X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Ének

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: K2
  • Szövegforrás IV: BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
  • Szövegforrás V: FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
  • Szövegforrás VI: ÖM 1883, 434–439

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156. M2 FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583. (a 117–136. sor) (átvéve a BpSz-ből) M3 ÖM 1883, 434–439. [ AJÖM I., 361–364.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 Hosszában kettéhajtott lapon, ceruzával; autográf (?V1945) K2 MTAK Kt K 510/29v (1–36, sor), 30r (37–76. sor), 30v (77–116. sor), 31r (117– 136. sor) (alapszöveg)
 
Megjegyzések
 
*K1 Adatai az AJÖM I. (545–546.) alapján (a 20. sor hibásan 19.-nek számozva) K2 A cím sorában, a bal margón fekete ceruzával: 32) — A cím előtt, kék ceruzával: * (a megjelenés jelzete); a 30v alján jobbra a folytatás jeleként: ·//· A ceruzás javítások nagyrészt az M1 alapjául szolgáló kézirat(változat) után keletkeztek. M1 A BpSz ezen száma májusban jelent meg. A FL az alábbi kommentárral közli a részletet: „»Ének a pesti ligetről«, hosszabb költemény Arany Jánostól, ki mélabús humorral énekli meg a városligetet, mondván: »Úgy összeillünk párosan mi: kopott ember, kopott liget;« a tartalom és hang gazdagsága ép oly becsessé teszik e költői művet, mint a nyelv szépsége; van benne emlékezés a pávaszigetről is, hol Toldy Ferenc írogatta irodalomtörténetét”. Mivel az M2 az M1-en alapul, nem vettük figyelembe a szövegváltozatok közt; eltérései szövegromlásoknak tekinthetők.
 
Keletkezés
 
1877. szept. 17.,
Bp
Budapest
.
AJ
Arany János
Pest
Budapest
re költözése után gyakran látogatott ki a városligetbe; 1874. szept. 19-én írta (a külföldön tartózkodó) Arany Lászlónak: „naponként kijárhatok a város ligetjébe”; szept. 24-én, ugyancsak Arany Lászlónak: „Járom a ligetet, mely szép zöld és finom, mint tavasszal, miután a sarjut lekaszálták és felgyüjtötték.” (Az – elveszett – leveleket idézi
Voinovich
Voinovich Géza
, AJÖM I., 546.)
 
Kritikatörténet
 
Lévay József az Epilogus, az Ártatlan dacz és A tölgyek alatt című verssel együtt említi ( Lévay 1893, 29.; lásd Epilogus, Kritikatörténet). Megyer Szabolcs: „hiteles leírása a korabeli városligetnek, s őszinte rajza érzelmeinek” (idézi az 1–16., ill. 41–48., 57–60., 109–112. sor, és az u. vsz.), Megyer 1958, 32–33. Komlós Aladár szerint „inkább várostörténetileg érdekes verses tárca”; kiemeli a 41–44. sorok „nehézkes és erőltetett” mondatszerkesztését ( Komlós 1959, 74.). Sőtér István szerint a vers „egy új népiesség lehetőségét rejti magában, a városi nép környezetének, életmódjának, mindennapjainak bemutatását.” Ugyanakkor „nem kerül sor párbeszédre köztük s a költő között.” A vidékre visszavágyó
Arany
Arany János
számára „
[szerkesztői feloldás]
a
liget ölt magára emberi szerepet, s emberi társként fogadja magához
Arany
Arany János
t. Társként, de közösségként is, mintha azt az emberi közösséget akarná pótolni, melyet keleten keresett a költő, ahol »rajongó képzelete« egyszerű kunyhót nem rak már. Társ a magányban, s kárpótlás a közösségért, melyből
Arany
Arany János
végképp kiszakadt: a pesti liget annak az emberi világnak a jelképe is, melyben igazi otthont nem tudott magának teremteni. És mégis, a liget otthoniassága, barátságos vonzereje ugyanazt az emberi kapcsolatot idézi fel előttünk, mely
Arany
Arany János
t a ciklusban megénekelt két nemzedéktársához
[szerkesztői feloldás]
lásd Öreg pinczér, Hírlap-áruló lásd
fűzte. Ezért viszonylagos otthona a liget: honvágya csillapul itt, s a városi népvilág, melybe beilleszkedni nem tudott, testet ölt benne, szinte szól hozzá”. „Ebben a költeményben
Arany
Arany János
mintegy a küszöbön áll meg: a városi népvilág küszöbén. Nem lép beljebb a küszöbről, de érzékel valamit abból a sorsból, melyet már a kialakuló nagyváros méhe rejt. Így válik a magyar nagyvárosi költészet úttörőjévé, s így csillantja fel a lehetőségét egy újfajta népiességnek, mely nem a faluhoz, hanem a városhoz kapcsolódhatnék. Az igazi »rengetegbe« nem vág már bele – beéri a liget jelképével, de embert kerülve is emberhez akar közelebb kerülni.” ( Sőtér 1987 [1963], 673–674.)
 
Fordítás
 
Orosz: Песнь о пештском парке (Леонид Мартынов) = Арань 1960, 173–176.
 
Hangfelvételek
 
Arany János estéje, Hungaroton, SLPX 13836, 1981, Sinkovits Imre, 6’ 12”; ua.: Őszikék és más költemények, Hungaroton, HCD 14284, 2000 Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Szervét Tibor, 6’ 57”
 
Ének  
a pesti ligetről
n
Jegyzet
a pesti ligetről
A Városliget;
Bp
Budapest
. legnagyobb parkja (XIV. kerület). Az Ochsenflur (Ökördűlő) nevű területet IV. Béla 1259-ben a nyulak-szigeti Domonkos-rendi apácáknak adományozta. A 14–15. században a Rákos mezején tartott ogy.-ek felvonulási területe volt, növényzete kipusztult, a talaj elmocsarasodott. I. (Hunyadi) Mátyás vadasparknak használta; I. Lipót adományozta a városnak. A területet 1755-ben kezdték fűzfával betelepíteni, ez nem járt sikerrel; a telepítés Mária Terézia és II. József erdővédelmi rendeletei keretében kezdődött újra. Boráros János, a város bírája már a 18. század végén „deliciózus hellyé”, a közönség számára mulató- és üdülőhellyé kívánta alakítani; s bár 1794-ben megnyitotta a területet a városi közönség előtt, terve anyagi okok miatt nem valósult meg. 1799-ben Batthyány József hercegprímás 24 évre bérbe vette, halála után B.
Tivadar
Batthyány Tivadar
örökölte, de
Pest
Budapest
város tanácsa 1805-ben saját kezelésébe vonta. 1813-ban a Szépítő Bizottmány József nádor kezdeményezésére tervpályázatot írt ki a terület rendezésére, a pályázatot
Christian Heinrich Nebbien
Nebbien, Christian Heinrich
német tájépítész nyerte meg. Világszerte ez volt az első olyan közpark, amelyet városi tulajdonban lévő területen, a város költségvetéséből hoztak létre. Területe a létesítéskor 116 ha volt, a mesterségesen kialakított tó területe 15 ha; a tó vizét az itt elvezetett Rákos-patak biztosította. A liget fogadóterét egy szabályos kör formájú, platánokkal és nyárfákkal körülültetett sétatér képezte, az ún. rondó. Klasszicizáló, íves portikusz (oszlopokkal tartott, rendszerint timpanonnal, háromszög alakú homlokfelülettel záródó építmény) képezte a főbejáratot, ahová a városból kettős fasor vezetett ki. Az együttest a kor romantikus kertművészetének megfelelően, természetes tájképi formákat használva alakították ki. A tágas, gyepes tisztásokkal, facsoportokkal, erdőfoltokkal tagolt területen ligettel övezett táncterem, amfiteátrumszerű, sportrendezvényekre alkalmas küzdőtér, szobrok, szökőkutak épültek, íves nyomvonal-vezetésű sétány- és útrendszer hálózta be. Az együttes 1830-ra készült el. A Sugár út megnyitásával (1876, ma Andrássy út) a főbejárat új helyre, a Sugár út torkolatához (a mai Hősök tere közelébe) került. A Városliget – akkori nevén Városerdő – az 1840-es években már divatos üdülő- és nyaralóhelye a fővárosi polgárságnak. 1849 után nem volt gazdája. A szépítő Bizottmány 1857-ben megszűnt, a Városliget tulajdonjoga 1861-ben visszaszállt a városra. 1863-ban Petz Ármin főkertész tervei és irányítása mellett a tavat újraszabályozták, és a területet változatos növényfajokkal felújították. 1866-ban az Állatkert (1872-től Állat- és Növényhonosító Társulat) létesítése miatt a park területe 102 ha-ra csökkent. A századutón a liget a pesti polgárok kirándulóhelyéből a városi tömegek befogadására alkalmas szórakozó- és találkozóhellyé vált. Következő felújítása-átalakítása (1892) ennek megfelelően történt; az eredeti parkszerkezetből csak a Rondó maradt meg. ( Jámbor Imre, Bevezetés a kertépítészet történetébe, Bp., [k. n.], 2009, 129–130., 133–134.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
1877 sept.
n
Jegyzet halványan
*
Szövegforrás:
*K1
 
1877. szept.
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
 
 
 
  Kimentem a ligetbe újra
  Hosszacska távollét után
n
Jegyzet
Hosszacska távollét után
AJ
Arany János
a nyarat a Margitszigeten töltötte.
,
  Hogy lássam: fűve, berke, útja
  Minő hatással lesz reám.
  Annak találtam most is, a mi,
  (Régóta
búvom,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
búvom
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
s
eleget,)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
eleget),
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Úgy összeillünk párosan mi:
  Kopott ember, kopott liget.
 
 
  Már útja is (kettő viszen ki)
  Zilált kedélyhez jól talál:
  Az árnyasabbat
n
Jegyzet
Az árnyasabbat
a Király utca és a városligeti fasor; a városközpontból a Városligetbe vezető útvonal a Sugár út megnyitásáig
sok nép döngi,
  És bűzös mint a döghalál;
  A másik
n
Jegyzet
A másik
A Sugár út (1885-től Andrássy út); Andrássy Gyula miniszterelnök kezdeményezésére 1870–1876 között épült ki, hogy tehermentesítse a keskeny Király utcát.
szép, de hő sugáru,
  Oldalt paloták és – romok
n
Jegyzet
Oldalt paloták és – romok
A Sugár út új palotasorának építésével 1872-ben Ybl Miklóst és Linczbauer Istvánt bízták meg; a régi épületek bontása ekkor kezdődött. Az új épületsornak öt év alatt el kellett volna készülnie, de az 1873-as gazdasági válság miatt az építkezés lelassult. Az újabb építkezési hullám 1876-ban vette kezdetét. (A teljes átadásra csak 1884-ben került sor.)
,
 
Kevély
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Fényes
*
Szövegforrás:
*K1
 
Kevély
n
Jegyzet Kivakart szóra írva, a bal margón ceruzával megismételve:
Kevély
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
, nagy boltokban zsibáru,
  S dűl Rákosról be a homok
n
Jegyzet
dűl Rákosról be a homok
A Városliget, amelybe a Sugár út keleten torkollik, a
Bp
Budapest
.-től keletre húzódó rákosi homoktenger határterületén fekszik (már
Nebbien
Nebbien, Christian Heinrich
tervének célkitűzései közé tartozott, hogy a zárt erdőfoltok védelmet nyújtsanak a homokot hordó szél ellen).
.
 
 
  Ki a korral szeret haladni
  Vasútra
n
Jegyzet
Vasútra
1875-ben városszépészeti okokra hivatkozva elutasították lóvasútvonal létesítését a Sugár úton; a belvárosból a Városligetbe lóvasúton csak kerülővel, a Rákóczi (akkor: Kerepesi) úti vonalon (a mai Madách tértől, a Rottenbiller és Damjanich utcán át) lehetett eljutni; ez tehát tkp. a harmadik útvonal a Városligetbe. (Ezt a lóvasútvonalat 1868-ban nyitották meg; a Sugár úti lóvasút elutasítása miatt alakult ki később a földalatti vasút koncepciója.)
váltja fel magát,
  S örül, ha van hely
felakadni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
felakadni
n
Jegyzet k jav.
*
Szövegforrás:
K2
 
  S úgy lógni
ott, mint egy kabát.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
mint szegen kabát.
*
Szövegforrás:
*K1
 
  De én rozzant szekérre
n
Jegyzet
rozzant szekérre
Omnibuszra (magyarázatát lásd Epilogus, Magyarázatok, 4. sor); az omnibusz a Király utcán haladt, városligeti végállomása a Páva-szigeten volt. (Az egykori Páva-sziget területén ma a Széchenyi-fürdő áll; a földalatti építése miatt a századvégen a tónak az állatkert felé eső ágát feltöltötték, így ez a sziget is megszűnt, lásd Tolnai 1923, 249.)
űlök
  Tized magammal (a baki
n
Jegyzet
baki
Célzás Deák Ferencre, aki szintén omnibusszal járt, és rendszerint a bakra, a kocsis mellé ült. (Voinovich Géza adata, lásd AJÖM I., 546.)
  Trónt
n
Jegyzet
Trónt
Célzás Deák Ferencre, aki szintén omnibusszal járt, és rendszerint a bakra, a kocsis mellé ült. (Voinovich Géza adata, lásd AJÖM I., 546.)
nem igénylem) – és repűlök,
  Hogy a velőmet rázza ki.
 
 
 
Ott, a kapun
kívűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
kívül,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
leszállunk,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
[törölt]
« Elérve az Édent, leszállunk, »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Illet szerénység mindenütt,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
[törölt]
« Szerényen a kapun kivül »
 
[törölt]
« Ottan, mi csőcselék, leszállunk »
 
[törölt]
« Szerényen a kapu előtt »
 
n
Jegyzet a lehúzott változatok után a K2-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Szerencse, ha – míg bétalálunk –
  Egy fényes hintó el nem üt.
  Benn, összevissza, minden sarkon
  Kintorna
n
Jegyzet
Kintorna
(Latin quinterna) vagy verkli (német): forgatókarral működtetett, nyelvsípos, orgona típusú hangszer, amelyben szöges vagy lyuggatott lemez nyitja a szelepeket a sípokhoz. Nyugat-Európában a 18. század kezdetétől az utcai zenészek hangszere, Mo.-n a 19. század második felében terjedt el. (Tévesen tekerőlantnak is fordították.)
, koldus, bűn, nyomor;
  S hogy örömünk teljék a parkon:
  Jó legyen a fül, szív, gyomor!
 
 
  És mégis, a liget nekem szép,
  Valahogy a lelkemhe’ szól,
  Ha elbolyongok félre, messzébb
  A
köznép
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
köznép
n
Jegyzet ceruzával aláhúzva
*
Szövegforrás:
K2
 
köznép
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
tolongásitól;
  (Nem az
egy-ingre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
egy-ingre
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
vetkezettet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
vetkezettek
*
Szövegforrás:
*K1
 
vetkezettet
n
Jegyzet t jav e., ceruzával: k
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Értvén csupán e név alatt:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Csoportját értem ez alatt:
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Csoportját értem ez alatt: »
n
Jegyzet ceruzával lehúzva és jobb m. í.:
Értvén csupán e név alatt:
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
  Köz nép az is, mely toilettet
n
Jegyzet
toilettet
(francia) öltözetet
  Fitogtatván, körben halad.)
 
 
  Szabadság – és hogy biztos szárazt
n
Jegyzet
biztos szárazt
Az akadémiai lakás környékét jelentő Dunapart, ill. a Margitsziget nedves levegőjéhez képest, amely légzési nehézségeket okozott
AJ
Arany János
-nak, a Városliget száraz levegője felüdülést jelentett számára. (Vö.: „Gyötrő mell-baja néha órákon át nem hagyott neki csak néhány percznyi megnyugvást, néhány szabad lélekzetvételt sem”, Arany László Bevezetés, HV 1888, XXVI.;
AJ
Arany János
valójában tüdőtágulásban szenvedett, lásd Grósz 1990, 440.)
  Érzek
n
Jegyzet
Érzek
Az akadémiai lakás környékét jelentő Dunapart, ill. a Margitsziget nedves levegőjéhez képest, amely légzési nehézségeket okozott
AJ
Arany János
-nak, a Városliget száraz levegője felüdülést jelentett számára. (Vö.: „Gyötrő mell-baja néha órákon át nem hagyott neki csak néhány percznyi megnyugvást, néhány szabad lélekzetvételt sem”, Arany László Bevezetés, HV 1888, XXVI.;
AJ
Arany János
valójában tüdőtágulásban szenvedett, lásd Grósz 1990, 440.)
, hat így rám; hogy e kis
  Ligetből (bár maga kifáraszt)
  Mehetnék a Tiszáig is!…
  Keletre, mint a berki szellő
  Mely a lombok közt rést talál…
  Keletre, mint az égi felhő
 
Mely ott egy kedves sírra
n
Jegyzet
egy kedves sírra
lásd a K2 első szövegváltozatát: „lányom sírjára” (részletesebben lásd [Juliska sírkövére], Keletkezés)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Mely a távolban földre száll.
*
Szövegforrás:
*K1
 
Mely ott
[törölt]
« lányom sírjára »
n
Jegyzet lesatírozva, alulról besz.:
egy kedves sírra
*
Szövegforrás:
K2
 
száll.
 
 
  Szabadság
n
Jegyzet
Szabadság
a párhuzam politikai célzatára nézve lásd a Demokrata-nóta című verset: „
Deák Ferencz
Deák Ferenc
! megélünk mi / Kend nélkül; / Kivánjuk a szabadságot / Rend nélkül.” (1867)
– a melynek nevében
  Tűröm, ha víg pünkösti nép
n
Jegyzet
pünkösti nép
vélhetőleg célzás a Városliget közönségének soknyelvűségére (vö. a 104. sorral)
n
Jegyzet a párhuzam politikai célzatára nézve lásd a Demokrata-nóta című verset: „
Deák Ferencz
Deák Ferenc
! megélünk mi / Kend nélkül; / Kivánjuk a szabadságot / Rend nélkül.” (1867)
  A „rendet”
n
Jegyzet
„rendet”
a párhuzam politikai célzatára nézve lásd a Demokrata-nóta című verset: „
Deák Ferencz
Deák Ferenc
! megélünk mi / Kend nélkül; / Kivánjuk a szabadságot / Rend nélkül.” (1867)
elnyomtatja szépen,
 
S le is fekszik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Le is fekszik
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
, ha fűre lép;
  Hogy itt nincs tábla, tilalomfa,
  Vagy ördög hajt rá
n
Jegyzet
ördög hajt rá
senki nem veszi figyelembe
, ha van is;
  Hajrá, fiúk!… ifjú koromba’
n
Jegyzet
Hajrá, fiúk!… ifjú koromba’
vö. A tölgyek alatt 47. sorával: „Hajrá, gyerekek”
  Úgy tettem volna magam is.
 
 
  Laptával
n
Jegyzet
Laptával
labdával
ott kemény „bolhákat”
n
Jegyzet
„bolhákat”
labda okozta csípéseket
  Oszt és kap
n
Jegyzet
Oszt és kap
labda okozta csípéseket
egy sereg diák;
  Itt
„czicza-játékot”
n
Jegyzet
„czicza-játékot”
Labdacica; a gyerekek kört alkotnak, egyikük beáll a kör közepére. A játékosok úgy gurítják egymásnak a labdát, hogy a cica, azaz a középen álló játékos, ne kapja el. Ha a cicának sikerül megérintenie a labdát, azzal a játékossal cserél helyet, aki előtte utoljára érintette a labdát. Ugyanezt játszhatják gurítás helyett dobással is. ( Urbán Mónika, Mozgásos játékok, 2. osztály, Szeged, Mozaik kiadó, 2011, 5.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
„cziczajátékot”
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
találgat
  És bámul e német világ
n
Jegyzet
e német világ
Az 1880-as népszámlás adatai szerint (az 1873-ban egyesült) Budapest magyar többségűvé vált; 360 551 lakosának 55,1 %-a volt magyar; a németajkú lakosság 33,3 %-ot, a szlovák anyanyelvű 6 %-ot tett ki. [ Keleti Károly, Magyarország nemzetiségei az 1880-iki népszámlálás alapján, AkÉrt, 15(1881)/8, 224–229.: 227.; vö. az 1850-es évek adataival, Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 219. sor] A kifejezés arra utalhat, hogy a Városliget közönségét az összlakosságéhoz képest nagyobb arányban alkották a német anyanyelvűek.
;
  Azt gondolom: a liba-pázsit
n
Jegyzet
liba-pázsit
libalegelő; nagyszalontai tájszó ( Bába BarbaraNemes Magdolna, Magyar földrajzi köznevek tára, Debrecen, Egyetemi, 2014, 230.)
,
  Már nézem is: hol a ludak?
 
