X (Close panel)Bibliográfiai adatok

[Akadémiai papírszeletek 4.]

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: *K2
  • Szövegforrás IV: BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
  • Szövegforrás V: Ponori Thewrewk 1883, 6
  • Szövegforrás VI: HV 1888, 420

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.] M2 Ponori Thewrewk 1883, 6. (alapszöveg) M3 HV 1888, 420. (Rögtönzések, tréfák, sóhajok; az Akadémiai papírszeletek V. darabjaként) [ AJÖM VI., 146., az Akadémiai papírszeletek V. darabjaként]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 ? (az M1 alapja) *K2 Ponori Thewrwek Emil lejegyzése (lásd Keletkezés), lappang vagy megsemmisült
 
Megjegyzések
 
M1 Kéziratháttere ismeretlen; a ritmikai hiba (lásd alább) valószínűleg szövegromlás, amelyet az M3 is átvett. Az AJÖM VI . forrásközlése ( BH, 1881. okt. 22.) hibás. Az alapszövegnek (M2) nincs címe; mivel azonban megtartottuk az Arany László által kialakított verscsoportba való besorolást (Akadémiai papírszeletek), a HV 1888 -ban szereplő címet a többi „papírszelet”-hez hasonlóan (amelyeknek a HV 1888 az alapszövegük, és ott van címük) feltüntetjük, szögletes zárójelben, alcímként.
 
Az alapszöveg kiválasztása
 
Ponori Thewrewk Emil – az általa készített lejegyzés alapján – a vers 2. sorával kapcsolatban megjegyzi: „A »Budapeti Hirlap«-ban »a merre« áll, »merre« helyett, a mi elrontja a rhytmust”. A megjegyzés indokolt (a sorok az M2 szerint tizenegy szótagosak); mivel az M3 az M1-et követi, a vers alapszövege az M2.
 
Keletkezés
 
1878. okt. 7.?,
Bp
Budapest
. Az Akadémiai papírszeletek keletkezéséről lásd [Akadémiai papírszeletek 2.], Keletkezés. Ezt a verset a HV 1888 1878-ra datálja; keletkezéstörténetének kétféle változatát ismerjük. A BH cikke szerint „Bálint Gábor nem finnista. Mikor vértes felolvasását tartotta az akadémián, Arany János plajbásza nem pihent:” [itt következik az M1]. „És e kis czédula körutat tett az Akadémia tagjainak komoly sorában s a háborgó harczi kedvbe egy kis mosolygós elemet csempészett.” Ponori Thewrewk Emil szerint „A dolog nem így történt”; a BH közlése mutatja, úgymond, „hogy ilyen esetekben milyen szerepet játszik a közlő phantasiája”. Ő mint szemtanú így írja le a vers keletkezését: „
Arany
Arany János
egy pénteki nap délután a Dunaparton sétált. Találkozott vele
Budenz
Budenz József
. Beszélgetnek s szóbajön Bálint Gábor, aki Párhuzam a magyar és mongol nyelv terén című munkája bevezetésében
Hunfalvy
Hunfalvy Pál
t és a többi finnistát durván megtámadta.
Arany
Arany János
humoros kedvében több epigrammafélét rögtönzött volt, de a Bálint Gáborra való nem akart sikerülni. Csak azután sikerült, hogy
Budenz
Budenz József
Arany
Arany János
tól elvált. Másnap osztályértekezletünk volt az Akadémiában. Én
Arany
Arany János
és
Budenz
Budenz József
közt ültem. Ahogy
Arany
Arany János
Budenz
Budenz József
et meglátja, áthajol hozzá, hogy »megvan« s elmondja bajusza alatt lappangó mosolyával.” [Itt következik az M2.] „Én tüstént leírtam. Az öreg úr intett, ne tegyem: Nem kell azt bántani, – de én az írást zsebredugtam s azt feleltem, hogy elteszem emlékül.” ( Ponori Thewrewk 1883, 6.; kötetben: AJÖM VI., 243–244.) Bálint Gábor neve 1878-ban úgy került szóba az akadémián, hogy 1877-ben tolmácsként csatlakozott gróf Széchenyi Béla hároméves Ázsia-expedíciójához, ám 1878 júniusában beteg lett, és haza kellett jönnie. Erről Széchenyi Béla értesítette az akadémiát – levelét az MTA okt. 7-ei ülésén olvasták fel, azzal a megjegyzéssel, hogy
Bálint
Bálint Gábor
„utazásáról közelebb az Akadémia előtt jelentést fog tenni”. [ AkÉrt, 12(1878)/6, 122.;
Bálint
Bálint Gábor
beszámolójára a rendelkezésre álló adatok szerint nem került sor.] Valószínűsíthető, hogy Bálint Gábor ekkor lett (ismét) beszédtéma
Budenz
Budenz József
és
Arany
Arany János
között, vagyis a vers is ekkor keletkezhetett.
Ponori Thewrewk
Ponori Thewrewk Emil
visszaemlékezése nem pontos; az akadémia rendes üléseit hétfőn – kivételesen kedden – tartották, vagyis ha
Budenz
Budenz József
és
Arany
Arany János
pénteken találkozott,
Arany
Arany János
nem mondhatta el másnap a kész verset az I. osztály ülésén. Az osztályülés (amelyen
Arany
Arany János
a verset
Budenz
Budenz József
nek odasúghatta) az AkÉrt szerint „ugyanakkor” – nyilván ugyanazon nap délutánján – volt, mint az „összes ülés”, amelyen Széchenyi Béla levelét felolvasták (uo., 130.; 1878. okt. 7. egyébként keddi napra esett). Vásáry István megállapítása szerint Bálint Gábor „mind a finnugor, mind a török kapcsolatokat kisebbítette, illetve tagadta, így minden tudományos szekértábort sikerült ellenségévé tennie. A másik tényező Bálint Gábor személyiségében rejlik, aki láthatólag rendkívül önfejű, a maga igazában biztos, kompromisszumra képtelen és harcias tudós típus volt, akinek összeférhetetlen természete még a támogatóit is eltávolította tőle.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
A szelíd Arany János próbálta az ellenfeleket kibékíteni, de Bálint Gábor hajthatatlan volt.
Arany
Arany János
két jól ismert epigrammájában örökítette meg ezeket a kísérleteket” (itt idézi az [Akadémiai papírszeletek 4.] és az [Akadémiai papírszeletek 5.] című verset). [ Vásáry István, Szentkatolnai Bálint Gábor orientalista és utazó (1844–1913), Keletkutatás, 43(2015)/2. (ősz), 31–41.: 33–34.]
 
