X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Vörös Rébék

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: *K2
  • Szövegforrás IV: K3
  • Szövegforrás V: K4
  • Szövegforrás VI: M1
  • Szövegforrás VII: M2

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 VU, 25(1878)/25. (jún. 23.), 390. M2 ÖM 1883, 425–428. [ AJÖM I., 366–368.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Megjegyzések *K1, *K2 Adataik az AJÖM I . (548.) alapján K3 A cím sorában, a bal margón fekete ceruzával: 35) — A cím előtt, kék ceruzával: * (a megjelenés jelzete) A kéziratok és a megjelenések két szövegtípust alkotnak; az M1 a K4, az M2 a K3 szövegén alapul. A 76. sor hibás idézőjel-használatát (az AJÖM I .-et követve) az M2 alapján emendáltuk (az Arany 1993 , hibásan, a 77. sort is emendálja, törölve az idézőjeleket).
AJ
Arany János
a Nagy Miklóstól kapott ajándék (lásd Vásárban, Megjegyzések) viszonzásául küldte a verset a VU-nak (levele Nagy Miklósnak, 1878. jún. 18.; AJÖM XIX., 413.); Nagy Miklós újabb három üveg tokajival honorálta a verset. (lásd levelét
AJ
Arany János
-nak, 1878. jún. 21.; AJÖM XIX., 414.) Az Őszikék-ciklus –
AJ
Arany János
által is kifejezésre juttatott – egysége érdekében a vers szövege alatt a KKv (K3) dátumát iktattuk; az alapszöveg (K4) alatt szereplő névaláírás a szövegkritikai jegyzetekbe került. Az alapszöveg kiválasztása A két meglévő kézirat közül a K4 a K3 szövegén alapul; a K3 47–49. sorának bal margóra írt javítása a K4 szövegébe tisztázva került. A K4 a VU számára készült, tehát az M1 szövege ezen alapul; a két szöveg közt alig van eltérés, de az M1 betördelt szövegét
Arany
Arany János
nem ellenőrizhette, ezért a K4 az alapszöveg. Keletkezés 1877. szept. 26.,
Bp
Budapest
. A Merényi László által gyűjtött népmesék közt [a gyűjteményről
AJ
Arany János
kritikát írt lapjába, lásd SzF, 2(1861–62), I/1. (nov. 6.), 6–7., I/2. (nov. 14.), 21–23., I/3. (nov. 21.), 36–38., I/4. (nov. 28.), 53–54.; ua.: AJÖM XI., 326–342.] a Szárdiniai király fia című mesében egy Kuvik nevű boszorkány szerepel, aki varjú alakjában a kivégzett „teste maradványára szállott s mindég azt kiabálta felette: Kár … kár … kár! Azért kiabálnak a varjak még most is így.” Kritikájában
AJ
Arany János
megjegyezte: „népi szellemben történik
[szerkesztői feloldás]
, midőn a hallgatót kiábrándítva mintegy, a mesebeli metamorphosist valóhoz köti; például: »azóta kiált így a varjú: kár! kár!« vagy: »azóta nincs többé boszorkány!«” ( AJÖM XI., 331.) A varjú/holló által kivájt szem általánosan elterjedt képzet a Bibliától ( Péld 30:17 ) a népmesékig.
AJ
Arany János
-nál a Toldi estéjében fordul elő; Toldi Györgyről mondja Bence, hogy „Messze völgy hollója két szemét kivájta” (I/26.). A ballada ugyanakkor valóságos személyhez és eseményhez kapcsolódik. Veres Rebeka Székely János nagyszalontai lakos felesége volt, az eset pedig 1808. júl. 8-án történt. Az 52 éves asszonyt két szalontai férfi, Gali István és Füsüs Nagy János boszorkánysággal vádolta meg. A bírósági jegyzőkönyv szerint Gali így szólt az asszonyhoz: „No mitsoda disznó teremtette boszorkánya, kurvája, meg rontottad a’ feleségemet, ki tekerted a’ nyakát, gyógyítsd meg mert ha nem gyógyítod meg-öllek, itt eszi meg a’ kutya a’ véredet”. Kivitte az asszonyt a kamrába, láncot kötött a derekára, felhúzta egy gerendára, ezután pedig
Füsüs Nagy
Füsüs Nagy István
Gali felszólítására – megkötözte, megpofozta, késsel levágott egy darabot a jobb füléből. Veres Rebeka leánya tetten érte anyja kínzóit, értesítette a bírót, aki többedmagával kiszabadította az asszonyt.
Füsüs Nagy
Füsüs Nagy István
– vallomása szerint – Gali cselédjétől hallotta, hogy Veres Rebeka előző vasárnap az ucán megölelte Galit, s azt mondta neki, hogy „No, édes Galim”; emiatt „vagy magoknak, vagy cselédjeknek, vagy marhájoknak mostanába bajok lesz”.
Füsüs Nagy
Füsüs Nagy István
szerint az asszony kínzása eredményes volt, mert Galiné, aki valóban beteg lett, Veres Rebeka elfogása után estére meggyógyult.
Füsüs Nagy
Füsüs Nagy István
ot 1809. dec. 9-én 40 rhénes forint kártérítés megfizetésére, háromhavi áristomra és 100 pálcaütésre ítélték. Mivel Gali fellebbezett az eljárás ellen, az ő ügye elhúzódott; az újabb tanúmeghallgatások során többen tanúskodtak amellett, hogy Veres Rebeka valóban boszorkány. A jogerős ítéletre 1812. jan. 29-én került sor, Galit 40 rhénes forint kártérítés megfizetésére, félévi fogságra és a ráeső fogházi költségek megtérítésére ítélték. [A per forrása: Bihar vármegyei Tiszti perek: Nagyszalontai Veres Rébék boszorkánysága, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, IV. A. 6/f. 11. TP. XXII. 373. G. Közölte és az esetet leírta Béres András, Arany János „Vörös Rébék”-je és nagyszalontai Veres Rebeka boszorkánysága, ItK, 75(1971)/6, 731–735.] Az esetet
AJ
Arany János
nyilván nem a periratokból, hanem a szalontai szájhagyományból ismerte (lásd a vers lapalji jegyzetét). Lásd még: Szendrey 1917, 138. Solymossy 1917, 20. Sebestyén Gyula, Arany János és a hagyomány, Ethn, 28, új folyam 13(1917)/1–6, 184–196. Fogadtatás A vers Nagy Miklósnak írt kísérőlevelében
Arany
Arany János
maga írja: „
Gyulai
Gyulai Pál
igen szereti, s igénytelen népies formájában én is tartok valamit e balladámra.”
Nagy
Nagy Miklós
válaszában arról biztosítja
Arany
Arany János
t, hogy a vers „a Vasárnapi Ujság e heti számát bizonyára nagyon kapóssá fogja tenni”. ( AJÖM XIX., 413.) Kritikatörténet
Riedl
Riedl Frigyes
Arany
Arany János
balladáinak népiességéről állapítja meg, hogy ez „Szerves sajátság, nem külső mez”, „Olvassuk csak a Vörös Rébék-et: a költő minden jelenetét a népbabona szemével nézi. Nemcsak a nép nyelve, a magyar nép szelleme van meg ebben a balladában.” A refrén kapcsán ezt állapítja meg: „A költő önként nagy technikai nehézséget vállalt: a refrén, a visszatérő
kár!
Hess, madár!
 
