X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Toldi II. részéhez

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: HV 1888, 439–440

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 439–440. (Rögtönzések, tréfák, sóhajok) (alapszöveg) [ AJÖM VI., 175–176.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezés
 
1879. aug. 31. (a HV 1888 datálása szerint),
Bp
Budapest
. – a Toldi szerelmének megjelenését megelőzően. A Toldi szerelmének befejezését illető kételyekkel kapcsolatban lásd még: [Nincs már széna…], Gyöngyösiád, Sejtelem [Ifjúkori munkát…]. A Toldi szerelme 1879 őszén jelent meg; a KisFT-ban a társaság elnöke, Gyulai Pál mutatta be nov. 26-án (lásd AJÖM V., 462.). A vers összefügg
Arany
Arany János
nak a mű kiadását illető kételyeivel, amelyekről fia – saját szerepét is érintve – így írt: „Féltem, hogy e költemény, mely sem az első Toldi népmesei egyszerű szerkezetével és naivságával, sem Toldi Estéje melancholiájával és humorával nem ragadja meg az olvasó figyelmét s nem kelthet oly egységes hangulatot, mint ezek, valami idegen jelenség lesz a mai sietős világban, mikor irodalom és közönség az eposzi előadás hangjától, jellemzési módjától, fordulataitól régóta elszokott, az olvasmányokban is rohamosabb élvezetet keres, a színezés, a jellem-rajzolás, a nyelv, a verselés, s a részletek nyugalmasabb megfigyelésére se ideje, se türelme s talán kedve sincs. Kétségeimet nem akartam eltitkolni, atyám pedig nagyon is fogékony volt még sötétebb színben látni a dolgot.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Lassanként mind inkább beleélte magát a gondolatba, hogy műve nem a mai világba való s ebben meg is nyugodott, kedvetlenség és boszuság nélkül.”
Arany
Arany János
végül azért állt rá a mű kiadására, mert – Gyulai Pál mellett, akit elfogultnak tartott – Csengery Antal is a kiadást sürgette, miután megmutatta neki. ( Arany János levelezése író-barátaival, Első kötet, Bp., Ráth Mór, 1888, Bevezetés, XIV–XV.)
 
Kritikatörténet
 
Barta János a Gyöngyösiáddal összekapcsolva állapítja meg a versről, hogy „
[szerkesztői feloldás]
s
zámvetésre indítja a költőt a Toldi szerelme befejezése és megjelenése. A perspektívákat váltogató művészre jellemzően ennek a számvetésnek két változata is van. Egy komoly, kerek, befejezett önbírálatféle a Toldi II. részéhez, amely
Arany
Arany János
nak a későn született regényes eposz értéke és fogadtatása körüli aggodalmait és bizonytalankodását tükrözteti. De ennyi nem elég, meg kell születnie most már teljesen rögtönözve a humoros változatnak is, amely az önkritikát a hírhedt versfaragó (nem az epikus!) Gyöngyössi Jánostól kölcsönzött formában, nyelvi torzításokkal érzékelteti – annak, aki érti:” [itt idézi a Gyöngyösiád című verset]. ( Barta 1987 [1982b], 159.)
 
Toldi II. részéhez
n
Jegyzet
Toldi II. részéhez
Arany
Arany János
Petőfi
Petőfi Sándor
buzdítására („ha már a fejét és a lábát megcsináltad, kötelességed a derekát is megcsinálni, különben vétkezel isten és ember ellen”, levele
Arany
Arany János
nak, 1848. ápr. 18.; AJÖM XV., 198.) – már 1849-ben elkezdte írni a Toldi-trilógia középső darabját, amelynek a Daliás idők címet adta (első dolgozat 1849–1853, második dolgozat 1853–1855). A Toldi szerelmének első öt éneke 1863-ban készült el; 1867-ben a hatodik ének első,
Juliská
Arany Julianna
ra emlékező szakaszai.
AJ
Arany Julianna
1874-ben, karlsbadi tartózkodása után vette ismét elő a művet, ekkor fejezte be a hatodik éneket és írta meg a nyolcadikat (hetedik énekként a Daliás idők harmadik énekét iktatta be). 1878 elején írta meg a kilencedik és tizedik éneket, ill. a tizenegyedik ének elejét, betegsége azonban megakasztotta a munkát; júl. 19–29. között, a Margitszigeten folytatta, a tizenegyedik ének 9–34. vsz.-ával. A II. rész végül 1879. máj. 15-én készült el; ezután kisebb javítások és a szöveg tisztázása következett, majd (
Gyulai
Gyulai Pál
javaslatára)
AJ
Arany Julianna
nyolc sort iktatott be az utolsó énekbe (103–104. vsz.).
Petőfi
Petőfi Sándor
intésére a 12. ének 112., utolsó vsz.-a utal: „Csak ez egy munkámmal igazán tartoztam”. A megjelenés körülményeiről lásd Keletkezés.
 
