X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A kép-mutogató

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: K2
  • Szövegforrás IV: K3
  • Szövegforrás V: HV 1888, 63–71

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 63–71. [ AJÖM I., 380–384.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 Két, hosszában kettéhajtott lapon, ceruzával; autográf (V1945) K2 Autográf; özv. Arany Lászlóné a temesvári Arany János társaságnak ajándékozta, innen a Városi Múzeumba került. (A kéziratot nem sikerült fellelni.) K3 MTAK Kt K 510/38r (1–21. sor), 38v (22–59. sor), 39r (60–98. sor), 39v (99– 138. sor), 40r (139–161. sor) (alapszöveg)
 
Megjegyzések
 
*K1 Adatai az AJÖM I. (555–556.) alapján K3 A cím sorában, a bal margón fekete ceruzával: 42.)
 
Keletkezés
 
1877. nov. 25.,
Bp
Budapest
.
Tolnai
Tolnai Vilmos
valószínűsíti, hogy
AJ
Arany János
valóban a debreceni vásáron találkozott a címben megjelölt vásári produkcióval ( Tolnai 1916, 168–169.); a képmutogatásról részletesen lásd Magyarázatok, [cím], [alcím]. A mutatványoskodás később előfordul a Toldi szerelme 9. énekében:
Vásáron ezek most kezdenek gajdolni
Egy magyar vitézről, neve Cola Toldi,
Ki malomkövekkel hajigál a harcon,
Láttam is: egy ponyván mutatták, a rajzon.
 
A vers műfaji háttereként említhető a 19. században keletkezett ponyvaballada, amely megtörtént eseményeket mond el, szerelmi hűtlenséget, szerelemféltésből történt gyilkosságot, családi bosszút, vagyonra törő családtagok gyilkosságát, gyermekgyilkosságot s hasonló témákat; ponyvakiadványok szövegének folklorizálódásával keletkeztek, előadásuk „a képmutogatók képes ábrázolásaira emlékeztet”. ( Balassa–Ortutay 1980, 511.) A Bereg Náni című, A gyermekgyilkos leányanya alcímet viselő szöveg így kezdődik: „Debreceni zöld erdő, zöld erdő”.
Tolnai
Tolnai Vilmos
La Fontaine
La Fontaine, Jean, de
vagy
Clauren
Clauren, Heinrich
„német novella-másolói”-ban jelöli meg a cselekmény lehetséges forrását ( Tolnai 1916, 167.). Elek Oszkár a versben szereplő gróf mintájaként Szapáry Ferenc grófot nevezi meg (1803–1875;
Elek
Elek Oszkár
nél a név hibásan
Szápáry
Szapáry Ferenc
), aki az 1850-es években lelkes spiritiszta volt, s Nagykőröshöz közel, Abonyban lakott; szeánszain
Arany Juliska
Arany Julianna
is részt vett. ( Elek 1916, 292–293.)
Szapáry
Szapáry Ferenc
spiritiszta tevékenységét Ágai Adolf ismertette. [
Porzó
Ágai Adolf
: Egy magyar Hansen, VU, 27(1880)/11. (márc. 14.), 169–171.;
Szapáry
Szapáry Ferenc
halálát
Ágai
Ágai Adolf
1873-ra teszi.] Szapáry Ferencről lásd még: Tarjányi 2003, 33.
Arany
Arany János
nak az asztaltáncoltatással kapcsolatos tapasztalatairól lásd Magyarázatok, 92. sor.
 
Kritikatörténet
 
Riedl
Riedl Frigyes
szerint „
[szerkesztői feloldás]
a
ponyvára írt tíz kép külön-külön bemutatása önként előidézi a balladai szaggatottságot. A költemény tartalma nagyon is jól illik a vásári kikiáltó szájába, mert szörnyű, rikító, túlzott.” „A kép-mutogató feltűnő fősajátsága, hogy
Arany
Arany János
kombinálta benne az ötvenes években divatos asztaltáncoltatást balladáinak egy kedvelt motívumával: a lelkiismeret iszonyú nyomása alatt megjelenik a gyilkos előtt az áldozat alakja.” ( Riedl 1982 [1887], 240.) Tolnai Vilmos szerint a versben felléptetett történetmondó révén „a költemény és előadója közt szorosabb kapcsolatot teremt”
Arany
Arany János
. Ilyen eljárást alkalmaz
Tolnai
Tolnai Vilmos
szerint a Toldi szerelmében is: „így szítja például a Toldi Szerelmében a kobzos Szeredai Nápoly előtt a haragos magyar katonák lelkében a bosszúállás lángját, mikor elénekeli Endre Királyfi balladáját; majd az éjjeli tábortűz mellett Zách Klára esetét”. ( Tolnai 1916, 170.) Ujhelyi Mária a Tengeri-hántással együtt olyan balladaként említi, amelyben
Arany
Arany János
„keretként – fiktív beszélőt és hallgatóságot szerepeltet”. ( Ujhelyi 1972, 29–30.) Rába György szerint
Babits
Babits Mihály
Mozgófénykép című verse „kritikai értelmű rájátszás”
AJ
Arany János
versére. „A magatartásforma teljesen azonos:
Arany
Arany János
a vásárok ismert figurájának beszédhelyzetében,
Babits
Babits Mihály
a síkváltások fokozatosan megvilágosodó értelmében egy fejlődő eseménysor képeit – mai szóval – narrátorként magyarázza. A két vers bonyodalma és kifejlete rendkívül hasonló. Azonos a leányszöktetés, a szökevények üldözésének, a szerelmesek pusztulásának és a zord apa tragikus (lelki) bűnhődésének motívuma. A rájátszás kritikai élét a kifejletnek épp csak enyhén, a célzat kedvéért deformált, idézetszerű sora tanúsítja.
Arany
Arany János
versében ez olvasható: Még egy kép jön, az utolsó… Utána a vadromantikus fölfogású história szerves és jellegzetes berekesztése a márványkoporsó s a megfordított címer motívuma.
Babits
Babits Mihály
így utal rá: Még egy rémszerű kép (az apáról) a vásznon jő: az utolsó… A megfogalmazás a történet illúzió jellegét hangsúlyozza, akárcsak a szövegben sűrűn ironizáló kívülállás; az új nemzedéknek az előző korszak tudatformáját kritikával tekintő önszemlélete nyilatkozik meg. Ebben a művészi rájátszásban, mint a tudatformák szembesítésében – ahogyan például
Picasso
Picasso, Pablo
variálta
Goya
Goya, Francisco José de
»témáit« – van önértelmezés, az elődök kritikája, sőt jelen esetben közvetett poétikai programnyilatkozat, de még korrajz is, és nem utolsósorban a szemléletnek filozófiai (etikai és ismeretelméleti) érvényessége.” „A kép-mutogató 1877. november 25-én, tehát abban a fél esztendőben született, amelyet költőnk szakdolgozatában akart tárgyalni. Ez is hitelesíti a végső rájátszás jelentőségét: a kettősség embere a romantikus történettel és hiszékeny elfogadásával időnként azonosulva maga is megéli a nagyváros megejtően új legendáját, a filmélményt, mely eddig nem sejtett tapasztalatokat és a korabeli polgár belső gazdagodását hozza, majd ironizálva tagadja azt a szemléletet, mely személyiségvesztéshez, élet- és jellemtorzuláshoz vezethet.” ( Rába 1981, 161–162.) Szörényi László szerint a vers „nem csupán az elmesélt történetet meríti a folklórból (…), hanem hangsúlyosan jelzi a vers létezésmódját is, mint a züllött folklór egyik válfaját. A komoly és a vásári kezelési mód elválaszthatatlan együttes alkalmazása, ironikusan ellenpontozza a szerelmi tragédiát.” ( Szörényi 1989 [1982/83], 205–206.) Barta János
Arany
Arany János
nak az asztaltáncoltatás iránti érdeklődéséből kiindulva állapítja meg: „először csak némi leértékeléssel beszél erről a divatról, a ballada hősét azonban lassan, de tökéletesen belebonyolítja ebbe a hiedelembe: a fantasztikum, legalábbis költői szinten, megelevenedik.” ( Barta 1987 [1982a], 137.) Imre László arra hívja fel a figyelmet, hogy a vásári mutatvány és az asztaltáncoltatás mozzanata révén „a kegyetlen gróf története” „többszörösen is »idézőjelbe kerül«”; a versben életrajzi mozzanatokat azonosítva (korán elhalt leánya, gyermektelen házasságban élő fia) állapítja meg, hogy
Arany
Arany János
a „kettős rejtőzködés” révén „már már felismerhetetlenné
[szerkesztői feloldás]
teszi
énjét”. A megszólalásmódot tekintve úgy ítéli meg, hogy A kép-mutogató „a keret és a tényleges ballada kapcsolódásának szélső esete,” „az elmondott történet és a hallgatóság között érezhető távolság van” – a vers „a vásári sokadalom szemléletéhez igazítja a romantikus rémtörténetet”. Kiemeli a versben szereplő vendégszöveg (a Szemere Pál által fordított Schiller-dal lapalji jegyzetben közölt részlete) funkcióját: „A versrészletből csak annyi derül ki, hogy a dal sóhajjal végződik, az ifjú pár boldogsága befelhősödik. A beemelt szövegrész azonban az »érzelgő« magatartást is jellemzi, amely a grófkisasszonynak is sajátja, s amely a megpróbáltatásokkal nem vet kellő mértékben számot.” Szerkezetét tekintve azok közé az Arany-balladák közé tartozik a vers (a Szőke Panni és A walesi bárdok mellett), amelyekben „a drámai kompozíciónak mindhárom eleme megvan: expozíció, bonyodalom, végkifejlet”. ( Imre 1988, 74–75., 118–119., 125., 161., 164.) Lásd még: Kacziány Géza, Arany utolsó balladája, Magyarország, 24(1917)/44. (febr. 13.), 7. Tolnai Vilmos, A „Képmutogató” [!] eredete, Ethn, 32(1921), 109–113. Viski Károly, A képmutogató [!], Népünk és nyelvünk, 6(1934)/10–12, 177–185.
 
Fordítások
 
Észt: Pildinäitaja (Sander Liivak) = Arany 1999, 52–56.; ua.: www.babelmatrix.org; ua.: http://www.scribd.com Német: Der Sänger der Bilderballade auf dem Jahrmarkt (Hedwig Lüdecke) = Gragger–Lüdecke 1926, 159–164. Olasz: Il cantastorie (prózaford., Francesco Sirola) = Sirola 1914, 34–37. Orosz: Посмотрите на картинки! (Леонид Мартынов) = Арань 1962, 130–134.
 
Hangfelvételek
 
Hallgatni Aranyt = www.hallgatniaranyt.hu [2017], Csőre Gábor, 7’ 35” Zenekísérettel zene: Elek Szilvia; versmondás: Koncz Károly György, furulya: Hatházi Gabriella, gordonka: Szabó Zsófia, csembaló: Elek Szilvia, ütőhangszerek: Tánczos Fanni (2016; „Emléke sír a lanton még” – Három évszázad melodrámái Arany János balladáira, CD, Gömörország Regionális Kulturális Egyesület, Miskolc, 2017)
 
A kép-mutogató
n
Jegyzet
A kép-mutogató
Indiában már a 6. században voltak olyan utazó történetmondók, akik a túlvilági életről szóló történeteket mondtak, illusztrációk bemutatásával. A műfaj elterjedt Japánban, Kínában, Indonéziában. A képes történetmondás Európában Itáliából terjedt el, amikor a „padon éneklő” középkori vándorénekes (cantambanco – tkp. canta in banco, lásd Heinrich Gusztáv, Német balladák és románczok bevezetéssel és magyarázattal. I. Bevezetés, Bürger, Goethe. Jeles írók iskolai tára, III., Bp., Franklin-Társulat, 1878, 15.) produkciója képek bemutatásával is kiegészült. A képek mutogatásával egybekötött énekelt történet előadója a cantastorie (vö. a ballada olasz fordításának címével). Elbeszélő ének – tehát az alcímben szereplő műfajmegjelölés – nem a balladára magára, hanem a képmutogató által elmondott történetre vonatkozik; ezek szerint egyedül a cím mutat a szöveg által létrehozott beszédszituáción kívülre, vagyis ez az egyetlen szövegrész, amelyet nem a másodlagos, hanem az elsődleges elbeszélő mond (ilyen egyedül A varró leányok esetében figyelhető meg). A műfaj a 17. században jelent meg, s az 1930-as évekig maradt fenn. A 18. században magasabb társadalmi rétegekben is kedvelt volt. Virágkora a 19. század, az első világháborúval bezárólag. Az énekben elbeszélt borzongató történet tárgya gyilkosság, szerelem, tűzvész vagy valamilyen izgalmas politikai esemény volt. Az elbeszélő hegedűvel vagy kintornával kísérte az éneket (Magyarországon duda, tekerőlant vagy sípláda is gyakori). A Bänkelsängerek (vagy Marktsängerek) vándormutatványosok voltak, akik vásárokon, búcsúkon léptek fel. Az előadás során az énekes kis padra állt fel (innen a Bänkelsänger elnevezés), és pálcával mutatta a képet, amelyhez a történet során elért; az előadást gyakran hangszerrel (hegedű, duda, tekerőlant) kísérte. A történet képes füzetbe nyomtatott változatát a produkció végeztével meg lehetett venni a mutatványostól. A szöveges változat a Moritat, amely vagy a mores szóból ered s a moralitással függ össze (eleinte az utolsó versszak erkölcsi tanulságot fogalmazott meg), vagy a Mordtat elferdült változata. A cselekmény jeleneteit többnyire 14–24 darab, keretbe feszített vagy kartonra nyomtatott, rikító színű rajz, ill. festmény ábrázolta, s minden egyes vászon, karton további hat-nyolc képmezőt tartalmazott. Ennek fejlettebb változata volt, amikor egy magas állványra rögzített, hosszú vászontekercs tekerésével elevenedett meg a történet. A mutatványt gyakran ketten adták elő, az énekes és a hangszeres kísérő. A legismertebb magyar szöveg A Gulyás Miska és Káposzta Sára szerelme volt.
Tolnai
Tolnai Vilmos
hívta fel a figyelmet, hogy „Császár Ferenc még 1843-ban név nélkül adott ki Magyar Életképek címen egy szonettsorozatot, mely az ólmosbotos maradiakat gúnyolja. Minden szonett fölött a cím: Első, második… stb. kép; az alcím prózai: »Mellyben megmutattatik…« stb., aztán következik a vers. Szóval a vásári képmutogatók módjára mutatja be embereit.” ( Tolnai 1916, 168.) A Hf 1853. jún. 16-ai számában (119.) képmutogatót ábrázoló tollrajz jelent meg, az alábbi magyarázattal: „A zugligetben néhány nap előtt ponyvára festett képek előtt egy érdemes művészpár igen szomorú nótát énekelt el.”
Tolnai
Tolnai Vilmos
rámutat, hogy a vásári produkció vidéki városokban még az 1880-as években is széles körben el volt terjedve. Lásd még: Szilaj kínok, Hf, 5(1853), jún. 16. 488.; jún. 18. 495–496. Takács Lajos, A képmutogatás kérdéséhez, Ethn, 64(1953)/1–4, 87–103. Csatkai Endre, A képmutogatók, Soproni Szemle, 10(1956)/4, 347–349. Egbert Koolman, Bänkellieder und Jahrmarktdrucke. Ein Katalog, Holzberg- Verlag, Oldenburg, 1990. Kolta Magdolna, Képmutogatók Pest-Budán, Budapesti Negyed, 15(1997)/1, 5–31.
 
Énekes história
n
Jegyzet
Énekes história
Indiában már a 6. században voltak olyan utazó történetmondók, akik a túlvilági életről szóló történeteket mondtak, illusztrációk bemutatásával. A műfaj elterjedt Japánban, Kínában, Indonéziában. A képes történetmondás Európában Itáliából terjedt el, amikor a „padon éneklő” középkori vándorénekes (cantambanco – tkp. canta in banco, lásd Heinrich Gusztáv, Német balladák és románczok bevezetéssel és magyarázattal. I. Bevezetés, Bürger, Goethe. Jeles írók iskolai tára, III., Bp., Franklin-Társulat, 1878, 15.) produkciója képek bemutatásával is kiegészült. A képek mutogatásával egybekötött énekelt történet előadója a cantastorie (vö. a ballada olasz fordításának címével). Elbeszélő ének – tehát az alcímben szereplő műfajmegjelölés – nem a balladára magára, hanem a képmutogató által elmondott történetre vonatkozik; ezek szerint egyedül a cím mutat a szöveg által létrehozott beszédszituáción kívülre, vagyis ez az egyetlen szövegrész, amelyet nem a másodlagos, hanem az elsődleges elbeszélő mond (ilyen egyedül A varró leányok esetében figyelhető meg). A műfaj a 17. században jelent meg, s az 1930-as évekig maradt fenn. A 18. században magasabb társadalmi rétegekben is kedvelt volt. Virágkora a 19. század, az első világháborúval bezárólag. Az énekben elbeszélt borzongató történet tárgya gyilkosság, szerelem, tűzvész vagy valamilyen izgalmas politikai esemény volt. Az elbeszélő hegedűvel vagy kintornával kísérte az éneket (Magyarországon duda, tekerőlant vagy sípláda is gyakori). A Bänkelsängerek (vagy Marktsängerek) vándormutatványosok voltak, akik vásárokon, búcsúkon léptek fel. Az előadás során az énekes kis padra állt fel (innen a Bänkelsänger elnevezés), és pálcával mutatta a képet, amelyhez a történet során elért; az előadást gyakran hangszerrel (hegedű, duda, tekerőlant) kísérte. A történet képes füzetbe nyomtatott változatát a produkció végeztével meg lehetett venni a mutatványostól. A szöveges változat a Moritat, amely vagy a mores szóból ered s a moralitással függ össze (eleinte az utolsó versszak erkölcsi tanulságot fogalmazott meg), vagy a Mordtat elferdült változata. A cselekmény jeleneteit többnyire 14–24 darab, keretbe feszített vagy kartonra nyomtatott, rikító színű rajz, ill. festmény ábrázolta, s minden egyes vászon, karton további hat-nyolc képmezőt tartalmazott. Ennek fejlettebb változata volt, amikor egy magas állványra rögzített, hosszú vászontekercs tekerésével elevenedett meg a történet. A mutatványt gyakran ketten adták elő, az énekes és a hangszeres kísérő. A legismertebb magyar szöveg A Gulyás Miska és Káposzta Sára szerelme volt.
Tolnai
Tolnai Vilmos
hívta fel a figyelmet, hogy „Császár Ferenc még 1843-ban név nélkül adott ki Magyar Életképek címen egy szonettsorozatot, mely az ólmosbotos maradiakat gúnyolja. Minden szonett fölött a cím: Első, második… stb. kép; az alcím prózai: »Mellyben megmutattatik…« stb., aztán következik a vers. Szóval a vásári képmutogatók módjára mutatja be embereit.” ( Tolnai 1916, 168.) A Hf 1853. jún. 16-ai számában (119.) képmutogatót ábrázoló tollrajz jelent meg, az alábbi magyarázattal: „A zugligetben néhány nap előtt ponyvára festett képek előtt egy érdemes művészpár igen szomorú nótát énekelt el.”
Tolnai
Tolnai Vilmos
rámutat, hogy a vásári produkció vidéki városokban még az 1880-as években is széles körben el volt terjedve. Lásd még: Szilaj kínok, Hf, 5(1853), jún. 16. 488.; jún. 18. 495–496. Takács Lajos, A képmutogatás kérdéséhez, Ethn, 64(1953)/1–4, 87–103. Csatkai Endre, A képmutogatók, Soproni Szemle, 10(1956)/4, 347–349. Egbert Koolman, Bänkellieder und Jahrmarktdrucke. Ein Katalog, Holzberg- Verlag, Oldenburg, 1990. Kolta Magdolna, Képmutogatók Pest-Budán, Budapesti Negyed, 15(1997)/1, 5–31.
 
 
  Debreczeni sokadalom
n
Jegyzet
Debreczeni sokadalom
A sokadalom a vásárok másik, a 15. század dereka óta használatos neve (emellett nevezték szabadságnak is). Debrecen 1405-ben kapott vásárszabadalmat, egy kéthetes januári vásár tartására, számuk gyakran változott; 1747-től négy vásár tartása állandósult (jan. 7–15.: Remete Antal-napi, ápr. 15–23.: Szent György-napi, aug. 5–13.: Nagyboldogasszony- vagy Lőrinc-napi, szept. 30–okt. 8.: Dienes-napi). A 19. sz. közepétől elkülönült az úri és a parasztvásár. [ MN8K III., Anyagi kultúra, 2, Kézművesség, Bp., Akadémiai, 1991, 694–695.] Lásd még: Móricz Pál, A debreczeni vásár =
M. P
Móricz Pál
., Emlékezzünk régiekről. Rajzok nem rég mult időkből, Bp., Lampel R. (Wodianer F. és fiai), 1891, 16–36. Szimics Mária, A debreceni országos vásárok története, Bp., k. n., 1938.
!
  Nézz e képre, halld meg dalom:
  Szomorú történet esett,
  – Kin sok jámbor szív megesett –
  E szomorú időben
n
Jegyzet
E szomorú időben
Valószínűleg célzás az orosz–török háborúra, amelyben az ősz során a törökök sorozatosan vereséget szenvedtek (részletesebben lásd Plevna, Keletkezés).
;
  Arrul szerzék ez új verset
  Ebben az esztendőben
n
Jegyzet
Ebben az esztendőben
A kalendáriumokban megjelent történetek szokásos fordulata; A Bolond Istók Második énekének 35. vsz.-ában is szerepel, Istók igénytelen olvasmányainak jellemzéséül (elolvasott mindent, „amit nyomtanak »ez esztendőben«”).
.
 
 
  Első képem azt mutatja:
  Gróf kisasszonyt feddi atyja,
  Mér
fejére
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
fejéhez
*
Szövegforrás:
*K1
 
súlyos átkot
  Hogyha az íródeákot
  Még tovább is szíveli
n
Jegyzet
szíveli
Szível: „Szeret, s mintegy szivében visel valakit” ( Cz–F ). Lehr Albert szerint, aki a Cz–F által 2. jelentésként megadott ’eltűr’ jelentésből indul ki, a szó itt „nem mindennapos értelem”-ben szerepel, amennyiben azt jelenti, hogy „szívében hordja, viseli, szívében tartja, jó szívvel van hozzá, von a szíve hozzá, vagyis: szereti”. ( Lehr 1906, 457.)
,
  Kihez a sáros czipőjét
n
Jegyzet
Kihez a sáros czipőjét
Összevont szerkezet; ’
[szerkesztői feloldás]
a
ki még arra sem méltó, hogy sáros cipőjét hozzá/vele törölje’. A szokatlan igei vonzat párhuzamául Lehr Albert Az elveszett alkotmány Első énekének 392–393. sorát idézi: [Bende] „köpenyéhez / Megtörülé arcát, kezeit”. ( Lehr 1906, 457.)
  Sem méltó megtörleni
n
Jegyzet
Sem méltó megtörleni
Összevont szerkezet; ’
[szerkesztői feloldás]
a
ki még arra sem méltó, hogy sáros cipőjét hozzá/vele törölje’. A szokatlan igei vonzat párhuzamául Lehr Albert Az elveszett alkotmány Első énekének 392–393. sorát idézi: [Bende] „köpenyéhez / Megtörülé arcát, kezeit”. ( Lehr 1906, 457.)
.
 
