X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Plevna

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: K2
  • Szövegforrás IV: Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
  • Szövegforrás V: HV 1888, 52–54

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1. M2 HV 1888, 52–54. [ AJÖM I., 364–365.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 Papírszeleten, ceruzával; autográf – másik oldalán: Ex tenebris, *K1; Intés [Jó költőktül…], *K1 (?V1945) K2 MTAK Kt K 510/31r (1–12. sor), 31v (13–40. sor) (alapszöveg)
 
Megjegyzések
 
*K1 Adatai az AJÖM I. (546.) alapján K2 A cím sorában, a bal margón fekete ceruzával: 33) M1 Arany János hátrahagyott költeményeiből címmel, a Hagyaték című vers után, az alábbi jegyzettel: „E költeményeket Ráth Mór ur, ki Arany János hátrahagyott müveinek kizárólagos kiadói jogát megszerezte, közlés végett csupán az Egyetértésnek engedte át; a bárhol leendő utánnyomás ellen, a szerzői jogról szóló törvényre hivatkozva, tiltakozik.” Az AJÖM I . nem említi.
 
Keletkezés
 
1877. szept. 21.,
Bp
Budapest
. A vers keletkezésének hátterében az orosz–török háború aktuális fejleményének (lásd Magyarázatok, cím) magyar megítélése áll, amelyet a pánszlávizmus erősödése miatti fokozódó aggodalom motivált; a törökök plevnai sikerét általános lelkesedés fogadta Magyarországon. Amint a VU tudósított: „»Lángoló tiltakozás három császár összeesküvése ellen« – igy nevezték el külföldi lapokban azt a fényes kivilágitást, melyet Budapest lakossága arra az örömre rendezett, hogy Ozmán pasa – kinek már veszett hirét költötte egy korábbi muszka telegramm – érzékeny vereséget okozott az oroszoknak a Plevna körüli csatákban – román és orosz csapatokból alakult jobb szárnyukat roppant veszteséggel szétugratta, míg a balszárnyat vezénylő
Szkobeleff
Szkobeljev, Mihail Dmitrijevics
hadtestét csaknem teljesen megsemmisitette. »25 ezer orosz-oláh halott és sebesült fekszik a harcztéren«, jelenti maga az orosz főparancsnok
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Nem csoda, ha a főváros lakossága, mely imáival kiséri a török fegyvereket s diadalt könyörög le azokra, e fényes győzelem hirére oly izgalomba jött, minőben csak igen ritkán láthatni ily roppant tömeget.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
A hír annál jobban esett, mivel megelőzőleg minden ember azt hitte már nálunk, hogy Plevna csakugyan oda van.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Előkészület nélkül, rögtönözve egy nagy város kivilágítása igy aligha sikerült. Még a legtávolibb külső kis utczák is illumináltak, köztük a Szentgellérthegy kis kunyhóinak szerb lakossága. A gyertya-, lámpa- és mécsvilágok mellett sok helyütt bengáliai és görög tüzeket is gyujtottak, s tömérdek házon kitüzték s magyar nemzeti, és a félholdas török lobogókat
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
, míg a transparentek között leginkább feltűnt az »Egyetértés« szerkesztőségeé, melynek erkélyén óriási betükkel az volt olvasható: »Világosságért Plevna, Plevnáért világosság! «” „A Kalvin-téren menetre gyülekeztek össze az emberek, a tömeghez csatlakozván mintegy harmincz zászló alatt az egyetemi ifjuság, s félnyolczkor megindult a néptenger az ősz-utczafelé, hol a török konzul lakása van, mely előtt meghajtották a zászlókat…” [ A főváros kivilágitása a plevnai győzelem ünnepére, 14(1877)/38. (aug. 23.), 602–603.] A FL 1877. aug. 18-ai száma Budapestről a Balatonra tartó „győzelmi kirándulás”-ról tudósít [14(1877)/188, 907.], Nyáry Jenő geológus pedig az aggteleki barlang újonnan felfedezett termében a legszebb cseppkőképződményt a „Plevnai diadal oszlopá”-nak nevezte el. A Lámpás című lap 1877. szept. 23-án közli a Plevna-nótát – ezt „országszerte énekelték a Kossuth-nóta dallamára: »Szól az ágyú, szól a puska / Esze nélkül fut a muszka / Félhold ragyog Plevna ormán / Éljen a hős, dicső Ozmán / Éljen a török«”. (Az utóbbi adatokat lásd Kovács 1968, 106.) Jókai Mór Zenta – Mohács című verse szerint „Plevnáért és a Balkán-harczokért / El van feledve Zenta – és Mohács” (a zentai csata – 1697. szept. 11. – a törökellenes felszabadító háborúk utolsó nagy csatája Mo.-n.); Plevna bevételéről külön versben emlékezett meg:
n
Jegyzet
A plevnai hősök  
Letették a fegyvert: – jól kiszolgált fegyvert;
Összetörve, zúzva oda vannak rakva.
A hány fegyvert letett: annyi ellent levert,
Azok is halmozva rengeteg sirokba.
Örök emlék maradt róluk Plevna völgyén.
Vértől örökzöld lesz utánuk a fenyér.
Küzdtek, mig elfogyott az utolsó töltény,
Küzdtek mig elfogyott az utolsó kenyér.
 
Egyedül állották utját tenger árnak;
Országot eltörlő özönben egy sziget.
Mentésre, jól tudták, hogy hiába várnak;
Csak két barátjuk volt: az éhség és hideg.
Senki más. Mert nálunk már most ez a törvény
Ha az egyik kar küzd, másik addig henyél.
S vivtak, mig elfogyott az utolsó töltény,
Vivtak, mig elfogyott az utolsó kenyér.
 
A mikor ők győztek, ők nem dicsekedtek,
A mikor vérzettek, ők nem panaszkodtak,
Dicső napjaikról beszélnek a tettek,
Dicső bukásukról beszélnek a holtak.
Hév sugárzott róluk felénk, mint napköltén;
Tőlük tanultuk meg, mi a honfi erény.
Küzdtek, mig elfogyott az utolsó töltény,
Küzdtek, mig elfogyott az utolsó kenyér.
 
