X (Close panel)Bibliográfiai adatok

[Greguss búcsúja]

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: Sebestyén 1893, 24
  • Szövegforrás IV: Papp-Szász 2004 [1913], 16
  • Szövegforrás V: Szigetvári 1922, 37

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 Sebestyén 1893, 24. M2 Papp-Szász 2004 [1913], 16. M3 Szigetvári 1922, 37. (alapszöveg) [ AJÖM VI., 147., az Akadémiai papírszeletek VII. darabjaként; a jegyzetek közt tévesen VIII., lásd uo., 244.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 ? (lappang vagy elveszett)
 
Az alapszöveg kiválasztása
 
Alapszöveg az M3; az indoklást lásd a Keletkezés záró bekezdésében
 
Megjegyzés
 
*K1 Létére Sebestyén Gyula feljegyzése enged következtetni, lásd Keletkezés. Tekintettel arra, hogy a cím Szigetvári Iván kommentárjában szerepel, kétséges, hogy
AJ
Arany János
-tól származik, így szögletes zárójelbe tettük.
 
Keletkezés
 
1869. márc. 21.? Pest. A versnek két változata maradt fenn, és a két változat más és más dátumhoz kapcsolódik. A
Szontagh
Szontagh Pál
életrajzát megíró Papp-Szász Lajosné Szontagh Mária szerint, aki nagybátyja képviselői pályafutásáról is beszámol, Szontagh Pált 1865-ben választották először Balassagyarmat ogy. képviselőjévé. Az 1869-es, vesztegetésekről hírhedté vált választásokon (lásd erről
AJ
Arany János
versét: Az 1869-i választások) alul maradt Muzslay Sándorral szemben – „Ehelyett azonban megválasztották őt ugyanakkor – a balközép párt programjával – 30 szótöbbséggel a Csanád megyei nagylaki kerületben a
Deák
Deék Ferenc
párti Greguss Ágost egyetemi tanárral szemben. Ekkor csinálták ott azt a kortesnótát, mely szerint
Greguss
Greguss Ágost
úgy búcsúzott volna a kerülettől:
»Isten veled Nagylak,
Én téged itt hagylak.
Mert nekem aszonták,
Jobb követ a Szontagh.«”
 
Az 1872-es választásokon a nagylaki kerületben is alul maradt riválisával szemben; 1874-ben a Somogy megyei Tab képviselője lett. 1875-ben a Tisza-párthoz csatlakozott; Tabon is, Balassagyarmaton is megválasztották, de az előbbit fogadta el. 1878-ban aztán Balassagyarmaton legyőzte régi riválisát, Muzslay Sándort, s 1881-ben megismételte sikerét – ezúttal egyhangúlag megválasztották. ( Papp-Szász 2004 [1913], 5–33.: 16–17.) Ugyancsak az 1869-es nagylaki választáshoz köti a verset Szigetvári Iván – azt állítván, hogy a
Papp-Szász Lajosné
Szontagh Mária
által „kortesnótá”-nak nevezett vers
AJ
Arany János
műve: „ez a választás a mandátumot másnak juttatta, de neki is hozott valamit, amit ő bizonyára nagyra becsült.
Arany
Arany János
megénekelte. Greguss búcsúja így hangzik:
Isten hozzád, Nagylak,
Én téged itt hagylak,
Mert nékem aszondták,
Jobb követ a Szontagh.
 
[ Szigetvári 1922, 37.]
 
Bisztray Gyula is az 1869-es nagylaki verzióhoz csatlakozik: „Az 1869. évi választások alkalmával a nagylaki kerület Deák-pártja Greguss Ágostot léptette föl jelöltjének. Ámde a balpárt győzött, és nógrádi Szontagh Pál lett a képviselő. Midőn
Greguss
Greguss Ágost
e bukás után az Akadémiában először megjelent, Arany János a következő versecskével üdvözölte:
Greguss nótája
Isten veled, Nagylak!
Én téged elhagylak,
Mert nekem asz’ondták:
Jobb követ a Szontágh.
 