 
 
Ím,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Im,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
haragra
lobbant
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
lobban
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
arcza!
  Ősi dölyfe, mély kudarcza!
  A leány, mint szőke harmat,
  Reszket, elfoly; – ajka hallgat,
  Vagy, ha mond is,
ennyit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
HV 1888, 63–71
 
annyit
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
mond:
  Válni nem tud, de meghalhat,
  Ősz fején úgy nem lesz gond.
 
 
  Második kép: hogy az atyja
  A deákot felhivatja.
  Íme, ott áll; büszke, délczeg,
  Viseletén semmi félszeg;
  De szegény – csak köz nemes:
  Gróf kisasszony szép kezére
  Már ezért sem érdemes.
 
 
  Szigorún ezt tudtul adja
  Gróf kisasszony édesatyja, –
  S hogy sem esztendő, se’ hónap,
  Kitelt éve
n
Jegyzet
Kitelt éve
Lejárt egyéves szerződése (a rokon jelentésű népi szólásokat lásd Lehr 1906, 458.).
, mehet holnap,
  Messze ám! nagy a világ.
  Mélyet bókol
n
Jegyzet
bókol
„Fejét meghajtja, meghajol, különösen valaki előtt tisztelgő hódolattal, vagy túlságos alázattal hajtja meg magát”. ( Cz–F )
, de csak ott áll
  Bátran az íródeák.
 
 
  „Gróf
ur!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
úr!
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
enyim a leánya,
  Szíve, lelke, minden vágya;
  Minket senki el nem választ:
  Kezét kérem és a választ
  Ha
»igen« is, ha »nem«
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
„igen” is, ha „nem”
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3
HV 1888, 63–71
 
is;
  Rangja, fénye, java nem kell:
  Elveszem egy ingben is.”
 
 
  Fagy, ütésre,
föl nem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
HV 1888, 63–71
 
fel nem
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
enged:
  Hogy kidobják: szolgát csenget.
  Új kép váltja most a régit:
  (Nézni kell a vesszőm végit)
  A leányt mutatja, hogy
  Ezt sikoltva: „egy ingben is!”
  Apja lábához lerogy.
 
 
  A deákkal hajduk bánnak;
  Szőke fürtit a leánynak
  Apja tekeré kezére,
  Mintha nem vón’ édes vére,
  S dobja a legény után. –
  Hír sincs rólok,
hang
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 63–71
 
szó
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
hang
n
Jegyzet kivakart szóra írva
*
Szövegforrás:
K3
 
sincs rólok
  A kastélyban ezután.
 
 
  Szalma-viskó, s falu vége
  Ifju párnak
menedéke;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 63–71
 
menedéke;
n
Jegyzet e; jav. e.: e:
*
Szövegforrás:
K3
 
  Ottan rejtve volna, s boldog
  Ha tudna, vagy birna dolgot
n
Jegyzet
dolgot
fizikai munkát
;
  Hanem a természet
kér,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 63–71
 
kér „
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3
 
  S már sohajjal végzi a dal:
  „Kis kunyhóban is
megfér.”
n
Jegyzet
„Kis kunyhóban is megfér.”
Friedrich Schiller
Schiller, Friedrich
verse, amelyre
AJ
Arany János
lapalji jegyzete utal:
 
Der Jüngling am Bache  
 
  An der Quelle saß der Knabe,
  Blumen wand er sich zum Kranz,
  Und er sah sie fortgerissen,
  Treiben in der Wellen Tanz.
  Und so fliehen meine Tage,
  Wie die Quelle, rastlos hin!
  Und so bleichet meine Jugend,
  Wie die Kränze schnell verblühn!
 
 
  Fraget nicht, warum ich traure
  In des Lebens Blüthezeit!
  Alles freuet sich und hoffet,
  Wenn der Frühling sich erneut.
  Aber diese tausend Stimmen
  Der erwachenden Natur
  Wecken in dem tiefen Busen
  Mir den schweren Kummer nur.
 
 
  Was soll mir die Freude frommen,
  Die der schöne Lenz mir beut?
  Eine nur ist’s, die ich suche,
  Sie ist nah’ und ewig weit.
  Sehnend breit’ ich meine Arme
  Nach dem theuren Schattenbild,
  Ach, ich kann es nicht erreichen,
  Und das Herz bleibt ungestillt.
 
 
  Komm herab, du schöne Holde,
  Und verlaß dein stolzes Schloß!
  Blumen, die der Lenz geboren,
  Streu’ ich dir in deinen Schooß.
  Horch, der Hain erschallt von Liedern,
  Und die Quelle rieselt klar!
  Raum ist in der kleinsten Hütte
  Für ein glücklich liebend Paar.
 
 
Szemere Pál fordítása:
 
Románcz  
 
  Az ér mellett űlt a’ gyermek,
  Koszorúját kötözé,
  ’S nézte, a’ szél egy két rózsát
  Mint csap a’ habok közé.
  Ah, mint e’ hab, illy sietve
  Tűnnek éltem’ napjai,
  Így hullnak le mint e’ rózsák
  Szép korom’ virágai.
 
 
  Hagyj, ne kérdezz, mért kesergek?
  Mért öl engem illy panasz?
  Minden örvend és remélhet,
  Ha megújul a’ tavasz,
  ’S im az ébredő természet
  Minden serkentésivel
  Mély keblemben most csak bút,
  A’ nehéz bút költi fel.
 
 
  Egy van csak, kiért sohajtok
  E’ titkos nagy bánatban,
  ’S e szép lélek nekem közel
  És örökre távol van.
  Karjaim felé kinyújtom,
  Ah, de el nem érhetik;
  Felsírok hozzá, de szívem
  Le nem csendesedhetik.
 
 
  Jőjj te, hagyd el büszke várad’,
  Oh te a’ kit kedvelek,
  Jőjj, ’s én a’ legszebb virággal
  ’S csókommal behintelek.
  Hallgasd, a liget miként zeng,
  Melly tisztán zúg a’ kis ér.
  Hidd el, két boldog szerelmes
  Kis kunyhóban is megfér.
 
 
Szemere
Szemere Pál
fordítása 1813-ból való; megjelenése: Muzárion, 1829, Negyedik kötet, Huszonnegyedik rész, V., 214–215., ; ua.:
Sz. P
Szemere Pál
., Érzékeny és víg dalok, Sárospatak, 1834, 55.). A verset Helmeczy Mihály is lefordította (Muzárion, uo., 216–217.; egyiknél sincs feltüntetve, hogy a vers fordítás volna, a két változat ugyanakkor 1. és 2. sorszámmal van ellátva). A verset később Töltényi Szaniszló és Petőfi Sándor is lefordította. [Lásd Gálos Rezső, Adatok Szemere Pál forrásaihoz, ItK, 39(1929)/3, 338–341.: 339.] Csörsz Rumen István
Petőfi
Petőfi Sándor
fordítása kapcsán jegyzi meg:
Schiller
Schiller, Friedrich
verse „közkézen forgott Magyarországon, elsősorban Szemere Pál fordításában, s kottás feljegyzései arra utalnak, hogy az énekelt hagyományban is megtalálta helyét.” ( Csörsz Rumen István, Pönögei Kis Pál, avagy Petőfi és a közköltészet = Ki vagyok én? Nem mondom meg… Tanulmányok Petőfiről, szerk. Szilágyi Márton, Bp., PIM, 2014, 203–226.: 225.)
Arany
Arany János
maga is lekottázta, lásd Kodály–Gyulai 1952, II. Társas dalok, 18. dallam, nyomtatott szövege: 14.
Arany
Arany János
nyilván emlékezetből idéz; az első sort nem pontosan.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
megfér”.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
n
Jegyzet
„Hiszen két boldog szerelmes
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 63–71
 
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
Így végződik Schiller dala (An der Quelle…) Szemere Pál fordításában
[szerkesztői feloldás]
a Schiller dala (An der Quelle…) szövegrész utólag a következő sorból ceruzával átvezetve
*
Szövegforrás:
K3
 
Kis kunyhóban is megfér.” Így végződik
Schiller
Schiller, Friedrich
dala (An der Quelle…) Szemere Pál fordításában, mely a század első felében országszerte zengett, érzelgő ifjak és leányok ajkán.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 63–71
 
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
Így végződik Schiller dala (An der Quelle…) Szemere Pál fordításában
[szerkesztői feloldás]
a Schiller dala (An der Quelle…) szövegrész utólag a következő sorból ceruzával átvezetve
*
Szövegforrás:
K3
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
A. J. jegyzete
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
 
 
 
Avagy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
A
[törölt]
« v »
vagy
*
Szövegforrás:
*K1
 
e kéz fínom bőre
  Áll-e a mosó teknőre?
  Kit araszszal így fogunk át:
 
E derék, bir durva munkát?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« Hogy bír e derék nagy munkát? »
E derék, bir durva munkát?…
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Férje könnyebben veszi:
  Savanyú tej
néki
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
neki
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
nem kell,
n
Jegyzet
Savanyú tej néki nem kell,
Lehr Albert népi mondások alapján adja meg a sorpár mögöttes jelentését: „A ki először van valamely leánynyal, arról szokták mondani, hogy »leszedte róla a tejfelt«”. „»Ha leetted a fölét (szinét), edd meg a savanyúját (savóját, alját, tejét) is« (= ha elcsábítottad, vedd is el).” „
Arany
Arany János
tehát e szándékosan félhomályos képpel azt akarja jelenteni, hogy a diák az első szerelmi mámorból hamar kiocsúdott, s miután érzékiségének eleget tett s így fővágya teljesült, nincs se kedve, se ereje tovább, hogy az élettel megküzdjön.” ( Lehr 1906, 458–459.)
  A fölét ha
leeszi
n
Jegyzet
A fölét ha leeszi
Lehr Albert népi mondások alapján adja meg a sorpár mögöttes jelentését: „A ki először van valamely leánynyal, arról szokták mondani, hogy »leszedte róla a tejfelt«”. „»Ha leetted a fölét (szinét), edd meg a savanyúját (savóját, alját, tejét) is« (= ha elcsábítottad, vedd is el).” „
Arany
Arany János
tehát e szándékosan félhomályos képpel azt akarja jelenteni, hogy a diák az első szerelmi mámorból hamar kiocsúdott, s miután érzékiségének eleget tett s így fővágya teljesült, nincs se kedve, se ereje tovább, hogy az élettel megküzdjön.” ( Lehr 1906, 458–459.)
. –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
leeszi.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
 
 
  Őszi este, kandallónál,
 
Az öreg gróf
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« Ül az ősz gróf »
[törölt]
« Csak egyedűl »
Az öreg gróf
*
Szövegforrás:
*K1
 
ott szunyókál;
  Bőg a kémény, künn
esik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
esik,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
fú,
  Hogy belép egy
szolga fiú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
tisztes hajdú
n
Jegyzet tintával f. í.:
szolga fiú
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
S könnyes szemmel oda súg:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
S
[törölt]
« könnybe lábadt »
könnyes szemmel súg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  „Kapu-rácsnál rongyos nő áll,
  Azt mondja, kisasszonyunk.”
 
 
  „Ha! tépesd le az ebekkel!
  Nincs leányom – nem volt – nem kell!”
  – Legszomorúbb ez a rajzon,
  Ezt ne nézze
terhes asszony
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
┬ terhes asszony
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
┬ áldott?
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K3
 
terhes asszony,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
  Mert úgy jár, mint a mit lát,
  Mint a szegény gróf kisasszony
  Mikor űzték a kutyák.
 
 
  Múlik a tél,
esztendő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
majd az év
*
Szövegforrás:
*K1
 
is,
  Múlat a gróf, feled ő is;
  Nappal verseny és vadászat,
  Este keres vídám házat
 
Hol van élénk társaság;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Hol derűlt a társaság;
*
Szövegforrás:
*K1
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
  S időt ölni felkerűl ott
  Mindenféle furcsaság.
 
 
 
Asztal-írás
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Asztal-irás
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
ötvenhatban
n
Jegyzet
Asztal-írás ötvenhatban
Az asztaltáncoltatás (table moving) – a szellemidézés e sajátos módja – 1853-ban került át Amerikából Európába. Amerikában 1848-ban jelentek meg a „kopogó szellemek”, akik titokzatos kopogásukkal adtak hírt jelenlétükről; az asztaltáncoltatás révén „sikerült” közvetlen kapcsolatba lépni velük. A médium által feltett kérdésekre a szellem úgy válaszolt, hogy a megmozduló asztalláb koppanásainak számával jelezte az ábécé betűinek sorszámát. A módszer továbbfejlesztett változata a „pszichográf” használatán alapult; ez háromlábú asztal volt, amelynek egyik lábában ceruzát helyeztek el, s a szellem az elholt saját kézírásával jegyezte le a választ. Magyarországon a BH tudósított róla először, 1853. ápr. 13-ai számának tárcarovatában (Önmozgó asztal, B. aláírással [ BH, 1(1853)/88, 425.]; a korabeli híradásokról részletesebben lásd Tolnai 1916, 173–175.).
Arany
Arany János
, kételyeit fenntartva, maga is a jelenség hatása alá került; nem sokkal az első magyarországi híradás után két levelében is említi. „Tánczoltatjátok-e már az asztalokat? Itt nagyban járják a galloppot; fő force benne az, hogy a bűvészeknek egy pontra kell nézni, az asztal közepén, akkor, 2–3 percz alatt a leglustább asztal, tányér etc. is megindul, melly columbusi feltalálást nekem köszöni a tudós világ, s az asztal mozditásnál óraszámra üldögélő társaságok. Van benne valami.
Laczi
Arany László
különösen derék legény, a sziklákat is megmozdítaná.” (Ercsey Sándornak, Nagykőrös, 1853. ápr. 27., AJÖM XVI., 204.) „
Laczi
Arany László
közelebb nagy erőt fejtett ki a tablemoving kísérleteknél. Ez a bolondság itt is napi renden van s kell benne lenni valaminek. A szemek hatását én fedeztem fel, azok majd több szerepet látszanak vinni, mint a kezek.” (Tompa Mihálynak, Nagykőrös, 1853. ápr. 27., AJÖM XVI., 206.) Ugyanaznap kis cikke jelent meg a BH Napi események című rovatában Az asztaltánczoltatásról címmel. [ BH, 1(1853)/100, 492.; ua.: AJÖM X., 204.; jegyzetek: 593–595.] Egy év múltán,
Petőfi
Petőfi Sándor
szellemének megidézéséről szólva, azt írja, hogy „A szellemekkeli correspondentiát illetőleg én a scepticusok közé tartozom. Se igent se nemet nem mondhatok. […] Azt gondolom, az egész asztalírási processus, a működő agyában képződik, öntudatlanúl. Képek és eszmék állnak elé, s egészíttetnek ki, mint az álomban; igy néha egy két vonás megmarad abból, mit a működő egyén tud, s kiegészíttetik ollyasokkal, miket az nem tud, mikre nem is gondol. […] A mit legkevésbbé hiszek, az a testtől megvált szellem működési képessége: mert hogyan volna a szellem képes olly tökéletlen műszer által, minő egy asztal vagy butordarab, nyilatkozni, hamár legmesterségesb organumának, a testnek, rendetlen állapota, példaul a vérnek az agyra tolúlása, megtompíthatja munkásságát. Azonban ezt eldönteni nem az én feladatom.” (Egressy Gábornak, 1854. márc. 19., AJÖM XVI., 400–401.) Egy hónappal későbbi,
Tompá
Tompa Mihály
nak írt levelében ambivalens álláspontot képvisel: „a bűbájos asztal csakugyan megmondja, a mit ő tud, s
E.[gressy] Gábor
Egressy Gábor
naponkint correspondeál rajta
Petőfi
Petőfi Sándor
vel, kihez most kedden nekem is volt szerencsém, akkor nap
Pest
Budapest
en lévén.
Sándor
Petőfi Sándor
igen jól emlékszik rólam, furcsa is volna, ha nem tenné azt. Tréfán kivűl, az egész olly bolond historia, mit könnyebb kinevetni, mint megfejteni, azért korunk tudósai az első utat választották.” (Tompa Mihálynak, 1854. ápr. 22., AJÖM XVI., 420.) Az 1861-es Irányok című tanulmány bevezetőjében már „az asztaltánc szédelgései”-ről szól (a vonatkozó szövegrészt lásd Az örök zsidó, Magyarázatok, 3. sor). Részletesebben lásd Tolnai 1916 , Tarjányi 2002, 44–52., 174–180.
 
Vala itt-ott még
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
Volt még néhol nagy
*
Szövegforrás:
*K1
 
divatban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 63–71
 
divatban
n
Jegyzet b jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
;
  Kisded
n
Jegyzet
Kisded
apró, kicsiny
asztal,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
asztal
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
egyik lába
  Iró-eszközt rejt magába:
  A körűl sereglenek,
  Azzal írnak másvilági
  Láthatatlan szellemek.
 
 
  Szép ajak mond: „Gróf úr nem mer
  Szóba állni a szellemmel.”
  Gróf mosolygva asztalhoz nyúl,
  Csak érinti: asztal indúl,
  Szalad ujja közt az ón,
  S a papírra ez van írva
  Ismert kézzel: „én,
Verón.”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Verón.”
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
 
 
  Arczát éri hűs fuvallat,
 
Hátranéz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
Arra néz
*
Szövegforrás:
*K1
 
s egy „ah!” szót hallat:
  Áll mögötte volt leánya,
  Már nem élő, csak az árnya,
  Sápadt, rongyos, –
ím,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 63–71
 
ím
n
Jegyzet í jav e.: i
*
Szövegforrás:
K3
 
minő!
  Karján, alva-é vagy halva?
  Egy idétlen csecsemő
n
Jegyzet
idétlen csecsemő
koraszülött (vö. a 119. sorral)
.
 
 
  „Nem emelek súlyos vádat,
  Csak elhoztam unokádat;
  Teste nyugszik az enyémmel,
 
Vad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 63–71
 
Vad
[törölt]
« on »
*
Szövegforrás:
K3
 
erdőben temeték el, –
  Nézd, ha élne, szép fiú;
  Lelke szunnyad, nem költ még fel
n
Jegyzet
Lelke szunnyad, nem költ még fel
A keresztény teológia álláspontját a lélek születéséről sokáig a szukcesszív animáció tétele fejezte ki. Szent Tamás szerint a „lelkesülés” egymásra következő lépésekben történik; az emberi lélek nem a fogantatás pillanatában jelenik meg, hanem lassanként, hetek alatt fejlődik ki. (Azt a dogmát, hogy a lélek a fogantatás pillanatában, Isten ajándékaként kerül a testbe, csak 1869-ben vezette be IX. Pius pápa.)
:
  Nem volt arra ért korú.”
 
 
 
Mint kit rémes álma zaklat,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« Mint ki felnyög rémálomból, »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Gróf nehány szót félbe szaggat;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« Gróf csak tördelt szókat mormol; »
n
Jegyzet utána a K3- éval azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Kik ezt látják ott körösleg,
  Vélik olyan különösnek,
  Szóbeszédnek tere tág;
  A gróf elment; – nem is látja
  Többé semmi társaság.
 
 
  Megy, s bezárja benső zárját,
 
Hívja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Hivja
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
gyakran holt leányát;
 
Kulcslyukon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Kulcs lyukon
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
kik
hallgatóznak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
hallgatóznak,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
  Csak felét hallják a szónak:
n
Jegyzet
Csak felét hallják a szónak:
Ti. a szellemként megszólaló leány szavait csak a gróf hallja, a kulcslyukon át hallgatózók nem.
  A mit a gróf
maga
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
ajka
*
Szövegforrás:
*K1
 
mond
n
Jegyzet
A mit a gróf maga mond
Ti. a szellemként megszólaló leány szavait csak a gróf hallja, a kulcslyukon át hallgatózók nem.
;
  Szájról szájra suttogás kél:
  „Csitt!…
való:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
ne szólj:
*
Szövegforrás:
*K1
 
a gróf bolond.”
 
 
  Nem, nem az még: szól, tesz, rendel
  Most is mindent értelemmel;
  De, ha
asztalával
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
HV 1888, 63–71
 
szellemével
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
írat,
  Hogy sebére leljen írat
n
Jegyzet
írat
írt, azaz gyógyító kenőcsöt
,
 
És ha lánya
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
Lánya tüstént
*
Szövegforrás:
*K1
 
megjelen:
  Kérdi, kéri, térden állva:
  Engesztelni mit tegyen?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
 
És rakat nagy kőkápolnát –
 
Íme látjuk fényes tornyát
n
Jegyzet átírva a 150–151. sorba került
*
Szövegforrás:
*K1
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
 
 
  „Nem mondom, hogy
»megbocsátok«,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
„megbocsátok”,
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3
HV 1888, 63–71
 
  Mert nem tőlem függ ez átok;
  Míg szivemben élet égett
  Sem táplált az gyűlölséget,
  Megtöré csak fájdalom;
 
Kérjed Istent: bűnbocsátni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
Kérd az Istent, kérem én is,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Nála több
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
Nála van
*
Szövegforrás:
*K1
 
az irgalom.”
 
 
  „Monddsza hát, hol nyugszik tested?
  Gróf atyád már rég kerestet;
  Felrakattam új kápolnád,
  Aranyozzák büszke tornyát:
 
Ott nyugodjál, gazdagon.”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« (Im, a képen mutatom) »
Ott nyugodjál, gazdagon.”
*
Szövegforrás:
*K1
 
  „Oh – hová kopóid űztek –
  Jobb nekem már a vadon!”
 
