X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Anderson Janka vagy a párnatáncz

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: Voinovich Géza, Arany János hagyatékából, MNy, 12(1916)/8, 327–328.: 328
  • Szövegforrás IV: Németh G. Béla, Egy népies angol táncdal fordítása Aranynál, ItK, 69(1965)/5, 599–601

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 Voinovich Géza, Arany János hagyatékából, MNy, 12(1916)/8, 327–328.: 328. (alapszöveg) M2 Németh G. Béla, Egy népies angol táncdal fordítása Aranynál, ItK, 69(1965)/5, 599–601. [ AJÖM XI., 600–601.] [Versfordításként először: Arany 2003, 605–606., [A párnatánc] címmel]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 Autográf (V1945)
 
Megjegyzés
 
A versszöveget Németh G. Béla állította össze, ill. rekonstruálta (M2), a MNyr számára készült kiadatlan cikkből (lásd Keletkezés); az AJÖM XI . jegyzetében szintén közölte verses formában a táncszavakat, a ritmus érzékeltetése kedvéért ( AJÖM XI., 892–893.). A verset az M2 rekonstrukciója alapján, de a
Voinovich
Voinovich Géza
által rögzített írásmódban közöljük – az Arany 2003 közlését követve – szögletes zárójelbe téve, ugyanakkor leegyszerűsítve az értelmező utalásokat úgy, hogy a szöveg szerkezete megfeleljen a tánc leírásának, ill. a Toldi szerelme Glossariumában leírt táncrendnek (lásd Keletkezés). A két búcsúformulát Németh G. Béla a vers végén megismételte; ezt a tánc leírása nem indokolja, ezért elhagytuk, a zenészek záró strófájának viszont, mivel egyes számú alanya van, szerepelnie kell mindkét búcsúformula után. Az Arany 2003 közlésében a cím [A párnatánc] (605). A szögletes zárójel és a cím lerövidítése indokolatlan; az általunk megadott cím
AJ
Arany János
-tól származik (az eredeti cím fordítása), lásd M1. A fordításra Scheiber Sándor is felhívta a figyelmet; versbe szedve közölte a táncszókat ( Scheiber 1963 ).
 
Keletkezés
 
1877 végén,
Bp
Budapest
. A fordítás abban a cikkben szerepel, amelyet
AJ
Arany János
a MNyr számára készített, s amely életében nem jelent meg (lásd Megjegyzések). Simonyi Zsigmond 1888-ban tájékoztatta Arany Lászlót, hogy a cikk azért nem jelent meg, mert „nem volt benne semmi néprajzi szöveg” (lásd
Voinovich
Voinovich Géza
jegyzetét, M1, 327.). A párnatánc előfordul
Robert Burns
Burns, Robert
Az ördög elvitte a finánczot című verse 1868 körül keletkezett fordításának fogalmazványában (*K1; lásd ott, szövegkritikai jegyzetek), ill. a Toldi szerelme 1879 májusában írt 12. énekének 108. versében, Anikó és a kobzos lakodalmának leírásában:
„Majd a párnatáncnak következvén sorja,
Legény is, leány is a térdvánkost hordja,
Keres egyet: csókért leteszi elébe,
Megforgatva kissé, az marad helyébe.”
 
