X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Párviadal

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: K1
  • Szövegforrás III: Voinovich 1951, 60–64

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 Voinovich 1951, 60–64. [ AJÖM I., 369–374.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők K1 MTAK Kt K 510/33v (1–40. sor), 34r (41–84. sor), 34v (85–128. sor), 35r (129– 170. sor), 35v (171–192. sor) (alapszöveg)
 
Megjegyzések
 
K1 A cím sorában, a bal margón fekete ceruzával: 37. (javítva ebből: 36.) – a 34r-n őrszó: Igy foly
Voinovich
Voinovich Géza
szerint Arany László „nyilván apja szándékát követve” hagyta ki a HV 1888 anyagából ( Voinovich 1951, 64.), erre azonban nincs bizonyíték; valószínű ugyanakkor, hogy az
AJ
Arany János
által a KKv -ből eltávolított Bonczék című verssel sorolta egy kategóriába. A kihagyást esetleg a vers keletkezésének háttere is indokolhatta (lásd Keletkezés).
 
Keletkezés
 
1877. okt. 4.,
Bp
Budapest
. A vers keletkezésének hátterében az a párbaj áll, amelyről a VU 1877. szept. 30-án számolt be. „Halálos párbaj. E hó 26-án nagy izgatottságot keltett a fővárosban az a hír, hogy Perczel Aurél, Perczel Béla igazságügy-miniszter 27 éves fia párbaj áldozata lett. A gyászos esethez mindenféle magyarázat fűződik, melyből nem lehet tudni, mi volt a valódi ok, mely e katasztrófát előidézte. Az ellenfél köztiszteletü jelleme, komoly természete és társadalmi állása után ítélve, az oknak igen mélynek kell lenni. – A mélyen sújtott atya
Perczel
Perczel Béla
miniszter dél körül, 11 óra tájban tudta meg a borzasztó hirt s hallatára eszméletét vesztette. A rendőrségnél 10 óra körül jelent meg dr. Antal Géza egyetemi magántanár, előadva, hogy hozzá reggeli 6 órakor egy idegen ifjú jött s barátja, Perczel Aurél nevében kérte, hogy menjen ki hozzá a rákospalotai erdőbe. Dr.
Antal
Antal Géza
már az erdő szélén találta dr. Klempát, s alig váltott vele néhány szót, midőn pisztolylövés hallatszott, s arra jajkiáltás. Az erdőbe sietve, vérében és nyakán átlőve, végvonaglásban találták Perczel Aurélt, ki pár pillanat múlva meghalt. A lövés után 4–6 ismeretlen ifjút láttak kocsira ülni, kik azonnal elhajtottak. A szerencsétlen ifjú holttestét a Rókus-kórházba szállították, s a rendőrség meg indította a nyomozást az ellenfél után. A nyomok dr. Wagner László műegyetemi tanárig vezettek, kit utrakészen találtak, s ki néhány kitérő válasz után be is vallotta, hogy az ifjú
Perczel
Perczel Aurél
t ő lőtte le párbajban, s erre becsületből volt kényszerítve.
Wagner
Wagner László
t azonnal letartóztatták, s a pestvidéki törvényszékhez, a megyeházba vitték.
Wagner
Wagner László
kiváló képzettségű és tanítványai által nagyrabecsült tanár a mezőgazdaság terén előkelő tekintély; körülbelől 36–40 éves, nős, s neje igen szép asszony, néhai
Stuller Ferencz
Stuller Ferenc
leánya. Perczel Aurél a társaskörökben kedvelt fiatal ember volt, s keresett ügyvéd. Mint mondják, csak előtte való nap tért vissza a fővárosba, s itt
Wagner
Wagner László
kihívása várt rá, élet-halálra. A párbajozók a segédek jeladására egyszerre lőttek s
Perczel
Perczel Aurél
halálosan találva omlott össze.
Wagner
Wagner László
a segédek nevét vonakodott bevallani.
Wagner
Wagner László
két segédje Leővey Sándor miniszteri titkár és Szüry Dénes miniszteri fogalmazó e hó 27-én reggel azonban önkényt jelentkeztek Tuschner Ágost királyi ügyésznél, a hol kihallgattatván, egyelőre szabadon hagyattak. A szerencsétlen
Perczel
Perczel Aurél
segédeit is kifürkészték; ezek: Szitányi Ödön és Ivánka Oszkár. Ez utóbbi az, ki két hó előtt Ipolyságon párbajban agyonlőtte Weiszbergert. Mint a lapok írják,
Perczel
Perczel Aurél
először Kiss Aladár ügyvédet kérte föl segédül, de az nem fogadta el.
Kiss
Kiss Aladár
a párbaj után elutazott. Mint orvosok dr. Antal Géza egyetemi magántanár és dr. Klempa voltak fölkérve. A párbaj 20 lépésről történt.
Wagner
Wagner László
golyója
Perczel
Perczel Aurél
nek lövésre emelt karján a kabátot is horzsolva ment jobb oldalon a nyakába s a csigolyában akadt meg. Az orvosi hivatalos vizsgálat föltétlenül halálosnak jelentette ki a lövést.
Wagner
Wagner László
a bíróság előtt igen nyugodtan tette vallomásait, de a párbaj okára nézve kijelentette, hogy hallgatni fog.
Wagner
Wagner László
segédjei is azt mondják, hogy az okot nem ismerik.
Perczel
Perczel Aurél
még 25-én este szülőivel vacsorált, s komoly volt, de ez nem tünt föl, mert rendesen így viselte magát. Azután a nemzeti színházba ment, s éjfél után 1 órakor rendelte meg a 69. számú bérkocsit, hogy reggel fél 6 órakor uri-utczai szállása előtt legyen.
Wagner
Wagner László
még előtte való nap megtartotta előadási óráit a műegyetemen és este végrendeletet irt. Tanítványait mélyen meghatotta a szeretett tanár esete, s küldöttségileg akarnak megkegyelmezést kérni a királynál.
Wagner
Wagner László
neje 27-én este érkezett meg Aussee-ből, hol a nyarat töltötte; csak ekkor értesült a történtekről. Az áldozatot e hó 28-án temették el. A részvét kölcsönösen megoszlik a Perczel és Wagner család közt.
Perczel
Perczel Béla
miniszternek az országgyűlési szabadelvű párt s a miniszterek is kifejezték részvétüket a megrendítő eset fölött.” [ VU, 24(1977)/39. (szept. 30.), 620.]
 
