X (Close panel)Bibliográfiai adatok

[Paródiák Kertbenyre]

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: PD 1889, Jegyzetek az Önéletrajzhoz és a Bevezetéshez, XII

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 PD 1889, Jegyzetek az Önéletrajzhoz és a Bevezetéshez, XII. (alapszöveg) [ AJÖM VI., 210., Talányok, betűjátékok, tréfák az utolsó évekből cím alatt, a Függelékben] [Versként először: Arany 1955, 736–737.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Megjegyzések
 
A cím nem
AJ
Arany János
-tól származik; a két verset Keresztury Dezső foglalta a Paródiák Kertbenyre cím alá ( Arany 1955, 736.), ezért szögletes zárójelbe tettük. A sorokat versenként számoztuk.
 
Keletkezés
 
1882. jún. és okt. között,
Bp
Budapest
., Margitsziget. A PD 1889 Jegyzetei szerint „az utolsó nyárról valók a következő – Pákh Albert módjára készült – fordítások” ( Jegyzetek az Önéletrajzhoz és a Bevezetéshez, XII.).
AJ
Arany János
már a SzF-ben kifejtette elmarasztaló véleményét
Kertbeny
Kertbeny Károly
fordítói tevékenységéről (erről lásd: Magyarázatok, [cím]); az ő 18 versének német fordítását tartalmazó kötet kapcsán írja:
Kertbeny
Kertbeny Károly
fordításait „»Mintafordítási kísérletnek« nevezi, s előszavában elismeri, hogy eddigi forditásai nem ütötték meg a mértéket. Azonban menti magát, hogy midőn forditóul fellépett, alig voltak előzői s versenytársai e mezőn, igy utat kelle törnie, kisérleteket tennie. Továbbá eleinte azt gondolta, hogy elég a jó akarat, s a lehetség magával hozza a tehetséget. Végre megerősiték e bal irányban a gomba módra termő német forditások.” [1(1860–61) I/6. (1860. dec. 12.), 95., a Vegyes rovatban, név nélkül; ua.: AJÖM XII., 11. A cikk a Gedichte von Johann Arany: Versuch einer Musterübersetzung: Nach dem Ungarischen von
K. M. Kertbeny
Kertbeny Károly
című kötetre reagál (Genf, Buchdruckerei von J. W. Fick, 1861), amelyet
Kertbeny
Kertbeny Károly
1860. nov. 8-án elküldött
Arany
Arany János
nak (lásd AJÖM XVII., 457–459.].
Arany
Arany János
a Ko egyik szerkesztői cikkében idézőjelesen említi
Kertbeny
Kertbeny Károly
t mint „hazánkfiá”-t [ Ko, 3(1865), I/4. (jan. 2.), 95. ua.: AJÖM XII., 173.].
Kertbeny
Kertbeny Károly
ezt megelőzően lefordította a Toldit és a Murány ostromát ( Erzählende Dichtungen von Johann Arany, Aus dem Ungarischen übersetzt, Leipzig, 1851, második kiadás: 1853). A Petőfi-versek, ill. a magyar népdalok fordításait is önálló kötetekben adta ki:
Alexander Petőfi
Petőfi Sándor
, Gedichte: Nebst einem Anhang: Gedichte anderer ungarischer Dichter, Deutsch von
K. M. Kertbeny
Kertbeny Károly
, Frankfurt am Main, Literarische Anstalt, 1849, ill. Ausgewählte ungarische Volkslieder, Metrisch übersetzt von
K. M. Kertbeny
Kertbeny Károly
, Darmstadt, Leske, 1851. Arany László Pákh Albertre tett utalása
AJ
Arany János
Tompá
Tompa Mihály
hoz 1854. okt. 18-án írt levelének alábbi, a Toldi estéje megjelenésére vonatkozó mondatára céloz: „
Pákh
Pákh Albert
azt a vicczet csinálta, hogy
Kertbeny
Kertbeny Károly
ezt is fordítja illy czím alatt: »soirée beym
Schedel
Toldy Ferenc
«.” ( AJÖM XVI., 494.; a cím fordítása magyarra visszafordítva:
Toldy
Toldy Ferenc
– ti. Toldy Ferenc – estélye; Toldy Ferenc eredeti, német vezetékneve
Schedel
Toldy Ferenc
, lásd Toldy sírjára, Magyarázatok, [cím]).
Arany
Arany János
később is említette az élcet
Tompá
Tompa Mihály
nak, lásd 1854. dec. 1-jén kelt levelét = AJÖM XVI., 512.
Pákh
Pákh Albert
tréfája a VU Kertbeny-nekrológjába is bekerült [ VU, 29(1882)/5. (jan. 29.), 70.]; ez felidézhette
Arany
Arany János
ban a régi emléket. NB.
Kertbeny
Kertbeny Károly
fordításaiban nincsenek a Pákh-tréfához fogható durva félrefordítások. (Részletesebben lásd Kritikatörténet)
Petőfi
Petőfi Sándor
Csokonai című versének Kertbeny-féle fordítása az
Alexander Petőfi
Petőfi Sándor
: Gedichte című kötetben jelent meg (103–104.):
Ein Kalvinisten-Prediger und Csokonai
Einander gute Freunde waren, frei und treu.
Nun schlendert Vitéz eines Tags aus Debreczin
Und stellt sich vor dem guten Freunde hin zumal,
Und „trinken möchte ich! Genoβ!” so rufet aus
Der Csokonai Vitéz Michály.
 
