X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A jóságos özvegynek

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: K1
  • Szövegforrás III: K2
  • Szövegforrás IV: BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
  • Szövegforrás V: FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
  • Szövegforrás VI: ÖM 1883, 446–448

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397. M2 FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295. (átvéve a BpSz-ből) M3 ÖM 1883, 446–448. [ AJÖM I., 390–391.] [ AJÖM XIX., 459.; a K1 szövege]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők K1 25–32. sor; MTA Kt K 1299, csontszínű fol. 17×10,5 cm. 1. levél- és versfogalmazvány ceruzával (a név tintával), a 2. AJ-nak címzett nyomtatott és tintával kitöltött akadémiai meghívó fele; autográf K2 MTAK Kt K 510/43v (1–26. sor), 44r (27–36. sor) (alapszöveg)
 
Megjegyzések
 
K1
AJ
Arany János
levele
Bezerédj Istvánné
Bezerédj Etelka
nak. A két vsz. előtt az alábbi bekezdés áll:
 
Bezéredyné
Bezerédj Etelka
hez
 [!]
[sic!]
 
Mélyen tisztelt Nagyságos Asszony, Közelebb méltóztatott némi csekély fáradságra felszólitni. Eszembe jutott, hogy még Nagyságodnak is tartozom autographiámmal. Itt küldöm. Remélem, nem fogja tolakodónak venni legszentebb érzelmeibe.” ( AJÖM XIX., 458.; a K1 textológiai jegyzeteit az AJÖM XIX .-ből vettük át; 459.) K2 A cím sorában, a bal margón fekete ceruzával: 53.) — A cím előtt, kék ceruzával: * (a megjelenés jelzete) Mivel az M2 az M1 szövegén alapul, a szövegváltozatok között nem vettük figyelembe.
 
Keletkezés
 
1880. jan. 27.,
Bp
Budapest
. A K1 és a K2 datálásának ellentmondása – előbbi az AJÖM XIX . szerint 1880. jan. 27. után keletkezett, a K2 saját datálása szerint jan. 27-én – látszólagos. A KKv dátumai ugyanis nem a versek beírásának, hanem keletkezésének dátumát rögzítik, így tehát a vers első (teljes) fogalmazványa keletkezhetett jan. 27-én; a
Bezerédjné
Bezerédj Etelka
nek írt levélben szereplő két vsz.-on
Arany
Arany János
tovább javított, végül beírta a verset a KKv -be – az első fogalmazvány dátumával. Az Arany család
Pest
Budapest
re költözése után özv.
Bezerédj Istvánné
Bezerédj Etelka
rendszeresen meghívta vasárnapi ebédre
AJ
Arany János
-t, Bartal Györgyöt, Bezerédj Lászlót, Csengery Antalt, Deák Ferencet, Gyulai Pált, Horváth Mihályt, Kemény Zsigmondot, Perczel Bélát, Perczel Mórt, Zichy Antalt és másokat, Koronaherceg (ma: Petőfi Sándor) utcai lakásába. (Lásd az AJÖM XVII . jegyzetét, 941.)
AJ
Arany János
„rendes heti vendég”-nek nevezte magát (levele Tompa Mihálynak, 1861. febr. 23, AJÖM XVII., 514.); erről tanúskodik 1861. jan. 13-ai levele is: „azt az udvariatlanságot kell elkövetnem, hogy Nagyságodnak elébb történt kedves meghivását a mai ebédre ez egyszer mellőzzem” ( AJÖM XVII., 491.).
Arany Juliska
Arany Julianna
az alábbiakban jellemezte özv.
Bezerédj Istvánné
Bezerédj Etelka
összejöveteleit: „van itt körünkben egy kedves, derék nő, ki csak télben van
Pest
Budapest
en, a híres statusférfi és publicista, Bezerédj Istvánnak özvegye, ki férje nevének méltó viselője. Daczára annak, hogy ő már születésénél fogva is az aristocratiához tartozik, ő ezeknek társaságában ritkán vesz részt, s akkor érzi csak valóban jól és boldognak magát, ha írók, művészek, s ezeknek családja körében lehet. Máskülönben ő jótékonysága és végtelen emberszeretetéről ismeretes. Tolna-megyében, lakásán egész serege van szegényeknek és árváknak, kik tőle nyernek táplálékot és növeltetést. Ritka nemes lélek, ki csak azért látszik teremtve lenni, hogy lássa a világ, hogy a szép és jó nem halt még ki a földről. Tehát e nőnek is igen gyakran vagyunk a társaságában és igen nagy élvet nyújt, mert ö maga is széles és alapos műveltséggel bír, s társas körét úgy tudja maga köré gyűjteni, hogy a harmónia legkevésbbé sincs megzavarva, bármennyien legyenek is jelen. Minden héten kétszer nyitja meg szalonját vendégei számára; vasárnap a férfiak ebéden, s szerdán már vegyesen férfiak nőkkel theán vannak nála. Ekkor rendesen mi is, Csengeryék is ott vagyunk. A férfiak közül pedig a pesti írói kör legelőbbkelői. E körben aztán hol itt, hol ott gyakorta összejövünk jó barátainkkal, a mi aztán előttem becsesebb, mint e világnak minden bálja és mulatsága, e szónak közönséges értelme szerint.” (Levele Lengyel Dánielnének, 1862 eleje, idézve: Széchy 1890, 252–253.) „Fehér asztalánál össze-összegyűlnek a régi elvtársak és barátok:
Deák
Deák Ferenc
,
Kemény
Kemény Zsigmond
, Perczel Béla, Zichy Antal,
Csengery
Csengery Antal
,
Arany
Arany János
,
Gyulai
Gyulai Pál
és mások, s a haza sorsának fordulatán ott pendűl meg az eszme: hogy kössék a múlttal a jövendőt össze? A nagy költő húsz esztendő múlva rója le a hála áldozatát a jóságos özvegynek; húsz esztendő múlva, a mikor az asztal már fogy…
oszlanak vendégi,
Csak úrnője maradt a kegyes, a régi;
Bánatos arczára fénysugarat vetnek
Alkonyi felhői szép emlékezetnek.”
 
(Uo., 253.; lásd még: Magyarázatok, [cím], 33. sor)
 
Fogadtatás
 
Bezerédj Istvánné
Bezerédj Etelka
haláláról a FL emlékezett meg [25(1888)/167. (jún. 17.), 1227–1228.]: „A jóságos özvegy”. (Bezerédj István özvegye, meghalt jún. 15-én.); a cikk méltató szavak kíséretében teljes terjedelmében közli a verset.
 
Kritikatörténet
 
Megyer 1958, 29.
 
