X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Ex tenebris

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: K2
  • Szövegforrás IV: HV 1888, 55

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 55. [ AJÖM I., 366.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 Ceruzával, autográf; alatta: Intés [Jó költőktül…], *K1, a lap másik oldalán: Plevna, *K1 (?V1945) K2 MTAK Kt K 510/32r (alapszöveg)
 
Megjegyzések
 
*K1 Adatai az AJÖM I. (547.) alapján K2 A cím sorában, a bal margón fekete ceruzával: 34)
 
Keletkezés
 
1877. szept. 24.,
Bp
Budapest
. Arany László szerint egyéb testi bajai mellett „utoljára még szemei is (1877 óta) annyira megromlottak, hogy minden olvasással végképen föl kellett hagynia. Ez volt rá a legsúlyosabb csapás. Addig hitte
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
, hogy elpusztíthatatlan, tartós myops
[szerkesztői feloldás]
rövidlátó
szemei vannak, melyekkel szabadban nem messze lát ugyan, de a szobában fáradhatatlanúl olvashatja a vékony görög betűket s az angol Athenaeum és Academy apró, sűrű sorait.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
S egyszerre váratlanúl vége lett ez utolsó élvezetének is. Nem a látás szűnt meg nála, mert egy-két sort a legpiczinyebb betűkből is el birt olvasni és írása mind végig szép és szabályos maradt, de pár percznél tovább nem lehetett olvasnia, szemidegei megfájultak s a sorok összefolytak előtte.” ( Bevezetés, HV 1888, XXVI.) Maga
AJ
Arany János
így írt erről: „Én, pihent szemmel, látok 4–5 perczig valamit, azontul semmit. Már 4 hónapja, hogy igy vagyok.” (Levele Ercsey Sándornak, 1877. jan. 25, AJÖM XIX., 381.)
Arany
Arany János
háziorvosa, Farkas Kálmán 1877 őszén (a vers keletkezésével egy időben) szürkehályogot diagnosztizált; Grósz Emil szerint, aki ezt elvetette, „
[szerkesztői feloldás]
a
két legfontosabb elváltozás, mely a nagyfokban rövidlátó szemekben keletkezik: az ideghártya leválása, és az érhártyának s az ezzel összeköttetésben álló s a látásra fontos ideghártyának a részleges sorvadása. Minden jel amellett szól, hogy Arany János rövidlátó szemeiben ilyen sorvadásos foltok keletkeztek. Nem lehetetlen, hogy ezek terjedését érhártyavérzések is elősegítették, amelyek támadására bő alkalom volt. Arany János tüdőtágulásban szenvedett, s évtizedeken át nehéz lélegzéssel küszködött, ilyen testi állapot alkalmi okul szolgálhatott, hogy rövidlátó szemeiben érrepedések keletkezzenek.” ( Grósz 1900, 437., 442.; NB.
Grósz
Grósz Emil
tévesen – egy 1860-as Tompa-levelet
AJ
Arany János
-nak tulajdonítva – 1860-ra teszi
AJ
Arany János
szembajának kezdetét, uo., 442.;
Tompa
Tompa Mihály
1860. máj. 17–19-én írt levelét lásd AJÖM XVII., 394–396.)
AJ
Arany János
szembaját Hirschler Ignác (1823–1891), az első modern magyar szemorvos (az MTA lev. tagja) kezelte. Bár
AJ
Arany János
azt írta
Hirschler
Hirschler Ignác
nek 1877. szept. 6-án, hogy „
[szerkesztői feloldás]
m
iután május 9-e óta nem volt szerencsém, s így azt kell hinnem, hogy szemeim további orvoslását fölöslegesnek tartja”, ezért elküldi az eddigi kezelés honoráriumát, a fennmaradt receptek arról tanúskodnak, hogy a kezelés folytatódott (lásd AJÖM XIX., 387., 838.).
 