Még akkor sem gyáván roskadtak a porba,
Nem kétségbe esve, nem kegyelmet kérve,
Az ellen nem látta lábához borulva,
Hanem szemközt törve, fegyverrel a kézbe’,
Vérét kiontani jó hazája földén.
Mind engedelmes volt, de hódolni kevély,
S küzdött, mig elfogyott az utolsó töltény.
Küzdött, mig elfogvott az utolsó kenyér.
 
Mig Plevna ormain állt győztesen Oszmán,
Olyan fényt árasztott, mely átcsapott hozzánk.
S mikor elbukott, oly árnyat vetett körül,
Hogy az mi felénk is nagy messze elterül.
Éjszaka lett rája, a hogy ez megtörtént,
Hirdeti czinczogva ez a sok denevér.
Pedig ők küzdtek, mig az utolsó töltény
Elfogyott és vele az utolsó kenyér.
 
De ne ülj diadalt, kit ármány s vad erő
Győzedelmessé tett. Nem aludt ki a láng.
Ne hidd, hogy már tied a világ, hadverő!
Vagyunk, kik Plevnátol nagy sokat tanulánk.
A plevnai hősök babérinak zöldjén
A te koronádnak csilláma tul nem ér.
Itt is lesz, ki harczol, mig a végső töltény
El nem fogy, és vele az utolsó kenyér.
 
 
[A Hon, 15(1877)/330. (dec. 16.), 1. ua.: Jókai Mór Összes művei, Nemzeti kiadás, CVIII. kötet, Költemények, I., Bp., Révai Testvérek, 1904, 23–24., 25–26.]
Arany
Arany János
nak megvolt az 1877-es orosz–török háború térképe, A Hon mellékleteként (lásd Öreg pinczér, Keletkezés).
 
Fogadtatás
 
A FL az Epilogus megjelenését beharangozó cikkében említi a verset; eszerint
AJ
Arany János
kiadatlan versei közt van egy, „a plevnai napok alatt irt gyönyörű ének Ozman pasáról” [ FL, 15(1878)/232. (okt. 9.), 1125.]; a híradást átvette a VU [25(1878)/41. (okt. 13.), 654.; lásd Epilogus, Fogadtatás]. A vers fogadtatásának hátteréhez tartozik
Jovan Jovanović Zmaj
Zmaj, Jovan Jovanović
és
AJ
Arany János
levélváltása. A levelekben ugyan nem esik szó a Plevna című versről,
Zmaj
Zmaj, Jovan Jovanović
szemrehányása azonban pontosan megvilágítja a vers fogadtatásának kontextusát és
AJ
Arany János
álláspontját.
Zmaj
Zmaj, Jovan Jovanović
(1833–1904) magyarországi szerb író, a KisfT külső tagja,
AJ
Arany János
műveinek szerb fordítója 1877. nov. 12-én a következőket írta
AJ
Arany János
-nak: „kepzelje el, mit érezhetek én, mit más akármely szerb, a midőn látjuk, hogy a Törökök dicsőségére meggyújtott millio láng közül, egy mécsvilagnyi rokonszenv nem nyilatkozik azon szerencsétlen, keresztre feszitett nemzet mellett, mely élethalálharczot küzd az emberiség, a nemzeti önállas legszentebb jogainak
[törölt]
« le »
jogainak
 [!]
[sic!]
s életfeltételeinek kivivásában. Képzelje, mit érezhet a szerb, a midőn látja, hogy a mindentfel
[törölt]
« t »
karoló szabadságszeretetéről világszerte ismeretes magyar nemzetben e napokban nem találkozott egyetlen egy költő sem, a ki, nem mint
Byron
Byron, George Gordon Noel
, mások szabadsága mellett küzdtérre szállani, de legalább egy kis rokonszenves dallal beismerni jónak találta vólna, ezen alkalommal is beismerni, hogy a zsarnokság mindenha és bárhol rút dolog, a szabadsági ha
[szerkesztői feloldás]
r
cz pedig mindenha és bárhol szép dolog, hogy a szabadság közös kincs, hogy a saját szabadságukért harczoló bajnokok és vértanuk, egyszersmint a közszabadság bajnokai és vértanui”.
AJ
Arany János
válasza (nov. 21.): „Ön, mint magyarországi ember, bizonyosan ismerni fogja nemcsak az itteni hangulatot, de azt is, mi e hangulat alapja. A keleti keresztyén népek szabadságküzdelmét a magyar nemzet épen oly rokonszenvvel kisérné, mint a lengyelekét mindenkor, – ha orosz terjeszkedést nem látna benne, mely első sorban hazánkat fenyegeti végromlással. Adja isten, hogy Ön fajrokonai, most kivívandott »függetlenségökért« idővel ne kényszerűljenek még hatalmasb zsarnokság ellen küzdeni!” ( AJÖM XIX., 393., 395.)
 
