X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A reggel

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
  • Szövegforrás IV: HV 1888, 425–426

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465.,
Hajnal Péter
Arany János
névaláírással (lásd a szövegkritikai jegyzetben) M2 HV 1888, 425–426. (alapszöveg) [ AJÖM VI., 170.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 „ceruzával rögtönözve, egy Magyar Tud. Akadémiai Névkönyv hátán” (AJÖM VI., 252.); autográf, javításokkal (?V1945)
 
Az alapszöveg kiválasztása
 
Az M1-ben előforduló sajtóhiba és a ritmust sértő hosszú magánhangzók arról tanúskodnak, hogy a kiszedett szöveget sem
AJ
Arany János
, sem
Gyulai
Gyulai Pál
nem ellenőrizte, ezért az autorizáció kizárható. Valószínűsíthető ugyanakkor, hogy az M2 a *K1-en alapul, bár egy ritmushibát okozó hosszú magánhangzós alak ebben is szerepel (emend.).
 
Megjegyzések
 
*K1 Adatai az AJÖM VI. (252.) alapján Arany László hívta fel a figyelmet, hogy a „Szerk.” jelzésű lapalji jegyzet is
AJ
Arany János
-tól származik (lásd HV 1888, 425., ill. a jegyzet szövegkritikai jegyzetét).
 
Keletkezés
 
1881 vége,
Bp
Budapest
. A vers a BpSz 1881. évi utolsó számában jelent meg, valószínű, hogy nem sokkal korábban keletkezett; ha Angyal Dávid leírása helytálló, akkor a BpSz 1881 novemberi és decemberi (59., 60.) számának megjelenése között.
Angyal
Angyal Dávid
így írja le a vers keletkezését: „Midőn
Péterfy
Péterfy Jenő
Kemény Zsigmond essayje megjelent, egy napilap tudósa azt jegyezte meg, hogy
Péterfy
Péterfy Jenő
alaptalanul dicséri Kemény Zsigmond természetérzékét, mert a
Kemény
Kemény Zsigmond
től idézett leírása az erdőnek természetrajzi szempontból hibás. A napilap cikkét Herman Ottó tudományosan czáfolta meg.
Arany
Arany János
pedig megírta a Reggelt,
 [!]
[sic!]
melyben kigúnyolja azokat, kik a költői leirástól természettudományi pontosságot kivánnak”. [ Angyal Dávid, Jelentés a Greguss-jutalomról, BpSz, 41(1913), 153. kötet, 433. sz., 117–153.: 135.] Az összefüggést megerősíti, hogy Péterfy Jenő Kemény-esszéje – B. Kemény Zsigmond mint regényíró – a BpSz előző, 59. számában jelent meg. [9(1881), 28. kötet, 59. sz., 161–191.,
Kemény
Kemény Zsigmond
hangulatkifejező természetleírásairól: 177.] A költői természetleírás „hazug” voltát
AJ
Arany János
egy ízben már hasonló iróniával vette számba (Vojtina Ars poétikája, 77–88. sor). Nem tudni, volt-e valamilyen előzetes egyeztetés Gyulai Pál és
Arany
Arany János
között, mindenesetre A reggel című verset
Gyulai
Gyulai Pál
Tavaszi reggel című verse előzi meg, amely a költészet bevett módján írja le a természetet („A bérczet már a hajnal aranyozza”, „Az ég mosolyján a föld szíve dobban”) – A reggel ennek „tudományos” felülbírálataként olvasható; a két vers „szerves egészet képez”. ( Tarjányi 2018, 389–394.: 392.)
 
