ (nincs kizárva, hogy a küldemény nem is jutott
Arany
Arany János
kezébe).
n
Jegyzet
Arany Jánosnak  
(Válaszul „Kozmopolita [!] költészet” czímű versére)  
Áldom én is azt a bölcsőt,
„Mely magyarrá ringatott”.
Áldom én is azt a sorsot,
Mely szivembe dalt adott.
A dicső szellem világát
Áldom mindenek felett,
S dallom, ami bennem eszme,
Dallom, amit érezek.
 
Szép az ének, szent az ének,
Drága kincs, ha nemzeti.
De a legszebb dal örökké
Általános, emberi.
Az igazság egy lehet csak
Valamennyi nyelveken.
Nagy leszen, ha lelke is nagy,
Ki müvész első helyen.
 
Kék egével ősz Homéros
Valamennyi nemzeté.
Buskomolyság, mélaság is
Egy van csak: a Hamleté.
Bolond Istók mindenütt volt,
Ahol ember szenvedett.
Nagy müvész, ki emberek közt
Feledi a nemzetet.
 
Gunykaczaj minden hazában
Don Quijotenak végzete.
Ember, hát nem kell kutatni:
Küszködő Faust német-e?
A világ nyelvét beszéli
Molière, a franczia
Harpagon, Alcest s a többi
Csupa kosmopolita.
 
Általános eszme s érzés,
Nagy, ha nem is nemzeti,
„Dalok korcsa”, melyben ez nincs;
Az igazság megveti.
Nép után nép küzd a létért,
Eltűnnek a nemzetek,
Róma megszünt, csak Horácban
Élnek még az emberek.
 
Népével van összeforrva
A nagy eszmék dalnoka.
„Mind tükör volt egymagából,
Tünt nekem föl nép s haza!”
Egy egész nép ilyen ének,
S akkor leghatalmasabb,
Hogyha, bár forrása egy csak,
Mindenütt süt, mint a nap.
 
A tiéd is mindenütt süt.
Nagy vagy a nagyok között!
Nemzet ily naggyá sosem tesz,
Csak az eszme, mely örök.
„Két világ csodája”, fénye
Halhatatlan éneked,
Most magyar, létezni fogsz, ha
Nemzeted csak létezett!
 
 
(1878. jún. 29–július 20. között; megjelent a párizsi világkiállítás alkalmából kiadott Párisi lapok 1878. júl. 20-ai, 3. számában.)
Reviczky
Reviczky Gyula
prózában is kifejtette ellenvéleményét, lásd Jogosult-e a kozmopolita költészet? Szegedi Napló, 1(1878)/106. (nov. 30.), 1–2.; Kozmopolitikus irány a költészetben, Szemle, 3(1885)18. (aug. 10.), 3–4.; ua.: Reviczky 1940, 80–84. Részletesebben lásd Reviczky Gyula Összes verse [Kritikai kiadás], s. a. r. Császtvay Tünde, Bp., Argumentum, 903–908.; a jegyzetekben hibásan szerepel az Arany-vers megjelenésének dátuma s így a Reviczky-vers keletkezésének terminus post quem dátuma is. A Reviczky-vers keletkezéstörténetéhez tartozik Koroda Pál látogatása
Arany
Arany János
nál.
Koroda
Koroda Pál
, aki 1875–76 fordulóján kereste fel levélben
Arany
Arany János
t, hogy neki dedikálhassa A Tulvilág Komödiája című drámai költeményét, meglátogatta a költőt a Kosmopolita költészet megjelenése után s a Reviczky-vers keletkezése előtt. A látogatás során
Arany
Arany János
„A Kozmopolita költészet
 [!]
[sic!]
című vers magyarázatául említette, hogyan feketítették előtte az új költőket, kiket Titán Laciknak csúfoltak. Reáfogták ez új költőkre, hogy megvetik a magyar fajt, a magyar nemzetet, holott ezek magyar őseikkel büszkélkedtek. Reájuk fogták, hogy kivágynak a rest nyugat felé, holott ők kelet felől várták a fényt, reájuk fogták, hogy máris veszendőnek látják a hazát, holott énekük így szólt: »hol most kelettől nyugatig testvérietlen nép lakik, egy nyelvet értsenek csupán: szép nyelvedet magyar hazám!« Én már ekkor elmondtam
Arany
Arany János
nak prózában, amit utóbb Reviczky Gyula
Arany
Arany János
versére válaszul versbe foglalt:” [itt következik
Reviczky
Reviczky Gyula
versének 6. vsz.-a]. [ Irodalmi körforgás, Nyug, 22(1929)/6. (márc. 16.), 395–397.: 397.; a fiatalokat védő érvelésbe későbbi mozzanatok is belejátszanak – a magyar nyelv terjedését óhajtó Reviczky-vers, az Utolsó vágy négy évvel a fent leírt találkozás után, 1882-ben keletkezett.] Bár már
AJ
Arany János
halála után jelent meg, a fogadtatástörténetnek e vonulatához tartozik Komjáthy Jenő állásfoglalása, amely az irodalomkritika politikai szempontját tárgyalva tér ki
AJ
Arany János
versére: „Ez az a szempont, mely íróinkat legtöbbször fogva tartja és homályba burkolja egészséges elméjüket. Ez bírta rá
Arany
Arany János
t
, hogy megírja és kiadja Kozmopolita költészet című versét, hogy ezzel az újabb költőiskolák irányát perhorreszkálja és működésükre vétót mondjon. »A nemzeti poézis utolsó mohikánja« látva az újabb idők légies, tárgytalan, sivár és nemzetietlen költészetét: elbúsult és hangot adott megütközésének és fájdalmának. Az uralkodó irány, e »kozmopolita költészet« nincs ínyére, nem szíve szerint való:
Puszta, elvont ideállal
Inkább nem is dallanék.
 
Érzékeny versbe önti a keserűségét, mely e jelenség láttára elfogja, egyszersmind elveit, esztétikai hitét is, melyet egy megfutott, dicső pálya szélén a fiatal nemzedéknek örökül hagy:
Légy te, ha bírsz, világköltő, [!]
Rázd fel a rest nyugatot;
Nekem [!] áldott az bölcső,
Mely magyarrá ringatott.
 
Helyes és bizonyos tekintetben igaz, abban tudniillik, hogy minden igazán nagy költő mindenha nemzeti és nemzeties, sőt többé-kevésbé népies is volt. És itt ismét igaza van
Carlyle
Carlyle, Thomas
nak »Bizonyos tekintetben talán a legbiztosabb mód arra nézve, hogy minden nemzetnek tessünk és mindegyiket oktassuk, az, ha egynek a számára írunk.« De miben legyen nemzeties és népies: a tárgy megválasztásában, felfogásában, nyelvben és formában, vagy pedig tendenciában? Válaszunk egyszerű: csupán az előbbiekben, mert az igazi költészet nem ismer tendenciát, valamint az igazi kritika sem. Szorosan véve csak a nyelv és a forma az, ami minden igazi költő műveiben szükségképpen nemzeti; a tárgy nem mindig, a felfogás pedig csak annyiban, amennyiben a nyelv kifejezésmódjával szorosan összefügg és minden, mégoly általános, egyénileg bármily önálló felfogás is nyelvhez tapadt, a költőnek föl kell keresnie tehát a nyelv ismeretlen mélységekben rejlő kincses aknáit, miközben a nyelvet beszélők tömegének gondolat- és érzelemvilága észrevétlenül és öntudatlanul körülhálózza őt és elválhatatlanul lelkéhez tapad. Tévednek és haszontalan munkát végeznek, akik ennél többet akarnak és a költő szárnyalatát politikai konfessziókkal akarják megkötni és nemcsupán a formában, hanem tartalomban, tárgyban és irányban is a »nemzeti« szűk medrébe szeretnék szorítani.
Erdélyi
Erdélyi János
, mint a nemes irány egyik előharcosa, az ötvenes években méltó örömmel konstatálhatta: »Maholnap lehetetlen lesz idegenre áttenni költeményeinket, annyira saját növésűek.« Ez a Kazinczy–Kölcsey-féle klasszicizmus és a Vörösmarty–Kisfaludyféle romanticizmus után az idők természetes fejleménye volt, de ma már meghaladott álláspont és az újabb nemzedék feladata a magyar irodalmat a nemzeti szűkebb köréből az általános emberi színvonalára emelni, oly gondolatokat hinteni el, melyek magyar formában az egész emberiségnek javára válnak. Nem jelenti ez a nemzeti individualitás feladását, hanem nagyobbodását és nemesbülését. A hazafias frázisok kora lejárt.” [ Kritikai szempontok, Új Nemzedék 1(1877)/4–10. (ápr. 11–máj. 22.); ua.: Kiss JózsefReviczky GyulaKomjáthy Jenő Válogatott művei, s. a. r. Komlós Aladár, Bp., Szépirodalmi, 1955, 563–595.: 579–580.] Ide tartozik, hogy míg a vers hatását
Gyulai
Gyulai Pál
– nemzeti tematikát elváró – álláspontja határozta meg, Rudnyánszky Gyula 1889-es verse – amelyik frazeológiájában a Kosmopolita költészetre utal – valójában ezzel az elvárással vitatkozik, s ezáltal paradox módon éppen
AJ
Arany János
álláspontjához áll közelebb, aki (
Erdélyi
Erdélyi János
szóhasználatát magáévá téve) mindig is elutasította a külsőségekben mutatkozó népi-nemzeti jelleget, a „kelmeiséget”:
…Ki tán nem durvaszáju,
Kacskaringós vad gyerek
S tárgya nem gém, csorda, vályú:
Nyelved az ellen pereg?
Árvalányhaj és sarkantyú,
Kurta dolmány, nagy fokos:
Ez a nem-korcs, a nem-fattyú?
S erről zengjen a koboz?
Míg vonagló szívvel érzem
Egy egész világ baját:
Tán szivem e szenvedésben
Megtagadta már faját?
 
[Magyar Szemle, 2(1889)/23, idézve: Komlós 1956 [1953], 119.]
 
Kritikatörténet
 
Emlékbeszédében Gyulai Pál a versre célozva megismétli az agg Toldi és
Arany
Arany János
közti párhuzamot, amelyet először a Szigligeti-emlékbeszédben fogalmazott meg (lásd Fogadtatás): „Egy darabig keveset hall róluk a világ s íme a vénülő hős ismét föllép, hogy megmentse a veszélyben forgó országczímert, a vénülő költő is hallgat, de szintén megszólal még egyszer, hogy megmentse a magyar költészet becsületét. Ez mindkettőnek utolsó föllobbanása”. [ Gyulai Pál, Emlékbeszéd Arany János fölött; BpSz, 11(1883), 36. kötet, 88, sz., 272–304.: 304.; ua.: Gyulai 1914, I., 227–284.: 283.] Riedl Frigyes szerint
Arany
Arany János
„a magyar költészet külföldieskedő iránya ellen fordul: magyar költő ne keressen hatást és ihletet idegen földön.” ( Riedl 1982 [1887], 57.) A nemzet iránti „szeretet az, melynek hatása alatt nála az általános emberi vonások is a különleges nemzeti sajátságok emelésére szolgálnak, ez az, mely lantján oly hatalmas tiltakozásban zendül meg a kozmopolita költészet ellen. – Minden idegszála összeköttetésben áll ugyan nemzete törekvéseivel, de magába mélyedő természete hála az égnek! nem engedi elvegyülni a külső mozgalmak árjában. Nem is pengeti lantját az új időknek sem dicsőítésére, sem ócsárlására.” ( Lévay 1893, 328.) Schöpflin Aladár a verset
AJ
Arany János
-nak a társadalmi modernizációtól való idegenkedésére vezeti vissza;
Arany
Arany János
a század első felének vidéki Magyarországán nőtt fel, ám „
[szerkesztői feloldás]
a
nyolcvanas évek magyar élete már jobban hasonlított bármely más nyugati nemzet életéhez, mint a régi Magyarországéhoz”. Az irodalom csak annyiban lett kevésbé nemzeti jellegűvé, „amennyiben az egész magyarság kevésbé nemzeti jellegű lett”;
AJ
Arany János
helyzetét a
Pest
Budapest
re látogató peleskei nótáriuséhoz hasonlítja. A vers által megrótt „kozmopoliták” hibáját abban látja, hogy „nagyrészt kevésbé pregnáns egyéniségek voltak, akik az idegen hatásokat nem a mindent szabadon és egyénien magába olvasztó originalitás, hanem az utánérzők módjára fogadták magukba, ezért az idegen íz erősebben is volt rajtuk érezhető.” A tanulmány végén ugyanakkor a vers alaptételével azonosulva állapítja meg: „Nemzetinek lenni s a tradícióval kapcsolatban maradni: az irodalomra nézve nem követelmény, hanem a dolgok természetéből adott állapot. Semmiféle irodalom nem vetheti ki maga alól a nemzeti talajt”. ( Schöpflin Aladár, Nemzeti irodalom, Nyug, 10(1917), I/3, 271–279.; ua.: Schöpflin 1967, 125–137.: 130., 132., 136–137.) A Kettészakadt magyar irodalom című írásában inkább a vers negatív utóhatását emeli ki: „Már Arany Jánosnak is voltak panaszai ez ellen az irány ellen, melybe az ő alatta induló irodalmi ifjúság tért, s már ő is úgy érezte, hogy ez az irányváltozás elfordul az ő benne megtestesülő nemzeti hagyománytól. Akkor véste a Kozmopolita [!] költészet érmét, s ezzel elindította azt a gondolatsort, melyet aztán az akadémiai kritika továbbfejlesztett és variált a mindenkori újabb nemzedékek törekvéseivel szemben. Ha visszaidézzük a nyolcvanas és kilencvenes évek konzervatív irodalmi szónoklatait, minduntalan megcsendül a nemzeti irány – tulajdonképp azonban az aranyjánosi hang és szellem hagyományának féltése.” ( Schöpflin Aladár, A kettészakadt magyar irodalom, Nyug, 20(1927), 605–610.; ua.: Schöpflin 1967, 156–164.: 156–157.) Komlós Aladár szerint „Súlyosan félreértené
 [!]
[sic!]
Arany
Arany János
t vagy
Gyulai
Gyulai Pál
t, aki feltételezné róluk, hogy kozmopolitizmus-ellenességük a külföldtől való tanulás tilalmát jelentette.” „
Arany
Arany János
és
Gyulai
Gyulai Pál
nem ítéli el
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
az idegenben járást, ha tanulást jelent és a tanultak magyarrá asszimilálását; de elítélik, ha rúgója a magyar világ megvetése és az idegenbe olvadás vágya.” ( Komlós 1956 [1953], 103., 104.) Líratörténeti monográfiájában arra hívja fel a figyelmet, hogy
Arany
Arany János
„nemigen ismerte a 70-es években fellépő fiatal költőket, csak a fiától és
Gyulai
Gyulai Pál
tól kapott talán nem egészen tárgyilagos információk alapján emelte ellenök a súlyos vádat.” ( Komlós 1980 [1959], 61.) Szegedy-Maszák Mihály arra hozza fel példának a verset, hogy
AJ
Arany János
„költészetének jelentős részére a nemzet elvárása nyomja rá bélyegét”, s idézi a vers 15–16. és utolsó négy sorát ( Szegedy-Maszák 1972, 303.). Szörényi László szerint a vers „olyan szentenciózus megfogalmazásokat tartalmaz, amelyek az öreg költőt a nemzethaláltól való félelmének kerekebb megfogalmazására sarkallják, mint korábban”, itt idézi a vers utolsó vsz-át. ( Szörényi 1989 [1982/83], 204–205.) Lásd még: Jócsik Lajos, Reviczky vitája Arany Jánossal =
J. L
Jócsik Lajos
., Magyar szabadság – világszabadság, Kolozsvár, 1945, 71–81. Komlós Aladár, A „Kozmoplita költészet” pöre, Magyarok, 4(1948)/9, 574–581.; ua.:
K. A
Komlós Aladár
., Túl a népnemzetin. A „kozmopolita költészet” pöre; ua.:
K. A
Komlós Aladár
., Vereckétől Dévényig, Bp., Szépirodalmi, 1972, 48–98. Nacsády József, Adalék a „kozmopolita költészet” vitájához, ItK, 60(1956)/4, 483–484. Kardos László, A világirodalom fogalma és problematikája, A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának közleményei, 26(1969)1–4., 81–97.: 91. Barta János, Kozmopolita [!] költészet. Széljegyzetek Arany János verséhez (Töredék) =
B. J
Barta János
., Ma, tegnap, tegnapelőtt, vál., szerk. Imre László, Debrecen, Csokonai, 1990, 197–200.
 