Kritikatörténet
 
Lévay József szerint „A nemzet sorsa iránti meleg részvét ád ajakára hangot akkor is, midőn a szenvedések súlya alatt félig megtörve piheg s végerejét még összeszedi. Mikor Margitszigeti magányában eljut hozzá a plevnai diadal hire, saját nemzetére gondolva örvend annak. Már nem meri lantja bágyadt idegét annak méltó dicsőítésére feszíteni, »A szebb napnak – ugy mond – mit e vihar hoz, Örülök csendesen, magam… Szabad egy, még érző tetemnek, Sirig szeretni a hónát: S e diadalnap életemnek megaranyozza alkonyát«.” ( Lévay 1893, 328.) Azok – állapítja meg Sőtér István –, „akik
Arany
Arany János
öregkori, »lehiggadt« bölcsességét, »kiegyensúlyozottságát« emlegetik, gondoljanak arra, hogy a bizakodásnak, a reménynek egyetlen hangja sem hangzik el a ciklusban. A Rendületlenül
 [!]
[sic!]
hangneme és lelkiállapota végképp a múlté, a Plevna rövid életű bizakodása pedig olyan engedmény a korhangulatnak, melyet az események hamar megcáfolnak.” ( Arany János, Kapcsos Könyv, az MTAK Kézirattárában őrzött kéziratból kiad. Sáfrán Györgyi, a kísérő tanulmányt írta Sőtér István, Bp., Akadémiai, 1962, 3–17, 10.) 122–143. – 125–126., vö.: Sőtér 1987 [1963], 668.)
Keresztury
Keresztury Dezső
szerint „mind a hazai, mind a világpolitika eseményei mindvégig nagyon érdekelték; gyakorlatilag azonban egyikbe se tudott, nem is kívánt beleszólni. Ilyenfajta megnyilatkozásai, különösen a nyilvánosság előtt, megmaradtak az olyan elvi, általánosságban mozgó értékelések keretében, mint a porosz–francia háborúval kapcsolatos
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
főtitkári helyzetjelentés volt. A margitszigeti áldott nyár csendjét is ilyen mértékben zavarták a Balkánon folyó orosz–török háború hírei. Hogy mélyen érintették a költőt, bizonyítja egy, a környezetéből eléggé kiütköző verse, a Plevna. A bulgáriai kisváros körüli heves harcokban sikerült akkor a törököknek egy időre megállítaniuk az orosz hadakat. Ennek a »győzelem«-nek csendes ünneplése a vers. Ez is az önarckép-változatokhoz tartozik.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Van abban jó adag önvád is, hogy a költő az ’Ő’: t. i.
Petőfi
Petőfi Sándor
szavára képtelenül így vall: »Nem szólok népem – a magyarhoz, Tán meg sem értené
 [!]
[sic!]
szavam. « Pedig olyan aggodalom emészti, amelynek ismerete nélkül nem érthetjük igazán A régi panasz zárósorait sem.” ( Keresztury 1990, 504–505.) Barta János a versben megnyilvánuló költői magatartásra fordítja figyelmét: „Amikor egyszer aztán nagy költői téma akad, amelyet, úgy érti, illő volna ódai hangon megénekelni (a törökök diadalmasan védik Plevna várát a cári seregek ellen), mintegy korholja magát: »S az én múzsám – kisebb magánál – / A porba’ játszik, ott dalol.«” „A Plevna című versnek van egy vallomásszerű versszaka. A Balkánon nagyhatalmi erők küzdelme folyik, de a költő csak szemlélője ennek a küzdelemnek.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
De ez a játék mégiscsak egy nagy elme játéka, aki leszállhat ugyan a porba, de könnyűszerrel föl is tud emelkedni belőle.” ( Barta 1987 [1982a], 125–127.) Szörényi László szerint „
[szerkesztői feloldás]
a
Plevna (1877) című vers
Arany
Arany János
azon töprengését rögzíti, hogy a nemzeti alaptörekvéseibe beletartozó oroszellenség immár nem alkalmas költészeti tárgynak. A hős törökök egyelőre győznek a Balkánon (az
Arany
Arany János
t feltétlenül tisztelő szerb költő,
Zmaj
Zmaj, Jovan Jovanović
meg is sértődött), a költő, aki pedig tudja, hogy az oroszok a magyarok legnagyobb potenciális ellenségei, mégsem tud igazán örülni. Az eposzi témák elutasítása
Tibullus
Tibullus, Albius
tól és
Propertius
Propertius, Sextus
tól kezdve világirodalmi toposz, de egyetlen modern költő sem emelte önvallomássá olyan szinten, mint a nemzetével bensőségesen azonosuló
Zmaj
Zmaj, Jovan Jovanović
.” ( Szörényi 1989 [1982/83], 205.) Szili József tükörszimmetrikus kompozícióként értelmezi a verset (az 1–10., 2–9. stb. vsz.-okat megfeleltetve egymásnak, s megállapítja: „A magánál kisebb (!) porban játszó múzsa a még nem por »még érző tetem«-mel párhuzamos, míg az utolsó két sor feloldja a kezdeti különbségeket: a történelmi esemény nagysága és a »kis« múzsa (azaz kegyültje)
 [!]
[sic!]
esendősége között. Az alkotói szerénység bejelentése ősi retorikai fogás.” „Itt három versszakban nemcsak a 15–16. századig visszanyúlva utal arra, hogy a volt zsarnok, a török, egykor »Európa réme« Európát »nagy rémtől menti meg« (az orosz zsarnokságtól, a másutt általa is és mások által is emlegetett »északi veszedelemtől «), nemcsak azonosítja a török zászlaját Európáéval, sőt egyenesen (akár
Petőfi
Petőfi Sándor
szavai lehetnének) »a népszabadság szent nevébe« történik ez az azonosítás, hanem a török által elnyomott »szerencsétlenek« szabadsághoz jutását (»idő lejártán«) áttételes módon szintén ettől a győzelemtől remélteti s nem a szerbek hite szerint, azaz az orosz birodalomtól.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
[szerkesztői feloldás]
A
»sárkány« egyértelműen az orosz birodalomra értendő, de a »Mikép hatalma megtörött« sorig mintha valami általánosabb tétel jelképévé változnék. Mintha minden elnyomó birodalom (osztrák, orosz, török) bűverejének oszlására is lehetne gondolni, hiszen »idő lejártán« Ausztria sem az a rém a magyarság számára, s még kevésbé Törökország, mi egykor volt. Ezek a viszonyok annyira átszövik a verset, hogy e ponton »a népszabadság szent nevébe« a méltó dicséretek legavatottabb énekese is megidéztetik. S mint látható, kísérteties egyezés van a 4. és a 7. versszak között a »zászló« körüli játékban. E megfeleltetések és párhuzamok tudatában a versnek külön szerkezeti töltést ad az a tulajdonsága, hogy fortissimo kezdődik (mitológiai méretűvé hangolva egy olyan típusú kezdést, mint
Petőfi
Petőfi Sándor
nél a »Négy nap dörgött az ágyu Vizakna s Déva közt«) s ehhez a harsogáshoz méretik a szabódása közben a harsogást csak közvetítő »magánál kisebb múzsa« is.” ( Szili 1996, 19–21.) Császtvay Tünde gazdag példaanyag alapján mutatta be, hogy a plevnai eseményről szóló sajtóhíradásokban „a korabeli sajtó egyes közleményei esetenként meglepetésszerű módon vezetnek át az Arany-vers bizonyos allúziós párhuzamaihoz vagy az Arany-vers egyes nyelvi fordulataihoz”. (Császtvay Tünde, Ki kapja az őszi aranyalmát? Őrlődések Arany János Plevna című versén, 2008 [Kézirat])
 
Fordítás
 
Bolgár: Плевен (Иванка Павлова) = Аран 2009, 138–139. Török: Plevne (Edit TasnádiDursun Ayan) = Tasnádi–Ayan 2017, 124–125.
 