Kritikatörténet
 
Megjelenése előtt Babits Mihály említette, Paris címen,
Voinovich
Voinovich Géza
Arany-életrajzáról írt kritikájában. [ Babits Mihály, Új Arany-életrajz, Nyug, 25(1932)/20. (okt. 16.), 368–370.: 370.; ua.:
B. M
Babits Mihály
. Arany Jánosról, szerk. Pienták Attila, Bp., ELTE Eötvös, 2003, 160–164.: 164.] Bori Imre „operettballadá”-nak nevezi ( Bori 1985, 98.). Csűrös Miklós a Pázmán lovag című vígballadával hasonlítja össze; „A komikum alapja mindkét jelenetben a párbajozók közötti erőkülönbség és az egyik fél inkognitója. De akár ebből az egyetlen idézetpárból is kitűnik a hangnem, az előadásmód, végső fokon a műfaj eltérése: a Pázmán lovag megjeleníti, a Párviadal elbeszéli az összecsapást. Drámaisága az előbbit inkább a balladához közelíti, elbeszélő alaptermészete az utóbbit
Arany
Arany János
kisepikájával rokonítja.” Miután (
Bori
Bori Imre
megállapítását nem idézve) az operettparódia lehetőségét is számba veszi, Szili József nyomán (aki Az elhagyott lak című versben látta egy verses novella csíráját, lásd Szili 1996, 247.), legtalálóbbnak a verses novella műfaji fogalmát tartja – „inkább a verses regény oldalági rokonát értve rajta, mint a költői beszélyét”. A verses regénnyel – Imre László műfaj-monográfiája nyomán – világképének pesszimizmusában és dezillúziójában, a társadalmi és lélektani regény deformációjában, az „irodalmiasság”-ban, a szubjektív elbeszélő modorban látja rokonnak a verset. Végül megállapítja: „A Párviadal formateremtő elve az eposzi előadásmódot nevetségessé tevő paródia”, s kitér a vers Homérosz-párhuzamaira. ( Csűrös Miklós, Arany János: Párviadal, Irodalomismeret, 2013/2, 67–72.)
 
Hangfelvétel
 
Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Bányai Kelemen Barna, 8’ 46”
 
Párviadal  
Paulo majora canamus
n
Jegyzet
Paulo majora canamus
„Sicelides Musae, paulo maiora canamus” –
Vergilius
Vergilius, Publius, Maro
: Negyedik Ekloga, 1. sor – „Múzsák, sícelidák! magasabbra kicsit ma dalunkkal” (ford. Lakatos István; tkp. „Szicíliai múzsák, kissé fennköltebb dolgokról daloljunk”, ford. Szilágyi Márton). Részletesebben lásd Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 60. sor.
 
 
  Asszonyért nem méltó vívni,
  Mert, ha tiszta, nincs is ok;
  Ha nem az már, olyanért meg
  Egy lövet port szánni
n
Jegyzet
Egy lövet port szánni
egy pisztolylövéshez szükséges puskaport felhasználni; pisztolypárbajt vívni
– sok!
  A mit erről álmodám,
  Az sem tréfa dolog ám:
  Elmesélem, hogy más ember
  Hadd okuljon a csodán.
 
 
  Meneláosz
n
Jegyzet
Meneláosz
A Homérosz Iliász című eposzának alapjául szolgáló történet főszereplői; Menelaosz spártai király, akinek feleségét, Helenét Parisz trójai királyfi megszöktette; Menelaosz fivére, Agamemnón sereget gyűjtött Trója ellen, és tízévi ostrom után elfoglalta.
hősöm neve;
  Róla irt volt már Homér,
  S a mit ő irt, nem is adnám
  Ezer ilyen álomér’; –
  De az álom, ész ne’kül,
  Mindent összevissza csűr,
  Hogy jelen, mult, és jövő közt
  Semmi hézag, semmi űr.
 
 
  Meneláosz nője szép volt,
  Ám nevezzük így: Helén;
  De Paris után bolondult,
  (Csak a várost értem én
n
Jegyzet
Csak a várost értem én
Tkp. szójáték; a francia főváros, Párizs neve kelta eredetű, etimológiailag nem függ össze Parisz trójai királyfi nevével.
):
  Drága köntös, pipere
  Csalta onnan: „jöjj! gyere!”
  Addig csalta, egyszer arra
  Fordult férje szekere.
 
 
  S minthogy ott nem a „jó erkölcs
  És isteni félelem”
  Uralkodnak; hanem olló,
  Csipke, rojt, czafrang, selyem;
  És ott mind ez eladó:
  Minden asszony „mutató”
n
Jegyzet
„mutató”
manöken
;
  Ezer nézi: nő, ruháját,
  Magát utcza-koptató
n
Jegyzet
utcza-koptató
„Útczákon dologtalanul csavargó, ácsorgó henye ember” ( Cz–F )
.
 
 
  Nő birál, csodál, irígyel,
  Tanul, gunyol és nevet,
  Férfi angyalt-mit fecseg, de
  Gondol aztán egyebet.
  S ki ne vágynék a deli
  Szép Parisnak tetszeni?
  Nőben épen megfordítva
  Voln’ természet-elleni.
 
 
  Hát Helén ne tudná, hogy – mint
  Köntös-farkán por, szemet
n
Jegyzet
Köntös-farkán por, szemet
vö.: Hosszú köntös port csinál (közmondás, Cz–F )
,
  Úgy tapad rá sok rejtett vágy,
  Ugy vonszol minden szemet?
  „Hadd söpörjön! hisz selyem;
  Hadd tapadjon! leverem.”
  A királylány így von „arany-
  Folyosót”
n
Jegyzet
A népmesében
n
Jegyzet
A népmesében
Az aranyhajú hercegkisasszony című népmesében a hercegkisasszony „a szép aranyhaja a sarkát érte, ha ki volt bontva, mikor járkált, aranyfolyosó folyt utána”. ( Eredeti népmesék, összegyűjtötte Arany László, Pest, kiadja Heckenast Gusztáv, 1862, 83–99.: 83.)
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Voinovich 1951, 60–64
 
A népmesében.
Beszúrás
n
Jegyzet a sor után, jobb m. í.
*
Szövegforrás:
K1
 
– azt képzelem.
 
 
  S már az útcza sem elég tág:
  Hadd nyiljék meg a salon;
  Idehordva szőr-, selyemrongy,
  Üveg, forgács, drága lom,
  S
minden
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
minden,
*
Szövegforrás:
Voinovich 1951, 60–64
 
a mit nézni kell;
  Miben ész s kéz remekel,
  Hogy divatnő csóka-fészkét
n
Jegyzet
csóka-fészkét
A csóka (corvus monedula) a varjúfélék családjába tartozó, szikla- és földi odúkban, kéményeken fészket rakó, 32–34 cm méretű, szürkésfekete tollazatú rovarevő madár. A varjúfélék több fajára – leginkább a szarkára (pica pica) – jellemző, hogy előszeretettel gyűjtenek fészkükbe fényes tárgyakat. Mindkét madár honos Mo.-n. A csóka mint tolvaj madár szerepel Fáy András A harkály és a székács című meséjében. ( Fáy András szépirodalmi összes munkái. Nyolcz kötetben. Második kötet. Pesten. Giebel Károly sajátja. MDCCCXLIII. Mesék és allegoriák. II. kötet. 81.)
  „Fényesnek” tűntesse fel
n
Jegyzet
„Fényesnek” tűntesse fel
A csóka (corvus monedula) a varjúfélék családjába tartozó, szikla- és földi odúkban, kéményeken fészket rakó, 32–34 cm méretű, szürkésfekete tollazatú rovarevő madár. A varjúfélék több fajára – leginkább a szarkára (pica pica) – jellemző, hogy előszeretettel gyűjtenek fészkükbe fényes tárgyakat. Mindkét madár honos Mo.-n. A csóka mint tolvaj madár szerepel Fáy András A harkály és a székács című meséjében. ( Fáy András szépirodalmi összes munkái. Nyolcz kötetben. Második kötet. Pesten. Giebel Károly sajátja. MDCCCXLIII. Mesék és allegoriák. II. kötet. 81.)
.
 
 
  Meneláosz e zsibvásárt
  Győzi kincscsel – hisz király;
  Ő is béáll „műértőnek”:
  Rendel, választ, és birál;
  Lássa meg, ha jő, Paris,
  Hogy ízlése volt, van is:
  Mikor nőjét választotta,
  S most egyéb dologban is.
 
