X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A tölgyek alatt

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: K1
  • Szövegforrás III: HV 1888, 433–439

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 433–439. (Rögtönzések, tréfák, sóhajok) [ AJÖM I., 386–389.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők K1 MTAK Kt K 510/41r (1–8. sor), 41v (9–52. sor és a hozzájuk tartozó, jegyzetben megadott idézetek), 42r (53–96. sor és a hozzájuk tartozó, jegyzetben megadott idézetek), 42v (97–104. sor); autográf, javításokkal (alapszöveg)
 
Megjegyzések
 
K1 A cím sorában, a bal margón fekete ceruzával: 47. A lapalji jegyzetek (41v, 42r) két hasábban, a főszövegtől és egymástól vonallal elválasztva. A K1 – és nyomában az M1, majd a legtöbb kiadás – idézőjel-használata következetlen (ez részben látszólagos:
Arany
Arany János
– a régi tipográfiai rendet követve – a versszakok elején több ízben idézőjellel jelezte, hogy az idézet folytatódik; mindenesetre az összes javításnál jeleztük az emendálás tényét). A következetlenségeket Kerényi Ferenc igazította ki ( Arany 1993, 137–139), az ő eljárását követjük. Teljes következetességre nincs mód, mert eleinte a fiktív idézetben is megmarad az egyes szám első személyű alany (17–21., 23–24. sor); ugyanakkor a 25–104. sor egyetlen (fiktív) idézet – az ezen belüli idézeteket csúcsos idézőjellel jelöltük. Az M1 a címhez fűzött lábj.-ben közli a névtelen levelet (
AJ
Arany János
jegyzetével); „Mikor 1877-ben az Őszikék-ből az első költemény, A tölgyek alatt czímű, világot látott, a következő névtelen levél érkezett a költőhöz:” (433–434; a levelet lásd: [Válasz Sárvárynak], Keletkezés). A K1 margóján és lapalji jegyzeteiben szereplő variánsokat az M1 közli, az AJÖM I . viszont – a 93–96. sor kivételével – nem. A jegyzetekben szereplő idézetek forrását lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés; számozásukat tekintve megtartottuk a kézirat – oldalanként újrakezdett – jelölését.
 
Keletkezés
 
1878. máj. 8.,
Bp
Budapest
. A keletkezés hátterében Sárváry Antal 1877. dec. 31-én kelt névtelen levele áll; erre
Arany
Arany János
versben először három, egyes sorokhoz fűzött, egy-egy vsz.-nyi kommentárban reagált ([Válasz Sárvárynak]). A tölgyek alatt / N ro 2. című vers arról tanúskodik, hogy a névtelen levél hónapokig foglalkoztatta. (A sérelmek hosszas számontartásáról tanúskodik az 1861-es Szerkesztői levél 25–26. sora, amelyben
Arany
Arany János
Jókai
Jókai Mór
nak egy öt és fél évvel korábbi – általa sértőnek érzett – megjegyzésére reagált, lásd ott, Magyarázatok.) Ercsey Sándor visszaemlékezése szerint „
[szerkesztői feloldás]
a
z 1878. év nyarán, midőn
[szerkesztői feloldás]
AJ
Arany János
épen egy hosszasb fekvőbetegségéből kelt föl és már lábbadozó állapotban volt, meglátogattam őt. Keserű iróniával panaszolta ekkor nekem, hogyan támadtatott meg orvul, újabban írott művei miatt.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Egyszersmind ugyanekkor felolvasá előttem azon humoros választ, melyet e roszakaratú megtámadás alkalmából és annak viszszatorlásául írt; megjegyezvén, hogy e választ közzétenni nem akarja.” ( Ercsey 1883, 194–195.; idézve: AJÖM XIX., 847.) Maga
AJ
Arany János
már akkor megfogalmazta aggodalmát, amikor A tölgyek alatt című verset átengedte közlésre
Gyulai
Gyulai Pálnak
nak: „Nem akarok több izgalmat: / Mert – betegnek – izgalom, / Ha olvassák itt is, ott is, / S bírálgatják új dalom.” (Hagyaték, 1877. dec. 1.) A vers keletkezésének további körülményeit lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés.
 
Kritikatörténet
 
Szana Tamás, Arany János kritikusa, Magyarország, 4(1897)/51. (febr. 20.), 1–2. Baros 1922, 134–135. Soós Margit, Arany János irodalmi ellenzéke, Pécs, 1933. Kappanyos András a [Válasz Sárvárynak] című versről szólva állapítja meg (lásd ott, Kritikatörténet), hogy ez a vers „még nem bizonyult kellően hatékony tyúkszemtapasznak: 1878 májusában írt még egy verset »A tölgyek alatt«
 [!]
[sic!]
címmel, amely mind terjedelmében, mind formai bonyolultságában jelentősen meghaladja az eredetit (a refrénsor ezúttal a versszakok elején és végén is megismétlődik), ráadásul a gúnyvers mondatait is magába építi. Mivel ez utóbbiakat
Arany
Arany János
on és az ismeretlen szerzőn kívül nem ismerte senki, úgy tűnik, hogy
Arany
Arany János
minket, a viszonylag tájékozott utókort tekintett mintaolvasójának; előttünk kívánta bizonyítani a támadóval szembeni mérhetetlen erőfölényét.” ( Kappanyos 2018, 127.)
 
Hangfelvétel
 
Arany János estéje, Hungaroton, SLPX 13836, 1981, Sinkovits Imre, 3’ 08”; ua.: Őszikék és más költemények, Hungaroton, HCD 14284, 2000
 
Magyarázatok
 
[A tölgyek alatt című versre és a Sárváry Antal levelére vonatkozó helyeket nem magyarázzuk külön.]
 
A tölgyek alatt  
N ro 2.  
 
  A tölgyek alatt
  Sokat űltem másszor,
  De meg is bántam
  E hibámat százszor:
  Jutott
nekem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
nekem
n
Jegyzet ne kivakart betűkre írva
*
Szövegforrás:
K1
 
érte
  Keserű falat;
  Dehogy űlök többé
  A tölgyek alatt!
 