Fordítások
 
Angol: Cosmopolitan poetry (Madeline Mason) = Kabdebo 1976, 28–29.; ua.: Makkai 2000, 316–317.; ua.: www.babelmatrix.org [a Kabdebo 1976 Revizcky Gyula Arany Jánosnak című versét is tartalmazza, To János Arany (In answer to his poem: Cosmopolitan poetry), (Madeline Mason), 42–43.; ua.: Makkai 2000, 468–470.] Bolgár: Космополитична поезия (Димо Боляров) = Аран 2009, 131–132. Cseh: Kosmopolitická poesie (Kamil BednařLadislav Hradský) = Arany 1957b, 140– 142. = www.babelmatrix.org Német: [4. vsz.] Kosmopolitische Gedichte (Gyuláné Preinreich-Rupprecht) = Preinreich-Rupprecht 1935, 78. [25–28. sor] Román: Poezie cosmopolită (Haralambie Grămescu) = Arany 1957a, 120–122.
 
Hangfelvételek
 
Arany János estéje, Hungaroton, SLPX 13836, 1981, Sinkovits Imre, 2’ 34”; ua.: Őszikék és más költemények, Hungaroton, HCD 14284, 2000 Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Elek Ferenc, 2’ 35”
 
Kosmopolita költészet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« Csak itthon »
„Világköltészet”
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« „Világ »
költészet
[szerkesztői feloldás]
„Világ kivakarva, ráírva:
Kosmopolita
[törölt]
« »
n
Jegyzet ceruzával halványan f. í.:
Kozmopolita költészet
*
Szövegforrás:
K2
 
N
n
Jegyzet ota
B
n
Jegyzet ene
Cosmopolita költészet
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  Nem szégyellem, nem is bánom,
  Hogy, ha
irnom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
írnom
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
kelle már
n
Jegyzet
ha irnom kelle már
vö. „ha Toldit nem írtam volna, nem volnék most vagabundus” (
AJ
Arany János
levele Tompa Mihálynak, 1853. jún. 28., AJÖM XVI., 252.)
,
  Magyaros lett
írományom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
irományom
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  S hazám földén túl se’ jár;
  Hogy nem „két világ” csodája
n
Jegyzet
„két világ” csodája
Két világ: az Ó- és Újvilág (Európa és Amerika). Az idézőjel révén a kifejezés utalás a Revue des deux Mondes című francia folyóiratra is, amelyet
AJ
Arany János
rendszeresen olvasott szerkesztő korában. A „két világ” kifejezést Tóth Béla konkrétan
Saint-René Taillandier
Taillandier, Saint-René
La poésie hongroise au 19.-e siècle című, e folyóiratban megjelent cikkével hozza összefüggésbe, amely elmarasztalta
AJ
Arany János
Toldi és Murány ostroma című műveit. „Szinte kizártnak tartjuk – állapítja meg
Tóth
Tóth Béla
–, hogy ne jutott volna el hozzá
[szerkesztői feloldás]
Arany
Arany János
hoz
a híre”. „Mi ez a két világ, amit ő maga is idézőjelbe tesz, ha nem az idézett szemle címére való irónikus célzás?
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Az érzékeny, szerény, nem minden kesernyésség nélkül visszavonuló
Arany
Arany János
emlékezett meg vele kétes sikerű nemzetközi szereplésétől, a Revue des deux Mondes censoráról.” [ Tóth Béla, Arany párisi censora, Széphalom, 2(1929)/5–6, 195–198.: 198.; lásd még: Kasza György, Arany és a francia irodalom, Pécs, 1941, Magyar irodalomtörténet az ált. gimn.-ok számára, II. rész, 1951. 276.] Legutóbb Somlyó György vélekedett úgy, hogy a „két világ” említése „a tizenöt
 [!]
[sic!]
év óta
Arany
Arany János
lelke mélyén parázsló sérelem titkos megjelölése” ( Somlyó György, Hallgatni Arany: Vázlat egy nagyobb tanulmányhoz [1982] =
S. Gy
Somlyó György
., A költészet ötödik évada: Tanulmányok, Bp., Magvető, 1988, 11–31.; 26.). A feltételezést már Komlós Aladár cáfolta, kimutatva, hogy
Taillandier
Taillandier, Saint-René
, aki a kor magyar íróit két csoportra osztotta – kozmopolitákra és azokra, aki hívek maradtak nyelvük szelleméhez –, az utóbbiakkal rokonszenvezett, s
Arany
Arany János
t is ezek közé sorolta; bírálata nem
AJ
Arany János
műveinek nemzeti jellegét illette (részletesebben lásd Komlós 1956 [1953], 105–106.).
Taillandier
Taillandier, Saint-René
cikke tehát – ha kritikai megjegyzései bánthatták is
Arany
Arany János
t – inkább ösztönzést adhatott a „kozmopolita költészet” bírálatához.
  Lettem csak népemböl egy:
n
Jegyzet
Lettem csak népemböl egy:
Vö.: „S mi vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék, / Ki törzsömnek élek, érette, általa; / Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék, / Otthon leli magát ajakimon dala.” (Válasz Petőfinek, 1847. febr. 11.; 13–16. sor), ill.: „a nyílt szivű nép
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
/ Vele érzésben és nyelvben rokon; / Dala e nép közt ajkrul-ajkra száll, / Örül vagy sír az édes hangokon; / Fogékony ott minden kebel / A dalra, melyet énekel”. (A költő hazája, 1851. máj. 1. előtt, 33–38. sor)
  Övé (ha van) lantom bája
n
Jegyzet
Övé (ha van) lantom bája
Vö.: „S mi vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék, / Ki törzsömnek élek, érette, általa; / Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék, / Otthon leli magát ajakimon dala.” (Válasz Petőfinek, 1847. febr. 11.; 13–16. sor), ill.: „a nyílt szivű nép
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
/ Vele érzésben és nyelvben rokon; / Dala e nép közt ajkrul-ajkra száll, / Örül vagy sír az édes hangokon; / Fogékony ott minden kebel / A dalra, melyet énekel”. (A költő hazája, 1851. máj. 1. előtt, 33–38. sor)
,
  Övé rajtam minden jegy.
 
 
  Ám terjeszsze a
hatalmos,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
hatalmos
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Nyelvét, honját,
istenit;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
istenit!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Zúgó
ár az,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
ár az,
n
Jegyzet z, jav. e.: z; a pont kivakarva
*
Szövegforrás:
K2
 
mindent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
hord vagy
*
Szövegforrás:
*K1
 
elmos,
  Rombol és termékenyít:
  De
kis
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
kis
*
Szövegforrás:
*K1
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
fajban, a mely
ép’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
ép
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
e
  Rombolásnak útban áll,
  Költő az legyen, mi népe, –
 
Mert kivágyni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
[törölt]
« Többre vágyni »
Mert kivágyni,
*
Szövegforrás:
*K1
 
Mert kivágyni:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
kész halál.
 
 
  Vagy kevés itt a dicsőség,
n
Jegyzet
Vagy kevés itt a dicsőség,
A vsz. előzménye lehet Kármán József alábbi megállapítása: „Hazai Nyelvünkön készűltt Tudományinknak tsak a’ két haza
[szerkesztői feloldás]
ti. Mo. és Erdély
lehet Piattza, és – melly keskeny mező ez a telhetetlen Betsűlet’ Szomjúságának. Minden nagyra szűletett Író eggy Sándor, a’ ki Világokat szeretne hódolni, és sír, hogy a’ Hóldba fel nem viheti győzedelmes Zászlóit.” ( Kármán József, A’ Nemzet’ Tsinosodása [1794] = Első folyóirataink: Uránia, szerk. Szilágyi Márton, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1999, 302–316.: 311.)
  S a nemzettel sírba lejt?
n
Jegyzet
…?
A vsz. előzménye lehet Kármán József alábbi megállapítása: „Hazai Nyelvünkön készűltt Tudományinknak tsak a’ két haza
[szerkesztői feloldás]
ti. Mo. és Erdély
lehet Piattza, és – melly keskeny mező ez a telhetetlen Betsűlet’ Szomjúságának. Minden nagyra szűletett Író eggy Sándor, a’ ki Világokat szeretne hódolni, és sír, hogy a’ Hóldba fel nem viheti győzedelmes Zászlóit.” ( Kármán József, A’ Nemzet’ Tsinosodása [1794] = Első folyóirataink: Uránia, szerk. Szilágyi Márton, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1999, 302–316.: 311.)
 
Kisszerű az
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
Törpe érdem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
oly elsőség,
  A mit a szomszéd se’
sejt?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
sejt?
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Nincs erőnkhöz méltó verseny?
  Dalra itthon tárgy
elég?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
 
elég?
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
 
Nem férünk
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« Szűk nekünk »
Nem férünk
*
Szövegforrás:
*K1
 
a
continensen
n
Jegyzet
continensen
a szárazföldi Európán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
kontinensen
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Albion
n
Jegyzet
Albion
(Valószínűleg kelta eredetű), Anglia régies, költőies megjelölése.
Kármán
Kármán József
nál a nagy, virágzó nemzet példájaként szerepel, a 17–18. sor magyarázatában idézett bekezdést követően („lesz e Pannoniából valaha Albion?”).
is kéne még?…
 
 
  Légy, ha birsz, te
„világ-költő”!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
 
n
Jegyzet az idézőjelek utólag besz.
*
Szövegforrás:
K2
 
„világköltő”!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
 
világköltő!
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
„világköltő!”
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 413–415
 
  Rázd fel a rest nyugatot:
 
Nekem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
Nékem
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
áldott az a bölcső,
  Mely magyarrá
ringatott;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
ringatott!
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
  Onnan
kezdve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
kezdve
n
Jegyzet a z betűn tint.
*
Szövegforrás:
K2
 
, ezer szállal
  Köt hazámhoz tartalék
n
Jegyzet
tartalék
„Akármely eszköz, mely valamit vagy valakit tartóztat, bizonyos helyen vagy irányban maraszt” ( Cz–F .; a szó 2. jelentése)
:
  Puszta elvont
ideállal…
n
Jegyzet
Puszta elvont ideállal…
vö.: „A szép egyátalános, de kifejezése ily általánosságban lehetetlen.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
[szerkesztői feloldás]
A
z általános emberi – az általános szép, – ha költészetben jelenik meg kivált – nem válhat meg a nemzetitől.” (Töredékes gondolatok II. 1860u.?, AJÖM XI., 550., lásd Keletkezés)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
ideállal
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Inkább nem is dallanék
n
Jegyzet
Inkább nem is dallanék
vö.: „A szép egyátalános, de kifejezése ily általánosságban lehetetlen.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
[szerkesztői feloldás]
A
z általános emberi – az általános szép, – ha költészetben jelenik meg kivált – nem válhat meg a nemzetitől.” (Töredékes gondolatok II. 1860u.?, AJÖM XI., 550., lásd Keletkezés)
.
 
 
  S hol vevéd gyász
tévedésed,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
tévedésed:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Hogy faját s a nemzeti
  Bélyeget, mit az rávésett,
  A nagy költő megveti?
 
Hisz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Hisz’
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
forgattam, a javából,
  Én is egy párt
valaha:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
valaha;
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 413–415
 
 
Mind tükör volt:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
[törölt]
« S mint tükörből »
Mind tükör volt:
*
Szövegforrás:
*K1
 
Mind tükör volt:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
egy-magábol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
egy-magából
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
Tűnt nekem fel nép, s
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Tűnt fel nemzet és
*
Szövegforrás:
*K1
 
Tűnt nekem föl nép s
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
haza.
 
 
  És ne gondold, hogy kihalnak
 
Sujtott népek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« Népek, fajok »
Sujtott népek
*
Szövegforrás:
*K1
 
hirtelen,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
hirtelen
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  A
míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
mig
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
össze-zeng a dalnok
  S a
nemzeti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« közös népi »
/
[törölt]
« közösségi »
[bizonytalan olvasat]
nemzeti
Beszúrás
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
nemzeti
*
Szövegforrás:
K2
 
érzelem.
  Tán veszélyt, vagy annak
látszót,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
látszót,
n
Jegyzet s utólag besz.
*
Szövegforrás:
K2
 
  Vélsz
a honra tünni fel:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
egén borulni el:
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« egén már »
a honra
n
Jegyzet f. í.
tünni fel:
*
Szövegforrás:
K2
 
a honra tűnni fel:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Hát van
lelked,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
lelked
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
a szent zászlót
  Épen akkor hagyni
el?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
el!?
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
 
  Oh, ha méltóbb s
új
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
uj
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
kobozzal
  A megifjodott hazát
 
Zenghetném még
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Dicsőitném
*
Szövegforrás:
*K1
 
Zönghetném még
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
Homéroszszal
n
Jegyzet
Homéroszszal
A két költő párhuzamának hagyományos toposzát
AJ
Arany János
hasonlóan értelmezte Ősszel című versében (1850. okt.), s rokon ezzel A költő hazája című vers (1851. máj. 1. előtt) zárlata (69–72. sor) is: „mely alélt hattyú gyanánt / Várja magára a halált – / Ő nemzetének hattyuéneke, / Ő, a lant bánatos, haldokló gyermeke.”
;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Homéroszszal!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Ne csak mindig
panaszát!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
panaszát.
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
  De legyek, ha
veszni sorsa,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
felzúg vésze,
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« felzúg vésze »
,
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
veszni sorsa,
n
Jegyzet a jobb margón ceruzával megismételve:
veszni sorsa
n
Jegyzet a kivakart változat variánsaként ceruzával az 54. sor mellé bal m. í.:
Bármily törpe
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
  Húnyó nép közt
Oszián
n
Jegyzet
Oszián
A két költő párhuzamának hagyományos toposzát
AJ
Arany János
hasonlóan értelmezte Ősszel című versében (1850. okt.), s rokon ezzel A költő hazája című vers (1851. máj. 1. előtt) zárlata (69–72. sor) is: „mely alélt hattyú gyanánt / Várja magára a halált – / Ő nemzetének hattyuéneke, / Ő, a lant bánatos, haldokló gyermeke.”
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Ossián,
*
Szövegforrás:
*K1
 
Osszián,
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
Inkább, hogysem dalok korcsa:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
[törölt]
« Mint mind a világ zenésze »
Inkább, mint a más zenésze,
*
Szövegforrás:
*K1
 
Inkább, hogysem ╒ dalok korcsa
[szerkesztői feloldás]
hogysem ╒ dalok korcsa kivakart szavakra írva; a jobb margón ceruzával megismételve:
hogysem dalok korcsa
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
Inkább, hogysem dalok korcsa
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
Közönyös hármoniám. –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Kosmopolita czigány.
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Kosmopolita czigány »
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
Közönyös hár moniám. –
n
Jegyzet r és m összehúzva; a bal margón ceruzával megismételve:
hármóniám.
Beszúrás
 
n
Jegyzet Az jobb margón az 53., 55. és 56. sor ceruzával megismételt javításaira tollal ráírva:
 
Az eredeti conceptus:
 
„. . . . . . . . fajtám korcsa:
 
Kosmopolita czigány.”
*
Szövegforrás:
K2
 
Közönyös harmóniám!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
 
(1877. aug. 8.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
Arany János
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
 
(1877)
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
 
 
 
Kosmopolita költészet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« Csak itthon »
„Világköltészet”
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« „Világ »
költészet
[szerkesztői feloldás]
„Világ kivakarva, ráírva:
Kosmopolita
[törölt]
« »
n
Jegyzet ceruzával halványan f. í.:
Kozmopolita költészet
*
Szövegforrás:
K2
 
