X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Vándor czipó

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: *K2
  • Szövegforrás IV: *K3
  • Szövegforrás V: K4
  • Szövegforrás VI: HV 1888, 29–33

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 29–33. [ AJÖM I., 349–351.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 1–6. sor; autográf (a lap másik oldalán a Kosmopolita költészet, *K1) (V1945) *K2 1–40. sor, ceruzával; autográf tisztázat (V1945); *K3 Teljes szöveg; autográf K4 MTAK Kt K 510/23v (1–26. sor), 24r (27–72. sor), 24v (73–104. sor) (alapszöveg)
 
Megjegyzések
 
*K1, *K2, *K3 Adataik az AJÖM I. (540–541.) alapján *K3 Sorsa bizonytalan. Az AJÖM I . jegyzeteinek bevezetője szerint (398.) Máramarossziget könyvtárába került, a vers jegyzeteinél viszont ugyanúgy múlt időben szól róla
Voinovich
Voinovich Géza
, mint a megsemmisült kéziratokról. K4 A cím sorában, a bal margón fekete ceruzával: 21) (A KKv -ben megelőzi a két nappal korábbra dátumozott, 22-es sorszámmal szereplő Meddő órán című verset.)
 
Keletkezés
 
1877. aug. 11.,
Bp
Budapest
., Margitsziget. A vers témája
AJ
Arany János
ifjúkori színészkalandjához kötődik. Gyulai Pálnak írt önéletrajzi levelében így ír erről – megemlítvén a vers címében szereplő cipót is: „kalandos életpályáról ábrándozva, únni kezdém az iskolai egyhanguságot, hosszallani a pályát, majd festő, majd szobrász vágytam lenni, a nélkül hogy tudnám, mint kezdjek hozzá: végre 1836. februarban önként, minden anyagi vagy erkölcsi kényszerítés nélkül, odahagyám
[törölt]
« D »
a collegiumot, soha vissza nem térendő. –
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Fáncsi László etc. jeles szintársaságot tartván akkor
Debreczen
Debrecen
ben, én, hamár szobrász nem leheték Ferency mellett, könnyebbnek találtam Thalia zászlója alá esküdni. Elhatározásom mindenkit meglepett. Magok a tanárok e szokatlan jelenséget, hogy legjobb tanúlójuk egyike, csupán a művészet iránti vonzalomból, minden anyagi kényszer nélkül, komédiássá akar lenni, a hivatás kétségtelen jeléül tekinték.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
[szerkesztői feloldás]
A
debreczeni társaságot egy szinészi intrigue, nekem egész váratlanúl, felbontotta, s april 1 én szét oszlott az, a nélkül, hogy hozzám valaki szólott, vagy sorsomról intézkedett volna, kivéve hogy Hubay nehány ujonczot (köztük Hegedűst ki kevéssel én előttem állott volt be) nehány más vidéki kóborokkal együvé verbuválván, az indulás perczében engem is megszólítottak, hogy követném sorsukat. Nekem nem volt mit tennem. Haza, öreg szüleimhez, kik belőlem papot vártak? Vissza a collegiumba, honnan olly magas reményekkel távozám? Ez mind kettő lehetlennek tetszett előttem s igy Hubayhoz csatlakoztam, annyi időt sem vehetvén, hogy szállásomról ágyamat és ládámat fehérnemümmel s könyveimmel együtt magamhoz vegyem – de nem is fért volna a szekérre, hol kezdő szinésznek nem competál ennyi lomot hordani. N.[agy]Károly majd Szathmár, végre Máramaros-sziget lőn vándorlásunk Eldoradója. Képzeld a nyomort! padon hálni, kabáttal takarózni, s kölcsön kérni ruhát, mig az ember mosat. És ez rajtam történik, kit szegény öreg szüleim, minden vagyontalanságok mellett, kissé mégis elkényeztettek. Rajtam, ki u. n. élelmes ember soha sem voltam, rajtam, kit éltemben minden legkisebb csekélység végtelenűl affligált. Ha volt is kedvem a szinészethez, a mint, hiszem,
Debreczen
Debrecen
ben, jó társaságnál, volt, – végkép elment az, e lumpok közt, e mellett az öntudat kígyói, szegény apám s anyám nyugtalansága,
[törölt]
« ölt »
martak éjjel, nappal. Magánosan bolyongék
Sziget
Máramarossziget
hegyein, az Iza partján, – elmélkedtem, vezeklettem. Egy nap, hasonló gyötrelmek közt álom ért rám, – s jó édes anyámat halva láttam. A benyomás olly erős volt, hogy többé nem vethetém ki fejemből, ellenállhatlan ösztönt érzék hazamenni, de mikép?
Sziget
Máramarossziget
Szalontá
Nagyszalonta
hoz, az általam ismert úton kerülve, körülbelül 50 mérfőld. A directorhoz Hubayhoz fordulék, egy huszast kértem tőle, lehető díjamból, de fölöslegesnek láttam vele közölni szándékomat. Egy zsebkendőbe kötém egész vagyonomat, – kimentem a piaczra hol 8 pengő krból egy czipót s egy kevés szalonnát vettem, azzal megindultam egyedűl, gyalog. Első éjt az erdőben töltém, oláh fuvarosok tüze mellett a többit korcsmapadokon, – s igy végre Szatmáron, N.[agy]Károlyon,
Debreczen
Debrecen
en át, 7 napi gyalog vándorlás után hazaértem, nem nagy örömére szegény szüleimnek.” (Vö.: A négy jövevény, Magyarázatok, 3–4. sor.) Levele írásakor
AJ
Arany János
nem kívánta nyilvánosságra hozni az epizódot;
Gyulai
Gyulai Pál
val mint barátjával bizalmasan közölte, arra kérvén, hogy hagyja ki életrajzából. (
AJ
Arany János
levele Gyulai Pálnak, 1855. jún. 7.; AJÖM XVI., 557–559.) R. Vozáry Gyula a színészkaland kapcsán a versnek a Bolond Istók Második énekével való kapcsolatát emeli ki ( R. Vozáry 1903, 17.).
 
Kritikatörténet
 
Szörényi László Az élet mint tivornya című verssel állítja szembe, amelyben
Arany
Arany János
„azt bánta, hogy »erényesen« élt”. „Az ellenkező irányú vád, a »mintaember, a más-én« befelé fordított vádja sem hallgatott el. Ugyanebben az időben, az Őszikék idején írja:
[szerkesztői feloldás]
itt idézi a vers 2. vsz.-át
Tehát: azt is bánta, hogy »jó« volt, azt is bánta, hogy »rossz« volt. A sztoikus keresztény erény követelményei beépültek ugyan a személyiségbe, de nem szervültek össze a lélek magasabbra törő felével, »álmaival«.” ( Szörényi 1972, 218.) Lásd még: R. Vozáry 1903, 12–22.
 
Hangfelvétel
 
Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Gáspár Sándor, 5’ 41”
 
Vándor czipó  
 
  Kinek
nyúlfarknyi a reménye
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
nyulfarknyi a reménye,
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
S többé se’ kér se’ vár sokat:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
[törölt]
« Se vár, se kér uj dolgokat »
S nem vár, nem is kiván sokat,
*
Szövegforrás:
*K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Az csak emlékeiben él,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
A multban él, s ez ócska lom közt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Multjába tér legszívesebben,
*
Szövegforrás:
*K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Azok közt elkeresgél,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Tesz-vesz, keresgél, rakogat.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Mint vénasszony ringy-rongya közt,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Emlékeimmel olykor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Emlékeim közt forgok
*
Szövegforrás:
*K2
 
én is,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Egy ilyen emlék
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
– Mint rongya közt egy vén
szipó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
 
anyó (szipó?)
*
Szövegforrás:
*K2
 
szipó –
n
Jegyzet azonos tollal jobb m. í:.
(anyó)
Beszúrás
n
Jegyzet tőle jobbra, ceruzával, egymás alá í.:
] szipa, szipirtyó, szipó.
*
Szövegforrás:
K4
 
szipó
n
Jegyzet anyó, szipa, szipirtyó, szipó. A. J. jegyzete
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Multamban a vándor-czipó.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Elbíbelődöm:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Elbíbelődöm,
*
Szövegforrás:
*K2
 
ilyen emlék
 
Ama
fentírt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K3
HV 1888, 29–33
 
fentirt
[bizonytalan olvasat]
n
Jegyzet fentírt – fentirt[?]
*
Szövegforrás:
K4
 
vándor czipó.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Multamban a vándor-czipó.
*
Szövegforrás:
*K2
 
 
 
  A tékozló fiú
n
Jegyzet
tékozló fiú
Jézus példázata egy ember kisebbik fiáról, aki elkéri örökségét, és eltávozik a háztól. Miután mindenét eltékozolta, és éhezik, visszatér, és bocsánatot kér apjától, aki megbocsát neki, és visszafogadja. (Lk 15:11–32)
regéjét
 
Sokan csináltuk ujra már:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
HV 1888, 29–33
 
Én is megéltem valaha,
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Én nem vagyont, kincset pazarlék,
 
(Apámnak is lett volna bár!)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
HV 1888, 29–33
 
Apámnak sem volt az soha.
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Hanem jövendőt, biztos
állást
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
állást,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
  Meg a mi erre útnyitó,
  Légvárak-,
ábránd- s délibábért…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
ábránd
[törölt]
« ok »
s délibábért…
n
Jegyzet ok kivakarva, s felülről besz.
*
Szövegforrás:
K4
 
  Tanulság: egy vándor czipó.
 
 
  Hogy aztán a
goromba élet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
józan valóság
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
  Jeges zuhanynyal önte le:
 
„Megyek – kiáltám – vészes út
ez
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 29–33
 
ez
n
Jegyzet e jav.
*
Szövegforrás:
K4
 
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
„Megyek,” kiáltám, „fölhevít még
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
 
Vissza megint bölcsőm fele!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
Otthon anyám hív kebele”
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
  Ma fizetés-nap; húsz forintra
  Jut húsz krajczár „proporczió”
n
Jegyzet
„proporczió”
(Latin ’arányosság’): a vándorszínészek keresetének kiegészítése. Ha az előadások bevétele nem fedezte a megállapodás szerinti bért, a tartalékot a szerződéses fizetések arányában osztották szét.
:
  Harmincz gyalog mérföldre
n
Jegyzet
Harmincz gyalog mérföldre
A magyar mérföld 8353,6 m; eszerint 30 mérföld = 250,6 km. (Az önéletrajzi levélben említett 50 mérföld 418 km-nek felel meg; az itt leírt útvonal közúton 360 km.)
abból
  Kifutja… egy vándor czipó.
 
 
  Mondám s tevém; – a dél-ebéd már
  A nagy országuton lele;
  Sebaj! kinek hátán a háza
n
Jegyzet
kinek hátán a háza
A szólás szerepel a Toldiban is (a 7. ének utolsó sora).
  És kebelén a kenyere
n
Jegyzet
És kebelén a kenyere
A szólás szerepel a Toldiban is (a 7. ének utolsó sora).
.
  De majd az estve!… hátha rablók…
  Eh! nincs velem sok földi jó:
 
Egy zsebkendőbe minden elfért:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
Egy tarka zsebkendőben elfér
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
  A gárdrob
n
Jegyzet
gárdrob
(francia) ruhatár
és vándor czipó.
 
