X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Aisthesis (Megérzés)

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: K2
  • Szövegforrás IV: HV 1888, 74–75

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 74–75. [ AJÖM I., 385.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 Papírszeleten; autográf (?V1945) K2 MTAK Kt K 510/40v (alapszöveg)
 
Megjegyzések
 
*K1 Adatai az AJÖM I. (557.) alapján K2 A cím sorában, a bal margón fekete ceruzával: 44)
 
Keletkezés
 
1877. dec. 29.,
Bp
Budapest
. Hasonlóan nyilatkozott
Arany
Arany János
a költő és a kritikus viszonyáról másfél évtizeddel korábban: „A vén cigány, ha egy eljátszott darab felől ítéletét kérdik, egyszerű fejbillentéssel veti oda, hogy az jól, vagy nem jól volt csinálva: s ha még tovább faggatják, a helyett, hogy hosszú értekezésbe bocsátkoznék a felfogás vagy kivitel hiányairól, kapja a nyirettyűt, s néhány rántással újra játszván a neki nem tetsző részt, egykedvűen nyújtja vissza hangszerét a kérdezőnek: így! A csupán gyakorlott festő ifjabb pályatársa képtámlája előtt, odamutat egy-egy hibás részletre, melyet okol, hogy a mű nem tőn rá kedvező hatást, noha érzi, hogy e részlet megjavítása után is maradna még valami fogyatkozás de, mit kimagyarázni nehéz, könnyebb volna újból teremteni. A mit a zenész csak mutat, festőnk mint kimagyarázhatatlant érez lelkében visszamaradni, azt elmélkedve, szavakban fölfejteni tiszte a műbírónak. Ő nem csinálja újra, képes sem volna legtöbb esetben, mint a zenész; ő nem keresi részletben, mint festőnk, a mi az egészre tartozik; innen van, hogy bár ítélete alaposabb, mint ama gyakorlóké, ezek példája vagy észrevétele olykor tanulságosabb.” [ Szász Gerő költeményei, SzF, 1(1860–61)/24. (1861. ápr. 17.), 372–375., 1(1860–61)/25. (1861. ápr. 24.), 389–392.: 372.; ua.: AJÖM XI., 139–153.: 139.] A vers megírásának hátterében
AJ
Arany János
-nak azok a nyelvvel kapcsolatos – az idézett kritikával egy időben keletkezett – megállapításai állnak, amelyek a nyelvészeti érvekkel szemben a „magyar fül”, a „magyar ajak” – a nyelvérzék – tanúságára hivatkoznak: „habár annak tesszük is ki magunkat, hogy ismét rendre utasitassunk olyanok által, kik azt hiszik, hogy ők jobban megtanulták a nyelvet, mint mi tudjuk”. [ Vegyes, SzF, 2(1861–62), II/12. (1862. júl. 24.), 191.; ua.: AJÖM XII., 74.] A nyelvhasználatot szabályokkal megszabni igyekvő nyelvészek ellenében a nyelvérzék alapvető szerepét hangsúlyozza a Visszatekintés című írásában is [ SzF, 1(1860–61)/36–41. (1861); részletes adatait lásd Grammatika versben, Keletkezés; a vonatkozó helyeket lásd 563., 625.; ua.: AJÖM XI., 220., 244.], és hasonló kérdések foglalkoztatták a Grammatika versben című vers megírásakor is (1865); a művészet természetes és kiszámított művelésének viszonya a témája a Semmi természet! című versnek (1866. aug. 17.).
 
Kritikatörténet
 
Eisemann György a címben szereplő görög szónak az esztétika elvont jelentéséhez képest konkrét érzéki jelentésmozzanatát emeli ki ( Eisemann 2010, 291–292.).
 
Hangfelvétel
 
Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Kováts Adél, 1’ 36”
 
Aisthesis (Megérzés)  
 
  Bort vett magának a tudós;
  Van hozzá tudománya,
  Van eszköze: felbontja és
  Ízenként latra hányja
n
Jegyzet
latra hányja
mérlegeli (vö. latolgat)
:
 
 
  Mi benne a szesztartalom,
  Mi a czukor, a mézga
n
Jegyzet
mézga
A bor megzavarosodását gátló anyag. A szőlő – fajtájától függően – maga is tartalmaz több-kevesebb mézgát; egyes fajták, nagyobb mézgatartalmuk folytán, természetes védettséget élveznek, más fajtáknál stabilizáló anyagként adják hozzá a borhoz – erre a célra leginkább arab- vagy akácmézgát használtak.
?
  Festőanyag’, csersav’, viz’, lég
 
Mi fínom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 74–75
 
Aránya,
*
Szövegforrás:
*K1
 
zagyvaléka?
 