Kritikatörténet
 
Császár Elemér röviden így jellemzi a verset: „Hogy mennyire nem tudunk személyesítés nélkül beszámolni a környező valóság képeiről, azt Arany János egy tréfás költeménye igazolja, A reggel. Azt akarja e versében megmutatni, hogy a természetet le lehet írni elvontan, tudományosan is, képek nélkül. S mi az eredmény? Még e száraz, objectiv rajz sem tudja elkerülni a személyesítést.” [ Császár Elemér, Bessenyei természetérzéke, BpSz, 39(1911), 148. kötet, 418. sz., 32–77.: 62.; az értelmezés forrásául Beöthy Zsolt esztétikai előadásait jelöli meg.]
Császár
Császár Elemér
magyarázatának tévedése Angyal Dávid leírása tükrében nyilvánvalóvá válik (lásd: Keletkezés). Kunszery Gyula egy irodalmi vitában idézi és értelmezi a verset; a vita tárgya az volt, nem kellene-e a modern írónak kiterjesztenie világképét „»a rohamosan fejlődő és táguló reális tudományos világkép« irányában?”
Kunszery
Kunszery Gyula
erre a kérdésre adott csattanós válaszként idézi
Arany
Arany János
paródiáját. „
Arany
Arany János
, hogy a vers parodisztikus tudományos nagyképűsködés
[szerkesztői feloldás]
é
t fokozza, a »lábjegyzetek«-ről sem feledkezik meg. Mert hiszen elképzelhető-é tudományos értekezés »lábjegyzetek« nélkül?”
Kunszery
Kunszery Gyula
ugyanakkor rámutat, hogy e paródia nem lett volna lehetséges, ha
Arany
Arany János
nak nincsenek korszerű természettudományos ismeretei. A költő nagykőrösi tanársága idejéből olyan, általa kitűzött dolgozatcímeket idéz, amelyek arról tanúskodnak, hogy
Arany
Arany János
nagyra becsülte a természettudományokat. (NB. A reggel című vers sem magukat a természettudományokat gúnyolja.) Kunszery Gyula, „Hajnal Péter” is hozzászól… Élet és irodalom, 7(1963)/30. (júl. 27.), 6. Szilágyi Domokos szerint „a kollégiumban is tanulni kellett az élenyről, a hőanyról, a légtünettani ismeretekről meg a többiről. Kár haszonnal jár – pompás gúnyverset köszönhetünk ennek is (az Úr 1881. esztendejéből), a tudományos versészet címére:” itt idézi a vers 3–4., 7–8., 19–20. és 25–28. sorát. ( Szilágyi Domokos, Kortársunk, Arany János [1967] =
Sz. D
Szilágyi Domokos
.: Élnem adjatok. Vers, próza, esszé, 1956–1976, a kötet anyagát összegyűjtötte és szerkesztette Kántor Lajos, Bukarest, Kriterion, 1990, 308–399.: 320–321.)
 
A reggel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
A reggel
n
Jegyzet Megjelent a
Gyulai
Gyulai Pál
Budapesti Szemlé -jében XXVIII. k.
Hajnal Péter
Arany János
álnév alatt.
[szerkesztői feloldás]
Arany László jegyzete
*
Szövegforrás:
HV 1888, 425–426
 
 
(Természetrajz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
(Természetrajz**)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 425–426
 
n
Jegyzet
Gáncsolják a költőket,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
A természettudós urak gáncsolják a költőket
*
Szövegforrás:
*K1
 
hogy a természetet még mindig a régi tudatlan módon írják le, nem úgy, mint a tudomány haladása kivánná. Ehol egy
kisérlet.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 425–426
 
kísérlet!
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
A. J. jegyzete.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 425–426
 
)  
 
  Földünk mind hegyesebb szög alatt fordítja keletnek
n
Jegyzet
Földünk mind hegyesebb szög alatt fordítja keletnek
Felkel a Nap (valójában „tompább szög”-nek kellene állnia; a „napfelkelté”-vel a napsugár beesési szöge növekszik).
  A pontot
n
Jegyzet
A pontot
Felkel a Nap (valójában „tompább szög”-nek kellene állnia; a „napfelkelté”-vel a napsugár beesési szöge növekszik).
, hol az én pusztai kis lakom áll.
  Szőke világát már az egen terjeszti előre
 
A Nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
A Nap
n
Jegyzet N jav e.: n
*
Szövegforrás:
*K1
 
s jelzi mikép fordulok arra felé.
  Majd pirosabb színt vált, megtörvén fénye a földi
  Fennlebegő párák
ködszerü
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 425–426
 
ködszerű
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
cseppjeiben;
  És, mint nagy gömböt, veti a horizonra csalárdúl
  A levegő-réteg vérpirosan
hüvelyét.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
hüvelyét.*)
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
hüvelyét.***)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 425–426
 
n
Jegyzet Hiba, mert a Napnak nincs hüvelye. – Szerk.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 425–426
 
Szintén A. J. saját jegyzete.
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
  Ez még nem
Nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
Nap
n
Jegyzet N jav e.: n
*
Szövegforrás:
*K1
 
– ihol szemmel nézhetni beléje;
 