Hess, madár! első szava (kár) nem mindig annak van tulajdonítva, aki az utóbbit (Hess, madár) mondja. Ez bonyolítja a költeményt és nehezíti a költő feladatát; a költő nem mondja ki minden esetben, csak sejteti, ki mondja az első és ki a két utolsó szót.” ( Riedl 1982 [1887], 228., 231.)
Greguss
Greguss Ágost
a cselekmény rövid ismertetését így összegzi: „Ha egyszer a gonoszok martaléka lettünk, azok ki nem bocsátanak körmükből s rendesen mind életünket, mind erkölcsünket megrontják.” A népies versforma rövid elemzését követően a szövegrészek beszélők szerinti elkülönítése következik, a Tetemre híváshoz hasonlóan. ( Greguss 1900, 131., 132., 132–135.) Szegedy-Maszák Mihály azon balladák közé sorolja (az Ágnes asszony, a Zács Klára, A walesi bárdok és a Tengeri-hántás mellett), amelyekben „a külső természet teljesen a lelkiállapot szimbolikus nyelvévé válik – mint a romantikát közvetlenül megelőző költők közül legkorábban alighanem
Blake
Blake, William
-nél és
Hölderlin
Hölderlin, Friedrich
nél, a nagy romantikusok közül elsőként
Coleridge
Coleridge, Samuel Taylor
-nál”. ( Szegedy-Maszák 1972, 325.) Szörényi László a „népi babona kultúraalattiságát, archaikus rémületét” kiaknázó törekvés „végső gyümölcse”-ként minősíti a verset: „a szerelmi gyilkosság s annak isteni büntetése, itt minden keresztény és sztoikus formától független rendszerbe szerveződnek. Nem tudjuk pontosan, milyen forrásai vannak
Arany
Arany János
öregkori folklorizmusának; Kodály Zoltán 1950-ben
 [!]
[sic!]
még úgy vélte, hogy
Arany
Arany János
egyáltalán nem ismerhetett hitelesen archaikus folklórformákat. A Vörös Rébék mégis arról tanúskodik, hogy – esetleg a görög tragikumra alkotott felfogását honosítva –
Arany
Arany János
immár úgy tudott tekinteni a magyar folklórra, mint a 20. századi művészek a megújulást ígérő afrikai művészetre.” ( Szörényi 1989 [1982/83], 205.; a
Kodály
Kodály Zoltán
utalás: feltűnő, úgymond, hogy az I. Népdalok és rokon című csoport dalai közt „ötfokú egyetlenegy sincs”;
Kodály
Kodály Zoltán
maga sem talált 1916–17-es szalontai gyűjtése során ilyet, s „
Szalonta
Nagyzsalonta
már
Arany
Arany János
gyermekkorában sem tartozhatott a legrégiesebb helyek közé. Új település, ezenkívül a Bocskai-hajdúk nemesi öntudata, másrészt a fejlett iskola is hozzájárulhatott a hagyomány ősrétegének elfakulásához.
[szerkesztői feloldás]
Nincs semmi jele, hogy
Arany
Arany János
érintkezett az alacsonyabb műveltségű analfabéta réteggel vagy az ősibb hagyományú pásztornéppel.
[szerkesztői feloldás]
Ezért is kutatta szüntelen a régiséget, mert vékonynak érezte maga alatt a hagyomány talaját.” Kodály–Gyulai 1952, 10.) Barta János azoknak a balladáknak a legjellegzetesebb darabjaként említi, amelyekben „a költő nem közvetlenül, nem naiv módon, nem csupaszon ad elő egy történetet, hanem megkettőzi az úgynevezett epikus perspektívát.
[szerkesztői feloldás]
A történet két szinten zajlik, a valóság tudata irreálisan, fantasztikusan elmosódik.” ( Barta 1987 [1982a], 132–133.) Imre László „rikítóan véres rémtörténet”-nek minősíti a balladát, amelynek „cselekménye semmitmondó”, „érdekessége részben abból adódik, hogy igen nehezen hámozható ki a homályos jelentésű és redukált közlésekből”. Az elbeszélésmód jelképiességét emeli ki: „Az Ágnes asszony plaszticitásának, logikus rajzának a helyére kontúrtalan félelmek és talányos jelentésű szimbólumok kerülnek, amelyek mögött szinte elhalványodik a drasztikumban bővelkedő betyárhistória.” A mű eszmeiségét tekintve „a falu babonás, de nagyon is racionális érdekektől vezérelt, elmaradott, szellemileg, erkölcsileg elvadult világának rajza”-ként értelmezi. A verselésről szólva megállapítja: a versen végighúzódó, „a monotóniával végzetszerűséget hangsúlyozó rím és a sok »kár« (minden versszak utolsó előtti két sora a varjúkárogást utánzó »Hess madár!«-t készíti elő) vészteli, baljós fejleményeket jósol”. A kompozíció terén, úgymond, „a balladaművészet csúcsára jut el itt
Arany
Arany János
, hisz úgy emel ki és úgy hagy homályban mozzanatokat, hogy az olvasó (…) kikövetkeztetheti az egész történetet. A külső történést csaknem egészében belsővé tudja formálni, így a balladát lelkiállapotok egy-egy pillanatnyi felvillanásának sorozatára redukálja
[szerkesztői feloldás]
. Folyamatosságnak és megszakítottságnak a balladára oly jellemző ritmusa itt széthullással fenyegetne, ha a kapcsolatot nem állítaná helyre a refrén és a vezérmotívum.” ( Imre 1988, 70–72., 103., 137.) Hász-Fehér Katalin a 12. sor hiányzó alanyának kétértelműségére alapozza elemzését. Eszerint ha a mondat alanya Pörge Dani, „a történet két, alapjában véve gyenge jellemű ember házasságáról szól, akiknek különösebb csábítás sem kell ahhoz, hogy kiteljesedjen sorsuk, Dani később megbánja a házasságot, és a szokványos féltékenységi sztorik szerint gyilkossá válik. Ha azonban a mondat alanya Rebi néni, aki „a hiedelem szerint boszorkány, és természetéből eredően igyekszik elrontani azt, ami szándéka ellenére jónak indult. Ezért bejár Daniékhoz, és a kasznárt, varázserejét is bevetve felhasználja eredeti céljának, a házasság, és ezen keresztül a két ember megrontásának elérésére.” Eszerint Tera jelzője (cifra – cifra asszony) nem pejoratív jelentésű; ennek alátámasztásául Ipolyi Arnold
AJ
Arany János
által is jól ismert – művét idézi. Ennek egyik adata szerint a „cifra asszony” kifejezés olyan kísértetet jelöl, aki „igen szépen énekel s gyönyörűen öltözött, látására és hallására elámul az ember”. ( Ipolyi Arnold, Magyar Mythologia, Pest, 1854, 445.) Ezzel összhangban „Tera az ajándékoknak és a csábításnak ellenáll, csak a varázsszer (mézes bor) hatására egyezik bele a kasznár jövetelébe. A történet ilyen értelmezésben a jónak és a rossznak az eposzi (mitikus) harcává alakul. Dani e két erő között cselekedni kényszerül, felveszi a harcot”. „A jó és a rossz mitikus harcát tekintve
[szerkesztői feloldás]
olyan hős, aki azáltal bukik el, hogy cselekszik, és ezzel kihívja maga ellen a Vörös Rébék képviselte sötét erőket.”
Hász-Fehér
Hász-Fehér Katalin
magyarázatában a küszöb és a híd is mitikus funkciót kap. Ami pedig az elbeszélőt illeti: „a Danit megértő, tettét szükségszerűnek tekintő elbeszélő ebben a sűrített cselekményelmondásban is fontosnak tartja kiemelni a kényszerűség, a rákényszerítettség körülményét”. A konklúziót a hálóba került vad –
AJ
Arany János
-ra többek által jellemzőnek tartott – képe kínálja; eszerint a szabaduló állat „magát, míg hánykolódik, / Jobban behömpölygeti”
[szerkesztői feloldás]
Visszatekintés, 1852
; ilyen módon a vers a Toldi szerelméhez kapcsolható, „amely a haszontalan, kudarcba fulladt, nem időben történő, a helyzethez képest túlméretezett vagy éppen nem eléggé hatásos tettek eposza”. ( Hász-Fehér 1996, 14.) Nyilasy Balázs bűn és bűnhődés viszonyának meglazulására alapozza a kései balladák értelmezését: „A bűnhődés és a bűn korrekt kapcsolata a Vörös Rébékben is meglazul, az összefüggés elmosódik, problematizálódik. A vers főhőse a szerencsétlen események láncolatát elindító ősbűnben egyáltalán nem vétkes: nem a maga akaratából, hanem a boszorkány által végzett mágikus manipuláció hatására választ magának alkalmatlan, bajt hozó feleséget”, ezáltal „az értelmes világrend költői víziója is szétszakadozik. A világot a gonosz uralja, s kénye-kedve szerint intézi az emberi sorsokat.
[szerkesztői feloldás]
A gonoszság démonizmusa a tizenkettedik strófában az
Arany
Arany János
oeuvre legkegyetlenebb, leginkább horrorisztikus jelenetében kulminál.”
Nyilasy
Nyilasy Balázs
részletesen szól a refrénről: „A »Hess, madár«, meglehet az Edgar Allan Poe-i »nevermore«-hoz kapcsolható, de annál tartalmasabbnak, szervesebbnek tűnik. Arany János refrénje rendkívül dinamikus, állandóan változó szituációkba épül be, és, bár az emberi védekező ösztön állandóságát demonstrálja, a hárítás hiábavalóságára is utal: azokat a kétségbeesett hangokat, kiáltozásokat, jajongásokat idézi fel, amelyeket a sokk, a riadalom, a borzalom és a borzalommal szembeni tehetetlenség hív életre.” ( Nyilasy Balázs, A démoniság térnyerése = Nyilasy 2011, 89–94.) Lásd még: Riedl 1982 [1887], 233. Heller 1920 (a versben érvényesülő
Heine
Heine, Heinrich
-hatásról, 373–375.) Hankiss János, A titokzatos kórus =
H. J
Hankiss János
., A magyar irodalom közelről, Bp., „Forrás” Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt., [1942], 205–212. Fordítások Angol: Becky Scarlet (Peter Zollman) = Makkai 2000, 332–335. Észt: Punapea-Rébék (Sander Liivak) = Arany 1999, 46–48.; ua.: http://www.scribd. com; ua.: www.babelmatrix.org Német: Rebecca, die Hexe (Szemere László) = Szemere 1935, 208–210. Olasz: Rebecca Vörös (prózaford., Francesco Sirola) = Sirola 1914, 41–43. Román: Rébék roşcovana (Haralambie Grămescu) = Arany 1957a, 123–127.; ua.: Arany 1960, 330–339.; ua.: Lőrinczi–Majtényi–Szász 1966, 218–221. Feldolgozások Képzőművészeti Zichy Mihály illusztrációi (három lap; 13 szövegközi rajz), 1897, lavírozott tus, 437×352 mm, MNG = Arany–Zichy 1896, IV ., o. n. = Arany–Zichy 2016, 163–167. Buday György fametszete, Napkelet, 11(1933), 621. Borsos Miklós grafikája, Arany 1961 , az 520. oldal után, számozatlan lapon Zenei Szörényi Levente ( Koncz Zsuzsa előadásában, Kertész leszek, Hungaroton–Pepita, SLPX 17486, 1975, 6’ 22”) Hangfelvételek Magyar költők 3., Hungaroton, 1962, Jancsó Adrienn, 5’ 25” Versek a középiskolák II. osztálya számára, IV., Hungaroton Classics, 1982, Szemes Mari, 4’ 36” Arany János: Balladák, Sinkovits Imre, Hungaroton, SLPX 13903, 1982, 4’ 10”; ua.: Magyar költők, Arany János: Balladák, Hungaroton Classics, HCD 14262, 1998 Vers mindenkinek, 2., Előre hát mind, aki költő!, Dolby Digital 2.0, Gáti József (DVD: MTVA, 2011) [an.] Arany János legszebb versei (Nagy magyar költők), Sulyok Mária [an.] Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Béres Ilona, 5’ 19” Zenekísérettel zene: Elek Szilvia; versmondás: Ötvös Éva, Soós Levente, hegedű: Soós Máté, Soós Áron (2016; „Emléke sír a lanton még” – Három évszázad melodrámái Arany János balladáira, CD, Gömörország Regionális Kulturális Egyesület, Miskolc, 2017)
 
Vörös Rébék  
n
Jegyzet Vörös: a vörös haj a babona szerint a rossz jellem jele (vö. „a veres ember egy se jó”, Mikszáth Kálmán, Szent Péter esernyője, Mikszáth Kálmán Összes művei, 7, Regények és nagyobb elbeszélések VII., 1895, s. a. r. Bisztray Gyula, Bp., Akadémiai, 1958, 36.)
n
Jegyzet Rébék: a Rebeka női név becéző alakja
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
K4
M1
M2
 
Babona
*
Szövegforrás:
*K1
 
Boszorkány-történet
*
Szövegforrás:
*K2
 
  „Vörös Rébék általment a
  Keskeny pallón s
elrepült, –”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
elrepült –”
*
Szövegforrás:
K3
 
elrepült*) –”
*
Szövegforrás:
M2
 
n
Jegyzet
A helyi népmonda csak ennyit tartott fel a tisztes boszorkányról, hogy t i. ,,általment a keskeny pallón, ott varjúvá vált, s elröpült.” A többit én toldottam hozzá. —
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K4
M1
 
A népmonda csak ennyit tud a tisztes boszorkányról. —
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
A népmonda csak ennyit tartott fenn a tisztes boszorkányról. A többit én toldottam hozzá. —
*
Szövegforrás:
K3
 
E két sor népmondai töredék
*
Szövegforrás:
M2
 
Szerző.
  Tollászkodni, már mint varju,
  Egy
jegenye fára
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
 
jegenyefára
*
Szövegforrás:
K3
M1
M2
 
űlt.
  A kinek azt mondja: kár!
  Nagy baj éri és nagy kár:
  Hess, madár!
 