S a tó
körűl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
körül
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
a kép vonásit
n
Jegyzet
a tó körűl a kép vonásit
A városligeti tó három szigete közül az egyiket Hattyú-tónak hívták, mert hattyúk költöttek rajta (a tó a hattyúkkal együtt eltűnt az I. világháború után, lásd Tolnai 1923, 249).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
S ím Acheron sötét tavából
n
Jegyzet
Acheron sötét tavából
Akherón – tkp. folyó; az alvilág folyója a görög mitológiában, Kharón ezen át szállítja a lelkeket az alvilágba.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Bevégzi néhány hattyu-nyak
n
Jegyzet
Bevégzi néhány hattyu-nyak
A városligeti tó három szigete közül az egyiket Hattyú-tónak hívták, mert hattyúk költöttek rajta (a tó a hattyúkkal együtt eltűnt az I. világháború után, lásd Tolnai 1923, 249).
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Feltűnik néhány hattyu-nyak.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
 
Egy-szóval,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Egy szóval,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
én e ligetecskét
 
Így
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Igy
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
is, a hogy van, szeretem;
  Örömmel töltöm itt az estét,
  Egész majorság
n
Jegyzet
majorság
(Német Meierhof): a földesúr saját kezelésében álló gazdaságának elnevezése a késő középkori és újkori Mo.-n. A majorságok a jobbágytelekhez képest elenyésző területet foglaltak el, gazdasági szerepük csak az állattartásban volt. ( MN ) A Hattyú-szigeten rusztikus majorsági épület épült a Nebbien-féle terv részeként.
ez nekem,
  (Más nincs is a kerek világon.)
n
Jegyzet
(Más nincs is a kerek világon.)
A
Szalontá
Nagyszalonta
ra költözés terve kapcsán 1864-ben vásárolt földbirtokot
Arany
Arany János
1868 áprilisában eladta. (lásd [Szülőhelyem…], Keletkezés)
  Itt látom az év szakaszát,
  Mikor hajt rügy,
levél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
bimbó
*
Szövegforrás:
*K1
 
az ágon,
  Mikor pendítik a kaszát.
 
 
  Az ég itt nem pár négyszeg ölnyi:
  Holnapra könnyű az időt
  Nagy-
biztosan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
biztosan
n
Jegyzet kivakart szóra írva
*
Szövegforrás:
K2
 
megjövendölni,
  (Emlékszem, egyszer már
betölt.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
(betölt).
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Van nádas itt,
van buczka,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
van buczka,
n
Jegyzet van kivakart szóra írva, fölötte ceruzával megismételve:
van
*
Szövegforrás:
K2
 
posvány, –
  S talán azért is szeretem,
  Hogy a mint
csínosul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
csínosul
n
Jegyzet í jav. e.: i
*
Szövegforrás:
K2
 
, kimosdván:
  Húsz éve már, hogy követem.
 
 
  Mert nem
varázs ütésre épült,
n
Jegyzet
nem varázs ütésre épült,
Utalás a Margitszigetre, ahol – miután 1866-ban gyógyvizet fedeztek fel – az egész szigetre kiterjedő építkezés kezdődött (részletesebben lásd: Az Őszikék és a Kapcsos könyv).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
varázsütésre épült
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Mint túl ama pompás
sziget
n
Jegyzet
Mint túl ama pompás sziget
Utalás a Margitszigetre, ahol – miután 1866-ban gyógyvizet fedeztek fel – az egész szigetre kiterjedő építkezés kezdődött (részletesebben lásd: Az Őszikék és a Kapcsos könyv).
;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
sziget;
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Ott lestem, a mint lassan szépült,
  A változást mindeniket;
  S egy megnyesett, vagy megporondolt
n
Jegyzet
megporondolt
döngölt
  Ösvény, beültetett ugar,
  Nekem az mind új-új öröm
volt –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
volt
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
»
n
Jegyzet a lehúzás a gondolatjel
*
Szövegforrás:
K2
 
  De ez nem történt oly hamar.
 
 
  Most sem marad el, a mi késik,
 
„Szirtet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
„Követ
*
Szövegforrás:
*K1
 
kivölgyel sűrü csepp”
n
Jegyzet
„Szirtet kivölgyel sűrü csepp”
A latin mondás költői fordítása (Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe candendo – a csepp kivájja a követ, de nem erővel, hanem gyakori hullásával); előfordul
AJ
Arany János
egyik levelében is („sok csepp a követ is kivölgyeli”, Kovács Lászlónak, a gyoroki olvasó egylet elnökének, 1881. szept. 3.; AJÖM XIX., 489.); a *K1-ben még a mondásnak szó szerint megfelelő „Követ” szó állt.
,
  Már eljutánk az öntözésig,
 
De
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Bár
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Bár »
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
De
*
Szövegforrás:
K2
 
sárgaságban
vész
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
vész
n
Jegyzet sz kivakart betűre írva, a jobb margón ceruzával megismételve:
vész
Beszúrás
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
 
a gyep;
  Jut majd talán ez úti sárból
  A fűnek is egy korty ital,
  Hogy
felzsendűlhet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
felzsendülhet
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
a kopárból –
  Megéri, a ki fiatal.
 
 
  Engem bozótja, gazza nem bánt,
  Mert a gyom is természetes;
  Nem is szidok tanácsot, kormányt,
  Ha
utam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
útam
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
kissé szemetes;
  Tudom, hogy itt az ősz, ha lábam
  Alatt megzördűl az
avar;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
avar,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  S nyomot vesztek a sokaságban
 
(Csak ott szó lenne több – magyar!)
n
Jegyzet
(Csak ott szó lenne több – magyar!)
lásd a 60. sor magyarázatát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
(Csak lenne már több szó – magyar!)
*
Szövegforrás:
*K1
 
(Csak
[törölt]
« a »
ott szó lenne több – magyar!)
n
Jegyzet ott ceruzával f. í.
*
Szövegforrás:
K2
 
(Csak a szó lenne több – magyar!)
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
 
 
  Természetet s magányt keresvén,
  Fel nem söpört
falevelen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
falevelen,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  El-elvisz egy kalandor ösvény
  A „rengetegbe”
(képzelem),
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
képzelem);
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Hol fű, fa zöldebb, – annak selyme
  Nem törle annyi
csizma-port;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
csizmaport,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Ennek se hántá buta elme
  Kérgét le, vagy részeg csoport.
 
 
  És gondolatim
„a vadonban”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
a „vadonban”
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Ha jőnek, eljátszom
velek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
velek,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Ábránd s szivarfüst közt, – azonban
 
Órámra mimre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Órámra-mimre
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
ügyelek;
 
Szemeˆim
n
Jegyzet
Szemeˆim
Az ei betűk fölötti jel azt jelzi, hogy a betűk diftongusként (egy magánhangzóként) olvasandók.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Szemeim
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
 
a zöld szigetbe néznek,
  Hol a vidám ifjú-öreg
n
Jegyzet
a vidám ifjú-öreg
Toldy Ferenc irodalomtörténész (1805–1875), aki nyaranta a városligeti tó Páva-szigetén bérelt szobát, hogy nyugodtan dolgozhasson.
  Történetét a magyar észnek
n
Jegyzet
Történetét a magyar észnek
Toldy Ferenc irodalomtörténete ( A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelenkorig rövid előadásban, 1865); ez nem csupán a szorosan vett szépirodalom, hanem a szélesebb értelemben vett literatúra története.
  Megirta – most már szendereg.
 
 
  Nyugodjék!… méltóbb napi munkát
  Nem végzett nála
senkisem;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
senki sem;
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
 
Sirjára
n
Jegyzet
Sirjára
Toldy Ferenc 1875. dec. 10-én halt meg, sírja a Kerepesi temetőben van (B. 266 számú sírhely).
AJ
Arany János
később síremlékének felállítása kapcsán is megemlékezett róla (Toldy sírjára, 1880. júl. 2.).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Sírjára, –
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
mit most
„vadonunk”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
vadonunk
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
ád
 
E kis
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
[törölt]
« Ezt a »
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
E kis
*
Szövegforrás:
K2
 
gyopár-szálat
n
Jegyzet
gyopár-szálat
Az Alföldön, főleg Biharban és a Hortobágyon honos halványsárga, fészkes virágú gyopárfajta (gnaphalum arenarium); mivel fonnyadás nélkül szárad, fejfára, sírkeresztre csokrot kötöttek belőle az Alföldön. ( Tolnai 1923, 250.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
gyopárszálat
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
teszem.
  S tétlen tovább bolyongok ismét,
  Egyéb dolgom sincs, igaz a,
  Mint várni nyugton a napestét
  S elmenni csöndesen – haza.
 
 
  El is megyek, tán nem sokára,
 
Hir-név,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Hír-név,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
dicsőség nem maraszt;
  Tudom, mit ér fagyos sugára,
  Itt is megtanulhattam azt:
  Nyerd bár világi életedben
  Ég s föld minden koszoruit:
  Neved csak az, mit e ligetben
  Egy
sírkő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
sirkő
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
rád olvas:
fuit
n
Jegyzet
fuit
(Latin) volt. Az utolsó vsz. előzményét lásd Honnan és hová? 106−107. sor.
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Fuit.
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
n
Jegyzet Karacs Teréz
n
Jegyzet
Karacs Teréz
(1808–1892) Brunszvik Teréz és Teleki Blanka nyomán kidolgozta a magyar nőnevelés programját. [ Néhány szó a nőnevelésről, Életképek, 3(1845), II/18, 549–555., II/20, 613–618., II/21, 645–648.] A nevelésben
Pestalozzi
Pestalozzi, Johann Heinrich
elveit követte. 1865 és 1877 között magántanárként nyelvet, történelmet és földrajzot tanított
Pest
Budapest
en; tanította
AJ
Arany János
unokáját, Szél Piroskát, innen ered ismeretségük.
től hallottam, hogy e sirkő alatt valami
Horváth
Horváth Jakab
nevű
n
Jegyzet
Horváth
Horváth Jakab
nevű
Horváth Jakab, Grassalkovich Antal herceg ügyvédje (1738–1806); híres volt puritán életmódjáról és szabadgondolkodó világszemléletéről. Agglegényként halt meg, vagyonának nagy részét (10 000 Ft-ot) az evangélikus egyházra hagyta. „700 forintot rendelt temetőhelyének megváltására, azzal a kikötéssel, hogy a sírja kertben legyen és a sírra ezt a szót véssék: Fuit.
Pest
Budapest
város saját kertjében, a városerdőben adott helyet a temetőboltjának, hová 1806. dec. 14. temették el. Ugyancsak a város tétette föléje a ma is álló vörös márvány sírkövet a kívánt felirattal.” ( Tóth Béla, Szájrul szájra. A magyarság szálló igéi, Bp., Athenaeum, 1895, 128.)
, ügyvéd vagy olyasféle tehetős pesti polgár nyugszik, ki vagyonát, a liget e részével (mely az ő kertje volt) a városnak hagyván, végrendeletében csak azt kötötte ki, hogy őt oda temessék, s állítsanak követ, a föntebbi egyszerű felirattal.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
 
 
(1877. sept. 17.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
[törölt]
« (1877. sept. 17.) »
n
Jegyzet ceruzával halványan áthúzva; emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
Arany János
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
 
(1877)
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 434–439
 
 
 
 
Ének  
a pesti ligetről
n
Jegyzet
a pesti ligetről
A Városliget;
Bp
Budapest
. legnagyobb parkja (XIV. kerület). Az Ochsenflur (Ökördűlő) nevű területet IV. Béla 1259-ben a nyulak-szigeti Domonkos-rendi apácáknak adományozta. A 14–15. században a Rákos mezején tartott ogy.-ek felvonulási területe volt, növényzete kipusztult, a talaj elmocsarasodott. I. (Hunyadi) Mátyás vadasparknak használta; I. Lipót adományozta a városnak. A területet 1755-ben kezdték fűzfával betelepíteni, ez nem járt sikerrel; a telepítés Mária Terézia és II. József erdővédelmi rendeletei keretében kezdődött újra. Boráros János, a város bírája már a 18. század végén „deliciózus hellyé”, a közönség számára mulató- és üdülőhellyé kívánta alakítani; s bár 1794-ben megnyitotta a területet a városi közönség előtt, terve anyagi okok miatt nem valósult meg. 1799-ben Batthyány József hercegprímás 24 évre bérbe vette, halála után B.
Tivadar
Batthyány Tivadar
örökölte, de
Pest
Budapest
város tanácsa 1805-ben saját kezelésébe vonta. 1813-ban a Szépítő Bizottmány József nádor kezdeményezésére tervpályázatot írt ki a terület rendezésére, a pályázatot
Christian Heinrich Nebbien
Nebbien, Christian Heinrich
német tájépítész nyerte meg. Világszerte ez volt az első olyan közpark, amelyet városi tulajdonban lévő területen, a város költségvetéséből hoztak létre. Területe a létesítéskor 116 ha volt, a mesterségesen kialakított tó területe 15 ha; a tó vizét az itt elvezetett Rákos-patak biztosította. A liget fogadóterét egy szabályos kör formájú, platánokkal és nyárfákkal körülültetett sétatér képezte, az ún. rondó. Klasszicizáló, íves portikusz (oszlopokkal tartott, rendszerint timpanonnal, háromszög alakú homlokfelülettel záródó építmény) képezte a főbejáratot, ahová a városból kettős fasor vezetett ki. Az együttest a kor romantikus kertművészetének megfelelően, természetes tájképi formákat használva alakították ki. A tágas, gyepes tisztásokkal, facsoportokkal, erdőfoltokkal tagolt területen ligettel övezett táncterem, amfiteátrumszerű, sportrendezvényekre alkalmas küzdőtér, szobrok, szökőkutak épültek, íves nyomvonal-vezetésű sétány- és útrendszer hálózta be. Az együttes 1830-ra készült el. A Sugár út megnyitásával (1876, ma Andrássy út) a főbejárat új helyre, a Sugár út torkolatához (a mai Hősök tere közelébe) került. A Városliget – akkori nevén Városerdő – az 1840-es években már divatos üdülő- és nyaralóhelye a fővárosi polgárságnak. 1849 után nem volt gazdája. A szépítő Bizottmány 1857-ben megszűnt, a Városliget tulajdonjoga 1861-ben visszaszállt a városra. 1863-ban Petz Ármin főkertész tervei és irányítása mellett a tavat újraszabályozták, és a területet változatos növényfajokkal felújították. 1866-ban az Állatkert (1872-től Állat- és Növényhonosító Társulat) létesítése miatt a park területe 102 ha-ra csökkent. A századutón a liget a pesti polgárok kirándulóhelyéből a városi tömegek befogadására alkalmas szórakozó- és találkozóhellyé vált. Következő felújítása-átalakítása (1892) ennek megfelelően történt; az eredeti parkszerkezetből csak a Rondó maradt meg. ( Jámbor Imre, Bevezetés a kertépítészet történetébe, Bp., [k. n.], 2009, 129–130., 133–134.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
1877 sept.
n
Jegyzet halványan
*
Szövegforrás:
*K1
 
1877. szept.
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
 
 
 
  Kimentem a ligetbe újra
  Hosszacska távollét után
n
Jegyzet
Hosszacska távollét után
AJ
Arany János
a nyarat a Margitszigeten töltötte.
,
  Hogy lássam: fűve, berke, útja
  Minő hatással lesz reám.
  Annak találtam most is, a mi,
  (Régóta
búvom,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
búvom
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
s
eleget,)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
eleget),
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Úgy összeillünk párosan mi:
  Kopott ember, kopott liget.
 
 
  Már útja is (kettő viszen ki)
  Zilált kedélyhez jól talál:
  Az árnyasabbat
n
Jegyzet
Az árnyasabbat
a Király utca és a városligeti fasor; a városközpontból a Városligetbe vezető útvonal a Sugár út megnyitásáig
sok nép döngi,
  És bűzös mint a döghalál;
  A másik
n
Jegyzet
A másik
A Sugár út (1885-től Andrássy út); Andrássy Gyula miniszterelnök kezdeményezésére 1870–1876 között épült ki, hogy tehermentesítse a keskeny Király utcát.
szép, de hő sugáru,
  Oldalt paloták és – romok
n
Jegyzet
Oldalt paloták és – romok
A Sugár út új palotasorának építésével 1872-ben Ybl Miklóst és Linczbauer Istvánt bízták meg; a régi épületek bontása ekkor kezdődött. Az új épületsornak öt év alatt el kellett volna készülnie, de az 1873-as gazdasági válság miatt az építkezés lelassult. Az újabb építkezési hullám 1876-ban vette kezdetét. (A teljes átadásra csak 1884-ben került sor.)
,
 
Kevély
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Fényes
*
Szövegforrás:
*K1
 
Kevély
n
Jegyzet Kivakart szóra írva, a bal margón ceruzával megismételve:
Kevély
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
, nagy boltokban zsibáru,
  S dűl Rákosról be a homok
n
Jegyzet
dűl Rákosról be a homok
A Városliget, amelybe a Sugár út keleten torkollik, a
Bp
Budapest
.-től keletre húzódó rákosi homoktenger határterületén fekszik (már
Nebbien
Nebbien, Christian Heinrich
tervének célkitűzései közé tartozott, hogy a zárt erdőfoltok védelmet nyújtsanak a homokot hordó szél ellen).
.
 
 
  Ki a korral szeret haladni
  Vasútra
n
Jegyzet
Vasútra
1875-ben városszépészeti okokra hivatkozva elutasították lóvasútvonal létesítését a Sugár úton; a belvárosból a Városligetbe lóvasúton csak kerülővel, a Rákóczi (akkor: Kerepesi) úti vonalon (a mai Madách tértől, a Rottenbiller és Damjanich utcán át) lehetett eljutni; ez tehát tkp. a harmadik útvonal a Városligetbe. (Ezt a lóvasútvonalat 1868-ban nyitották meg; a Sugár úti lóvasút elutasítása miatt alakult ki később a földalatti vasút koncepciója.)
váltja fel magát,
  S örül, ha van hely
felakadni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
felakadni
n
Jegyzet k jav.
*
Szövegforrás:
K2
 
  S úgy lógni
ott, mint egy kabát.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
mint szegen kabát.
*
Szövegforrás:
*K1
 
  De én rozzant szekérre
n
Jegyzet
rozzant szekérre
Omnibuszra (magyarázatát lásd Epilogus, Magyarázatok, 4. sor); az omnibusz a Király utcán haladt, városligeti végállomása a Páva-szigeten volt. (Az egykori Páva-sziget területén ma a Széchenyi-fürdő áll; a földalatti építése miatt a századvégen a tónak az állatkert felé eső ágát feltöltötték, így ez a sziget is megszűnt, lásd Tolnai 1923, 249.)
űlök
  Tized magammal (a baki
n
Jegyzet
baki
Célzás Deák Ferencre, aki szintén omnibusszal járt, és rendszerint a bakra, a kocsis mellé ült. (Voinovich Géza adata, lásd AJÖM I., 546.)
  Trónt
n
Jegyzet
Trónt
Célzás Deák Ferencre, aki szintén omnibusszal járt, és rendszerint a bakra, a kocsis mellé ült. (Voinovich Géza adata, lásd AJÖM I., 546.)
nem igénylem) – és repűlök,
  Hogy a velőmet rázza ki.
 
 
 
Ott, a kapun
kívűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
kívül,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
leszállunk,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
[törölt]
« Elérve az Édent, leszállunk, »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Illet szerénység mindenütt,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
[törölt]
« Szerényen a kapun kivül »
 
[törölt]
« Ottan, mi csőcselék, leszállunk »
 
[törölt]
« Szerényen a kapu előtt »
 
n
Jegyzet a lehúzott változatok után a K2-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Szerencse, ha – míg bétalálunk –
  Egy fényes hintó el nem üt.
  Benn, összevissza, minden sarkon
  Kintorna
n
Jegyzet
Kintorna
(Latin quinterna) vagy verkli (német): forgatókarral működtetett, nyelvsípos, orgona típusú hangszer, amelyben szöges vagy lyuggatott lemez nyitja a szelepeket a sípokhoz. Nyugat-Európában a 18. század kezdetétől az utcai zenészek hangszere, Mo.-n a 19. század második felében terjedt el. (Tévesen tekerőlantnak is fordították.)
, koldus, bűn, nyomor;
  S hogy örömünk teljék a parkon:
  Jó legyen a fül, szív, gyomor!
 