 
  Egy bot talán jó volna mégis –
  Ahol egy tört „lógó”-darab!
  Ettől ugyan valódi medve
n
Jegyzet
Ettől ugyan valódi medve
A motívum háttere megtalálható
William Shakespeare
Shakespeare, William
Szentivánéji álom című drámájában; Theseus: „képzeletben, éjjel megijedve, / Mily könnyen lesz egy-egy bokorbul medve” (V. felvonás, I. szín,
AJ
Arany János
fordítása).
  Nem fél, de képzelt megszalad
n
Jegyzet
Nem fél, de képzelt megszalad
A motívum háttere megtalálható
William Shakespeare
Shakespeare, William
Szentivánéji álom című drámájában; Theseus: „képzeletben, éjjel megijedve, / Mily könnyen lesz egy-egy bokorbul medve” (V. felvonás, I. szín,
AJ
Arany János
fordítása).
.
  Most éjszakára fel, a „bércznek!”
  Előttem rónaszéki só
n
Jegyzet
rónaszéki só
Rónaszék (ma Coştiuti, Románia) sóbányászatáról híres helység Észak-Erdélyben, Máramarosszigettől 10 km-re délkeletre
  Megy sok szekéren: biztosabb már
  A vándor és vándor czipó.
 
 
  Kérdik: ki és mi? hova mászkál?
  Hang csúfos, a nyelv idegen
n
Jegyzet
a nyelv idegen
lásd: „Első éjt az erdőben töltém, oláh fuvarosok tüze mellett” (Keletkezés)
;
  Szepeg biz’ ő, s azt mondja: dászkál
n
Jegyzet
dászkál
(tájszó) falusi román kántortanító [R. Vozáry Gyula szerint „Oláh szó a görög didaszkalosz (= tanító) szóból elváltozva”, R. Vozáry 1903, 18.]
,
  Most haza indult betegen.
 
Bükkös tetőn éjjel kifognak,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
Éjjelre bükk-erdőn kifognak,
*
Szövegforrás:
*K2
 
Bükkös tetőn kifognak éjjel,
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Pór-élcz
n
Jegyzet
Pór-élcz
paraszttréfa
megöklel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
megöklel,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
mint tinó
n
Jegyzet
tinó
herélt bikaborjú
:
  De
tűznél, mit kazalba
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
a tűznél, mit egyre
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
raknak,
  Jól esik a vándor czipó.
 
 
  Hűs hajnalon (még mind üressen
n
Jegyzet
még mind üressen
A járom v. iga a szarvasmarha vonóerejének igénybevételéhez használt rácsszerű faeszköz, általában két állat számára. ( MN ) A járomszeg „fából vagy vasból, mely a járom feje és talpa közötti üreget bezárja, hogy a befogott barom ki ne bujhassék”. ( Cz–F ) A kifejezés arra utal, hogy az igavonó állatok még nem voltak befogva.
  Lógtak ki a
járomszegek
n
Jegyzet
Lógtak ki a járomszegek
A járom v. iga a szarvasmarha vonóerejének igénybevételéhez használt rácsszerű faeszköz, általában két állat számára. ( MN ) A járomszeg „fából vagy vasból, mely a járom feje és talpa közötti üreget bezárja, hogy a befogott barom ki ne bujhassék”. ( Cz–F ) A kifejezés arra utal, hogy az igavonó állatok még nem voltak befogva.
)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
járom szegek)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
 
Búcsút
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
Bucsút
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
köhintve, megiramlva –
  S a késő hajnalig, megyek.
  Ott száraz ágból, korcsma végin,
  Lombsátor a közös „ivó”:
  Ott deszka-pad lapít deszkává,
  S párnám csak a vándor czipó.
 
 
  Hanem
a szép táj bűvöl így is,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
a vidék szépsége bájol
*
Szövegforrás:
*K2
 
[törölt]
« a táj szépsége bűvöl, »
a szép táj bűvöl így is,
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Oh,
ifju
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
ifjú
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
könnyedvérüség!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
könny
[törölt]
« ü »
edvérüség!
[szerkesztői feloldás]
a könnyüvérüség! szóból jav.
*
Szövegforrás:
K4
 
  Im ott dülőnkint a hegyoldal
  Harmat-szivárvány szinben ég;
  Lent, szikla-völgyben, fa kupával
  Csurgó kinál, oly csábitó!
  Az útas keble megtelik… de
 
Bezzeg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
[törölt]
« Nagyon »
Szörnyen
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
fogy a vándor czipó!
 
 
  Bércz elmaradt; tölgyes lapályon
  Visz
útam,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
utam,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
napja már negyed;
  Tölgy sincs azontul, – visszanézve
  Látom csak a kéklő hegyet.
  Posványiban, mint lomha sertés,
n
Jegyzet
Posványiban, mint lomha sertés,
Az Ecsediláp nagy kiterjedésű, rossz lefolyású mocsaras terület volt a Tisza, a Szamos és a Kraszna hordalékkúpja között, a Nyírség keleti szélén, Nagyecsed falutól délkeletre; hossza 50, szélessége 30 km volt, 50 000 holdnyi összefüggő víztükör és 20 000 holdnyi árterület alkotta. (1895-től kezdve lecsapolták, és területét művelés alá fogták.) Az önéletrajzi levélben leírt útvonal szerint
AJ
Arany János
Szatmár és Nagykároly között haladva, délről érintette.
  Fertőzik az ecsedi tó
n
Jegyzet
Fertőzik az ecsedi tó
Az Ecsediláp nagy kiterjedésű, rossz lefolyású mocsaras terület volt a Tisza, a Szamos és a Kraszna hordalékkúpja között, a Nyírség keleti szélén, Nagyecsed falutól délkeletre; hossza 50, szélessége 30 km volt, 50 000 holdnyi összefüggő víztükör és 20 000 holdnyi árterület alkotta. (1895-től kezdve lecsapolták, és területét művelés alá fogták.) Az önéletrajzi levélben leírt útvonal szerint
AJ
Arany János
Szatmár és Nagykároly között haladva, délről érintette.
;
  Rekkent
n
Jegyzet
Rekkent
Égetően süt (vö. rekkenő hőség; a rekken ige ebben a jelentésben már a Cz–F szerint is elavult szó).
a hév nap, útas izzad,
  Bár könnyü a vándor czipó.
 
 
  Egy híd
megől
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
mögül
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
hajdú behajszol,
  Gazdája kérdi:
„Utlevél?”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
HV 1888, 29–33
 
mit keres.
*
Szövegforrás:
*K3
 
„Utlevél?”
n
Jegyzet kivakart szóra másik tintával írva; az egész sor ceruzával a jobb margón megismételve
*
Szövegforrás:
K4
 
 
Az nincs bizony; –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
 
Azt nem tudom,
*
Szövegforrás:
*K3
 
Az nincs bizony; –
n
Jegyzet bizony kivakart szóra másik tintával írva
*
Szövegforrás:
K4
 
Az nincs bizony,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
de iskolából
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
Az nincs, hanem az iskolábol
*
Szövegforrás:
K4
 
  Van
bizonyítvány, még kevély.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
HV 1888, 29–33
 
bizonyítványom, jeles.
*
Szövegforrás:
*K3
 
bizonyítvány, még kevély
n
Jegyzet még kevély kivakart szóra másik tintával írva
n
Jegyzet az egész sor ceruzával a jobb margón megismételve
*
Szövegforrás:
K4
 
  Az isten áldja! elbocsátott,
  Lévén maga, mint neve, ;
  Igy szabadult a „fogdmeg-eddmeg”
  Körmébül vándor és czipó.
 
 
  Égő homokban, itt a „város”
n
Jegyzet
Égő homokban, itt a „város”
Debrecen (lásd: Keletkezés)
, –
  Amott a nagy kollégyiom
n
Jegyzet
a nagy kollégyiom
A debreceni Ref. Kollégium, ahol
AJ
Arany János
1833. nov.–1834. márc., ill. 1835. ápr.–1836. febr. között tanult. (Részletesebben lásd: Keletkezés)
  Hátall ki, mint szamár a nyájból:
  Maradj te, zárt paradicsom!
  Hogy szem ne lásson, félre csaptam
  Egy útczán (neve is „Csapó”)
n
Jegyzet
Egy útczán (neve is „Csapó”)
A Ref. Kollégiumtól délre, a város főutcájáról, a Piac-utcáról balra nyíló első nagyobb utca, nevét a gubacsapó (posztókészítő) céhről kapta.
;
  Pénz nincs, kerűlöm a „kenyér-sort”
n
Jegyzet
„kenyér-sort”
a kenyérárusok szakasza a piacon
:
  Pedig hol a vándor czipó!?…
 
 
  Az elfogyott, erőm is elfogy;
  Már
útban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
utban
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
egy egész hetem; –
  Itt pap lakik, tán könyörűl is:
 
Bezörgetek –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
Bezörgetek
[törölt]
« : »
n
Jegyzet ráírva
*
Szövegforrás:
K4
 
nem tűrhetem!
  Elborzadék… ha rám rivallna:
  „Pusztulj, csavargó, naplopó!”
  S lekaptam ujjom’ a kilincsről:
 
„Adj lelket
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
HV 1888, 29–33
 
„Erősits
*
Szövegforrás:
*K3
 
még, vándor czipó!”
 
 
  Elérem végre a szülő hont;
  Fedd és gunyol rokon, barát,
  Csak egy nem: az anyai szívnek
  Érzém
üdítő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
üdítő
n
Jegyzet í jav e.: i
*
Szövegforrás:
K4
 
sugarát.
  Ezt nem felejtém soha, ámbár
  Lettem suhanczból nagyapó;
  Ezért méltattalak
dalomra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
HV 1888, 29–33
 
ennyi szóra
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Téged, szerény vándor czipó.
 
 
(1877. aug. 11.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
(1877 augusztus)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
 
 
 
Vándor czipó  
 
  Kinek
nyúlfarknyi a reménye
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
nyulfarknyi a reménye,
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
S többé se’ kér se’ vár sokat:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
[törölt]
« Se vár, se kér uj dolgokat »
S nem vár, nem is kiván sokat,
*
Szövegforrás:
*K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Az csak emlékeiben él,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
A multban él, s ez ócska lom közt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Multjába tér legszívesebben,
*
Szövegforrás:
*K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Azok közt elkeresgél,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Tesz-vesz, keresgél, rakogat.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Mint vénasszony ringy-rongya közt,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Emlékeimmel olykor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Emlékeim közt forgok
*
Szövegforrás:
*K2
 
én is,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Egy ilyen emlék
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
– Mint rongya közt egy vén
szipó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
 
anyó (szipó?)
*
Szövegforrás:
*K2
 
szipó –
n
Jegyzet azonos tollal jobb m. í:.
(anyó)
Beszúrás
n
Jegyzet tőle jobbra, ceruzával, egymás alá í.:
] szipa, szipirtyó, szipó.
*
Szövegforrás:
K4
 
szipó
n
Jegyzet anyó, szipa, szipirtyó, szipó. A. J. jegyzete
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Multamban a vándor-czipó.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Elbíbelődöm:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Elbíbelődöm,
*
Szövegforrás:
*K2
 
ilyen emlék
 
Ama
fentírt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K3
HV 1888, 29–33
 
fentirt
[bizonytalan olvasat]
n
Jegyzet fentírt – fentirt[?]
*
Szövegforrás:
K4
 
vándor czipó.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Multamban a vándor-czipó.
*
Szövegforrás:
*K2
 
 
 
  A tékozló fiú
n
Jegyzet
tékozló fiú
Jézus példázata egy ember kisebbik fiáról, aki elkéri örökségét, és eltávozik a háztól. Miután mindenét eltékozolta, és éhezik, visszatér, és bocsánatot kér apjától, aki megbocsát neki, és visszafogadja. (Lk 15:11–32)
regéjét
 
Sokan csináltuk ujra már:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
HV 1888, 29–33
 
Én is megéltem valaha,
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Én nem vagyont, kincset pazarlék,
 
(Apámnak is lett volna bár!)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
HV 1888, 29–33
 
Apámnak sem volt az soha.
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Hanem jövendőt, biztos
állást
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
állást,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
  Meg a mi erre útnyitó,
  Légvárak-,
ábránd- s délibábért…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
ábránd
[törölt]
« ok »
s délibábért…
n
Jegyzet ok kivakarva, s felülről besz.
*
Szövegforrás:
K4
 
  Tanulság: egy vándor czipó.
 