 
  Még egy kép jön, az utolsó:
  Márvány kőbül nagy koporsó;
  (Benn
egész sort
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« sok ilyet »
egész sort
*
Szövegforrás:
*K1
 
rejt e kripta.)
  Czímerét most megfordítva
n
Jegyzet
Czímerét most megfordítva
Amikor egy nemesi család fiú örökös nélkül maradt, utolsó férfitagjának temetésén címerét lefelé fordították, jelezvén, hogy vele az egész família kihalt.
  Vésték rá a kő lapon
n
Jegyzet
Vésték rá a kő lapon
Amikor egy nemesi család fiú örökös nélkül maradt, utolsó férfitagjának temetésén címerét lefelé fordították, jelezvén, hogy vele az egész família kihalt.
:
  Ez a sírbolt nem lesz nyitva –
  Csak az
ítélet-napon
n
Jegyzet
ítélet-napon
Az utolsó ítélet napján; lásd: „mert mindnyájan nekünk meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy kiki elvegye jutalmát annak, a mint a testben cselekedett, ahoz képest a mit cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.” (2Kor 5:10)
!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
itélet-napon!
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
 
 
(1877. nov. 25.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
(1877)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
 
 
 
A kép-mutogató
n
Jegyzet
A kép-mutogató
Indiában már a 6. században voltak olyan utazó történetmondók, akik a túlvilági életről szóló történeteket mondtak, illusztrációk bemutatásával. A műfaj elterjedt Japánban, Kínában, Indonéziában. A képes történetmondás Európában Itáliából terjedt el, amikor a „padon éneklő” középkori vándorénekes (cantambanco – tkp. canta in banco, lásd Heinrich Gusztáv, Német balladák és románczok bevezetéssel és magyarázattal. I. Bevezetés, Bürger, Goethe. Jeles írók iskolai tára, III., Bp., Franklin-Társulat, 1878, 15.) produkciója képek bemutatásával is kiegészült. A képek mutogatásával egybekötött énekelt történet előadója a cantastorie (vö. a ballada olasz fordításának címével). Elbeszélő ének – tehát az alcímben szereplő műfajmegjelölés – nem a balladára magára, hanem a képmutogató által elmondott történetre vonatkozik; ezek szerint egyedül a cím mutat a szöveg által létrehozott beszédszituáción kívülre, vagyis ez az egyetlen szövegrész, amelyet nem a másodlagos, hanem az elsődleges elbeszélő mond (ilyen egyedül A varró leányok esetében figyelhető meg). A műfaj a 17. században jelent meg, s az 1930-as évekig maradt fenn. A 18. században magasabb társadalmi rétegekben is kedvelt volt. Virágkora a 19. század, az első világháborúval bezárólag. Az énekben elbeszélt borzongató történet tárgya gyilkosság, szerelem, tűzvész vagy valamilyen izgalmas politikai esemény volt. Az elbeszélő hegedűvel vagy kintornával kísérte az éneket (Magyarországon duda, tekerőlant vagy sípláda is gyakori). A Bänkelsängerek (vagy Marktsängerek) vándormutatványosok voltak, akik vásárokon, búcsúkon léptek fel. Az előadás során az énekes kis padra állt fel (innen a Bänkelsänger elnevezés), és pálcával mutatta a képet, amelyhez a történet során elért; az előadást gyakran hangszerrel (hegedű, duda, tekerőlant) kísérte. A történet képes füzetbe nyomtatott változatát a produkció végeztével meg lehetett venni a mutatványostól. A szöveges változat a Moritat, amely vagy a mores szóból ered s a moralitással függ össze (eleinte az utolsó versszak erkölcsi tanulságot fogalmazott meg), vagy a Mordtat elferdült változata. A cselekmény jeleneteit többnyire 14–24 darab, keretbe feszített vagy kartonra nyomtatott, rikító színű rajz, ill. festmény ábrázolta, s minden egyes vászon, karton további hat-nyolc képmezőt tartalmazott. Ennek fejlettebb változata volt, amikor egy magas állványra rögzített, hosszú vászontekercs tekerésével elevenedett meg a történet. A mutatványt gyakran ketten adták elő, az énekes és a hangszeres kísérő. A legismertebb magyar szöveg A Gulyás Miska és Káposzta Sára szerelme volt.
Tolnai
Tolnai Vilmos
hívta fel a figyelmet, hogy „Császár Ferenc még 1843-ban név nélkül adott ki Magyar Életképek címen egy szonettsorozatot, mely az ólmosbotos maradiakat gúnyolja. Minden szonett fölött a cím: Első, második… stb. kép; az alcím prózai: »Mellyben megmutattatik…« stb., aztán következik a vers. Szóval a vásári képmutogatók módjára mutatja be embereit.” ( Tolnai 1916, 168.) A Hf 1853. jún. 16-ai számában (119.) képmutogatót ábrázoló tollrajz jelent meg, az alábbi magyarázattal: „A zugligetben néhány nap előtt ponyvára festett képek előtt egy érdemes művészpár igen szomorú nótát énekelt el.”
Tolnai
Tolnai Vilmos
rámutat, hogy a vásári produkció vidéki városokban még az 1880-as években is széles körben el volt terjedve. Lásd még: Szilaj kínok, Hf, 5(1853), jún. 16. 488.; jún. 18. 495–496. Takács Lajos, A képmutogatás kérdéséhez, Ethn, 64(1953)/1–4, 87–103. Csatkai Endre, A képmutogatók, Soproni Szemle, 10(1956)/4, 347–349. Egbert Koolman, Bänkellieder und Jahrmarktdrucke. Ein Katalog, Holzberg- Verlag, Oldenburg, 1990. Kolta Magdolna, Képmutogatók Pest-Budán, Budapesti Negyed, 15(1997)/1, 5–31.
 
Énekes história
n
Jegyzet
Énekes história
Indiában már a 6. században voltak olyan utazó történetmondók, akik a túlvilági életről szóló történeteket mondtak, illusztrációk bemutatásával. A műfaj elterjedt Japánban, Kínában, Indonéziában. A képes történetmondás Európában Itáliából terjedt el, amikor a „padon éneklő” középkori vándorénekes (cantambanco – tkp. canta in banco, lásd Heinrich Gusztáv, Német balladák és románczok bevezetéssel és magyarázattal. I. Bevezetés, Bürger, Goethe. Jeles írók iskolai tára, III., Bp., Franklin-Társulat, 1878, 15.) produkciója képek bemutatásával is kiegészült. A képek mutogatásával egybekötött énekelt történet előadója a cantastorie (vö. a ballada olasz fordításának címével). Elbeszélő ének – tehát az alcímben szereplő műfajmegjelölés – nem a balladára magára, hanem a képmutogató által elmondott történetre vonatkozik; ezek szerint egyedül a cím mutat a szöveg által létrehozott beszédszituáción kívülre, vagyis ez az egyetlen szövegrész, amelyet nem a másodlagos, hanem az elsődleges elbeszélő mond (ilyen egyedül A varró leányok esetében figyelhető meg). A műfaj a 17. században jelent meg, s az 1930-as évekig maradt fenn. A 18. században magasabb társadalmi rétegekben is kedvelt volt. Virágkora a 19. század, az első világháborúval bezárólag. Az énekben elbeszélt borzongató történet tárgya gyilkosság, szerelem, tűzvész vagy valamilyen izgalmas politikai esemény volt. Az elbeszélő hegedűvel vagy kintornával kísérte az éneket (Magyarországon duda, tekerőlant vagy sípláda is gyakori). A Bänkelsängerek (vagy Marktsängerek) vándormutatványosok voltak, akik vásárokon, búcsúkon léptek fel. Az előadás során az énekes kis padra állt fel (innen a Bänkelsänger elnevezés), és pálcával mutatta a képet, amelyhez a történet során elért; az előadást gyakran hangszerrel (hegedű, duda, tekerőlant) kísérte. A történet képes füzetbe nyomtatott változatát a produkció végeztével meg lehetett venni a mutatványostól. A szöveges változat a Moritat, amely vagy a mores szóból ered s a moralitással függ össze (eleinte az utolsó versszak erkölcsi tanulságot fogalmazott meg), vagy a Mordtat elferdült változata. A cselekmény jeleneteit többnyire 14–24 darab, keretbe feszített vagy kartonra nyomtatott, rikító színű rajz, ill. festmény ábrázolta, s minden egyes vászon, karton további hat-nyolc képmezőt tartalmazott. Ennek fejlettebb változata volt, amikor egy magas állványra rögzített, hosszú vászontekercs tekerésével elevenedett meg a történet. A mutatványt gyakran ketten adták elő, az énekes és a hangszeres kísérő. A legismertebb magyar szöveg A Gulyás Miska és Káposzta Sára szerelme volt.
Tolnai
Tolnai Vilmos
hívta fel a figyelmet, hogy „Császár Ferenc még 1843-ban név nélkül adott ki Magyar Életképek címen egy szonettsorozatot, mely az ólmosbotos maradiakat gúnyolja. Minden szonett fölött a cím: Első, második… stb. kép; az alcím prózai: »Mellyben megmutattatik…« stb., aztán következik a vers. Szóval a vásári képmutogatók módjára mutatja be embereit.” ( Tolnai 1916, 168.) A Hf 1853. jún. 16-ai számában (119.) képmutogatót ábrázoló tollrajz jelent meg, az alábbi magyarázattal: „A zugligetben néhány nap előtt ponyvára festett képek előtt egy érdemes művészpár igen szomorú nótát énekelt el.”
Tolnai
Tolnai Vilmos
rámutat, hogy a vásári produkció vidéki városokban még az 1880-as években is széles körben el volt terjedve. Lásd még: Szilaj kínok, Hf, 5(1853), jún. 16. 488.; jún. 18. 495–496. Takács Lajos, A képmutogatás kérdéséhez, Ethn, 64(1953)/1–4, 87–103. Csatkai Endre, A képmutogatók, Soproni Szemle, 10(1956)/4, 347–349. Egbert Koolman, Bänkellieder und Jahrmarktdrucke. Ein Katalog, Holzberg- Verlag, Oldenburg, 1990. Kolta Magdolna, Képmutogatók Pest-Budán, Budapesti Negyed, 15(1997)/1, 5–31.
 
 
  Debreczeni sokadalom
n
Jegyzet
Debreczeni sokadalom
A sokadalom a vásárok másik, a 15. század dereka óta használatos neve (emellett nevezték szabadságnak is). Debrecen 1405-ben kapott vásárszabadalmat, egy kéthetes januári vásár tartására, számuk gyakran változott; 1747-től négy vásár tartása állandósult (jan. 7–15.: Remete Antal-napi, ápr. 15–23.: Szent György-napi, aug. 5–13.: Nagyboldogasszony- vagy Lőrinc-napi, szept. 30–okt. 8.: Dienes-napi). A 19. sz. közepétől elkülönült az úri és a parasztvásár. [ MN8K III., Anyagi kultúra, 2, Kézművesség, Bp., Akadémiai, 1991, 694–695.] Lásd még: Móricz Pál, A debreczeni vásár =
M. P
Móricz Pál
., Emlékezzünk régiekről. Rajzok nem rég mult időkből, Bp., Lampel R. (Wodianer F. és fiai), 1891, 16–36. Szimics Mária, A debreceni országos vásárok története, Bp., k. n., 1938.
!
  Nézz e képre, halld meg dalom:
  Szomorú történet esett,
  – Kin sok jámbor szív megesett –
  E szomorú időben
n
Jegyzet
E szomorú időben
Valószínűleg célzás az orosz–török háborúra, amelyben az ősz során a törökök sorozatosan vereséget szenvedtek (részletesebben lásd Plevna, Keletkezés).
;
  Arrul szerzék ez új verset
  Ebben az esztendőben
n
Jegyzet
Ebben az esztendőben
A kalendáriumokban megjelent történetek szokásos fordulata; A Bolond Istók Második énekének 35. vsz.-ában is szerepel, Istók igénytelen olvasmányainak jellemzéséül (elolvasott mindent, „amit nyomtanak »ez esztendőben«”).
.
 
 
  Első képem azt mutatja:
  Gróf kisasszonyt feddi atyja,
  Mér
fejére
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
fejéhez
*
Szövegforrás:
*K1
 
súlyos átkot
  Hogyha az íródeákot
  Még tovább is szíveli
n
Jegyzet
szíveli
Szível: „Szeret, s mintegy szivében visel valakit” ( Cz–F ). Lehr Albert szerint, aki a Cz–F által 2. jelentésként megadott ’eltűr’ jelentésből indul ki, a szó itt „nem mindennapos értelem”-ben szerepel, amennyiben azt jelenti, hogy „szívében hordja, viseli, szívében tartja, jó szívvel van hozzá, von a szíve hozzá, vagyis: szereti”. ( Lehr 1906, 457.)
,
  Kihez a sáros czipőjét
n
Jegyzet
Kihez a sáros czipőjét
Összevont szerkezet; ’
[szerkesztői feloldás]
a
ki még arra sem méltó, hogy sáros cipőjét hozzá/vele törölje’. A szokatlan igei vonzat párhuzamául Lehr Albert Az elveszett alkotmány Első énekének 392–393. sorát idézi: [Bende] „köpenyéhez / Megtörülé arcát, kezeit”. ( Lehr 1906, 457.)
  Sem méltó megtörleni
n
Jegyzet
Sem méltó megtörleni
Összevont szerkezet; ’
[szerkesztői feloldás]
a
ki még arra sem méltó, hogy sáros cipőjét hozzá/vele törölje’. A szokatlan igei vonzat párhuzamául Lehr Albert Az elveszett alkotmány Első énekének 392–393. sorát idézi: [Bende] „köpenyéhez / Megtörülé arcát, kezeit”. ( Lehr 1906, 457.)
.
 
 
 
Ím,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Im,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
haragra
lobbant
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
lobban
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
arcza!
  Ősi dölyfe, mély kudarcza!
  A leány, mint szőke harmat,
  Reszket, elfoly; – ajka hallgat,
  Vagy, ha mond is,
ennyit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
HV 1888, 63–71
 
annyit
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
mond:
  Válni nem tud, de meghalhat,
  Ősz fején úgy nem lesz gond.
 
 
  Második kép: hogy az atyja
  A deákot felhivatja.
  Íme, ott áll; büszke, délczeg,
  Viseletén semmi félszeg;
  De szegény – csak köz nemes:
  Gróf kisasszony szép kezére
  Már ezért sem érdemes.
 
 
  Szigorún ezt tudtul adja
  Gróf kisasszony édesatyja, –
  S hogy sem esztendő, se’ hónap,
  Kitelt éve
n
Jegyzet
Kitelt éve
Lejárt egyéves szerződése (a rokon jelentésű népi szólásokat lásd Lehr 1906, 458.).
, mehet holnap,
  Messze ám! nagy a világ.
  Mélyet bókol
n
Jegyzet
bókol
„Fejét meghajtja, meghajol, különösen valaki előtt tisztelgő hódolattal, vagy túlságos alázattal hajtja meg magát”. ( Cz–F )
, de csak ott áll
  Bátran az íródeák.
 
 
  „Gróf
ur!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
úr!
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
enyim a leánya,
  Szíve, lelke, minden vágya;
  Minket senki el nem választ:
  Kezét kérem és a választ
  Ha
»igen« is, ha »nem«
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
„igen” is, ha „nem”
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3
HV 1888, 63–71
 
is;
  Rangja, fénye, java nem kell:
  Elveszem egy ingben is.”
 
 
  Fagy, ütésre,
föl nem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
HV 1888, 63–71
 
fel nem
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
enged:
  Hogy kidobják: szolgát csenget.
  Új kép váltja most a régit:
  (Nézni kell a vesszőm végit)
  A leányt mutatja, hogy
  Ezt sikoltva: „egy ingben is!”
  Apja lábához lerogy.
 
 
  A deákkal hajduk bánnak;
  Szőke fürtit a leánynak
  Apja tekeré kezére,
  Mintha nem vón’ édes vére,
  S dobja a legény után. –
  Hír sincs rólok,
hang
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 63–71
 
szó
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
hang
n
Jegyzet kivakart szóra írva
*
Szövegforrás:
K3
 
sincs rólok
  A kastélyban ezután.
 
 
  Szalma-viskó, s falu vége
  Ifju párnak
menedéke;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 63–71
 
menedéke;
n
Jegyzet e; jav. e.: e:
*
Szövegforrás:
K3
 
  Ottan rejtve volna, s boldog
  Ha tudna, vagy birna dolgot
n
Jegyzet
dolgot
fizikai munkát
;
  Hanem a természet
kér,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 63–71
 
kér „
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3
 
  S már sohajjal végzi a dal:
  „Kis kunyhóban is
megfér.”
n
Jegyzet
„Kis kunyhóban is megfér.”
Friedrich Schiller
Schiller, Friedrich
verse, amelyre
AJ
Arany János
lapalji jegyzete utal:
 
Der Jüngling am Bache  
 
  An der Quelle saß der Knabe,
  Blumen wand er sich zum Kranz,
  Und er sah sie fortgerissen,
  Treiben in der Wellen Tanz.
  Und so fliehen meine Tage,
  Wie die Quelle, rastlos hin!
  Und so bleichet meine Jugend,
  Wie die Kränze schnell verblühn!
 
 
  Fraget nicht, warum ich traure
  In des Lebens Blüthezeit!
  Alles freuet sich und hoffet,
  Wenn der Frühling sich erneut.
  Aber diese tausend Stimmen
  Der erwachenden Natur
  Wecken in dem tiefen Busen
  Mir den schweren Kummer nur.
 
 
  Was soll mir die Freude frommen,
  Die der schöne Lenz mir beut?
  Eine nur ist’s, die ich suche,
  Sie ist nah’ und ewig weit.
  Sehnend breit’ ich meine Arme
  Nach dem theuren Schattenbild,
  Ach, ich kann es nicht erreichen,
  Und das Herz bleibt ungestillt.
 
 
  Komm herab, du schöne Holde,
  Und verlaß dein stolzes Schloß!
  Blumen, die der Lenz geboren,
  Streu’ ich dir in deinen Schooß.
  Horch, der Hain erschallt von Liedern,
  Und die Quelle rieselt klar!
  Raum ist in der kleinsten Hütte
  Für ein glücklich liebend Paar.
 
 
Szemere Pál fordítása:
 
Románcz  
 
  Az ér mellett űlt a’ gyermek,
  Koszorúját kötözé,
  ’S nézte, a’ szél egy két rózsát
  Mint csap a’ habok közé.
  Ah, mint e’ hab, illy sietve
  Tűnnek éltem’ napjai,
  Így hullnak le mint e’ rózsák
  Szép korom’ virágai.
 
 
  Hagyj, ne kérdezz, mért kesergek?
  Mért öl engem illy panasz?
  Minden örvend és remélhet,
  Ha megújul a’ tavasz,
  ’S im az ébredő természet
  Minden serkentésivel
  Mély keblemben most csak bút,
  A’ nehéz bút költi fel.
 
 
  Egy van csak, kiért sohajtok
  E’ titkos nagy bánatban,
  ’S e szép lélek nekem közel
  És örökre távol van.
  Karjaim felé kinyújtom,
  Ah, de el nem érhetik;
  Felsírok hozzá, de szívem
  Le nem csendesedhetik.
 
 
  Jőjj te, hagyd el büszke várad’,
  Oh te a’ kit kedvelek,
  Jőjj, ’s én a’ legszebb virággal
  ’S csókommal behintelek.
  Hallgasd, a liget miként zeng,
  Melly tisztán zúg a’ kis ér.
  Hidd el, két boldog szerelmes
  Kis kunyhóban is megfér.
 
 
Szemere
Szemere Pál
fordítása 1813-ból való; megjelenése: Muzárion, 1829, Negyedik kötet, Huszonnegyedik rész, V., 214–215., ; ua.:
Sz. P
Szemere Pál
., Érzékeny és víg dalok, Sárospatak, 1834, 55.). A verset Helmeczy Mihály is lefordította (Muzárion, uo., 216–217.; egyiknél sincs feltüntetve, hogy a vers fordítás volna, a két változat ugyanakkor 1. és 2. sorszámmal van ellátva). A verset később Töltényi Szaniszló és Petőfi Sándor is lefordította. [Lásd Gálos Rezső, Adatok Szemere Pál forrásaihoz, ItK, 39(1929)/3, 338–341.: 339.] Csörsz Rumen István
Petőfi
Petőfi Sándor
fordítása kapcsán jegyzi meg:
Schiller
Schiller, Friedrich
verse „közkézen forgott Magyarországon, elsősorban Szemere Pál fordításában, s kottás feljegyzései arra utalnak, hogy az énekelt hagyományban is megtalálta helyét.” ( Csörsz Rumen István, Pönögei Kis Pál, avagy Petőfi és a közköltészet = Ki vagyok én? Nem mondom meg… Tanulmányok Petőfiről, szerk. Szilágyi Márton, Bp., PIM, 2014, 203–226.: 225.)
Arany
Arany János
maga is lekottázta, lásd Kodály–Gyulai 1952, II. Társas dalok, 18. dallam, nyomtatott szövege: 14.
Arany
Arany János
nyilván emlékezetből idéz; az első sort nem pontosan.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
megfér”.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
n
Jegyzet
„Hiszen két boldog szerelmes
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 63–71
 
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
Így végződik Schiller dala (An der Quelle…) Szemere Pál fordításában
[szerkesztői feloldás]
a Schiller dala (An der Quelle…) szövegrész utólag a következő sorból ceruzával átvezetve
*
Szövegforrás:
K3
 
Kis kunyhóban is megfér.” Így végződik
Schiller
Schiller, Friedrich
dala (An der Quelle…) Szemere Pál fordításában, mely a század első felében országszerte zengett, érzelgő ifjak és leányok ajkán.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 63–71
 
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
Így végződik Schiller dala (An der Quelle…) Szemere Pál fordításában
[szerkesztői feloldás]
a Schiller dala (An der Quelle…) szövegrész utólag a következő sorból ceruzával átvezetve
*
Szövegforrás:
K3
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
A. J. jegyzete
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
 
 
 
Avagy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
A
[törölt]
« v »
vagy
*
Szövegforrás:
*K1
 
e kéz fínom bőre
  Áll-e a mosó teknőre?
  Kit araszszal így fogunk át:
 
E derék, bir durva munkát?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« Hogy bír e derék nagy munkát? »
E derék, bir durva munkát?…
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Férje könnyebben veszi:
  Savanyú tej
néki
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
neki
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
nem kell,
n
Jegyzet
Savanyú tej néki nem kell,
Lehr Albert népi mondások alapján adja meg a sorpár mögöttes jelentését: „A ki először van valamely leánynyal, arról szokták mondani, hogy »leszedte róla a tejfelt«”. „»Ha leetted a fölét (szinét), edd meg a savanyúját (savóját, alját, tejét) is« (= ha elcsábítottad, vedd is el).” „
Arany
Arany János
tehát e szándékosan félhomályos képpel azt akarja jelenteni, hogy a diák az első szerelmi mámorból hamar kiocsúdott, s miután érzékiségének eleget tett s így fővágya teljesült, nincs se kedve, se ereje tovább, hogy az élettel megküzdjön.” ( Lehr 1906, 458–459.)
  A fölét ha
leeszi
n
Jegyzet
A fölét ha leeszi
Lehr Albert népi mondások alapján adja meg a sorpár mögöttes jelentését: „A ki először van valamely leánynyal, arról szokták mondani, hogy »leszedte róla a tejfelt«”. „»Ha leetted a fölét (szinét), edd meg a savanyúját (savóját, alját, tejét) is« (= ha elcsábítottad, vedd is el).” „
Arany
Arany János
tehát e szándékosan félhomályos képpel azt akarja jelenteni, hogy a diák az első szerelmi mámorból hamar kiocsúdott, s miután érzékiségének eleget tett s így fővágya teljesült, nincs se kedve, se ereje tovább, hogy az élettel megküzdjön.” ( Lehr 1906, 458–459.)
. –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
leeszi.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
 
 
  Őszi este, kandallónál,
 
Az öreg gróf
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« Ül az ősz gróf »
[törölt]
« Csak egyedűl »
Az öreg gróf
*
Szövegforrás:
*K1
 
ott szunyókál;
  Bőg a kémény, künn
esik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
esik,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
fú,
  Hogy belép egy
szolga fiú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
tisztes hajdú
n
Jegyzet tintával f. í.:
szolga fiú
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
S könnyes szemmel oda súg:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
S
[törölt]
« könnybe lábadt »
könnyes szemmel súg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  „Kapu-rácsnál rongyos nő áll,
  Azt mondja, kisasszonyunk.”
 
 
  „Ha! tépesd le az ebekkel!
  Nincs leányom – nem volt – nem kell!”
  – Legszomorúbb ez a rajzon,
  Ezt ne nézze
terhes asszony
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
┬ terhes asszony
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
┬ áldott?
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K3
 
terhes asszony,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
  Mert úgy jár, mint a mit lát,
  Mint a szegény gróf kisasszony
  Mikor űzték a kutyák.
 