 
  Ő volt az, ki addig főzte
  Pörge
Dani
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
Jani
*
Szövegforrás:
*K1
 
bocskorát,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
M1
M2
 
bocskorát
n
Jegyzet a K3 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K4
 
n
Jegyzet főzte […] bocskorát: Erdélyi János értelmezésében a „Főzik a kapczáját” kifejezést „Arra mondják, ki leányos házhoz jár, s a szokott időben akármily társaságot is elhagy miatta”, Erdélyi 1851, 4136. sz. (217.); a mondás különböző jelentéseinek összefüggéseiről lásd Lehr 1906, 34–35. Népszokásként szerelmi varázslás; ha a lány megszerzi és megfőzi a legény kapcáját (bocskorát), őt magát is magához láncolja ( MNL ).
 
Míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
M1
 
Mig
*
Szövegforrás:
M2
 
elvette a Sinkóék
  Czifra
lyányát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
lányát
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
, a Terát.
n
Jegyzet Tera – a Teréz női név becéző változata
  De most bezzeg bánja már,
  Váltig hajtja: kár volt, kár!
  Hess, madár!
 
 
 
Pörge
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
M1
M2
 
Pörge
n
Jegyzet a rge betűkön sötét ujjlenyomat
*
Szövegforrás:
K4
 
Dani most őbenne
  Ha
elbotlik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
M2
 
elbotlik,
*
Szövegforrás:
M1
 
se’ köszön,
  S ha ott kapja, kibuktatja
  Orrával a küszöbön.
  Pedig titkon oda jár,
  Szép asszonynak mondja: kár!
  Hess, madár!
 
 
  Czifra asszony
színes
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
[törölt]
« a szép »
színes
*
Szövegforrás:
*K1
 
szóra
 
Tetteti, hogy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
M1
M2
 
[törölt]
« Eleinte »
Tetteti, hogy
*
Szövegforrás:
*K1
 
Tetteti, hogy
n
Jegyzet a tt betűkön tint., ceruzával jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
Tetteti hogy
n
Jegyzet a K3 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K4
 
mit se’ hajt:
  „Kend meg köztünk ne csináljon
  Háborodást, házi bajt,
  Nem vagyok én csapodár.”
  Rebi néni mondja: kár!
  Hess, madár!
 
 
  Másszor is jön, hoz fehér pénzt,
n
Jegyzet ezüstpénzt
  Piros kendőt s egyebet:
  „Nesze,
lyányom!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
lyányom,
*
Szövegforrás:
K3
 
e mézes bor
  Erősítse a szived:
  Szépnek
úgy nem tenni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
úgy nem tenni,
*
Szövegforrás:
K3
 
úgy nem tenni
*
Szövegforrás:
M2
 
kár!”
  – „Hadd jöjjön hát a kasznár.”
n
Jegyzet a magtárakat kezelő uradalmi tisztviselő ( TESz )
  Hess, madár!
 
 
  Háborúság, házi patvar
  Attól kezdve van elég;
  De nem hallik a szomszédba:
  Pörge Dani tűri még.
 
A bölcső is ott van már:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
[törölt]
« A gyerek is megvan »
A bölcső is ott van már:
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Künn egy varju mondja:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
[törölt]
« Rebi mindig mondja: »
Künn egy varju mondja:
*
Szövegforrás:
*K1
 
kár!
  Hess, madár!
 
 
 
„Asszony! ördög!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
M1
 
„Asszony,
[törölt]
« asszony, »
ördög!
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Asszony, ördög!
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
vidd apádnak
  Haza ezt a gyermeket –
  Ne! a
varjut
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
varjút
*
Szövegforrás:
K3
 
(hol a puskám?)
  Útra meglövöm neked.”
  Varju azt
se’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
M1
M2
 
n
Jegyzet a javított szövegben
se
*
Szövegforrás:
K3
 
mondja: kár!
  El sem is rebbenti
már
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
M2
 
már:
*
Szövegforrás:
M1
 
  „Hess, madár!”
 
 
  Híre terjed a helységben:
  „Tudjátok, mi az eset?
  Pörge Dani egy
varjút
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
varjut
*
Szövegforrás:
K3
 
lőtt
  S
Rebi néni leesett!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
Rebi néni leesett.”
*
Szövegforrás:
K3
 
  Rebi lelke nem vón’ kár:
  De,
mint varju,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
[törölt]
« a lelke »
mint varju,
*
Szövegforrás:
*K1
 
visszajár.
  Hess, madár!
 
 
 
Gyilkost
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
M1
M2
 
Gyilko
[törölt]
« t »
st
n
Jegyzet s a t betűre írva
*
Szövegforrás:
K4
 
a törvény
nyomozza:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
nyomozza;
*
Szövegforrás:
K3
 
  Szegény Dani mit tegyen?
  Útnak indul, bujdosásnak,
  Keskeny pallón átmegyen.
  Szembe jött rá a kasznár.
  Varju elkiáltja: kár!
  Hess, madár!
 
 
  Keskeny a palló kettőnek:
  Nem térhet ki a Dani;
  Egy billentés:
lent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
lenn
*
Szövegforrás:
K3
 
a vízben
  Nagyot csobban valami.
  Sok eső volt: mély az ár.
  Varju látja, mondja: kár!
  Hess, madár!
 
 
  Bujdosónak kín az élte,
  Reszket, ha levél
zörög;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
zörög:
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
  Felvont sárkányt vesz kezébe,
n
Jegyzet sárkány (kakas, ravasz): puska elsütőszerkezete; felvont – felhúzott – elsütőszerkezettel a puska kész az azonnali lövésre
 
Hajtja éh:
„Megállj,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
„megállj,
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
görög!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
„Hó megállj, te vén görög!”
*
Szövegforrás:
*K1
 
n
Jegyzet A balkáni kereskedők gyűjtőneve a 18. században (
Greguss
Greguss Ágost
„görög hitű ráczok”-ként említi őket, Greguss 1900, 136.).
  Varju mind’ kiséri: „kár!…
n
Jegyzet mindig
 
Fennakadsz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
M2
 
Fára jutsz
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Fennakadsz
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3
K4
M1
 
te, szép betyár!”
n
Jegyzet kettős jelentésű szó: elfognak; felakasztanak
  „Hess, madár!”
 
 
  „Most ebédre, hollók,
varjak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
varjak,
*
Szövegforrás:
K3
 
  Seregestül, a ki van!
  De
szemét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
szemét
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
ne bántsa senki:
  Azzal elbánok magam.”
  Fekete volt, mint
bogár;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
bogár:
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
  Asszony ott
sír:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
 
sir:
n
Jegyzet a K3 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K4
M1
M2
 
„még is kár!
  Hess, madár!” –
 
 
  Vörös Rébék általment a
  Keskeny pallón: most repül;
  Egy varjúból a másikba
  Száll a lelke, vég
ne’kűl;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
 
ne’kül;
*
Szövegforrás:
M1
 
nekül;
*
Szövegforrás:
M2
 
  S kinek ő azt mondja: kár!
  Nagy baj éri és nagy kár.
  Hess, madár!
 
 
(1877. sept. 26.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
 
(1877. sept. 26.)
*
Szövegforrás:
K3
 
Arany János –
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K4
 
Arany János
*
Szövegforrás:
M1
 
(1877)
*
Szövegforrás:
M2
 
 
 
 
Vörös Rébék  
n
Jegyzet Vörös: a vörös haj a babona szerint a rossz jellem jele (vö. „a veres ember egy se jó”, Mikszáth Kálmán, Szent Péter esernyője, Mikszáth Kálmán Összes művei, 7, Regények és nagyobb elbeszélések VII., 1895, s. a. r. Bisztray Gyula, Bp., Akadémiai, 1958, 36.)
n
Jegyzet Rébék: a Rebeka női név becéző alakja
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
K4
M1
M2
 
Babona
*
Szövegforrás:
*K1
 
Boszorkány-történet
*
Szövegforrás:
*K2
 
  „Vörös Rébék általment a
  Keskeny pallón s
elrepült, –”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
elrepült –”
*
Szövegforrás:
K3
 
elrepült*) –”
*
Szövegforrás:
M2
 
n
Jegyzet
A helyi népmonda csak ennyit tartott fel a tisztes boszorkányról, hogy t i. ,,általment a keskeny pallón, ott varjúvá vált, s elröpült.” A többit én toldottam hozzá. —
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K4
M1
 
A népmonda csak ennyit tud a tisztes boszorkányról. —
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
A népmonda csak ennyit tartott fenn a tisztes boszorkányról. A többit én toldottam hozzá. —
*
Szövegforrás:
K3
 
E két sor népmondai töredék
*
Szövegforrás:
M2
 
Szerző.
  Tollászkodni, már mint varju,
  Egy
jegenye fára
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
 
jegenyefára
*
Szövegforrás:
K3
M1
M2
 
űlt.
  A kinek azt mondja: kár!
  Nagy baj éri és nagy kár:
  Hess, madár!
 
 
  Ő volt az, ki addig főzte
  Pörge
Dani
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
Jani
*
Szövegforrás:
*K1
 
bocskorát,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
M1
M2
 
bocskorát
n
Jegyzet a K3 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K4
 
n
Jegyzet főzte […] bocskorát: Erdélyi János értelmezésében a „Főzik a kapczáját” kifejezést „Arra mondják, ki leányos házhoz jár, s a szokott időben akármily társaságot is elhagy miatta”, Erdélyi 1851, 4136. sz. (217.); a mondás különböző jelentéseinek összefüggéseiről lásd Lehr 1906, 34–35. Népszokásként szerelmi varázslás; ha a lány megszerzi és megfőzi a legény kapcáját (bocskorát), őt magát is magához láncolja ( MNL ).
 
Míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
M1
 
Mig
*
Szövegforrás:
M2
 
elvette a Sinkóék
  Czifra
lyányát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
lányát
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
, a Terát.
n
Jegyzet Tera – a Teréz női név becéző változata
  De most bezzeg bánja már,
  Váltig hajtja: kár volt, kár!
  Hess, madár!
 
 
 
Pörge
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
M1
M2
 
Pörge
n
Jegyzet a rge betűkön sötét ujjlenyomat
*
Szövegforrás:
K4
 
Dani most őbenne
  Ha
elbotlik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
M2
 
elbotlik,
*
Szövegforrás:
M1
 
se’ köszön,
  S ha ott kapja, kibuktatja
  Orrával a küszöbön.
  Pedig titkon oda jár,
  Szép asszonynak mondja: kár!
  Hess, madár!
 
 
  Czifra asszony
színes
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
[törölt]
« a szép »
színes
*
Szövegforrás:
*K1
 
szóra
 
Tetteti, hogy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
M1
M2
 
[törölt]
« Eleinte »
Tetteti, hogy
*
Szövegforrás:
*K1
 
Tetteti, hogy
n
Jegyzet a tt betűkön tint., ceruzával jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
Tetteti hogy
n
Jegyzet a K3 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K4
 
mit se’ hajt:
  „Kend meg köztünk ne csináljon
  Háborodást, házi bajt,
  Nem vagyok én csapodár.”
  Rebi néni mondja: kár!
  Hess, madár!
 
 
  Másszor is jön, hoz fehér pénzt,
n
Jegyzet ezüstpénzt
  Piros kendőt s egyebet:
  „Nesze,
lyányom!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
lyányom,
*
Szövegforrás:
K3
 
e mézes bor
  Erősítse a szived:
  Szépnek
úgy nem tenni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
úgy nem tenni,
*
Szövegforrás:
K3
 
úgy nem tenni
*
Szövegforrás:
M2
 
kár!”
  – „Hadd jöjjön hát a kasznár.”
n
Jegyzet a magtárakat kezelő uradalmi tisztviselő ( TESz )
  Hess, madár!
 
 
  Háborúság, házi patvar
  Attól kezdve van elég;
  De nem hallik a szomszédba:
  Pörge Dani tűri még.
 
A bölcső is ott van már:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
[törölt]
« A gyerek is megvan »
A bölcső is ott van már:
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Künn egy varju mondja:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
[törölt]
« Rebi mindig mondja: »
Künn egy varju mondja:
*
Szövegforrás:
*K1
 
kár!
  Hess, madár!
 
 
 
„Asszony! ördög!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
M1
 
„Asszony,
[törölt]
« asszony, »
ördög!
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Asszony, ördög!
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
vidd apádnak
  Haza ezt a gyermeket –
  Ne! a
varjut
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
varjút
*
Szövegforrás:
K3
 
(hol a puskám?)
  Útra meglövöm neked.”
  Varju azt
se’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
M1
M2
 
n
Jegyzet a javított szövegben
se
*
Szövegforrás:
K3
 
mondja: kár!
  El sem is rebbenti
már
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
M2
 
már:
*
Szövegforrás:
M1
 
  „Hess, madár!”
 
 
  Híre terjed a helységben:
  „Tudjátok, mi az eset?
  Pörge Dani egy
varjút
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
varjut
*
Szövegforrás:
K3
 
lőtt
  S
Rebi néni leesett!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
Rebi néni leesett.”
*
Szövegforrás:
K3
 
  Rebi lelke nem vón’ kár:
  De,
mint varju,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
[törölt]
« a lelke »
mint varju,
*
Szövegforrás:
*K1
 
visszajár.
  Hess, madár!
 
 
 
Gyilkost
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
M1
M2
 
Gyilko
[törölt]
« t »
st
n
Jegyzet s a t betűre írva
*
Szövegforrás:
K4
 
a törvény
nyomozza:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
nyomozza;
*
Szövegforrás:
K3
 
  Szegény Dani mit tegyen?
  Útnak indul, bujdosásnak,
  Keskeny pallón átmegyen.
  Szembe jött rá a kasznár.
  Varju elkiáltja: kár!
  Hess, madár!
 
 
  Keskeny a palló kettőnek:
  Nem térhet ki a Dani;
  Egy billentés:
lent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
lenn
*
Szövegforrás:
K3
 
a vízben
  Nagyot csobban valami.
  Sok eső volt: mély az ár.
  Varju látja, mondja: kár!
  Hess, madár!
 
 
  Bujdosónak kín az élte,
  Reszket, ha levél
zörög;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
zörög:
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
  Felvont sárkányt vesz kezébe,
n
Jegyzet sárkány (kakas, ravasz): puska elsütőszerkezete; felvont – felhúzott – elsütőszerkezettel a puska kész az azonnali lövésre
 
Hajtja éh:
„Megállj,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
„megállj,
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
görög!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
„Hó megállj, te vén görög!”
*
Szövegforrás:
*K1
 
n
Jegyzet A balkáni kereskedők gyűjtőneve a 18. században (
Greguss
Greguss Ágost
„görög hitű ráczok”-ként említi őket, Greguss 1900, 136.).
  Varju mind’ kiséri: „kár!…
n
Jegyzet mindig
 
Fennakadsz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
M2
 
Fára jutsz
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Fennakadsz
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3
K4
M1
 
te, szép betyár!”
n
Jegyzet kettős jelentésű szó: elfognak; felakasztanak
  „Hess, madár!”
 
 
  „Most ebédre, hollók,
varjak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
varjak,
*
Szövegforrás:
K3
 
  Seregestül, a ki van!
  De
szemét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
szemét
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
ne bántsa senki:
  Azzal elbánok magam.”
  Fekete volt, mint
bogár;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
bogár:
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
  Asszony ott
sír:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
 
sir:
n
Jegyzet a K3 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K4
M1
M2
 
„még is kár!
  Hess, madár!” –
 
 
  Vörös Rébék általment a
  Keskeny pallón: most repül;
  Egy varjúból a másikba
  Száll a lelke, vég
ne’kűl;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
 
ne’kül;
*
Szövegforrás:
M1
 
nekül;
*
Szövegforrás:
M2
 
  S kinek ő azt mondja: kár!
  Nagy baj éri és nagy kár.
  Hess, madár!
 
 
(1877. sept. 26.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
 
(1877. sept. 26.)
*
Szövegforrás:
K3
 
Arany János –
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K4
 
Arany János
*
Szövegforrás:
M1
 
(1877)
*
Szövegforrás:
M2
 
 
 
 
Vörös Rébék  
n
Jegyzet Vörös: a vörös haj a babona szerint a rossz jellem jele (vö. „a veres ember egy se jó”, Mikszáth Kálmán, Szent Péter esernyője, Mikszáth Kálmán Összes művei, 7, Regények és nagyobb elbeszélések VII., 1895, s. a. r. Bisztray Gyula, Bp., Akadémiai, 1958, 36.)
n
Jegyzet Rébék: a Rebeka női név becéző alakja
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
K4
M1
M2
 
Babona
*
Szövegforrás:
*K1
 
Boszorkány-történet
*
Szövegforrás:
*K2
 
  „Vörös Rébék általment a
  Keskeny pallón s
elrepült, –”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
elrepült –”
*
Szövegforrás:
K3
 
elrepült*) –”
*
Szövegforrás:
M2
 
n
Jegyzet
A helyi népmonda csak ennyit tartott fel a tisztes boszorkányról, hogy t i. ,,általment a keskeny pallón, ott varjúvá vált, s elröpült.” A többit én toldottam hozzá. —
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K4
M1
 
A népmonda csak ennyit tud a tisztes boszorkányról. —
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
A népmonda csak ennyit tartott fenn a tisztes boszorkányról. A többit én toldottam hozzá. —
*
Szövegforrás:
K3
 
E két sor népmondai töredék
*
Szövegforrás:
M2
 
Szerző.
  Tollászkodni, már mint varju,
  Egy
jegenye fára
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
 
jegenyefára
*
Szövegforrás:
K3
M1
M2
 
űlt.
  A kinek azt mondja: kár!
  Nagy baj éri és nagy kár:
  Hess, madár!
 
 
  Ő volt az, ki addig főzte
  Pörge
Dani
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
Jani
*
Szövegforrás:
*K1
 
bocskorát,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
M1
M2
 
bocskorát
n
Jegyzet a K3 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K4
 
n
Jegyzet főzte […] bocskorát: Erdélyi János értelmezésében a „Főzik a kapczáját” kifejezést „Arra mondják, ki leányos házhoz jár, s a szokott időben akármily társaságot is elhagy miatta”, Erdélyi 1851, 4136. sz. (217.); a mondás különböző jelentéseinek összefüggéseiről lásd Lehr 1906, 34–35. Népszokásként szerelmi varázslás; ha a lány megszerzi és megfőzi a legény kapcáját (bocskorát), őt magát is magához láncolja ( MNL ).
 
Míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
M1
 
Mig
*
Szövegforrás:
M2
 
elvette a Sinkóék
  Czifra
lyányát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
lányát
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
, a Terát.
n
Jegyzet Tera – a Teréz női név becéző változata
  De most bezzeg bánja már,
  Váltig hajtja: kár volt, kár!
  Hess, madár!
 
 
 
Pörge
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
M1
M2
 
Pörge
n
Jegyzet a rge betűkön sötét ujjlenyomat
*
Szövegforrás:
K4
 
Dani most őbenne
  Ha
elbotlik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
M2
 
elbotlik,
*
Szövegforrás:
M1
 
se’ köszön,
  S ha ott kapja, kibuktatja
  Orrával a küszöbön.
  Pedig titkon oda jár,
  Szép asszonynak mondja: kár!
  Hess, madár!
 
 
  Czifra asszony
színes
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
[törölt]
« a szép »
színes
*
Szövegforrás:
*K1
 
szóra
 
Tetteti, hogy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
M1
M2
 
[törölt]
« Eleinte »
Tetteti, hogy
*
Szövegforrás:
*K1
 
Tetteti, hogy
n
Jegyzet a tt betűkön tint., ceruzával jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
Tetteti hogy
n
Jegyzet a K3 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K4
 
mit se’ hajt:
  „Kend meg köztünk ne csináljon
  Háborodást, házi bajt,
  Nem vagyok én csapodár.”
  Rebi néni mondja: kár!
  Hess, madár!
 