N
n
Jegyzet ota
B
n
Jegyzet ene
Cosmopolita költészet
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  Nem szégyellem, nem is bánom,
  Hogy, ha
irnom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
írnom
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
kelle már
n
Jegyzet
ha irnom kelle már
vö. „ha Toldit nem írtam volna, nem volnék most vagabundus” (
AJ
Arany János
levele Tompa Mihálynak, 1853. jún. 28., AJÖM XVI., 252.)
,
  Magyaros lett
írományom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
irományom
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  S hazám földén túl se’ jár;
  Hogy nem „két világ” csodája
n
Jegyzet
„két világ” csodája
Két világ: az Ó- és Újvilág (Európa és Amerika). Az idézőjel révén a kifejezés utalás a Revue des deux Mondes című francia folyóiratra is, amelyet
AJ
Arany János
rendszeresen olvasott szerkesztő korában. A „két világ” kifejezést Tóth Béla konkrétan
Saint-René Taillandier
Taillandier, Saint-René
La poésie hongroise au 19.-e siècle című, e folyóiratban megjelent cikkével hozza összefüggésbe, amely elmarasztalta
AJ
Arany János
Toldi és Murány ostroma című műveit. „Szinte kizártnak tartjuk – állapítja meg
Tóth
Tóth Béla
–, hogy ne jutott volna el hozzá
[szerkesztői feloldás]
Arany
Arany János
hoz
a híre”. „Mi ez a két világ, amit ő maga is idézőjelbe tesz, ha nem az idézett szemle címére való irónikus célzás?
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Az érzékeny, szerény, nem minden kesernyésség nélkül visszavonuló
Arany
Arany János
emlékezett meg vele kétes sikerű nemzetközi szereplésétől, a Revue des deux Mondes censoráról.” [ Tóth Béla, Arany párisi censora, Széphalom, 2(1929)/5–6, 195–198.: 198.; lásd még: Kasza György, Arany és a francia irodalom, Pécs, 1941, Magyar irodalomtörténet az ált. gimn.-ok számára, II. rész, 1951. 276.] Legutóbb Somlyó György vélekedett úgy, hogy a „két világ” említése „a tizenöt
 [!]
[sic!]
év óta
Arany
Arany János
lelke mélyén parázsló sérelem titkos megjelölése” ( Somlyó György, Hallgatni Arany: Vázlat egy nagyobb tanulmányhoz [1982] =
S. Gy
Somlyó György
., A költészet ötödik évada: Tanulmányok, Bp., Magvető, 1988, 11–31.; 26.). A feltételezést már Komlós Aladár cáfolta, kimutatva, hogy
Taillandier
Taillandier, Saint-René
, aki a kor magyar íróit két csoportra osztotta – kozmopolitákra és azokra, aki hívek maradtak nyelvük szelleméhez –, az utóbbiakkal rokonszenvezett, s
Arany
Arany János
t is ezek közé sorolta; bírálata nem
AJ
Arany János
műveinek nemzeti jellegét illette (részletesebben lásd Komlós 1956 [1953], 105–106.).
Taillandier
Taillandier, Saint-René
cikke tehát – ha kritikai megjegyzései bánthatták is
Arany
Arany János
t – inkább ösztönzést adhatott a „kozmopolita költészet” bírálatához.
  Lettem csak népemböl egy:
n
Jegyzet
Lettem csak népemböl egy:
Vö.: „S mi vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék, / Ki törzsömnek élek, érette, általa; / Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék, / Otthon leli magát ajakimon dala.” (Válasz Petőfinek, 1847. febr. 11.; 13–16. sor), ill.: „a nyílt szivű nép
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
/ Vele érzésben és nyelvben rokon; / Dala e nép közt ajkrul-ajkra száll, / Örül vagy sír az édes hangokon; / Fogékony ott minden kebel / A dalra, melyet énekel”. (A költő hazája, 1851. máj. 1. előtt, 33–38. sor)
  Övé (ha van) lantom bája
n
Jegyzet
Övé (ha van) lantom bája
Vö.: „S mi vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék, / Ki törzsömnek élek, érette, általa; / Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék, / Otthon leli magát ajakimon dala.” (Válasz Petőfinek, 1847. febr. 11.; 13–16. sor), ill.: „a nyílt szivű nép
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
/ Vele érzésben és nyelvben rokon; / Dala e nép közt ajkrul-ajkra száll, / Örül vagy sír az édes hangokon; / Fogékony ott minden kebel / A dalra, melyet énekel”. (A költő hazája, 1851. máj. 1. előtt, 33–38. sor)
,
  Övé rajtam minden jegy.
 
 
  Ám terjeszsze a
hatalmos,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
hatalmos
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Nyelvét, honját,
istenit;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
istenit!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Zúgó
ár az,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
ár az,
n
Jegyzet z, jav. e.: z; a pont kivakarva
*
Szövegforrás:
K2
 
mindent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
hord vagy
*
Szövegforrás:
*K1
 
elmos,
  Rombol és termékenyít:
  De
kis
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
kis
*
Szövegforrás:
*K1
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
fajban, a mely
ép’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
ép
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
e
  Rombolásnak útban áll,
  Költő az legyen, mi népe, –
 
Mert kivágyni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
[törölt]
« Többre vágyni »
Mert kivágyni,
*
Szövegforrás:
*K1
 
Mert kivágyni:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
kész halál.
 
 
  Vagy kevés itt a dicsőség,
n
Jegyzet
Vagy kevés itt a dicsőség,
A vsz. előzménye lehet Kármán József alábbi megállapítása: „Hazai Nyelvünkön készűltt Tudományinknak tsak a’ két haza
[szerkesztői feloldás]
ti. Mo. és Erdély
lehet Piattza, és – melly keskeny mező ez a telhetetlen Betsűlet’ Szomjúságának. Minden nagyra szűletett Író eggy Sándor, a’ ki Világokat szeretne hódolni, és sír, hogy a’ Hóldba fel nem viheti győzedelmes Zászlóit.” ( Kármán József, A’ Nemzet’ Tsinosodása [1794] = Első folyóirataink: Uránia, szerk. Szilágyi Márton, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1999, 302–316.: 311.)
  S a nemzettel sírba lejt?
n
Jegyzet
…?
A vsz. előzménye lehet Kármán József alábbi megállapítása: „Hazai Nyelvünkön készűltt Tudományinknak tsak a’ két haza
[szerkesztői feloldás]
ti. Mo. és Erdély
lehet Piattza, és – melly keskeny mező ez a telhetetlen Betsűlet’ Szomjúságának. Minden nagyra szűletett Író eggy Sándor, a’ ki Világokat szeretne hódolni, és sír, hogy a’ Hóldba fel nem viheti győzedelmes Zászlóit.” ( Kármán József, A’ Nemzet’ Tsinosodása [1794] = Első folyóirataink: Uránia, szerk. Szilágyi Márton, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1999, 302–316.: 311.)
 
Kisszerű az
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
Törpe érdem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
oly elsőség,
  A mit a szomszéd se’
sejt?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
sejt?
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Nincs erőnkhöz méltó verseny?
  Dalra itthon tárgy
elég?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
 
elég?
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
 
Nem férünk
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« Szűk nekünk »
Nem férünk
*
Szövegforrás:
*K1
 
a
continensen
n
Jegyzet
continensen
a szárazföldi Európán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
kontinensen
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Albion
n
Jegyzet
Albion
(Valószínűleg kelta eredetű), Anglia régies, költőies megjelölése.
Kármán
Kármán József
nál a nagy, virágzó nemzet példájaként szerepel, a 17–18. sor magyarázatában idézett bekezdést követően („lesz e Pannoniából valaha Albion?”).
is kéne még?…
 
 
  Légy, ha birsz, te
„világ-költő”!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
 
n
Jegyzet az idézőjelek utólag besz.
*
Szövegforrás:
K2
 
„világköltő”!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
 
világköltő!
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
„világköltő!”
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 413–415
 
  Rázd fel a rest nyugatot:
 
Nekem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
Nékem
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
áldott az a bölcső,
  Mely magyarrá
ringatott;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
ringatott!
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
  Onnan
kezdve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
kezdve
n
Jegyzet a z betűn tint.
*
Szövegforrás:
K2
 
, ezer szállal
  Köt hazámhoz tartalék
n
Jegyzet
tartalék
„Akármely eszköz, mely valamit vagy valakit tartóztat, bizonyos helyen vagy irányban maraszt” ( Cz–F .; a szó 2. jelentése)
:
  Puszta elvont
ideállal…
n
Jegyzet
Puszta elvont ideállal…
vö.: „A szép egyátalános, de kifejezése ily általánosságban lehetetlen.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
[szerkesztői feloldás]
A
z általános emberi – az általános szép, – ha költészetben jelenik meg kivált – nem válhat meg a nemzetitől.” (Töredékes gondolatok II. 1860u.?, AJÖM XI., 550., lásd Keletkezés)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
ideállal
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Inkább nem is dallanék
n
Jegyzet
Inkább nem is dallanék
vö.: „A szép egyátalános, de kifejezése ily általánosságban lehetetlen.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
[szerkesztői feloldás]
A
z általános emberi – az általános szép, – ha költészetben jelenik meg kivált – nem válhat meg a nemzetitől.” (Töredékes gondolatok II. 1860u.?, AJÖM XI., 550., lásd Keletkezés)
.
 
 
  S hol vevéd gyász
tévedésed,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
tévedésed:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Hogy faját s a nemzeti
  Bélyeget, mit az rávésett,
  A nagy költő megveti?
 
Hisz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Hisz’
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
forgattam, a javából,
  Én is egy párt
valaha:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
valaha;
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 413–415
 
 
Mind tükör volt:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
[törölt]
« S mint tükörből »
Mind tükör volt:
*
Szövegforrás:
*K1
 
Mind tükör volt:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
egy-magábol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
egy-magából
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
Tűnt nekem fel nép, s
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Tűnt fel nemzet és
*
Szövegforrás:
*K1
 
Tűnt nekem föl nép s
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
haza.
 
 
  És ne gondold, hogy kihalnak
 
Sujtott népek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« Népek, fajok »
Sujtott népek
*
Szövegforrás:
*K1
 
hirtelen,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
hirtelen
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  A
míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
mig
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
össze-zeng a dalnok
  S a
nemzeti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« közös népi »
/
[törölt]
« közösségi »
[bizonytalan olvasat]
nemzeti
Beszúrás
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
nemzeti
*
Szövegforrás:
K2
 
érzelem.
  Tán veszélyt, vagy annak
látszót,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
látszót,
n
Jegyzet s utólag besz.
*
Szövegforrás:
K2
 
  Vélsz
a honra tünni fel:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
egén borulni el:
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« egén már »
a honra
n
Jegyzet f. í.
tünni fel:
*
Szövegforrás:
K2
 
a honra tűnni fel:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Hát van
lelked,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
lelked
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
a szent zászlót
  Épen akkor hagyni
el?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
el!?
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
 
  Oh, ha méltóbb s
új
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
uj
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
kobozzal
  A megifjodott hazát
 
Zenghetném még
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Dicsőitném
*
Szövegforrás:
*K1
 
Zönghetném még
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
Homéroszszal
n
Jegyzet
Homéroszszal
A két költő párhuzamának hagyományos toposzát
AJ
Arany János
hasonlóan értelmezte Ősszel című versében (1850. okt.), s rokon ezzel A költő hazája című vers (1851. máj. 1. előtt) zárlata (69–72. sor) is: „mely alélt hattyú gyanánt / Várja magára a halált – / Ő nemzetének hattyuéneke, / Ő, a lant bánatos, haldokló gyermeke.”
;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Homéroszszal!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Ne csak mindig
panaszát!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
panaszát.
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
  De legyek, ha
veszni sorsa,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
felzúg vésze,
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« felzúg vésze »
,
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
veszni sorsa,
n
Jegyzet a jobb margón ceruzával megismételve:
veszni sorsa
n
Jegyzet a kivakart változat variánsaként ceruzával az 54. sor mellé bal m. í.:
Bármily törpe
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
  Húnyó nép közt
Oszián
n
Jegyzet
Oszián
A két költő párhuzamának hagyományos toposzát
AJ
Arany János
hasonlóan értelmezte Ősszel című versében (1850. okt.), s rokon ezzel A költő hazája című vers (1851. máj. 1. előtt) zárlata (69–72. sor) is: „mely alélt hattyú gyanánt / Várja magára a halált – / Ő nemzetének hattyuéneke, / Ő, a lant bánatos, haldokló gyermeke.”
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Ossián,
*
Szövegforrás:
*K1
 
Osszián,
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
Inkább, hogysem dalok korcsa:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
[törölt]
« Mint mind a világ zenésze »
Inkább, mint a más zenésze,
*
Szövegforrás:
*K1
 
Inkább, hogysem ╒ dalok korcsa
[szerkesztői feloldás]
hogysem ╒ dalok korcsa kivakart szavakra írva; a jobb margón ceruzával megismételve:
hogysem dalok korcsa
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
Inkább, hogysem dalok korcsa
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
Közönyös hármoniám. –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Kosmopolita czigány.
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Kosmopolita czigány »
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
Közönyös hár moniám. –
n
Jegyzet r és m összehúzva; a bal margón ceruzával megismételve:
hármóniám.
Beszúrás
 
n
Jegyzet Az jobb margón az 53., 55. és 56. sor ceruzával megismételt javításaira tollal ráírva:
 
Az eredeti conceptus:
 
„. . . . . . . . fajtám korcsa:
 
Kosmopolita czigány.”
*
Szövegforrás:
K2
 
Közönyös harmóniám!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
 
(1877. aug. 8.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
Arany János
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
 
(1877)
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
 
 
 
Kosmopolita költészet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« Csak itthon »
„Világköltészet”
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« „Világ »
költészet
[szerkesztői feloldás]
„Világ kivakarva, ráírva:
Kosmopolita
[törölt]
« »
n
Jegyzet ceruzával halványan f. í.:
Kozmopolita költészet
*
Szövegforrás:
K2
 
N
n
Jegyzet ota
B
n
Jegyzet ene
Cosmopolita költészet
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  Nem szégyellem, nem is bánom,
  Hogy, ha
irnom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
írnom
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
kelle már
n
Jegyzet
ha irnom kelle már
vö. „ha Toldit nem írtam volna, nem volnék most vagabundus” (
AJ
Arany János
levele Tompa Mihálynak, 1853. jún. 28., AJÖM XVI., 252.)
,
  Magyaros lett
írományom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
irományom
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  S hazám földén túl se’ jár;
  Hogy nem „két világ” csodája
n
Jegyzet
„két világ” csodája
Két világ: az Ó- és Újvilág (Európa és Amerika). Az idézőjel révén a kifejezés utalás a Revue des deux Mondes című francia folyóiratra is, amelyet
AJ
Arany János
rendszeresen olvasott szerkesztő korában. A „két világ” kifejezést Tóth Béla konkrétan
Saint-René Taillandier
Taillandier, Saint-René
La poésie hongroise au 19.-e siècle című, e folyóiratban megjelent cikkével hozza összefüggésbe, amely elmarasztalta
AJ
Arany János
Toldi és Murány ostroma című műveit. „Szinte kizártnak tartjuk – állapítja meg
Tóth
Tóth Béla
–, hogy ne jutott volna el hozzá
[szerkesztői feloldás]
Arany
Arany János
hoz
a híre”. „Mi ez a két világ, amit ő maga is idézőjelbe tesz, ha nem az idézett szemle címére való irónikus célzás?
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Az érzékeny, szerény, nem minden kesernyésség nélkül visszavonuló
Arany
Arany János
emlékezett meg vele kétes sikerű nemzetközi szereplésétől, a Revue des deux Mondes censoráról.” [ Tóth Béla, Arany párisi censora, Széphalom, 2(1929)/5–6, 195–198.: 198.; lásd még: Kasza György, Arany és a francia irodalom, Pécs, 1941, Magyar irodalomtörténet az ált. gimn.-ok számára, II. rész, 1951. 276.] Legutóbb Somlyó György vélekedett úgy, hogy a „két világ” említése „a tizenöt
 [!]
[sic!]
év óta
Arany
Arany János
lelke mélyén parázsló sérelem titkos megjelölése” ( Somlyó György, Hallgatni Arany: Vázlat egy nagyobb tanulmányhoz [1982] =
S. Gy
Somlyó György
., A költészet ötödik évada: Tanulmányok, Bp., Magvető, 1988, 11–31.; 26.). A feltételezést már Komlós Aladár cáfolta, kimutatva, hogy
Taillandier
Taillandier, Saint-René
, aki a kor magyar íróit két csoportra osztotta – kozmopolitákra és azokra, aki hívek maradtak nyelvük szelleméhez –, az utóbbiakkal rokonszenvezett, s
Arany
Arany János
t is ezek közé sorolta; bírálata nem
AJ
Arany János
műveinek nemzeti jellegét illette (részletesebben lásd Komlós 1956 [1953], 105–106.).
Taillandier
Taillandier, Saint-René
cikke tehát – ha kritikai megjegyzései bánthatták is
Arany
Arany János
t – inkább ösztönzést adhatott a „kozmopolita költészet” bírálatához.
  Lettem csak népemböl egy:
n
Jegyzet
Lettem csak népemböl egy:
Vö.: „S mi vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék, / Ki törzsömnek élek, érette, általa; / Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék, / Otthon leli magát ajakimon dala.” (Válasz Petőfinek, 1847. febr. 11.; 13–16. sor), ill.: „a nyílt szivű nép
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
/ Vele érzésben és nyelvben rokon; / Dala e nép közt ajkrul-ajkra száll, / Örül vagy sír az édes hangokon; / Fogékony ott minden kebel / A dalra, melyet énekel”. (A költő hazája, 1851. máj. 1. előtt, 33–38. sor)
  Övé (ha van) lantom bája
n
Jegyzet
Övé (ha van) lantom bája
Vö.: „S mi vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék, / Ki törzsömnek élek, érette, általa; / Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék, / Otthon leli magát ajakimon dala.” (Válasz Petőfinek, 1847. febr. 11.; 13–16. sor), ill.: „a nyílt szivű nép
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
/ Vele érzésben és nyelvben rokon; / Dala e nép közt ajkrul-ajkra száll, / Örül vagy sír az édes hangokon; / Fogékony ott minden kebel / A dalra, melyet énekel”. (A költő hazája, 1851. máj. 1. előtt, 33–38. sor)
,
  Övé rajtam minden jegy.
 
