X (Close panel)Bibliográfiai adatok

En philosophe

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: K1
  • Szövegforrás III: BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
  • Szövegforrás IV: HV 1888, 82

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17. M2 HV 1888, 82. [ AJÖM I., 393.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők M1 MTAK Kt K 510/44v (alapszöveg) (fakszimiléje külön közölve: Antal–Sáfrán 1985, 175.)
 
Megjegyzések
 
K1 Az oldal bal alsó sarkában: 44/a A vers az utolsó a KKv Új folyam cím alá tartozó versei közt. M1 Az Arany János hagyatéka: A „Budapesti Hirlap” eredeti közleménye című cikkben (17–18.). A cikk „Ráth Mór szivességéből” mutat be néhányat a készülő Hátrahagyott iratok és levelezés anyagából; a versek közül A honvéd özvegye Hamletből vett mottóját, a Melyik talál? és az En philosophe címűeket.
 
Keletkezés
 
1880. dec. 10.,
Bp
Budapest
. Hogy milyen következményekkel járt a humoros attitűd elvesztése
AJ
Arany János
-ra nézve, arra Arany László megjegyzéséből lehet következtetni: „Mintha az élet apró nyomorúságai elől a saját humorához menekült volna, s a ki egykor lelkének nagy convulsiói, kedélyének meghasonlása, hazája sorsa miatti aggodalmai s a végzet által reá mért megpróbáltatások, küzdelmek, bánat és gyász ellen a költészetben keresett enyhületet, utóbb az apró-cseprő boszúságok, kicsinyes sérelmek, sőt a gyarló testi szervezet gyötrelmei ellen is, humora játékában kereste volna az orvoslást.” ( HV 1888, Bevezetés, XXV.)
 
Kritikatörténet
 
Szörényi László szerint a vers „a Prédikátor »humoros« szkepszisét fordítja éppen a humor ellen”, s idézi
Arany
Arany János
nak
Kölcsey
Kölcsey Ferenc
Vanitatum vanitas című verséről írt vallomását ( Szörényi 1972, 248.).
Arany
Arany János
líráját elemző tanulmányában „anti-ars poetcá”-nak nevezi, amely „magába sűríti az elégia és a dal minden kikísérletezetten továbbvihető elemét. Végső tanúbizonysága annak, hogy milyen sokáig ragaszkodhatik egy modern költő a maga drágának tartott kétezer éves örökségéhez”; itt az egész verset idézi. ( Szörényi 1989 [1982(83), 206.) Z. Kovács Zoltán a magyar romantika irodalmában érvényesülő iróniát elemző –
Arany
Arany János
humorfelfogását ugyancsak tárgyaló – könyve címéül adta a vers 11–12. sorát ( Z. Kovács 2002 ). Végh Veronika „töredék” és humor viszonyát elemzi, amely, úgymond, töredék és irónia
Friedrich Schlegel
Schlegel, Friedrich
től leírt kapcsolatát asszociálja. Ebben az eszmerendszerben a romantikus irónia – mint
Manfred Frank
Frank, Manfred
összefoglalja – „»jelentéktelen semmisségként gúnyolja ki azt, ami szubsztanciális realitásként pöffeszkedik«”, s idézi az 5–8. sort. Következtetése szerint „a Meddő óránhoz hasonlóan ez a vers is nagyobb fokú tudatosságot és elfogadást sejtet a töredékkel kapcsolatban, mint azt
[szerkesztői feloldás]
Arany
Arany János
korábbi szövegei látni engedték.” ( Végh 2015, 270–271.; a Meddő órán című versről mondottakat lásd ott, Kritikatörténet.)
 
Fordítás
 
Német: En philosophe (Martin Remané) = Arany 1982, 128.; ua.: Arany 1984, 79.; ua.: http://www.mek.iif.hu; ua.: www.babelmatrix.org Román: En philosophe (Petre Şaitiş) = Arany 1960, 356–357.
 
