X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Formai nyűg

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: K2
  • Szövegforrás IV: HV 1888, 76

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 76. [ AJÖM I., 385.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 Papírszeleten, a [Csak boldog…] c. verssel együtt (ezt az AJÖM VI. csak az utóbbi versnél említi, lásd ott, Kézirat, *K1); autográf (?V1945) K2 MTAK Kt K 510/40v (alapszöveg)
 
Megjegyzések
 
*K1 Adatai az AJÖM I. (557.) alapján K2 A 44. vers – Aisthesis (Megérzés) – és a 45. vers – A szájasok – közé számozatlanul, a 40v aljára kisebb betűkkel, valószínűleg utólag beírva
 
Keletkezés
 
1877. dec. 31.,
Bp
Budapest
. Már
Arany
Arany János
1850-es évek elején írt irodalomtörténeti vázlata abban marasztalta el a 18. század magyar irodalmát, hogy „
[szerkesztői feloldás]
a
ma szabatos rövidséget, melyet a XVII. század jobb íróinál találunk, terjengő pongyolaság váltotta fel” ( AJÖM X., 492.); a pongyolaságot a továbbiakban is a nyelv terjengősségének szinonimájaként használja. A magyar nemzeti vers-idomról című tanulmányában (1856) úgy különbözteti meg a verset a próza „nyugalmas folyékonyságá”-tól, hogy az „
[szerkesztői feloldás]
l
ehány magáról minden fölöslegest, mindent, a mi lazává, pongyolává tehetné”. E tanulmány zárlata – s a vele nagyjából egykorú (1854-es) Valami az asszonáncról című dolgozat helyzetértékelő bekezdése – közvetlen kapcsolatban áll a Formai nyűg című verssel. Utóbbi szerint „a pongyolaságban alább már nem sülyedhetünk: a mostani állapot valóságos botrány”; előbbi e helyzetre a következő megoldást javasolja: „Amaz általános panasz mai költészetünk pongyolasága, formátlansága ellen jó részt el fog enyészni, ha a költeményekben nem azt keressük, ami nincs, t. i. kölcsönvett idegen schemákat, hanem megtaláljuk, ami van: nemzeti rhythmusunk – gyöngébb vagy teljesebb – hullámzását.” ( AJÖM X., 213., 257.)
AJ
Arany János
kritikai írásaiban is többször említette a formai feszesség szükségességét; Szász Gerő költeményeit bírálva írja, hogy „Egyes szép hely, sikerűlt vonás nem hiányzik e költeményben: de az összes hatás sokképen megzavartatik. Már a nyelv puha, erélytelen kötése csökkenti néhol e hatást.” [ Szász Gerő költeményei, SzF, 1(1860–61)/24. (1861. ápr. 17.), 372–375., 1(1860– 61)/25. (1861. ápr. 24.), 389–392.: 392.; ua.: AJÖM XI., 139–153.: 151.]
Vergilius
Vergilius, Publius, Maro
ról, Homéroszról és
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
ról állapítja meg,
Erdélyi
Erdélyi János
nyomán a „remek” elnevezést használva a klasszikusra: „E remekséget így foglalhatni össze: erő és báj. Erő és báj: ép ezek indúltak veszendőbe a magyar költői nyelvből. Mint oldott kéve, lazúl a mondat napról-napra.” A nyelvi hanyagságot itt két ruhadarabbal is jellemzi: „Sok, eredeti magyar szólam, velős, rövid kifejezés, mely még pár évtizeddel ezelőtt országszerte kelendő volt, egymás után kivesz, idegennek, pongyolának adván helyet. Szóval a magyar stil, próza, vers egyaránt, pantalonra vetkezik”. [ Ko, 1(1863), II/21. (nov. 22.), 498–500.: 499.; ua.: AJÖM XI., 478–483.: 479–480.] A vers pongyolára vetkőztetése ismételten előfordul a Francia költészet 1861-ben című, franciából fordított kritikában. [ SzF, 1(1860– 61)/50. (okt. 17.), 791–793., 1(1860–61)/51. (okt. 24.), 805–808., 1(1860–61)/52. (okt. 31.), 822–824., 2(1861–62), I/1. (1861. nov. 6.), 7–9., I/2. (nov. 14.), 23–25.: 808., 822.; ua.: AJÖM XI., 303–325.: 314., 315.] A pongyola járású ló metaforájának előképe az Irányok című tanulmányban fordul elő; a „népszerű iskola” költői kapcsán írja
Arany
Arany János
, hogy „
[szerkesztői feloldás]
a
pegazus ügetése hasonlított azon ritkán jó lovakéhoz, melyek néha veszettül nekiiramodnak, de többször fülkonyító lassúsággal emelgetik lábaikat”, II. rész (Némi párhuzam), SzF, 2(1861–62), II/11. (1862. júl. 17.), 161–165.: 162.; ua.: AJÖM XI., 158–164.: 160.
 