 
  A tölgyek alatt
  Verset gabalyíték;
  Ment, – homlokomat
  Sem verte veríték:
  Vesszőt futa, – hétszer
  Föl meg le szaladt
  Érte szegény kis vers:
  „A tölgyek alatt.”
 
 
  „A tölgyek alatt
  Én űlni ne merjek
  Miután lettem
  (Magam írom) gyermek”
n
Jegyzet „Ha már magunk mondjuk, hogy gyermekké lettünk”
n
Jegyzet
„Ha már magunk mondjuk, hogy gyermekké lettünk”
Tkp. „’S ha már magunk mondjuk, hogy gyermekké lettünk”;
Sárváry
Sárváry Antal
versének 17. sora (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
stb. Ignota Quantitas
n
Jegyzet
Ignota Quantitas
(Latin) ismeretlen mennyiség; a többes szám első személyű alanyra vonatkozik ironikusan – a kritika gyermeteg voltára utalva.
.
  Nagy ménkü levélben
  Jött parancsolat –
  „Avagy
írjak prózát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
irjak prózát
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439
 
n
Jegyzet Más irjon már verset: mi irjunk – csak prózát.”
n
Jegyzet
Más irjon már verset: mi irjunk – csak prózát.”
Tkp. „Más irjon már verset, mi irjunk – – prózába.”
Sárváry
Sárváry Antal
versének 24. sora (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés). Vers és próza viszonyát
Arany
Arany János
maga is így ítélte meg; egy húsz évvel korábbi levele szerint „
[szerkesztői feloldás]
v
erset nem irtam ősz óta – legalább semmi egészet; majd ezentúl prozát írok. […]
[szerkesztői feloldás]
K
inek lova nincs, járjon gyalog.” (Tompa Mihálynak, 1857. jún. 26., AJÖM XVII., 71. Az utóbbi, hagyományos stilisztikai metafora előfordul a Vojtina Ars poétikájában is, 57–58. sor, lásd a sorokhoz fűzött magyarázatokat is.)
  A tölgyek
alatt.”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
alatt.
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
 
 
  „A tölgyek alatt
  Beteg, ősz poéta
  Leűlhet ugyan,
  Ha nehéz a séta:
  Hanem a ki hatvan
n
Jegyzet „Vén költő nem csillag többé, csak délibáb.”
n
Jegyzet
„Vén költő nem csillag többé, csak délibáb.”
Tkp. „Vén költő nem csillag többé, csak déli báb. –”
Sárváry
Sárváry Antal
versének 32. (utolsó) sora; ehhez kapcsolódik a [Válasz Sárvárynak] című vers 3. vsz.-a (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
Ugyanaz. U. a.
  Telet ért s nyarat,
  Az versbe ne fogjon
  A tölgyek alatt.
 
 
 
A tölgyek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
„A tölgyek
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
alatt
  Öreg hernyók másznak,
n
Jegyzet „Fürge pillangóból lassu, bús hernyóvá”
n
Jegyzet
„Fürge pillangóból lassu, bús hernyóvá”
Tkp. „Fürge pillangóból lassú bús hernyóvá”;
Sárváry
Sárváry Antal
versének 15. sora;
AJ
Arany János
megjegyzése a sor mellett: „tán megforditva szokott?” (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
(változni, sorsunk.) U. a.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
[törölt]
« „Hagyjunk fel a / Pindusz meredek / ormával” U. a. »
Beszúrás
n
Jegyzet jobb m. í., tévedésből ide iktatva a 42. sor helyett, lásd ott
*
Szövegforrás:
K1
 
  Melyek ifjan mint
  Lepkék karikáztak;
  Ez a világ rende,
  (Visszára halad):
  A ki hernyó, mászszon
  A tölgyek alatt!
 
 
 
De
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
„De
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
tölgyek
alól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
alól
n
Jegyzet ó kivakart betűre írva
*
Szövegforrás:
K1
 
  Pindusra
n
Jegyzet
Pindusra
lásd [Válasz Sárvárynak], Magyarázat, 6. sor
ne mászszon,
n
Jegyzet „Hagyjunk fel a Pindus meredek ormával!”
n
Jegyzet
„Hagyjunk fel a Pindus meredek ormával!”
Tkp. „Hagyjunk fel a Pindusz meredek ormával; –”
Sárváry
Sárváry Antal
versének 23. sora; ehhez a sorhoz kapcsolódik a [Válasz Sárvárynak] című vers 2. vsz.-a (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
U. a.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
Hagyjunk fel a Pindus / meredek ormával!…”
Beszúrás
n
Jegyzet jobb m. í.; a jegyzetet, amelyet Arany először tévedésből a 34. sorhoz írt, utólag iktatta ide, ezért az 5. és a 6. jegyzet száma fel van cserélve
*
Szövegforrás:
K1
 
  S ott mint fiatal
  Ne is hadonázzon;
  Mi vagyunk, babért ki
  Ott mostan arat:
  Ő fogja be száját
  A tölgyek
alatt!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
alatt!”
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
 
 
 
Mert
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
„Mert
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
tölgyek alatt
  Üte lantján csorbát,
  S lánglisztje közé
  Elegyíte korpát
n
Jegyzet
korpát
korpa: a megőrölt gabonamag héja
:
n
Jegyzet „Mi jutott eszedbe…
 
Hogy egy nagy lyukat üss dicső kobozodba
n
Jegyzet
kobozodba
Koboz: kis szarulappal pengetett lant típusú húros hangszer, négy húrpárja van; magyar források 1364-ben említik először, a 17. sz. óta igen népszerű Mo.-n. Itt (ill.
Sárváry
Sárváry Antal
szövegében) a lant – líra – megfelelője.
 