„Nun, wenn du trinken magst, so mög’s nur immer so,
Man wird den Wein dir gönnen wohl noch irgendwo;
Und wenn nicht anderwärts, in meinem Keller doch,
Dort steht nicht ein Faβ nur, dort ist ein Arsenal…”
So sprach der Prediger, und ihm ging hinab
Der Csokonai Vitéz Michály.
 
„Ihol ni, uczu!” schrie der Prediger im Saus,
Als er von einem Faβ die Daube schlug heraus:
„Lauf nach der Piepe, die ich oben ganz vergaβ,
Lauf, Bruder! doch bleib stehen nicht, sonst ists fatal.”
Und aufwärts keuchte nun, im schweren Pferdetrab,
Der Csokonai Vitéz Michály.
 
Aufs Spundloch setzt der Prediger den Finger schnell,
Er wartet, wart’, daβ kommen mög die Piep zur Stell;
Es kommt die Piepe nicht, der Pred’ger in sich murrt:
„Hejh! was zum Teufel macht, zu meiner wahren Qual,
In welcher Hölle bleibet denn so lange nur
Der Csokonai Vitéz Michály?”
 
Nicht länger zwang er’s nun, zu warten so voll Pein,
Er lieβ das Faβ, wie es just war, (ausrann der Wein)
Und ging vom Keller selbst hinauf jetzt in sein Haus,
Dort trifft er oben Niemand an in Stub’ und Saal.
Nur erst am späten Abend endlich kam zurück
Der Csokonai Vitéz Michály.
 
Nun, in der wackern Sache war das Ganze dies:
Es suchte oben Vitéz lang, was Piepe hieβ,
Er hatte jed Schublade drum fein ausgekuckt,
Er kam nicht drauf auf’s erst- und selbst das zweitemal:
So ging nach einer Piepe in die Nachbarschaft
Der Csokonai Vitéz Michály.
 
Doch in der Nachbarschaft war grade da ein Fest:
Man stellte Speiβ und Trank ihm vor, „nun trinkt und ess’t!
Und so, bei Wein und bei der Schüsseln Klang,
Und bei der Tanzmusik lustigem Ton zumal:
Den Prediger, die Piepe, Alles rings vergaβ
Der Csokonai Vitéz Michály.
 