 
  Másszor is jön, hoz fehér pénzt,
n
Jegyzet ezüstpénzt
  Piros kendőt s egyebet:
  „Nesze,
lyányom!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
lyányom,
*
Szövegforrás:
K3
 
e mézes bor
  Erősítse a szived:
  Szépnek
úgy nem tenni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
úgy nem tenni,
*
Szövegforrás:
K3
 
úgy nem tenni
*
Szövegforrás:
M2
 
kár!”
  – „Hadd jöjjön hát a kasznár.”
n
Jegyzet a magtárakat kezelő uradalmi tisztviselő ( TESz )
  Hess, madár!
 
 
  Háborúság, házi patvar
  Attól kezdve van elég;
  De nem hallik a szomszédba:
  Pörge Dani tűri még.
 
A bölcső is ott van már:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
[törölt]
« A gyerek is megvan »
A bölcső is ott van már:
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Künn egy varju mondja:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
[törölt]
« Rebi mindig mondja: »
Künn egy varju mondja:
*
Szövegforrás:
*K1
 
kár!
  Hess, madár!
 
 
 
„Asszony! ördög!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
M1
 
„Asszony,
[törölt]
« asszony, »
ördög!
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Asszony, ördög!
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
vidd apádnak
  Haza ezt a gyermeket –
  Ne! a
varjut
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
varjút
*
Szövegforrás:
K3
 
(hol a puskám?)
  Útra meglövöm neked.”
  Varju azt
se’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
M1
M2
 
n
Jegyzet a javított szövegben
se
*
Szövegforrás:
K3
 
mondja: kár!
  El sem is rebbenti
már
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
M2
 
már:
*
Szövegforrás:
M1
 
  „Hess, madár!”
 
 
  Híre terjed a helységben:
  „Tudjátok, mi az eset?
  Pörge Dani egy
varjút
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
varjut
*
Szövegforrás:
K3
 
lőtt
  S
Rebi néni leesett!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
Rebi néni leesett.”
*
Szövegforrás:
K3
 
  Rebi lelke nem vón’ kár:
  De,
mint varju,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
[törölt]
« a lelke »
mint varju,
*
Szövegforrás:
*K1
 
visszajár.
  Hess, madár!
 
 
 
Gyilkost
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
M1
M2
 
Gyilko
[törölt]
« t »
st
n
Jegyzet s a t betűre írva
*
Szövegforrás:
K4
 
a törvény
nyomozza:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
nyomozza;
*
Szövegforrás:
K3
 
  Szegény Dani mit tegyen?
  Útnak indul, bujdosásnak,
  Keskeny pallón átmegyen.
  Szembe jött rá a kasznár.
  Varju elkiáltja: kár!
  Hess, madár!
 
 
  Keskeny a palló kettőnek:
  Nem térhet ki a Dani;
  Egy billentés:
lent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
lenn
*
Szövegforrás:
K3
 
a vízben
  Nagyot csobban valami.
  Sok eső volt: mély az ár.
  Varju látja, mondja: kár!
  Hess, madár!
 
 
  Bujdosónak kín az élte,
  Reszket, ha levél
zörög;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
zörög:
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
  Felvont sárkányt vesz kezébe,
n
Jegyzet sárkány (kakas, ravasz): puska elsütőszerkezete; felvont – felhúzott – elsütőszerkezettel a puska kész az azonnali lövésre
 
Hajtja éh:
„Megállj,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
„megállj,
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
görög!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
„Hó megállj, te vén görög!”
*
Szövegforrás:
*K1
 
n
Jegyzet A balkáni kereskedők gyűjtőneve a 18. században (
Greguss
Greguss Ágost
„görög hitű ráczok”-ként említi őket, Greguss 1900, 136.).
  Varju mind’ kiséri: „kár!…
n
Jegyzet mindig
 
Fennakadsz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
M2
 
Fára jutsz
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Fennakadsz
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3
K4
M1
 
te, szép betyár!”
n
Jegyzet kettős jelentésű szó: elfognak; felakasztanak
  „Hess, madár!”
 
 
  „Most ebédre, hollók,
varjak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
varjak,
*
Szövegforrás:
K3
 
  Seregestül, a ki van!
  De
szemét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
szemét
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
ne bántsa senki:
  Azzal elbánok magam.”
  Fekete volt, mint
bogár;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
bogár:
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
  Asszony ott
sír:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
 
sir:
n
Jegyzet a K3 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K4
M1
M2
 
„még is kár!
  Hess, madár!” –
 
 
  Vörös Rébék általment a
  Keskeny pallón: most repül;
  Egy varjúból a másikba
  Száll a lelke, vég
ne’kűl;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
 
ne’kül;
*
Szövegforrás:
M1
 
nekül;
*
Szövegforrás:
M2
 
  S kinek ő azt mondja: kár!
  Nagy baj éri és nagy kár.
  Hess, madár!
 
 
(1877. sept. 26.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
 
(1877. sept. 26.)
*
Szövegforrás:
K3
 
Arany János –
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K4
 
Arany János
*
Szövegforrás:
M1
 
(1877)
*
Szövegforrás:
M2
 
 
 
 
Vörös Rébék  
n
Jegyzet Vörös: a vörös haj a babona szerint a rossz jellem jele (vö. „a veres ember egy se jó”, Mikszáth Kálmán, Szent Péter esernyője, Mikszáth Kálmán Összes művei, 7, Regények és nagyobb elbeszélések VII., 1895, s. a. r. Bisztray Gyula, Bp., Akadémiai, 1958, 36.)
n
Jegyzet Rébék: a Rebeka női név becéző alakja
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
K4
M1
M2
 
Babona
*
Szövegforrás:
*K1
 
Boszorkány-történet
*
Szövegforrás:
*K2
 
  „Vörös Rébék általment a
  Keskeny pallón s
elrepült, –”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
elrepült –”
*
Szövegforrás:
K3
 
elrepült*) –”
*
Szövegforrás:
M2
 
n
Jegyzet
A helyi népmonda csak ennyit tartott fel a tisztes boszorkányról, hogy t i. ,,általment a keskeny pallón, ott varjúvá vált, s elröpült.” A többit én toldottam hozzá. —
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K4
M1
 
A népmonda csak ennyit tud a tisztes boszorkányról. —
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
A népmonda csak ennyit tartott fenn a tisztes boszorkányról. A többit én toldottam hozzá. —
*
Szövegforrás:
K3
 
E két sor népmondai töredék
*
Szövegforrás:
M2
 
Szerző.
  Tollászkodni, már mint varju,
  Egy
jegenye fára
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
 
jegenyefára
*
Szövegforrás:
K3
M1
M2
 
űlt.
  A kinek azt mondja: kár!
  Nagy baj éri és nagy kár:
  Hess, madár!
 
 
  Ő volt az, ki addig főzte
  Pörge
Dani
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
Jani
*
Szövegforrás:
*K1
 
bocskorát,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
M1
M2
 
bocskorát
n
Jegyzet a K3 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K4
 
n
Jegyzet főzte […] bocskorát: Erdélyi János értelmezésében a „Főzik a kapczáját” kifejezést „Arra mondják, ki leányos házhoz jár, s a szokott időben akármily társaságot is elhagy miatta”, Erdélyi 1851, 4136. sz. (217.); a mondás különböző jelentéseinek összefüggéseiről lásd Lehr 1906, 34–35. Népszokásként szerelmi varázslás; ha a lány megszerzi és megfőzi a legény kapcáját (bocskorát), őt magát is magához láncolja ( MNL ).
 
Míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
M1
 
Mig
*
Szövegforrás:
M2
 
elvette a Sinkóék
  Czifra
lyányát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
lányát
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
, a Terát.
n
Jegyzet Tera – a Teréz női név becéző változata
  De most bezzeg bánja már,
  Váltig hajtja: kár volt, kár!
  Hess, madár!
 
 
 
Pörge
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
M1
M2
 
Pörge
n
Jegyzet a rge betűkön sötét ujjlenyomat
*
Szövegforrás:
K4
 
Dani most őbenne
  Ha
elbotlik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
M2
 
elbotlik,
*
Szövegforrás:
M1
 
se’ köszön,
  S ha ott kapja, kibuktatja
  Orrával a küszöbön.
  Pedig titkon oda jár,
  Szép asszonynak mondja: kár!
  Hess, madár!
 
 
  Czifra asszony
színes
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
[törölt]
« a szép »
színes
*
Szövegforrás:
*K1
 
szóra
 
Tetteti, hogy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
M1
M2
 
[törölt]
« Eleinte »
Tetteti, hogy
*
Szövegforrás:
*K1
 
Tetteti, hogy
n
Jegyzet a tt betűkön tint., ceruzával jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
Tetteti hogy
n
Jegyzet a K3 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K4
 
mit se’ hajt:
  „Kend meg köztünk ne csináljon
  Háborodást, házi bajt,
  Nem vagyok én csapodár.”
  Rebi néni mondja: kár!
  Hess, madár!
 
 
  Másszor is jön, hoz fehér pénzt,
n
Jegyzet ezüstpénzt
  Piros kendőt s egyebet:
  „Nesze,
lyányom!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
lyányom,
*
Szövegforrás:
K3
 
e mézes bor
  Erősítse a szived:
  Szépnek
úgy nem tenni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
úgy nem tenni,
*
Szövegforrás:
K3
 
úgy nem tenni
*
Szövegforrás:
M2
 
kár!”
  – „Hadd jöjjön hát a kasznár.”
n
Jegyzet a magtárakat kezelő uradalmi tisztviselő ( TESz )
  Hess, madár!
 
 
  Háborúság, házi patvar
  Attól kezdve van elég;
  De nem hallik a szomszédba:
  Pörge Dani tűri még.
 
A bölcső is ott van már:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
[törölt]
« A gyerek is megvan »
A bölcső is ott van már:
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Künn egy varju mondja:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
[törölt]
« Rebi mindig mondja: »
Künn egy varju mondja:
*
Szövegforrás:
*K1
 
kár!
  Hess, madár!
 
