X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Klasszikusok körmönfont fordítása

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: HV 1888, 441

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 441. (Rögtönzések, tréfák, sóhajok) (alapszöveg) [ AJÖM VI., 158.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Megjegyzés
 
Az alcím Arany László cím alatti megjegyzéseit idézi, azonban jellege és ritkított szedése miatt valószínű, hogy mégis
AJ
Arany János
-tól származik, ezért megtartottuk a főszövegben.
 
Keletkezés
 
1880 körül (a HV 1888 datálása szerint),
Bp
Budapest
. A vers az Iliász invokációjának (1–7. sor) parafrázisa, az
Arany
Arany János
által gyakran bírált népszerű költők stílusában (a népszerűekről lásd Irányok, AJÖM XI., 158–159.).
Voinovich
Voinovich Géza
Baksay Sándor rímes Iliász-fordítását említi előzményként ( AJÖM I., 249.).
Baksay
Baksay Sándor
rímes alexandrinban, népies nyelven fordította le az eposz első hat énekét; az első ének részletét a KisfT 1877. okt. 31-ei ülésén olvasták fel, majd megjelent a VU-ban [24(1877)/45. (nov. 11), 706.]. A közölt részlet így kezdődik:
Peleüsz fiának végzetes haragját,
Mely a görögöknek gyászba vonta napját,
Bajnokok nagy lelkét poklokra vetette,
Testét madarakkal, ebekkel etette –
 
(Ekként teljesül be, a mit isten rendel)
Akhillesz haragját, istenasszony, zengd el –
Mikor Agamemnon, emberek királya,
Összeszólalkozván kelt véle viszályra.
 
Ezt a viszályt, vajon melyik isten szőtte? –
– Királyra haragszik a Léto szülötte,
Ártó mirigy-ostort sergére ereszt el,
Mert gonoszul bántak papjával Xrysessel.
 
(A hat ének együtt, kötetben: Az Iliász első hat éneke, fordította Baksay Sándor, Kisfaludy Társaság – Franklin Társulat, Bp., 1897.
Baksay
Baksay Sándor
ezt írja az előszóban: „Homer akár prózában, akár hexameterben fordítva, nem igen vonzó olvasmány. Fáraszt és úntat, a nélkül hogy gyönyörködtetne. Ezt mindazok, a kik nyiltan magasztalják s titokban únják, kéntelenek megvallani
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
. Talán inkább a fordítások nehézkessége, az idejét múlt s mindig is idegennek maradt hexameter alak teszi kelletlenné? – Hogy venné ki magát magyarosabb alakban, például alexandrinben, mely a magyar elbeszélő költészetnek hivatalos nyelve?”)
 
Kritikatörténet
 
Barta János szerint
Arany
Arany János
Baksay
Baksay Sándor
Iliász-fordításától határolódik el a versben.
Baksay
Baksay Sándor
, úgymond, maga is érdeklődött az idegenből fordított versek kulturális áthangolásának, „átdimenzionálásá”-nak lehetősége iránt (ezt
Barta
Barta János
a Horatiusból / Ulla si juris… c. vers fordítása kapcsán állapítja meg, lásd ott, Kritikatörténet), sőt, „abban a korban, amely t naiv népköltőnek tartotta, s a népies-nemzeti irányban látta a magyar költészet tetőpontját, föl kellett merülnie a gondolatnak: nem kellene-e az ógörög hexameterek helyett magyar Sándor-versben fordítani”.
Baksay
Baksay Sándor
vállalkozásától mégis „mindjárt elhatárolta magát” – „s néhány sornyi mutatványban ad absurdum vitte az áthangolást” – itt idézi a verset. „A sch-val írt Achilles és a »kobak« árulkodik a persziflázsban: egy tőle idegen dimenzió torzító tükrében jelenik meg
Baksay
Baksay Sándor
nál; s
Arany
Arany János
ezt azzal nyomatékosítja, hogy a dimenziót egy szinttel alacsonyabbá: parlagivá teszi.” ( Barta 1976 [1973] 180–181.)
 