„Korpát vegyítettél össze a lángliszttel”
n
Jegyzet
„Mi jutott eszedbe… / Hogy egy nagy lyukat üss dicső kobozodba” / „Korpát vegyítettél össze a lángliszttel”
Tkp. „Mi jutott eszedbe tisztes vén korodba? / Hogy leereszd ’s felhuzd jól hangolt hurjaid, / Hogy egy nagy lyukat üss dicső kobozodba. –” Ill. „Korpát vegyítettél össze a láng-liszttel. –”
Sárváry
Sárváry Antal
versének 2–4., ill. 12. sora; az utóbbihoz kapcsolódik a [Válasz Sárvárynak] című vers 1. vsz.-a (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
U. a.
 
Most
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Most
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
K1
 
Most,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439
 
, ha mi lisztlángot
  Őrölt e garad
n
Jegyzet
garad
A garat nyelvjárási változata (lásd
Arany
Arany János
A magyar nemzeti vers-idomról című tanulmányának népdal-példáját: „A garad a garad üresen jár”, AJÖM X., 243.). „Malomban töltsérforma famív, melyből a malomkő alá hull az őrlendő gabona.” ( Cz–F )
,
  Mind korpa ez egytől:
  »A tölgyek alatt.«
 
 
 
A tölgyek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
„A tölgyek
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
alatt
  Babérjain űlve
  Még élhet ugyan,
  Nem irígylem tűle:
n
Jegyzet „Most hát babérodon pihenve, élj tovább.”
n
Jegyzet
„Most hát babérodon pihenve, élj tovább.”
Tkp. „Most hát, babéridon pihenve, élj tovább. –”
Sárváry
Sárváry Antal
versének 30. sora (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
U. a.
  Hanem irjon már más,
n
Jegyzet
irjon már más,
Arany
Arany János
a névtelen levélből arra következtetett, hogy szerzője fiatalabb nála; valójában három évvel idősebb volt (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
  Ki fiatalabb
n
Jegyzet
Ki fiatalabb
Arany
Arany János
a névtelen levélből arra következtetett, hogy szerzője fiatalabb nála; valójában három évvel idősebb volt (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
n
Jegyzet „Ne akarjunk ifju módra hadonázni!”
n
Jegyzet
„Ne akarjunk ifju módra hadonázni!”
Tkp. „Ne akarjunk ifju módra hadonázni,”
Sárváry
Sárváry Antal
versének 18. sora (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
U. a.
  S nem rímel a b-re
n
Jegyzet
nem rímel a b-re
AJ
Arany János
tanulmányban is, versben is vitatkozott az asszonáncot elutasító nézetekkel, lásd Valami az asszonáncról, AJÖM X., 213–217.; Báró Kemény Zsigmondhoz; NB. A tölgyek alatt című versben nem fordul elő ilyen asszonánc.
  Igy: »tölgyek alatt.«
n
Jegyzet
Igy: »tölgyek alatt.«
AJ
Arany János
tanulmányban is, versben is vitatkozott az asszonáncot elutasító nézetekkel, lásd Valami az asszonáncról, AJÖM X., 213–217.; Báró Kemény Zsigmondhoz; NB. A tölgyek alatt című versben nem fordul elő ilyen asszonánc.
 
 
  »A tölgyek alatt« –
  Küldöm kritizálva:
n
Jegyzet
Azaz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Az az
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439
 
, a nyomtatott szöveget kékkel
aláhuzgálva.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
aláhúzgálva.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439
 
Megrovatlan alig maradt benne egy szó, egy rím.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
n
Jegyzet más tintával jobb m. í.
*
Szövegforrás:
K1
 
  Minden sora bűn,
  Minden szava szálka,
  Nincs benne sem érzés
  Sem egy gondolat,
  Csupa üres léggömb
n
Jegyzet
Ugy is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
Úgy is
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439
 
, vén költőnél, eszmék helyett hüvely
 
Marad
csak!”
n
Jegyzet
„Ugy is, vén költőnél, eszmék helyett hüvely / Marad csak!”
Tkp. „Ugy is vén költőnél, eszmék helyett, hüvely / Marad csak,”
Sárváry
Sárváry Antal
versének 25–26. sora (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
csak.”
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439
 
Ua.
És:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
És:
[szerkesztői feloldás]
a bal hasábban kezdődő jegyzet e része # jellel, a jobb hasábba átvive
*
Szövegforrás:
K1
 
 
„Léghajó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
Léghajó
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
ő, mely bár ég felé törekszik,
 
Nincs benne éltető – tán egy szemernyi
lég.”
n
Jegyzet
„Léghajó ő, mely bár ég felé törekszik, / Nincs benne éltető – tán egy szemernyi lég.”
Tkp. „Léghajó Ő, mely bár ég felé törekszik, / Nincs benne, éltető, – tán egy szemernyi – lég. –”
Sárváry
Sárváry Antal
versének 27–28. sora (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
lég.
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
U. a.
  »A tölgyek alatt.«
 
 
 
Ki
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
„Ki
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
tölgyek alatt,
  Noha csúzos karral,
  Üstökbe nem áll
n
Jegyzet
Üstökbe nem áll
Nem áll ki a nyári viharba fejfedő nélkül.
  Egy nyári viharral
n
Jegyzet
Egy nyári viharral
Nem áll ki a nyári viharba fejfedő nélkül.
,
n
Jegyzet „Ha már, a nyári est hűsétől is tartva,
 
Félénken
síetünk
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
sietünk
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439
 
a meleg szobába” stb. U. a.
n
Jegyzet
„Ha már, a nyári est hűsétől is tartva, / Félénken síetünk a meleg szobába”
Tkp. „Ha már a nyári est hűsétől is tartva, / Félénken sietünk a meleg szobába:”
Sárváry
Sárváry Antal
versének 21–22. sora (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
  S ha érzi szelét, már
  Gyáván beszalad:
  Hogy’ is írna az jót
  A tölgyek alatt!
 