 
  Hogy aztán a
goromba élet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
józan valóság
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
  Jeges zuhanynyal önte le:
 
„Megyek – kiáltám – vészes út
ez
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 29–33
 
ez
n
Jegyzet e jav.
*
Szövegforrás:
K4
 
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
„Megyek,” kiáltám, „fölhevít még
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
 
Vissza megint bölcsőm fele!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
Otthon anyám hív kebele”
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
  Ma fizetés-nap; húsz forintra
  Jut húsz krajczár „proporczió”
n
Jegyzet
„proporczió”
(Latin ’arányosság’): a vándorszínészek keresetének kiegészítése. Ha az előadások bevétele nem fedezte a megállapodás szerinti bért, a tartalékot a szerződéses fizetések arányában osztották szét.
:
  Harmincz gyalog mérföldre
n
Jegyzet
Harmincz gyalog mérföldre
A magyar mérföld 8353,6 m; eszerint 30 mérföld = 250,6 km. (Az önéletrajzi levélben említett 50 mérföld 418 km-nek felel meg; az itt leírt útvonal közúton 360 km.)
abból
  Kifutja… egy vándor czipó.
 
 
  Mondám s tevém; – a dél-ebéd már
  A nagy országuton lele;
  Sebaj! kinek hátán a háza
n
Jegyzet
kinek hátán a háza
A szólás szerepel a Toldiban is (a 7. ének utolsó sora).
  És kebelén a kenyere
n
Jegyzet
És kebelén a kenyere
A szólás szerepel a Toldiban is (a 7. ének utolsó sora).
.
  De majd az estve!… hátha rablók…
  Eh! nincs velem sok földi jó:
 
Egy zsebkendőbe minden elfért:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
Egy tarka zsebkendőben elfér
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
  A gárdrob
n
Jegyzet
gárdrob
(francia) ruhatár
és vándor czipó.
 
 
  Egy bot talán jó volna mégis –
  Ahol egy tört „lógó”-darab!
  Ettől ugyan valódi medve
n
Jegyzet
Ettől ugyan valódi medve
A motívum háttere megtalálható
William Shakespeare
Shakespeare, William
Szentivánéji álom című drámájában; Theseus: „képzeletben, éjjel megijedve, / Mily könnyen lesz egy-egy bokorbul medve” (V. felvonás, I. szín,
AJ
Arany János
fordítása).
  Nem fél, de képzelt megszalad
n
Jegyzet
Nem fél, de képzelt megszalad
A motívum háttere megtalálható
William Shakespeare
Shakespeare, William
Szentivánéji álom című drámájában; Theseus: „képzeletben, éjjel megijedve, / Mily könnyen lesz egy-egy bokorbul medve” (V. felvonás, I. szín,
AJ
Arany János
fordítása).
.
  Most éjszakára fel, a „bércznek!”
  Előttem rónaszéki só
n
Jegyzet
rónaszéki só
Rónaszék (ma Coştiuti, Románia) sóbányászatáról híres helység Észak-Erdélyben, Máramarosszigettől 10 km-re délkeletre
  Megy sok szekéren: biztosabb már
  A vándor és vándor czipó.
 
 
  Kérdik: ki és mi? hova mászkál?
  Hang csúfos, a nyelv idegen
n
Jegyzet
a nyelv idegen
lásd: „Első éjt az erdőben töltém, oláh fuvarosok tüze mellett” (Keletkezés)
;
  Szepeg biz’ ő, s azt mondja: dászkál
n
Jegyzet
dászkál
(tájszó) falusi román kántortanító [R. Vozáry Gyula szerint „Oláh szó a görög didaszkalosz (= tanító) szóból elváltozva”, R. Vozáry 1903, 18.]
,
  Most haza indult betegen.
 
Bükkös tetőn éjjel kifognak,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
Éjjelre bükk-erdőn kifognak,
*
Szövegforrás:
*K2
 
Bükkös tetőn kifognak éjjel,
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Pór-élcz
n
Jegyzet
Pór-élcz
paraszttréfa
megöklel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
megöklel,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
mint tinó
n
Jegyzet
tinó
herélt bikaborjú
:
  De
tűznél, mit kazalba
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
a tűznél, mit egyre
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
raknak,
  Jól esik a vándor czipó.
 
 
  Hűs hajnalon (még mind üressen
n
Jegyzet
még mind üressen
A járom v. iga a szarvasmarha vonóerejének igénybevételéhez használt rácsszerű faeszköz, általában két állat számára. ( MN ) A járomszeg „fából vagy vasból, mely a járom feje és talpa közötti üreget bezárja, hogy a befogott barom ki ne bujhassék”. ( Cz–F ) A kifejezés arra utal, hogy az igavonó állatok még nem voltak befogva.
  Lógtak ki a
járomszegek
n
Jegyzet
Lógtak ki a járomszegek
A járom v. iga a szarvasmarha vonóerejének igénybevételéhez használt rácsszerű faeszköz, általában két állat számára. ( MN ) A járomszeg „fából vagy vasból, mely a járom feje és talpa közötti üreget bezárja, hogy a befogott barom ki ne bujhassék”. ( Cz–F ) A kifejezés arra utal, hogy az igavonó állatok még nem voltak befogva.
)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
járom szegek)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
 
Búcsút
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
Bucsút
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
köhintve, megiramlva –
  S a késő hajnalig, megyek.
  Ott száraz ágból, korcsma végin,
  Lombsátor a közös „ivó”:
  Ott deszka-pad lapít deszkává,
  S párnám csak a vándor czipó.
 
 
  Hanem
a szép táj bűvöl így is,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
a vidék szépsége bájol
*
Szövegforrás:
*K2
 
[törölt]
« a táj szépsége bűvöl, »
a szép táj bűvöl így is,
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Oh,
ifju
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
ifjú
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
könnyedvérüség!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
könny
[törölt]
« ü »
edvérüség!
[szerkesztői feloldás]
a könnyüvérüség! szóból jav.
*
Szövegforrás:
K4
 
  Im ott dülőnkint a hegyoldal
  Harmat-szivárvány szinben ég;
  Lent, szikla-völgyben, fa kupával
  Csurgó kinál, oly csábitó!
  Az útas keble megtelik… de
 
Bezzeg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
[törölt]
« Nagyon »
Szörnyen
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
fogy a vándor czipó!
 
 
  Bércz elmaradt; tölgyes lapályon
  Visz
útam,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
utam,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
napja már negyed;
  Tölgy sincs azontul, – visszanézve
  Látom csak a kéklő hegyet.
  Posványiban, mint lomha sertés,
n
Jegyzet
Posványiban, mint lomha sertés,
Az Ecsediláp nagy kiterjedésű, rossz lefolyású mocsaras terület volt a Tisza, a Szamos és a Kraszna hordalékkúpja között, a Nyírség keleti szélén, Nagyecsed falutól délkeletre; hossza 50, szélessége 30 km volt, 50 000 holdnyi összefüggő víztükör és 20 000 holdnyi árterület alkotta. (1895-től kezdve lecsapolták, és területét művelés alá fogták.) Az önéletrajzi levélben leírt útvonal szerint
AJ
Arany János
Szatmár és Nagykároly között haladva, délről érintette.
  Fertőzik az ecsedi tó
n
Jegyzet
Fertőzik az ecsedi tó
Az Ecsediláp nagy kiterjedésű, rossz lefolyású mocsaras terület volt a Tisza, a Szamos és a Kraszna hordalékkúpja között, a Nyírség keleti szélén, Nagyecsed falutól délkeletre; hossza 50, szélessége 30 km volt, 50 000 holdnyi összefüggő víztükör és 20 000 holdnyi árterület alkotta. (1895-től kezdve lecsapolták, és területét művelés alá fogták.) Az önéletrajzi levélben leírt útvonal szerint
AJ
Arany János
Szatmár és Nagykároly között haladva, délről érintette.
;
  Rekkent
n
Jegyzet
Rekkent
Égetően süt (vö. rekkenő hőség; a rekken ige ebben a jelentésben már a Cz–F szerint is elavult szó).
a hév nap, útas izzad,
  Bár könnyü a vándor czipó.
 
 
  Egy híd
megől
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
mögül
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
hajdú behajszol,
  Gazdája kérdi:
„Utlevél?”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
HV 1888, 29–33
 
mit keres.
*
Szövegforrás:
*K3
 
„Utlevél?”
n
Jegyzet kivakart szóra másik tintával írva; az egész sor ceruzával a jobb margón megismételve
*
Szövegforrás:
K4
 
 
Az nincs bizony; –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
 
Azt nem tudom,
*
Szövegforrás:
*K3
 
Az nincs bizony; –
n
Jegyzet bizony kivakart szóra másik tintával írva
*
Szövegforrás:
K4
 
Az nincs bizony,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
de iskolából
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
Az nincs, hanem az iskolábol
*
Szövegforrás:
K4
 
  Van
bizonyítvány, még kevély.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
HV 1888, 29–33
 
bizonyítványom, jeles.
*
Szövegforrás:
*K3
 
bizonyítvány, még kevély
n
Jegyzet még kevély kivakart szóra másik tintával írva
n
Jegyzet az egész sor ceruzával a jobb margón megismételve
*
Szövegforrás:
K4
 
  Az isten áldja! elbocsátott,
  Lévén maga, mint neve, ;
  Igy szabadult a „fogdmeg-eddmeg”
  Körmébül vándor és czipó.
 
 
  Égő homokban, itt a „város”
n
Jegyzet
Égő homokban, itt a „város”
Debrecen (lásd: Keletkezés)
, –
  Amott a nagy kollégyiom
n
Jegyzet
a nagy kollégyiom
A debreceni Ref. Kollégium, ahol
AJ
Arany János
1833. nov.–1834. márc., ill. 1835. ápr.–1836. febr. között tanult. (Részletesebben lásd: Keletkezés)
  Hátall ki, mint szamár a nyájból:
  Maradj te, zárt paradicsom!
  Hogy szem ne lásson, félre csaptam
  Egy útczán (neve is „Csapó”)
n
Jegyzet
Egy útczán (neve is „Csapó”)
A Ref. Kollégiumtól délre, a város főutcájáról, a Piac-utcáról balra nyíló első nagyobb utca, nevét a gubacsapó (posztókészítő) céhről kapta.
;
  Pénz nincs, kerűlöm a „kenyér-sort”
n
Jegyzet
„kenyér-sort”
a kenyérárusok szakasza a piacon
:
  Pedig hol a vándor czipó!?…
 
 
  Az elfogyott, erőm is elfogy;
  Már
útban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
utban
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
egy egész hetem; –
  Itt pap lakik, tán könyörűl is:
 
Bezörgetek –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
Bezörgetek
[törölt]
« : »
n
Jegyzet ráírva
*
Szövegforrás:
K4
 
nem tűrhetem!
  Elborzadék… ha rám rivallna:
  „Pusztulj, csavargó, naplopó!”
  S lekaptam ujjom’ a kilincsről:
 
„Adj lelket
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
HV 1888, 29–33
 
„Erősits
*
Szövegforrás:
*K3
 
még, vándor czipó!”
 