 
  S mindez
hogyan másul,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 74–75
 
hogyan ┬ másul,
n
Jegyzet másul ceruzával aláhúzva, jobb m. í.:
┬ társúl
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
vegyül? –
  Eredmény az: midőn begyül
  Hozzá nehány czimbora:
  Ihatatlan a bora!
 
 
  Bor-szedni
n
Jegyzet
Bor-szedni
Bort venni; Kerényi Ferenc feltételezi, hogy a venni ige helyett használt „szedni” ige ironikus célzás Greguss Ágost és Lehr Albert vitájára ( Arany 1993, 179.). A vita a Both bajnok özvegye című Arany-vers 27. sorában szereplő „veszi a vámot” kifejezés kapcsán bontakozott ki.
Greguss
Greguss Ágost
szerint a helyes kifejezés a „szedi a vámot” volna;
Lehr
Lehr Albert
számos – népdalból is vett – példával igazolja
Arany
Arany János
szóhasználatát; lásd Lehr Albert, Igazítások. 1., „Arany János balladái”, fejtegeti Greguss Ágost. Budapest, 1877; „Arany János balladái” magyarázza Greguss Ágost. Budapest, 1877. (Jeles írók iskolai tára 1. füzete), MNyr, 6(1877)/2. (márc. 15.), 64–68.: 65–66.
jár
a vén kupecz
n
Jegyzet
kupecz
(szlovák) vándorkereskedő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 74–75
 
szét a kupecz
*
Szövegforrás:
*K1
 
;
  Van néki „borpróbája”:
  Nem oly tudákos
eszköz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 74–75
 
műszer
*
Szövegforrás:
*K1
 
az,
  Csak nyelve, ínye, szája.
 
 
  S megismeri a zamatost,
 
Véknyat, „testest”, kövéret;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 74–75
 
[törölt]
« „Testest”, vékonyt, »
Vékonyat, „testest”, kövéret;
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Ez
vén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
vén,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 74–75
 
„magát meg-ette már”
  Ez fiatal, ez érett.
 
 
  Hordószagút-mit
n
Jegyzet
Hordószagút-mit
hordószagút és ilyesfélét
nem visz el; –
  S ha önkint nem ereszti fel
  Hogy sok legyen, szapora:
  Nagyon kapós a bora.
 
  *  
 
  A nyelvnek is törvényeit:
  Széppé, jóvá mi tészi:
  Nyelvész urak jobban „tudják”,
  A költő jobban „érzi”.
 
 
(1877. dec. 29.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1877 deczember)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 74–75
 
 
 
 
Aisthesis (Megérzés)  
 
  Bort vett magának a tudós;
  Van hozzá tudománya,
  Van eszköze: felbontja és
  Ízenként latra hányja
n
Jegyzet
latra hányja
mérlegeli (vö. latolgat)
:
 
 
  Mi benne a szesztartalom,
  Mi a czukor, a mézga
n
Jegyzet
mézga
A bor megzavarosodását gátló anyag. A szőlő – fajtájától függően – maga is tartalmaz több-kevesebb mézgát; egyes fajták, nagyobb mézgatartalmuk folytán, természetes védettséget élveznek, más fajtáknál stabilizáló anyagként adják hozzá a borhoz – erre a célra leginkább arab- vagy akácmézgát használtak.
?
  Festőanyag’, csersav’, viz’, lég
 
Mi fínom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 74–75
 
Aránya,
*
Szövegforrás:
*K1
 
zagyvaléka?
 
 
  S mindez
hogyan másul,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 74–75
 
hogyan ┬ másul,
n
Jegyzet másul ceruzával aláhúzva, jobb m. í.:
┬ társúl
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
vegyül? –
  Eredmény az: midőn begyül
  Hozzá nehány czimbora:
  Ihatatlan a bora!
 