Klasszikusok körmönfont
n
Jegyzet
körmönfont
„Átv. ért. körmönfont beszéd, mely a maga nemében eredeti, tiszta, válogatott kifejezésekből áll. Körmönfont magyarsággal irni. Ellentéte az idegenszerű pongyola, hanyag, erő nélküli beszédnek.” ( Cz–F )
fordítása  
(Igaz jó magyarsággal)  
 
  Múzsa, nekem énekeld el
  Az Akhilles
n
Jegyzet
Akhilles
Akhilleusz, a görög sereg főalakja az Iliászban
haragját,
  Mely nagyon megtizedelte
  A görögök kobakját;
  Bátor lelkét sok nagy hősnek
  A pokolba kergeté,
  Magát pedig mint egy dögöt
n
Jegyzet
Magát […]
Akhilleusz, Patroklosz halála miatti keserűségében, kutyák elé veti a trójai hős, Hektór holttestét (Iliász, Huszonharmadik ének, 21. sor).
  Kutyákkal megéteté
n
Jegyzet
Kutyákkal megéteté
Akhilleusz, Patroklosz halála miatti keserűségében, kutyák elé veti a trójai hős, Hektór holttestét (Iliász, Huszonharmadik ének, 21. sor).
:
  S bételt Zeüsz akaratja
n
Jegyzet
bételt Zeüsz akaratja
Zeusz akarata szerint a trójaiak mindaddig győzni fognak, míg Akhilleusz föl nem kél a hajóktól, hogy beavatkozzon a harcba (Iliász, Nyolcadik ének, 459–477. sor).
,
  Mióta Atreus fattya
n
Jegyzet
Atreus fattya
Atreidész: Agamemnón (lásd még: Töredékes holmi [2.], Magyarázatok, 10. sor.
  Agamemnon s Akhillesch
n
Jegyzet
Akhillesch
Az írásmód azt jelzi, hogy a szóvégi mássalhangzó magyar s hangként ejtendő.
  Összeveszett, a híres.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1880 körül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1880 körűl)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 441
 
 
 
 
Klasszikusok körmönfont
n
Jegyzet
körmönfont
„Átv. ért. körmönfont beszéd, mely a maga nemében eredeti, tiszta, válogatott kifejezésekből áll. Körmönfont magyarsággal irni. Ellentéte az idegenszerű pongyola, hanyag, erő nélküli beszédnek.” ( Cz–F )
fordítása  
(Igaz jó magyarsággal)  
 
  Múzsa, nekem énekeld el
  Az Akhilles
n
Jegyzet
Akhilles
Akhilleusz, a görög sereg főalakja az Iliászban
haragját,
  Mely nagyon megtizedelte
  A görögök kobakját;
  Bátor lelkét sok nagy hősnek
  A pokolba kergeté,
  Magát pedig mint egy dögöt
n
Jegyzet
Magát […]
Akhilleusz, Patroklosz halála miatti keserűségében, kutyák elé veti a trójai hős, Hektór holttestét (Iliász, Huszonharmadik ének, 21. sor).
  Kutyákkal megéteté
n
Jegyzet
Kutyákkal megéteté
Akhilleusz, Patroklosz halála miatti keserűségében, kutyák elé veti a trójai hős, Hektór holttestét (Iliász, Huszonharmadik ének, 21. sor).
:
  S bételt Zeüsz akaratja
n
Jegyzet
bételt Zeüsz akaratja
Zeusz akarata szerint a trójaiak mindaddig győzni fognak, míg Akhilleusz föl nem kél a hajóktól, hogy beavatkozzon a harcba (Iliász, Nyolcadik ének, 459–477. sor).
,
  Mióta Atreus fattya
n
Jegyzet
Atreus fattya
Atreidész: Agamemnón (lásd még: Töredékes holmi [2.], Magyarázatok, 10. sor.
  Agamemnon s Akhillesch
n
Jegyzet
Akhillesch
Az írásmód azt jelzi, hogy a szóvégi mássalhangzó magyar s hangként ejtendő.
  Összeveszett, a híres.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1880 körül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1880 körűl)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 441