[Akadémiai papírszeletek 4.]  
[Budenzhez
n
Jegyzet
Budenzhez
Budenz József (1836–1892) német származású nyelvész, 1858-ban telepedett le Mo.-n. A finnugor nyelvhasonlítás kiemelkedő alakja. Fő műve a Magyar–ugor összehasonlító szótár (1872–1881). 1871-ben Vámbéry Ármin török–magyar szóegyeztetéseit bírálta élesen (ezzel kezdődött a magyar nyelv, ill. a magyar nép eredetével kapcsolatos ún. „ugor–török háború”). 1860-tól az MTA könyvtárosa, 1868-tól a bp.-i egyetem magántanára, 1872-től az összehasonlító altajisztika professzora.
]
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
Budenzhez
*
Szövegforrás:
HV 1888, 420
 
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
(Bálint Gáborról, a ki Hunfalvyt és a finnistákat szenvedélyes polémiával megtámadta)
n
Jegyzet Arany László megjegyzése
*
Szövegforrás:
HV 1888, 420
 
 
 
  Igazi
vasfejü
n
Jegyzet
vasfejü
„nagy merészségű; továbbá makacs, átalkodott akaratú, fejes, nyakas, csökönyös, magát megkötő” ( Cz–F )
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
vasfejű
*
Szövegforrás:
HV 1888, 420
 