 
  Múlik a tél,
esztendő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
majd az év
*
Szövegforrás:
*K1
 
is,
  Múlat a gróf, feled ő is;
  Nappal verseny és vadászat,
  Este keres vídám házat
 
Hol van élénk társaság;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Hol derűlt a társaság;
*
Szövegforrás:
*K1
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
  S időt ölni felkerűl ott
  Mindenféle furcsaság.
 
 
 
Asztal-írás
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Asztal-irás
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
ötvenhatban
n
Jegyzet
Asztal-írás ötvenhatban
Az asztaltáncoltatás (table moving) – a szellemidézés e sajátos módja – 1853-ban került át Amerikából Európába. Amerikában 1848-ban jelentek meg a „kopogó szellemek”, akik titokzatos kopogásukkal adtak hírt jelenlétükről; az asztaltáncoltatás révén „sikerült” közvetlen kapcsolatba lépni velük. A médium által feltett kérdésekre a szellem úgy válaszolt, hogy a megmozduló asztalláb koppanásainak számával jelezte az ábécé betűinek sorszámát. A módszer továbbfejlesztett változata a „pszichográf” használatán alapult; ez háromlábú asztal volt, amelynek egyik lábában ceruzát helyeztek el, s a szellem az elholt saját kézírásával jegyezte le a választ. Magyarországon a BH tudósított róla először, 1853. ápr. 13-ai számának tárcarovatában (Önmozgó asztal, B. aláírással [ BH, 1(1853)/88, 425.]; a korabeli híradásokról részletesebben lásd Tolnai 1916, 173–175.).
Arany
Arany János
, kételyeit fenntartva, maga is a jelenség hatása alá került; nem sokkal az első magyarországi híradás után két levelében is említi. „Tánczoltatjátok-e már az asztalokat? Itt nagyban járják a galloppot; fő force benne az, hogy a bűvészeknek egy pontra kell nézni, az asztal közepén, akkor, 2–3 percz alatt a leglustább asztal, tányér etc. is megindul, melly columbusi feltalálást nekem köszöni a tudós világ, s az asztal mozditásnál óraszámra üldögélő társaságok. Van benne valami.
Laczi
Arany László
különösen derék legény, a sziklákat is megmozdítaná.” (Ercsey Sándornak, Nagykőrös, 1853. ápr. 27., AJÖM XVI., 204.) „
Laczi
Arany László
közelebb nagy erőt fejtett ki a tablemoving kísérleteknél. Ez a bolondság itt is napi renden van s kell benne lenni valaminek. A szemek hatását én fedeztem fel, azok majd több szerepet látszanak vinni, mint a kezek.” (Tompa Mihálynak, Nagykőrös, 1853. ápr. 27., AJÖM XVI., 206.) Ugyanaznap kis cikke jelent meg a BH Napi események című rovatában Az asztaltánczoltatásról címmel. [ BH, 1(1853)/100, 492.; ua.: AJÖM X., 204.; jegyzetek: 593–595.] Egy év múltán,
Petőfi
Petőfi Sándor
szellemének megidézéséről szólva, azt írja, hogy „A szellemekkeli correspondentiát illetőleg én a scepticusok közé tartozom. Se igent se nemet nem mondhatok. […] Azt gondolom, az egész asztalírási processus, a működő agyában képződik, öntudatlanúl. Képek és eszmék állnak elé, s egészíttetnek ki, mint az álomban; igy néha egy két vonás megmarad abból, mit a működő egyén tud, s kiegészíttetik ollyasokkal, miket az nem tud, mikre nem is gondol. […] A mit legkevésbbé hiszek, az a testtől megvált szellem működési képessége: mert hogyan volna a szellem képes olly tökéletlen műszer által, minő egy asztal vagy butordarab, nyilatkozni, hamár legmesterségesb organumának, a testnek, rendetlen állapota, példaul a vérnek az agyra tolúlása, megtompíthatja munkásságát. Azonban ezt eldönteni nem az én feladatom.” (Egressy Gábornak, 1854. márc. 19., AJÖM XVI., 400–401.) Egy hónappal későbbi,
Tompá
Tompa Mihály
nak írt levelében ambivalens álláspontot képvisel: „a bűbájos asztal csakugyan megmondja, a mit ő tud, s
E.[gressy] Gábor
Egressy Gábor
naponkint correspondeál rajta
Petőfi
Petőfi Sándor
vel, kihez most kedden nekem is volt szerencsém, akkor nap
Pest
Budapest
en lévén.
Sándor
Petőfi Sándor
igen jól emlékszik rólam, furcsa is volna, ha nem tenné azt. Tréfán kivűl, az egész olly bolond historia, mit könnyebb kinevetni, mint megfejteni, azért korunk tudósai az első utat választották.” (Tompa Mihálynak, 1854. ápr. 22., AJÖM XVI., 420.) Az 1861-es Irányok című tanulmány bevezetőjében már „az asztaltánc szédelgései”-ről szól (a vonatkozó szövegrészt lásd Az örök zsidó, Magyarázatok, 3. sor). Részletesebben lásd Tolnai 1916 , Tarjányi 2002, 44–52., 174–180.
 
Vala itt-ott még
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
Volt még néhol nagy
*
Szövegforrás:
*K1
 
divatban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 63–71
 
divatban
n
Jegyzet b jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
;
  Kisded
n
Jegyzet
Kisded
apró, kicsiny
asztal,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
asztal
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
egyik lába
  Iró-eszközt rejt magába:
  A körűl sereglenek,
  Azzal írnak másvilági
  Láthatatlan szellemek.
 
 
  Szép ajak mond: „Gróf úr nem mer
  Szóba állni a szellemmel.”
  Gróf mosolygva asztalhoz nyúl,
  Csak érinti: asztal indúl,
  Szalad ujja közt az ón,
  S a papírra ez van írva
  Ismert kézzel: „én,
Verón.”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Verón.”
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
 
 
  Arczát éri hűs fuvallat,
 
Hátranéz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
Arra néz
*
Szövegforrás:
*K1
 
s egy „ah!” szót hallat:
  Áll mögötte volt leánya,
  Már nem élő, csak az árnya,
  Sápadt, rongyos, –
ím,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 63–71
 
ím
n
Jegyzet í jav e.: i
*
Szövegforrás:
K3
 
minő!
  Karján, alva-é vagy halva?
  Egy idétlen csecsemő
n
Jegyzet
idétlen csecsemő
koraszülött (vö. a 119. sorral)
.
 
 
  „Nem emelek súlyos vádat,
  Csak elhoztam unokádat;
  Teste nyugszik az enyémmel,
 
Vad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 63–71
 
Vad
[törölt]
« on »
*
Szövegforrás:
K3
 
erdőben temeték el, –
  Nézd, ha élne, szép fiú;
  Lelke szunnyad, nem költ még fel
n
Jegyzet
Lelke szunnyad, nem költ még fel
A keresztény teológia álláspontját a lélek születéséről sokáig a szukcesszív animáció tétele fejezte ki. Szent Tamás szerint a „lelkesülés” egymásra következő lépésekben történik; az emberi lélek nem a fogantatás pillanatában jelenik meg, hanem lassanként, hetek alatt fejlődik ki. (Azt a dogmát, hogy a lélek a fogantatás pillanatában, Isten ajándékaként kerül a testbe, csak 1869-ben vezette be IX. Pius pápa.)
:
  Nem volt arra ért korú.”
 
 
 
Mint kit rémes álma zaklat,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« Mint ki felnyög rémálomból, »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Gróf nehány szót félbe szaggat;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« Gróf csak tördelt szókat mormol; »
n
Jegyzet utána a K3- éval azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Kik ezt látják ott körösleg,
  Vélik olyan különösnek,
  Szóbeszédnek tere tág;
  A gróf elment; – nem is látja
  Többé semmi társaság.
 
 
  Megy, s bezárja benső zárját,
 
Hívja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Hivja
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
gyakran holt leányát;
 
Kulcslyukon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Kulcs lyukon
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
kik
hallgatóznak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
hallgatóznak,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
  Csak felét hallják a szónak:
n
Jegyzet
Csak felét hallják a szónak:
Ti. a szellemként megszólaló leány szavait csak a gróf hallja, a kulcslyukon át hallgatózók nem.
  A mit a gróf
maga
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
ajka
*
Szövegforrás:
*K1
 
mond
n
Jegyzet
A mit a gróf maga mond
Ti. a szellemként megszólaló leány szavait csak a gróf hallja, a kulcslyukon át hallgatózók nem.
;
  Szájról szájra suttogás kél:
  „Csitt!…
való:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
ne szólj:
*
Szövegforrás:
*K1
 
a gróf bolond.”
 
 
  Nem, nem az még: szól, tesz, rendel
  Most is mindent értelemmel;
  De, ha
asztalával
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
HV 1888, 63–71
 
szellemével
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
írat,
  Hogy sebére leljen írat
n
Jegyzet
írat
írt, azaz gyógyító kenőcsöt
,
 
És ha lánya
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
Lánya tüstént
*
Szövegforrás:
*K1
 
megjelen:
  Kérdi, kéri, térden állva:
  Engesztelni mit tegyen?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
 
És rakat nagy kőkápolnát –
 
Íme látjuk fényes tornyát
n
Jegyzet átírva a 150–151. sorba került
*
Szövegforrás:
*K1
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
 
 
  „Nem mondom, hogy
»megbocsátok«,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
„megbocsátok”,
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3
HV 1888, 63–71
 
  Mert nem tőlem függ ez átok;
  Míg szivemben élet égett
  Sem táplált az gyűlölséget,
  Megtöré csak fájdalom;
 
Kérjed Istent: bűnbocsátni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
Kérd az Istent, kérem én is,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Nála több
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
Nála van
*
Szövegforrás:
*K1
 
az irgalom.”
 
 
  „Monddsza hát, hol nyugszik tested?
  Gróf atyád már rég kerestet;
  Felrakattam új kápolnád,
  Aranyozzák büszke tornyát:
 
Ott nyugodjál, gazdagon.”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« (Im, a képen mutatom) »
Ott nyugodjál, gazdagon.”
*
Szövegforrás:
*K1
 
  „Oh – hová kopóid űztek –
  Jobb nekem már a vadon!”
 
 
  Még egy kép jön, az utolsó:
  Márvány kőbül nagy koporsó;
  (Benn
egész sort
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« sok ilyet »
egész sort
*
Szövegforrás:
*K1
 
rejt e kripta.)
  Czímerét most megfordítva
n
Jegyzet
Czímerét most megfordítva
Amikor egy nemesi család fiú örökös nélkül maradt, utolsó férfitagjának temetésén címerét lefelé fordították, jelezvén, hogy vele az egész família kihalt.
  Vésték rá a kő lapon
n
Jegyzet
Vésték rá a kő lapon
Amikor egy nemesi család fiú örökös nélkül maradt, utolsó férfitagjának temetésén címerét lefelé fordították, jelezvén, hogy vele az egész família kihalt.
:
  Ez a sírbolt nem lesz nyitva –
  Csak az
ítélet-napon
n
Jegyzet
ítélet-napon
Az utolsó ítélet napján; lásd: „mert mindnyájan nekünk meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy kiki elvegye jutalmát annak, a mint a testben cselekedett, ahoz képest a mit cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.” (2Kor 5:10)
!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
itélet-napon!
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
 
 
(1877. nov. 25.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
(1877)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
 
 
 
A kép-mutogató
n
Jegyzet
A kép-mutogató
Indiában már a 6. században voltak olyan utazó történetmondók, akik a túlvilági életről szóló történeteket mondtak, illusztrációk bemutatásával. A műfaj elterjedt Japánban, Kínában, Indonéziában. A képes történetmondás Európában Itáliából terjedt el, amikor a „padon éneklő” középkori vándorénekes (cantambanco – tkp. canta in banco, lásd Heinrich Gusztáv, Német balladák és románczok bevezetéssel és magyarázattal. I. Bevezetés, Bürger, Goethe. Jeles írók iskolai tára, III., Bp., Franklin-Társulat, 1878, 15.) produkciója képek bemutatásával is kiegészült. A képek mutogatásával egybekötött énekelt történet előadója a cantastorie (vö. a ballada olasz fordításának címével). Elbeszélő ének – tehát az alcímben szereplő műfajmegjelölés – nem a balladára magára, hanem a képmutogató által elmondott történetre vonatkozik; ezek szerint egyedül a cím mutat a szöveg által létrehozott beszédszituáción kívülre, vagyis ez az egyetlen szövegrész, amelyet nem a másodlagos, hanem az elsődleges elbeszélő mond (ilyen egyedül A varró leányok esetében figyelhető meg). A műfaj a 17. században jelent meg, s az 1930-as évekig maradt fenn. A 18. században magasabb társadalmi rétegekben is kedvelt volt. Virágkora a 19. század, az első világháborúval bezárólag. Az énekben elbeszélt borzongató történet tárgya gyilkosság, szerelem, tűzvész vagy valamilyen izgalmas politikai esemény volt. Az elbeszélő hegedűvel vagy kintornával kísérte az éneket (Magyarországon duda, tekerőlant vagy sípláda is gyakori). A Bänkelsängerek (vagy Marktsängerek) vándormutatványosok voltak, akik vásárokon, búcsúkon léptek fel. Az előadás során az énekes kis padra állt fel (innen a Bänkelsänger elnevezés), és pálcával mutatta a képet, amelyhez a történet során elért; az előadást gyakran hangszerrel (hegedű, duda, tekerőlant) kísérte. A történet képes füzetbe nyomtatott változatát a produkció végeztével meg lehetett venni a mutatványostól. A szöveges változat a Moritat, amely vagy a mores szóból ered s a moralitással függ össze (eleinte az utolsó versszak erkölcsi tanulságot fogalmazott meg), vagy a Mordtat elferdült változata. A cselekmény jeleneteit többnyire 14–24 darab, keretbe feszített vagy kartonra nyomtatott, rikító színű rajz, ill. festmény ábrázolta, s minden egyes vászon, karton további hat-nyolc képmezőt tartalmazott. Ennek fejlettebb változata volt, amikor egy magas állványra rögzített, hosszú vászontekercs tekerésével elevenedett meg a történet. A mutatványt gyakran ketten adták elő, az énekes és a hangszeres kísérő. A legismertebb magyar szöveg A Gulyás Miska és Káposzta Sára szerelme volt.
Tolnai
Tolnai Vilmos
hívta fel a figyelmet, hogy „Császár Ferenc még 1843-ban név nélkül adott ki Magyar Életképek címen egy szonettsorozatot, mely az ólmosbotos maradiakat gúnyolja. Minden szonett fölött a cím: Első, második… stb. kép; az alcím prózai: »Mellyben megmutattatik…« stb., aztán következik a vers. Szóval a vásári képmutogatók módjára mutatja be embereit.” ( Tolnai 1916, 168.) A Hf 1853. jún. 16-ai számában (119.) képmutogatót ábrázoló tollrajz jelent meg, az alábbi magyarázattal: „A zugligetben néhány nap előtt ponyvára festett képek előtt egy érdemes művészpár igen szomorú nótát énekelt el.”
Tolnai
Tolnai Vilmos
rámutat, hogy a vásári produkció vidéki városokban még az 1880-as években is széles körben el volt terjedve. Lásd még: Szilaj kínok, Hf, 5(1853), jún. 16. 488.; jún. 18. 495–496. Takács Lajos, A képmutogatás kérdéséhez, Ethn, 64(1953)/1–4, 87–103. Csatkai Endre, A képmutogatók, Soproni Szemle, 10(1956)/4, 347–349. Egbert Koolman, Bänkellieder und Jahrmarktdrucke. Ein Katalog, Holzberg- Verlag, Oldenburg, 1990. Kolta Magdolna, Képmutogatók Pest-Budán, Budapesti Negyed, 15(1997)/1, 5–31.
 
Énekes história
n
Jegyzet
Énekes história
Indiában már a 6. században voltak olyan utazó történetmondók, akik a túlvilági életről szóló történeteket mondtak, illusztrációk bemutatásával. A műfaj elterjedt Japánban, Kínában, Indonéziában. A képes történetmondás Európában Itáliából terjedt el, amikor a „padon éneklő” középkori vándorénekes (cantambanco – tkp. canta in banco, lásd Heinrich Gusztáv, Német balladák és románczok bevezetéssel és magyarázattal. I. Bevezetés, Bürger, Goethe. Jeles írók iskolai tára, III., Bp., Franklin-Társulat, 1878, 15.) produkciója képek bemutatásával is kiegészült. A képek mutogatásával egybekötött énekelt történet előadója a cantastorie (vö. a ballada olasz fordításának címével). Elbeszélő ének – tehát az alcímben szereplő műfajmegjelölés – nem a balladára magára, hanem a képmutogató által elmondott történetre vonatkozik; ezek szerint egyedül a cím mutat a szöveg által létrehozott beszédszituáción kívülre, vagyis ez az egyetlen szövegrész, amelyet nem a másodlagos, hanem az elsődleges elbeszélő mond (ilyen egyedül A varró leányok esetében figyelhető meg). A műfaj a 17. században jelent meg, s az 1930-as évekig maradt fenn. A 18. században magasabb társadalmi rétegekben is kedvelt volt. Virágkora a 19. század, az első világháborúval bezárólag. Az énekben elbeszélt borzongató történet tárgya gyilkosság, szerelem, tűzvész vagy valamilyen izgalmas politikai esemény volt. Az elbeszélő hegedűvel vagy kintornával kísérte az éneket (Magyarországon duda, tekerőlant vagy sípláda is gyakori). A Bänkelsängerek (vagy Marktsängerek) vándormutatványosok voltak, akik vásárokon, búcsúkon léptek fel. Az előadás során az énekes kis padra állt fel (innen a Bänkelsänger elnevezés), és pálcával mutatta a képet, amelyhez a történet során elért; az előadást gyakran hangszerrel (hegedű, duda, tekerőlant) kísérte. A történet képes füzetbe nyomtatott változatát a produkció végeztével meg lehetett venni a mutatványostól. A szöveges változat a Moritat, amely vagy a mores szóból ered s a moralitással függ össze (eleinte az utolsó versszak erkölcsi tanulságot fogalmazott meg), vagy a Mordtat elferdült változata. A cselekmény jeleneteit többnyire 14–24 darab, keretbe feszített vagy kartonra nyomtatott, rikító színű rajz, ill. festmény ábrázolta, s minden egyes vászon, karton további hat-nyolc képmezőt tartalmazott. Ennek fejlettebb változata volt, amikor egy magas állványra rögzített, hosszú vászontekercs tekerésével elevenedett meg a történet. A mutatványt gyakran ketten adták elő, az énekes és a hangszeres kísérő. A legismertebb magyar szöveg A Gulyás Miska és Káposzta Sára szerelme volt.
Tolnai
Tolnai Vilmos
hívta fel a figyelmet, hogy „Császár Ferenc még 1843-ban név nélkül adott ki Magyar Életképek címen egy szonettsorozatot, mely az ólmosbotos maradiakat gúnyolja. Minden szonett fölött a cím: Első, második… stb. kép; az alcím prózai: »Mellyben megmutattatik…« stb., aztán következik a vers. Szóval a vásári képmutogatók módjára mutatja be embereit.” ( Tolnai 1916, 168.) A Hf 1853. jún. 16-ai számában (119.) képmutogatót ábrázoló tollrajz jelent meg, az alábbi magyarázattal: „A zugligetben néhány nap előtt ponyvára festett képek előtt egy érdemes művészpár igen szomorú nótát énekelt el.”
Tolnai
Tolnai Vilmos
rámutat, hogy a vásári produkció vidéki városokban még az 1880-as években is széles körben el volt terjedve. Lásd még: Szilaj kínok, Hf, 5(1853), jún. 16. 488.; jún. 18. 495–496. Takács Lajos, A képmutogatás kérdéséhez, Ethn, 64(1953)/1–4, 87–103. Csatkai Endre, A képmutogatók, Soproni Szemle, 10(1956)/4, 347–349. Egbert Koolman, Bänkellieder und Jahrmarktdrucke. Ein Katalog, Holzberg- Verlag, Oldenburg, 1990. Kolta Magdolna, Képmutogatók Pest-Budán, Budapesti Negyed, 15(1997)/1, 5–31.
 
 
  Debreczeni sokadalom
n
Jegyzet
Debreczeni sokadalom
A sokadalom a vásárok másik, a 15. század dereka óta használatos neve (emellett nevezték szabadságnak is). Debrecen 1405-ben kapott vásárszabadalmat, egy kéthetes januári vásár tartására, számuk gyakran változott; 1747-től négy vásár tartása állandósult (jan. 7–15.: Remete Antal-napi, ápr. 15–23.: Szent György-napi, aug. 5–13.: Nagyboldogasszony- vagy Lőrinc-napi, szept. 30–okt. 8.: Dienes-napi). A 19. sz. közepétől elkülönült az úri és a parasztvásár. [ MN8K III., Anyagi kultúra, 2, Kézművesség, Bp., Akadémiai, 1991, 694–695.] Lásd még: Móricz Pál, A debreczeni vásár =
M. P
Móricz Pál
., Emlékezzünk régiekről. Rajzok nem rég mult időkből, Bp., Lampel R. (Wodianer F. és fiai), 1891, 16–36. Szimics Mária, A debreceni országos vásárok története, Bp., k. n., 1938.
!
  Nézz e képre, halld meg dalom:
  Szomorú történet esett,
  – Kin sok jámbor szív megesett –
  E szomorú időben
n
Jegyzet
E szomorú időben
Valószínűleg célzás az orosz–török háborúra, amelyben az ősz során a törökök sorozatosan vereséget szenvedtek (részletesebben lásd Plevna, Keletkezés).
;
  Arrul szerzék ez új verset
  Ebben az esztendőben
n
Jegyzet
Ebben az esztendőben
A kalendáriumokban megjelent történetek szokásos fordulata; A Bolond Istók Második énekének 35. vsz.-ában is szerepel, Istók igénytelen olvasmányainak jellemzéséül (elolvasott mindent, „amit nyomtanak »ez esztendőben«”).
.
 
 
  Első képem azt mutatja:
  Gróf kisasszonyt feddi atyja,
  Mér
fejére
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
fejéhez
*
Szövegforrás:
*K1
 
súlyos átkot
  Hogyha az íródeákot
  Még tovább is szíveli
n
Jegyzet
szíveli
Szível: „Szeret, s mintegy szivében visel valakit” ( Cz–F ). Lehr Albert szerint, aki a Cz–F által 2. jelentésként megadott ’eltűr’ jelentésből indul ki, a szó itt „nem mindennapos értelem”-ben szerepel, amennyiben azt jelenti, hogy „szívében hordja, viseli, szívében tartja, jó szívvel van hozzá, von a szíve hozzá, vagyis: szereti”. ( Lehr 1906, 457.)
,
  Kihez a sáros czipőjét
n
Jegyzet
Kihez a sáros czipőjét
Összevont szerkezet; ’
[szerkesztői feloldás]
a
ki még arra sem méltó, hogy sáros cipőjét hozzá/vele törölje’. A szokatlan igei vonzat párhuzamául Lehr Albert Az elveszett alkotmány Első énekének 392–393. sorát idézi: [Bende] „köpenyéhez / Megtörülé arcát, kezeit”. ( Lehr 1906, 457.)
  Sem méltó megtörleni
n
Jegyzet
Sem méltó megtörleni
Összevont szerkezet; ’
[szerkesztői feloldás]
a
ki még arra sem méltó, hogy sáros cipőjét hozzá/vele törölje’. A szokatlan igei vonzat párhuzamául Lehr Albert Az elveszett alkotmány Első énekének 392–393. sorát idézi: [Bende] „köpenyéhez / Megtörülé arcát, kezeit”. ( Lehr 1906, 457.)
.
 