Kritikatörténet
 
Szili József epigrammatikus kezdetű dalként elemzi, kitérve ritmikájára, versmondattanára és a fénynek a halál utáni létezéssel kapcsolatos mitikus konnotációira ( Szili 1996, 51–56.).
 
Fordítás
 
Bolgár: Ex tenebris (Иванка Павлова) = Аран 2009, 140.
 
Ex tenebris
n
Jegyzet
Ex tenebris
(Latin) a sötétségből (tenebrae ’sötétség, vakság’). „Deus, qui dixit de tenebris lucem splendescere, ipse illuxit in cordibus nostris ad illuminationem scientiae claritatis Dei, in facie Christi Iesu.” (2Kor 4:6; a Vulgata szövege). „Az Isten, a ki parancsolta, hogy a setétségből világosság legyen, ugyan ő az, a ki fénylett a mi szívünkben, hogy a Jézus Krisztus orczáján való Isten dicsősége esméretének világosságát közlenénk egyebekkel is.” (Új fordításban: „Isten ugyanis, aki ezt mondta: »Sötétségből világosság ragyogjon fel«, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán”.) A hely a teremtéstörténetre utal vissza („vidit Deus lucem quod esset bona: divisit lucem a tenebris” – „És látá Isten, hogy jó volna a világosság, és elválasztá a világosságot a setétségtől”, 1Móz 1:4). A klasszikus szerzők közül
Cicero
Cicero, Marcus Tullius
Tusculanae disputationes (Tusculanumi beszélgetések) című művének alábbi helye jöhet leginkább számításba: „ne ille me Dius Fidius vir sapiens laetus ex his tenebris in lucem illam excesserit” [1.74.; „Ám ha maga az isten nyújt jogos okot rá, mint valaha Szókratésznek, most
Cató
Cato, Marcus Porcius
nak, gyakran másoknak, hitemre mondom, hogy a bölcs ember örömmel távozik az itteni homályból abba a világosságba” – ford. Vekerdi József; Takács Levente szíves közlése].
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 55
 
[törölt]
« Ex tenebris »
[törölt]
« A sötétségből »
Ex tenebris
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
  Keserűből jön az édes,
  Édesből a keserű;
 
Rekkenő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 55
 
[törölt]
« Tikkasztó »
Rekkenő
*
Szövegforrás:
*K1
 
nap nyugta kétes,
  Szebb, borúra várt derű.
 
 
  Ma ködös szem,
mord
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 55
 
[törölt]
« tört »
mord
*
Szövegforrás:
*K1
 
kedélylyel,
  Holnap tisztább mindenik:
 
Meghozhatja – tán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
meghozhatja tán
*
Szövegforrás:
HV 1888, 55
 
egy éjjel,
  Hogy majd
„új
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
„uj
*
Szövegforrás:
HV 1888, 55
 
fény jelenik.”
n
Jegyzet
„új fény jelenik”
Célzás Ézsaiás könyvének alábbi szakaszára: „Nem lészen többé néked a nap nappali világosságod, és a holdnak fénye nem világosít meg téged; hanem az Úr lészen néked örökkévaló világosságod, és a te Istened te dicsőséged! A te napod nem megyen többé alá, és a te holdod nem fogyatkozik el; mert az Úr lészen néked örökkévaló világosságod, és a te keserűséged napjainak vége szakad.” (60:19–20.)
 
 
  Vagy, ha ez nem, a vakságnak
n
Jegyzet
a vakságnak
lásd a keserű pohár magyarázatát, Leányomhoz, Magyarázatok, 20–21. sor
 
Kiürítem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 55
 
[törölt]
« Tűrve iszom »
Kiürítem
*
Szövegforrás:
*K1
 
poharát
n
Jegyzet
Kiürítem poharát
lásd a keserű pohár magyarázatát, Leányomhoz, Magyarázatok, 20–21. sor
,
  S az „örök világosságnak”
n
Jegyzet
„örök világosságnak”
célzás az elhunyt lelkekért mondott gyászmise (rekviem) szavaira a tridenti liturgiában: „Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis” („Adj Uram örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik”)
  Várom fénylő sugarát.
 