Tarjányi Eszter megállapítása szerint ugyanakkor
Arany
Arany János
ezt valószínűleg nem ismerte ( Tarjányi 2017, 67.).
AJ
Arany János
1850-től volt kapcsolatban
Kertbeny
Kertbeny Károyl
vel; egy – elveszett – levelében részletesen elemezte Toldi-fordításainak hibáit (1851. jan. 26., AJÖM XV., 330.); 1852 nyarán feszültté is vált köztük a viszony (lásd AJÖM XVI., 84–89.); azután enyhült, hogy
Kertbeny
Kertbeny Károyl
1853. okt. 30-án megküldte
Arany
Arany János
nak az Album hundert ungrischer Dichter című kötetet (lásd AJÖM XVI., 362.).
 
Kritikatörténet
 
Arany László megjegyzésére utalva (lásd Keletkezés) Tarjányi Eszter úgy véli, hogy „
Arany
Arany János
két kis versikéje olyan paródia, amely nemcsak
Kertbeny
Kertbeny Károly
re utal, hanem még Pákh Albert parodizáló technikájának is az utánzása.” Megállapítja, hogy Pákh Albert először A sípládás fia és a sípládás fiának az apja című paródiában (1846) tűzte pellengérre
Kertbeny
Kertbeny Károly
t. Arany László Pákh Albert-paródiára tett utalása azonban, úgymond, nem ehhez, hanem
Pákh
Pákh Albert
szóban terjedő Kertbeny-paródiájára vonatkozik; eszerint
Kertbeny
Kertbeny Károly
AJ
Arany János
Keveháza című művét Kaffehaus des Johann Goldnak, a Toldi estéjét Soirée beim Herrn Schedelnek fordította volna ( Tarjányi 2017, 64.; az adat forrása: Detrich 1936, 57.; a Keveháza fordítása
Kertbeny
Kertbeny Károly
1861-es Arany-fordításkötetében szerepel – ennek adatait lásd Keletkezés, címe: Die Hunnenschlacht –, 31–53.).
 
[Paródiák Kertbenyre
n
Jegyzet
Kertbenyre
Kertbeny Károly (
Karl-Maria Benkert
Kertbeny Károly
, Bécs, 1824
Bp
Budapest
., 1882; a Kertbeny név használatára 1848-ban kapott engedélyt) író, bibliográfus, műfordító, a magyar irodalom és kultúra külföldi népszerűsítője. Pesti német polgári családból származott; családja 1826-ban költözött vissza
Pest
Budapest
re. 1833-ban szülei Egerbe küldték, hogy elsajátítsa a magyar nyelvet. 1838-tól könyvkereskedőként dolgozott Győrben, 1842-től Heckenast Gusztávnál
Pest
Budapest
en. Az 1840-es években a magyar köz- és irodalmi élet több vezető személyiségével megismerkedett, 1845-ben
Petőfi
Petőfi Sándor
vel is. 1846-tól számos külföldi utat tett, 1848-ban Hamburgban és Berlinben a német forradalmi megmozdulásokban is részt vett. 1854-ben anyagi okoból felajánlotta szolgálatait az osztrák titkosrendőrségnek – eközben nem szűnt meg a magyar ügy elkötelezett hívének lenni (lásd a magyar emigránsok listáját, amelyet 1864-ben adott ki Lipcsében). 1855-től Bécsben, Genfben, Brüsszelben, Berlinben élt, 1875-ben visszaköltözött
Bp
Budapest
.-re. Többek közt Vörösmarty Mihály, Garay János, Petőfi Sándor és Jókai Mór műveit fordította németre. Petőfi-fordításaival több külföldi hírességet felkeresett, így
Heinrich Heiné
Heine, Heinrich
t is; az ifjú
Nietzsche
Nietzsche, Friedrich
is az ő Petőfi-fordításai közül zenésített meg néhányat. A homoszexuálisok jogainak szószólója volt, magát a homoszexuális szót is ő alkotta meg. (
Arany
Arany János
egy levelében „
Benkert Mariska
Kertbeny Károly
”-ként említi, lásd Tompa Mihálynak, 1852. okt. 1. = AJÖM XV., 98. – Tarjányi Eszter ebből s más adatokból arra következtet, hogy „kortársai is sejthettek valamit nemi irányultságáról”, Tarjányi 2017, 61.) A Petőfi-társaság nem sokkal halála előtt tagjává választotta.
Kertbeny
Kertbeny Károly
1882. jan. 23-án halt meg, tehát a paródiák keletkezésekor már nem élt. [
Kertbeny
Kertbeny Károly
ről lásd Detrich 1936 , ill. Pogányné Rózsa Gabriella, Irodalom könyvészet nélkül: vagyon leltár vagy ország térkép nélkül”: Kertbeny Károly élete és könyvészeti tevékenysége, Könyvtári Figyelő, 23(2012)/1, 65–82.]
]  
[I.]  
  Tschókonay
n
Jegyzet
Tschókonay
Petőfi Sándor Csokonai című versének (1844 nov.) 1. vsz.-a:
 