 
  Ám terjeszsze a
hatalmos,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
hatalmos
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Nyelvét, honját,
istenit;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
istenit!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Zúgó
ár az,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
ár az,
n
Jegyzet z, jav. e.: z; a pont kivakarva
*
Szövegforrás:
K2
 
mindent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
hord vagy
*
Szövegforrás:
*K1
 
elmos,
  Rombol és termékenyít:
  De
kis
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
kis
*
Szövegforrás:
*K1
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
fajban, a mely
ép’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
ép
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
e
  Rombolásnak útban áll,
  Költő az legyen, mi népe, –
 
Mert kivágyni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
[törölt]
« Többre vágyni »
Mert kivágyni,
*
Szövegforrás:
*K1
 
Mert kivágyni:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
kész halál.
 
 
  Vagy kevés itt a dicsőség,
n
Jegyzet
Vagy kevés itt a dicsőség,
A vsz. előzménye lehet Kármán József alábbi megállapítása: „Hazai Nyelvünkön készűltt Tudományinknak tsak a’ két haza
[szerkesztői feloldás]
ti. Mo. és Erdély
lehet Piattza, és – melly keskeny mező ez a telhetetlen Betsűlet’ Szomjúságának. Minden nagyra szűletett Író eggy Sándor, a’ ki Világokat szeretne hódolni, és sír, hogy a’ Hóldba fel nem viheti győzedelmes Zászlóit.” ( Kármán József, A’ Nemzet’ Tsinosodása [1794] = Első folyóirataink: Uránia, szerk. Szilágyi Márton, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1999, 302–316.: 311.)
  S a nemzettel sírba lejt?
n
Jegyzet
…?
A vsz. előzménye lehet Kármán József alábbi megállapítása: „Hazai Nyelvünkön készűltt Tudományinknak tsak a’ két haza
[szerkesztői feloldás]
ti. Mo. és Erdély
lehet Piattza, és – melly keskeny mező ez a telhetetlen Betsűlet’ Szomjúságának. Minden nagyra szűletett Író eggy Sándor, a’ ki Világokat szeretne hódolni, és sír, hogy a’ Hóldba fel nem viheti győzedelmes Zászlóit.” ( Kármán József, A’ Nemzet’ Tsinosodása [1794] = Első folyóirataink: Uránia, szerk. Szilágyi Márton, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1999, 302–316.: 311.)
 
Kisszerű az
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
Törpe érdem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
oly elsőség,
  A mit a szomszéd se’
sejt?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
sejt?
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Nincs erőnkhöz méltó verseny?
  Dalra itthon tárgy
elég?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
 
elég?
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
 
Nem férünk
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« Szűk nekünk »
Nem férünk
*
Szövegforrás:
*K1
 
a
continensen
n
Jegyzet
continensen
a szárazföldi Európán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
kontinensen
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Albion
n
Jegyzet
Albion
(Valószínűleg kelta eredetű), Anglia régies, költőies megjelölése.
Kármán
Kármán József
nál a nagy, virágzó nemzet példájaként szerepel, a 17–18. sor magyarázatában idézett bekezdést követően („lesz e Pannoniából valaha Albion?”).
is kéne még?…
 
 
  Légy, ha birsz, te
„világ-költő”!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
 
n
Jegyzet az idézőjelek utólag besz.
*
Szövegforrás:
K2
 
„világköltő”!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
 
világköltő!
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
„világköltő!”
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 413–415
 
  Rázd fel a rest nyugatot:
 
Nekem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
Nékem
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
áldott az a bölcső,
  Mely magyarrá
ringatott;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
ringatott!
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
  Onnan
kezdve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
kezdve
n
Jegyzet a z betűn tint.
*
Szövegforrás:
K2
 
, ezer szállal
  Köt hazámhoz tartalék
n
Jegyzet
tartalék
„Akármely eszköz, mely valamit vagy valakit tartóztat, bizonyos helyen vagy irányban maraszt” ( Cz–F .; a szó 2. jelentése)
:
  Puszta elvont
ideállal…
n
Jegyzet
Puszta elvont ideállal…
vö.: „A szép egyátalános, de kifejezése ily általánosságban lehetetlen.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
[szerkesztői feloldás]
A
z általános emberi – az általános szép, – ha költészetben jelenik meg kivált – nem válhat meg a nemzetitől.” (Töredékes gondolatok II. 1860u.?, AJÖM XI., 550., lásd Keletkezés)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
ideállal
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Inkább nem is dallanék
n
Jegyzet
Inkább nem is dallanék
vö.: „A szép egyátalános, de kifejezése ily általánosságban lehetetlen.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
[szerkesztői feloldás]
A
z általános emberi – az általános szép, – ha költészetben jelenik meg kivált – nem válhat meg a nemzetitől.” (Töredékes gondolatok II. 1860u.?, AJÖM XI., 550., lásd Keletkezés)
.
 
 
  S hol vevéd gyász
tévedésed,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
tévedésed:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Hogy faját s a nemzeti
  Bélyeget, mit az rávésett,
  A nagy költő megveti?
 
Hisz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Hisz’
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
forgattam, a javából,
  Én is egy párt
valaha:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
valaha;
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 413–415
 
 
Mind tükör volt:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
[törölt]
« S mint tükörből »
Mind tükör volt:
*
Szövegforrás:
*K1
 
Mind tükör volt:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
egy-magábol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
egy-magából
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
Tűnt nekem fel nép, s
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Tűnt fel nemzet és
*
Szövegforrás:
*K1
 
Tűnt nekem föl nép s
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
haza.
 
 
  És ne gondold, hogy kihalnak
 
Sujtott népek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« Népek, fajok »
Sujtott népek
*
Szövegforrás:
*K1
 
hirtelen,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
hirtelen
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  A
míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
mig
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
össze-zeng a dalnok
  S a
nemzeti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« közös népi »
/
[törölt]
« közösségi »
[bizonytalan olvasat]
nemzeti
Beszúrás
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
nemzeti
*
Szövegforrás:
K2
 
érzelem.
  Tán veszélyt, vagy annak
látszót,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
látszót,
n
Jegyzet s utólag besz.
*
Szövegforrás:
K2
 
  Vélsz
a honra tünni fel:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
egén borulni el:
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« egén már »
a honra
n
Jegyzet f. í.
tünni fel:
*
Szövegforrás:
K2
 
a honra tűnni fel:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Hát van
lelked,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
lelked
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
a szent zászlót
  Épen akkor hagyni
el?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
el!?
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
 
  Oh, ha méltóbb s
új
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
uj
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
kobozzal
  A megifjodott hazát
 
Zenghetném még
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Dicsőitném
*
Szövegforrás:
*K1
 
Zönghetném még
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
Homéroszszal
n
Jegyzet
Homéroszszal
A két költő párhuzamának hagyományos toposzát
AJ
Arany János
hasonlóan értelmezte Ősszel című versében (1850. okt.), s rokon ezzel A költő hazája című vers (1851. máj. 1. előtt) zárlata (69–72. sor) is: „mely alélt hattyú gyanánt / Várja magára a halált – / Ő nemzetének hattyuéneke, / Ő, a lant bánatos, haldokló gyermeke.”
;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Homéroszszal!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Ne csak mindig
panaszát!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
panaszát.
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
  De legyek, ha
veszni sorsa,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
felzúg vésze,
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« felzúg vésze »
,
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
veszni sorsa,
n
Jegyzet a jobb margón ceruzával megismételve:
veszni sorsa
n
Jegyzet a kivakart változat variánsaként ceruzával az 54. sor mellé bal m. í.:
Bármily törpe
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
  Húnyó nép közt
Oszián
n
Jegyzet
Oszián
A két költő párhuzamának hagyományos toposzát
AJ
Arany János
hasonlóan értelmezte Ősszel című versében (1850. okt.), s rokon ezzel A költő hazája című vers (1851. máj. 1. előtt) zárlata (69–72. sor) is: „mely alélt hattyú gyanánt / Várja magára a halált – / Ő nemzetének hattyuéneke, / Ő, a lant bánatos, haldokló gyermeke.”
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Ossián,
*
Szövegforrás:
*K1
 
Osszián,
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
Inkább, hogysem dalok korcsa:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
[törölt]
« Mint mind a világ zenésze »
Inkább, mint a más zenésze,
*
Szövegforrás:
*K1
 
Inkább, hogysem ╒ dalok korcsa
[szerkesztői feloldás]
hogysem ╒ dalok korcsa kivakart szavakra írva; a jobb margón ceruzával megismételve:
hogysem dalok korcsa
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
Inkább, hogysem dalok korcsa
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
Közönyös hármoniám. –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Kosmopolita czigány.
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Kosmopolita czigány »
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
Közönyös hár moniám. –
n
Jegyzet r és m összehúzva; a bal margón ceruzával megismételve:
hármóniám.
Beszúrás
 
n
Jegyzet Az jobb margón az 53., 55. és 56. sor ceruzával megismételt javításaira tollal ráírva:
 
Az eredeti conceptus:
 
„. . . . . . . . fajtám korcsa:
 
Kosmopolita czigány.”
*
Szövegforrás:
K2
 
Közönyös harmóniám!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
 
(1877. aug. 8.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
Arany János
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
 
(1877)
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
 
 
 
Kosmopolita költészet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« Csak itthon »
„Világköltészet”
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« „Világ »
költészet
[szerkesztői feloldás]
„Világ kivakarva, ráírva:
Kosmopolita
[törölt]
« »
n
Jegyzet ceruzával halványan f. í.:
Kozmopolita költészet
*
Szövegforrás:
K2
 
N
n
Jegyzet ota
B
n
Jegyzet ene
Cosmopolita költészet
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  Nem szégyellem, nem is bánom,
  Hogy, ha
irnom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
írnom
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
kelle már
n
Jegyzet
ha irnom kelle már
vö. „ha Toldit nem írtam volna, nem volnék most vagabundus” (
AJ
Arany János
levele Tompa Mihálynak, 1853. jún. 28., AJÖM XVI., 252.)
,
  Magyaros lett
írományom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
irományom
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  S hazám földén túl se’ jár;
  Hogy nem „két világ” csodája
n
Jegyzet
„két világ” csodája
Két világ: az Ó- és Újvilág (Európa és Amerika). Az idézőjel révén a kifejezés utalás a Revue des deux Mondes című francia folyóiratra is, amelyet
AJ
Arany János
rendszeresen olvasott szerkesztő korában. A „két világ” kifejezést Tóth Béla konkrétan
Saint-René Taillandier
Taillandier, Saint-René
La poésie hongroise au 19.-e siècle című, e folyóiratban megjelent cikkével hozza összefüggésbe, amely elmarasztalta
AJ
Arany János
Toldi és Murány ostroma című műveit. „Szinte kizártnak tartjuk – állapítja meg
Tóth
Tóth Béla
–, hogy ne jutott volna el hozzá
[szerkesztői feloldás]
Arany
Arany János
hoz
a híre”. „Mi ez a két világ, amit ő maga is idézőjelbe tesz, ha nem az idézett szemle címére való irónikus célzás?
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Az érzékeny, szerény, nem minden kesernyésség nélkül visszavonuló
Arany
Arany János
emlékezett meg vele kétes sikerű nemzetközi szereplésétől, a Revue des deux Mondes censoráról.” [ Tóth Béla, Arany párisi censora, Széphalom, 2(1929)/5–6, 195–198.: 198.; lásd még: Kasza György, Arany és a francia irodalom, Pécs, 1941, Magyar irodalomtörténet az ált. gimn.-ok számára, II. rész, 1951. 276.] Legutóbb Somlyó György vélekedett úgy, hogy a „két világ” említése „a tizenöt
 [!]
[sic!]
év óta
Arany
Arany János
lelke mélyén parázsló sérelem titkos megjelölése” ( Somlyó György, Hallgatni Arany: Vázlat egy nagyobb tanulmányhoz [1982] =
S. Gy
Somlyó György
., A költészet ötödik évada: Tanulmányok, Bp., Magvető, 1988, 11–31.; 26.). A feltételezést már Komlós Aladár cáfolta, kimutatva, hogy
Taillandier
Taillandier, Saint-René
, aki a kor magyar íróit két csoportra osztotta – kozmopolitákra és azokra, aki hívek maradtak nyelvük szelleméhez –, az utóbbiakkal rokonszenvezett, s
Arany
Arany János
t is ezek közé sorolta; bírálata nem
AJ
Arany János
műveinek nemzeti jellegét illette (részletesebben lásd Komlós 1956 [1953], 105–106.).
Taillandier
Taillandier, Saint-René
cikke tehát – ha kritikai megjegyzései bánthatták is
Arany
Arany János
t – inkább ösztönzést adhatott a „kozmopolita költészet” bírálatához.
  Lettem csak népemböl egy:
n
Jegyzet
Lettem csak népemböl egy:
Vö.: „S mi vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék, / Ki törzsömnek élek, érette, általa; / Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék, / Otthon leli magát ajakimon dala.” (Válasz Petőfinek, 1847. febr. 11.; 13–16. sor), ill.: „a nyílt szivű nép
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
/ Vele érzésben és nyelvben rokon; / Dala e nép közt ajkrul-ajkra száll, / Örül vagy sír az édes hangokon; / Fogékony ott minden kebel / A dalra, melyet énekel”. (A költő hazája, 1851. máj. 1. előtt, 33–38. sor)
  Övé (ha van) lantom bája
n
Jegyzet
Övé (ha van) lantom bája
Vö.: „S mi vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék, / Ki törzsömnek élek, érette, általa; / Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék, / Otthon leli magát ajakimon dala.” (Válasz Petőfinek, 1847. febr. 11.; 13–16. sor), ill.: „a nyílt szivű nép
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
/ Vele érzésben és nyelvben rokon; / Dala e nép közt ajkrul-ajkra száll, / Örül vagy sír az édes hangokon; / Fogékony ott minden kebel / A dalra, melyet énekel”. (A költő hazája, 1851. máj. 1. előtt, 33–38. sor)
,
  Övé rajtam minden jegy.
 
 
  Ám terjeszsze a
hatalmos,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
hatalmos
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Nyelvét, honját,
istenit;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
istenit!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Zúgó
ár az,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
ár az,
n
Jegyzet z, jav. e.: z; a pont kivakarva
*
Szövegforrás:
K2
 
mindent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
hord vagy
*
Szövegforrás:
*K1
 
elmos,
  Rombol és termékenyít:
  De
kis
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
kis
*
Szövegforrás:
*K1
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
fajban, a mely
ép’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
ép
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
e
  Rombolásnak útban áll,
  Költő az legyen, mi népe, –
 
Mert kivágyni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
[törölt]
« Többre vágyni »
Mert kivágyni,
*
Szövegforrás:
*K1
 
Mert kivágyni:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
kész halál.
 