 
 
„Asszony! ördög!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
M1
 
„Asszony,
[törölt]
« asszony, »
ördög!
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Asszony, ördög!
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
vidd apádnak
  Haza ezt a gyermeket –
  Ne! a
varjut
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
varjút
*
Szövegforrás:
K3
 
(hol a puskám?)
  Útra meglövöm neked.”
  Varju azt
se’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
M1
M2
 
n
Jegyzet a javított szövegben
se
*
Szövegforrás:
K3
 
mondja: kár!
  El sem is rebbenti
már
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
M2
 
már:
*
Szövegforrás:
M1
 
  „Hess, madár!”
 
 
  Híre terjed a helységben:
  „Tudjátok, mi az eset?
  Pörge Dani egy
varjút
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
varjut
*
Szövegforrás:
K3
 
lőtt
  S
Rebi néni leesett!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
Rebi néni leesett.”
*
Szövegforrás:
K3
 
  Rebi lelke nem vón’ kár:
  De,
mint varju,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
[törölt]
« a lelke »
mint varju,
*
Szövegforrás:
*K1
 
visszajár.
  Hess, madár!
 
 
 
Gyilkost
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
M1
M2
 
Gyilko
[törölt]
« t »
st
n
Jegyzet s a t betűre írva
*
Szövegforrás:
K4
 
a törvény
nyomozza:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
nyomozza;
*
Szövegforrás:
K3
 
  Szegény Dani mit tegyen?
  Útnak indul, bujdosásnak,
  Keskeny pallón átmegyen.
  Szembe jött rá a kasznár.
  Varju elkiáltja: kár!
  Hess, madár!
 
 
  Keskeny a palló kettőnek:
  Nem térhet ki a Dani;
  Egy billentés:
lent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
lenn
*
Szövegforrás:
K3
 
a vízben
  Nagyot csobban valami.
  Sok eső volt: mély az ár.
  Varju látja, mondja: kár!
  Hess, madár!
 
 
  Bujdosónak kín az élte,
  Reszket, ha levél
zörög;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
zörög:
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
  Felvont sárkányt vesz kezébe,
n
Jegyzet sárkány (kakas, ravasz): puska elsütőszerkezete; felvont – felhúzott – elsütőszerkezettel a puska kész az azonnali lövésre
 
Hajtja éh:
„Megállj,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
„megállj,
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
görög!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
„Hó megállj, te vén görög!”
*
Szövegforrás:
*K1
 
n
Jegyzet A balkáni kereskedők gyűjtőneve a 18. században (
Greguss
Greguss Ágost
„görög hitű ráczok”-ként említi őket, Greguss 1900, 136.).
  Varju mind’ kiséri: „kár!…
n
Jegyzet mindig
 
Fennakadsz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
M2
 
Fára jutsz
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Fennakadsz
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3
K4
M1
 
te, szép betyár!”
n
Jegyzet kettős jelentésű szó: elfognak; felakasztanak
  „Hess, madár!”
 
 
  „Most ebédre, hollók,
varjak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
varjak,
*
Szövegforrás:
K3
 
  Seregestül, a ki van!
  De
szemét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
szemét
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
ne bántsa senki:
  Azzal elbánok magam.”
  Fekete volt, mint
bogár;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
bogár:
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
  Asszony ott
sír:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
 
sir:
n
Jegyzet a K3 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K4
M1
M2
 
„még is kár!
  Hess, madár!” –
 
 
  Vörös Rébék általment a
  Keskeny pallón: most repül;
  Egy varjúból a másikba
  Száll a lelke, vég
ne’kűl;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
 
ne’kül;
*
Szövegforrás:
M1
 
nekül;
*
Szövegforrás:
M2
 
  S kinek ő azt mondja: kár!
  Nagy baj éri és nagy kár.
  Hess, madár!
 
 
(1877. sept. 26.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
 
(1877. sept. 26.)
*
Szövegforrás:
K3
 
Arany János –
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K4
 
Arany János
*
Szövegforrás:
M1
 
(1877)
*
Szövegforrás:
M2
 
 
 
 
Vörös Rébék  
n
Jegyzet Vörös: a vörös haj a babona szerint a rossz jellem jele (vö. „a veres ember egy se jó”, Mikszáth Kálmán, Szent Péter esernyője, Mikszáth Kálmán Összes művei, 7, Regények és nagyobb elbeszélések VII., 1895, s. a. r. Bisztray Gyula, Bp., Akadémiai, 1958, 36.)
n
Jegyzet Rébék: a Rebeka női név becéző alakja
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
K4
M1
M2
 
Babona
*
Szövegforrás:
*K1
 
Boszorkány-történet
*
Szövegforrás:
*K2
 
  „Vörös Rébék általment a
  Keskeny pallón s
elrepült, –”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
elrepült –”
*
Szövegforrás:
K3
 
elrepült*) –”
*
Szövegforrás:
M2
 
n
Jegyzet
A helyi népmonda csak ennyit tartott fel a tisztes boszorkányról, hogy t i. ,,általment a keskeny pallón, ott varjúvá vált, s elröpült.” A többit én toldottam hozzá. —
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K4
M1
 
A népmonda csak ennyit tud a tisztes boszorkányról. —
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
A népmonda csak ennyit tartott fenn a tisztes boszorkányról. A többit én toldottam hozzá. —
*
Szövegforrás:
K3
 
E két sor népmondai töredék
*
Szövegforrás:
M2
 
Szerző.
  Tollászkodni, már mint varju,
  Egy
jegenye fára
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
 
jegenyefára
*
Szövegforrás:
K3
M1
M2
 
űlt.
  A kinek azt mondja: kár!
  Nagy baj éri és nagy kár:
  Hess, madár!
 
 
  Ő volt az, ki addig főzte
  Pörge
Dani
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
Jani
*
Szövegforrás:
*K1
 
bocskorát,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
M1
M2
 
bocskorát
n
Jegyzet a K3 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K4
 
n
Jegyzet főzte […] bocskorát: Erdélyi János értelmezésében a „Főzik a kapczáját” kifejezést „Arra mondják, ki leányos házhoz jár, s a szokott időben akármily társaságot is elhagy miatta”, Erdélyi 1851, 4136. sz. (217.); a mondás különböző jelentéseinek összefüggéseiről lásd Lehr 1906, 34–35. Népszokásként szerelmi varázslás; ha a lány megszerzi és megfőzi a legény kapcáját (bocskorát), őt magát is magához láncolja ( MNL ).
 
Míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
M1
 
Mig
*
Szövegforrás:
M2
 
elvette a Sinkóék
  Czifra
lyányát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
lányát
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
, a Terát.
n
Jegyzet Tera – a Teréz női név becéző változata
  De most bezzeg bánja már,
  Váltig hajtja: kár volt, kár!
  Hess, madár!
 
 
 
Pörge
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
M1
M2
 
Pörge
n
Jegyzet a rge betűkön sötét ujjlenyomat
*
Szövegforrás:
K4
 
Dani most őbenne
  Ha
elbotlik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
M2
 
elbotlik,
*
Szövegforrás:
M1
 
se’ köszön,
  S ha ott kapja, kibuktatja
  Orrával a küszöbön.
  Pedig titkon oda jár,
  Szép asszonynak mondja: kár!
  Hess, madár!
 
 
  Czifra asszony
színes
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
[törölt]
« a szép »
színes
*
Szövegforrás:
*K1
 
szóra
 
Tetteti, hogy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
M1
M2
 
[törölt]
« Eleinte »
Tetteti, hogy
*
Szövegforrás:
*K1
 
Tetteti, hogy
n
Jegyzet a tt betűkön tint., ceruzával jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
Tetteti hogy
n
Jegyzet a K3 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K4
 
mit se’ hajt:
  „Kend meg köztünk ne csináljon
  Háborodást, házi bajt,
  Nem vagyok én csapodár.”
  Rebi néni mondja: kár!
  Hess, madár!
 
 
  Másszor is jön, hoz fehér pénzt,
n
Jegyzet ezüstpénzt
  Piros kendőt s egyebet:
  „Nesze,
lyányom!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
lyányom,
*
Szövegforrás:
K3
 
e mézes bor
  Erősítse a szived:
  Szépnek
úgy nem tenni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
úgy nem tenni,
*
Szövegforrás:
K3
 
úgy nem tenni
*
Szövegforrás:
M2
 
kár!”
  – „Hadd jöjjön hát a kasznár.”
n
Jegyzet a magtárakat kezelő uradalmi tisztviselő ( TESz )
  Hess, madár!
 
 
  Háborúság, házi patvar
  Attól kezdve van elég;
  De nem hallik a szomszédba:
  Pörge Dani tűri még.
 
A bölcső is ott van már:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
[törölt]
« A gyerek is megvan »
A bölcső is ott van már:
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Künn egy varju mondja:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
[törölt]
« Rebi mindig mondja: »
Künn egy varju mondja:
*
Szövegforrás:
*K1
 
kár!
  Hess, madár!
 
 
 
„Asszony! ördög!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
M1
 
„Asszony,
[törölt]
« asszony, »
ördög!
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Asszony, ördög!
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
vidd apádnak
  Haza ezt a gyermeket –
  Ne! a
varjut
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
varjút
*
Szövegforrás:
K3
 
(hol a puskám?)
  Útra meglövöm neked.”
  Varju azt
se’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
M1
M2
 
n
Jegyzet a javított szövegben
se
*
Szövegforrás:
K3
 
mondja: kár!
  El sem is rebbenti
már
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
M2
 
már:
*
Szövegforrás:
M1
 
  „Hess, madár!”
 
 
  Híre terjed a helységben:
  „Tudjátok, mi az eset?
  Pörge Dani egy
varjút
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
varjut
*
Szövegforrás:
K3
 
lőtt
  S
Rebi néni leesett!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
Rebi néni leesett.”
*
Szövegforrás:
K3
 
  Rebi lelke nem vón’ kár:
  De,
mint varju,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
[törölt]
« a lelke »
mint varju,
*
Szövegforrás:
*K1
 
visszajár.
  Hess, madár!
 
 
 
Gyilkost
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
M1
M2
 
Gyilko
[törölt]
« t »
st
n
Jegyzet s a t betűre írva
*
Szövegforrás:
K4
 
a törvény
nyomozza:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
nyomozza;
*
Szövegforrás:
K3
 
  Szegény Dani mit tegyen?
  Útnak indul, bujdosásnak,
  Keskeny pallón átmegyen.
  Szembe jött rá a kasznár.
  Varju elkiáltja: kár!
  Hess, madár!
 
