X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Híd-avatás

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: *K2
  • Szövegforrás IV: K3
  • Szövegforrás V: K4
  • Szövegforrás VI: BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
  • Szövegforrás VII: ÖM 1883, 416–420

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377. M2 ÖM 1883, 416–420.
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 Autográf (V1945) *K2 Autográf (V1945; a 61–80. sor fakszimiléje közölve: KK 1894, II., 413.) K3 MTAK Kt K 510/25v (1–25. sor), 25r (26–62. sor), 25v (63–100. sor) K4 OSzK Kt, Analekta App–Babits, A–H, 10.507, autográf tisztázat; 1 fol., négyrét hajtva; 1r 1. hasáb (üres; fent bejegyzés: „Arany kézirata’, alatta pecsét: „M[AGYAR] N[EMZETI] MUZEUM KÖNYVTÁR GYULAI hagyaték Kézirat.[tári] Növ. [edéki] N.[apló] 1911. év 18. sz.), 1r 2. hasáb (1–40. sor), 1v 1. hasáb (41–85. sor), 1v 2. hasáb (86–100. sor) (alapszöveg) Megjegyzések
 
*K1 Adatai az AJÖM I. (542–543.) alapján *K2 Adatai a KK 1894 alapján K3 A cím sorában, a bal margón fekete ceruzával: 25) — A cím előtt, kék ceruzával: * (a megjelenés jelzete) K4 az AJÖM I .-ben nem szerepel; jelenlegi ismereteink szerint ez az egyetlen autográf tisztázat, amely a KKv -ből a BpSZ-ben megjelent szöveg alapjául szolgált (az összefüggést a textológiai adatokon kívül az is megerősíti, hogy a K4 Gyulai Pál hagyatékából került a Nemzeti Múzeum kézirattárába). Az Őszikék-ciklus –
AJ
Arany János
által is kifejezésre juttatott – egysége érdekében a vers szövege alá a KKv (K1) dátumát iktattuk; az alapszöveg (K4) alatt szereplő névaláírás a szövegkritikai jegyzetekbe került.
 
Az alapszöveg kiválasztása
 
A három, számításba vehető szövegváltozat közül – K3, K4, M1 – a K4 felel meg mind az ultima manus, mind a legjobb minőségű szöveg elvének. Ami a kéziratokat illeti, a K4 a K3 alapján készült; szövegük egyezik, ugyanakkor az előbbi javításai – 17., 18., 85., 92. – sor – letisztázva kerültek be az utóbbiba. Az M1 alapjául a K4 szolgált, azonban kisebb szövegromlások, bizonytalan hitelességű javítások vannak benne.
 
Keletkezés
 
1877. aug. 22.,
Bp
Budapest
., Margitsziget. A budapesti lapok júliusban többször adtak hírt olyan öngyilkosokról, akik az újonnan felavatott hídról vetették magukat a Dunába: 1. „A Duna hullámaiból mostanában nagyon sok holttestet fognak ki. Jelenleg csak a pilisi alsó járás szolgabirája három ilyenről tesz jelentést. A csepelszigeti Tököl községnél a Dunából kifogott holttest egy 20–25 év közötti izraelitáé volt, kinek
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
zsebében
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
egy margitszigeti hidjegy találtatott, amelyből következtethető, hogy az öngyilkos a Margithídról ugrott a Dunába és Tökölnél fogatott ki.” [A Hon, 15(1877)/167. (júl. 2.), 2.] „Rendőri hír. Tegnap déli 12 órakor a Margithídról egy ismeretlen, a munkásosztályhoz tartozó egyén, ki 40–45 éves lehetett, a Dunába ugrott, s a habokban nyom nélkül eltünt.” [A Hon, 15(1877)/171. (júl. 6.), 3.] „A Margit-hídról tegnapelőtt délben egy díszes fekete-öltönyű, divatos gömbölyű kalapú férfi ugrott a Dunába. Vagy tizenötször merült föl a víz felszínére, mielőtt eltűnt volna végkép. Csónak nem volt közel s megmenteni nem lehetett. Nem hagyott a hídon semmit, a miből csak sejteni is lehetne, hogy ki volt s miért unta meg az életet.” [ FL, 14(1877)152. (júl. 6.), 741.] „A Duna két hídjáról
[szerkesztői feloldás]
a Lánchídról és a Margit-hídról
oly sűrűn ugrálnak a Dunába (pénteken délben is aláugrott egy 25 éves leány, akit azonban élve fogtak ki a matrózok), hogy valóban őrcsónakokat kellene éjjel-nappal ott tartani, a kétségbeesettek megmentésére. Erről régebben volt is már szó.” [ FL, 14(1877)154. (júl. 8.), 750.] (Részletesebben lásd Melly József, Az öngyilkosságok Budapesten és az európai nagyvárosokban. Statisztikai Közlemények. Bp., Sz[ékes]f[ő]v.[áros] Házinyomdája, 1928, 20–21.) A Dunába ugorva öngyilkosságot elkövetők képe a három héttel korábban keletkezett Öreg pinczér című versben is feltűnik (37–40. sor). A vers egyik valószínű előzménye – bár cselekménye eltérő –
J. W. Goethe
Goethe, Johann Wolfgang
Totentanz (Haláltánc, 1813) című balladája. Azt Heller Bernát mutatta ki, hogy a vers
Heinrich Heine
Heine, Heinrich
Daloskönyve (Buch der Lieder) első ciklusának, az Álomképeknek (Traumbilder) a hatását mutatja. „A Traumbilder-sorozat 2., 6., 7. és 10. darabja mutat egy-egy a Hídavatással
 [!]
[sic!]
egyező vonást, a 8. pedig valósággal a példának, a mintának benyomását kelti. A 2.-ban halottas leplet, koporsót, sírgödröt jelző rémes képsorozatban látja a költő a maga gyászos szerelmének veszedelmeit. A 6.-ban is fekete örvényből körébe ragadja őt a »fekete raj«: ő is a kárhozaté, mint ahogy a Hídavatásban
 [!]
[sic!]
a kártyán vesztes fiú az öngyilkosok karának igézetébe dől. A 7. álomképben a költő a pokoltól üdvössége árán megvásárolt nászát üli: a násznép a bűnnek és vesztőhelynek társaságából egyenkint lép föl bitófadíszben, kezükben kalap helyett a fejük. A látomásban a fölidézett halottak nem akarnak visszaszállni éjszakájukba, követelik, hogy a költő kövesse őket. A ciklus ezen költeményei a Hídavatással
 [!]
[sic!]
főképp abban egyeznek, hogy a fölkorbácsolt lelkiismeret alakokat idéz föl, akiknek vészes varázsától többé szabadulni nem bír. Ámde a 8. álomkép teljességgel párdarabja a Hídavatásnak
 [!]
[sic!]
.”
Heine
Heine, Heinrich
versének szerelmi öngyilkosai kapcsán „A hasonlóság a Hídavatáshoz
 [!]
[sic!]
szembe ötlik. Itt is, ott is kísértetjárás idején ugyanegy gyászos sorsnak osztályosai sorban, szinte karban vonulnak föl s mindegyikük elmondja a történetét. Sorsuk nemcsak egymással közös, hanem az egyik költemény alakjaié hasonló a másikéi sorsához is.” Az Arany-vers záró sorpárjáról kimutatja, hogy a Heine-vers zárlatának parafrázisa. ( Heller 1920, 371–373.) Az ember tragédiája XI. színét mint előzményt Lengyel Miklós mutatta ki. [ Az Ember Tragédiája [!] és Arany János egyik balladája, EPhK, 30(1906), 315–316.] Szigetvári Iván Frédéric Mistral Mirèio című elbeszélő költeményének (1859) egy jelenetét vonta párhuzamba a verssel, anélkül, hogy forrásként jelölte volna meg [ Arany Híd-avatás-a és Mistral Miréionja, EPhK, 30(1906), 787–788. =
Sz. I
Szigetvári Iván
. Kisebb munkái, Bp., 1927, 45–46. =
Sz. I
Szigetvári Iván
., Kisebb munkák. Irodalmi tanulmányok, Bp., 1932, 47–48.]. A versnek (s Az ember tragédiája londoni színének) kapcsolata lehet Irmesi Homonnay Imre Beszélgetés a’ versíró és a’ halál között című kompilációjának első részével, amelyben 552 figura mondja el egy-egy disztichonnyi monológját halála előtt; szerepel köztük „Kis deák”, „Szerelemlyány”, „Kártyász”, „Gazdag”, „Inas”, „Szép leány”, „Ifjú”, „Bolond”, „Vőlegény”, „Mátkáját ’s magát meggyilkolt”. ( Irmesi Homonnay 1845 )
 
Kritikatörténet
 
Gyulai
Gyulai Pál
AJ-emlékbeszédében röviden kitért a versre: „A főváros bűnügyi statisztikája tragikai képpé alakúl át Arany János képzeletében.” [ Gyulai Pál, Emlékbeszéd Arany János fölött; BpSz, 11(1883), 36. kötet, 88, sz., 272–304.: 295.; ua.: Gyulai 1914, I., 227–284.: 267.] Barta János e ballada és Az ünneprontók közös sajátosságának tekinti, hogy bennük „a fantasztikum és a realitás elválaszthatatlan egységbe ötvöződik össze” ( Barta 1987 [1982a], 137.). Sőtér István szerint „a Hídavatás
 [!]
[sic!]
látomása
Arany
Arany János
ekkori életszemléletének legjellemzőbb darabja”. ( Sőtér 1987 [1963], 668.] Szörényi László „modern haláltánc”- ként említi a verset, „amelynek során mindazok elviselhetetlennek ítélik az életet, akik a modern civilizáció életformáját képviselik.” ( Szörényi 1989 [1982/83], 203.) Hász-Fehér Katalin a nagyvárosi tematikán túl a vers mitikus vonatkozásait hangsúlyozza: „a halak és madarak által rajzolt kör és a négy város, a négy harang alkotta négyzet együtt adja ki a mandalát, a világmindenség modelljét”. „Ebbe a világokat egybekapcsoló alakzatba épül bele a híd képe, maga is univerzális szimbólumként, mely a legtöbb mitológiában a világok közötti átjárót, a holtak, a sötétség birodalmába vezető utat jelenti.” „Így válik az 1877-es év Budapestje egy kozmikus látomás színhelyévé, a világmindenség szimbólumává. A hídról a vízbe ugráló szereplők már nem csak magyar, nagyvárosi, 19. századi embertípusok, hanem az egyetemes, a minden mitológiában azonos jelentéssel szereplő toposzhálózat folytán az emberiség képviselői.” ( Hász-Fehér 1996, 15.) A vers több szempontú elemzését lásd Nyilasy Balázs, A kísértetballada és a haláltánc megújítása =
Ny. B
Nyilasy Balázs
., Arany János balladái, Savaria UP 2011, 75–88. J. Soltész Katalin szerint a ballada sorképlete „a strófák végén két-két rövidebb sorral a kísértetballadák szorongó, »elkeskenyedő« strófaszerkezetét mutatja”. ( J. Soltész 1987, 211.) Lásd még: Lázár Béla, Arany „Hídavatás”-a [!] és rokonai, FL, 26(1889)/262. (szept. 24.), 1937–1939. Bokor Malvin, S., Arany János „Hídavatása” [!], Új Idők, 53(1947)/48. (nov. 29.), 524.
 
Fordítások
 
Angol: The Dedication of the Bridge (William N. Loew) = Arany 1914 [an.] The Bridge’s Dedication (Watson Kirckonell) = The Magyar Muse, Kanadai Magyar Újság [Winnipeg], 1933 Consecration of the Bridge (Peter Zollman) = Makkai 2000, 340–344. Arab: Al-Hurijjat wa al-Hubb mukhtarat min al-ši’r al-madzsari tardzsa mat Istfan Fudur fawzi al-’Antil khtijar wa ta’rif Ğiza Kibaš (Fodor István és Képes Géza közreműködésével), arab–magyar közös kiadás, [El-Qahira] Dar al-Kutub [Budapest] Kurfina [1968]), [an.] Bolgár: Освещаване на мост (Иванка Павлова) = Аран 2009, 134–137. Cseh: K otevření mostu (Kamil BednařLadislav Hradský) = Arany 1957b, 143–147. = www.babelmatrix.org Eszperantó: Pont-inaǔguro (Kálmán Kalocsay), Hungara vivo 6(1966)/2, 23–24. Észt: Sillaõnnistamine (Sander Liivak) = Arany 1999, 42–44.; ua.: http://www. scribd.com; ua.: www.babelmatrix.org Lengyel: Otwarcie mostu (Aleksander Rymkiewicz) = Jastrun 1975, 231–234. ua.: www.babelmatrix.org Német: Brückenweihe. Ballade (Dóczi Lajos) = Dóczi 1903, 24–28.; ua.: Jung Ungarn [Berlin] 1911/2, 219–220. [Lásd Rózsa Mária, Magyar irodalom a Jung Ungarn című folyóiratban, MKSz 118(2002)/3, 319.] Die Brückenweihe (Hedwig Lüdecke) = Gragger–Lüdecke 1926, 116–119. Brückenweihe (Szemere László) = Szemere 1935, 205–207. Brückenweihe (Gyuláné Preinreich-Rupprecht) = Preinreich-Rupprecht 1935, 21–23. Brückenweihe (Martin Remané) = Arany 1982, 121–125.; ua.: Arany 1984, 72– 75.; ua.: http://www.mek.iif.hu; ua.: www.babelmatrix.org Olasz: L’inaugurazione del ponte (prózaford., Francesco Sirola) = Sirola 1914, 37–39. Orosz: Откритие моста (Давид Самойлов) = Арань 1960, 169–172.; ua.: Арань 1962, 119–124. Román: Inaugurarea podului (Haralambie Grămescu) = Arany 1960, 319–329.; ua.: Lőrinczi–Majtényi–Szász 1966, 216–218. Ukrán: Освячкния мосту (Юрій Шкробинец) = Балади − Толді, Київ, 1969, 65– 68.
 
Feldolgozások
 
Képzőművészeti Zichy Mihály illusztrációi (négy lap; 4 szövegközi és 1 egész oldalas rajz), 1894, lavírozott tus, 437×352 mm, MNG = Arany–Zichy 1896, II., o. n.; ua.: Arany– Zichy 2016, 71–79. (a cím hibásan: Híd avatás) Zenei Szelényi István (oratórium, 1936) Szirtes Edina Mókus, előadók: Kováts Kriszta, Farkas Gábor Gábriel, Fool Moon énekegyüttes, Keönch László Farkas (2008), 11’ 44” = Kováts Kriszta, Arany-óra: Arany János balladái a capella (CD; Bp., Gryllus, 2008; Youtube is)
 
Hangfelvételek
 
Latinovits: Arany János, Hungaroton, LPX 14047, 1986, Latinovits Zoltán, 4’ 35” Arany János: Balladák, Sinkovits Imre, Hungaroton, SLPX 13903, 1982, 4’ 25”; ua.: Magyar költők, Arany János: Balladák, Hungaroton Classics, HCD 14262, 1998. Vers mindenkinek, 2., Előre hát mind, aki költő!, Dolby Digital 2.0, Sinkó László (DVD: MTVA, 2011) „Üres a híd”: Arany János válogatott balladái, 2000, Lázár Csaba [an.] Arany János versei Bálint András előadásában, Bp., Kossuth–Mojzer, 2006, 4’ 32” Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Udvaros Dorottya, 5’ 39” Zenekísérettel zene: Elek Szilvia; versmondás: Koncz Károly György, zongora: Elek Szilvia (2016; „Emléke sír a lanton még” – Három évszázad melodrámái Arany János balladáira, CD, Gömörország Regionális Kulturális Egyesület, Miskolc, 2017)
 
Híd-avatás
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
A híd avatása
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
(Városi ballada)
*
Szövegforrás:
*K1
 
n
Jegyzet ceruzával, halványan
(„Városi” ballada)
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  Szólt a fiú: „Kettő, vagy semmi!”
  És kártya
perdűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« oszlik »
[törölt]
« fordul »
perdül
*
Szövegforrás:
*K1
 
perdül,
*
Szövegforrás:
K3
 
kártya mén;
 
Bedobta…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Betette »
… Bedobta
*
Szövegforrás:
*K1
 
késő visszavenni:
  Ez az utolsó tétemény:
  „Egy fiatal életremény.”
 
 
  A kártya nem „fest”
n
Jegyzet
A kártya nem „fest”
Olyan kártyajátékban, amelyre színre színt kell tenni, a játékosnak nincs megfelelő színű kártyalapja.
, – a fiúnak
  Vérgyöngy izzad ki
homlokán;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
ÖM 1883, 416–420
 
homlokán
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
  Tét elveszett!… ő vándorútnak
  – Most már remény
nélkűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
ÖM 1883, 416–420
 
nélkül,
*
Szövegforrás:
K3
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
magán –
  Indúl a
késő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« tenger »
[törölt]
« néma »
késő
*
Szövegforrás:
*K1
 
éjszakán.
 