 
  Elérem végre a szülő hont;
  Fedd és gunyol rokon, barát,
  Csak egy nem: az anyai szívnek
  Érzém
üdítő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
üdítő
n
Jegyzet í jav e.: i
*
Szövegforrás:
K4
 
sugarát.
  Ezt nem felejtém soha, ámbár
  Lettem suhanczból nagyapó;
  Ezért méltattalak
dalomra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
HV 1888, 29–33
 
ennyi szóra
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Téged, szerény vándor czipó.
 
 
(1877. aug. 11.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
(1877 augusztus)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
 
 
 
Vándor czipó  
 
  Kinek
nyúlfarknyi a reménye
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
nyulfarknyi a reménye,
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
S többé se’ kér se’ vár sokat:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
[törölt]
« Se vár, se kér uj dolgokat »
S nem vár, nem is kiván sokat,
*
Szövegforrás:
*K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Az csak emlékeiben él,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
A multban él, s ez ócska lom közt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Multjába tér legszívesebben,
*
Szövegforrás:
*K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Azok közt elkeresgél,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Tesz-vesz, keresgél, rakogat.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Mint vénasszony ringy-rongya közt,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Emlékeimmel olykor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Emlékeim közt forgok
*
Szövegforrás:
*K2
 
én is,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Egy ilyen emlék
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
– Mint rongya közt egy vén
szipó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
 
anyó (szipó?)
*
Szövegforrás:
*K2
 
szipó –
n
Jegyzet azonos tollal jobb m. í:.
(anyó)
Beszúrás
n
Jegyzet tőle jobbra, ceruzával, egymás alá í.:
] szipa, szipirtyó, szipó.
*
Szövegforrás:
K4
 
szipó
n
Jegyzet anyó, szipa, szipirtyó, szipó. A. J. jegyzete
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Multamban a vándor-czipó.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Elbíbelődöm:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Elbíbelődöm,
*
Szövegforrás:
*K2
 
ilyen emlék
 
Ama
fentírt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K3
HV 1888, 29–33
 
fentirt
[bizonytalan olvasat]
n
Jegyzet fentírt – fentirt[?]
*
Szövegforrás:
K4
 
vándor czipó.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Multamban a vándor-czipó.
*
Szövegforrás:
*K2
 
 
 
  A tékozló fiú
n
Jegyzet
tékozló fiú
Jézus példázata egy ember kisebbik fiáról, aki elkéri örökségét, és eltávozik a háztól. Miután mindenét eltékozolta, és éhezik, visszatér, és bocsánatot kér apjától, aki megbocsát neki, és visszafogadja. (Lk 15:11–32)
regéjét
 
Sokan csináltuk ujra már:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
HV 1888, 29–33
 
Én is megéltem valaha,
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Én nem vagyont, kincset pazarlék,
 
(Apámnak is lett volna bár!)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
HV 1888, 29–33
 
Apámnak sem volt az soha.
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Hanem jövendőt, biztos
állást
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
állást,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
  Meg a mi erre útnyitó,
  Légvárak-,
ábránd- s délibábért…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
ábránd
[törölt]
« ok »
s délibábért…
n
Jegyzet ok kivakarva, s felülről besz.
*
Szövegforrás:
K4
 
  Tanulság: egy vándor czipó.
 
 
  Hogy aztán a
goromba élet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
józan valóság
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
  Jeges zuhanynyal önte le:
 
„Megyek – kiáltám – vészes út
ez
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 29–33
 
ez
n
Jegyzet e jav.
*
Szövegforrás:
K4
 
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
„Megyek,” kiáltám, „fölhevít még
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
 
Vissza megint bölcsőm fele!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
Otthon anyám hív kebele”
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
  Ma fizetés-nap; húsz forintra
  Jut húsz krajczár „proporczió”
n
Jegyzet
„proporczió”
(Latin ’arányosság’): a vándorszínészek keresetének kiegészítése. Ha az előadások bevétele nem fedezte a megállapodás szerinti bért, a tartalékot a szerződéses fizetések arányában osztották szét.
:
  Harmincz gyalog mérföldre
n
Jegyzet
Harmincz gyalog mérföldre
A magyar mérföld 8353,6 m; eszerint 30 mérföld = 250,6 km. (Az önéletrajzi levélben említett 50 mérföld 418 km-nek felel meg; az itt leírt útvonal közúton 360 km.)
abból
  Kifutja… egy vándor czipó.
 
 
  Mondám s tevém; – a dél-ebéd már
  A nagy országuton lele;
  Sebaj! kinek hátán a háza
n
Jegyzet
kinek hátán a háza
A szólás szerepel a Toldiban is (a 7. ének utolsó sora).
  És kebelén a kenyere
n
Jegyzet
És kebelén a kenyere
A szólás szerepel a Toldiban is (a 7. ének utolsó sora).
.
  De majd az estve!… hátha rablók…
  Eh! nincs velem sok földi jó:
 
Egy zsebkendőbe minden elfért:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
Egy tarka zsebkendőben elfér
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
  A gárdrob
n
Jegyzet
gárdrob
(francia) ruhatár
és vándor czipó.
 
 
  Egy bot talán jó volna mégis –
  Ahol egy tört „lógó”-darab!
  Ettől ugyan valódi medve
n
Jegyzet
Ettől ugyan valódi medve
A motívum háttere megtalálható
William Shakespeare
Shakespeare, William
Szentivánéji álom című drámájában; Theseus: „képzeletben, éjjel megijedve, / Mily könnyen lesz egy-egy bokorbul medve” (V. felvonás, I. szín,
AJ
Arany János
fordítása).
  Nem fél, de képzelt megszalad
n
Jegyzet
Nem fél, de képzelt megszalad
A motívum háttere megtalálható
William Shakespeare
Shakespeare, William
Szentivánéji álom című drámájában; Theseus: „képzeletben, éjjel megijedve, / Mily könnyen lesz egy-egy bokorbul medve” (V. felvonás, I. szín,
AJ
Arany János
fordítása).
.
  Most éjszakára fel, a „bércznek!”
  Előttem rónaszéki só
n
Jegyzet
rónaszéki só
Rónaszék (ma Coştiuti, Románia) sóbányászatáról híres helység Észak-Erdélyben, Máramarosszigettől 10 km-re délkeletre
  Megy sok szekéren: biztosabb már
  A vándor és vándor czipó.
 
 
  Kérdik: ki és mi? hova mászkál?
  Hang csúfos, a nyelv idegen
n
Jegyzet
a nyelv idegen
lásd: „Első éjt az erdőben töltém, oláh fuvarosok tüze mellett” (Keletkezés)
;
  Szepeg biz’ ő, s azt mondja: dászkál
n
Jegyzet
dászkál
(tájszó) falusi román kántortanító [R. Vozáry Gyula szerint „Oláh szó a görög didaszkalosz (= tanító) szóból elváltozva”, R. Vozáry 1903, 18.]
,
  Most haza indult betegen.
 
Bükkös tetőn éjjel kifognak,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
Éjjelre bükk-erdőn kifognak,
*
Szövegforrás:
*K2
 
Bükkös tetőn kifognak éjjel,
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Pór-élcz
n
Jegyzet
Pór-élcz
paraszttréfa
megöklel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
megöklel,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
mint tinó
n
Jegyzet
tinó
herélt bikaborjú
:
  De
tűznél, mit kazalba
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
a tűznél, mit egyre
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
raknak,
  Jól esik a vándor czipó.
 
 
  Hűs hajnalon (még mind üressen
n
Jegyzet
még mind üressen
A járom v. iga a szarvasmarha vonóerejének igénybevételéhez használt rácsszerű faeszköz, általában két állat számára. ( MN ) A járomszeg „fából vagy vasból, mely a járom feje és talpa közötti üreget bezárja, hogy a befogott barom ki ne bujhassék”. ( Cz–F ) A kifejezés arra utal, hogy az igavonó állatok még nem voltak befogva.
  Lógtak ki a
járomszegek
n
Jegyzet
Lógtak ki a járomszegek
A járom v. iga a szarvasmarha vonóerejének igénybevételéhez használt rácsszerű faeszköz, általában két állat számára. ( MN ) A járomszeg „fából vagy vasból, mely a járom feje és talpa közötti üreget bezárja, hogy a befogott barom ki ne bujhassék”. ( Cz–F ) A kifejezés arra utal, hogy az igavonó állatok még nem voltak befogva.
)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
járom szegek)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
 
Búcsút
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
Bucsút
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
köhintve, megiramlva –
  S a késő hajnalig, megyek.
  Ott száraz ágból, korcsma végin,
  Lombsátor a közös „ivó”:
  Ott deszka-pad lapít deszkává,
  S párnám csak a vándor czipó.
 
 
  Hanem
a szép táj bűvöl így is,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
a vidék szépsége bájol
*
Szövegforrás:
*K2
 
[törölt]
« a táj szépsége bűvöl, »
a szép táj bűvöl így is,
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Oh,
ifju
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
ifjú
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
könnyedvérüség!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
könny
[törölt]
« ü »
edvérüség!
[szerkesztői feloldás]
a könnyüvérüség! szóból jav.
*
Szövegforrás:
K4
 
  Im ott dülőnkint a hegyoldal
  Harmat-szivárvány szinben ég;
  Lent, szikla-völgyben, fa kupával
  Csurgó kinál, oly csábitó!
  Az útas keble megtelik… de
 
Bezzeg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
[törölt]
« Nagyon »
Szörnyen
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
fogy a vándor czipó!
 
 
  Bércz elmaradt; tölgyes lapályon
  Visz
útam,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
utam,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
napja már negyed;
  Tölgy sincs azontul, – visszanézve
  Látom csak a kéklő hegyet.
  Posványiban, mint lomha sertés,
n
Jegyzet
Posványiban, mint lomha sertés,
Az Ecsediláp nagy kiterjedésű, rossz lefolyású mocsaras terület volt a Tisza, a Szamos és a Kraszna hordalékkúpja között, a Nyírség keleti szélén, Nagyecsed falutól délkeletre; hossza 50, szélessége 30 km volt, 50 000 holdnyi összefüggő víztükör és 20 000 holdnyi árterület alkotta. (1895-től kezdve lecsapolták, és területét művelés alá fogták.) Az önéletrajzi levélben leírt útvonal szerint
AJ
Arany János
Szatmár és Nagykároly között haladva, délről érintette.
  Fertőzik az ecsedi tó
n
Jegyzet
Fertőzik az ecsedi tó
Az Ecsediláp nagy kiterjedésű, rossz lefolyású mocsaras terület volt a Tisza, a Szamos és a Kraszna hordalékkúpja között, a Nyírség keleti szélén, Nagyecsed falutól délkeletre; hossza 50, szélessége 30 km volt, 50 000 holdnyi összefüggő víztükör és 20 000 holdnyi árterület alkotta. (1895-től kezdve lecsapolták, és területét művelés alá fogták.) Az önéletrajzi levélben leírt útvonal szerint
AJ
Arany János
Szatmár és Nagykároly között haladva, délről érintette.
;
  Rekkent
n
Jegyzet
Rekkent
Égetően süt (vö. rekkenő hőség; a rekken ige ebben a jelentésben már a Cz–F szerint is elavult szó).
a hév nap, útas izzad,
  Bár könnyü a vándor czipó.
 