 
  Keskeny a palló kettőnek:
  Nem térhet ki a Dani;
  Egy billentés:
lent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
lenn
*
Szövegforrás:
K3
 
a vízben
  Nagyot csobban valami.
  Sok eső volt: mély az ár.
  Varju látja, mondja: kár!
  Hess, madár!
 
 
  Bujdosónak kín az élte,
  Reszket, ha levél
zörög;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
zörög:
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
  Felvont sárkányt vesz kezébe,
n
Jegyzet sárkány (kakas, ravasz): puska elsütőszerkezete; felvont – felhúzott – elsütőszerkezettel a puska kész az azonnali lövésre
 
Hajtja éh:
„Megállj,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
„megállj,
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
görög!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
„Hó megállj, te vén görög!”
*
Szövegforrás:
*K1
 
n
Jegyzet A balkáni kereskedők gyűjtőneve a 18. században (
Greguss
Greguss Ágost
„görög hitű ráczok”-ként említi őket, Greguss 1900, 136.).
  Varju mind’ kiséri: „kár!…
n
Jegyzet mindig
 
Fennakadsz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
M2
 
Fára jutsz
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Fennakadsz
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3
K4
M1
 
te, szép betyár!”
n
Jegyzet kettős jelentésű szó: elfognak; felakasztanak
  „Hess, madár!”
 
 
  „Most ebédre, hollók,
varjak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
varjak,
*
Szövegforrás:
K3
 
  Seregestül, a ki van!
  De
szemét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
szemét
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
ne bántsa senki:
  Azzal elbánok magam.”
  Fekete volt, mint
bogár;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
bogár:
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
  Asszony ott
sír:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
 
sir:
n
Jegyzet a K3 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K4
M1
M2
 
„még is kár!
  Hess, madár!” –
 
 
  Vörös Rébék általment a
  Keskeny pallón: most repül;
  Egy varjúból a másikba
  Száll a lelke, vég
ne’kűl;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
 
ne’kül;
*
Szövegforrás:
M1
 
nekül;
*
Szövegforrás:
M2
 
  S kinek ő azt mondja: kár!
  Nagy baj éri és nagy kár.
  Hess, madár!
 
 
(1877. sept. 26.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
 
(1877. sept. 26.)
*
Szövegforrás:
K3
 
Arany János –
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K4
 
Arany János
*
Szövegforrás:
M1
 
(1877)
*
Szövegforrás:
M2
 
 
 
 
Vörös Rébék  
n
Jegyzet Vörös: a vörös haj a babona szerint a rossz jellem jele (vö. „a veres ember egy se jó”, Mikszáth Kálmán, Szent Péter esernyője, Mikszáth Kálmán Összes művei, 7, Regények és nagyobb elbeszélések VII., 1895, s. a. r. Bisztray Gyula, Bp., Akadémiai, 1958, 36.)
n
Jegyzet Rébék: a Rebeka női név becéző alakja
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
K4
M1
M2
 
Babona
*
Szövegforrás:
*K1
 
Boszorkány-történet
*
Szövegforrás:
*K2
 
  „Vörös Rébék általment a
  Keskeny pallón s
elrepült, –”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
elrepült –”
*
Szövegforrás:
K3
 
elrepült*) –”
*
Szövegforrás:
M2
 
n
Jegyzet
A helyi népmonda csak ennyit tartott fel a tisztes boszorkányról, hogy t i. ,,általment a keskeny pallón, ott varjúvá vált, s elröpült.” A többit én toldottam hozzá. —
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K4
M1
 
A népmonda csak ennyit tud a tisztes boszorkányról. —
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
A népmonda csak ennyit tartott fenn a tisztes boszorkányról. A többit én toldottam hozzá. —
*
Szövegforrás:
K3
 
E két sor népmondai töredék
*
Szövegforrás:
M2
 
Szerző.
  Tollászkodni, már mint varju,
  Egy
jegenye fára
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
 
jegenyefára
*
Szövegforrás:
K3
M1
M2
 
űlt.
  A kinek azt mondja: kár!
  Nagy baj éri és nagy kár:
  Hess, madár!
 
 
  Ő volt az, ki addig főzte
  Pörge
Dani
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
Jani
*
Szövegforrás:
*K1
 
bocskorát,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
M1
M2
 
bocskorát
n
Jegyzet a K3 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K4
 
n
Jegyzet főzte […] bocskorát: Erdélyi János értelmezésében a „Főzik a kapczáját” kifejezést „Arra mondják, ki leányos házhoz jár, s a szokott időben akármily társaságot is elhagy miatta”, Erdélyi 1851, 4136. sz. (217.); a mondás különböző jelentéseinek összefüggéseiről lásd Lehr 1906, 34–35. Népszokásként szerelmi varázslás; ha a lány megszerzi és megfőzi a legény kapcáját (bocskorát), őt magát is magához láncolja ( MNL ).
 
Míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
M1
 
Mig
*
Szövegforrás:
M2
 
elvette a Sinkóék
  Czifra
lyányát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
lányát
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
, a Terát.
n
Jegyzet Tera – a Teréz női név becéző változata
  De most bezzeg bánja már,
  Váltig hajtja: kár volt, kár!
  Hess, madár!
 
 
 
Pörge
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
M1
M2
 
Pörge
n
Jegyzet a rge betűkön sötét ujjlenyomat
*
Szövegforrás:
K4
 
Dani most őbenne
  Ha
elbotlik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
M2
 
elbotlik,
*
Szövegforrás:
M1
 
se’ köszön,
  S ha ott kapja, kibuktatja
  Orrával a küszöbön.
  Pedig titkon oda jár,
  Szép asszonynak mondja: kár!
  Hess, madár!
 
 
  Czifra asszony
színes
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
[törölt]
« a szép »
színes
*
Szövegforrás:
*K1
 
szóra
 
Tetteti, hogy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
M1
M2
 
[törölt]
« Eleinte »
Tetteti, hogy
*
Szövegforrás:
*K1
 
Tetteti, hogy
n
Jegyzet a tt betűkön tint., ceruzával jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
Tetteti hogy
n
Jegyzet a K3 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K4
 
mit se’ hajt:
  „Kend meg köztünk ne csináljon
  Háborodást, házi bajt,
  Nem vagyok én csapodár.”
  Rebi néni mondja: kár!
  Hess, madár!
 
 
  Másszor is jön, hoz fehér pénzt,
n
Jegyzet ezüstpénzt
  Piros kendőt s egyebet:
  „Nesze,
lyányom!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
lyányom,
*
Szövegforrás:
K3
 
e mézes bor
  Erősítse a szived:
  Szépnek
úgy nem tenni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
úgy nem tenni,
*
Szövegforrás:
K3
 
úgy nem tenni
*
Szövegforrás:
M2
 
kár!”
  – „Hadd jöjjön hát a kasznár.”
n
Jegyzet a magtárakat kezelő uradalmi tisztviselő ( TESz )
  Hess, madár!
 
 
  Háborúság, házi patvar
  Attól kezdve van elég;
  De nem hallik a szomszédba:
  Pörge Dani tűri még.
 
A bölcső is ott van már:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
[törölt]
« A gyerek is megvan »
A bölcső is ott van már:
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Künn egy varju mondja:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
[törölt]
« Rebi mindig mondja: »
Künn egy varju mondja:
*
Szövegforrás:
*K1
 
kár!
  Hess, madár!
 
 
 
„Asszony! ördög!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
M1
 
„Asszony,
[törölt]
« asszony, »
ördög!
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Asszony, ördög!
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
vidd apádnak
  Haza ezt a gyermeket –
  Ne! a
varjut
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
varjút
*
Szövegforrás:
K3
 
(hol a puskám?)
  Útra meglövöm neked.”
  Varju azt
se’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
M1
M2
 
n
Jegyzet a javított szövegben
se
*
Szövegforrás:
K3
 
mondja: kár!
  El sem is rebbenti
már
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
M2
 
már:
*
Szövegforrás:
M1
 
  „Hess, madár!”
 
 
  Híre terjed a helységben:
  „Tudjátok, mi az eset?
  Pörge Dani egy
varjút
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
varjut
*
Szövegforrás:
K3
 
lőtt
  S
Rebi néni leesett!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
Rebi néni leesett.”
*
Szövegforrás:
K3
 
  Rebi lelke nem vón’ kár:
  De,
mint varju,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
[törölt]
« a lelke »
mint varju,
*
Szövegforrás:
*K1
 
visszajár.
  Hess, madár!
 
 
 
Gyilkost
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
M1
M2
 
Gyilko
[törölt]
« t »
st
n
Jegyzet s a t betűre írva
*
Szövegforrás:
K4
 
a törvény
nyomozza:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
nyomozza;
*
Szövegforrás:
K3
 
  Szegény Dani mit tegyen?
  Útnak indul, bujdosásnak,
  Keskeny pallón átmegyen.
  Szembe jött rá a kasznár.
  Varju elkiáltja: kár!
  Hess, madár!
 
 
  Keskeny a palló kettőnek:
  Nem térhet ki a Dani;
  Egy billentés:
lent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
lenn
*
Szövegforrás:
K3
 
a vízben
  Nagyot csobban valami.
  Sok eső volt: mély az ár.
  Varju látja, mondja: kár!
  Hess, madár!
 
 
  Bujdosónak kín az élte,
  Reszket, ha levél
zörög;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
zörög:
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
  Felvont sárkányt vesz kezébe,
n
Jegyzet sárkány (kakas, ravasz): puska elsütőszerkezete; felvont – felhúzott – elsütőszerkezettel a puska kész az azonnali lövésre
 
Hajtja éh:
„Megállj,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
„megállj,
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
görög!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
„Hó megállj, te vén görög!”
*
Szövegforrás:
*K1
 
n
Jegyzet A balkáni kereskedők gyűjtőneve a 18. században (
Greguss
Greguss Ágost
„görög hitű ráczok”-ként említi őket, Greguss 1900, 136.).
  Varju mind’ kiséri: „kár!…
n
Jegyzet mindig
 
Fennakadsz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
M2
 
Fára jutsz
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Fennakadsz
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3
K4
M1
 
te, szép betyár!”
n
Jegyzet kettős jelentésű szó: elfognak; felakasztanak
  „Hess, madár!”
 