 
  Vagy kevés itt a dicsőség,
n
Jegyzet
Vagy kevés itt a dicsőség,
A vsz. előzménye lehet Kármán József alábbi megállapítása: „Hazai Nyelvünkön készűltt Tudományinknak tsak a’ két haza
[szerkesztői feloldás]
ti. Mo. és Erdély
lehet Piattza, és – melly keskeny mező ez a telhetetlen Betsűlet’ Szomjúságának. Minden nagyra szűletett Író eggy Sándor, a’ ki Világokat szeretne hódolni, és sír, hogy a’ Hóldba fel nem viheti győzedelmes Zászlóit.” ( Kármán József, A’ Nemzet’ Tsinosodása [1794] = Első folyóirataink: Uránia, szerk. Szilágyi Márton, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1999, 302–316.: 311.)
  S a nemzettel sírba lejt?
n
Jegyzet
…?
A vsz. előzménye lehet Kármán József alábbi megállapítása: „Hazai Nyelvünkön készűltt Tudományinknak tsak a’ két haza
[szerkesztői feloldás]
ti. Mo. és Erdély
lehet Piattza, és – melly keskeny mező ez a telhetetlen Betsűlet’ Szomjúságának. Minden nagyra szűletett Író eggy Sándor, a’ ki Világokat szeretne hódolni, és sír, hogy a’ Hóldba fel nem viheti győzedelmes Zászlóit.” ( Kármán József, A’ Nemzet’ Tsinosodása [1794] = Első folyóirataink: Uránia, szerk. Szilágyi Márton, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1999, 302–316.: 311.)
 
Kisszerű az
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
Törpe érdem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
oly elsőség,
  A mit a szomszéd se’
sejt?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
sejt?
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Nincs erőnkhöz méltó verseny?
  Dalra itthon tárgy
elég?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
 
elég?
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
 
Nem férünk
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« Szűk nekünk »
Nem férünk
*
Szövegforrás:
*K1
 
a
continensen
n
Jegyzet
continensen
a szárazföldi Európán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
kontinensen
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Albion
n
Jegyzet
Albion
(Valószínűleg kelta eredetű), Anglia régies, költőies megjelölése.
Kármán
Kármán József
nál a nagy, virágzó nemzet példájaként szerepel, a 17–18. sor magyarázatában idézett bekezdést követően („lesz e Pannoniából valaha Albion?”).
is kéne még?…
 
 
  Légy, ha birsz, te
„világ-költő”!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
 
n
Jegyzet az idézőjelek utólag besz.
*
Szövegforrás:
K2
 
„világköltő”!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
 
világköltő!
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
„világköltő!”
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 413–415
 
  Rázd fel a rest nyugatot:
 
Nekem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
Nékem
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
áldott az a bölcső,
  Mely magyarrá
ringatott;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
ringatott!
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
  Onnan
kezdve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
kezdve
n
Jegyzet a z betűn tint.
*
Szövegforrás:
K2
 
, ezer szállal
  Köt hazámhoz tartalék
n
Jegyzet
tartalék
„Akármely eszköz, mely valamit vagy valakit tartóztat, bizonyos helyen vagy irányban maraszt” ( Cz–F .; a szó 2. jelentése)
:
  Puszta elvont
ideállal…
n
Jegyzet
Puszta elvont ideállal…
vö.: „A szép egyátalános, de kifejezése ily általánosságban lehetetlen.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
[szerkesztői feloldás]
A
z általános emberi – az általános szép, – ha költészetben jelenik meg kivált – nem válhat meg a nemzetitől.” (Töredékes gondolatok II. 1860u.?, AJÖM XI., 550., lásd Keletkezés)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
ideállal
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Inkább nem is dallanék
n
Jegyzet
Inkább nem is dallanék
vö.: „A szép egyátalános, de kifejezése ily általánosságban lehetetlen.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
[szerkesztői feloldás]
A
z általános emberi – az általános szép, – ha költészetben jelenik meg kivált – nem válhat meg a nemzetitől.” (Töredékes gondolatok II. 1860u.?, AJÖM XI., 550., lásd Keletkezés)
.
 
 
  S hol vevéd gyász
tévedésed,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
tévedésed:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Hogy faját s a nemzeti
  Bélyeget, mit az rávésett,
  A nagy költő megveti?
 
Hisz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Hisz’
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
forgattam, a javából,
  Én is egy párt
valaha:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
valaha;
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 413–415
 
 
Mind tükör volt:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
[törölt]
« S mint tükörből »
Mind tükör volt:
*
Szövegforrás:
*K1
 
Mind tükör volt:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
egy-magábol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
egy-magából
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
Tűnt nekem fel nép, s
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Tűnt fel nemzet és
*
Szövegforrás:
*K1
 
Tűnt nekem föl nép s
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
haza.
 
 
  És ne gondold, hogy kihalnak
 
Sujtott népek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« Népek, fajok »
Sujtott népek
*
Szövegforrás:
*K1
 
hirtelen,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
hirtelen
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  A
míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
mig
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
össze-zeng a dalnok
  S a
nemzeti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« közös népi »
/
[törölt]
« közösségi »
[bizonytalan olvasat]
nemzeti
Beszúrás
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
nemzeti
*
Szövegforrás:
K2
 
érzelem.
  Tán veszélyt, vagy annak
látszót,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
látszót,
n
Jegyzet s utólag besz.
*
Szövegforrás:
K2
 
  Vélsz
a honra tünni fel:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
egén borulni el:
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« egén már »
a honra
n
Jegyzet f. í.
tünni fel:
*
Szövegforrás:
K2
 
a honra tűnni fel:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Hát van
lelked,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
lelked
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
a szent zászlót
  Épen akkor hagyni
el?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
el!?
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
 
  Oh, ha méltóbb s
új
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
uj
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
kobozzal
  A megifjodott hazát
 
Zenghetném még
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Dicsőitném
*
Szövegforrás:
*K1
 
Zönghetném még
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
Homéroszszal
n
Jegyzet
Homéroszszal
A két költő párhuzamának hagyományos toposzát
AJ
Arany János
hasonlóan értelmezte Ősszel című versében (1850. okt.), s rokon ezzel A költő hazája című vers (1851. máj. 1. előtt) zárlata (69–72. sor) is: „mely alélt hattyú gyanánt / Várja magára a halált – / Ő nemzetének hattyuéneke, / Ő, a lant bánatos, haldokló gyermeke.”
;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Homéroszszal!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Ne csak mindig
panaszát!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
panaszát.
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
  De legyek, ha
veszni sorsa,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
felzúg vésze,
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« felzúg vésze »
,
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
veszni sorsa,
n
Jegyzet a jobb margón ceruzával megismételve:
veszni sorsa
n
Jegyzet a kivakart változat variánsaként ceruzával az 54. sor mellé bal m. í.:
Bármily törpe
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
  Húnyó nép közt
Oszián
n
Jegyzet
Oszián
A két költő párhuzamának hagyományos toposzát
AJ
Arany János
hasonlóan értelmezte Ősszel című versében (1850. okt.), s rokon ezzel A költő hazája című vers (1851. máj. 1. előtt) zárlata (69–72. sor) is: „mely alélt hattyú gyanánt / Várja magára a halált – / Ő nemzetének hattyuéneke, / Ő, a lant bánatos, haldokló gyermeke.”
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Ossián,
*
Szövegforrás:
*K1
 
Osszián,
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
Inkább, hogysem dalok korcsa:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
[törölt]
« Mint mind a világ zenésze »
Inkább, mint a más zenésze,
*
Szövegforrás:
*K1
 
Inkább, hogysem ╒ dalok korcsa
[szerkesztői feloldás]
hogysem ╒ dalok korcsa kivakart szavakra írva; a jobb margón ceruzával megismételve:
hogysem dalok korcsa
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
Inkább, hogysem dalok korcsa
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
Közönyös hármoniám. –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Kosmopolita czigány.
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Kosmopolita czigány »
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
Közönyös hár moniám. –
n
Jegyzet r és m összehúzva; a bal margón ceruzával megismételve:
hármóniám.
Beszúrás
 
n
Jegyzet Az jobb margón az 53., 55. és 56. sor ceruzával megismételt javításaira tollal ráírva:
 
Az eredeti conceptus:
 
„. . . . . . . . fajtám korcsa:
 
Kosmopolita czigány.”
*
Szövegforrás:
K2
 
Közönyös harmóniám!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
 
(1877. aug. 8.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
Arany János
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
 
(1877)
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
 
 
 
Kosmopolita költészet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« Csak itthon »
„Világköltészet”
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« „Világ »
költészet
[szerkesztői feloldás]
„Világ kivakarva, ráírva:
Kosmopolita
[törölt]
« »
n
Jegyzet ceruzával halványan f. í.:
Kozmopolita költészet
*
Szövegforrás:
K2
 
N
n
Jegyzet ota
B
n
Jegyzet ene
Cosmopolita költészet
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  Nem szégyellem, nem is bánom,
  Hogy, ha
irnom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
írnom
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
kelle már
n
Jegyzet
ha irnom kelle már
vö. „ha Toldit nem írtam volna, nem volnék most vagabundus” (
AJ
Arany János
levele Tompa Mihálynak, 1853. jún. 28., AJÖM XVI., 252.)
,
  Magyaros lett
írományom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
irományom
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  S hazám földén túl se’ jár;
  Hogy nem „két világ” csodája
n
Jegyzet
„két világ” csodája
Két világ: az Ó- és Újvilág (Európa és Amerika). Az idézőjel révén a kifejezés utalás a Revue des deux Mondes című francia folyóiratra is, amelyet
AJ
Arany János
rendszeresen olvasott szerkesztő korában. A „két világ” kifejezést Tóth Béla konkrétan
Saint-René Taillandier
Taillandier, Saint-René
La poésie hongroise au 19.-e siècle című, e folyóiratban megjelent cikkével hozza összefüggésbe, amely elmarasztalta
AJ
Arany János
Toldi és Murány ostroma című műveit. „Szinte kizártnak tartjuk – állapítja meg
Tóth
Tóth Béla
–, hogy ne jutott volna el hozzá
[szerkesztői feloldás]
Arany
Arany János
hoz
a híre”. „Mi ez a két világ, amit ő maga is idézőjelbe tesz, ha nem az idézett szemle címére való irónikus célzás?
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Az érzékeny, szerény, nem minden kesernyésség nélkül visszavonuló
Arany
Arany János
emlékezett meg vele kétes sikerű nemzetközi szereplésétől, a Revue des deux Mondes censoráról.” [ Tóth Béla, Arany párisi censora, Széphalom, 2(1929)/5–6, 195–198.: 198.; lásd még: Kasza György, Arany és a francia irodalom, Pécs, 1941, Magyar irodalomtörténet az ált. gimn.-ok számára, II. rész, 1951. 276.] Legutóbb Somlyó György vélekedett úgy, hogy a „két világ” említése „a tizenöt
 [!]
[sic!]
év óta
Arany
Arany János
lelke mélyén parázsló sérelem titkos megjelölése” ( Somlyó György, Hallgatni Arany: Vázlat egy nagyobb tanulmányhoz [1982] =
S. Gy
Somlyó György
., A költészet ötödik évada: Tanulmányok, Bp., Magvető, 1988, 11–31.; 26.). A feltételezést már Komlós Aladár cáfolta, kimutatva, hogy
Taillandier
Taillandier, Saint-René
, aki a kor magyar íróit két csoportra osztotta – kozmopolitákra és azokra, aki hívek maradtak nyelvük szelleméhez –, az utóbbiakkal rokonszenvezett, s
Arany
Arany János
t is ezek közé sorolta; bírálata nem
AJ
Arany János
műveinek nemzeti jellegét illette (részletesebben lásd Komlós 1956 [1953], 105–106.).
Taillandier
Taillandier, Saint-René
cikke tehát – ha kritikai megjegyzései bánthatták is
Arany
Arany János
t – inkább ösztönzést adhatott a „kozmopolita költészet” bírálatához.
  Lettem csak népemböl egy:
n
Jegyzet
Lettem csak népemböl egy:
Vö.: „S mi vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék, / Ki törzsömnek élek, érette, általa; / Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék, / Otthon leli magát ajakimon dala.” (Válasz Petőfinek, 1847. febr. 11.; 13–16. sor), ill.: „a nyílt szivű nép
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
/ Vele érzésben és nyelvben rokon; / Dala e nép közt ajkrul-ajkra száll, / Örül vagy sír az édes hangokon; / Fogékony ott minden kebel / A dalra, melyet énekel”. (A költő hazája, 1851. máj. 1. előtt, 33–38. sor)
  Övé (ha van) lantom bája
n
Jegyzet
Övé (ha van) lantom bája
Vö.: „S mi vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék, / Ki törzsömnek élek, érette, általa; / Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék, / Otthon leli magát ajakimon dala.” (Válasz Petőfinek, 1847. febr. 11.; 13–16. sor), ill.: „a nyílt szivű nép
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
/ Vele érzésben és nyelvben rokon; / Dala e nép közt ajkrul-ajkra száll, / Örül vagy sír az édes hangokon; / Fogékony ott minden kebel / A dalra, melyet énekel”. (A költő hazája, 1851. máj. 1. előtt, 33–38. sor)
,
  Övé rajtam minden jegy.
 
 
  Ám terjeszsze a
hatalmos,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
hatalmos
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Nyelvét, honját,
istenit;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
istenit!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Zúgó
ár az,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
ár az,
n
Jegyzet z, jav. e.: z; a pont kivakarva
*
Szövegforrás:
K2
 
mindent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
hord vagy
*
Szövegforrás:
*K1
 
elmos,
  Rombol és termékenyít:
  De
kis
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
kis
*
Szövegforrás:
*K1
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
fajban, a mely
ép’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
ép
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
e
  Rombolásnak útban áll,
  Költő az legyen, mi népe, –
 
Mert kivágyni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
[törölt]
« Többre vágyni »
Mert kivágyni,
*
Szövegforrás:
*K1
 
Mert kivágyni:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
kész halál.
 
 
  Vagy kevés itt a dicsőség,
n
Jegyzet
Vagy kevés itt a dicsőség,
A vsz. előzménye lehet Kármán József alábbi megállapítása: „Hazai Nyelvünkön készűltt Tudományinknak tsak a’ két haza
[szerkesztői feloldás]
ti. Mo. és Erdély
lehet Piattza, és – melly keskeny mező ez a telhetetlen Betsűlet’ Szomjúságának. Minden nagyra szűletett Író eggy Sándor, a’ ki Világokat szeretne hódolni, és sír, hogy a’ Hóldba fel nem viheti győzedelmes Zászlóit.” ( Kármán József, A’ Nemzet’ Tsinosodása [1794] = Első folyóirataink: Uránia, szerk. Szilágyi Márton, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1999, 302–316.: 311.)
  S a nemzettel sírba lejt?
n
Jegyzet
…?
A vsz. előzménye lehet Kármán József alábbi megállapítása: „Hazai Nyelvünkön készűltt Tudományinknak tsak a’ két haza
[szerkesztői feloldás]
ti. Mo. és Erdély
lehet Piattza, és – melly keskeny mező ez a telhetetlen Betsűlet’ Szomjúságának. Minden nagyra szűletett Író eggy Sándor, a’ ki Világokat szeretne hódolni, és sír, hogy a’ Hóldba fel nem viheti győzedelmes Zászlóit.” ( Kármán József, A’ Nemzet’ Tsinosodása [1794] = Első folyóirataink: Uránia, szerk. Szilágyi Márton, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1999, 302–316.: 311.)
 
