X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Melyik talál?

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: K1
  • Szövegforrás III: BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), Húsvéti melléklet, 17
  • Szövegforrás IV: HV 1888, 82

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), Húsvéti melléklet, 17. M2 HV 1888, 82. A kötet előzéklapján a K1 fakszimiléje, a versben szereplő fénykép alapján készült metszet (lásd Magyarázatok, [cím]). [ AJÖM I., 392.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők K1 MTAK Kt K 510/44r (alapszöveg) (fakszimiléje külön közölve: Antal–Sáfrán 1985, 175.)
 
Megjegyzések
 
A versben szereplő fényképről ismeretlen művész készített rézmetszetet
AJ
Arany János
halála után – ez alá került a K1 fakszimiléje (lásd Kaszap-Asztalos–Sidó 2018, 50.), s így közölte a HV 1888 a kötet előzéklapján, s nyomában számos kiadás. A képsorozat második darabja alapján több Arany-portré is készült; Theodor Mayerhofer rajza után Carl Angerer és Göschl fototípiát készített (megjelent: Az Athenaeum nagy képes naptára az 1881-dik évre, szerk. Concha Károly, Bp., Athenaeum, 1991, 106., lásd Kaszap-Asztalos–Sidó 2018, 77.). Elischer Lajos 1882-ben litográfiát, Pollák Zsigmond rézmetszetet készítetett. Előbbi érdekessége, hogy oldalfordított (közölve: Magyar bibliofília 1849–1946, magyarbibliofilia.hu/metszet.163.html). Utóbbi a VU
Arany
Arany János
t búcsúztató számának címlapján jelent meg [29(1882)/44. (okt. 29.), 693.], majd újra, a Nemzeti Múzeum előtt felállított Arany-szobor ünnepélyes leleplezése kapcsán közölt összeállításban [ VU, 40(1893)/20. (máj. 14.), 330.; mindkét helyen hibás, 1879-es évszám szerepel
Ellinger
Ellinger Ede
fényképének dátumául, ami azért különös, mert az utóbbi cikk a „botos-kalapos” metszetet is közli, 1880-as évszámmal]. M1 Az Arany János hagyatéka: A „Budapesti Hirlap” eredeti közleménye című cikkben (17–18.). A cikk „Ráth Mór szivességéből” mutat be néhányat a készülő Hátrahagyott iratok és levelezés anyagából; a versek közül A honvéd özvegye Hamletből vett mottóját, a Melyik talál? és az En philosophe címűeket. Ellinger Ede fényképeit lásd a Mellékletben.
 
Keletkezés
 
1880. márc. 30.,
Bp
Budapest
. A fényképeket az MTA tagjait bemutató album számára Ellinger Ede fényképész készítette (lásd Magyarázatok, cím). A vers alapjául szolgáló kép eredetije, a sorozat két másik tagjával együtt, a PIM-ben található (Itsz.: 2017.234.1, ill. F.3102.; F.4612.), a negyediké Nagykőrösön, az Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjteményben (Itsz.: 74.173.1.), lásd Kaszap-Asztalos–Sidó 2018, 76–77.
Arany
Arany János
1847-ben,
Petőfi
Petőfi Sándor
rajzához ugyancsak négysoros epigrammát fűzött (Arczom vonásit…); a két vers által
Arany
Arany János
„mintegy keretbe foglalta saját »arcképcsarnokát«” ( Kaszap-Asztalos–Sidó 2018, 12.).
 