 
  »A tölgyek alatt
  Felhők szeme rebben« –
  Van-e szép, vagy kép,
  Vagy értelem ebben?
  »Felhők szeme«
ílyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
ilyen
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439
 
  Csoda-bogarat
  Képzelni… ha czédrus,
  Nem tölgyek alatt!…
 
 
  Ám, tölgyek alatt
  Hiu vén poéta
  Megszokta nagyon
n
Jegyzet „Se sok megszokásból, se vak hiuságból
n
Jegyzet
„Se sok megszokásból, se vak hiuságból
Tkp. „Se sok megszokásból, se vak hiuságból”;
Sárváry
Sárváry Antal
versének 19. sora; kontextusa: „Ne akarjunk ifju módra hadonázni, // Se sok megszokásból, se vak hiuságból: / – ’S reszkető inakkal hegy tetőkre mászni. –” (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
(ne irkáljunk verset). U. a.
  Olvasni nevét a
 
Rosz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
Rossz
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439
 
verssel, a melytől
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
[törölt]
« verset, a mily »
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
verssel, a melytől
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Már fű-fa szalad…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
[törölt]
« Sűrűn hoz a lap – »
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Úgy ontja örökké
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
[törölt]
« (Kivált az utóbbi »
*
Szövegforrás:
K1
 
  A tölgyek alatt.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
[törölt]
« Tíz éve alatt.) »
 
n
Jegyzet a végleges szöveg jobb m. í.
*
Szövegforrás:
K1
 
 
 
 
A tölgyek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
„A tölgyek
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
alatt –
  Beteg-é, vagy alszik? –
  Nem oroszlány – de
  Szuszogása hallszik:
  Nosza,
rugjuk főbe,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
rugjuk
[törölt]
« rugjuk »
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
főbe,
*
Szövegforrás:
K1
 
  Bármily fenevad,
  Hogy holtra gebedjen
  A tölgyek alatt!”
 
 
(1878. máj. 8.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
(1878 május 8.)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439
 
 
 
 
A tölgyek alatt  
N ro 2.  
 
  A tölgyek alatt
  Sokat űltem másszor,
  De meg is bántam
  E hibámat százszor:
  Jutott
nekem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
nekem
n
Jegyzet ne kivakart betűkre írva
*
Szövegforrás:
K1
 
érte
  Keserű falat;
  Dehogy űlök többé
  A tölgyek alatt!
 
 
  A tölgyek alatt
  Verset gabalyíték;
  Ment, – homlokomat
  Sem verte veríték:
  Vesszőt futa, – hétszer
  Föl meg le szaladt
  Érte szegény kis vers:
  „A tölgyek alatt.”
 
 
  „A tölgyek alatt
  Én űlni ne merjek
  Miután lettem
  (Magam írom) gyermek”
n
Jegyzet „Ha már magunk mondjuk, hogy gyermekké lettünk”
n
Jegyzet
„Ha már magunk mondjuk, hogy gyermekké lettünk”
Tkp. „’S ha már magunk mondjuk, hogy gyermekké lettünk”;
Sárváry
Sárváry Antal
versének 17. sora (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
stb. Ignota Quantitas
n
Jegyzet
Ignota Quantitas
(Latin) ismeretlen mennyiség; a többes szám első személyű alanyra vonatkozik ironikusan – a kritika gyermeteg voltára utalva.
.
  Nagy ménkü levélben
  Jött parancsolat –
  „Avagy
írjak prózát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
irjak prózát
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439
 
n
Jegyzet Más irjon már verset: mi irjunk – csak prózát.”
n
Jegyzet
Más irjon már verset: mi irjunk – csak prózát.”
Tkp. „Más irjon már verset, mi irjunk – – prózába.”
Sárváry
Sárváry Antal
versének 24. sora (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés). Vers és próza viszonyát
Arany
Arany János
maga is így ítélte meg; egy húsz évvel korábbi levele szerint „
[szerkesztői feloldás]
v
erset nem irtam ősz óta – legalább semmi egészet; majd ezentúl prozát írok. […]
[szerkesztői feloldás]
K
inek lova nincs, járjon gyalog.” (Tompa Mihálynak, 1857. jún. 26., AJÖM XVII., 71. Az utóbbi, hagyományos stilisztikai metafora előfordul a Vojtina Ars poétikájában is, 57–58. sor, lásd a sorokhoz fűzött magyarázatokat is.)
  A tölgyek
alatt.”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
alatt.
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
 
 
  „A tölgyek alatt
  Beteg, ősz poéta
  Leűlhet ugyan,
  Ha nehéz a séta:
  Hanem a ki hatvan
n
Jegyzet „Vén költő nem csillag többé, csak délibáb.”
n
Jegyzet
„Vén költő nem csillag többé, csak délibáb.”
Tkp. „Vén költő nem csillag többé, csak déli báb. –”
Sárváry
Sárváry Antal
versének 32. (utolsó) sora; ehhez kapcsolódik a [Válasz Sárvárynak] című vers 3. vsz.-a (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
Ugyanaz. U. a.
  Telet ért s nyarat,
  Az versbe ne fogjon
  A tölgyek alatt.
 
 
 
A tölgyek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
„A tölgyek
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
alatt
  Öreg hernyók másznak,
n
Jegyzet „Fürge pillangóból lassu, bús hernyóvá”
n
Jegyzet
„Fürge pillangóból lassu, bús hernyóvá”
Tkp. „Fürge pillangóból lassú bús hernyóvá”;
Sárváry
Sárváry Antal
versének 15. sora;
AJ
Arany János
megjegyzése a sor mellett: „tán megforditva szokott?” (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
(változni, sorsunk.) U. a.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
[törölt]
« „Hagyjunk fel a / Pindusz meredek / ormával” U. a. »
Beszúrás
n
Jegyzet jobb m. í., tévedésből ide iktatva a 42. sor helyett, lásd ott
*
Szövegforrás:
K1
 
  Melyek ifjan mint
  Lepkék karikáztak;
  Ez a világ rende,
  (Visszára halad):
  A ki hernyó, mászszon
  A tölgyek alatt!
 