Hangfelvétel
 
Arany János estéje, Hungaroton, SLPX 13836, 1981, Sinkovits Imre, 0’ 53”
 
En philosophe
n
Jegyzet
En philosophe
(francia): filozófusként
 
 
  Azt hivém, hogy életem,
  Philosoph módjára,
  Csöndes daczczal végzem
majd,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
HV 1888, 82
 
[törölt]
« be, »
majd,
*
Szövegforrás:
K1
 
  Ha jutok fogytára.
 
 
  Azt hivém: tört
n
Jegyzet
töredék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
 
töredék
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K1
 
Töredék. A. J. jegyzete
*
Szövegforrás:
HV 1888, 82
 
dal lesz az,
  Mely
derülten
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
HV 1888, 82
 
[törölt]
« nyugodtan »
derülten
n
Jegyzet f. í.
*
Szövegforrás:
K1
 
játszik,
  Míg
rájegyzi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
HV 1888, 82
 
rájegyzi
n
Jegyzet ráj lehúzott, kivakart betűkre írva; fölülről beszúrt betűk, kivakarva
*
Szövegforrás:
K1
 
jámbor
kéz:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 82
 
Kéz;
*
Szövegforrás:
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
 
  „A többi hiányzik.”
 
 
  Most látom, hogy a mi volt,
  Eltűnt édes mámor;
  „Vanitatum vanitas”
n
Jegyzet
„Vanitatum vanitas”
Hiúságok hiúsága; közkeletűvé vált bibliai szólás (Préd 1:2). Károli Gáspár fordításában: „Felötte igen nagy hijában valóság, azt mondgya az Predikátor, felötte nagy hijában valóság, ezek mindenek hijában valóság.” (Lásd Kölcsey Ferenc Vanitatum vanitas című versének jegyzetét, Kölcsey Ferenc Minden munkái, s. a. r. Szabó G. Zoltán, Bp., Universitas, 2001, 791.)
 
Maga
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
HV 1888, 82
 
Maga
n
Jegyzet M jav. e.: m
*
Szövegforrás:
K1
 
is a
húmor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 82
 
humor
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
humor.
*
Szövegforrás:
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
 
n
Jegyzet
húmor
A humor a romantikára jellemző kevert esztétikai minőség, amely
Jean Paul
Paul, Jean
Vorschule der Ästhetik című munkája (1804) nyomán terjedt el a magyar esztétikai gondolkodásban.
Jean Paul
Paul, Jean
meghatározása szerint a humor „fordított fenséges”; lényege, hogy felszámol minden nagy és kicsi dolgot, „mivel a végtelen előtt minden egyenlő és semmi” (18. fejezet, 32. § – A humoros totalitás). Első magyar teoretikusa Kölcsey Ferenc volt ( A leányörző. A komikumról, 1827, Kölcsey Ferec Összes Művei, s. a. r. Szauder József és Szauder Józsefné, Bp., Szépirodalmi, 1960, I., 610–611.).
AJ
Arany János
a Széptani jegyzetekben (1859k) úgy határozza meg, hogy „csak álarcát viseli a nevetségesnek. Alapjában véve fönséges. Nevetséges álarcában rejtezett sírás.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
A humoros író mély fájdalmat érez a világ romlásán, de nem lévén reménye javítani, kétségbeesetten kacag önmaga és a világ felett.” ( AJÖM X., 543.) A Bolond Istók Első énekének propozíciójában (1850) Bolond Istókot mint a humoros hangnem kifejezésére alkalmas alakot nevezi meg – miután részletes leírását adta a humornak:
 
  Kedvem van énekelni (ritka kedv
  Egy idő óta!) s ami több, vigat,
  Vagy víg-szomorkást, melyben játszi nedv
  (Humor) nevetett s olykor szívre hat.
  Ám lássa múzsám, hogyha belekezd
  Bolond Istókként, és belészakad
  A legderekán, vagy már kezdetin is,
  Mielőtt alányomhatta volna: finis.
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
 
  Szeretem a hölgy szép szemét, midőn
  Egyszerre könnyet hullat és mosolyg,
  S a még le nem simult bánatredőn
  Félénk örömnek kétes lángja bolyg.
  Szeretem, hogyha – mint tavasz-mezőn
  Árnyékot napfény – tréfa űz komolyt:
  Ez a hullámos emberszív nedélye:
  Halandó létünk cukrozott epéje.
 