 
(1877. sept. 24.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1877 szeptember)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 55
 
 
 
 
Ex tenebris
n
Jegyzet
Ex tenebris
(Latin) a sötétségből (tenebrae ’sötétség, vakság’). „Deus, qui dixit de tenebris lucem splendescere, ipse illuxit in cordibus nostris ad illuminationem scientiae claritatis Dei, in facie Christi Iesu.” (2Kor 4:6; a Vulgata szövege). „Az Isten, a ki parancsolta, hogy a setétségből világosság legyen, ugyan ő az, a ki fénylett a mi szívünkben, hogy a Jézus Krisztus orczáján való Isten dicsősége esméretének világosságát közlenénk egyebekkel is.” (Új fordításban: „Isten ugyanis, aki ezt mondta: »Sötétségből világosság ragyogjon fel«, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán”.) A hely a teremtéstörténetre utal vissza („vidit Deus lucem quod esset bona: divisit lucem a tenebris” – „És látá Isten, hogy jó volna a világosság, és elválasztá a világosságot a setétségtől”, 1Móz 1:4). A klasszikus szerzők közül
Cicero
Cicero, Marcus Tullius
Tusculanae disputationes (Tusculanumi beszélgetések) című művének alábbi helye jöhet leginkább számításba: „ne ille me Dius Fidius vir sapiens laetus ex his tenebris in lucem illam excesserit” [1.74.; „Ám ha maga az isten nyújt jogos okot rá, mint valaha Szókratésznek, most
Cató
Cato, Marcus Porcius
nak, gyakran másoknak, hitemre mondom, hogy a bölcs ember örömmel távozik az itteni homályból abba a világosságba” – ford. Vekerdi József; Takács Levente szíves közlése].
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 55
 
[törölt]
« Ex tenebris »
[törölt]
« A sötétségből »
Ex tenebris
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
  Keserűből jön az édes,
  Édesből a keserű;
 
Rekkenő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 55
 
[törölt]
« Tikkasztó »
Rekkenő
*
Szövegforrás:
*K1
 
nap nyugta kétes,
  Szebb, borúra várt derű.
 
 
  Ma ködös szem,
mord
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 55
 
[törölt]
« tört »
mord
*
Szövegforrás:
*K1
 
kedélylyel,
  Holnap tisztább mindenik:
 
Meghozhatja – tán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
meghozhatja tán
*
Szövegforrás:
HV 1888, 55
 
egy éjjel,
  Hogy majd
„új
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
„uj
*
Szövegforrás:
HV 1888, 55
 
fény jelenik.”
n
Jegyzet
„új fény jelenik”
Célzás Ézsaiás könyvének alábbi szakaszára: „Nem lészen többé néked a nap nappali világosságod, és a holdnak fénye nem világosít meg téged; hanem az Úr lészen néked örökkévaló világosságod, és a te Istened te dicsőséged! A te napod nem megyen többé alá, és a te holdod nem fogyatkozik el; mert az Úr lészen néked örökkévaló világosságod, és a te keserűséged napjainak vége szakad.” (60:19–20.)
 
 
  Vagy, ha ez nem, a vakságnak
n
Jegyzet
a vakságnak
lásd a keserű pohár magyarázatát, Leányomhoz, Magyarázatok, 20–21. sor
 
Kiürítem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 55
 
[törölt]
« Tűrve iszom »
Kiürítem
*
Szövegforrás:
*K1
 
poharát
n
Jegyzet
Kiürítem poharát
lásd a keserű pohár magyarázatát, Leányomhoz, Magyarázatok, 20–21. sor
,
  S az „örök világosságnak”
n
Jegyzet
„örök világosságnak”
célzás az elhunyt lelkekért mondott gyászmise (rekviem) szavaira a tridenti liturgiában: „Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis” („Adj Uram örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik”)
  Várom fénylő sugarát.
 
