X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Sejtelem

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: HV 1888, 446

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 446. (Rögtönzések, tréfák, sóhajok – az Év-napra cím alatt, III. számmal; előtte I. számmal az 1879-es [Ma hatvankét…], II. számmal a [Nyolczvan év…] kezdetű versek) (alapszöveg) [ AJÖM VI., 179., a HV 1888 nyomán a három vers együtt]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 Az 1882. évi Akadémiai Almanach egyik üres lapján (?V1945)
 
Megjegyzés
 
Mivel a HV 1888 által egy közös cím – Év-napra – valószínűleg Arany Lászlótól származik, az ott alcímként feltüntetett Sejtelem eredetileg a vers címe lehetett.
 
Keletkezés
 
1882. márc. 2.,
Bp
Budapest
. A számos, aratással kapcsolatos bibliai kép közül (ezeket Szili József gyűjtötte össze, lásd Szili 1993, 200.) leginkább a Jób könyvében szereplő tekinthető a vers előzményének: „Vénségedben mégy bé a te koporsóba, mint a learatott búza a csűrbe vitetik az ő ideje korán.” (Jób 5:26) Ugyancsak kimutatható az a Sárvári Pál gyűjtéséből való halotti búcsúztató hatása, amelyet
AJ
Arany János
diákkorában hallhatott (Sárvári Pál Gyűjt: 1789. Debr. Ref. Theol. Ak. „R. 656.” 55.):
Ad Not: Im koporsód ajtajánál.
Im itt van láttyuk le zárva, Egy le rogyott test
A’ melly szivet ható példát, A véneknek fest.
Szintén aratásra ért meg ez a’ gabona,
Meg váltó Kristus a kinek lett tulajdona.
Leg jobb idejébe vitte be tsürébe
Már ott benn a’ tsürbenn semmi nem éri.
 
(Lásd Scheiber 1957a, 108.; „Im koporsód ajtajánál”: Ányos Pál Egy hiv szivnek kedvesse sirja felett való panaszi című, 1782–84-ben keletkezett versének kezdősora.) Kunszery Gyula
Dante
Dante Alighieri
Paradicsoma 13. énekének 12. tercináját idézi
Babits
Babits Mihály
fordításában:
Mikor kinyomva már az egyik kéve
és drága magva végre csűrbe hordva,
újat csépelni hajt szerelmem éhe…
 
Majd megjegyzi: „Önkéntelenül Dante-Arany hatást gyanítana az olvasó, de az eredeti olasz szöveg ezt a feltevést nem támogatja különösképpen.” [ Kunszery Gyula, Arany és Dante (Megjegyzések a Paradiso egyik tercinájához), FK, 13(1967)/1–2, 176–177.: 176.]
Voinovich
Voinovich Géza
szerint ez
AJ
Arany János
utolsó verse ( Voinovich 1938, 341., AJÖM VI., 255.), ezt
Keresztury
Keresztury Dezső
cáfolta ( Keresztury 1990, 507.).
 