 
  Egy híd
megől
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
mögül
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
hajdú behajszol,
  Gazdája kérdi:
„Utlevél?”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
HV 1888, 29–33
 
mit keres.
*
Szövegforrás:
*K3
 
„Utlevél?”
n
Jegyzet kivakart szóra másik tintával írva; az egész sor ceruzával a jobb margón megismételve
*
Szövegforrás:
K4
 
 
Az nincs bizony; –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
 
Azt nem tudom,
*
Szövegforrás:
*K3
 
Az nincs bizony; –
n
Jegyzet bizony kivakart szóra másik tintával írva
*
Szövegforrás:
K4
 
Az nincs bizony,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
de iskolából
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
Az nincs, hanem az iskolábol
*
Szövegforrás:
K4
 
  Van
bizonyítvány, még kevély.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
HV 1888, 29–33
 
bizonyítványom, jeles.
*
Szövegforrás:
*K3
 
bizonyítvány, még kevély
n
Jegyzet még kevély kivakart szóra másik tintával írva
n
Jegyzet az egész sor ceruzával a jobb margón megismételve
*
Szövegforrás:
K4
 
  Az isten áldja! elbocsátott,
  Lévén maga, mint neve, ;
  Igy szabadult a „fogdmeg-eddmeg”
  Körmébül vándor és czipó.
 
 
  Égő homokban, itt a „város”
n
Jegyzet
Égő homokban, itt a „város”
Debrecen (lásd: Keletkezés)
, –
  Amott a nagy kollégyiom
n
Jegyzet
a nagy kollégyiom
A debreceni Ref. Kollégium, ahol
AJ
Arany János
1833. nov.–1834. márc., ill. 1835. ápr.–1836. febr. között tanult. (Részletesebben lásd: Keletkezés)
  Hátall ki, mint szamár a nyájból:
  Maradj te, zárt paradicsom!
  Hogy szem ne lásson, félre csaptam
  Egy útczán (neve is „Csapó”)
n
Jegyzet
Egy útczán (neve is „Csapó”)
A Ref. Kollégiumtól délre, a város főutcájáról, a Piac-utcáról balra nyíló első nagyobb utca, nevét a gubacsapó (posztókészítő) céhről kapta.
;
  Pénz nincs, kerűlöm a „kenyér-sort”
n
Jegyzet
„kenyér-sort”
a kenyérárusok szakasza a piacon
:
  Pedig hol a vándor czipó!?…
 
 
  Az elfogyott, erőm is elfogy;
  Már
útban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
utban
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
egy egész hetem; –
  Itt pap lakik, tán könyörűl is:
 
Bezörgetek –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
Bezörgetek
[törölt]
« : »
n
Jegyzet ráírva
*
Szövegforrás:
K4
 
nem tűrhetem!
  Elborzadék… ha rám rivallna:
  „Pusztulj, csavargó, naplopó!”
  S lekaptam ujjom’ a kilincsről:
 
„Adj lelket
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
HV 1888, 29–33
 
„Erősits
*
Szövegforrás:
*K3
 
még, vándor czipó!”
 
 
  Elérem végre a szülő hont;
  Fedd és gunyol rokon, barát,
  Csak egy nem: az anyai szívnek
  Érzém
üdítő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
üdítő
n
Jegyzet í jav e.: i
*
Szövegforrás:
K4
 
sugarát.
  Ezt nem felejtém soha, ámbár
  Lettem suhanczból nagyapó;
  Ezért méltattalak
dalomra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
HV 1888, 29–33
 
ennyi szóra
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Téged, szerény vándor czipó.
 
 
(1877. aug. 11.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
(1877 augusztus)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
 
 
 
Vándor czipó  
 
  Kinek
nyúlfarknyi a reménye
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
nyulfarknyi a reménye,
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
S többé se’ kér se’ vár sokat:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
[törölt]
« Se vár, se kér uj dolgokat »
S nem vár, nem is kiván sokat,
*
Szövegforrás:
*K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Az csak emlékeiben él,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
A multban él, s ez ócska lom közt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Multjába tér legszívesebben,
*
Szövegforrás:
*K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Azok közt elkeresgél,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Tesz-vesz, keresgél, rakogat.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Mint vénasszony ringy-rongya közt,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Emlékeimmel olykor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Emlékeim közt forgok
*
Szövegforrás:
*K2
 
én is,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Egy ilyen emlék
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
– Mint rongya közt egy vén
szipó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
 
anyó (szipó?)
*
Szövegforrás:
*K2
 
szipó –
n
Jegyzet azonos tollal jobb m. í:.
(anyó)
Beszúrás
n
Jegyzet tőle jobbra, ceruzával, egymás alá í.:
] szipa, szipirtyó, szipó.
*
Szövegforrás:
K4
 
szipó
n
Jegyzet anyó, szipa, szipirtyó, szipó. A. J. jegyzete
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Multamban a vándor-czipó.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Elbíbelődöm:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Elbíbelődöm,
*
Szövegforrás:
*K2
 
ilyen emlék
 
Ama
fentírt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K3
HV 1888, 29–33
 
fentirt
[bizonytalan olvasat]
n
Jegyzet fentírt – fentirt[?]
*
Szövegforrás:
K4
 
vándor czipó.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Multamban a vándor-czipó.
*
Szövegforrás:
*K2
 
 
 
  A tékozló fiú
n
Jegyzet
tékozló fiú
Jézus példázata egy ember kisebbik fiáról, aki elkéri örökségét, és eltávozik a háztól. Miután mindenét eltékozolta, és éhezik, visszatér, és bocsánatot kér apjától, aki megbocsát neki, és visszafogadja. (Lk 15:11–32)
regéjét
 
Sokan csináltuk ujra már:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
HV 1888, 29–33
 
Én is megéltem valaha,
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Én nem vagyont, kincset pazarlék,
 
(Apámnak is lett volna bár!)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
HV 1888, 29–33
 
Apámnak sem volt az soha.
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Hanem jövendőt, biztos
állást
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
állást,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
  Meg a mi erre útnyitó,
  Légvárak-,
ábránd- s délibábért…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
ábránd
[törölt]
« ok »
s délibábért…
n
Jegyzet ok kivakarva, s felülről besz.
*
Szövegforrás:
K4
 
  Tanulság: egy vándor czipó.
 
 
  Hogy aztán a
goromba élet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
józan valóság
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
  Jeges zuhanynyal önte le:
 
„Megyek – kiáltám – vészes út
ez
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 29–33
 
ez
n
Jegyzet e jav.
*
Szövegforrás:
K4
 
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
„Megyek,” kiáltám, „fölhevít még
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
 
Vissza megint bölcsőm fele!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
Otthon anyám hív kebele”
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
  Ma fizetés-nap; húsz forintra
  Jut húsz krajczár „proporczió”
n
Jegyzet
„proporczió”
(Latin ’arányosság’): a vándorszínészek keresetének kiegészítése. Ha az előadások bevétele nem fedezte a megállapodás szerinti bért, a tartalékot a szerződéses fizetések arányában osztották szét.
:
  Harmincz gyalog mérföldre
n
Jegyzet
Harmincz gyalog mérföldre
A magyar mérföld 8353,6 m; eszerint 30 mérföld = 250,6 km. (Az önéletrajzi levélben említett 50 mérföld 418 km-nek felel meg; az itt leírt útvonal közúton 360 km.)
abból
  Kifutja… egy vándor czipó.
 
 
  Mondám s tevém; – a dél-ebéd már
  A nagy országuton lele;
  Sebaj! kinek hátán a háza
n
Jegyzet
kinek hátán a háza
A szólás szerepel a Toldiban is (a 7. ének utolsó sora).
  És kebelén a kenyere
n
Jegyzet
És kebelén a kenyere
A szólás szerepel a Toldiban is (a 7. ének utolsó sora).
.
  De majd az estve!… hátha rablók…
  Eh! nincs velem sok földi jó:
 
Egy zsebkendőbe minden elfért:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
Egy tarka zsebkendőben elfér
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
  A gárdrob
n
Jegyzet
gárdrob
(francia) ruhatár
és vándor czipó.
 
 
  Egy bot talán jó volna mégis –
  Ahol egy tört „lógó”-darab!
  Ettől ugyan valódi medve
n
Jegyzet
Ettől ugyan valódi medve
A motívum háttere megtalálható
William Shakespeare
Shakespeare, William
Szentivánéji álom című drámájában; Theseus: „képzeletben, éjjel megijedve, / Mily könnyen lesz egy-egy bokorbul medve” (V. felvonás, I. szín,
AJ
Arany János
fordítása).
  Nem fél, de képzelt megszalad
n
Jegyzet
Nem fél, de képzelt megszalad
A motívum háttere megtalálható
William Shakespeare
Shakespeare, William
Szentivánéji álom című drámájában; Theseus: „képzeletben, éjjel megijedve, / Mily könnyen lesz egy-egy bokorbul medve” (V. felvonás, I. szín,
AJ
Arany János
fordítása).
.
  Most éjszakára fel, a „bércznek!”
  Előttem rónaszéki só
n
Jegyzet
rónaszéki só
Rónaszék (ma Coştiuti, Románia) sóbányászatáról híres helység Észak-Erdélyben, Máramarosszigettől 10 km-re délkeletre
  Megy sok szekéren: biztosabb már
  A vándor és vándor czipó.
 
 
  Kérdik: ki és mi? hova mászkál?
  Hang csúfos, a nyelv idegen
n
Jegyzet
a nyelv idegen
lásd: „Első éjt az erdőben töltém, oláh fuvarosok tüze mellett” (Keletkezés)
;
  Szepeg biz’ ő, s azt mondja: dászkál
n
Jegyzet
dászkál
(tájszó) falusi román kántortanító [R. Vozáry Gyula szerint „Oláh szó a görög didaszkalosz (= tanító) szóból elváltozva”, R. Vozáry 1903, 18.]
,
  Most haza indult betegen.
 
Bükkös tetőn éjjel kifognak,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
Éjjelre bükk-erdőn kifognak,
*
Szövegforrás:
*K2
 
Bükkös tetőn kifognak éjjel,
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Pór-élcz
n
Jegyzet
Pór-élcz
paraszttréfa
megöklel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
megöklel,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
mint tinó
n
Jegyzet
tinó
herélt bikaborjú
:
  De
tűznél, mit kazalba
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
a tűznél, mit egyre
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
raknak,
  Jól esik a vándor czipó.
 
 
  Hűs hajnalon (még mind üressen
n
Jegyzet
még mind üressen
A járom v. iga a szarvasmarha vonóerejének igénybevételéhez használt rácsszerű faeszköz, általában két állat számára. ( MN ) A járomszeg „fából vagy vasból, mely a járom feje és talpa közötti üreget bezárja, hogy a befogott barom ki ne bujhassék”. ( Cz–F ) A kifejezés arra utal, hogy az igavonó állatok még nem voltak befogva.
  Lógtak ki a
járomszegek
n
Jegyzet
Lógtak ki a járomszegek
A járom v. iga a szarvasmarha vonóerejének igénybevételéhez használt rácsszerű faeszköz, általában két állat számára. ( MN ) A járomszeg „fából vagy vasból, mely a járom feje és talpa közötti üreget bezárja, hogy a befogott barom ki ne bujhassék”. ( Cz–F ) A kifejezés arra utal, hogy az igavonó állatok még nem voltak befogva.
)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
járom szegek)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
 
Búcsút
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
Bucsút
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
köhintve, megiramlva –
  S a késő hajnalig, megyek.
  Ott száraz ágból, korcsma végin,
  Lombsátor a közös „ivó”:
  Ott deszka-pad lapít deszkává,
  S párnám csak a vándor czipó.
 