 
 
De
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
„De
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
tölgyek
alól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
alól
n
Jegyzet ó kivakart betűre írva
*
Szövegforrás:
K1
 
  Pindusra
n
Jegyzet
Pindusra
lásd [Válasz Sárvárynak], Magyarázat, 6. sor
ne mászszon,
n
Jegyzet „Hagyjunk fel a Pindus meredek ormával!”
n
Jegyzet
„Hagyjunk fel a Pindus meredek ormával!”
Tkp. „Hagyjunk fel a Pindusz meredek ormával; –”
Sárváry
Sárváry Antal
versének 23. sora; ehhez a sorhoz kapcsolódik a [Válasz Sárvárynak] című vers 2. vsz.-a (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
U. a.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
Hagyjunk fel a Pindus / meredek ormával!…”
Beszúrás
n
Jegyzet jobb m. í.; a jegyzetet, amelyet Arany először tévedésből a 34. sorhoz írt, utólag iktatta ide, ezért az 5. és a 6. jegyzet száma fel van cserélve
*
Szövegforrás:
K1
 
  S ott mint fiatal
  Ne is hadonázzon;
  Mi vagyunk, babért ki
  Ott mostan arat:
  Ő fogja be száját
  A tölgyek
alatt!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
alatt!”
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
 
 
 
Mert
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
„Mert
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
tölgyek alatt
  Üte lantján csorbát,
  S lánglisztje közé
  Elegyíte korpát
n
Jegyzet
korpát
korpa: a megőrölt gabonamag héja
:
n
Jegyzet „Mi jutott eszedbe…
 
Hogy egy nagy lyukat üss dicső kobozodba
n
Jegyzet
kobozodba
Koboz: kis szarulappal pengetett lant típusú húros hangszer, négy húrpárja van; magyar források 1364-ben említik először, a 17. sz. óta igen népszerű Mo.-n. Itt (ill.
Sárváry
Sárváry Antal
szövegében) a lant – líra – megfelelője.
 
„Korpát vegyítettél össze a lángliszttel”
n
Jegyzet
„Mi jutott eszedbe… / Hogy egy nagy lyukat üss dicső kobozodba” / „Korpát vegyítettél össze a lángliszttel”
Tkp. „Mi jutott eszedbe tisztes vén korodba? / Hogy leereszd ’s felhuzd jól hangolt hurjaid, / Hogy egy nagy lyukat üss dicső kobozodba. –” Ill. „Korpát vegyítettél össze a láng-liszttel. –”
Sárváry
Sárváry Antal
versének 2–4., ill. 12. sora; az utóbbihoz kapcsolódik a [Válasz Sárvárynak] című vers 1. vsz.-a (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
U. a.
 
Most
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Most
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
K1
 
Most,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439
 
, ha mi lisztlángot
  Őrölt e garad
n
Jegyzet
garad
A garat nyelvjárási változata (lásd
Arany
Arany János
A magyar nemzeti vers-idomról című tanulmányának népdal-példáját: „A garad a garad üresen jár”, AJÖM X., 243.). „Malomban töltsérforma famív, melyből a malomkő alá hull az őrlendő gabona.” ( Cz–F )
,
  Mind korpa ez egytől:
  »A tölgyek alatt.«
 
 
 
A tölgyek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
„A tölgyek
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
alatt
  Babérjain űlve
  Még élhet ugyan,
  Nem irígylem tűle:
n
Jegyzet „Most hát babérodon pihenve, élj tovább.”
n
Jegyzet
„Most hát babérodon pihenve, élj tovább.”
Tkp. „Most hát, babéridon pihenve, élj tovább. –”
Sárváry
Sárváry Antal
versének 30. sora (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
U. a.
  Hanem irjon már más,
n
Jegyzet
irjon már más,
Arany
Arany János
a névtelen levélből arra következtetett, hogy szerzője fiatalabb nála; valójában három évvel idősebb volt (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
  Ki fiatalabb
n
Jegyzet
Ki fiatalabb
Arany
Arany János
a névtelen levélből arra következtetett, hogy szerzője fiatalabb nála; valójában három évvel idősebb volt (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
n
Jegyzet „Ne akarjunk ifju módra hadonázni!”
n
Jegyzet
„Ne akarjunk ifju módra hadonázni!”
Tkp. „Ne akarjunk ifju módra hadonázni,”
Sárváry
Sárváry Antal
versének 18. sora (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
U. a.
  S nem rímel a b-re
n
Jegyzet
nem rímel a b-re
AJ
Arany János
tanulmányban is, versben is vitatkozott az asszonáncot elutasító nézetekkel, lásd Valami az asszonáncról, AJÖM X., 213–217.; Báró Kemény Zsigmondhoz; NB. A tölgyek alatt című versben nem fordul elő ilyen asszonánc.
  Igy: »tölgyek alatt.«
n
Jegyzet
Igy: »tölgyek alatt.«
AJ
Arany János
tanulmányban is, versben is vitatkozott az asszonáncot elutasító nézetekkel, lásd Valami az asszonáncról, AJÖM X., 213–217.; Báró Kemény Zsigmondhoz; NB. A tölgyek alatt című versben nem fordul elő ilyen asszonánc.
 