Kritikatörténet
 
Először Sík Sándor elemezte részletesen a verset; szerinte „Négyes rímben írni költői tréfának hat: a költő tréfálkozik a halállal.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Ez a jó kedv, a szó betűszerinti értelmében halálos komolyságot takar: ez az igazi mosoly könnyek közt: »a mély humor«.” A versben szereplő „földművelő, paraszti életképek ellenállhatatlanul a falusi magyar lelkivilágának levegőjét éreztetik. Csakugyan a magyar paraszt a maga józan, csendes, szemlélődő bölcselkedésével ilyenféle rendületlen nyugalommal, tréfára hajló (de persze valójában igen komoly) lekicsinyléssel emlegeti a halált a maga közmondásaiban, tréfálja ki a maga meséiben.
Arany
Arany János
, a »népi-sarjadék«, vérében, gyermekkori emlékeiben, öregedő szüleinek tűzhelye mellől hozta magával ezt a fölényes-humoros halálfilozófiát.” „Azonban
Arany
Arany János
gondolkodását,
Arany
Arany János
lelkivilágát nyilván csak nagyon csekély mértékben határozza meg népi származása. A Dante, a Bolond Istók, az Enyhülés, az Őszikék költője természetesen egyebet is gondol, mást is érez a halál arca előtt, mint a falusi padkán pipáló, sütkérező öreg paraszt. Ez a négysoros vers ebből a többől is megmutat valamit.” A vers kulcsszavai „a dolog folytonosságának, nemzedékek kicserélődésének, természetes megismétlődésének sejtetését” szuggerálják, úgymond, a vers legmélyebb rétegét ugyanakkor az mutatja meg, hogy a négysoros mondat alanya: Isten. A Honnan és hová? alapgondolatára visszautalva írja: „Az örök élet gondolata, bár ebben a négy sorban egy szóval sincs megemlítve, mégis ott rejlik ennek a kis versnek a mélyén is.” [ Sík Sándor, Arany stílus-művészetéről, Szegedi Füzetek, 1(1934)/1–4, 42–57.: 55–57.] Veres András szerint „a természeti egyszerűség ideálja nyilván összefügg a vidéki-paraszti egzisztenciához való szoros kötődéssel is” – ennek megnyilvánulását látja többek közt a Sejtelem című versben ( Veres 1972, 142.). Szörényi László – a Sír-verssel együtt – arra hozza példának a verset, hogy „
Arany
Arany János
sajátos, legsajátabb, lírailag leképezett állapota a küszöbén lévőé, a célt még el nem ért vándoré, a majd megpihenőé, a majd álmodóé.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Ez a küszöb
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
a »vallásos« szféra küszöbe volt.” ( Szörényi 1972, 238.) Barta János szerint „
[szerkesztői feloldás]
a
z utolsó apróságoknak van valami haláltáncjellege:” [itt idézi a verset, az [Évnapra] [Ma hatvankét…] cíművel együtt]. ( Barta 1987 [1982b], 162.) Horváth Károly az Évek, ti még jövendő évek… című verset említi előzményként, amelyben a halál és az aratás összekapcsolása „pesszimisztikus hangvétellel” fordul elő. A toposz bibliai forrását idézve (Mt 13:30) – Szörényi Lászlóval ellentétben – úgy ítéli meg, hogy a vers a vallási küszöb átlépését is sugalmazza. A vers azzal, hogy a búza és a konkoly szétválasztásáról szóló példázatra utal, „azt sugalmazza, hogy a halálhoz közeledő
Arany
Arany János
nak megadatott, hogy magát gabonának érezze, nem konkolynak, s hogy mint jó gabona kerül majd a Nagy Csűrbe.” ( Horváth 1990, 43–44.) Szili József azon AJ-versek közt tárgyalja, amelyekre „Az eltelt és jövendő évek számlálása, egyáltalán: az évek, évszakok, korszakok, a mechanikai idő és időrend számontartása jellemző”; ez, úgymond, „az Arany-líra egyik gondolati-képi góca”. A verscsoporton belül jellemzőnek tartja a fizikai idő és a sors-idő fogalmának elkülönülését. Úgy látszik – állapítja meg
Szili
Szili József
–, hogy „
Arany
Arany János
poétikai életérzésének velejét alkotta a sors-időbe ágyazottság, s egyúttal az egyéni és a nemzeti lét sors-idejének egysége, illetve az egységen- különbségen alapuló relativitása.” A Sejtelemhez hasonló versek tanúsága szerint
Arany
Arany János
„a bukott forradalom óta örökösen csak búcsúztatná magát”; az Őszikék-korszakban, úgymond, „a búcsúzó versek egyre inkább jóslatosak”. A vers aprólékos elemzésében
Szili
Szili József
megfigyeli, hogy a sorok magas magánhangzókkal kezdődnek és végződnek, közbül pedig mély magánhangzók vannak; a
J. Soltész
J. Soltész Katalin
