X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Romulidae Cannas…

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: HV 1888, 520

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 520. (Forgácsok) (alapszöveg) [ AJÖM VI., 169.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Megjegyzés
 
Az 1. sor emendálásának indokát lásd [Az ortológusokra 7.], Magyarázatok [I.]. A vers eredeti szövege:
Romulidae Cannas, ego Varnam clade notavi,
Discite mortales non temerare fidem,
Me nisi pontifices iussissent rumpere foedus,
Non ferret Scythicum Pannonis ora iugum.
 
 
Keletkezés
 
1881 (a HV 1888 datálása szerint),
Bp
Budapest
. A vers a sokáig Janus Pannoniusnak tulajdonított, valójában Christophorus Manliustól származó epigramma fordítása. Az epitáfium eredeti szövege nyolcsoros volt, és 1573-ban jelent meg a Poetae Germani & exteri című kötetben, Ambrosius Fritsch kiadásában, Görlitzben, a 75. lapon. „A nagy utóéletet megélő Ulászló-epitáfium átalakított formájában először 1585-ben, Henrik Ranzau (1526–1598) német humanista asztrológiai vonatkozású könyvében bukkant fel.” [ Exempla, quibus astrologicae scientiae certitudo, doctissimorum cum veterum tum recentiorum auctoritate astruitur, Tertia editio, Coloniae, 1585, 184.] ( Szentmártoni Szabó 2012, 183–186.) Az epitáfium mo.-i utóéletét lásd uo., 187–194. A
Szentmártoni Szabó
Szentmártoni Szabó Géza
által felsoroltak (Révai Péter, Nadányi János, Lisznyai Kovács Pál, Komáromi János, Cserei Mihály, Timon Sámuel, Bél Mátyás, Miller János Ferdinánd, Bod Péter, Kazinczy Ferenc, Korabinsky János, Szirmay Antal, Huszti András, Batsányi János, Budai Ézsaiás, Katona József, Irmesi Homonnay Imre, gróf Teleki József, Virág Benedek,
AJ
Arany János
, Jókai Mór) mellett emlékezettörténeti szempontból fontos szerepe van Etédi Sós Márton Magyar gyászának (1792), amely – a premodern emlékezetstruktúrának megfelelően – a „histora est magistra vitae” elvet alkalmazva, katalógusba sorolja a történelmi jelentőségű vereségeket (lásd S. Varga Pál, „… keressetek alkalmat a hajdanra visszanézhetni…”: Mohács emlékezethellyé válása a 19. század elejének magyar irodalmában = S. Varga–Száraz–Takács 2013, 240–249.: 244.). Abban, hogy
AJ
Arany János
aktuálisnak érezte a várnai csata emlékének felelevenítését, sajátos szerepe van annak a körülménynek, hogy az esemény a 18. század végén kisesett nemzet történeti narratívájának alakulásából [lásd Debreczeni Attila, Nemzeti nagylét, nagy temető – és Batsányi (Egy nemzeti narratíva formálódása), = S. Varga–Száraz–Takács 2013, 208–226.: 223.]. Várna és Mohács együtt szerepel
Arany
Arany János
Rangos koldús című versének 50. sorában.
 
Romulidae Cannas…  
I. Ulászló
n
Jegyzet
I. Ulászló
Jagelló (1424–1444), 1434-től III. Władisław néven Lengyelország királya, 1438-tól felnőtt jogú uralkodó; 1440-ben trónviszály közepette koronázták Mo. királyává – az ellenpárt Habsburg (Utószülött) Lászlót koronázta meg (V. László). A két uralkodó tábora között belháború kezdődött, amely az 1442. dec. 14-én megkötött, a pápa által is támogatott Ulászlónak kedvező béke ellenére utóbbi haláláig tartott. 1443-ban az általa erdélyi vajdává, temesi ispánná és nándorfehérvári főkapitánnyá kinevezett Hunyadi János vezetésével megindult a törökök ellen az ún. hosszú hadjárat. I. Ulászló 1444. jún. 12-én Drinápolyban Mo. számára előnyös békét kötött II. Murád szultánnal, a keresztény csapatok ennek ellenére megtámadták a török hadakat; ez vezetett a súlyos vereséggel végződő várnai csatához (erről részletesebben lásd Magyarázatok, 3. sor).
hagyományos sírverse  
 
  Cannaet római vér
n
Jegyzet
Cannaet római vér
A cannae-i ütközet; a 2. pun háborúban, i. e. 216. máj. 21-én az apuliai Cannae városka mellett Lucius Aemilius Paullus és Gaius Terentius Varro római serege súlyos vereséget szenvedett Hannibál pun hadától. Megjegyzendő, hogy az eredeti, hosszabb latin szövegváltozatban nem Cannae, hanem Carrhae szerepel; „a mezopotámiai Carrhae mellett, i. e. 53. június 9-én szenvedett súlyos vereséget az expedíciós római sereg Surena parthus hadától. A fővezért, Marcus Licinius Crassust (i. e. 114 – i. e. 53) az ütközet után meggyilkolták.” ( Szentmártoni Szabó 2012, 186.)
, az enyim Várnát
örökíté
n
Jegyzet
enyim Várnát örökíté
Az 1444. nov. 10-én lezajlott várnai (Bulgária) csatában a magyar hadsereg súlyos vereséget szenvedett II. Murád szultán török seregétől; I. Ulászló is a csatában esett el.
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
örökité:
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 520
 