A jóságos
özvegynek
n
Jegyzet
A jóságos özvegynek
Bezerédj Etelka (1807–1888) Bezerédj Istvánnak, a reformkori liberális ellenzék egyik vezéralakjának (1796–1856) második felesége;
Bezerédj
Bezerédj István
első feleségének, az 1837-ben elhunyt Bezerédj Amáliának a húga, akit
Bezerédj
Bezerédj István
1848-ban vett feleségül. Bezerédj Istvánt 1850-ben halálra ítélték, a halálos ítéletet felesége közbenjárására változtatták a hidjai (Tolna vm.) családi birtokra történő internálásra. Bezerédj István volt a magyar selyemhernyó-tenyésztés megalapítója; birtokán kisdedóvót létesített, melyet halála után özvegye vezetett.
Bezerédj Istvánné
Bezerédj Etelka
a hidjai birtokra látogató Deák Ferenccel és több prominens személlyel férje halála után is fenntartotta a kapcsolatot. 1856 után a teleket pesti lakásán töltötte. 1860-ban jelentős adománnyal támogatta az Akadémia építését és a szegény Kazinczy-leszármazottak neveltetésének segítésére szolgáló alapítványt, amelyet a Kazinczy-centenárium alkalmából hoztak létre.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
özvegynek
n
Jegyzet Bezerédj István özvegye. Szerk.
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
 
 
  Ne hagyjon el engem a múzsa kegyelme,
  Ne fogyjon el addig ez a vékony elme,
  Míg
Rólad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
rólad
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
is egy dalt könyvembe nem írok,
  (Szűk hála, de minden a mit adni
bírok,)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
bírok).
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
 
 
  Búbánatos
Özvegy!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
özvegy!
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
rég özvegye Annak,
  Kit Klio
feljegyzett
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
följegyzett
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
már halhatatlannak
n
Jegyzet
Kit Klio feljegyzett már halhatatlannak
Klió (görög Κλειώ): a történetírás múzsája a görög mitológiában (vö.: Széchenyi emlékezete, 84. sor); a sor jelentése: akinek nevét a történelem megőrizte. Bezerédj István életrajzát lásd Bodnár IstvánGárdonyi Albert, Bezerédj István, Bp., Athenaeum–Magyar Történeti Társaság, 1918.
,
  Mert
Örök Igazság
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
„Örök Igazság”
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
volt
szava-járása
n
Jegyzet
Örök Igazság volt szava-járása
Bezerédj István az 1832–36-os ogy.-en tűnt fel kiemelkedő szónokként; kortársai „magyar Démoszthenész”-nek nevezték.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
szava járása,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Az neve, az tette, az példa-adása
n
Jegyzet
példa-adása
Bezerédj
Bezerédj István
1836 után, elsőként a földbirtokos nemesek közül, örökváltsági szerződést kötött jobbágyaival, s önként lemondott adómentességéről.
.
 
 
  Ki – míg az önérdek, az
ösi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
ősi
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
jog örvén
n
Jegyzet
az önérdek, az ösi jog örvén
Az ősiség törvényét (ius aviticum) Nagy Lajos hirdette ki 1351-ben. A törvény érvénytelennek tekintette a hatálya alá eső – öröklött – birtok eladását, eladományozását vagy örökül hagyását. A konzervatív nemesség az ősiség törvényére hivatkozva utasította el a jobbágyfelszabadítást és a nemesi adómentességet.
,
  Nem hallgat e szóra, s még haboz a
törvény
n
Jegyzet
még haboz a törvény
A reformkorban nem született a földbirtokra vonatkozó átfogó hatályú törvény;
Kossuth
Kossuth Lajos
,
Széchenyi
Széchenyi István
– s a
Széchenyi
Széchenyi István
elveit konzervatív oldalról bíráló Dessewffy József – nézetei lényeges kérdésekben különböztek egymástól. Az ősiség törvényét végül az 1848. XV. törvénycikk törölte el.
, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
törvény –
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Tettel bizonyítá, mit hirdete szája:
  Hogy szabad a jobbágy, földje és munkája.
 
 
  Rád ezt a pazarlást hagyta
dicsőségűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
[törölt]
« örök »
dicsőségűl,
n
Jegyzet örök áthúzva, kivakarva; dicső felülről besz.
*
Szövegforrás:
K2
 
dicsőségül,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
 
Ösi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Ősi
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
birtokát a régi panasz
nélkül,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
nélkül;
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  S a kopárt édenné ápolva, mivelve
  Megmutatá: mit tesz szorgalom és elme.
 
 
  És ez az érdem még kamatozott nálad,
  Birta örökségét gyenge női vállad,
  Áldozni, mikép őt, nemesen,
köz-jóra,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
közjóra,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Téged is oly készen lele minden óra.
 
 
 
Egynek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Egynek
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
nem adatván – anyja levél
soknak
n
Jegyzet
Egynek nem adatván – anyja levél soknak
Bezerédjné
Bezerédj Etelka
nek nem született gyermeke, ugyanakkor férje halála után ő vezette az általa alapított kisdedóvót.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
soknak,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Kik
hült
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
hűlt
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
poraidban is áldani fognak;
  Senki vigasz nélkül nem forga
körülted,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
körűlted,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  A hol egy könny csillant,
Te
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Te
n
Jegyzet T jav. e.: t
*
Szövegforrás:
K2
 
azt
letörülted.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
letörűlted.
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
 
 
  Ez vala örömed, – s
tűzhelyednél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
[törölt]
« magad körül »
tűzhelyednél
n
Jegyzet besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
látni,
 
Kik voltak a
Férjed
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
férjed
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
elvtársi, baráti;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Kik voltanak
[törölt]
« arcz
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
»
férjed
[törölt]
« társai »
elvtársi,
n
Jegyzet elvtársi besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Hol – mint nemes arcza
hiu
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
hiú
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
árnyék-képen
n
Jegyzet
árnyék-képen
fényképen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Hol, mint nemes arcza
[törölt]
« felettök, »
hiu árnyékképen
n
Jegyzet hiu árnyék- besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
  Szelleme is folyvást ott lenge középen.
 
 
 
Ott, mikor
fordúlón
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
fordulón
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
volt a Haza sorsa
n
Jegyzet
mikor fordúlón volt a Haza sorsa
Deák Ferenc (névtelenül megjelent) 1865-ös húsvéti cikkében kinyilvánította: „készek leszünk mindenkor, törvényszabta uton, saját törvényeinket a birodalom szilárd fennállásának biztonságával összhangzásba hozni”, Még nehány szó a „Botschafter”-nek april 9-iki czikkére, PN, 16(1865)/88– 5000. (ápr. 16.), 1. E cikk nyomán indultak meg a kiegyezést előkészítő tárgyalások.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Ott
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
szedtem egy-egy morzsát »
mikor fordúlón volt a haza sorsa
n
Jegyzet besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
 
(Bölcse
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
(Bölcse
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
ajakáról
n
Jegyzet
Bölcse ajakáról
a haza bölcse, Deák Ferenc (lásd Keletkezés; ill. Rendületlenűl, Keletkezés; Magányban, Magyarázatok, 13. sor)
nekem is
húllt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
hullt
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
morzsa
n
Jegyzet
nekem is húllt morzsa
Összefügghet Jézus és a kananeus asszony párbeszédével: „Jézus pedig monda néki: Engedd meg, hogy megelégedjenek először a fiak: mert nem jó a fiaknak kenyereket elvenni, és a kölyköknek vetni. És az felele, és monda néki: úgy vagyon Uram! mert a kölykök az asztal alatt a gyermekek morzsalékjokkal szoktak élni.” (Márk 7:27–28)
,)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
»
Bölcse ajakáról nekem is hullt morzsa;
n
Jegyzet besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
(
Beszúrás
Bölcse ajakáról nekem is húllt morzsa,
)
Beszúrás
n
Jegyzet ( ) utólag beírva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Hogy’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
[törölt]
« S »
Hogy
*
Szövegforrás:
K1
 
kössük a
múlttal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
multtal
*
Szövegforrás:
K1
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
a jövendőt
öszve:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
össze:
*
Szövegforrás:
K1
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Fehér asztalodnál
pendült
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
pendűlt
*
Szövegforrás:
K1
 
meg az eszme.
 