 
  Későn születtél, buksi költemény,
  Tíz vagy húsz évi meddőség után,
  Bátyáid már idősek és nagyok
n
Jegyzet
Bátyáid már idősek és nagyok
A Toldi 1846-ban, a Toldi estéje 1848-ban „születetett”; előbbi tehát 33, utóbbi 31 éves a trilógia középső részének befejezésekor. A nagy „korkülönbség”-re a Toldi szerelme előszava is utal: „E költemény nem a Horác-féle »nonum prematur« igényeivel lép közönség elé. Jaj volna neki, ha e határidőt (mely ugyan háromszor is bőven lejárt) mint belbecse iránti fokozott követelményt állítanák vele szembe! Sőt nagyon tartok tőle, hogy a hosszú idő, mely alatt elkészült, nem erejének, hanem gyöngeségének a bizonyítványa. Azért mentségre szorul.” ( AJÖM V., 7.; a latin kifejezés – tkp. „nonumque prematur in annum” –
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
Ars poeticájának 388. sorában szerepel: „kilenc évig tartsd vissza a műved”, ford. Muraközy Gyula.)
,
  Aggott szülédre szégyent hozsz
n
Jegyzet
Aggott szülédre szégyent hozsz
Az utalásnak (az előző sorral együtt) önéletrajzi háttere lehet; amikor
AJ
Arany János
született, apja 55 éves volt (egyetlen, életben maradt testvére,
Sára
Arany Sára
, 25 évvel volt idősebb nála).
reám.
 
 
  Mit mond felőled a nép, a világ,
  Mely rólad a várással rég letett
n
Jegyzet
a várással rég letett
A vers keletkezését megelőzően a Daliás időkből jelentek meg részletek – az első dolgozat első éneke 1851-ben (a Losonczi Phoenix I. kötetében), a második dolgozat második éneke 1862-ben (a SzF 1861–62. II. félévének májusi számaiban), harmadik éneke 1863-ban (a Ko 1863. I. félévének április–májusi számaiban) (lásd AJÖM V., 453.). A szószerkezet nyelvtani kontamináció (a várásról letett – a várással felhagyott).
,
  És a reményre, hogy születni fogsz,
  Keresztet arra, hármat is, vetett!?
 
 
  Testvérid, a kikkel osztozni jösz,
  Irigylik tőled osztály-részedet,
  Sőt tán meg is tagadnak, hogy anyád
  Az ördög tudja, hol, hol nem szedett.
 
 
  Ha mint Heraklesz, meg nem bírsz tehát
n
Jegyzet
Ha mint Heraklesz, meg nem bírsz tehát
Héraklész: rendkívüli erejű hérosz a görög mitológiában; ez a tulajdonsága már csecsemőkorában megmutatkozott, amikor megfojtotta a hatalmas kígyókat, amelyeket Héra küldött elpusztítására. Eurüsztheusz tirünszi király szolgálatában tizenkét feladatot kellett elvégeznie. A második feladat a lernai vízikígyó (Hüdra) elpusztítása volt. A hasonlat a várható kritikai elmarasztalásokra céloz (a lehetséges okokról lásd Keletkezés).
  Minden kigyót s kritikát fojtani
n
Jegyzet
Minden kigyót […] fojtani
Héraklész: rendkívüli erejű hérosz a görög mitológiában; ez a tulajdonsága már csecsemőkorában megmutatkozott, amikor megfojtotta a hatalmas kígyókat, amelyeket Héra küldött elpusztítására. Eurüsztheusz tirünszi király szolgálatában tizenkét feladatot kellett elvégeznie. A második feladat a lernai vízikígyó (Hüdra) elpusztítása volt. A hasonlat a várható kritikai elmarasztalásokra céloz (a lehetséges okokról lásd Keletkezés).
:
  Aludj’
bölcsődben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
bölcsödben
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 439–440
 
, egy pisszet se mondj!
  Mért is jövél családod rontani?
 
 
[szerkesztői feloldás]
1879. aug. 31.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1879. augusztus 31.)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 439–440
 
 
 