Ám, ha derékszög alatt dől zenithemre a fény:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
[törölt]
« Ám, ha 90° a horizon s zenithem: »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Égő gáztakarója körét meglátom a
Napnak,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
n
Jegyzet jav e.:
napnak
*
Szövegforrás:
*K1
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
[törölt]
« Meglátom ragyogó fényben »
n
Jegyzet utána az M1–M2-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Mely a mi
Földünknél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
Földünknél
n
Jegyzet F jav e.: f
*
Szövegforrás:
*K1
 
(szám ide!) -szorta nagyobb;
  Hogy kicsinek látszik, nagy távolléte okozza,
  Oly keskeny szög alatt éri sugára szemem.
  Már
körül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 425–426
 
körűl
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
a gyárak kéményeiből viszi nagy fel
 
Könnyü
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 425–426
 
Könnyű
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
korom-terhét a neki fűlt levegő.
  Vas
sinen a gőzgép
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
sinen a gőzkép
n
Jegyzet sh.
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
sínen a gőzgép
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 425–426
 
nagy terhet vonva közelget,
  Mert a súrlódás nem köti meg kerekét.
  Mily szép most minden, kezdik kilehelni a fák is
  Élenyöket
n
Jegyzet
Élenyöket
éleny: oxigén ( Bugát Pál, Természettudományi szóhalmaz, Budán, Magyar Királyi Egyetem, 1843)
, – s széngázt
n
Jegyzet
széngázt
értsd: széndioxidot
színi be lombjaikon.
  A levegő-réteg, mely
Földünket
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
Földünket
n
Jegyzet F jav e.: f
*
Szövegforrás:
*K1
 
beborítja,
n
Jegyzet
A levegő-réteg, mely Földünket beborítja,
vö. a Vojtina Ars poétikája 77–78. sorával: „Avagy felettünk nem hazud az ég, / Bolttá simulva melynek színe kék?”
 
Kékszínű
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
[törölt]
« Átlátszó »
Kékszínű
*
Szövegforrás:
*K1
 
tömegén játszva eget mutogat
n
Jegyzet
Kékszínű tömegén játszva eget mutogat
vö. a Vojtina Ars poétikája 77–78. sorával: „Avagy felettünk nem hazud az ég, / Bolttá simulva melynek színe kék?”
.
  Ah de mi ez? Hőség megritkította köröttem
  A levegőt s felszáll, váltja rohanva hideg.
  Képződnek szaporán s gyülekeznek vízi parányok
  S összeverődve, legitt földre csapódnak alá.
  Testem is a hőanyt
n
Jegyzet
hőanyt
Hőany: ’hő’;
AJ
Arany János
„tréfás, ál-nyelvújítási leleménye”, Bugát Pál újításai nyomán ( Hajdu Endre, Szómúzeum: Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek tára, Bp., Tinta Könyvkiadó, 2008, 24.). A szóalak ironikus hatása a szabálytalan képzésmódon alapul; a fn. -any/-eny képzős alakja szabályosan heveny („melegség, forróság; átv. ért. hirtelenség, gyorsaság”, Cz–F .; vö. Bence „Asztalt is terített, amúgy hevenyéből”. Toldi, IV/10.).
likacsin már veszteni kezdi,
  Adieu
n
Jegyzet
Adieu
(francia) Isten veled
természet! Vissza lakomba megyek.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1881 vége
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
Hajnal Péter
n
Jegyzet
Hajnal Péter
Az álnév összefügghet Jézus szavaival, amelyeket Péter apostolnak mondott: „ez éjszakán minekelőtte a kakas szólna, háromszor megtagadsz engemet” (Mt 26:34; lásd Tarjányi 2018, 393.; a lehetséges magyarázatot lásd uo., 393–394.).
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
(1881)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 425–426
 
 
 
 
A reggel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
A reggel
n
Jegyzet Megjelent a
Gyulai
Gyulai Pál
Budapesti Szemlé -jében XXVIII. k.
Hajnal Péter
Arany János
álnév alatt.
[szerkesztői feloldás]
Arany László jegyzete
*
Szövegforrás:
HV 1888, 425–426
 
 
(Természetrajz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
(Természetrajz**)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 425–426
 
n
Jegyzet
Gáncsolják a költőket,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
A természettudós urak gáncsolják a költőket
*
Szövegforrás:
*K1
 
hogy a természetet még mindig a régi tudatlan módon írják le, nem úgy, mint a tudomány haladása kivánná. Ehol egy
kisérlet.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 425–426
 
kísérlet!
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
A. J. jegyzete.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 425–426
 