(Ez a kis rím játék Arany János Összes költeményeinek eddigi kiadásaiban nem található. Nosza, tessék beiktatni!)” Bisztray Gyula, Jókedvű magyar tudósok, Bp., Gondolat, 1972, 127–128. (NB.
Bisztray
Bisztray Gyula
nem vette észre, hogy a vers Balassagyarmaton aszonták… címmel, más változatban, megjelent az AJÖM VI .-ban.) Sebestyén Gyula – évszám nélkül – az Akadémiai papírszeletek közé sorolja a verset (vö. [Akadémiai papírszeletek 1.], Keletkezés): „Az Akadémia ülésein tudvalevőleg egy-egy nyolcadrétü diósgyőri papirt és egy darabka ceruzát teritenek minden tag elé. Ez még abból a korból maradhatott fenn, amikor a tagok nemcsak éljenzésben, tapsban, de megjegyzésekben is gyakran részesítették felolvasó kollégáikat. Később ezeket a papírszeletkéket izenetküldésre, társalgásra használták – a mai zavarólag ható hangos beszélgetés helyett. Arany János idejében a levelezés járta. Ő természetesen akadémikusi minőségéhez mérten – kádenciákkal írt és felelt. Ezekből a tréfás rigmusokból némelyik meg is jelent a Hátrahagyott Iratok között; de a legtöbbje feledésbe ment, elveszett, vagy még lappang valahol. Egyik kiváló akadémikusunk például csak emlékezet utján őrizte meg ezt a kis üzenetet, melyet
Arany
Arany János
akkor csusztatott oda a busongó Greguss Ágost elé, mikor ez a balassagyarmati képviselőválasztáson Szontágh Pállal szemben megbukott:
Balassa-Gyarmaton aszonták:
Nem kell Greguss, csak a Szontágh.”
 
( Sebestyén 1893, 24.) Az AJÖM VI .
Sebestyén
Sebestyén Gyula
balassagyarmati változatát fogadja el, anélkül, hogy tisztázná, ott mikor választották
Szontagh
Szontagh Pál
ot ogy. képviselővé, ill. mikor és hol volt
Greguss
Greguss Ágost
a riválisa. Az Arany 2003 állapítja meg, hogy
Szontagh
Szontagh Pál
balassagyarmati megválasztására 1881-ben került sor; a jegyzet Kosján László adatára hivatkozik, amely szerint ezúttal (is)
Greguss
Greguss Ágost
lett volna
Szontagh
Szontagh Pál
kihívója (lásd Arany 2003, 1140.). A
Sebestyén
Sebestyén Gyula
által leírt keletkezési körülmények (amelyek alapján
Voinovich
Voinovich Géza
az Akadémiai papírszeletek közé sorolta a verset) ugyanakkor kizárják az 1881-es keletkezés lehetőségét;
Arany
Arany János
nem írhatta a verset az 1881-es választások (jún. 24.–júl. 3.) utáni napokban az Akadémián – egyrészt azért, mert ekkor a Margitszigeten tartózkodott és már nem járt akadémiai ülésekre, másrészt azért, mert az Akadémia ülései 1881-ben jún. 27. és okt. 3. között szüneteltek. Mivel tehát a vers csaknem bizonyosan az 1869-es választásokhoz kapcsolódik, nagy valószínűséggel az I. osztály ez év márc. 21-ei ülésén keletkezett – ami azt is maga után vonja, hogy a négysoros, „nagylaki” változatot kell autentikusnak tekintenünk; ennek rímelése és ritmusa sem áll
AJ
Arany János
nívója alatt. A keletkezés idejének megállapítása ugyanakkor nem oszlatja el a szöveg hitelességével kapcsolatos kételyeket. Egyrészt egyik változatnak sincs autentikus kéziratháttere, másrészt az is bizonytalanságot kelt, hogy míg
Szigetvári
Szigetvári Iván
Arany
Arany János
nak tulajdonítja a verset, és keletkezési körülményei nem teszik valószínűvé nyilvánosságra kerülését,
Papp-Szász Lajosné
Szontagh Mária
(közszájon forgó) kortesnótaként említi.
Arany
Arany János
szerzőségét
Sebestyén
Sebestyén Gyula
közlése megerősíti, a szöveg hitelessége ugyanakkor ezzel együtt is kétséges marad. A kétsoros – „balassagyarmati” – változat (M1) kétszeres szóbeli közvetítés által maradt ránk („Egyik kiváló akadémikusunk
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
csak emlékezet utján őrizte meg ezt a kis üzenetet” – írja Sebestyén Gyula); valószínűsíthető, hogy a meg nem nevezett akadémikus emlékezetében utólag íródott rá
Szontagh
Szontagh Pál
1881-es balassagyarmati győzelme a szövegre, ami értelemszerűen a nagylaki vonatkozású sorpár törlődésével járt. Ezt a változatot tehát valószínűleg erős szövegromlás jellemzi. Nem tudni,
Voinovich
Voinovich Géza
– aki
Sebestyén
Sebestyén Gyula
nyomán közli a verset – milyen alapon módosította második sorát (mindenesetre ezt is feltüntettük a szövegváltozatok között). A négysoros változatot két – egymástól láthatólag független – forrásból is ismerjük; eltéréseik nem érintik a szövegazonosságot. Alapszövegnek a
Szigetvári
Szigetvári Iván
által közölt variánst választottuk (M3), mert ritmikailag igényesebb, mint a
Papp-Szász Lajosné
Szontagh Mária
által leírt szöveg (M2).
 