 
  Előtte a
folyam, az új híd,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
folyam, – az új hid,
*
Szövegforrás:
K3
 
folyam, az új hid,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  Még rajta zászlók lengenek:
  Ma szentelé föl a komoly hit
n
Jegyzet
Ma szentelé föl a komoly hit
A Duna budapesti szakaszának második, a folyót a Margit-sziget déli szélénél átívelő hidat 1876. ápr. elején adták át a forgalomnak; ünnepélyes avatására az árvíz miatt (lásd Almanach 1878-ra, Magyarázatok, 27. sor) csak ápr. 30-án került sor (a Margit-szigetre vezető szárnyhíd később, 1900-ra készült el). Bár Tisza Kálmán miniszterelnök nem vett részt az avatáson (a beszédeket Ráth Károly főpolgármester és Péchy Tamás közlekedési miniszter tartotta), az esemény ünnepélyes körülmények között zajlott: „Egy órával a kitüzött idő előtt sok ezernyi közönség sietett ki fényes fogatokon, bérkocsikon, lóvasúton s gyalog, az ünnepély szinhelyéhez.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Mindkét hidfőnél óriási lobogók lengtek, babér övezte lapjaikon aranyos betűkkel ragyogott az »1876«; a feljárati oszlopokon az ország és a főváros czímerei díszlettek; a hídon és a híd alján álló hajókon temérdek zászlót lobogtatott a szél.” [
Ráth
Ráth Károly
és
Péchy
Péchy Tamás
beszédét lásd uo.; PN, 27(1876)/100. (máj. 1., Esti kiadás), 1–2.] A hídnak kulcsszerepe volt a három évvel korábban egyesült Budapest modern nagyvárossá fejlődésében.
,
  S vídám zenével körmenet:
  Nyeré
„Szűz-Szent-Margit”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
a „Szűz-Margit”
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Szűz-Szent-Margit
Beszúrás
n
Jegyzet ” utólag besz.
*
Szövegforrás:
K3
 
„szűz-szent Margit”
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
nevet
n
Jegyzet
Nyeré „Szűz-Szent-Margit” nevet
„A kormány felkérésére a Magyar Tudományos Akadémia külön bizottságot küldött ki annak eldöntésére, hogy milyen nevet adjanak az új hídnak. Gyulai Pál helyettes főtitkár 1875. június 24-i átiratában közli az eredményt: a javaslat a Margit híd elnevezést ajánlja.” A középső pillér déli homlokzatán elhelyezett feliraton „Sz.[ent] Margit hídja” elnevezés olvasható. Páll Gábor, A budapesti Duna-hidak története, Lánchíd füzetek 7., Bp., Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 2007. [1956], 65.
.
 
 
 
Halad középig,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Megáll középen »
Halad középig,
*
Szövegforrás:
*K1
 
hova záros
n
Jegyzet
záros
A hídelemek fésűszerű összeillesztése, amely a hőtágulás hatását közömbösíti.
  Kapcsát
n
Jegyzet
Kapcsát
A hídelemek fésűszerű összeillesztése, amely a hőtágulás hatását közömbösíti.
ereszték
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
helyezték
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« helyez »
ereszték
n
Jegyzet eresz a kivakart szóra írva; a jobb margón ceruzával megismételve:
┬ ereszték
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K3
 
mesteri;
 
Éjfélt is a négy parti város
n
Jegyzet
a négy parti város
Pest
Budapest
,
Buda
Budapest
,
Óbuda
Budapest
és
Újpest
Budapest
(Budapest az előbbi három egyesülésével jött létre 1873-ban;
Újpest
Budapest
et csak 1950-ben csatolták hozzá).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Éjfélt a négy vízparti város
*
Szövegforrás:
*K1
 
Éjfélt is a négy
[törölt]
« víz »
parti város
n
Jegyzet is felülről besz.
*
Szövegforrás:
K3
 
  Tornyában sorra
elveri, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
elveri; –
*
Szövegforrás:
K3
 
  Lenn, csillagok
százezeri.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
száz-ezeri.
n
Jegyzet e ceruzával jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  S a mint az
óra csengve-bongva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
ÖM 1883, 416–420
 
óra csengve, bongva
*
Szövegforrás:
K3
 
óra, csengve-bongva,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
  Ki véknyan üt, ki
vastagon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
 
vastagon,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
vastagon, –
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
 
S ő néz a visszás csillagokba:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Mig ő lenéz a csillagokba:
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Kél egy-egy árnyék a habon:
  Ősz, gyermek,
ifjú,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
ifju,
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
hajadon.
 
 
 
Elébb csak a fej nő ki,
állig,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
állig,
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Előbb csak ázott hajjal a fő »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
S
körülforog
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
körül
[törölt]
« forog »
tekint
*
Szövegforrás:
*K1
 
kiváncsian
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
kíváncsian
*
Szövegforrás:
K3
 
;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Tekint széjjel kiváncsian, »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Majd az egész termet
kiválik,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
kiválik
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Majd a váz-test is rendre feljő »
n
Jegyzet utána a K4-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  S ujjonganak mindannyian:
 
Új híd! avatni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
 
„Uj hid! avatni
*
Szövegforrás:
*K1
K3
 
Új híd! avatni
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
Uj hid! avatni
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
mind! vigan!”
 
 
  „Jerünk!… ki kezdje? a galamb-pár!”
  Fehérben ifju és leány
  Ölelkezik s a hídon van már:
  „Egymásé a halál után!”
  S buknak, – mint egykor igazán.
 
 
  Taps várja. – „Most a millióson
  Van a sor: bátran, öregem!” –
  „Ha megszökött minden adósom:
 
Így
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Igy
*
Szövegforrás:
K3
 
szökni tisztesebb nekem!”
  S elsímul a víz tükre lenn.
 
 
 
Hivatlanúl is jőnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
Hivatlan is már jőnek
*
Szövegforrás:
*K1
 
Hívatlanúl is jönnek
*
Szövegforrás:
K3
 
Hivatlanul is, jönnek
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
aztán
  A harmadik, a negyedik:
  „Én a quaternót
n
Jegyzet
quaternót
quaterno (olasz), kvaternó: négyes (telitalálat) a lottéria nevű sorsolásos szerencsejátékban
elszalasztám!”
 
„Én a becsűletet, – pedig
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
K3
 
  Viseltem
négy évtizedig!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« öt »
[törölt]
« nyolc »
négy évtizedig.”
*
Szövegforrás:
*K1
 
négy évtizedig.”
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  S kört körre hány a barna hullám
  A mint
letűnnek, itt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
letűnnek itt,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
vagy
ott. –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
ott.
*
Szövegforrás:
K3
 
  Jön egy fiú: „Én most
tanúlám
n
Jegyzet
tanúlám
végeztem az első osztályt az iskolában
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
tanulám
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  Az elsőt:
n
Jegyzet
Az elsőt
végeztem az első osztályt az iskolában
pénzem elfogyott:
  Nem adtak:
ugrom hát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
ugrom egy
*
Szövegforrás:
*K1
 
nagyot!”
 
 
  Egy tisztes agg, fehér szakállal,
  Lassan a hídra vánszorog:
 
„Hordozta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Emelte »
Hurczolta
*
Szövegforrás:
*K1
 
ez,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
ez,
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
míg bírta vállal,
 
A létet: mégis
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
[törölt]
« Az életet s im »
A létet s mégis
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
nyomorog!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
nyomorog!”
n
Jegyzet o ceruzával jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
 
Fogadd be, nyilt örvény-torok!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Most
[törölt]
« szótlanul a habba rogy »
várja nyilt örvénytorok.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
  Unalmas
n
Jegyzet
Unalmas
értsd: unott
arcz, félig
kifestve, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
 
kifestve –
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
kifestve,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
  Egy úri nő
lomhán ki-kel:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« alakja kel »
lomhán ki-kel:
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Ah, kínos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Mily kín az »
Ah kínos
*
Szövegforrás:
*K1
 
élet:
reggel, estve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
[törölt]
« este, »
reggel, estve
*
Szövegforrás:
K3
 
reggel, estve,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  Öltözni és vetkezni kell!”
  Ezt is hullámok nyelik el.
 
 
  Nagy zajjal egy
dúlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
dult
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
férfi váza
  Csörtet fel és
vigyorgva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
vigyorva
n
Jegyzet a K3 és az M1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K4
 
mond:
 
Enyém
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
„Enyém
*
Szövegforrás:
K3
 
a hadvezéri
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
az a
[törölt]
« királyi »
vezéri
*
Szövegforrás:
*K1
 
a hadvezéri
n
Jegyzet zéri elkenődve
*
Szövegforrás:
K3
 
pálcza
n
Jegyzet
a hadvezéri pálcza
A waterlooi csatában (1815. jún. 18.) a brit–holland–belga–porosz csapatok
Wellington
Wellesley, Arthur
herceg vezetésével döntő csapást mértek
Bonaparte Napoléon
Napoléon, Bonaparte
francia császár seregeire. (A csatát valójában
Gebhard Leberecht von Blücher
Blücher, Gebhard Leberecht von
porosz tábornagy csapatainak megérkezése döntötte el.)
Wellington
Wellesley, Arthur
első hercege (
Arthur Wellesley
Wellesley, Arthur
, 1769–1852) ír származású tábornok, államférfi, akit a csatát követően „Európa megmentője”-ként emlegettek.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
ÖM 1883, 416–420
 
pálcza,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
  Mely megveré
Napoleont
n
Jegyzet
Mely megveré Napoleont
A waterlooi csatában (1815. jún. 18.) a brit–holland–belga–porosz csapatok
Wellington
Wellesley, Arthur
herceg vezetésével döntő csapást mértek
Bonaparte Napoléon
Napoléon, Bonaparte
francia császár seregeire. (A csatát valójában
Gebhard Leberecht von Blücher
Blücher, Gebhard Leberecht von
porosz tábornagy csapatainak megérkezése döntötte el.)
Wellington
Wellesley, Arthur
első hercege (
Arthur Wellesley
Wellesley, Arthur
, 1769–1852) ír származású tábornok, államférfi, akit a csatát követően „Európa megmentője”-ként emlegettek.
!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Napoleont!”
n
Jegyzet N jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
  A többi
sugdos: „a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« súg; „ez a »
sugdos: „a
*
Szövegforrás:
*K1
 
bolond!…”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
bolond!”
*
Szövegforrás:
*K2
K3
 
 
 
  Szurtos fiú ennek nyakába
 
Hátul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
Hátúl
*
Szövegforrás:
*K2
ÖM 1883, 416–420
 
röhögve ott terem
 
S ketten
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
S együtt
*
Szövegforrás:
*K2
 
repűlnek a Dunába:
 
„Lábszijjra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
ÖM 1883, 416–420
 
„Lábszijj
[törölt]
« al »
ra
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Lábszíjjra
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
várt a mesterem
n
Jegyzet
Lábszijjra várt a mesterem
Lábszíj: „A vargák, és csizmadiák úgynevezett térdszíja, melylyel a munkába vett lábbelit megszorítják, hogy ideoda ne mozogjon. Használják néha verőeszközül is. Lábszíjjal megverni az inast.” ( Cz–F )
:
  No, várjon,
míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
mig
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
megkérlelem!”
 
 
  „Én dús
n
Jegyzet
dús
gazdag
vagyok” –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
K4
ÖM 1883, 416–420
 
vagyok”
*
Szövegforrás:
*K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
kiált
egy másik,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
a másik,
*
Szövegforrás:
*K1
 
egy másik
*
Szövegforrás:
*K2
 
  „S élvezni többé nem tudom!” –
  „Én hű
valék, a kézfogásig:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
valék a kéz-fogásig:
*
Szövegforrás:
K3
 
valék a kézfogásig
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  S elvette Alfréd a
hugom’!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
hugom!”
*
Szövegforrás:
K3
 
  Eltűnnek
mind, a járt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« a sötét »
[törölt]
« a törött »
mind a járt
*
Szövegforrás:
*K1
 
uton.
 
 
  „Párbajban ezt én így fogadtam:
n
Jegyzet
Párbajban ezt én így fogadtam:
Amerikai párbaj; a párbajnak az a formája, amikor a két fél előre megállapított módon a sorstól teszi függővé, hogy melyikük legyen öngyilkos. ( MN ) A „sötét golyó” dőlt betűs írásmódja a kétértelműséget jelöli; a szó egyrészt arra utal, hogy a párbajt világos és sötét golyó húzásával döntötték el, másrészt arra, hogy a vesztesnek főbe kellett lőnie magát.
Voinovich
Voinovich Géza
szerint a párbajnak ez a formája azért alakult ki, mert a párbajozást a század végén már szigorúan büntették. ( AJÖM I., 544.)
 
Menj hát elül, sötét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Enyém lett a gyászos »
Most menj elöl, sötét
*
Szövegforrás:
*K1
 
golyó!
n
Jegyzet
Menj hát elül, sötét golyó!
Amerikai párbaj; a párbajnak az a formája, amikor a két fél előre megállapított módon a sorstól teszi függővé, hogy melyikük legyen öngyilkos. ( MN ) A „sötét golyó” dőlt betűs írásmódja a kétértelműséget jelöli; a szó egyrészt arra utal, hogy a párbajt világos és sötét golyó húzásával döntötték el, másrészt arra, hogy a vesztesnek főbe kellett lőnie magát.
Voinovich
Voinovich Géza
szerint a párbajnak ez a formája azért alakult ki, mert a párbajozást a század végén már szigorúan büntették. ( AJÖM I., 544.)
” –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
golyó! –”
*
Szövegforrás:
*K2
K3
 
golyó –”
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
 
„Én a szemérmet
félrehagytam,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
félrehagytam,
n
Jegyzet e h utólag egybehúzva
*
Szövegforrás:
*K2
 
félre hagytam,
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
„Én szivemet s mi az alatt van,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
És
íme,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
íme,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
az lőn
bosszuló:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
boszuló:
*
Szövegforrás:
*K2
K3
 
bosszuló
[törölt]
« !” »
:
*
Szövegforrás:
K4
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Hozám ide, itt neki jó,
[szerkesztői feloldás]
a sor nincs beljebb kezdve, utólag [-lel jav.
*
Szövegforrás:
*K1
K3
 
 
Most vőlegényem a
folyó!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
folyó.”
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Vár gyermekágyam »
: Most vőlegényem
n
Jegyzet alulról besz.
: a folyó.”
*
Szövegforrás:
*K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Elrejti őket a folyó »
Itt gyermekágyam: a folyó.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
 
Igy,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Így,
*
Szövegforrás:
K3
 
s már nem egyenkint, –
seregben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
seregben,
*
Szövegforrás:
K3
 
  Czikázva, némán ugranak,
  Mint
röpke-hal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
röpke hal
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
a tengerekben
n
Jegyzet
röpke-hal a tengerekben
A makracsuka-alakúak rendjébe tartozó repülőhalfélék (Exocoetidae) a melegebb tengerekben, gyakran nagy csapatokban élnek. Mell- vagy hasúszójuk szárnyszerűen megnagyobbodott; a vízfelszín fölött vitorlázva repülnek.
;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« tág »
kék tengerekben;
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Vagy mint csoportos madarak
 
Föl-fölreppenve, szállanak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Röppennek és leszállnak.
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Röppennek, és fel »
n
Jegyzet fel felülről besz.
Föl-fölreppenve,
szállanak.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  Órjás szemekben
húll
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
hull
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
e zápor,
  Lenn tánczol órjás buborék;
  Félkörben az öngyilkos tábor
  Zúg fel s
le mint malomkerék; –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
 
le, mint malom-kerék;
*
Szövegforrás:
K3
 
le, mint malomkerék –
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
le, mint malomkerék;
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
 
A Duna győzi, s adja még.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Az ifju ott áll, nézi még »
A Duna győzi s adja még.
*
Szövegforrás:
*K1
 
A Duna győzi s adja még.
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  Néz a fiú… nem látja
többé,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
többé:
*
Szövegforrás:
K3
 
  Elméje
bódult,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
kábúlt
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« kábú »
bódúlt,
n
Jegyzet bódú ráírva; a bal margón megismételve:
bódúlt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K3
 
szeme vak;
 
De
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
De,
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
a mint sűrübbé,
sürűbbé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
sűrűbbé,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  Nő a veszélyes forgatag:
  Megérzi sodrát, hogy ragad.
 
 
  S nincs ellenállás e viharnak, –
  Széttörni e
varázsgyürüt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
varázs gyürűt
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
  Nincsen hatalma földi
karnak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
karnak. –
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
  Mire az óra egyet üt:
  Üres a híd, – csend mindenütt.
 
 
(1877. aug. 22.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
 
(1877. aug. 22.)
*
Szövegforrás:
K3
 
Arany János
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K4
 
Arany János
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
(1877)
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
 
 
 
Híd-avatás
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
A híd avatása
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
(Városi ballada)
*
Szövegforrás:
*K1
 
n
Jegyzet ceruzával, halványan
(„Városi” ballada)
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  Szólt a fiú: „Kettő, vagy semmi!”
  És kártya
perdűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« oszlik »
[törölt]
« fordul »
perdül
*
Szövegforrás:
*K1
 
perdül,
*
Szövegforrás:
K3
 
kártya mén;
 
Bedobta…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Betette »
… Bedobta
*
Szövegforrás:
*K1
 
késő visszavenni:
  Ez az utolsó tétemény:
  „Egy fiatal életremény.”
 
 
  A kártya nem „fest”
n
Jegyzet
A kártya nem „fest”
Olyan kártyajátékban, amelyre színre színt kell tenni, a játékosnak nincs megfelelő színű kártyalapja.
, – a fiúnak
  Vérgyöngy izzad ki
homlokán;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
ÖM 1883, 416–420
 
homlokán
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
  Tét elveszett!… ő vándorútnak
  – Most már remény
nélkűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
ÖM 1883, 416–420
 
nélkül,
*
Szövegforrás:
K3
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
magán –
  Indúl a
késő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« tenger »
[törölt]
« néma »
késő
*
Szövegforrás:
*K1
 
éjszakán.
 