Kisszerű az
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
Törpe érdem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
oly elsőség,
  A mit a szomszéd se’
sejt?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
sejt?
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Nincs erőnkhöz méltó verseny?
  Dalra itthon tárgy
elég?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
 
elég?
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
 
Nem férünk
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« Szűk nekünk »
Nem férünk
*
Szövegforrás:
*K1
 
a
continensen
n
Jegyzet
continensen
a szárazföldi Európán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
kontinensen
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Albion
n
Jegyzet
Albion
(Valószínűleg kelta eredetű), Anglia régies, költőies megjelölése.
Kármán
Kármán József
nál a nagy, virágzó nemzet példájaként szerepel, a 17–18. sor magyarázatában idézett bekezdést követően („lesz e Pannoniából valaha Albion?”).
is kéne még?…
 
 
  Légy, ha birsz, te
„világ-költő”!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
 
n
Jegyzet az idézőjelek utólag besz.
*
Szövegforrás:
K2
 
„világköltő”!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
 
világköltő!
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
„világköltő!”
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 413–415
 
  Rázd fel a rest nyugatot:
 
Nekem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
Nékem
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
áldott az a bölcső,
  Mely magyarrá
ringatott;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
ringatott!
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
  Onnan
kezdve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
kezdve
n
Jegyzet a z betűn tint.
*
Szövegforrás:
K2
 
, ezer szállal
  Köt hazámhoz tartalék
n
Jegyzet
tartalék
„Akármely eszköz, mely valamit vagy valakit tartóztat, bizonyos helyen vagy irányban maraszt” ( Cz–F .; a szó 2. jelentése)
:
  Puszta elvont
ideállal…
n
Jegyzet
Puszta elvont ideállal…
vö.: „A szép egyátalános, de kifejezése ily általánosságban lehetetlen.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
[szerkesztői feloldás]
A
z általános emberi – az általános szép, – ha költészetben jelenik meg kivált – nem válhat meg a nemzetitől.” (Töredékes gondolatok II. 1860u.?, AJÖM XI., 550., lásd Keletkezés)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
ideállal
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Inkább nem is dallanék
n
Jegyzet
Inkább nem is dallanék
vö.: „A szép egyátalános, de kifejezése ily általánosságban lehetetlen.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
[szerkesztői feloldás]
A
z általános emberi – az általános szép, – ha költészetben jelenik meg kivált – nem válhat meg a nemzetitől.” (Töredékes gondolatok II. 1860u.?, AJÖM XI., 550., lásd Keletkezés)
.
 
 
  S hol vevéd gyász
tévedésed,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
tévedésed:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Hogy faját s a nemzeti
  Bélyeget, mit az rávésett,
  A nagy költő megveti?
 
Hisz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Hisz’
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
forgattam, a javából,
  Én is egy párt
valaha:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
valaha;
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 413–415
 
 
Mind tükör volt:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
[törölt]
« S mint tükörből »
Mind tükör volt:
*
Szövegforrás:
*K1
 
Mind tükör volt:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
egy-magábol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
egy-magából
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
Tűnt nekem fel nép, s
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Tűnt fel nemzet és
*
Szövegforrás:
*K1
 
Tűnt nekem föl nép s
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
haza.
 
 
  És ne gondold, hogy kihalnak
 
Sujtott népek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« Népek, fajok »
Sujtott népek
*
Szövegforrás:
*K1
 
hirtelen,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
hirtelen
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  A
míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
mig
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
össze-zeng a dalnok
  S a
nemzeti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« közös népi »
/
[törölt]
« közösségi »
[bizonytalan olvasat]
nemzeti
Beszúrás
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
nemzeti
*
Szövegforrás:
K2
 
érzelem.
  Tán veszélyt, vagy annak
látszót,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
látszót,
n
Jegyzet s utólag besz.
*
Szövegforrás:
K2
 
  Vélsz
a honra tünni fel:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
egén borulni el:
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« egén már »
a honra
n
Jegyzet f. í.
tünni fel:
*
Szövegforrás:
K2
 
a honra tűnni fel:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Hát van
lelked,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
lelked
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
a szent zászlót
  Épen akkor hagyni
el?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
el!?
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
 
  Oh, ha méltóbb s
új
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
uj
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
kobozzal
  A megifjodott hazát
 
Zenghetném még
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Dicsőitném
*
Szövegforrás:
*K1
 
Zönghetném még
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
Homéroszszal
n
Jegyzet
Homéroszszal
A két költő párhuzamának hagyományos toposzát
AJ
Arany János
hasonlóan értelmezte Ősszel című versében (1850. okt.), s rokon ezzel A költő hazája című vers (1851. máj. 1. előtt) zárlata (69–72. sor) is: „mely alélt hattyú gyanánt / Várja magára a halált – / Ő nemzetének hattyuéneke, / Ő, a lant bánatos, haldokló gyermeke.”
;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Homéroszszal!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Ne csak mindig
panaszát!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
panaszát.
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
  De legyek, ha
veszni sorsa,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
felzúg vésze,
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« felzúg vésze »
,
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
veszni sorsa,
n
Jegyzet a jobb margón ceruzával megismételve:
veszni sorsa
n
Jegyzet a kivakart változat variánsaként ceruzával az 54. sor mellé bal m. í.:
Bármily törpe
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
  Húnyó nép közt
Oszián
n
Jegyzet
Oszián
A két költő párhuzamának hagyományos toposzát
AJ
Arany János
hasonlóan értelmezte Ősszel című versében (1850. okt.), s rokon ezzel A költő hazája című vers (1851. máj. 1. előtt) zárlata (69–72. sor) is: „mely alélt hattyú gyanánt / Várja magára a halált – / Ő nemzetének hattyuéneke, / Ő, a lant bánatos, haldokló gyermeke.”
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Ossián,
*
Szövegforrás:
*K1
 
Osszián,
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
Inkább, hogysem dalok korcsa:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
[törölt]
« Mint mind a világ zenésze »
Inkább, mint a más zenésze,
*
Szövegforrás:
*K1
 
Inkább, hogysem ╒ dalok korcsa
[szerkesztői feloldás]
hogysem ╒ dalok korcsa kivakart szavakra írva; a jobb margón ceruzával megismételve:
hogysem dalok korcsa
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
Inkább, hogysem dalok korcsa
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
Közönyös hármoniám. –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Kosmopolita czigány.
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Kosmopolita czigány »
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
Közönyös hár moniám. –
n
Jegyzet r és m összehúzva; a bal margón ceruzával megismételve:
hármóniám.
Beszúrás
 
n
Jegyzet Az jobb margón az 53., 55. és 56. sor ceruzával megismételt javításaira tollal ráírva:
 
Az eredeti conceptus:
 
„. . . . . . . . fajtám korcsa:
 
Kosmopolita czigány.”
*
Szövegforrás:
K2
 
Közönyös harmóniám!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
 
(1877. aug. 8.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
Arany János
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
 
(1877)
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
 
 
 
Kosmopolita költészet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« Csak itthon »
„Világköltészet”
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« „Világ »
költészet
[szerkesztői feloldás]
„Világ kivakarva, ráírva:
Kosmopolita
[törölt]
« »
n
Jegyzet ceruzával halványan f. í.:
Kozmopolita költészet
*
Szövegforrás:
K2
 
N
n
Jegyzet ota
B
n
Jegyzet ene
Cosmopolita költészet
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  Nem szégyellem, nem is bánom,
  Hogy, ha
irnom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
írnom
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
kelle már
n
Jegyzet
ha irnom kelle már
vö. „ha Toldit nem írtam volna, nem volnék most vagabundus” (
AJ
Arany János
levele Tompa Mihálynak, 1853. jún. 28., AJÖM XVI., 252.)
,
  Magyaros lett
írományom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
irományom
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  S hazám földén túl se’ jár;
  Hogy nem „két világ” csodája
n
Jegyzet
„két világ” csodája
Két világ: az Ó- és Újvilág (Európa és Amerika). Az idézőjel révén a kifejezés utalás a Revue des deux Mondes című francia folyóiratra is, amelyet
AJ
Arany János
rendszeresen olvasott szerkesztő korában. A „két világ” kifejezést Tóth Béla konkrétan
Saint-René Taillandier
Taillandier, Saint-René
La poésie hongroise au 19.-e siècle című, e folyóiratban megjelent cikkével hozza összefüggésbe, amely elmarasztalta
AJ
Arany János
Toldi és Murány ostroma című műveit. „Szinte kizártnak tartjuk – állapítja meg
Tóth
Tóth Béla
–, hogy ne jutott volna el hozzá
[szerkesztői feloldás]
Arany
Arany János
hoz
a híre”. „Mi ez a két világ, amit ő maga is idézőjelbe tesz, ha nem az idézett szemle címére való irónikus célzás?
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Az érzékeny, szerény, nem minden kesernyésség nélkül visszavonuló
Arany
Arany János
emlékezett meg vele kétes sikerű nemzetközi szereplésétől, a Revue des deux Mondes censoráról.” [ Tóth Béla, Arany párisi censora, Széphalom, 2(1929)/5–6, 195–198.: 198.; lásd még: Kasza György, Arany és a francia irodalom, Pécs, 1941, Magyar irodalomtörténet az ált. gimn.-ok számára, II. rész, 1951. 276.] Legutóbb Somlyó György vélekedett úgy, hogy a „két világ” említése „a tizenöt
 [!]
[sic!]
év óta
Arany
Arany János
lelke mélyén parázsló sérelem titkos megjelölése” ( Somlyó György, Hallgatni Arany: Vázlat egy nagyobb tanulmányhoz [1982] =
S. Gy
Somlyó György
., A költészet ötödik évada: Tanulmányok, Bp., Magvető, 1988, 11–31.; 26.). A feltételezést már Komlós Aladár cáfolta, kimutatva, hogy
Taillandier
Taillandier, Saint-René
, aki a kor magyar íróit két csoportra osztotta – kozmopolitákra és azokra, aki hívek maradtak nyelvük szelleméhez –, az utóbbiakkal rokonszenvezett, s
Arany
Arany János
t is ezek közé sorolta; bírálata nem
AJ
Arany János
műveinek nemzeti jellegét illette (részletesebben lásd Komlós 1956 [1953], 105–106.).
Taillandier
Taillandier, Saint-René
cikke tehát – ha kritikai megjegyzései bánthatták is
Arany
Arany János
t – inkább ösztönzést adhatott a „kozmopolita költészet” bírálatához.
  Lettem csak népemböl egy:
n
Jegyzet
Lettem csak népemböl egy:
Vö.: „S mi vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék, / Ki törzsömnek élek, érette, általa; / Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék, / Otthon leli magát ajakimon dala.” (Válasz Petőfinek, 1847. febr. 11.; 13–16. sor), ill.: „a nyílt szivű nép
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
/ Vele érzésben és nyelvben rokon; / Dala e nép közt ajkrul-ajkra száll, / Örül vagy sír az édes hangokon; / Fogékony ott minden kebel / A dalra, melyet énekel”. (A költő hazája, 1851. máj. 1. előtt, 33–38. sor)
  Övé (ha van) lantom bája
n
Jegyzet
Övé (ha van) lantom bája
Vö.: „S mi vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék, / Ki törzsömnek élek, érette, általa; / Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék, / Otthon leli magát ajakimon dala.” (Válasz Petőfinek, 1847. febr. 11.; 13–16. sor), ill.: „a nyílt szivű nép
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
/ Vele érzésben és nyelvben rokon; / Dala e nép közt ajkrul-ajkra száll, / Örül vagy sír az édes hangokon; / Fogékony ott minden kebel / A dalra, melyet énekel”. (A költő hazája, 1851. máj. 1. előtt, 33–38. sor)
,
  Övé rajtam minden jegy.
 
 
  Ám terjeszsze a
hatalmos,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
hatalmos
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Nyelvét, honját,
istenit;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
istenit!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Zúgó
ár az,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
ár az,
n
Jegyzet z, jav. e.: z; a pont kivakarva
*
Szövegforrás:
K2
 
mindent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
hord vagy
*
Szövegforrás:
*K1
 
elmos,
  Rombol és termékenyít:
  De
kis
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
kis
*
Szövegforrás:
*K1
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
fajban, a mely
ép’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
ép
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
e
  Rombolásnak útban áll,
  Költő az legyen, mi népe, –
 
Mert kivágyni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
[törölt]
« Többre vágyni »
Mert kivágyni,
*
Szövegforrás:
*K1
 
Mert kivágyni:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
kész halál.
 
 
  Vagy kevés itt a dicsőség,
n
Jegyzet
Vagy kevés itt a dicsőség,
A vsz. előzménye lehet Kármán József alábbi megállapítása: „Hazai Nyelvünkön készűltt Tudományinknak tsak a’ két haza
[szerkesztői feloldás]
ti. Mo. és Erdély
lehet Piattza, és – melly keskeny mező ez a telhetetlen Betsűlet’ Szomjúságának. Minden nagyra szűletett Író eggy Sándor, a’ ki Világokat szeretne hódolni, és sír, hogy a’ Hóldba fel nem viheti győzedelmes Zászlóit.” ( Kármán József, A’ Nemzet’ Tsinosodása [1794] = Első folyóirataink: Uránia, szerk. Szilágyi Márton, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1999, 302–316.: 311.)
  S a nemzettel sírba lejt?
n
Jegyzet
…?
A vsz. előzménye lehet Kármán József alábbi megállapítása: „Hazai Nyelvünkön készűltt Tudományinknak tsak a’ két haza
[szerkesztői feloldás]
ti. Mo. és Erdély
lehet Piattza, és – melly keskeny mező ez a telhetetlen Betsűlet’ Szomjúságának. Minden nagyra szűletett Író eggy Sándor, a’ ki Világokat szeretne hódolni, és sír, hogy a’ Hóldba fel nem viheti győzedelmes Zászlóit.” ( Kármán József, A’ Nemzet’ Tsinosodása [1794] = Első folyóirataink: Uránia, szerk. Szilágyi Márton, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1999, 302–316.: 311.)
 
Kisszerű az
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
Törpe érdem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
oly elsőség,
  A mit a szomszéd se’
sejt?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
sejt?
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Nincs erőnkhöz méltó verseny?
  Dalra itthon tárgy
elég?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
 
elég?
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
 
Nem férünk
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« Szűk nekünk »
Nem férünk
*
Szövegforrás:
*K1
 
a
continensen
n
Jegyzet
continensen
a szárazföldi Európán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
kontinensen
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Albion
n
Jegyzet
Albion
(Valószínűleg kelta eredetű), Anglia régies, költőies megjelölése.
Kármán
Kármán József
nál a nagy, virágzó nemzet példájaként szerepel, a 17–18. sor magyarázatában idézett bekezdést követően („lesz e Pannoniából valaha Albion?”).
is kéne még?…
 
 
  Légy, ha birsz, te
„világ-költő”!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
 
n
Jegyzet az idézőjelek utólag besz.
*
Szövegforrás:
K2
 
„világköltő”!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
 
világköltő!
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
„világköltő!”
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 413–415
 
  Rázd fel a rest nyugatot:
 
Nekem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
Nékem
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
áldott az a bölcső,
  Mely magyarrá
ringatott;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
ringatott!
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
  Onnan
kezdve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
kezdve
n
Jegyzet a z betűn tint.
*
Szövegforrás:
K2
 
, ezer szállal
  Köt hazámhoz tartalék
n
Jegyzet
tartalék
„Akármely eszköz, mely valamit vagy valakit tartóztat, bizonyos helyen vagy irányban maraszt” ( Cz–F .; a szó 2. jelentése)
:
  Puszta elvont
ideállal…
n
Jegyzet
Puszta elvont ideállal…
vö.: „A szép egyátalános, de kifejezése ily általánosságban lehetetlen.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
[szerkesztői feloldás]
A
z általános emberi – az általános szép, – ha költészetben jelenik meg kivált – nem válhat meg a nemzetitől.” (Töredékes gondolatok II. 1860u.?, AJÖM XI., 550., lásd Keletkezés)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
ideállal
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Inkább nem is dallanék
n
Jegyzet
Inkább nem is dallanék
vö.: „A szép egyátalános, de kifejezése ily általánosságban lehetetlen.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
[szerkesztői feloldás]
A
z általános emberi – az általános szép, – ha költészetben jelenik meg kivált – nem válhat meg a nemzetitől.” (Töredékes gondolatok II. 1860u.?, AJÖM XI., 550., lásd Keletkezés)
.
 
 
  S hol vevéd gyász
tévedésed,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
tévedésed:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Hogy faját s a nemzeti
  Bélyeget, mit az rávésett,
  A nagy költő megveti?
 