Kritikatörténet
 
Barta
Barta János
a „poétai játékösztön”-nel magyarázza keletkezését: „Ennek az ösztönnek, a lesben álló riposztnak talán legelemibb eszköze a rím – az egykorúak tanúsága szerint beszélgetés közben is könnyen »pattintott« elő tréfás rímeket –, minden különösebb súly vagy jelentőség nélkül. Balassagyarmaton képviselőnek lépett föl Greguss Ágost, Szontágh Pállal szemben – meg is bukott.” [Itt következik a versnek az AJÖM VI .-ban szereplő változata.] ( Barta 1987 [1982b], 151.)
 
[Greguss búcsúja
n
Jegyzet
Greguss búcsúja
utalás
Greguss
Greguss Ágost
nagylaki választási vereségére, lásd Keletkezés
]  
 
 
Isten hozzád
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Szigetvári 1922, 37
 
Isten veled
*
Szövegforrás:
Papp-Szász 2004 [1913], 16
 
Nagylak
n
Jegyzet
Nagylak
(Ma Nădlac, Románia) város a Maros folyó jobb partján, Aradtól nyugatra (Csanád vm.).
Greguss
Greguss Ágost
és Nagylak kapcsolatáról lásd Keletkezés.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Papp-Szász 2004 [1913], 16
Szigetvári 1922, 37
 
*
Szövegforrás:
Sebestyén 1893, 24
 
 
Én téged itt
hagylak,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Szigetvári 1922, 37
 
hagylak.
*
Szövegforrás:
Papp-Szász 2004 [1913], 16
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Papp-Szász 2004 [1913], 16
Szigetvári 1922, 37
 
*
Szövegforrás:
Sebestyén 1893, 24
 
 
Mert nékem aszondták
n
Jegyzet
aszondták
azt mondták (hanyag ejtéssel)
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Szigetvári 1922, 37
 
Balassa-Gyarmaton
n
Jegyzet
Balassa-Gyarmaton
Balassagyarmat: város az Ipoly folyó bal partján; Nógrád vm. székhelye. A versben betöltött szerepéről lásd Keletkezés.
aszonták:
*
Szövegforrás:
Sebestyén 1893, 24
 