Az En philosophe című vers 2–3. vsz.-át – töredékesség és humor összefüggését – leginkább
Arany
Arany János
alábbi megjegyzése világítja meg. Toldy Ferencnek írt levelében (válaszként
Toldy
Toldy Ferenc
levelére, amelyben kiegészítéseket kért a
Gyulai
Gyulai Pál
közvetítésével megkapott önéletrajzhoz), többek közt ezt írja: „Az is lehet, hogy van, úgy élet-, mint irodalmi pályámban valami humoros. Töredék az is, ez is.” (1857. aug. 11.; AJÖM XVII., 95.; részletesebben lásd Z. Kovács 2002, 235.) A két sor együtt („»Vanitatum vanitas« / Maga is a húmor”)
AJ
Arany János
korábbi,
Kölcsey
Kölcsey Ferenc
Vanitatatum vanitas című versére vonatkozó megállapításának kifordítása; 1859. jún. 4-én írja Tompa Mihálynak, hogy „igen jó kedélyflastromra találtam bukkanni, s ez
Kölcsei
Kölcsey Ferenc
»Vanitatum vanitas«-a” ( AJÖM XVII., 305.); a vers,
AJ
Arany János
értelmezésében, humorosnak minősül – ezzel szemben itt maga a humor bizonyul hiábavalóságnak.
.
 
 
  Nem marad Kómosz
n
Jegyzet
Kómosz
(görög κῶμος): ’énekkel és tánccal összekötött ünnep Dionüszosz tiszteletére’, Dionüszosz kísérője a tiszteletére rendezett ünnepen
velem,
  Sem a szende múzsák
n
Jegyzet
múzsák
lásd Károly császár forrásaihoz, Magyarázatok, 1. sor
,
  Csak a húmor-nélküli
  Puszta nyomorúság.
 
 
(1880 dec. 10.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
(1880 december)
*
Szövegforrás:
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
 
(1880 deczember)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 82
 
 
 
 
En philosophe
n
Jegyzet
En philosophe
(francia): filozófusként
 
 
  Azt hivém, hogy életem,
  Philosoph módjára,
  Csöndes daczczal végzem
majd,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
HV 1888, 82
 
[törölt]
« be, »
majd,
*
Szövegforrás:
K1
 
  Ha jutok fogytára.
 
 
  Azt hivém: tört
n
Jegyzet
töredék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
 
töredék
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K1
 
Töredék. A. J. jegyzete
*
Szövegforrás:
HV 1888, 82
 
dal lesz az,
  Mely
derülten
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
HV 1888, 82
 
[törölt]
« nyugodtan »
derülten
n
Jegyzet f. í.
*
Szövegforrás:
K1
 
játszik,
  Míg
rájegyzi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
HV 1888, 82
 
rájegyzi
n
Jegyzet ráj lehúzott, kivakart betűkre írva; fölülről beszúrt betűk, kivakarva
*
Szövegforrás:
K1
 
jámbor
kéz:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 82
 
Kéz;
*
Szövegforrás:
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
 
  „A többi hiányzik.”
 
 
  Most látom, hogy a mi volt,
  Eltűnt édes mámor;
  „Vanitatum vanitas”
n
Jegyzet
„Vanitatum vanitas”
Hiúságok hiúsága; közkeletűvé vált bibliai szólás (Préd 1:2). Károli Gáspár fordításában: „Felötte igen nagy hijában valóság, azt mondgya az Predikátor, felötte nagy hijában valóság, ezek mindenek hijában valóság.” (Lásd Kölcsey Ferenc Vanitatum vanitas című versének jegyzetét, Kölcsey Ferenc Minden munkái, s. a. r. Szabó G. Zoltán, Bp., Universitas, 2001, 791.)
 