 
  Már kitűzve a hét’ napja,
  Nap’ órája-ideje,
  A mikor Parist „fogadja
  Monsieur Ménélas
n
Jegyzet
Monsieur Ménélas
(francia) Menelaosz úr
s neje.”
  Pontban (illőt késve) jő
  A madame és monsieur
n
Jegyzet
A madame és monsieur
(francia) a hölgy és az úr (ejtsd: a madám és mösziő)
;
  (Mert az is van: hol Paris jár.
  Hogy’ maradna el a nő?)
 
 
  Bók, köszöntés megtörténik
  Mindkét részről comme il faut
n
Jegyzet
comme il faut
(francia) ahogy kell (ejtsd: komilfó)
,
  S megindul a nyelv-ballettáncz,
  Lábujjhegyen jár a szó;
  A társalgás kellemes,
  Fürge, fínom, szellemes;
  Drága szőnyeg: a fonája
n
Jegyzet
fonája
fonákja; ahol a fonás látszik
  Sem lehet más, mint nemes.
 
 
  Másszor őket látja „otthon”
  Vendégül monsieur s madame; –
  És ez így foly, váltva, mindig
  (Haugyan jól álmodám)
  Igy foly télen, tavaszon,
  A meddig tart a saison
n
Jegyzet
saison
(francia) szezon (tkp. évszak)
;
  Meneláosz mondja végre:
  „Közelebb elútazom.”
 
 
  De „királyok” szándokát is
n
Jegyzet
„királyok” szándokát is
Utalás a szólásmondásra: Szegény ember szándékát boldog isten bírja – a szegény ember ügyét segíti az isten.
  „Boldog isten birja”
n
Jegyzet
„Boldog isten birja”
Utalás a szólásmondásra: Szegény ember szándékát boldog isten bírja – a szegény ember ügyét segíti az isten.
lám!
  Meneláosz homlokában,
  Két felől, az oldalán,
  Támad olyan valami,
  – Röstelem is mondani –
  Mint bakőznek
n
Jegyzet
bakőznek
célzás a felszarvaz ’féltékennyé tesz, feleségével viszonyt kezd’ kifejezésre
, ha tavaszra
  „Czímert”
n
Jegyzet
„Czímert”
célzás a felszarvaz ’féltékennyé tesz, feleségével viszonyt kezd’ kifejezésre
készül hajtani.
 
 
  Üt szeget mindjár’ fejébe,
  Tompán bámul, hogy mi a?
  Majd gyanít, sejt, elborítja
  Sötét melancholia.
  Érzi, hogy nő két kis ág,
  De tükörből mit se’ lát;
  Ő nem látja, csak tapintja –
  Nem tudom, más? a világ?
 
 
  Csak tapintja, tapogatja
  A mint homloka fölé
  Széles körben felkanyarul,
  Mint a lombár ököré
n
Jegyzet
lombár ököré
lombár: „Ökör neve, melynek szarvai két felé kihajlanak” ( Cz–F )
.
  Dühös érte: „nem türöm!
  Monsieur Parist megölöm!
  Ezt az izét a fejemről
  Az ő testén letöröm!”
 
 
  Most tíz évi harcz
n
Jegyzet
tíz évi harcz
lásd a 9., 18–19. sor jegyzetét
– – Bocsáss meg,
  Homér apánk szelleme!
  Azt nekem leénekelni
  Másik tíz év kellene:
  Hol leszek én akkor ám!…
  Hadd fuvom el, szaporán;
  Csak jól végződjék az affaire
n
Jegyzet
affaire
(francia) ügy (ejtsd: affér)
:
  Mindegy, későn, vagy korán.
 
 
  Küldené hát
bajsegédit
n
Jegyzet
bajsegédit
párbajsegédeit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
bajsegédit,
*
Szövegforrás:
Voinovich 1951, 60–64
 
  Ez rövid harcz és modern,
  (Bárha még „majom korunkból”
n
Jegyzet
„majom korunkból”
abból a korból, amikor a majom még nem vált emberré (
Charles Darwin
Darwin, Charles
1859-ben megjelent, A fajok eredete című művének a korban elterjedt ironikus felfogása nyomán)
  Maradt józan elve fenn:
  „Tegyenek az okosok
  Fejjel úgy, mint a – kosok:
n
Jegyzet Lásd a szerecsen párbajt leirva s rajzolva valamelyik képeslapban
n
Jegyzet
Lásd a szerecsen párbajt leirva s rajzolva valamelyik képeslapban
A forrást nem sikerült megtalálni.
.
  Akkor a szűz becsűletről
  Tisztul minden seb, mocsok.”)
 
 
  Küldené, mondom, segédit,
  De bizonyítéka nincs,
  (Van bizony, de hogy’ szerezte
  Földeritve
még a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
még a’
*
Szövegforrás:
Voinovich 1951, 60–64
 
nincs.)
  Szerencsére jő Paris;
  Összenéz a két „hamis”
  Össze is mosolyg: de hátul
  Suhog a szíj, csattan is.
 
 
  Meglevén a „casus belli”
n
Jegyzet
„casus belli”
(latin) háborús ok
  (Ez müvelt kor divatja,
  Méltó az ős „majom-elvhez”)
  Szentesítve a csata.
  Kupak-tanács egyre tart;
  Kérdik: pisztoly-é, vagy kard?
  Meneláosz nagyot gondol
  És sötéten mondja – szarv!
 
 
  Ez bolond!… álomnak is… de
  Kérem: „aegri somnia”
n
Jegyzet
aegri somnia”
lásd Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 15. sor
;
  Már csak így kell e kalandnak
  Valahogy’ lefolynia;
  S ha Paris, vagy embere
  (Nincs hasonló fegyvere)
  Kifogást tesz: vívjon karddal;
  Mit törődöm én vele!
 
 
  Kinek szarvat ád az isten
  Vívni ösztönt
is nyere:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Voinovich 1951, 60–64
 
[törölt]
« kap vele, »
is nyere:
*
Szövegforrás:
K1
 
  A komort
n
Jegyzet Igy nevezik a fiatal bikát vagy bikás ökörtinó
n
Jegyzet
bikás ökörtinó
A Cz–F a bikaság címszót hozza; „túlságos hajlam a nemző ösztön kielégítésére, fajtalanság” – az ökörtinó herélt bikaborjú; a bikás ökörtinó tehát a rosszul/félig kiherélt bikaborjú.
t.
is hajtja mindjár’
  Tülkölődzés
n
Jegyzet
Tülkölődzés
tülökkel (szarvval) való verekedés, alapszava a tülköl v. türköl – „Szarvával öklel, szúr, bök” ( Cz–F )
ingere.
  Meneláosz vére forr,
  S mint Nabuchodonozor
n
Jegyzet
mint Nabuchodonozor
II. Nabú-kudurri-uszur v. Nebukadnezár: babilóniai uralkodó (ur. i. e. 604–562). Dániel könyvében (4:22; 4:29) szerepel egyik álmának megfejtése, amely szerint füvet fog enni, mint az ökrök; a jóslat be is teljesedik (Dániel 4:30; 5:21). A zsidó legenda szerint az uralkodó ököralakúvá változott. [Lásd Scheiber Sándor, „S mint Nabuchodonozor áll ki”, MNy, 48(1952), 221–222.]
  Áll ki
n
Jegyzet
Áll ki
II. Nabú-kudurri-uszur v. Nebukadnezár: babilóniai uralkodó (ur. i. e. 604–562). Dániel könyvében (4:22; 4:29) szerepel egyik álmának megfejtése, amely szerint füvet fog enni, mint az ökrök; a jóslat be is teljesedik (Dániel 4:30; 5:21). A zsidó legenda szerint az uralkodó ököralakúvá változott. [Lásd Scheiber Sándor, „S mint Nabuchodonozor áll ki”, MNy, 48(1952), 221–222.]
, a
hogy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Voinovich 1951, 60–64
 
hogy
n
Jegyzet kivakart szóra ráírva
*
Szövegforrás:
K1
 
meg volt szabva
  Az idő s hely: hol? mikor?
 