)  
 
  Földünk mind hegyesebb szög alatt fordítja keletnek
n
Jegyzet
Földünk mind hegyesebb szög alatt fordítja keletnek
Felkel a Nap (valójában „tompább szög”-nek kellene állnia; a „napfelkelté”-vel a napsugár beesési szöge növekszik).
  A pontot
n
Jegyzet
A pontot
Felkel a Nap (valójában „tompább szög”-nek kellene állnia; a „napfelkelté”-vel a napsugár beesési szöge növekszik).
, hol az én pusztai kis lakom áll.
  Szőke világát már az egen terjeszti előre
 
A Nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
A Nap
n
Jegyzet N jav e.: n
*
Szövegforrás:
*K1
 
s jelzi mikép fordulok arra felé.
  Majd pirosabb színt vált, megtörvén fénye a földi
  Fennlebegő párák
ködszerü
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 425–426
 
ködszerű
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
cseppjeiben;
  És, mint nagy gömböt, veti a horizonra csalárdúl
  A levegő-réteg vérpirosan
hüvelyét.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
hüvelyét.*)
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
hüvelyét.***)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 425–426
 
n
Jegyzet Hiba, mert a Napnak nincs hüvelye. – Szerk.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 425–426
 
Szintén A. J. saját jegyzete.
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
  Ez még nem
Nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
Nap
n
Jegyzet N jav e.: n
*
Szövegforrás:
*K1
 
– ihol szemmel nézhetni beléje;
 
Ám, ha derékszög alatt dől zenithemre a fény:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
[törölt]
« Ám, ha 90° a horizon s zenithem: »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Égő gáztakarója körét meglátom a
Napnak,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
n
Jegyzet jav e.:
napnak
*
Szövegforrás:
*K1
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
[törölt]
« Meglátom ragyogó fényben »
n
Jegyzet utána az M1–M2-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Mely a mi
Földünknél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
Földünknél
n
Jegyzet F jav e.: f
*
Szövegforrás:
*K1
 
(szám ide!) -szorta nagyobb;
  Hogy kicsinek látszik, nagy távolléte okozza,
  Oly keskeny szög alatt éri sugára szemem.
  Már
körül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 425–426
 
körűl
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
a gyárak kéményeiből viszi nagy fel
 
Könnyü
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 425–426
 
Könnyű
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
korom-terhét a neki fűlt levegő.
  Vas
sinen a gőzgép
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
sinen a gőzkép
n
Jegyzet sh.
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
sínen a gőzgép
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 425–426
 
nagy terhet vonva közelget,
  Mert a súrlódás nem köti meg kerekét.
  Mily szép most minden, kezdik kilehelni a fák is
  Élenyöket
n
Jegyzet
Élenyöket
éleny: oxigén ( Bugát Pál, Természettudományi szóhalmaz, Budán, Magyar Királyi Egyetem, 1843)
, – s széngázt
n
Jegyzet
széngázt
értsd: széndioxidot
színi be lombjaikon.
  A levegő-réteg, mely
Földünket
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
Földünket
n
Jegyzet F jav e.: f
*
Szövegforrás:
*K1
 
beborítja,
n
Jegyzet
A levegő-réteg, mely Földünket beborítja,
vö. a Vojtina Ars poétikája 77–78. sorával: „Avagy felettünk nem hazud az ég, / Bolttá simulva melynek színe kék?”
 
Kékszínű
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
[törölt]
« Átlátszó »
Kékszínű
*
Szövegforrás:
*K1
 