 
  És mégis, a liget nekem szép,
  Valahogy a lelkemhe’ szól,
  Ha elbolyongok félre, messzébb
  A
köznép
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
köznép
n
Jegyzet ceruzával aláhúzva
*
Szövegforrás:
K2
 
köznép
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
tolongásitól;
  (Nem az
egy-ingre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
egy-ingre
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
vetkezettet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
vetkezettek
*
Szövegforrás:
*K1
 
vetkezettet
n
Jegyzet t jav e., ceruzával: k
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Értvén csupán e név alatt:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Csoportját értem ez alatt:
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Csoportját értem ez alatt: »
n
Jegyzet ceruzával lehúzva és jobb m. í.:
Értvén csupán e név alatt:
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
  Köz nép az is, mely toilettet
n
Jegyzet
toilettet
(francia) öltözetet
  Fitogtatván, körben halad.)
 
 
  Szabadság – és hogy biztos szárazt
n
Jegyzet
biztos szárazt
Az akadémiai lakás környékét jelentő Dunapart, ill. a Margitsziget nedves levegőjéhez képest, amely légzési nehézségeket okozott
AJ
Arany János
-nak, a Városliget száraz levegője felüdülést jelentett számára. (Vö.: „Gyötrő mell-baja néha órákon át nem hagyott neki csak néhány percznyi megnyugvást, néhány szabad lélekzetvételt sem”, Arany László Bevezetés, HV 1888, XXVI.;
AJ
Arany János
valójában tüdőtágulásban szenvedett, lásd Grósz 1990, 440.)
  Érzek
n
Jegyzet
Érzek
Az akadémiai lakás környékét jelentő Dunapart, ill. a Margitsziget nedves levegőjéhez képest, amely légzési nehézségeket okozott
AJ
Arany János
-nak, a Városliget száraz levegője felüdülést jelentett számára. (Vö.: „Gyötrő mell-baja néha órákon át nem hagyott neki csak néhány percznyi megnyugvást, néhány szabad lélekzetvételt sem”, Arany László Bevezetés, HV 1888, XXVI.;
AJ
Arany János
valójában tüdőtágulásban szenvedett, lásd Grósz 1990, 440.)
, hat így rám; hogy e kis
  Ligetből (bár maga kifáraszt)
  Mehetnék a Tiszáig is!…
  Keletre, mint a berki szellő
  Mely a lombok közt rést talál…
  Keletre, mint az égi felhő
 
Mely ott egy kedves sírra
n
Jegyzet
egy kedves sírra
lásd a K2 első szövegváltozatát: „lányom sírjára” (részletesebben lásd [Juliska sírkövére], Keletkezés)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Mely a távolban földre száll.
*
Szövegforrás:
*K1
 
Mely ott
[törölt]
« lányom sírjára »
n
Jegyzet lesatírozva, alulról besz.:
egy kedves sírra
*
Szövegforrás:
K2
 
száll.
 
 
  Szabadság
n
Jegyzet
Szabadság
a párhuzam politikai célzatára nézve lásd a Demokrata-nóta című verset: „
Deák Ferencz
Deák Ferenc
! megélünk mi / Kend nélkül; / Kivánjuk a szabadságot / Rend nélkül.” (1867)
– a melynek nevében
  Tűröm, ha víg pünkösti nép
n
Jegyzet
pünkösti nép
vélhetőleg célzás a Városliget közönségének soknyelvűségére (vö. a 104. sorral)
n
Jegyzet a párhuzam politikai célzatára nézve lásd a Demokrata-nóta című verset: „
Deák Ferencz
Deák Ferenc
! megélünk mi / Kend nélkül; / Kivánjuk a szabadságot / Rend nélkül.” (1867)
  A „rendet”
n
Jegyzet
„rendet”
a párhuzam politikai célzatára nézve lásd a Demokrata-nóta című verset: „
Deák Ferencz
Deák Ferenc
! megélünk mi / Kend nélkül; / Kivánjuk a szabadságot / Rend nélkül.” (1867)
elnyomtatja szépen,
 
S le is fekszik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Le is fekszik
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
, ha fűre lép;
  Hogy itt nincs tábla, tilalomfa,
  Vagy ördög hajt rá
n
Jegyzet
ördög hajt rá
senki nem veszi figyelembe
, ha van is;
  Hajrá, fiúk!… ifjú koromba’
n
Jegyzet
Hajrá, fiúk!… ifjú koromba’
vö. A tölgyek alatt 47. sorával: „Hajrá, gyerekek”
  Úgy tettem volna magam is.
 
 
  Laptával
n
Jegyzet
Laptával
labdával
ott kemény „bolhákat”
n
Jegyzet
„bolhákat”
labda okozta csípéseket
  Oszt és kap
n
Jegyzet
Oszt és kap
labda okozta csípéseket
egy sereg diák;
  Itt
„czicza-játékot”
n
Jegyzet
„czicza-játékot”
Labdacica; a gyerekek kört alkotnak, egyikük beáll a kör közepére. A játékosok úgy gurítják egymásnak a labdát, hogy a cica, azaz a középen álló játékos, ne kapja el. Ha a cicának sikerül megérintenie a labdát, azzal a játékossal cserél helyet, aki előtte utoljára érintette a labdát. Ugyanezt játszhatják gurítás helyett dobással is. ( Urbán Mónika, Mozgásos játékok, 2. osztály, Szeged, Mozaik kiadó, 2011, 5.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
„cziczajátékot”
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
találgat
  És bámul e német világ
n
Jegyzet
e német világ
Az 1880-as népszámlás adatai szerint (az 1873-ban egyesült) Budapest magyar többségűvé vált; 360 551 lakosának 55,1 %-a volt magyar; a németajkú lakosság 33,3 %-ot, a szlovák anyanyelvű 6 %-ot tett ki. [ Keleti Károly, Magyarország nemzetiségei az 1880-iki népszámlálás alapján, AkÉrt, 15(1881)/8, 224–229.: 227.; vö. az 1850-es évek adataival, Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 219. sor] A kifejezés arra utalhat, hogy a Városliget közönségét az összlakosságéhoz képest nagyobb arányban alkották a német anyanyelvűek.
;
  Azt gondolom: a liba-pázsit
n
Jegyzet
liba-pázsit
libalegelő; nagyszalontai tájszó ( Bába BarbaraNemes Magdolna, Magyar földrajzi köznevek tára, Debrecen, Egyetemi, 2014, 230.)
,
  Már nézem is: hol a ludak?
 
S a tó
körűl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
körül
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
a kép vonásit
n
Jegyzet
a tó körűl a kép vonásit
A városligeti tó három szigete közül az egyiket Hattyú-tónak hívták, mert hattyúk költöttek rajta (a tó a hattyúkkal együtt eltűnt az I. világháború után, lásd Tolnai 1923, 249).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
S ím Acheron sötét tavából
n
Jegyzet
Acheron sötét tavából
Akherón – tkp. folyó; az alvilág folyója a görög mitológiában, Kharón ezen át szállítja a lelkeket az alvilágba.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Bevégzi néhány hattyu-nyak
n
Jegyzet
Bevégzi néhány hattyu-nyak
A városligeti tó három szigete közül az egyiket Hattyú-tónak hívták, mert hattyúk költöttek rajta (a tó a hattyúkkal együtt eltűnt az I. világháború után, lásd Tolnai 1923, 249).
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Feltűnik néhány hattyu-nyak.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
 
Egy-szóval,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Egy szóval,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
én e ligetecskét
 
Így
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Igy
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
is, a hogy van, szeretem;
  Örömmel töltöm itt az estét,
  Egész majorság
n
Jegyzet
majorság
(Német Meierhof): a földesúr saját kezelésében álló gazdaságának elnevezése a késő középkori és újkori Mo.-n. A majorságok a jobbágytelekhez képest elenyésző területet foglaltak el, gazdasági szerepük csak az állattartásban volt. ( MN ) A Hattyú-szigeten rusztikus majorsági épület épült a Nebbien-féle terv részeként.
ez nekem,
  (Más nincs is a kerek világon.)
n
Jegyzet
(Más nincs is a kerek világon.)
A
Szalontá
Nagyszalonta
ra költözés terve kapcsán 1864-ben vásárolt földbirtokot
Arany
Arany János
1868 áprilisában eladta. (lásd [Szülőhelyem…], Keletkezés)
  Itt látom az év szakaszát,
  Mikor hajt rügy,
levél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
bimbó
*
Szövegforrás:
*K1
 
az ágon,
  Mikor pendítik a kaszát.
 
 
  Az ég itt nem pár négyszeg ölnyi:
  Holnapra könnyű az időt
  Nagy-
biztosan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
biztosan
n
Jegyzet kivakart szóra írva
*
Szövegforrás:
K2
 
megjövendölni,
  (Emlékszem, egyszer már
betölt.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
(betölt).
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Van nádas itt,
van buczka,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
van buczka,
n
Jegyzet van kivakart szóra írva, fölötte ceruzával megismételve:
van
*
Szövegforrás:
K2
 
posvány, –
  S talán azért is szeretem,
  Hogy a mint
csínosul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
csínosul
n
Jegyzet í jav. e.: i
*
Szövegforrás:
K2
 
, kimosdván:
  Húsz éve már, hogy követem.
 
 
  Mert nem
varázs ütésre épült,
n
Jegyzet
nem varázs ütésre épült,
Utalás a Margitszigetre, ahol – miután 1866-ban gyógyvizet fedeztek fel – az egész szigetre kiterjedő építkezés kezdődött (részletesebben lásd: Az Őszikék és a Kapcsos könyv).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
varázsütésre épült
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Mint túl ama pompás
sziget
n
Jegyzet
Mint túl ama pompás sziget
Utalás a Margitszigetre, ahol – miután 1866-ban gyógyvizet fedeztek fel – az egész szigetre kiterjedő építkezés kezdődött (részletesebben lásd: Az Őszikék és a Kapcsos könyv).
;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
sziget;
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Ott lestem, a mint lassan szépült,
  A változást mindeniket;
  S egy megnyesett, vagy megporondolt
n
Jegyzet
megporondolt
döngölt
  Ösvény, beültetett ugar,
  Nekem az mind új-új öröm
volt –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
volt
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
»
n
Jegyzet a lehúzás a gondolatjel
*
Szövegforrás:
K2
 
  De ez nem történt oly hamar.
 
 
  Most sem marad el, a mi késik,
 
„Szirtet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
„Követ
*
Szövegforrás:
*K1
 
kivölgyel sűrü csepp”
n
Jegyzet
„Szirtet kivölgyel sűrü csepp”
A latin mondás költői fordítása (Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe candendo – a csepp kivájja a követ, de nem erővel, hanem gyakori hullásával); előfordul
AJ
Arany János
egyik levelében is („sok csepp a követ is kivölgyeli”, Kovács Lászlónak, a gyoroki olvasó egylet elnökének, 1881. szept. 3.; AJÖM XIX., 489.); a *K1-ben még a mondásnak szó szerint megfelelő „Követ” szó állt.
,
  Már eljutánk az öntözésig,
 
De
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Bár
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Bár »
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
De
*
Szövegforrás:
K2
 
sárgaságban
vész
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
vész
n
Jegyzet sz kivakart betűre írva, a jobb margón ceruzával megismételve:
vész
Beszúrás
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
 
a gyep;
  Jut majd talán ez úti sárból
  A fűnek is egy korty ital,
  Hogy
felzsendűlhet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
felzsendülhet
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
a kopárból –
  Megéri, a ki fiatal.
 
 
  Engem bozótja, gazza nem bánt,
  Mert a gyom is természetes;
  Nem is szidok tanácsot, kormányt,
  Ha
utam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
útam
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
kissé szemetes;
  Tudom, hogy itt az ősz, ha lábam
  Alatt megzördűl az
avar;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
avar,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  S nyomot vesztek a sokaságban
 
(Csak ott szó lenne több – magyar!)
n
Jegyzet
(Csak ott szó lenne több – magyar!)
lásd a 60. sor magyarázatát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
(Csak lenne már több szó – magyar!)
*
Szövegforrás:
*K1
 
(Csak
[törölt]
« a »
ott szó lenne több – magyar!)
n
Jegyzet ott ceruzával f. í.
*
Szövegforrás:
K2
 
(Csak a szó lenne több – magyar!)
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
 
 
  Természetet s magányt keresvén,
  Fel nem söpört
falevelen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
falevelen,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  El-elvisz egy kalandor ösvény
  A „rengetegbe”
(képzelem),
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
képzelem);
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Hol fű, fa zöldebb, – annak selyme
  Nem törle annyi
csizma-port;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
csizmaport,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Ennek se hántá buta elme
  Kérgét le, vagy részeg csoport.
 
 
  És gondolatim
„a vadonban”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
a „vadonban”
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Ha jőnek, eljátszom
velek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
velek,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Ábránd s szivarfüst közt, – azonban
 
Órámra mimre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Órámra-mimre
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
ügyelek;
 
Szemeˆim
n
Jegyzet
Szemeˆim
Az ei betűk fölötti jel azt jelzi, hogy a betűk diftongusként (egy magánhangzóként) olvasandók.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Szemeim
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
 
a zöld szigetbe néznek,
  Hol a vidám ifjú-öreg
n
Jegyzet
a vidám ifjú-öreg
Toldy Ferenc irodalomtörténész (1805–1875), aki nyaranta a városligeti tó Páva-szigetén bérelt szobát, hogy nyugodtan dolgozhasson.
  Történetét a magyar észnek
n
Jegyzet
Történetét a magyar észnek
Toldy Ferenc irodalomtörténete ( A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelenkorig rövid előadásban, 1865); ez nem csupán a szorosan vett szépirodalom, hanem a szélesebb értelemben vett literatúra története.
  Megirta – most már szendereg.
 
 
  Nyugodjék!… méltóbb napi munkát
  Nem végzett nála
senkisem;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
senki sem;
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
 
Sirjára
n
Jegyzet
Sirjára
Toldy Ferenc 1875. dec. 10-én halt meg, sírja a Kerepesi temetőben van (B. 266 számú sírhely).
AJ
Arany János
később síremlékének felállítása kapcsán is megemlékezett róla (Toldy sírjára, 1880. júl. 2.).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Sírjára, –
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
mit most
„vadonunk”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
vadonunk
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
ád
 
E kis
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
[törölt]
« Ezt a »
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
E kis
*
Szövegforrás:
K2
 
gyopár-szálat
n
Jegyzet
gyopár-szálat
Az Alföldön, főleg Biharban és a Hortobágyon honos halványsárga, fészkes virágú gyopárfajta (gnaphalum arenarium); mivel fonnyadás nélkül szárad, fejfára, sírkeresztre csokrot kötöttek belőle az Alföldön. ( Tolnai 1923, 250.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
gyopárszálat
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
teszem.
  S tétlen tovább bolyongok ismét,
  Egyéb dolgom sincs, igaz a,
  Mint várni nyugton a napestét
  S elmenni csöndesen – haza.
 
 
  El is megyek, tán nem sokára,
 
Hir-név,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Hír-név,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
dicsőség nem maraszt;
  Tudom, mit ér fagyos sugára,
  Itt is megtanulhattam azt:
  Nyerd bár világi életedben
  Ég s föld minden koszoruit:
  Neved csak az, mit e ligetben
  Egy
sírkő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
sirkő
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
rád olvas:
fuit
n
Jegyzet
fuit
(Latin) volt. Az utolsó vsz. előzményét lásd Honnan és hová? 106−107. sor.
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Fuit.
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
n
Jegyzet Karacs Teréz
n
Jegyzet
Karacs Teréz
(1808–1892) Brunszvik Teréz és Teleki Blanka nyomán kidolgozta a magyar nőnevelés programját. [ Néhány szó a nőnevelésről, Életképek, 3(1845), II/18, 549–555., II/20, 613–618., II/21, 645–648.] A nevelésben
Pestalozzi
Pestalozzi, Johann Heinrich
elveit követte. 1865 és 1877 között magántanárként nyelvet, történelmet és földrajzot tanított
Pest
Budapest
en; tanította
AJ
Arany János
unokáját, Szél Piroskát, innen ered ismeretségük.
től hallottam, hogy e sirkő alatt valami
Horváth
Horváth Jakab
nevű
n
Jegyzet
Horváth
Horváth Jakab
nevű
Horváth Jakab, Grassalkovich Antal herceg ügyvédje (1738–1806); híres volt puritán életmódjáról és szabadgondolkodó világszemléletéről. Agglegényként halt meg, vagyonának nagy részét (10 000 Ft-ot) az evangélikus egyházra hagyta. „700 forintot rendelt temetőhelyének megváltására, azzal a kikötéssel, hogy a sírja kertben legyen és a sírra ezt a szót véssék: Fuit.
Pest
Budapest
város saját kertjében, a városerdőben adott helyet a temetőboltjának, hová 1806. dec. 14. temették el. Ugyancsak a város tétette föléje a ma is álló vörös márvány sírkövet a kívánt felirattal.” ( Tóth Béla, Szájrul szájra. A magyarság szálló igéi, Bp., Athenaeum, 1895, 128.)
, ügyvéd vagy olyasféle tehetős pesti polgár nyugszik, ki vagyonát, a liget e részével (mely az ő kertje volt) a városnak hagyván, végrendeletében csak azt kötötte ki, hogy őt oda temessék, s állítsanak követ, a föntebbi egyszerű felirattal.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
 
 
(1877. sept. 17.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
[törölt]
« (1877. sept. 17.) »
n
Jegyzet ceruzával halványan áthúzva; emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
Arany János
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
 
(1877)
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 434–439
 
 
 
 
Ének  
a pesti ligetről
n
Jegyzet
a pesti ligetről
A Városliget;
Bp
Budapest
. legnagyobb parkja (XIV. kerület). Az Ochsenflur (Ökördűlő) nevű területet IV. Béla 1259-ben a nyulak-szigeti Domonkos-rendi apácáknak adományozta. A 14–15. században a Rákos mezején tartott ogy.-ek felvonulási területe volt, növényzete kipusztult, a talaj elmocsarasodott. I. (Hunyadi) Mátyás vadasparknak használta; I. Lipót adományozta a városnak. A területet 1755-ben kezdték fűzfával betelepíteni, ez nem járt sikerrel; a telepítés Mária Terézia és II. József erdővédelmi rendeletei keretében kezdődött újra. Boráros János, a város bírája már a 18. század végén „deliciózus hellyé”, a közönség számára mulató- és üdülőhellyé kívánta alakítani; s bár 1794-ben megnyitotta a területet a városi közönség előtt, terve anyagi okok miatt nem valósult meg. 1799-ben Batthyány József hercegprímás 24 évre bérbe vette, halála után B.
Tivadar
Batthyány Tivadar
örökölte, de
Pest
Budapest
város tanácsa 1805-ben saját kezelésébe vonta. 1813-ban a Szépítő Bizottmány József nádor kezdeményezésére tervpályázatot írt ki a terület rendezésére, a pályázatot
Christian Heinrich Nebbien
Nebbien, Christian Heinrich
német tájépítész nyerte meg. Világszerte ez volt az első olyan közpark, amelyet városi tulajdonban lévő területen, a város költségvetéséből hoztak létre. Területe a létesítéskor 116 ha volt, a mesterségesen kialakított tó területe 15 ha; a tó vizét az itt elvezetett Rákos-patak biztosította. A liget fogadóterét egy szabályos kör formájú, platánokkal és nyárfákkal körülültetett sétatér képezte, az ún. rondó. Klasszicizáló, íves portikusz (oszlopokkal tartott, rendszerint timpanonnal, háromszög alakú homlokfelülettel záródó építmény) képezte a főbejáratot, ahová a városból kettős fasor vezetett ki. Az együttest a kor romantikus kertművészetének megfelelően, természetes tájképi formákat használva alakították ki. A tágas, gyepes tisztásokkal, facsoportokkal, erdőfoltokkal tagolt területen ligettel övezett táncterem, amfiteátrumszerű, sportrendezvényekre alkalmas küzdőtér, szobrok, szökőkutak épültek, íves nyomvonal-vezetésű sétány- és útrendszer hálózta be. Az együttes 1830-ra készült el. A Sugár út megnyitásával (1876, ma Andrássy út) a főbejárat új helyre, a Sugár út torkolatához (a mai Hősök tere közelébe) került. A Városliget – akkori nevén Városerdő – az 1840-es években már divatos üdülő- és nyaralóhelye a fővárosi polgárságnak. 1849 után nem volt gazdája. A szépítő Bizottmány 1857-ben megszűnt, a Városliget tulajdonjoga 1861-ben visszaszállt a városra. 1863-ban Petz Ármin főkertész tervei és irányítása mellett a tavat újraszabályozták, és a területet változatos növényfajokkal felújították. 1866-ban az Állatkert (1872-től Állat- és Növényhonosító Társulat) létesítése miatt a park területe 102 ha-ra csökkent. A századutón a liget a pesti polgárok kirándulóhelyéből a városi tömegek befogadására alkalmas szórakozó- és találkozóhellyé vált. Következő felújítása-átalakítása (1892) ennek megfelelően történt; az eredeti parkszerkezetből csak a Rondó maradt meg. ( Jámbor Imre, Bevezetés a kertépítészet történetébe, Bp., [k. n.], 2009, 129–130., 133–134.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
1877 sept.
n
Jegyzet halványan
*
Szövegforrás:
*K1
 
1877. szept.
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
 
 
 
  Kimentem a ligetbe újra
  Hosszacska távollét után
n
Jegyzet
Hosszacska távollét után
AJ
Arany János
a nyarat a Margitszigeten töltötte.
,
  Hogy lássam: fűve, berke, útja
  Minő hatással lesz reám.
  Annak találtam most is, a mi,
  (Régóta
búvom,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
búvom
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
s
eleget,)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
eleget),
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Úgy összeillünk párosan mi:
  Kopott ember, kopott liget.
 