 
  De Paris nejét küldé csak –
  (Hisz’ Homér is dalolá,
n
Jegyzet
Homér is dalolá,
Amikor Párisz meglátja a bosszúra készülő Menelaoszt, megijed, elmenekül és elvegyül a trójaiak közt (Iliász, Harmadik ének, 21–37. sor).
  Hogy’ szaladt meg a csatából
n
Jegyzet
Hogy’ szaladt meg a csatából
Amikor Párisz meglátja a bosszúra készülő Menelaoszt, megijed, elmenekül és elvegyül a trójaiak közt (Iliász, Harmadik ének, 21–37. sor).
,
  Egyenest az ágy alá;)
  Szivességből a madame
  Megteszi, de kölcsön ám,
  Holmi apró elnézésért,
  A multban, és ezután.
 
 
 
Úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
Ugy
*
Szövegforrás:
Voinovich 1951, 60–64
 
láttam mint most… azaz jól
  Láttam, szem-behúnyva is,
  Vörös plaidben s parasollal
n
Jegyzet
plaidben s parasollal
plaid (francia): ujjas; parasol (francia): napernyő
  Hogy állt ki madame Paris.
  A királyt riasztja: hők!
  Az dühében vágtat, bőg:
  S ne vón’ ott a Vendôme oszlop
n
Jegyzet
Vendôme oszlop
A párizsi Vendôme téren álló diadaloszlop, amelyet I. Napóleon az ellenségtől szerzett ágyúk anyagából emeltetett legnagyobb győzelme, az 1805-ös austerlitzi csata emlékére.
:
  Megsiratnák, drága nők!
 
 
  Madame oly ügyes ugrással
 
Terem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Voinovich 1951, 60–64
 
terem
n
Jegyzet em jav. e.: me
*
Szövegforrás:
K1
 
az oszlop mögé,
  Hogy Meneláosz ur annak
  Törzsökén szarvát szegé.
  „Becsűletem mentve!” mond,
  „Enyim a vivó porond!” –
  S haza indul és Helént is
  Haza viszi – a bolond!
 
 
  De azért tört szarva könnyen,
  Mert alul nő új kis ág;
  Mind’
n
Jegyzet
Mind’
mindig
tapintja, s
hallgatódzik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Voinovich 1951, 60–64
 
hallgatód
[törölt]
« i »
zik
*
Szövegforrás:
K1
 
:
  Mit szól már most a világ?
  A világ – üt gúnykaczajt,
  Pletykaszót pletykára hajt; –
  Szép Helén meg könnyü szívvel
  Mondja el a – „kutyabajt”!
 
  (1877. oct. 4.)  
 
 
Párviadal  
Paulo majora canamus
n
Jegyzet
Paulo majora canamus
„Sicelides Musae, paulo maiora canamus” –
Vergilius
Vergilius, Publius, Maro
: Negyedik Ekloga, 1. sor – „Múzsák, sícelidák! magasabbra kicsit ma dalunkkal” (ford. Lakatos István; tkp. „Szicíliai múzsák, kissé fennköltebb dolgokról daloljunk”, ford. Szilágyi Márton). Részletesebben lásd Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 60. sor.
 
 
  Asszonyért nem méltó vívni,
  Mert, ha tiszta, nincs is ok;
  Ha nem az már, olyanért meg
  Egy lövet port szánni
n
Jegyzet
Egy lövet port szánni
egy pisztolylövéshez szükséges puskaport felhasználni; pisztolypárbajt vívni
– sok!
  A mit erről álmodám,
  Az sem tréfa dolog ám:
  Elmesélem, hogy más ember
  Hadd okuljon a csodán.
 
 
  Meneláosz
n
Jegyzet
Meneláosz
A Homérosz Iliász című eposzának alapjául szolgáló történet főszereplői; Menelaosz spártai király, akinek feleségét, Helenét Parisz trójai királyfi megszöktette; Menelaosz fivére, Agamemnón sereget gyűjtött Trója ellen, és tízévi ostrom után elfoglalta.
hősöm neve;
  Róla irt volt már Homér,
  S a mit ő irt, nem is adnám
  Ezer ilyen álomér’; –
  De az álom, ész ne’kül,
  Mindent összevissza csűr,
  Hogy jelen, mult, és jövő közt
  Semmi hézag, semmi űr.
 
 
  Meneláosz nője szép volt,
  Ám nevezzük így: Helén;
  De Paris után bolondult,
  (Csak a várost értem én
n
Jegyzet
Csak a várost értem én
Tkp. szójáték; a francia főváros, Párizs neve kelta eredetű, etimológiailag nem függ össze Parisz trójai királyfi nevével.
):
  Drága köntös, pipere
  Csalta onnan: „jöjj! gyere!”
  Addig csalta, egyszer arra
  Fordult férje szekere.
 
 
  S minthogy ott nem a „jó erkölcs
  És isteni félelem”
  Uralkodnak; hanem olló,
  Csipke, rojt, czafrang, selyem;
  És ott mind ez eladó:
  Minden asszony „mutató”
n
Jegyzet
„mutató”
manöken
;
  Ezer nézi: nő, ruháját,
  Magát utcza-koptató
n
Jegyzet
utcza-koptató
„Útczákon dologtalanul csavargó, ácsorgó henye ember” ( Cz–F )
.
 
 
  Nő birál, csodál, irígyel,
  Tanul, gunyol és nevet,
  Férfi angyalt-mit fecseg, de
  Gondol aztán egyebet.
  S ki ne vágynék a deli
  Szép Parisnak tetszeni?
  Nőben épen megfordítva
  Voln’ természet-elleni.
 
 
  Hát Helén ne tudná, hogy – mint
  Köntös-farkán por, szemet
n
Jegyzet
Köntös-farkán por, szemet
vö.: Hosszú köntös port csinál (közmondás, Cz–F )
,
  Úgy tapad rá sok rejtett vágy,
  Ugy vonszol minden szemet?
  „Hadd söpörjön! hisz selyem;
  Hadd tapadjon! leverem.”
  A királylány így von „arany-
  Folyosót”
n
Jegyzet
A népmesében
n
Jegyzet
A népmesében
Az aranyhajú hercegkisasszony című népmesében a hercegkisasszony „a szép aranyhaja a sarkát érte, ha ki volt bontva, mikor járkált, aranyfolyosó folyt utána”. ( Eredeti népmesék, összegyűjtötte Arany László, Pest, kiadja Heckenast Gusztáv, 1862, 83–99.: 83.)
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Voinovich 1951, 60–64
 
A népmesében.
Beszúrás
n
Jegyzet a sor után, jobb m. í.
*
Szövegforrás:
K1
 
– azt képzelem.
 