Hisz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Hisz’
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
forgattam, a javából,
  Én is egy párt
valaha:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
valaha;
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 413–415
 
 
Mind tükör volt:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
[törölt]
« S mint tükörből »
Mind tükör volt:
*
Szövegforrás:
*K1
 
Mind tükör volt:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
egy-magábol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
egy-magából
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
Tűnt nekem fel nép, s
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Tűnt fel nemzet és
*
Szövegforrás:
*K1
 
Tűnt nekem föl nép s
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
haza.
 
 
  És ne gondold, hogy kihalnak
 
Sujtott népek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« Népek, fajok »
Sujtott népek
*
Szövegforrás:
*K1
 
hirtelen,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
hirtelen
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  A
míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
mig
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
össze-zeng a dalnok
  S a
nemzeti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« közös népi »
/
[törölt]
« közösségi »
[bizonytalan olvasat]
nemzeti
Beszúrás
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
nemzeti
*
Szövegforrás:
K2
 
érzelem.
  Tán veszélyt, vagy annak
látszót,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
látszót,
n
Jegyzet s utólag besz.
*
Szövegforrás:
K2
 
  Vélsz
a honra tünni fel:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
egén borulni el:
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« egén már »
a honra
n
Jegyzet f. í.
tünni fel:
*
Szövegforrás:
K2
 
a honra tűnni fel:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Hát van
lelked,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
lelked
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
a szent zászlót
  Épen akkor hagyni
el?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
el!?
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
 
  Oh, ha méltóbb s
új
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
uj
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
kobozzal
  A megifjodott hazát
 
Zenghetném még
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Dicsőitném
*
Szövegforrás:
*K1
 
Zönghetném még
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
Homéroszszal
n
Jegyzet
Homéroszszal
A két költő párhuzamának hagyományos toposzát
AJ
Arany János
hasonlóan értelmezte Ősszel című versében (1850. okt.), s rokon ezzel A költő hazája című vers (1851. máj. 1. előtt) zárlata (69–72. sor) is: „mely alélt hattyú gyanánt / Várja magára a halált – / Ő nemzetének hattyuéneke, / Ő, a lant bánatos, haldokló gyermeke.”
;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Homéroszszal!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Ne csak mindig
panaszát!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
panaszát.
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
  De legyek, ha
veszni sorsa,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
felzúg vésze,
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« felzúg vésze »
,
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
veszni sorsa,
n
Jegyzet a jobb margón ceruzával megismételve:
veszni sorsa
n
Jegyzet a kivakart változat variánsaként ceruzával az 54. sor mellé bal m. í.:
Bármily törpe
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
  Húnyó nép közt
Oszián
n
Jegyzet
Oszián
A két költő párhuzamának hagyományos toposzát
AJ
Arany János
hasonlóan értelmezte Ősszel című versében (1850. okt.), s rokon ezzel A költő hazája című vers (1851. máj. 1. előtt) zárlata (69–72. sor) is: „mely alélt hattyú gyanánt / Várja magára a halált – / Ő nemzetének hattyuéneke, / Ő, a lant bánatos, haldokló gyermeke.”
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Ossián,
*
Szövegforrás:
*K1
 
Osszián,
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
Inkább, hogysem dalok korcsa:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
[törölt]
« Mint mind a világ zenésze »
Inkább, mint a más zenésze,
*
Szövegforrás:
*K1
 
Inkább, hogysem ╒ dalok korcsa
[szerkesztői feloldás]
hogysem ╒ dalok korcsa kivakart szavakra írva; a jobb margón ceruzával megismételve:
hogysem dalok korcsa
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
Inkább, hogysem dalok korcsa
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
Közönyös hármoniám. –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Kosmopolita czigány.
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Kosmopolita czigány »
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
Közönyös hár moniám. –
n
Jegyzet r és m összehúzva; a bal margón ceruzával megismételve:
hármóniám.
Beszúrás
 
n
Jegyzet Az jobb margón az 53., 55. és 56. sor ceruzával megismételt javításaira tollal ráírva:
 
Az eredeti conceptus:
 
„. . . . . . . . fajtám korcsa:
 
Kosmopolita czigány.”
*
Szövegforrás:
K2
 
Közönyös harmóniám!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
 
(1877. aug. 8.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
Arany János
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
 
(1877)
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
 
 
 
Kosmopolita költészet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« Csak itthon »
„Világköltészet”
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« „Világ »
költészet
[szerkesztői feloldás]
„Világ kivakarva, ráírva:
Kosmopolita
[törölt]
« »
n
Jegyzet ceruzával halványan f. í.:
Kozmopolita költészet
*
Szövegforrás:
K2
 
N
n
Jegyzet ota
B
n
Jegyzet ene
Cosmopolita költészet
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  Nem szégyellem, nem is bánom,
  Hogy, ha
irnom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
írnom
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
kelle már
n
Jegyzet
ha irnom kelle már
vö. „ha Toldit nem írtam volna, nem volnék most vagabundus” (
AJ
Arany János
levele Tompa Mihálynak, 1853. jún. 28., AJÖM XVI., 252.)
,
  Magyaros lett
írományom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
irományom
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  S hazám földén túl se’ jár;
  Hogy nem „két világ” csodája
n
Jegyzet
„két világ” csodája
Két világ: az Ó- és Újvilág (Európa és Amerika). Az idézőjel révén a kifejezés utalás a Revue des deux Mondes című francia folyóiratra is, amelyet
AJ
Arany János
rendszeresen olvasott szerkesztő korában. A „két világ” kifejezést Tóth Béla konkrétan
Saint-René Taillandier
Taillandier, Saint-René
La poésie hongroise au 19.-e siècle című, e folyóiratban megjelent cikkével hozza összefüggésbe, amely elmarasztalta
AJ
Arany János
Toldi és Murány ostroma című műveit. „Szinte kizártnak tartjuk – állapítja meg
Tóth
Tóth Béla
–, hogy ne jutott volna el hozzá
[szerkesztői feloldás]
Arany
Arany János
hoz
a híre”. „Mi ez a két világ, amit ő maga is idézőjelbe tesz, ha nem az idézett szemle címére való irónikus célzás?
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Az érzékeny, szerény, nem minden kesernyésség nélkül visszavonuló
Arany
Arany János
emlékezett meg vele kétes sikerű nemzetközi szereplésétől, a Revue des deux Mondes censoráról.” [ Tóth Béla, Arany párisi censora, Széphalom, 2(1929)/5–6, 195–198.: 198.; lásd még: Kasza György, Arany és a francia irodalom, Pécs, 1941, Magyar irodalomtörténet az ált. gimn.-ok számára, II. rész, 1951. 276.] Legutóbb Somlyó György vélekedett úgy, hogy a „két világ” említése „a tizenöt
 [!]
[sic!]
év óta
Arany
Arany János
lelke mélyén parázsló sérelem titkos megjelölése” ( Somlyó György, Hallgatni Arany: Vázlat egy nagyobb tanulmányhoz [1982] =
S. Gy
Somlyó György
., A költészet ötödik évada: Tanulmányok, Bp., Magvető, 1988, 11–31.; 26.). A feltételezést már Komlós Aladár cáfolta, kimutatva, hogy
Taillandier
Taillandier, Saint-René
, aki a kor magyar íróit két csoportra osztotta – kozmopolitákra és azokra, aki hívek maradtak nyelvük szelleméhez –, az utóbbiakkal rokonszenvezett, s
Arany
Arany János
t is ezek közé sorolta; bírálata nem
AJ
Arany János
műveinek nemzeti jellegét illette (részletesebben lásd Komlós 1956 [1953], 105–106.).
Taillandier
Taillandier, Saint-René
cikke tehát – ha kritikai megjegyzései bánthatták is
Arany
Arany János
t – inkább ösztönzést adhatott a „kozmopolita költészet” bírálatához.
  Lettem csak népemböl egy:
n
Jegyzet
Lettem csak népemböl egy:
Vö.: „S mi vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék, / Ki törzsömnek élek, érette, általa; / Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék, / Otthon leli magát ajakimon dala.” (Válasz Petőfinek, 1847. febr. 11.; 13–16. sor), ill.: „a nyílt szivű nép
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
/ Vele érzésben és nyelvben rokon; / Dala e nép közt ajkrul-ajkra száll, / Örül vagy sír az édes hangokon; / Fogékony ott minden kebel / A dalra, melyet énekel”. (A költő hazája, 1851. máj. 1. előtt, 33–38. sor)
  Övé (ha van) lantom bája
n
Jegyzet
Övé (ha van) lantom bája
Vö.: „S mi vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék, / Ki törzsömnek élek, érette, általa; / Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék, / Otthon leli magát ajakimon dala.” (Válasz Petőfinek, 1847. febr. 11.; 13–16. sor), ill.: „a nyílt szivű nép
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
/ Vele érzésben és nyelvben rokon; / Dala e nép közt ajkrul-ajkra száll, / Örül vagy sír az édes hangokon; / Fogékony ott minden kebel / A dalra, melyet énekel”. (A költő hazája, 1851. máj. 1. előtt, 33–38. sor)
,
  Övé rajtam minden jegy.
 
 
  Ám terjeszsze a
hatalmos,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
hatalmos
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Nyelvét, honját,
istenit;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
istenit!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Zúgó
ár az,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
ár az,
n
Jegyzet z, jav. e.: z; a pont kivakarva
*
Szövegforrás:
K2
 
mindent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
hord vagy
*
Szövegforrás:
*K1
 
elmos,
  Rombol és termékenyít:
  De
kis
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
kis
*
Szövegforrás:
*K1
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
fajban, a mely
ép’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
ép
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
e
  Rombolásnak útban áll,
  Költő az legyen, mi népe, –
 
Mert kivágyni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
[törölt]
« Többre vágyni »
Mert kivágyni,
*
Szövegforrás:
*K1
 
Mert kivágyni:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
kész halál.
 
 
  Vagy kevés itt a dicsőség,
n
Jegyzet
Vagy kevés itt a dicsőség,
A vsz. előzménye lehet Kármán József alábbi megállapítása: „Hazai Nyelvünkön készűltt Tudományinknak tsak a’ két haza
[szerkesztői feloldás]
ti. Mo. és Erdély
lehet Piattza, és – melly keskeny mező ez a telhetetlen Betsűlet’ Szomjúságának. Minden nagyra szűletett Író eggy Sándor, a’ ki Világokat szeretne hódolni, és sír, hogy a’ Hóldba fel nem viheti győzedelmes Zászlóit.” ( Kármán József, A’ Nemzet’ Tsinosodása [1794] = Első folyóirataink: Uránia, szerk. Szilágyi Márton, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1999, 302–316.: 311.)
  S a nemzettel sírba lejt?
n
Jegyzet
…?
A vsz. előzménye lehet Kármán József alábbi megállapítása: „Hazai Nyelvünkön készűltt Tudományinknak tsak a’ két haza
[szerkesztői feloldás]
ti. Mo. és Erdély
lehet Piattza, és – melly keskeny mező ez a telhetetlen Betsűlet’ Szomjúságának. Minden nagyra szűletett Író eggy Sándor, a’ ki Világokat szeretne hódolni, és sír, hogy a’ Hóldba fel nem viheti győzedelmes Zászlóit.” ( Kármán József, A’ Nemzet’ Tsinosodása [1794] = Első folyóirataink: Uránia, szerk. Szilágyi Márton, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1999, 302–316.: 311.)
 
Kisszerű az
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
Törpe érdem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
oly elsőség,
  A mit a szomszéd se’
sejt?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
sejt?
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Nincs erőnkhöz méltó verseny?
  Dalra itthon tárgy
elég?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
 
elég?
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
 
Nem férünk
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« Szűk nekünk »
Nem férünk
*
Szövegforrás:
*K1
 
a
continensen
n
Jegyzet
continensen
a szárazföldi Európán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
kontinensen
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Albion
n
Jegyzet
Albion
(Valószínűleg kelta eredetű), Anglia régies, költőies megjelölése.
Kármán
Kármán József
nál a nagy, virágzó nemzet példájaként szerepel, a 17–18. sor magyarázatában idézett bekezdést követően („lesz e Pannoniából valaha Albion?”).
is kéne még?…
 
 
  Légy, ha birsz, te
„világ-költő”!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
 
n
Jegyzet az idézőjelek utólag besz.
*
Szövegforrás:
K2
 
„világköltő”!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
 
világköltő!
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
„világköltő!”
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 413–415
 
  Rázd fel a rest nyugatot:
 
Nekem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
Nékem
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
áldott az a bölcső,
  Mely magyarrá
ringatott;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
ringatott!
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
  Onnan
kezdve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
kezdve
n
Jegyzet a z betűn tint.
*
Szövegforrás:
K2
 
, ezer szállal
  Köt hazámhoz tartalék
n
Jegyzet
tartalék
„Akármely eszköz, mely valamit vagy valakit tartóztat, bizonyos helyen vagy irányban maraszt” ( Cz–F .; a szó 2. jelentése)
:
  Puszta elvont
ideállal…
n
Jegyzet
Puszta elvont ideállal…
vö.: „A szép egyátalános, de kifejezése ily általánosságban lehetetlen.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
[szerkesztői feloldás]
A
z általános emberi – az általános szép, – ha költészetben jelenik meg kivált – nem válhat meg a nemzetitől.” (Töredékes gondolatok II. 1860u.?, AJÖM XI., 550., lásd Keletkezés)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
ideállal
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Inkább nem is dallanék
n
Jegyzet
Inkább nem is dallanék
vö.: „A szép egyátalános, de kifejezése ily általánosságban lehetetlen.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
[szerkesztői feloldás]
A
z általános emberi – az általános szép, – ha költészetben jelenik meg kivált – nem válhat meg a nemzetitől.” (Töredékes gondolatok II. 1860u.?, AJÖM XI., 550., lásd Keletkezés)
.
 
 
  S hol vevéd gyász
tévedésed,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
tévedésed:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Hogy faját s a nemzeti
  Bélyeget, mit az rávésett,
  A nagy költő megveti?
 
Hisz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Hisz’
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
forgattam, a javából,
  Én is egy párt
valaha:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
valaha;
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 413–415
 
 
Mind tükör volt:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
[törölt]
« S mint tükörből »
Mind tükör volt:
*
Szövegforrás:
*K1
 
Mind tükör volt:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
egy-magábol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
egy-magából
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
Tűnt nekem fel nép, s
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Tűnt fel nemzet és
*
Szövegforrás:
*K1
 
Tűnt nekem föl nép s
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
haza.
 