által bírált metszet párhuzamául pedig népdalpéldákat hoz fel („Kigyógyíta- / nám a gyarló / világot”, Én is búsu- / lok a szere- / tőm után”, „Kis fürjecské- / nek a szárnya / nem nagy kár”). Az elemzés a továbbiakban a vers többféle értelmezését szembesíti. ( Szili 1996 [1993], 120–140.) Kiczenko Judit az első sorban szereplő hatvanhatos szám szimbolikáját vizsgálva állapítja meg: „A számok megtöbbszörözése a számszimbolikában a fokozás, a megerősítés, a nyomatékos hangsúlyozás funkcióját hordozza, valaminek a »felsőfokát« fejezi ki.” A hatos szám esetében a „hiányos tökéletesség” mozzanata jön számításba. Maga a hatvanhatos szám a hatos megduplázásán túl „a harminchárom duplája. Ez a szám önmagában véve is a tökéletesség számának, a háromnak a megkétszerezése, így az előbbiek alapján eleve »hangsúlyos, nyomatékos.« Igazi mélységét, a beteljesültség dimenzióját az adja, hogy ez Jézus Krisztus életéveinek száma. A »krisztusi kor« megduplázása, a hatvanhatodik év kezdete
Arany
Arany János
versvíziójának kiindulópontja.” (A bibliai számszimbolikát tekintve
Kiczenko
Kiczenko Judit
magyarázatainak alapja a Biblikus teológiai szótár, főszerk.
Xavier Leon-Dufour
Leon-Dufour, Xavier
, a magyar kiadást szerk. Szabó Ferenc SJ és Nagy Ferenc SJ, Bp., Szt. István Társulat, 1986, 1155–1159.) ( Kiczenko 2010, 24.) A vers legátfogóbb elemzését Dávidházi Péter nyújtotta. A vers, úgymond, a 2. sor metaforikus szerkezete által „indítja el a vigasztaló összefüggések sorát”; „példát ad arra, hogy nem kell egyedinek tekintenünk magunkat, pótolhatatlannak értékeinket s ezáltal tragikusnak elmúlásunk veszteségét. Mivel mindez nem a kiválásunkat hangsúlyozza, hanem a beletartozásunkat, nem a különösségünket, hanem az egyezésünket, a funkcionális egyenértékűségünket, az azonosítás kimondatlan logikája segít elfogadni, hogy egyszer majd mindenünkről le kell mondanunk.” A vetés–aratás ősidők óta ismétlődő rendje azt sejteti, hogy „az ismétlődés, amibe gabonakénti learattatásunk beletartozik, nem lehet értelmetlen ciklikusság, hanem akkor is felsőbb értelme van, ha nem látjuk.” (253., 254.) Az elemzés az aratási metaforika széles körű irodalom- és vallástörténeti kontextusába ágyazza a verset. A 2. sort elemezve a vigasztalás hasonló toposzát fedezi fel
Ovidius
Ovidius, Publius, Naso
nál (Fasti, első ének), ill. a kévekötés, a gabonatermesztés, gyermekkorból ismerős képeinek előfordulásait sorolja
Arany
Arany János
műveiben (Vásárban, Daliás idők, Tengeri-hántás, Toldi szerelme). A magyar irodalmi előzmények közül Orczy Lőrinc A szegény parasztnéphez beszéd, Ányos Pál Gadóczi Rőth Klárának, Csokonai Vitéz Mihály Az Aratás, majd Reviczky Gyula Aratás című életképszerű versét idézi fel; a toposz metaforikus használata jelenik meg, úgymond, Virág Benedek Három gondolat Thaisz Andrásnak […] című versében,
Petőfi
Petőfi Sándor
Az Apostoljában, Tompa Mihály Gróf Mikó Imréhez című költeményében – s az „oldott kéve” közismertté vált hasonlatában (A gólyához). (254–258.) A
Scheiber
Scheiber Sándor
által forrásként idézett halotti búcsúztató mellett
Dávidházi
Dávidházi Péter
megemlíti Czeglédi István 1671-es siratóversét (Thaly Kálmán adta ki 1872-ben), melyben szerepel a „Krisztusnak én ért búzája vagyok / Megértem, és immár csak megarassatok” sorpár. A betakarítás/csűrbe rakás toposza egy 1811-es halotti versben is szerepel. A toposz már ismert bibliai forrása mellett (Mt 13:30, lásd fentebb, Horváth 1990, 44.) megemlíti a 129. zsoltárt, ill a Jer 9:20–22-t. Azután azt vizsgálja, miért maradt ki a versből a levágattatás, a megtöretés toposza. A 3. sor elemzése (Horváth Károly nyomdokain haladva) azon az alapon különbözteti meg a kévébe kötés és a csűrbe rakás aktusát, hogy az előbbi már csak a tiszta búzát illeti. A dolgozat zárlata kitekintést ad: „a halálközeliség és önvigasztalás költészete
Reviczky
Reviczky Gyula
től
Petri
Petri György
ig”. ( Dávidházi 2017 [2009] ) J. Soltész Katalin szerint „az utolsó születésnapról keltezett, az életmű záróköveként elhelyezett Sejtelem ismét
Arany
Arany János
verselésének jellegzetes sajátságait tömöríti négy sorában: népdalritmust egy takart metszettel és csoportrímet finom árnyalással”. Az első sor kapcsán felhívja a figyelmet a „szóátvágó ütemhatár”-ra, amely
Arany
Arany János
nál „ritka és meglehetősen bántó.” ( J. Soltész 1987, 247., 67.) A vers szépirodalmi recepciójaként említendő Illyés Gyula 77 című Sejtelem-parafrázisa (1978):
Életemnek dupla hetes évében
volnék vetni-valóknak még bővében,
(hallom a szót rádióban, tévében)
egyes kalász tarlott tábla szélében,
Rengve a két kasza közel szélében.”
 