 
  Előtte a
folyam, az új híd,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
folyam, – az új hid,
*
Szövegforrás:
K3
 
folyam, az új hid,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  Még rajta zászlók lengenek:
  Ma szentelé föl a komoly hit
n
Jegyzet
Ma szentelé föl a komoly hit
A Duna budapesti szakaszának második, a folyót a Margit-sziget déli szélénél átívelő hidat 1876. ápr. elején adták át a forgalomnak; ünnepélyes avatására az árvíz miatt (lásd Almanach 1878-ra, Magyarázatok, 27. sor) csak ápr. 30-án került sor (a Margit-szigetre vezető szárnyhíd később, 1900-ra készült el). Bár Tisza Kálmán miniszterelnök nem vett részt az avatáson (a beszédeket Ráth Károly főpolgármester és Péchy Tamás közlekedési miniszter tartotta), az esemény ünnepélyes körülmények között zajlott: „Egy órával a kitüzött idő előtt sok ezernyi közönség sietett ki fényes fogatokon, bérkocsikon, lóvasúton s gyalog, az ünnepély szinhelyéhez.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Mindkét hidfőnél óriási lobogók lengtek, babér övezte lapjaikon aranyos betűkkel ragyogott az »1876«; a feljárati oszlopokon az ország és a főváros czímerei díszlettek; a hídon és a híd alján álló hajókon temérdek zászlót lobogtatott a szél.” [
Ráth
Ráth Károly
és
Péchy
Péchy Tamás
beszédét lásd uo.; PN, 27(1876)/100. (máj. 1., Esti kiadás), 1–2.] A hídnak kulcsszerepe volt a három évvel korábban egyesült Budapest modern nagyvárossá fejlődésében.
,
  S vídám zenével körmenet:
  Nyeré
„Szűz-Szent-Margit”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
a „Szűz-Margit”
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Szűz-Szent-Margit
Beszúrás
n
Jegyzet ” utólag besz.
*
Szövegforrás:
K3
 
„szűz-szent Margit”
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
nevet
n
Jegyzet
Nyeré „Szűz-Szent-Margit” nevet
„A kormány felkérésére a Magyar Tudományos Akadémia külön bizottságot küldött ki annak eldöntésére, hogy milyen nevet adjanak az új hídnak. Gyulai Pál helyettes főtitkár 1875. június 24-i átiratában közli az eredményt: a javaslat a Margit híd elnevezést ajánlja.” A középső pillér déli homlokzatán elhelyezett feliraton „Sz.[ent] Margit hídja” elnevezés olvasható. Páll Gábor, A budapesti Duna-hidak története, Lánchíd füzetek 7., Bp., Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 2007. [1956], 65.
.
 
 
 
Halad középig,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Megáll középen »
Halad középig,
*
Szövegforrás:
*K1
 
hova záros
n
Jegyzet
záros
A hídelemek fésűszerű összeillesztése, amely a hőtágulás hatását közömbösíti.
  Kapcsát
n
Jegyzet
Kapcsát
A hídelemek fésűszerű összeillesztése, amely a hőtágulás hatását közömbösíti.
ereszték
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
helyezték
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« helyez »
ereszték
n
Jegyzet eresz a kivakart szóra írva; a jobb margón ceruzával megismételve:
┬ ereszték
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K3
 
mesteri;
 
Éjfélt is a négy parti város
n
Jegyzet
a négy parti város
Pest
Budapest
,
Buda
Budapest
,
Óbuda
Budapest
és
Újpest
Budapest
(Budapest az előbbi három egyesülésével jött létre 1873-ban;
Újpest
Budapest
et csak 1950-ben csatolták hozzá).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Éjfélt a négy vízparti város
*
Szövegforrás:
*K1
 
Éjfélt is a négy
[törölt]
« víz »
parti város
n
Jegyzet is felülről besz.
*
Szövegforrás:
K3
 
  Tornyában sorra
elveri, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
elveri; –
*
Szövegforrás:
K3
 
  Lenn, csillagok
százezeri.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
száz-ezeri.
n
Jegyzet e ceruzával jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  S a mint az
óra csengve-bongva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
ÖM 1883, 416–420
 
óra csengve, bongva
*
Szövegforrás:
K3
 
óra, csengve-bongva,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
  Ki véknyan üt, ki
vastagon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
 
vastagon,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
vastagon, –
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
 
S ő néz a visszás csillagokba:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Mig ő lenéz a csillagokba:
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Kél egy-egy árnyék a habon:
  Ősz, gyermek,
ifjú,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
ifju,
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
hajadon.
 
 
 
Elébb csak a fej nő ki,
állig,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
állig,
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Előbb csak ázott hajjal a fő »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
S
körülforog
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
körül
[törölt]
« forog »
tekint
*
Szövegforrás:
*K1
 
kiváncsian
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
kíváncsian
*
Szövegforrás:
K3
 
;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Tekint széjjel kiváncsian, »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Majd az egész termet
kiválik,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
kiválik
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Majd a váz-test is rendre feljő »
n
Jegyzet utána a K4-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  S ujjonganak mindannyian:
 
Új híd! avatni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
 
„Uj hid! avatni
*
Szövegforrás:
*K1
K3
 
Új híd! avatni
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
Uj hid! avatni
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
mind! vigan!”
 
 
  „Jerünk!… ki kezdje? a galamb-pár!”
  Fehérben ifju és leány
  Ölelkezik s a hídon van már:
  „Egymásé a halál után!”
  S buknak, – mint egykor igazán.
 
 
  Taps várja. – „Most a millióson
  Van a sor: bátran, öregem!” –
  „Ha megszökött minden adósom:
 
Így
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Igy
*
Szövegforrás:
K3
 
szökni tisztesebb nekem!”
  S elsímul a víz tükre lenn.
 
 
 
Hivatlanúl is jőnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
Hivatlan is már jőnek
*
Szövegforrás:
*K1
 
Hívatlanúl is jönnek
*
Szövegforrás:
K3
 
Hivatlanul is, jönnek
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
aztán
  A harmadik, a negyedik:
  „Én a quaternót
n
Jegyzet
quaternót
quaterno (olasz), kvaternó: négyes (telitalálat) a lottéria nevű sorsolásos szerencsejátékban
elszalasztám!”
 
„Én a becsűletet, – pedig
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
K3
 
  Viseltem
négy évtizedig!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« öt »
[törölt]
« nyolc »
négy évtizedig.”
*
Szövegforrás:
*K1
 
négy évtizedig.”
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  S kört körre hány a barna hullám
  A mint
letűnnek, itt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
letűnnek itt,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
vagy
ott. –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
ott.
*
Szövegforrás:
K3
 
  Jön egy fiú: „Én most
tanúlám
n
Jegyzet
tanúlám
végeztem az első osztályt az iskolában
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
tanulám
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  Az elsőt:
n
Jegyzet
Az elsőt
végeztem az első osztályt az iskolában
pénzem elfogyott:
  Nem adtak:
ugrom hát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
ugrom egy
*
Szövegforrás:
*K1
 
nagyot!”
 
 
  Egy tisztes agg, fehér szakállal,
  Lassan a hídra vánszorog:
 
„Hordozta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Emelte »
Hurczolta
*
Szövegforrás:
*K1
 
ez,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
ez,
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
míg bírta vállal,
 
A létet: mégis
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
[törölt]
« Az életet s im »
A létet s mégis
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
nyomorog!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
nyomorog!”
n
Jegyzet o ceruzával jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
 
Fogadd be, nyilt örvény-torok!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Most
[törölt]
« szótlanul a habba rogy »
várja nyilt örvénytorok.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
  Unalmas
n
Jegyzet
Unalmas
értsd: unott
arcz, félig
kifestve, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
 
kifestve –
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
kifestve,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
  Egy úri nő
lomhán ki-kel:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« alakja kel »
lomhán ki-kel:
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Ah, kínos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Mily kín az »
Ah kínos
*
Szövegforrás:
*K1
 
élet:
reggel, estve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
[törölt]
« este, »
reggel, estve
*
Szövegforrás:
K3
 
reggel, estve,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  Öltözni és vetkezni kell!”
  Ezt is hullámok nyelik el.
 
 
  Nagy zajjal egy
dúlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
dult
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
férfi váza
  Csörtet fel és
vigyorgva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
vigyorva
n
Jegyzet a K3 és az M1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K4
 
mond:
 
Enyém
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
„Enyém
*
Szövegforrás:
K3
 
a hadvezéri
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
az a
[törölt]
« királyi »
vezéri
*
Szövegforrás:
*K1
 
a hadvezéri
n
Jegyzet zéri elkenődve
*
Szövegforrás:
K3
 
pálcza
n
Jegyzet
a hadvezéri pálcza
A waterlooi csatában (1815. jún. 18.) a brit–holland–belga–porosz csapatok
Wellington
Wellesley, Arthur
herceg vezetésével döntő csapást mértek
Bonaparte Napoléon
Napoléon, Bonaparte
francia császár seregeire. (A csatát valójában
Gebhard Leberecht von Blücher
Blücher, Gebhard Leberecht von
porosz tábornagy csapatainak megérkezése döntötte el.)
Wellington
Wellesley, Arthur
első hercege (
Arthur Wellesley
Wellesley, Arthur
, 1769–1852) ír származású tábornok, államférfi, akit a csatát követően „Európa megmentője”-ként emlegettek.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
ÖM 1883, 416–420
 
pálcza,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
  Mely megveré
Napoleont
n
Jegyzet
Mely megveré Napoleont
A waterlooi csatában (1815. jún. 18.) a brit–holland–belga–porosz csapatok
Wellington
Wellesley, Arthur
herceg vezetésével döntő csapást mértek
Bonaparte Napoléon
Napoléon, Bonaparte
francia császár seregeire. (A csatát valójában
Gebhard Leberecht von Blücher
Blücher, Gebhard Leberecht von
porosz tábornagy csapatainak megérkezése döntötte el.)
Wellington
Wellesley, Arthur
első hercege (
Arthur Wellesley
Wellesley, Arthur
, 1769–1852) ír származású tábornok, államférfi, akit a csatát követően „Európa megmentője”-ként emlegettek.
!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Napoleont!”
n
Jegyzet N jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
  A többi
sugdos: „a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« súg; „ez a »
sugdos: „a
*
Szövegforrás:
*K1
 
bolond!…”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
bolond!”
*
Szövegforrás:
*K2
K3
 
 
 
  Szurtos fiú ennek nyakába
 
Hátul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
Hátúl
*
Szövegforrás:
*K2
ÖM 1883, 416–420
 
röhögve ott terem
 
S ketten
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
S együtt
*
Szövegforrás:
*K2
 
repűlnek a Dunába:
 
„Lábszijjra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
ÖM 1883, 416–420
 
„Lábszijj
[törölt]
« al »
ra
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Lábszíjjra
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
várt a mesterem
n
Jegyzet
Lábszijjra várt a mesterem
Lábszíj: „A vargák, és csizmadiák úgynevezett térdszíja, melylyel a munkába vett lábbelit megszorítják, hogy ideoda ne mozogjon. Használják néha verőeszközül is. Lábszíjjal megverni az inast.” ( Cz–F )
:
  No, várjon,
míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
mig
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
megkérlelem!”
 
 
  „Én dús
n
Jegyzet
dús
gazdag
vagyok” –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
K4
ÖM 1883, 416–420
 
vagyok”
*
Szövegforrás:
*K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
kiált
egy másik,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
a másik,
*
Szövegforrás:
*K1
 
egy másik
*
Szövegforrás:
*K2
 
  „S élvezni többé nem tudom!” –
  „Én hű
valék, a kézfogásig:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
valék a kéz-fogásig:
*
Szövegforrás:
K3
 
valék a kézfogásig
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  S elvette Alfréd a
hugom’!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
hugom!”
*
Szövegforrás:
K3
 
  Eltűnnek
mind, a járt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« a sötét »
[törölt]
« a törött »
mind a járt
*
Szövegforrás:
*K1
 
uton.
 
 
  „Párbajban ezt én így fogadtam:
n
Jegyzet
Párbajban ezt én így fogadtam:
Amerikai párbaj; a párbajnak az a formája, amikor a két fél előre megállapított módon a sorstól teszi függővé, hogy melyikük legyen öngyilkos. ( MN ) A „sötét golyó” dőlt betűs írásmódja a kétértelműséget jelöli; a szó egyrészt arra utal, hogy a párbajt világos és sötét golyó húzásával döntötték el, másrészt arra, hogy a vesztesnek főbe kellett lőnie magát.
Voinovich
Voinovich Géza
szerint a párbajnak ez a formája azért alakult ki, mert a párbajozást a század végén már szigorúan büntették. ( AJÖM I., 544.)
 
Menj hát elül, sötét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Enyém lett a gyászos »
Most menj elöl, sötét
*
Szövegforrás:
*K1
 
golyó!
n
Jegyzet
Menj hát elül, sötét golyó!
Amerikai párbaj; a párbajnak az a formája, amikor a két fél előre megállapított módon a sorstól teszi függővé, hogy melyikük legyen öngyilkos. ( MN ) A „sötét golyó” dőlt betűs írásmódja a kétértelműséget jelöli; a szó egyrészt arra utal, hogy a párbajt világos és sötét golyó húzásával döntötték el, másrészt arra, hogy a vesztesnek főbe kellett lőnie magát.
Voinovich
Voinovich Géza
szerint a párbajnak ez a formája azért alakult ki, mert a párbajozást a század végén már szigorúan büntették. ( AJÖM I., 544.)
” –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
golyó! –”
*
Szövegforrás:
*K2
K3
 
golyó –”
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
 
„Én a szemérmet
félrehagytam,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
félrehagytam,
n
Jegyzet e h utólag egybehúzva
*
Szövegforrás:
*K2
 
félre hagytam,
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
„Én szivemet s mi az alatt van,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
És
íme,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
íme,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
az lőn
bosszuló:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
boszuló:
*
Szövegforrás:
*K2
K3
 
bosszuló
[törölt]
« !” »
:
*
Szövegforrás:
K4
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Hozám ide, itt neki jó,
[szerkesztői feloldás]
a sor nincs beljebb kezdve, utólag [-lel jav.
*
Szövegforrás:
*K1
K3
 
 
Most vőlegényem a
folyó!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
folyó.”
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Vár gyermekágyam »
: Most vőlegényem
n
Jegyzet alulról besz.
: a folyó.”
*
Szövegforrás:
*K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Elrejti őket a folyó »
Itt gyermekágyam: a folyó.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
 
Igy,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Így,
*
Szövegforrás:
K3
 
s már nem egyenkint, –
seregben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
seregben,
*
Szövegforrás:
K3
 
  Czikázva, némán ugranak,
  Mint
röpke-hal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
röpke hal
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
a tengerekben
n
Jegyzet
röpke-hal a tengerekben
A makracsuka-alakúak rendjébe tartozó repülőhalfélék (Exocoetidae) a melegebb tengerekben, gyakran nagy csapatokban élnek. Mell- vagy hasúszójuk szárnyszerűen megnagyobbodott; a vízfelszín fölött vitorlázva repülnek.
;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« tág »
kék tengerekben;
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Vagy mint csoportos madarak
 
Föl-fölreppenve, szállanak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Röppennek és leszállnak.
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Röppennek, és fel »
n
Jegyzet fel felülről besz.
Föl-fölreppenve,
szállanak.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  Órjás szemekben
húll
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
hull
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
e zápor,
  Lenn tánczol órjás buborék;
  Félkörben az öngyilkos tábor
  Zúg fel s
le mint malomkerék; –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
 
le, mint malom-kerék;
*
Szövegforrás:
K3
 
le, mint malomkerék –
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
le, mint malomkerék;
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
 
A Duna győzi, s adja még.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Az ifju ott áll, nézi még »
A Duna győzi s adja még.
*
Szövegforrás:
*K1
 
A Duna győzi s adja még.
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  Néz a fiú… nem látja
többé,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
többé:
*
Szövegforrás:
K3
 
  Elméje
bódult,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
kábúlt
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« kábú »
bódúlt,
n
Jegyzet bódú ráírva; a bal margón megismételve:
bódúlt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K3
 
szeme vak;
 
De
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
De,
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
a mint sűrübbé,
sürűbbé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
sűrűbbé,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  Nő a veszélyes forgatag:
  Megérzi sodrát, hogy ragad.
 
 
  S nincs ellenállás e viharnak, –
  Széttörni e
varázsgyürüt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
varázs gyürűt
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
  Nincsen hatalma földi
karnak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
karnak. –
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
  Mire az óra egyet üt:
  Üres a híd, – csend mindenütt.
 
 
(1877. aug. 22.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
 
(1877. aug. 22.)
*
Szövegforrás:
K3
 
Arany János
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K4
 
Arany János
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
(1877)
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
 
 
 
Híd-avatás
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
A híd avatása
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
(Városi ballada)
*
Szövegforrás:
*K1
 
n
Jegyzet ceruzával, halványan
(„Városi” ballada)
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  Szólt a fiú: „Kettő, vagy semmi!”
  És kártya
perdűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« oszlik »
[törölt]
« fordul »
perdül
*
Szövegforrás:
*K1
 
perdül,
*
Szövegforrás:
K3
 
kártya mén;
 
Bedobta…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Betette »
… Bedobta
*
Szövegforrás:
*K1
 
késő visszavenni:
  Ez az utolsó tétemény:
  „Egy fiatal életremény.”
 
 
  A kártya nem „fest”
n
Jegyzet
A kártya nem „fest”
Olyan kártyajátékban, amelyre színre színt kell tenni, a játékosnak nincs megfelelő színű kártyalapja.
, – a fiúnak
  Vérgyöngy izzad ki
homlokán;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
ÖM 1883, 416–420
 
homlokán
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
  Tét elveszett!… ő vándorútnak
  – Most már remény
nélkűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
ÖM 1883, 416–420
 
nélkül,
*
Szövegforrás:
K3
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
magán –
  Indúl a
késő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« tenger »
[törölt]
« néma »
késő
*
Szövegforrás:
*K1
 
éjszakán.
 