székely
n
Jegyzet
székely
Bálint Gábor székely faluban, Szentkatolnán született.
a Bálint
n
Jegyzet
Bálint
Bálint Gábor (1844–1913) nyelvész, orientalista. Fogarasi János kezdeményezésére, Vámbéry Ármin ajánlásával, az MTA támogatásával 1871-ben a tatárok, 1871–72-ben a kalmükök között végzett nyelvészeti és néprajzi kutatásokat, 1873-ban Mongóliába ment, hogy a mongol és a mandzsu nyelvet tanulmányozza. 1875-ben a bp.-i egyetem magántanára lett, 1877-ben bekapcsolódott Széchenyi Béla ázsiai expedíciójába, de egészségi okokból rövidesen haza kellett térnie (lásd Keletkezés). 1879-ben, személyes konfliktusoktól is indíttatva, elhagyta Mo.-t (lásd [Akadémiai papírszeletek 5.], Keletkezés); Törökországban állami szolgálatba lépett, tanított Athénban. 1897-ben a kolozsvári egyetemen az ural-altaji nyelvek tanára; 1912-ben nyugdíjazták. Az eszperantó egyik első mo.-i terjesztője volt. Műve, amelyre az epigramma céloz: Párhuzam a magyar és mongol nyelv terén, 1877-ben jelent meg (Bp., Hornyánszky Viktor). E művében a mongollal (később a kabard és a tamil nyelvvel) rokonította a magyart; bevezetőjében élesen támadta a finnugristákat – Hunfalvy Pált személy szerint is; a finnugor rokonításban germanizációs szándékot feltételezett. [Részletesebben lásd György 1945, 82–110., ill. Péntek János: Koreszmék és rögeszmék (Bálint Gábor erdélyi nyelvész), Magyar Szemle, 3(1994)/11, 1177–1187.)
:
  Nem arra megy,
merre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
a merre
*
Szövegforrás:
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
HV 1888, 420
 
Hunfalvy Pál
n
Jegyzet
Hunfalvy Pál
(1810–1891, eredetileg Hunsdorfer; származására nézve szepesi szász) nyelvész, néprajzkutató, 1851-től az MTA főkönyvtárosa. A finnugor nyelvhasonlítás egyik megalapítója, főleg az obi ugor és a balti finn nyelvekkel foglalkozott.
Budenz
Budenz József
után (az „ugor–török háború” végén) ő is szembeszállt a magyar nyelv török eredetét valló Vámbéry Árminnal (Ugor vagy török eredetű-e a magyar nemzet?, 1883).
int.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1878. okt 7.?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
(1878)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 420
 
 
 
 
[Akadémiai papírszeletek 4.]  
[Budenzhez
n
Jegyzet
Budenzhez
Budenz József (1836–1892) német származású nyelvész, 1858-ban telepedett le Mo.-n. A finnugor nyelvhasonlítás kiemelkedő alakja. Fő műve a Magyar–ugor összehasonlító szótár (1872–1881). 1871-ben Vámbéry Ármin török–magyar szóegyeztetéseit bírálta élesen (ezzel kezdődött a magyar nyelv, ill. a magyar nép eredetével kapcsolatos ún. „ugor–török háború”). 1860-tól az MTA könyvtárosa, 1868-tól a bp.-i egyetem magántanára, 1872-től az összehasonlító altajisztika professzora.
]
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
Budenzhez
*
Szövegforrás:
HV 1888, 420
 
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
(Bálint Gáborról, a ki Hunfalvyt és a finnistákat szenvedélyes polémiával megtámadta)
n
Jegyzet Arany László megjegyzése
*
Szövegforrás:
HV 1888, 420
 
 
 
  Igazi
vasfejü
n
Jegyzet
vasfejü
„nagy merészségű; továbbá makacs, átalkodott akaratú, fejes, nyakas, csökönyös, magát megkötő” ( Cz–F )
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
vasfejű
*
Szövegforrás:
HV 1888, 420
 
székely
n
Jegyzet
székely
Bálint Gábor székely faluban, Szentkatolnán született.
a Bálint
n
Jegyzet
Bálint
Bálint Gábor (1844–1913) nyelvész, orientalista. Fogarasi János kezdeményezésére, Vámbéry Ármin ajánlásával, az MTA támogatásával 1871-ben a tatárok, 1871–72-ben a kalmükök között végzett nyelvészeti és néprajzi kutatásokat, 1873-ban Mongóliába ment, hogy a mongol és a mandzsu nyelvet tanulmányozza. 1875-ben a bp.-i egyetem magántanára lett, 1877-ben bekapcsolódott Széchenyi Béla ázsiai expedíciójába, de egészségi okokból rövidesen haza kellett térnie (lásd Keletkezés). 1879-ben, személyes konfliktusoktól is indíttatva, elhagyta Mo.-t (lásd [Akadémiai papírszeletek 5.], Keletkezés); Törökországban állami szolgálatba lépett, tanított Athénban. 1897-ben a kolozsvári egyetemen az ural-altaji nyelvek tanára; 1912-ben nyugdíjazták. Az eszperantó egyik első mo.-i terjesztője volt. Műve, amelyre az epigramma céloz: Párhuzam a magyar és mongol nyelv terén, 1877-ben jelent meg (Bp., Hornyánszky Viktor). E művében a mongollal (később a kabard és a tamil nyelvvel) rokonította a magyart; bevezetőjében élesen támadta a finnugristákat – Hunfalvy Pált személy szerint is; a finnugor rokonításban germanizációs szándékot feltételezett. [Részletesebben lásd György 1945, 82–110., ill. Péntek János: Koreszmék és rögeszmék (Bálint Gábor erdélyi nyelvész), Magyar Szemle, 3(1994)/11, 1177–1187.)
:
  Nem arra megy,
merre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
a merre
*
Szövegforrás:
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
HV 1888, 420
 