 
  S már az útcza sem elég tág:
  Hadd nyiljék meg a salon;
  Idehordva szőr-, selyemrongy,
  Üveg, forgács, drága lom,
  S
minden
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
minden,
*
Szövegforrás:
Voinovich 1951, 60–64
 
a mit nézni kell;
  Miben ész s kéz remekel,
  Hogy divatnő csóka-fészkét
n
Jegyzet
csóka-fészkét
A csóka (corvus monedula) a varjúfélék családjába tartozó, szikla- és földi odúkban, kéményeken fészket rakó, 32–34 cm méretű, szürkésfekete tollazatú rovarevő madár. A varjúfélék több fajára – leginkább a szarkára (pica pica) – jellemző, hogy előszeretettel gyűjtenek fészkükbe fényes tárgyakat. Mindkét madár honos Mo.-n. A csóka mint tolvaj madár szerepel Fáy András A harkály és a székács című meséjében. ( Fáy András szépirodalmi összes munkái. Nyolcz kötetben. Második kötet. Pesten. Giebel Károly sajátja. MDCCCXLIII. Mesék és allegoriák. II. kötet. 81.)
  „Fényesnek” tűntesse fel
n
Jegyzet
„Fényesnek” tűntesse fel
A csóka (corvus monedula) a varjúfélék családjába tartozó, szikla- és földi odúkban, kéményeken fészket rakó, 32–34 cm méretű, szürkésfekete tollazatú rovarevő madár. A varjúfélék több fajára – leginkább a szarkára (pica pica) – jellemző, hogy előszeretettel gyűjtenek fészkükbe fényes tárgyakat. Mindkét madár honos Mo.-n. A csóka mint tolvaj madár szerepel Fáy András A harkály és a székács című meséjében. ( Fáy András szépirodalmi összes munkái. Nyolcz kötetben. Második kötet. Pesten. Giebel Károly sajátja. MDCCCXLIII. Mesék és allegoriák. II. kötet. 81.)
.
 
 
  Meneláosz e zsibvásárt
  Győzi kincscsel – hisz király;
  Ő is béáll „műértőnek”:
  Rendel, választ, és birál;
  Lássa meg, ha jő, Paris,
  Hogy ízlése volt, van is:
  Mikor nőjét választotta,
  S most egyéb dologban is.
 
 
  Már kitűzve a hét’ napja,
  Nap’ órája-ideje,
  A mikor Parist „fogadja
  Monsieur Ménélas
n
Jegyzet
Monsieur Ménélas
(francia) Menelaosz úr
s neje.”
  Pontban (illőt késve) jő
  A madame és monsieur
n
Jegyzet
A madame és monsieur
(francia) a hölgy és az úr (ejtsd: a madám és mösziő)
;
  (Mert az is van: hol Paris jár.
  Hogy’ maradna el a nő?)
 
 
  Bók, köszöntés megtörténik
  Mindkét részről comme il faut
n
Jegyzet
comme il faut
(francia) ahogy kell (ejtsd: komilfó)
,
  S megindul a nyelv-ballettáncz,
  Lábujjhegyen jár a szó;
  A társalgás kellemes,
  Fürge, fínom, szellemes;
  Drága szőnyeg: a fonája
n
Jegyzet
fonája
fonákja; ahol a fonás látszik
  Sem lehet más, mint nemes.
 
 
  Másszor őket látja „otthon”
  Vendégül monsieur s madame; –
  És ez így foly, váltva, mindig
  (Haugyan jól álmodám)
  Igy foly télen, tavaszon,
  A meddig tart a saison
n
Jegyzet
saison
(francia) szezon (tkp. évszak)
;
  Meneláosz mondja végre:
  „Közelebb elútazom.”
 
 
  De „királyok” szándokát is
n
Jegyzet
„királyok” szándokát is
Utalás a szólásmondásra: Szegény ember szándékát boldog isten bírja – a szegény ember ügyét segíti az isten.
  „Boldog isten birja”
n
Jegyzet
„Boldog isten birja”
Utalás a szólásmondásra: Szegény ember szándékát boldog isten bírja – a szegény ember ügyét segíti az isten.
lám!
  Meneláosz homlokában,
  Két felől, az oldalán,
  Támad olyan valami,
  – Röstelem is mondani –
  Mint bakőznek
n
Jegyzet
bakőznek
célzás a felszarvaz ’féltékennyé tesz, feleségével viszonyt kezd’ kifejezésre
, ha tavaszra
  „Czímert”
n
Jegyzet
„Czímert”
célzás a felszarvaz ’féltékennyé tesz, feleségével viszonyt kezd’ kifejezésre
készül hajtani.
 
 
  Üt szeget mindjár’ fejébe,
  Tompán bámul, hogy mi a?
  Majd gyanít, sejt, elborítja
  Sötét melancholia.
  Érzi, hogy nő két kis ág,
  De tükörből mit se’ lát;
  Ő nem látja, csak tapintja –
  Nem tudom, más? a világ?
 
 
  Csak tapintja, tapogatja
  A mint homloka fölé
  Széles körben felkanyarul,
  Mint a lombár ököré
n
Jegyzet
lombár ököré
lombár: „Ökör neve, melynek szarvai két felé kihajlanak” ( Cz–F )
.
  Dühös érte: „nem türöm!
  Monsieur Parist megölöm!
  Ezt az izét a fejemről
  Az ő testén letöröm!”
 
 
  Most tíz évi harcz
n
Jegyzet
tíz évi harcz
lásd a 9., 18–19. sor jegyzetét
– – Bocsáss meg,
  Homér apánk szelleme!
  Azt nekem leénekelni
  Másik tíz év kellene:
  Hol leszek én akkor ám!…
  Hadd fuvom el, szaporán;
  Csak jól végződjék az affaire
n
Jegyzet
affaire
(francia) ügy (ejtsd: affér)
:
  Mindegy, későn, vagy korán.
 
 
  Küldené hát
bajsegédit
n
Jegyzet
bajsegédit
párbajsegédeit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
bajsegédit,
*
Szövegforrás:
Voinovich 1951, 60–64
 
  Ez rövid harcz és modern,
  (Bárha még „majom korunkból”
n
Jegyzet
„majom korunkból”
abból a korból, amikor a majom még nem vált emberré (
Charles Darwin
Darwin, Charles
1859-ben megjelent, A fajok eredete című művének a korban elterjedt ironikus felfogása nyomán)
  Maradt józan elve fenn:
  „Tegyenek az okosok
  Fejjel úgy, mint a – kosok:
n
Jegyzet Lásd a szerecsen párbajt leirva s rajzolva valamelyik képeslapban
n
Jegyzet
Lásd a szerecsen párbajt leirva s rajzolva valamelyik képeslapban
A forrást nem sikerült megtalálni.
.
  Akkor a szűz becsűletről
  Tisztul minden seb, mocsok.”)
 
 
  Küldené, mondom, segédit,
  De bizonyítéka nincs,
  (Van bizony, de hogy’ szerezte
  Földeritve
még a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
még a’
*
Szövegforrás:
Voinovich 1951, 60–64
 
nincs.)
  Szerencsére jő Paris;
  Összenéz a két „hamis”
  Össze is mosolyg: de hátul
  Suhog a szíj, csattan is.
 
 
  Meglevén a „casus belli”
n
Jegyzet
„casus belli”
(latin) háborús ok
  (Ez müvelt kor divatja,
  Méltó az ős „majom-elvhez”)
  Szentesítve a csata.
  Kupak-tanács egyre tart;
  Kérdik: pisztoly-é, vagy kard?
  Meneláosz nagyot gondol
  És sötéten mondja – szarv!
 