 
  »A tölgyek alatt« –
  Küldöm kritizálva:
n
Jegyzet
Azaz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Az az
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439
 
, a nyomtatott szöveget kékkel
aláhuzgálva.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
aláhúzgálva.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439
 
Megrovatlan alig maradt benne egy szó, egy rím.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
n
Jegyzet más tintával jobb m. í.
*
Szövegforrás:
K1
 
  Minden sora bűn,
  Minden szava szálka,
  Nincs benne sem érzés
  Sem egy gondolat,
  Csupa üres léggömb
n
Jegyzet
Ugy is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
Úgy is
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439
 
, vén költőnél, eszmék helyett hüvely
 
Marad
csak!”
n
Jegyzet
„Ugy is, vén költőnél, eszmék helyett hüvely / Marad csak!”
Tkp. „Ugy is vén költőnél, eszmék helyett, hüvely / Marad csak,”
Sárváry
Sárváry Antal
versének 25–26. sora (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
csak.”
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439
 
Ua.
És:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
És:
[szerkesztői feloldás]
a bal hasábban kezdődő jegyzet e része # jellel, a jobb hasábba átvive
*
Szövegforrás:
K1
 
 
„Léghajó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
Léghajó
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
ő, mely bár ég felé törekszik,
 
Nincs benne éltető – tán egy szemernyi
lég.”
n
Jegyzet
„Léghajó ő, mely bár ég felé törekszik, / Nincs benne éltető – tán egy szemernyi lég.”
Tkp. „Léghajó Ő, mely bár ég felé törekszik, / Nincs benne, éltető, – tán egy szemernyi – lég. –”
Sárváry
Sárváry Antal
versének 27–28. sora (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
lég.
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
U. a.
  »A tölgyek alatt.«
 
 
 
Ki
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
„Ki
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
tölgyek alatt,
  Noha csúzos karral,
  Üstökbe nem áll
n
Jegyzet
Üstökbe nem áll
Nem áll ki a nyári viharba fejfedő nélkül.
  Egy nyári viharral
n
Jegyzet
Egy nyári viharral
Nem áll ki a nyári viharba fejfedő nélkül.
,
n
Jegyzet „Ha már, a nyári est hűsétől is tartva,
 
Félénken
síetünk
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
sietünk
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439
 
a meleg szobába” stb. U. a.
n
Jegyzet
„Ha már, a nyári est hűsétől is tartva, / Félénken síetünk a meleg szobába”
Tkp. „Ha már a nyári est hűsétől is tartva, / Félénken sietünk a meleg szobába:”
Sárváry
Sárváry Antal
versének 21–22. sora (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
  S ha érzi szelét, már
  Gyáván beszalad:
  Hogy’ is írna az jót
  A tölgyek alatt!
 
 
  »A tölgyek alatt
  Felhők szeme rebben« –
  Van-e szép, vagy kép,
  Vagy értelem ebben?
  »Felhők szeme«
ílyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
ilyen
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439
 
  Csoda-bogarat
  Képzelni… ha czédrus,
  Nem tölgyek alatt!…
 
 
  Ám, tölgyek alatt
  Hiu vén poéta
  Megszokta nagyon
n
Jegyzet „Se sok megszokásból, se vak hiuságból
n
Jegyzet
„Se sok megszokásból, se vak hiuságból
Tkp. „Se sok megszokásból, se vak hiuságból”;
Sárváry
Sárváry Antal
versének 19. sora; kontextusa: „Ne akarjunk ifju módra hadonázni, // Se sok megszokásból, se vak hiuságból: / – ’S reszkető inakkal hegy tetőkre mászni. –” (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
(ne irkáljunk verset). U. a.
  Olvasni nevét a
 
Rosz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
Rossz
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439
 
verssel, a melytől
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
[törölt]
« verset, a mily »
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
verssel, a melytől
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Már fű-fa szalad…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
[törölt]
« Sűrűn hoz a lap – »
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Úgy ontja örökké
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
[törölt]
« (Kivált az utóbbi »
*
Szövegforrás:
K1
 
  A tölgyek alatt.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
[törölt]
« Tíz éve alatt.) »
 
n
Jegyzet a végleges szöveg jobb m. í.
*
Szövegforrás:
K1
 
 
 
 
A tölgyek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
„A tölgyek
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
alatt –
  Beteg-é, vagy alszik? –
  Nem oroszlány – de
  Szuszogása hallszik:
  Nosza,
rugjuk főbe,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
rugjuk
[törölt]
« rugjuk »
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
főbe,
*
Szövegforrás:
K1
 
  Bármily fenevad,
  Hogy holtra gebedjen
  A tölgyek alatt!”
 
 
(1878. máj. 8.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
(1878 május 8.)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439
 
 
 
 
A tölgyek alatt  
N ro 2.  
 
  A tölgyek alatt
  Sokat űltem másszor,
  De meg is bántam
  E hibámat százszor:
  Jutott
nekem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
nekem
n
Jegyzet ne kivakart betűkre írva
*
Szövegforrás:
K1
 
érte
  Keserű falat;
  Dehogy űlök többé
  A tölgyek alatt!
 
 
  A tölgyek alatt
  Verset gabalyíték;
  Ment, – homlokomat
  Sem verte veríték:
  Vesszőt futa, – hétszer
  Föl meg le szaladt
  Érte szegény kis vers:
  „A tölgyek alatt.”
 
 
  „A tölgyek alatt
  Én űlni ne merjek
  Miután lettem
  (Magam írom) gyermek”
n
Jegyzet „Ha már magunk mondjuk, hogy gyermekké lettünk”
n
Jegyzet
„Ha már magunk mondjuk, hogy gyermekké lettünk”
Tkp. „’S ha már magunk mondjuk, hogy gyermekké lettünk”;
Sárváry
Sárváry Antal
versének 17. sora (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
stb. Ignota Quantitas
n
Jegyzet
Ignota Quantitas
(Latin) ismeretlen mennyiség; a többes szám első személyű alanyra vonatkozik ironikusan – a kritika gyermeteg voltára utalva.
.
  Nagy ménkü levélben
  Jött parancsolat –
  „Avagy
írjak prózát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
irjak prózát
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439
 
n
Jegyzet Más irjon már verset: mi irjunk – csak prózát.”
n
Jegyzet
Más irjon már verset: mi irjunk – csak prózát.”
Tkp. „Más irjon már verset, mi irjunk – – prózába.”
Sárváry
Sárváry Antal
versének 24. sora (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés). Vers és próza viszonyát
Arany
Arany János
maga is így ítélte meg; egy húsz évvel korábbi levele szerint „
[szerkesztői feloldás]
v
erset nem irtam ősz óta – legalább semmi egészet; majd ezentúl prozát írok. […]
[szerkesztői feloldás]
K
inek lova nincs, járjon gyalog.” (Tompa Mihálynak, 1857. jún. 26., AJÖM XVII., 71. Az utóbbi, hagyományos stilisztikai metafora előfordul a Vojtina Ars poétikájában is, 57–58. sor, lásd a sorokhoz fűzött magyarázatokat is.)
  A tölgyek
alatt.”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
alatt.
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
 