Maga
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
HV 1888, 82
 
Maga
n
Jegyzet M jav. e.: m
*
Szövegforrás:
K1
 
is a
húmor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 82
 
humor
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
humor.
*
Szövegforrás:
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
 
n
Jegyzet
húmor
A humor a romantikára jellemző kevert esztétikai minőség, amely
Jean Paul
Paul, Jean
Vorschule der Ästhetik című munkája (1804) nyomán terjedt el a magyar esztétikai gondolkodásban.
Jean Paul
Paul, Jean
meghatározása szerint a humor „fordított fenséges”; lényege, hogy felszámol minden nagy és kicsi dolgot, „mivel a végtelen előtt minden egyenlő és semmi” (18. fejezet, 32. § – A humoros totalitás). Első magyar teoretikusa Kölcsey Ferenc volt ( A leányörző. A komikumról, 1827, Kölcsey Ferec Összes Művei, s. a. r. Szauder József és Szauder Józsefné, Bp., Szépirodalmi, 1960, I., 610–611.).
AJ
Arany János
a Széptani jegyzetekben (1859k) úgy határozza meg, hogy „csak álarcát viseli a nevetségesnek. Alapjában véve fönséges. Nevetséges álarcában rejtezett sírás.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
A humoros író mély fájdalmat érez a világ romlásán, de nem lévén reménye javítani, kétségbeesetten kacag önmaga és a világ felett.” ( AJÖM X., 543.) A Bolond Istók Első énekének propozíciójában (1850) Bolond Istókot mint a humoros hangnem kifejezésére alkalmas alakot nevezi meg – miután részletes leírását adta a humornak:
 
  Kedvem van énekelni (ritka kedv
  Egy idő óta!) s ami több, vigat,
  Vagy víg-szomorkást, melyben játszi nedv
  (Humor) nevetett s olykor szívre hat.
  Ám lássa múzsám, hogyha belekezd
  Bolond Istókként, és belészakad
  A legderekán, vagy már kezdetin is,
  Mielőtt alányomhatta volna: finis.
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
 
  Szeretem a hölgy szép szemét, midőn
  Egyszerre könnyet hullat és mosolyg,
  S a még le nem simult bánatredőn
  Félénk örömnek kétes lángja bolyg.
  Szeretem, hogyha – mint tavasz-mezőn
  Árnyékot napfény – tréfa űz komolyt:
  Ez a hullámos emberszív nedélye:
  Halandó létünk cukrozott epéje.
 
Az En philosophe című vers 2–3. vsz.-át – töredékesség és humor összefüggését – leginkább
Arany
Arany János
alábbi megjegyzése világítja meg. Toldy Ferencnek írt levelében (válaszként
Toldy
Toldy Ferenc
levelére, amelyben kiegészítéseket kért a
Gyulai
Gyulai Pál
közvetítésével megkapott önéletrajzhoz), többek közt ezt írja: „Az is lehet, hogy van, úgy élet-, mint irodalmi pályámban valami humoros. Töredék az is, ez is.” (1857. aug. 11.; AJÖM XVII., 95.; részletesebben lásd Z. Kovács 2002, 235.) A két sor együtt („»Vanitatum vanitas« / Maga is a húmor”)
AJ
Arany János
korábbi,
Kölcsey
Kölcsey Ferenc
Vanitatatum vanitas című versére vonatkozó megállapításának kifordítása; 1859. jún. 4-én írja Tompa Mihálynak, hogy „igen jó kedélyflastromra találtam bukkanni, s ez
Kölcsei
Kölcsey Ferenc
»Vanitatum vanitas«-a” ( AJÖM XVII., 305.); a vers,
AJ
Arany János
értelmezésében, humorosnak minősül – ezzel szemben itt maga a humor bizonyul hiábavalóságnak.
.
 
 
  Nem marad Kómosz
n
Jegyzet
Kómosz
(görög κῶμος): ’énekkel és tánccal összekötött ünnep Dionüszosz tiszteletére’, Dionüszosz kísérője a tiszteletére rendezett ünnepen
velem,
  Sem a szende múzsák
n
Jegyzet
múzsák
lásd Károly császár forrásaihoz, Magyarázatok, 1. sor
,
  Csak a húmor-nélküli
  Puszta nyomorúság.
 