A Toldi szerelméhez fűzött Glossarium szerint a „párna-tánc néptánc, mely régi lehet. Lakodalmakban így járják: kiáll egy férfi (rendesen a vőfély) s egy darabig táncol a középen, kezében kendőt lobogtatva. Azalatt körülnéz, s egy nőt kiválasztva, elébe teríti a kendőt, rátérdel, a nő is tartozik rátérdelni s a férfit megcsókolni. Most kevés ideig együtt forognak, akkor a férfi elbocsátja a nőt, maga leül, a nő pedig egyedül táncol, s férfit választ, kivel ismétlődik az előbbi csókolódás. Így megy ez sorra, míg táncos akad. A párna szóból úgy sejtem, hogy egykor e táncban térdpárnát használhattak, kendő helyett, magasabb köreink.” ( AJÖM V., 313–314.)
AJ
Arany János
gyermekkora óta ismerte a „tősgyökeres magyar köznép” köreiben dívó, rendszerint lakodalmakban táncolt körtáncot, s mindaddig magyar eredetűnek vélte, míg fel nem fedezte az 1721-es kiadású angol Táncmesterben (The Dancing Master); a versszöveg az angol szövegben idézett verses táncszavak fordítása (részletesebben lásd
AJ
Arany János
bevezetőjét, AJÖM XI., 600.). A fordítás közvetlen forrása a School-Girls and Girsl’s Schools című anonim cikk, Temple Bar, A London Magazine for Town and Country Readers, conducted by George Augustus SALA, vol. III. November 1861, 283–295. (Csörsz Rumen István szíves közlése). A cikk a 293. lapon
John Playford
Playford, John
The English Dancing Master című gyűjteményének (1651) 17. kiadása alapján ( The Dancing Master: Directions for Dancing Country Dances, Vol. I., London, John Young, 1721, 3.) közli a párnatánc leírását, Joan Anderson, or the Cushion Dance – an all-round dance címmel.
Arany
Arany János
csak a Táncmesterre hivatkozik, de az 1861-es cikk mellett szól, hogy az Anderson név a Dancing Masterben Sandersonként szerepel, ill. a cikk szerzője kihagyott egy tagmondatot („and the first Man set on it”, 16. sor), amely a fordításból is hiányzik. A teljes fordítás (eddig nem azonosított) forrását a Temple Bar cikke alapján közöljük:
 
This dance is begun by a single person, (either man or woman) who, taking a cushion in their hand, dances about the room; and, at the end of the tune, they stop and sing, ‘This Dance it will no further go.’ The musicians answer, ‘I pray you good sir, why say you so?’ Man: ‘Because Joan Anderson will not come too.’ Music: ‘She must come too, and she shall come too, and she must come whether she will or no.’ Then he lays down the cushion before a woman, on which she kneels, and he kisses, singing, ‘Welcome Joan Anderson, welcome, welcome.’ Then she rises, takes up the cushion and both dance, singing, ‘Prinkcum-prankcum is a fine dance, and shall we go dance it once again, once again, and once again, and shall we go dance it once again?’ Then making a stop, the woman sings as before, ‘This dance,’ &c. Music: ‘I pray you, madam,’ &c. Woman: ‘Because John Anderson,’ &c. Music: ‘He must,’ &c. And so she lays down the cushion before a man, who, kneeling upon it, salutes her, she singing, ‘Welcome John Anderson,’ &c. Then, he taking up the cushion, they booth take hands and dance round, singing as before. And thus they do till the whole company are taken into the ring; and if there is company enough, make a little ring in the middle, and within that ring set a chair, and lay the cushion on it. Then the cushion is laid before the first man, the woman singing, ‘This Dance,’ &c. (as before), only instead of – ‘come to’, they sing – ‘go fro;’ and instead of ‘Welcome John Anderson,’ &c., they sing ‘Farewell, John Anderson, farewell, farewell;’ and so they go out one by one as they came in. – Note, the woman is kissed by all the men in the ring at her coming in and going out, and likewise the man by all the women. A The Dancing Master a szöveg fölött a táncdallam kottáját is közli: A párnatánc leírását később számos angol kiadvány közölte; szövegeik közt alig van eltérés.
AJ
Arany János
pontosan fordított, csupán azt nem vette észre, hogy a „Music:” a „Musicians:” helyett áll, ezért ezt mindenütt így fordította: „Zene:”.
 