Kritikatörténet
 
Kerényi Ferenc céloz rá, hogy a disztichonos epigramma, klasszikus formát és nyelvi ökonómiát egyesítve, maga is példázza, amiről szól ( Arany 1993, 180.).
 
Fordítás
 
Német: Formzwang (Géza Engl) = Arany 1982, 126.; ua.: Arany 1984, 77.; ua.: http://www.mek.iif.hu) Román: Jogul formei (Haralambie Grămescu) = Arany 1957a, 129.
 
Formai nyűg
n
Jegyzet
nyűg
Eredeti jelentése: „Szőrből, vagy kenderből csinált kötélféle eszköz, mely által a mezőre vitt lovakat egyenként, vagy kettesével alsó lábszáraiknál fogva megkötik”. Átvitt értelemben: „mindenféle aprólékos akadály, mely a szabad mozgást, cselekvést hátráltatja”. ( Cz–F )
 
 
  Pongyola
n
Jegyzet
Pongyola
„Mondják holmi foszlányöltözékről, különösen nőiről, melyet csak úgy hanyagul, imígy amúgy bongyolítnak a testre” ( Cz–F ); a hanyag öltözködés metonimikus jelölése; innen: hanyag.
járású lovadat
n
Jegyzet
lovadat
Célzás Pegaszoszra (magyarázatát lásd Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 60. sor); a költészetet jelképező ló közönséges állatként jelenik meg a Vágtat a ló… című versben is (1852).
fékezd meg erősen:
  S lépni tanul büszkén, tánczhoz emelve nyakát.
 
 
(77. 31/XII)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1877 deczember)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 76
 
 
 
 
Formai nyűg
n
Jegyzet
nyűg
Eredeti jelentése: „Szőrből, vagy kenderből csinált kötélféle eszköz, mely által a mezőre vitt lovakat egyenként, vagy kettesével alsó lábszáraiknál fogva megkötik”. Átvitt értelemben: „mindenféle aprólékos akadály, mely a szabad mozgást, cselekvést hátráltatja”. ( Cz–F )
 
 
  Pongyola
n
Jegyzet
Pongyola
„Mondják holmi foszlányöltözékről, különösen nőiről, melyet csak úgy hanyagul, imígy amúgy bongyolítnak a testre” ( Cz–F ); a hanyag öltözködés metonimikus jelölése; innen: hanyag.
járású lovadat
n
Jegyzet
lovadat
Célzás Pegaszoszra (magyarázatát lásd Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 60. sor); a költészetet jelképező ló közönséges állatként jelenik meg a Vágtat a ló… című versben is (1852).
fékezd meg erősen:
  S lépni tanul büszkén, tánczhoz emelve nyakát.
 
 
(77. 31/XII)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1877 deczember)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 76
 
 
 
 
Formai nyűg
n
Jegyzet
nyűg
Eredeti jelentése: „Szőrből, vagy kenderből csinált kötélféle eszköz, mely által a mezőre vitt lovakat egyenként, vagy kettesével alsó lábszáraiknál fogva megkötik”. Átvitt értelemben: „mindenféle aprólékos akadály, mely a szabad mozgást, cselekvést hátráltatja”. ( Cz–F )
 
 
  Pongyola
n
Jegyzet
Pongyola
„Mondják holmi foszlányöltözékről, különösen nőiről, melyet csak úgy hanyagul, imígy amúgy bongyolítnak a testre” ( Cz–F ); a hanyag öltözködés metonimikus jelölése; innen: hanyag.
járású lovadat
n
Jegyzet
lovadat
Célzás Pegaszoszra (magyarázatát lásd Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 60. sor); a költészetet jelképező ló közönséges állatként jelenik meg a Vágtat a ló… című versben is (1852).
fékezd meg erősen:
  S lépni tanul büszkén, tánczhoz emelve nyakát.
 
 
(77. 31/XII)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1877 deczember)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 76
 
 
 
 
Formai nyűg
n
Jegyzet
nyűg
Eredeti jelentése: „Szőrből, vagy kenderből csinált kötélféle eszköz, mely által a mezőre vitt lovakat egyenként, vagy kettesével alsó lábszáraiknál fogva megkötik”. Átvitt értelemben: „mindenféle aprólékos akadály, mely a szabad mozgást, cselekvést hátráltatja”. ( Cz–F )
 
 
  Pongyola
n
Jegyzet
Pongyola
„Mondják holmi foszlányöltözékről, különösen nőiről, melyet csak úgy hanyagul, imígy amúgy bongyolítnak a testre” ( Cz–F ); a hanyag öltözködés metonimikus jelölése; innen: hanyag.
járású lovadat
n
Jegyzet
lovadat
Célzás Pegaszoszra (magyarázatát lásd Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 60. sor); a költészetet jelképező ló közönséges állatként jelenik meg a Vágtat a ló… című versben is (1852).
fékezd meg erősen:
  S lépni tanul büszkén, tánczhoz emelve nyakát.
 
 
(77. 31/XII)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1877 deczember)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 76