 
 
Ím,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Im,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
haragra
lobbant
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
lobban
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
arcza!
  Ősi dölyfe, mély kudarcza!
  A leány, mint szőke harmat,
  Reszket, elfoly; – ajka hallgat,
  Vagy, ha mond is,
ennyit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
HV 1888, 63–71
 
annyit
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
mond:
  Válni nem tud, de meghalhat,
  Ősz fején úgy nem lesz gond.
 
 
  Második kép: hogy az atyja
  A deákot felhivatja.
  Íme, ott áll; büszke, délczeg,
  Viseletén semmi félszeg;
  De szegény – csak köz nemes:
  Gróf kisasszony szép kezére
  Már ezért sem érdemes.
 
 
  Szigorún ezt tudtul adja
  Gróf kisasszony édesatyja, –
  S hogy sem esztendő, se’ hónap,
  Kitelt éve
n
Jegyzet
Kitelt éve
Lejárt egyéves szerződése (a rokon jelentésű népi szólásokat lásd Lehr 1906, 458.).
, mehet holnap,
  Messze ám! nagy a világ.
  Mélyet bókol
n
Jegyzet
bókol
„Fejét meghajtja, meghajol, különösen valaki előtt tisztelgő hódolattal, vagy túlságos alázattal hajtja meg magát”. ( Cz–F )
, de csak ott áll
  Bátran az íródeák.
 
 
  „Gróf
ur!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
úr!
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
enyim a leánya,
  Szíve, lelke, minden vágya;
  Minket senki el nem választ:
  Kezét kérem és a választ
  Ha
»igen« is, ha »nem«
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
„igen” is, ha „nem”
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3
HV 1888, 63–71
 
is;
  Rangja, fénye, java nem kell:
  Elveszem egy ingben is.”
 
 
  Fagy, ütésre,
föl nem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
HV 1888, 63–71
 
fel nem
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
enged:
  Hogy kidobják: szolgát csenget.
  Új kép váltja most a régit:
  (Nézni kell a vesszőm végit)
  A leányt mutatja, hogy
  Ezt sikoltva: „egy ingben is!”
  Apja lábához lerogy.
 
 
  A deákkal hajduk bánnak;
  Szőke fürtit a leánynak
  Apja tekeré kezére,
  Mintha nem vón’ édes vére,
  S dobja a legény után. –
  Hír sincs rólok,
hang
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 63–71
 
szó
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
hang
n
Jegyzet kivakart szóra írva
*
Szövegforrás:
K3
 
sincs rólok
  A kastélyban ezután.
 
 
  Szalma-viskó, s falu vége
  Ifju párnak
menedéke;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 63–71
 
menedéke;
n
Jegyzet e; jav. e.: e:
*
Szövegforrás:
K3
 
  Ottan rejtve volna, s boldog
  Ha tudna, vagy birna dolgot
n
Jegyzet
dolgot
fizikai munkát
;
  Hanem a természet
kér,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 63–71
 
kér „
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3
 
  S már sohajjal végzi a dal:
  „Kis kunyhóban is
megfér.”
n
Jegyzet
„Kis kunyhóban is megfér.”
Friedrich Schiller
Schiller, Friedrich
verse, amelyre
AJ
Arany János
lapalji jegyzete utal:
 
Der Jüngling am Bache  
 
  An der Quelle saß der Knabe,
  Blumen wand er sich zum Kranz,
  Und er sah sie fortgerissen,
  Treiben in der Wellen Tanz.
  Und so fliehen meine Tage,
  Wie die Quelle, rastlos hin!
  Und so bleichet meine Jugend,
  Wie die Kränze schnell verblühn!
 
 
  Fraget nicht, warum ich traure
  In des Lebens Blüthezeit!
  Alles freuet sich und hoffet,
  Wenn der Frühling sich erneut.
  Aber diese tausend Stimmen
  Der erwachenden Natur
  Wecken in dem tiefen Busen
  Mir den schweren Kummer nur.
 
 
  Was soll mir die Freude frommen,
  Die der schöne Lenz mir beut?
  Eine nur ist’s, die ich suche,
  Sie ist nah’ und ewig weit.
  Sehnend breit’ ich meine Arme
  Nach dem theuren Schattenbild,
  Ach, ich kann es nicht erreichen,
  Und das Herz bleibt ungestillt.
 
 
  Komm herab, du schöne Holde,
  Und verlaß dein stolzes Schloß!
  Blumen, die der Lenz geboren,
  Streu’ ich dir in deinen Schooß.
  Horch, der Hain erschallt von Liedern,
  Und die Quelle rieselt klar!
  Raum ist in der kleinsten Hütte
  Für ein glücklich liebend Paar.
 
 
Szemere Pál fordítása:
 
Románcz  
 
  Az ér mellett űlt a’ gyermek,
  Koszorúját kötözé,
  ’S nézte, a’ szél egy két rózsát
  Mint csap a’ habok közé.
  Ah, mint e’ hab, illy sietve
  Tűnnek éltem’ napjai,
  Így hullnak le mint e’ rózsák
  Szép korom’ virágai.
 
 
  Hagyj, ne kérdezz, mért kesergek?
  Mért öl engem illy panasz?
  Minden örvend és remélhet,
  Ha megújul a’ tavasz,
  ’S im az ébredő természet
  Minden serkentésivel
  Mély keblemben most csak bút,
  A’ nehéz bút költi fel.
 
 
  Egy van csak, kiért sohajtok
  E’ titkos nagy bánatban,
  ’S e szép lélek nekem közel
  És örökre távol van.
  Karjaim felé kinyújtom,
  Ah, de el nem érhetik;
  Felsírok hozzá, de szívem
  Le nem csendesedhetik.
 
 
  Jőjj te, hagyd el büszke várad’,
  Oh te a’ kit kedvelek,
  Jőjj, ’s én a’ legszebb virággal
  ’S csókommal behintelek.
  Hallgasd, a liget miként zeng,
  Melly tisztán zúg a’ kis ér.
  Hidd el, két boldog szerelmes
  Kis kunyhóban is megfér.
 
 
Szemere
Szemere Pál
fordítása 1813-ból való; megjelenése: Muzárion, 1829, Negyedik kötet, Huszonnegyedik rész, V., 214–215., ; ua.:
Sz. P
Szemere Pál
., Érzékeny és víg dalok, Sárospatak, 1834, 55.). A verset Helmeczy Mihály is lefordította (Muzárion, uo., 216–217.; egyiknél sincs feltüntetve, hogy a vers fordítás volna, a két változat ugyanakkor 1. és 2. sorszámmal van ellátva). A verset később Töltényi Szaniszló és Petőfi Sándor is lefordította. [Lásd Gálos Rezső, Adatok Szemere Pál forrásaihoz, ItK, 39(1929)/3, 338–341.: 339.] Csörsz Rumen István
Petőfi
Petőfi Sándor
fordítása kapcsán jegyzi meg:
Schiller
Schiller, Friedrich
verse „közkézen forgott Magyarországon, elsősorban Szemere Pál fordításában, s kottás feljegyzései arra utalnak, hogy az énekelt hagyományban is megtalálta helyét.” ( Csörsz Rumen István, Pönögei Kis Pál, avagy Petőfi és a közköltészet = Ki vagyok én? Nem mondom meg… Tanulmányok Petőfiről, szerk. Szilágyi Márton, Bp., PIM, 2014, 203–226.: 225.)
Arany
Arany János
maga is lekottázta, lásd Kodály–Gyulai 1952, II. Társas dalok, 18. dallam, nyomtatott szövege: 14.
Arany
Arany János
nyilván emlékezetből idéz; az első sort nem pontosan.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
megfér”.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
n
Jegyzet
„Hiszen két boldog szerelmes
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 63–71
 
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
Így végződik Schiller dala (An der Quelle…) Szemere Pál fordításában
[szerkesztői feloldás]
a Schiller dala (An der Quelle…) szövegrész utólag a következő sorból ceruzával átvezetve
*
Szövegforrás:
K3
 
Kis kunyhóban is megfér.” Így végződik
Schiller
Schiller, Friedrich
dala (An der Quelle…) Szemere Pál fordításában, mely a század első felében országszerte zengett, érzelgő ifjak és leányok ajkán.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 63–71
 
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
Így végződik Schiller dala (An der Quelle…) Szemere Pál fordításában
[szerkesztői feloldás]
a Schiller dala (An der Quelle…) szövegrész utólag a következő sorból ceruzával átvezetve
*
Szövegforrás:
K3
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
A. J. jegyzete
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
 
 
 
Avagy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
A
[törölt]
« v »
vagy
*
Szövegforrás:
*K1
 
e kéz fínom bőre
  Áll-e a mosó teknőre?
  Kit araszszal így fogunk át:
 
E derék, bir durva munkát?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« Hogy bír e derék nagy munkát? »
E derék, bir durva munkát?…
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Férje könnyebben veszi:
  Savanyú tej
néki
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
neki
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
nem kell,
n
Jegyzet
Savanyú tej néki nem kell,
Lehr Albert népi mondások alapján adja meg a sorpár mögöttes jelentését: „A ki először van valamely leánynyal, arról szokták mondani, hogy »leszedte róla a tejfelt«”. „»Ha leetted a fölét (szinét), edd meg a savanyúját (savóját, alját, tejét) is« (= ha elcsábítottad, vedd is el).” „
Arany
Arany János
tehát e szándékosan félhomályos képpel azt akarja jelenteni, hogy a diák az első szerelmi mámorból hamar kiocsúdott, s miután érzékiségének eleget tett s így fővágya teljesült, nincs se kedve, se ereje tovább, hogy az élettel megküzdjön.” ( Lehr 1906, 458–459.)
  A fölét ha
leeszi
n
Jegyzet
A fölét ha leeszi
Lehr Albert népi mondások alapján adja meg a sorpár mögöttes jelentését: „A ki először van valamely leánynyal, arról szokták mondani, hogy »leszedte róla a tejfelt«”. „»Ha leetted a fölét (szinét), edd meg a savanyúját (savóját, alját, tejét) is« (= ha elcsábítottad, vedd is el).” „
Arany
Arany János
tehát e szándékosan félhomályos képpel azt akarja jelenteni, hogy a diák az első szerelmi mámorból hamar kiocsúdott, s miután érzékiségének eleget tett s így fővágya teljesült, nincs se kedve, se ereje tovább, hogy az élettel megküzdjön.” ( Lehr 1906, 458–459.)
. –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
leeszi.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
 
 
  Őszi este, kandallónál,
 
Az öreg gróf
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« Ül az ősz gróf »
[törölt]
« Csak egyedűl »
Az öreg gróf
*
Szövegforrás:
*K1
 
ott szunyókál;
  Bőg a kémény, künn
esik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
esik,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
fú,
  Hogy belép egy
szolga fiú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
tisztes hajdú
n
Jegyzet tintával f. í.:
szolga fiú
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
S könnyes szemmel oda súg:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
S
[törölt]
« könnybe lábadt »
könnyes szemmel súg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  „Kapu-rácsnál rongyos nő áll,
  Azt mondja, kisasszonyunk.”
 
 
  „Ha! tépesd le az ebekkel!
  Nincs leányom – nem volt – nem kell!”
  – Legszomorúbb ez a rajzon,
  Ezt ne nézze
terhes asszony
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
┬ terhes asszony
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
┬ áldott?
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K3
 
terhes asszony,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
  Mert úgy jár, mint a mit lát,
  Mint a szegény gróf kisasszony
  Mikor űzték a kutyák.
 
 
  Múlik a tél,
esztendő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
majd az év
*
Szövegforrás:
*K1
 
is,
  Múlat a gróf, feled ő is;
  Nappal verseny és vadászat,
  Este keres vídám házat
 
Hol van élénk társaság;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Hol derűlt a társaság;
*
Szövegforrás:
*K1
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
  S időt ölni felkerűl ott
  Mindenféle furcsaság.
 
 
 
Asztal-írás
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Asztal-irás
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
ötvenhatban
n
Jegyzet
Asztal-írás ötvenhatban
Az asztaltáncoltatás (table moving) – a szellemidézés e sajátos módja – 1853-ban került át Amerikából Európába. Amerikában 1848-ban jelentek meg a „kopogó szellemek”, akik titokzatos kopogásukkal adtak hírt jelenlétükről; az asztaltáncoltatás révén „sikerült” közvetlen kapcsolatba lépni velük. A médium által feltett kérdésekre a szellem úgy válaszolt, hogy a megmozduló asztalláb koppanásainak számával jelezte az ábécé betűinek sorszámát. A módszer továbbfejlesztett változata a „pszichográf” használatán alapult; ez háromlábú asztal volt, amelynek egyik lábában ceruzát helyeztek el, s a szellem az elholt saját kézírásával jegyezte le a választ. Magyarországon a BH tudósított róla először, 1853. ápr. 13-ai számának tárcarovatában (Önmozgó asztal, B. aláírással [ BH, 1(1853)/88, 425.]; a korabeli híradásokról részletesebben lásd Tolnai 1916, 173–175.).
Arany
Arany János
, kételyeit fenntartva, maga is a jelenség hatása alá került; nem sokkal az első magyarországi híradás után két levelében is említi. „Tánczoltatjátok-e már az asztalokat? Itt nagyban járják a galloppot; fő force benne az, hogy a bűvészeknek egy pontra kell nézni, az asztal közepén, akkor, 2–3 percz alatt a leglustább asztal, tányér etc. is megindul, melly columbusi feltalálást nekem köszöni a tudós világ, s az asztal mozditásnál óraszámra üldögélő társaságok. Van benne valami.
Laczi
Arany László
különösen derék legény, a sziklákat is megmozdítaná.” (Ercsey Sándornak, Nagykőrös, 1853. ápr. 27., AJÖM XVI., 204.) „
Laczi
Arany László
közelebb nagy erőt fejtett ki a tablemoving kísérleteknél. Ez a bolondság itt is napi renden van s kell benne lenni valaminek. A szemek hatását én fedeztem fel, azok majd több szerepet látszanak vinni, mint a kezek.” (Tompa Mihálynak, Nagykőrös, 1853. ápr. 27., AJÖM XVI., 206.) Ugyanaznap kis cikke jelent meg a BH Napi események című rovatában Az asztaltánczoltatásról címmel. [ BH, 1(1853)/100, 492.; ua.: AJÖM X., 204.; jegyzetek: 593–595.] Egy év múltán,
Petőfi
Petőfi Sándor
szellemének megidézéséről szólva, azt írja, hogy „A szellemekkeli correspondentiát illetőleg én a scepticusok közé tartozom. Se igent se nemet nem mondhatok. […] Azt gondolom, az egész asztalírási processus, a működő agyában képződik, öntudatlanúl. Képek és eszmék állnak elé, s egészíttetnek ki, mint az álomban; igy néha egy két vonás megmarad abból, mit a működő egyén tud, s kiegészíttetik ollyasokkal, miket az nem tud, mikre nem is gondol. […] A mit legkevésbbé hiszek, az a testtől megvált szellem működési képessége: mert hogyan volna a szellem képes olly tökéletlen műszer által, minő egy asztal vagy butordarab, nyilatkozni, hamár legmesterségesb organumának, a testnek, rendetlen állapota, példaul a vérnek az agyra tolúlása, megtompíthatja munkásságát. Azonban ezt eldönteni nem az én feladatom.” (Egressy Gábornak, 1854. márc. 19., AJÖM XVI., 400–401.) Egy hónappal későbbi,
Tompá
Tompa Mihály
nak írt levelében ambivalens álláspontot képvisel: „a bűbájos asztal csakugyan megmondja, a mit ő tud, s
E.[gressy] Gábor
Egressy Gábor
naponkint correspondeál rajta
Petőfi
Petőfi Sándor
vel, kihez most kedden nekem is volt szerencsém, akkor nap
Pest
Budapest
en lévén.
Sándor
Petőfi Sándor
igen jól emlékszik rólam, furcsa is volna, ha nem tenné azt. Tréfán kivűl, az egész olly bolond historia, mit könnyebb kinevetni, mint megfejteni, azért korunk tudósai az első utat választották.” (Tompa Mihálynak, 1854. ápr. 22., AJÖM XVI., 420.) Az 1861-es Irányok című tanulmány bevezetőjében már „az asztaltánc szédelgései”-ről szól (a vonatkozó szövegrészt lásd Az örök zsidó, Magyarázatok, 3. sor). Részletesebben lásd Tolnai 1916 , Tarjányi 2002, 44–52., 174–180.
 
Vala itt-ott még
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
Volt még néhol nagy
*
Szövegforrás:
*K1
 
divatban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 63–71
 
divatban
n
Jegyzet b jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
;
  Kisded
n
Jegyzet
Kisded
apró, kicsiny
asztal,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
asztal
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
egyik lába
  Iró-eszközt rejt magába:
  A körűl sereglenek,
  Azzal írnak másvilági
  Láthatatlan szellemek.
 
 
  Szép ajak mond: „Gróf úr nem mer
  Szóba állni a szellemmel.”
  Gróf mosolygva asztalhoz nyúl,
  Csak érinti: asztal indúl,
  Szalad ujja közt az ón,
  S a papírra ez van írva
  Ismert kézzel: „én,
Verón.”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Verón.”
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
 
 
  Arczát éri hűs fuvallat,
 
Hátranéz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
Arra néz
*
Szövegforrás:
*K1
 
s egy „ah!” szót hallat:
  Áll mögötte volt leánya,
  Már nem élő, csak az árnya,
  Sápadt, rongyos, –
ím,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 63–71
 
ím
n
Jegyzet í jav e.: i
*
Szövegforrás:
K3
 
minő!
  Karján, alva-é vagy halva?
  Egy idétlen csecsemő
n
Jegyzet
idétlen csecsemő
koraszülött (vö. a 119. sorral)
.
 
 
  „Nem emelek súlyos vádat,
  Csak elhoztam unokádat;
  Teste nyugszik az enyémmel,
 
Vad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 63–71
 
Vad
[törölt]
« on »
*
Szövegforrás:
K3
 
erdőben temeték el, –
  Nézd, ha élne, szép fiú;
  Lelke szunnyad, nem költ még fel
n
Jegyzet
Lelke szunnyad, nem költ még fel
A keresztény teológia álláspontját a lélek születéséről sokáig a szukcesszív animáció tétele fejezte ki. Szent Tamás szerint a „lelkesülés” egymásra következő lépésekben történik; az emberi lélek nem a fogantatás pillanatában jelenik meg, hanem lassanként, hetek alatt fejlődik ki. (Azt a dogmát, hogy a lélek a fogantatás pillanatában, Isten ajándékaként kerül a testbe, csak 1869-ben vezette be IX. Pius pápa.)
:
  Nem volt arra ért korú.”
 
 
 
Mint kit rémes álma zaklat,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« Mint ki felnyög rémálomból, »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Gróf nehány szót félbe szaggat;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« Gróf csak tördelt szókat mormol; »
n
Jegyzet utána a K3- éval azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Kik ezt látják ott körösleg,
  Vélik olyan különösnek,
  Szóbeszédnek tere tág;
  A gróf elment; – nem is látja
  Többé semmi társaság.
 
 
  Megy, s bezárja benső zárját,
 
Hívja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Hivja
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
gyakran holt leányát;
 
Kulcslyukon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Kulcs lyukon
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
kik
hallgatóznak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
hallgatóznak,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
  Csak felét hallják a szónak:
n
Jegyzet
Csak felét hallják a szónak:
Ti. a szellemként megszólaló leány szavait csak a gróf hallja, a kulcslyukon át hallgatózók nem.
  A mit a gróf
maga
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
ajka
*
Szövegforrás:
*K1
 
mond
n
Jegyzet
A mit a gróf maga mond
Ti. a szellemként megszólaló leány szavait csak a gróf hallja, a kulcslyukon át hallgatózók nem.
;
  Szájról szájra suttogás kél:
  „Csitt!…
való:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
ne szólj:
*
Szövegforrás:
*K1
 
a gróf bolond.”
 
 
  Nem, nem az még: szól, tesz, rendel
  Most is mindent értelemmel;
  De, ha
asztalával
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
HV 1888, 63–71
 
szellemével
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
írat,
  Hogy sebére leljen írat
n
Jegyzet
írat
írt, azaz gyógyító kenőcsöt
,
 
És ha lánya
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
Lánya tüstént
*
Szövegforrás:
*K1
 
megjelen:
  Kérdi, kéri, térden állva:
  Engesztelni mit tegyen?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
 
És rakat nagy kőkápolnát –
 
Íme látjuk fényes tornyát
n
Jegyzet átírva a 150–151. sorba került
*
Szövegforrás:
*K1
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
 
 
  „Nem mondom, hogy
»megbocsátok«,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
„megbocsátok”,
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3
HV 1888, 63–71
 
  Mert nem tőlem függ ez átok;
  Míg szivemben élet égett
  Sem táplált az gyűlölséget,
  Megtöré csak fájdalom;
 
Kérjed Istent: bűnbocsátni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
Kérd az Istent, kérem én is,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Nála több
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
Nála van
*
Szövegforrás:
*K1
 
az irgalom.”
 
 
  „Monddsza hát, hol nyugszik tested?
  Gróf atyád már rég kerestet;
  Felrakattam új kápolnád,
  Aranyozzák büszke tornyát:
 
Ott nyugodjál, gazdagon.”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« (Im, a képen mutatom) »
Ott nyugodjál, gazdagon.”
*
Szövegforrás:
*K1
 
  „Oh – hová kopóid űztek –
  Jobb nekem már a vadon!”
 