A két vers viszonyát Kiczenko Judit elemezte részletesen ( Kiczenko 2010, 26–33.). Ugyancsak parafrázis Orbán Ottó Magára igazítja Arany János négy sorát című 1999-es verse (amely címével
Balassi
Balassi Bálint
címadását idézi):
Életem hatvankettedik évébe
fojt engemet a jó sorsom tévébe,
nem takarít be régi rakott csűrébe,
vet helyette dögkeselyűk csőrébe.
 
Lásd még: Nacsády 1978, 16.
 
Fordítások
 
Német: Vorahnung (Géza Engl) = Arany 1982, 131.; ua.: Arany 1984, 82.; ua.: http://www.mek.iif.hu Olasz: Presentimento (Marta Dal Zuffo) = Dal Zuffo–Sárközy 1997, 146–147. Török: Önsezi (Edit TasnádiDursun Ayan) = Tasnádi–Ayan 2017, 161.
 
Feldolgozás
 
Zenei Szokolay Sándor: Három kórusminiatűr [Vegyeskarra], Op. 146., 1998. (I. Néma bú, II. Sejtelem, III. Civilizáció), FIDCD 9801 (BMC)
 
Hangfelvételek
 
Világlíra, 3, Hungaroton, LPX 13845, 1980, Kállai Ferenc, 0’ 21” Mensáros László Arany János verseit mondja, Hungaroton, SLPX 14087, 1988, 0’ 23” Arany János estéje, Hungaroton, SLPX 13836, 1981, Sinkovits Imre, 0’ 21”; ua.: Őszikék és más költemények, Hungaroton, HCD 14284, 2000 Arany János versei Bálint András előadásában, Bp., Kossuth–Mojzer, 2006, 0’ 39” Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Szacsvay László, 0’ 24”
 
Magyarázatok
 
A vers aratási metaforikájának irodalmi, bibliai és egyéb vallási előzményeit legszélesebb körben Dávidházi Péter gyűjtötte össze (lásd Kritikatörténet).
 