 
  Bor-szedni
n
Jegyzet
Bor-szedni
Bort venni; Kerényi Ferenc feltételezi, hogy a venni ige helyett használt „szedni” ige ironikus célzás Greguss Ágost és Lehr Albert vitájára ( Arany 1993, 179.). A vita a Both bajnok özvegye című Arany-vers 27. sorában szereplő „veszi a vámot” kifejezés kapcsán bontakozott ki.
Greguss
Greguss Ágost
szerint a helyes kifejezés a „szedi a vámot” volna;
Lehr
Lehr Albert
számos – népdalból is vett – példával igazolja
Arany
Arany János
szóhasználatát; lásd Lehr Albert, Igazítások. 1., „Arany János balladái”, fejtegeti Greguss Ágost. Budapest, 1877; „Arany János balladái” magyarázza Greguss Ágost. Budapest, 1877. (Jeles írók iskolai tára 1. füzete), MNyr, 6(1877)/2. (márc. 15.), 64–68.: 65–66.
jár
a vén kupecz
n
Jegyzet
kupecz
(szlovák) vándorkereskedő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 74–75
 
szét a kupecz
*
Szövegforrás:
*K1
 
;
  Van néki „borpróbája”:
  Nem oly tudákos
eszköz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 74–75
 
műszer
*
Szövegforrás:
*K1
 
az,
  Csak nyelve, ínye, szája.
 
 
  S megismeri a zamatost,
 
Véknyat, „testest”, kövéret;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 74–75
 
[törölt]
« „Testest”, vékonyt, »
Vékonyat, „testest”, kövéret;
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Ez
vén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
vén,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 74–75
 
„magát meg-ette már”
  Ez fiatal, ez érett.
 
 
  Hordószagút-mit
n
Jegyzet
Hordószagút-mit
hordószagút és ilyesfélét
nem visz el; –
  S ha önkint nem ereszti fel
  Hogy sok legyen, szapora:
  Nagyon kapós a bora.
 
  *  
 
  A nyelvnek is törvényeit:
  Széppé, jóvá mi tészi:
  Nyelvész urak jobban „tudják”,
  A költő jobban „érzi”.
 
 
(1877. dec. 29.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1877 deczember)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 74–75
 
 
 
 
Aisthesis (Megérzés)  
 
  Bort vett magának a tudós;
  Van hozzá tudománya,
  Van eszköze: felbontja és
  Ízenként latra hányja
n
Jegyzet
latra hányja
mérlegeli (vö. latolgat)
:
 
 
  Mi benne a szesztartalom,
  Mi a czukor, a mézga
n
Jegyzet
mézga
A bor megzavarosodását gátló anyag. A szőlő – fajtájától függően – maga is tartalmaz több-kevesebb mézgát; egyes fajták, nagyobb mézgatartalmuk folytán, természetes védettséget élveznek, más fajtáknál stabilizáló anyagként adják hozzá a borhoz – erre a célra leginkább arab- vagy akácmézgát használtak.
?
  Festőanyag’, csersav’, viz’, lég
 
Mi fínom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 74–75
 
Aránya,
*
Szövegforrás:
*K1
 
zagyvaléka?
 
 
  S mindez
hogyan másul,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 74–75
 
hogyan ┬ másul,
n
Jegyzet másul ceruzával aláhúzva, jobb m. í.:
┬ társúl
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
vegyül? –
  Eredmény az: midőn begyül
  Hozzá nehány czimbora:
  Ihatatlan a bora!
 
 
  Bor-szedni
n
Jegyzet
Bor-szedni
Bort venni; Kerényi Ferenc feltételezi, hogy a venni ige helyett használt „szedni” ige ironikus célzás Greguss Ágost és Lehr Albert vitájára ( Arany 1993, 179.). A vita a Both bajnok özvegye című Arany-vers 27. sorában szereplő „veszi a vámot” kifejezés kapcsán bontakozott ki.
Greguss
Greguss Ágost
szerint a helyes kifejezés a „szedi a vámot” volna;
Lehr
Lehr Albert
számos – népdalból is vett – példával igazolja
Arany
Arany János
szóhasználatát; lásd Lehr Albert, Igazítások. 1., „Arany János balladái”, fejtegeti Greguss Ágost. Budapest, 1877; „Arany János balladái” magyarázza Greguss Ágost. Budapest, 1877. (Jeles írók iskolai tára 1. füzete), MNyr, 6(1877)/2. (márc. 15.), 64–68.: 65–66.
jár
a vén kupecz
n
Jegyzet
kupecz
(szlovák) vándorkereskedő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 74–75
 
szét a kupecz
*
Szövegforrás:
*K1
 
;
  Van néki „borpróbája”:
  Nem oly tudákos
eszköz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 74–75
 
műszer
*
Szövegforrás:
*K1
 
az,
  Csak nyelve, ínye, szája.
 