 
  Még egy kép jön, az utolsó:
  Márvány kőbül nagy koporsó;
  (Benn
egész sort
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« sok ilyet »
egész sort
*
Szövegforrás:
*K1
 
rejt e kripta.)
  Czímerét most megfordítva
n
Jegyzet
Czímerét most megfordítva
Amikor egy nemesi család fiú örökös nélkül maradt, utolsó férfitagjának temetésén címerét lefelé fordították, jelezvén, hogy vele az egész família kihalt.
  Vésték rá a kő lapon
n
Jegyzet
Vésték rá a kő lapon
Amikor egy nemesi család fiú örökös nélkül maradt, utolsó férfitagjának temetésén címerét lefelé fordították, jelezvén, hogy vele az egész família kihalt.
:
  Ez a sírbolt nem lesz nyitva –
  Csak az
ítélet-napon
n
Jegyzet
ítélet-napon
Az utolsó ítélet napján; lásd: „mert mindnyájan nekünk meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy kiki elvegye jutalmát annak, a mint a testben cselekedett, ahoz képest a mit cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.” (2Kor 5:10)
!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
itélet-napon!
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
 
 
(1877. nov. 25.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
(1877)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
 
 
 
A kép-mutogató
n
Jegyzet
A kép-mutogató
Indiában már a 6. században voltak olyan utazó történetmondók, akik a túlvilági életről szóló történeteket mondtak, illusztrációk bemutatásával. A műfaj elterjedt Japánban, Kínában, Indonéziában. A képes történetmondás Európában Itáliából terjedt el, amikor a „padon éneklő” középkori vándorénekes (cantambanco – tkp. canta in banco, lásd Heinrich Gusztáv, Német balladák és románczok bevezetéssel és magyarázattal. I. Bevezetés, Bürger, Goethe. Jeles írók iskolai tára, III., Bp., Franklin-Társulat, 1878, 15.) produkciója képek bemutatásával is kiegészült. A képek mutogatásával egybekötött énekelt történet előadója a cantastorie (vö. a ballada olasz fordításának címével). Elbeszélő ének – tehát az alcímben szereplő műfajmegjelölés – nem a balladára magára, hanem a képmutogató által elmondott történetre vonatkozik; ezek szerint egyedül a cím mutat a szöveg által létrehozott beszédszituáción kívülre, vagyis ez az egyetlen szövegrész, amelyet nem a másodlagos, hanem az elsődleges elbeszélő mond (ilyen egyedül A varró leányok esetében figyelhető meg). A műfaj a 17. században jelent meg, s az 1930-as évekig maradt fenn. A 18. században magasabb társadalmi rétegekben is kedvelt volt. Virágkora a 19. század, az első világháborúval bezárólag. Az énekben elbeszélt borzongató történet tárgya gyilkosság, szerelem, tűzvész vagy valamilyen izgalmas politikai esemény volt. Az elbeszélő hegedűvel vagy kintornával kísérte az éneket (Magyarországon duda, tekerőlant vagy sípláda is gyakori). A Bänkelsängerek (vagy Marktsängerek) vándormutatványosok voltak, akik vásárokon, búcsúkon léptek fel. Az előadás során az énekes kis padra állt fel (innen a Bänkelsänger elnevezés), és pálcával mutatta a képet, amelyhez a történet során elért; az előadást gyakran hangszerrel (hegedű, duda, tekerőlant) kísérte. A történet képes füzetbe nyomtatott változatát a produkció végeztével meg lehetett venni a mutatványostól. A szöveges változat a Moritat, amely vagy a mores szóból ered s a moralitással függ össze (eleinte az utolsó versszak erkölcsi tanulságot fogalmazott meg), vagy a Mordtat elferdült változata. A cselekmény jeleneteit többnyire 14–24 darab, keretbe feszített vagy kartonra nyomtatott, rikító színű rajz, ill. festmény ábrázolta, s minden egyes vászon, karton további hat-nyolc képmezőt tartalmazott. Ennek fejlettebb változata volt, amikor egy magas állványra rögzített, hosszú vászontekercs tekerésével elevenedett meg a történet. A mutatványt gyakran ketten adták elő, az énekes és a hangszeres kísérő. A legismertebb magyar szöveg A Gulyás Miska és Káposzta Sára szerelme volt.
Tolnai
Tolnai Vilmos
hívta fel a figyelmet, hogy „Császár Ferenc még 1843-ban név nélkül adott ki Magyar Életképek címen egy szonettsorozatot, mely az ólmosbotos maradiakat gúnyolja. Minden szonett fölött a cím: Első, második… stb. kép; az alcím prózai: »Mellyben megmutattatik…« stb., aztán következik a vers. Szóval a vásári képmutogatók módjára mutatja be embereit.” ( Tolnai 1916, 168.) A Hf 1853. jún. 16-ai számában (119.) képmutogatót ábrázoló tollrajz jelent meg, az alábbi magyarázattal: „A zugligetben néhány nap előtt ponyvára festett képek előtt egy érdemes művészpár igen szomorú nótát énekelt el.”
Tolnai
Tolnai Vilmos
rámutat, hogy a vásári produkció vidéki városokban még az 1880-as években is széles körben el volt terjedve. Lásd még: Szilaj kínok, Hf, 5(1853), jún. 16. 488.; jún. 18. 495–496. Takács Lajos, A képmutogatás kérdéséhez, Ethn, 64(1953)/1–4, 87–103. Csatkai Endre, A képmutogatók, Soproni Szemle, 10(1956)/4, 347–349. Egbert Koolman, Bänkellieder und Jahrmarktdrucke. Ein Katalog, Holzberg- Verlag, Oldenburg, 1990. Kolta Magdolna, Képmutogatók Pest-Budán, Budapesti Negyed, 15(1997)/1, 5–31.
 
Énekes história
n
Jegyzet
Énekes história
Indiában már a 6. században voltak olyan utazó történetmondók, akik a túlvilági életről szóló történeteket mondtak, illusztrációk bemutatásával. A műfaj elterjedt Japánban, Kínában, Indonéziában. A képes történetmondás Európában Itáliából terjedt el, amikor a „padon éneklő” középkori vándorénekes (cantambanco – tkp. canta in banco, lásd Heinrich Gusztáv, Német balladák és románczok bevezetéssel és magyarázattal. I. Bevezetés, Bürger, Goethe. Jeles írók iskolai tára, III., Bp., Franklin-Társulat, 1878, 15.) produkciója képek bemutatásával is kiegészült. A képek mutogatásával egybekötött énekelt történet előadója a cantastorie (vö. a ballada olasz fordításának címével). Elbeszélő ének – tehát az alcímben szereplő műfajmegjelölés – nem a balladára magára, hanem a képmutogató által elmondott történetre vonatkozik; ezek szerint egyedül a cím mutat a szöveg által létrehozott beszédszituáción kívülre, vagyis ez az egyetlen szövegrész, amelyet nem a másodlagos, hanem az elsődleges elbeszélő mond (ilyen egyedül A varró leányok esetében figyelhető meg). A műfaj a 17. században jelent meg, s az 1930-as évekig maradt fenn. A 18. században magasabb társadalmi rétegekben is kedvelt volt. Virágkora a 19. század, az első világháborúval bezárólag. Az énekben elbeszélt borzongató történet tárgya gyilkosság, szerelem, tűzvész vagy valamilyen izgalmas politikai esemény volt. Az elbeszélő hegedűvel vagy kintornával kísérte az éneket (Magyarországon duda, tekerőlant vagy sípláda is gyakori). A Bänkelsängerek (vagy Marktsängerek) vándormutatványosok voltak, akik vásárokon, búcsúkon léptek fel. Az előadás során az énekes kis padra állt fel (innen a Bänkelsänger elnevezés), és pálcával mutatta a képet, amelyhez a történet során elért; az előadást gyakran hangszerrel (hegedű, duda, tekerőlant) kísérte. A történet képes füzetbe nyomtatott változatát a produkció végeztével meg lehetett venni a mutatványostól. A szöveges változat a Moritat, amely vagy a mores szóból ered s a moralitással függ össze (eleinte az utolsó versszak erkölcsi tanulságot fogalmazott meg), vagy a Mordtat elferdült változata. A cselekmény jeleneteit többnyire 14–24 darab, keretbe feszített vagy kartonra nyomtatott, rikító színű rajz, ill. festmény ábrázolta, s minden egyes vászon, karton további hat-nyolc képmezőt tartalmazott. Ennek fejlettebb változata volt, amikor egy magas állványra rögzített, hosszú vászontekercs tekerésével elevenedett meg a történet. A mutatványt gyakran ketten adták elő, az énekes és a hangszeres kísérő. A legismertebb magyar szöveg A Gulyás Miska és Káposzta Sára szerelme volt.
Tolnai
Tolnai Vilmos
hívta fel a figyelmet, hogy „Császár Ferenc még 1843-ban név nélkül adott ki Magyar Életképek címen egy szonettsorozatot, mely az ólmosbotos maradiakat gúnyolja. Minden szonett fölött a cím: Első, második… stb. kép; az alcím prózai: »Mellyben megmutattatik…« stb., aztán következik a vers. Szóval a vásári képmutogatók módjára mutatja be embereit.” ( Tolnai 1916, 168.) A Hf 1853. jún. 16-ai számában (119.) képmutogatót ábrázoló tollrajz jelent meg, az alábbi magyarázattal: „A zugligetben néhány nap előtt ponyvára festett képek előtt egy érdemes művészpár igen szomorú nótát énekelt el.”
Tolnai
Tolnai Vilmos
rámutat, hogy a vásári produkció vidéki városokban még az 1880-as években is széles körben el volt terjedve. Lásd még: Szilaj kínok, Hf, 5(1853), jún. 16. 488.; jún. 18. 495–496. Takács Lajos, A képmutogatás kérdéséhez, Ethn, 64(1953)/1–4, 87–103. Csatkai Endre, A képmutogatók, Soproni Szemle, 10(1956)/4, 347–349. Egbert Koolman, Bänkellieder und Jahrmarktdrucke. Ein Katalog, Holzberg- Verlag, Oldenburg, 1990. Kolta Magdolna, Képmutogatók Pest-Budán, Budapesti Negyed, 15(1997)/1, 5–31.
 
 
  Debreczeni sokadalom
n
Jegyzet
Debreczeni sokadalom
A sokadalom a vásárok másik, a 15. század dereka óta használatos neve (emellett nevezték szabadságnak is). Debrecen 1405-ben kapott vásárszabadalmat, egy kéthetes januári vásár tartására, számuk gyakran változott; 1747-től négy vásár tartása állandósult (jan. 7–15.: Remete Antal-napi, ápr. 15–23.: Szent György-napi, aug. 5–13.: Nagyboldogasszony- vagy Lőrinc-napi, szept. 30–okt. 8.: Dienes-napi). A 19. sz. közepétől elkülönült az úri és a parasztvásár. [ MN8K III., Anyagi kultúra, 2, Kézművesség, Bp., Akadémiai, 1991, 694–695.] Lásd még: Móricz Pál, A debreczeni vásár =
M. P
Móricz Pál
., Emlékezzünk régiekről. Rajzok nem rég mult időkből, Bp., Lampel R. (Wodianer F. és fiai), 1891, 16–36. Szimics Mária, A debreceni országos vásárok története, Bp., k. n., 1938.
!
  Nézz e képre, halld meg dalom:
  Szomorú történet esett,
  – Kin sok jámbor szív megesett –
  E szomorú időben
n
Jegyzet
E szomorú időben
Valószínűleg célzás az orosz–török háborúra, amelyben az ősz során a törökök sorozatosan vereséget szenvedtek (részletesebben lásd Plevna, Keletkezés).
;
  Arrul szerzék ez új verset
  Ebben az esztendőben
n
Jegyzet
Ebben az esztendőben
A kalendáriumokban megjelent történetek szokásos fordulata; A Bolond Istók Második énekének 35. vsz.-ában is szerepel, Istók igénytelen olvasmányainak jellemzéséül (elolvasott mindent, „amit nyomtanak »ez esztendőben«”).
.
 
 
  Első képem azt mutatja:
  Gróf kisasszonyt feddi atyja,
  Mér
fejére
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
fejéhez
*
Szövegforrás:
*K1
 
súlyos átkot
  Hogyha az íródeákot
  Még tovább is szíveli
n
Jegyzet
szíveli
Szível: „Szeret, s mintegy szivében visel valakit” ( Cz–F ). Lehr Albert szerint, aki a Cz–F által 2. jelentésként megadott ’eltűr’ jelentésből indul ki, a szó itt „nem mindennapos értelem”-ben szerepel, amennyiben azt jelenti, hogy „szívében hordja, viseli, szívében tartja, jó szívvel van hozzá, von a szíve hozzá, vagyis: szereti”. ( Lehr 1906, 457.)
,
  Kihez a sáros czipőjét
n
Jegyzet
Kihez a sáros czipőjét
Összevont szerkezet; ’
[szerkesztői feloldás]
a
ki még arra sem méltó, hogy sáros cipőjét hozzá/vele törölje’. A szokatlan igei vonzat párhuzamául Lehr Albert Az elveszett alkotmány Első énekének 392–393. sorát idézi: [Bende] „köpenyéhez / Megtörülé arcát, kezeit”. ( Lehr 1906, 457.)
  Sem méltó megtörleni
n
Jegyzet
Sem méltó megtörleni
Összevont szerkezet; ’
[szerkesztői feloldás]
a
ki még arra sem méltó, hogy sáros cipőjét hozzá/vele törölje’. A szokatlan igei vonzat párhuzamául Lehr Albert Az elveszett alkotmány Első énekének 392–393. sorát idézi: [Bende] „köpenyéhez / Megtörülé arcát, kezeit”. ( Lehr 1906, 457.)
.
 
 
 
Ím,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Im,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
haragra
lobbant
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
lobban
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
arcza!
  Ősi dölyfe, mély kudarcza!
  A leány, mint szőke harmat,
  Reszket, elfoly; – ajka hallgat,
  Vagy, ha mond is,
ennyit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
HV 1888, 63–71
 
annyit
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
mond:
  Válni nem tud, de meghalhat,
  Ősz fején úgy nem lesz gond.
 
 
  Második kép: hogy az atyja
  A deákot felhivatja.
  Íme, ott áll; büszke, délczeg,
  Viseletén semmi félszeg;
  De szegény – csak köz nemes:
  Gróf kisasszony szép kezére
  Már ezért sem érdemes.
 
 
  Szigorún ezt tudtul adja
  Gróf kisasszony édesatyja, –
  S hogy sem esztendő, se’ hónap,
  Kitelt éve
n
Jegyzet
Kitelt éve
Lejárt egyéves szerződése (a rokon jelentésű népi szólásokat lásd Lehr 1906, 458.).
, mehet holnap,
  Messze ám! nagy a világ.
  Mélyet bókol
n
Jegyzet
bókol
„Fejét meghajtja, meghajol, különösen valaki előtt tisztelgő hódolattal, vagy túlságos alázattal hajtja meg magát”. ( Cz–F )
, de csak ott áll
  Bátran az íródeák.
 
 
  „Gróf
ur!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
úr!
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
enyim a leánya,
  Szíve, lelke, minden vágya;
  Minket senki el nem választ:
  Kezét kérem és a választ
  Ha
»igen« is, ha »nem«
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
„igen” is, ha „nem”
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3
HV 1888, 63–71
 
is;
  Rangja, fénye, java nem kell:
  Elveszem egy ingben is.”
 
 
  Fagy, ütésre,
föl nem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
HV 1888, 63–71
 
fel nem
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
enged:
  Hogy kidobják: szolgát csenget.
  Új kép váltja most a régit:
  (Nézni kell a vesszőm végit)
  A leányt mutatja, hogy
  Ezt sikoltva: „egy ingben is!”
  Apja lábához lerogy.
 
 
  A deákkal hajduk bánnak;
  Szőke fürtit a leánynak
  Apja tekeré kezére,
  Mintha nem vón’ édes vére,
  S dobja a legény után. –
  Hír sincs rólok,
hang
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 63–71
 
szó
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
hang
n
Jegyzet kivakart szóra írva
*
Szövegforrás:
K3
 
sincs rólok
  A kastélyban ezután.
 
 
  Szalma-viskó, s falu vége
  Ifju párnak
menedéke;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 63–71
 
menedéke;
n
Jegyzet e; jav. e.: e:
*
Szövegforrás:
K3
 
  Ottan rejtve volna, s boldog
  Ha tudna, vagy birna dolgot
n
Jegyzet
dolgot
fizikai munkát
;
  Hanem a természet
kér,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 63–71
 
kér „
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3
 
  S már sohajjal végzi a dal:
  „Kis kunyhóban is
megfér.”
n
Jegyzet
„Kis kunyhóban is megfér.”
Friedrich Schiller
Schiller, Friedrich
verse, amelyre
AJ
Arany János
lapalji jegyzete utal:
 
Der Jüngling am Bache  
 
  An der Quelle saß der Knabe,
  Blumen wand er sich zum Kranz,
  Und er sah sie fortgerissen,
  Treiben in der Wellen Tanz.
  Und so fliehen meine Tage,
  Wie die Quelle, rastlos hin!
  Und so bleichet meine Jugend,
  Wie die Kränze schnell verblühn!
 
 
  Fraget nicht, warum ich traure
  In des Lebens Blüthezeit!
  Alles freuet sich und hoffet,
  Wenn der Frühling sich erneut.
  Aber diese tausend Stimmen
  Der erwachenden Natur
  Wecken in dem tiefen Busen
  Mir den schweren Kummer nur.
 
 
  Was soll mir die Freude frommen,
  Die der schöne Lenz mir beut?
  Eine nur ist’s, die ich suche,
  Sie ist nah’ und ewig weit.
  Sehnend breit’ ich meine Arme
  Nach dem theuren Schattenbild,
  Ach, ich kann es nicht erreichen,
  Und das Herz bleibt ungestillt.
 
 
  Komm herab, du schöne Holde,
  Und verlaß dein stolzes Schloß!
  Blumen, die der Lenz geboren,
  Streu’ ich dir in deinen Schooß.
  Horch, der Hain erschallt von Liedern,
  Und die Quelle rieselt klar!
  Raum ist in der kleinsten Hütte
  Für ein glücklich liebend Paar.
 
 
Szemere Pál fordítása:
 
Románcz  
 
  Az ér mellett űlt a’ gyermek,
  Koszorúját kötözé,
  ’S nézte, a’ szél egy két rózsát
  Mint csap a’ habok közé.
  Ah, mint e’ hab, illy sietve
  Tűnnek éltem’ napjai,
  Így hullnak le mint e’ rózsák
  Szép korom’ virágai.
 
 
  Hagyj, ne kérdezz, mért kesergek?
  Mért öl engem illy panasz?
  Minden örvend és remélhet,
  Ha megújul a’ tavasz,
  ’S im az ébredő természet
  Minden serkentésivel
  Mély keblemben most csak bút,
  A’ nehéz bút költi fel.
 
 
  Egy van csak, kiért sohajtok
  E’ titkos nagy bánatban,
  ’S e szép lélek nekem közel
  És örökre távol van.
  Karjaim felé kinyújtom,
  Ah, de el nem érhetik;
  Felsírok hozzá, de szívem
  Le nem csendesedhetik.
 
 
  Jőjj te, hagyd el büszke várad’,
  Oh te a’ kit kedvelek,
  Jőjj, ’s én a’ legszebb virággal
  ’S csókommal behintelek.
  Hallgasd, a liget miként zeng,
  Melly tisztán zúg a’ kis ér.
  Hidd el, két boldog szerelmes
  Kis kunyhóban is megfér.
 
 
Szemere
Szemere Pál
fordítása 1813-ból való; megjelenése: Muzárion, 1829, Negyedik kötet, Huszonnegyedik rész, V., 214–215., ; ua.:
Sz. P
Szemere Pál
., Érzékeny és víg dalok, Sárospatak, 1834, 55.). A verset Helmeczy Mihály is lefordította (Muzárion, uo., 216–217.; egyiknél sincs feltüntetve, hogy a vers fordítás volna, a két változat ugyanakkor 1. és 2. sorszámmal van ellátva). A verset később Töltényi Szaniszló és Petőfi Sándor is lefordította. [Lásd Gálos Rezső, Adatok Szemere Pál forrásaihoz, ItK, 39(1929)/3, 338–341.: 339.] Csörsz Rumen István
Petőfi
Petőfi Sándor
fordítása kapcsán jegyzi meg:
Schiller
Schiller, Friedrich
verse „közkézen forgott Magyarországon, elsősorban Szemere Pál fordításában, s kottás feljegyzései arra utalnak, hogy az énekelt hagyományban is megtalálta helyét.” ( Csörsz Rumen István, Pönögei Kis Pál, avagy Petőfi és a közköltészet = Ki vagyok én? Nem mondom meg… Tanulmányok Petőfiről, szerk. Szilágyi Márton, Bp., PIM, 2014, 203–226.: 225.)
Arany
Arany János
maga is lekottázta, lásd Kodály–Gyulai 1952, II. Társas dalok, 18. dallam, nyomtatott szövege: 14.
Arany
Arany János
nyilván emlékezetből idéz; az első sort nem pontosan.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
megfér”.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
n
Jegyzet
„Hiszen két boldog szerelmes
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 63–71
 
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
Így végződik Schiller dala (An der Quelle…) Szemere Pál fordításában
[szerkesztői feloldás]
a Schiller dala (An der Quelle…) szövegrész utólag a következő sorból ceruzával átvezetve
*
Szövegforrás:
K3
 
Kis kunyhóban is megfér.” Így végződik
Schiller
Schiller, Friedrich
dala (An der Quelle…) Szemere Pál fordításában, mely a század első felében országszerte zengett, érzelgő ifjak és leányok ajkán.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 63–71
 
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
Így végződik Schiller dala (An der Quelle…) Szemere Pál fordításában
[szerkesztői feloldás]
a Schiller dala (An der Quelle…) szövegrész utólag a következő sorból ceruzával átvezetve
*
Szövegforrás:
K3
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
A. J. jegyzete
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
 
 
 
Avagy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
A
[törölt]
« v »
vagy
*
Szövegforrás:
*K1
 
e kéz fínom bőre
  Áll-e a mosó teknőre?
  Kit araszszal így fogunk át:
 
E derék, bir durva munkát?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« Hogy bír e derék nagy munkát? »
E derék, bir durva munkát?…
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Férje könnyebben veszi:
  Savanyú tej
néki
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
neki
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
nem kell,
n
Jegyzet
Savanyú tej néki nem kell,
Lehr Albert népi mondások alapján adja meg a sorpár mögöttes jelentését: „A ki először van valamely leánynyal, arról szokták mondani, hogy »leszedte róla a tejfelt«”. „»Ha leetted a fölét (szinét), edd meg a savanyúját (savóját, alját, tejét) is« (= ha elcsábítottad, vedd is el).” „
Arany
Arany János
tehát e szándékosan félhomályos képpel azt akarja jelenteni, hogy a diák az első szerelmi mámorból hamar kiocsúdott, s miután érzékiségének eleget tett s így fővágya teljesült, nincs se kedve, se ereje tovább, hogy az élettel megküzdjön.” ( Lehr 1906, 458–459.)
  A fölét ha
leeszi
n
Jegyzet
A fölét ha leeszi
Lehr Albert népi mondások alapján adja meg a sorpár mögöttes jelentését: „A ki először van valamely leánynyal, arról szokták mondani, hogy »leszedte róla a tejfelt«”. „»Ha leetted a fölét (szinét), edd meg a savanyúját (savóját, alját, tejét) is« (= ha elcsábítottad, vedd is el).” „
Arany
Arany János
tehát e szándékosan félhomályos képpel azt akarja jelenteni, hogy a diák az első szerelmi mámorból hamar kiocsúdott, s miután érzékiségének eleget tett s így fővágya teljesült, nincs se kedve, se ereje tovább, hogy az élettel megküzdjön.” ( Lehr 1906, 458–459.)
. –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
leeszi.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
 
 
  Őszi este, kandallónál,
 
Az öreg gróf
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« Ül az ősz gróf »
[törölt]
« Csak egyedűl »
Az öreg gróf
*
Szövegforrás:
*K1
 
ott szunyókál;
  Bőg a kémény, künn
esik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
esik,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
fú,
  Hogy belép egy
szolga fiú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
tisztes hajdú
n
Jegyzet tintával f. í.:
szolga fiú
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
S könnyes szemmel oda súg:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
S
[törölt]
« könnybe lábadt »
könnyes szemmel súg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  „Kapu-rácsnál rongyos nő áll,
  Azt mondja, kisasszonyunk.”
 
 
  „Ha! tépesd le az ebekkel!
  Nincs leányom – nem volt – nem kell!”
  – Legszomorúbb ez a rajzon,
  Ezt ne nézze
terhes asszony
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
┬ terhes asszony
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
┬ áldott?
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K3
 
terhes asszony,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
  Mert úgy jár, mint a mit lát,
  Mint a szegény gróf kisasszony
  Mikor űzték a kutyák.
 