Hunfalvy Pál
n
Jegyzet
Hunfalvy Pál
(1810–1891, eredetileg Hunsdorfer; származására nézve szepesi szász) nyelvész, néprajzkutató, 1851-től az MTA főkönyvtárosa. A finnugor nyelvhasonlítás egyik megalapítója, főleg az obi ugor és a balti finn nyelvekkel foglalkozott.
Budenz
Budenz József
után (az „ugor–török háború” végén) ő is szembeszállt a magyar nyelv török eredetét valló Vámbéry Árminnal (Ugor vagy török eredetű-e a magyar nemzet?, 1883).
int.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1878. okt 7.?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
(1878)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 420
 
 
 
 
[Akadémiai papírszeletek 4.]  
[Budenzhez
n
Jegyzet
Budenzhez
Budenz József (1836–1892) német származású nyelvész, 1858-ban telepedett le Mo.-n. A finnugor nyelvhasonlítás kiemelkedő alakja. Fő műve a Magyar–ugor összehasonlító szótár (1872–1881). 1871-ben Vámbéry Ármin török–magyar szóegyeztetéseit bírálta élesen (ezzel kezdődött a magyar nyelv, ill. a magyar nép eredetével kapcsolatos ún. „ugor–török háború”). 1860-tól az MTA könyvtárosa, 1868-tól a bp.-i egyetem magántanára, 1872-től az összehasonlító altajisztika professzora.
]
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
Budenzhez
*
Szövegforrás:
HV 1888, 420
 
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
(Bálint Gáborról, a ki Hunfalvyt és a finnistákat szenvedélyes polémiával megtámadta)
n
Jegyzet Arany László megjegyzése
*
Szövegforrás:
HV 1888, 420
 
 
 
  Igazi
vasfejü
n
Jegyzet
vasfejü
„nagy merészségű; továbbá makacs, átalkodott akaratú, fejes, nyakas, csökönyös, magát megkötő” ( Cz–F )
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
vasfejű
*
Szövegforrás:
HV 1888, 420
 
székely
n
Jegyzet
székely
Bálint Gábor székely faluban, Szentkatolnán született.
a Bálint
n
Jegyzet
Bálint
Bálint Gábor (1844–1913) nyelvész, orientalista. Fogarasi János kezdeményezésére, Vámbéry Ármin ajánlásával, az MTA támogatásával 1871-ben a tatárok, 1871–72-ben a kalmükök között végzett nyelvészeti és néprajzi kutatásokat, 1873-ban Mongóliába ment, hogy a mongol és a mandzsu nyelvet tanulmányozza. 1875-ben a bp.-i egyetem magántanára lett, 1877-ben bekapcsolódott Széchenyi Béla ázsiai expedíciójába, de egészségi okokból rövidesen haza kellett térnie (lásd Keletkezés). 1879-ben, személyes konfliktusoktól is indíttatva, elhagyta Mo.-t (lásd [Akadémiai papírszeletek 5.], Keletkezés); Törökországban állami szolgálatba lépett, tanított Athénban. 1897-ben a kolozsvári egyetemen az ural-altaji nyelvek tanára; 1912-ben nyugdíjazták. Az eszperantó egyik első mo.-i terjesztője volt. Műve, amelyre az epigramma céloz: Párhuzam a magyar és mongol nyelv terén, 1877-ben jelent meg (Bp., Hornyánszky Viktor). E művében a mongollal (később a kabard és a tamil nyelvvel) rokonította a magyart; bevezetőjében élesen támadta a finnugristákat – Hunfalvy Pált személy szerint is; a finnugor rokonításban germanizációs szándékot feltételezett. [Részletesebben lásd György 1945, 82–110., ill. Péntek János: Koreszmék és rögeszmék (Bálint Gábor erdélyi nyelvész), Magyar Szemle, 3(1994)/11, 1177–1187.)
:
  Nem arra megy,
merre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
a merre
*
Szövegforrás:
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
HV 1888, 420
 