Kritikatörténet
 
A kép és a K1 (a HV 1888 alapján) megjelent Vende Ernő kiadványában. ( Vende 1905, 34.) A képaláírás szerint a kép „Rézmetszet alapján” készült; a kép alatt az alábbi kommentár olvasható: „E kép azon alkalomból készült, midőn Ellinger Ede budapesti fényképész 1880-ban egy akadémiai albumot adott ki. Ezen album számára fényképeztette magát
Arany
Arany János
, a midőn
Ellinger
Ellinger Ede
négy felvételt készített, hogy a költő azok közül választhasson. Három kép nyugodt, álló, vagy ülő helyzetben ábrázolta a nagy epikust.
Arany
Arany János
a negyediket, itt bemutatott képünket, az álló, botos, kalapos alakot választotta, mint a mely leghívebben mutatja be azt az öreg, beteges költőt, a ki már menőben volt, és tőlünk örökre távozni készült. Erre vonatkozik a kép alatti 4 soros czélzás. E képen a költő teljes szakált visel, a mely, mint bajusza és haja is, már egészen fehér. A bús arczon, a hosszú testi és lelki szenvedés mély barázdákat szántott.” Kosztolányi Dezső is magáról a képről emlékezett meg egyik centenáriumi írásában: „Ez az arckép van előttem, 1880-ból: »a botos és kalapos«. Itt egy megható alakot bámulok, melyet alig-alig ismernek. A beesett, csontos arcot rövidre nyirt ősz szakáll keretezi, a hosszu haj csapzottan simul előre, a halántékra, a bajusz magyar, az orr egyszerű, de finom, az egyik kéz botot, a másik kalapot tart. Még a szemüveg-zsinórt is észrevenni, mely a lehajtott galléron, az ingmellen lelóg, a mellényig. Egy óriás életből egy csöpp bensőség. De kell nekem ez a szemüveg-zsinór is. A szobron ugyis csak csizmát látok. Ott egy nótárius ül, itt egy nagy-nagy modern költő áll,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
kit apáink még láttak a pesti utcán, az, ki a miénk.” [ Arany estéje, PN, 68(1917)/49. (febr. 18.), 11.; ua.:
K. D
Kosztolányi Dezső
., Látjátok feleim, A kötet anyagát összegyűjtötte, a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta Réz Pál, Bp., Szépirodalmi, 1976, 137–139.: 137.]
 
Hangfelvétel
 
Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Gál Tamás, 0’ 30”
 
Melyik talál?
n
Jegyzet
Melyik talál?
A vers alapjául szolgáló képről Arany László ezt írja a HV 1888 jegyzeteiben: Ellinger Ede budapesti fényképész 1880-ban új akadémiai albumot adott ki; az Akadémia elnökének fölszólítására
Arany
Arany János
is még egyszer fényképeztette magát. Haja, szakála, bajusza már egészen fehér. Szakála teljes szakál, de nem hosszú. Öltözete fekete kabát és sávos barna nadrág. Ez alkalommal négy rendbeli fénykép-fölvétel készült ú. n. kabinet nagyságban, ú. m. a) Talpig látható egész alak, bal keze könyves állványon nyugszik, jobb keze egy székhez támasztva. Arcza csaknem egészen en face látható. b) Talpig látható ülő alak; arcza félig profilban. c) Az a) fölvételhez hasonló állású térdkép, de az arcz kissé jobbra fordulva, E fölvétel quarto-nagyságban is elkészült. d) Térdkép, jobb kezében bot, bal kezében kalap, balra fordult arcz. Ez utolsóról szól az idézett czímű költemény, s ennek nyomán készült a jelen kötethez csatolt másik rézmetszet.” ( HV 1888, 531–532.)
 
 
  Hogy melyik
arczképem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 82
 
arczképet
*
Szövegforrás:
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), Húsvéti melléklet, 17
 
választom rajzai közzől?
  Fényképíró úr! a botos és kalapost.
  Mint maradó vendég, űl s áll a többi
n
Jegyzet
a többi
Az
Ellinger
Ellinger Ede
által
Arany
Arany János
ról készített többi – Arany László által az a)–c) pontokban leírt – kép. Beke József hívta fel a figyelmet arra, hogy az Arany 1993 – és nyomában az Arany 2003 – tévesen értelmezi „a többi” kifejezést – a többi lefényképezett akadémikustársra vonatkoztatva. [ Arany 1993, 185., Arany 2003, 1138.; Beke József, Bonyodalmak az Arany-versszövegek és- magyarázatok körül, Forrás, 46(2014)/10, 75–89.: 84.] Hász-Fehér Katalin ehhez kapcsolódva megállapítja: „A négysoros alapkérdése tehát, hogy
Arany
Arany János
melyik képmásával azonosul”. ( Hász-Fehér 2017a, 19.)
nyugodtan,
  Menni csak egy készűl: útja van: ez leszek én!
 