 
  Múlik a tél,
esztendő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
majd az év
*
Szövegforrás:
*K1
 
is,
  Múlat a gróf, feled ő is;
  Nappal verseny és vadászat,
  Este keres vídám házat
 
Hol van élénk társaság;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Hol derűlt a társaság;
*
Szövegforrás:
*K1
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
  S időt ölni felkerűl ott
  Mindenféle furcsaság.
 
 
 
Asztal-írás
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Asztal-irás
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
ötvenhatban
n
Jegyzet
Asztal-írás ötvenhatban
Az asztaltáncoltatás (table moving) – a szellemidézés e sajátos módja – 1853-ban került át Amerikából Európába. Amerikában 1848-ban jelentek meg a „kopogó szellemek”, akik titokzatos kopogásukkal adtak hírt jelenlétükről; az asztaltáncoltatás révén „sikerült” közvetlen kapcsolatba lépni velük. A médium által feltett kérdésekre a szellem úgy válaszolt, hogy a megmozduló asztalláb koppanásainak számával jelezte az ábécé betűinek sorszámát. A módszer továbbfejlesztett változata a „pszichográf” használatán alapult; ez háromlábú asztal volt, amelynek egyik lábában ceruzát helyeztek el, s a szellem az elholt saját kézírásával jegyezte le a választ. Magyarországon a BH tudósított róla először, 1853. ápr. 13-ai számának tárcarovatában (Önmozgó asztal, B. aláírással [ BH, 1(1853)/88, 425.]; a korabeli híradásokról részletesebben lásd Tolnai 1916, 173–175.).
Arany
Arany János
, kételyeit fenntartva, maga is a jelenség hatása alá került; nem sokkal az első magyarországi híradás után két levelében is említi. „Tánczoltatjátok-e már az asztalokat? Itt nagyban járják a galloppot; fő force benne az, hogy a bűvészeknek egy pontra kell nézni, az asztal közepén, akkor, 2–3 percz alatt a leglustább asztal, tányér etc. is megindul, melly columbusi feltalálást nekem köszöni a tudós világ, s az asztal mozditásnál óraszámra üldögélő társaságok. Van benne valami.
Laczi
Arany László
különösen derék legény, a sziklákat is megmozdítaná.” (Ercsey Sándornak, Nagykőrös, 1853. ápr. 27., AJÖM XVI., 204.) „
Laczi
Arany László
közelebb nagy erőt fejtett ki a tablemoving kísérleteknél. Ez a bolondság itt is napi renden van s kell benne lenni valaminek. A szemek hatását én fedeztem fel, azok majd több szerepet látszanak vinni, mint a kezek.” (Tompa Mihálynak, Nagykőrös, 1853. ápr. 27., AJÖM XVI., 206.) Ugyanaznap kis cikke jelent meg a BH Napi események című rovatában Az asztaltánczoltatásról címmel. [ BH, 1(1853)/100, 492.; ua.: AJÖM X., 204.; jegyzetek: 593–595.] Egy év múltán,
Petőfi
Petőfi Sándor
szellemének megidézéséről szólva, azt írja, hogy „A szellemekkeli correspondentiát illetőleg én a scepticusok közé tartozom. Se igent se nemet nem mondhatok. […] Azt gondolom, az egész asztalírási processus, a működő agyában képződik, öntudatlanúl. Képek és eszmék állnak elé, s egészíttetnek ki, mint az álomban; igy néha egy két vonás megmarad abból, mit a működő egyén tud, s kiegészíttetik ollyasokkal, miket az nem tud, mikre nem is gondol. […] A mit legkevésbbé hiszek, az a testtől megvált szellem működési képessége: mert hogyan volna a szellem képes olly tökéletlen műszer által, minő egy asztal vagy butordarab, nyilatkozni, hamár legmesterségesb organumának, a testnek, rendetlen állapota, példaul a vérnek az agyra tolúlása, megtompíthatja munkásságát. Azonban ezt eldönteni nem az én feladatom.” (Egressy Gábornak, 1854. márc. 19., AJÖM XVI., 400–401.) Egy hónappal későbbi,
Tompá
Tompa Mihály
nak írt levelében ambivalens álláspontot képvisel: „a bűbájos asztal csakugyan megmondja, a mit ő tud, s
E.[gressy] Gábor
Egressy Gábor
naponkint correspondeál rajta
Petőfi
Petőfi Sándor
vel, kihez most kedden nekem is volt szerencsém, akkor nap
Pest
Budapest
en lévén.
Sándor
Petőfi Sándor
igen jól emlékszik rólam, furcsa is volna, ha nem tenné azt. Tréfán kivűl, az egész olly bolond historia, mit könnyebb kinevetni, mint megfejteni, azért korunk tudósai az első utat választották.” (Tompa Mihálynak, 1854. ápr. 22., AJÖM XVI., 420.) Az 1861-es Irányok című tanulmány bevezetőjében már „az asztaltánc szédelgései”-ről szól (a vonatkozó szövegrészt lásd Az örök zsidó, Magyarázatok, 3. sor). Részletesebben lásd Tolnai 1916 , Tarjányi 2002, 44–52., 174–180.
 
Vala itt-ott még
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
Volt még néhol nagy
*
Szövegforrás:
*K1
 
divatban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 63–71
 
divatban
n
Jegyzet b jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
;
  Kisded
n
Jegyzet
Kisded
apró, kicsiny
asztal,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
asztal
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
egyik lába
  Iró-eszközt rejt magába:
  A körűl sereglenek,
  Azzal írnak másvilági
  Láthatatlan szellemek.
 
 
  Szép ajak mond: „Gróf úr nem mer
  Szóba állni a szellemmel.”
  Gróf mosolygva asztalhoz nyúl,
  Csak érinti: asztal indúl,
  Szalad ujja közt az ón,
  S a papírra ez van írva
  Ismert kézzel: „én,
Verón.”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Verón.”
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
 
 
  Arczát éri hűs fuvallat,
 
Hátranéz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
Arra néz
*
Szövegforrás:
*K1
 
s egy „ah!” szót hallat:
  Áll mögötte volt leánya,
  Már nem élő, csak az árnya,
  Sápadt, rongyos, –
ím,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 63–71
 
ím
n
Jegyzet í jav e.: i
*
Szövegforrás:
K3
 
minő!
  Karján, alva-é vagy halva?
  Egy idétlen csecsemő
n
Jegyzet
idétlen csecsemő
koraszülött (vö. a 119. sorral)
.
 
 
  „Nem emelek súlyos vádat,
  Csak elhoztam unokádat;
  Teste nyugszik az enyémmel,
 
Vad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 63–71
 
Vad
[törölt]
« on »
*
Szövegforrás:
K3
 
erdőben temeték el, –
  Nézd, ha élne, szép fiú;
  Lelke szunnyad, nem költ még fel
n
Jegyzet
Lelke szunnyad, nem költ még fel
A keresztény teológia álláspontját a lélek születéséről sokáig a szukcesszív animáció tétele fejezte ki. Szent Tamás szerint a „lelkesülés” egymásra következő lépésekben történik; az emberi lélek nem a fogantatás pillanatában jelenik meg, hanem lassanként, hetek alatt fejlődik ki. (Azt a dogmát, hogy a lélek a fogantatás pillanatában, Isten ajándékaként kerül a testbe, csak 1869-ben vezette be IX. Pius pápa.)
:
  Nem volt arra ért korú.”
 
 
 
Mint kit rémes álma zaklat,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« Mint ki felnyög rémálomból, »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Gróf nehány szót félbe szaggat;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« Gróf csak tördelt szókat mormol; »
n
Jegyzet utána a K3- éval azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Kik ezt látják ott körösleg,
  Vélik olyan különösnek,
  Szóbeszédnek tere tág;
  A gróf elment; – nem is látja
  Többé semmi társaság.
 
 
  Megy, s bezárja benső zárját,
 
Hívja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Hivja
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
gyakran holt leányát;
 
Kulcslyukon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Kulcs lyukon
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
kik
hallgatóznak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
hallgatóznak,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
  Csak felét hallják a szónak:
n
Jegyzet
Csak felét hallják a szónak:
Ti. a szellemként megszólaló leány szavait csak a gróf hallja, a kulcslyukon át hallgatózók nem.
  A mit a gróf
maga
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
ajka
*
Szövegforrás:
*K1
 
mond
n
Jegyzet
A mit a gróf maga mond
Ti. a szellemként megszólaló leány szavait csak a gróf hallja, a kulcslyukon át hallgatózók nem.
;
  Szájról szájra suttogás kél:
  „Csitt!…
való:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
ne szólj:
*
Szövegforrás:
*K1
 
a gróf bolond.”
 
 
  Nem, nem az még: szól, tesz, rendel
  Most is mindent értelemmel;
  De, ha
asztalával
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
HV 1888, 63–71
 
szellemével
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
írat,
  Hogy sebére leljen írat
n
Jegyzet
írat
írt, azaz gyógyító kenőcsöt
,
 
És ha lánya
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
Lánya tüstént
*
Szövegforrás:
*K1
 
megjelen:
  Kérdi, kéri, térden állva:
  Engesztelni mit tegyen?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
 
És rakat nagy kőkápolnát –
 
Íme látjuk fényes tornyát
n
Jegyzet átírva a 150–151. sorba került
*
Szövegforrás:
*K1
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
 
 
  „Nem mondom, hogy
»megbocsátok«,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
„megbocsátok”,
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3
HV 1888, 63–71
 
  Mert nem tőlem függ ez átok;
  Míg szivemben élet égett
  Sem táplált az gyűlölséget,
  Megtöré csak fájdalom;
 
Kérjed Istent: bűnbocsátni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
Kérd az Istent, kérem én is,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Nála több
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
Nála van
*
Szövegforrás:
*K1
 
az irgalom.”
 
 
  „Monddsza hát, hol nyugszik tested?
  Gróf atyád már rég kerestet;
  Felrakattam új kápolnád,
  Aranyozzák büszke tornyát:
 
Ott nyugodjál, gazdagon.”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« (Im, a képen mutatom) »
Ott nyugodjál, gazdagon.”
*
Szövegforrás:
*K1
 
  „Oh – hová kopóid űztek –
  Jobb nekem már a vadon!”
 
 
  Még egy kép jön, az utolsó:
  Márvány kőbül nagy koporsó;
  (Benn
egész sort
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« sok ilyet »
egész sort
*
Szövegforrás:
*K1
 
rejt e kripta.)
  Czímerét most megfordítva
n
Jegyzet
Czímerét most megfordítva
Amikor egy nemesi család fiú örökös nélkül maradt, utolsó férfitagjának temetésén címerét lefelé fordították, jelezvén, hogy vele az egész família kihalt.
  Vésték rá a kő lapon
n
Jegyzet
Vésték rá a kő lapon
Amikor egy nemesi család fiú örökös nélkül maradt, utolsó férfitagjának temetésén címerét lefelé fordították, jelezvén, hogy vele az egész família kihalt.
:
  Ez a sírbolt nem lesz nyitva –
  Csak az
ítélet-napon
n
Jegyzet
ítélet-napon
Az utolsó ítélet napján; lásd: „mert mindnyájan nekünk meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy kiki elvegye jutalmát annak, a mint a testben cselekedett, ahoz képest a mit cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.” (2Kor 5:10)
!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
itélet-napon!
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
 
 
(1877. nov. 25.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
(1877)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
 
 
 
A kép-mutogató
n
Jegyzet
A kép-mutogató
Indiában már a 6. században voltak olyan utazó történetmondók, akik a túlvilági életről szóló történeteket mondtak, illusztrációk bemutatásával. A műfaj elterjedt Japánban, Kínában, Indonéziában. A képes történetmondás Európában Itáliából terjedt el, amikor a „padon éneklő” középkori vándorénekes (cantambanco – tkp. canta in banco, lásd Heinrich Gusztáv, Német balladák és románczok bevezetéssel és magyarázattal. I. Bevezetés, Bürger, Goethe. Jeles írók iskolai tára, III., Bp., Franklin-Társulat, 1878, 15.) produkciója képek bemutatásával is kiegészült. A képek mutogatásával egybekötött énekelt történet előadója a cantastorie (vö. a ballada olasz fordításának címével). Elbeszélő ének – tehát az alcímben szereplő műfajmegjelölés – nem a balladára magára, hanem a képmutogató által elmondott történetre vonatkozik; ezek szerint egyedül a cím mutat a szöveg által létrehozott beszédszituáción kívülre, vagyis ez az egyetlen szövegrész, amelyet nem a másodlagos, hanem az elsődleges elbeszélő mond (ilyen egyedül A varró leányok esetében figyelhető meg). A műfaj a 17. században jelent meg, s az 1930-as évekig maradt fenn. A 18. században magasabb társadalmi rétegekben is kedvelt volt. Virágkora a 19. század, az első világháborúval bezárólag. Az énekben elbeszélt borzongató történet tárgya gyilkosság, szerelem, tűzvész vagy valamilyen izgalmas politikai esemény volt. Az elbeszélő hegedűvel vagy kintornával kísérte az éneket (Magyarországon duda, tekerőlant vagy sípláda is gyakori). A Bänkelsängerek (vagy Marktsängerek) vándormutatványosok voltak, akik vásárokon, búcsúkon léptek fel. Az előadás során az énekes kis padra állt fel (innen a Bänkelsänger elnevezés), és pálcával mutatta a képet, amelyhez a történet során elért; az előadást gyakran hangszerrel (hegedű, duda, tekerőlant) kísérte. A történet képes füzetbe nyomtatott változatát a produkció végeztével meg lehetett venni a mutatványostól. A szöveges változat a Moritat, amely vagy a mores szóból ered s a moralitással függ össze (eleinte az utolsó versszak erkölcsi tanulságot fogalmazott meg), vagy a Mordtat elferdült változata. A cselekmény jeleneteit többnyire 14–24 darab, keretbe feszített vagy kartonra nyomtatott, rikító színű rajz, ill. festmény ábrázolta, s minden egyes vászon, karton további hat-nyolc képmezőt tartalmazott. Ennek fejlettebb változata volt, amikor egy magas állványra rögzített, hosszú vászontekercs tekerésével elevenedett meg a történet. A mutatványt gyakran ketten adták elő, az énekes és a hangszeres kísérő. A legismertebb magyar szöveg A Gulyás Miska és Káposzta Sára szerelme volt.
Tolnai
Tolnai Vilmos
hívta fel a figyelmet, hogy „Császár Ferenc még 1843-ban név nélkül adott ki Magyar Életképek címen egy szonettsorozatot, mely az ólmosbotos maradiakat gúnyolja. Minden szonett fölött a cím: Első, második… stb. kép; az alcím prózai: »Mellyben megmutattatik…« stb., aztán következik a vers. Szóval a vásári képmutogatók módjára mutatja be embereit.” ( Tolnai 1916, 168.) A Hf 1853. jún. 16-ai számában (119.) képmutogatót ábrázoló tollrajz jelent meg, az alábbi magyarázattal: „A zugligetben néhány nap előtt ponyvára festett képek előtt egy érdemes művészpár igen szomorú nótát énekelt el.”
Tolnai
Tolnai Vilmos
rámutat, hogy a vásári produkció vidéki városokban még az 1880-as években is széles körben el volt terjedve. Lásd még: Szilaj kínok, Hf, 5(1853), jún. 16. 488.; jún. 18. 495–496. Takács Lajos, A képmutogatás kérdéséhez, Ethn, 64(1953)/1–4, 87–103. Csatkai Endre, A képmutogatók, Soproni Szemle, 10(1956)/4, 347–349. Egbert Koolman, Bänkellieder und Jahrmarktdrucke. Ein Katalog, Holzberg- Verlag, Oldenburg, 1990. Kolta Magdolna, Képmutogatók Pest-Budán, Budapesti Negyed, 15(1997)/1, 5–31.
 
Énekes história
n
Jegyzet
Énekes história
Indiában már a 6. században voltak olyan utazó történetmondók, akik a túlvilági életről szóló történeteket mondtak, illusztrációk bemutatásával. A műfaj elterjedt Japánban, Kínában, Indonéziában. A képes történetmondás Európában Itáliából terjedt el, amikor a „padon éneklő” középkori vándorénekes (cantambanco – tkp. canta in banco, lásd Heinrich Gusztáv, Német balladák és románczok bevezetéssel és magyarázattal. I. Bevezetés, Bürger, Goethe. Jeles írók iskolai tára, III., Bp., Franklin-Társulat, 1878, 15.) produkciója képek bemutatásával is kiegészült. A képek mutogatásával egybekötött énekelt történet előadója a cantastorie (vö. a ballada olasz fordításának címével). Elbeszélő ének – tehát az alcímben szereplő műfajmegjelölés – nem a balladára magára, hanem a képmutogató által elmondott történetre vonatkozik; ezek szerint egyedül a cím mutat a szöveg által létrehozott beszédszituáción kívülre, vagyis ez az egyetlen szövegrész, amelyet nem a másodlagos, hanem az elsődleges elbeszélő mond (ilyen egyedül A varró leányok esetében figyelhető meg). A műfaj a 17. században jelent meg, s az 1930-as évekig maradt fenn. A 18. században magasabb társadalmi rétegekben is kedvelt volt. Virágkora a 19. század, az első világháborúval bezárólag. Az énekben elbeszélt borzongató történet tárgya gyilkosság, szerelem, tűzvész vagy valamilyen izgalmas politikai esemény volt. Az elbeszélő hegedűvel vagy kintornával kísérte az éneket (Magyarországon duda, tekerőlant vagy sípláda is gyakori). A Bänkelsängerek (vagy Marktsängerek) vándormutatványosok voltak, akik vásárokon, búcsúkon léptek fel. Az előadás során az énekes kis padra állt fel (innen a Bänkelsänger elnevezés), és pálcával mutatta a képet, amelyhez a történet során elért; az előadást gyakran hangszerrel (hegedű, duda, tekerőlant) kísérte. A történet képes füzetbe nyomtatott változatát a produkció végeztével meg lehetett venni a mutatványostól. A szöveges változat a Moritat, amely vagy a mores szóból ered s a moralitással függ össze (eleinte az utolsó versszak erkölcsi tanulságot fogalmazott meg), vagy a Mordtat elferdült változata. A cselekmény jeleneteit többnyire 14–24 darab, keretbe feszített vagy kartonra nyomtatott, rikító színű rajz, ill. festmény ábrázolta, s minden egyes vászon, karton további hat-nyolc képmezőt tartalmazott. Ennek fejlettebb változata volt, amikor egy magas állványra rögzített, hosszú vászontekercs tekerésével elevenedett meg a történet. A mutatványt gyakran ketten adták elő, az énekes és a hangszeres kísérő. A legismertebb magyar szöveg A Gulyás Miska és Káposzta Sára szerelme volt.
Tolnai
Tolnai Vilmos
hívta fel a figyelmet, hogy „Császár Ferenc még 1843-ban név nélkül adott ki Magyar Életképek címen egy szonettsorozatot, mely az ólmosbotos maradiakat gúnyolja. Minden szonett fölött a cím: Első, második… stb. kép; az alcím prózai: »Mellyben megmutattatik…« stb., aztán következik a vers. Szóval a vásári képmutogatók módjára mutatja be embereit.” ( Tolnai 1916, 168.) A Hf 1853. jún. 16-ai számában (119.) képmutogatót ábrázoló tollrajz jelent meg, az alábbi magyarázattal: „A zugligetben néhány nap előtt ponyvára festett képek előtt egy érdemes művészpár igen szomorú nótát énekelt el.”
Tolnai
Tolnai Vilmos
rámutat, hogy a vásári produkció vidéki városokban még az 1880-as években is széles körben el volt terjedve. Lásd még: Szilaj kínok, Hf, 5(1853), jún. 16. 488.; jún. 18. 495–496. Takács Lajos, A képmutogatás kérdéséhez, Ethn, 64(1953)/1–4, 87–103. Csatkai Endre, A képmutogatók, Soproni Szemle, 10(1956)/4, 347–349. Egbert Koolman, Bänkellieder und Jahrmarktdrucke. Ein Katalog, Holzberg- Verlag, Oldenburg, 1990. Kolta Magdolna, Képmutogatók Pest-Budán, Budapesti Negyed, 15(1997)/1, 5–31.
 
 
  Debreczeni sokadalom
n
Jegyzet
Debreczeni sokadalom
A sokadalom a vásárok másik, a 15. század dereka óta használatos neve (emellett nevezték szabadságnak is). Debrecen 1405-ben kapott vásárszabadalmat, egy kéthetes januári vásár tartására, számuk gyakran változott; 1747-től négy vásár tartása állandósult (jan. 7–15.: Remete Antal-napi, ápr. 15–23.: Szent György-napi, aug. 5–13.: Nagyboldogasszony- vagy Lőrinc-napi, szept. 30–okt. 8.: Dienes-napi). A 19. sz. közepétől elkülönült az úri és a parasztvásár. [ MN8K III., Anyagi kultúra, 2, Kézművesség, Bp., Akadémiai, 1991, 694–695.] Lásd még: Móricz Pál, A debreczeni vásár =
M. P
Móricz Pál
., Emlékezzünk régiekről. Rajzok nem rég mult időkből, Bp., Lampel R. (Wodianer F. és fiai), 1891, 16–36. Szimics Mária, A debreceni országos vásárok története, Bp., k. n., 1938.
!
  Nézz e képre, halld meg dalom:
  Szomorú történet esett,
  – Kin sok jámbor szív megesett –
  E szomorú időben
n
Jegyzet
E szomorú időben
Valószínűleg célzás az orosz–török háborúra, amelyben az ősz során a törökök sorozatosan vereséget szenvedtek (részletesebben lásd Plevna, Keletkezés).
;
  Arrul szerzék ez új verset
  Ebben az esztendőben
n
Jegyzet
Ebben az esztendőben
A kalendáriumokban megjelent történetek szokásos fordulata; A Bolond Istók Második énekének 35. vsz.-ában is szerepel, Istók igénytelen olvasmányainak jellemzéséül (elolvasott mindent, „amit nyomtanak »ez esztendőben«”).
.
 
 
  Első képem azt mutatja:
  Gróf kisasszonyt feddi atyja,
  Mér
fejére
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
fejéhez
*
Szövegforrás:
*K1
 
súlyos átkot
  Hogyha az íródeákot
  Még tovább is szíveli
n
Jegyzet
szíveli
Szível: „Szeret, s mintegy szivében visel valakit” ( Cz–F ). Lehr Albert szerint, aki a Cz–F által 2. jelentésként megadott ’eltűr’ jelentésből indul ki, a szó itt „nem mindennapos értelem”-ben szerepel, amennyiben azt jelenti, hogy „szívében hordja, viseli, szívében tartja, jó szívvel van hozzá, von a szíve hozzá, vagyis: szereti”. ( Lehr 1906, 457.)
,
  Kihez a sáros czipőjét
n
Jegyzet
Kihez a sáros czipőjét
Összevont szerkezet; ’
[szerkesztői feloldás]
a
ki még arra sem méltó, hogy sáros cipőjét hozzá/vele törölje’. A szokatlan igei vonzat párhuzamául Lehr Albert Az elveszett alkotmány Első énekének 392–393. sorát idézi: [Bende] „köpenyéhez / Megtörülé arcát, kezeit”. ( Lehr 1906, 457.)
  Sem méltó megtörleni
n
Jegyzet
Sem méltó megtörleni
Összevont szerkezet; ’
[szerkesztői feloldás]
a
ki még arra sem méltó, hogy sáros cipőjét hozzá/vele törölje’. A szokatlan igei vonzat párhuzamául Lehr Albert Az elveszett alkotmány Első énekének 392–393. sorát idézi: [Bende] „köpenyéhez / Megtörülé arcát, kezeit”. ( Lehr 1906, 457.)
.
 