Hangfelvétel
 
Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Elek Ferenc, 2’ 08”
 
Plevna
n
Jegyzet
Plevna
(Pleven) város Bulgária északi részén, Szófiától 170 km-re északkeletre, a Dunától 40 km-re délre. A város kulcsszerepet játszott az 1877–78-as orosz–török háborúban; a 100 000 fős orosz–román sereggel szemben 43 000 török védte. Az első két ostromra júl. 19-én, ill. júl. 27-én került sor; az orosz seregeket maga II. Sándor cár vezette. Az ostromok nem vezettek eredményre, a támadók vesztesége elérte az 50 000 főt. Aug. végén a törökök sikertelenül megpróbálták visszafoglalni a város körüli hadállásokat az oroszoktól. A város harmadik ostroma szept. 11-én kezdődött; 15-én Oszmán pasa vezetésével a török védők ismét visszaverték az orosz–román támadást – ez az esemény ihlette
AJ
Arany János
versét. (A város török védői, elfogyván az élelem és a lőszer, dec. 10-én megadták magukat az oroszoknak.)
 
 
  A Haemus
n
Jegyzet
Haemus
(latin) Balkáni-hegység; a római Thracia provincia északi határa
ormán s a
Dunánál,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
Dunánál
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
 
Ím,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
Im,
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
óriások harcza foly:
  S az én
múzsám
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
muzsám
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
– kisebb
magánál –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
magánál
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
  A porba’ játszik
n
Jegyzet
porba’ játszik
lásd Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 57–60. sor
, ott dalol.
 
 
  Hát hol van a magasztos
ének
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
ének
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
  Mely a győzőt
megilleti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
megilleti:
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
  Hogy két világra
n
Jegyzet
két világra
lásd Kosmopolita költészet, Magyarázatok, 5. sor
zöngenének
  Neve méltó
dícséreti?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
dicséreti?
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
 
 
  Hol a lant
n
Jegyzet
Hol a lant
Antik toposz; lásd pl. „Zengtem volna hadat, hőst is, de a Cynthusi
[szerkesztői feloldás]
Apollo
rámszólt, /meghúzván fülem: »Illőbb hang pásztorhoz a nyájas, / Títyrusom, te tereld jól-táplált nyájadat inkább.« / Így én – hisz ki vitézséged, véres viadalmad / vágyik idézni, van itt, Várus, tömegével akárhány – / pásztori múzsámat lehelem csak e lágyszavu sípba.” (
Vergilius
Vergilius, Publius, Maro
: Hatodik ekloga, 3–8. sor, ford. Lakatos István); „Tárgyat erőtökhöz képest válasszatok, írók! / Fontolgassa soká ki-ki, hogy mit bír meg a válla és mit nem.” (
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
: Az episztolák második könyve, 3, Ars poetica, 38–40. sor, ford. Muraközy Gyula)
, melynek húrja váltson,
  S ne a nagy tetteknél alább?
  S a harcz zaján is
túl kiáltson:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 52–54
 
átkiáltson:
*
Szövegforrás:
*K1
 
tulkiáltson:
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
  „Csak diadalra!… csak tovább!…”
 
 
  Ki zsarnok volt s
Europa
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
Európa
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
réme
n
Jegyzet
Ki zsarnok volt s Europa réme
a Török Birodalom
,
  Most ezt nagy rémtől
n
Jegyzet
nagy rémtől
az Orosz Birodalomtól
menti meg,
  S a népszabadság szent nevébe’
  Övé a zászló, mely lebeg.
 
 
  Mert így
jutnak
n
Jegyzet
így jutnak
Azok az elnyomott népek – szerbek, bolgárok, románok –, amelyek Oroszországtól remélték szabadságukat, ezt az orosz terjeszkedéssel szembenálló törököktől fogják elnyerni.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
jutnak
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
idő lejártán,
 
Magok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
maguk
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
a szerencsétlenek
n
Jegyzet Azok az elnyomott népek – szerbek, bolgárok, románok –, amelyek Oroszországtól remélték szabadságukat, ezt az orosz terjeszkedéssel szembenálló törököktől fogják elnyerni.
  Szabadsághoz, kik most a sárkány
n
Jegyzet Azok az elnyomott népek – szerbek, bolgárok, románok –, amelyek Oroszországtól remélték szabadságukat, ezt az orosz terjeszkedéssel szembenálló törököktől fogják elnyerni.
  Szemétől
megszédűltenek
n
Jegyzet
megszédűltenek
Azok az elnyomott népek – szerbek, bolgárok, románok –, amelyek Oroszországtól remélték szabadságukat, ezt az orosz terjeszkedéssel szembenálló törököktől fogják elnyerni.
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
megszédültenek.
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
 
 
 
Elvész,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
Elvész
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
bizony, varázsa, bűve,
  Mikép hatalma megtörött,
  S ez a győzelmi zászló műve,
  Mely leng a vérmező fölött.
 
 
  Azért e zászlónak dicsőség!
  S magyar ajakról kétszeres!…
  Ha volna
költő –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
költő,
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
volna Ő még
n
Jegyzet
Ha volna költő – volna Ő még
Petőfi Sándor
,
  Kit vágyunk holtan is keres
n
Jegyzet
Kit vágyunk holtan is keres
utalás
Petőfi
Petőfi Sándor
re; részletesebben lásd Harmincz év múlva, Magyarázatok, 2. sor
!
 
 
 
De én lantom bágyadt idegjét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
[törölt]
« De »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Addig feszítni nem merem,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
[törölt]
« Lecsügged a lantról kezem »
 
n
Jegyzet kitörölve
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Habár olykor elhagyja szegjét
  S unalmat űzni, dalt terem.
 
 
 
S nem szólok népem – a magyarhoz,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
[törölt]
« Apró öröm s bú zeng le róla, »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Tán meg sem ismerné szavam;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
[törölt]
« Míg kint üvölt vad förgeteg »
 
n
Jegyzet utána a K2-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  A szebb napnak, mit e vihar hoz,
 
Örűlök
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
Örülök
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
csendesen, magam.
 
 
  Szabad, egy még érző tetemnek,
  Sírig szeretni a honát:
  S e diadal-nap életemnek
  Megaranyozza alkonyát.
 