 
  És ne gondold, hogy kihalnak
 
Sujtott népek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« Népek, fajok »
Sujtott népek
*
Szövegforrás:
*K1
 
hirtelen,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
hirtelen
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  A
míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
mig
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
össze-zeng a dalnok
  S a
nemzeti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« közös népi »
/
[törölt]
« közösségi »
[bizonytalan olvasat]
nemzeti
Beszúrás
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
nemzeti
*
Szövegforrás:
K2
 
érzelem.
  Tán veszélyt, vagy annak
látszót,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
látszót,
n
Jegyzet s utólag besz.
*
Szövegforrás:
K2
 
  Vélsz
a honra tünni fel:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
egén borulni el:
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« egén már »
a honra
n
Jegyzet f. í.
tünni fel:
*
Szövegforrás:
K2
 
a honra tűnni fel:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Hát van
lelked,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
lelked
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
a szent zászlót
  Épen akkor hagyni
el?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
el!?
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
 
  Oh, ha méltóbb s
új
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
uj
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
kobozzal
  A megifjodott hazát
 
Zenghetném még
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Dicsőitném
*
Szövegforrás:
*K1
 
Zönghetném még
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
Homéroszszal
n
Jegyzet
Homéroszszal
A két költő párhuzamának hagyományos toposzát
AJ
Arany János
hasonlóan értelmezte Ősszel című versében (1850. okt.), s rokon ezzel A költő hazája című vers (1851. máj. 1. előtt) zárlata (69–72. sor) is: „mely alélt hattyú gyanánt / Várja magára a halált – / Ő nemzetének hattyuéneke, / Ő, a lant bánatos, haldokló gyermeke.”
;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Homéroszszal!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Ne csak mindig
panaszát!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
panaszát.
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
  De legyek, ha
veszni sorsa,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
felzúg vésze,
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« felzúg vésze »
,
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
veszni sorsa,
n
Jegyzet a jobb margón ceruzával megismételve:
veszni sorsa
n
Jegyzet a kivakart változat variánsaként ceruzával az 54. sor mellé bal m. í.:
Bármily törpe
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
  Húnyó nép közt
Oszián
n
Jegyzet
Oszián
A két költő párhuzamának hagyományos toposzát
AJ
Arany János
hasonlóan értelmezte Ősszel című versében (1850. okt.), s rokon ezzel A költő hazája című vers (1851. máj. 1. előtt) zárlata (69–72. sor) is: „mely alélt hattyú gyanánt / Várja magára a halált – / Ő nemzetének hattyuéneke, / Ő, a lant bánatos, haldokló gyermeke.”
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Ossián,
*
Szövegforrás:
*K1
 
Osszián,
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
Inkább, hogysem dalok korcsa:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
[törölt]
« Mint mind a világ zenésze »
Inkább, mint a más zenésze,
*
Szövegforrás:
*K1
 
Inkább, hogysem ╒ dalok korcsa
[szerkesztői feloldás]
hogysem ╒ dalok korcsa kivakart szavakra írva; a jobb margón ceruzával megismételve:
hogysem dalok korcsa
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
Inkább, hogysem dalok korcsa
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
Közönyös hármoniám. –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Kosmopolita czigány.
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Kosmopolita czigány »
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
Közönyös hár moniám. –
n
Jegyzet r és m összehúzva; a bal margón ceruzával megismételve:
hármóniám.
Beszúrás
 
n
Jegyzet Az jobb margón az 53., 55. és 56. sor ceruzával megismételt javításaira tollal ráírva:
 
Az eredeti conceptus:
 
„. . . . . . . . fajtám korcsa:
 
Kosmopolita czigány.”
*
Szövegforrás:
K2
 
Közönyös harmóniám!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
 
(1877. aug. 8.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
Arany János
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
 
(1877)
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
 
 
 
Kosmopolita költészet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« Csak itthon »
„Világköltészet”
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« „Világ »
költészet
[szerkesztői feloldás]
„Világ kivakarva, ráírva:
Kosmopolita
[törölt]
« »
n
Jegyzet ceruzával halványan f. í.:
Kozmopolita költészet
*
Szövegforrás:
K2
 
N
n
Jegyzet ota
B
n
Jegyzet ene
Cosmopolita költészet
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  Nem szégyellem, nem is bánom,
  Hogy, ha
irnom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
írnom
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
kelle már
n
Jegyzet
ha irnom kelle már
vö. „ha Toldit nem írtam volna, nem volnék most vagabundus” (
AJ
Arany János
levele Tompa Mihálynak, 1853. jún. 28., AJÖM XVI., 252.)
,
  Magyaros lett
írományom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
irományom
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  S hazám földén túl se’ jár;
  Hogy nem „két világ” csodája
n
Jegyzet
„két világ” csodája
Két világ: az Ó- és Újvilág (Európa és Amerika). Az idézőjel révén a kifejezés utalás a Revue des deux Mondes című francia folyóiratra is, amelyet
AJ
Arany János
rendszeresen olvasott szerkesztő korában. A „két világ” kifejezést Tóth Béla konkrétan
Saint-René Taillandier
Taillandier, Saint-René
La poésie hongroise au 19.-e siècle című, e folyóiratban megjelent cikkével hozza összefüggésbe, amely elmarasztalta
AJ
Arany János
Toldi és Murány ostroma című műveit. „Szinte kizártnak tartjuk – állapítja meg
Tóth
Tóth Béla
–, hogy ne jutott volna el hozzá
[szerkesztői feloldás]
Arany
Arany János
hoz
a híre”. „Mi ez a két világ, amit ő maga is idézőjelbe tesz, ha nem az idézett szemle címére való irónikus célzás?
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Az érzékeny, szerény, nem minden kesernyésség nélkül visszavonuló
Arany
Arany János
emlékezett meg vele kétes sikerű nemzetközi szereplésétől, a Revue des deux Mondes censoráról.” [ Tóth Béla, Arany párisi censora, Széphalom, 2(1929)/5–6, 195–198.: 198.; lásd még: Kasza György, Arany és a francia irodalom, Pécs, 1941, Magyar irodalomtörténet az ált. gimn.-ok számára, II. rész, 1951. 276.] Legutóbb Somlyó György vélekedett úgy, hogy a „két világ” említése „a tizenöt
 [!]
[sic!]
év óta
Arany
Arany János
lelke mélyén parázsló sérelem titkos megjelölése” ( Somlyó György, Hallgatni Arany: Vázlat egy nagyobb tanulmányhoz [1982] =
S. Gy
Somlyó György
., A költészet ötödik évada: Tanulmányok, Bp., Magvető, 1988, 11–31.; 26.). A feltételezést már Komlós Aladár cáfolta, kimutatva, hogy
Taillandier
Taillandier, Saint-René
, aki a kor magyar íróit két csoportra osztotta – kozmopolitákra és azokra, aki hívek maradtak nyelvük szelleméhez –, az utóbbiakkal rokonszenvezett, s
Arany
Arany János
t is ezek közé sorolta; bírálata nem
AJ
Arany János
műveinek nemzeti jellegét illette (részletesebben lásd Komlós 1956 [1953], 105–106.).
Taillandier
Taillandier, Saint-René
cikke tehát – ha kritikai megjegyzései bánthatták is
Arany
Arany János
t – inkább ösztönzést adhatott a „kozmopolita költészet” bírálatához.
  Lettem csak népemböl egy:
n
Jegyzet
Lettem csak népemböl egy:
Vö.: „S mi vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék, / Ki törzsömnek élek, érette, általa; / Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék, / Otthon leli magát ajakimon dala.” (Válasz Petőfinek, 1847. febr. 11.; 13–16. sor), ill.: „a nyílt szivű nép
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
/ Vele érzésben és nyelvben rokon; / Dala e nép közt ajkrul-ajkra száll, / Örül vagy sír az édes hangokon; / Fogékony ott minden kebel / A dalra, melyet énekel”. (A költő hazája, 1851. máj. 1. előtt, 33–38. sor)
  Övé (ha van) lantom bája
n
Jegyzet
Övé (ha van) lantom bája
Vö.: „S mi vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék, / Ki törzsömnek élek, érette, általa; / Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék, / Otthon leli magát ajakimon dala.” (Válasz Petőfinek, 1847. febr. 11.; 13–16. sor), ill.: „a nyílt szivű nép
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
/ Vele érzésben és nyelvben rokon; / Dala e nép közt ajkrul-ajkra száll, / Örül vagy sír az édes hangokon; / Fogékony ott minden kebel / A dalra, melyet énekel”. (A költő hazája, 1851. máj. 1. előtt, 33–38. sor)
,
  Övé rajtam minden jegy.
 
 
  Ám terjeszsze a
hatalmos,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
hatalmos
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Nyelvét, honját,
istenit;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
istenit!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Zúgó
ár az,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
ár az,
n
Jegyzet z, jav. e.: z; a pont kivakarva
*
Szövegforrás:
K2
 
mindent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
hord vagy
*
Szövegforrás:
*K1
 
elmos,
  Rombol és termékenyít:
  De
kis
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
kis
*
Szövegforrás:
*K1
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
fajban, a mely
ép’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
ép
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
e
  Rombolásnak útban áll,
  Költő az legyen, mi népe, –
 
Mert kivágyni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
[törölt]
« Többre vágyni »
Mert kivágyni,
*
Szövegforrás:
*K1
 
Mert kivágyni:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
kész halál.
 
 
  Vagy kevés itt a dicsőség,
n
Jegyzet
Vagy kevés itt a dicsőség,
A vsz. előzménye lehet Kármán József alábbi megállapítása: „Hazai Nyelvünkön készűltt Tudományinknak tsak a’ két haza
[szerkesztői feloldás]
ti. Mo. és Erdély
lehet Piattza, és – melly keskeny mező ez a telhetetlen Betsűlet’ Szomjúságának. Minden nagyra szűletett Író eggy Sándor, a’ ki Világokat szeretne hódolni, és sír, hogy a’ Hóldba fel nem viheti győzedelmes Zászlóit.” ( Kármán József, A’ Nemzet’ Tsinosodása [1794] = Első folyóirataink: Uránia, szerk. Szilágyi Márton, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1999, 302–316.: 311.)
  S a nemzettel sírba lejt?
n
Jegyzet
…?
A vsz. előzménye lehet Kármán József alábbi megállapítása: „Hazai Nyelvünkön készűltt Tudományinknak tsak a’ két haza
[szerkesztői feloldás]
ti. Mo. és Erdély
lehet Piattza, és – melly keskeny mező ez a telhetetlen Betsűlet’ Szomjúságának. Minden nagyra szűletett Író eggy Sándor, a’ ki Világokat szeretne hódolni, és sír, hogy a’ Hóldba fel nem viheti győzedelmes Zászlóit.” ( Kármán József, A’ Nemzet’ Tsinosodása [1794] = Első folyóirataink: Uránia, szerk. Szilágyi Márton, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1999, 302–316.: 311.)
 
Kisszerű az
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
Törpe érdem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
oly elsőség,
  A mit a szomszéd se’
sejt?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
sejt?
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Nincs erőnkhöz méltó verseny?
  Dalra itthon tárgy
elég?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
 
elég?
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
 
Nem férünk
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« Szűk nekünk »
Nem férünk
*
Szövegforrás:
*K1
 
a
continensen
n
Jegyzet
continensen
a szárazföldi Európán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
kontinensen
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Albion
n
Jegyzet
Albion
(Valószínűleg kelta eredetű), Anglia régies, költőies megjelölése.
Kármán
Kármán József
nál a nagy, virágzó nemzet példájaként szerepel, a 17–18. sor magyarázatában idézett bekezdést követően („lesz e Pannoniából valaha Albion?”).
is kéne még?…
 
 
  Légy, ha birsz, te
„világ-költő”!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
 
n
Jegyzet az idézőjelek utólag besz.
*
Szövegforrás:
K2
 
„világköltő”!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
 
világköltő!
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
„világköltő!”
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 413–415
 
  Rázd fel a rest nyugatot:
 
Nekem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
Nékem
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
áldott az a bölcső,
  Mely magyarrá
ringatott;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
ringatott!
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
  Onnan
kezdve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
kezdve
n
Jegyzet a z betűn tint.
*
Szövegforrás:
K2
 
, ezer szállal
  Köt hazámhoz tartalék
n
Jegyzet
tartalék
„Akármely eszköz, mely valamit vagy valakit tartóztat, bizonyos helyen vagy irányban maraszt” ( Cz–F .; a szó 2. jelentése)
:
  Puszta elvont
ideállal…
n
Jegyzet
Puszta elvont ideállal…
vö.: „A szép egyátalános, de kifejezése ily általánosságban lehetetlen.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
[szerkesztői feloldás]
A
z általános emberi – az általános szép, – ha költészetben jelenik meg kivált – nem válhat meg a nemzetitől.” (Töredékes gondolatok II. 1860u.?, AJÖM XI., 550., lásd Keletkezés)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
ideállal
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Inkább nem is dallanék
n
Jegyzet
Inkább nem is dallanék
vö.: „A szép egyátalános, de kifejezése ily általánosságban lehetetlen.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
[szerkesztői feloldás]
A
z általános emberi – az általános szép, – ha költészetben jelenik meg kivált – nem válhat meg a nemzetitől.” (Töredékes gondolatok II. 1860u.?, AJÖM XI., 550., lásd Keletkezés)
.
 
 
  S hol vevéd gyász
tévedésed,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
tévedésed:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Hogy faját s a nemzeti
  Bélyeget, mit az rávésett,
  A nagy költő megveti?
 
Hisz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Hisz’
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
forgattam, a javából,
  Én is egy párt
valaha:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
valaha;
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 413–415
 
 
Mind tükör volt:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
[törölt]
« S mint tükörből »
Mind tükör volt:
*
Szövegforrás:
*K1
 
Mind tükör volt:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
egy-magábol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
egy-magából
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
Tűnt nekem fel nép, s
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Tűnt fel nemzet és
*
Szövegforrás:
*K1
 
Tűnt nekem föl nép s
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
haza.
 
 
  És ne gondold, hogy kihalnak
 
Sujtott népek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« Népek, fajok »
Sujtott népek
*
Szövegforrás:
*K1
 
hirtelen,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
hirtelen
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  A
míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
mig
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
össze-zeng a dalnok
  S a
nemzeti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
[törölt]
« közös népi »
/
[törölt]
« közösségi »
[bizonytalan olvasat]
nemzeti
Beszúrás
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
nemzeti
*
Szövegforrás:
K2
 
érzelem.
  Tán veszélyt, vagy annak
látszót,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
ÖM 1883, 413–415
 
látszót,
n
Jegyzet s utólag besz.
*
Szövegforrás:
K2
 
  Vélsz
a honra tünni fel:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
egén borulni el:
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« egén már »
a honra
n
Jegyzet f. í.
tünni fel:
*
Szövegforrás:
K2
 
a honra tűnni fel:
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Hát van
lelked,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
lelked
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
a szent zászlót
  Épen akkor hagyni
el?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
el!?
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
 
  Oh, ha méltóbb s
új
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
uj
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
kobozzal
  A megifjodott hazát
 
Zenghetném még
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Dicsőitném
*
Szövegforrás:
*K1
 
Zönghetném még
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
Homéroszszal
n
Jegyzet
Homéroszszal
A két költő párhuzamának hagyományos toposzát
AJ
Arany János
hasonlóan értelmezte Ősszel című versében (1850. okt.), s rokon ezzel A költő hazája című vers (1851. máj. 1. előtt) zárlata (69–72. sor) is: „mely alélt hattyú gyanánt / Várja magára a halált – / Ő nemzetének hattyuéneke, / Ő, a lant bánatos, haldokló gyermeke.”
;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Homéroszszal!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
  Ne csak mindig
panaszát!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
panaszát.
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
  De legyek, ha
veszni sorsa,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
felzúg vésze,
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« felzúg vésze »
,
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
veszni sorsa,
n
Jegyzet a jobb margón ceruzával megismételve:
veszni sorsa
n
Jegyzet a kivakart változat variánsaként ceruzával az 54. sor mellé bal m. í.:
Bármily törpe
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
  Húnyó nép közt
Oszián
n
Jegyzet
Oszián
A két költő párhuzamának hagyományos toposzát
AJ
Arany János
hasonlóan értelmezte Ősszel című versében (1850. okt.), s rokon ezzel A költő hazája című vers (1851. máj. 1. előtt) zárlata (69–72. sor) is: „mely alélt hattyú gyanánt / Várja magára a halált – / Ő nemzetének hattyuéneke, / Ő, a lant bánatos, haldokló gyermeke.”
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Ossián,
*
Szövegforrás:
*K1
 
Osszián,
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
Inkább, hogysem dalok korcsa:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
[törölt]
« Mint mind a világ zenésze »
Inkább, mint a más zenésze,
*
Szövegforrás:
*K1
 
Inkább, hogysem ╒ dalok korcsa
[szerkesztői feloldás]
hogysem ╒ dalok korcsa kivakart szavakra írva; a jobb margón ceruzával megismételve:
hogysem dalok korcsa
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
Inkább, hogysem dalok korcsa
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
Közönyös hármoniám. –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
KisfTÉ, 14(1878–79), 215
 
Kosmopolita czigány.
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Kosmopolita czigány »
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
Közönyös hár moniám. –
n
Jegyzet r és m összehúzva; a bal margón ceruzával megismételve:
hármóniám.
Beszúrás
 
n
Jegyzet Az jobb margón az 53., 55. és 56. sor ceruzával megismételt javításaira tollal ráírva:
 
Az eredeti conceptus:
 
„. . . . . . . . fajtám korcsa:
 
Kosmopolita czigány.”
*
Szövegforrás:
K2
 
Közönyös harmóniám!
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
ÖM 1883, 413–415
 
 
 
(1877. aug. 8.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 26(1879)/7. (febr. 16.), 106
ÖM 1883, 413–415
 
Arany János
*
Szövegforrás:
FL, 15(1878)/148. (jún. 29.), 723
 
(1877)
*
Szövegforrás:
KisfTÉ, 14(1878–79), 215