 
 
Ím,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Im,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
haragra
lobbant
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
lobban
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
arcza!
  Ősi dölyfe, mély kudarcza!
  A leány, mint szőke harmat,
  Reszket, elfoly; – ajka hallgat,
  Vagy, ha mond is,
ennyit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
HV 1888, 63–71
 
annyit
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
mond:
  Válni nem tud, de meghalhat,
  Ősz fején úgy nem lesz gond.
 
 
  Második kép: hogy az atyja
  A deákot felhivatja.
  Íme, ott áll; büszke, délczeg,
  Viseletén semmi félszeg;
  De szegény – csak köz nemes:
  Gróf kisasszony szép kezére
  Már ezért sem érdemes.
 
 
  Szigorún ezt tudtul adja
  Gróf kisasszony édesatyja, –
  S hogy sem esztendő, se’ hónap,
  Kitelt éve
n
Jegyzet
Kitelt éve
Lejárt egyéves szerződése (a rokon jelentésű népi szólásokat lásd Lehr 1906, 458.).
, mehet holnap,
  Messze ám! nagy a világ.
  Mélyet bókol
n
Jegyzet
bókol
„Fejét meghajtja, meghajol, különösen valaki előtt tisztelgő hódolattal, vagy túlságos alázattal hajtja meg magát”. ( Cz–F )
, de csak ott áll
  Bátran az íródeák.
 
 
  „Gróf
ur!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
úr!
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
enyim a leánya,
  Szíve, lelke, minden vágya;
  Minket senki el nem választ:
  Kezét kérem és a választ
  Ha
»igen« is, ha »nem«
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
„igen” is, ha „nem”
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3
HV 1888, 63–71
 
is;
  Rangja, fénye, java nem kell:
  Elveszem egy ingben is.”
 
 
  Fagy, ütésre,
föl nem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
HV 1888, 63–71
 
fel nem
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
enged:
  Hogy kidobják: szolgát csenget.
  Új kép váltja most a régit:
  (Nézni kell a vesszőm végit)
  A leányt mutatja, hogy
  Ezt sikoltva: „egy ingben is!”
  Apja lábához lerogy.
 
 
  A deákkal hajduk bánnak;
  Szőke fürtit a leánynak
  Apja tekeré kezére,
  Mintha nem vón’ édes vére,
  S dobja a legény után. –
  Hír sincs rólok,
hang
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 63–71
 
szó
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
hang
n
Jegyzet kivakart szóra írva
*
Szövegforrás:
K3
 
sincs rólok
  A kastélyban ezután.
 
 
  Szalma-viskó, s falu vége
  Ifju párnak
menedéke;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 63–71
 
menedéke;
n
Jegyzet e; jav. e.: e:
*
Szövegforrás:
K3
 
  Ottan rejtve volna, s boldog
  Ha tudna, vagy birna dolgot
n
Jegyzet
dolgot
fizikai munkát
;
  Hanem a természet
kér,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 63–71
 
kér „
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3
 
  S már sohajjal végzi a dal:
  „Kis kunyhóban is
megfér.”
n
Jegyzet
„Kis kunyhóban is megfér.”
Friedrich Schiller
Schiller, Friedrich
verse, amelyre
AJ
Arany János
lapalji jegyzete utal:
 
Der Jüngling am Bache  
 
  An der Quelle saß der Knabe,
  Blumen wand er sich zum Kranz,
  Und er sah sie fortgerissen,
  Treiben in der Wellen Tanz.
  Und so fliehen meine Tage,
  Wie die Quelle, rastlos hin!
  Und so bleichet meine Jugend,
  Wie die Kränze schnell verblühn!
 
 
  Fraget nicht, warum ich traure
  In des Lebens Blüthezeit!
  Alles freuet sich und hoffet,
  Wenn der Frühling sich erneut.
  Aber diese tausend Stimmen
  Der erwachenden Natur
  Wecken in dem tiefen Busen
  Mir den schweren Kummer nur.
 
 
  Was soll mir die Freude frommen,
  Die der schöne Lenz mir beut?
  Eine nur ist’s, die ich suche,
  Sie ist nah’ und ewig weit.
  Sehnend breit’ ich meine Arme
  Nach dem theuren Schattenbild,
  Ach, ich kann es nicht erreichen,
  Und das Herz bleibt ungestillt.
 
 
  Komm herab, du schöne Holde,
  Und verlaß dein stolzes Schloß!
  Blumen, die der Lenz geboren,
  Streu’ ich dir in deinen Schooß.
  Horch, der Hain erschallt von Liedern,
  Und die Quelle rieselt klar!
  Raum ist in der kleinsten Hütte
  Für ein glücklich liebend Paar.
 
 
Szemere Pál fordítása:
 
Románcz  
 
  Az ér mellett űlt a’ gyermek,
  Koszorúját kötözé,
  ’S nézte, a’ szél egy két rózsát
  Mint csap a’ habok közé.
  Ah, mint e’ hab, illy sietve
  Tűnnek éltem’ napjai,
  Így hullnak le mint e’ rózsák
  Szép korom’ virágai.
 
 
  Hagyj, ne kérdezz, mért kesergek?
  Mért öl engem illy panasz?
  Minden örvend és remélhet,
  Ha megújul a’ tavasz,
  ’S im az ébredő természet
  Minden serkentésivel
  Mély keblemben most csak bút,
  A’ nehéz bút költi fel.
 
 
  Egy van csak, kiért sohajtok
  E’ titkos nagy bánatban,
  ’S e szép lélek nekem közel
  És örökre távol van.
  Karjaim felé kinyújtom,
  Ah, de el nem érhetik;
  Felsírok hozzá, de szívem
  Le nem csendesedhetik.
 
 
  Jőjj te, hagyd el büszke várad’,
  Oh te a’ kit kedvelek,
  Jőjj, ’s én a’ legszebb virággal
  ’S csókommal behintelek.
  Hallgasd, a liget miként zeng,
  Melly tisztán zúg a’ kis ér.
  Hidd el, két boldog szerelmes
  Kis kunyhóban is megfér.
 
 
Szemere
Szemere Pál
fordítása 1813-ból való; megjelenése: Muzárion, 1829, Negyedik kötet, Huszonnegyedik rész, V., 214–215., ; ua.:
Sz. P
Szemere Pál
., Érzékeny és víg dalok, Sárospatak, 1834, 55.). A verset Helmeczy Mihály is lefordította (Muzárion, uo., 216–217.; egyiknél sincs feltüntetve, hogy a vers fordítás volna, a két változat ugyanakkor 1. és 2. sorszámmal van ellátva). A verset később Töltényi Szaniszló és Petőfi Sándor is lefordította. [Lásd Gálos Rezső, Adatok Szemere Pál forrásaihoz, ItK, 39(1929)/3, 338–341.: 339.] Csörsz Rumen István
Petőfi
Petőfi Sándor
fordítása kapcsán jegyzi meg:
Schiller
Schiller, Friedrich
verse „közkézen forgott Magyarországon, elsősorban Szemere Pál fordításában, s kottás feljegyzései arra utalnak, hogy az énekelt hagyományban is megtalálta helyét.” ( Csörsz Rumen István, Pönögei Kis Pál, avagy Petőfi és a közköltészet = Ki vagyok én? Nem mondom meg… Tanulmányok Petőfiről, szerk. Szilágyi Márton, Bp., PIM, 2014, 203–226.: 225.)
Arany
Arany János
maga is lekottázta, lásd Kodály–Gyulai 1952, II. Társas dalok, 18. dallam, nyomtatott szövege: 14.
Arany
Arany János
nyilván emlékezetből idéz; az első sort nem pontosan.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
megfér”.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
n
Jegyzet
„Hiszen két boldog szerelmes
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 63–71
 
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
Így végződik Schiller dala (An der Quelle…) Szemere Pál fordításában
[szerkesztői feloldás]
a Schiller dala (An der Quelle…) szövegrész utólag a következő sorból ceruzával átvezetve
*
Szövegforrás:
K3
 
Kis kunyhóban is megfér.” Így végződik
Schiller
Schiller, Friedrich
dala (An der Quelle…) Szemere Pál fordításában, mely a század első felében országszerte zengett, érzelgő ifjak és leányok ajkán.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 63–71
 
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
Így végződik Schiller dala (An der Quelle…) Szemere Pál fordításában
[szerkesztői feloldás]
a Schiller dala (An der Quelle…) szövegrész utólag a következő sorból ceruzával átvezetve
*
Szövegforrás:
K3
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
A. J. jegyzete
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
 
 
 
Avagy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
A
[törölt]
« v »
vagy
*
Szövegforrás:
*K1
 
e kéz fínom bőre
  Áll-e a mosó teknőre?
  Kit araszszal így fogunk át:
 
E derék, bir durva munkát?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« Hogy bír e derék nagy munkát? »
E derék, bir durva munkát?…
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Férje könnyebben veszi:
  Savanyú tej
néki
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
neki
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
nem kell,
n
Jegyzet
Savanyú tej néki nem kell,
Lehr Albert népi mondások alapján adja meg a sorpár mögöttes jelentését: „A ki először van valamely leánynyal, arról szokták mondani, hogy »leszedte róla a tejfelt«”. „»Ha leetted a fölét (szinét), edd meg a savanyúját (savóját, alját, tejét) is« (= ha elcsábítottad, vedd is el).” „
Arany
Arany János
tehát e szándékosan félhomályos képpel azt akarja jelenteni, hogy a diák az első szerelmi mámorból hamar kiocsúdott, s miután érzékiségének eleget tett s így fővágya teljesült, nincs se kedve, se ereje tovább, hogy az élettel megküzdjön.” ( Lehr 1906, 458–459.)
  A fölét ha
leeszi
n
Jegyzet
A fölét ha leeszi
Lehr Albert népi mondások alapján adja meg a sorpár mögöttes jelentését: „A ki először van valamely leánynyal, arról szokták mondani, hogy »leszedte róla a tejfelt«”. „»Ha leetted a fölét (szinét), edd meg a savanyúját (savóját, alját, tejét) is« (= ha elcsábítottad, vedd is el).” „
Arany
Arany János
tehát e szándékosan félhomályos képpel azt akarja jelenteni, hogy a diák az első szerelmi mámorból hamar kiocsúdott, s miután érzékiségének eleget tett s így fővágya teljesült, nincs se kedve, se ereje tovább, hogy az élettel megküzdjön.” ( Lehr 1906, 458–459.)
. –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
leeszi.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
 
 
  Őszi este, kandallónál,
 
Az öreg gróf
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« Ül az ősz gróf »
[törölt]
« Csak egyedűl »
Az öreg gróf
*
Szövegforrás:
*K1
 
ott szunyókál;
  Bőg a kémény, künn
esik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
esik,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
fú,
  Hogy belép egy
szolga fiú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
tisztes hajdú
n
Jegyzet tintával f. í.:
szolga fiú
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
S könnyes szemmel oda súg:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
S
[törölt]
« könnybe lábadt »
könnyes szemmel súg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  „Kapu-rácsnál rongyos nő áll,
  Azt mondja, kisasszonyunk.”
 
 
  „Ha! tépesd le az ebekkel!
  Nincs leányom – nem volt – nem kell!”
  – Legszomorúbb ez a rajzon,
  Ezt ne nézze
terhes asszony
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
┬ terhes asszony
n
Jegyzet ceruzával jobb m. í.:
┬ áldott?
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K3
 
terhes asszony,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
  Mert úgy jár, mint a mit lát,
  Mint a szegény gróf kisasszony
  Mikor űzték a kutyák.
 
 
  Múlik a tél,
esztendő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
majd az év
*
Szövegforrás:
*K1
 
is,
  Múlat a gróf, feled ő is;
  Nappal verseny és vadászat,
  Este keres vídám házat
 
Hol van élénk társaság;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Hol derűlt a társaság;
*
Szövegforrás:
*K1
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
  S időt ölni felkerűl ott
  Mindenféle furcsaság.
 
 
 
Asztal-írás
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Asztal-irás
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
ötvenhatban
n
Jegyzet
Asztal-írás ötvenhatban
Az asztaltáncoltatás (table moving) – a szellemidézés e sajátos módja – 1853-ban került át Amerikából Európába. Amerikában 1848-ban jelentek meg a „kopogó szellemek”, akik titokzatos kopogásukkal adtak hírt jelenlétükről; az asztaltáncoltatás révén „sikerült” közvetlen kapcsolatba lépni velük. A médium által feltett kérdésekre a szellem úgy válaszolt, hogy a megmozduló asztalláb koppanásainak számával jelezte az ábécé betűinek sorszámát. A módszer továbbfejlesztett változata a „pszichográf” használatán alapult; ez háromlábú asztal volt, amelynek egyik lábában ceruzát helyeztek el, s a szellem az elholt saját kézírásával jegyezte le a választ. Magyarországon a BH tudósított róla először, 1853. ápr. 13-ai számának tárcarovatában (Önmozgó asztal, B. aláírással [ BH, 1(1853)/88, 425.]; a korabeli híradásokról részletesebben lásd Tolnai 1916, 173–175.).
Arany
Arany János
, kételyeit fenntartva, maga is a jelenség hatása alá került; nem sokkal az első magyarországi híradás után két levelében is említi. „Tánczoltatjátok-e már az asztalokat? Itt nagyban járják a galloppot; fő force benne az, hogy a bűvészeknek egy pontra kell nézni, az asztal közepén, akkor, 2–3 percz alatt a leglustább asztal, tányér etc. is megindul, melly columbusi feltalálást nekem köszöni a tudós világ, s az asztal mozditásnál óraszámra üldögélő társaságok. Van benne valami.
Laczi
Arany László
különösen derék legény, a sziklákat is megmozdítaná.” (Ercsey Sándornak, Nagykőrös, 1853. ápr. 27., AJÖM XVI., 204.) „
Laczi
Arany László
közelebb nagy erőt fejtett ki a tablemoving kísérleteknél. Ez a bolondság itt is napi renden van s kell benne lenni valaminek. A szemek hatását én fedeztem fel, azok majd több szerepet látszanak vinni, mint a kezek.” (Tompa Mihálynak, Nagykőrös, 1853. ápr. 27., AJÖM XVI., 206.) Ugyanaznap kis cikke jelent meg a BH Napi események című rovatában Az asztaltánczoltatásról címmel. [ BH, 1(1853)/100, 492.; ua.: AJÖM X., 204.; jegyzetek: 593–595.] Egy év múltán,
Petőfi
Petőfi Sándor
szellemének megidézéséről szólva, azt írja, hogy „A szellemekkeli correspondentiát illetőleg én a scepticusok közé tartozom. Se igent se nemet nem mondhatok. […] Azt gondolom, az egész asztalírási processus, a működő agyában képződik, öntudatlanúl. Képek és eszmék állnak elé, s egészíttetnek ki, mint az álomban; igy néha egy két vonás megmarad abból, mit a működő egyén tud, s kiegészíttetik ollyasokkal, miket az nem tud, mikre nem is gondol. […] A mit legkevésbbé hiszek, az a testtől megvált szellem működési képessége: mert hogyan volna a szellem képes olly tökéletlen műszer által, minő egy asztal vagy butordarab, nyilatkozni, hamár legmesterségesb organumának, a testnek, rendetlen állapota, példaul a vérnek az agyra tolúlása, megtompíthatja munkásságát. Azonban ezt eldönteni nem az én feladatom.” (Egressy Gábornak, 1854. márc. 19., AJÖM XVI., 400–401.) Egy hónappal későbbi,
Tompá
Tompa Mihály
nak írt levelében ambivalens álláspontot képvisel: „a bűbájos asztal csakugyan megmondja, a mit ő tud, s
E.[gressy] Gábor
Egressy Gábor
naponkint correspondeál rajta
Petőfi
Petőfi Sándor
vel, kihez most kedden nekem is volt szerencsém, akkor nap
Pest
Budapest
en lévén.
Sándor
Petőfi Sándor
igen jól emlékszik rólam, furcsa is volna, ha nem tenné azt. Tréfán kivűl, az egész olly bolond historia, mit könnyebb kinevetni, mint megfejteni, azért korunk tudósai az első utat választották.” (Tompa Mihálynak, 1854. ápr. 22., AJÖM XVI., 420.) Az 1861-es Irányok című tanulmány bevezetőjében már „az asztaltánc szédelgései”-ről szól (a vonatkozó szövegrészt lásd Az örök zsidó, Magyarázatok, 3. sor). Részletesebben lásd Tolnai 1916 , Tarjányi 2002, 44–52., 174–180.
 
Vala itt-ott még
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
Volt még néhol nagy
*
Szövegforrás:
*K1
 
divatban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 63–71
 
divatban
n
Jegyzet b jav.
*
Szövegforrás:
K3
 
;
  Kisded
n
Jegyzet
Kisded
apró, kicsiny
asztal,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
asztal
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
egyik lába
  Iró-eszközt rejt magába:
  A körűl sereglenek,
  Azzal írnak másvilági
  Láthatatlan szellemek.
 
 
  Szép ajak mond: „Gróf úr nem mer
  Szóba állni a szellemmel.”
  Gróf mosolygva asztalhoz nyúl,
  Csak érinti: asztal indúl,
  Szalad ujja közt az ón,
  S a papírra ez van írva
  Ismert kézzel: „én,
Verón.”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Verón.”
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
 
 
  Arczát éri hűs fuvallat,
 
Hátranéz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
Arra néz
*
Szövegforrás:
*K1
 
s egy „ah!” szót hallat:
  Áll mögötte volt leánya,
  Már nem élő, csak az árnya,
  Sápadt, rongyos, –
ím,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 63–71
 
ím
n
Jegyzet í jav e.: i
*
Szövegforrás:
K3
 
minő!
  Karján, alva-é vagy halva?
  Egy idétlen csecsemő
n
Jegyzet
idétlen csecsemő
koraszülött (vö. a 119. sorral)
.
 
 
  „Nem emelek súlyos vádat,
  Csak elhoztam unokádat;
  Teste nyugszik az enyémmel,
 
Vad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 63–71
 
Vad
[törölt]
« on »
*
Szövegforrás:
K3
 
erdőben temeték el, –
  Nézd, ha élne, szép fiú;
  Lelke szunnyad, nem költ még fel
n
Jegyzet
Lelke szunnyad, nem költ még fel
A keresztény teológia álláspontját a lélek születéséről sokáig a szukcesszív animáció tétele fejezte ki. Szent Tamás szerint a „lelkesülés” egymásra következő lépésekben történik; az emberi lélek nem a fogantatás pillanatában jelenik meg, hanem lassanként, hetek alatt fejlődik ki. (Azt a dogmát, hogy a lélek a fogantatás pillanatában, Isten ajándékaként kerül a testbe, csak 1869-ben vezette be IX. Pius pápa.)
:
  Nem volt arra ért korú.”
 
 
 
Mint kit rémes álma zaklat,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« Mint ki felnyög rémálomból, »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Gróf nehány szót félbe szaggat;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« Gróf csak tördelt szókat mormol; »
n
Jegyzet utána a K3- éval azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Kik ezt látják ott körösleg,
  Vélik olyan különösnek,
  Szóbeszédnek tere tág;
  A gróf elment; – nem is látja
  Többé semmi társaság.
 
 
  Megy, s bezárja benső zárját,
 
Hívja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Hivja
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
gyakran holt leányát;
 
Kulcslyukon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
Kulcs lyukon
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
kik
hallgatóznak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
hallgatóznak,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
  Csak felét hallják a szónak:
n
Jegyzet
Csak felét hallják a szónak:
Ti. a szellemként megszólaló leány szavait csak a gróf hallja, a kulcslyukon át hallgatózók nem.
  A mit a gróf
maga
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
ajka
*
Szövegforrás:
*K1
 
mond
n
Jegyzet
A mit a gróf maga mond
Ti. a szellemként megszólaló leány szavait csak a gróf hallja, a kulcslyukon át hallgatózók nem.
;
  Szájról szájra suttogás kél:
  „Csitt!…
való:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
ne szólj:
*
Szövegforrás:
*K1
 
a gróf bolond.”
 
 
  Nem, nem az még: szól, tesz, rendel
  Most is mindent értelemmel;
  De, ha
asztalával
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
HV 1888, 63–71
 
szellemével
*
Szövegforrás:
*K1
K2
 
írat,
  Hogy sebére leljen írat
n
Jegyzet
írat
írt, azaz gyógyító kenőcsöt
,
 
És ha lánya
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
Lánya tüstént
*
Szövegforrás:
*K1
 
megjelen:
  Kérdi, kéri, térden állva:
  Engesztelni mit tegyen?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
 
És rakat nagy kőkápolnát –
 
Íme látjuk fényes tornyát
n
Jegyzet átírva a 150–151. sorba került
*
Szövegforrás:
*K1
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
 
 
  „Nem mondom, hogy
»megbocsátok«,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
„megbocsátok”,
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K3
HV 1888, 63–71
 
  Mert nem tőlem függ ez átok;
  Míg szivemben élet égett
  Sem táplált az gyűlölséget,
  Megtöré csak fájdalom;
 
Kérjed Istent: bűnbocsátni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
Kérd az Istent, kérem én is,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Nála több
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
Nála van
*
Szövegforrás:
*K1
 
az irgalom.”
 
 
  „Monddsza hát, hol nyugszik tested?
  Gróf atyád már rég kerestet;
  Felrakattam új kápolnád,
  Aranyozzák büszke tornyát:
 
Ott nyugodjál, gazdagon.”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« (Im, a képen mutatom) »
Ott nyugodjál, gazdagon.”
*
Szövegforrás:
*K1
 
  „Oh – hová kopóid űztek –
  Jobb nekem már a vadon!”
 
 
  Még egy kép jön, az utolsó:
  Márvány kőbül nagy koporsó;
  (Benn
egész sort
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
K3
HV 1888, 63–71
 
[törölt]
« sok ilyet »
egész sort
*
Szövegforrás:
*K1
 
rejt e kripta.)
  Czímerét most megfordítva
n
Jegyzet
Czímerét most megfordítva
Amikor egy nemesi család fiú örökös nélkül maradt, utolsó férfitagjának temetésén címerét lefelé fordították, jelezvén, hogy vele az egész família kihalt.
  Vésték rá a kő lapon
n
Jegyzet
Vésték rá a kő lapon
Amikor egy nemesi család fiú örökös nélkül maradt, utolsó férfitagjának temetésén címerét lefelé fordították, jelezvén, hogy vele az egész família kihalt.
:
  Ez a sírbolt nem lesz nyitva –
  Csak az
ítélet-napon
n
Jegyzet
ítélet-napon
Az utolsó ítélet napján; lásd: „mert mindnyájan nekünk meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy kiki elvegye jutalmát annak, a mint a testben cselekedett, ahoz képest a mit cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.” (2Kor 5:10)
!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
itélet-napon!
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71
 
 
 
(1877. nov. 25.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
 
(1877)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 63–71