 
  Hanem
a szép táj bűvöl így is,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
a vidék szépsége bájol
*
Szövegforrás:
*K2
 
[törölt]
« a táj szépsége bűvöl, »
a szép táj bűvöl így is,
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Oh,
ifju
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
ifjú
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
könnyedvérüség!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
könny
[törölt]
« ü »
edvérüség!
[szerkesztői feloldás]
a könnyüvérüség! szóból jav.
*
Szövegforrás:
K4
 
  Im ott dülőnkint a hegyoldal
  Harmat-szivárvány szinben ég;
  Lent, szikla-völgyben, fa kupával
  Csurgó kinál, oly csábitó!
  Az útas keble megtelik… de
 
Bezzeg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
[törölt]
« Nagyon »
Szörnyen
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
fogy a vándor czipó!
 
 
  Bércz elmaradt; tölgyes lapályon
  Visz
útam,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
utam,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
napja már negyed;
  Tölgy sincs azontul, – visszanézve
  Látom csak a kéklő hegyet.
  Posványiban, mint lomha sertés,
n
Jegyzet
Posványiban, mint lomha sertés,
Az Ecsediláp nagy kiterjedésű, rossz lefolyású mocsaras terület volt a Tisza, a Szamos és a Kraszna hordalékkúpja között, a Nyírség keleti szélén, Nagyecsed falutól délkeletre; hossza 50, szélessége 30 km volt, 50 000 holdnyi összefüggő víztükör és 20 000 holdnyi árterület alkotta. (1895-től kezdve lecsapolták, és területét művelés alá fogták.) Az önéletrajzi levélben leírt útvonal szerint
AJ
Arany János
Szatmár és Nagykároly között haladva, délről érintette.
  Fertőzik az ecsedi tó
n
Jegyzet
Fertőzik az ecsedi tó
Az Ecsediláp nagy kiterjedésű, rossz lefolyású mocsaras terület volt a Tisza, a Szamos és a Kraszna hordalékkúpja között, a Nyírség keleti szélén, Nagyecsed falutól délkeletre; hossza 50, szélessége 30 km volt, 50 000 holdnyi összefüggő víztükör és 20 000 holdnyi árterület alkotta. (1895-től kezdve lecsapolták, és területét művelés alá fogták.) Az önéletrajzi levélben leírt útvonal szerint
AJ
Arany János
Szatmár és Nagykároly között haladva, délről érintette.
;
  Rekkent
n
Jegyzet
Rekkent
Égetően süt (vö. rekkenő hőség; a rekken ige ebben a jelentésben már a Cz–F szerint is elavult szó).
a hév nap, útas izzad,
  Bár könnyü a vándor czipó.
 
 
  Egy híd
megől
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
mögül
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
hajdú behajszol,
  Gazdája kérdi:
„Utlevél?”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
HV 1888, 29–33
 
mit keres.
*
Szövegforrás:
*K3
 
„Utlevél?”
n
Jegyzet kivakart szóra másik tintával írva; az egész sor ceruzával a jobb margón megismételve
*
Szövegforrás:
K4
 
 
Az nincs bizony; –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
 
Azt nem tudom,
*
Szövegforrás:
*K3
 
Az nincs bizony; –
n
Jegyzet bizony kivakart szóra másik tintával írva
*
Szövegforrás:
K4
 
Az nincs bizony,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
de iskolából
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
Az nincs, hanem az iskolábol
*
Szövegforrás:
K4
 
  Van
bizonyítvány, még kevély.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
HV 1888, 29–33
 
bizonyítványom, jeles.
*
Szövegforrás:
*K3
 
bizonyítvány, még kevély
n
Jegyzet még kevély kivakart szóra másik tintával írva
n
Jegyzet az egész sor ceruzával a jobb margón megismételve
*
Szövegforrás:
K4
 
  Az isten áldja! elbocsátott,
  Lévén maga, mint neve, ;
  Igy szabadult a „fogdmeg-eddmeg”
  Körmébül vándor és czipó.
 
 
  Égő homokban, itt a „város”
n
Jegyzet
Égő homokban, itt a „város”
Debrecen (lásd: Keletkezés)
, –
  Amott a nagy kollégyiom
n
Jegyzet
a nagy kollégyiom
A debreceni Ref. Kollégium, ahol
AJ
Arany János
1833. nov.–1834. márc., ill. 1835. ápr.–1836. febr. között tanult. (Részletesebben lásd: Keletkezés)
  Hátall ki, mint szamár a nyájból:
  Maradj te, zárt paradicsom!
  Hogy szem ne lásson, félre csaptam
  Egy útczán (neve is „Csapó”)
n
Jegyzet
Egy útczán (neve is „Csapó”)
A Ref. Kollégiumtól délre, a város főutcájáról, a Piac-utcáról balra nyíló első nagyobb utca, nevét a gubacsapó (posztókészítő) céhről kapta.
;
  Pénz nincs, kerűlöm a „kenyér-sort”
n
Jegyzet
„kenyér-sort”
a kenyérárusok szakasza a piacon
:
  Pedig hol a vándor czipó!?…
 
 
  Az elfogyott, erőm is elfogy;
  Már
útban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
utban
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
egy egész hetem; –
  Itt pap lakik, tán könyörűl is:
 
Bezörgetek –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
Bezörgetek
[törölt]
« : »
n
Jegyzet ráírva
*
Szövegforrás:
K4
 
nem tűrhetem!
  Elborzadék… ha rám rivallna:
  „Pusztulj, csavargó, naplopó!”
  S lekaptam ujjom’ a kilincsről:
 
„Adj lelket
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
HV 1888, 29–33
 
„Erősits
*
Szövegforrás:
*K3
 
még, vándor czipó!”
 
 
  Elérem végre a szülő hont;
  Fedd és gunyol rokon, barát,
  Csak egy nem: az anyai szívnek
  Érzém
üdítő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
üdítő
n
Jegyzet í jav e.: i
*
Szövegforrás:
K4
 
sugarát.
  Ezt nem felejtém soha, ámbár
  Lettem suhanczból nagyapó;
  Ezért méltattalak
dalomra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
HV 1888, 29–33
 
ennyi szóra
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Téged, szerény vándor czipó.
 
 
(1877. aug. 11.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
(1877 augusztus)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
 
 
 
Vándor czipó  
 
  Kinek
nyúlfarknyi a reménye
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
nyulfarknyi a reménye,
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
S többé se’ kér se’ vár sokat:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
[törölt]
« Se vár, se kér uj dolgokat »
S nem vár, nem is kiván sokat,
*
Szövegforrás:
*K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Az csak emlékeiben él,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
A multban él, s ez ócska lom közt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Multjába tér legszívesebben,
*
Szövegforrás:
*K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Azok közt elkeresgél,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Tesz-vesz, keresgél, rakogat.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Mint vénasszony ringy-rongya közt,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Emlékeimmel olykor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Emlékeim közt forgok
*
Szövegforrás:
*K2
 
én is,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Egy ilyen emlék
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
– Mint rongya közt egy vén
szipó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
 
anyó (szipó?)
*
Szövegforrás:
*K2
 
szipó –
n
Jegyzet azonos tollal jobb m. í:.
(anyó)
Beszúrás
n
Jegyzet tőle jobbra, ceruzával, egymás alá í.:
] szipa, szipirtyó, szipó.
*
Szövegforrás:
K4
 
szipó
n
Jegyzet anyó, szipa, szipirtyó, szipó. A. J. jegyzete
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Multamban a vándor-czipó.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Elbíbelődöm:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Elbíbelődöm,
*
Szövegforrás:
*K2
 
ilyen emlék
 
Ama
fentírt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K3
HV 1888, 29–33
 
fentirt
[bizonytalan olvasat]
n
Jegyzet fentírt – fentirt[?]
*
Szövegforrás:
K4
 
vándor czipó.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Multamban a vándor-czipó.
*
Szövegforrás:
*K2
 
 
 
  A tékozló fiú
n
Jegyzet
tékozló fiú
Jézus példázata egy ember kisebbik fiáról, aki elkéri örökségét, és eltávozik a háztól. Miután mindenét eltékozolta, és éhezik, visszatér, és bocsánatot kér apjától, aki megbocsát neki, és visszafogadja. (Lk 15:11–32)
regéjét
 
Sokan csináltuk ujra már:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
HV 1888, 29–33
 
Én is megéltem valaha,
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Én nem vagyont, kincset pazarlék,
 
(Apámnak is lett volna bár!)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
HV 1888, 29–33
 
Apámnak sem volt az soha.
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Hanem jövendőt, biztos
állást
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
állást,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
  Meg a mi erre útnyitó,
  Légvárak-,
ábránd- s délibábért…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
ábránd
[törölt]
« ok »
s délibábért…
n
Jegyzet ok kivakarva, s felülről besz.
*
Szövegforrás:
K4
 
  Tanulság: egy vándor czipó.
 
 
  Hogy aztán a
goromba élet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
józan valóság
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
  Jeges zuhanynyal önte le:
 
„Megyek – kiáltám – vészes út
ez
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 29–33
 
ez
n
Jegyzet e jav.
*
Szövegforrás:
K4
 
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
„Megyek,” kiáltám, „fölhevít még
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
 
Vissza megint bölcsőm fele!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
Otthon anyám hív kebele”
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
  Ma fizetés-nap; húsz forintra
  Jut húsz krajczár „proporczió”
n
Jegyzet
„proporczió”
(Latin ’arányosság’): a vándorszínészek keresetének kiegészítése. Ha az előadások bevétele nem fedezte a megállapodás szerinti bért, a tartalékot a szerződéses fizetések arányában osztották szét.
:
  Harmincz gyalog mérföldre
n
Jegyzet
Harmincz gyalog mérföldre
A magyar mérföld 8353,6 m; eszerint 30 mérföld = 250,6 km. (Az önéletrajzi levélben említett 50 mérföld 418 km-nek felel meg; az itt leírt útvonal közúton 360 km.)
abból
  Kifutja… egy vándor czipó.
 
 
  Mondám s tevém; – a dél-ebéd már
  A nagy országuton lele;
  Sebaj! kinek hátán a háza
n
Jegyzet
kinek hátán a háza
A szólás szerepel a Toldiban is (a 7. ének utolsó sora).
  És kebelén a kenyere
n
Jegyzet
És kebelén a kenyere
A szólás szerepel a Toldiban is (a 7. ének utolsó sora).
.
  De majd az estve!… hátha rablók…
  Eh! nincs velem sok földi jó:
 
Egy zsebkendőbe minden elfért:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
Egy tarka zsebkendőben elfér
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
  A gárdrob
n
Jegyzet
gárdrob
(francia) ruhatár
és vándor czipó.
 
 
  Egy bot talán jó volna mégis –
  Ahol egy tört „lógó”-darab!
  Ettől ugyan valódi medve
n
Jegyzet
Ettől ugyan valódi medve
A motívum háttere megtalálható
William Shakespeare
Shakespeare, William
Szentivánéji álom című drámájában; Theseus: „képzeletben, éjjel megijedve, / Mily könnyen lesz egy-egy bokorbul medve” (V. felvonás, I. szín,
AJ
Arany János
fordítása).
  Nem fél, de képzelt megszalad
n
Jegyzet
Nem fél, de képzelt megszalad
A motívum háttere megtalálható
William Shakespeare
Shakespeare, William
Szentivánéji álom című drámájában; Theseus: „képzeletben, éjjel megijedve, / Mily könnyen lesz egy-egy bokorbul medve” (V. felvonás, I. szín,
AJ
Arany János
fordítása).
.
  Most éjszakára fel, a „bércznek!”
  Előttem rónaszéki só
n
Jegyzet
rónaszéki só
Rónaszék (ma Coştiuti, Románia) sóbányászatáról híres helység Észak-Erdélyben, Máramarosszigettől 10 km-re délkeletre
  Megy sok szekéren: biztosabb már
  A vándor és vándor czipó.
 