Mert nekem aszonták,
*
Szövegforrás:
Papp-Szász 2004 [1913], 16
 
 
Jobb követ a Szontagh
n
Jegyzet
Szontagh
Szontagh Pál (Nógrádi, 1820–1904) politikus, a főrendiház tagja. 1847-ben ogy. képviselővé választották, 1848-ban fogalmazó Esterházy Pál külügyminiszter ill. államtitkára, Pulszky Ferenc mellett. Azzal vádolták, hogy segítette Bem József Bécsből való menekülését, ezért kétévi börtönre ítélték; Olmützben raboskodott. A KisfT tagja, Madách Imre barátja; a költő az ő biztatására küldte el Az ember tragédiáját
AJ
Arany János
-nak. 1865-ben ismét képviselővé választották, 1878-tól 1887-ig a balassagyarmati körzet képviselője (részletesebben lásd Keletkezés); 1879-ben, ill. 1881-től a képviselőház alelnöke.
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Papp-Szász 2004 [1913], 16
Szigetvári 1922, 37
 
Nem kell Greguss
n
Jegyzet
Greguss
Greguss Ágost (1825–1882) író, esztéta, kritikus, lapszerkesztő; nemzetőrként részt vett a szabh.-ban, ezért kétszer is börtönbüntetést szenvedett. Az 1850-es években a PN munkatársa, majd több hírlap szerkesztője. A KisfT-nak 1860-tól tagja és titkára, 1879-től másodelnöke, 1870–82 között szerkesztette a KisfTÉ-t. 1858-ban az MTA levelező, 1863-ban rendes tagja, 1870-től a bp.-i egyetem esztétika tanára; 1865-től 1870-ig az ogy. naplók szerkesztője.
, csak a Szontágh. —
n
Jegyzet AJÖM VI.
Nem kell nekünk Greguss, csak Szontágh.
*
Szövegforrás:
Sebestyén 1893, 24
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1869. márc. 21.?
 
 
 
[Greguss búcsúja
n
Jegyzet
Greguss búcsúja
utalás
Greguss
Greguss Ágost
nagylaki választási vereségére, lásd Keletkezés
]  
 
 
Isten hozzád
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Szigetvári 1922, 37
 
Isten veled
*
Szövegforrás:
Papp-Szász 2004 [1913], 16
 
Nagylak
n
Jegyzet
Nagylak
(Ma Nădlac, Románia) város a Maros folyó jobb partján, Aradtól nyugatra (Csanád vm.).
Greguss
Greguss Ágost
és Nagylak kapcsolatáról lásd Keletkezés.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Papp-Szász 2004 [1913], 16
Szigetvári 1922, 37
 
*
Szövegforrás:
Sebestyén 1893, 24
 
 
Én téged itt
hagylak,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Szigetvári 1922, 37
 
hagylak.
*
Szövegforrás:
Papp-Szász 2004 [1913], 16
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Papp-Szász 2004 [1913], 16
Szigetvári 1922, 37
 
*
Szövegforrás:
Sebestyén 1893, 24
 
 
Mert nékem aszondták
n
Jegyzet
aszondták
azt mondták (hanyag ejtéssel)
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Szigetvári 1922, 37
 
Balassa-Gyarmaton
n
Jegyzet
Balassa-Gyarmaton
Balassagyarmat: város az Ipoly folyó bal partján; Nógrád vm. székhelye. A versben betöltött szerepéről lásd Keletkezés.
aszonták:
*
Szövegforrás:
Sebestyén 1893, 24
 
Mert nekem aszonták,
*
Szövegforrás:
Papp-Szász 2004 [1913], 16
 
 
Jobb követ a Szontagh
n
Jegyzet
Szontagh
Szontagh Pál (Nógrádi, 1820–1904) politikus, a főrendiház tagja. 1847-ben ogy. képviselővé választották, 1848-ban fogalmazó Esterházy Pál külügyminiszter ill. államtitkára, Pulszky Ferenc mellett. Azzal vádolták, hogy segítette Bem József Bécsből való menekülését, ezért kétévi börtönre ítélték; Olmützben raboskodott. A KisfT tagja, Madách Imre barátja; a költő az ő biztatására küldte el Az ember tragédiáját
AJ
Arany János
-nak. 1865-ben ismét képviselővé választották, 1878-tól 1887-ig a balassagyarmati körzet képviselője (részletesebben lásd Keletkezés); 1879-ben, ill. 1881-től a képviselőház alelnöke.
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Papp-Szász 2004 [1913], 16
Szigetvári 1922, 37
 