tömegén játszva eget mutogat
n
Jegyzet
Kékszínű tömegén játszva eget mutogat
vö. a Vojtina Ars poétikája 77–78. sorával: „Avagy felettünk nem hazud az ég, / Bolttá simulva melynek színe kék?”
.
  Ah de mi ez? Hőség megritkította köröttem
  A levegőt s felszáll, váltja rohanva hideg.
  Képződnek szaporán s gyülekeznek vízi parányok
  S összeverődve, legitt földre csapódnak alá.
  Testem is a hőanyt
n
Jegyzet
hőanyt
Hőany: ’hő’;
AJ
Arany János
„tréfás, ál-nyelvújítási leleménye”, Bugát Pál újításai nyomán ( Hajdu Endre, Szómúzeum: Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek tára, Bp., Tinta Könyvkiadó, 2008, 24.). A szóalak ironikus hatása a szabálytalan képzésmódon alapul; a fn. -any/-eny képzős alakja szabályosan heveny („melegség, forróság; átv. ért. hirtelenség, gyorsaság”, Cz–F .; vö. Bence „Asztalt is terített, amúgy hevenyéből”. Toldi, IV/10.).
likacsin már veszteni kezdi,
  Adieu
n
Jegyzet
Adieu
(francia) Isten veled
természet! Vissza lakomba megyek.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1881 vége
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
Hajnal Péter
n
Jegyzet
Hajnal Péter
Az álnév összefügghet Jézus szavaival, amelyeket Péter apostolnak mondott: „ez éjszakán minekelőtte a kakas szólna, háromszor megtagadsz engemet” (Mt 26:34; lásd Tarjányi 2018, 393.; a lehetséges magyarázatot lásd uo., 393–394.).
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
(1881)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 425–426
 
 
 
 
A reggel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
A reggel
n
Jegyzet Megjelent a
Gyulai
Gyulai Pál
Budapesti Szemlé -jében XXVIII. k.
Hajnal Péter
Arany János
álnév alatt.
[szerkesztői feloldás]
Arany László jegyzete
*
Szövegforrás:
HV 1888, 425–426
 
 
(Természetrajz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
(Természetrajz**)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 425–426
 
n
Jegyzet
Gáncsolják a költőket,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
A természettudós urak gáncsolják a költőket
*
Szövegforrás:
*K1
 
hogy a természetet még mindig a régi tudatlan módon írják le, nem úgy, mint a tudomány haladása kivánná. Ehol egy
kisérlet.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 425–426
 
kísérlet!
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
A. J. jegyzete.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 425–426
 
)  
 
  Földünk mind hegyesebb szög alatt fordítja keletnek
n
Jegyzet
Földünk mind hegyesebb szög alatt fordítja keletnek
Felkel a Nap (valójában „tompább szög”-nek kellene állnia; a „napfelkelté”-vel a napsugár beesési szöge növekszik).
  A pontot
n
Jegyzet
A pontot
Felkel a Nap (valójában „tompább szög”-nek kellene állnia; a „napfelkelté”-vel a napsugár beesési szöge növekszik).
, hol az én pusztai kis lakom áll.
  Szőke világát már az egen terjeszti előre
 
A Nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
A Nap
n
Jegyzet N jav e.: n
*
Szövegforrás:
*K1
 
s jelzi mikép fordulok arra felé.
  Majd pirosabb színt vált, megtörvén fénye a földi
  Fennlebegő párák
ködszerü
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 425–426
 
ködszerű
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
cseppjeiben;
  És, mint nagy gömböt, veti a horizonra csalárdúl
  A levegő-réteg vérpirosan
hüvelyét.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
hüvelyét.*)
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
hüvelyét.***)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 425–426
 
n
Jegyzet Hiba, mert a Napnak nincs hüvelye. – Szerk.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 425–426
 
Szintén A. J. saját jegyzete.
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
  Ez még nem
Nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
Nap
n
Jegyzet N jav e.: n
*
Szövegforrás:
*K1
 
– ihol szemmel nézhetni beléje;
 
Ám, ha derékszög alatt dől zenithemre a fény:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
[törölt]
« Ám, ha 90° a horizon s zenithem: »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Égő gáztakarója körét meglátom a
Napnak,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
n
Jegyzet jav e.:
napnak
*
Szövegforrás:
*K1
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
[törölt]
« Meglátom ragyogó fényben »
n
Jegyzet utána az M1–M2-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Mely a mi
Földünknél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
Földünknél
n
Jegyzet F jav e.: f
*
Szövegforrás:
*K1
 
(szám ide!) -szorta nagyobb;
  Hogy kicsinek látszik, nagy távolléte okozza,
  Oly keskeny szög alatt éri sugára szemem.
  Már
körül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 425–426
 
körűl
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
a gyárak kéményeiből viszi nagy fel
 