 
Toldi II. részéhez
n
Jegyzet
Toldi II. részéhez
Arany
Arany János
Petőfi
Petőfi Sándor
buzdítására („ha már a fejét és a lábát megcsináltad, kötelességed a derekát is megcsinálni, különben vétkezel isten és ember ellen”, levele
Arany
Arany János
nak, 1848. ápr. 18.; AJÖM XV., 198.) – már 1849-ben elkezdte írni a Toldi-trilógia középső darabját, amelynek a Daliás idők címet adta (első dolgozat 1849–1853, második dolgozat 1853–1855). A Toldi szerelmének első öt éneke 1863-ban készült el; 1867-ben a hatodik ének első,
Juliská
Arany Julianna
ra emlékező szakaszai.
AJ
Arany Julianna
1874-ben, karlsbadi tartózkodása után vette ismét elő a művet, ekkor fejezte be a hatodik éneket és írta meg a nyolcadikat (hetedik énekként a Daliás idők harmadik énekét iktatta be). 1878 elején írta meg a kilencedik és tizedik éneket, ill. a tizenegyedik ének elejét, betegsége azonban megakasztotta a munkát; júl. 19–29. között, a Margitszigeten folytatta, a tizenegyedik ének 9–34. vsz.-ával. A II. rész végül 1879. máj. 15-én készült el; ezután kisebb javítások és a szöveg tisztázása következett, majd (
Gyulai
Gyulai Pál
javaslatára)
AJ
Arany Julianna
nyolc sort iktatott be az utolsó énekbe (103–104. vsz.).
Petőfi
Petőfi Sándor
intésére a 12. ének 112., utolsó vsz.-a utal: „Csak ez egy munkámmal igazán tartoztam”. A megjelenés körülményeiről lásd Keletkezés.
 
 
  Későn születtél, buksi költemény,
  Tíz vagy húsz évi meddőség után,
  Bátyáid már idősek és nagyok
n
Jegyzet
Bátyáid már idősek és nagyok
A Toldi 1846-ban, a Toldi estéje 1848-ban „születetett”; előbbi tehát 33, utóbbi 31 éves a trilógia középső részének befejezésekor. A nagy „korkülönbség”-re a Toldi szerelme előszava is utal: „E költemény nem a Horác-féle »nonum prematur« igényeivel lép közönség elé. Jaj volna neki, ha e határidőt (mely ugyan háromszor is bőven lejárt) mint belbecse iránti fokozott követelményt állítanák vele szembe! Sőt nagyon tartok tőle, hogy a hosszú idő, mely alatt elkészült, nem erejének, hanem gyöngeségének a bizonyítványa. Azért mentségre szorul.” ( AJÖM V., 7.; a latin kifejezés – tkp. „nonumque prematur in annum” –
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
Ars poeticájának 388. sorában szerepel: „kilenc évig tartsd vissza a műved”, ford. Muraközy Gyula.)
,
  Aggott szülédre szégyent hozsz
n
Jegyzet
Aggott szülédre szégyent hozsz
Az utalásnak (az előző sorral együtt) önéletrajzi háttere lehet; amikor
AJ
Arany János
született, apja 55 éves volt (egyetlen, életben maradt testvére,
Sára
Arany Sára
, 25 évvel volt idősebb nála).
reám.
 
 
  Mit mond felőled a nép, a világ,
  Mely rólad a várással rég letett
n
Jegyzet
a várással rég letett
A vers keletkezését megelőzően a Daliás időkből jelentek meg részletek – az első dolgozat első éneke 1851-ben (a Losonczi Phoenix I. kötetében), a második dolgozat második éneke 1862-ben (a SzF 1861–62. II. félévének májusi számaiban), harmadik éneke 1863-ban (a Ko 1863. I. félévének április–májusi számaiban) (lásd AJÖM V., 453.). A szószerkezet nyelvtani kontamináció (a várásról letett – a várással felhagyott).
,
  És a reményre, hogy születni fogsz,
  Keresztet arra, hármat is, vetett!?
 
 
  Testvérid, a kikkel osztozni jösz,
  Irigylik tőled osztály-részedet,
  Sőt tán meg is tagadnak, hogy anyád
  Az ördög tudja, hol, hol nem szedett.
 
 
  Ha mint Heraklesz, meg nem bírsz tehát
n
Jegyzet
Ha mint Heraklesz, meg nem bírsz tehát
Héraklész: rendkívüli erejű hérosz a görög mitológiában; ez a tulajdonsága már csecsemőkorában megmutatkozott, amikor megfojtotta a hatalmas kígyókat, amelyeket Héra küldött elpusztítására. Eurüsztheusz tirünszi király szolgálatában tizenkét feladatot kellett elvégeznie. A második feladat a lernai vízikígyó (Hüdra) elpusztítása volt. A hasonlat a várható kritikai elmarasztalásokra céloz (a lehetséges okokról lásd Keletkezés).
  Minden kigyót s kritikát fojtani
n
Jegyzet
Minden kigyót […] fojtani
Héraklész: rendkívüli erejű hérosz a görög mitológiában; ez a tulajdonsága már csecsemőkorában megmutatkozott, amikor megfojtotta a hatalmas kígyókat, amelyeket Héra küldött elpusztítására. Eurüsztheusz tirünszi király szolgálatában tizenkét feladatot kellett elvégeznie. A második feladat a lernai vízikígyó (Hüdra) elpusztítása volt. A hasonlat a várható kritikai elmarasztalásokra céloz (a lehetséges okokról lásd Keletkezés).
:
  Aludj’
bölcsődben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
bölcsödben
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 439–440
 
, egy pisszet se mondj!
  Mért is jövél családod rontani?
 
 
[szerkesztői feloldás]
1879. aug. 31.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1879. augusztus 31.)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 439–440