Nem kell Greguss
n
Jegyzet
Greguss
Greguss Ágost (1825–1882) író, esztéta, kritikus, lapszerkesztő; nemzetőrként részt vett a szabh.-ban, ezért kétszer is börtönbüntetést szenvedett. Az 1850-es években a PN munkatársa, majd több hírlap szerkesztője. A KisfT-nak 1860-tól tagja és titkára, 1879-től másodelnöke, 1870–82 között szerkesztette a KisfTÉ-t. 1858-ban az MTA levelező, 1863-ban rendes tagja, 1870-től a bp.-i egyetem esztétika tanára; 1865-től 1870-ig az ogy. naplók szerkesztője.
, csak a Szontágh. —
n
Jegyzet AJÖM VI.
Nem kell nekünk Greguss, csak Szontágh.
*
Szövegforrás:
Sebestyén 1893, 24
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1869. márc. 21.?
 
 
 
[Greguss búcsúja
n
Jegyzet
Greguss búcsúja
utalás
Greguss
Greguss Ágost
nagylaki választási vereségére, lásd Keletkezés
]  
 
 
Isten hozzád
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Szigetvári 1922, 37
 
Isten veled
*
Szövegforrás:
Papp-Szász 2004 [1913], 16
 
Nagylak
n
Jegyzet
Nagylak
(Ma Nădlac, Románia) város a Maros folyó jobb partján, Aradtól nyugatra (Csanád vm.).
Greguss
Greguss Ágost
és Nagylak kapcsolatáról lásd Keletkezés.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Papp-Szász 2004 [1913], 16
Szigetvári 1922, 37
 
*
Szövegforrás:
Sebestyén 1893, 24
 
 
Én téged itt
hagylak,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Szigetvári 1922, 37
 
hagylak.
*
Szövegforrás:
Papp-Szász 2004 [1913], 16
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Papp-Szász 2004 [1913], 16
Szigetvári 1922, 37
 
*
Szövegforrás:
Sebestyén 1893, 24
 
 
Mert nékem aszondták
n
Jegyzet
aszondták
azt mondták (hanyag ejtéssel)
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Szigetvári 1922, 37
 
Balassa-Gyarmaton
n
Jegyzet
Balassa-Gyarmaton
Balassagyarmat: város az Ipoly folyó bal partján; Nógrád vm. székhelye. A versben betöltött szerepéről lásd Keletkezés.
aszonták:
*
Szövegforrás:
Sebestyén 1893, 24
 
Mert nekem aszonták,
*
Szövegforrás:
Papp-Szász 2004 [1913], 16
 
 
Jobb követ a Szontagh
n
Jegyzet
Szontagh
Szontagh Pál (Nógrádi, 1820–1904) politikus, a főrendiház tagja. 1847-ben ogy. képviselővé választották, 1848-ban fogalmazó Esterházy Pál külügyminiszter ill. államtitkára, Pulszky Ferenc mellett. Azzal vádolták, hogy segítette Bem József Bécsből való menekülését, ezért kétévi börtönre ítélték; Olmützben raboskodott. A KisfT tagja, Madách Imre barátja; a költő az ő biztatására küldte el Az ember tragédiáját
AJ
Arany János
-nak. 1865-ben ismét képviselővé választották, 1878-tól 1887-ig a balassagyarmati körzet képviselője (részletesebben lásd Keletkezés); 1879-ben, ill. 1881-től a képviselőház alelnöke.
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Papp-Szász 2004 [1913], 16
Szigetvári 1922, 37
 