 
  Már útja is (kettő viszen ki)
  Zilált kedélyhez jól talál:
  Az árnyasabbat
n
Jegyzet
Az árnyasabbat
a Király utca és a városligeti fasor; a városközpontból a Városligetbe vezető útvonal a Sugár út megnyitásáig
sok nép döngi,
  És bűzös mint a döghalál;
  A másik
n
Jegyzet
A másik
A Sugár út (1885-től Andrássy út); Andrássy Gyula miniszterelnök kezdeményezésére 1870–1876 között épült ki, hogy tehermentesítse a keskeny Király utcát.
szép, de hő sugáru,
  Oldalt paloták és – romok
n
Jegyzet
Oldalt paloták és – romok
A Sugár út új palotasorának építésével 1872-ben Ybl Miklóst és Linczbauer Istvánt bízták meg; a régi épületek bontása ekkor kezdődött. Az új épületsornak öt év alatt el kellett volna készülnie, de az 1873-as gazdasági válság miatt az építkezés lelassult. Az újabb építkezési hullám 1876-ban vette kezdetét. (A teljes átadásra csak 1884-ben került sor.)
,
 
Kevély
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Fényes
*
Szövegforrás:
*K1
 
Kevély
n
Jegyzet Kivakart szóra írva, a bal margón ceruzával megismételve:
Kevély
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
, nagy boltokban zsibáru,
  S dűl Rákosról be a homok
n
Jegyzet
dűl Rákosról be a homok
A Városliget, amelybe a Sugár út keleten torkollik, a
Bp
Budapest
.-től keletre húzódó rákosi homoktenger határterületén fekszik (már
Nebbien
Nebbien, Christian Heinrich
tervének célkitűzései közé tartozott, hogy a zárt erdőfoltok védelmet nyújtsanak a homokot hordó szél ellen).
.
 
 
  Ki a korral szeret haladni
  Vasútra
n
Jegyzet
Vasútra
1875-ben városszépészeti okokra hivatkozva elutasították lóvasútvonal létesítését a Sugár úton; a belvárosból a Városligetbe lóvasúton csak kerülővel, a Rákóczi (akkor: Kerepesi) úti vonalon (a mai Madách tértől, a Rottenbiller és Damjanich utcán át) lehetett eljutni; ez tehát tkp. a harmadik útvonal a Városligetbe. (Ezt a lóvasútvonalat 1868-ban nyitották meg; a Sugár úti lóvasút elutasítása miatt alakult ki később a földalatti vasút koncepciója.)
váltja fel magát,
  S örül, ha van hely
felakadni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
felakadni
n
Jegyzet k jav.
*
Szövegforrás:
K2
 
  S úgy lógni
ott, mint egy kabát.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
mint szegen kabát.
*
Szövegforrás:
*K1
 
  De én rozzant szekérre
n
Jegyzet
rozzant szekérre
Omnibuszra (magyarázatát lásd Epilogus, Magyarázatok, 4. sor); az omnibusz a Király utcán haladt, városligeti végállomása a Páva-szigeten volt. (Az egykori Páva-sziget területén ma a Széchenyi-fürdő áll; a földalatti építése miatt a századvégen a tónak az állatkert felé eső ágát feltöltötték, így ez a sziget is megszűnt, lásd Tolnai 1923, 249.)
űlök
  Tized magammal (a baki
n
Jegyzet
baki
Célzás Deák Ferencre, aki szintén omnibusszal járt, és rendszerint a bakra, a kocsis mellé ült. (Voinovich Géza adata, lásd AJÖM I., 546.)
  Trónt
n
Jegyzet
Trónt
Célzás Deák Ferencre, aki szintén omnibusszal járt, és rendszerint a bakra, a kocsis mellé ült. (Voinovich Géza adata, lásd AJÖM I., 546.)
nem igénylem) – és repűlök,
  Hogy a velőmet rázza ki.
 
 
 
Ott, a kapun
kívűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
kívül,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
leszállunk,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
[törölt]
« Elérve az Édent, leszállunk, »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Illet szerénység mindenütt,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
[törölt]
« Szerényen a kapun kivül »
 
[törölt]
« Ottan, mi csőcselék, leszállunk »
 
[törölt]
« Szerényen a kapu előtt »
 
n
Jegyzet a lehúzott változatok után a K2-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Szerencse, ha – míg bétalálunk –
  Egy fényes hintó el nem üt.
  Benn, összevissza, minden sarkon
  Kintorna
n
Jegyzet
Kintorna
(Latin quinterna) vagy verkli (német): forgatókarral működtetett, nyelvsípos, orgona típusú hangszer, amelyben szöges vagy lyuggatott lemez nyitja a szelepeket a sípokhoz. Nyugat-Európában a 18. század kezdetétől az utcai zenészek hangszere, Mo.-n a 19. század második felében terjedt el. (Tévesen tekerőlantnak is fordították.)
, koldus, bűn, nyomor;
  S hogy örömünk teljék a parkon:
  Jó legyen a fül, szív, gyomor!
 
 
  És mégis, a liget nekem szép,
  Valahogy a lelkemhe’ szól,
  Ha elbolyongok félre, messzébb
  A
köznép
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
köznép
n
Jegyzet ceruzával aláhúzva
*
Szövegforrás:
K2
 
köznép
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
tolongásitól;
  (Nem az
egy-ingre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
egy-ingre
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
vetkezettet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
vetkezettek
*
Szövegforrás:
*K1
 
vetkezettet
n
Jegyzet t jav e., ceruzával: k
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Értvén csupán e név alatt:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Csoportját értem ez alatt:
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Csoportját értem ez alatt: »
n
Jegyzet ceruzával lehúzva és jobb m. í.:
Értvén csupán e név alatt:
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
  Köz nép az is, mely toilettet
n
Jegyzet
toilettet
(francia) öltözetet
  Fitogtatván, körben halad.)
 
 
  Szabadság – és hogy biztos szárazt
n
Jegyzet
biztos szárazt
Az akadémiai lakás környékét jelentő Dunapart, ill. a Margitsziget nedves levegőjéhez képest, amely légzési nehézségeket okozott
AJ
Arany János
-nak, a Városliget száraz levegője felüdülést jelentett számára. (Vö.: „Gyötrő mell-baja néha órákon át nem hagyott neki csak néhány percznyi megnyugvást, néhány szabad lélekzetvételt sem”, Arany László Bevezetés, HV 1888, XXVI.;
AJ
Arany János
valójában tüdőtágulásban szenvedett, lásd Grósz 1990, 440.)
  Érzek
n
Jegyzet
Érzek
Az akadémiai lakás környékét jelentő Dunapart, ill. a Margitsziget nedves levegőjéhez képest, amely légzési nehézségeket okozott
AJ
Arany János
-nak, a Városliget száraz levegője felüdülést jelentett számára. (Vö.: „Gyötrő mell-baja néha órákon át nem hagyott neki csak néhány percznyi megnyugvást, néhány szabad lélekzetvételt sem”, Arany László Bevezetés, HV 1888, XXVI.;
AJ
Arany János
valójában tüdőtágulásban szenvedett, lásd Grósz 1990, 440.)
, hat így rám; hogy e kis
  Ligetből (bár maga kifáraszt)
  Mehetnék a Tiszáig is!…
  Keletre, mint a berki szellő
  Mely a lombok közt rést talál…
  Keletre, mint az égi felhő
 
Mely ott egy kedves sírra
n
Jegyzet
egy kedves sírra
lásd a K2 első szövegváltozatát: „lányom sírjára” (részletesebben lásd [Juliska sírkövére], Keletkezés)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Mely a távolban földre száll.
*
Szövegforrás:
*K1
 
Mely ott
[törölt]
« lányom sírjára »
n
Jegyzet lesatírozva, alulról besz.:
egy kedves sírra
*
Szövegforrás:
K2
 
száll.
 
 
  Szabadság
n
Jegyzet
Szabadság
a párhuzam politikai célzatára nézve lásd a Demokrata-nóta című verset: „
Deák Ferencz
Deák Ferenc
! megélünk mi / Kend nélkül; / Kivánjuk a szabadságot / Rend nélkül.” (1867)
– a melynek nevében
  Tűröm, ha víg pünkösti nép
n
Jegyzet
pünkösti nép
vélhetőleg célzás a Városliget közönségének soknyelvűségére (vö. a 104. sorral)
n
Jegyzet a párhuzam politikai célzatára nézve lásd a Demokrata-nóta című verset: „
Deák Ferencz
Deák Ferenc
! megélünk mi / Kend nélkül; / Kivánjuk a szabadságot / Rend nélkül.” (1867)
  A „rendet”
n
Jegyzet
„rendet”
a párhuzam politikai célzatára nézve lásd a Demokrata-nóta című verset: „
Deák Ferencz
Deák Ferenc
! megélünk mi / Kend nélkül; / Kivánjuk a szabadságot / Rend nélkül.” (1867)
elnyomtatja szépen,
 
S le is fekszik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Le is fekszik
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
, ha fűre lép;
  Hogy itt nincs tábla, tilalomfa,
  Vagy ördög hajt rá
n
Jegyzet
ördög hajt rá
senki nem veszi figyelembe
, ha van is;
  Hajrá, fiúk!… ifjú koromba’
n
Jegyzet
Hajrá, fiúk!… ifjú koromba’
vö. A tölgyek alatt 47. sorával: „Hajrá, gyerekek”
  Úgy tettem volna magam is.
 
 
  Laptával
n
Jegyzet
Laptával
labdával
ott kemény „bolhákat”
n
Jegyzet
„bolhákat”
labda okozta csípéseket
  Oszt és kap
n
Jegyzet
Oszt és kap
labda okozta csípéseket
egy sereg diák;
  Itt
„czicza-játékot”
n
Jegyzet
„czicza-játékot”
Labdacica; a gyerekek kört alkotnak, egyikük beáll a kör közepére. A játékosok úgy gurítják egymásnak a labdát, hogy a cica, azaz a középen álló játékos, ne kapja el. Ha a cicának sikerül megérintenie a labdát, azzal a játékossal cserél helyet, aki előtte utoljára érintette a labdát. Ugyanezt játszhatják gurítás helyett dobással is. ( Urbán Mónika, Mozgásos játékok, 2. osztály, Szeged, Mozaik kiadó, 2011, 5.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
„cziczajátékot”
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
találgat
  És bámul e német világ
n
Jegyzet
e német világ
Az 1880-as népszámlás adatai szerint (az 1873-ban egyesült) Budapest magyar többségűvé vált; 360 551 lakosának 55,1 %-a volt magyar; a németajkú lakosság 33,3 %-ot, a szlovák anyanyelvű 6 %-ot tett ki. [ Keleti Károly, Magyarország nemzetiségei az 1880-iki népszámlálás alapján, AkÉrt, 15(1881)/8, 224–229.: 227.; vö. az 1850-es évek adataival, Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 219. sor] A kifejezés arra utalhat, hogy a Városliget közönségét az összlakosságéhoz képest nagyobb arányban alkották a német anyanyelvűek.
;
  Azt gondolom: a liba-pázsit
n
Jegyzet
liba-pázsit
libalegelő; nagyszalontai tájszó ( Bába BarbaraNemes Magdolna, Magyar földrajzi köznevek tára, Debrecen, Egyetemi, 2014, 230.)
,
  Már nézem is: hol a ludak?
 
S a tó
körűl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
körül
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
a kép vonásit
n
Jegyzet
a tó körűl a kép vonásit
A városligeti tó három szigete közül az egyiket Hattyú-tónak hívták, mert hattyúk költöttek rajta (a tó a hattyúkkal együtt eltűnt az I. világháború után, lásd Tolnai 1923, 249).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
S ím Acheron sötét tavából
n
Jegyzet
Acheron sötét tavából
Akherón – tkp. folyó; az alvilág folyója a görög mitológiában, Kharón ezen át szállítja a lelkeket az alvilágba.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Bevégzi néhány hattyu-nyak
n
Jegyzet
Bevégzi néhány hattyu-nyak
A városligeti tó három szigete közül az egyiket Hattyú-tónak hívták, mert hattyúk költöttek rajta (a tó a hattyúkkal együtt eltűnt az I. világháború után, lásd Tolnai 1923, 249).
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Feltűnik néhány hattyu-nyak.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
 
Egy-szóval,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Egy szóval,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
én e ligetecskét
 
Így
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Igy
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
is, a hogy van, szeretem;
  Örömmel töltöm itt az estét,
  Egész majorság
n
Jegyzet
majorság
(Német Meierhof): a földesúr saját kezelésében álló gazdaságának elnevezése a késő középkori és újkori Mo.-n. A majorságok a jobbágytelekhez képest elenyésző területet foglaltak el, gazdasági szerepük csak az állattartásban volt. ( MN ) A Hattyú-szigeten rusztikus majorsági épület épült a Nebbien-féle terv részeként.
ez nekem,
  (Más nincs is a kerek világon.)
n
Jegyzet
(Más nincs is a kerek világon.)
A
Szalontá
Nagyszalonta
ra költözés terve kapcsán 1864-ben vásárolt földbirtokot
Arany
Arany János
1868 áprilisában eladta. (lásd [Szülőhelyem…], Keletkezés)
  Itt látom az év szakaszát,
  Mikor hajt rügy,
levél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
bimbó
*
Szövegforrás:
*K1
 
az ágon,
  Mikor pendítik a kaszát.
 
 
  Az ég itt nem pár négyszeg ölnyi:
  Holnapra könnyű az időt
  Nagy-
biztosan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
biztosan
n
Jegyzet kivakart szóra írva
*
Szövegforrás:
K2
 
megjövendölni,
  (Emlékszem, egyszer már
betölt.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
(betölt).
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Van nádas itt,
van buczka,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
van buczka,
n
Jegyzet van kivakart szóra írva, fölötte ceruzával megismételve:
van
*
Szövegforrás:
K2
 
posvány, –
  S talán azért is szeretem,
  Hogy a mint
csínosul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
csínosul
n
Jegyzet í jav. e.: i
*
Szövegforrás:
K2
 
, kimosdván:
  Húsz éve már, hogy követem.
 
 
  Mert nem
varázs ütésre épült,
n
Jegyzet
nem varázs ütésre épült,
Utalás a Margitszigetre, ahol – miután 1866-ban gyógyvizet fedeztek fel – az egész szigetre kiterjedő építkezés kezdődött (részletesebben lásd: Az Őszikék és a Kapcsos könyv).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
varázsütésre épült
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Mint túl ama pompás
sziget
n
Jegyzet
Mint túl ama pompás sziget
Utalás a Margitszigetre, ahol – miután 1866-ban gyógyvizet fedeztek fel – az egész szigetre kiterjedő építkezés kezdődött (részletesebben lásd: Az Őszikék és a Kapcsos könyv).
;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
sziget;
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Ott lestem, a mint lassan szépült,
  A változást mindeniket;
  S egy megnyesett, vagy megporondolt
n
Jegyzet
megporondolt
döngölt
  Ösvény, beültetett ugar,
  Nekem az mind új-új öröm
volt –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
volt
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
»
n
Jegyzet a lehúzás a gondolatjel
*
Szövegforrás:
K2
 
  De ez nem történt oly hamar.
 
 
  Most sem marad el, a mi késik,
 
„Szirtet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
„Követ
*
Szövegforrás:
*K1
 
kivölgyel sűrü csepp”
n
Jegyzet
„Szirtet kivölgyel sűrü csepp”
A latin mondás költői fordítása (Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe candendo – a csepp kivájja a követ, de nem erővel, hanem gyakori hullásával); előfordul
AJ
Arany János
egyik levelében is („sok csepp a követ is kivölgyeli”, Kovács Lászlónak, a gyoroki olvasó egylet elnökének, 1881. szept. 3.; AJÖM XIX., 489.); a *K1-ben még a mondásnak szó szerint megfelelő „Követ” szó állt.
,
  Már eljutánk az öntözésig,
 
De
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Bár
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Bár »
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
De
*
Szövegforrás:
K2
 
sárgaságban
vész
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
vész
n
Jegyzet sz kivakart betűre írva, a jobb margón ceruzával megismételve:
vész
Beszúrás
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
 
a gyep;
  Jut majd talán ez úti sárból
  A fűnek is egy korty ital,
  Hogy
felzsendűlhet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
felzsendülhet
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
a kopárból –
  Megéri, a ki fiatal.
 
 
  Engem bozótja, gazza nem bánt,
  Mert a gyom is természetes;
  Nem is szidok tanácsot, kormányt,
  Ha
utam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
útam
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
kissé szemetes;
  Tudom, hogy itt az ősz, ha lábam
  Alatt megzördűl az
avar;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
avar,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  S nyomot vesztek a sokaságban
 
(Csak ott szó lenne több – magyar!)
n
Jegyzet
(Csak ott szó lenne több – magyar!)
lásd a 60. sor magyarázatát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
(Csak lenne már több szó – magyar!)
*
Szövegforrás:
*K1
 
(Csak
[törölt]
« a »
ott szó lenne több – magyar!)
n
Jegyzet ott ceruzával f. í.
*
Szövegforrás:
K2
 
(Csak a szó lenne több – magyar!)
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
 
 
  Természetet s magányt keresvén,
  Fel nem söpört
falevelen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
falevelen,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  El-elvisz egy kalandor ösvény
  A „rengetegbe”
(képzelem),
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
képzelem);
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Hol fű, fa zöldebb, – annak selyme
  Nem törle annyi
csizma-port;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
csizmaport,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Ennek se hántá buta elme
  Kérgét le, vagy részeg csoport.
 
 
  És gondolatim
„a vadonban”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
a „vadonban”
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Ha jőnek, eljátszom
velek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
velek,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Ábránd s szivarfüst közt, – azonban
 
Órámra mimre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Órámra-mimre
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
ügyelek;
 
Szemeˆim
n
Jegyzet
Szemeˆim
Az ei betűk fölötti jel azt jelzi, hogy a betűk diftongusként (egy magánhangzóként) olvasandók.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Szemeim
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
 
a zöld szigetbe néznek,
  Hol a vidám ifjú-öreg
n
Jegyzet
a vidám ifjú-öreg
Toldy Ferenc irodalomtörténész (1805–1875), aki nyaranta a városligeti tó Páva-szigetén bérelt szobát, hogy nyugodtan dolgozhasson.
  Történetét a magyar észnek
n
Jegyzet
Történetét a magyar észnek
Toldy Ferenc irodalomtörténete ( A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelenkorig rövid előadásban, 1865); ez nem csupán a szorosan vett szépirodalom, hanem a szélesebb értelemben vett literatúra története.
  Megirta – most már szendereg.
 
 
  Nyugodjék!… méltóbb napi munkát
  Nem végzett nála
senkisem;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
senki sem;
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
 
Sirjára
n
Jegyzet
Sirjára
Toldy Ferenc 1875. dec. 10-én halt meg, sírja a Kerepesi temetőben van (B. 266 számú sírhely).
AJ
Arany János
később síremlékének felállítása kapcsán is megemlékezett róla (Toldy sírjára, 1880. júl. 2.).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Sírjára, –
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
mit most
„vadonunk”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
vadonunk
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
ád
 
E kis
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
[törölt]
« Ezt a »
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
E kis
*
Szövegforrás:
K2
 
gyopár-szálat
n
Jegyzet
gyopár-szálat
Az Alföldön, főleg Biharban és a Hortobágyon honos halványsárga, fészkes virágú gyopárfajta (gnaphalum arenarium); mivel fonnyadás nélkül szárad, fejfára, sírkeresztre csokrot kötöttek belőle az Alföldön. ( Tolnai 1923, 250.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
gyopárszálat
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
teszem.
  S tétlen tovább bolyongok ismét,
  Egyéb dolgom sincs, igaz a,
  Mint várni nyugton a napestét
  S elmenni csöndesen – haza.
 