 
(1877. sept. 24.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1877 szeptember)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 55
 
 
 
 
Ex tenebris
n
Jegyzet
Ex tenebris
(Latin) a sötétségből (tenebrae ’sötétség, vakság’). „Deus, qui dixit de tenebris lucem splendescere, ipse illuxit in cordibus nostris ad illuminationem scientiae claritatis Dei, in facie Christi Iesu.” (2Kor 4:6; a Vulgata szövege). „Az Isten, a ki parancsolta, hogy a setétségből világosság legyen, ugyan ő az, a ki fénylett a mi szívünkben, hogy a Jézus Krisztus orczáján való Isten dicsősége esméretének világosságát közlenénk egyebekkel is.” (Új fordításban: „Isten ugyanis, aki ezt mondta: »Sötétségből világosság ragyogjon fel«, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán”.) A hely a teremtéstörténetre utal vissza („vidit Deus lucem quod esset bona: divisit lucem a tenebris” – „És látá Isten, hogy jó volna a világosság, és elválasztá a világosságot a setétségtől”, 1Móz 1:4). A klasszikus szerzők közül
Cicero
Cicero, Marcus Tullius
Tusculanae disputationes (Tusculanumi beszélgetések) című művének alábbi helye jöhet leginkább számításba: „ne ille me Dius Fidius vir sapiens laetus ex his tenebris in lucem illam excesserit” [1.74.; „Ám ha maga az isten nyújt jogos okot rá, mint valaha Szókratésznek, most
Cató
Cato, Marcus Porcius
nak, gyakran másoknak, hitemre mondom, hogy a bölcs ember örömmel távozik az itteni homályból abba a világosságba” – ford. Vekerdi József; Takács Levente szíves közlése].
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 55
 
[törölt]
« Ex tenebris »
[törölt]
« A sötétségből »
Ex tenebris
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
  Keserűből jön az édes,
  Édesből a keserű;
 
Rekkenő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 55
 
[törölt]
« Tikkasztó »
Rekkenő
*
Szövegforrás:
*K1
 
nap nyugta kétes,
  Szebb, borúra várt derű.
 
 
  Ma ködös szem,
mord
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 55
 
[törölt]
« tört »
mord
*
Szövegforrás:
*K1
 
kedélylyel,
  Holnap tisztább mindenik:
 
Meghozhatja – tán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
meghozhatja tán
*
Szövegforrás:
HV 1888, 55
 
egy éjjel,
  Hogy majd
„új
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
„uj
*
Szövegforrás:
HV 1888, 55
 
fény jelenik.”
n
Jegyzet
„új fény jelenik”
Célzás Ézsaiás könyvének alábbi szakaszára: „Nem lészen többé néked a nap nappali világosságod, és a holdnak fénye nem világosít meg téged; hanem az Úr lészen néked örökkévaló világosságod, és a te Istened te dicsőséged! A te napod nem megyen többé alá, és a te holdod nem fogyatkozik el; mert az Úr lészen néked örökkévaló világosságod, és a te keserűséged napjainak vége szakad.” (60:19–20.)
 
 
  Vagy, ha ez nem, a vakságnak
n
Jegyzet
a vakságnak
lásd a keserű pohár magyarázatát, Leányomhoz, Magyarázatok, 20–21. sor
 
Kiürítem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 55
 
[törölt]
« Tűrve iszom »
Kiürítem
*
Szövegforrás:
*K1
 
poharát
n
Jegyzet
Kiürítem poharát
lásd a keserű pohár magyarázatát, Leányomhoz, Magyarázatok, 20–21. sor
,
  S az „örök világosságnak”
n
Jegyzet
„örök világosságnak”
célzás az elhunyt lelkekért mondott gyászmise (rekviem) szavaira a tridenti liturgiában: „Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis” („Adj Uram örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik”)
  Várom fénylő sugarát.
 