Nem kell Greguss
n
Jegyzet
Greguss
Greguss Ágost (1825–1882) író, esztéta, kritikus, lapszerkesztő; nemzetőrként részt vett a szabh.-ban, ezért kétszer is börtönbüntetést szenvedett. Az 1850-es években a PN munkatársa, majd több hírlap szerkesztője. A KisfT-nak 1860-tól tagja és titkára, 1879-től másodelnöke, 1870–82 között szerkesztette a KisfTÉ-t. 1858-ban az MTA levelező, 1863-ban rendes tagja, 1870-től a bp.-i egyetem esztétika tanára; 1865-től 1870-ig az ogy. naplók szerkesztője.
, csak a Szontágh. —
n
Jegyzet AJÖM VI.
Nem kell nekünk Greguss, csak Szontágh.
*
Szövegforrás:
Sebestyén 1893, 24
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1869. márc. 21.?
 
 
 
[Greguss búcsúja
n
Jegyzet
Greguss búcsúja
utalás
Greguss
Greguss Ágost
nagylaki választási vereségére, lásd Keletkezés
]  
 
 
Isten hozzád
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Szigetvári 1922, 37
 
Isten veled
*
Szövegforrás:
Papp-Szász 2004 [1913], 16
 
Nagylak
n
Jegyzet
Nagylak
(Ma Nădlac, Románia) város a Maros folyó jobb partján, Aradtól nyugatra (Csanád vm.).
Greguss
Greguss Ágost
és Nagylak kapcsolatáról lásd Keletkezés.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Papp-Szász 2004 [1913], 16
Szigetvári 1922, 37
 
*
Szövegforrás:
Sebestyén 1893, 24
 
 
Én téged itt
hagylak,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Szigetvári 1922, 37
 
hagylak.
*
Szövegforrás:
Papp-Szász 2004 [1913], 16
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Papp-Szász 2004 [1913], 16
Szigetvári 1922, 37
 
*
Szövegforrás:
Sebestyén 1893, 24
 
 
Mert nékem aszondták
n
Jegyzet
aszondták
azt mondták (hanyag ejtéssel)
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Szigetvári 1922, 37
 
Balassa-Gyarmaton
n
Jegyzet
Balassa-Gyarmaton
Balassagyarmat: város az Ipoly folyó bal partján; Nógrád vm. székhelye. A versben betöltött szerepéről lásd Keletkezés.
aszonták:
*
Szövegforrás:
Sebestyén 1893, 24
 
Mert nekem aszonták,
*
Szövegforrás:
Papp-Szász 2004 [1913], 16
 
 
Jobb követ a Szontagh
n
Jegyzet
Szontagh
Szontagh Pál (Nógrádi, 1820–1904) politikus, a főrendiház tagja. 1847-ben ogy. képviselővé választották, 1848-ban fogalmazó Esterházy Pál külügyminiszter ill. államtitkára, Pulszky Ferenc mellett. Azzal vádolták, hogy segítette Bem József Bécsből való menekülését, ezért kétévi börtönre ítélték; Olmützben raboskodott. A KisfT tagja, Madách Imre barátja; a költő az ő biztatására küldte el Az ember tragédiáját
AJ
Arany János
-nak. 1865-ben ismét képviselővé választották, 1878-tól 1887-ig a balassagyarmati körzet képviselője (részletesebben lásd Keletkezés); 1879-ben, ill. 1881-től a képviselőház alelnöke.
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Papp-Szász 2004 [1913], 16
Szigetvári 1922, 37
 
Nem kell Greguss
n
Jegyzet
Greguss
Greguss Ágost (1825–1882) író, esztéta, kritikus, lapszerkesztő; nemzetőrként részt vett a szabh.-ban, ezért kétszer is börtönbüntetést szenvedett. Az 1850-es években a PN munkatársa, majd több hírlap szerkesztője. A KisfT-nak 1860-tól tagja és titkára, 1879-től másodelnöke, 1870–82 között szerkesztette a KisfTÉ-t. 1858-ban az MTA levelező, 1863-ban rendes tagja, 1870-től a bp.-i egyetem esztétika tanára; 1865-től 1870-ig az ogy. naplók szerkesztője.
, csak a Szontágh. —
n
Jegyzet AJÖM VI.
Nem kell nekünk Greguss, csak Szontágh.
*
Szövegforrás:
Sebestyén 1893, 24
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1869. márc. 21.?
 