Könnyü
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 425–426
 
Könnyű
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
korom-terhét a neki fűlt levegő.
  Vas
sinen a gőzgép
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
sinen a gőzkép
n
Jegyzet sh.
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
sínen a gőzgép
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 425–426
 
nagy terhet vonva közelget,
  Mert a súrlódás nem köti meg kerekét.
  Mily szép most minden, kezdik kilehelni a fák is
  Élenyöket
n
Jegyzet
Élenyöket
éleny: oxigén ( Bugát Pál, Természettudományi szóhalmaz, Budán, Magyar Királyi Egyetem, 1843)
, – s széngázt
n
Jegyzet
széngázt
értsd: széndioxidot
színi be lombjaikon.
  A levegő-réteg, mely
Földünket
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
Földünket
n
Jegyzet F jav e.: f
*
Szövegforrás:
*K1
 
beborítja,
n
Jegyzet
A levegő-réteg, mely Földünket beborítja,
vö. a Vojtina Ars poétikája 77–78. sorával: „Avagy felettünk nem hazud az ég, / Bolttá simulva melynek színe kék?”
 
Kékszínű
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
[törölt]
« Átlátszó »
Kékszínű
*
Szövegforrás:
*K1
 
tömegén játszva eget mutogat
n
Jegyzet
Kékszínű tömegén játszva eget mutogat
vö. a Vojtina Ars poétikája 77–78. sorával: „Avagy felettünk nem hazud az ég, / Bolttá simulva melynek színe kék?”
.
  Ah de mi ez? Hőség megritkította köröttem
  A levegőt s felszáll, váltja rohanva hideg.
  Képződnek szaporán s gyülekeznek vízi parányok
  S összeverődve, legitt földre csapódnak alá.
  Testem is a hőanyt
n
Jegyzet
hőanyt
Hőany: ’hő’;
AJ
Arany János
„tréfás, ál-nyelvújítási leleménye”, Bugát Pál újításai nyomán ( Hajdu Endre, Szómúzeum: Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek tára, Bp., Tinta Könyvkiadó, 2008, 24.). A szóalak ironikus hatása a szabálytalan képzésmódon alapul; a fn. -any/-eny képzős alakja szabályosan heveny („melegség, forróság; átv. ért. hirtelenség, gyorsaság”, Cz–F .; vö. Bence „Asztalt is terített, amúgy hevenyéből”. Toldi, IV/10.).
likacsin már veszteni kezdi,
  Adieu
n
Jegyzet
Adieu
(francia) Isten veled
természet! Vissza lakomba megyek.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1881 vége
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
Hajnal Péter
n
Jegyzet
Hajnal Péter
Az álnév összefügghet Jézus szavaival, amelyeket Péter apostolnak mondott: „ez éjszakán minekelőtte a kakas szólna, háromszor megtagadsz engemet” (Mt 26:34; lásd Tarjányi 2018, 393.; a lehetséges magyarázatot lásd uo., 393–394.).
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
(1881)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 425–426
 
 
 
 
A reggel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
A reggel
n
Jegyzet Megjelent a
Gyulai
Gyulai Pál
Budapesti Szemlé -jében XXVIII. k.
Hajnal Péter
Arany János
álnév alatt.
[szerkesztői feloldás]
Arany László jegyzete
*
Szövegforrás:
HV 1888, 425–426
 
 
(Természetrajz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
(Természetrajz**)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 425–426
 
n
Jegyzet
Gáncsolják a költőket,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
A természettudós urak gáncsolják a költőket
*
Szövegforrás:
*K1
 
hogy a természetet még mindig a régi tudatlan módon írják le, nem úgy, mint a tudomány haladása kivánná. Ehol egy
kisérlet.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 425–426
 
kísérlet!
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
A. J. jegyzete.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 425–426
 
)  
 
  Földünk mind hegyesebb szög alatt fordítja keletnek
n
Jegyzet
Földünk mind hegyesebb szög alatt fordítja keletnek
Felkel a Nap (valójában „tompább szög”-nek kellene állnia; a „napfelkelté”-vel a napsugár beesési szöge növekszik).
  A pontot
n
Jegyzet
A pontot
Felkel a Nap (valójában „tompább szög”-nek kellene állnia; a „napfelkelté”-vel a napsugár beesési szöge növekszik).
, hol az én pusztai kis lakom áll.
  Szőke világát már az egen terjeszti előre
 
A Nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
A Nap
n
Jegyzet N jav e.: n
*
Szövegforrás:
*K1
 
s jelzi mikép fordulok arra felé.
  Majd pirosabb színt vált, megtörvén fénye a földi
  Fennlebegő párák
ködszerü
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 425–426
 
ködszerű
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
cseppjeiben;
  És, mint nagy gömböt, veti a horizonra csalárdúl
  A levegő-réteg vérpirosan
hüvelyét.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
hüvelyét.*)
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
hüvelyét.***)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 425–426
 
n
Jegyzet Hiba, mert a Napnak nincs hüvelye. – Szerk.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 425–426
 