 
  „A tölgyek alatt
  Beteg, ősz poéta
  Leűlhet ugyan,
  Ha nehéz a séta:
  Hanem a ki hatvan
n
Jegyzet „Vén költő nem csillag többé, csak délibáb.”
n
Jegyzet
„Vén költő nem csillag többé, csak délibáb.”
Tkp. „Vén költő nem csillag többé, csak déli báb. –”
Sárváry
Sárváry Antal
versének 32. (utolsó) sora; ehhez kapcsolódik a [Válasz Sárvárynak] című vers 3. vsz.-a (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
Ugyanaz. U. a.
  Telet ért s nyarat,
  Az versbe ne fogjon
  A tölgyek alatt.
 
 
 
A tölgyek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
„A tölgyek
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
alatt
  Öreg hernyók másznak,
n
Jegyzet „Fürge pillangóból lassu, bús hernyóvá”
n
Jegyzet
„Fürge pillangóból lassu, bús hernyóvá”
Tkp. „Fürge pillangóból lassú bús hernyóvá”;
Sárváry
Sárváry Antal
versének 15. sora;
AJ
Arany János
megjegyzése a sor mellett: „tán megforditva szokott?” (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
(változni, sorsunk.) U. a.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
[törölt]
« „Hagyjunk fel a / Pindusz meredek / ormával” U. a. »
Beszúrás
n
Jegyzet jobb m. í., tévedésből ide iktatva a 42. sor helyett, lásd ott
*
Szövegforrás:
K1
 
  Melyek ifjan mint
  Lepkék karikáztak;
  Ez a világ rende,
  (Visszára halad):
  A ki hernyó, mászszon
  A tölgyek alatt!
 
 
 
De
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
„De
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
tölgyek
alól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
alól
n
Jegyzet ó kivakart betűre írva
*
Szövegforrás:
K1
 
  Pindusra
n
Jegyzet
Pindusra
lásd [Válasz Sárvárynak], Magyarázat, 6. sor
ne mászszon,
n
Jegyzet „Hagyjunk fel a Pindus meredek ormával!”
n
Jegyzet
„Hagyjunk fel a Pindus meredek ormával!”
Tkp. „Hagyjunk fel a Pindusz meredek ormával; –”
Sárváry
Sárváry Antal
versének 23. sora; ehhez a sorhoz kapcsolódik a [Válasz Sárvárynak] című vers 2. vsz.-a (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
U. a.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
Hagyjunk fel a Pindus / meredek ormával!…”
Beszúrás
n
Jegyzet jobb m. í.; a jegyzetet, amelyet Arany először tévedésből a 34. sorhoz írt, utólag iktatta ide, ezért az 5. és a 6. jegyzet száma fel van cserélve
*
Szövegforrás:
K1
 
  S ott mint fiatal
  Ne is hadonázzon;
  Mi vagyunk, babért ki
  Ott mostan arat:
  Ő fogja be száját
  A tölgyek
alatt!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
alatt!”
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
 
 
 
Mert
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
„Mert
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
tölgyek alatt
  Üte lantján csorbát,
  S lánglisztje közé
  Elegyíte korpát
n
Jegyzet
korpát
korpa: a megőrölt gabonamag héja
:
n
Jegyzet „Mi jutott eszedbe…
 
Hogy egy nagy lyukat üss dicső kobozodba
n
Jegyzet
kobozodba
Koboz: kis szarulappal pengetett lant típusú húros hangszer, négy húrpárja van; magyar források 1364-ben említik először, a 17. sz. óta igen népszerű Mo.-n. Itt (ill.
Sárváry
Sárváry Antal
szövegében) a lant – líra – megfelelője.
 
„Korpát vegyítettél össze a lángliszttel”
n
Jegyzet
„Mi jutott eszedbe… / Hogy egy nagy lyukat üss dicső kobozodba” / „Korpát vegyítettél össze a lángliszttel”
Tkp. „Mi jutott eszedbe tisztes vén korodba? / Hogy leereszd ’s felhuzd jól hangolt hurjaid, / Hogy egy nagy lyukat üss dicső kobozodba. –” Ill. „Korpát vegyítettél össze a láng-liszttel. –”
Sárváry
Sárváry Antal
versének 2–4., ill. 12. sora; az utóbbihoz kapcsolódik a [Válasz Sárvárynak] című vers 1. vsz.-a (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
U. a.
 
Most
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Most
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
K1
 
Most,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439
 
, ha mi lisztlángot
  Őrölt e garad
n
Jegyzet
garad
A garat nyelvjárási változata (lásd
Arany
Arany János
A magyar nemzeti vers-idomról című tanulmányának népdal-példáját: „A garad a garad üresen jár”, AJÖM X., 243.). „Malomban töltsérforma famív, melyből a malomkő alá hull az őrlendő gabona.” ( Cz–F )
,
  Mind korpa ez egytől:
  »A tölgyek alatt.«
 
 
 