 
  De fogy ez asztal már
n
Jegyzet
fogy ez asztal már
Az asztaltársaság tagjai közül Kemény Zsigmond 1875-ben, Deák Ferenc 1876-ban, Horváth Mihály 1878-ban halt meg (Csengery Antal fél évvel a vers keletkezése után, 1880 júliusában).
, oszlanak
vendégi, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
vendégi,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Csak úrnője maradt a kegyes, a régi;
  Bánatos arczára fénysugarat vetnek
  Alkonyi felhői szép emlékezetnek.
 
 
(1880 jan. 27.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
(1880. január 27.) / Arany János
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
 
 
 
A jóságos
özvegynek
n
Jegyzet
A jóságos özvegynek
Bezerédj Etelka (1807–1888) Bezerédj Istvánnak, a reformkori liberális ellenzék egyik vezéralakjának (1796–1856) második felesége;
Bezerédj
Bezerédj István
első feleségének, az 1837-ben elhunyt Bezerédj Amáliának a húga, akit
Bezerédj
Bezerédj István
1848-ban vett feleségül. Bezerédj Istvánt 1850-ben halálra ítélték, a halálos ítéletet felesége közbenjárására változtatták a hidjai (Tolna vm.) családi birtokra történő internálásra. Bezerédj István volt a magyar selyemhernyó-tenyésztés megalapítója; birtokán kisdedóvót létesített, melyet halála után özvegye vezetett.
Bezerédj Istvánné
Bezerédj Etelka
a hidjai birtokra látogató Deák Ferenccel és több prominens személlyel férje halála után is fenntartotta a kapcsolatot. 1856 után a teleket pesti lakásán töltötte. 1860-ban jelentős adománnyal támogatta az Akadémia építését és a szegény Kazinczy-leszármazottak neveltetésének segítésére szolgáló alapítványt, amelyet a Kazinczy-centenárium alkalmából hoztak létre.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
özvegynek
n
Jegyzet Bezerédj István özvegye. Szerk.
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
 
 
  Ne hagyjon el engem a múzsa kegyelme,
  Ne fogyjon el addig ez a vékony elme,
  Míg
Rólad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
rólad
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
is egy dalt könyvembe nem írok,
  (Szűk hála, de minden a mit adni
bírok,)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
bírok).
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
 
 
  Búbánatos
Özvegy!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
özvegy!
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
rég özvegye Annak,
  Kit Klio
feljegyzett
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
följegyzett
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
már halhatatlannak
n
Jegyzet
Kit Klio feljegyzett már halhatatlannak
Klió (görög Κλειώ): a történetírás múzsája a görög mitológiában (vö.: Széchenyi emlékezete, 84. sor); a sor jelentése: akinek nevét a történelem megőrizte. Bezerédj István életrajzát lásd Bodnár IstvánGárdonyi Albert, Bezerédj István, Bp., Athenaeum–Magyar Történeti Társaság, 1918.
,
  Mert
Örök Igazság
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
„Örök Igazság”
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
volt
szava-járása
n
Jegyzet
Örök Igazság volt szava-járása
Bezerédj István az 1832–36-os ogy.-en tűnt fel kiemelkedő szónokként; kortársai „magyar Démoszthenész”-nek nevezték.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
szava járása,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Az neve, az tette, az példa-adása
n
Jegyzet
példa-adása
Bezerédj
Bezerédj István
1836 után, elsőként a földbirtokos nemesek közül, örökváltsági szerződést kötött jobbágyaival, s önként lemondott adómentességéről.
.
 
 
  Ki – míg az önérdek, az
ösi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
ősi
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
jog örvén
n
Jegyzet
az önérdek, az ösi jog örvén
Az ősiség törvényét (ius aviticum) Nagy Lajos hirdette ki 1351-ben. A törvény érvénytelennek tekintette a hatálya alá eső – öröklött – birtok eladását, eladományozását vagy örökül hagyását. A konzervatív nemesség az ősiség törvényére hivatkozva utasította el a jobbágyfelszabadítást és a nemesi adómentességet.
,
  Nem hallgat e szóra, s még haboz a
törvény
n
Jegyzet
még haboz a törvény
A reformkorban nem született a földbirtokra vonatkozó átfogó hatályú törvény;
Kossuth
Kossuth Lajos
,
Széchenyi
Széchenyi István
– s a
Széchenyi
Széchenyi István
elveit konzervatív oldalról bíráló Dessewffy József – nézetei lényeges kérdésekben különböztek egymástól. Az ősiség törvényét végül az 1848. XV. törvénycikk törölte el.
, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
törvény –
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Tettel bizonyítá, mit hirdete szája:
  Hogy szabad a jobbágy, földje és munkája.
 
 
  Rád ezt a pazarlást hagyta
dicsőségűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
[törölt]
« örök »
dicsőségűl,
n
Jegyzet örök áthúzva, kivakarva; dicső felülről besz.
*
Szövegforrás:
K2
 
dicsőségül,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
 
Ösi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Ősi
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
birtokát a régi panasz
nélkül,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
nélkül;
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  S a kopárt édenné ápolva, mivelve
  Megmutatá: mit tesz szorgalom és elme.
 
 
  És ez az érdem még kamatozott nálad,
  Birta örökségét gyenge női vállad,
  Áldozni, mikép őt, nemesen,
köz-jóra,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
közjóra,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Téged is oly készen lele minden óra.
 
 
 
Egynek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Egynek
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
nem adatván – anyja levél
soknak
n
Jegyzet
Egynek nem adatván – anyja levél soknak
Bezerédjné
Bezerédj Etelka
nek nem született gyermeke, ugyanakkor férje halála után ő vezette az általa alapított kisdedóvót.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
soknak,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Kik
hült
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
hűlt
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
poraidban is áldani fognak;
  Senki vigasz nélkül nem forga
körülted,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
körűlted,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  A hol egy könny csillant,
Te
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Te
n
Jegyzet T jav. e.: t
*
Szövegforrás:
K2
 
azt
letörülted.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
letörűlted.
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
 
 
  Ez vala örömed, – s
tűzhelyednél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
[törölt]
« magad körül »
tűzhelyednél
n
Jegyzet besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
látni,
 
Kik voltak a
Férjed
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
férjed
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
elvtársi, baráti;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Kik voltanak
[törölt]
« arcz
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
»
férjed
[törölt]
« társai »
elvtársi,
n
Jegyzet elvtársi besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Hol – mint nemes arcza
hiu
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
hiú
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
árnyék-képen
n
Jegyzet
árnyék-képen
fényképen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Hol, mint nemes arcza
[törölt]
« felettök, »
hiu árnyékképen
n
Jegyzet hiu árnyék- besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
  Szelleme is folyvást ott lenge középen.
 