 
  El is megyek, tán nem sokára,
 
Hir-név,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Hír-név,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
dicsőség nem maraszt;
  Tudom, mit ér fagyos sugára,
  Itt is megtanulhattam azt:
  Nyerd bár világi életedben
  Ég s föld minden koszoruit:
  Neved csak az, mit e ligetben
  Egy
sírkő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
sirkő
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
rád olvas:
fuit
n
Jegyzet
fuit
(Latin) volt. Az utolsó vsz. előzményét lásd Honnan és hová? 106−107. sor.
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Fuit.
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
n
Jegyzet Karacs Teréz
n
Jegyzet
Karacs Teréz
(1808–1892) Brunszvik Teréz és Teleki Blanka nyomán kidolgozta a magyar nőnevelés programját. [ Néhány szó a nőnevelésről, Életképek, 3(1845), II/18, 549–555., II/20, 613–618., II/21, 645–648.] A nevelésben
Pestalozzi
Pestalozzi, Johann Heinrich
elveit követte. 1865 és 1877 között magántanárként nyelvet, történelmet és földrajzot tanított
Pest
Budapest
en; tanította
AJ
Arany János
unokáját, Szél Piroskát, innen ered ismeretségük.
től hallottam, hogy e sirkő alatt valami
Horváth
Horváth Jakab
nevű
n
Jegyzet
Horváth
Horváth Jakab
nevű
Horváth Jakab, Grassalkovich Antal herceg ügyvédje (1738–1806); híres volt puritán életmódjáról és szabadgondolkodó világszemléletéről. Agglegényként halt meg, vagyonának nagy részét (10 000 Ft-ot) az evangélikus egyházra hagyta. „700 forintot rendelt temetőhelyének megváltására, azzal a kikötéssel, hogy a sírja kertben legyen és a sírra ezt a szót véssék: Fuit.
Pest
Budapest
város saját kertjében, a városerdőben adott helyet a temetőboltjának, hová 1806. dec. 14. temették el. Ugyancsak a város tétette föléje a ma is álló vörös márvány sírkövet a kívánt felirattal.” ( Tóth Béla, Szájrul szájra. A magyarság szálló igéi, Bp., Athenaeum, 1895, 128.)
, ügyvéd vagy olyasféle tehetős pesti polgár nyugszik, ki vagyonát, a liget e részével (mely az ő kertje volt) a városnak hagyván, végrendeletében csak azt kötötte ki, hogy őt oda temessék, s állítsanak követ, a föntebbi egyszerű felirattal.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
 
 
(1877. sept. 17.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
[törölt]
« (1877. sept. 17.) »
n
Jegyzet ceruzával halványan áthúzva; emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
Arany János
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
 
(1877)
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 434–439
 
 
 
 
Ének  
a pesti ligetről
n
Jegyzet
a pesti ligetről
A Városliget;
Bp
Budapest
. legnagyobb parkja (XIV. kerület). Az Ochsenflur (Ökördűlő) nevű területet IV. Béla 1259-ben a nyulak-szigeti Domonkos-rendi apácáknak adományozta. A 14–15. században a Rákos mezején tartott ogy.-ek felvonulási területe volt, növényzete kipusztult, a talaj elmocsarasodott. I. (Hunyadi) Mátyás vadasparknak használta; I. Lipót adományozta a városnak. A területet 1755-ben kezdték fűzfával betelepíteni, ez nem járt sikerrel; a telepítés Mária Terézia és II. József erdővédelmi rendeletei keretében kezdődött újra. Boráros János, a város bírája már a 18. század végén „deliciózus hellyé”, a közönség számára mulató- és üdülőhellyé kívánta alakítani; s bár 1794-ben megnyitotta a területet a városi közönség előtt, terve anyagi okok miatt nem valósult meg. 1799-ben Batthyány József hercegprímás 24 évre bérbe vette, halála után B.
Tivadar
Batthyány Tivadar
örökölte, de
Pest
Budapest
város tanácsa 1805-ben saját kezelésébe vonta. 1813-ban a Szépítő Bizottmány József nádor kezdeményezésére tervpályázatot írt ki a terület rendezésére, a pályázatot
Christian Heinrich Nebbien
Nebbien, Christian Heinrich
német tájépítész nyerte meg. Világszerte ez volt az első olyan közpark, amelyet városi tulajdonban lévő területen, a város költségvetéséből hoztak létre. Területe a létesítéskor 116 ha volt, a mesterségesen kialakított tó területe 15 ha; a tó vizét az itt elvezetett Rákos-patak biztosította. A liget fogadóterét egy szabályos kör formájú, platánokkal és nyárfákkal körülültetett sétatér képezte, az ún. rondó. Klasszicizáló, íves portikusz (oszlopokkal tartott, rendszerint timpanonnal, háromszög alakú homlokfelülettel záródó építmény) képezte a főbejáratot, ahová a városból kettős fasor vezetett ki. Az együttest a kor romantikus kertművészetének megfelelően, természetes tájképi formákat használva alakították ki. A tágas, gyepes tisztásokkal, facsoportokkal, erdőfoltokkal tagolt területen ligettel övezett táncterem, amfiteátrumszerű, sportrendezvényekre alkalmas küzdőtér, szobrok, szökőkutak épültek, íves nyomvonal-vezetésű sétány- és útrendszer hálózta be. Az együttes 1830-ra készült el. A Sugár út megnyitásával (1876, ma Andrássy út) a főbejárat új helyre, a Sugár út torkolatához (a mai Hősök tere közelébe) került. A Városliget – akkori nevén Városerdő – az 1840-es években már divatos üdülő- és nyaralóhelye a fővárosi polgárságnak. 1849 után nem volt gazdája. A szépítő Bizottmány 1857-ben megszűnt, a Városliget tulajdonjoga 1861-ben visszaszállt a városra. 1863-ban Petz Ármin főkertész tervei és irányítása mellett a tavat újraszabályozták, és a területet változatos növényfajokkal felújították. 1866-ban az Állatkert (1872-től Állat- és Növényhonosító Társulat) létesítése miatt a park területe 102 ha-ra csökkent. A századutón a liget a pesti polgárok kirándulóhelyéből a városi tömegek befogadására alkalmas szórakozó- és találkozóhellyé vált. Következő felújítása-átalakítása (1892) ennek megfelelően történt; az eredeti parkszerkezetből csak a Rondó maradt meg. ( Jámbor Imre, Bevezetés a kertépítészet történetébe, Bp., [k. n.], 2009, 129–130., 133–134.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
1877 sept.
n
Jegyzet halványan
*
Szövegforrás:
*K1
 
1877. szept.
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
 
 
 
  Kimentem a ligetbe újra
  Hosszacska távollét után
n
Jegyzet
Hosszacska távollét után
AJ
Arany János
a nyarat a Margitszigeten töltötte.
,
  Hogy lássam: fűve, berke, útja
  Minő hatással lesz reám.
  Annak találtam most is, a mi,
  (Régóta
búvom,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
búvom
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
s
eleget,)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
eleget),
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Úgy összeillünk párosan mi:
  Kopott ember, kopott liget.
 
 
  Már útja is (kettő viszen ki)
  Zilált kedélyhez jól talál:
  Az árnyasabbat
n
Jegyzet
Az árnyasabbat
a Király utca és a városligeti fasor; a városközpontból a Városligetbe vezető útvonal a Sugár út megnyitásáig
sok nép döngi,
  És bűzös mint a döghalál;
  A másik
n
Jegyzet
A másik
A Sugár út (1885-től Andrássy út); Andrássy Gyula miniszterelnök kezdeményezésére 1870–1876 között épült ki, hogy tehermentesítse a keskeny Király utcát.
szép, de hő sugáru,
  Oldalt paloták és – romok
n
Jegyzet
Oldalt paloták és – romok
A Sugár út új palotasorának építésével 1872-ben Ybl Miklóst és Linczbauer Istvánt bízták meg; a régi épületek bontása ekkor kezdődött. Az új épületsornak öt év alatt el kellett volna készülnie, de az 1873-as gazdasági válság miatt az építkezés lelassult. Az újabb építkezési hullám 1876-ban vette kezdetét. (A teljes átadásra csak 1884-ben került sor.)
,
 
Kevély
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Fényes
*
Szövegforrás:
*K1
 
Kevély
n
Jegyzet Kivakart szóra írva, a bal margón ceruzával megismételve:
Kevély
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
, nagy boltokban zsibáru,
  S dűl Rákosról be a homok
n
Jegyzet
dűl Rákosról be a homok
A Városliget, amelybe a Sugár út keleten torkollik, a
Bp
Budapest
.-től keletre húzódó rákosi homoktenger határterületén fekszik (már
Nebbien
Nebbien, Christian Heinrich
tervének célkitűzései közé tartozott, hogy a zárt erdőfoltok védelmet nyújtsanak a homokot hordó szél ellen).
.
 
 
  Ki a korral szeret haladni
  Vasútra
n
Jegyzet
Vasútra
1875-ben városszépészeti okokra hivatkozva elutasították lóvasútvonal létesítését a Sugár úton; a belvárosból a Városligetbe lóvasúton csak kerülővel, a Rákóczi (akkor: Kerepesi) úti vonalon (a mai Madách tértől, a Rottenbiller és Damjanich utcán át) lehetett eljutni; ez tehát tkp. a harmadik útvonal a Városligetbe. (Ezt a lóvasútvonalat 1868-ban nyitották meg; a Sugár úti lóvasút elutasítása miatt alakult ki később a földalatti vasút koncepciója.)
váltja fel magát,
  S örül, ha van hely
felakadni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
felakadni
n
Jegyzet k jav.
*
Szövegforrás:
K2
 
  S úgy lógni
ott, mint egy kabát.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
mint szegen kabát.
*
Szövegforrás:
*K1
 
  De én rozzant szekérre
n
Jegyzet
rozzant szekérre
Omnibuszra (magyarázatát lásd Epilogus, Magyarázatok, 4. sor); az omnibusz a Király utcán haladt, városligeti végállomása a Páva-szigeten volt. (Az egykori Páva-sziget területén ma a Széchenyi-fürdő áll; a földalatti építése miatt a századvégen a tónak az állatkert felé eső ágát feltöltötték, így ez a sziget is megszűnt, lásd Tolnai 1923, 249.)
űlök
  Tized magammal (a baki
n
Jegyzet
baki
Célzás Deák Ferencre, aki szintén omnibusszal járt, és rendszerint a bakra, a kocsis mellé ült. (Voinovich Géza adata, lásd AJÖM I., 546.)
  Trónt
n
Jegyzet
Trónt
Célzás Deák Ferencre, aki szintén omnibusszal járt, és rendszerint a bakra, a kocsis mellé ült. (Voinovich Géza adata, lásd AJÖM I., 546.)
nem igénylem) – és repűlök,
  Hogy a velőmet rázza ki.
 
 
 
Ott, a kapun
kívűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
kívül,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
leszállunk,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
[törölt]
« Elérve az Édent, leszállunk, »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Illet szerénység mindenütt,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
[törölt]
« Szerényen a kapun kivül »
 
[törölt]
« Ottan, mi csőcselék, leszállunk »
 
[törölt]
« Szerényen a kapu előtt »
 
n
Jegyzet a lehúzott változatok után a K2-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Szerencse, ha – míg bétalálunk –
  Egy fényes hintó el nem üt.
  Benn, összevissza, minden sarkon
  Kintorna
n
Jegyzet
Kintorna
(Latin quinterna) vagy verkli (német): forgatókarral működtetett, nyelvsípos, orgona típusú hangszer, amelyben szöges vagy lyuggatott lemez nyitja a szelepeket a sípokhoz. Nyugat-Európában a 18. század kezdetétől az utcai zenészek hangszere, Mo.-n a 19. század második felében terjedt el. (Tévesen tekerőlantnak is fordították.)
, koldus, bűn, nyomor;
  S hogy örömünk teljék a parkon:
  Jó legyen a fül, szív, gyomor!
 
 
  És mégis, a liget nekem szép,
  Valahogy a lelkemhe’ szól,
  Ha elbolyongok félre, messzébb
  A
köznép
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
köznép
n
Jegyzet ceruzával aláhúzva
*
Szövegforrás:
K2
 
köznép
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
tolongásitól;
  (Nem az
egy-ingre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
egy-ingre
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
vetkezettet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
vetkezettek
*
Szövegforrás:
*K1
 
vetkezettet
n
Jegyzet t jav e., ceruzával: k
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Értvén csupán e név alatt:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Csoportját értem ez alatt:
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Csoportját értem ez alatt: »
n
Jegyzet ceruzával lehúzva és jobb m. í.:
Értvén csupán e név alatt:
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
  Köz nép az is, mely toilettet
n
Jegyzet
toilettet
(francia) öltözetet
  Fitogtatván, körben halad.)
 
 
  Szabadság – és hogy biztos szárazt
n
Jegyzet
biztos szárazt
Az akadémiai lakás környékét jelentő Dunapart, ill. a Margitsziget nedves levegőjéhez képest, amely légzési nehézségeket okozott
AJ
Arany János
-nak, a Városliget száraz levegője felüdülést jelentett számára. (Vö.: „Gyötrő mell-baja néha órákon át nem hagyott neki csak néhány percznyi megnyugvást, néhány szabad lélekzetvételt sem”, Arany László Bevezetés, HV 1888, XXVI.;
AJ
Arany János
valójában tüdőtágulásban szenvedett, lásd Grósz 1990, 440.)
  Érzek
n
Jegyzet
Érzek
Az akadémiai lakás környékét jelentő Dunapart, ill. a Margitsziget nedves levegőjéhez képest, amely légzési nehézségeket okozott
AJ
Arany János
-nak, a Városliget száraz levegője felüdülést jelentett számára. (Vö.: „Gyötrő mell-baja néha órákon át nem hagyott neki csak néhány percznyi megnyugvást, néhány szabad lélekzetvételt sem”, Arany László Bevezetés, HV 1888, XXVI.;
AJ
Arany János
valójában tüdőtágulásban szenvedett, lásd Grósz 1990, 440.)
, hat így rám; hogy e kis
  Ligetből (bár maga kifáraszt)
  Mehetnék a Tiszáig is!…
  Keletre, mint a berki szellő
  Mely a lombok közt rést talál…
  Keletre, mint az égi felhő
 
Mely ott egy kedves sírra
n
Jegyzet
egy kedves sírra
lásd a K2 első szövegváltozatát: „lányom sírjára” (részletesebben lásd [Juliska sírkövére], Keletkezés)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Mely a távolban földre száll.
*
Szövegforrás:
*K1
 
Mely ott
[törölt]
« lányom sírjára »
n
Jegyzet lesatírozva, alulról besz.:
egy kedves sírra
*
Szövegforrás:
K2
 
száll.
 
 
  Szabadság
n
Jegyzet
Szabadság
a párhuzam politikai célzatára nézve lásd a Demokrata-nóta című verset: „
Deák Ferencz
Deák Ferenc
! megélünk mi / Kend nélkül; / Kivánjuk a szabadságot / Rend nélkül.” (1867)
– a melynek nevében
  Tűröm, ha víg pünkösti nép
n
Jegyzet
pünkösti nép
vélhetőleg célzás a Városliget közönségének soknyelvűségére (vö. a 104. sorral)
n
Jegyzet a párhuzam politikai célzatára nézve lásd a Demokrata-nóta című verset: „
Deák Ferencz
Deák Ferenc
! megélünk mi / Kend nélkül; / Kivánjuk a szabadságot / Rend nélkül.” (1867)
  A „rendet”
n
Jegyzet
„rendet”
a párhuzam politikai célzatára nézve lásd a Demokrata-nóta című verset: „
Deák Ferencz
Deák Ferenc
! megélünk mi / Kend nélkül; / Kivánjuk a szabadságot / Rend nélkül.” (1867)
elnyomtatja szépen,
 
S le is fekszik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Le is fekszik
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
, ha fűre lép;
  Hogy itt nincs tábla, tilalomfa,
  Vagy ördög hajt rá
n
Jegyzet
ördög hajt rá
senki nem veszi figyelembe
, ha van is;
  Hajrá, fiúk!… ifjú koromba’
n
Jegyzet
Hajrá, fiúk!… ifjú koromba’
vö. A tölgyek alatt 47. sorával: „Hajrá, gyerekek”
  Úgy tettem volna magam is.
 
 
  Laptával
n
Jegyzet
Laptával
labdával
ott kemény „bolhákat”
n
Jegyzet
„bolhákat”
labda okozta csípéseket
  Oszt és kap
n
Jegyzet
Oszt és kap
labda okozta csípéseket
egy sereg diák;
  Itt
„czicza-játékot”
n
Jegyzet
„czicza-játékot”
Labdacica; a gyerekek kört alkotnak, egyikük beáll a kör közepére. A játékosok úgy gurítják egymásnak a labdát, hogy a cica, azaz a középen álló játékos, ne kapja el. Ha a cicának sikerül megérintenie a labdát, azzal a játékossal cserél helyet, aki előtte utoljára érintette a labdát. Ugyanezt játszhatják gurítás helyett dobással is. ( Urbán Mónika, Mozgásos játékok, 2. osztály, Szeged, Mozaik kiadó, 2011, 5.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
„cziczajátékot”
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
találgat
  És bámul e német világ
n
Jegyzet
e német világ
Az 1880-as népszámlás adatai szerint (az 1873-ban egyesült) Budapest magyar többségűvé vált; 360 551 lakosának 55,1 %-a volt magyar; a németajkú lakosság 33,3 %-ot, a szlovák anyanyelvű 6 %-ot tett ki. [ Keleti Károly, Magyarország nemzetiségei az 1880-iki népszámlálás alapján, AkÉrt, 15(1881)/8, 224–229.: 227.; vö. az 1850-es évek adataival, Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 219. sor] A kifejezés arra utalhat, hogy a Városliget közönségét az összlakosságéhoz képest nagyobb arányban alkották a német anyanyelvűek.
;
  Azt gondolom: a liba-pázsit
n
Jegyzet
liba-pázsit
libalegelő; nagyszalontai tájszó ( Bába BarbaraNemes Magdolna, Magyar földrajzi köznevek tára, Debrecen, Egyetemi, 2014, 230.)
,
  Már nézem is: hol a ludak?
 
S a tó
körűl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
körül
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
a kép vonásit
n
Jegyzet
a tó körűl a kép vonásit
A városligeti tó három szigete közül az egyiket Hattyú-tónak hívták, mert hattyúk költöttek rajta (a tó a hattyúkkal együtt eltűnt az I. világháború után, lásd Tolnai 1923, 249).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
S ím Acheron sötét tavából
n
Jegyzet
Acheron sötét tavából
Akherón – tkp. folyó; az alvilág folyója a görög mitológiában, Kharón ezen át szállítja a lelkeket az alvilágba.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Bevégzi néhány hattyu-nyak
n
Jegyzet
Bevégzi néhány hattyu-nyak
A városligeti tó három szigete közül az egyiket Hattyú-tónak hívták, mert hattyúk költöttek rajta (a tó a hattyúkkal együtt eltűnt az I. világháború után, lásd Tolnai 1923, 249).
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Feltűnik néhány hattyu-nyak.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
 
Egy-szóval,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Egy szóval,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
én e ligetecskét
 
Így
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Igy
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
is, a hogy van, szeretem;
  Örömmel töltöm itt az estét,
  Egész majorság
n
Jegyzet
majorság
(Német Meierhof): a földesúr saját kezelésében álló gazdaságának elnevezése a késő középkori és újkori Mo.-n. A majorságok a jobbágytelekhez képest elenyésző területet foglaltak el, gazdasági szerepük csak az állattartásban volt. ( MN ) A Hattyú-szigeten rusztikus majorsági épület épült a Nebbien-féle terv részeként.
ez nekem,
  (Más nincs is a kerek világon.)
n
Jegyzet
(Más nincs is a kerek világon.)
A
Szalontá
Nagyszalonta
ra költözés terve kapcsán 1864-ben vásárolt földbirtokot
Arany
Arany János
1868 áprilisában eladta. (lásd [Szülőhelyem…], Keletkezés)
  Itt látom az év szakaszát,
  Mikor hajt rügy,
levél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
bimbó
*
Szövegforrás:
*K1
 
az ágon,
  Mikor pendítik a kaszát.
 
 
  Az ég itt nem pár négyszeg ölnyi:
  Holnapra könnyű az időt
  Nagy-
biztosan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
biztosan
n
Jegyzet kivakart szóra írva
*
Szövegforrás:
K2
 
megjövendölni,
  (Emlékszem, egyszer már
betölt.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
(betölt).
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Van nádas itt,
van buczka,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
van buczka,
n
Jegyzet van kivakart szóra írva, fölötte ceruzával megismételve:
van
*
Szövegforrás:
K2
 
posvány, –
  S talán azért is szeretem,
  Hogy a mint
csínosul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
csínosul
n
Jegyzet í jav. e.: i
*
Szövegforrás:
K2
 
, kimosdván:
  Húsz éve már, hogy követem.
 