Hunfalvy Pál
n
Jegyzet
Hunfalvy Pál
(1810–1891, eredetileg Hunsdorfer; származására nézve szepesi szász) nyelvész, néprajzkutató, 1851-től az MTA főkönyvtárosa. A finnugor nyelvhasonlítás egyik megalapítója, főleg az obi ugor és a balti finn nyelvekkel foglalkozott.
Budenz
Budenz József
után (az „ugor–török háború” végén) ő is szembeszállt a magyar nyelv török eredetét valló Vámbéry Árminnal (Ugor vagy török eredetű-e a magyar nemzet?, 1883).
int.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1878. okt 7.?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
(1878)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 420
 
 
 
 
[Akadémiai papírszeletek 4.]  
[Budenzhez
n
Jegyzet
Budenzhez
Budenz József (1836–1892) német származású nyelvész, 1858-ban telepedett le Mo.-n. A finnugor nyelvhasonlítás kiemelkedő alakja. Fő műve a Magyar–ugor összehasonlító szótár (1872–1881). 1871-ben Vámbéry Ármin török–magyar szóegyeztetéseit bírálta élesen (ezzel kezdődött a magyar nyelv, ill. a magyar nép eredetével kapcsolatos ún. „ugor–török háború”). 1860-tól az MTA könyvtárosa, 1868-tól a bp.-i egyetem magántanára, 1872-től az összehasonlító altajisztika professzora.
]
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
Budenzhez
*
Szövegforrás:
HV 1888, 420
 
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
(Bálint Gáborról, a ki Hunfalvyt és a finnistákat szenvedélyes polémiával megtámadta)
n
Jegyzet Arany László megjegyzése
*
Szövegforrás:
HV 1888, 420
 
 
 
  Igazi
vasfejü
n
Jegyzet
vasfejü
„nagy merészségű; továbbá makacs, átalkodott akaratú, fejes, nyakas, csökönyös, magát megkötő” ( Cz–F )
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
vasfejű
*
Szövegforrás:
HV 1888, 420
 
székely
n
Jegyzet
székely
Bálint Gábor székely faluban, Szentkatolnán született.
a Bálint
n
Jegyzet
Bálint
Bálint Gábor (1844–1913) nyelvész, orientalista. Fogarasi János kezdeményezésére, Vámbéry Ármin ajánlásával, az MTA támogatásával 1871-ben a tatárok, 1871–72-ben a kalmükök között végzett nyelvészeti és néprajzi kutatásokat, 1873-ban Mongóliába ment, hogy a mongol és a mandzsu nyelvet tanulmányozza. 1875-ben a bp.-i egyetem magántanára lett, 1877-ben bekapcsolódott Széchenyi Béla ázsiai expedíciójába, de egészségi okokból rövidesen haza kellett térnie (lásd Keletkezés). 1879-ben, személyes konfliktusoktól is indíttatva, elhagyta Mo.-t (lásd [Akadémiai papírszeletek 5.], Keletkezés); Törökországban állami szolgálatba lépett, tanított Athénban. 1897-ben a kolozsvári egyetemen az ural-altaji nyelvek tanára; 1912-ben nyugdíjazták. Az eszperantó egyik első mo.-i terjesztője volt. Műve, amelyre az epigramma céloz: Párhuzam a magyar és mongol nyelv terén, 1877-ben jelent meg (Bp., Hornyánszky Viktor). E művében a mongollal (később a kabard és a tamil nyelvvel) rokonította a magyart; bevezetőjében élesen támadta a finnugristákat – Hunfalvy Pált személy szerint is; a finnugor rokonításban germanizációs szándékot feltételezett. [Részletesebben lásd György 1945, 82–110., ill. Péntek János: Koreszmék és rögeszmék (Bálint Gábor erdélyi nyelvész), Magyar Szemle, 3(1994)/11, 1177–1187.)
:
  Nem arra megy,
merre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
a merre
*
Szövegforrás:
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
HV 1888, 420
 