 
 
Ott, mikor
fordúlón
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
fordulón
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
volt a Haza sorsa
n
Jegyzet
mikor fordúlón volt a Haza sorsa
Deák Ferenc (névtelenül megjelent) 1865-ös húsvéti cikkében kinyilvánította: „készek leszünk mindenkor, törvényszabta uton, saját törvényeinket a birodalom szilárd fennállásának biztonságával összhangzásba hozni”, Még nehány szó a „Botschafter”-nek april 9-iki czikkére, PN, 16(1865)/88– 5000. (ápr. 16.), 1. E cikk nyomán indultak meg a kiegyezést előkészítő tárgyalások.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Ott
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
szedtem egy-egy morzsát »
mikor fordúlón volt a haza sorsa
n
Jegyzet besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
 
(Bölcse
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
(Bölcse
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
ajakáról
n
Jegyzet
Bölcse ajakáról
a haza bölcse, Deák Ferenc (lásd Keletkezés; ill. Rendületlenűl, Keletkezés; Magányban, Magyarázatok, 13. sor)
nekem is
húllt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
hullt
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
morzsa
n
Jegyzet
nekem is húllt morzsa
Összefügghet Jézus és a kananeus asszony párbeszédével: „Jézus pedig monda néki: Engedd meg, hogy megelégedjenek először a fiak: mert nem jó a fiaknak kenyereket elvenni, és a kölyköknek vetni. És az felele, és monda néki: úgy vagyon Uram! mert a kölykök az asztal alatt a gyermekek morzsalékjokkal szoktak élni.” (Márk 7:27–28)
,)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
»
Bölcse ajakáról nekem is hullt morzsa;
n
Jegyzet besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
(
Beszúrás
Bölcse ajakáról nekem is húllt morzsa,
)
Beszúrás
n
Jegyzet ( ) utólag beírva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Hogy’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
[törölt]
« S »
Hogy
*
Szövegforrás:
K1
 
kössük a
múlttal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
multtal
*
Szövegforrás:
K1
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
a jövendőt
öszve:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
össze:
*
Szövegforrás:
K1
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Fehér asztalodnál
pendült
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
pendűlt
*
Szövegforrás:
K1
 
meg az eszme.
 
 
  De fogy ez asztal már
n
Jegyzet
fogy ez asztal már
Az asztaltársaság tagjai közül Kemény Zsigmond 1875-ben, Deák Ferenc 1876-ban, Horváth Mihály 1878-ban halt meg (Csengery Antal fél évvel a vers keletkezése után, 1880 júliusában).
, oszlanak
vendégi, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
vendégi,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Csak úrnője maradt a kegyes, a régi;
  Bánatos arczára fénysugarat vetnek
  Alkonyi felhői szép emlékezetnek.
 
 
(1880 jan. 27.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
(1880. január 27.) / Arany János
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
 
 
 
A jóságos
özvegynek
n
Jegyzet
A jóságos özvegynek
Bezerédj Etelka (1807–1888) Bezerédj Istvánnak, a reformkori liberális ellenzék egyik vezéralakjának (1796–1856) második felesége;
Bezerédj
Bezerédj István
első feleségének, az 1837-ben elhunyt Bezerédj Amáliának a húga, akit
Bezerédj
Bezerédj István
1848-ban vett feleségül. Bezerédj Istvánt 1850-ben halálra ítélték, a halálos ítéletet felesége közbenjárására változtatták a hidjai (Tolna vm.) családi birtokra történő internálásra. Bezerédj István volt a magyar selyemhernyó-tenyésztés megalapítója; birtokán kisdedóvót létesített, melyet halála után özvegye vezetett.
Bezerédj Istvánné
Bezerédj Etelka
a hidjai birtokra látogató Deák Ferenccel és több prominens személlyel férje halála után is fenntartotta a kapcsolatot. 1856 után a teleket pesti lakásán töltötte. 1860-ban jelentős adománnyal támogatta az Akadémia építését és a szegény Kazinczy-leszármazottak neveltetésének segítésére szolgáló alapítványt, amelyet a Kazinczy-centenárium alkalmából hoztak létre.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
özvegynek
n
Jegyzet Bezerédj István özvegye. Szerk.
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
 
 
  Ne hagyjon el engem a múzsa kegyelme,
  Ne fogyjon el addig ez a vékony elme,
  Míg
Rólad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
rólad
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
is egy dalt könyvembe nem írok,
  (Szűk hála, de minden a mit adni
bírok,)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
bírok).
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
 
 
  Búbánatos
Özvegy!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
özvegy!
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
rég özvegye Annak,
  Kit Klio
feljegyzett
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
följegyzett
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
már halhatatlannak
n
Jegyzet
Kit Klio feljegyzett már halhatatlannak
Klió (görög Κλειώ): a történetírás múzsája a görög mitológiában (vö.: Széchenyi emlékezete, 84. sor); a sor jelentése: akinek nevét a történelem megőrizte. Bezerédj István életrajzát lásd Bodnár IstvánGárdonyi Albert, Bezerédj István, Bp., Athenaeum–Magyar Történeti Társaság, 1918.
,
  Mert
Örök Igazság
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
„Örök Igazság”
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
volt
szava-járása
n
Jegyzet
Örök Igazság volt szava-járása
Bezerédj István az 1832–36-os ogy.-en tűnt fel kiemelkedő szónokként; kortársai „magyar Démoszthenész”-nek nevezték.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
szava járása,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Az neve, az tette, az példa-adása
n
Jegyzet
példa-adása
Bezerédj
Bezerédj István
1836 után, elsőként a földbirtokos nemesek közül, örökváltsági szerződést kötött jobbágyaival, s önként lemondott adómentességéről.
.
 
 
  Ki – míg az önérdek, az
ösi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
ősi
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
jog örvén
n
Jegyzet
az önérdek, az ösi jog örvén
Az ősiség törvényét (ius aviticum) Nagy Lajos hirdette ki 1351-ben. A törvény érvénytelennek tekintette a hatálya alá eső – öröklött – birtok eladását, eladományozását vagy örökül hagyását. A konzervatív nemesség az ősiség törvényére hivatkozva utasította el a jobbágyfelszabadítást és a nemesi adómentességet.
,
  Nem hallgat e szóra, s még haboz a
törvény
n
Jegyzet
még haboz a törvény
A reformkorban nem született a földbirtokra vonatkozó átfogó hatályú törvény;
Kossuth
Kossuth Lajos
,
Széchenyi
Széchenyi István
– s a
Széchenyi
Széchenyi István
elveit konzervatív oldalról bíráló Dessewffy József – nézetei lényeges kérdésekben különböztek egymástól. Az ősiség törvényét végül az 1848. XV. törvénycikk törölte el.
, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
törvény –
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Tettel bizonyítá, mit hirdete szája:
  Hogy szabad a jobbágy, földje és munkája.
 
 
  Rád ezt a pazarlást hagyta
dicsőségűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
[törölt]
« örök »
dicsőségűl,
n
Jegyzet örök áthúzva, kivakarva; dicső felülről besz.
*
Szövegforrás:
K2
 
dicsőségül,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
 
Ösi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Ősi
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
birtokát a régi panasz
nélkül,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
nélkül;
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  S a kopárt édenné ápolva, mivelve
  Megmutatá: mit tesz szorgalom és elme.
 
 
  És ez az érdem még kamatozott nálad,
  Birta örökségét gyenge női vállad,
  Áldozni, mikép őt, nemesen,
köz-jóra,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
közjóra,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Téged is oly készen lele minden óra.
 
 
 
Egynek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Egynek
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
nem adatván – anyja levél
soknak
n
Jegyzet
Egynek nem adatván – anyja levél soknak
Bezerédjné
Bezerédj Etelka
nek nem született gyermeke, ugyanakkor férje halála után ő vezette az általa alapított kisdedóvót.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
soknak,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Kik
hült
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
hűlt
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
poraidban is áldani fognak;
  Senki vigasz nélkül nem forga
körülted,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
körűlted,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  A hol egy könny csillant,
Te
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Te
n
Jegyzet T jav. e.: t
*
Szövegforrás:
K2
 
azt
letörülted.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
letörűlted.
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
 
 
  Ez vala örömed, – s
tűzhelyednél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
[törölt]
« magad körül »
tűzhelyednél
n
Jegyzet besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
látni,
 
Kik voltak a
Férjed
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
férjed
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
elvtársi, baráti;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Kik voltanak
[törölt]
« arcz
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
»
férjed
[törölt]
« társai »
elvtársi,
n
Jegyzet elvtársi besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Hol – mint nemes arcza
hiu
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
hiú
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
árnyék-képen
n
Jegyzet
árnyék-képen
fényképen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Hol, mint nemes arcza
[törölt]
« felettök, »
hiu árnyékképen
n
Jegyzet hiu árnyék- besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
  Szelleme is folyvást ott lenge középen.
 
 
 
Ott, mikor
fordúlón
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
fordulón
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
volt a Haza sorsa
n
Jegyzet
mikor fordúlón volt a Haza sorsa
Deák Ferenc (névtelenül megjelent) 1865-ös húsvéti cikkében kinyilvánította: „készek leszünk mindenkor, törvényszabta uton, saját törvényeinket a birodalom szilárd fennállásának biztonságával összhangzásba hozni”, Még nehány szó a „Botschafter”-nek april 9-iki czikkére, PN, 16(1865)/88– 5000. (ápr. 16.), 1. E cikk nyomán indultak meg a kiegyezést előkészítő tárgyalások.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Ott
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
szedtem egy-egy morzsát »
mikor fordúlón volt a haza sorsa
n
Jegyzet besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
 
(Bölcse
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
(Bölcse
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
ajakáról
n
Jegyzet
Bölcse ajakáról
a haza bölcse, Deák Ferenc (lásd Keletkezés; ill. Rendületlenűl, Keletkezés; Magányban, Magyarázatok, 13. sor)
nekem is
húllt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
hullt
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
morzsa
n
Jegyzet
nekem is húllt morzsa
Összefügghet Jézus és a kananeus asszony párbeszédével: „Jézus pedig monda néki: Engedd meg, hogy megelégedjenek először a fiak: mert nem jó a fiaknak kenyereket elvenni, és a kölyköknek vetni. És az felele, és monda néki: úgy vagyon Uram! mert a kölykök az asztal alatt a gyermekek morzsalékjokkal szoktak élni.” (Márk 7:27–28)
,)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
»
Bölcse ajakáról nekem is hullt morzsa;
n
Jegyzet besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
(
Beszúrás
Bölcse ajakáról nekem is húllt morzsa,
)
Beszúrás
n
Jegyzet ( ) utólag beírva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Hogy’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
[törölt]
« S »
Hogy
*
Szövegforrás:
K1
 
kössük a
múlttal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
multtal
*
Szövegforrás:
K1
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
a jövendőt
öszve:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
össze:
*
Szövegforrás:
K1
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Fehér asztalodnál
pendült
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
pendűlt
*
Szövegforrás:
K1
 
meg az eszme.
 
 
  De fogy ez asztal már
n
Jegyzet
fogy ez asztal már
Az asztaltársaság tagjai közül Kemény Zsigmond 1875-ben, Deák Ferenc 1876-ban, Horváth Mihály 1878-ban halt meg (Csengery Antal fél évvel a vers keletkezése után, 1880 júliusában).
, oszlanak
vendégi, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
vendégi,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Csak úrnője maradt a kegyes, a régi;
  Bánatos arczára fénysugarat vetnek
  Alkonyi felhői szép emlékezetnek.
 
 
(1880 jan. 27.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
(1880. január 27.) / Arany János
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
 
 
 
A jóságos
özvegynek
n
Jegyzet
A jóságos özvegynek
Bezerédj Etelka (1807–1888) Bezerédj Istvánnak, a reformkori liberális ellenzék egyik vezéralakjának (1796–1856) második felesége;
Bezerédj
Bezerédj István
első feleségének, az 1837-ben elhunyt Bezerédj Amáliának a húga, akit
Bezerédj
Bezerédj István
1848-ban vett feleségül. Bezerédj Istvánt 1850-ben halálra ítélték, a halálos ítéletet felesége közbenjárására változtatták a hidjai (Tolna vm.) családi birtokra történő internálásra. Bezerédj István volt a magyar selyemhernyó-tenyésztés megalapítója; birtokán kisdedóvót létesített, melyet halála után özvegye vezetett.
Bezerédj Istvánné
Bezerédj Etelka
a hidjai birtokra látogató Deák Ferenccel és több prominens személlyel férje halála után is fenntartotta a kapcsolatot. 1856 után a teleket pesti lakásán töltötte. 1860-ban jelentős adománnyal támogatta az Akadémia építését és a szegény Kazinczy-leszármazottak neveltetésének segítésére szolgáló alapítványt, amelyet a Kazinczy-centenárium alkalmából hoztak létre.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
özvegynek
n
Jegyzet Bezerédj István özvegye. Szerk.
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
 
 
  Ne hagyjon el engem a múzsa kegyelme,
  Ne fogyjon el addig ez a vékony elme,
  Míg
Rólad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
rólad
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
is egy dalt könyvembe nem írok,
  (Szűk hála, de minden a mit adni
bírok,)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
bírok).
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
 
 
  Búbánatos
Özvegy!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
özvegy!
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
rég özvegye Annak,
  Kit Klio
feljegyzett
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
följegyzett
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
már halhatatlannak
n
Jegyzet
Kit Klio feljegyzett már halhatatlannak
Klió (görög Κλειώ): a történetírás múzsája a görög mitológiában (vö.: Széchenyi emlékezete, 84. sor); a sor jelentése: akinek nevét a történelem megőrizte. Bezerédj István életrajzát lásd Bodnár IstvánGárdonyi Albert, Bezerédj István, Bp., Athenaeum–Magyar Történeti Társaság, 1918.
,
  Mert
Örök Igazság
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
„Örök Igazság”
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
volt
szava-járása
n
Jegyzet
Örök Igazság volt szava-járása
Bezerédj István az 1832–36-os ogy.-en tűnt fel kiemelkedő szónokként; kortársai „magyar Démoszthenész”-nek nevezték.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
szava járása,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Az neve, az tette, az példa-adása
n
Jegyzet
példa-adása
Bezerédj
Bezerédj István
1836 után, elsőként a földbirtokos nemesek közül, örökváltsági szerződést kötött jobbágyaival, s önként lemondott adómentességéről.
.
 
 
  Ki – míg az önérdek, az
ösi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
ősi
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
jog örvén
n
Jegyzet
az önérdek, az ösi jog örvén
Az ősiség törvényét (ius aviticum) Nagy Lajos hirdette ki 1351-ben. A törvény érvénytelennek tekintette a hatálya alá eső – öröklött – birtok eladását, eladományozását vagy örökül hagyását. A konzervatív nemesség az ősiség törvényére hivatkozva utasította el a jobbágyfelszabadítást és a nemesi adómentességet.
,
  Nem hallgat e szóra, s még haboz a
törvény
n
Jegyzet
még haboz a törvény
A reformkorban nem született a földbirtokra vonatkozó átfogó hatályú törvény;
Kossuth
Kossuth Lajos
,
Széchenyi
Széchenyi István
– s a
Széchenyi
Széchenyi István
elveit konzervatív oldalról bíráló Dessewffy József – nézetei lényeges kérdésekben különböztek egymástól. Az ősiség törvényét végül az 1848. XV. törvénycikk törölte el.
, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
törvény –
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Tettel bizonyítá, mit hirdete szája:
  Hogy szabad a jobbágy, földje és munkája.
 
 
  Rád ezt a pazarlást hagyta
dicsőségűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
[törölt]
« örök »
dicsőségűl,
n
Jegyzet örök áthúzva, kivakarva; dicső felülről besz.
*
Szövegforrás:
K2
 
dicsőségül,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
 
Ösi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Ősi
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
birtokát a régi panasz
nélkül,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
nélkül;
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  S a kopárt édenné ápolva, mivelve
  Megmutatá: mit tesz szorgalom és elme.
 
 
  És ez az érdem még kamatozott nálad,
  Birta örökségét gyenge női vállad,
  Áldozni, mikép őt, nemesen,
köz-jóra,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
közjóra,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Téged is oly készen lele minden óra.
 
 
 
Egynek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Egynek
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
nem adatván – anyja levél
soknak
n
Jegyzet
Egynek nem adatván – anyja levél soknak
Bezerédjné
Bezerédj Etelka
nek nem született gyermeke, ugyanakkor férje halála után ő vezette az általa alapított kisdedóvót.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
soknak,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Kik
hült
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
hűlt
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
poraidban is áldani fognak;
  Senki vigasz nélkül nem forga
körülted,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
körűlted,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  A hol egy könny csillant,
Te
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Te
n
Jegyzet T jav. e.: t
*
Szövegforrás:
K2
 
azt
letörülted.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
letörűlted.
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
 
 
  Ez vala örömed, – s
tűzhelyednél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
[törölt]
« magad körül »
tűzhelyednél
n
Jegyzet besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
látni,
 
Kik voltak a
Férjed
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
férjed
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
elvtársi, baráti;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Kik voltanak
[törölt]
« arcz
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
»
férjed
[törölt]
« társai »
elvtársi,
n
Jegyzet elvtársi besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Hol – mint nemes arcza
hiu
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
hiú
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
árnyék-képen
n
Jegyzet
árnyék-képen
fényképen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Hol, mint nemes arcza
[törölt]
« felettök, »
hiu árnyékképen
n
Jegyzet hiu árnyék- besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
  Szelleme is folyvást ott lenge középen.
 
 
 
Ott, mikor
fordúlón
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
fordulón
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
volt a Haza sorsa
n
Jegyzet
mikor fordúlón volt a Haza sorsa
Deák Ferenc (névtelenül megjelent) 1865-ös húsvéti cikkében kinyilvánította: „készek leszünk mindenkor, törvényszabta uton, saját törvényeinket a birodalom szilárd fennállásának biztonságával összhangzásba hozni”, Még nehány szó a „Botschafter”-nek april 9-iki czikkére, PN, 16(1865)/88– 5000. (ápr. 16.), 1. E cikk nyomán indultak meg a kiegyezést előkészítő tárgyalások.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Ott
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
szedtem egy-egy morzsát »
mikor fordúlón volt a haza sorsa
n
Jegyzet besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
 
(Bölcse
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
(Bölcse
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
ajakáról
n
Jegyzet
Bölcse ajakáról
a haza bölcse, Deák Ferenc (lásd Keletkezés; ill. Rendületlenűl, Keletkezés; Magányban, Magyarázatok, 13. sor)
nekem is
húllt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
hullt
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
morzsa
n
Jegyzet
nekem is húllt morzsa
Összefügghet Jézus és a kananeus asszony párbeszédével: „Jézus pedig monda néki: Engedd meg, hogy megelégedjenek először a fiak: mert nem jó a fiaknak kenyereket elvenni, és a kölyköknek vetni. És az felele, és monda néki: úgy vagyon Uram! mert a kölykök az asztal alatt a gyermekek morzsalékjokkal szoktak élni.” (Márk 7:27–28)
,)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
»
Bölcse ajakáról nekem is hullt morzsa;
n
Jegyzet besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
(
Beszúrás
Bölcse ajakáról nekem is húllt morzsa,
)
Beszúrás
n
Jegyzet ( ) utólag beírva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Hogy’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
[törölt]
« S »
Hogy
*
Szövegforrás:
K1
 
kössük a
múlttal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
multtal
*
Szövegforrás:
K1
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
a jövendőt
öszve:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
össze:
*
Szövegforrás:
K1
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Fehér asztalodnál
pendült
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
pendűlt
*
Szövegforrás:
K1
 
meg az eszme.
 
 
  De fogy ez asztal már
n
Jegyzet
fogy ez asztal már
Az asztaltársaság tagjai közül Kemény Zsigmond 1875-ben, Deák Ferenc 1876-ban, Horváth Mihály 1878-ban halt meg (Csengery Antal fél évvel a vers keletkezése után, 1880 júliusában).
, oszlanak
vendégi, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
vendégi,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Csak úrnője maradt a kegyes, a régi;
  Bánatos arczára fénysugarat vetnek
  Alkonyi felhői szép emlékezetnek.
 
 
(1880 jan. 27.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
(1880. január 27.) / Arany János
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
 
 
 
A jóságos
özvegynek
n
Jegyzet
A jóságos özvegynek
Bezerédj Etelka (1807–1888) Bezerédj Istvánnak, a reformkori liberális ellenzék egyik vezéralakjának (1796–1856) második felesége;
Bezerédj
Bezerédj István
első feleségének, az 1837-ben elhunyt Bezerédj Amáliának a húga, akit
Bezerédj
Bezerédj István
1848-ban vett feleségül. Bezerédj Istvánt 1850-ben halálra ítélték, a halálos ítéletet felesége közbenjárására változtatták a hidjai (Tolna vm.) családi birtokra történő internálásra. Bezerédj István volt a magyar selyemhernyó-tenyésztés megalapítója; birtokán kisdedóvót létesített, melyet halála után özvegye vezetett.
Bezerédj Istvánné
Bezerédj Etelka
a hidjai birtokra látogató Deák Ferenccel és több prominens személlyel férje halála után is fenntartotta a kapcsolatot. 1856 után a teleket pesti lakásán töltötte. 1860-ban jelentős adománnyal támogatta az Akadémia építését és a szegény Kazinczy-leszármazottak neveltetésének segítésére szolgáló alapítványt, amelyet a Kazinczy-centenárium alkalmából hoztak létre.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
özvegynek
n
Jegyzet Bezerédj István özvegye. Szerk.
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
 
 
  Ne hagyjon el engem a múzsa kegyelme,
  Ne fogyjon el addig ez a vékony elme,
  Míg
Rólad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
rólad
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
is egy dalt könyvembe nem írok,
  (Szűk hála, de minden a mit adni
bírok,)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
bírok).
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
 
 
  Búbánatos
Özvegy!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
özvegy!
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
rég özvegye Annak,
  Kit Klio
feljegyzett
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
följegyzett
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
már halhatatlannak
n
Jegyzet
Kit Klio feljegyzett már halhatatlannak
Klió (görög Κλειώ): a történetírás múzsája a görög mitológiában (vö.: Széchenyi emlékezete, 84. sor); a sor jelentése: akinek nevét a történelem megőrizte. Bezerédj István életrajzát lásd Bodnár IstvánGárdonyi Albert, Bezerédj István, Bp., Athenaeum–Magyar Történeti Társaság, 1918.
,
  Mert
Örök Igazság
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
„Örök Igazság”
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
volt
szava-járása
n
Jegyzet
Örök Igazság volt szava-járása
Bezerédj István az 1832–36-os ogy.-en tűnt fel kiemelkedő szónokként; kortársai „magyar Démoszthenész”-nek nevezték.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
szava járása,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Az neve, az tette, az példa-adása
n
Jegyzet
példa-adása
Bezerédj
Bezerédj István
1836 után, elsőként a földbirtokos nemesek közül, örökváltsági szerződést kötött jobbágyaival, s önként lemondott adómentességéről.
.
 
 
  Ki – míg az önérdek, az
ösi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
ősi
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
jog örvén
n
Jegyzet
az önérdek, az ösi jog örvén
Az ősiség törvényét (ius aviticum) Nagy Lajos hirdette ki 1351-ben. A törvény érvénytelennek tekintette a hatálya alá eső – öröklött – birtok eladását, eladományozását vagy örökül hagyását. A konzervatív nemesség az ősiség törvényére hivatkozva utasította el a jobbágyfelszabadítást és a nemesi adómentességet.
,
  Nem hallgat e szóra, s még haboz a
törvény
n
Jegyzet
még haboz a törvény
A reformkorban nem született a földbirtokra vonatkozó átfogó hatályú törvény;
Kossuth
Kossuth Lajos
,
Széchenyi
Széchenyi István
– s a
Széchenyi
Széchenyi István
elveit konzervatív oldalról bíráló Dessewffy József – nézetei lényeges kérdésekben különböztek egymástól. Az ősiség törvényét végül az 1848. XV. törvénycikk törölte el.
, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
törvény –
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Tettel bizonyítá, mit hirdete szája:
  Hogy szabad a jobbágy, földje és munkája.
 
 
  Rád ezt a pazarlást hagyta
dicsőségűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
[törölt]
« örök »
dicsőségűl,
n
Jegyzet örök áthúzva, kivakarva; dicső felülről besz.
*
Szövegforrás:
K2
 
dicsőségül,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
 
Ösi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Ősi
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
birtokát a régi panasz
nélkül,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
nélkül;
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  S a kopárt édenné ápolva, mivelve
  Megmutatá: mit tesz szorgalom és elme.
 
 
  És ez az érdem még kamatozott nálad,
  Birta örökségét gyenge női vállad,
  Áldozni, mikép őt, nemesen,
köz-jóra,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
közjóra,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Téged is oly készen lele minden óra.
 
 
 
Egynek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Egynek
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
nem adatván – anyja levél
soknak
n
Jegyzet
Egynek nem adatván – anyja levél soknak
Bezerédjné
Bezerédj Etelka
nek nem született gyermeke, ugyanakkor férje halála után ő vezette az általa alapított kisdedóvót.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
soknak,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Kik
hült
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
hűlt
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
poraidban is áldani fognak;
  Senki vigasz nélkül nem forga
körülted,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
körűlted,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  A hol egy könny csillant,
Te
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Te
n
Jegyzet T jav. e.: t
*
Szövegforrás:
K2
 
azt
letörülted.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
letörűlted.
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
 
 
  Ez vala örömed, – s
tűzhelyednél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
[törölt]
« magad körül »
tűzhelyednél
n
Jegyzet besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
látni,
 
Kik voltak a
Férjed
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
férjed
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
elvtársi, baráti;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Kik voltanak
[törölt]
« arcz
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
»
férjed
[törölt]
« társai »
elvtársi,
n
Jegyzet elvtársi besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Hol – mint nemes arcza
hiu
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
hiú
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
árnyék-képen
n
Jegyzet
árnyék-képen
fényképen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Hol, mint nemes arcza
[törölt]
« felettök, »
hiu árnyékképen
n
Jegyzet hiu árnyék- besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
  Szelleme is folyvást ott lenge középen.
 
 
 
Ott, mikor
fordúlón
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
fordulón
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
volt a Haza sorsa
n
Jegyzet
mikor fordúlón volt a Haza sorsa
Deák Ferenc (névtelenül megjelent) 1865-ös húsvéti cikkében kinyilvánította: „készek leszünk mindenkor, törvényszabta uton, saját törvényeinket a birodalom szilárd fennállásának biztonságával összhangzásba hozni”, Még nehány szó a „Botschafter”-nek april 9-iki czikkére, PN, 16(1865)/88– 5000. (ápr. 16.), 1. E cikk nyomán indultak meg a kiegyezést előkészítő tárgyalások.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Ott
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
szedtem egy-egy morzsát »
mikor fordúlón volt a haza sorsa
n
Jegyzet besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
 
(Bölcse
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
(Bölcse
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
ajakáról
n
Jegyzet
Bölcse ajakáról
a haza bölcse, Deák Ferenc (lásd Keletkezés; ill. Rendületlenűl, Keletkezés; Magányban, Magyarázatok, 13. sor)
nekem is
húllt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
hullt
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
morzsa
n
Jegyzet
nekem is húllt morzsa
Összefügghet Jézus és a kananeus asszony párbeszédével: „Jézus pedig monda néki: Engedd meg, hogy megelégedjenek először a fiak: mert nem jó a fiaknak kenyereket elvenni, és a kölyköknek vetni. És az felele, és monda néki: úgy vagyon Uram! mert a kölykök az asztal alatt a gyermekek morzsalékjokkal szoktak élni.” (Márk 7:27–28)
,)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
»
Bölcse ajakáról nekem is hullt morzsa;
n
Jegyzet besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
(
Beszúrás
Bölcse ajakáról nekem is húllt morzsa,
)
Beszúrás
n
Jegyzet ( ) utólag beírva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Hogy’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
[törölt]
« S »
Hogy
*
Szövegforrás:
K1
 
kössük a
múlttal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
multtal
*
Szövegforrás:
K1
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
a jövendőt
öszve:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
össze:
*
Szövegforrás:
K1
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Fehér asztalodnál
pendült
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
pendűlt
*
Szövegforrás:
K1
 
meg az eszme.
 
 
  De fogy ez asztal már
n
Jegyzet
fogy ez asztal már
Az asztaltársaság tagjai közül Kemény Zsigmond 1875-ben, Deák Ferenc 1876-ban, Horváth Mihály 1878-ban halt meg (Csengery Antal fél évvel a vers keletkezése után, 1880 júliusában).
, oszlanak
vendégi, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
vendégi,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Csak úrnője maradt a kegyes, a régi;
  Bánatos arczára fénysugarat vetnek
  Alkonyi felhői szép emlékezetnek.
 
 
(1880 jan. 27.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
(1880. január 27.) / Arany János
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
 
 
 
A jóságos
özvegynek
n
Jegyzet
A jóságos özvegynek
Bezerédj Etelka (1807–1888) Bezerédj Istvánnak, a reformkori liberális ellenzék egyik vezéralakjának (1796–1856) második felesége;
Bezerédj
Bezerédj István
első feleségének, az 1837-ben elhunyt Bezerédj Amáliának a húga, akit
Bezerédj
Bezerédj István
1848-ban vett feleségül. Bezerédj Istvánt 1850-ben halálra ítélték, a halálos ítéletet felesége közbenjárására változtatták a hidjai (Tolna vm.) családi birtokra történő internálásra. Bezerédj István volt a magyar selyemhernyó-tenyésztés megalapítója; birtokán kisdedóvót létesített, melyet halála után özvegye vezetett.
Bezerédj Istvánné
Bezerédj Etelka
a hidjai birtokra látogató Deák Ferenccel és több prominens személlyel férje halála után is fenntartotta a kapcsolatot. 1856 után a teleket pesti lakásán töltötte. 1860-ban jelentős adománnyal támogatta az Akadémia építését és a szegény Kazinczy-leszármazottak neveltetésének segítésére szolgáló alapítványt, amelyet a Kazinczy-centenárium alkalmából hoztak létre.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
özvegynek
n
Jegyzet Bezerédj István özvegye. Szerk.
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
 
 
  Ne hagyjon el engem a múzsa kegyelme,
  Ne fogyjon el addig ez a vékony elme,
  Míg
Rólad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
rólad
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
is egy dalt könyvembe nem írok,
  (Szűk hála, de minden a mit adni
bírok,)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
bírok).
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
 
 
  Búbánatos
Özvegy!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
özvegy!
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
rég özvegye Annak,
  Kit Klio
feljegyzett
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
följegyzett
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
már halhatatlannak
n
Jegyzet
Kit Klio feljegyzett már halhatatlannak
Klió (görög Κλειώ): a történetírás múzsája a görög mitológiában (vö.: Széchenyi emlékezete, 84. sor); a sor jelentése: akinek nevét a történelem megőrizte. Bezerédj István életrajzát lásd Bodnár IstvánGárdonyi Albert, Bezerédj István, Bp., Athenaeum–Magyar Történeti Társaság, 1918.
,
  Mert
Örök Igazság
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
„Örök Igazság”
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
volt
szava-járása
n
Jegyzet
Örök Igazság volt szava-járása
Bezerédj István az 1832–36-os ogy.-en tűnt fel kiemelkedő szónokként; kortársai „magyar Démoszthenész”-nek nevezték.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
szava járása,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Az neve, az tette, az példa-adása
n
Jegyzet
példa-adása
Bezerédj
Bezerédj István
1836 után, elsőként a földbirtokos nemesek közül, örökváltsági szerződést kötött jobbágyaival, s önként lemondott adómentességéről.
.
 
 
  Ki – míg az önérdek, az
ösi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
ősi
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
jog örvén
n
Jegyzet
az önérdek, az ösi jog örvén
Az ősiség törvényét (ius aviticum) Nagy Lajos hirdette ki 1351-ben. A törvény érvénytelennek tekintette a hatálya alá eső – öröklött – birtok eladását, eladományozását vagy örökül hagyását. A konzervatív nemesség az ősiség törvényére hivatkozva utasította el a jobbágyfelszabadítást és a nemesi adómentességet.
,
  Nem hallgat e szóra, s még haboz a
törvény
n
Jegyzet
még haboz a törvény
A reformkorban nem született a földbirtokra vonatkozó átfogó hatályú törvény;
Kossuth
Kossuth Lajos
,
Széchenyi
Széchenyi István
– s a
Széchenyi
Széchenyi István
elveit konzervatív oldalról bíráló Dessewffy József – nézetei lényeges kérdésekben különböztek egymástól. Az ősiség törvényét végül az 1848. XV. törvénycikk törölte el.
, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
törvény –
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Tettel bizonyítá, mit hirdete szája:
  Hogy szabad a jobbágy, földje és munkája.
 
 
  Rád ezt a pazarlást hagyta
dicsőségűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
[törölt]
« örök »
dicsőségűl,
n
Jegyzet örök áthúzva, kivakarva; dicső felülről besz.
*
Szövegforrás:
K2
 
dicsőségül,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
 
Ösi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Ősi
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
birtokát a régi panasz
nélkül,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
nélkül;
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  S a kopárt édenné ápolva, mivelve
  Megmutatá: mit tesz szorgalom és elme.
 
 
  És ez az érdem még kamatozott nálad,
  Birta örökségét gyenge női vállad,
  Áldozni, mikép őt, nemesen,
köz-jóra,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
közjóra,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Téged is oly készen lele minden óra.
 
 
 
Egynek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Egynek
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
nem adatván – anyja levél
soknak
n
Jegyzet
Egynek nem adatván – anyja levél soknak
Bezerédjné
Bezerédj Etelka
nek nem született gyermeke, ugyanakkor férje halála után ő vezette az általa alapított kisdedóvót.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
soknak,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Kik
hült
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
hűlt
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
poraidban is áldani fognak;
  Senki vigasz nélkül nem forga
körülted,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
körűlted,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  A hol egy könny csillant,
Te
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Te
n
Jegyzet T jav. e.: t
*
Szövegforrás:
K2
 
azt
letörülted.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
letörűlted.
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
 
 
  Ez vala örömed, – s
tűzhelyednél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
[törölt]
« magad körül »
tűzhelyednél
n
Jegyzet besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
látni,
 
Kik voltak a
Férjed
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
férjed
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
elvtársi, baráti;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Kik voltanak
[törölt]
« arcz
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
»
férjed
[törölt]
« társai »
elvtársi,
n
Jegyzet elvtársi besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Hol – mint nemes arcza
hiu
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
hiú
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
árnyék-képen
n
Jegyzet
árnyék-képen
fényképen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Hol, mint nemes arcza
[törölt]
« felettök, »
hiu árnyékképen
n
Jegyzet hiu árnyék- besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
  Szelleme is folyvást ott lenge középen.
 
 
 
Ott, mikor
fordúlón
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
fordulón
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
volt a Haza sorsa
n
Jegyzet
mikor fordúlón volt a Haza sorsa
Deák Ferenc (névtelenül megjelent) 1865-ös húsvéti cikkében kinyilvánította: „készek leszünk mindenkor, törvényszabta uton, saját törvényeinket a birodalom szilárd fennállásának biztonságával összhangzásba hozni”, Még nehány szó a „Botschafter”-nek april 9-iki czikkére, PN, 16(1865)/88– 5000. (ápr. 16.), 1. E cikk nyomán indultak meg a kiegyezést előkészítő tárgyalások.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
Ott
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
szedtem egy-egy morzsát »
mikor fordúlón volt a haza sorsa
n
Jegyzet besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
 
(Bölcse
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
(Bölcse
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
ajakáról
n
Jegyzet
Bölcse ajakáról
a haza bölcse, Deák Ferenc (lásd Keletkezés; ill. Rendületlenűl, Keletkezés; Magányban, Magyarázatok, 13. sor)
nekem is
húllt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
hullt
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
morzsa
n
Jegyzet
nekem is húllt morzsa
Összefügghet Jézus és a kananeus asszony párbeszédével: „Jézus pedig monda néki: Engedd meg, hogy megelégedjenek először a fiak: mert nem jó a fiaknak kenyereket elvenni, és a kölyköknek vetni. És az felele, és monda néki: úgy vagyon Uram! mert a kölykök az asztal alatt a gyermekek morzsalékjokkal szoktak élni.” (Márk 7:27–28)
,)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
»
Bölcse ajakáról nekem is hullt morzsa;
n
Jegyzet besz.
*
Szövegforrás:
K1
 
(
Beszúrás
Bölcse ajakáról nekem is húllt morzsa,
)
Beszúrás
n
Jegyzet ( ) utólag beírva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Hogy’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
[törölt]
« S »
Hogy
*
Szövegforrás:
K1
 
kössük a
múlttal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
multtal
*
Szövegforrás:
K1
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
a jövendőt
öszve:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
össze:
*
Szövegforrás:
K1
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Fehér asztalodnál
pendült
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
pendűlt
*
Szövegforrás:
K1
 
meg az eszme.
 
 
  De fogy ez asztal már
n
Jegyzet
fogy ez asztal már
Az asztaltársaság tagjai közül Kemény Zsigmond 1875-ben, Deák Ferenc 1876-ban, Horváth Mihály 1878-ban halt meg (Csengery Antal fél évvel a vers keletkezése után, 1880 júliusában).
, oszlanak
vendégi, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
vendégi,
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397
 
  Csak úrnője maradt a kegyes, a régi;
  Bánatos arczára fénysugarat vetnek
  Alkonyi felhői szép emlékezetnek.
 
 
(1880 jan. 27.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
K2
FL, 17(1880)/61. (márc. 14.), 295
ÖM 1883, 446–448
 
(1880. január 27.) / Arany János
*
Szövegforrás:
BpSz, 8(1880), 22. kötet, 44. sz., 396–397