 
  Mert nem
varázs ütésre épült,
n
Jegyzet
nem varázs ütésre épült,
Utalás a Margitszigetre, ahol – miután 1866-ban gyógyvizet fedeztek fel – az egész szigetre kiterjedő építkezés kezdődött (részletesebben lásd: Az Őszikék és a Kapcsos könyv).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
varázsütésre épült
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Mint túl ama pompás
sziget
n
Jegyzet
Mint túl ama pompás sziget
Utalás a Margitszigetre, ahol – miután 1866-ban gyógyvizet fedeztek fel – az egész szigetre kiterjedő építkezés kezdődött (részletesebben lásd: Az Őszikék és a Kapcsos könyv).
;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
sziget;
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Ott lestem, a mint lassan szépült,
  A változást mindeniket;
  S egy megnyesett, vagy megporondolt
n
Jegyzet
megporondolt
döngölt
  Ösvény, beültetett ugar,
  Nekem az mind új-új öröm
volt –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
volt
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
»
n
Jegyzet a lehúzás a gondolatjel
*
Szövegforrás:
K2
 
  De ez nem történt oly hamar.
 
 
  Most sem marad el, a mi késik,
 
„Szirtet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
„Követ
*
Szövegforrás:
*K1
 
kivölgyel sűrü csepp”
n
Jegyzet
„Szirtet kivölgyel sűrü csepp”
A latin mondás költői fordítása (Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe candendo – a csepp kivájja a követ, de nem erővel, hanem gyakori hullásával); előfordul
AJ
Arany János
egyik levelében is („sok csepp a követ is kivölgyeli”, Kovács Lászlónak, a gyoroki olvasó egylet elnökének, 1881. szept. 3.; AJÖM XIX., 489.); a *K1-ben még a mondásnak szó szerint megfelelő „Követ” szó állt.
,
  Már eljutánk az öntözésig,
 
De
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Bár
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Bár »
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
De
*
Szövegforrás:
K2
 
sárgaságban
vész
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
vész
n
Jegyzet sz kivakart betűre írva, a jobb margón ceruzával megismételve:
vész
Beszúrás
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
 
a gyep;
  Jut majd talán ez úti sárból
  A fűnek is egy korty ital,
  Hogy
felzsendűlhet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
felzsendülhet
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
a kopárból –
  Megéri, a ki fiatal.
 
 
  Engem bozótja, gazza nem bánt,
  Mert a gyom is természetes;
  Nem is szidok tanácsot, kormányt,
  Ha
utam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
útam
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
kissé szemetes;
  Tudom, hogy itt az ősz, ha lábam
  Alatt megzördűl az
avar;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
avar,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  S nyomot vesztek a sokaságban
 
(Csak ott szó lenne több – magyar!)
n
Jegyzet
(Csak ott szó lenne több – magyar!)
lásd a 60. sor magyarázatát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
(Csak lenne már több szó – magyar!)
*
Szövegforrás:
*K1
 
(Csak
[törölt]
« a »
ott szó lenne több – magyar!)
n
Jegyzet ott ceruzával f. í.
*
Szövegforrás:
K2
 
(Csak a szó lenne több – magyar!)
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
 
 
  Természetet s magányt keresvén,
  Fel nem söpört
falevelen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
falevelen,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  El-elvisz egy kalandor ösvény
  A „rengetegbe”
(képzelem),
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
képzelem);
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Hol fű, fa zöldebb, – annak selyme
  Nem törle annyi
csizma-port;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
csizmaport,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Ennek se hántá buta elme
  Kérgét le, vagy részeg csoport.
 
 
  És gondolatim
„a vadonban”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
a „vadonban”
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Ha jőnek, eljátszom
velek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
velek,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Ábránd s szivarfüst közt, – azonban
 
Órámra mimre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Órámra-mimre
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
ügyelek;
 
Szemeˆim
n
Jegyzet
Szemeˆim
Az ei betűk fölötti jel azt jelzi, hogy a betűk diftongusként (egy magánhangzóként) olvasandók.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Szemeim
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
 
a zöld szigetbe néznek,
  Hol a vidám ifjú-öreg
n
Jegyzet
a vidám ifjú-öreg
Toldy Ferenc irodalomtörténész (1805–1875), aki nyaranta a városligeti tó Páva-szigetén bérelt szobát, hogy nyugodtan dolgozhasson.
  Történetét a magyar észnek
n
Jegyzet
Történetét a magyar észnek
Toldy Ferenc irodalomtörténete ( A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelenkorig rövid előadásban, 1865); ez nem csupán a szorosan vett szépirodalom, hanem a szélesebb értelemben vett literatúra története.
  Megirta – most már szendereg.
 
 
  Nyugodjék!… méltóbb napi munkát
  Nem végzett nála
senkisem;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
senki sem;
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
 
Sirjára
n
Jegyzet
Sirjára
Toldy Ferenc 1875. dec. 10-én halt meg, sírja a Kerepesi temetőben van (B. 266 számú sírhely).
AJ
Arany János
később síremlékének felállítása kapcsán is megemlékezett róla (Toldy sírjára, 1880. júl. 2.).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Sírjára, –
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
mit most
„vadonunk”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
vadonunk
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
ád
 
E kis
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
[törölt]
« Ezt a »
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
E kis
*
Szövegforrás:
K2
 
gyopár-szálat
n
Jegyzet
gyopár-szálat
Az Alföldön, főleg Biharban és a Hortobágyon honos halványsárga, fészkes virágú gyopárfajta (gnaphalum arenarium); mivel fonnyadás nélkül szárad, fejfára, sírkeresztre csokrot kötöttek belőle az Alföldön. ( Tolnai 1923, 250.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
gyopárszálat
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
teszem.
  S tétlen tovább bolyongok ismét,
  Egyéb dolgom sincs, igaz a,
  Mint várni nyugton a napestét
  S elmenni csöndesen – haza.
 
 
  El is megyek, tán nem sokára,
 
Hir-név,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Hír-név,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
dicsőség nem maraszt;
  Tudom, mit ér fagyos sugára,
  Itt is megtanulhattam azt:
  Nyerd bár világi életedben
  Ég s föld minden koszoruit:
  Neved csak az, mit e ligetben
  Egy
sírkő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
sirkő
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
rád olvas:
fuit
n
Jegyzet
fuit
(Latin) volt. Az utolsó vsz. előzményét lásd Honnan és hová? 106−107. sor.
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Fuit.
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
n
Jegyzet Karacs Teréz
n
Jegyzet
Karacs Teréz
(1808–1892) Brunszvik Teréz és Teleki Blanka nyomán kidolgozta a magyar nőnevelés programját. [ Néhány szó a nőnevelésről, Életképek, 3(1845), II/18, 549–555., II/20, 613–618., II/21, 645–648.] A nevelésben
Pestalozzi
Pestalozzi, Johann Heinrich
elveit követte. 1865 és 1877 között magántanárként nyelvet, történelmet és földrajzot tanított
Pest
Budapest
en; tanította
AJ
Arany János
unokáját, Szél Piroskát, innen ered ismeretségük.
től hallottam, hogy e sirkő alatt valami
Horváth
Horváth Jakab
nevű
n
Jegyzet
Horváth
Horváth Jakab
nevű
Horváth Jakab, Grassalkovich Antal herceg ügyvédje (1738–1806); híres volt puritán életmódjáról és szabadgondolkodó világszemléletéről. Agglegényként halt meg, vagyonának nagy részét (10 000 Ft-ot) az evangélikus egyházra hagyta. „700 forintot rendelt temetőhelyének megváltására, azzal a kikötéssel, hogy a sírja kertben legyen és a sírra ezt a szót véssék: Fuit.
Pest
Budapest
város saját kertjében, a városerdőben adott helyet a temetőboltjának, hová 1806. dec. 14. temették el. Ugyancsak a város tétette föléje a ma is álló vörös márvány sírkövet a kívánt felirattal.” ( Tóth Béla, Szájrul szájra. A magyarság szálló igéi, Bp., Athenaeum, 1895, 128.)
, ügyvéd vagy olyasféle tehetős pesti polgár nyugszik, ki vagyonát, a liget e részével (mely az ő kertje volt) a városnak hagyván, végrendeletében csak azt kötötte ki, hogy őt oda temessék, s állítsanak követ, a föntebbi egyszerű felirattal.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
 
 
(1877. sept. 17.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
[törölt]
« (1877. sept. 17.) »
n
Jegyzet ceruzával halványan áthúzva; emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
Arany János
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
 
(1877)
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 434–439
 
 
 
 
Ének  
a pesti ligetről
n
Jegyzet
a pesti ligetről
A Városliget;
Bp
Budapest
. legnagyobb parkja (XIV. kerület). Az Ochsenflur (Ökördűlő) nevű területet IV. Béla 1259-ben a nyulak-szigeti Domonkos-rendi apácáknak adományozta. A 14–15. században a Rákos mezején tartott ogy.-ek felvonulási területe volt, növényzete kipusztult, a talaj elmocsarasodott. I. (Hunyadi) Mátyás vadasparknak használta; I. Lipót adományozta a városnak. A területet 1755-ben kezdték fűzfával betelepíteni, ez nem járt sikerrel; a telepítés Mária Terézia és II. József erdővédelmi rendeletei keretében kezdődött újra. Boráros János, a város bírája már a 18. század végén „deliciózus hellyé”, a közönség számára mulató- és üdülőhellyé kívánta alakítani; s bár 1794-ben megnyitotta a területet a városi közönség előtt, terve anyagi okok miatt nem valósult meg. 1799-ben Batthyány József hercegprímás 24 évre bérbe vette, halála után B.
Tivadar
Batthyány Tivadar
örökölte, de
Pest
Budapest
város tanácsa 1805-ben saját kezelésébe vonta. 1813-ban a Szépítő Bizottmány József nádor kezdeményezésére tervpályázatot írt ki a terület rendezésére, a pályázatot
Christian Heinrich Nebbien
Nebbien, Christian Heinrich
német tájépítész nyerte meg. Világszerte ez volt az első olyan közpark, amelyet városi tulajdonban lévő területen, a város költségvetéséből hoztak létre. Területe a létesítéskor 116 ha volt, a mesterségesen kialakított tó területe 15 ha; a tó vizét az itt elvezetett Rákos-patak biztosította. A liget fogadóterét egy szabályos kör formájú, platánokkal és nyárfákkal körülültetett sétatér képezte, az ún. rondó. Klasszicizáló, íves portikusz (oszlopokkal tartott, rendszerint timpanonnal, háromszög alakú homlokfelülettel záródó építmény) képezte a főbejáratot, ahová a városból kettős fasor vezetett ki. Az együttest a kor romantikus kertművészetének megfelelően, természetes tájképi formákat használva alakították ki. A tágas, gyepes tisztásokkal, facsoportokkal, erdőfoltokkal tagolt területen ligettel övezett táncterem, amfiteátrumszerű, sportrendezvényekre alkalmas küzdőtér, szobrok, szökőkutak épültek, íves nyomvonal-vezetésű sétány- és útrendszer hálózta be. Az együttes 1830-ra készült el. A Sugár út megnyitásával (1876, ma Andrássy út) a főbejárat új helyre, a Sugár út torkolatához (a mai Hősök tere közelébe) került. A Városliget – akkori nevén Városerdő – az 1840-es években már divatos üdülő- és nyaralóhelye a fővárosi polgárságnak. 1849 után nem volt gazdája. A szépítő Bizottmány 1857-ben megszűnt, a Városliget tulajdonjoga 1861-ben visszaszállt a városra. 1863-ban Petz Ármin főkertész tervei és irányítása mellett a tavat újraszabályozták, és a területet változatos növényfajokkal felújították. 1866-ban az Állatkert (1872-től Állat- és Növényhonosító Társulat) létesítése miatt a park területe 102 ha-ra csökkent. A századutón a liget a pesti polgárok kirándulóhelyéből a városi tömegek befogadására alkalmas szórakozó- és találkozóhellyé vált. Következő felújítása-átalakítása (1892) ennek megfelelően történt; az eredeti parkszerkezetből csak a Rondó maradt meg. ( Jámbor Imre, Bevezetés a kertépítészet történetébe, Bp., [k. n.], 2009, 129–130., 133–134.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
1877 sept.
n
Jegyzet halványan
*
Szövegforrás:
*K1
 
1877. szept.
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
 
 
 
  Kimentem a ligetbe újra
  Hosszacska távollét után
n
Jegyzet
Hosszacska távollét után
AJ
Arany János
a nyarat a Margitszigeten töltötte.
,
  Hogy lássam: fűve, berke, útja
  Minő hatással lesz reám.
  Annak találtam most is, a mi,
  (Régóta
búvom,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
búvom
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
s
eleget,)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
eleget),
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Úgy összeillünk párosan mi:
  Kopott ember, kopott liget.
 
 
  Már útja is (kettő viszen ki)
  Zilált kedélyhez jól talál:
  Az árnyasabbat
n
Jegyzet
Az árnyasabbat
a Király utca és a városligeti fasor; a városközpontból a Városligetbe vezető útvonal a Sugár út megnyitásáig
sok nép döngi,
  És bűzös mint a döghalál;
  A másik
n
Jegyzet
A másik
A Sugár út (1885-től Andrássy út); Andrássy Gyula miniszterelnök kezdeményezésére 1870–1876 között épült ki, hogy tehermentesítse a keskeny Király utcát.
szép, de hő sugáru,
  Oldalt paloták és – romok
n
Jegyzet
Oldalt paloták és – romok
A Sugár út új palotasorának építésével 1872-ben Ybl Miklóst és Linczbauer Istvánt bízták meg; a régi épületek bontása ekkor kezdődött. Az új épületsornak öt év alatt el kellett volna készülnie, de az 1873-as gazdasági válság miatt az építkezés lelassult. Az újabb építkezési hullám 1876-ban vette kezdetét. (A teljes átadásra csak 1884-ben került sor.)
,
 
Kevély
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Fényes
*
Szövegforrás:
*K1
 
Kevély
n
Jegyzet Kivakart szóra írva, a bal margón ceruzával megismételve:
Kevély
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
, nagy boltokban zsibáru,
  S dűl Rákosról be a homok
n
Jegyzet
dűl Rákosról be a homok
A Városliget, amelybe a Sugár út keleten torkollik, a
Bp
Budapest
.-től keletre húzódó rákosi homoktenger határterületén fekszik (már
Nebbien
Nebbien, Christian Heinrich
tervének célkitűzései közé tartozott, hogy a zárt erdőfoltok védelmet nyújtsanak a homokot hordó szél ellen).
.
 
 
  Ki a korral szeret haladni
  Vasútra
n
Jegyzet
Vasútra
1875-ben városszépészeti okokra hivatkozva elutasították lóvasútvonal létesítését a Sugár úton; a belvárosból a Városligetbe lóvasúton csak kerülővel, a Rákóczi (akkor: Kerepesi) úti vonalon (a mai Madách tértől, a Rottenbiller és Damjanich utcán át) lehetett eljutni; ez tehát tkp. a harmadik útvonal a Városligetbe. (Ezt a lóvasútvonalat 1868-ban nyitották meg; a Sugár úti lóvasút elutasítása miatt alakult ki később a földalatti vasút koncepciója.)
váltja fel magát,
  S örül, ha van hely
felakadni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
felakadni
n
Jegyzet k jav.
*
Szövegforrás:
K2
 
  S úgy lógni
ott, mint egy kabát.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
mint szegen kabát.
*
Szövegforrás:
*K1
 
  De én rozzant szekérre
n
Jegyzet
rozzant szekérre
Omnibuszra (magyarázatát lásd Epilogus, Magyarázatok, 4. sor); az omnibusz a Király utcán haladt, városligeti végállomása a Páva-szigeten volt. (Az egykori Páva-sziget területén ma a Széchenyi-fürdő áll; a földalatti építése miatt a századvégen a tónak az állatkert felé eső ágát feltöltötték, így ez a sziget is megszűnt, lásd Tolnai 1923, 249.)
űlök
  Tized magammal (a baki
n
Jegyzet
baki
Célzás Deák Ferencre, aki szintén omnibusszal járt, és rendszerint a bakra, a kocsis mellé ült. (Voinovich Géza adata, lásd AJÖM I., 546.)
  Trónt
n
Jegyzet
Trónt
Célzás Deák Ferencre, aki szintén omnibusszal járt, és rendszerint a bakra, a kocsis mellé ült. (Voinovich Géza adata, lásd AJÖM I., 546.)
nem igénylem) – és repűlök,
  Hogy a velőmet rázza ki.
 
 
 
Ott, a kapun
kívűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
kívül,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
leszállunk,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
[törölt]
« Elérve az Édent, leszállunk, »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Illet szerénység mindenütt,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
[törölt]
« Szerényen a kapun kivül »
 
[törölt]
« Ottan, mi csőcselék, leszállunk »
 
[törölt]
« Szerényen a kapu előtt »
 
n
Jegyzet a lehúzott változatok után a K2-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Szerencse, ha – míg bétalálunk –
  Egy fényes hintó el nem üt.
  Benn, összevissza, minden sarkon
  Kintorna
n
Jegyzet
Kintorna
(Latin quinterna) vagy verkli (német): forgatókarral működtetett, nyelvsípos, orgona típusú hangszer, amelyben szöges vagy lyuggatott lemez nyitja a szelepeket a sípokhoz. Nyugat-Európában a 18. század kezdetétől az utcai zenészek hangszere, Mo.-n a 19. század második felében terjedt el. (Tévesen tekerőlantnak is fordították.)
, koldus, bűn, nyomor;
  S hogy örömünk teljék a parkon:
  Jó legyen a fül, szív, gyomor!
 
 
  És mégis, a liget nekem szép,
  Valahogy a lelkemhe’ szól,
  Ha elbolyongok félre, messzébb
  A
köznép
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
köznép
n
Jegyzet ceruzával aláhúzva
*
Szövegforrás:
K2
 
köznép
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
tolongásitól;
  (Nem az
egy-ingre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
egy-ingre
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
vetkezettet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
vetkezettek
*
Szövegforrás:
*K1
 
vetkezettet
n
Jegyzet t jav e., ceruzával: k
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Értvén csupán e név alatt:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Csoportját értem ez alatt:
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Csoportját értem ez alatt: »
n
Jegyzet ceruzával lehúzva és jobb m. í.:
Értvén csupán e név alatt:
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
  Köz nép az is, mely toilettet
n
Jegyzet
toilettet
(francia) öltözetet
  Fitogtatván, körben halad.)
 
 
  Szabadság – és hogy biztos szárazt
n
Jegyzet
biztos szárazt
Az akadémiai lakás környékét jelentő Dunapart, ill. a Margitsziget nedves levegőjéhez képest, amely légzési nehézségeket okozott
AJ
Arany János
-nak, a Városliget száraz levegője felüdülést jelentett számára. (Vö.: „Gyötrő mell-baja néha órákon át nem hagyott neki csak néhány percznyi megnyugvást, néhány szabad lélekzetvételt sem”, Arany László Bevezetés, HV 1888, XXVI.;
AJ
Arany János
valójában tüdőtágulásban szenvedett, lásd Grósz 1990, 440.)
  Érzek
n
Jegyzet
Érzek
Az akadémiai lakás környékét jelentő Dunapart, ill. a Margitsziget nedves levegőjéhez képest, amely légzési nehézségeket okozott
AJ
Arany János
-nak, a Városliget száraz levegője felüdülést jelentett számára. (Vö.: „Gyötrő mell-baja néha órákon át nem hagyott neki csak néhány percznyi megnyugvást, néhány szabad lélekzetvételt sem”, Arany László Bevezetés, HV 1888, XXVI.;
AJ
Arany János
valójában tüdőtágulásban szenvedett, lásd Grósz 1990, 440.)
, hat így rám; hogy e kis
  Ligetből (bár maga kifáraszt)
  Mehetnék a Tiszáig is!…
  Keletre, mint a berki szellő
  Mely a lombok közt rést talál…
  Keletre, mint az égi felhő
 
Mely ott egy kedves sírra
n
Jegyzet
egy kedves sírra
lásd a K2 első szövegváltozatát: „lányom sírjára” (részletesebben lásd [Juliska sírkövére], Keletkezés)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Mely a távolban földre száll.
*
Szövegforrás:
*K1
 
Mely ott
[törölt]
« lányom sírjára »
n
Jegyzet lesatírozva, alulról besz.:
egy kedves sírra
*
Szövegforrás:
K2
 
száll.
 