  Egy kálomista pap s Csokonai
  Egymásnak voltak jóbarátai.
  Kilódul egyszer Debrecenből
  S a jóbarát előtt megáll,
  S: ihatnám, pajtás! így kiált föl
  Csokonai Vitéz Mihály.
 
 
  (Von Petőfi, Übersetzt von K…)  
 
  Ein kalvinischer Pfaff’ und Tschókonay,
  Sie waren gute Freunde, diese zwey;
  Von Debrezin einst flog er ’naus,
  Und sich vor seinem Freunde stellt
  Und „Durst hab’ ich, Komrad!” so ruft
  Michael Tschókonay, der Held.
 
 
[szerkesztői feloldás]
II.
 
  Volkslied
n
Jegyzet
Volkslied
Népdal; a PD 1889 Jegyzetei közlik a fordítás alapjául szolgáló népdalváltozatot (XII.):
 
  Nincsen olyan derék asszony,
  Mint Korsósné komám asszony.
  Tepsiben süti a lepényt
  Arra várja a sok legényt.
  „Ha lepényem’ megettétek
  Kati lányom’ elvegyétek.”
  „Nem kell nekünk a kend lánya
  Térdig érős a szoknyája.”
 
 
 
  ‘S gibt keine Frau so g’scheidt und klug,
  Als die G’vatterin, Frau von Krug.
  Sie bäckt den Kuchen in der Pfann’,
  Sie lockt die jungen Burschen an.
 
 
  „Wenn ihr die Kuchen mir gegessen,
  Sollt Ihr die Kathe nicht vergessen.”
  „Wir mögen eure Kathe nie:
  Denn ihr Rock reicht nur bis zum Knie.”
 
 
[szerkesztői feloldás]
1882. jún. és okt. között
 
 
 