 
(1877. sept. 21.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1877. szept. 21.)
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
(1877 szeptember)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 52–54
 
 
 
 
Plevna
n
Jegyzet
Plevna
(Pleven) város Bulgária északi részén, Szófiától 170 km-re északkeletre, a Dunától 40 km-re délre. A város kulcsszerepet játszott az 1877–78-as orosz–török háborúban; a 100 000 fős orosz–román sereggel szemben 43 000 török védte. Az első két ostromra júl. 19-én, ill. júl. 27-én került sor; az orosz seregeket maga II. Sándor cár vezette. Az ostromok nem vezettek eredményre, a támadók vesztesége elérte az 50 000 főt. Aug. végén a törökök sikertelenül megpróbálták visszafoglalni a város körüli hadállásokat az oroszoktól. A város harmadik ostroma szept. 11-én kezdődött; 15-én Oszmán pasa vezetésével a török védők ismét visszaverték az orosz–román támadást – ez az esemény ihlette
AJ
Arany János
versét. (A város török védői, elfogyván az élelem és a lőszer, dec. 10-én megadták magukat az oroszoknak.)
 
 
  A Haemus
n
Jegyzet
Haemus
(latin) Balkáni-hegység; a római Thracia provincia északi határa
ormán s a
Dunánál,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
Dunánál
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
 
Ím,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
Im,
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
óriások harcza foly:
  S az én
múzsám
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
muzsám
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
– kisebb
magánál –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
magánál
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
  A porba’ játszik
n
Jegyzet
porba’ játszik
lásd Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 57–60. sor
, ott dalol.
 
 
  Hát hol van a magasztos
ének
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
ének
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
  Mely a győzőt
megilleti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
megilleti:
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
  Hogy két világra
n
Jegyzet
két világra
lásd Kosmopolita költészet, Magyarázatok, 5. sor
zöngenének
  Neve méltó
dícséreti?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
dicséreti?
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
 
 
  Hol a lant
n
Jegyzet
Hol a lant
Antik toposz; lásd pl. „Zengtem volna hadat, hőst is, de a Cynthusi
[szerkesztői feloldás]
Apollo
rámszólt, /meghúzván fülem: »Illőbb hang pásztorhoz a nyájas, / Títyrusom, te tereld jól-táplált nyájadat inkább.« / Így én – hisz ki vitézséged, véres viadalmad / vágyik idézni, van itt, Várus, tömegével akárhány – / pásztori múzsámat lehelem csak e lágyszavu sípba.” (
Vergilius
Vergilius, Publius, Maro
: Hatodik ekloga, 3–8. sor, ford. Lakatos István); „Tárgyat erőtökhöz képest válasszatok, írók! / Fontolgassa soká ki-ki, hogy mit bír meg a válla és mit nem.” (
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
: Az episztolák második könyve, 3, Ars poetica, 38–40. sor, ford. Muraközy Gyula)
, melynek húrja váltson,
  S ne a nagy tetteknél alább?
  S a harcz zaján is
túl kiáltson:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 52–54
 
átkiáltson:
*
Szövegforrás:
*K1
 
tulkiáltson:
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
  „Csak diadalra!… csak tovább!…”
 
 
  Ki zsarnok volt s
Europa
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
Európa
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
réme
n
Jegyzet
Ki zsarnok volt s Europa réme
a Török Birodalom
,
  Most ezt nagy rémtől
n
Jegyzet
nagy rémtől
az Orosz Birodalomtól
menti meg,
  S a népszabadság szent nevébe’
  Övé a zászló, mely lebeg.
 
 
  Mert így
jutnak
n
Jegyzet
így jutnak
Azok az elnyomott népek – szerbek, bolgárok, románok –, amelyek Oroszországtól remélték szabadságukat, ezt az orosz terjeszkedéssel szembenálló törököktől fogják elnyerni.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
jutnak
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
idő lejártán,
 
Magok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
maguk
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
a szerencsétlenek
n
Jegyzet Azok az elnyomott népek – szerbek, bolgárok, románok –, amelyek Oroszországtól remélték szabadságukat, ezt az orosz terjeszkedéssel szembenálló törököktől fogják elnyerni.
  Szabadsághoz, kik most a sárkány
n
Jegyzet Azok az elnyomott népek – szerbek, bolgárok, románok –, amelyek Oroszországtól remélték szabadságukat, ezt az orosz terjeszkedéssel szembenálló törököktől fogják elnyerni.
  Szemétől
megszédűltenek
n
Jegyzet
megszédűltenek
Azok az elnyomott népek – szerbek, bolgárok, románok –, amelyek Oroszországtól remélték szabadságukat, ezt az orosz terjeszkedéssel szembenálló törököktől fogják elnyerni.
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
megszédültenek.
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
 
 
 
Elvész,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
Elvész
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
bizony, varázsa, bűve,
  Mikép hatalma megtörött,
  S ez a győzelmi zászló műve,
  Mely leng a vérmező fölött.
 
 
  Azért e zászlónak dicsőség!
  S magyar ajakról kétszeres!…
  Ha volna
költő –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
költő,
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
volna Ő még
n
Jegyzet
Ha volna költő – volna Ő még
Petőfi Sándor
,
  Kit vágyunk holtan is keres
n
Jegyzet
Kit vágyunk holtan is keres
utalás
Petőfi
Petőfi Sándor
re; részletesebben lásd Harmincz év múlva, Magyarázatok, 2. sor
!
 
 
 
De én lantom bágyadt idegjét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
[törölt]
« De »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Addig feszítni nem merem,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
[törölt]
« Lecsügged a lantról kezem »
 
n
Jegyzet kitörölve
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Habár olykor elhagyja szegjét
  S unalmat űzni, dalt terem.
 
 
 
S nem szólok népem – a magyarhoz,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
[törölt]
« Apró öröm s bú zeng le róla, »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Tán meg sem ismerné szavam;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
[törölt]
« Míg kint üvölt vad förgeteg »
 
n
Jegyzet utána a K2-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  A szebb napnak, mit e vihar hoz,
 
Örűlök
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
Örülök
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
csendesen, magam.
 
 
  Szabad, egy még érző tetemnek,
  Sírig szeretni a honát:
  S e diadal-nap életemnek
  Megaranyozza alkonyát.
 