 
  Ez bolond!… álomnak is… de
  Kérem: „aegri somnia”
n
Jegyzet
aegri somnia”
lásd Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 15. sor
;
  Már csak így kell e kalandnak
  Valahogy’ lefolynia;
  S ha Paris, vagy embere
  (Nincs hasonló fegyvere)
  Kifogást tesz: vívjon karddal;
  Mit törődöm én vele!
 
 
  Kinek szarvat ád az isten
  Vívni ösztönt
is nyere:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Voinovich 1951, 60–64
 
[törölt]
« kap vele, »
is nyere:
*
Szövegforrás:
K1
 
  A komort
n
Jegyzet Igy nevezik a fiatal bikát vagy bikás ökörtinó
n
Jegyzet
bikás ökörtinó
A Cz–F a bikaság címszót hozza; „túlságos hajlam a nemző ösztön kielégítésére, fajtalanság” – az ökörtinó herélt bikaborjú; a bikás ökörtinó tehát a rosszul/félig kiherélt bikaborjú.
t.
is hajtja mindjár’
  Tülkölődzés
n
Jegyzet
Tülkölődzés
tülökkel (szarvval) való verekedés, alapszava a tülköl v. türköl – „Szarvával öklel, szúr, bök” ( Cz–F )
ingere.
  Meneláosz vére forr,
  S mint Nabuchodonozor
n
Jegyzet
mint Nabuchodonozor
II. Nabú-kudurri-uszur v. Nebukadnezár: babilóniai uralkodó (ur. i. e. 604–562). Dániel könyvében (4:22; 4:29) szerepel egyik álmának megfejtése, amely szerint füvet fog enni, mint az ökrök; a jóslat be is teljesedik (Dániel 4:30; 5:21). A zsidó legenda szerint az uralkodó ököralakúvá változott. [Lásd Scheiber Sándor, „S mint Nabuchodonozor áll ki”, MNy, 48(1952), 221–222.]
  Áll ki
n
Jegyzet
Áll ki
II. Nabú-kudurri-uszur v. Nebukadnezár: babilóniai uralkodó (ur. i. e. 604–562). Dániel könyvében (4:22; 4:29) szerepel egyik álmának megfejtése, amely szerint füvet fog enni, mint az ökrök; a jóslat be is teljesedik (Dániel 4:30; 5:21). A zsidó legenda szerint az uralkodó ököralakúvá változott. [Lásd Scheiber Sándor, „S mint Nabuchodonozor áll ki”, MNy, 48(1952), 221–222.]
, a
hogy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Voinovich 1951, 60–64
 
hogy
n
Jegyzet kivakart szóra ráírva
*
Szövegforrás:
K1
 
meg volt szabva
  Az idő s hely: hol? mikor?
 
 
  De Paris nejét küldé csak –
  (Hisz’ Homér is dalolá,
n
Jegyzet
Homér is dalolá,
Amikor Párisz meglátja a bosszúra készülő Menelaoszt, megijed, elmenekül és elvegyül a trójaiak közt (Iliász, Harmadik ének, 21–37. sor).
  Hogy’ szaladt meg a csatából
n
Jegyzet
Hogy’ szaladt meg a csatából
Amikor Párisz meglátja a bosszúra készülő Menelaoszt, megijed, elmenekül és elvegyül a trójaiak közt (Iliász, Harmadik ének, 21–37. sor).
,
  Egyenest az ágy alá;)
  Szivességből a madame
  Megteszi, de kölcsön ám,
  Holmi apró elnézésért,
  A multban, és ezután.
 
 
 
Úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
Ugy
*
Szövegforrás:
Voinovich 1951, 60–64
 
láttam mint most… azaz jól
  Láttam, szem-behúnyva is,
  Vörös plaidben s parasollal
n
Jegyzet
plaidben s parasollal
plaid (francia): ujjas; parasol (francia): napernyő
  Hogy állt ki madame Paris.
  A királyt riasztja: hők!
  Az dühében vágtat, bőg:
  S ne vón’ ott a Vendôme oszlop
n
Jegyzet
Vendôme oszlop
A párizsi Vendôme téren álló diadaloszlop, amelyet I. Napóleon az ellenségtől szerzett ágyúk anyagából emeltetett legnagyobb győzelme, az 1805-ös austerlitzi csata emlékére.
:
  Megsiratnák, drága nők!
 
 
  Madame oly ügyes ugrással
 
Terem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Voinovich 1951, 60–64
 
terem
n
Jegyzet em jav. e.: me
*
Szövegforrás:
K1
 
az oszlop mögé,
  Hogy Meneláosz ur annak
  Törzsökén szarvát szegé.
  „Becsűletem mentve!” mond,
  „Enyim a vivó porond!” –
  S haza indul és Helént is
  Haza viszi – a bolond!
 
 
  De azért tört szarva könnyen,
  Mert alul nő új kis ág;
  Mind’
n
Jegyzet
Mind’
mindig
tapintja, s
hallgatódzik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Voinovich 1951, 60–64
 
hallgatód
[törölt]
« i »
zik
*
Szövegforrás:
K1
 
:
  Mit szól már most a világ?
  A világ – üt gúnykaczajt,
  Pletykaszót pletykára hajt; –
  Szép Helén meg könnyü szívvel
  Mondja el a – „kutyabajt”!
 
  (1877. oct. 4.)  
 
 
Párviadal  
Paulo majora canamus
n
Jegyzet
Paulo majora canamus
„Sicelides Musae, paulo maiora canamus” –
Vergilius
Vergilius, Publius, Maro
: Negyedik Ekloga, 1. sor – „Múzsák, sícelidák! magasabbra kicsit ma dalunkkal” (ford. Lakatos István; tkp. „Szicíliai múzsák, kissé fennköltebb dolgokról daloljunk”, ford. Szilágyi Márton). Részletesebben lásd Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 60. sor.
 
 
  Asszonyért nem méltó vívni,
  Mert, ha tiszta, nincs is ok;
  Ha nem az már, olyanért meg
  Egy lövet port szánni
n
Jegyzet
Egy lövet port szánni
egy pisztolylövéshez szükséges puskaport felhasználni; pisztolypárbajt vívni
– sok!
  A mit erről álmodám,
  Az sem tréfa dolog ám:
  Elmesélem, hogy más ember
  Hadd okuljon a csodán.
 
 
  Meneláosz
n
Jegyzet
Meneláosz
A Homérosz Iliász című eposzának alapjául szolgáló történet főszereplői; Menelaosz spártai király, akinek feleségét, Helenét Parisz trójai királyfi megszöktette; Menelaosz fivére, Agamemnón sereget gyűjtött Trója ellen, és tízévi ostrom után elfoglalta.
hősöm neve;
  Róla irt volt már Homér,
  S a mit ő irt, nem is adnám
  Ezer ilyen álomér’; –
  De az álom, ész ne’kül,
  Mindent összevissza csűr,
  Hogy jelen, mult, és jövő közt
  Semmi hézag, semmi űr.
 
 
  Meneláosz nője szép volt,
  Ám nevezzük így: Helén;
  De Paris után bolondult,
  (Csak a várost értem én
n
Jegyzet
Csak a várost értem én
Tkp. szójáték; a francia főváros, Párizs neve kelta eredetű, etimológiailag nem függ össze Parisz trójai királyfi nevével.
):
  Drága köntös, pipere
  Csalta onnan: „jöjj! gyere!”
  Addig csalta, egyszer arra
  Fordult férje szekere.
 