 
  Szabadság
n
Jegyzet
Szabadság
a párhuzam politikai célzatára nézve lásd a Demokrata-nóta című verset: „
Deák Ferencz
Deák Ferenc
! megélünk mi / Kend nélkül; / Kivánjuk a szabadságot / Rend nélkül.” (1867)
– a melynek nevében
  Tűröm, ha víg pünkösti nép
n
Jegyzet
pünkösti nép
vélhetőleg célzás a Városliget közönségének soknyelvűségére (vö. a 104. sorral)
n
Jegyzet a párhuzam politikai célzatára nézve lásd a Demokrata-nóta című verset: „
Deák Ferencz
Deák Ferenc
! megélünk mi / Kend nélkül; / Kivánjuk a szabadságot / Rend nélkül.” (1867)
  A „rendet”
n
Jegyzet
„rendet”
a párhuzam politikai célzatára nézve lásd a Demokrata-nóta című verset: „
Deák Ferencz
Deák Ferenc
! megélünk mi / Kend nélkül; / Kivánjuk a szabadságot / Rend nélkül.” (1867)
elnyomtatja szépen,
 
S le is fekszik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Le is fekszik
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
, ha fűre lép;
  Hogy itt nincs tábla, tilalomfa,
  Vagy ördög hajt rá
n
Jegyzet
ördög hajt rá
senki nem veszi figyelembe
, ha van is;
  Hajrá, fiúk!… ifjú koromba’
n
Jegyzet
Hajrá, fiúk!… ifjú koromba’
vö. A tölgyek alatt 47. sorával: „Hajrá, gyerekek”
  Úgy tettem volna magam is.
 
 
  Laptával
n
Jegyzet
Laptával
labdával
ott kemény „bolhákat”
n
Jegyzet
„bolhákat”
labda okozta csípéseket
  Oszt és kap
n
Jegyzet
Oszt és kap
labda okozta csípéseket
egy sereg diák;
  Itt
„czicza-játékot”
n
Jegyzet
„czicza-játékot”
Labdacica; a gyerekek kört alkotnak, egyikük beáll a kör közepére. A játékosok úgy gurítják egymásnak a labdát, hogy a cica, azaz a középen álló játékos, ne kapja el. Ha a cicának sikerül megérintenie a labdát, azzal a játékossal cserél helyet, aki előtte utoljára érintette a labdát. Ugyanezt játszhatják gurítás helyett dobással is. ( Urbán Mónika, Mozgásos játékok, 2. osztály, Szeged, Mozaik kiadó, 2011, 5.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
„cziczajátékot”
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
találgat
  És bámul e német világ
n
Jegyzet
e német világ
Az 1880-as népszámlás adatai szerint (az 1873-ban egyesült) Budapest magyar többségűvé vált; 360 551 lakosának 55,1 %-a volt magyar; a németajkú lakosság 33,3 %-ot, a szlovák anyanyelvű 6 %-ot tett ki. [ Keleti Károly, Magyarország nemzetiségei az 1880-iki népszámlálás alapján, AkÉrt, 15(1881)/8, 224–229.: 227.; vö. az 1850-es évek adataival, Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 219. sor] A kifejezés arra utalhat, hogy a Városliget közönségét az összlakosságéhoz képest nagyobb arányban alkották a német anyanyelvűek.
;
  Azt gondolom: a liba-pázsit
n
Jegyzet
liba-pázsit
libalegelő; nagyszalontai tájszó ( Bába BarbaraNemes Magdolna, Magyar földrajzi köznevek tára, Debrecen, Egyetemi, 2014, 230.)
,
  Már nézem is: hol a ludak?
 
S a tó
körűl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
körül
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
a kép vonásit
n
Jegyzet
a tó körűl a kép vonásit
A városligeti tó három szigete közül az egyiket Hattyú-tónak hívták, mert hattyúk költöttek rajta (a tó a hattyúkkal együtt eltűnt az I. világháború után, lásd Tolnai 1923, 249).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
S ím Acheron sötét tavából
n
Jegyzet
Acheron sötét tavából
Akherón – tkp. folyó; az alvilág folyója a görög mitológiában, Kharón ezen át szállítja a lelkeket az alvilágba.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Bevégzi néhány hattyu-nyak
n
Jegyzet
Bevégzi néhány hattyu-nyak
A városligeti tó három szigete közül az egyiket Hattyú-tónak hívták, mert hattyúk költöttek rajta (a tó a hattyúkkal együtt eltűnt az I. világháború után, lásd Tolnai 1923, 249).
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Feltűnik néhány hattyu-nyak.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
 
Egy-szóval,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Egy szóval,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
én e ligetecskét
 
Így
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Igy
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
is, a hogy van, szeretem;
  Örömmel töltöm itt az estét,
  Egész majorság
n
Jegyzet
majorság
(Német Meierhof): a földesúr saját kezelésében álló gazdaságának elnevezése a késő középkori és újkori Mo.-n. A majorságok a jobbágytelekhez képest elenyésző területet foglaltak el, gazdasági szerepük csak az állattartásban volt. ( MN ) A Hattyú-szigeten rusztikus majorsági épület épült a Nebbien-féle terv részeként.
ez nekem,
  (Más nincs is a kerek világon.)
n
Jegyzet
(Más nincs is a kerek világon.)
A
Szalontá
Nagyszalonta
ra költözés terve kapcsán 1864-ben vásárolt földbirtokot
Arany
Arany János
1868 áprilisában eladta. (lásd [Szülőhelyem…], Keletkezés)
  Itt látom az év szakaszát,
  Mikor hajt rügy,
levél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
bimbó
*
Szövegforrás:
*K1
 
az ágon,
  Mikor pendítik a kaszát.
 
 
  Az ég itt nem pár négyszeg ölnyi:
  Holnapra könnyű az időt
  Nagy-
biztosan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
biztosan
n
Jegyzet kivakart szóra írva
*
Szövegforrás:
K2
 
megjövendölni,
  (Emlékszem, egyszer már
betölt.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
(betölt).
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Van nádas itt,
van buczka,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
van buczka,
n
Jegyzet van kivakart szóra írva, fölötte ceruzával megismételve:
van
*
Szövegforrás:
K2
 
posvány, –
  S talán azért is szeretem,
  Hogy a mint
csínosul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
csínosul
n
Jegyzet í jav. e.: i
*
Szövegforrás:
K2
 
, kimosdván:
  Húsz éve már, hogy követem.
 
 
  Mert nem
varázs ütésre épült,
n
Jegyzet
nem varázs ütésre épült,
Utalás a Margitszigetre, ahol – miután 1866-ban gyógyvizet fedeztek fel – az egész szigetre kiterjedő építkezés kezdődött (részletesebben lásd: Az Őszikék és a Kapcsos könyv).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
varázsütésre épült
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Mint túl ama pompás
sziget
n
Jegyzet
Mint túl ama pompás sziget
Utalás a Margitszigetre, ahol – miután 1866-ban gyógyvizet fedeztek fel – az egész szigetre kiterjedő építkezés kezdődött (részletesebben lásd: Az Őszikék és a Kapcsos könyv).
;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
sziget;
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Ott lestem, a mint lassan szépült,
  A változást mindeniket;
  S egy megnyesett, vagy megporondolt
n
Jegyzet
megporondolt
döngölt
  Ösvény, beültetett ugar,
  Nekem az mind új-új öröm
volt –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
volt
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
»
n
Jegyzet a lehúzás a gondolatjel
*
Szövegforrás:
K2
 
  De ez nem történt oly hamar.
 
 
  Most sem marad el, a mi késik,
 
„Szirtet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
„Követ
*
Szövegforrás:
*K1
 
kivölgyel sűrü csepp”
n
Jegyzet
„Szirtet kivölgyel sűrü csepp”
A latin mondás költői fordítása (Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe candendo – a csepp kivájja a követ, de nem erővel, hanem gyakori hullásával); előfordul
AJ
Arany János
egyik levelében is („sok csepp a követ is kivölgyeli”, Kovács Lászlónak, a gyoroki olvasó egylet elnökének, 1881. szept. 3.; AJÖM XIX., 489.); a *K1-ben még a mondásnak szó szerint megfelelő „Követ” szó állt.
,
  Már eljutánk az öntözésig,
 
De
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Bár
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Bár »
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
De
*
Szövegforrás:
K2
 
sárgaságban
vész
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
vész
n
Jegyzet sz kivakart betűre írva, a jobb margón ceruzával megismételve:
vész
Beszúrás
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
 
a gyep;
  Jut majd talán ez úti sárból
  A fűnek is egy korty ital,
  Hogy
felzsendűlhet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
felzsendülhet
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
a kopárból –
  Megéri, a ki fiatal.
 
 
  Engem bozótja, gazza nem bánt,
  Mert a gyom is természetes;
  Nem is szidok tanácsot, kormányt,
  Ha
utam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
útam
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
kissé szemetes;
  Tudom, hogy itt az ősz, ha lábam
  Alatt megzördűl az
avar;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
avar,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  S nyomot vesztek a sokaságban
 
(Csak ott szó lenne több – magyar!)
n
Jegyzet
(Csak ott szó lenne több – magyar!)
lásd a 60. sor magyarázatát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
(Csak lenne már több szó – magyar!)
*
Szövegforrás:
*K1
 
(Csak
[törölt]
« a »
ott szó lenne több – magyar!)
n
Jegyzet ott ceruzával f. í.
*
Szövegforrás:
K2
 
(Csak a szó lenne több – magyar!)
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
 
 
  Természetet s magányt keresvén,
  Fel nem söpört
falevelen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
falevelen,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  El-elvisz egy kalandor ösvény
  A „rengetegbe”
(képzelem),
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
képzelem);
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Hol fű, fa zöldebb, – annak selyme
  Nem törle annyi
csizma-port;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
csizmaport,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Ennek se hántá buta elme
  Kérgét le, vagy részeg csoport.
 
 
  És gondolatim
„a vadonban”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
a „vadonban”
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Ha jőnek, eljátszom
velek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
velek,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Ábránd s szivarfüst közt, – azonban
 
Órámra mimre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Órámra-mimre
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
ügyelek;
 
Szemeˆim
n
Jegyzet
Szemeˆim
Az ei betűk fölötti jel azt jelzi, hogy a betűk diftongusként (egy magánhangzóként) olvasandók.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Szemeim
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
 
a zöld szigetbe néznek,
  Hol a vidám ifjú-öreg
n
Jegyzet
a vidám ifjú-öreg
Toldy Ferenc irodalomtörténész (1805–1875), aki nyaranta a városligeti tó Páva-szigetén bérelt szobát, hogy nyugodtan dolgozhasson.
  Történetét a magyar észnek
n
Jegyzet
Történetét a magyar észnek
Toldy Ferenc irodalomtörténete ( A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelenkorig rövid előadásban, 1865); ez nem csupán a szorosan vett szépirodalom, hanem a szélesebb értelemben vett literatúra története.
  Megirta – most már szendereg.
 
 
  Nyugodjék!… méltóbb napi munkát
  Nem végzett nála
senkisem;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
senki sem;
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
 
Sirjára
n
Jegyzet
Sirjára
Toldy Ferenc 1875. dec. 10-én halt meg, sírja a Kerepesi temetőben van (B. 266 számú sírhely).
AJ
Arany János
később síremlékének felállítása kapcsán is megemlékezett róla (Toldy sírjára, 1880. júl. 2.).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Sírjára, –
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
mit most
„vadonunk”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
vadonunk
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
ád
 
E kis
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
[törölt]
« Ezt a »
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
E kis
*
Szövegforrás:
K2
 
gyopár-szálat
n
Jegyzet
gyopár-szálat
Az Alföldön, főleg Biharban és a Hortobágyon honos halványsárga, fészkes virágú gyopárfajta (gnaphalum arenarium); mivel fonnyadás nélkül szárad, fejfára, sírkeresztre csokrot kötöttek belőle az Alföldön. ( Tolnai 1923, 250.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
gyopárszálat
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
teszem.
  S tétlen tovább bolyongok ismét,
  Egyéb dolgom sincs, igaz a,
  Mint várni nyugton a napestét
  S elmenni csöndesen – haza.
 
 
  El is megyek, tán nem sokára,
 
Hir-név,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Hír-név,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
dicsőség nem maraszt;
  Tudom, mit ér fagyos sugára,
  Itt is megtanulhattam azt:
  Nyerd bár világi életedben
  Ég s föld minden koszoruit:
  Neved csak az, mit e ligetben
  Egy
sírkő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
sirkő
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
rád olvas:
fuit
n
Jegyzet
fuit
(Latin) volt. Az utolsó vsz. előzményét lásd Honnan és hová? 106−107. sor.
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Fuit.
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
n
Jegyzet Karacs Teréz
n
Jegyzet
Karacs Teréz
(1808–1892) Brunszvik Teréz és Teleki Blanka nyomán kidolgozta a magyar nőnevelés programját. [ Néhány szó a nőnevelésről, Életképek, 3(1845), II/18, 549–555., II/20, 613–618., II/21, 645–648.] A nevelésben
Pestalozzi
Pestalozzi, Johann Heinrich
elveit követte. 1865 és 1877 között magántanárként nyelvet, történelmet és földrajzot tanított
Pest
Budapest
en; tanította
AJ
Arany János
unokáját, Szél Piroskát, innen ered ismeretségük.
től hallottam, hogy e sirkő alatt valami
Horváth
Horváth Jakab
nevű
n
Jegyzet
Horváth
Horváth Jakab
nevű
Horváth Jakab, Grassalkovich Antal herceg ügyvédje (1738–1806); híres volt puritán életmódjáról és szabadgondolkodó világszemléletéről. Agglegényként halt meg, vagyonának nagy részét (10 000 Ft-ot) az evangélikus egyházra hagyta. „700 forintot rendelt temetőhelyének megváltására, azzal a kikötéssel, hogy a sírja kertben legyen és a sírra ezt a szót véssék: Fuit.
Pest
Budapest
város saját kertjében, a városerdőben adott helyet a temetőboltjának, hová 1806. dec. 14. temették el. Ugyancsak a város tétette föléje a ma is álló vörös márvány sírkövet a kívánt felirattal.” ( Tóth Béla, Szájrul szájra. A magyarság szálló igéi, Bp., Athenaeum, 1895, 128.)
, ügyvéd vagy olyasféle tehetős pesti polgár nyugszik, ki vagyonát, a liget e részével (mely az ő kertje volt) a városnak hagyván, végrendeletében csak azt kötötte ki, hogy őt oda temessék, s állítsanak követ, a föntebbi egyszerű felirattal.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
 
 
(1877. sept. 17.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
[törölt]
« (1877. sept. 17.) »
n
Jegyzet ceruzával halványan áthúzva; emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
Arany János
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
 
(1877)
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 434–439
 
 
 
 
Ének  
a pesti ligetről
n
Jegyzet
a pesti ligetről
A Városliget;
Bp
Budapest
. legnagyobb parkja (XIV. kerület). Az Ochsenflur (Ökördűlő) nevű területet IV. Béla 1259-ben a nyulak-szigeti Domonkos-rendi apácáknak adományozta. A 14–15. században a Rákos mezején tartott ogy.-ek felvonulási területe volt, növényzete kipusztult, a talaj elmocsarasodott. I. (Hunyadi) Mátyás vadasparknak használta; I. Lipót adományozta a városnak. A területet 1755-ben kezdték fűzfával betelepíteni, ez nem járt sikerrel; a telepítés Mária Terézia és II. József erdővédelmi rendeletei keretében kezdődött újra. Boráros János, a város bírája már a 18. század végén „deliciózus hellyé”, a közönség számára mulató- és üdülőhellyé kívánta alakítani; s bár 1794-ben megnyitotta a területet a városi közönség előtt, terve anyagi okok miatt nem valósult meg. 1799-ben Batthyány József hercegprímás 24 évre bérbe vette, halála után B.
Tivadar
Batthyány Tivadar
örökölte, de
Pest
Budapest
város tanácsa 1805-ben saját kezelésébe vonta. 1813-ban a Szépítő Bizottmány József nádor kezdeményezésére tervpályázatot írt ki a terület rendezésére, a pályázatot
Christian Heinrich Nebbien
Nebbien, Christian Heinrich
német tájépítész nyerte meg. Világszerte ez volt az első olyan közpark, amelyet városi tulajdonban lévő területen, a város költségvetéséből hoztak létre. Területe a létesítéskor 116 ha volt, a mesterségesen kialakított tó területe 15 ha; a tó vizét az itt elvezetett Rákos-patak biztosította. A liget fogadóterét egy szabályos kör formájú, platánokkal és nyárfákkal körülültetett sétatér képezte, az ún. rondó. Klasszicizáló, íves portikusz (oszlopokkal tartott, rendszerint timpanonnal, háromszög alakú homlokfelülettel záródó építmény) képezte a főbejáratot, ahová a városból kettős fasor vezetett ki. Az együttest a kor romantikus kertművészetének megfelelően, természetes tájképi formákat használva alakították ki. A tágas, gyepes tisztásokkal, facsoportokkal, erdőfoltokkal tagolt területen ligettel övezett táncterem, amfiteátrumszerű, sportrendezvényekre alkalmas küzdőtér, szobrok, szökőkutak épültek, íves nyomvonal-vezetésű sétány- és útrendszer hálózta be. Az együttes 1830-ra készült el. A Sugár út megnyitásával (1876, ma Andrássy út) a főbejárat új helyre, a Sugár út torkolatához (a mai Hősök tere közelébe) került. A Városliget – akkori nevén Városerdő – az 1840-es években már divatos üdülő- és nyaralóhelye a fővárosi polgárságnak. 1849 után nem volt gazdája. A szépítő Bizottmány 1857-ben megszűnt, a Városliget tulajdonjoga 1861-ben visszaszállt a városra. 1863-ban Petz Ármin főkertész tervei és irányítása mellett a tavat újraszabályozták, és a területet változatos növényfajokkal felújították. 1866-ban az Állatkert (1872-től Állat- és Növényhonosító Társulat) létesítése miatt a park területe 102 ha-ra csökkent. A századutón a liget a pesti polgárok kirándulóhelyéből a városi tömegek befogadására alkalmas szórakozó- és találkozóhellyé vált. Következő felújítása-átalakítása (1892) ennek megfelelően történt; az eredeti parkszerkezetből csak a Rondó maradt meg. ( Jámbor Imre, Bevezetés a kertépítészet történetébe, Bp., [k. n.], 2009, 129–130., 133–134.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
1877 sept.
n
Jegyzet halványan
*
Szövegforrás:
*K1
 
1877. szept.
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
 
 
 
  Kimentem a ligetbe újra
  Hosszacska távollét után
n
Jegyzet
Hosszacska távollét után
AJ
Arany János
a nyarat a Margitszigeten töltötte.
,
  Hogy lássam: fűve, berke, útja
  Minő hatással lesz reám.
  Annak találtam most is, a mi,
  (Régóta
búvom,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
búvom
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
s
eleget,)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
eleget),
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Úgy összeillünk párosan mi:
  Kopott ember, kopott liget.
 
 
  Már útja is (kettő viszen ki)
  Zilált kedélyhez jól talál:
  Az árnyasabbat
n
Jegyzet
Az árnyasabbat
a Király utca és a városligeti fasor; a városközpontból a Városligetbe vezető útvonal a Sugár út megnyitásáig
sok nép döngi,
  És bűzös mint a döghalál;
  A másik
n
Jegyzet
A másik
A Sugár út (1885-től Andrássy út); Andrássy Gyula miniszterelnök kezdeményezésére 1870–1876 között épült ki, hogy tehermentesítse a keskeny Király utcát.
szép, de hő sugáru,
  Oldalt paloták és – romok
n
Jegyzet
Oldalt paloták és – romok
A Sugár út új palotasorának építésével 1872-ben Ybl Miklóst és Linczbauer Istvánt bízták meg; a régi épületek bontása ekkor kezdődött. Az új épületsornak öt év alatt el kellett volna készülnie, de az 1873-as gazdasági válság miatt az építkezés lelassult. Az újabb építkezési hullám 1876-ban vette kezdetét. (A teljes átadásra csak 1884-ben került sor.)
,
 
Kevély
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Fényes
*
Szövegforrás:
*K1
 
Kevély
n
Jegyzet Kivakart szóra írva, a bal margón ceruzával megismételve:
Kevély
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
, nagy boltokban zsibáru,
  S dűl Rákosról be a homok
n
Jegyzet
dűl Rákosról be a homok
A Városliget, amelybe a Sugár út keleten torkollik, a
Bp
Budapest
.-től keletre húzódó rákosi homoktenger határterületén fekszik (már
Nebbien
Nebbien, Christian Heinrich
tervének célkitűzései közé tartozott, hogy a zárt erdőfoltok védelmet nyújtsanak a homokot hordó szél ellen).
.
 