 
  S megismeri a zamatost,
 
Véknyat, „testest”, kövéret;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 74–75
 
[törölt]
« „Testest”, vékonyt, »
Vékonyat, „testest”, kövéret;
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Ez
vén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
vén,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 74–75
 
„magát meg-ette már”
  Ez fiatal, ez érett.
 
 
  Hordószagút-mit
n
Jegyzet
Hordószagút-mit
hordószagút és ilyesfélét
nem visz el; –
  S ha önkint nem ereszti fel
  Hogy sok legyen, szapora:
  Nagyon kapós a bora.
 
  *  
 
  A nyelvnek is törvényeit:
  Széppé, jóvá mi tészi:
  Nyelvész urak jobban „tudják”,
  A költő jobban „érzi”.
 
 
(1877. dec. 29.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1877 deczember)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 74–75
 
 
 
 
Aisthesis (Megérzés)  
 
  Bort vett magának a tudós;
  Van hozzá tudománya,
  Van eszköze: felbontja és
  Ízenként latra hányja
n
Jegyzet
latra hányja
mérlegeli (vö. latolgat)
:
 
 
  Mi benne a szesztartalom,
  Mi a czukor, a mézga
n
Jegyzet
mézga
A bor megzavarosodását gátló anyag. A szőlő – fajtájától függően – maga is tartalmaz több-kevesebb mézgát; egyes fajták, nagyobb mézgatartalmuk folytán, természetes védettséget élveznek, más fajtáknál stabilizáló anyagként adják hozzá a borhoz – erre a célra leginkább arab- vagy akácmézgát használtak.
?
  Festőanyag’, csersav’, viz’, lég
 
Mi fínom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 74–75
 
Aránya,
*
Szövegforrás:
*K1
 
zagyvaléka?
 
 
  S mindez
hogyan másul,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 74–75
 
hogyan ┬ másul,
n
Jegyzet másul ceruzával aláhúzva, jobb m. í.:
┬ társúl
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
vegyül? –
  Eredmény az: midőn begyül
  Hozzá nehány czimbora:
  Ihatatlan a bora!
 
 
  Bor-szedni
n
Jegyzet
Bor-szedni
Bort venni; Kerényi Ferenc feltételezi, hogy a venni ige helyett használt „szedni” ige ironikus célzás Greguss Ágost és Lehr Albert vitájára ( Arany 1993, 179.). A vita a Both bajnok özvegye című Arany-vers 27. sorában szereplő „veszi a vámot” kifejezés kapcsán bontakozott ki.
Greguss
Greguss Ágost
szerint a helyes kifejezés a „szedi a vámot” volna;
Lehr
Lehr Albert
számos – népdalból is vett – példával igazolja
Arany
Arany János
szóhasználatát; lásd Lehr Albert, Igazítások. 1., „Arany János balladái”, fejtegeti Greguss Ágost. Budapest, 1877; „Arany János balladái” magyarázza Greguss Ágost. Budapest, 1877. (Jeles írók iskolai tára 1. füzete), MNyr, 6(1877)/2. (márc. 15.), 64–68.: 65–66.
jár
a vén kupecz
n
Jegyzet
kupecz
(szlovák) vándorkereskedő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 74–75
 
szét a kupecz
*
Szövegforrás:
*K1
 
;
  Van néki „borpróbája”:
  Nem oly tudákos
eszköz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 74–75
 
műszer
*
Szövegforrás:
*K1
 
az,
  Csak nyelve, ínye, szája.
 
 
  S megismeri a zamatost,
 
Véknyat, „testest”, kövéret;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 74–75
 
[törölt]
« „Testest”, vékonyt, »
Vékonyat, „testest”, kövéret;
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Ez
vén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
vén,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 74–75
 
„magát meg-ette már”
  Ez fiatal, ez érett.
 
 
  Hordószagút-mit
n
Jegyzet
Hordószagút-mit
hordószagút és ilyesfélét
nem visz el; –
  S ha önkint nem ereszti fel
  Hogy sok legyen, szapora:
  Nagyon kapós a bora.
 
  *  
 
  A nyelvnek is törvényeit:
  Széppé, jóvá mi tészi:
  Nyelvész urak jobban „tudják”,
  A költő jobban „érzi”.
 
 
(1877. dec. 29.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1877 deczember)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 74–75