 
(1877. sept. 21.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1877. szept. 21.)
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
(1877 szeptember)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 52–54
 
 
 
 
Plevna
n
Jegyzet
Plevna
(Pleven) város Bulgária északi részén, Szófiától 170 km-re északkeletre, a Dunától 40 km-re délre. A város kulcsszerepet játszott az 1877–78-as orosz–török háborúban; a 100 000 fős orosz–román sereggel szemben 43 000 török védte. Az első két ostromra júl. 19-én, ill. júl. 27-én került sor; az orosz seregeket maga II. Sándor cár vezette. Az ostromok nem vezettek eredményre, a támadók vesztesége elérte az 50 000 főt. Aug. végén a törökök sikertelenül megpróbálták visszafoglalni a város körüli hadállásokat az oroszoktól. A város harmadik ostroma szept. 11-én kezdődött; 15-én Oszmán pasa vezetésével a török védők ismét visszaverték az orosz–román támadást – ez az esemény ihlette
AJ
Arany János
versét. (A város török védői, elfogyván az élelem és a lőszer, dec. 10-én megadták magukat az oroszoknak.)
 
 
  A Haemus
n
Jegyzet
Haemus
(latin) Balkáni-hegység; a római Thracia provincia északi határa
ormán s a
Dunánál,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
Dunánál
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
 
Ím,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
Im,
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
óriások harcza foly:
  S az én
múzsám
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
muzsám
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
– kisebb
magánál –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
magánál
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
  A porba’ játszik
n
Jegyzet
porba’ játszik
lásd Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 57–60. sor
, ott dalol.
 
 
  Hát hol van a magasztos
ének
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
ének
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
  Mely a győzőt
megilleti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
megilleti:
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
  Hogy két világra
n
Jegyzet
két világra
lásd Kosmopolita költészet, Magyarázatok, 5. sor
zöngenének
  Neve méltó
dícséreti?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
dicséreti?
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
 
 
  Hol a lant
n
Jegyzet
Hol a lant
Antik toposz; lásd pl. „Zengtem volna hadat, hőst is, de a Cynthusi
[szerkesztői feloldás]
Apollo
rámszólt, /meghúzván fülem: »Illőbb hang pásztorhoz a nyájas, / Títyrusom, te tereld jól-táplált nyájadat inkább.« / Így én – hisz ki vitézséged, véres viadalmad / vágyik idézni, van itt, Várus, tömegével akárhány – / pásztori múzsámat lehelem csak e lágyszavu sípba.” (
Vergilius
Vergilius, Publius, Maro
: Hatodik ekloga, 3–8. sor, ford. Lakatos István); „Tárgyat erőtökhöz képest válasszatok, írók! / Fontolgassa soká ki-ki, hogy mit bír meg a válla és mit nem.” (
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
: Az episztolák második könyve, 3, Ars poetica, 38–40. sor, ford. Muraközy Gyula)
, melynek húrja váltson,
  S ne a nagy tetteknél alább?
  S a harcz zaján is
túl kiáltson:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 52–54
 
átkiáltson:
*
Szövegforrás:
*K1
 
tulkiáltson:
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
  „Csak diadalra!… csak tovább!…”
 
 
  Ki zsarnok volt s
Europa
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
Európa
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
réme
n
Jegyzet
Ki zsarnok volt s Europa réme
a Török Birodalom
,
  Most ezt nagy rémtől
n
Jegyzet
nagy rémtől
az Orosz Birodalomtól
menti meg,
  S a népszabadság szent nevébe’
  Övé a zászló, mely lebeg.
 
 
  Mert így
jutnak
n
Jegyzet
így jutnak
Azok az elnyomott népek – szerbek, bolgárok, románok –, amelyek Oroszországtól remélték szabadságukat, ezt az orosz terjeszkedéssel szembenálló törököktől fogják elnyerni.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
jutnak
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
idő lejártán,
 
Magok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
maguk
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
a szerencsétlenek
n
Jegyzet Azok az elnyomott népek – szerbek, bolgárok, románok –, amelyek Oroszországtól remélték szabadságukat, ezt az orosz terjeszkedéssel szembenálló törököktől fogják elnyerni.
  Szabadsághoz, kik most a sárkány
n
Jegyzet Azok az elnyomott népek – szerbek, bolgárok, románok –, amelyek Oroszországtól remélték szabadságukat, ezt az orosz terjeszkedéssel szembenálló törököktől fogják elnyerni.
  Szemétől
megszédűltenek
n
Jegyzet
megszédűltenek
Azok az elnyomott népek – szerbek, bolgárok, románok –, amelyek Oroszországtól remélték szabadságukat, ezt az orosz terjeszkedéssel szembenálló törököktől fogják elnyerni.
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
megszédültenek.
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
 
 
 
Elvész,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
Elvész
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
bizony, varázsa, bűve,
  Mikép hatalma megtörött,
  S ez a győzelmi zászló műve,
  Mely leng a vérmező fölött.
 
 
  Azért e zászlónak dicsőség!
  S magyar ajakról kétszeres!…
  Ha volna
költő –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
költő,
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
volna Ő még
n
Jegyzet
Ha volna költő – volna Ő még
Petőfi Sándor
,
  Kit vágyunk holtan is keres
n
Jegyzet
Kit vágyunk holtan is keres
utalás
Petőfi
Petőfi Sándor
re; részletesebben lásd Harmincz év múlva, Magyarázatok, 2. sor
!
 
 
 
De én lantom bágyadt idegjét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
[törölt]
« De »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Addig feszítni nem merem,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
[törölt]
« Lecsügged a lantról kezem »
 
n
Jegyzet kitörölve
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Habár olykor elhagyja szegjét
  S unalmat űzni, dalt terem.
 
 
 
S nem szólok népem – a magyarhoz,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
[törölt]
« Apró öröm s bú zeng le róla, »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Tán meg sem ismerné szavam;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
[törölt]
« Míg kint üvölt vad förgeteg »
 
n
Jegyzet utána a K2-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  A szebb napnak, mit e vihar hoz,
 
Örűlök
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
Örülök
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
csendesen, magam.
 
 
  Szabad, egy még érző tetemnek,
  Sírig szeretni a honát:
  S e diadal-nap életemnek
  Megaranyozza alkonyát.
 