 
(30/III 80)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 82
 
(30/III 80)
n
Jegyzet a 80 fölött az évszám rövidítését jelző hullámvonal
*
Szövegforrás:
K1
 
(1880 márczius)
*
Szövegforrás:
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), Húsvéti melléklet, 17
 
 
 
 
Melyik talál?
n
Jegyzet
Melyik talál?
A vers alapjául szolgáló képről Arany László ezt írja a HV 1888 jegyzeteiben: Ellinger Ede budapesti fényképész 1880-ban új akadémiai albumot adott ki; az Akadémia elnökének fölszólítására
Arany
Arany János
is még egyszer fényképeztette magát. Haja, szakála, bajusza már egészen fehér. Szakála teljes szakál, de nem hosszú. Öltözete fekete kabát és sávos barna nadrág. Ez alkalommal négy rendbeli fénykép-fölvétel készült ú. n. kabinet nagyságban, ú. m. a) Talpig látható egész alak, bal keze könyves állványon nyugszik, jobb keze egy székhez támasztva. Arcza csaknem egészen en face látható. b) Talpig látható ülő alak; arcza félig profilban. c) Az a) fölvételhez hasonló állású térdkép, de az arcz kissé jobbra fordulva, E fölvétel quarto-nagyságban is elkészült. d) Térdkép, jobb kezében bot, bal kezében kalap, balra fordult arcz. Ez utolsóról szól az idézett czímű költemény, s ennek nyomán készült a jelen kötethez csatolt másik rézmetszet.” ( HV 1888, 531–532.)
 
 
  Hogy melyik
arczképem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 82
 
arczképet
*
Szövegforrás:
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), Húsvéti melléklet, 17
 
választom rajzai közzől?
  Fényképíró úr! a botos és kalapost.
  Mint maradó vendég, űl s áll a többi
n
Jegyzet
a többi
Az
Ellinger
Ellinger Ede
által
Arany
Arany János
ról készített többi – Arany László által az a)–c) pontokban leírt – kép. Beke József hívta fel a figyelmet arra, hogy az Arany 1993 – és nyomában az Arany 2003 – tévesen értelmezi „a többi” kifejezést – a többi lefényképezett akadémikustársra vonatkoztatva. [ Arany 1993, 185., Arany 2003, 1138.; Beke József, Bonyodalmak az Arany-versszövegek és- magyarázatok körül, Forrás, 46(2014)/10, 75–89.: 84.] Hász-Fehér Katalin ehhez kapcsolódva megállapítja: „A négysoros alapkérdése tehát, hogy
Arany
Arany János
melyik képmásával azonosul”. ( Hász-Fehér 2017a, 19.)
nyugodtan,
  Menni csak egy készűl: útja van: ez leszek én!
 
 
(30/III 80)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 82
 
(30/III 80)
n
Jegyzet a 80 fölött az évszám rövidítését jelző hullámvonal
*
Szövegforrás:
K1
 
(1880 márczius)
*
Szövegforrás:
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), Húsvéti melléklet, 17
 
 
 
 
Melyik talál?
n
Jegyzet
Melyik talál?
A vers alapjául szolgáló képről Arany László ezt írja a HV 1888 jegyzeteiben: Ellinger Ede budapesti fényképész 1880-ban új akadémiai albumot adott ki; az Akadémia elnökének fölszólítására
Arany
Arany János
is még egyszer fényképeztette magát. Haja, szakála, bajusza már egészen fehér. Szakála teljes szakál, de nem hosszú. Öltözete fekete kabát és sávos barna nadrág. Ez alkalommal négy rendbeli fénykép-fölvétel készült ú. n. kabinet nagyságban, ú. m. a) Talpig látható egész alak, bal keze könyves állványon nyugszik, jobb keze egy székhez támasztva. Arcza csaknem egészen en face látható. b) Talpig látható ülő alak; arcza félig profilban. c) Az a) fölvételhez hasonló állású térdkép, de az arcz kissé jobbra fordulva, E fölvétel quarto-nagyságban is elkészült. d) Térdkép, jobb kezében bot, bal kezében kalap, balra fordult arcz. Ez utolsóról szól az idézett czímű költemény, s ennek nyomán készült a jelen kötethez csatolt másik rézmetszet.” ( HV 1888, 531–532.)
 