 
  Kérdik: ki és mi? hova mászkál?
  Hang csúfos, a nyelv idegen
n
Jegyzet
a nyelv idegen
lásd: „Első éjt az erdőben töltém, oláh fuvarosok tüze mellett” (Keletkezés)
;
  Szepeg biz’ ő, s azt mondja: dászkál
n
Jegyzet
dászkál
(tájszó) falusi román kántortanító [R. Vozáry Gyula szerint „Oláh szó a görög didaszkalosz (= tanító) szóból elváltozva”, R. Vozáry 1903, 18.]
,
  Most haza indult betegen.
 
Bükkös tetőn éjjel kifognak,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
Éjjelre bükk-erdőn kifognak,
*
Szövegforrás:
*K2
 
Bükkös tetőn kifognak éjjel,
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Pór-élcz
n
Jegyzet
Pór-élcz
paraszttréfa
megöklel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
megöklel,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
mint tinó
n
Jegyzet
tinó
herélt bikaborjú
:
  De
tűznél, mit kazalba
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
a tűznél, mit egyre
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
raknak,
  Jól esik a vándor czipó.
 
 
  Hűs hajnalon (még mind üressen
n
Jegyzet
még mind üressen
A járom v. iga a szarvasmarha vonóerejének igénybevételéhez használt rácsszerű faeszköz, általában két állat számára. ( MN ) A járomszeg „fából vagy vasból, mely a járom feje és talpa közötti üreget bezárja, hogy a befogott barom ki ne bujhassék”. ( Cz–F ) A kifejezés arra utal, hogy az igavonó állatok még nem voltak befogva.
  Lógtak ki a
járomszegek
n
Jegyzet
Lógtak ki a járomszegek
A járom v. iga a szarvasmarha vonóerejének igénybevételéhez használt rácsszerű faeszköz, általában két állat számára. ( MN ) A járomszeg „fából vagy vasból, mely a járom feje és talpa közötti üreget bezárja, hogy a befogott barom ki ne bujhassék”. ( Cz–F ) A kifejezés arra utal, hogy az igavonó állatok még nem voltak befogva.
)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
járom szegek)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
 
Búcsút
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
Bucsút
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
köhintve, megiramlva –
  S a késő hajnalig, megyek.
  Ott száraz ágból, korcsma végin,
  Lombsátor a közös „ivó”:
  Ott deszka-pad lapít deszkává,
  S párnám csak a vándor czipó.
 
 
  Hanem
a szép táj bűvöl így is,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
a vidék szépsége bájol
*
Szövegforrás:
*K2
 
[törölt]
« a táj szépsége bűvöl, »
a szép táj bűvöl így is,
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Oh,
ifju
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
ifjú
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
könnyedvérüség!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
könny
[törölt]
« ü »
edvérüség!
[szerkesztői feloldás]
a könnyüvérüség! szóból jav.
*
Szövegforrás:
K4
 
  Im ott dülőnkint a hegyoldal
  Harmat-szivárvány szinben ég;
  Lent, szikla-völgyben, fa kupával
  Csurgó kinál, oly csábitó!
  Az útas keble megtelik… de
 
Bezzeg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
[törölt]
« Nagyon »
Szörnyen
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
fogy a vándor czipó!
 
 
  Bércz elmaradt; tölgyes lapályon
  Visz
útam,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
utam,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
napja már negyed;
  Tölgy sincs azontul, – visszanézve
  Látom csak a kéklő hegyet.
  Posványiban, mint lomha sertés,
n
Jegyzet
Posványiban, mint lomha sertés,
Az Ecsediláp nagy kiterjedésű, rossz lefolyású mocsaras terület volt a Tisza, a Szamos és a Kraszna hordalékkúpja között, a Nyírség keleti szélén, Nagyecsed falutól délkeletre; hossza 50, szélessége 30 km volt, 50 000 holdnyi összefüggő víztükör és 20 000 holdnyi árterület alkotta. (1895-től kezdve lecsapolták, és területét művelés alá fogták.) Az önéletrajzi levélben leírt útvonal szerint
AJ
Arany János
Szatmár és Nagykároly között haladva, délről érintette.
  Fertőzik az ecsedi tó
n
Jegyzet
Fertőzik az ecsedi tó
Az Ecsediláp nagy kiterjedésű, rossz lefolyású mocsaras terület volt a Tisza, a Szamos és a Kraszna hordalékkúpja között, a Nyírség keleti szélén, Nagyecsed falutól délkeletre; hossza 50, szélessége 30 km volt, 50 000 holdnyi összefüggő víztükör és 20 000 holdnyi árterület alkotta. (1895-től kezdve lecsapolták, és területét művelés alá fogták.) Az önéletrajzi levélben leírt útvonal szerint
AJ
Arany János
Szatmár és Nagykároly között haladva, délről érintette.
;
  Rekkent
n
Jegyzet
Rekkent
Égetően süt (vö. rekkenő hőség; a rekken ige ebben a jelentésben már a Cz–F szerint is elavult szó).
a hév nap, útas izzad,
  Bár könnyü a vándor czipó.
 
 
  Egy híd
megől
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
mögül
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
hajdú behajszol,
  Gazdája kérdi:
„Utlevél?”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
HV 1888, 29–33
 
mit keres.
*
Szövegforrás:
*K3
 
„Utlevél?”
n
Jegyzet kivakart szóra másik tintával írva; az egész sor ceruzával a jobb margón megismételve
*
Szövegforrás:
K4
 
 
Az nincs bizony; –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
 
Azt nem tudom,
*
Szövegforrás:
*K3
 
Az nincs bizony; –
n
Jegyzet bizony kivakart szóra másik tintával írva
*
Szövegforrás:
K4
 
Az nincs bizony,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
de iskolából
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
Az nincs, hanem az iskolábol
*
Szövegforrás:
K4
 
  Van
bizonyítvány, még kevély.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
HV 1888, 29–33
 
bizonyítványom, jeles.
*
Szövegforrás:
*K3
 
bizonyítvány, még kevély
n
Jegyzet még kevély kivakart szóra másik tintával írva
n
Jegyzet az egész sor ceruzával a jobb margón megismételve
*
Szövegforrás:
K4
 
  Az isten áldja! elbocsátott,
  Lévén maga, mint neve, ;
  Igy szabadult a „fogdmeg-eddmeg”
  Körmébül vándor és czipó.
 
 
  Égő homokban, itt a „város”
n
Jegyzet
Égő homokban, itt a „város”
Debrecen (lásd: Keletkezés)
, –
  Amott a nagy kollégyiom
n
Jegyzet
a nagy kollégyiom
A debreceni Ref. Kollégium, ahol
AJ
Arany János
1833. nov.–1834. márc., ill. 1835. ápr.–1836. febr. között tanult. (Részletesebben lásd: Keletkezés)
  Hátall ki, mint szamár a nyájból:
  Maradj te, zárt paradicsom!
  Hogy szem ne lásson, félre csaptam
  Egy útczán (neve is „Csapó”)
n
Jegyzet
Egy útczán (neve is „Csapó”)
A Ref. Kollégiumtól délre, a város főutcájáról, a Piac-utcáról balra nyíló első nagyobb utca, nevét a gubacsapó (posztókészítő) céhről kapta.
;
  Pénz nincs, kerűlöm a „kenyér-sort”
n
Jegyzet
„kenyér-sort”
a kenyérárusok szakasza a piacon
:
  Pedig hol a vándor czipó!?…
 
 
  Az elfogyott, erőm is elfogy;
  Már
útban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
utban
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
egy egész hetem; –
  Itt pap lakik, tán könyörűl is:
 
Bezörgetek –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
Bezörgetek
[törölt]
« : »
n
Jegyzet ráírva
*
Szövegforrás:
K4
 
nem tűrhetem!
  Elborzadék… ha rám rivallna:
  „Pusztulj, csavargó, naplopó!”
  S lekaptam ujjom’ a kilincsről:
 
„Adj lelket
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
HV 1888, 29–33
 
„Erősits
*
Szövegforrás:
*K3
 
még, vándor czipó!”
 
 
  Elérem végre a szülő hont;
  Fedd és gunyol rokon, barát,
  Csak egy nem: az anyai szívnek
  Érzém
üdítő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
üdítő
n
Jegyzet í jav e.: i
*
Szövegforrás:
K4
 
sugarát.
  Ezt nem felejtém soha, ámbár
  Lettem suhanczból nagyapó;
  Ezért méltattalak
dalomra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
HV 1888, 29–33
 
ennyi szóra
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Téged, szerény vándor czipó.
 
 
(1877. aug. 11.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
(1877 augusztus)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
 
 
 
Vándor czipó  
 
  Kinek
nyúlfarknyi a reménye
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
nyulfarknyi a reménye,
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
S többé se’ kér se’ vár sokat:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
[törölt]
« Se vár, se kér uj dolgokat »
S nem vár, nem is kiván sokat,
*
Szövegforrás:
*K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Az csak emlékeiben él,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
A multban él, s ez ócska lom közt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Multjába tér legszívesebben,
*
Szövegforrás:
*K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Azok közt elkeresgél,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Tesz-vesz, keresgél, rakogat.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Mint vénasszony ringy-rongya közt,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Emlékeimmel olykor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Emlékeim közt forgok
*
Szövegforrás:
*K2
 
én is,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Egy ilyen emlék
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
– Mint rongya közt egy vén
szipó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K3
 
anyó (szipó?)
*
Szövegforrás:
*K2
 
szipó –
n
Jegyzet azonos tollal jobb m. í:.
(anyó)
Beszúrás
n
Jegyzet tőle jobbra, ceruzával, egymás alá í.:
] szipa, szipirtyó, szipó.
*
Szövegforrás:
K4
 
szipó
n
Jegyzet anyó, szipa, szipirtyó, szipó. A. J. jegyzete
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Multamban a vándor-czipó.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Elbíbelődöm:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Elbíbelődöm,
*
Szövegforrás:
*K2
 
ilyen emlék
 
Ama
fentírt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K3
HV 1888, 29–33
 
fentirt
[bizonytalan olvasat]
n
Jegyzet fentírt – fentirt[?]
*
Szövegforrás:
K4
 
vándor czipó.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K3
K4
HV 1888, 29–33
 
Multamban a vándor-czipó.
*
Szövegforrás:
*K2
 
 
 
  A tékozló fiú
n
Jegyzet
tékozló fiú
Jézus példázata egy ember kisebbik fiáról, aki elkéri örökségét, és eltávozik a háztól. Miután mindenét eltékozolta, és éhezik, visszatér, és bocsánatot kér apjától, aki megbocsát neki, és visszafogadja. (Lk 15:11–32)
regéjét
 
Sokan csináltuk ujra már:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
HV 1888, 29–33
 
Én is megéltem valaha,
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Én nem vagyont, kincset pazarlék,
 
(Apámnak is lett volna bár!)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
HV 1888, 29–33
 
Apámnak sem volt az soha.
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Hanem jövendőt, biztos
állást
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
állást,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
  Meg a mi erre útnyitó,
  Légvárak-,
ábránd- s délibábért…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
ábránd
[törölt]
« ok »
s délibábért…
n
Jegyzet ok kivakarva, s felülről besz.
*
Szövegforrás:
K4
 
  Tanulság: egy vándor czipó.
 