Hunfalvy Pál
n
Jegyzet
Hunfalvy Pál
(1810–1891, eredetileg Hunsdorfer; származására nézve szepesi szász) nyelvész, néprajzkutató, 1851-től az MTA főkönyvtárosa. A finnugor nyelvhasonlítás egyik megalapítója, főleg az obi ugor és a balti finn nyelvekkel foglalkozott.
Budenz
Budenz József
után (az „ugor–török háború” végén) ő is szembeszállt a magyar nyelv török eredetét valló Vámbéry Árminnal (Ugor vagy török eredetű-e a magyar nemzet?, 1883).
int.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1878. okt 7.?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
(1878)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 420
 
 
 
 
[Akadémiai papírszeletek 4.]  
[Budenzhez
n
Jegyzet
Budenzhez
Budenz József (1836–1892) német származású nyelvész, 1858-ban telepedett le Mo.-n. A finnugor nyelvhasonlítás kiemelkedő alakja. Fő műve a Magyar–ugor összehasonlító szótár (1872–1881). 1871-ben Vámbéry Ármin török–magyar szóegyeztetéseit bírálta élesen (ezzel kezdődött a magyar nyelv, ill. a magyar nép eredetével kapcsolatos ún. „ugor–török háború”). 1860-tól az MTA könyvtárosa, 1868-tól a bp.-i egyetem magántanára, 1872-től az összehasonlító altajisztika professzora.
]
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
Budenzhez
*
Szövegforrás:
HV 1888, 420
 
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
(Bálint Gáborról, a ki Hunfalvyt és a finnistákat szenvedélyes polémiával megtámadta)
n
Jegyzet Arany László megjegyzése
*
Szövegforrás:
HV 1888, 420
 
 
 
  Igazi
vasfejü
n
Jegyzet
vasfejü
„nagy merészségű; továbbá makacs, átalkodott akaratú, fejes, nyakas, csökönyös, magát megkötő” ( Cz–F )
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
vasfejű
*
Szövegforrás:
HV 1888, 420
 
székely
n
Jegyzet
székely
Bálint Gábor székely faluban, Szentkatolnán született.
a Bálint
n
Jegyzet
Bálint
Bálint Gábor (1844–1913) nyelvész, orientalista. Fogarasi János kezdeményezésére, Vámbéry Ármin ajánlásával, az MTA támogatásával 1871-ben a tatárok, 1871–72-ben a kalmükök között végzett nyelvészeti és néprajzi kutatásokat, 1873-ban Mongóliába ment, hogy a mongol és a mandzsu nyelvet tanulmányozza. 1875-ben a bp.-i egyetem magántanára lett, 1877-ben bekapcsolódott Széchenyi Béla ázsiai expedíciójába, de egészségi okokból rövidesen haza kellett térnie (lásd Keletkezés). 1879-ben, személyes konfliktusoktól is indíttatva, elhagyta Mo.-t (lásd [Akadémiai papírszeletek 5.], Keletkezés); Törökországban állami szolgálatba lépett, tanított Athénban. 1897-ben a kolozsvári egyetemen az ural-altaji nyelvek tanára; 1912-ben nyugdíjazták. Az eszperantó egyik első mo.-i terjesztője volt. Műve, amelyre az epigramma céloz: Párhuzam a magyar és mongol nyelv terén, 1877-ben jelent meg (Bp., Hornyánszky Viktor). E művében a mongollal (később a kabard és a tamil nyelvvel) rokonította a magyart; bevezetőjében élesen támadta a finnugristákat – Hunfalvy Pált személy szerint is; a finnugor rokonításban germanizációs szándékot feltételezett. [Részletesebben lásd György 1945, 82–110., ill. Péntek János: Koreszmék és rögeszmék (Bálint Gábor erdélyi nyelvész), Magyar Szemle, 3(1994)/11, 1177–1187.)
:
  Nem arra megy,
merre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
a merre
*
Szövegforrás:
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
HV 1888, 420
 
Hunfalvy Pál
n
Jegyzet
Hunfalvy Pál
(1810–1891, eredetileg Hunsdorfer; származására nézve szepesi szász) nyelvész, néprajzkutató, 1851-től az MTA főkönyvtárosa. A finnugor nyelvhasonlítás egyik megalapítója, főleg az obi ugor és a balti finn nyelvekkel foglalkozott.
Budenz
Budenz József
után (az „ugor–török háború” végén) ő is szembeszállt a magyar nyelv török eredetét valló Vámbéry Árminnal (Ugor vagy török eredetű-e a magyar nemzet?, 1883).
int.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1878. okt 7.?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
(1878)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 420
 