 
  Hogy melyik
arczképem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 82
 
arczképet
*
Szövegforrás:
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), Húsvéti melléklet, 17
 
választom rajzai közzől?
  Fényképíró úr! a botos és kalapost.
  Mint maradó vendég, űl s áll a többi
n
Jegyzet
a többi
Az
Ellinger
Ellinger Ede
által
Arany
Arany János
ról készített többi – Arany László által az a)–c) pontokban leírt – kép. Beke József hívta fel a figyelmet arra, hogy az Arany 1993 – és nyomában az Arany 2003 – tévesen értelmezi „a többi” kifejezést – a többi lefényképezett akadémikustársra vonatkoztatva. [ Arany 1993, 185., Arany 2003, 1138.; Beke József, Bonyodalmak az Arany-versszövegek és- magyarázatok körül, Forrás, 46(2014)/10, 75–89.: 84.] Hász-Fehér Katalin ehhez kapcsolódva megállapítja: „A négysoros alapkérdése tehát, hogy
Arany
Arany János
melyik képmásával azonosul”. ( Hász-Fehér 2017a, 19.)
nyugodtan,
  Menni csak egy készűl: útja van: ez leszek én!
 
 
(30/III 80)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 82
 
(30/III 80)
n
Jegyzet a 80 fölött az évszám rövidítését jelző hullámvonal
*
Szövegforrás:
K1
 
(1880 márczius)
*
Szövegforrás:
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), Húsvéti melléklet, 17
 
 
 
 
Melyik talál?
n
Jegyzet
Melyik talál?
A vers alapjául szolgáló képről Arany László ezt írja a HV 1888 jegyzeteiben: Ellinger Ede budapesti fényképész 1880-ban új akadémiai albumot adott ki; az Akadémia elnökének fölszólítására
Arany
Arany János
is még egyszer fényképeztette magát. Haja, szakála, bajusza már egészen fehér. Szakála teljes szakál, de nem hosszú. Öltözete fekete kabát és sávos barna nadrág. Ez alkalommal négy rendbeli fénykép-fölvétel készült ú. n. kabinet nagyságban, ú. m. a) Talpig látható egész alak, bal keze könyves állványon nyugszik, jobb keze egy székhez támasztva. Arcza csaknem egészen en face látható. b) Talpig látható ülő alak; arcza félig profilban. c) Az a) fölvételhez hasonló állású térdkép, de az arcz kissé jobbra fordulva, E fölvétel quarto-nagyságban is elkészült. d) Térdkép, jobb kezében bot, bal kezében kalap, balra fordult arcz. Ez utolsóról szól az idézett czímű költemény, s ennek nyomán készült a jelen kötethez csatolt másik rézmetszet.” ( HV 1888, 531–532.)
 
 
  Hogy melyik
arczképem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 82
 
arczképet
*
Szövegforrás:
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), Húsvéti melléklet, 17
 
választom rajzai közzől?
  Fényképíró úr! a botos és kalapost.
  Mint maradó vendég, űl s áll a többi
n
Jegyzet
a többi
Az
Ellinger
Ellinger Ede
által
Arany
Arany János
ról készített többi – Arany László által az a)–c) pontokban leírt – kép. Beke József hívta fel a figyelmet arra, hogy az Arany 1993 – és nyomában az Arany 2003 – tévesen értelmezi „a többi” kifejezést – a többi lefényképezett akadémikustársra vonatkoztatva. [ Arany 1993, 185., Arany 2003, 1138.; Beke József, Bonyodalmak az Arany-versszövegek és- magyarázatok körül, Forrás, 46(2014)/10, 75–89.: 84.] Hász-Fehér Katalin ehhez kapcsolódva megállapítja: „A négysoros alapkérdése tehát, hogy
Arany
Arany János
melyik képmásával azonosul”. ( Hász-Fehér 2017a, 19.)
nyugodtan,
  Menni csak egy készűl: útja van: ez leszek én!
 
 
(30/III 80)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 82
 
(30/III 80)
n
Jegyzet a 80 fölött az évszám rövidítését jelző hullámvonal
*
Szövegforrás:
K1
 
(1880 márczius)
*
Szövegforrás:
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), Húsvéti melléklet, 17