 
  Előtte a
folyam, az új híd,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
folyam, – az új hid,
*
Szövegforrás:
K3
 
folyam, az új hid,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  Még rajta zászlók lengenek:
  Ma szentelé föl a komoly hit
n
Jegyzet
Ma szentelé föl a komoly hit
A Duna budapesti szakaszának második, a folyót a Margit-sziget déli szélénél átívelő hidat 1876. ápr. elején adták át a forgalomnak; ünnepélyes avatására az árvíz miatt (lásd Almanach 1878-ra, Magyarázatok, 27. sor) csak ápr. 30-án került sor (a Margit-szigetre vezető szárnyhíd később, 1900-ra készült el). Bár Tisza Kálmán miniszterelnök nem vett részt az avatáson (a beszédeket Ráth Károly főpolgármester és Péchy Tamás közlekedési miniszter tartotta), az esemény ünnepélyes körülmények között zajlott: „Egy órával a kitüzött idő előtt sok ezernyi közönség sietett ki fényes fogatokon, bérkocsikon, lóvasúton s gyalog, az ünnepély szinhelyéhez.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Mindkét hidfőnél óriási lobogók lengtek, babér övezte lapjaikon aranyos betűkkel ragyogott az »1876«; a feljárati oszlopokon az ország és a főváros czímerei díszlettek; a hídon és a híd alján álló hajókon temérdek zászlót lobogtatott a szél.” [
Ráth
Ráth Károly
és
Péchy
Péchy Tamás
beszédét lásd uo.; PN, 27(1876)/100. (máj. 1., Esti kiadás), 1–2.] A hídnak kulcsszerepe volt a három évvel korábban egyesült Budapest modern nagyvárossá fejlődésében.
,
  S vídám zenével körmenet:
  Nyeré
„Szűz-Szent-Margit”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
a „Szűz-Margit”
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Szűz-Szent-Margit
Beszúrás
n
Jegyzet ” utólag besz.
*
Szövegforrás:
K3
 
„szűz-szent Margit”
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
nevet
n
Jegyzet
Nyeré „Szűz-Szent-Margit” nevet
„A kormány felkérésére a Magyar Tudományos Akadémia külön bizottságot küldött ki annak eldöntésére, hogy milyen nevet adjanak az új hídnak. Gyulai Pál helyettes főtitkár 1875. június 24-i átiratában közli az eredményt: a javaslat a Margit híd elnevezést ajánlja.” A középső pillér déli homlokzatán elhelyezett feliraton „Sz.[ent] Margit hídja” elnevezés olvasható. Páll Gábor, A budapesti Duna-hidak története, Lánchíd füzetek 7., Bp., Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 2007. [1956], 65.
.
 
 
 
Halad középig,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Megáll középen »
Halad középig,
*
Szövegforrás:
*K1
 
hova záros
n
Jegyzet
záros
A hídelemek fésűszerű összeillesztése, amely a hőtágulás hatását közömbösíti.
  Kapcsát
n
Jegyzet
Kapcsát
A hídelemek fésűszerű összeillesztése, amely a hőtágulás hatását közömbösíti.
ereszték
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
helyezték
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« helyez »
ereszték
n
Jegyzet eresz a kivakart szóra írva; a jobb margón ceruzával megismételve:
┬ ereszték
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K3
 
mesteri;
 
Éjfélt is a négy parti város
n
Jegyzet
a négy parti város
Pest
Budapest
,
Buda
Budapest
,
Óbuda
Budapest
és
Újpest
Budapest
(Budapest az előbbi három egyesülésével jött létre 1873-ban;
Újpest
Budapest
et csak 1950-ben csatolták hozzá).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Éjfélt a négy vízparti város
*
Szövegforrás:
*K1
 
Éjfélt is a négy
[törölt]
« víz »
parti város
n
Jegyzet is felülről besz.
*
Szövegforrás:
K3
 
  Tornyában sorra
elveri, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
elveri; –
*
Szövegforrás:
K3
 
  Lenn, csillagok
százezeri.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
száz-ezeri.
n
Jegyzet e ceruzával jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  S a mint az
óra csengve-bongva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
ÖM 1883, 416–420
 
óra csengve, bongva
*
Szövegforrás:
K3
 
óra, csengve-bongva,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
  Ki véknyan üt, ki
vastagon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
 
vastagon,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
vastagon, –
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
 
S ő néz a visszás csillagokba:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Mig ő lenéz a csillagokba:
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Kél egy-egy árnyék a habon:
  Ősz, gyermek,
ifjú,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
ifju,
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
hajadon.
 
 
 
Elébb csak a fej nő ki,
állig,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
állig,
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Előbb csak ázott hajjal a fő »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
S
körülforog
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
körül
[törölt]
« forog »
tekint
*
Szövegforrás:
*K1
 
kiváncsian
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
kíváncsian
*
Szövegforrás:
K3
 
;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Tekint széjjel kiváncsian, »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Majd az egész termet
kiválik,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
kiválik
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Majd a váz-test is rendre feljő »
n
Jegyzet utána a K4-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  S ujjonganak mindannyian:
 
Új híd! avatni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
 
„Uj hid! avatni
*
Szövegforrás:
*K1
K3
 
Új híd! avatni
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
Uj hid! avatni
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
mind! vigan!”
 
 
  „Jerünk!… ki kezdje? a galamb-pár!”
  Fehérben ifju és leány
  Ölelkezik s a hídon van már:
  „Egymásé a halál után!”
  S buknak, – mint egykor igazán.
 
 
  Taps várja. – „Most a millióson
  Van a sor: bátran, öregem!” –
  „Ha megszökött minden adósom:
 
Így
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Igy
*
Szövegforrás:
K3
 
szökni tisztesebb nekem!”
  S elsímul a víz tükre lenn.
 
 
 
Hivatlanúl is jőnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
Hivatlan is már jőnek
*
Szövegforrás:
*K1
 
Hívatlanúl is jönnek
*
Szövegforrás:
K3
 
Hivatlanul is, jönnek
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
aztán
  A harmadik, a negyedik:
  „Én a quaternót
n
Jegyzet
quaternót
quaterno (olasz), kvaternó: négyes (telitalálat) a lottéria nevű sorsolásos szerencsejátékban
elszalasztám!”
 
„Én a becsűletet, – pedig
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
K3
 
  Viseltem
négy évtizedig!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« öt »
[törölt]
« nyolc »
négy évtizedig.”
*
Szövegforrás:
*K1
 
négy évtizedig.”
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  S kört körre hány a barna hullám
  A mint
letűnnek, itt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
letűnnek itt,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
vagy
ott. –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
ott.
*
Szövegforrás:
K3
 
  Jön egy fiú: „Én most
tanúlám
n
Jegyzet
tanúlám
végeztem az első osztályt az iskolában
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
tanulám
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  Az elsőt:
n
Jegyzet
Az elsőt
végeztem az első osztályt az iskolában
pénzem elfogyott:
  Nem adtak:
ugrom hát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
ugrom egy
*
Szövegforrás:
*K1
 
nagyot!”
 
 
  Egy tisztes agg, fehér szakállal,
  Lassan a hídra vánszorog:
 
„Hordozta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Emelte »
Hurczolta
*
Szövegforrás:
*K1
 
ez,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
ez,
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
míg bírta vállal,
 
A létet: mégis
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
[törölt]
« Az életet s im »
A létet s mégis
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
nyomorog!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
nyomorog!”
n
Jegyzet o ceruzával jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
 
Fogadd be, nyilt örvény-torok!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Most
[törölt]
« szótlanul a habba rogy »
várja nyilt örvénytorok.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
  Unalmas
n
Jegyzet
Unalmas
értsd: unott
arcz, félig
kifestve, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
 
kifestve –
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
kifestve,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
  Egy úri nő
lomhán ki-kel:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« alakja kel »
lomhán ki-kel:
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Ah, kínos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Mily kín az »
Ah kínos
*
Szövegforrás:
*K1
 
élet:
reggel, estve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
[törölt]
« este, »
reggel, estve
*
Szövegforrás:
K3
 
reggel, estve,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  Öltözni és vetkezni kell!”
  Ezt is hullámok nyelik el.
 
 
  Nagy zajjal egy
dúlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
dult
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
férfi váza
  Csörtet fel és
vigyorgva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
vigyorva
n
Jegyzet a K3 és az M1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K4
 
mond:
 
Enyém
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
„Enyém
*
Szövegforrás:
K3
 
a hadvezéri
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
az a
[törölt]
« királyi »
vezéri
*
Szövegforrás:
*K1
 
a hadvezéri
n
Jegyzet zéri elkenődve
*
Szövegforrás:
K3
 
pálcza
n
Jegyzet
a hadvezéri pálcza
A waterlooi csatában (1815. jún. 18.) a brit–holland–belga–porosz csapatok
Wellington
Wellesley, Arthur
herceg vezetésével döntő csapást mértek
Bonaparte Napoléon
Napoléon, Bonaparte
francia császár seregeire. (A csatát valójában
Gebhard Leberecht von Blücher
Blücher, Gebhard Leberecht von
porosz tábornagy csapatainak megérkezése döntötte el.)
Wellington
Wellesley, Arthur
első hercege (
Arthur Wellesley
Wellesley, Arthur
, 1769–1852) ír származású tábornok, államférfi, akit a csatát követően „Európa megmentője”-ként emlegettek.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
ÖM 1883, 416–420
 
pálcza,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
  Mely megveré
Napoleont
n
Jegyzet
Mely megveré Napoleont
A waterlooi csatában (1815. jún. 18.) a brit–holland–belga–porosz csapatok
Wellington
Wellesley, Arthur
herceg vezetésével döntő csapást mértek
Bonaparte Napoléon
Napoléon, Bonaparte
francia császár seregeire. (A csatát valójában
Gebhard Leberecht von Blücher
Blücher, Gebhard Leberecht von
porosz tábornagy csapatainak megérkezése döntötte el.)
Wellington
Wellesley, Arthur
első hercege (
Arthur Wellesley
Wellesley, Arthur
, 1769–1852) ír származású tábornok, államférfi, akit a csatát követően „Európa megmentője”-ként emlegettek.
!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Napoleont!”
n
Jegyzet N jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
  A többi
sugdos: „a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« súg; „ez a »
sugdos: „a
*
Szövegforrás:
*K1
 
bolond!…”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
bolond!”
*
Szövegforrás:
*K2
K3
 
 
 
  Szurtos fiú ennek nyakába
 
Hátul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
Hátúl
*
Szövegforrás:
*K2
ÖM 1883, 416–420
 
röhögve ott terem
 
S ketten
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
S együtt
*
Szövegforrás:
*K2
 
repűlnek a Dunába:
 
„Lábszijjra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
ÖM 1883, 416–420
 
„Lábszijj
[törölt]
« al »
ra
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Lábszíjjra
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
várt a mesterem
n
Jegyzet
Lábszijjra várt a mesterem
Lábszíj: „A vargák, és csizmadiák úgynevezett térdszíja, melylyel a munkába vett lábbelit megszorítják, hogy ideoda ne mozogjon. Használják néha verőeszközül is. Lábszíjjal megverni az inast.” ( Cz–F )
:
  No, várjon,
míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
mig
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
megkérlelem!”
 
 
  „Én dús
n
Jegyzet
dús
gazdag
vagyok” –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
K4
ÖM 1883, 416–420
 
vagyok”
*
Szövegforrás:
*K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
kiált
egy másik,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
a másik,
*
Szövegforrás:
*K1
 
egy másik
*
Szövegforrás:
*K2
 
  „S élvezni többé nem tudom!” –
  „Én hű
valék, a kézfogásig:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
valék a kéz-fogásig:
*
Szövegforrás:
K3
 
valék a kézfogásig
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  S elvette Alfréd a
hugom’!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
hugom!”
*
Szövegforrás:
K3
 
  Eltűnnek
mind, a járt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« a sötét »
[törölt]
« a törött »
mind a járt
*
Szövegforrás:
*K1
 
uton.
 
 
  „Párbajban ezt én így fogadtam:
n
Jegyzet
Párbajban ezt én így fogadtam:
Amerikai párbaj; a párbajnak az a formája, amikor a két fél előre megállapított módon a sorstól teszi függővé, hogy melyikük legyen öngyilkos. ( MN ) A „sötét golyó” dőlt betűs írásmódja a kétértelműséget jelöli; a szó egyrészt arra utal, hogy a párbajt világos és sötét golyó húzásával döntötték el, másrészt arra, hogy a vesztesnek főbe kellett lőnie magát.
Voinovich
Voinovich Géza
szerint a párbajnak ez a formája azért alakult ki, mert a párbajozást a század végén már szigorúan büntették. ( AJÖM I., 544.)
 
Menj hát elül, sötét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Enyém lett a gyászos »
Most menj elöl, sötét
*
Szövegforrás:
*K1
 
golyó!
n
Jegyzet
Menj hát elül, sötét golyó!
Amerikai párbaj; a párbajnak az a formája, amikor a két fél előre megállapított módon a sorstól teszi függővé, hogy melyikük legyen öngyilkos. ( MN ) A „sötét golyó” dőlt betűs írásmódja a kétértelműséget jelöli; a szó egyrészt arra utal, hogy a párbajt világos és sötét golyó húzásával döntötték el, másrészt arra, hogy a vesztesnek főbe kellett lőnie magát.
Voinovich
Voinovich Géza
szerint a párbajnak ez a formája azért alakult ki, mert a párbajozást a század végén már szigorúan büntették. ( AJÖM I., 544.)
” –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
golyó! –”
*
Szövegforrás:
*K2
K3
 
golyó –”
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
 
„Én a szemérmet
félrehagytam,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
félrehagytam,
n
Jegyzet e h utólag egybehúzva
*
Szövegforrás:
*K2
 
félre hagytam,
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
„Én szivemet s mi az alatt van,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
És
íme,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
íme,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
az lőn
bosszuló:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
boszuló:
*
Szövegforrás:
*K2
K3
 
bosszuló
[törölt]
« !” »
:
*
Szövegforrás:
K4
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Hozám ide, itt neki jó,
[szerkesztői feloldás]
a sor nincs beljebb kezdve, utólag [-lel jav.
*
Szövegforrás:
*K1
K3
 
 
Most vőlegényem a
folyó!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
folyó.”
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Vár gyermekágyam »
: Most vőlegényem
n
Jegyzet alulról besz.
: a folyó.”
*
Szövegforrás:
*K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Elrejti őket a folyó »
Itt gyermekágyam: a folyó.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
 
Igy,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Így,
*
Szövegforrás:
K3
 
s már nem egyenkint, –
seregben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
seregben,
*
Szövegforrás:
K3
 
  Czikázva, némán ugranak,
  Mint
röpke-hal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
röpke hal
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
a tengerekben
n
Jegyzet
röpke-hal a tengerekben
A makracsuka-alakúak rendjébe tartozó repülőhalfélék (Exocoetidae) a melegebb tengerekben, gyakran nagy csapatokban élnek. Mell- vagy hasúszójuk szárnyszerűen megnagyobbodott; a vízfelszín fölött vitorlázva repülnek.
;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« tág »
kék tengerekben;
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Vagy mint csoportos madarak
 
Föl-fölreppenve, szállanak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Röppennek és leszállnak.
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Röppennek, és fel »
n
Jegyzet fel felülről besz.
Föl-fölreppenve,
szállanak.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  Órjás szemekben
húll
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
hull
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
e zápor,
  Lenn tánczol órjás buborék;
  Félkörben az öngyilkos tábor
  Zúg fel s
le mint malomkerék; –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
 
le, mint malom-kerék;
*
Szövegforrás:
K3
 
le, mint malomkerék –
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
le, mint malomkerék;
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
 
A Duna győzi, s adja még.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Az ifju ott áll, nézi még »
A Duna győzi s adja még.
*
Szövegforrás:
*K1
 
A Duna győzi s adja még.
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  Néz a fiú… nem látja
többé,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
többé:
*
Szövegforrás:
K3
 
  Elméje
bódult,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
kábúlt
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« kábú »
bódúlt,
n
Jegyzet bódú ráírva; a bal margón megismételve:
bódúlt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K3
 
szeme vak;
 
De
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
De,
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
a mint sűrübbé,
sürűbbé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
sűrűbbé,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  Nő a veszélyes forgatag:
  Megérzi sodrát, hogy ragad.
 
 
  S nincs ellenállás e viharnak, –
  Széttörni e
varázsgyürüt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
varázs gyürűt
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
  Nincsen hatalma földi
karnak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
karnak. –
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
  Mire az óra egyet üt:
  Üres a híd, – csend mindenütt.
 
 
(1877. aug. 22.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
 
(1877. aug. 22.)
*
Szövegforrás:
K3
 
Arany János
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K4
 
Arany János
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
(1877)
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
 
 
 
Híd-avatás
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
A híd avatása
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
(Városi ballada)
*
Szövegforrás:
*K1
 
n
Jegyzet ceruzával, halványan
(„Városi” ballada)
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  Szólt a fiú: „Kettő, vagy semmi!”
  És kártya
perdűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« oszlik »
[törölt]
« fordul »
perdül
*
Szövegforrás:
*K1
 
perdül,
*
Szövegforrás:
K3
 
kártya mén;
 
Bedobta…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Betette »
… Bedobta
*
Szövegforrás:
*K1
 
késő visszavenni:
  Ez az utolsó tétemény:
  „Egy fiatal életremény.”
 
 
  A kártya nem „fest”
n
Jegyzet
A kártya nem „fest”
Olyan kártyajátékban, amelyre színre színt kell tenni, a játékosnak nincs megfelelő színű kártyalapja.
, – a fiúnak
  Vérgyöngy izzad ki
homlokán;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
ÖM 1883, 416–420
 
homlokán
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
  Tét elveszett!… ő vándorútnak
  – Most már remény
nélkűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
ÖM 1883, 416–420
 
nélkül,
*
Szövegforrás:
K3
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
magán –
  Indúl a
késő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« tenger »
[törölt]
« néma »
késő
*
Szövegforrás:
*K1
 
éjszakán.
 
 
  Előtte a
folyam, az új híd,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
folyam, – az új hid,
*
Szövegforrás:
K3
 
folyam, az új hid,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  Még rajta zászlók lengenek:
  Ma szentelé föl a komoly hit
n
Jegyzet
Ma szentelé föl a komoly hit
A Duna budapesti szakaszának második, a folyót a Margit-sziget déli szélénél átívelő hidat 1876. ápr. elején adták át a forgalomnak; ünnepélyes avatására az árvíz miatt (lásd Almanach 1878-ra, Magyarázatok, 27. sor) csak ápr. 30-án került sor (a Margit-szigetre vezető szárnyhíd később, 1900-ra készült el). Bár Tisza Kálmán miniszterelnök nem vett részt az avatáson (a beszédeket Ráth Károly főpolgármester és Péchy Tamás közlekedési miniszter tartotta), az esemény ünnepélyes körülmények között zajlott: „Egy órával a kitüzött idő előtt sok ezernyi közönség sietett ki fényes fogatokon, bérkocsikon, lóvasúton s gyalog, az ünnepély szinhelyéhez.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Mindkét hidfőnél óriási lobogók lengtek, babér övezte lapjaikon aranyos betűkkel ragyogott az »1876«; a feljárati oszlopokon az ország és a főváros czímerei díszlettek; a hídon és a híd alján álló hajókon temérdek zászlót lobogtatott a szél.” [
Ráth
Ráth Károly
és
Péchy
Péchy Tamás
beszédét lásd uo.; PN, 27(1876)/100. (máj. 1., Esti kiadás), 1–2.] A hídnak kulcsszerepe volt a három évvel korábban egyesült Budapest modern nagyvárossá fejlődésében.
,
  S vídám zenével körmenet:
  Nyeré
„Szűz-Szent-Margit”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
a „Szűz-Margit”
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Szűz-Szent-Margit
Beszúrás
n
Jegyzet ” utólag besz.
*
Szövegforrás:
K3
 
„szűz-szent Margit”
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
nevet
n
Jegyzet
Nyeré „Szűz-Szent-Margit” nevet
„A kormány felkérésére a Magyar Tudományos Akadémia külön bizottságot küldött ki annak eldöntésére, hogy milyen nevet adjanak az új hídnak. Gyulai Pál helyettes főtitkár 1875. június 24-i átiratában közli az eredményt: a javaslat a Margit híd elnevezést ajánlja.” A középső pillér déli homlokzatán elhelyezett feliraton „Sz.[ent] Margit hídja” elnevezés olvasható. Páll Gábor, A budapesti Duna-hidak története, Lánchíd füzetek 7., Bp., Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 2007. [1956], 65.
.
 
 
 
Halad középig,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Megáll középen »
Halad középig,
*
Szövegforrás:
*K1
 
hova záros
n
Jegyzet
záros
A hídelemek fésűszerű összeillesztése, amely a hőtágulás hatását közömbösíti.
  Kapcsát
n
Jegyzet
Kapcsát
A hídelemek fésűszerű összeillesztése, amely a hőtágulás hatását közömbösíti.
ereszték
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
helyezték
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« helyez »
ereszték
n
Jegyzet eresz a kivakart szóra írva; a jobb margón ceruzával megismételve:
┬ ereszték
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K3
 
mesteri;
 
Éjfélt is a négy parti város
n
Jegyzet
a négy parti város
Pest
Budapest
,
Buda
Budapest
,
Óbuda
Budapest
és
Újpest
Budapest
(Budapest az előbbi három egyesülésével jött létre 1873-ban;
Újpest
Budapest
et csak 1950-ben csatolták hozzá).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Éjfélt a négy vízparti város
*
Szövegforrás:
*K1
 
Éjfélt is a négy
[törölt]
« víz »
parti város
n
Jegyzet is felülről besz.
*
Szövegforrás:
K3
 
  Tornyában sorra
elveri, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
elveri; –
*
Szövegforrás:
K3
 
  Lenn, csillagok
százezeri.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
száz-ezeri.
n
Jegyzet e ceruzával jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  S a mint az
óra csengve-bongva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
ÖM 1883, 416–420
 
óra csengve, bongva
*
Szövegforrás:
K3
 
óra, csengve-bongva,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
  Ki véknyan üt, ki
vastagon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
 
vastagon,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
vastagon, –
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
 
S ő néz a visszás csillagokba:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Mig ő lenéz a csillagokba:
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Kél egy-egy árnyék a habon:
  Ősz, gyermek,
ifjú,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
ifju,
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
hajadon.
 
 
 
Elébb csak a fej nő ki,
állig,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
állig,
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Előbb csak ázott hajjal a fő »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
S
körülforog
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
körül
[törölt]
« forog »
tekint
*
Szövegforrás:
*K1
 
kiváncsian
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
kíváncsian
*
Szövegforrás:
K3
 
;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Tekint széjjel kiváncsian, »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Majd az egész termet
kiválik,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
kiválik
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Majd a váz-test is rendre feljő »
n
Jegyzet utána a K4-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  S ujjonganak mindannyian:
 
Új híd! avatni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
 
„Uj hid! avatni
*
Szövegforrás:
*K1
K3
 
Új híd! avatni
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
Uj hid! avatni
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
mind! vigan!”
 
 
  „Jerünk!… ki kezdje? a galamb-pár!”
  Fehérben ifju és leány
  Ölelkezik s a hídon van már:
  „Egymásé a halál után!”
  S buknak, – mint egykor igazán.
 
 
  Taps várja. – „Most a millióson
  Van a sor: bátran, öregem!” –
  „Ha megszökött minden adósom:
 
Így
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Igy
*
Szövegforrás:
K3
 
szökni tisztesebb nekem!”
  S elsímul a víz tükre lenn.
 
 
 
Hivatlanúl is jőnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
Hivatlan is már jőnek
*
Szövegforrás:
*K1
 
Hívatlanúl is jönnek
*
Szövegforrás:
K3
 
Hivatlanul is, jönnek
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
aztán
  A harmadik, a negyedik:
  „Én a quaternót
n
Jegyzet
quaternót
quaterno (olasz), kvaternó: négyes (telitalálat) a lottéria nevű sorsolásos szerencsejátékban
elszalasztám!”
 
„Én a becsűletet, – pedig
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
K3
 
  Viseltem
négy évtizedig!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« öt »
[törölt]
« nyolc »
négy évtizedig.”
*
Szövegforrás:
*K1
 
négy évtizedig.”
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  S kört körre hány a barna hullám
  A mint
letűnnek, itt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
letűnnek itt,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
vagy
ott. –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
ott.
*
Szövegforrás:
K3
 
  Jön egy fiú: „Én most
tanúlám
n
Jegyzet
tanúlám
végeztem az első osztályt az iskolában
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
tanulám
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  Az elsőt:
n
Jegyzet
Az elsőt
végeztem az első osztályt az iskolában
pénzem elfogyott:
  Nem adtak:
ugrom hát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
ugrom egy
*
Szövegforrás:
*K1
 
nagyot!”
 
 
  Egy tisztes agg, fehér szakállal,
  Lassan a hídra vánszorog:
 
„Hordozta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Emelte »
Hurczolta
*
Szövegforrás:
*K1
 
ez,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
ez,
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
míg bírta vállal,
 
A létet: mégis
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
[törölt]
« Az életet s im »
A létet s mégis
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
nyomorog!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
nyomorog!”
n
Jegyzet o ceruzával jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
 
Fogadd be, nyilt örvény-torok!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Most
[törölt]
« szótlanul a habba rogy »
várja nyilt örvénytorok.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
  Unalmas
n
Jegyzet
Unalmas
értsd: unott
arcz, félig
kifestve, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
 
kifestve –
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
kifestve,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
  Egy úri nő
lomhán ki-kel:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« alakja kel »
lomhán ki-kel:
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Ah, kínos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Mily kín az »
Ah kínos
*
Szövegforrás:
*K1
 
élet:
reggel, estve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
[törölt]
« este, »
reggel, estve
*
Szövegforrás:
K3
 
reggel, estve,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  Öltözni és vetkezni kell!”
  Ezt is hullámok nyelik el.
 
 
  Nagy zajjal egy
dúlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
dult
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
férfi váza
  Csörtet fel és
vigyorgva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
vigyorva
n
Jegyzet a K3 és az M1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K4
 
mond:
 
Enyém
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
„Enyém
*
Szövegforrás:
K3
 
a hadvezéri
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
az a
[törölt]
« királyi »
vezéri
*
Szövegforrás:
*K1
 
a hadvezéri
n
Jegyzet zéri elkenődve
*
Szövegforrás:
K3
 
pálcza
n
Jegyzet
a hadvezéri pálcza
A waterlooi csatában (1815. jún. 18.) a brit–holland–belga–porosz csapatok
Wellington
Wellesley, Arthur
herceg vezetésével döntő csapást mértek
Bonaparte Napoléon
Napoléon, Bonaparte
francia császár seregeire. (A csatát valójában
Gebhard Leberecht von Blücher
Blücher, Gebhard Leberecht von
porosz tábornagy csapatainak megérkezése döntötte el.)
Wellington
Wellesley, Arthur
első hercege (
Arthur Wellesley
Wellesley, Arthur
, 1769–1852) ír származású tábornok, államférfi, akit a csatát követően „Európa megmentője”-ként emlegettek.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
ÖM 1883, 416–420
 
pálcza,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
  Mely megveré
Napoleont
n
Jegyzet
Mely megveré Napoleont
A waterlooi csatában (1815. jún. 18.) a brit–holland–belga–porosz csapatok
Wellington
Wellesley, Arthur
herceg vezetésével döntő csapást mértek
Bonaparte Napoléon
Napoléon, Bonaparte
francia császár seregeire. (A csatát valójában
Gebhard Leberecht von Blücher
Blücher, Gebhard Leberecht von
porosz tábornagy csapatainak megérkezése döntötte el.)
Wellington
Wellesley, Arthur
első hercege (
Arthur Wellesley
Wellesley, Arthur
, 1769–1852) ír származású tábornok, államférfi, akit a csatát követően „Európa megmentője”-ként emlegettek.
!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Napoleont!”
n
Jegyzet N jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
  A többi
sugdos: „a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« súg; „ez a »
sugdos: „a
*
Szövegforrás:
*K1
 
bolond!…”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
bolond!”
*
Szövegforrás:
*K2
K3
 
 
 
  Szurtos fiú ennek nyakába
 
Hátul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
Hátúl
*
Szövegforrás:
*K2
ÖM 1883, 416–420
 
röhögve ott terem
 
S ketten
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
S együtt
*
Szövegforrás:
*K2
 
repűlnek a Dunába:
 
„Lábszijjra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
ÖM 1883, 416–420
 
„Lábszijj
[törölt]
« al »
ra
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Lábszíjjra
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
várt a mesterem
n
Jegyzet
Lábszijjra várt a mesterem
Lábszíj: „A vargák, és csizmadiák úgynevezett térdszíja, melylyel a munkába vett lábbelit megszorítják, hogy ideoda ne mozogjon. Használják néha verőeszközül is. Lábszíjjal megverni az inast.” ( Cz–F )
:
  No, várjon,
míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
mig
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
megkérlelem!”
 
 
  „Én dús
n
Jegyzet
dús
gazdag
vagyok” –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
K4
ÖM 1883, 416–420
 
vagyok”
*
Szövegforrás:
*K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
kiált
egy másik,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
a másik,
*
Szövegforrás:
*K1
 
egy másik
*
Szövegforrás:
*K2
 
  „S élvezni többé nem tudom!” –
  „Én hű
valék, a kézfogásig:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
valék a kéz-fogásig:
*
Szövegforrás:
K3
 
valék a kézfogásig
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  S elvette Alfréd a
hugom’!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
hugom!”
*
Szövegforrás:
K3
 
  Eltűnnek
mind, a járt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« a sötét »
[törölt]
« a törött »
mind a járt
*
Szövegforrás:
*K1
 
uton.
 
 
  „Párbajban ezt én így fogadtam:
n
Jegyzet
Párbajban ezt én így fogadtam:
Amerikai párbaj; a párbajnak az a formája, amikor a két fél előre megállapított módon a sorstól teszi függővé, hogy melyikük legyen öngyilkos. ( MN ) A „sötét golyó” dőlt betűs írásmódja a kétértelműséget jelöli; a szó egyrészt arra utal, hogy a párbajt világos és sötét golyó húzásával döntötték el, másrészt arra, hogy a vesztesnek főbe kellett lőnie magát.
Voinovich
Voinovich Géza
szerint a párbajnak ez a formája azért alakult ki, mert a párbajozást a század végén már szigorúan büntették. ( AJÖM I., 544.)
 
Menj hát elül, sötét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Enyém lett a gyászos »
Most menj elöl, sötét
*
Szövegforrás:
*K1
 
golyó!
n
Jegyzet
Menj hát elül, sötét golyó!
Amerikai párbaj; a párbajnak az a formája, amikor a két fél előre megállapított módon a sorstól teszi függővé, hogy melyikük legyen öngyilkos. ( MN ) A „sötét golyó” dőlt betűs írásmódja a kétértelműséget jelöli; a szó egyrészt arra utal, hogy a párbajt világos és sötét golyó húzásával döntötték el, másrészt arra, hogy a vesztesnek főbe kellett lőnie magát.
Voinovich
Voinovich Géza
szerint a párbajnak ez a formája azért alakult ki, mert a párbajozást a század végén már szigorúan büntették. ( AJÖM I., 544.)
” –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
golyó! –”
*
Szövegforrás:
*K2
K3
 
golyó –”
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
 
„Én a szemérmet
félrehagytam,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
félrehagytam,
n
Jegyzet e h utólag egybehúzva
*
Szövegforrás:
*K2
 
félre hagytam,
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
„Én szivemet s mi az alatt van,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
És
íme,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
íme,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
az lőn
bosszuló:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
boszuló:
*
Szövegforrás:
*K2
K3
 
bosszuló
[törölt]
« !” »
:
*
Szövegforrás:
K4
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Hozám ide, itt neki jó,
[szerkesztői feloldás]
a sor nincs beljebb kezdve, utólag [-lel jav.
*
Szövegforrás:
*K1
K3
 
 
Most vőlegényem a
folyó!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
folyó.”
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Vár gyermekágyam »
: Most vőlegényem
n
Jegyzet alulról besz.
: a folyó.”
*
Szövegforrás:
*K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Elrejti őket a folyó »
Itt gyermekágyam: a folyó.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
 
Igy,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Így,
*
Szövegforrás:
K3
 
s már nem egyenkint, –
seregben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
seregben,
*
Szövegforrás:
K3
 
  Czikázva, némán ugranak,
  Mint
röpke-hal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
röpke hal
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
a tengerekben
n
Jegyzet
röpke-hal a tengerekben
A makracsuka-alakúak rendjébe tartozó repülőhalfélék (Exocoetidae) a melegebb tengerekben, gyakran nagy csapatokban élnek. Mell- vagy hasúszójuk szárnyszerűen megnagyobbodott; a vízfelszín fölött vitorlázva repülnek.
;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« tág »
kék tengerekben;
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Vagy mint csoportos madarak
 
Föl-fölreppenve, szállanak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Röppennek és leszállnak.
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Röppennek, és fel »
n
Jegyzet fel felülről besz.
Föl-fölreppenve,
szállanak.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  Órjás szemekben
húll
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
hull
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
e zápor,
  Lenn tánczol órjás buborék;
  Félkörben az öngyilkos tábor
  Zúg fel s
le mint malomkerék; –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
 
le, mint malom-kerék;
*
Szövegforrás:
K3
 
le, mint malomkerék –
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
le, mint malomkerék;
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
 
A Duna győzi, s adja még.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Az ifju ott áll, nézi még »
A Duna győzi s adja még.
*
Szövegforrás:
*K1
 
A Duna győzi s adja még.
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  Néz a fiú… nem látja
többé,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
többé:
*
Szövegforrás:
K3
 
  Elméje
bódult,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
kábúlt
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« kábú »
bódúlt,
n
Jegyzet bódú ráírva; a bal margón megismételve:
bódúlt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K3
 
szeme vak;
 
De
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
De,
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
a mint sűrübbé,
sürűbbé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
sűrűbbé,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  Nő a veszélyes forgatag:
  Megérzi sodrát, hogy ragad.
 
 
  S nincs ellenállás e viharnak, –
  Széttörni e
varázsgyürüt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
varázs gyürűt
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
  Nincsen hatalma földi
karnak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
karnak. –
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
  Mire az óra egyet üt:
  Üres a híd, – csend mindenütt.
 
 
(1877. aug. 22.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
 
(1877. aug. 22.)
*
Szövegforrás:
K3
 
Arany János
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K4
 
Arany János
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
(1877)
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
 
 
 
Híd-avatás
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
A híd avatása
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
(Városi ballada)
*
Szövegforrás:
*K1
 
n
Jegyzet ceruzával, halványan
(„Városi” ballada)
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  Szólt a fiú: „Kettő, vagy semmi!”
  És kártya
perdűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« oszlik »
[törölt]
« fordul »
perdül
*
Szövegforrás:
*K1
 
perdül,
*
Szövegforrás:
K3
 
kártya mén;
 
Bedobta…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Betette »
… Bedobta
*
Szövegforrás:
*K1
 
késő visszavenni:
  Ez az utolsó tétemény:
  „Egy fiatal életremény.”
 
 
  A kártya nem „fest”
n
Jegyzet
A kártya nem „fest”
Olyan kártyajátékban, amelyre színre színt kell tenni, a játékosnak nincs megfelelő színű kártyalapja.
, – a fiúnak
  Vérgyöngy izzad ki
homlokán;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
ÖM 1883, 416–420
 
homlokán
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
  Tét elveszett!… ő vándorútnak
  – Most már remény
nélkűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
ÖM 1883, 416–420
 
nélkül,
*
Szövegforrás:
K3
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
magán –
  Indúl a
késő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« tenger »
[törölt]
« néma »
késő
*
Szövegforrás:
*K1
 
éjszakán.
 
 
  Előtte a
folyam, az új híd,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
folyam, – az új hid,
*
Szövegforrás:
K3
 
folyam, az új hid,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  Még rajta zászlók lengenek:
  Ma szentelé föl a komoly hit
n
Jegyzet
Ma szentelé föl a komoly hit
A Duna budapesti szakaszának második, a folyót a Margit-sziget déli szélénél átívelő hidat 1876. ápr. elején adták át a forgalomnak; ünnepélyes avatására az árvíz miatt (lásd Almanach 1878-ra, Magyarázatok, 27. sor) csak ápr. 30-án került sor (a Margit-szigetre vezető szárnyhíd később, 1900-ra készült el). Bár Tisza Kálmán miniszterelnök nem vett részt az avatáson (a beszédeket Ráth Károly főpolgármester és Péchy Tamás közlekedési miniszter tartotta), az esemény ünnepélyes körülmények között zajlott: „Egy órával a kitüzött idő előtt sok ezernyi közönség sietett ki fényes fogatokon, bérkocsikon, lóvasúton s gyalog, az ünnepély szinhelyéhez.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Mindkét hidfőnél óriási lobogók lengtek, babér övezte lapjaikon aranyos betűkkel ragyogott az »1876«; a feljárati oszlopokon az ország és a főváros czímerei díszlettek; a hídon és a híd alján álló hajókon temérdek zászlót lobogtatott a szél.” [
Ráth
Ráth Károly
és
Péchy
Péchy Tamás
beszédét lásd uo.; PN, 27(1876)/100. (máj. 1., Esti kiadás), 1–2.] A hídnak kulcsszerepe volt a három évvel korábban egyesült Budapest modern nagyvárossá fejlődésében.
,
  S vídám zenével körmenet:
  Nyeré
„Szűz-Szent-Margit”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
a „Szűz-Margit”
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Szűz-Szent-Margit
Beszúrás
n
Jegyzet ” utólag besz.
*
Szövegforrás:
K3
 
„szűz-szent Margit”
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
nevet
n
Jegyzet
Nyeré „Szűz-Szent-Margit” nevet
„A kormány felkérésére a Magyar Tudományos Akadémia külön bizottságot küldött ki annak eldöntésére, hogy milyen nevet adjanak az új hídnak. Gyulai Pál helyettes főtitkár 1875. június 24-i átiratában közli az eredményt: a javaslat a Margit híd elnevezést ajánlja.” A középső pillér déli homlokzatán elhelyezett feliraton „Sz.[ent] Margit hídja” elnevezés olvasható. Páll Gábor, A budapesti Duna-hidak története, Lánchíd füzetek 7., Bp., Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 2007. [1956], 65.
.
 
 
 
Halad középig,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Megáll középen »
Halad középig,
*
Szövegforrás:
*K1
 
hova záros
n
Jegyzet
záros
A hídelemek fésűszerű összeillesztése, amely a hőtágulás hatását közömbösíti.
  Kapcsát
n
Jegyzet
Kapcsát
A hídelemek fésűszerű összeillesztése, amely a hőtágulás hatását közömbösíti.
ereszték
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
helyezték
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« helyez »
ereszték
n
Jegyzet eresz a kivakart szóra írva; a jobb margón ceruzával megismételve:
┬ ereszték
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K3
 
mesteri;
 
Éjfélt is a négy parti város
n
Jegyzet
a négy parti város
Pest
Budapest
,
Buda
Budapest
,
Óbuda
Budapest
és
Újpest
Budapest
(Budapest az előbbi három egyesülésével jött létre 1873-ban;
Újpest
Budapest
et csak 1950-ben csatolták hozzá).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Éjfélt a négy vízparti város
*
Szövegforrás:
*K1
 
Éjfélt is a négy
[törölt]
« víz »
parti város
n
Jegyzet is felülről besz.
*
Szövegforrás:
K3
 
  Tornyában sorra
elveri, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
elveri; –
*
Szövegforrás:
K3
 
  Lenn, csillagok
százezeri.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
száz-ezeri.
n
Jegyzet e ceruzával jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  S a mint az
óra csengve-bongva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
ÖM 1883, 416–420
 
óra csengve, bongva
*
Szövegforrás:
K3
 
óra, csengve-bongva,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
  Ki véknyan üt, ki
vastagon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
 
vastagon,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
vastagon, –
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
 
S ő néz a visszás csillagokba:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Mig ő lenéz a csillagokba:
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Kél egy-egy árnyék a habon:
  Ősz, gyermek,
ifjú,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
ifju,
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
hajadon.
 
 
 
Elébb csak a fej nő ki,
állig,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
állig,
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Előbb csak ázott hajjal a fő »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
S
körülforog
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
körül
[törölt]
« forog »
tekint
*
Szövegforrás:
*K1
 
kiváncsian
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
kíváncsian
*
Szövegforrás:
K3
 
;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Tekint széjjel kiváncsian, »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Majd az egész termet
kiválik,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
kiválik
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Majd a váz-test is rendre feljő »
n
Jegyzet utána a K4-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  S ujjonganak mindannyian:
 
Új híd! avatni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
 
„Uj hid! avatni
*
Szövegforrás:
*K1
K3
 
Új híd! avatni
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
Uj hid! avatni
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
mind! vigan!”
 
 
  „Jerünk!… ki kezdje? a galamb-pár!”
  Fehérben ifju és leány
  Ölelkezik s a hídon van már:
  „Egymásé a halál után!”
  S buknak, – mint egykor igazán.
 
 
  Taps várja. – „Most a millióson
  Van a sor: bátran, öregem!” –
  „Ha megszökött minden adósom:
 
Így
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Igy
*
Szövegforrás:
K3
 
szökni tisztesebb nekem!”
  S elsímul a víz tükre lenn.
 
 
 
Hivatlanúl is jőnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
Hivatlan is már jőnek
*
Szövegforrás:
*K1
 
Hívatlanúl is jönnek
*
Szövegforrás:
K3
 
Hivatlanul is, jönnek
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
aztán
  A harmadik, a negyedik:
  „Én a quaternót
n
Jegyzet
quaternót
quaterno (olasz), kvaternó: négyes (telitalálat) a lottéria nevű sorsolásos szerencsejátékban
elszalasztám!”
 
„Én a becsűletet, – pedig
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
K3
 
  Viseltem
négy évtizedig!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« öt »
[törölt]
« nyolc »
négy évtizedig.”
*
Szövegforrás:
*K1
 
négy évtizedig.”
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  S kört körre hány a barna hullám
  A mint
letűnnek, itt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
letűnnek itt,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
vagy
ott. –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
ott.
*
Szövegforrás:
K3
 
  Jön egy fiú: „Én most
tanúlám
n
Jegyzet
tanúlám
végeztem az első osztályt az iskolában
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
tanulám
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  Az elsőt:
n
Jegyzet
Az elsőt
végeztem az első osztályt az iskolában
pénzem elfogyott:
  Nem adtak:
ugrom hát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
ugrom egy
*
Szövegforrás:
*K1
 
nagyot!”
 
 
  Egy tisztes agg, fehér szakállal,
  Lassan a hídra vánszorog:
 
„Hordozta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Emelte »
Hurczolta
*
Szövegforrás:
*K1
 
ez,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
ez,
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
míg bírta vállal,
 
A létet: mégis
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
[törölt]
« Az életet s im »
A létet s mégis
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
nyomorog!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
nyomorog!”
n
Jegyzet o ceruzával jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
 
Fogadd be, nyilt örvény-torok!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Most
[törölt]
« szótlanul a habba rogy »
várja nyilt örvénytorok.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
  Unalmas
n
Jegyzet
Unalmas
értsd: unott
arcz, félig
kifestve, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
 
kifestve –
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
kifestve,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
  Egy úri nő
lomhán ki-kel:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« alakja kel »
lomhán ki-kel:
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Ah, kínos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Mily kín az »
Ah kínos
*
Szövegforrás:
*K1
 
élet:
reggel, estve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
[törölt]
« este, »
reggel, estve
*
Szövegforrás:
K3
 
reggel, estve,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  Öltözni és vetkezni kell!”
  Ezt is hullámok nyelik el.
 
 
  Nagy zajjal egy
dúlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
dult
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
férfi váza
  Csörtet fel és
vigyorgva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
vigyorva
n
Jegyzet a K3 és az M1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K4
 
mond:
 
Enyém
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
„Enyém
*
Szövegforrás:
K3
 
a hadvezéri
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
az a
[törölt]
« királyi »
vezéri
*
Szövegforrás:
*K1
 
a hadvezéri
n
Jegyzet zéri elkenődve
*
Szövegforrás:
K3
 
pálcza
n
Jegyzet
a hadvezéri pálcza
A waterlooi csatában (1815. jún. 18.) a brit–holland–belga–porosz csapatok
Wellington
Wellesley, Arthur
herceg vezetésével döntő csapást mértek
Bonaparte Napoléon
Napoléon, Bonaparte
francia császár seregeire. (A csatát valójában
Gebhard Leberecht von Blücher
Blücher, Gebhard Leberecht von
porosz tábornagy csapatainak megérkezése döntötte el.)
Wellington
Wellesley, Arthur
első hercege (
Arthur Wellesley
Wellesley, Arthur
, 1769–1852) ír származású tábornok, államférfi, akit a csatát követően „Európa megmentője”-ként emlegettek.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
ÖM 1883, 416–420
 
pálcza,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
  Mely megveré
Napoleont
n
Jegyzet
Mely megveré Napoleont
A waterlooi csatában (1815. jún. 18.) a brit–holland–belga–porosz csapatok
Wellington
Wellesley, Arthur
herceg vezetésével döntő csapást mértek
Bonaparte Napoléon
Napoléon, Bonaparte
francia császár seregeire. (A csatát valójában
Gebhard Leberecht von Blücher
Blücher, Gebhard Leberecht von
porosz tábornagy csapatainak megérkezése döntötte el.)
Wellington
Wellesley, Arthur
első hercege (
Arthur Wellesley
Wellesley, Arthur
, 1769–1852) ír származású tábornok, államférfi, akit a csatát követően „Európa megmentője”-ként emlegettek.
!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Napoleont!”
n
Jegyzet N jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
  A többi
sugdos: „a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« súg; „ez a »
sugdos: „a
*
Szövegforrás:
*K1
 
bolond!…”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
bolond!”
*
Szövegforrás:
*K2
K3
 
 
 
  Szurtos fiú ennek nyakába
 
Hátul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
Hátúl
*
Szövegforrás:
*K2
ÖM 1883, 416–420
 
röhögve ott terem
 
S ketten
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
S együtt
*
Szövegforrás:
*K2
 
repűlnek a Dunába:
 
„Lábszijjra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
ÖM 1883, 416–420
 
„Lábszijj
[törölt]
« al »
ra
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Lábszíjjra
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
várt a mesterem
n
Jegyzet
Lábszijjra várt a mesterem
Lábszíj: „A vargák, és csizmadiák úgynevezett térdszíja, melylyel a munkába vett lábbelit megszorítják, hogy ideoda ne mozogjon. Használják néha verőeszközül is. Lábszíjjal megverni az inast.” ( Cz–F )
:
  No, várjon,
míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
mig
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
megkérlelem!”
 
 
  „Én dús
n
Jegyzet
dús
gazdag
vagyok” –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
K4
ÖM 1883, 416–420
 
vagyok”
*
Szövegforrás:
*K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
kiált
egy másik,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
a másik,
*
Szövegforrás:
*K1
 
egy másik
*
Szövegforrás:
*K2
 
  „S élvezni többé nem tudom!” –
  „Én hű
valék, a kézfogásig:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
valék a kéz-fogásig:
*
Szövegforrás:
K3
 
valék a kézfogásig
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  S elvette Alfréd a
hugom’!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
hugom!”
*
Szövegforrás:
K3
 
  Eltűnnek
mind, a járt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« a sötét »
[törölt]
« a törött »
mind a járt
*
Szövegforrás:
*K1
 
uton.
 
 
  „Párbajban ezt én így fogadtam:
n
Jegyzet
Párbajban ezt én így fogadtam:
Amerikai párbaj; a párbajnak az a formája, amikor a két fél előre megállapított módon a sorstól teszi függővé, hogy melyikük legyen öngyilkos. ( MN ) A „sötét golyó” dőlt betűs írásmódja a kétértelműséget jelöli; a szó egyrészt arra utal, hogy a párbajt világos és sötét golyó húzásával döntötték el, másrészt arra, hogy a vesztesnek főbe kellett lőnie magát.
Voinovich
Voinovich Géza
szerint a párbajnak ez a formája azért alakult ki, mert a párbajozást a század végén már szigorúan büntették. ( AJÖM I., 544.)
 
Menj hát elül, sötét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Enyém lett a gyászos »
Most menj elöl, sötét
*
Szövegforrás:
*K1
 
golyó!
n
Jegyzet
Menj hát elül, sötét golyó!
Amerikai párbaj; a párbajnak az a formája, amikor a két fél előre megállapított módon a sorstól teszi függővé, hogy melyikük legyen öngyilkos. ( MN ) A „sötét golyó” dőlt betűs írásmódja a kétértelműséget jelöli; a szó egyrészt arra utal, hogy a párbajt világos és sötét golyó húzásával döntötték el, másrészt arra, hogy a vesztesnek főbe kellett lőnie magát.
Voinovich
Voinovich Géza
szerint a párbajnak ez a formája azért alakult ki, mert a párbajozást a század végén már szigorúan büntették. ( AJÖM I., 544.)
” –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
golyó! –”
*
Szövegforrás:
*K2
K3
 
golyó –”
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
 
„Én a szemérmet
félrehagytam,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
félrehagytam,
n
Jegyzet e h utólag egybehúzva
*
Szövegforrás:
*K2
 
félre hagytam,
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
„Én szivemet s mi az alatt van,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
És
íme,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
íme,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
az lőn
bosszuló:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
boszuló:
*
Szövegforrás:
*K2
K3
 
bosszuló
[törölt]
« !” »
:
*
Szövegforrás:
K4
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Hozám ide, itt neki jó,
[szerkesztői feloldás]
a sor nincs beljebb kezdve, utólag [-lel jav.
*
Szövegforrás:
*K1
K3
 
 
Most vőlegényem a
folyó!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
folyó.”
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Vár gyermekágyam »
: Most vőlegényem
n
Jegyzet alulról besz.
: a folyó.”
*
Szövegforrás:
*K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Elrejti őket a folyó »
Itt gyermekágyam: a folyó.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
 
Igy,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Így,
*
Szövegforrás:
K3
 
s már nem egyenkint, –
seregben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
seregben,
*
Szövegforrás:
K3
 
  Czikázva, némán ugranak,
  Mint
röpke-hal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
röpke hal
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
a tengerekben
n
Jegyzet
röpke-hal a tengerekben
A makracsuka-alakúak rendjébe tartozó repülőhalfélék (Exocoetidae) a melegebb tengerekben, gyakran nagy csapatokban élnek. Mell- vagy hasúszójuk szárnyszerűen megnagyobbodott; a vízfelszín fölött vitorlázva repülnek.
;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« tág »
kék tengerekben;
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Vagy mint csoportos madarak
 
Föl-fölreppenve, szállanak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Röppennek és leszállnak.
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Röppennek, és fel »
n
Jegyzet fel felülről besz.
Föl-fölreppenve,
szállanak.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  Órjás szemekben
húll
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
hull
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
e zápor,
  Lenn tánczol órjás buborék;
  Félkörben az öngyilkos tábor
  Zúg fel s
le mint malomkerék; –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
 
le, mint malom-kerék;
*
Szövegforrás:
K3
 
le, mint malomkerék –
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
le, mint malomkerék;
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
 
A Duna győzi, s adja még.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Az ifju ott áll, nézi még »
A Duna győzi s adja még.
*
Szövegforrás:
*K1
 
A Duna győzi s adja még.
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  Néz a fiú… nem látja
többé,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
többé:
*
Szövegforrás:
K3
 
  Elméje
bódult,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
kábúlt
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« kábú »
bódúlt,
n
Jegyzet bódú ráírva; a bal margón megismételve:
bódúlt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K3
 
szeme vak;
 
De
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
De,
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
a mint sűrübbé,
sürűbbé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
sűrűbbé,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  Nő a veszélyes forgatag:
  Megérzi sodrát, hogy ragad.
 
 
  S nincs ellenállás e viharnak, –
  Széttörni e
varázsgyürüt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
varázs gyürűt
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
  Nincsen hatalma földi
karnak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
karnak. –
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
  Mire az óra egyet üt:
  Üres a híd, – csend mindenütt.
 
 
(1877. aug. 22.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
 
(1877. aug. 22.)
*
Szövegforrás:
K3
 
Arany János
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K4
 
Arany János
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
(1877)
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
 
 
 
Híd-avatás
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
A híd avatása
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
(Városi ballada)
*
Szövegforrás:
*K1
 
n
Jegyzet ceruzával, halványan
(„Városi” ballada)
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  Szólt a fiú: „Kettő, vagy semmi!”
  És kártya
perdűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« oszlik »
[törölt]
« fordul »
perdül
*
Szövegforrás:
*K1
 
perdül,
*
Szövegforrás:
K3
 
kártya mén;
 
Bedobta…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Betette »
… Bedobta
*
Szövegforrás:
*K1
 
késő visszavenni:
  Ez az utolsó tétemény:
  „Egy fiatal életremény.”
 
 
  A kártya nem „fest”
n
Jegyzet
A kártya nem „fest”
Olyan kártyajátékban, amelyre színre színt kell tenni, a játékosnak nincs megfelelő színű kártyalapja.
, – a fiúnak
  Vérgyöngy izzad ki
homlokán;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
ÖM 1883, 416–420
 
homlokán
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
  Tét elveszett!… ő vándorútnak
  – Most már remény
nélkűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
ÖM 1883, 416–420
 
nélkül,
*
Szövegforrás:
K3
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
magán –
  Indúl a
késő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« tenger »
[törölt]
« néma »
késő
*
Szövegforrás:
*K1
 
éjszakán.
 
 
  Előtte a
folyam, az új híd,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
folyam, – az új hid,
*
Szövegforrás:
K3
 
folyam, az új hid,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  Még rajta zászlók lengenek:
  Ma szentelé föl a komoly hit
n
Jegyzet
Ma szentelé föl a komoly hit
A Duna budapesti szakaszának második, a folyót a Margit-sziget déli szélénél átívelő hidat 1876. ápr. elején adták át a forgalomnak; ünnepélyes avatására az árvíz miatt (lásd Almanach 1878-ra, Magyarázatok, 27. sor) csak ápr. 30-án került sor (a Margit-szigetre vezető szárnyhíd később, 1900-ra készült el). Bár Tisza Kálmán miniszterelnök nem vett részt az avatáson (a beszédeket Ráth Károly főpolgármester és Péchy Tamás közlekedési miniszter tartotta), az esemény ünnepélyes körülmények között zajlott: „Egy órával a kitüzött idő előtt sok ezernyi közönség sietett ki fényes fogatokon, bérkocsikon, lóvasúton s gyalog, az ünnepély szinhelyéhez.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Mindkét hidfőnél óriási lobogók lengtek, babér övezte lapjaikon aranyos betűkkel ragyogott az »1876«; a feljárati oszlopokon az ország és a főváros czímerei díszlettek; a hídon és a híd alján álló hajókon temérdek zászlót lobogtatott a szél.” [
Ráth
Ráth Károly
és
Péchy
Péchy Tamás
beszédét lásd uo.; PN, 27(1876)/100. (máj. 1., Esti kiadás), 1–2.] A hídnak kulcsszerepe volt a három évvel korábban egyesült Budapest modern nagyvárossá fejlődésében.
,
  S vídám zenével körmenet:
  Nyeré
„Szűz-Szent-Margit”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
a „Szűz-Margit”
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Szűz-Szent-Margit
Beszúrás
n
Jegyzet ” utólag besz.
*
Szövegforrás:
K3
 
„szűz-szent Margit”
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
nevet
n
Jegyzet
Nyeré „Szűz-Szent-Margit” nevet
„A kormány felkérésére a Magyar Tudományos Akadémia külön bizottságot küldött ki annak eldöntésére, hogy milyen nevet adjanak az új hídnak. Gyulai Pál helyettes főtitkár 1875. június 24-i átiratában közli az eredményt: a javaslat a Margit híd elnevezést ajánlja.” A középső pillér déli homlokzatán elhelyezett feliraton „Sz.[ent] Margit hídja” elnevezés olvasható. Páll Gábor, A budapesti Duna-hidak története, Lánchíd füzetek 7., Bp., Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 2007. [1956], 65.
.
 
 
 
Halad középig,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Megáll középen »
Halad középig,
*
Szövegforrás:
*K1
 
hova záros
n
Jegyzet
záros
A hídelemek fésűszerű összeillesztése, amely a hőtágulás hatását közömbösíti.
  Kapcsát
n
Jegyzet
Kapcsát
A hídelemek fésűszerű összeillesztése, amely a hőtágulás hatását közömbösíti.
ereszték
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
helyezték
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« helyez »
ereszték
n
Jegyzet eresz a kivakart szóra írva; a jobb margón ceruzával megismételve:
┬ ereszték
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K3
 
mesteri;
 
Éjfélt is a négy parti város
n
Jegyzet
a négy parti város
Pest
Budapest
,
Buda
Budapest
,
Óbuda
Budapest
és
Újpest
Budapest
(Budapest az előbbi három egyesülésével jött létre 1873-ban;
Újpest
Budapest
et csak 1950-ben csatolták hozzá).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Éjfélt a négy vízparti város
*
Szövegforrás:
*K1
 
Éjfélt is a négy
[törölt]
« víz »
parti város
n
Jegyzet is felülről besz.
*
Szövegforrás:
K3
 
  Tornyában sorra
elveri, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
elveri; –
*
Szövegforrás:
K3
 
  Lenn, csillagok
százezeri.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
száz-ezeri.
n
Jegyzet e ceruzával jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  S a mint az
óra csengve-bongva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
ÖM 1883, 416–420
 
óra csengve, bongva
*
Szövegforrás:
K3
 
óra, csengve-bongva,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
  Ki véknyan üt, ki
vastagon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
 
vastagon,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
vastagon, –
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
 
S ő néz a visszás csillagokba:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Mig ő lenéz a csillagokba:
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Kél egy-egy árnyék a habon:
  Ősz, gyermek,
ifjú,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
ifju,
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
hajadon.
 
 
 
Elébb csak a fej nő ki,
állig,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
állig,
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Előbb csak ázott hajjal a fő »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
S
körülforog
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
körül
[törölt]
« forog »
tekint
*
Szövegforrás:
*K1
 
kiváncsian
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
kíváncsian
*
Szövegforrás:
K3
 
;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Tekint széjjel kiváncsian, »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Majd az egész termet
kiválik,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
kiválik
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Majd a váz-test is rendre feljő »
n
Jegyzet utána a K4-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  S ujjonganak mindannyian:
 
Új híd! avatni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
 
„Uj hid! avatni
*
Szövegforrás:
*K1
K3
 
Új híd! avatni
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
Uj hid! avatni
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
mind! vigan!”
 
 
  „Jerünk!… ki kezdje? a galamb-pár!”
  Fehérben ifju és leány
  Ölelkezik s a hídon van már:
  „Egymásé a halál után!”
  S buknak, – mint egykor igazán.
 
 
  Taps várja. – „Most a millióson
  Van a sor: bátran, öregem!” –
  „Ha megszökött minden adósom:
 
Így
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Igy
*
Szövegforrás:
K3
 
szökni tisztesebb nekem!”
  S elsímul a víz tükre lenn.
 
 
 
Hivatlanúl is jőnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
Hivatlan is már jőnek
*
Szövegforrás:
*K1
 
Hívatlanúl is jönnek
*
Szövegforrás:
K3
 
Hivatlanul is, jönnek
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
aztán
  A harmadik, a negyedik:
  „Én a quaternót
n
Jegyzet
quaternót
quaterno (olasz), kvaternó: négyes (telitalálat) a lottéria nevű sorsolásos szerencsejátékban
elszalasztám!”
 
„Én a becsűletet, – pedig
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
K3
 
  Viseltem
négy évtizedig!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« öt »
[törölt]
« nyolc »
négy évtizedig.”
*
Szövegforrás:
*K1
 
négy évtizedig.”
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  S kört körre hány a barna hullám
  A mint
letűnnek, itt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
letűnnek itt,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
vagy
ott. –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
ott.
*
Szövegforrás:
K3
 
  Jön egy fiú: „Én most
tanúlám
n
Jegyzet
tanúlám
végeztem az első osztályt az iskolában
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
tanulám
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  Az elsőt:
n
Jegyzet
Az elsőt
végeztem az első osztályt az iskolában
pénzem elfogyott:
  Nem adtak:
ugrom hát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
ugrom egy
*
Szövegforrás:
*K1
 
nagyot!”
 
 
  Egy tisztes agg, fehér szakállal,
  Lassan a hídra vánszorog:
 
„Hordozta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Emelte »
Hurczolta
*
Szövegforrás:
*K1
 
ez,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
ez,
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
míg bírta vállal,
 
A létet: mégis
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
[törölt]
« Az életet s im »
A létet s mégis
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
nyomorog!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
nyomorog!”
n
Jegyzet o ceruzával jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
 
Fogadd be, nyilt örvény-torok!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Most
[törölt]
« szótlanul a habba rogy »
várja nyilt örvénytorok.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
  Unalmas
n
Jegyzet
Unalmas
értsd: unott
arcz, félig
kifestve, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
 
kifestve –
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
kifestve,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
  Egy úri nő
lomhán ki-kel:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« alakja kel »
lomhán ki-kel:
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Ah, kínos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Mily kín az »
Ah kínos
*
Szövegforrás:
*K1
 
élet:
reggel, estve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
[törölt]
« este, »
reggel, estve
*
Szövegforrás:
K3
 
reggel, estve,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  Öltözni és vetkezni kell!”
  Ezt is hullámok nyelik el.
 
 
  Nagy zajjal egy
dúlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
dult
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
férfi váza
  Csörtet fel és
vigyorgva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
vigyorva
n
Jegyzet a K3 és az M1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K4
 
mond:
 
Enyém
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
„Enyém
*
Szövegforrás:
K3
 
a hadvezéri
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
az a
[törölt]
« királyi »
vezéri
*
Szövegforrás:
*K1
 
a hadvezéri
n
Jegyzet zéri elkenődve
*
Szövegforrás:
K3
 
pálcza
n
Jegyzet
a hadvezéri pálcza
A waterlooi csatában (1815. jún. 18.) a brit–holland–belga–porosz csapatok
Wellington
Wellesley, Arthur
herceg vezetésével döntő csapást mértek
Bonaparte Napoléon
Napoléon, Bonaparte
francia császár seregeire. (A csatát valójában
Gebhard Leberecht von Blücher
Blücher, Gebhard Leberecht von
porosz tábornagy csapatainak megérkezése döntötte el.)
Wellington
Wellesley, Arthur
első hercege (
Arthur Wellesley
Wellesley, Arthur
, 1769–1852) ír származású tábornok, államférfi, akit a csatát követően „Európa megmentője”-ként emlegettek.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
ÖM 1883, 416–420
 
pálcza,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
  Mely megveré
Napoleont
n
Jegyzet
Mely megveré Napoleont
A waterlooi csatában (1815. jún. 18.) a brit–holland–belga–porosz csapatok
Wellington
Wellesley, Arthur
herceg vezetésével döntő csapást mértek
Bonaparte Napoléon
Napoléon, Bonaparte
francia császár seregeire. (A csatát valójában
Gebhard Leberecht von Blücher
Blücher, Gebhard Leberecht von
porosz tábornagy csapatainak megérkezése döntötte el.)
Wellington
Wellesley, Arthur
első hercege (
Arthur Wellesley
Wellesley, Arthur
, 1769–1852) ír származású tábornok, államférfi, akit a csatát követően „Európa megmentője”-ként emlegettek.
!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Napoleont!”
n
Jegyzet N jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
  A többi
sugdos: „a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« súg; „ez a »
sugdos: „a
*
Szövegforrás:
*K1
 
bolond!…”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
bolond!”
*
Szövegforrás:
*K2
K3
 
 
 
  Szurtos fiú ennek nyakába
 
Hátul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
Hátúl
*
Szövegforrás:
*K2
ÖM 1883, 416–420
 
röhögve ott terem
 
S ketten
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
S együtt
*
Szövegforrás:
*K2
 
repűlnek a Dunába:
 
„Lábszijjra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
ÖM 1883, 416–420
 
„Lábszijj
[törölt]
« al »
ra
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Lábszíjjra
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
várt a mesterem
n
Jegyzet
Lábszijjra várt a mesterem
Lábszíj: „A vargák, és csizmadiák úgynevezett térdszíja, melylyel a munkába vett lábbelit megszorítják, hogy ideoda ne mozogjon. Használják néha verőeszközül is. Lábszíjjal megverni az inast.” ( Cz–F )
:
  No, várjon,
míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
mig
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
megkérlelem!”
 
 
  „Én dús
n
Jegyzet
dús
gazdag
vagyok” –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
K4
ÖM 1883, 416–420
 
vagyok”
*
Szövegforrás:
*K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
kiált
egy másik,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
a másik,
*
Szövegforrás:
*K1
 
egy másik
*
Szövegforrás:
*K2
 
  „S élvezni többé nem tudom!” –
  „Én hű
valék, a kézfogásig:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
valék a kéz-fogásig:
*
Szövegforrás:
K3
 
valék a kézfogásig
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  S elvette Alfréd a
hugom’!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
hugom!”
*
Szövegforrás:
K3
 
  Eltűnnek
mind, a járt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« a sötét »
[törölt]
« a törött »
mind a járt
*
Szövegforrás:
*K1
 
uton.
 
 
  „Párbajban ezt én így fogadtam:
n
Jegyzet
Párbajban ezt én így fogadtam:
Amerikai párbaj; a párbajnak az a formája, amikor a két fél előre megállapított módon a sorstól teszi függővé, hogy melyikük legyen öngyilkos. ( MN ) A „sötét golyó” dőlt betűs írásmódja a kétértelműséget jelöli; a szó egyrészt arra utal, hogy a párbajt világos és sötét golyó húzásával döntötték el, másrészt arra, hogy a vesztesnek főbe kellett lőnie magát.
Voinovich
Voinovich Géza
szerint a párbajnak ez a formája azért alakult ki, mert a párbajozást a század végén már szigorúan büntették. ( AJÖM I., 544.)
 
Menj hát elül, sötét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Enyém lett a gyászos »
Most menj elöl, sötét
*
Szövegforrás:
*K1
 
golyó!
n
Jegyzet
Menj hát elül, sötét golyó!
Amerikai párbaj; a párbajnak az a formája, amikor a két fél előre megállapított módon a sorstól teszi függővé, hogy melyikük legyen öngyilkos. ( MN ) A „sötét golyó” dőlt betűs írásmódja a kétértelműséget jelöli; a szó egyrészt arra utal, hogy a párbajt világos és sötét golyó húzásával döntötték el, másrészt arra, hogy a vesztesnek főbe kellett lőnie magát.
Voinovich
Voinovich Géza
szerint a párbajnak ez a formája azért alakult ki, mert a párbajozást a század végén már szigorúan büntették. ( AJÖM I., 544.)
” –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
golyó! –”
*
Szövegforrás:
*K2
K3
 
golyó –”
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
 
„Én a szemérmet
félrehagytam,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
félrehagytam,
n
Jegyzet e h utólag egybehúzva
*
Szövegforrás:
*K2
 
félre hagytam,
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
„Én szivemet s mi az alatt van,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
És
íme,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
íme,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
az lőn
bosszuló:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
boszuló:
*
Szövegforrás:
*K2
K3
 
bosszuló
[törölt]
« !” »
:
*
Szövegforrás:
K4
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Hozám ide, itt neki jó,
[szerkesztői feloldás]
a sor nincs beljebb kezdve, utólag [-lel jav.
*
Szövegforrás:
*K1
K3
 
 
Most vőlegényem a
folyó!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
folyó.”
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Vár gyermekágyam »
: Most vőlegényem
n
Jegyzet alulról besz.
: a folyó.”
*
Szövegforrás:
*K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Elrejti őket a folyó »
Itt gyermekágyam: a folyó.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
 
Igy,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Így,
*
Szövegforrás:
K3
 
s már nem egyenkint, –
seregben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
seregben,
*
Szövegforrás:
K3
 
  Czikázva, némán ugranak,
  Mint
röpke-hal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
röpke hal
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
a tengerekben
n
Jegyzet
röpke-hal a tengerekben
A makracsuka-alakúak rendjébe tartozó repülőhalfélék (Exocoetidae) a melegebb tengerekben, gyakran nagy csapatokban élnek. Mell- vagy hasúszójuk szárnyszerűen megnagyobbodott; a vízfelszín fölött vitorlázva repülnek.
;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« tág »
kék tengerekben;
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Vagy mint csoportos madarak
 
Föl-fölreppenve, szállanak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Röppennek és leszállnak.
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Röppennek, és fel »
n
Jegyzet fel felülről besz.
Föl-fölreppenve,
szállanak.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  Órjás szemekben
húll
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
hull
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
e zápor,
  Lenn tánczol órjás buborék;
  Félkörben az öngyilkos tábor
  Zúg fel s
le mint malomkerék; –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
 
le, mint malom-kerék;
*
Szövegforrás:
K3
 
le, mint malomkerék –
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
le, mint malomkerék;
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
 
A Duna győzi, s adja még.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Az ifju ott áll, nézi még »
A Duna győzi s adja még.
*
Szövegforrás:
*K1
 
A Duna győzi s adja még.
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  Néz a fiú… nem látja
többé,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
többé:
*
Szövegforrás:
K3
 
  Elméje
bódult,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
kábúlt
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« kábú »
bódúlt,
n
Jegyzet bódú ráírva; a bal margón megismételve:
bódúlt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K3
 
szeme vak;
 
De
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
De,
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
a mint sűrübbé,
sürűbbé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
sűrűbbé,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  Nő a veszélyes forgatag:
  Megérzi sodrát, hogy ragad.
 
 
  S nincs ellenállás e viharnak, –
  Széttörni e
varázsgyürüt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
varázs gyürűt
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
  Nincsen hatalma földi
karnak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
karnak. –
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
  Mire az óra egyet üt:
  Üres a híd, – csend mindenütt.
 
 
(1877. aug. 22.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
 
(1877. aug. 22.)
*
Szövegforrás:
K3
 
Arany János
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K4
 
Arany János
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
(1877)
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
 
 
 
Híd-avatás
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
A híd avatása
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
(Városi ballada)
*
Szövegforrás:
*K1
 
n
Jegyzet ceruzával, halványan
(„Városi” ballada)
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  Szólt a fiú: „Kettő, vagy semmi!”
  És kártya
perdűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« oszlik »
[törölt]
« fordul »
perdül
*
Szövegforrás:
*K1
 
perdül,
*
Szövegforrás:
K3
 
kártya mén;
 
Bedobta…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Betette »
… Bedobta
*
Szövegforrás:
*K1
 
késő visszavenni:
  Ez az utolsó tétemény:
  „Egy fiatal életremény.”
 
 
  A kártya nem „fest”
n
Jegyzet
A kártya nem „fest”
Olyan kártyajátékban, amelyre színre színt kell tenni, a játékosnak nincs megfelelő színű kártyalapja.
, – a fiúnak
  Vérgyöngy izzad ki
homlokán;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
ÖM 1883, 416–420
 
homlokán
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
  Tét elveszett!… ő vándorútnak
  – Most már remény
nélkűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
ÖM 1883, 416–420
 
nélkül,
*
Szövegforrás:
K3
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
magán –
  Indúl a
késő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« tenger »
[törölt]
« néma »
késő
*
Szövegforrás:
*K1
 
éjszakán.
 
 
  Előtte a
folyam, az új híd,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
folyam, – az új hid,
*
Szövegforrás:
K3
 
folyam, az új hid,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  Még rajta zászlók lengenek:
  Ma szentelé föl a komoly hit
n
Jegyzet
Ma szentelé föl a komoly hit
A Duna budapesti szakaszának második, a folyót a Margit-sziget déli szélénél átívelő hidat 1876. ápr. elején adták át a forgalomnak; ünnepélyes avatására az árvíz miatt (lásd Almanach 1878-ra, Magyarázatok, 27. sor) csak ápr. 30-án került sor (a Margit-szigetre vezető szárnyhíd később, 1900-ra készült el). Bár Tisza Kálmán miniszterelnök nem vett részt az avatáson (a beszédeket Ráth Károly főpolgármester és Péchy Tamás közlekedési miniszter tartotta), az esemény ünnepélyes körülmények között zajlott: „Egy órával a kitüzött idő előtt sok ezernyi közönség sietett ki fényes fogatokon, bérkocsikon, lóvasúton s gyalog, az ünnepély szinhelyéhez.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Mindkét hidfőnél óriási lobogók lengtek, babér övezte lapjaikon aranyos betűkkel ragyogott az »1876«; a feljárati oszlopokon az ország és a főváros czímerei díszlettek; a hídon és a híd alján álló hajókon temérdek zászlót lobogtatott a szél.” [
Ráth
Ráth Károly
és
Péchy
Péchy Tamás
beszédét lásd uo.; PN, 27(1876)/100. (máj. 1., Esti kiadás), 1–2.] A hídnak kulcsszerepe volt a három évvel korábban egyesült Budapest modern nagyvárossá fejlődésében.
,
  S vídám zenével körmenet:
  Nyeré
„Szűz-Szent-Margit”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
a „Szűz-Margit”
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Szűz-Szent-Margit
Beszúrás
n
Jegyzet ” utólag besz.
*
Szövegforrás:
K3
 
„szűz-szent Margit”
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
nevet
n
Jegyzet
Nyeré „Szűz-Szent-Margit” nevet
„A kormány felkérésére a Magyar Tudományos Akadémia külön bizottságot küldött ki annak eldöntésére, hogy milyen nevet adjanak az új hídnak. Gyulai Pál helyettes főtitkár 1875. június 24-i átiratában közli az eredményt: a javaslat a Margit híd elnevezést ajánlja.” A középső pillér déli homlokzatán elhelyezett feliraton „Sz.[ent] Margit hídja” elnevezés olvasható. Páll Gábor, A budapesti Duna-hidak története, Lánchíd füzetek 7., Bp., Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 2007. [1956], 65.
.
 
 
 
Halad középig,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Megáll középen »
Halad középig,
*
Szövegforrás:
*K1
 
hova záros
n
Jegyzet
záros
A hídelemek fésűszerű összeillesztése, amely a hőtágulás hatását közömbösíti.
  Kapcsát
n
Jegyzet
Kapcsát
A hídelemek fésűszerű összeillesztése, amely a hőtágulás hatását közömbösíti.
ereszték
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
helyezték
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« helyez »
ereszték
n
Jegyzet eresz a kivakart szóra írva; a jobb margón ceruzával megismételve:
┬ ereszték
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K3
 
mesteri;
 
Éjfélt is a négy parti város
n
Jegyzet
a négy parti város
Pest
Budapest
,
Buda
Budapest
,
Óbuda
Budapest
és
Újpest
Budapest
(Budapest az előbbi három egyesülésével jött létre 1873-ban;
Újpest
Budapest
et csak 1950-ben csatolták hozzá).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Éjfélt a négy vízparti város
*
Szövegforrás:
*K1
 
Éjfélt is a négy
[törölt]
« víz »
parti város
n
Jegyzet is felülről besz.
*
Szövegforrás:
K3
 
  Tornyában sorra
elveri, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
elveri; –
*
Szövegforrás:
K3
 
  Lenn, csillagok
százezeri.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
száz-ezeri.
n
Jegyzet e ceruzával jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  S a mint az
óra csengve-bongva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
ÖM 1883, 416–420
 
óra csengve, bongva
*
Szövegforrás:
K3
 
óra, csengve-bongva,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
  Ki véknyan üt, ki
vastagon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
 
vastagon,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
vastagon, –
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
 
S ő néz a visszás csillagokba:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Mig ő lenéz a csillagokba:
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Kél egy-egy árnyék a habon:
  Ősz, gyermek,
ifjú,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
ifju,
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
hajadon.
 
 
 
Elébb csak a fej nő ki,
állig,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
állig,
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Előbb csak ázott hajjal a fő »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
S
körülforog
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
körül
[törölt]
« forog »
tekint
*
Szövegforrás:
*K1
 
kiváncsian
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
kíváncsian
*
Szövegforrás:
K3
 
;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Tekint széjjel kiváncsian, »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Majd az egész termet
kiválik,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
kiválik
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Majd a váz-test is rendre feljő »
n
Jegyzet utána a K4-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  S ujjonganak mindannyian:
 
Új híd! avatni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
 
„Uj hid! avatni
*
Szövegforrás:
*K1
K3
 
Új híd! avatni
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
Uj hid! avatni
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
mind! vigan!”
 
 
  „Jerünk!… ki kezdje? a galamb-pár!”
  Fehérben ifju és leány
  Ölelkezik s a hídon van már:
  „Egymásé a halál után!”
  S buknak, – mint egykor igazán.
 
 
  Taps várja. – „Most a millióson
  Van a sor: bátran, öregem!” –
  „Ha megszökött minden adósom:
 
Így
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Igy
*
Szövegforrás:
K3
 
szökni tisztesebb nekem!”
  S elsímul a víz tükre lenn.
 
 
 
Hivatlanúl is jőnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
Hivatlan is már jőnek
*
Szövegforrás:
*K1
 
Hívatlanúl is jönnek
*
Szövegforrás:
K3
 
Hivatlanul is, jönnek
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
aztán
  A harmadik, a negyedik:
  „Én a quaternót
n
Jegyzet
quaternót
quaterno (olasz), kvaternó: négyes (telitalálat) a lottéria nevű sorsolásos szerencsejátékban
elszalasztám!”
 
„Én a becsűletet, – pedig
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
K3
 
  Viseltem
négy évtizedig!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« öt »
[törölt]
« nyolc »
négy évtizedig.”
*
Szövegforrás:
*K1
 
négy évtizedig.”
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  S kört körre hány a barna hullám
  A mint
letűnnek, itt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
letűnnek itt,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
vagy
ott. –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
ott.
*
Szövegforrás:
K3
 
  Jön egy fiú: „Én most
tanúlám
n
Jegyzet
tanúlám
végeztem az első osztályt az iskolában
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
tanulám
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  Az elsőt:
n
Jegyzet
Az elsőt
végeztem az első osztályt az iskolában
pénzem elfogyott:
  Nem adtak:
ugrom hát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
ugrom egy
*
Szövegforrás:
*K1
 
nagyot!”
 
 
  Egy tisztes agg, fehér szakállal,
  Lassan a hídra vánszorog:
 
„Hordozta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Emelte »
Hurczolta
*
Szövegforrás:
*K1
 
ez,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
ez,
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
míg bírta vállal,
 
A létet: mégis
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
[törölt]
« Az életet s im »
A létet s mégis
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
nyomorog!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
nyomorog!”
n
Jegyzet o ceruzával jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
 
Fogadd be, nyilt örvény-torok!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Most
[törölt]
« szótlanul a habba rogy »
várja nyilt örvénytorok.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
  Unalmas
n
Jegyzet
Unalmas
értsd: unott
arcz, félig
kifestve, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
 
kifestve –
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
kifestve,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
  Egy úri nő
lomhán ki-kel:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« alakja kel »
lomhán ki-kel:
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Ah, kínos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Mily kín az »
Ah kínos
*
Szövegforrás:
*K1
 
élet:
reggel, estve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
[törölt]
« este, »
reggel, estve
*
Szövegforrás:
K3
 
reggel, estve,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  Öltözni és vetkezni kell!”
  Ezt is hullámok nyelik el.
 
 
  Nagy zajjal egy
dúlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
dult
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
férfi váza
  Csörtet fel és
vigyorgva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
vigyorva
n
Jegyzet a K3 és az M1 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K4
 
mond:
 
Enyém
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
„Enyém
*
Szövegforrás:
K3
 
a hadvezéri
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
az a
[törölt]
« királyi »
vezéri
*
Szövegforrás:
*K1
 
a hadvezéri
n
Jegyzet zéri elkenődve
*
Szövegforrás:
K3
 
pálcza
n
Jegyzet
a hadvezéri pálcza
A waterlooi csatában (1815. jún. 18.) a brit–holland–belga–porosz csapatok
Wellington
Wellesley, Arthur
herceg vezetésével döntő csapást mértek
Bonaparte Napoléon
Napoléon, Bonaparte
francia császár seregeire. (A csatát valójában
Gebhard Leberecht von Blücher
Blücher, Gebhard Leberecht von
porosz tábornagy csapatainak megérkezése döntötte el.)
Wellington
Wellesley, Arthur
első hercege (
Arthur Wellesley
Wellesley, Arthur
, 1769–1852) ír származású tábornok, államférfi, akit a csatát követően „Európa megmentője”-ként emlegettek.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
ÖM 1883, 416–420
 
pálcza,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
  Mely megveré
Napoleont
n
Jegyzet
Mely megveré Napoleont
A waterlooi csatában (1815. jún. 18.) a brit–holland–belga–porosz csapatok
Wellington
Wellesley, Arthur
herceg vezetésével döntő csapást mértek
Bonaparte Napoléon
Napoléon, Bonaparte
francia császár seregeire. (A csatát valójában
Gebhard Leberecht von Blücher
Blücher, Gebhard Leberecht von
porosz tábornagy csapatainak megérkezése döntötte el.)
Wellington
Wellesley, Arthur
első hercege (
Arthur Wellesley
Wellesley, Arthur
, 1769–1852) ír származású tábornok, államférfi, akit a csatát követően „Európa megmentője”-ként emlegettek.
!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Napoleont!”
n
Jegyzet N jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
  A többi
sugdos: „a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« súg; „ez a »
sugdos: „a
*
Szövegforrás:
*K1
 
bolond!…”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
bolond!”
*
Szövegforrás:
*K2
K3
 
 
 
  Szurtos fiú ennek nyakába
 
Hátul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
Hátúl
*
Szövegforrás:
*K2
ÖM 1883, 416–420
 
röhögve ott terem
 
S ketten
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
S együtt
*
Szövegforrás:
*K2
 
repűlnek a Dunába:
 
„Lábszijjra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
ÖM 1883, 416–420
 
„Lábszijj
[törölt]
« al »
ra
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Lábszíjjra
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
várt a mesterem
n
Jegyzet
Lábszijjra várt a mesterem
Lábszíj: „A vargák, és csizmadiák úgynevezett térdszíja, melylyel a munkába vett lábbelit megszorítják, hogy ideoda ne mozogjon. Használják néha verőeszközül is. Lábszíjjal megverni az inast.” ( Cz–F )
:
  No, várjon,
míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
mig
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
megkérlelem!”
 
 
  „Én dús
n
Jegyzet
dús
gazdag
vagyok” –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
K4
ÖM 1883, 416–420
 
vagyok”
*
Szövegforrás:
*K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
kiált
egy másik,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
a másik,
*
Szövegforrás:
*K1
 
egy másik
*
Szövegforrás:
*K2
 
  „S élvezni többé nem tudom!” –
  „Én hű
valék, a kézfogásig:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
valék a kéz-fogásig:
*
Szövegforrás:
K3
 
valék a kézfogásig
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  S elvette Alfréd a
hugom’!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
hugom!”
*
Szövegforrás:
K3
 
  Eltűnnek
mind, a járt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« a sötét »
[törölt]
« a törött »
mind a járt
*
Szövegforrás:
*K1
 
uton.
 
 
  „Párbajban ezt én így fogadtam:
n
Jegyzet
Párbajban ezt én így fogadtam:
Amerikai párbaj; a párbajnak az a formája, amikor a két fél előre megállapított módon a sorstól teszi függővé, hogy melyikük legyen öngyilkos. ( MN ) A „sötét golyó” dőlt betűs írásmódja a kétértelműséget jelöli; a szó egyrészt arra utal, hogy a párbajt világos és sötét golyó húzásával döntötték el, másrészt arra, hogy a vesztesnek főbe kellett lőnie magát.
Voinovich
Voinovich Géza
szerint a párbajnak ez a formája azért alakult ki, mert a párbajozást a század végén már szigorúan büntették. ( AJÖM I., 544.)
 
Menj hát elül, sötét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Enyém lett a gyászos »
Most menj elöl, sötét
*
Szövegforrás:
*K1
 
golyó!
n
Jegyzet
Menj hát elül, sötét golyó!
Amerikai párbaj; a párbajnak az a formája, amikor a két fél előre megállapított módon a sorstól teszi függővé, hogy melyikük legyen öngyilkos. ( MN ) A „sötét golyó” dőlt betűs írásmódja a kétértelműséget jelöli; a szó egyrészt arra utal, hogy a párbajt világos és sötét golyó húzásával döntötték el, másrészt arra, hogy a vesztesnek főbe kellett lőnie magát.
Voinovich
Voinovich Géza
szerint a párbajnak ez a formája azért alakult ki, mert a párbajozást a század végén már szigorúan büntették. ( AJÖM I., 544.)
” –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
golyó! –”
*
Szövegforrás:
*K2
K3
 
golyó –”
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
 
„Én a szemérmet
félrehagytam,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
félrehagytam,
n
Jegyzet e h utólag egybehúzva
*
Szövegforrás:
*K2
 
félre hagytam,
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
„Én szivemet s mi az alatt van,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
És
íme,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
íme,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
az lőn
bosszuló:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
boszuló:
*
Szövegforrás:
*K2
K3
 
bosszuló
[törölt]
« !” »
:
*
Szövegforrás:
K4
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Hozám ide, itt neki jó,
[szerkesztői feloldás]
a sor nincs beljebb kezdve, utólag [-lel jav.
*
Szövegforrás:
*K1
K3
 
 
Most vőlegényem a
folyó!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
folyó.”
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Vár gyermekágyam »
: Most vőlegényem
n
Jegyzet alulról besz.
: a folyó.”
*
Szövegforrás:
*K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Elrejti őket a folyó »
Itt gyermekágyam: a folyó.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
 
Igy,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Így,
*
Szövegforrás:
K3
 
s már nem egyenkint, –
seregben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
seregben,
*
Szövegforrás:
K3
 
  Czikázva, némán ugranak,
  Mint
röpke-hal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
röpke hal
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
a tengerekben
n
Jegyzet
röpke-hal a tengerekben
A makracsuka-alakúak rendjébe tartozó repülőhalfélék (Exocoetidae) a melegebb tengerekben, gyakran nagy csapatokban élnek. Mell- vagy hasúszójuk szárnyszerűen megnagyobbodott; a vízfelszín fölött vitorlázva repülnek.
;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« tág »
kék tengerekben;
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Vagy mint csoportos madarak
 
Föl-fölreppenve, szállanak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
Röppennek és leszállnak.
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Röppennek, és fel »
n
Jegyzet fel felülről besz.
Föl-fölreppenve,
szállanak.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  Órjás szemekben
húll
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
hull
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
e zápor,
  Lenn tánczol órjás buborék;
  Félkörben az öngyilkos tábor
  Zúg fel s
le mint malomkerék; –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
 
le, mint malom-kerék;
*
Szövegforrás:
K3
 
le, mint malomkerék –
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
le, mint malomkerék;
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
 
A Duna győzi, s adja még.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
[törölt]
« Az ifju ott áll, nézi még »
A Duna győzi s adja még.
*
Szövegforrás:
*K1
 
A Duna győzi s adja még.
*
Szövegforrás:
K3
 
 
 
  Néz a fiú… nem látja
többé,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
többé:
*
Szövegforrás:
K3
 
  Elméje
bódult,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
ÖM 1883, 416–420
 
kábúlt
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« kábú »
bódúlt,
n
Jegyzet bódú ráírva; a bal margón megismételve:
bódúlt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K3
 
szeme vak;
 
De
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
De,
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
a mint sűrübbé,
sürűbbé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
sűrűbbé,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420
 
  Nő a veszélyes forgatag:
  Megérzi sodrát, hogy ragad.
 
 
  S nincs ellenállás e viharnak, –
  Széttörni e
varázsgyürüt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
varázs gyürűt
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
  Nincsen hatalma földi
karnak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
karnak. –
*
Szövegforrás:
K3
ÖM 1883, 416–420
 
  Mire az óra egyet üt:
  Üres a híd, – csend mindenütt.
 
 
(1877. aug. 22.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
 
(1877. aug. 22.)
*
Szövegforrás:
K3
 
Arany János
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K4
 
Arany János
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 34. sz., 374–377
 
(1877)
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 416–420