Anderson Janka vagy a párnatáncz
n
Jegyzet
párnatáncz
(Párnás tánc, vánkostánc) „a legáltalánosabb változataiban a násznép körén belül egy táncos a kezében magasra tartott vagy nyakába helyezett párnával táncol, melyet kiválasztott párja elé dob le. Mindketten rátérdelnek, megcsókolják egymást, majd rövid páros forgás után helyet cserélnek és a második táncos folytatja a játékot stb. […] A párnás tánc fő mozzanatai: a párválasztás, a csalogatás, a párforgatás és a helycsere. A férfi nőt, a nő férfit választ magának. A középen táncoló ugyanazt a mozdulatot járja, mint a körben levők. A 17–19. sz.-ban Európa-szerte kedvelt társastánc hozzánk feltehetően német közvetítéssel került (Polsterltanz).” Mo.-n először Garay János írta le (1834): „Székelyföldi leírását a múlt század közepéről ismerjük (Kriza János, 1863). […] Az egész magyar népterületen elterjedt lakodalmi tánctípus.” ( MNL ).
AJ
Arany János
népdalgyűjteményében a „Még azt mondják nem illik a táncz a magyarnak” kezdetű népdal két kottasora közé írta be: „Párnatáncz” ( Kodály–Gyulai 1952, I. Népdalok és rokon, 46. dallam; szövege: 28.).
 
 
  [1. férfi] Már ez a táncz
felakad.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Németh G. Béla, Egy népies angol táncdal fordítása Aranynál, ItK, 69(1965)/5, 599–601
 
felakad
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
Voinovich Géza, Arany János hagyatékából, MNy, 12(1916)/8, 327–328.: 328
 
  [Zenészek] Ugyan, kérem, mi miatt?
  [1. férfi] Mert Anderson Johanna
n
Jegyzet
Anderson Johanna
az 1721-es eredetiben Joan Sanderson (lásd Keletkezés)
  Nem akar eljönni.
 
 
  [Zenészek] El kell neki jönni,
  Bizony el fog jönni,
  Bár akarja vagy nem,
  Meg kell annak lenni!
 
 
  [1. férfi az 1. nőhöz] Hozott
isten,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Németh G. Béla, Egy népies angol táncdal fordítása Aranynál, ItK, 69(1965)/5, 599–601
 
isten
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
Voinovich Géza, Arany János hagyatékából, MNy, 12(1916)/8, 327–328.: 328
 
hozott,
  Anderson Johanna!
 
 
  [1. férfi, 1. nő, táncolva] Prinkum-prankum
n
Jegyzet
Prinkum-prankum
tréfás ikerszó a prink – ’cicoma’ – és a prank – ’kópéság’ – szavakból. Angol nyelvterülten magát a párnatáncot is jelölik vele.
.
  Ez a szép táncz egyszer!
  Járjuk el még egyszer,
  Egyszer, ismét egyszer;
  Eljárjuk még egyszer?
 
 
  [1. nő] Már ez a táncz felakad.
  [Zenészek] Ugyan, kérem, mi miatt?
  [1. nő] Mert Anderson Jánoska
  Nem akar eljönni.
 
 
  [Zenészek] El kell neki jönni,
  Bizony el fog jönni,
  Bár akarja vagy nem,
  Meg kell annak lenni!
 
 
  [1. nő, a 2. férfihoz] Hozott isten hozott,
  Anderson Jánoska!
 
 
  [1. nő, 2. férfi, táncolva] Prinkum-prankum.
  Ez a szép táncz egyszer!
  Járjuk el még egyszer,
  Egyszer, ismét egyszer;
  Eljárjuk még egyszer?
 
 
  [2. férfi] Már ez a táncz felakad.
 
 
[szerkesztői feloldás]
stb.; a dal vége:
 
 
  [1. férfi] Isten veled, isten,
  Anderson Johanna!
 
 
  [Zenészek] El kell neki menni,
  Bizony el fog menni,
  Bár akarja vagy nem,
  Meg kell annak lenni!
 
 
  [1. nő] Isten veled, isten,
  Anderson Jánoska!
 
 
  [Zenészek] El kell neki menni,
  Bizony el fog menni,
  Bár akarja vagy nem,
  Meg kell annak lenni!
 