 
(1877. sept. 21.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1877. szept. 21.)
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
(1877 szeptember)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 52–54
 
 
 
 
Plevna
n
Jegyzet
Plevna
(Pleven) város Bulgária északi részén, Szófiától 170 km-re északkeletre, a Dunától 40 km-re délre. A város kulcsszerepet játszott az 1877–78-as orosz–török háborúban; a 100 000 fős orosz–román sereggel szemben 43 000 török védte. Az első két ostromra júl. 19-én, ill. júl. 27-én került sor; az orosz seregeket maga II. Sándor cár vezette. Az ostromok nem vezettek eredményre, a támadók vesztesége elérte az 50 000 főt. Aug. végén a törökök sikertelenül megpróbálták visszafoglalni a város körüli hadállásokat az oroszoktól. A város harmadik ostroma szept. 11-én kezdődött; 15-én Oszmán pasa vezetésével a török védők ismét visszaverték az orosz–román támadást – ez az esemény ihlette
AJ
Arany János
versét. (A város török védői, elfogyván az élelem és a lőszer, dec. 10-én megadták magukat az oroszoknak.)
 
 
  A Haemus
n
Jegyzet
Haemus
(latin) Balkáni-hegység; a római Thracia provincia északi határa
ormán s a
Dunánál,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
Dunánál
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
 
Ím,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
Im,
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
óriások harcza foly:
  S az én
múzsám
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
muzsám
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
– kisebb
magánál –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
magánál
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
  A porba’ játszik
n
Jegyzet
porba’ játszik
lásd Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 57–60. sor
, ott dalol.
 
 
  Hát hol van a magasztos
ének
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
ének
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
  Mely a győzőt
megilleti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
megilleti:
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
  Hogy két világra
n
Jegyzet
két világra
lásd Kosmopolita költészet, Magyarázatok, 5. sor
zöngenének
  Neve méltó
dícséreti?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
dicséreti?
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
 
 
  Hol a lant
n
Jegyzet
Hol a lant
Antik toposz; lásd pl. „Zengtem volna hadat, hőst is, de a Cynthusi
[szerkesztői feloldás]
Apollo
rámszólt, /meghúzván fülem: »Illőbb hang pásztorhoz a nyájas, / Títyrusom, te tereld jól-táplált nyájadat inkább.« / Így én – hisz ki vitézséged, véres viadalmad / vágyik idézni, van itt, Várus, tömegével akárhány – / pásztori múzsámat lehelem csak e lágyszavu sípba.” (
Vergilius
Vergilius, Publius, Maro
: Hatodik ekloga, 3–8. sor, ford. Lakatos István); „Tárgyat erőtökhöz képest válasszatok, írók! / Fontolgassa soká ki-ki, hogy mit bír meg a válla és mit nem.” (
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
: Az episztolák második könyve, 3, Ars poetica, 38–40. sor, ford. Muraközy Gyula)
, melynek húrja váltson,
  S ne a nagy tetteknél alább?
  S a harcz zaján is
túl kiáltson:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 52–54
 
átkiáltson:
*
Szövegforrás:
*K1
 
tulkiáltson:
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
  „Csak diadalra!… csak tovább!…”
 
 
  Ki zsarnok volt s
Europa
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
Európa
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
réme
n
Jegyzet
Ki zsarnok volt s Europa réme
a Török Birodalom
,
  Most ezt nagy rémtől
n
Jegyzet
nagy rémtől
az Orosz Birodalomtól
menti meg,
  S a népszabadság szent nevébe’
  Övé a zászló, mely lebeg.
 
 
  Mert így
jutnak
n
Jegyzet
így jutnak
Azok az elnyomott népek – szerbek, bolgárok, románok –, amelyek Oroszországtól remélték szabadságukat, ezt az orosz terjeszkedéssel szembenálló törököktől fogják elnyerni.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
jutnak
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
idő lejártán,
 
Magok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
maguk
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
a szerencsétlenek
n
Jegyzet Azok az elnyomott népek – szerbek, bolgárok, románok –, amelyek Oroszországtól remélték szabadságukat, ezt az orosz terjeszkedéssel szembenálló törököktől fogják elnyerni.
  Szabadsághoz, kik most a sárkány
n
Jegyzet Azok az elnyomott népek – szerbek, bolgárok, románok –, amelyek Oroszországtól remélték szabadságukat, ezt az orosz terjeszkedéssel szembenálló törököktől fogják elnyerni.
  Szemétől
megszédűltenek
n
Jegyzet
megszédűltenek
Azok az elnyomott népek – szerbek, bolgárok, románok –, amelyek Oroszországtól remélték szabadságukat, ezt az orosz terjeszkedéssel szembenálló törököktől fogják elnyerni.
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
megszédültenek.
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
 
 
 
Elvész,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
Elvész
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
bizony, varázsa, bűve,
  Mikép hatalma megtörött,
  S ez a győzelmi zászló műve,
  Mely leng a vérmező fölött.
 
 
  Azért e zászlónak dicsőség!
  S magyar ajakról kétszeres!…
  Ha volna
költő –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
költő,
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
volna Ő még
n
Jegyzet
Ha volna költő – volna Ő még
Petőfi Sándor
,
  Kit vágyunk holtan is keres
n
Jegyzet
Kit vágyunk holtan is keres
utalás
Petőfi
Petőfi Sándor
re; részletesebben lásd Harmincz év múlva, Magyarázatok, 2. sor
!
 
 
 
De én lantom bágyadt idegjét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
[törölt]
« De »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Addig feszítni nem merem,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
[törölt]
« Lecsügged a lantról kezem »
 
n
Jegyzet kitörölve
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Habár olykor elhagyja szegjét
  S unalmat űzni, dalt terem.
 
 
 
S nem szólok népem – a magyarhoz,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
[törölt]
« Apró öröm s bú zeng le róla, »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Tán meg sem ismerné szavam;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
[törölt]
« Míg kint üvölt vad förgeteg »
 
n
Jegyzet utána a K2-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  A szebb napnak, mit e vihar hoz,
 
Örűlök
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
Örülök
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
csendesen, magam.
 
 
  Szabad, egy még érző tetemnek,
  Sírig szeretni a honát:
  S e diadal-nap életemnek
  Megaranyozza alkonyát.
 