A tölgyek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
„A tölgyek
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
alatt
  Babérjain űlve
  Még élhet ugyan,
  Nem irígylem tűle:
n
Jegyzet „Most hát babérodon pihenve, élj tovább.”
n
Jegyzet
„Most hát babérodon pihenve, élj tovább.”
Tkp. „Most hát, babéridon pihenve, élj tovább. –”
Sárváry
Sárváry Antal
versének 30. sora (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
U. a.
  Hanem irjon már más,
n
Jegyzet
irjon már más,
Arany
Arany János
a névtelen levélből arra következtetett, hogy szerzője fiatalabb nála; valójában három évvel idősebb volt (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
  Ki fiatalabb
n
Jegyzet
Ki fiatalabb
Arany
Arany János
a névtelen levélből arra következtetett, hogy szerzője fiatalabb nála; valójában három évvel idősebb volt (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
n
Jegyzet „Ne akarjunk ifju módra hadonázni!”
n
Jegyzet
„Ne akarjunk ifju módra hadonázni!”
Tkp. „Ne akarjunk ifju módra hadonázni,”
Sárváry
Sárváry Antal
versének 18. sora (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
U. a.
  S nem rímel a b-re
n
Jegyzet
nem rímel a b-re
AJ
Arany János
tanulmányban is, versben is vitatkozott az asszonáncot elutasító nézetekkel, lásd Valami az asszonáncról, AJÖM X., 213–217.; Báró Kemény Zsigmondhoz; NB. A tölgyek alatt című versben nem fordul elő ilyen asszonánc.
  Igy: »tölgyek alatt.«
n
Jegyzet
Igy: »tölgyek alatt.«
AJ
Arany János
tanulmányban is, versben is vitatkozott az asszonáncot elutasító nézetekkel, lásd Valami az asszonáncról, AJÖM X., 213–217.; Báró Kemény Zsigmondhoz; NB. A tölgyek alatt című versben nem fordul elő ilyen asszonánc.
 
 
  »A tölgyek alatt« –
  Küldöm kritizálva:
n
Jegyzet
Azaz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Az az
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439
 
, a nyomtatott szöveget kékkel
aláhuzgálva.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
aláhúzgálva.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439
 
Megrovatlan alig maradt benne egy szó, egy rím.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
n
Jegyzet más tintával jobb m. í.
*
Szövegforrás:
K1
 
  Minden sora bűn,
  Minden szava szálka,
  Nincs benne sem érzés
  Sem egy gondolat,
  Csupa üres léggömb
n
Jegyzet
Ugy is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
Úgy is
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439
 
, vén költőnél, eszmék helyett hüvely
 
Marad
csak!”
n
Jegyzet
„Ugy is, vén költőnél, eszmék helyett hüvely / Marad csak!”
Tkp. „Ugy is vén költőnél, eszmék helyett, hüvely / Marad csak,”
Sárváry
Sárváry Antal
versének 25–26. sora (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
csak.”
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439
 
Ua.
És:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
És:
[szerkesztői feloldás]
a bal hasábban kezdődő jegyzet e része # jellel, a jobb hasábba átvive
*
Szövegforrás:
K1
 
 
„Léghajó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
Léghajó
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
ő, mely bár ég felé törekszik,
 
Nincs benne éltető – tán egy szemernyi
lég.”
n
Jegyzet
„Léghajó ő, mely bár ég felé törekszik, / Nincs benne éltető – tán egy szemernyi lég.”
Tkp. „Léghajó Ő, mely bár ég felé törekszik, / Nincs benne, éltető, – tán egy szemernyi – lég. –”
Sárváry
Sárváry Antal
versének 27–28. sora (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
lég.
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
U. a.
  »A tölgyek alatt.«
 
 
 
Ki
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
„Ki
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
tölgyek alatt,
  Noha csúzos karral,
  Üstökbe nem áll
n
Jegyzet
Üstökbe nem áll
Nem áll ki a nyári viharba fejfedő nélkül.
  Egy nyári viharral
n
Jegyzet
Egy nyári viharral
Nem áll ki a nyári viharba fejfedő nélkül.
,
n
Jegyzet „Ha már, a nyári est hűsétől is tartva,
 
Félénken
síetünk
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
sietünk
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439
 
a meleg szobába” stb. U. a.
n
Jegyzet
„Ha már, a nyári est hűsétől is tartva, / Félénken síetünk a meleg szobába”
Tkp. „Ha már a nyári est hűsétől is tartva, / Félénken sietünk a meleg szobába:”
Sárváry
Sárváry Antal
versének 21–22. sora (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
  S ha érzi szelét, már
  Gyáván beszalad:
  Hogy’ is írna az jót
  A tölgyek alatt!
 
 
  »A tölgyek alatt
  Felhők szeme rebben« –
  Van-e szép, vagy kép,
  Vagy értelem ebben?
  »Felhők szeme«
ílyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
ilyen
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439
 
  Csoda-bogarat
  Képzelni… ha czédrus,
  Nem tölgyek alatt!…
 
 
  Ám, tölgyek alatt
  Hiu vén poéta
  Megszokta nagyon
n
Jegyzet „Se sok megszokásból, se vak hiuságból
n
Jegyzet
„Se sok megszokásból, se vak hiuságból
Tkp. „Se sok megszokásból, se vak hiuságból”;
Sárváry
Sárváry Antal
versének 19. sora; kontextusa: „Ne akarjunk ifju módra hadonázni, // Se sok megszokásból, se vak hiuságból: / – ’S reszkető inakkal hegy tetőkre mászni. –” (lásd [Válasz Sárvárynak], Keletkezés).
(ne irkáljunk verset). U. a.
  Olvasni nevét a
 
Rosz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
Rossz
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439
 
verssel, a melytől
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
[törölt]
« verset, a mily »
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
verssel, a melytől
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Már fű-fa szalad…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
[törölt]
« Sűrűn hoz a lap – »
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Úgy ontja örökké
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
[törölt]
« (Kivált az utóbbi »
*
Szövegforrás:
K1
 
  A tölgyek alatt.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
[törölt]
« Tíz éve alatt.) »
 
n
Jegyzet a végleges szöveg jobb m. í.
*
Szövegforrás:
K1
 
 
 
 
A tölgyek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
„A tölgyek
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
alatt –
  Beteg-é, vagy alszik? –
  Nem oroszlány – de
  Szuszogása hallszik:
  Nosza,
rugjuk főbe,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 433–439
 
rugjuk
[törölt]
« rugjuk »
n
Jegyzet kivakarva, ráírva:
főbe,
*
Szövegforrás:
K1
 
  Bármily fenevad,
  Hogy holtra gebedjen
  A tölgyek alatt!”
 
 
(1878. máj. 8.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
(1878 május 8.)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 433–439