 
[szerkesztői feloldás]
1877 vége
 
 
 
Anderson Janka vagy a párnatáncz
n
Jegyzet
párnatáncz
(Párnás tánc, vánkostánc) „a legáltalánosabb változataiban a násznép körén belül egy táncos a kezében magasra tartott vagy nyakába helyezett párnával táncol, melyet kiválasztott párja elé dob le. Mindketten rátérdelnek, megcsókolják egymást, majd rövid páros forgás után helyet cserélnek és a második táncos folytatja a játékot stb. […] A párnás tánc fő mozzanatai: a párválasztás, a csalogatás, a párforgatás és a helycsere. A férfi nőt, a nő férfit választ magának. A középen táncoló ugyanazt a mozdulatot járja, mint a körben levők. A 17–19. sz.-ban Európa-szerte kedvelt társastánc hozzánk feltehetően német közvetítéssel került (Polsterltanz).” Mo.-n először Garay János írta le (1834): „Székelyföldi leírását a múlt század közepéről ismerjük (Kriza János, 1863). […] Az egész magyar népterületen elterjedt lakodalmi tánctípus.” ( MNL ).
AJ
Arany János
népdalgyűjteményében a „Még azt mondják nem illik a táncz a magyarnak” kezdetű népdal két kottasora közé írta be: „Párnatáncz” ( Kodály–Gyulai 1952, I. Népdalok és rokon, 46. dallam; szövege: 28.).
 
 
  [1. férfi] Már ez a táncz
felakad.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Németh G. Béla, Egy népies angol táncdal fordítása Aranynál, ItK, 69(1965)/5, 599–601
 
felakad
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
Voinovich Géza, Arany János hagyatékából, MNy, 12(1916)/8, 327–328.: 328
 
  [Zenészek] Ugyan, kérem, mi miatt?
  [1. férfi] Mert Anderson Johanna
n
Jegyzet
Anderson Johanna
az 1721-es eredetiben Joan Sanderson (lásd Keletkezés)
  Nem akar eljönni.
 
 
  [Zenészek] El kell neki jönni,
  Bizony el fog jönni,
  Bár akarja vagy nem,
  Meg kell annak lenni!
 
 
  [1. férfi az 1. nőhöz] Hozott
isten,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Németh G. Béla, Egy népies angol táncdal fordítása Aranynál, ItK, 69(1965)/5, 599–601
 
isten
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
Voinovich Géza, Arany János hagyatékából, MNy, 12(1916)/8, 327–328.: 328
 
hozott,
  Anderson Johanna!
 
 
  [1. férfi, 1. nő, táncolva] Prinkum-prankum
n
Jegyzet
Prinkum-prankum
tréfás ikerszó a prink – ’cicoma’ – és a prank – ’kópéság’ – szavakból. Angol nyelvterülten magát a párnatáncot is jelölik vele.
.
  Ez a szép táncz egyszer!
  Járjuk el még egyszer,
  Egyszer, ismét egyszer;
  Eljárjuk még egyszer?
 
 
  [1. nő] Már ez a táncz felakad.
  [Zenészek] Ugyan, kérem, mi miatt?
  [1. nő] Mert Anderson Jánoska
  Nem akar eljönni.
 
 
  [Zenészek] El kell neki jönni,
  Bizony el fog jönni,
  Bár akarja vagy nem,
  Meg kell annak lenni!
 
 
  [1. nő, a 2. férfihoz] Hozott isten hozott,
  Anderson Jánoska!
 
 
  [1. nő, 2. férfi, táncolva] Prinkum-prankum.
  Ez a szép táncz egyszer!
  Járjuk el még egyszer,
  Egyszer, ismét egyszer;
  Eljárjuk még egyszer?
 
 
  [2. férfi] Már ez a táncz felakad.
 
 
[szerkesztői feloldás]
stb.; a dal vége:
 
 
  [1. férfi] Isten veled, isten,
  Anderson Johanna!
 
 
  [Zenészek] El kell neki menni,
  Bizony el fog menni,
  Bár akarja vagy nem,
  Meg kell annak lenni!
 
 
  [1. nő] Isten veled, isten,
  Anderson Jánoska!
 
 
  [Zenészek] El kell neki menni,
  Bizony el fog menni,
  Bár akarja vagy nem,
  Meg kell annak lenni!
 