 
 
[Greguss búcsúja
n
Jegyzet
Greguss búcsúja
utalás
Greguss
Greguss Ágost
nagylaki választási vereségére, lásd Keletkezés
]  
 
 
Isten hozzád
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Szigetvári 1922, 37
 
Isten veled
*
Szövegforrás:
Papp-Szász 2004 [1913], 16
 
Nagylak
n
Jegyzet
Nagylak
(Ma Nădlac, Románia) város a Maros folyó jobb partján, Aradtól nyugatra (Csanád vm.).
Greguss
Greguss Ágost
és Nagylak kapcsolatáról lásd Keletkezés.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Papp-Szász 2004 [1913], 16
Szigetvári 1922, 37
 
*
Szövegforrás:
Sebestyén 1893, 24
 
 
Én téged itt
hagylak,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Szigetvári 1922, 37
 
hagylak.
*
Szövegforrás:
Papp-Szász 2004 [1913], 16
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Papp-Szász 2004 [1913], 16
Szigetvári 1922, 37
 
*
Szövegforrás:
Sebestyén 1893, 24
 
 
Mert nékem aszondták
n
Jegyzet
aszondták
azt mondták (hanyag ejtéssel)
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Szigetvári 1922, 37
 
Balassa-Gyarmaton
n
Jegyzet
Balassa-Gyarmaton
Balassagyarmat: város az Ipoly folyó bal partján; Nógrád vm. székhelye. A versben betöltött szerepéről lásd Keletkezés.
aszonták:
*
Szövegforrás:
Sebestyén 1893, 24
 
Mert nekem aszonták,
*
Szövegforrás:
Papp-Szász 2004 [1913], 16
 
 
Jobb követ a Szontagh
n
Jegyzet
Szontagh
Szontagh Pál (Nógrádi, 1820–1904) politikus, a főrendiház tagja. 1847-ben ogy. képviselővé választották, 1848-ban fogalmazó Esterházy Pál külügyminiszter ill. államtitkára, Pulszky Ferenc mellett. Azzal vádolták, hogy segítette Bem József Bécsből való menekülését, ezért kétévi börtönre ítélték; Olmützben raboskodott. A KisfT tagja, Madách Imre barátja; a költő az ő biztatására küldte el Az ember tragédiáját
AJ
Arany János
-nak. 1865-ben ismét képviselővé választották, 1878-tól 1887-ig a balassagyarmati körzet képviselője (részletesebben lásd Keletkezés); 1879-ben, ill. 1881-től a képviselőház alelnöke.
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Papp-Szász 2004 [1913], 16
Szigetvári 1922, 37
 
Nem kell Greguss
n
Jegyzet
Greguss
Greguss Ágost (1825–1882) író, esztéta, kritikus, lapszerkesztő; nemzetőrként részt vett a szabh.-ban, ezért kétszer is börtönbüntetést szenvedett. Az 1850-es években a PN munkatársa, majd több hírlap szerkesztője. A KisfT-nak 1860-tól tagja és titkára, 1879-től másodelnöke, 1870–82 között szerkesztette a KisfTÉ-t. 1858-ban az MTA levelező, 1863-ban rendes tagja, 1870-től a bp.-i egyetem esztétika tanára; 1865-től 1870-ig az ogy. naplók szerkesztője.
, csak a Szontágh. —
n
Jegyzet AJÖM VI.
Nem kell nekünk Greguss, csak Szontágh.
*
Szövegforrás:
Sebestyén 1893, 24
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1869. márc. 21.?