 
(1880 dec. 10.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
(1880 december)
*
Szövegforrás:
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
 
(1880 deczember)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 82
 
 
 
 
En philosophe
n
Jegyzet
En philosophe
(francia): filozófusként
 
 
  Azt hivém, hogy életem,
  Philosoph módjára,
  Csöndes daczczal végzem
majd,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
HV 1888, 82
 
[törölt]
« be, »
majd,
*
Szövegforrás:
K1
 
  Ha jutok fogytára.
 
 
  Azt hivém: tört
n
Jegyzet
töredék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
 
töredék
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K1
 
Töredék. A. J. jegyzete
*
Szövegforrás:
HV 1888, 82
 
dal lesz az,
  Mely
derülten
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
HV 1888, 82
 
[törölt]
« nyugodtan »
derülten
n
Jegyzet f. í.
*
Szövegforrás:
K1
 
játszik,
  Míg
rájegyzi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
HV 1888, 82
 
rájegyzi
n
Jegyzet ráj lehúzott, kivakart betűkre írva; fölülről beszúrt betűk, kivakarva
*
Szövegforrás:
K1
 
jámbor
kéz:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 82
 
Kéz;
*
Szövegforrás:
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
 
  „A többi hiányzik.”
 
 
  Most látom, hogy a mi volt,
  Eltűnt édes mámor;
  „Vanitatum vanitas”
n
Jegyzet
„Vanitatum vanitas”
Hiúságok hiúsága; közkeletűvé vált bibliai szólás (Préd 1:2). Károli Gáspár fordításában: „Felötte igen nagy hijában valóság, azt mondgya az Predikátor, felötte nagy hijában valóság, ezek mindenek hijában valóság.” (Lásd Kölcsey Ferenc Vanitatum vanitas című versének jegyzetét, Kölcsey Ferenc Minden munkái, s. a. r. Szabó G. Zoltán, Bp., Universitas, 2001, 791.)
 
Maga
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
HV 1888, 82
 
Maga
n
Jegyzet M jav. e.: m
*
Szövegforrás:
K1
 
is a
húmor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 82
 
humor
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
humor.
*
Szövegforrás:
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
 
n
Jegyzet
húmor
A humor a romantikára jellemző kevert esztétikai minőség, amely
Jean Paul
Paul, Jean
Vorschule der Ästhetik című munkája (1804) nyomán terjedt el a magyar esztétikai gondolkodásban.
Jean Paul
Paul, Jean
meghatározása szerint a humor „fordított fenséges”; lényege, hogy felszámol minden nagy és kicsi dolgot, „mivel a végtelen előtt minden egyenlő és semmi” (18. fejezet, 32. § – A humoros totalitás). Első magyar teoretikusa Kölcsey Ferenc volt ( A leányörző. A komikumról, 1827, Kölcsey Ferec Összes Művei, s. a. r. Szauder József és Szauder Józsefné, Bp., Szépirodalmi, 1960, I., 610–611.).
AJ
Arany János
a Széptani jegyzetekben (1859k) úgy határozza meg, hogy „csak álarcát viseli a nevetségesnek. Alapjában véve fönséges. Nevetséges álarcában rejtezett sírás.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
A humoros író mély fájdalmat érez a világ romlásán, de nem lévén reménye javítani, kétségbeesetten kacag önmaga és a világ felett.” ( AJÖM X., 543.) A Bolond Istók Első énekének propozíciójában (1850) Bolond Istókot mint a humoros hangnem kifejezésére alkalmas alakot nevezi meg – miután részletes leírását adta a humornak:
 
  Kedvem van énekelni (ritka kedv
  Egy idő óta!) s ami több, vigat,
  Vagy víg-szomorkást, melyben játszi nedv
  (Humor) nevetett s olykor szívre hat.
  Ám lássa múzsám, hogyha belekezd
  Bolond Istókként, és belészakad
  A legderekán, vagy már kezdetin is,
  Mielőtt alányomhatta volna: finis.
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
 
  Szeretem a hölgy szép szemét, midőn
  Egyszerre könnyet hullat és mosolyg,
  S a még le nem simult bánatredőn
  Félénk örömnek kétes lángja bolyg.
  Szeretem, hogyha – mint tavasz-mezőn
  Árnyékot napfény – tréfa űz komolyt:
  Ez a hullámos emberszív nedélye:
  Halandó létünk cukrozott epéje.
 
Az En philosophe című vers 2–3. vsz.-át – töredékesség és humor összefüggését – leginkább
Arany
Arany János
alábbi megjegyzése világítja meg. Toldy Ferencnek írt levelében (válaszként
Toldy
Toldy Ferenc
levelére, amelyben kiegészítéseket kért a
Gyulai
Gyulai Pál
közvetítésével megkapott önéletrajzhoz), többek közt ezt írja: „Az is lehet, hogy van, úgy élet-, mint irodalmi pályámban valami humoros. Töredék az is, ez is.” (1857. aug. 11.; AJÖM XVII., 95.; részletesebben lásd Z. Kovács 2002, 235.) A két sor együtt („»Vanitatum vanitas« / Maga is a húmor”)
AJ
Arany János
korábbi,
Kölcsey
Kölcsey Ferenc
Vanitatatum vanitas című versére vonatkozó megállapításának kifordítása; 1859. jún. 4-én írja Tompa Mihálynak, hogy „igen jó kedélyflastromra találtam bukkanni, s ez
Kölcsei
Kölcsey Ferenc
»Vanitatum vanitas«-a” ( AJÖM XVII., 305.); a vers,
AJ
Arany János
értelmezésében, humorosnak minősül – ezzel szemben itt maga a humor bizonyul hiábavalóságnak.
.
 
 
  Nem marad Kómosz
n
Jegyzet
Kómosz
(görög κῶμος): ’énekkel és tánccal összekötött ünnep Dionüszosz tiszteletére’, Dionüszosz kísérője a tiszteletére rendezett ünnepen
velem,
  Sem a szende múzsák
n
Jegyzet
múzsák
lásd Károly császár forrásaihoz, Magyarázatok, 1. sor
,
  Csak a húmor-nélküli
  Puszta nyomorúság.
 
 
(1880 dec. 10.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
(1880 december)
*
Szövegforrás:
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
 
(1880 deczember)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 82
 
 
 
 
En philosophe
n
Jegyzet
En philosophe
(francia): filozófusként
 
 
  Azt hivém, hogy életem,
  Philosoph módjára,
  Csöndes daczczal végzem
majd,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
HV 1888, 82
 
[törölt]
« be, »
majd,
*
Szövegforrás:
K1
 
  Ha jutok fogytára.
 
 
  Azt hivém: tört
n
Jegyzet
töredék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
 
töredék
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K1
 
Töredék. A. J. jegyzete
*
Szövegforrás:
HV 1888, 82
 
dal lesz az,
  Mely
derülten
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
HV 1888, 82
 
[törölt]
« nyugodtan »
derülten
n
Jegyzet f. í.
*
Szövegforrás:
K1
 
játszik,
  Míg
rájegyzi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
HV 1888, 82
 
rájegyzi
n
Jegyzet ráj lehúzott, kivakart betűkre írva; fölülről beszúrt betűk, kivakarva
*
Szövegforrás:
K1
 
jámbor
kéz:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 82
 
Kéz;
*
Szövegforrás:
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
 
  „A többi hiányzik.”
 
 
  Most látom, hogy a mi volt,
  Eltűnt édes mámor;
  „Vanitatum vanitas”
n
Jegyzet
„Vanitatum vanitas”
Hiúságok hiúsága; közkeletűvé vált bibliai szólás (Préd 1:2). Károli Gáspár fordításában: „Felötte igen nagy hijában valóság, azt mondgya az Predikátor, felötte nagy hijában valóság, ezek mindenek hijában valóság.” (Lásd Kölcsey Ferenc Vanitatum vanitas című versének jegyzetét, Kölcsey Ferenc Minden munkái, s. a. r. Szabó G. Zoltán, Bp., Universitas, 2001, 791.)
 