 
  Hogy aztán a
goromba élet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
józan valóság
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
  Jeges zuhanynyal önte le:
 
„Megyek – kiáltám – vészes út
ez
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 29–33
 
ez
n
Jegyzet e jav.
*
Szövegforrás:
K4
 
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
„Megyek,” kiáltám, „fölhevít még
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
 
Vissza megint bölcsőm fele!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
Otthon anyám hív kebele”
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
  Ma fizetés-nap; húsz forintra
  Jut húsz krajczár „proporczió”
n
Jegyzet
„proporczió”
(Latin ’arányosság’): a vándorszínészek keresetének kiegészítése. Ha az előadások bevétele nem fedezte a megállapodás szerinti bért, a tartalékot a szerződéses fizetések arányában osztották szét.
:
  Harmincz gyalog mérföldre
n
Jegyzet
Harmincz gyalog mérföldre
A magyar mérföld 8353,6 m; eszerint 30 mérföld = 250,6 km. (Az önéletrajzi levélben említett 50 mérföld 418 km-nek felel meg; az itt leírt útvonal közúton 360 km.)
abból
  Kifutja… egy vándor czipó.
 
 
  Mondám s tevém; – a dél-ebéd már
  A nagy országuton lele;
  Sebaj! kinek hátán a háza
n
Jegyzet
kinek hátán a háza
A szólás szerepel a Toldiban is (a 7. ének utolsó sora).
  És kebelén a kenyere
n
Jegyzet
És kebelén a kenyere
A szólás szerepel a Toldiban is (a 7. ének utolsó sora).
.
  De majd az estve!… hátha rablók…
  Eh! nincs velem sok földi jó:
 
Egy zsebkendőbe minden elfért:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
Egy tarka zsebkendőben elfér
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
  A gárdrob
n
Jegyzet
gárdrob
(francia) ruhatár
és vándor czipó.
 
 
  Egy bot talán jó volna mégis –
  Ahol egy tört „lógó”-darab!
  Ettől ugyan valódi medve
n
Jegyzet
Ettől ugyan valódi medve
A motívum háttere megtalálható
William Shakespeare
Shakespeare, William
Szentivánéji álom című drámájában; Theseus: „képzeletben, éjjel megijedve, / Mily könnyen lesz egy-egy bokorbul medve” (V. felvonás, I. szín,
AJ
Arany János
fordítása).
  Nem fél, de képzelt megszalad
n
Jegyzet
Nem fél, de képzelt megszalad
A motívum háttere megtalálható
William Shakespeare
Shakespeare, William
Szentivánéji álom című drámájában; Theseus: „képzeletben, éjjel megijedve, / Mily könnyen lesz egy-egy bokorbul medve” (V. felvonás, I. szín,
AJ
Arany János
fordítása).
.
  Most éjszakára fel, a „bércznek!”
  Előttem rónaszéki só
n
Jegyzet
rónaszéki só
Rónaszék (ma Coştiuti, Románia) sóbányászatáról híres helység Észak-Erdélyben, Máramarosszigettől 10 km-re délkeletre
  Megy sok szekéren: biztosabb már
  A vándor és vándor czipó.
 
 
  Kérdik: ki és mi? hova mászkál?
  Hang csúfos, a nyelv idegen
n
Jegyzet
a nyelv idegen
lásd: „Első éjt az erdőben töltém, oláh fuvarosok tüze mellett” (Keletkezés)
;
  Szepeg biz’ ő, s azt mondja: dászkál
n
Jegyzet
dászkál
(tájszó) falusi román kántortanító [R. Vozáry Gyula szerint „Oláh szó a görög didaszkalosz (= tanító) szóból elváltozva”, R. Vozáry 1903, 18.]
,
  Most haza indult betegen.
 
Bükkös tetőn éjjel kifognak,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
Éjjelre bükk-erdőn kifognak,
*
Szövegforrás:
*K2
 
Bükkös tetőn kifognak éjjel,
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Pór-élcz
n
Jegyzet
Pór-élcz
paraszttréfa
megöklel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
megöklel,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
mint tinó
n
Jegyzet
tinó
herélt bikaborjú
:
  De
tűznél, mit kazalba
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
a tűznél, mit egyre
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
raknak,
  Jól esik a vándor czipó.
 
 
  Hűs hajnalon (még mind üressen
n
Jegyzet
még mind üressen
A járom v. iga a szarvasmarha vonóerejének igénybevételéhez használt rácsszerű faeszköz, általában két állat számára. ( MN ) A járomszeg „fából vagy vasból, mely a járom feje és talpa közötti üreget bezárja, hogy a befogott barom ki ne bujhassék”. ( Cz–F ) A kifejezés arra utal, hogy az igavonó állatok még nem voltak befogva.
  Lógtak ki a
járomszegek
n
Jegyzet
Lógtak ki a járomszegek
A járom v. iga a szarvasmarha vonóerejének igénybevételéhez használt rácsszerű faeszköz, általában két állat számára. ( MN ) A járomszeg „fából vagy vasból, mely a járom feje és talpa közötti üreget bezárja, hogy a befogott barom ki ne bujhassék”. ( Cz–F ) A kifejezés arra utal, hogy az igavonó állatok még nem voltak befogva.
)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
járom szegek)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
 
Búcsút
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
Bucsút
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
köhintve, megiramlva –
  S a késő hajnalig, megyek.
  Ott száraz ágból, korcsma végin,
  Lombsátor a közös „ivó”:
  Ott deszka-pad lapít deszkává,
  S párnám csak a vándor czipó.
 
 
  Hanem
a szép táj bűvöl így is,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
a vidék szépsége bájol
*
Szövegforrás:
*K2
 
[törölt]
« a táj szépsége bűvöl, »
a szép táj bűvöl így is,
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Oh,
ifju
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
ifjú
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
könnyedvérüség!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
könny
[törölt]
« ü »
edvérüség!
[szerkesztői feloldás]
a könnyüvérüség! szóból jav.
*
Szövegforrás:
K4
 
  Im ott dülőnkint a hegyoldal
  Harmat-szivárvány szinben ég;
  Lent, szikla-völgyben, fa kupával
  Csurgó kinál, oly csábitó!
  Az útas keble megtelik… de
 
Bezzeg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
HV 1888, 29–33
 
[törölt]
« Nagyon »
Szörnyen
*
Szövegforrás:
*K2
*K3
 
fogy a vándor czipó!
 
 
  Bércz elmaradt; tölgyes lapályon
  Visz
útam,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
utam,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
napja már negyed;
  Tölgy sincs azontul, – visszanézve
  Látom csak a kéklő hegyet.
  Posványiban, mint lomha sertés,
n
Jegyzet
Posványiban, mint lomha sertés,
Az Ecsediláp nagy kiterjedésű, rossz lefolyású mocsaras terület volt a Tisza, a Szamos és a Kraszna hordalékkúpja között, a Nyírség keleti szélén, Nagyecsed falutól délkeletre; hossza 50, szélessége 30 km volt, 50 000 holdnyi összefüggő víztükör és 20 000 holdnyi árterület alkotta. (1895-től kezdve lecsapolták, és területét művelés alá fogták.) Az önéletrajzi levélben leírt útvonal szerint
AJ
Arany János
Szatmár és Nagykároly között haladva, délről érintette.
  Fertőzik az ecsedi tó
n
Jegyzet
Fertőzik az ecsedi tó
Az Ecsediláp nagy kiterjedésű, rossz lefolyású mocsaras terület volt a Tisza, a Szamos és a Kraszna hordalékkúpja között, a Nyírség keleti szélén, Nagyecsed falutól délkeletre; hossza 50, szélessége 30 km volt, 50 000 holdnyi összefüggő víztükör és 20 000 holdnyi árterület alkotta. (1895-től kezdve lecsapolták, és területét művelés alá fogták.) Az önéletrajzi levélben leírt útvonal szerint
AJ
Arany János
Szatmár és Nagykároly között haladva, délről érintette.
;
  Rekkent
n
Jegyzet
Rekkent
Égetően süt (vö. rekkenő hőség; a rekken ige ebben a jelentésben már a Cz–F szerint is elavult szó).
a hév nap, útas izzad,
  Bár könnyü a vándor czipó.
 
 
  Egy híd
megől
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
mögül
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
hajdú behajszol,
  Gazdája kérdi:
„Utlevél?”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
HV 1888, 29–33
 
mit keres.
*
Szövegforrás:
*K3
 
„Utlevél?”
n
Jegyzet kivakart szóra másik tintával írva; az egész sor ceruzával a jobb margón megismételve
*
Szövegforrás:
K4
 
 
Az nincs bizony; –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
 
Azt nem tudom,
*
Szövegforrás:
*K3
 
Az nincs bizony; –
n
Jegyzet bizony kivakart szóra másik tintával írva
*
Szövegforrás:
K4
 
Az nincs bizony,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
de iskolából
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
Az nincs, hanem az iskolábol
*
Szövegforrás:
K4
 
  Van
bizonyítvány, még kevély.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
HV 1888, 29–33
 
bizonyítványom, jeles.
*
Szövegforrás:
*K3
 
bizonyítvány, még kevély
n
Jegyzet még kevély kivakart szóra másik tintával írva
n
Jegyzet az egész sor ceruzával a jobb margón megismételve
*
Szövegforrás:
K4
 
  Az isten áldja! elbocsátott,
  Lévén maga, mint neve, ;
  Igy szabadult a „fogdmeg-eddmeg”
  Körmébül vándor és czipó.
 
 
  Égő homokban, itt a „város”
n
Jegyzet
Égő homokban, itt a „város”
Debrecen (lásd: Keletkezés)
, –
  Amott a nagy kollégyiom
n
Jegyzet
a nagy kollégyiom
A debreceni Ref. Kollégium, ahol
AJ
Arany János
1833. nov.–1834. márc., ill. 1835. ápr.–1836. febr. között tanult. (Részletesebben lásd: Keletkezés)
  Hátall ki, mint szamár a nyájból:
  Maradj te, zárt paradicsom!
  Hogy szem ne lásson, félre csaptam
  Egy útczán (neve is „Csapó”)
n
Jegyzet
Egy útczán (neve is „Csapó”)
A Ref. Kollégiumtól délre, a város főutcájáról, a Piac-utcáról balra nyíló első nagyobb utca, nevét a gubacsapó (posztókészítő) céhről kapta.
;
  Pénz nincs, kerűlöm a „kenyér-sort”
n
Jegyzet
„kenyér-sort”
a kenyérárusok szakasza a piacon
:
  Pedig hol a vándor czipó!?…
 
 
  Az elfogyott, erőm is elfogy;
  Már
útban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
utban
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33
 
egy egész hetem; –
  Itt pap lakik, tán könyörűl is:
 
Bezörgetek –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
Bezörgetek
[törölt]
« : »
n
Jegyzet ráírva
*
Szövegforrás:
K4
 
nem tűrhetem!
  Elborzadék… ha rám rivallna:
  „Pusztulj, csavargó, naplopó!”
  S lekaptam ujjom’ a kilincsről:
 
„Adj lelket
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
HV 1888, 29–33
 
„Erősits
*
Szövegforrás:
*K3
 
még, vándor czipó!”
 
 
  Elérem végre a szülő hont;
  Fedd és gunyol rokon, barát,
  Csak egy nem: az anyai szívnek
  Érzém
üdítő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
HV 1888, 29–33
 
üdítő
n
Jegyzet í jav e.: i
*
Szövegforrás:
K4
 
sugarát.
  Ezt nem felejtém soha, ámbár
  Lettem suhanczból nagyapó;
  Ezért méltattalak
dalomra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
HV 1888, 29–33
 
ennyi szóra
*
Szövegforrás:
*K3
 
  Téged, szerény vándor czipó.
 
 
(1877. aug. 11.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
*K3
K4
 
(1877 augusztus)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 29–33