 
  S minthogy ott nem a „jó erkölcs
  És isteni félelem”
  Uralkodnak; hanem olló,
  Csipke, rojt, czafrang, selyem;
  És ott mind ez eladó:
  Minden asszony „mutató”
n
Jegyzet
„mutató”
manöken
;
  Ezer nézi: nő, ruháját,
  Magát utcza-koptató
n
Jegyzet
utcza-koptató
„Útczákon dologtalanul csavargó, ácsorgó henye ember” ( Cz–F )
.
 
 
  Nő birál, csodál, irígyel,
  Tanul, gunyol és nevet,
  Férfi angyalt-mit fecseg, de
  Gondol aztán egyebet.
  S ki ne vágynék a deli
  Szép Parisnak tetszeni?
  Nőben épen megfordítva
  Voln’ természet-elleni.
 
 
  Hát Helén ne tudná, hogy – mint
  Köntös-farkán por, szemet
n
Jegyzet
Köntös-farkán por, szemet
vö.: Hosszú köntös port csinál (közmondás, Cz–F )
,
  Úgy tapad rá sok rejtett vágy,
  Ugy vonszol minden szemet?
  „Hadd söpörjön! hisz selyem;
  Hadd tapadjon! leverem.”
  A királylány így von „arany-
  Folyosót”
n
Jegyzet
A népmesében
n
Jegyzet
A népmesében
Az aranyhajú hercegkisasszony című népmesében a hercegkisasszony „a szép aranyhaja a sarkát érte, ha ki volt bontva, mikor járkált, aranyfolyosó folyt utána”. ( Eredeti népmesék, összegyűjtötte Arany László, Pest, kiadja Heckenast Gusztáv, 1862, 83–99.: 83.)
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Voinovich 1951, 60–64
 
A népmesében.
Beszúrás
n
Jegyzet a sor után, jobb m. í.
*
Szövegforrás:
K1
 
– azt képzelem.
 
 
  S már az útcza sem elég tág:
  Hadd nyiljék meg a salon;
  Idehordva szőr-, selyemrongy,
  Üveg, forgács, drága lom,
  S
minden
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
minden,
*
Szövegforrás:
Voinovich 1951, 60–64
 
a mit nézni kell;
  Miben ész s kéz remekel,
  Hogy divatnő csóka-fészkét
n
Jegyzet
csóka-fészkét
A csóka (corvus monedula) a varjúfélék családjába tartozó, szikla- és földi odúkban, kéményeken fészket rakó, 32–34 cm méretű, szürkésfekete tollazatú rovarevő madár. A varjúfélék több fajára – leginkább a szarkára (pica pica) – jellemző, hogy előszeretettel gyűjtenek fészkükbe fényes tárgyakat. Mindkét madár honos Mo.-n. A csóka mint tolvaj madár szerepel Fáy András A harkály és a székács című meséjében. ( Fáy András szépirodalmi összes munkái. Nyolcz kötetben. Második kötet. Pesten. Giebel Károly sajátja. MDCCCXLIII. Mesék és allegoriák. II. kötet. 81.)
  „Fényesnek” tűntesse fel
n
Jegyzet
„Fényesnek” tűntesse fel
A csóka (corvus monedula) a varjúfélék családjába tartozó, szikla- és földi odúkban, kéményeken fészket rakó, 32–34 cm méretű, szürkésfekete tollazatú rovarevő madár. A varjúfélék több fajára – leginkább a szarkára (pica pica) – jellemző, hogy előszeretettel gyűjtenek fészkükbe fényes tárgyakat. Mindkét madár honos Mo.-n. A csóka mint tolvaj madár szerepel Fáy András A harkály és a székács című meséjében. ( Fáy András szépirodalmi összes munkái. Nyolcz kötetben. Második kötet. Pesten. Giebel Károly sajátja. MDCCCXLIII. Mesék és allegoriák. II. kötet. 81.)
.
 
 
  Meneláosz e zsibvásárt
  Győzi kincscsel – hisz király;
  Ő is béáll „műértőnek”:
  Rendel, választ, és birál;
  Lássa meg, ha jő, Paris,
  Hogy ízlése volt, van is:
  Mikor nőjét választotta,
  S most egyéb dologban is.
 
 
  Már kitűzve a hét’ napja,
  Nap’ órája-ideje,
  A mikor Parist „fogadja
  Monsieur Ménélas
n
Jegyzet
Monsieur Ménélas
(francia) Menelaosz úr
s neje.”
  Pontban (illőt késve) jő
  A madame és monsieur
n
Jegyzet
A madame és monsieur
(francia) a hölgy és az úr (ejtsd: a madám és mösziő)
;
  (Mert az is van: hol Paris jár.
  Hogy’ maradna el a nő?)
 
 
  Bók, köszöntés megtörténik
  Mindkét részről comme il faut
n
Jegyzet
comme il faut
(francia) ahogy kell (ejtsd: komilfó)
,
  S megindul a nyelv-ballettáncz,
  Lábujjhegyen jár a szó;
  A társalgás kellemes,
  Fürge, fínom, szellemes;
  Drága szőnyeg: a fonája
n
Jegyzet
fonája
fonákja; ahol a fonás látszik
  Sem lehet más, mint nemes.
 
 
  Másszor őket látja „otthon”
  Vendégül monsieur s madame; –
  És ez így foly, váltva, mindig
  (Haugyan jól álmodám)
  Igy foly télen, tavaszon,
  A meddig tart a saison
n
Jegyzet
saison
(francia) szezon (tkp. évszak)
;
  Meneláosz mondja végre:
  „Közelebb elútazom.”
 
 
  De „királyok” szándokát is
n
Jegyzet
„királyok” szándokát is
Utalás a szólásmondásra: Szegény ember szándékát boldog isten bírja – a szegény ember ügyét segíti az isten.
  „Boldog isten birja”
n
Jegyzet
„Boldog isten birja”
Utalás a szólásmondásra: Szegény ember szándékát boldog isten bírja – a szegény ember ügyét segíti az isten.
lám!
  Meneláosz homlokában,
  Két felől, az oldalán,
  Támad olyan valami,
  – Röstelem is mondani –
  Mint bakőznek
n
Jegyzet
bakőznek
célzás a felszarvaz ’féltékennyé tesz, feleségével viszonyt kezd’ kifejezésre
, ha tavaszra
  „Czímert”
n
Jegyzet
„Czímert”
célzás a felszarvaz ’féltékennyé tesz, feleségével viszonyt kezd’ kifejezésre
készül hajtani.
 
 
  Üt szeget mindjár’ fejébe,
  Tompán bámul, hogy mi a?
  Majd gyanít, sejt, elborítja
  Sötét melancholia.
  Érzi, hogy nő két kis ág,
  De tükörből mit se’ lát;
  Ő nem látja, csak tapintja –
  Nem tudom, más? a világ?
 
 
  Csak tapintja, tapogatja
  A mint homloka fölé
  Széles körben felkanyarul,
  Mint a lombár ököré
n
Jegyzet
lombár ököré
lombár: „Ökör neve, melynek szarvai két felé kihajlanak” ( Cz–F )
.
  Dühös érte: „nem türöm!
  Monsieur Parist megölöm!
  Ezt az izét a fejemről
  Az ő testén letöröm!”
 