 
 
 
[Akadémiai papírszeletek 4.]  
[Budenzhez
n
Jegyzet
Budenzhez
Budenz József (1836–1892) német származású nyelvész, 1858-ban telepedett le Mo.-n. A finnugor nyelvhasonlítás kiemelkedő alakja. Fő műve a Magyar–ugor összehasonlító szótár (1872–1881). 1871-ben Vámbéry Ármin török–magyar szóegyeztetéseit bírálta élesen (ezzel kezdődött a magyar nyelv, ill. a magyar nép eredetével kapcsolatos ún. „ugor–török háború”). 1860-tól az MTA könyvtárosa, 1868-tól a bp.-i egyetem magántanára, 1872-től az összehasonlító altajisztika professzora.
]
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
Budenzhez
*
Szövegforrás:
HV 1888, 420
 
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
(Bálint Gáborról, a ki Hunfalvyt és a finnistákat szenvedélyes polémiával megtámadta)
n
Jegyzet Arany László megjegyzése
*
Szövegforrás:
HV 1888, 420
 
 
 
  Igazi
vasfejü
n
Jegyzet
vasfejü
„nagy merészségű; továbbá makacs, átalkodott akaratú, fejes, nyakas, csökönyös, magát megkötő” ( Cz–F )
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
vasfejű
*
Szövegforrás:
HV 1888, 420
 
székely
n
Jegyzet
székely
Bálint Gábor székely faluban, Szentkatolnán született.
a Bálint
n
Jegyzet
Bálint
Bálint Gábor (1844–1913) nyelvész, orientalista. Fogarasi János kezdeményezésére, Vámbéry Ármin ajánlásával, az MTA támogatásával 1871-ben a tatárok, 1871–72-ben a kalmükök között végzett nyelvészeti és néprajzi kutatásokat, 1873-ban Mongóliába ment, hogy a mongol és a mandzsu nyelvet tanulmányozza. 1875-ben a bp.-i egyetem magántanára lett, 1877-ben bekapcsolódott Széchenyi Béla ázsiai expedíciójába, de egészségi okokból rövidesen haza kellett térnie (lásd Keletkezés). 1879-ben, személyes konfliktusoktól is indíttatva, elhagyta Mo.-t (lásd [Akadémiai papírszeletek 5.], Keletkezés); Törökországban állami szolgálatba lépett, tanított Athénban. 1897-ben a kolozsvári egyetemen az ural-altaji nyelvek tanára; 1912-ben nyugdíjazták. Az eszperantó egyik első mo.-i terjesztője volt. Műve, amelyre az epigramma céloz: Párhuzam a magyar és mongol nyelv terén, 1877-ben jelent meg (Bp., Hornyánszky Viktor). E művében a mongollal (később a kabard és a tamil nyelvvel) rokonította a magyart; bevezetőjében élesen támadta a finnugristákat – Hunfalvy Pált személy szerint is; a finnugor rokonításban germanizációs szándékot feltételezett. [Részletesebben lásd György 1945, 82–110., ill. Péntek János: Koreszmék és rögeszmék (Bálint Gábor erdélyi nyelvész), Magyar Szemle, 3(1994)/11, 1177–1187.)
:
  Nem arra megy,
merre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
a merre
*
Szövegforrás:
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
HV 1888, 420
 
Hunfalvy Pál
n
Jegyzet
Hunfalvy Pál
(1810–1891, eredetileg Hunsdorfer; származására nézve szepesi szász) nyelvész, néprajzkutató, 1851-től az MTA főkönyvtárosa. A finnugor nyelvhasonlítás egyik megalapítója, főleg az obi ugor és a balti finn nyelvekkel foglalkozott.
Budenz
Budenz József
után (az „ugor–török háború” végén) ő is szembeszállt a magyar nyelv török eredetét valló Vámbéry Árminnal (Ugor vagy török eredetű-e a magyar nemzet?, 1883).
int.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1878. okt 7.?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
BH, 2(1882) (okt. 28.) [an.]
Ponori Thewrewk 1883, 6
 
(1878)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 420