 
(1877. sept. 21.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1877. szept. 21.)
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
(1877 szeptember)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 52–54
 
 
 
 
Plevna
n
Jegyzet
Plevna
(Pleven) város Bulgária északi részén, Szófiától 170 km-re északkeletre, a Dunától 40 km-re délre. A város kulcsszerepet játszott az 1877–78-as orosz–török háborúban; a 100 000 fős orosz–román sereggel szemben 43 000 török védte. Az első két ostromra júl. 19-én, ill. júl. 27-én került sor; az orosz seregeket maga II. Sándor cár vezette. Az ostromok nem vezettek eredményre, a támadók vesztesége elérte az 50 000 főt. Aug. végén a törökök sikertelenül megpróbálták visszafoglalni a város körüli hadállásokat az oroszoktól. A város harmadik ostroma szept. 11-én kezdődött; 15-én Oszmán pasa vezetésével a török védők ismét visszaverték az orosz–román támadást – ez az esemény ihlette
AJ
Arany János
versét. (A város török védői, elfogyván az élelem és a lőszer, dec. 10-én megadták magukat az oroszoknak.)
 
 
  A Haemus
n
Jegyzet
Haemus
(latin) Balkáni-hegység; a római Thracia provincia északi határa
ormán s a
Dunánál,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
Dunánál
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
 
Ím,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
Im,
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
óriások harcza foly:
  S az én
múzsám
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
muzsám
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
– kisebb
magánál –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
magánál
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
  A porba’ játszik
n
Jegyzet
porba’ játszik
lásd Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 57–60. sor
, ott dalol.
 
 
  Hát hol van a magasztos
ének
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
ének
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
  Mely a győzőt
megilleti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
megilleti:
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
  Hogy két világra
n
Jegyzet
két világra
lásd Kosmopolita költészet, Magyarázatok, 5. sor
zöngenének
  Neve méltó
dícséreti?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
dicséreti?
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
 
 
  Hol a lant
n
Jegyzet
Hol a lant
Antik toposz; lásd pl. „Zengtem volna hadat, hőst is, de a Cynthusi
[szerkesztői feloldás]
Apollo
rámszólt, /meghúzván fülem: »Illőbb hang pásztorhoz a nyájas, / Títyrusom, te tereld jól-táplált nyájadat inkább.« / Így én – hisz ki vitézséged, véres viadalmad / vágyik idézni, van itt, Várus, tömegével akárhány – / pásztori múzsámat lehelem csak e lágyszavu sípba.” (
Vergilius
Vergilius, Publius, Maro
: Hatodik ekloga, 3–8. sor, ford. Lakatos István); „Tárgyat erőtökhöz képest válasszatok, írók! / Fontolgassa soká ki-ki, hogy mit bír meg a válla és mit nem.” (
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
: Az episztolák második könyve, 3, Ars poetica, 38–40. sor, ford. Muraközy Gyula)
, melynek húrja váltson,
  S ne a nagy tetteknél alább?
  S a harcz zaján is
túl kiáltson:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 52–54
 
átkiáltson:
*
Szövegforrás:
*K1
 
tulkiáltson:
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
  „Csak diadalra!… csak tovább!…”
 
 
  Ki zsarnok volt s
Europa
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
Európa
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
réme
n
Jegyzet
Ki zsarnok volt s Europa réme
a Török Birodalom
,
  Most ezt nagy rémtől
n
Jegyzet
nagy rémtől
az Orosz Birodalomtól
menti meg,
  S a népszabadság szent nevébe’
  Övé a zászló, mely lebeg.
 
 
  Mert így
jutnak
n
Jegyzet
így jutnak
Azok az elnyomott népek – szerbek, bolgárok, románok –, amelyek Oroszországtól remélték szabadságukat, ezt az orosz terjeszkedéssel szembenálló törököktől fogják elnyerni.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
jutnak
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
idő lejártán,
 
Magok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
maguk
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
a szerencsétlenek
n
Jegyzet Azok az elnyomott népek – szerbek, bolgárok, románok –, amelyek Oroszországtól remélték szabadságukat, ezt az orosz terjeszkedéssel szembenálló törököktől fogják elnyerni.
  Szabadsághoz, kik most a sárkány
n
Jegyzet Azok az elnyomott népek – szerbek, bolgárok, románok –, amelyek Oroszországtól remélték szabadságukat, ezt az orosz terjeszkedéssel szembenálló törököktől fogják elnyerni.
  Szemétől
megszédűltenek
n
Jegyzet
megszédűltenek
Azok az elnyomott népek – szerbek, bolgárok, románok –, amelyek Oroszországtól remélték szabadságukat, ezt az orosz terjeszkedéssel szembenálló törököktől fogják elnyerni.
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
megszédültenek.
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
 
 
 
Elvész,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
Elvész
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
bizony, varázsa, bűve,
  Mikép hatalma megtörött,
  S ez a győzelmi zászló műve,
  Mely leng a vérmező fölött.
 
 
  Azért e zászlónak dicsőség!
  S magyar ajakról kétszeres!…
  Ha volna
költő –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
költő,
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
volna Ő még
n
Jegyzet
Ha volna költő – volna Ő még
Petőfi Sándor
,
  Kit vágyunk holtan is keres
n
Jegyzet
Kit vágyunk holtan is keres
utalás
Petőfi
Petőfi Sándor
re; részletesebben lásd Harmincz év múlva, Magyarázatok, 2. sor
!
 
 
 
De én lantom bágyadt idegjét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
[törölt]
« De »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Addig feszítni nem merem,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
[törölt]
« Lecsügged a lantról kezem »
 
n
Jegyzet kitörölve
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Habár olykor elhagyja szegjét
  S unalmat űzni, dalt terem.
 
 
 
S nem szólok népem – a magyarhoz,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
[törölt]
« Apró öröm s bú zeng le róla, »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Tán meg sem ismerné szavam;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
HV 1888, 52–54
 
[törölt]
« Míg kint üvölt vad förgeteg »
 
n
Jegyzet utána a K2-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  A szebb napnak, mit e vihar hoz,
 
Örűlök
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 52–54
 
Örülök
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
csendesen, magam.
 
 
  Szabad, egy még érző tetemnek,
  Sírig szeretni a honát:
  S e diadal-nap életemnek
  Megaranyozza alkonyát.
 
 
(1877. sept. 21.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1877. szept. 21.)
*
Szövegforrás:
Egyetértés, 20(1886)/327. (nov. 26.), 1
 
(1877 szeptember)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 52–54