 
  Most tíz évi harcz
n
Jegyzet
tíz évi harcz
lásd a 9., 18–19. sor jegyzetét
– – Bocsáss meg,
  Homér apánk szelleme!
  Azt nekem leénekelni
  Másik tíz év kellene:
  Hol leszek én akkor ám!…
  Hadd fuvom el, szaporán;
  Csak jól végződjék az affaire
n
Jegyzet
affaire
(francia) ügy (ejtsd: affér)
:
  Mindegy, későn, vagy korán.
 
 
  Küldené hát
bajsegédit
n
Jegyzet
bajsegédit
párbajsegédeit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
bajsegédit,
*
Szövegforrás:
Voinovich 1951, 60–64
 
  Ez rövid harcz és modern,
  (Bárha még „majom korunkból”
n
Jegyzet
„majom korunkból”
abból a korból, amikor a majom még nem vált emberré (
Charles Darwin
Darwin, Charles
1859-ben megjelent, A fajok eredete című művének a korban elterjedt ironikus felfogása nyomán)
  Maradt józan elve fenn:
  „Tegyenek az okosok
  Fejjel úgy, mint a – kosok:
n
Jegyzet Lásd a szerecsen párbajt leirva s rajzolva valamelyik képeslapban
n
Jegyzet
Lásd a szerecsen párbajt leirva s rajzolva valamelyik képeslapban
A forrást nem sikerült megtalálni.
.
  Akkor a szűz becsűletről
  Tisztul minden seb, mocsok.”)
 
 
  Küldené, mondom, segédit,
  De bizonyítéka nincs,
  (Van bizony, de hogy’ szerezte
  Földeritve
még a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
még a’
*
Szövegforrás:
Voinovich 1951, 60–64
 
nincs.)
  Szerencsére jő Paris;
  Összenéz a két „hamis”
  Össze is mosolyg: de hátul
  Suhog a szíj, csattan is.
 
 
  Meglevén a „casus belli”
n
Jegyzet
„casus belli”
(latin) háborús ok
  (Ez müvelt kor divatja,
  Méltó az ős „majom-elvhez”)
  Szentesítve a csata.
  Kupak-tanács egyre tart;
  Kérdik: pisztoly-é, vagy kard?
  Meneláosz nagyot gondol
  És sötéten mondja – szarv!
 
 
  Ez bolond!… álomnak is… de
  Kérem: „aegri somnia”
n
Jegyzet
aegri somnia”
lásd Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 15. sor
;
  Már csak így kell e kalandnak
  Valahogy’ lefolynia;
  S ha Paris, vagy embere
  (Nincs hasonló fegyvere)
  Kifogást tesz: vívjon karddal;
  Mit törődöm én vele!
 
 
  Kinek szarvat ád az isten
  Vívni ösztönt
is nyere:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Voinovich 1951, 60–64
 
[törölt]
« kap vele, »
is nyere:
*
Szövegforrás:
K1
 
  A komort
n
Jegyzet Igy nevezik a fiatal bikát vagy bikás ökörtinó
n
Jegyzet
bikás ökörtinó
A Cz–F a bikaság címszót hozza; „túlságos hajlam a nemző ösztön kielégítésére, fajtalanság” – az ökörtinó herélt bikaborjú; a bikás ökörtinó tehát a rosszul/félig kiherélt bikaborjú.
t.
is hajtja mindjár’
  Tülkölődzés
n
Jegyzet
Tülkölődzés
tülökkel (szarvval) való verekedés, alapszava a tülköl v. türköl – „Szarvával öklel, szúr, bök” ( Cz–F )
ingere.
  Meneláosz vére forr,
  S mint Nabuchodonozor
n
Jegyzet
mint Nabuchodonozor
II. Nabú-kudurri-uszur v. Nebukadnezár: babilóniai uralkodó (ur. i. e. 604–562). Dániel könyvében (4:22; 4:29) szerepel egyik álmának megfejtése, amely szerint füvet fog enni, mint az ökrök; a jóslat be is teljesedik (Dániel 4:30; 5:21). A zsidó legenda szerint az uralkodó ököralakúvá változott. [Lásd Scheiber Sándor, „S mint Nabuchodonozor áll ki”, MNy, 48(1952), 221–222.]
  Áll ki
n
Jegyzet
Áll ki
II. Nabú-kudurri-uszur v. Nebukadnezár: babilóniai uralkodó (ur. i. e. 604–562). Dániel könyvében (4:22; 4:29) szerepel egyik álmának megfejtése, amely szerint füvet fog enni, mint az ökrök; a jóslat be is teljesedik (Dániel 4:30; 5:21). A zsidó legenda szerint az uralkodó ököralakúvá változott. [Lásd Scheiber Sándor, „S mint Nabuchodonozor áll ki”, MNy, 48(1952), 221–222.]
, a
hogy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Voinovich 1951, 60–64
 
hogy
n
Jegyzet kivakart szóra ráírva
*
Szövegforrás:
K1
 
meg volt szabva
  Az idő s hely: hol? mikor?
 
 
  De Paris nejét küldé csak –
  (Hisz’ Homér is dalolá,
n
Jegyzet
Homér is dalolá,
Amikor Párisz meglátja a bosszúra készülő Menelaoszt, megijed, elmenekül és elvegyül a trójaiak közt (Iliász, Harmadik ének, 21–37. sor).
  Hogy’ szaladt meg a csatából
n
Jegyzet
Hogy’ szaladt meg a csatából
Amikor Párisz meglátja a bosszúra készülő Menelaoszt, megijed, elmenekül és elvegyül a trójaiak közt (Iliász, Harmadik ének, 21–37. sor).
,
  Egyenest az ágy alá;)
  Szivességből a madame
  Megteszi, de kölcsön ám,
  Holmi apró elnézésért,
  A multban, és ezután.
 
 
 
Úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
Ugy
*
Szövegforrás:
Voinovich 1951, 60–64
 
láttam mint most… azaz jól
  Láttam, szem-behúnyva is,
  Vörös plaidben s parasollal
n
Jegyzet
plaidben s parasollal
plaid (francia): ujjas; parasol (francia): napernyő
  Hogy állt ki madame Paris.
  A királyt riasztja: hők!
  Az dühében vágtat, bőg:
  S ne vón’ ott a Vendôme oszlop
n
Jegyzet
Vendôme oszlop
A párizsi Vendôme téren álló diadaloszlop, amelyet I. Napóleon az ellenségtől szerzett ágyúk anyagából emeltetett legnagyobb győzelme, az 1805-ös austerlitzi csata emlékére.
:
  Megsiratnák, drága nők!
 
 
  Madame oly ügyes ugrással
 
Terem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Voinovich 1951, 60–64
 
terem
n
Jegyzet em jav. e.: me
*
Szövegforrás:
K1
 
az oszlop mögé,
  Hogy Meneláosz ur annak
  Törzsökén szarvát szegé.
  „Becsűletem mentve!” mond,
  „Enyim a vivó porond!” –
  S haza indul és Helént is
  Haza viszi – a bolond!
 
 
  De azért tört szarva könnyen,
  Mert alul nő új kis ág;
  Mind’
n
Jegyzet
Mind’
mindig
tapintja, s
hallgatódzik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Voinovich 1951, 60–64
 
hallgatód
[törölt]
« i »
zik
*
Szövegforrás:
K1
 
:
  Mit szól már most a világ?
  A világ – üt gúnykaczajt,
  Pletykaszót pletykára hajt; –
  Szép Helén meg könnyü szívvel
  Mondja el a – „kutyabajt”!
 
  (1877. oct. 4.)