 
[szerkesztői feloldás]
1877 vége
 
 
 
Anderson Janka vagy a párnatáncz
n
Jegyzet
párnatáncz
(Párnás tánc, vánkostánc) „a legáltalánosabb változataiban a násznép körén belül egy táncos a kezében magasra tartott vagy nyakába helyezett párnával táncol, melyet kiválasztott párja elé dob le. Mindketten rátérdelnek, megcsókolják egymást, majd rövid páros forgás után helyet cserélnek és a második táncos folytatja a játékot stb. […] A párnás tánc fő mozzanatai: a párválasztás, a csalogatás, a párforgatás és a helycsere. A férfi nőt, a nő férfit választ magának. A középen táncoló ugyanazt a mozdulatot járja, mint a körben levők. A 17–19. sz.-ban Európa-szerte kedvelt társastánc hozzánk feltehetően német közvetítéssel került (Polsterltanz).” Mo.-n először Garay János írta le (1834): „Székelyföldi leírását a múlt század közepéről ismerjük (Kriza János, 1863). […] Az egész magyar népterületen elterjedt lakodalmi tánctípus.” ( MNL ).
AJ
Arany János
népdalgyűjteményében a „Még azt mondják nem illik a táncz a magyarnak” kezdetű népdal két kottasora közé írta be: „Párnatáncz” ( Kodály–Gyulai 1952, I. Népdalok és rokon, 46. dallam; szövege: 28.).
 
 
  [1. férfi] Már ez a táncz
felakad.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Németh G. Béla, Egy népies angol táncdal fordítása Aranynál, ItK, 69(1965)/5, 599–601
 
felakad
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
Voinovich Géza, Arany János hagyatékából, MNy, 12(1916)/8, 327–328.: 328
 
  [Zenészek] Ugyan, kérem, mi miatt?
  [1. férfi] Mert Anderson Johanna
n
Jegyzet
Anderson Johanna
az 1721-es eredetiben Joan Sanderson (lásd Keletkezés)
  Nem akar eljönni.
 
 
  [Zenészek] El kell neki jönni,
  Bizony el fog jönni,
  Bár akarja vagy nem,
  Meg kell annak lenni!
 
 
  [1. férfi az 1. nőhöz] Hozott
isten,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Németh G. Béla, Egy népies angol táncdal fordítása Aranynál, ItK, 69(1965)/5, 599–601
 
isten
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
Voinovich Géza, Arany János hagyatékából, MNy, 12(1916)/8, 327–328.: 328
 
hozott,
  Anderson Johanna!
 
 
  [1. férfi, 1. nő, táncolva] Prinkum-prankum
n
Jegyzet
Prinkum-prankum
tréfás ikerszó a prink – ’cicoma’ – és a prank – ’kópéság’ – szavakból. Angol nyelvterülten magát a párnatáncot is jelölik vele.
.
  Ez a szép táncz egyszer!
  Járjuk el még egyszer,
  Egyszer, ismét egyszer;
  Eljárjuk még egyszer?
 
 
  [1. nő] Már ez a táncz felakad.
  [Zenészek] Ugyan, kérem, mi miatt?
  [1. nő] Mert Anderson Jánoska
  Nem akar eljönni.
 
 
  [Zenészek] El kell neki jönni,
  Bizony el fog jönni,
  Bár akarja vagy nem,
  Meg kell annak lenni!
 
 
  [1. nő, a 2. férfihoz] Hozott isten hozott,
  Anderson Jánoska!
 
 
  [1. nő, 2. férfi, táncolva] Prinkum-prankum.
  Ez a szép táncz egyszer!
  Járjuk el még egyszer,
  Egyszer, ismét egyszer;
  Eljárjuk még egyszer?
 
 
  [2. férfi] Már ez a táncz felakad.
 
 
[szerkesztői feloldás]
stb.; a dal vége:
 
 
  [1. férfi] Isten veled, isten,
  Anderson Johanna!
 
 
  [Zenészek] El kell neki menni,
  Bizony el fog menni,
  Bár akarja vagy nem,
  Meg kell annak lenni!
 
 
  [1. nő] Isten veled, isten,
  Anderson Jánoska!
 
 
  [Zenészek] El kell neki menni,
  Bizony el fog menni,
  Bár akarja vagy nem,
  Meg kell annak lenni!
 
