Aranysárkány fejléc kép
 
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ. I. ÉVF. [I-II. FÉLÉV]  
  1860—61  
  22. sz.  
  1.  
  Előfizetési feltételek.  
  A Szépirodalmi Figyelő jelen april hó végén berekeszti félévi pályafutását.  
  Emlékeztetjük erre féléves t. előfizetőinket, s felhivjuk átalában az érdemes közönséget előfizetésre.  
  Programmunk, feltételeink az eddigiek: amannak igyekszünk ezután is becsülettel megfelelni, ezeket röviden ismételjük:  
  Előfizetés fél évre (majus-october)
Pest
Budapest
en házhoz, vidékre postai küldéssel öt ft. ujban, mely a kiadó hivatalhoz (Egyetemutca 4.) küldendő.  
  Ohajtván lapunk kezdetét a naptári évvel öszhangzásba hozni: december végéig is elfogadunk előfizetést 6 ft. 50 krral.  
 
Pest
Budapest
, april, 1861.  
  szerkesztő  
  kiadó.
n
Jegyzet A Szépirodalmi Figyelő 1860. nov. 7-én indult; e két hónapot azonban
A.
Arany János
nem hagyta csonka folyamnak, s 1861 januárjában nem kezdett új félévet; így az 1861. máj. 1-én megjelent 26. számmal az első félév lezárult. A következő félévet azonban nem indította új számozással, hanem tovább vitte az 52. számig. Így tulajdonképpen az első évfolyamnál nem beszélhetünk I. és II. félévről. — Végül azonban itt bejelentett szándékát mégsem valósította meg, s az évfolyamot mégsem hozta „összhangzásba a naptári évvel”; maradt a II. évfolyamban is a novemberi évkezdés, ami magában is elég félszegül hatott, s ezen kívül az előfizetésekkel kapcsolatban sok félreértésre adott okot, sok megtakarítható szerkesztői üzenetnek lett szülője, különösen midőn a lap végkép megszűnt. Az előfizetők egy része ugyanis a naptári év végéig fizetett be. — A Szépirodalmi Figyelővel kapcsolatban
A.
Arany János
cselekvési szabadsága jóval kisebb volt, mint később a Koszorúban. A Szépirodalmi Figyelőnek csak szerkesztője volt, s bár a lapengedélyt ő kapta, s a következő félévi felhívásban „szerkesztő-tulajdonosnak” is mondja magát (1. 2. felh.), a valóságos tulajdonos a kiadó, Heckenast Gusztáv volt, aki „a lap szellemi részének kiállitására 3000 Ft-ot ad évenként (52 iv); ezer példányon felül pedig mindeniktől öt Ft-ot”. (
A.
Arany János
Tompá
Tompa Mihály
nak, 1860. Mihálynap. MTA Ltár 1152.) De a kiadó kikötötte: „ha az első év végével nem haladna 750-et az előfizetők száma,
Heckenast
Heckenast Gusztáv
lemondhat a kiadásról.” (
A.
Arany János
Tompá
Tompa Mihály
nak, 1861. aug. 25. MTA Ltár 1157.) — Ezt a felhívást hat számon át a borítólap hátoldala alulsó részén változatlanul közölte a Szépirodalmi Figyelő. (22—28. sz.; ápr. 3. — máj. 16.)
 
  51. sz.  
  2.  
  Előfizetési felhívás  
  A SZÉPIRODALMI FIGYELŐ  
  aesthetikai, kritikai és szépirodalmi hetilapra.  
  A Szépirodalmi Figyelő első éve october végével lefoly.  
  Nem szükség mondanunk, mennyi akadállyal kellett küzdenie fenállása első évében: részint, mivel a közönség osztatlan figyelmét a haza nagy érdekei vették igénybe; részint, mert a kedélyek általános hullámzása az irodalmi csöndesebb munkásságra is emyesztőleg hatott.  
  Mindamellett igyekeztünk megoldani feladatunkat. Mennyire sikerült ez: olvasóinkra bizzuk megitélni. Előttük a lap egyévi folyama erős és gyenge oldalaival; ám forgassák végig s itéljenek: lehetett volna-e az adott körülmények közt e nemben valami sokkal jobbat állitani elő.  
  Szándékunk volt előfizetési határidőnket összeegyeztetni a naptári évvel, s e célból december végéig is fogadtunk el előfizetést. De bővebb megfontolás után beláttuk, hogy e változtatás nem célszerű. Lapunk mind alakjára, mind tartalmára nézve alkalmas, hogy év végén beköttessék; s azon t. előfizetőinket, kik mult évi novembertől jelen october végeig járatták, ha tovább nem kivánnák is, nem foszthatnók meg címlaptól és tartalomjegyzéktől. Már pedig ha ezeket adunk most octoberben s igy bezárjuk ez évi folyamot: nem adhatunk decemberben ismét. A kötetek disztelen egyformátlansága is ellene mond ama változtatásnak. Ennélfogva tisztelettel fölkérjük azon t. c. előfizetőinket, kik december végeig küldötték be a pénzt, hogy előfizetésüket félévre kiterjeszteni méltóztassanak.  
  Ezek szerint az előfizetés rendje igy áll:  
  Helyben házhoz, vidékre postai küldéssel:  
  Egész évre (nov. 1861—oct. 1862) 10 ft. a. é.  
  Fél évre (nov. 1861—apr. 1862) . . . . 5 „ „  
  Az előfizetési pénz Heckenast Gusztáv kiadó hivatalába (Egyetem-utca 4. sz.) küldendő be.  
 
Pest
Budapest
, oct. 23. 1861.  
  kiadó.  
  szerkesztő tulajdonos.
n
Jegyzet A szóban forgó címlapot az I. sz. fényképmelléklet mutatja. — A tartalom az egész esztendőt, mind az 52 számot magában foglalta; meglehetősen nehezen kezelhető módon az egyes közleményekhez nem a lap számát, hanem annak az illető számnak a sorszámát tüntetve fel, amelyben a közlemény megjelent. A következő esztendőben aztán A. föl is adta ezt a módot. s áttért ő is a lapszám jelzésre. A „Tartalom” nem a lapban szokásos rovatok (Belirodalom, Külirodalom, Tárca stb.) szerint osztotta föl anyagát, hanem a következő módon: „1. Értekezések, 2. Irodalomtörténethez, 3. Könyvismertetések, birálatok, 4. Közlemények, 5. Beszélyek s rokon, 6. Értesítő, 7. Kisfaludy Társaság, 8. Nemzeti Színház, 9. Különfélék.” — Ezt a felhívást a lap a következel év első felének tizenhat első számában a hátsó borítólap külső oldala alulsó felén változatlanul megismételte. (1—16. sz. 1861. nov. 6.1862. febr. 20.)
 
 

Megjegyzések:

Az előfizetési felhívásokhoz tartozó jegyzetek az alábbi linken érhetők el: