X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Népdal

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: K1
  • Szövegforrás III: K2
  • Szövegforrás IV: HV 1888, 50–51

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 50–51. [ AJÖM I., 359–360.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők K1 Külön kéziratlapon, tintával, ceruzás javításokkal; autográf (egy ALBUM feliratú, autográf kéziratgyűjtemény 139. lapjára ragasztva; magántulajdon) K2 MTAK Kt K 510/28r (1–18. sor), 28v (19–24. sor) (alapszöveg)
 
Megjegyzések
 
K1 A vers kézirata fölött
Arany Lászlóné
Szalay Gizella
alábbi levele (autográf kézirat): „Kedves jó Pólikám, mellékelem Zola levelét, melyet ö Wodianer Arthur magyar könyvkiadónak irt. Küld el ipám kéziratával együtt
Vera
Szapáry Veronika
grófnőnek – nagyon örülök, hogy ennek a kedves bájos asszonynak valamivel örömet szerezhetek, és Így közvetve neked is édes szeretett jó Pólikám! A régi barátsággal mindig hived
Aranyné
Szalay Gizella
” Az ALBUM egykori tulajdonosának jegyzete szerint a két kézirat szerzője „
Arany Lászlóné
Szalay Gizella
és apósa Arany János”. Az ALBUM feltehetőleg 1885 után keletkezett; a levél címzettjére vonatkozóan Holl BélaSáfrán Györgyi és Dr. Vargha Zoltán információi alapján – több lehetőséget fölvet. Arany László ismeretségi körébe tartozott Szász Károly leánya, Vargha Gyula felesége, Szász Polyxena; „Az ALBUM-ban megtalálható Szász Károlynak egy 1885-ből datált és ide szánt verse, amelyet tartalmából következtetve ugyancsak
Vera
Szapáry Veronika
grófnőnek írt. De szóba jöhetne a történész Radvánszky Béla felesége, is, akihez Aranyékat szintén ismeretségi kapcsolat fűzte. A levélben említett
Vera
Szapáry Veronika
grófnő az autográfgyűjtemény némely darabjának tanúsága szerint azonban nem lehetett más, mint Nemeskéri Kiss Miklós negyvennyolcas honvédezredes fiának,
Pál
Nemeskéri Kiss Pál
nak felesége,
Szapáry Vera
Szapáry Veronika
.” ( Holl 1967, 194–195.) K1 Adatai Holl Béla közleménye alapján (az AJÖM I . nem ismeri ezt a kéziratot). K2 A cím sorában, a bal margón fekete ceruzával: 28) A kéziratlap a Bonczék című verset tartalmazó, kivágott lap csonkjára van ragasztva; a csonk a v-n látható (lásd Bonczék, Megjegyzés). A szöveget
AJ
Arany János
az új lap beragasztása után írta be (a 24. sor végén az idézőjel a kivágott lap csonkjára került). A két kézirat viszonyát Holl Béla tisztázta; eszerint
Arany
Arany János
a K1 3. és 13. sorában javításokat hajtott végre; a K2 szövegébe már a javított változatok kerültek.
 
Keletkezés
 
1877. aug. 28.,
Bp
Budapest
., Margitsziget; a K1 és a K2 megírása között; a dátum a K1 keletkezését rögzíti. A két kézirat között – az íráskép tanúsága szerint – kevés idő telhetett el (lásd Holl 1967, 195.). A vers első változata a ráckevei búcsú napján keletkezett; „a búcsújárás rokoni látogatás, lánynéző volt egyúttal”. A szentendrei szerbek rendszerint a Dunán érkeztek a búcsú színhelyére, hajójuk „27-én vagy 28-án érintette a Margitszigetet”. Az a feltételezés ugyanakkor, hogy a keletkezése előtt négy nappal megjelent Rege a Kőnigsee mellől [ FL, 14(1977) (aug. 24.), 927.] a ballada forrásai közé tartozna, alaptalan. [ Losonci Miklós, Arany János Népdalának „forrásai”, ItK, 77(1973)/5, 580.] Holl Béla feltételezi: „Nagyon valószínű, hogy élménye olvasmány-emlékből fakadt és azt a szentendrei rácok zöldséges bárkája csupán felidézhette. Sorai mögé azonban oda kell gondolnunk a citeráján játszó, megromlott szemű »tamburás öreg urat«, aki versébe a »cziteraszó« helyére »guzliczaszó«-t írva idézte a szerb hősi énekeseknek, a guzlároknak egyhúrú hegedűjét.” ( Holl, 1967, 195.) A vers előzményének tekinthető
AJ
Arany János
népdalgyűjteményének alábbi darabja:
A Tiszából a Dunába foly a víz
foly a víz,
Mi dolog az, édes babám, hogy te sírsz,
Hogy te sírsz?
Hogy ne sírnék, hogy lehetnék többé víg,
Többé víg,
Most kezdtelek szeretgetni, s már elmész,
Már elmész.
 
( Kodály–Gyulai 1952, I. Népdalok és rokon, 71. dallam; nyomtatott szövege: 29.) Lásd még: Dr. Kovács József László, „Duna vizén lefelé úsz a ladik”: Ráckeve és a Csepel-sziget az irodalomban – irodalomtörténeti, művelődéstörténeti vázlat, Ráckeve város Polgármesteri Hivatal, 1991, 199–220.
 
Kritikatörténet
 
Péterfy Jenő konkrét élményből – a rác parasztok Dunán leúszó ladikjának látványából, a róla hangzó zeneszóból – eredezteti a verset; „mintha az egész népdal ez érzéki benyomások hatásából szövődött volna ki a költő elméjében.” ( Péterfy 1888, 156.) Imre László,
Péterfy
Péterfy Jenő
megállapításához kapcsolódva, úgy ítéli meg, hogy „
[szerkesztői feloldás]
a
Népdal-ban a kolo ütemét veszi fel a Duna hullámainak csobbanása és az evezőcsapások ritmusa, a muzsikaszó és a mulató embercsoport dala s a hanghatások együttese többet mond el Jován és asszonya sorsáról, mint fogalmi úton elképzelhető lenne”. Emellett arra hívja fel a figyelmet, hogy a Népdal inspirációi közt nem az újsághírek játszanak nagyobb szerepet a vers – „valójában elsősorban a népélet idealizálástól mentes visszaadásával tűnik ki”. ( Imre 1996, 237–238., 103.) Nyilasy Balázs úgy ítéli meg, hogy a „kisebb igényű” Népdal „hőse, Jovan a magyar kultúrkörben szokásos szerbsztereotípia jegyében működik, cselekszik, a férfi a vad, kegyetlen rác faj képviselője. A sztereotípiabeteljesítés mindenesetre másnemű balladavilág kialakításához járult hozzá. Az Arany-balladákban általában elengedhetetlen »bűnkövetkezményiség« ezúttal teljesen hiányzik, s az előadásmód fokozottan »amorális «, kommentár nélküli, »népdalosan parnasszista«. A vers végén a »vad rác«, az asszonygyilkos, erőszakos Jovan véres késsel járja a kolót, lelkiismerettől szemmel láthatóan nem zaklatva, épségben menekül el az igazságszolgáltatás elől, s az elbeszélőnek-énekszerzőnek mindehhez semminemű hozzátenni valója nincsen.” ( Nyilasy Balázs, Hitel, 23(2010)/3, 95–113.: 110.) Ezt az okfejtést
Nyilasy
Nyilasy Balázs
kihagyta a könyvváltozatból – csak annyit jegyez meg, hogy „
[szerkesztői feloldás]
a
költeményben a vitathatatlan, nagy bűn teljességgel következmény nélkül marad. A vershős, a szerb Jovan menyasszonya megölése után vértől csepegő késsel járja a csárdában a táncot, majd elszökik az igazságszolgáltatás elől.” ( Nyilasy 2011, 29.) J. Soltész Katalin szerint a vers „egyedülálló ritmikájának fő jellegzetessége éppen a sorok vontatott vagy élesen csattanó kezdés utáni felgyorsulása” ( J. Soltész 1987, 77.).
 
Fordítások
 
Észt: Rahvalaul (Sander Liivak) = Arany 1999, 45.; ua.: http://www.scribd.com; ua.: www.babelmatrix.org Finn: Kansanlaulu (Toivo Lyy) = Lyy 1970, 142. Orosz: Народная песня (Леонид Мартынов) = Арань 1962, 163.
 
Feldolgozások
 
Zenei
AJ
Arany János
saját megzenésítése (V1945, lásd Voinovich 1938, 331., ill. Kodály–Gyulai 1952, 181.) Antalffy-Zsiross Dezső: Duna vizén – Szláv ballada Arany János szövegére (két szólóhangra, 1939) (BMC) Kadosa Pál: Hat kórusdal Arany János verseire [Vegyeskarra], Op. 67., 1969 (1. Mindvégig, 2. Népdal, 3. Dante, 4. Népdal, 5. Meddő órán, 6. Az ördög elvitte a fináncot), Editio Musica, Bp., © 1971, Z. 6411 = Népdal [Vegyeskarra] Népművelési Propaganda Iroda (Educations Propaganda Office) © 1969, 11049 (BMC) Ránki György: Népdal [2 szólóhangra], 1925. (BMC) Gryllus Dániel (Kaláka): Népdal, Kaláka 25 (GCD 001 és GMC 009, 1994); ua.: Hangzó klasszikusok, verseskötet CD-melléklettel, Helikon – Magyar Hangoskönyv Kiadók Egyesülete, 2008. Szirtes Edina Mókus; előadók: Kováts Kriszta, Farkas Gábor Gábriel, Fool Moon énekegyüttes, Keönch László Farkas (2008), 3’ 57” = Kováts Kriszta, Arany-óra: Arany János balladái a capella (CD; Bp., Gryllus, 2008) (Youtube is)
 
Hangfelvételek
 
Magyar költők 3., Hungaroton, EP 1586, 1962, Jancsó Adrienne, 1’ 23” Latinovits: Arany János, Hungaroton, LPX, 14047, 1986, Latinovits Zoltán, 1’ 31” Arany János versei Bálint András előadásában, Bp., Kossuth–Mojzer, 2006, 1’ 18” Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Gáspár Sándor, 1’ 38”
 
Népdal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Duna vizén…
*
Szövegforrás:
K1
 
 
[Duna vizén…]  
 
  Duna vizén lefelé úsz a ladik,
  A ladik,
  Róla muzsikaszó,
guzliczaszó
n
Jegyzet
guzliczaszó
guzla v. guzlica (szerb, horvát): hosszú nyakú, egyhúros, fogólap nélküli, bőrrel fedett balkáni vonós hangszer, az énekmondók (guzlárok) epikus énekeinek kísérő hangszere ( MN )
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
[törölt]
« czitera »
szó,
n
Jegyzet czitera ceruzával áthúzva, f. í.:
guzlicza
*
Szövegforrás:
K1
 
csimpolyaszó
n
Jegyzet
csimpolyaszó
csimpolya (székely tájszó): duda, tömlősíp ( Cz–F )
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 50–51
 
csimpolyaszó
n
Jegyzet a sz betűn tint.
*
Szövegforrás:
K2
 
  Hallatik;
 
Juhaj!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Ju
[törölt]
« h »
haj!
n
Jegyzet h ceruzával áthúzva
*
Szövegforrás:
K1
 
viszik a piros almát,
baraczkot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
varaczkot
*
Szövegforrás:
K1
 
,
 
Juhaj!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Juhaj
[törölt]
« j »
!
n
Jegyzet j ceruzával áthúzva
*
Szövegforrás:
K1
 
Kevibe
Szent-Endréről
n
Jegyzet
Kevibe Szent-Endréről
A
Pest
Budapest
től délre, a Csepel-szigeten fekvő Ráckevébe 1440-ben, I. Ulászló engedélyével települtek a törökök elől elmenekült szerbek. A
Pest
Budapest
től északra fekvő Szentendrére 1690-ben, ugyancsak a törökök elől menekülve, települt be 800 szerb család (egy részük a karlócai béke után – 1699 – visszatért szülőföldjére). A város a 18. században szerb kulturális és vallási központtá vált. ( MN ) Lásd még: Keletkezés.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 50–51
 
Szentendréről
*
Szövegforrás:
K1
 
Szent-Endréről
[bizonytalan olvasat]
n
Jegyzet Szent-Endréről – Szentendréről[?]
*
Szövegforrás:
K2
 
menyasszont.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
menyasszont.
n
Jegyzet nt. a lap szélére ragasztott kis papírdarabon
*
Szövegforrás:
K1
 
menyasszonyt.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 50–51
 
 
 
  Piros almát eladják a budapesti
 
Piaczon,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Piaczon.
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Abbul czifrálkodik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Abból czifralkodik
*
Szövegforrás:
K1
 
Kevibe’ a piros
arczu
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
 
arczú
*
Szövegforrás:
HV 1888, 50–51
 
  Menyasszony:
 
Juhaj!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Juhaj
[törölt]
« j »
!
n
Jegyzet j ceruzával áthúzva
*
Szövegforrás:
K1
 
de derék ruha
ez a fejkötő:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 50–51
 
ez a fejkötő!
*
Szövegforrás:
K1
 
ez a fejkötő:
n
Jegyzet ez a fejkö kivakart szavakra írva, elkenődve
*
Szövegforrás:
K2
 
  Megfér ez alatt
akármennyi szerető!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 50–51
 
akármennyi szerető!”
*
Szövegforrás:
K1
 
akármennyi szerető!
n
Jegyzet nnyi sz elkenődve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
  Kevi
csárda reggel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
[törölt]
« korcsma hajnal »
n
Jegyzet ceruzával áthúzva, f. í.:
csárda reggel
*
Szövegforrás:
K1
 
óta tele van,
  Teli van,
  Ott járja a kolót
n
Jegyzet
kolót
Kolo (szerb–horvát–bolgár): a szerb és horvát tánckultúrában a kör- és füzértáncok összefoglaló neve. Zárt, nyitott, kígyózó és csigaformában összefonódva járják, általában középgyors, gyors dallamkíséretre. Kísérőhangszere régen a duda, később zenekar.
egy éles késsel,
véres késsel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 50–51
 
véres késsel
n
Jegyzet késsel felülről besz.
*
Szövegforrás:
K2
 
  A
Jovan
n
Jegyzet
Jovan
(szerb) János
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 50–51
 
Jovan;
[bizonytalan olvasat]
n
Jegyzet ova elkenődve; Jovan: – Jovan;[?]
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Juhaj!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Ju
[törölt]
« h »
haj!
n
Jegyzet h ceruzával áthúzva
*
Szövegforrás:
K1
 
piros volt, de csak férges
alma volt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 50–51
 
alma volt
n
Jegyzet o elkenődve
*
Szövegforrás:
K2
 
,
  Asszony, csinos volt,
de azért csak r–a
n
Jegyzet
r–a
rima (lásd K1): „Kurva, szajha, lotyó, czurhó” ( Cz–F ); a korban nem szalonképes szó
volt.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
de azért csak rima volt.”
n
Jegyzet rima ceruzával kiegészítve
*
Szövegforrás:
K1
 
de azért csak r–a volt.
n
Jegyzet volt. a sor vége alá írva
*
Szövegforrás:
K2
 
n
Jegyzet utólag ceruzával a félsor alá í.:
de a szive csalfa volt.
n
Jegyzet K2: ceruzával lefirkálva; a két félsor-variáns előtt függőleges összekötő hullámvonal
*
Szövegforrás:
K1
K2
 
 
 
  Duna vizén lefele úsz a ladik,
  A ladik,
  Róla
hejjehujja,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
hej
[törölt]
« j »
ehujja,
n
Jegyzet az 1. j ceruzával áthúzva;a 2. j ceruzával besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
szitok-átok, dávoria
n
Jegyzet
dávoria
(Tkp. davorija) délszláv harci dal, induló (a szláv mitológia föltételezett Hadistenének, Davornak a nevéből, lásd Kiss Gy. Csaba, Hol vagy, hazám? Kelet-Közép-Európa himnuszai, Bp. Nap Kiadó, 2011, 50.). A Cz–F a dávorikol alakot ismeri: „Részeg fejjel, széles kedvvel ordítoz, ujjongat, danol, mint a tivornyázók szoktak”.
  Hallatik:
 
„Juhaj!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Ju
[törölt]
« h »
haj!
n
Jegyzet h ceruzával áthúzva
*
Szövegforrás:
K1
 
közel már Alexinácz,
Knyazevácz
n
Jegyzet
Alexinácz, Knyazevácz
Kisvárosok Délkelet-Szerbiában. Az előbbi (Aleksinac) a Déli-Morava (a Duna déli mellékfolyója) jobb partján, az utóbbi (Knjaževac) tőle 30 km-re keletre, a Fehér-Timok folyó jobb partján fekszik. A Déli-Morava Kruševacnál folyik a Moravába, ez pedig Belgrád alatt, Szendrőnél (Smederovo) a Dunába. A Fehér-Timok a Fekete-Timokkal egyesülve alkotja a Topolovec folyót, amely a Vaskapu-szoros alatt, Vidinnél ömlik a Dunába. Az előbbi 630, az utóbbi 740 km-re van Ráckevétől. Kovács József utal rá, hogy „
[szerkesztői feloldás]
e
két helység birtokáért 1876-ban csaknem egy évig heves harcok folytak, a török augusztusban foglalta el Knyazevácot, és októberben győzött Abdul Kerim Alekszinyácnál. A két falut csak együtt említik a hadi tudósítások, az összecsengő neveket minden korabeli újságolvasó és hírhallgató könnyen megjegyezhette”; „Alekszinyác, Knyazevác együtt szerepel a Háború Krónika máj. 1-i, az Ellenőr 1876. VIII. 6-i, VIII. 7-i számában”. ( Kovács 1968, 106.)
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Knyazevácz…
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Engem,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
 
Engem
*
Szövegforrás:
HV 1888, 50–51
 
Kevi-Rácz
n
Jegyzet
Kevi-Rácz
ráckevei szerb
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Kevi
[törölt]
« , »
-Rácz,
*
Szövegforrás:
K1
 
többet ugyan sohse’ látsz!”
 
 
(1877. aug. 28.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
 
(1877 augusztus)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 50–51
 
 
 
 
Népdal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Duna vizén…
*
Szövegforrás:
K1
 
 
[Duna vizén…]  
 
  Duna vizén lefelé úsz a ladik,
  A ladik,
  Róla muzsikaszó,
guzliczaszó
n
Jegyzet
guzliczaszó
guzla v. guzlica (szerb, horvát): hosszú nyakú, egyhúros, fogólap nélküli, bőrrel fedett balkáni vonós hangszer, az énekmondók (guzlárok) epikus énekeinek kísérő hangszere ( MN )
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
[törölt]
« czitera »
szó,
n
Jegyzet czitera ceruzával áthúzva, f. í.:
guzlicza
*
Szövegforrás:
K1
 
csimpolyaszó
n
Jegyzet
csimpolyaszó
csimpolya (székely tájszó): duda, tömlősíp ( Cz–F )
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 50–51
 
csimpolyaszó
n
Jegyzet a sz betűn tint.
*
Szövegforrás:
K2
 
  Hallatik;
 
Juhaj!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Ju
[törölt]
« h »
haj!
n
Jegyzet h ceruzával áthúzva
*
Szövegforrás:
K1
 
viszik a piros almát,
baraczkot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
varaczkot
*
Szövegforrás:
K1
 
,
 
Juhaj!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Juhaj
[törölt]
« j »
!
n
Jegyzet j ceruzával áthúzva
*
Szövegforrás:
K1
 
Kevibe
Szent-Endréről
n
Jegyzet
Kevibe Szent-Endréről
A
Pest
Budapest
től délre, a Csepel-szigeten fekvő Ráckevébe 1440-ben, I. Ulászló engedélyével települtek a törökök elől elmenekült szerbek. A
Pest
Budapest
től északra fekvő Szentendrére 1690-ben, ugyancsak a törökök elől menekülve, települt be 800 szerb család (egy részük a karlócai béke után – 1699 – visszatért szülőföldjére). A város a 18. században szerb kulturális és vallási központtá vált. ( MN ) Lásd még: Keletkezés.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 50–51
 
Szentendréről
*
Szövegforrás:
K1
 
Szent-Endréről
[bizonytalan olvasat]
n
Jegyzet Szent-Endréről – Szentendréről[?]
*
Szövegforrás:
K2
 
menyasszont.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
menyasszont.
n
Jegyzet nt. a lap szélére ragasztott kis papírdarabon
*
Szövegforrás:
K1
 
menyasszonyt.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 50–51
 
 
 
  Piros almát eladják a budapesti
 
Piaczon,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Piaczon.
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Abbul czifrálkodik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Abból czifralkodik
*
Szövegforrás:
K1
 
Kevibe’ a piros
arczu
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
 
arczú
*
Szövegforrás:
HV 1888, 50–51
 
  Menyasszony:
 
Juhaj!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Juhaj
[törölt]
« j »
!
n
Jegyzet j ceruzával áthúzva
*
Szövegforrás:
K1
 
de derék ruha
ez a fejkötő:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 50–51
 
ez a fejkötő!
*
Szövegforrás:
K1
 
ez a fejkötő:
n
Jegyzet ez a fejkö kivakart szavakra írva, elkenődve
*
Szövegforrás:
K2
 
  Megfér ez alatt
akármennyi szerető!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 50–51
 
akármennyi szerető!”
*
Szövegforrás:
K1
 
akármennyi szerető!
n
Jegyzet nnyi sz elkenődve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
  Kevi
csárda reggel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
[törölt]
« korcsma hajnal »
n
Jegyzet ceruzával áthúzva, f. í.:
csárda reggel
*
Szövegforrás:
K1
 
óta tele van,
  Teli van,
  Ott járja a kolót
n
Jegyzet
kolót
Kolo (szerb–horvát–bolgár): a szerb és horvát tánckultúrában a kör- és füzértáncok összefoglaló neve. Zárt, nyitott, kígyózó és csigaformában összefonódva járják, általában középgyors, gyors dallamkíséretre. Kísérőhangszere régen a duda, később zenekar.
egy éles késsel,
véres késsel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 50–51
 
véres késsel
n
Jegyzet késsel felülről besz.
*
Szövegforrás:
K2
 
  A
Jovan
n
Jegyzet
Jovan
(szerb) János
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 50–51
 
Jovan;
[bizonytalan olvasat]
n
Jegyzet ova elkenődve; Jovan: – Jovan;[?]
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Juhaj!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Ju
[törölt]
« h »
haj!
n
Jegyzet h ceruzával áthúzva
*
Szövegforrás:
K1
 
piros volt, de csak férges
alma volt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 50–51
 
alma volt
n
Jegyzet o elkenődve
*
Szövegforrás:
K2
 
,
  Asszony, csinos volt,
de azért csak r–a
n
Jegyzet
r–a
rima (lásd K1): „Kurva, szajha, lotyó, czurhó” ( Cz–F ); a korban nem szalonképes szó
volt.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
de azért csak rima volt.”
n
Jegyzet rima ceruzával kiegészítve
*
Szövegforrás:
K1
 
de azért csak r–a volt.
n
Jegyzet volt. a sor vége alá írva
*
Szövegforrás:
K2
 
n
Jegyzet utólag ceruzával a félsor alá í.:
de a szive csalfa volt.
n
Jegyzet K2: ceruzával lefirkálva; a két félsor-variáns előtt függőleges összekötő hullámvonal
*
Szövegforrás:
K1
K2
 
 
 
  Duna vizén lefele úsz a ladik,
  A ladik,
  Róla
hejjehujja,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
hej
[törölt]
« j »
ehujja,
n
Jegyzet az 1. j ceruzával áthúzva;a 2. j ceruzával besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
szitok-átok, dávoria
n
Jegyzet
dávoria
(Tkp. davorija) délszláv harci dal, induló (a szláv mitológia föltételezett Hadistenének, Davornak a nevéből, lásd Kiss Gy. Csaba, Hol vagy, hazám? Kelet-Közép-Európa himnuszai, Bp. Nap Kiadó, 2011, 50.). A Cz–F a dávorikol alakot ismeri: „Részeg fejjel, széles kedvvel ordítoz, ujjongat, danol, mint a tivornyázók szoktak”.
  Hallatik:
 
„Juhaj!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Ju
[törölt]
« h »
haj!
n
Jegyzet h ceruzával áthúzva
*
Szövegforrás:
K1
 
közel már Alexinácz,
Knyazevácz
n
Jegyzet
Alexinácz, Knyazevácz
Kisvárosok Délkelet-Szerbiában. Az előbbi (Aleksinac) a Déli-Morava (a Duna déli mellékfolyója) jobb partján, az utóbbi (Knjaževac) tőle 30 km-re keletre, a Fehér-Timok folyó jobb partján fekszik. A Déli-Morava Kruševacnál folyik a Moravába, ez pedig Belgrád alatt, Szendrőnél (Smederovo) a Dunába. A Fehér-Timok a Fekete-Timokkal egyesülve alkotja a Topolovec folyót, amely a Vaskapu-szoros alatt, Vidinnél ömlik a Dunába. Az előbbi 630, az utóbbi 740 km-re van Ráckevétől. Kovács József utal rá, hogy „
[szerkesztői feloldás]
e
két helység birtokáért 1876-ban csaknem egy évig heves harcok folytak, a török augusztusban foglalta el Knyazevácot, és októberben győzött Abdul Kerim Alekszinyácnál. A két falut csak együtt említik a hadi tudósítások, az összecsengő neveket minden korabeli újságolvasó és hírhallgató könnyen megjegyezhette”; „Alekszinyác, Knyazevác együtt szerepel a Háború Krónika máj. 1-i, az Ellenőr 1876. VIII. 6-i, VIII. 7-i számában”. ( Kovács 1968, 106.)
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Knyazevácz…
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Engem,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
 
Engem
*
Szövegforrás:
HV 1888, 50–51
 
Kevi-Rácz
n
Jegyzet
Kevi-Rácz
ráckevei szerb
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Kevi
[törölt]
« , »
-Rácz,
*
Szövegforrás:
K1
 
többet ugyan sohse’ látsz!”
 
 
(1877. aug. 28.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
 
(1877 augusztus)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 50–51
 
 
 
 
Népdal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Duna vizén…
*
Szövegforrás:
K1
 
 
[Duna vizén…]  
 
  Duna vizén lefelé úsz a ladik,
  A ladik,
  Róla muzsikaszó,
guzliczaszó
n
Jegyzet
guzliczaszó
guzla v. guzlica (szerb, horvát): hosszú nyakú, egyhúros, fogólap nélküli, bőrrel fedett balkáni vonós hangszer, az énekmondók (guzlárok) epikus énekeinek kísérő hangszere ( MN )
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
[törölt]
« czitera »
szó,
n
Jegyzet czitera ceruzával áthúzva, f. í.:
guzlicza
*
Szövegforrás:
K1
 
csimpolyaszó
n
Jegyzet
csimpolyaszó
csimpolya (székely tájszó): duda, tömlősíp ( Cz–F )
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 50–51
 
csimpolyaszó
n
Jegyzet a sz betűn tint.
*
Szövegforrás:
K2
 
  Hallatik;
 
Juhaj!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Ju
[törölt]
« h »
haj!
n
Jegyzet h ceruzával áthúzva
*
Szövegforrás:
K1
 
viszik a piros almát,
baraczkot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
varaczkot
*
Szövegforrás:
K1
 
,
 
Juhaj!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Juhaj
[törölt]
« j »
!
n
Jegyzet j ceruzával áthúzva
*
Szövegforrás:
K1
 
Kevibe
Szent-Endréről
n
Jegyzet
Kevibe Szent-Endréről
A
Pest
Budapest
től délre, a Csepel-szigeten fekvő Ráckevébe 1440-ben, I. Ulászló engedélyével települtek a törökök elől elmenekült szerbek. A
Pest
Budapest
től északra fekvő Szentendrére 1690-ben, ugyancsak a törökök elől menekülve, települt be 800 szerb család (egy részük a karlócai béke után – 1699 – visszatért szülőföldjére). A város a 18. században szerb kulturális és vallási központtá vált. ( MN ) Lásd még: Keletkezés.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 50–51
 
Szentendréről
*
Szövegforrás:
K1
 
Szent-Endréről
[bizonytalan olvasat]
n
Jegyzet Szent-Endréről – Szentendréről[?]
*
Szövegforrás:
K2
 
menyasszont.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
menyasszont.
n
Jegyzet nt. a lap szélére ragasztott kis papírdarabon
*
Szövegforrás:
K1
 
menyasszonyt.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 50–51
 
 
 
  Piros almát eladják a budapesti
 
Piaczon,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Piaczon.
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Abbul czifrálkodik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Abból czifralkodik
*
Szövegforrás:
K1
 
Kevibe’ a piros
arczu
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
 
arczú
*
Szövegforrás:
HV 1888, 50–51
 
  Menyasszony:
 
Juhaj!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Juhaj
[törölt]
« j »
!
n
Jegyzet j ceruzával áthúzva
*
Szövegforrás:
K1
 
de derék ruha
ez a fejkötő:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 50–51
 
ez a fejkötő!
*
Szövegforrás:
K1
 
ez a fejkötő:
n
Jegyzet ez a fejkö kivakart szavakra írva, elkenődve
*
Szövegforrás:
K2
 
  Megfér ez alatt
akármennyi szerető!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 50–51
 
akármennyi szerető!”
*
Szövegforrás:
K1
 
akármennyi szerető!
n
Jegyzet nnyi sz elkenődve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
  Kevi
csárda reggel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
[törölt]
« korcsma hajnal »
n
Jegyzet ceruzával áthúzva, f. í.:
csárda reggel
*
Szövegforrás:
K1
 
óta tele van,
  Teli van,
  Ott járja a kolót
n
Jegyzet
kolót
Kolo (szerb–horvát–bolgár): a szerb és horvát tánckultúrában a kör- és füzértáncok összefoglaló neve. Zárt, nyitott, kígyózó és csigaformában összefonódva járják, általában középgyors, gyors dallamkíséretre. Kísérőhangszere régen a duda, később zenekar.
egy éles késsel,
véres késsel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 50–51
 
véres késsel
n
Jegyzet késsel felülről besz.
*
Szövegforrás:
K2
 
  A
Jovan
n
Jegyzet
Jovan
(szerb) János
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 50–51
 
Jovan;
[bizonytalan olvasat]
n
Jegyzet ova elkenődve; Jovan: – Jovan;[?]
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Juhaj!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Ju
[törölt]
« h »
haj!
n
Jegyzet h ceruzával áthúzva
*
Szövegforrás:
K1
 
piros volt, de csak férges
alma volt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 50–51
 
alma volt
n
Jegyzet o elkenődve
*
Szövegforrás:
K2
 
,
  Asszony, csinos volt,
de azért csak r–a
n
Jegyzet
r–a
rima (lásd K1): „Kurva, szajha, lotyó, czurhó” ( Cz–F ); a korban nem szalonképes szó
volt.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
de azért csak rima volt.”
n
Jegyzet rima ceruzával kiegészítve
*
Szövegforrás:
K1
 
de azért csak r–a volt.
n
Jegyzet volt. a sor vége alá írva
*
Szövegforrás:
K2
 
n
Jegyzet utólag ceruzával a félsor alá í.:
de a szive csalfa volt.
n
Jegyzet K2: ceruzával lefirkálva; a két félsor-variáns előtt függőleges összekötő hullámvonal
*
Szövegforrás:
K1
K2
 
 
 
  Duna vizén lefele úsz a ladik,
  A ladik,
  Róla
hejjehujja,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
hej
[törölt]
« j »
ehujja,
n
Jegyzet az 1. j ceruzával áthúzva;a 2. j ceruzával besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
szitok-átok, dávoria
n
Jegyzet
dávoria
(Tkp. davorija) délszláv harci dal, induló (a szláv mitológia föltételezett Hadistenének, Davornak a nevéből, lásd Kiss Gy. Csaba, Hol vagy, hazám? Kelet-Közép-Európa himnuszai, Bp. Nap Kiadó, 2011, 50.). A Cz–F a dávorikol alakot ismeri: „Részeg fejjel, széles kedvvel ordítoz, ujjongat, danol, mint a tivornyázók szoktak”.
  Hallatik:
 
„Juhaj!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Ju
[törölt]
« h »
haj!
n
Jegyzet h ceruzával áthúzva
*
Szövegforrás:
K1
 
közel már Alexinácz,
Knyazevácz
n
Jegyzet
Alexinácz, Knyazevácz
Kisvárosok Délkelet-Szerbiában. Az előbbi (Aleksinac) a Déli-Morava (a Duna déli mellékfolyója) jobb partján, az utóbbi (Knjaževac) tőle 30 km-re keletre, a Fehér-Timok folyó jobb partján fekszik. A Déli-Morava Kruševacnál folyik a Moravába, ez pedig Belgrád alatt, Szendrőnél (Smederovo) a Dunába. A Fehér-Timok a Fekete-Timokkal egyesülve alkotja a Topolovec folyót, amely a Vaskapu-szoros alatt, Vidinnél ömlik a Dunába. Az előbbi 630, az utóbbi 740 km-re van Ráckevétől. Kovács József utal rá, hogy „
[szerkesztői feloldás]
e
két helység birtokáért 1876-ban csaknem egy évig heves harcok folytak, a török augusztusban foglalta el Knyazevácot, és októberben győzött Abdul Kerim Alekszinyácnál. A két falut csak együtt említik a hadi tudósítások, az összecsengő neveket minden korabeli újságolvasó és hírhallgató könnyen megjegyezhette”; „Alekszinyác, Knyazevác együtt szerepel a Háború Krónika máj. 1-i, az Ellenőr 1876. VIII. 6-i, VIII. 7-i számában”. ( Kovács 1968, 106.)
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Knyazevácz…
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Engem,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
 
Engem
*
Szövegforrás:
HV 1888, 50–51
 
Kevi-Rácz
n
Jegyzet
Kevi-Rácz
ráckevei szerb
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Kevi
[törölt]
« , »
-Rácz,
*
Szövegforrás:
K1
 
többet ugyan sohse’ látsz!”
 
 
(1877. aug. 28.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
 
(1877 augusztus)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 50–51
 
 
 
 
Népdal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Duna vizén…
*
Szövegforrás:
K1
 
 
[Duna vizén…]  
 
  Duna vizén lefelé úsz a ladik,
  A ladik,
  Róla muzsikaszó,
guzliczaszó
n
Jegyzet
guzliczaszó
guzla v. guzlica (szerb, horvát): hosszú nyakú, egyhúros, fogólap nélküli, bőrrel fedett balkáni vonós hangszer, az énekmondók (guzlárok) epikus énekeinek kísérő hangszere ( MN )
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
[törölt]
« czitera »
szó,
n
Jegyzet czitera ceruzával áthúzva, f. í.:
guzlicza
*
Szövegforrás:
K1
 
csimpolyaszó
n
Jegyzet
csimpolyaszó
csimpolya (székely tájszó): duda, tömlősíp ( Cz–F )
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 50–51
 
csimpolyaszó
n
Jegyzet a sz betűn tint.
*
Szövegforrás:
K2
 
  Hallatik;
 
Juhaj!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Ju
[törölt]
« h »
haj!
n
Jegyzet h ceruzával áthúzva
*
Szövegforrás:
K1
 
viszik a piros almát,
baraczkot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
varaczkot
*
Szövegforrás:
K1
 
,
 
Juhaj!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Juhaj
[törölt]
« j »
!
n
Jegyzet j ceruzával áthúzva
*
Szövegforrás:
K1
 
Kevibe
Szent-Endréről
n
Jegyzet
Kevibe Szent-Endréről
A
Pest
Budapest
től délre, a Csepel-szigeten fekvő Ráckevébe 1440-ben, I. Ulászló engedélyével települtek a törökök elől elmenekült szerbek. A
Pest
Budapest
től északra fekvő Szentendrére 1690-ben, ugyancsak a törökök elől menekülve, települt be 800 szerb család (egy részük a karlócai béke után – 1699 – visszatért szülőföldjére). A város a 18. században szerb kulturális és vallási központtá vált. ( MN ) Lásd még: Keletkezés.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 50–51
 
Szentendréről
*
Szövegforrás:
K1
 
Szent-Endréről
[bizonytalan olvasat]
n
Jegyzet Szent-Endréről – Szentendréről[?]
*
Szövegforrás:
K2
 
menyasszont.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
menyasszont.
n
Jegyzet nt. a lap szélére ragasztott kis papírdarabon
*
Szövegforrás:
K1
 
menyasszonyt.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 50–51
 
 
 
  Piros almát eladják a budapesti
 
Piaczon,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Piaczon.
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Abbul czifrálkodik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Abból czifralkodik
*
Szövegforrás:
K1
 
Kevibe’ a piros
arczu
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
 
arczú
*
Szövegforrás:
HV 1888, 50–51
 
  Menyasszony:
 
Juhaj!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Juhaj
[törölt]
« j »
!
n
Jegyzet j ceruzával áthúzva
*
Szövegforrás:
K1
 
de derék ruha
ez a fejkötő:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 50–51
 
ez a fejkötő!
*
Szövegforrás:
K1
 
ez a fejkötő:
n
Jegyzet ez a fejkö kivakart szavakra írva, elkenődve
*
Szövegforrás:
K2
 
  Megfér ez alatt
akármennyi szerető!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 50–51
 
akármennyi szerető!”
*
Szövegforrás:
K1
 
akármennyi szerető!
n
Jegyzet nnyi sz elkenődve
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
  Kevi
csárda reggel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
[törölt]
« korcsma hajnal »
n
Jegyzet ceruzával áthúzva, f. í.:
csárda reggel
*
Szövegforrás:
K1
 
óta tele van,
  Teli van,
  Ott járja a kolót
n
Jegyzet
kolót
Kolo (szerb–horvát–bolgár): a szerb és horvát tánckultúrában a kör- és füzértáncok összefoglaló neve. Zárt, nyitott, kígyózó és csigaformában összefonódva járják, általában középgyors, gyors dallamkíséretre. Kísérőhangszere régen a duda, később zenekar.
egy éles késsel,
véres késsel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 50–51
 
véres késsel
n
Jegyzet késsel felülről besz.
*
Szövegforrás:
K2
 
  A
Jovan
n
Jegyzet
Jovan
(szerb) János
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 50–51
 
Jovan;
[bizonytalan olvasat]
n
Jegyzet ova elkenődve; Jovan: – Jovan;[?]
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Juhaj!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Ju
[törölt]
« h »
haj!
n
Jegyzet h ceruzával áthúzva
*
Szövegforrás:
K1
 
piros volt, de csak férges
alma volt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 50–51
 
alma volt
n
Jegyzet o elkenődve
*
Szövegforrás:
K2
 
,
  Asszony, csinos volt,
de azért csak r–a
n
Jegyzet
r–a
rima (lásd K1): „Kurva, szajha, lotyó, czurhó” ( Cz–F ); a korban nem szalonképes szó
volt.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
de azért csak rima volt.”
n
Jegyzet rima ceruzával kiegészítve
*
Szövegforrás:
K1
 
de azért csak r–a volt.
n
Jegyzet volt. a sor vége alá írva
*
Szövegforrás:
K2
 
n
Jegyzet utólag ceruzával a félsor alá í.:
de a szive csalfa volt.
n
Jegyzet K2: ceruzával lefirkálva; a két félsor-variáns előtt függőleges összekötő hullámvonal
*
Szövegforrás:
K1
K2
 
 
 
  Duna vizén lefele úsz a ladik,
  A ladik,
  Róla
hejjehujja,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
hej
[törölt]
« j »
ehujja,
n
Jegyzet az 1. j ceruzával áthúzva;a 2. j ceruzával besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
szitok-átok, dávoria
n
Jegyzet
dávoria
(Tkp. davorija) délszláv harci dal, induló (a szláv mitológia föltételezett Hadistenének, Davornak a nevéből, lásd Kiss Gy. Csaba, Hol vagy, hazám? Kelet-Közép-Európa himnuszai, Bp. Nap Kiadó, 2011, 50.). A Cz–F a dávorikol alakot ismeri: „Részeg fejjel, széles kedvvel ordítoz, ujjongat, danol, mint a tivornyázók szoktak”.
  Hallatik:
 
„Juhaj!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Ju
[törölt]
« h »
haj!
n
Jegyzet h ceruzával áthúzva
*
Szövegforrás:
K1
 
közel már Alexinácz,
Knyazevácz
n
Jegyzet
Alexinácz, Knyazevácz
Kisvárosok Délkelet-Szerbiában. Az előbbi (Aleksinac) a Déli-Morava (a Duna déli mellékfolyója) jobb partján, az utóbbi (Knjaževac) tőle 30 km-re keletre, a Fehér-Timok folyó jobb partján fekszik. A Déli-Morava Kruševacnál folyik a Moravába, ez pedig Belgrád alatt, Szendrőnél (Smederovo) a Dunába. A Fehér-Timok a Fekete-Timokkal egyesülve alkotja a Topolovec folyót, amely a Vaskapu-szoros alatt, Vidinnél ömlik a Dunába. Az előbbi 630, az utóbbi 740 km-re van Ráckevétől. Kovács József utal rá, hogy „
[szerkesztői feloldás]
e
két helység birtokáért 1876-ban csaknem egy évig heves harcok folytak, a török augusztusban foglalta el Knyazevácot, és októberben győzött Abdul Kerim Alekszinyácnál. A két falut csak együtt említik a hadi tudósítások, az összecsengő neveket minden korabeli újságolvasó és hírhallgató könnyen megjegyezhette”; „Alekszinyác, Knyazevác együtt szerepel a Háború Krónika máj. 1-i, az Ellenőr 1876. VIII. 6-i, VIII. 7-i számában”. ( Kovács 1968, 106.)
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Knyazevácz…
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Engem,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
 
Engem
*
Szövegforrás:
HV 1888, 50–51
 
Kevi-Rácz
n
Jegyzet
Kevi-Rácz
ráckevei szerb
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 50–51
 
Kevi
[törölt]
« , »
-Rácz,
*
Szövegforrás:
K1
 
többet ugyan sohse’ látsz!”
 
 
(1877. aug. 28.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
 
(1877 augusztus)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 50–51