 
(1877. sept. 24.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1877 szeptember)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 55
 
 
 
 
Ex tenebris
n
Jegyzet
Ex tenebris
(Latin) a sötétségből (tenebrae ’sötétség, vakság’). „Deus, qui dixit de tenebris lucem splendescere, ipse illuxit in cordibus nostris ad illuminationem scientiae claritatis Dei, in facie Christi Iesu.” (2Kor 4:6; a Vulgata szövege). „Az Isten, a ki parancsolta, hogy a setétségből világosság legyen, ugyan ő az, a ki fénylett a mi szívünkben, hogy a Jézus Krisztus orczáján való Isten dicsősége esméretének világosságát közlenénk egyebekkel is.” (Új fordításban: „Isten ugyanis, aki ezt mondta: »Sötétségből világosság ragyogjon fel«, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán”.) A hely a teremtéstörténetre utal vissza („vidit Deus lucem quod esset bona: divisit lucem a tenebris” – „És látá Isten, hogy jó volna a világosság, és elválasztá a világosságot a setétségtől”, 1Móz 1:4). A klasszikus szerzők közül
Cicero
Cicero, Marcus Tullius
Tusculanae disputationes (Tusculanumi beszélgetések) című művének alábbi helye jöhet leginkább számításba: „ne ille me Dius Fidius vir sapiens laetus ex his tenebris in lucem illam excesserit” [1.74.; „Ám ha maga az isten nyújt jogos okot rá, mint valaha Szókratésznek, most
Cató
Cato, Marcus Porcius
nak, gyakran másoknak, hitemre mondom, hogy a bölcs ember örömmel távozik az itteni homályból abba a világosságba” – ford. Vekerdi József; Takács Levente szíves közlése].
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 55
 
[törölt]
« Ex tenebris »
[törölt]
« A sötétségből »
Ex tenebris
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
  Keserűből jön az édes,
  Édesből a keserű;
 
Rekkenő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 55
 
[törölt]
« Tikkasztó »
Rekkenő
*
Szövegforrás:
*K1
 
nap nyugta kétes,
  Szebb, borúra várt derű.
 
 
  Ma ködös szem,
mord
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 55
 
[törölt]
« tört »
mord
*
Szövegforrás:
*K1
 
kedélylyel,
  Holnap tisztább mindenik:
 
Meghozhatja – tán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
meghozhatja tán
*
Szövegforrás:
HV 1888, 55
 
egy éjjel,
  Hogy majd
„új
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
„uj
*
Szövegforrás:
HV 1888, 55
 
fény jelenik.”
n
Jegyzet
„új fény jelenik”
Célzás Ézsaiás könyvének alábbi szakaszára: „Nem lészen többé néked a nap nappali világosságod, és a holdnak fénye nem világosít meg téged; hanem az Úr lészen néked örökkévaló világosságod, és a te Istened te dicsőséged! A te napod nem megyen többé alá, és a te holdod nem fogyatkozik el; mert az Úr lészen néked örökkévaló világosságod, és a te keserűséged napjainak vége szakad.” (60:19–20.)
 
 
  Vagy, ha ez nem, a vakságnak
n
Jegyzet
a vakságnak
lásd a keserű pohár magyarázatát, Leányomhoz, Magyarázatok, 20–21. sor
 
Kiürítem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 55
 
[törölt]
« Tűrve iszom »
Kiürítem
*
Szövegforrás:
*K1
 
poharát
n
Jegyzet
Kiürítem poharát
lásd a keserű pohár magyarázatát, Leányomhoz, Magyarázatok, 20–21. sor
,
  S az „örök világosságnak”
n
Jegyzet
„örök világosságnak”
célzás az elhunyt lelkekért mondott gyászmise (rekviem) szavaira a tridenti liturgiában: „Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis” („Adj Uram örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik”)
  Várom fénylő sugarát.
 
 
(1877. sept. 24.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1877 szeptember)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 55