 
  „Most ebédre, hollók,
varjak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
varjak,
*
Szövegforrás:
K3
 
  Seregestül, a ki van!
  De
szemét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
szemét
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
ne bántsa senki:
  Azzal elbánok magam.”
  Fekete volt, mint
bogár;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
bogár:
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
  Asszony ott
sír:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
 
sir:
n
Jegyzet a K3 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K4
M1
M2
 
„még is kár!
  Hess, madár!” –
 
 
  Vörös Rébék általment a
  Keskeny pallón: most repül;
  Egy varjúból a másikba
  Száll a lelke, vég
ne’kűl;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
 
ne’kül;
*
Szövegforrás:
M1
 
nekül;
*
Szövegforrás:
M2
 
  S kinek ő azt mondja: kár!
  Nagy baj éri és nagy kár.
  Hess, madár!
 
 
(1877. sept. 26.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
 
(1877. sept. 26.)
*
Szövegforrás:
K3
 
Arany János –
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K4
 
Arany János
*
Szövegforrás:
M1
 
(1877)
*
Szövegforrás:
M2
 
 
 
 
Vörös Rébék  
n
Jegyzet Vörös: a vörös haj a babona szerint a rossz jellem jele (vö. „a veres ember egy se jó”, Mikszáth Kálmán, Szent Péter esernyője, Mikszáth Kálmán Összes művei, 7, Regények és nagyobb elbeszélések VII., 1895, s. a. r. Bisztray Gyula, Bp., Akadémiai, 1958, 36.)
n
Jegyzet Rébék: a Rebeka női név becéző alakja
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
K4
M1
M2
 
Babona
*
Szövegforrás:
*K1
 
Boszorkány-történet
*
Szövegforrás:
*K2
 
  „Vörös Rébék általment a
  Keskeny pallón s
elrepült, –”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
elrepült –”
*
Szövegforrás:
K3
 
elrepült*) –”
*
Szövegforrás:
M2
 
n
Jegyzet
A helyi népmonda csak ennyit tartott fel a tisztes boszorkányról, hogy t i. ,,általment a keskeny pallón, ott varjúvá vált, s elröpült.” A többit én toldottam hozzá. —
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K4
M1
 
A népmonda csak ennyit tud a tisztes boszorkányról. —
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
A népmonda csak ennyit tartott fenn a tisztes boszorkányról. A többit én toldottam hozzá. —
*
Szövegforrás:
K3
 
E két sor népmondai töredék
*
Szövegforrás:
M2
 
Szerző.
  Tollászkodni, már mint varju,
  Egy
jegenye fára
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
 
jegenyefára
*
Szövegforrás:
K3
M1
M2
 
űlt.
  A kinek azt mondja: kár!
  Nagy baj éri és nagy kár:
  Hess, madár!
 
 
  Ő volt az, ki addig főzte
  Pörge
Dani
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
Jani
*
Szövegforrás:
*K1
 
bocskorát,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
M1
M2
 
bocskorát
n
Jegyzet a K3 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K4
 
n
Jegyzet főzte […] bocskorát: Erdélyi János értelmezésében a „Főzik a kapczáját” kifejezést „Arra mondják, ki leányos házhoz jár, s a szokott időben akármily társaságot is elhagy miatta”, Erdélyi 1851, 4136. sz. (217.); a mondás különböző jelentéseinek összefüggéseiről lásd Lehr 1906, 34–35. Népszokásként szerelmi varázslás; ha a lány megszerzi és megfőzi a legény kapcáját (bocskorát), őt magát is magához láncolja ( MNL ).
 
Míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
M1
 
Mig
*
Szövegforrás:
M2
 
elvette a Sinkóék
  Czifra
lyányát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
lányát
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
, a Terát.
n
Jegyzet Tera – a Teréz női név becéző változata
  De most bezzeg bánja már,
  Váltig hajtja: kár volt, kár!
  Hess, madár!
 
 
 
Pörge
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
M1
M2
 
Pörge
n
Jegyzet a rge betűkön sötét ujjlenyomat
*
Szövegforrás:
K4
 
Dani most őbenne
  Ha
elbotlik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
M2
 
elbotlik,
*
Szövegforrás:
M1
 
se’ köszön,
  S ha ott kapja, kibuktatja
  Orrával a küszöbön.
  Pedig titkon oda jár,
  Szép asszonynak mondja: kár!
  Hess, madár!
 
 
  Czifra asszony
színes
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
[törölt]
« a szép »
színes
*
Szövegforrás:
*K1
 
szóra
 
Tetteti, hogy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
M1
M2
 
[törölt]
« Eleinte »
Tetteti, hogy
*
Szövegforrás:
*K1
 
Tetteti, hogy
n
Jegyzet a tt betűkön tint., ceruzával jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
Tetteti hogy
n
Jegyzet a K3 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K4
 
mit se’ hajt:
  „Kend meg köztünk ne csináljon
  Háborodást, házi bajt,
  Nem vagyok én csapodár.”
  Rebi néni mondja: kár!
  Hess, madár!
 
 
  Másszor is jön, hoz fehér pénzt,
n
Jegyzet ezüstpénzt
  Piros kendőt s egyebet:
  „Nesze,
lyányom!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
lyányom,
*
Szövegforrás:
K3
 
e mézes bor
  Erősítse a szived:
  Szépnek
úgy nem tenni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
úgy nem tenni,
*
Szövegforrás:
K3
 
úgy nem tenni
*
Szövegforrás:
M2
 
kár!”
  – „Hadd jöjjön hát a kasznár.”
n
Jegyzet a magtárakat kezelő uradalmi tisztviselő ( TESz )
  Hess, madár!
 
 
  Háborúság, házi patvar
  Attól kezdve van elég;
  De nem hallik a szomszédba:
  Pörge Dani tűri még.
 
A bölcső is ott van már:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
[törölt]
« A gyerek is megvan »
A bölcső is ott van már:
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Künn egy varju mondja:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
[törölt]
« Rebi mindig mondja: »
Künn egy varju mondja:
*
Szövegforrás:
*K1
 
kár!
  Hess, madár!
 
 
 
„Asszony! ördög!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K4
M1
 
„Asszony,
[törölt]
« asszony, »
ördög!
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Asszony, ördög!
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
vidd apádnak
  Haza ezt a gyermeket –
  Ne! a
varjut
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
varjút
*
Szövegforrás:
K3
 
(hol a puskám?)
  Útra meglövöm neked.”
  Varju azt
se’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K4
M1
M2
 
n
Jegyzet a javított szövegben
se
*
Szövegforrás:
K3
 
mondja: kár!
  El sem is rebbenti
már
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
M2
 
már:
*
Szövegforrás:
M1
 
  „Hess, madár!”
 
 
  Híre terjed a helységben:
  „Tudjátok, mi az eset?
  Pörge Dani egy
varjút
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
varjut
*
Szövegforrás:
K3
 
lőtt
  S
Rebi néni leesett!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
Rebi néni leesett.”
*
Szövegforrás:
K3
 
  Rebi lelke nem vón’ kár:
  De,
mint varju,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
[törölt]
« a lelke »
mint varju,
*
Szövegforrás:
*K1
 
visszajár.
  Hess, madár!
 
 
 
Gyilkost
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
M1
M2
 
Gyilko
[törölt]
« t »
st
n
Jegyzet s a t betűre írva
*
Szövegforrás:
K4
 
a törvény
nyomozza:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
nyomozza;
*
Szövegforrás:
K3
 
  Szegény Dani mit tegyen?
  Útnak indul, bujdosásnak,
  Keskeny pallón átmegyen.
  Szembe jött rá a kasznár.
  Varju elkiáltja: kár!
  Hess, madár!
 
 
  Keskeny a palló kettőnek:
  Nem térhet ki a Dani;
  Egy billentés:
lent
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
lenn
*
Szövegforrás:
K3
 
a vízben
  Nagyot csobban valami.
  Sok eső volt: mély az ár.
  Varju látja, mondja: kár!
  Hess, madár!
 
 
  Bujdosónak kín az élte,
  Reszket, ha levél
zörög;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
zörög:
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
  Felvont sárkányt vesz kezébe,
n
Jegyzet sárkány (kakas, ravasz): puska elsütőszerkezete; felvont – felhúzott – elsütőszerkezettel a puska kész az azonnali lövésre
 
Hajtja éh:
„Megállj,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
„megállj,
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
görög!”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
K4
M1
M2
 
„Hó megállj, te vén görög!”
*
Szövegforrás:
*K1
 
n
Jegyzet A balkáni kereskedők gyűjtőneve a 18. században (
Greguss
Greguss Ágost
„görög hitű ráczok”-ként említi őket, Greguss 1900, 136.).
  Varju mind’ kiséri: „kár!…
n
Jegyzet mindig
 
Fennakadsz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
M2
 
Fára jutsz
*
Szövegforrás:
*K1
 
„Fennakadsz
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3
K4
M1
 
te, szép betyár!”
n
Jegyzet kettős jelentésű szó: elfognak; felakasztanak
  „Hess, madár!”
 
 
  „Most ebédre, hollók,
varjak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
M2
 
varjak,
*
Szövegforrás:
K3
 
  Seregestül, a ki van!
  De
szemét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
szemét
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
ne bántsa senki:
  Azzal elbánok magam.”
  Fekete volt, mint
bogár;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K4
M1
 
bogár:
*
Szövegforrás:
K3
M2
 
  Asszony ott
sír:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
 
sir:
n
Jegyzet a K3 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K4
M1
M2
 
„még is kár!
  Hess, madár!” –
 
 
  Vörös Rébék általment a
  Keskeny pallón: most repül;
  Egy varjúból a másikba
  Száll a lelke, vég
ne’kűl;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
K4
 
ne’kül;
*
Szövegforrás:
M1
 
nekül;
*
Szövegforrás:
M2
 
  S kinek ő azt mondja: kár!
  Nagy baj éri és nagy kár.
  Hess, madár!
 
 
(1877. sept. 26.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
 
(1877. sept. 26.)
*
Szövegforrás:
K3
 
Arany János –
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K4
 
Arany János
*
Szövegforrás:
M1
 
(1877)
*
Szövegforrás:
M2