  Ember, okúlj innen: vétek az esküszegés
n
Jegyzet
vétek az esküszegés
lásd Magyarázatok, [alcím]
.
  Engem is a papság ha nem indít béke-törésre
n
Jegyzet
a papság ha nem indít béke-törésre
„A Szegeden és Váradon folytatott tárgyalások során az oszmánok Szerbia kiürítése mellett 100 000 arany hadisarcot, illetve – háború esetén – 30 000 fős katonai támogatást ígértek az uralkodónak, és cserében tíz évre szóló békét kértek Magyarországtól. Az ajánlat igen kedvező volt, az alkudozások alatt azonban a pápa legátusa, Giuliano Cesarini bíboros folyamatosan egy újabb hadjárat megindítása érdekében »lobbizott« Ulászlónál, amelyhez – a pápai segítség mellett – többek között Jó Fülöp burgundiai herceg (ur. 1419–1467), Genova, illetve Velence támogatását is megígérte.
Cesarini
Cesarini, Giuliano
végül sikerrel járt, ugyanis a magyar uralkodó a legátus nyomására Szegeden megesküdött, hogy a törökkel kötött egyezséget semmisnek fogja tekinteni, majd Váradon színleg megállapodott Murád követeivel.” Tarján M. Tamás, 1444 november 10 – A várnai csata, Rubiconline, http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1444_november_10_a_varnai_csata/ (letöltés: 2016. aug. 11.)
,
  Most Magyarország nem hordana ozman igát.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1881
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1881)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 520
 
 
 
 
Romulidae Cannas…  
I. Ulászló
n
Jegyzet
I. Ulászló
Jagelló (1424–1444), 1434-től III. Władisław néven Lengyelország királya, 1438-tól felnőtt jogú uralkodó; 1440-ben trónviszály közepette koronázták Mo. királyává – az ellenpárt Habsburg (Utószülött) Lászlót koronázta meg (V. László). A két uralkodó tábora között belháború kezdődött, amely az 1442. dec. 14-én megkötött, a pápa által is támogatott Ulászlónak kedvező béke ellenére utóbbi haláláig tartott. 1443-ban az általa erdélyi vajdává, temesi ispánná és nándorfehérvári főkapitánnyá kinevezett Hunyadi János vezetésével megindult a törökök ellen az ún. hosszú hadjárat. I. Ulászló 1444. jún. 12-én Drinápolyban Mo. számára előnyös békét kötött II. Murád szultánnal, a keresztény csapatok ennek ellenére megtámadták a török hadakat; ez vezetett a súlyos vereséggel végződő várnai csatához (erről részletesebben lásd Magyarázatok, 3. sor).
hagyományos sírverse  
 
  Cannaet római vér
n
Jegyzet
Cannaet római vér
A cannae-i ütközet; a 2. pun háborúban, i. e. 216. máj. 21-én az apuliai Cannae városka mellett Lucius Aemilius Paullus és Gaius Terentius Varro római serege súlyos vereséget szenvedett Hannibál pun hadától. Megjegyzendő, hogy az eredeti, hosszabb latin szövegváltozatban nem Cannae, hanem Carrhae szerepel; „a mezopotámiai Carrhae mellett, i. e. 53. június 9-én szenvedett súlyos vereséget az expedíciós római sereg Surena parthus hadától. A fővezért, Marcus Licinius Crassust (i. e. 114 – i. e. 53) az ütközet után meggyilkolták.” ( Szentmártoni Szabó 2012, 186.)
, az enyim Várnát
örökíté
n
Jegyzet
enyim Várnát örökíté
Az 1444. nov. 10-én lezajlott várnai (Bulgária) csatában a magyar hadsereg súlyos vereséget szenvedett II. Murád szultán török seregétől; I. Ulászló is a csatában esett el.
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
örökité:
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 520
 
  Ember, okúlj innen: vétek az esküszegés
n
Jegyzet
vétek az esküszegés
lásd Magyarázatok, [alcím]
.
  Engem is a papság ha nem indít béke-törésre
n
Jegyzet
a papság ha nem indít béke-törésre
„A Szegeden és Váradon folytatott tárgyalások során az oszmánok Szerbia kiürítése mellett 100 000 arany hadisarcot, illetve – háború esetén – 30 000 fős katonai támogatást ígértek az uralkodónak, és cserében tíz évre szóló békét kértek Magyarországtól. Az ajánlat igen kedvező volt, az alkudozások alatt azonban a pápa legátusa, Giuliano Cesarini bíboros folyamatosan egy újabb hadjárat megindítása érdekében »lobbizott« Ulászlónál, amelyhez – a pápai segítség mellett – többek között Jó Fülöp burgundiai herceg (ur. 1419–1467), Genova, illetve Velence támogatását is megígérte.
Cesarini
Cesarini, Giuliano
végül sikerrel járt, ugyanis a magyar uralkodó a legátus nyomására Szegeden megesküdött, hogy a törökkel kötött egyezséget semmisnek fogja tekinteni, majd Váradon színleg megállapodott Murád követeivel.” Tarján M. Tamás, 1444 november 10 – A várnai csata, Rubiconline, http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1444_november_10_a_varnai_csata/ (letöltés: 2016. aug. 11.)
,
  Most Magyarország nem hordana ozman igát.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1881
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1881)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 520