Sejtelem  
[Életem hatvanhatodik évébe’…]  
 
  Életem hatvanhatodik évébe’
  Köt engemet a jó Isten kévébe
n
Jegyzet
Köt engemet a jó Isten kévébe
a toposz korábban is megjelenik
Arany
Arany János
lírájában:
 
  S hogy meg ne essék szíve rajtam,
  Ha jókor meglep a halál,
  Azért kell, mint az ősz kalásznak,
  Megérnem a sarló alá?
 
(Évek, ti még jövendő évek…, 1850, 21–24. sor lásd Horváth 1990, 44.)
 
  Ifjú korát a vénség megszánja,
  Megérleli s a halál levágja. –
 
(Török Bálint, 1853, 139–140. sor)
 
  […] mint sivár növény
  Mely élni nem tud, halni még nem érett […]
 
(Reményinek, 1860, 6–7. sor) (Az utóbbiakra Szili József hívta fel a figyelmet, lásd Szili 1996 [1993], 132.)
,
  Betakarít régi rakott csűrébe
n
Jegyzet
csűrébe
Csűr: „pajta, gazdasági épület, melybe a learatott, kaszált gabonát, takarmányt berakják.” ( Cz–F )
,
  Vet helyemre más gabonát cserébe.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1882. márc. 2.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
(1882. márczius 2.)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 446
 
 
 
 
Sejtelem  
[Életem hatvanhatodik évébe’…]  
 
  Életem hatvanhatodik évébe’
  Köt engemet a jó Isten kévébe
n
Jegyzet
Köt engemet a jó Isten kévébe
a toposz korábban is megjelenik
Arany
Arany János
lírájában:
 
  S hogy meg ne essék szíve rajtam,
  Ha jókor meglep a halál,
  Azért kell, mint az ősz kalásznak,
  Megérnem a sarló alá?
 
(Évek, ti még jövendő évek…, 1850, 21–24. sor lásd Horváth 1990, 44.)
 
  Ifjú korát a vénség megszánja,
  Megérleli s a halál levágja. –
 
(Török Bálint, 1853, 139–140. sor)
 
  […] mint sivár növény
  Mely élni nem tud, halni még nem érett […]
 
(Reményinek, 1860, 6–7. sor) (Az utóbbiakra Szili József hívta fel a figyelmet, lásd Szili 1996 [1993], 132.)
,
  Betakarít régi rakott csűrébe
n
Jegyzet
csűrébe
Csűr: „pajta, gazdasági épület, melybe a learatott, kaszált gabonát, takarmányt berakják.” ( Cz–F )
,
  Vet helyemre más gabonát cserébe.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1882. márc. 2.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
(1882. márczius 2.)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 446
 
 
 
 
Sejtelem  
[Életem hatvanhatodik évébe’…]  
 
  Életem hatvanhatodik évébe’
  Köt engemet a jó Isten kévébe
n
Jegyzet
Köt engemet a jó Isten kévébe
a toposz korábban is megjelenik
Arany
Arany János
lírájában:
 
  S hogy meg ne essék szíve rajtam,
  Ha jókor meglep a halál,
  Azért kell, mint az ősz kalásznak,
  Megérnem a sarló alá?
 
(Évek, ti még jövendő évek…, 1850, 21–24. sor lásd Horváth 1990, 44.)
 
  Ifjú korát a vénség megszánja,
  Megérleli s a halál levágja. –
 
(Török Bálint, 1853, 139–140. sor)
 
  […] mint sivár növény
  Mely élni nem tud, halni még nem érett […]
 
(Reményinek, 1860, 6–7. sor) (Az utóbbiakra Szili József hívta fel a figyelmet, lásd Szili 1996 [1993], 132.)
,
  Betakarít régi rakott csűrébe
n
Jegyzet
csűrébe
Csűr: „pajta, gazdasági épület, melybe a learatott, kaszált gabonát, takarmányt berakják.” ( Cz–F )
,
  Vet helyemre más gabonát cserébe.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1882. márc. 2.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
(1882. márczius 2.)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 446