Maga
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
HV 1888, 82
 
Maga
n
Jegyzet M jav. e.: m
*
Szövegforrás:
K1
 
is a
húmor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 82
 
humor
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
humor.
*
Szövegforrás:
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
 
n
Jegyzet
húmor
A humor a romantikára jellemző kevert esztétikai minőség, amely
Jean Paul
Paul, Jean
Vorschule der Ästhetik című munkája (1804) nyomán terjedt el a magyar esztétikai gondolkodásban.
Jean Paul
Paul, Jean
meghatározása szerint a humor „fordított fenséges”; lényege, hogy felszámol minden nagy és kicsi dolgot, „mivel a végtelen előtt minden egyenlő és semmi” (18. fejezet, 32. § – A humoros totalitás). Első magyar teoretikusa Kölcsey Ferenc volt ( A leányörző. A komikumról, 1827, Kölcsey Ferec Összes Művei, s. a. r. Szauder József és Szauder Józsefné, Bp., Szépirodalmi, 1960, I., 610–611.).
AJ
Arany János
a Széptani jegyzetekben (1859k) úgy határozza meg, hogy „csak álarcát viseli a nevetségesnek. Alapjában véve fönséges. Nevetséges álarcában rejtezett sírás.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
A humoros író mély fájdalmat érez a világ romlásán, de nem lévén reménye javítani, kétségbeesetten kacag önmaga és a világ felett.” ( AJÖM X., 543.) A Bolond Istók Első énekének propozíciójában (1850) Bolond Istókot mint a humoros hangnem kifejezésére alkalmas alakot nevezi meg – miután részletes leírását adta a humornak:
 
  Kedvem van énekelni (ritka kedv
  Egy idő óta!) s ami több, vigat,
  Vagy víg-szomorkást, melyben játszi nedv
  (Humor) nevetett s olykor szívre hat.
  Ám lássa múzsám, hogyha belekezd
  Bolond Istókként, és belészakad
  A legderekán, vagy már kezdetin is,
  Mielőtt alányomhatta volna: finis.
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
 
  Szeretem a hölgy szép szemét, midőn
  Egyszerre könnyet hullat és mosolyg,
  S a még le nem simult bánatredőn
  Félénk örömnek kétes lángja bolyg.
  Szeretem, hogyha – mint tavasz-mezőn
  Árnyékot napfény – tréfa űz komolyt:
  Ez a hullámos emberszív nedélye:
  Halandó létünk cukrozott epéje.
 
Az En philosophe című vers 2–3. vsz.-át – töredékesség és humor összefüggését – leginkább
Arany
Arany János
alábbi megjegyzése világítja meg. Toldy Ferencnek írt levelében (válaszként
Toldy
Toldy Ferenc
levelére, amelyben kiegészítéseket kért a
Gyulai
Gyulai Pál
közvetítésével megkapott önéletrajzhoz), többek közt ezt írja: „Az is lehet, hogy van, úgy élet-, mint irodalmi pályámban valami humoros. Töredék az is, ez is.” (1857. aug. 11.; AJÖM XVII., 95.; részletesebben lásd Z. Kovács 2002, 235.) A két sor együtt („»Vanitatum vanitas« / Maga is a húmor”)
AJ
Arany János
korábbi,
Kölcsey
Kölcsey Ferenc
Vanitatatum vanitas című versére vonatkozó megállapításának kifordítása; 1859. jún. 4-én írja Tompa Mihálynak, hogy „igen jó kedélyflastromra találtam bukkanni, s ez
Kölcsei
Kölcsey Ferenc
»Vanitatum vanitas«-a” ( AJÖM XVII., 305.); a vers,
AJ
Arany János
értelmezésében, humorosnak minősül – ezzel szemben itt maga a humor bizonyul hiábavalóságnak.
.
 
 
  Nem marad Kómosz
n
Jegyzet
Kómosz
(görög κῶμος): ’énekkel és tánccal összekötött ünnep Dionüszosz tiszteletére’, Dionüszosz kísérője a tiszteletére rendezett ünnepen
velem,
  Sem a szende múzsák
n
Jegyzet
múzsák
lásd Károly császár forrásaihoz, Magyarázatok, 1. sor
,
  Csak a húmor-nélküli
  Puszta nyomorúság.
 
 
(1880 dec. 10.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
(1880 december)
*
Szövegforrás:
BH, 7(1887)/99. (ápr. 10.), 17
 
(1880 deczember)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 82