 
  Ki a korral szeret haladni
  Vasútra
n
Jegyzet
Vasútra
1875-ben városszépészeti okokra hivatkozva elutasították lóvasútvonal létesítését a Sugár úton; a belvárosból a Városligetbe lóvasúton csak kerülővel, a Rákóczi (akkor: Kerepesi) úti vonalon (a mai Madách tértől, a Rottenbiller és Damjanich utcán át) lehetett eljutni; ez tehát tkp. a harmadik útvonal a Városligetbe. (Ezt a lóvasútvonalat 1868-ban nyitották meg; a Sugár úti lóvasút elutasítása miatt alakult ki később a földalatti vasút koncepciója.)
váltja fel magát,
  S örül, ha van hely
felakadni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
felakadni
n
Jegyzet k jav.
*
Szövegforrás:
K2
 
  S úgy lógni
ott, mint egy kabát.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
mint szegen kabát.
*
Szövegforrás:
*K1
 
  De én rozzant szekérre
n
Jegyzet
rozzant szekérre
Omnibuszra (magyarázatát lásd Epilogus, Magyarázatok, 4. sor); az omnibusz a Király utcán haladt, városligeti végállomása a Páva-szigeten volt. (Az egykori Páva-sziget területén ma a Széchenyi-fürdő áll; a földalatti építése miatt a századvégen a tónak az állatkert felé eső ágát feltöltötték, így ez a sziget is megszűnt, lásd Tolnai 1923, 249.)
űlök
  Tized magammal (a baki
n
Jegyzet
baki
Célzás Deák Ferencre, aki szintén omnibusszal járt, és rendszerint a bakra, a kocsis mellé ült. (Voinovich Géza adata, lásd AJÖM I., 546.)
  Trónt
n
Jegyzet
Trónt
Célzás Deák Ferencre, aki szintén omnibusszal járt, és rendszerint a bakra, a kocsis mellé ült. (Voinovich Géza adata, lásd AJÖM I., 546.)
nem igénylem) – és repűlök,
  Hogy a velőmet rázza ki.
 
 
 
Ott, a kapun
kívűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
kívül,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
leszállunk,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
[törölt]
« Elérve az Édent, leszállunk, »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Illet szerénység mindenütt,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
[törölt]
« Szerényen a kapun kivül »
 
[törölt]
« Ottan, mi csőcselék, leszállunk »
 
[törölt]
« Szerényen a kapu előtt »
 
n
Jegyzet a lehúzott változatok után a K2-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Szerencse, ha – míg bétalálunk –
  Egy fényes hintó el nem üt.
  Benn, összevissza, minden sarkon
  Kintorna
n
Jegyzet
Kintorna
(Latin quinterna) vagy verkli (német): forgatókarral működtetett, nyelvsípos, orgona típusú hangszer, amelyben szöges vagy lyuggatott lemez nyitja a szelepeket a sípokhoz. Nyugat-Európában a 18. század kezdetétől az utcai zenészek hangszere, Mo.-n a 19. század második felében terjedt el. (Tévesen tekerőlantnak is fordították.)
, koldus, bűn, nyomor;
  S hogy örömünk teljék a parkon:
  Jó legyen a fül, szív, gyomor!
 
 
  És mégis, a liget nekem szép,
  Valahogy a lelkemhe’ szól,
  Ha elbolyongok félre, messzébb
  A
köznép
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
köznép
n
Jegyzet ceruzával aláhúzva
*
Szövegforrás:
K2
 
köznép
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
tolongásitól;
  (Nem az
egy-ingre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
egy-ingre
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
vetkezettet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
vetkezettek
*
Szövegforrás:
*K1
 
vetkezettet
n
Jegyzet t jav e., ceruzával: k
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Értvén csupán e név alatt:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Csoportját értem ez alatt:
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Csoportját értem ez alatt: »
n
Jegyzet ceruzával lehúzva és jobb m. í.:
Értvén csupán e név alatt:
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
  Köz nép az is, mely toilettet
n
Jegyzet
toilettet
(francia) öltözetet
  Fitogtatván, körben halad.)
 
 
  Szabadság – és hogy biztos szárazt
n
Jegyzet
biztos szárazt
Az akadémiai lakás környékét jelentő Dunapart, ill. a Margitsziget nedves levegőjéhez képest, amely légzési nehézségeket okozott
AJ
Arany János
-nak, a Városliget száraz levegője felüdülést jelentett számára. (Vö.: „Gyötrő mell-baja néha órákon át nem hagyott neki csak néhány percznyi megnyugvást, néhány szabad lélekzetvételt sem”, Arany László Bevezetés, HV 1888, XXVI.;
AJ
Arany János
valójában tüdőtágulásban szenvedett, lásd Grósz 1990, 440.)
  Érzek
n
Jegyzet
Érzek
Az akadémiai lakás környékét jelentő Dunapart, ill. a Margitsziget nedves levegőjéhez képest, amely légzési nehézségeket okozott
AJ
Arany János
-nak, a Városliget száraz levegője felüdülést jelentett számára. (Vö.: „Gyötrő mell-baja néha órákon át nem hagyott neki csak néhány percznyi megnyugvást, néhány szabad lélekzetvételt sem”, Arany László Bevezetés, HV 1888, XXVI.;
AJ
Arany János
valójában tüdőtágulásban szenvedett, lásd Grósz 1990, 440.)
, hat így rám; hogy e kis
  Ligetből (bár maga kifáraszt)
  Mehetnék a Tiszáig is!…
  Keletre, mint a berki szellő
  Mely a lombok közt rést talál…
  Keletre, mint az égi felhő
 
Mely ott egy kedves sírra
n
Jegyzet
egy kedves sírra
lásd a K2 első szövegváltozatát: „lányom sírjára” (részletesebben lásd [Juliska sírkövére], Keletkezés)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Mely a távolban földre száll.
*
Szövegforrás:
*K1
 
Mely ott
[törölt]
« lányom sírjára »
n
Jegyzet lesatírozva, alulról besz.:
egy kedves sírra
*
Szövegforrás:
K2
 
száll.
 
 
  Szabadság
n
Jegyzet
Szabadság
a párhuzam politikai célzatára nézve lásd a Demokrata-nóta című verset: „
Deák Ferencz
Deák Ferenc
! megélünk mi / Kend nélkül; / Kivánjuk a szabadságot / Rend nélkül.” (1867)
– a melynek nevében
  Tűröm, ha víg pünkösti nép
n
Jegyzet
pünkösti nép
vélhetőleg célzás a Városliget közönségének soknyelvűségére (vö. a 104. sorral)
n
Jegyzet a párhuzam politikai célzatára nézve lásd a Demokrata-nóta című verset: „
Deák Ferencz
Deák Ferenc
! megélünk mi / Kend nélkül; / Kivánjuk a szabadságot / Rend nélkül.” (1867)
  A „rendet”
n
Jegyzet
„rendet”
a párhuzam politikai célzatára nézve lásd a Demokrata-nóta című verset: „
Deák Ferencz
Deák Ferenc
! megélünk mi / Kend nélkül; / Kivánjuk a szabadságot / Rend nélkül.” (1867)
elnyomtatja szépen,
 
S le is fekszik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Le is fekszik
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
, ha fűre lép;
  Hogy itt nincs tábla, tilalomfa,
  Vagy ördög hajt rá
n
Jegyzet
ördög hajt rá
senki nem veszi figyelembe
, ha van is;
  Hajrá, fiúk!… ifjú koromba’
n
Jegyzet
Hajrá, fiúk!… ifjú koromba’
vö. A tölgyek alatt 47. sorával: „Hajrá, gyerekek”
  Úgy tettem volna magam is.
 
 
  Laptával
n
Jegyzet
Laptával
labdával
ott kemény „bolhákat”
n
Jegyzet
„bolhákat”
labda okozta csípéseket
  Oszt és kap
n
Jegyzet
Oszt és kap
labda okozta csípéseket
egy sereg diák;
  Itt
„czicza-játékot”
n
Jegyzet
„czicza-játékot”
Labdacica; a gyerekek kört alkotnak, egyikük beáll a kör közepére. A játékosok úgy gurítják egymásnak a labdát, hogy a cica, azaz a középen álló játékos, ne kapja el. Ha a cicának sikerül megérintenie a labdát, azzal a játékossal cserél helyet, aki előtte utoljára érintette a labdát. Ugyanezt játszhatják gurítás helyett dobással is. ( Urbán Mónika, Mozgásos játékok, 2. osztály, Szeged, Mozaik kiadó, 2011, 5.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
„cziczajátékot”
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
találgat
  És bámul e német világ
n
Jegyzet
e német világ
Az 1880-as népszámlás adatai szerint (az 1873-ban egyesült) Budapest magyar többségűvé vált; 360 551 lakosának 55,1 %-a volt magyar; a németajkú lakosság 33,3 %-ot, a szlovák anyanyelvű 6 %-ot tett ki. [ Keleti Károly, Magyarország nemzetiségei az 1880-iki népszámlálás alapján, AkÉrt, 15(1881)/8, 224–229.: 227.; vö. az 1850-es évek adataival, Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 219. sor] A kifejezés arra utalhat, hogy a Városliget közönségét az összlakosságéhoz képest nagyobb arányban alkották a német anyanyelvűek.
;
  Azt gondolom: a liba-pázsit
n
Jegyzet
liba-pázsit
libalegelő; nagyszalontai tájszó ( Bába BarbaraNemes Magdolna, Magyar földrajzi köznevek tára, Debrecen, Egyetemi, 2014, 230.)
,
  Már nézem is: hol a ludak?
 
S a tó
körűl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
körül
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
a kép vonásit
n
Jegyzet
a tó körűl a kép vonásit
A városligeti tó három szigete közül az egyiket Hattyú-tónak hívták, mert hattyúk költöttek rajta (a tó a hattyúkkal együtt eltűnt az I. világháború után, lásd Tolnai 1923, 249).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
S ím Acheron sötét tavából
n
Jegyzet
Acheron sötét tavából
Akherón – tkp. folyó; az alvilág folyója a görög mitológiában, Kharón ezen át szállítja a lelkeket az alvilágba.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Bevégzi néhány hattyu-nyak
n
Jegyzet
Bevégzi néhány hattyu-nyak
A városligeti tó három szigete közül az egyiket Hattyú-tónak hívták, mert hattyúk költöttek rajta (a tó a hattyúkkal együtt eltűnt az I. világháború után, lásd Tolnai 1923, 249).
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Feltűnik néhány hattyu-nyak.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
 
Egy-szóval,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Egy szóval,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
én e ligetecskét
 
Így
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Igy
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
is, a hogy van, szeretem;
  Örömmel töltöm itt az estét,
  Egész majorság
n
Jegyzet
majorság
(Német Meierhof): a földesúr saját kezelésében álló gazdaságának elnevezése a késő középkori és újkori Mo.-n. A majorságok a jobbágytelekhez képest elenyésző területet foglaltak el, gazdasági szerepük csak az állattartásban volt. ( MN ) A Hattyú-szigeten rusztikus majorsági épület épült a Nebbien-féle terv részeként.
ez nekem,
  (Más nincs is a kerek világon.)
n
Jegyzet
(Más nincs is a kerek világon.)
A
Szalontá
Nagyszalonta
ra költözés terve kapcsán 1864-ben vásárolt földbirtokot
Arany
Arany János
1868 áprilisában eladta. (lásd [Szülőhelyem…], Keletkezés)
  Itt látom az év szakaszát,
  Mikor hajt rügy,
levél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
bimbó
*
Szövegforrás:
*K1
 
az ágon,
  Mikor pendítik a kaszát.
 
 
  Az ég itt nem pár négyszeg ölnyi:
  Holnapra könnyű az időt
  Nagy-
biztosan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
biztosan
n
Jegyzet kivakart szóra írva
*
Szövegforrás:
K2
 
megjövendölni,
  (Emlékszem, egyszer már
betölt.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
(betölt).
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Van nádas itt,
van buczka,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
van buczka,
n
Jegyzet van kivakart szóra írva, fölötte ceruzával megismételve:
van
*
Szövegforrás:
K2
 
posvány, –
  S talán azért is szeretem,
  Hogy a mint
csínosul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
csínosul
n
Jegyzet í jav. e.: i
*
Szövegforrás:
K2
 
, kimosdván:
  Húsz éve már, hogy követem.
 
 
  Mert nem
varázs ütésre épült,
n
Jegyzet
nem varázs ütésre épült,
Utalás a Margitszigetre, ahol – miután 1866-ban gyógyvizet fedeztek fel – az egész szigetre kiterjedő építkezés kezdődött (részletesebben lásd: Az Őszikék és a Kapcsos könyv).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
varázsütésre épült
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Mint túl ama pompás
sziget
n
Jegyzet
Mint túl ama pompás sziget
Utalás a Margitszigetre, ahol – miután 1866-ban gyógyvizet fedeztek fel – az egész szigetre kiterjedő építkezés kezdődött (részletesebben lásd: Az Őszikék és a Kapcsos könyv).
;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
sziget;
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Ott lestem, a mint lassan szépült,
  A változást mindeniket;
  S egy megnyesett, vagy megporondolt
n
Jegyzet
megporondolt
döngölt
  Ösvény, beültetett ugar,
  Nekem az mind új-új öröm
volt –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
volt
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
»
n
Jegyzet a lehúzás a gondolatjel
*
Szövegforrás:
K2
 
  De ez nem történt oly hamar.
 
 
  Most sem marad el, a mi késik,
 
„Szirtet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
„Követ
*
Szövegforrás:
*K1
 
kivölgyel sűrü csepp”
n
Jegyzet
„Szirtet kivölgyel sűrü csepp”
A latin mondás költői fordítása (Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe candendo – a csepp kivájja a követ, de nem erővel, hanem gyakori hullásával); előfordul
AJ
Arany János
egyik levelében is („sok csepp a követ is kivölgyeli”, Kovács Lászlónak, a gyoroki olvasó egylet elnökének, 1881. szept. 3.; AJÖM XIX., 489.); a *K1-ben még a mondásnak szó szerint megfelelő „Követ” szó állt.
,
  Már eljutánk az öntözésig,
 
De
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Bár
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Bár »
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
De
*
Szövegforrás:
K2
 
sárgaságban
vész
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
vész
n
Jegyzet sz kivakart betűre írva, a jobb margón ceruzával megismételve:
vész
Beszúrás
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
 
a gyep;
  Jut majd talán ez úti sárból
  A fűnek is egy korty ital,
  Hogy
felzsendűlhet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
felzsendülhet
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
a kopárból –
  Megéri, a ki fiatal.
 
 
  Engem bozótja, gazza nem bánt,
  Mert a gyom is természetes;
  Nem is szidok tanácsot, kormányt,
  Ha
utam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
útam
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
kissé szemetes;
  Tudom, hogy itt az ősz, ha lábam
  Alatt megzördűl az
avar;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
avar,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  S nyomot vesztek a sokaságban
 
(Csak ott szó lenne több – magyar!)
n
Jegyzet
(Csak ott szó lenne több – magyar!)
lásd a 60. sor magyarázatát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
(Csak lenne már több szó – magyar!)
*
Szövegforrás:
*K1
 
(Csak
[törölt]
« a »
ott szó lenne több – magyar!)
n
Jegyzet ott ceruzával f. í.
*
Szövegforrás:
K2
 
(Csak a szó lenne több – magyar!)
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
 
 
  Természetet s magányt keresvén,
  Fel nem söpört
falevelen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
falevelen,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  El-elvisz egy kalandor ösvény
  A „rengetegbe”
(képzelem),
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
képzelem);
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Hol fű, fa zöldebb, – annak selyme
  Nem törle annyi
csizma-port;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
csizmaport,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Ennek se hántá buta elme
  Kérgét le, vagy részeg csoport.
 
 
  És gondolatim
„a vadonban”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
a „vadonban”
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Ha jőnek, eljátszom
velek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
velek,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
  Ábránd s szivarfüst közt, – azonban
 
Órámra mimre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Órámra-mimre
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
ügyelek;
 
Szemeˆim
n
Jegyzet
Szemeˆim
Az ei betűk fölötti jel azt jelzi, hogy a betűk diftongusként (egy magánhangzóként) olvasandók.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
Szemeim
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
 
a zöld szigetbe néznek,
  Hol a vidám ifjú-öreg
n
Jegyzet
a vidám ifjú-öreg
Toldy Ferenc irodalomtörténész (1805–1875), aki nyaranta a városligeti tó Páva-szigetén bérelt szobát, hogy nyugodtan dolgozhasson.
  Történetét a magyar észnek
n
Jegyzet
Történetét a magyar észnek
Toldy Ferenc irodalomtörténete ( A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelenkorig rövid előadásban, 1865); ez nem csupán a szorosan vett szépirodalom, hanem a szélesebb értelemben vett literatúra története.
  Megirta – most már szendereg.
 
 
  Nyugodjék!… méltóbb napi munkát
  Nem végzett nála
senkisem;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
senki sem;
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
 
Sirjára
n
Jegyzet
Sirjára
Toldy Ferenc 1875. dec. 10-én halt meg, sírja a Kerepesi temetőben van (B. 266 számú sírhely).
AJ
Arany János
később síremlékének felállítása kapcsán is megemlékezett róla (Toldy sírjára, 1880. júl. 2.).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Sírjára, –
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
mit most
„vadonunk”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
vadonunk
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
ád
 
E kis
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
ÖM 1883, 434–439
 
[törölt]
« Ezt a »
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
E kis
*
Szövegforrás:
K2
 
gyopár-szálat
n
Jegyzet
gyopár-szálat
Az Alföldön, főleg Biharban és a Hortobágyon honos halványsárga, fészkes virágú gyopárfajta (gnaphalum arenarium); mivel fonnyadás nélkül szárad, fejfára, sírkeresztre csokrot kötöttek belőle az Alföldön. ( Tolnai 1923, 250.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
gyopárszálat
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
teszem.
  S tétlen tovább bolyongok ismét,
  Egyéb dolgom sincs, igaz a,
  Mint várni nyugton a napestét
  S elmenni csöndesen – haza.
 
 
  El is megyek, tán nem sokára,
 
Hir-név,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Hír-név,
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
dicsőség nem maraszt;
  Tudom, mit ér fagyos sugára,
  Itt is megtanulhattam azt:
  Nyerd bár világi életedben
  Ég s föld minden koszoruit:
  Neved csak az, mit e ligetben
  Egy
sírkő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
sirkő
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
rád olvas:
fuit
n
Jegyzet
fuit
(Latin) volt. Az utolsó vsz. előzményét lásd Honnan és hová? 106−107. sor.
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
Fuit.
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
n
Jegyzet Karacs Teréz
n
Jegyzet
Karacs Teréz
(1808–1892) Brunszvik Teréz és Teleki Blanka nyomán kidolgozta a magyar nőnevelés programját. [ Néhány szó a nőnevelésről, Életképek, 3(1845), II/18, 549–555., II/20, 613–618., II/21, 645–648.] A nevelésben
Pestalozzi
Pestalozzi, Johann Heinrich
elveit követte. 1865 és 1877 között magántanárként nyelvet, történelmet és földrajzot tanított
Pest
Budapest
en; tanította
AJ
Arany János
unokáját, Szél Piroskát, innen ered ismeretségük.
től hallottam, hogy e sirkő alatt valami
Horváth
Horváth Jakab
nevű
n
Jegyzet
Horváth
Horváth Jakab
nevű
Horváth Jakab, Grassalkovich Antal herceg ügyvédje (1738–1806); híres volt puritán életmódjáról és szabadgondolkodó világszemléletéről. Agglegényként halt meg, vagyonának nagy részét (10 000 Ft-ot) az evangélikus egyházra hagyta. „700 forintot rendelt temetőhelyének megváltására, azzal a kikötéssel, hogy a sírja kertben legyen és a sírra ezt a szót véssék: Fuit.
Pest
Budapest
város saját kertjében, a városerdőben adott helyet a temetőboltjának, hová 1806. dec. 14. temették el. Ugyancsak a város tétette föléje a ma is álló vörös márvány sírkövet a kívánt felirattal.” ( Tóth Béla, Szájrul szájra. A magyarság szálló igéi, Bp., Athenaeum, 1895, 128.)
, ügyvéd vagy olyasféle tehetős pesti polgár nyugszik, ki vagyonát, a liget e részével (mely az ő kertje volt) a városnak hagyván, végrendeletében csak azt kötötte ki, hogy őt oda temessék, s állítsanak követ, a föntebbi egyszerű felirattal.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
ÖM 1883, 434–439
 
 
 
(1877. sept. 17.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
FL, 15(1878)/119. (máj. 23.), 583
 
[törölt]
« (1877. sept. 17.) »
n
Jegyzet ceruzával halványan áthúzva; emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
Arany János
*
Szövegforrás:
BpSz, 6(1878), 17. kötet, 33. sz., 152–156
 
(1877)
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 434–439