 
[szerkesztői feloldás]
1877 vége
 
 
 
Anderson Janka vagy a párnatáncz
n
Jegyzet
párnatáncz
(Párnás tánc, vánkostánc) „a legáltalánosabb változataiban a násznép körén belül egy táncos a kezében magasra tartott vagy nyakába helyezett párnával táncol, melyet kiválasztott párja elé dob le. Mindketten rátérdelnek, megcsókolják egymást, majd rövid páros forgás után helyet cserélnek és a második táncos folytatja a játékot stb. […] A párnás tánc fő mozzanatai: a párválasztás, a csalogatás, a párforgatás és a helycsere. A férfi nőt, a nő férfit választ magának. A középen táncoló ugyanazt a mozdulatot járja, mint a körben levők. A 17–19. sz.-ban Európa-szerte kedvelt társastánc hozzánk feltehetően német közvetítéssel került (Polsterltanz).” Mo.-n először Garay János írta le (1834): „Székelyföldi leírását a múlt század közepéről ismerjük (Kriza János, 1863). […] Az egész magyar népterületen elterjedt lakodalmi tánctípus.” ( MNL ).
AJ
Arany János
népdalgyűjteményében a „Még azt mondják nem illik a táncz a magyarnak” kezdetű népdal két kottasora közé írta be: „Párnatáncz” ( Kodály–Gyulai 1952, I. Népdalok és rokon, 46. dallam; szövege: 28.).
 
 
  [1. férfi] Már ez a táncz
felakad.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Németh G. Béla, Egy népies angol táncdal fordítása Aranynál, ItK, 69(1965)/5, 599–601
 
felakad
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
Voinovich Géza, Arany János hagyatékából, MNy, 12(1916)/8, 327–328.: 328
 
  [Zenészek] Ugyan, kérem, mi miatt?
  [1. férfi] Mert Anderson Johanna
n
Jegyzet
Anderson Johanna
az 1721-es eredetiben Joan Sanderson (lásd Keletkezés)
  Nem akar eljönni.
 
 
  [Zenészek] El kell neki jönni,
  Bizony el fog jönni,
  Bár akarja vagy nem,
  Meg kell annak lenni!
 
 
  [1. férfi az 1. nőhöz] Hozott
isten,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Németh G. Béla, Egy népies angol táncdal fordítása Aranynál, ItK, 69(1965)/5, 599–601
 
isten
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
Voinovich Géza, Arany János hagyatékából, MNy, 12(1916)/8, 327–328.: 328
 
hozott,
  Anderson Johanna!
 
 
  [1. férfi, 1. nő, táncolva] Prinkum-prankum
n
Jegyzet
Prinkum-prankum
tréfás ikerszó a prink – ’cicoma’ – és a prank – ’kópéság’ – szavakból. Angol nyelvterülten magát a párnatáncot is jelölik vele.
.
  Ez a szép táncz egyszer!
  Járjuk el még egyszer,
  Egyszer, ismét egyszer;
  Eljárjuk még egyszer?
 
 
  [1. nő] Már ez a táncz felakad.
  [Zenészek] Ugyan, kérem, mi miatt?
  [1. nő] Mert Anderson Jánoska
  Nem akar eljönni.
 
 
  [Zenészek] El kell neki jönni,
  Bizony el fog jönni,
  Bár akarja vagy nem,
  Meg kell annak lenni!
 
 
  [1. nő, a 2. férfihoz] Hozott isten hozott,
  Anderson Jánoska!
 
 
  [1. nő, 2. férfi, táncolva] Prinkum-prankum.
  Ez a szép táncz egyszer!
  Járjuk el még egyszer,
  Egyszer, ismét egyszer;
  Eljárjuk még egyszer?
 
 
  [2. férfi] Már ez a táncz felakad.
 
 
[szerkesztői feloldás]
stb.; a dal vége:
 
 
  [1. férfi] Isten veled, isten,
  Anderson Johanna!
 
 
  [Zenészek] El kell neki menni,
  Bizony el fog menni,
  Bár akarja vagy nem,
  Meg kell annak lenni!
 
 
  [1. nő] Isten veled, isten,
  Anderson Jánoska!
 
 
  [Zenészek] El kell neki menni,
  Bizony el fog menni,
  Bár akarja vagy nem,
  Meg kell annak lenni!
 
 
[szerkesztői feloldás]
1877 vége