[Paródiák Kertbenyre
n
Jegyzet
Kertbenyre
Kertbeny Károly (
Karl-Maria Benkert
Kertbeny Károly
, Bécs, 1824
Bp
Budapest
., 1882; a Kertbeny név használatára 1848-ban kapott engedélyt) író, bibliográfus, műfordító, a magyar irodalom és kultúra külföldi népszerűsítője. Pesti német polgári családból származott; családja 1826-ban költözött vissza
Pest
Budapest
re. 1833-ban szülei Egerbe küldték, hogy elsajátítsa a magyar nyelvet. 1838-tól könyvkereskedőként dolgozott Győrben, 1842-től Heckenast Gusztávnál
Pest
Budapest
en. Az 1840-es években a magyar köz- és irodalmi élet több vezető személyiségével megismerkedett, 1845-ben
Petőfi
Petőfi Sándor
vel is. 1846-tól számos külföldi utat tett, 1848-ban Hamburgban és Berlinben a német forradalmi megmozdulásokban is részt vett. 1854-ben anyagi okoból felajánlotta szolgálatait az osztrák titkosrendőrségnek – eközben nem szűnt meg a magyar ügy elkötelezett hívének lenni (lásd a magyar emigránsok listáját, amelyet 1864-ben adott ki Lipcsében). 1855-től Bécsben, Genfben, Brüsszelben, Berlinben élt, 1875-ben visszaköltözött
Bp
Budapest
.-re. Többek közt Vörösmarty Mihály, Garay János, Petőfi Sándor és Jókai Mór műveit fordította németre. Petőfi-fordításaival több külföldi hírességet felkeresett, így
Heinrich Heiné
Heine, Heinrich
t is; az ifjú
Nietzsche
Nietzsche, Friedrich
is az ő Petőfi-fordításai közül zenésített meg néhányat. A homoszexuálisok jogainak szószólója volt, magát a homoszexuális szót is ő alkotta meg. (
Arany
Arany János
egy levelében „
Benkert Mariska
Kertbeny Károly
”-ként említi, lásd Tompa Mihálynak, 1852. okt. 1. = AJÖM XV., 98. – Tarjányi Eszter ebből s más adatokból arra következtet, hogy „kortársai is sejthettek valamit nemi irányultságáról”, Tarjányi 2017, 61.) A Petőfi-társaság nem sokkal halála előtt tagjává választotta.
Kertbeny
Kertbeny Károly
1882. jan. 23-án halt meg, tehát a paródiák keletkezésekor már nem élt. [
Kertbeny
Kertbeny Károly
ről lásd Detrich 1936 , ill. Pogányné Rózsa Gabriella, Irodalom könyvészet nélkül: vagyon leltár vagy ország térkép nélkül”: Kertbeny Károly élete és könyvészeti tevékenysége, Könyvtári Figyelő, 23(2012)/1, 65–82.]
]  
[I.]  
  Tschókonay
n
Jegyzet
Tschókonay
Petőfi Sándor Csokonai című versének (1844 nov.) 1. vsz.-a:
 
  Egy kálomista pap s Csokonai
  Egymásnak voltak jóbarátai.
  Kilódul egyszer Debrecenből
  S a jóbarát előtt megáll,
  S: ihatnám, pajtás! így kiált föl
  Csokonai Vitéz Mihály.
 
 
  (Von Petőfi, Übersetzt von K…)  
 
  Ein kalvinischer Pfaff’ und Tschókonay,
  Sie waren gute Freunde, diese zwey;
  Von Debrezin einst flog er ’naus,
  Und sich vor seinem Freunde stellt
  Und „Durst hab’ ich, Komrad!” so ruft
  Michael Tschókonay, der Held.
 
 
[szerkesztői feloldás]
II.
 
  Volkslied
n
Jegyzet
Volkslied
Népdal; a PD 1889 Jegyzetei közlik a fordítás alapjául szolgáló népdalváltozatot (XII.):
 
  Nincsen olyan derék asszony,
  Mint Korsósné komám asszony.
  Tepsiben süti a lepényt
  Arra várja a sok legényt.
  „Ha lepényem’ megettétek
  Kati lányom’ elvegyétek.”
  „Nem kell nekünk a kend lánya
  Térdig érős a szoknyája.”
 
 
 
  ‘S gibt keine Frau so g’scheidt und klug,
  Als die G’vatterin, Frau von Krug.
  Sie bäckt den Kuchen in der Pfann’,
  Sie lockt die jungen Burschen an.
 
 
  „Wenn ihr die Kuchen mir gegessen,
  Sollt Ihr die Kathe nicht vergessen.”
  „Wir mögen eure Kathe nie:
  Denn ihr Rock reicht nur bis zum Knie.”
 
 
[szerkesztői feloldás]
1882. jún. és okt. között