Szintén A. J. saját jegyzete.
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
  Ez még nem
Nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
Nap
n
Jegyzet N jav e.: n
*
Szövegforrás:
*K1
 
– ihol szemmel nézhetni beléje;
 
Ám, ha derékszög alatt dől zenithemre a fény:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
[törölt]
« Ám, ha 90° a horizon s zenithem: »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Égő gáztakarója körét meglátom a
Napnak,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
n
Jegyzet jav e.:
napnak
*
Szövegforrás:
*K1
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
[törölt]
« Meglátom ragyogó fényben »
n
Jegyzet utána az M1–M2-ével azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Mely a mi
Földünknél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
Földünknél
n
Jegyzet F jav e.: f
*
Szövegforrás:
*K1
 
(szám ide!) -szorta nagyobb;
  Hogy kicsinek látszik, nagy távolléte okozza,
  Oly keskeny szög alatt éri sugára szemem.
  Már
körül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 425–426
 
körűl
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
a gyárak kéményeiből viszi nagy fel
 
Könnyü
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 425–426
 
Könnyű
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
korom-terhét a neki fűlt levegő.
  Vas
sinen a gőzgép
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
sinen a gőzkép
n
Jegyzet sh.
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
sínen a gőzgép
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 425–426
 
nagy terhet vonva közelget,
  Mert a súrlódás nem köti meg kerekét.
  Mily szép most minden, kezdik kilehelni a fák is
  Élenyöket
n
Jegyzet
Élenyöket
éleny: oxigén ( Bugát Pál, Természettudományi szóhalmaz, Budán, Magyar Királyi Egyetem, 1843)
, – s széngázt
n
Jegyzet
széngázt
értsd: széndioxidot
színi be lombjaikon.
  A levegő-réteg, mely
Földünket
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
Földünket
n
Jegyzet F jav e.: f
*
Szövegforrás:
*K1
 
beborítja,
n
Jegyzet
A levegő-réteg, mely Földünket beborítja,
vö. a Vojtina Ars poétikája 77–78. sorával: „Avagy felettünk nem hazud az ég, / Bolttá simulva melynek színe kék?”
 
Kékszínű
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
HV 1888, 425–426
 
[törölt]
« Átlátszó »
Kékszínű
*
Szövegforrás:
*K1
 
tömegén játszva eget mutogat
n
Jegyzet
Kékszínű tömegén játszva eget mutogat
vö. a Vojtina Ars poétikája 77–78. sorával: „Avagy felettünk nem hazud az ég, / Bolttá simulva melynek színe kék?”
.
  Ah de mi ez? Hőség megritkította köröttem
  A levegőt s felszáll, váltja rohanva hideg.
  Képződnek szaporán s gyülekeznek vízi parányok
  S összeverődve, legitt földre csapódnak alá.
  Testem is a hőanyt
n
Jegyzet
hőanyt
Hőany: ’hő’;
AJ
Arany János
„tréfás, ál-nyelvújítási leleménye”, Bugát Pál újításai nyomán ( Hajdu Endre, Szómúzeum: Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek tára, Bp., Tinta Könyvkiadó, 2008, 24.). A szóalak ironikus hatása a szabálytalan képzésmódon alapul; a fn. -any/-eny képzős alakja szabályosan heveny („melegség, forróság; átv. ért. hirtelenség, gyorsaság”, Cz–F .; vö. Bence „Asztalt is terített, amúgy hevenyéből”. Toldi, IV/10.).
likacsin már veszteni kezdi,
  Adieu
n
Jegyzet
Adieu
(francia) Isten veled
természet! Vissza lakomba megyek.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1881 vége
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
Hajnal Péter
n
Jegyzet
Hajnal Péter
Az álnév összefügghet Jézus szavaival, amelyeket Péter apostolnak mondott: „ez éjszakán minekelőtte a kakas szólna, háromszor megtagadsz engemet” (Mt 26:34; lásd Tarjányi 2018, 393.; a lehetséges magyarázatot lásd uo., 393–394.).
*
Szövegforrás:
BpSz, 9(1881), 28. kötet, 60. sz. (dec.), 464–465
 
(1881)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 425–426